P. 1
Method Pemikiran Hassan Al-Banna

Method Pemikiran Hassan Al-Banna

3.67

|Views: 2,280|Likes:
Published by tarbiyah
Hassan Al-Banna
Hassan Al-Banna

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: tarbiyah on Dec 25, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

Dr Jumaah Amin

Siri Tarbiyyah
Method Pemikiran Hassan Al-Banna
“Antara tetap dan berubah”

www.dakwah.info
1
Kandungan

Sepat ah kat a Penerbit
1. Pendahuluan
Syeikh Muhammad Abdullah al- Khat ib
2. Muqadimah Penulis
Jum’ah Amin Abdul Aziz
3. Unsur Tet ap dan Unsur Berubah
Pengert ian
Unsur t et ap dan unsur berubah I slam
i. Unsur Tet ap
ii. Unsur Berubah
Pengaj aran
Sepuluh Unsur Tet ap Dakwah

4. Unsur Pert ama
Nama sebagai fikrah, perlaksanaan, sej arah dan
keset iaan
Harakah I slamiah Terbesar

5. Unsur Kedua
Kewaj ipan Amal Jama’i
Agama menyeru kepada j amaah
Amal Jama’i yang t ersusun
Kesempurnaan ikhlas dengan j amaah

6. Unsur Ket iga
Tarbiyah dan menj auhi kekerasan adalah j alan kit a
Pert ama: I man yang sempurna
Kedua: Cint a, kasih sayang, pert aut an hat i dan ruh
ant ara mereka
Ket iga: Mereka j uga dit arbiyah unt uk sanggup
berkorban, menyerahkan segala apa yang
mereka ada kepada Allah
Memahami t aj did I slami
Tarbiyah dan peranannya menolak keganasan
Obj ekt if dan mat lamat
Kefahaman yang kit a pelaj ari
Manhaj Tarbiyah I slam
Mencont ohi dakwah yang pert ama
Penget ahuan I mam al- Banna
Garis panduan proses t arbiyah
I man sebelum sist em dan st rukt ur

www.dakwah.info
2
7. Unsur Keempat
Usrah adalah t unj ang t arbiyah
8. Unsur Kelima
Risalah Taalim, Usui 20 dan Risalah Aqaid ialah
asas dan sumber pembelaj aran kit a
9. Unsur Keenam
Syumul dan umum merupakan asas pandangan
dan fahaman kit a yang menyeluruh
Tugas Kit a Dalam kehidupan
10. Unsur Ket uj uh
Syura yang mulzim memut uskan perselisihan
ant ara kit a
Faedah syura
Syura waj ib diikut i
Hukum Syura
Pandangan Fuqaha Semasa
Syura dan

Naj wa’
Syura menyelesaikan khilaf
Syura Di sisi Kit a Bersifat Mulzim
Syura dan Nasihat
11. Unsur Kelapan
Menghormat i sist em dan perat uran adalah akhlak
baiah kit a
12. Unsur Kesembilan
Pilihan fiqhiah adalah hak j amaah
13. Unsur Kesepuluh
Allah ialah mat lamat dalam semua unsur t et ap dan
berubah, dalam set iap perkat aan dan perbuat an kit a
Punca yang bersih
Keraj aan hanyalah wasilah
Nat ij ah perlaksanaan
Penyelewengan dari mat lamatwww.dakwah.info
3

Sepat ah k at a dar i pada Pener bi t
Alhamdulillah dengan pert olongan dan pemeliharaan
Allah dapat pihak kami mengulang cet ak buat kali yang
kesepuluh t erj emahan Apa Ert inya Saya Menganut I slam.
Oleh kerana sambut an yang begit u menggalakkan pihak
kami t elah sedaya upaya berusaha unt uk memperbaiki
mut u persembahan buku ini. Di ant ara lain usaha yang
dit umpukan unt uk kepent ingan para pembaca ialah
mengesan sumber ruj ukan set iap hadis yang diut arakan
oleh penulis sert a menukilkan kat a- kat a ulama- ulama hadis
mengenainya sepert i Al- I raqi, Az- Zahabi, As- Sayut i, I bn
Haj ar dan I ain- lain.
Usaha- usaha ini bukanlah sat u pencemaran kepada
t eks asal kerana ia t idak sedikit pun melibat kan isi
kandungan yang dit ulis oleh penulis asal. Malahan
penulisnya sendiri mengalu- alukan sunt ingan yang
sedemikian rupa unt uk kebaikan pembaca kerana ia
memberi keyakinan sert a penget ahuan t erhadap sumber
asal hadis- hadis t ersebut dipet ik.
Moga- moga Allah menerima amalan ini semat a- mat a
unt uk mendapat kan keredhaan- Nya sert a memberi
kekuat an kepada penulis buku ini supaya dapat t erus
dimanfaat kan oleh umat I slam dalam mengembalikan
kegemilangan I slam.
Penerbit
www.dakwah.info
4

Buk u i ni di t uj uk an
Kepada semua
Yang t eguh berj uang dan gagah mempert ahankan
unsur t et ap dakwah.
Juga kepada mereka....
Yang t elah mencurah seluruh t enaga mencipt a,
memperbaharui dan memperkembang lalu menampakkan
kesesuaian dakwah dengan realit i di sekelilingnya t anpa
menggadaikan asas- asasnya.
Kepada mereka semua....
Kit a ucapkan: Semoga Allah membalas amalan
kamu dengan sebaik- baik ganj aran bagi golongan amilin
( orang yang berkerj a unt uk memenangkan I slam) dan
sodiqin ( orang yang membenarkan keagungan I slam) .
Kepada yang lain....
Kit a doakan semoga Allah t aala memberi hidayah
sehingga mereka dapat menyert ai j alan dakwah ini.
www.dakwah.info
5
Pendahul uan
Syei k h Muhammad Abdul l ah al Khat i b
Segala puj i bagi Allah Tuhan Sekalian Alam. Selawat dan salam ke at as j unj ungan
besar kit a Muhammad s.a.w. dan seluruh keluarga baginda sert a para sahabat r.a.
Buku ini ialah hasil usaha al akh yang mulia al- Ust az Jum' ah Amin unt uk
menj elaskan unsure- unsur t et ap dan berubah dalam manhaj al I mam al- Banna,
semoga Allah memberi ganj aran set impal t erhadap usaha yang baik ini insyaAllah.
Perbincangan dan penj elasan mengenai unsur- unsur t et ap dan unsur- unsur berubah
amat pent ing pada hari ini kerana pengaruh t eori perubahan manusia t elah meresap ke
dalam fikiran manusia sehingga sebahagiannya menafikan wuj udnya unsur- unsur
t et ap. Oleh it u penulisan buku ini amat dialu- alukan.
I su unsur- unsur t et ap ini adalah perkara yang t elah diput uskan semenj ak t urunnya
al- Quran. Agama, aqidah, ibadah, neraca, kefahaman dan nilai- nilai akhlak semuanya
merupakan unsur yang t et ap t idak berubah.
Teori musuh I slam yang berpendapat bahawa set iap sesuat u mest i menerima
perubahan ialah pendapat yang bert ent angan dengan t abiat alam dan sunnat ullah di
at as muka bumi.
Dalam buku ini penulis t elah menggariskan beberapa unsur t et ap dalam dakwah
I khwan Muslimin, yang j uga merupakan dakwah I slam yang syumul diwahyukan oleh
Allah. Penulis t elah menyent uh aspek syumul, t arbiyah, mat lamat , obj ekt if dan usrah
bersert a konsep t aaruf ( perkenalan) , t afahum ( persefahaman) dan t akaful ( bant u
membant u) nya. Penulis j uga mengupas Risalah Taalim sebagai asas kefahaman I slam
yang t ulen, menyent uh rukun- rukun faham, ikhlas, amal, j ihad, pengorbanan, t aat ,
t habat , t aj arrud, ukhuwah dan t hiqah ( merupakan rukun- rukun baiah dalam j amaah
I khwan Muslimin) . Selanj ut nya beliau berbicara t ent ang syura mulzimah yang
merupakan nilai I slam yang agung dan suat u kemest ian dalam agama. Perbincangan
t ent ang syura ini disert akan dengan cont oh- cont oh perlaksanaannya dalam lipat an
sej arah I slam.
Kemudian penulis berbicara mengenai mat lamat dakwah dan kehidupan ini di
samping menyent uh konsep ibadah yang syumul. Allah adalah mat lamat agung
dakwah dan kehidupan, di samping kesempurnaan ubudiah kepada- Nya.
Saya t idak berniat unt uk memint as para pembaca mengenai isi buku ini. Oleh it u
saya akan biarkan pembaca sendiri mendapat kan faedahnya. Saya yakin para pembaca
akan mendapat i banyak kebaikan dan manfaat dari buku ini yang mendedahkan
beberapa sudut pent ing dakwah pada kurun 15 hij rah ini.
Saya ingin mengemukakan dalam pendahuluan ini beberapa pandangan mengenai
t opik unsur t et ap dan unsur berubah bersert a perat uran yang berkait an.
www.dakwah.info
6

1. Undang- undang unsur t et ap dan ber ubah.

Unsur t et ap ialah rangka, manakala unsur berubah
yang berlaku dalam rangka t ersebut . Dalam Asas yang sat u,
bent uknya berbagai- bagai. merupakan kaedah umum. Alam ini
pada umumya t idak berubah. Tet api t erdapat gerakan yang
bert erusan di dalamnya sepert i pert ukaran siang dan malam,
bulan dan mat ahari, musim sej uk dan panas. Manusia j uga pada
keseluruhannya t et ap, t idak berubah. Susuk t ubuhnya, suara
dan paras rupa t et ap t idak berubah. Tet api riak dan roman
waj ahnya yang berubah- ubah sepert i bert ukarnya nada suara."

"Falsafah hidup barat berasaskan konsep menerima
sains dan menolak agama. Barat j uga hanya menerima perkara
yang boleh dit anggap oleh pancaindera semat a- mat a lalu
mereka menafikan perkara ghaib. Set iap neraca dan nilai
bersumberkan pancaindera manusia semat a- mat a. Cara gaya
hidup yang dit erima adalah yang berasaskan sekularisme. Oleh
it u mereka hanya melihat hakikat kehidupan ini daripada sat u
sudut semat a- mat a. Mereka t idak dapat menerima kehadiran
nilai ruh dan agama. Di sisi mereka ant ara kedua- dua unsur
mat erial dan ruh, sains dan agama t idak boleh dicampur
adukkan at au digabung j alin. Sedangkan syariah I slam
membawa kesemuanya it u dalam bent uk yang sempurna dan
seimbang".
- Pet anda I sl am oleh Anuar al- Jundi.
2. Musl i mun dan k ehi dupan

Orang- orang I slam t erdahulu t elah mencapui
kemaj uan sains dan t eknologi dalam bidang- bidang perubat an,
marit im, pembuat an, kimia dan sebagainya. Kemaj uan ini
dicapai bersama nilai ruh agama yang suci, yang mengangkat
kedudukan manusia kepada t ahap yang mulia. Mereka
berilt izam dengan ubudiah hanya kepada Allah, nilai- nilai
akhlak yang t inggi dan keimanan kepada perkara- perkara
ghaib, kebangkit an dan pembalasan.
Kemudian dat ang barat yang hanya menit ik
berat kan sudut kebendaan semat a- mat a, yang mana t amadun
yang mereka bina t erlalu j auh daripada unsur- unsur alam ruh
dan ghaib j uga kebangkit an yang sudah past inya akan berlaku
krisis nilai kemanusiaan - yang mana manusia dij adikan
daripada gabungan t anah dan ruh- . Kesan daripada
penyelewengan ini, ianya merupakan t it ik permulaan kepada
krisis konflik diri dan kerunt uhan nilai ruhani. Yang membawa
kepada kehancuran t amadun kebendaan.
www.dakwah.info
7
3. Sesungguhnya I sl am i al ah ni l ai yang hi dup dan t amadun yang
agung.
I slam merupakan pendorong j iwa yang kuat
membant u manusin mendepani uj ian kehidupan. I a j uga
merupakan fakt or keseimbangan dan kesempurnaan seseorang
insan. Nilai akhlaknya t onggak kemaj uan manusia sebagai
khalifah dan kemakmuran muka bumi ini.
"Nilai dalam I slam ada yang t et ap dan ada yang
berubah. Nilai yang t et ap t idak boleh berubah dengan
bert ukarnya suasana, t empat dan zaman kerana hubungannya
kuat dengan kej adian manusia yang t erdiri dari ruh dan j asad,
j isim dan j iwa. Nilai t et ap ini berhubung dengan aqidah dan
akhlak, yang kedua- duanya t egak di at as asas kemanusiaan
semat a- mat a, t onggaknya kasih sayang, ukhuwah dan
rahmat ." - Pet anda I sl am
Nilai yang berubah pula berbeza- beza berdasarkan
perubahan masa, t empat , suasana dan t unt ut an sosial. Dalam
hal ini I slam j elas memberi perhat ian kepada nilai- nilai
kemanusiaan. Oleh sebab it u I slam mengizinkan perkahwinan,
makan minum, perhiasan dan kemaj uan. Dalam pada it u I slam
menggariskan beberapa panduan bagi nilai kemasyarakat an
sepert i kesederhanaan, t idak membazir at au ket erlaluan.
Pendek kat a I slam mengakui keperluan j asad dan j iwa
manusia. I slam t idak menganggap perkara kebendaan sebagai
suat u yang makruh at au dibenci at au dinafikan. I slam t idak
menegah perubahan pada nilai- nilai kecil yang bersangkut an
dengan suasana dan masa yang t idak menyent uh nilai- nilai
yang agung yang t et ap at au melanggarinya.

4. Asas ni l ai - ni l ai dal am I sl am.
Tauhid, t aqwa, iman, kehormat an manusia,
kebebasan, ilmu dan amal. I slam mengaj ak perdamaian ant ara
kaum, persefahaman dan persaudaraan ant ara manusia. I slam
menyeimbangkan ant ara kebendaan dan ruh. Jika barat hanya
mengakui nilai dan neraca yang menepat i kehendak dan
kemahuannya, I slam pula mengakui dan menerima pakai nilai
dan neraca yang bert epat an dengan perint ah dan kehendak
Allah s.w.t . Firman Allah:
‰ % x =ù& βθ`ΖΒσϑ9# ∩⊇∪ ⎦⎪%!# ¯Νδ ’û ¯ΝκEŸξ ¹ βθ`è±≈ z ∩⊄∪
⎦⎪%!#´ρ ¯Νδ ⎯ã θó=9# šχθÊè`Β ∩⊂∪ ⎦⎪%!#´ ρ ¯Νδ οθ .“=9 βθ=è≈ ù
∩⊆∪ ⎦⎪%!#´ ρ ¯Νδ ¯Νγ_ρ`9 βθ´à≈ m ∩∈∪ ω) ´’? ã ¯Νγ_≡´ ρ—& ρ& $Β
www.dakwah.info
8
M3 = Β ¯Ν·κ]≈ ϑƒ& ¯Ν·κΞ* ù ¯ î š⎥⎫Βθ= Β ∩∉∪ ⎯ ϑ ù ©ö G¯/# ´™#´ ‘´ρ 79≡Œ
7×≈ 9`ρ' ù `Νδ βρŠ$ è9# ∩∠∪ ⎦⎪%!#´ ρ ¯Νδ ¯ΝγF≈Ψ≈ Β{ ¯Νδ‰γ ã´ ρ βθ`ã≡´‘
∩∇∪ ⎦⎪%!#´ ρ ¯/`φ ’? ã ¯ΝκE≡´ θ = ¹ βθ´àù$t† ∩®∪

Maksudnya: Sesungguhnya berj ayalah orang- orang yang
beriman. I ait u mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya.
Dan mereka yang menj auhkan diri daripada perbuat an dun
perkat aan yang sia- sia. Dan mereka yang membersihkan
hart anya ( dengan menunaikan zakat ) . Dan mereka yang
menj aga kehormat an. Kecuali kepada ist erinya at au hamba
sahayanya, maka sesungguhnya mereka t idak t ercela,
Kemudian, sesiapa yang mengingini selain daripada yang
demikian, maka merekalah orang- orang yang melampaui
bat as. Dan mereka yang menj aga amanah dan j anj inya. Dan
mereka yang t et ap memelihara sembahyangnya. ( Al
Mukminun; 1- 9)
Ayat di at as mengemukakan susunan t ahap nilai-
nilai dalam I slam, mendahulukan solat , meninggalkan
perbuat an sia- sia, menunaikan zakat , memelihara kemaluan
dan maruah, menj aga amanah dan perj anj ian, dan
menunaikan solat pada wakt unya.

5. Sesungguhnya ni l ai - ni l ai I sl am yang agung t et ap sel ama-
l amanya.
I a t idak berubah dengan berubahnya masa. Yang
berubah ialah ideologi- ideologi cipt aan manusia. Sebaliknya
risalah langit mengaj ak manusia berubah dan maj u sehingga
mencapai t ahap ket inggian dan kemuliaannya. Oleh kerana
it u segala yang boleh merosakkan dan menj at uhkan mart abat
manusia diharamkan I slam. I slam mengharamkan riba, zina,
arak, j udi, bangkai, daging babi, pembunuhan dan perkosaan
maruah. Rasulullah s.a.w. bersabda.

ٌ ماَ ﺮَ ﺣ ِ ﻢﻠﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ُ ﻢِ ﻠﺴُ ﻤﻟا ﻞُ آ , ﻪُ ﺿﺮِ ﻋَ و ﻪُ ﻟﺎَ ﻣَ و ﻪُ ﻣَ د
Maksudnya: "Darah, hart a dan maruah seorang muslim
adalah haram bagi muslim yang lain".
I ni merupakan penghormat an, peningkat an t araf
manusia dari alam haiwan dan memelihara mereka daripada
kehancuran.
Sesungguhnya I slam bersikap t erbuka t erhadap
www.dakwah.info
9
perubahan yang berlaku berdasarkan perubahan suasana dan
masa. I slam t idak menyanggahnya. Apabila dikat akan
bahawa masyarakat perindust rian berbeza kelakuannya
berbanding masyarakat pet ani, t idak bermakna kebebasan
t anpa akhlak, menghalalkan riba, menganggap zina suat u
perkara yang munasabah, kebebasan pergaulan, melanggar
hudud yang t elah dit et apkan oleh I slam at au mencuaikan
kefardhuan dan ibadat . Tet api perubahan yang dimaksudkan
adalah yang t idak bert ent angan dengan I slam sepert i gaya
hidup, susunan penempat an, t eknologi pembuat an makanan,
pengangkut an dan pert ukaran maslahat . Kesemuanya it u
t ermasuk di dalam rangka umum yang berhubung dengan
perat uran muamalat , hubungan ant ara lelaki dan wanit a, dan
perkara halal dan haram.
6. Usaha ber t er usan
Sesungguhnya musuh- musuh I slam sent iasa
berusaha unt uk mempengaruhi umat I slam supaya
mengambil falsafah dan cara hidup berasaskan sekularisme,
kebebasan mut lak, menolak ket uhanan dan kebendaan yang
mereka anut i.
Mereka bukan sahaj a t idak menerima gandingan
akal dan wahyu, bahkan sent iasa mengaj ak unt uk melakukan
perubahan dalam segala sesuat u. Pada mereka agama
bert ent angan dengan t eori perubahan. Maka berlakulah
persengket aan yang hebat . Akhirnya agama dipisahkan
daripada kehidupan, daripada polit ik, ekonomi, seni dan
sains. Agama hanya t inggal sebagai kecenderungan peribadi
at au beberapa nasihat berhubung kehidupan peribadi.
Kehidupan keseluruhannya dit ent ukan oleh nilai dan neraca
yang t idak ada hubungan dengan agama.
Mereka berusaha bersungguh- sungguh agar
fahaman mereka ini t urut didokongi oleh umat I slam. Usaha
mereka t idak akan berakhir melainkan umat I slam kembali
kepada kefahaman I slam yang sebenar sepert i mana
dit urunkan oleh Allah s.w.t . dalam bent uknya yang syumul,
sempurna dan merangkumi urusan agama dan dunia.
Kemudian mereka membawanya kepada dunia selepas
melaksanakannya dalam diri mereka.

7. Pandangan penduk ung dak w ah

Di sisi I slam sit uasinya berbeza sepert i yang t elah
dij elaskan. I slam menerima kewuj udan naluri kemanusiaan
y ang memi l i k i t unt ut an j i wa dan j asad. I sl am t i dak
mengongk ong nal u r i t er sebut , bahk an member i k an
kebebasan berpandukan garis panduan syarak, sist em dan
bat asan- bat asan yang t elah dit ent ukan. I slam t idak per lu
www.dakwah.info
10
menyahut mana- mana seruan ideologi lain kerana semuanya
beracun belaka.
Umat I slam mendapat i logik barat yang asing it u
amat lemah berbanding dengan I slam yang syumul dan
agung yang merangkumi aspek kebendaan dan ruh, akal dan
hat i, dunia dan akhirat . Logik para pendakwah ialah kit a
mengambil dari barat segala yang baik berdasarkan aj aran
I slam dan menolak segala yang bert ent angan dengan
fahaman t auhid, nilai t et ap dan akhlak, sebagaimana kit a
menolak fahaman t abii yang menggant ikan Allah s.w.t , Juga
kit a menolak fahaman kemasyarakat an dan kemanusiaan
yang bert ent angan dengan fahaman t auhid yang mana
fahaman t ersebut t egak di at as asas kebendaan dan
keberhalaan.
Sesungguhnya mereka yang beranggapan bahawa
kemahuan mereka dapat dicapai dengan meniru segala yang
dat ang dari barat , sebenarnya t ert ipu. Masyarakat I slam t idak
akan t erbent uk dan t idak akan mampu berdikari melalui
kemaj uan kebendaan semat a- mat a. Manhaj Allah mest i
dilaksanakan, keimanan dan akhlak mest i dipert egaskan.
Cont oh t erdekat ialah peperangan 10 Ramadan
( peperangan ini berlaku ant ara t ent era Mesir dan I srael pada
6 Okt ober 1971. Akhirnya Mesir berj aya membebaskan
kembali t anah miliknya, Semenanj ung Sinai yang t elah
dit awan oleh t ent era I srael) . Kemenangan pada hari it u t idak
dicapai melainkan kerana fakt or iman yang merupakan
pendorong dan penggerak, bahkan iman adalah kehidupan.
I nilah sebenarnya pert arungan yang berlaku sekarang.
Semenj ak serangan Perancis dan penj aj ahan barat di bumi
umat I slam, kemahuan mereka hanyalah sat u iait u
menj auhkan umat I slam daripada risalah mereka,
memisahkan agama daripada kehidupan mereka dan
membuang kefahaman I slam yang sahih daripada t asawur
mereka.
8. Per anan har ak ah I sl am.
Kini harakah I slam berusaha unt uk membawa
umat I slam kembali kepada kefahaman I slam yang sahih,
pembet ulan hala t uj u dan penegakan manhaj Allah. I a
menggariskan unsur- unsur yang t et ap dan unsur- unsur yang
berubah sehingga I slam kembali sebagai manhaj kehidupan
dan sist em masyarakat .
Harakah I slam t elah melahirkan generasi t eras
yang beriman dalam usaha membina kembali masyarakat
I slam yang gemilang. Sesungguhnya hakikat pandangan
barat t erhadap I slam dan hubungan ant ara I slam dan barat
perlu j elas di fikiran. Begit u j uga pandangan barat t erhadap
www.dakwah.info
11
unsur- unsur t et ap dan bagaimana I slam menangani kedua-
dua unsur t ersebut , di samping usaha harakah unt uk
mewuj udkan semula kehidupan I slam di at as asas yang sahih
dan sej aht era.
Muhamad Abdul l ah al - Khat i b

www.dakwah.info
12
Muqadi mah Penul i s


Jum' ah Ami n Abdul Azi z

Semua fikrah yang asli berpaut pada t iang yang t egap, dinding yang kukuh dan
t apak asas yang mant ap dan ut uh. Dengan wuj udnya ket iga- t iga t iang, dinding dan
t apak asas t adi dibina pula bilik- bilikyang mempunyai pelbagai saiz, dicat dengan
pelbagai warna. Tet api t iang, dinding dan t apak asas t et ap kekal t erpasak kukuh, t idak
bert ukar gant i.
Al- Quran j uga mengaj ar kit a bahawa alam ini wuj ud di at as sat u sist em dan
perat uran yang t idak berubah at au bert ukar gant i, agar kekal t erpelihara daripada
kemusnahan dan kehancuran.

§ϑ±9#´ ρ “g B ¯) G`¡ϑ9 $γ9 79≡ Œ `ƒ‰) ? “ƒ• è9# ΟŠ= è9# ∩⊂∇∪  ϑ)9#´ρ µ≈ Ρ¯‘´‰ % Α—$Ψ Β ©L m
Š$ ã βθ`_``è9%. Οƒ‰ )9# ∩⊂®∪ Ÿω §ϑ±9# ©ö7⊥ƒ $ λ ; β & 8‘‰?  ϑ)9# Ÿω´ ρ `≅‹9# ,/$ ™ ‘$κ]9#
¨≅.´ ρ ’û 7 = ù šχθs 7`¡„ ∩⊆⊃∪
"Dan ( sebahagian daripada dalil yang t ersebut ialah) mat ahari; ia kelihat an
beredar ke t empat yang dit et apkan baginya; it u adalah t akdir Tuhan yang Maha
Kuasa, lagi Maha Menget ahui. Dan bulan pula kami t akdirkan dia beredar melalui
beberapa peringkat , sehingga diakhir peredarannya kelihat an kembalinya pula
keperingkat awalnya- ( berbent uk melengkung) sepert i t andan yang kering. ( Dengan
ket ent uan yang demikian) , mat ahari t idak mudah baginya mengej ar bulan, dan
malam pula t idak dapat mendahului siang; kerana t iap- t iap sat unya beredar
t erapung- apung di t empat edarannya masing- masing. ( Yassin; 38 - 40)

Apabila sist em dan perat uran it u berkecamuk maka segala yang ada di dalam
alam ini sepert i t anaman, t ernakan dan kehidupan akan musnah dan hancur.
Firman Allah s.w.t .
#Œ) '™$ ϑ´¡9# N Ü Ρ# ∩⊇∪ #Œ)´ρ ´=.#´ θ 39# N´ Y GΡ# ∩⊄∪
“ Apabila langit t erbelah. Dan apabila bint ang- bint ang gugur bert aburan” . ( Al
I nfit or; 1- 2)

I ni menunj ukkan bahawa unsur t et ap yang menj adi asas kepada binaan t idak
boleh berubah walaupun sudah berlalu masa yang lama, t idak boleh bert ukar walaupun
www.dakwah.info
13
dipisahkan j arak yang j auh. I a ibarat int ipat i at au isi kandungan sesuat u perkara.
Fikrah yang asli semest inya t egak di at as unsur- unsur yang t et ap. Tanpa
memelihara dan berkorban mempert ahankan unsur- unsur t et ap ini, nescaya j amaah ini
t idak akan kekal membawa t asawur dan fahaman yang sahih. Oleh it u isu unsur t et ap
ini dalam j amaah kit a merupakan perkara yang j elas dan t erang sepert i mat ahari di
siang hari.
Al I mam al- Banna t elah menerangkan unsur- unsur t et ap dan unsure- unsur
berubah dalam dakwahnya. Oleh sebab ianya j elas maka pengikut nya t elah berpegang
t eguh dan j iwa raga demi mempert ahankannya. Jika t idak kerana usaha sedemikian
sudah t ent u dakwah ini t idak lagi wuj ud hingga ke hari ini sebagai manhaj dan
harakah. Mereka yang t elah menj aga unsur t et ap j amaah daripada pupus ialah mereka
yang sabar dengan t ribulasi, diseksa dan syahid di dalam penj ara.
Jika t idak kerana pengorbanan ini, nescaya nama, rij al dan kewuj udan j amaah
sudah t iada lagi pada hari ini. Pernah suat u ket ika, sebahagian ikhwan yang diseksa
dengan t eruk, unt uk menyeleweng daripada fikrah j amaah dan t asawurnya, lalu
berpegang kepada fikrah t akfir ( kafir mengkafir) dan mengaj ak sahabat - sahabat yang
lain unt uk ikut sert a. Ket ika it u bangunlah seorang t okoh dan mursyid ( Hasan al-
Hudhaibi) menegah sambil menerang dan menj elaskan unsur- unsur t et ap j amaah di
dalam kit ab “ Pendak w ah buk an penghuk um” . Beliau berpegang t eguh kepada
amanah yang dit erima dan memelihara unsur- unsur t et ap j amaah dan memimpin
j amaah berdasarkan garis panduan yang dit inggalkan oleh pengasasnya al- I mam al-
Banna rahimahullah. Perj alanan it u disambung oleh rij al selepasnya sama ada
pimpinan at au t ent eranya. Jelaslah daripada sej arah dan perist iwa it u bahawa j amaah
mempunyai beberapa unsur t et ap sebagai pegangan yang t idak boleh dit ukar gant i
at au dit olak ansur.
Adapun unsur berubah pada j amaah dikawal oleh kaedah- kaedah syarak dan
pendapat - pendapat fiqh. I a merupakan perubahan wasilah kepada yang lebih baik
t anpa kecuaian, maj u ke hadapan t anpa memusnahkan, berusaha dan meneruskan
t anpa j umud, per modenan t anpa penyelewengan at au ambil r ingan, keaslian dan
pegangan t anpa t olak ansur at au, berbilang wasilah t anpa melanggar asas. Semuanya
rangka unsur- unsur t et ap yang mengawal kerana perubahan t idak mungkin berlaku
d a n m e n i n g g a l k a n k e s a n n y a d a l a m r a n g k a u n s u r - u n s u r t e t a p .
Memandangkan pent ingnya t opik ini, inilah kaj ian yang dilakukan t erhadap
manhaj al- I mam al- Banna - Unsur Tet ap dan Unsur Berubah- . Saya memohon kepada
Allah agar t aufik- Nya. Jika saya bet ul maka ia adalah t aufik daripada- Nya, manakala
j ika t erdapat kesalahan maka saya mohon keampunan- Nya dan berharap kepada
mereka yang hidup mempert ahankan unsur t et ap j amaah di kalangan pimpinan t ampil
membet ulkan kesilapan saya. Dan dalam kedua- dua keadaaan saya mohon ganj aran
daripada Allah Taala.
Selawat dan salam ke at as j unj ungan besar Muhammad s.a.w.


3 Raj ab 1419 H
25 Okt ober 1998M
Jum' ah Amin Abdul Aziz


www.dakwah.info
14
Unsur Tet ap dan Unsur Ber ubah


Penger t i an

Unsur Tet ap ialah perkara yang sepat ut nya kckal t anpa sebarang perubahan at au
penggant ian walaupun berubahnya masa dan t empat . I a merupakan kayu pcngukur
bagi individu, rangka yang mengawal t indak t anduk individu dan neraca yang
membezakan mereka daripada orang lain. Oleh it u unsur t et ap bukanlah barang yang
boleh dit ukar gant i at au dit awar menawar.
Unsur t et ap sesuat u agama at au mazhab ialah elemen yang memelihara
kesinambungan, membezakan pengikut daripada orang lain dan ia j uga bert indak
mengawal t ingkah laku penganut nya. Kedudukannya samalah sepert i aqidah- aqidah
dan prinsip- prinsip yang t idak boleh dit akwil, dit ukar gant i dan diubah berdasarkan
perubahan masa, t empat dan peribadi.
Unsur berubah pula ialah perkara- perkara yang boleh berlaku padanya perubahan,
penggant ian dan pembaharuan. Tet api perubahan it u t idak melanggar asas- asas yang
menj amin kesinambungannya dan ciri- ciri keist imewaannya. I a adalah elemen yang
anj al, kerana perubahan masa dan t empat memerlukan keanj alan dan penyesuaian di
samping memelihara unsur- unsur t et apnya.
Allah Taala menet apkan unsur t et ap bagi I slam demi menj amin kesinambungannya
dan memberi ruang perubahan demi menj amin kesesuaiannya pada semua wakt u dan
t empat .
Jadi gabungan unsur t et ap dan unsur berubah merupakan usaha penerusan t anpa
j umud ( beku) , penyesuaian dan pembaharuan t anpa penyelewengan, mengekalkan
keaslian t anpa melampau. Kedua- duanya ibarat lagu dan irama, t idak boleh
dipisahkan.
Kedua- duanya mest i wuj ud demi menj amin kelangsungan t anpa j umud. Tanpa
keduanya berj alan seiringan, kit a akan melakukan perubahan dan pembaharuan ynng
akhirnya membawa kepada penyelewengan. I ni adalah t akrif unsur t et ap dan unsur
berubah secara umum. Apakah unsur t et ap dan unsur berubah I slam?
Unsur t et ap dan unsur ber ubah I sl am
I . Unsur Tet ap
I slam mempuyai beberapa unsur t et ap dalam set iap bidangnya. Muslim dan
muslimah waj ib berpegang dengan unsur- unsur t et ap it u. Oleh kerana j amaah
I kliwanMuslimin ialah sat u j amaah daripada j amaah- j amaah orang I slam, ia t erikat dan
berilt izam dengan unsur- unsur t et ap I slam sepert i mana ilt izam para salaf dan ahli
sunnah wal j amaah.
I khwan t idak memonopoli I slam unt uk diri mereka. Mereka t idak berpandangan
bahawa semua orang I slam mest i bergabung dalam j amaah mereka. I ni kerana
j amaah mereka bukan j amaah muslimin t et api ialah sat u j amaah dari j amaah- j amaah
orang I slam. Jadi sesiapa yang t idak bergabung ke dalam j amaah ikhwan at au keluar
darinya t idak gugur I slamnya selama mana ia berpegang dengan unsur- unsur t et ap
I slam yang t idak boleh dit ukar gant i.
www.dakwah.info
15
Unsur- unsur t et ap I slam memelihara masyarakat ket ika menghadapi kegawat an-
kegawat an yang t ercat at dalam sej arah. Masyarakat I slam t elah berj aya melepasi
rint angan perselisihan pendapat mazhab fikrah ( pemikiran) , fiqh dan dengan bant uan
unsur- unsur t et ap I slam. Perselisihan it u berlalu t anpa merosakkan perkara- perkara
asas dan ciri- ciri I slam yang pent ing. Kemudian muslimin berj aya menghadapi fit nah
kemewahan ket ika zaman pembukaan dan perluasan wilayah I slam sert a mampu
menangani pengaruh t amadun kebendaan dan keberhalaan negara Yunan, Parsi dan
I ndia. Dengan unsur- unsur t et ap I slam j uga mereka menghadapi serangan t ent era
Salib, Mongol dan penj aj ahan pada abad kedua puluh masihi. Semuanya it u sebagai
mencont ohi Rasulullah s.a.w. ket ika Allah Taala berfirmankepada baginda:

7¡ϑ G`™$ ù “%!$/ ´©rρ& 7‹9) 7Ρ) ’? ã Þ≡´ À ΟŠ) G`¡•Β ∩⊆⊂∪

Bermaksud: ..dengan yang demikian, berpegang t eguhlah engkau kepada al- Quran
yang t elah diwahyukan kepadamu; kerana sesungguhnya engkau berada di at as j alan
yang lurus. ( Az Zukhruf; 43)
Pegangan kuat kepada unsur- unsur t et ap j uga menj adi fakt or kej ayaan muslimin
pada hari ini menghadapi serangan yang paling bahaya iait u serangan pemikiran global
daripada aliran Yahudi, Nasrani dan Sekularisme. Adakah t anpa unsur- unsur t et ap ini
kit a mampu mendepani serangan yang dahsyat ini?
Dalam I slam t erdapat dua ruangan:
Ruangan per t ama: Ruangan yang boleh menerima perubahan, pembaharuan dan
ij t ihad. Ruangan ini amat luas sekali. Kebanyakan hukum syarak dan urusan kehidupan
dunia t ermasuk dalam ruangan ini sepert i mana yang disabdakan oleh Rasulullah
s.a.w;

ﻢُ آﺎَ ﻴﻧُ د ِ رﻮُ ﻣُ ﺎِ ِ ﺑ ُ ﻢَ ﻠْ ﻋَ ا ﻢﺘﻧَ ا

"Kamu lebih t ahu t ent ang urusan dunia kamu".
Begit u j uga t ermasuk dalam ruangan ini ialah perkara- perkara yang t idak ada nas
padanya at au sekadar mempunyai nas- nas umum dan nas- nas khusus yang boleh
dit afsirkan dan difahami berdasarkan kaedah- kaedah ij t ihad yang dimaklumi.
Ruangan kedua : Ruangan bersifat t ert ut up, t idak boleh menerima sebarang
pembaharuan,ij t ihad dan perubahan. Termasuk dalam ruangan ini adalah perkara-
perkara akidah, prinsip- rinsip umum, hukum- hukm qat ’i ( hukum yang j elas melalui
dalil- dalil yang j elas daripada al- Quran dan al- Sunnah yang t idak boleh dit akwilkan
lagi) yang menyat ukan fikiran,perasaan dan suluk ( peradaban ummah) . I a adalah
t unggak kepada t amadun umat ini, oleh it u ia t idak boleh berubah pada semua masa
dan di semua t empat .
Jika t iada unsur- unsur t et ap ini nescaya akan t erbent uk puak- puak dalam umat
I slam, t amadun dalam t amadun. Agama akan menj adi t epung yang diuli. Diuli dan
dibent uk mengikut mengikut kemahuan t angan yang melakukannya. Maka akan wuj ud
bagi set iap zaman dan kawasan, agama masing- masing. I slam akan berpecah menj adi
www.dakwah.info
16
banyak j enis. Tiada lagi I slam yang sat u, t et api I slam yang berbagai- bagai berdasarkan
t empat , masa, kawasan,puak dan ras. Jika berlaku sedemikian, maka t ercapailah
mat lamat musuh I slam. Mereka mendakwa; al- Quran ini dat ang unt uk period t ert ent u
sahaj a iait u zaman Rasulullah saw j adi ia bukanlah agama yang kekal dan bukan lagi
kit ab bagi semua manusia. Jika demikian maka t iadalah t amadun kukuh bagi I slam,
sedangkan risalah I slam dat ang menyent hu semua urusan kehidupan secara
menyeluruh t anpa dikhususkan kepada umat dan zaman t ert ent u.
Kesimpulannya : Bolehlah kit a kat akan; unsur- unsur t et ap dalam I slam ialah
perkara- perkara yang dit erangkan oleh Allah kepada makhluk- Nya secara nas yang
put us dan ianya t idak boleh diij t ihadkan. I a j uga t idak boleh berubah dengan
berubanya masa, t empa, peribadi dan suasana. Hukum- hakam ini dat ang secara
t erperinci, t idak perlu kepada perdebat an kerana ia dibina di at as sebab yang t idak
berebeza dengan berbezanya masa sepert i ayat waj ibnya solat ,zakat ,puasa,pusaka
yang dit ent ukan nisbah bagi set iap waris, pengharaman perbuat an kej i sama ada yang
zahir at au bat in sepert i pengharaman zina,qazaf ( menuduh seseorang melakukan
zina) , arak, memakan hart a manusia secara bat il, membunuh t anpa hak, memakan
bangkai, daging babi dan lain- lain perkara yang bersangkut an dengan asasa- asas
akidah dan permasalahan iman. Begit u j uga kewaj ipan melaksanakan al- Quran dan al-
Hadit h yang sahih, di samping akhlak yang kej i. Dalam ert i kat a yang lain unsur- unsur
t et ap adalah:
Pert ama: Nas- nas al- Quran dan al- Sunnah mut awat irah yang qat ’i pada ket sabit an
dan pet unj uknya sama ada hukum it u diket ahui secara dharuri dalam agama at au
hukum yang t idak diket ahui oleh sebahagian manusia sepert i pembahagian hart a
pusaka.
Kedua: Termasuk j uga unsur t et ap ialah kadar- kadar syarak yang t elah dit ent ukan
melalui sunnah mut awat irah sepert i bilangan rakaat solat , wakt u- wakt u solat dan
sebagainya.
Ket iga: Selain daripada it u, ij ma yang j elas yang sampai kepada kit a secara
mut awat ir j uga t ermasuk unsur t et ap. Tidak boleh berij t ihad dengan wuj udnya ij mak
t ersebut , bahkan sesiapa yang yang mengingkari hukum yang t habit secara ij mak dan
qat ’i dalam sesuat u perkara yang dimaklumi secara dharuri dalam agama boleh
menj adi kufur berdasarkan berdasarkan salah sat u dari t iga pendapat ulamak.
Oleh yng demikian unsur- unsur t et ap ini ialah penent u dan pembeza bagi suluk dan
ikt ikad. Penganut agama ini berbeza daripada penganut agam dan fahaman lain,
berdasarkan unsur- unsur t et ap ini, kerana kedudukannya yang sama dengan perkara
akudah dan waj ib dit aat i oelh set iap individu. Sesiapa yang mengingkarinya maka ia
t elah keluar daripada agama berdasarkan garis panduan hukum syarak. Seorang
mukmin berbeza daripada orang lain kerana, t idak sepert i unsur berubah yang boleh
dilihat dari pelbagai sudut yang t idak keluar dari lingkungan I slam.
i i . Unsur ber ubah
Unsur berubah ialah t empat unt uk berfikiran dan berij t ihad, dalam lingkungan
unsur t et ap. Oleh it u sesiapa yang mengingkari salah sat u fahaman daripada beberapa
www.dakwah.info
17
fahaman yang t erkandung dalam suat u ayat , t idak keluar dari agamanya kerana ia
kekal berpegang dengan unsur t et ap. I ni disebabkan unsur berubah merupakan
perkara yang berasaskan zan ( t idak qat ' i) . Set iap muj t ahid mengikut pendapat
ij t ihadnya. Amalan para pengikut nya adalah benar selama mana ia seorang yang layak
berij t ihad.
Jika semua dalil bersifat qat ' i, sudah t ent u ia menj adi fakt or pengongkong minda
dan akal fikiran manusia. Sudah t ent u kit a akan menghadapi kerumit an apabila kit a
berhadapan dengan pelbagai masalah yang baru t imbul. Permasalahan baru ini sudah
t ent u menunt ut para muj t ahidin mengeluarkan hukum dari dalil yang zanni. Begit ulah
syariat berhadapan dengan segala perubahan masa dan t empat . Jika ianya t idak
bersifat begit u, sudah t ent u ada yang mengat akan mengapa syariat ini t idak bersifat
anj al agar kit a t idak menj adi sepert i robot yang t idak mempunyai kehendak dan
kebebasan?
Ÿω& `Ν=èƒ ⎯Β ,= { ´θδ´ ρ #‹Ü=9# 7ƒ:# ∩⊇⊆∪
Tidakkah Allah yang mencipt akan sekelian makhluk it u menget ahui ?
Sedangkan I a Maha Halus urusan t adbiran- Nya, lagi Maha Mendalam
Penget ahuan- Nya! . ( Al Mulk; 14)

Begit ulah perselisihan fiqh yang berlaku hasil daripada ij t ihad dalam perkara yang
berubah yang mendat angkan mudharat dan bencana. Bahkan perkara ini merupakan
suat u kelapangan dan kemudahan bagi umat dalam melaksanakan hukum- hukum.
Kesemua hukum- hukum it u bersesuaian dengan maslahat dan t unt ut an hidup mereka.
Perselisihan it u j uga menggambarkan kekayaan sumber syariat dan fiqh yang
menakj ubkan dan ianya memenuhi segala haj at manusia selama- lamanya. Umar bin
Abdul Aziz berkat a:

Bermaksud: “ Aku t idak suka j ika para sahabat t idak berselisih pendapat , kerana
apabila mereka bersat u pada sat u pendapat dan disanggahi oleh seorang daripada
mereka sudah t ent u orang it u menj adi sesat . Apabila mereka berselisih pendapat ,
seseorang mengambil pendapat ini dan seorang mengambil pendapat it u, ia
merupakan suat u kelapangan” .

Oleh sebab it ulah I mam Ahmad berkat a:

ﺔَ ﻌَ ﺳ ُ فﻼِ ﺨﻟا

“ Perselisihan adalah suat u kelapangan” . Yahya bin Said berkat a: “ Ahli ilmu ahíla ahli
yang berlapang dada” . Para muft i sent iasa berselisih pendapat , seorang menghalalkan
dan seorang mengharamkan pula, t et api t iada seorang pun dari mereka yang mencela
yang lain selama mana kesemuanya bersat u pada unsur- unsur t et ap dan ij t ihad
mereka pada unsur- unsur berubah.

www.dakwah.info
18

Pengaj ar an
Semua j amaah I slam yang menganut i fahaman ahli sunnah wal j amaah mest ilah
bersat u dalam unsur- unsur t et ap I slam kerana ia merupakan unsur- unsur t et ap
mereka semua. Selain daripada unsur- unsur t et ap I slam ini, set iap j amaah sudah
t ent unya mempunyai unsur- unsur t et ap mereka sendiri, yang membezakan mereka
ant ara sat u sama lain. Fakt or yang membezakan I khwan Muslimin daripada j amaah
lain ialah unsur- unsur t et ap mereka, yang berada dalam lingkungan unsur t et ap I slam.
I khwan j uga mempunyai unsur berubah yang menj amin kelangsungan dakwah agar
relevan di set iap masa dan t empat . Relevansi ini perlu dipelihara dan sanggup
berkorban unt uk mempert ahankannya.
I slam yang mempunya hukum qat ’i dan zanni it u j uga mengaj ar kit a supaya
berlapang dada unt uk mendengar pandangan orang lain selama mana kit a semua
berpegang pada unsur- unsur t et ap j emaah dan t idak cuba unt uk menyent uhnya
dengan niat melakukan pembaharuan.
Begit ulah individu dalam j amaah perlu relaj ar bagaimana menghormat i pendapat
orang lain selama mana ia t idak melanggar unsur- unsur t et ap j amaah. Jika pendapat
it u melanggar dan menyanggah unsur- unsur t et ap j amaah maka pendapat it u t idak
bernilai dan t idak boleh dit erima pakai. Keadaan ini samalah sepert i pendirian ahli
sunnah wal j amaah yang menolak puak khawarij apabila mereka mengkafir orang yang
melakukan dosa besar, t idak menerima puak Mukt azilah apabila mereka
mengemukakan pendapat “ di ant ara dua kedudukan” dan j uga t idak menerima
pandangan Murgia apabila mereka berkat a: “ Tiada upaya kerana semua perkara t elah
dit ent ukan.” Semuanya kerana golongan t ersebut menyanggah unsur t et ap ahli sunnah
wal j amaah secara j elas.
Pendapat para fuqaha yang muj t ahidin pula sepert i dahan- dahan dan rant ing-
rant ing sepohon kayu. Pendapat mereka berbagai- bagai t et api sumber dan asalnya
aníllala sat u. Begit ulah keadaan j amaah- j amaah muslimin. Tet api puak mukt azilah,
murj iah dan khawarij t idak begit u, kerana percanggahan mereka dalam sudut akidah
dan polit ik yang merupakan salah sat u daripada unsur- unsur t et ap dalam agama.
Perist iwa it u merupakan pengaj aran bagi individu j amaah agar mereka t ahu
bagaimana, bila dan dalam perkara apa yang mereka boleh berselisih pendapat .
Mereka j uga perlu mempelaj ari bagaimana unt uk mengemukakan pandangan sehingga
t idak menyent uh unsur- unsur t et ap j amaah mereka. Jika sesuat u pandangan it u
menyalahi unsur- unsur t et ap j amaah maka ia t idak boleh dit erima, t idak perlu
diperbincangkan dan t idak bernilai sama sekali.
Kefahaman yang j elas akan unsur- unsur t et ap dan unsur- unsur berubah j amaah
menj adikan t indak- t anduk individu dapat dikawal dalam lingkungan unsur- unsur t et ap.
I a j uga menj adi neraca yang membezakan mereka daripada orang lain.
Sampai masanya unt uk kit a bincangkan apakah unsur- unsur t et ap I khwan Muslimin
berdasarkan pengamat an t erhadap fikran Hasan al- Banna.www.dakwah.info
19
Sepul uh Unsur Tet ap Dak w ah
Pert ama: Nama j amaah sebagai fikrah, sej arah dan lambang keset iaan.
Kedua: Amal j amaie ialah wasilah kit a.
Ket iga: Tarbiyah dan menj auhi kekerasan ialah j alan kit a.
Keempat : Usrah ialah t unggak t arbiyah di sisi kit a
Kelima: Risalah Taalim, Sepuluh Rukun khususnya Usul 20 dan Risalah Aqaid
ialah asas dan sumber pembelaj aran kit a.
Keenam: Syumul dan umum ialah asas pandangan dan fahaman kit a yang
menyeluruh.
Ket uj uh: Syura yang mulzim pemut us perselisihan ant ara kit a.
Kelapan: Menghormat i sist em dan perat uran ialah akhlak baiah kit a.
Kesembilan: Pilihan fiqhiah ialah huk j amaah menent ukannya
Kesepuluh: Allah ialah mat lamat dalam semua unsur t et ap dan berubah, dalam
set iap perkat aan dan perbuat an kit a.www.dakwah.info
20
Unsur Per t ama
Nama sebagai f i k r ah, per l ak asanaan, sej ar ah dan t asaw ur nya.

Nama j amaah adalah simbol bagi fikrah, sej arah dan t asawurnya. Hanya
dengan menyebut namanya akan t erbayang di fikiran kit a apakah fikrah yang
dibawa, apakah t asawur yand diseru, siapakah rij al yang memikul fikrah it u,
bagaimanakah sej arahnya sej ak dit ubuhkan dan apakah perist iwa- perist iwa yang
dilalui, penuh dengan j ihad, pengorbanan, keperit an dan ket okohan individunya.

Hanya dengan meneybut namanya saj a, semua it u akan t erbayang di fikiran
kit a. Jadi t ak mungkin nama ini kit a sia- siakan. Kit a t idak rela nama ini dit ukar,
walaupun ikhwah di beberapa negara t erpaksa mengambil nama yang lain kerana
susana yang t idak mengizinkan. Menurut mereka yang pent ing ialah isi dan bukan
nama. I t u ialah keuzuran unt uk mereka, t et api j amaah induk t idak boleh menukar
namanya. Biarlah nama anak- anak berbagai- bagai, t et api nama induk mest ilah
kekal. Agar ianya dikenali oleh anak- anak dan pengikut dengan nama it u sahaj a.
Semua pemilik kedai at au syarikat perniagaan t idak akan sekali- kali
menggadaikan nama syarikat at au kedai mereka yang masyhur. Walaupun kadang-
kadang t uannya t elah berpindah at au berhij rah ke luar negara, nama it u t et ap kekal
dan t idak diubah. Perkara ini bert erusan walaupun sudah bert ukar pemilik at au
syarikat sudah dij ual beli. Namanya t elah menj adi barang dagangan dan bernilai
sekali. Sudah t ent ulah lebih hebat lagi j ika nama it u t urut membawa nilai spirit ual
dan sej arah yang t iada t erhingga. Adakah waj ar kit a mempersia- siakan nama yang
berharga yang mengingat kan kit a pada ukhuwah I slam.
Hanya dengan menyebut namanya saj a, t erbayang di fikiran fikrah dan
sej arahnya. Hanya dengan menyebut namanya saj a, t erbayang di fikiran apa yang
membezakan j amaah ini dari yang lain. Nama dan fikrah ikhwan sudah menj adi
seolah- olah dua permukaan bagi sekeping wang syiling. Musuh t elah berusaha
menawarkan agar ikhwan menukar namanya, t et api dit olak demi memelihara
sej arah.
Hanya dengan menyebut namanya saj a, akan t eringat al- I mam as- Syahid
yang t elah digant i oleh mursyidnya yang kedua, al- marhum Hassan Hudhaibi yang
sent iasa sabar dan t eguh pendirian berhadapan dengan uj ian dan fit nah. Apabila
disebut namanya, orang akan t eringat mursyidnya yang kct iga, al marhum Umar al
' I ' ilmisani empunya ket okohan yan gcmilang. Begit ulah j uga mursyidnya yang
keempat , al- m a r h u m Hamid Abu Nasr yang gagnh, sepert imana mursyidnya
sekarang Ust az Must afa Mashyur, semoga Allah memanj angkan usianya.
Nama it u ialah simbol kepada sej at ah rij al yang meyakini dan mempert ahan
kemuliaan fikrah. Jihad mereka bert aut rapat dengan nama j amaah. I a
mengingat kan sej arah pahlawan Palest in, syuhada' pemj ara Turrah dan rij al yang
menepat i j anj i Allah ke at as mereka. Sebahagiannya t elah meninggal dunia
manakala sebahagian yang lain masih lagi menunggu- nunggu, mereka t idak sekali-
kali menukar gant i j anj i it u. Mereka semuanya diingat i apabila disebut nama al-
I khwan Muslimun. Lalu bagaimana kit a boleh melupakan nama ini yang t elah
disemai ke dalam j iwa dengan darah syuhada dan ket eguhan rij alnya.

www.dakwah.info
21
Har ak ah I sl ami ah Ter besar
Kebanyakan buku- buku yang mencerit akan perihal j amaah, past i menyebut
dengan namanya sekali. Pada t ahun 1948, Profesor Dr. Musa al- Husaini t elah
menerbit kan sebuah buku yang bert aj uk " Al - I k hw an Musl i mun: Har ak ah
I sl ami ah Ter besar Masa Ki ni " . Profesor Dr. Yusof al- Qardhawi berkat a: "Secara
umumnya buku ini ialah sat u kaj ian yang berkecuali, ia t elah mencerit akan t ent ang
ikhwan secara adil sehingga orang ramai menget ahuinya dengan mcngulang-
mengulang namanya sepert i mana yang dikenali oleh mereka yang memusuhinya,
sepert i pengarang buku yang bert aj uk "Al- I khwan di at as Neraca". Sekadar
menyebut namanya manusia akan t erbayang j alan mereka yang berdust a dan
mereka yang benar, maka mereka akan mengenali sama ada penulis it u mempunyai
maslahat at au sememangnya dia berkecuali at au berpura- pura.
Begit ulah keadaannya sehingga harakah t ersebar ke merat a t empat di negara-
negara Arab dan I slam, bahkan sampai ke negara bukan I slam sepert i Amerika,
Eropah, Timur j auh dan lain- lain negara di seluruh dunin, Nama it u t elah menj adi
aset yang berharga, maka t idak mungkin digadaikan.
Mungkin ada yang bert anya: Adnkah begit u sekali hebat nya nama ini,
sedangkan ia hanyalah pilihan dan ij t ihad pengasas j amaah ( Hasan al- Banna) unt uk
dikenali? Adakah sampai menj adi unsur t et ap yang t idak boleh dit ukar gant i?
Kit a kat akan "( wabillahi t aufik) : Kit a t idak mendakwa bahawa nama ini adalah
unsur t et ap lslam yang t idak boleh diperselisihkan oleh set iap muslim. Tet api kit a
menegaskan bahawa ia adalah unsur t et ap I khwan yang t idak boleh dicuaikan
kerana keist imewaan yang t elah kami sebut sebent ar t adi"
Bagi mereka yang hairan dengan pendapat ini kit a kat akan kepada
mereka: "Sesungguhnya part i- part i yang wuj ud t idak pernah memandang ringan
namaya, kerana ia merupakan sej arah bagi pengikut mereka. Sebagai cont oh part i
Wafdu ( salah sebuah part i pembangkang di Mesir ket ika ini) yang pernah
menghilangkan diri selama puluhan t ahun, apabila ia hendak kembali cergas,
pendokongnya t elah memilih nama al- Wafdu j uga. Pihak berkuasa t idak berset uj u
dengan nama ini, lalu mereka menambah perkat aan baru menj adi Wafdu Baru. I ni
disebabkan nama it u mempunyai kait an amat berert i dengan pengasas ( Saad
Zaghlul, t okoh pej uang kebangsaan Mesir) dan sej arah part i t ersebut . Begit u j uga
halnya part i Nasiri yang dipilih oleh pendokongnya kerana bersempena dengan nama
pemimpinnya ( Jamal Abd Nasier, bekas Presiden Mesir) sehingga mereka sendiri
menamakan diri mereka sebagai Nasiriyun. "
Cubalah bandingkan fenomena ini dengan fenomena yang lain-lain. Bagaimana
boleh kit a mendakwa bahawa sebuah nama t idak bersangkut an dengan peribadi,
sedangkan ianya saling berhubung j alin dengan fikrah, manhaj . Lihat sahaj a sej arah
para rasul, sudah t ent u para pengikut nya mempert ahankannya. Kekalnya nama
bermakna kekallah kenangan, sej arah, fikrah dan perlaksanaannya.
Sat u perkara lagi yang menarik ialah dakwaan mereka yang memusuhi fikrah
dan manhaj ini, yang membenci I slam berkat a: "Jika kamu menamakan diri kamu
sebagai I khwan Muslimun bermakna selain daripada kamu t idak ada ukhuwah dan
bukan muslimun". I ni adalah sat u t uduhan palsu dan t idak masuk akal. Jika logik
yang sama digunakan, sudah t ent u al- Hizbu al- Wat ani ( Part i pemerint ah di Mesir)
yang bermakna Part i Kebangsaan menunj ukkan mereka yang t idak menj adi ahlinya
www.dakwah.info
22
sebagai mereka yang t idak mempunyai semangat sayangkan bangsa dan
t anahairnya. Begit u j uga Hizbu Taj ammu' ( salah sebuah part i di Mesir) yang
bermakna Part i Kesat uan yang beraliran komunis, sedangkan part i t ersebut
memecah belah dan merosakkan perpaduan masyarakat . Adakah dengan nama
kesat uannya it u menunj ukkan orang lain bert indak sebagai part i pemecah belah.
Tidakkah logik ini suat u yang dangkal.
Kit a pergi lebih j auh daripada it u, adakah Part i Krist ian yang t erdapat di barat
( sepert i di Jerman) , manganggap hanya mereka yang menganggot ai part i mereka
sahaj a beragama Krist ian dan mereka yang t idak menganggot ai part i t ersebut bukan
beragama Krist ian.
Kit a t idak berhent i set akat huj ah it u sahaj a. Unt uk menolak dakwaan mereka
yang memusuhi I khwan Muslimin, kit a bawa lagi cont oh kedangkalan logik mereka.
Jam' iah Syar' iah ( NGO di Mesir) sebagai cont oh, adakah bermaksud pert ubuhan-
pert ubuhan lain t idak syar' i apabila ia t idak bergabung bersama Jam' iah Syar' iah.
Adakah boleh kit a menuduh mereka yang t idak menganggot ai Jam' iah Ansar Sunnah
( NGO di Mesir) sebagai penent ang kepada al- Sunnah. Bagaimana pula orang yang
t idak menyert ai Jamaah Salafiah bolehkah kit a menyifat kan mereka sebagai muslim
yang t idak mengikut j ej ak salafi. Bagaimana pula pemuda yang t idak menganggot ai
Nadi Syubban Muslimin, ( Kelab Pemuda I slam, NGO di Mesir) adakah mereka bukan
pemuda I slam? I a adalah sepert imana firman Allah:

Α$%´ρ ⎦⎪%!# #ρ`. Ÿω #θ`è ϑ`¡ @ #‹≈λ; β#´™¯)9# #¯θ ó9#´ρ µŠù /3=è 9 βθ7=ó ? ∩⊄∉∪
Dan orang-orang Yang kafir berkata: "Janganlah kamu mendengar Al-Quran ini dan
tentanglah Dia (dengan nyayian-nyanyian dan jeritan-jeritan riuh rendah serta tepuk sorak),
supaya kamu berjaya (mengganggu bacaan atau menenggelamkan suara pembacanya)!"(Al-
Fussilat:26)
Kit a amal mencint ai nama ini k e r a n a ia memberi ert i persaudaraan dan ert i
I slam. Oleh it u kit a ( I khwanMuslimun) ialah sebuah j emaah daripada j amaah-
j amaah muslimin dan set iap muslim saudara kami.
Al- I mam al- Banna t elah diilhamkan oleh Allah dengan nama ini, kerana ia
mengandungi nilai t unggak binaan I slam. Nama I khwan Muslimun menunj ukkan
kepada dua ikat an: ( pert ama) I kat an iman dan ( kedua) ikat an ukhuwwah yang
merupakan dua rukun manhaj I slam, t anpanya t idak akan t ert egak dan sempurna
binaan I slam.
I man berperanan membersihkan hat i- hat i dan kesannya j elas kelihat an apabila
hat i- hat i ini bert aut berasaskan kecint aan, ket aat an kepada Allah, mendokong
dakwah- Nya dan memperj uangkan syariat - Nya. I ni adalah ikat an yang amat t inggi
nilainya di ant ara mukminin sehingga Allah menj adikan ikat an ukhuwwah syarat
kepada iman. Firman- Nya yang bermaksud: "Sesungguhnya orang- orang mukmin
it u bersaudara". I nilah dia keist imewaan j amaah I khwan: I man dan Ukhuwwah. Dari
sit ulah namanya diambil. Nama al- I khwan al- Muslimun mengandungi isyarat kepada
wasilah unt uk melaksanakan manhaj .
Set erusnya nama it u perlu dikekalkan sebagai t anda set ia kepada pengasas,
murabbi, muallim dan mursyid j amaah ini, Hassan al- Banna. Pengekalan nama it u
www.dakwah.info
23
merupakan penghargaan dan pengikt irafan kepada ket okohannya. Menj adi
kebiasaan orang ramai menamakan anaknya dengan nama bapa at au dat uk sebagai
mengingat i j asa- j asa, kat a- kat a nasihat dan sej arah mereka. Mengubah nama akan
menyebabkan sej arah dan rij al, muj ahidin I khwan dilupakan, ianya j uga sat u
t indakan yang t idak mengenang j asa.

Unsur Kedua
Kew aj i pan Amal Jama' i .
Rasulullah s. a. w. diut uskan unt uk menyempurnakan kemuliaan akhlak sepert i
keikhlasan hat i, kesucian j iwa, kebersihan diri, benar dalam kat a- kat a dan
menunaikan amanah agar set iap individu menj adi anasir yang berkualit i di dalam
masyarakat .
Sej arah menyaksikan anasir soleh sedemikian t elah dan akan wuj ud pada set iap
zaman dan umat . Namun perlu diingat yang menj adi penent u j at uh bangun
sesebuah t amadun bukan individu- individu yang ikhlas, soleh dan bert aqwa it u.
Tet api penent unya adalah pada gerakan secara kolekt if dan kesolehan yang mampu
membent uk arus yang kuat bagi mempengaruhi persekit aran. Amal j ama' i dan arus
yang kuat it u t idak dapat dipengaruhi oleh persekit arannya, malah sebaliknya ia
mampu mempengaruhi dan menyat akan kebenaran dengan penuh rasa mulia
bersandarkan kekuat an Allah dan kekuat an j amaah.
I ni t idak bermaksud memperkecilkan usaha individu dan akhlak mulia yang
dimilikinya t et api ( ia t eguran) dalam usaha kit a unt uk memenangkan kebenaran
yang kit a pegangi bersama. Jika seseorang individu soleh t idak berj aya menj adikan
dakwahnya didukungi oleh arus perdana dan membawa orang- orang soleh yang lain
bersama dengannya, sehingga hat i- hat i mereka bert aut menj adi sat u, maka ia
t ergolong dalam kalangan mereka yang rugi.
Demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang
beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta
bepesan-pesan dengan kesabaran. (Al 'Asr; 1-3)
Pengecualian dari kerugian hanya bagi j amaah yang saling berpesan dengan
kebenaran dan kesabaran, bukan bagi individu walaupun seorang yang ikhlas.
Jika ada yang berkat a: "Saya mampu mengamalkan I slam bersendirian. Saya
t idak berzina, berbuat zalim, minum arak dan mcmakan riba. Sebaliknya saya
menunaikan solat , berpuasa, berzakat , menunaikan haj i dan semua kewaj ipan saya.
Set elah it u saya boleh menyeru orang lain agar berbuat sepert i saya".
Kit a kat akan: "Keadaan it u memang baik. Tet api sesiapa yang berbuat demikian
samalah sepert i longgokan bat u bat a yang berkualit i t inggi t api berselerakan. Sudah
t ent ulah susunan bat u bat a berkualit i t inggi yang membent uk sebuah binaan lebih
baik".
Persoalannya, j ika semua orang berbuat begit u ( amal secara sendirian) , siapakah
yang akan melaksanakan manhaj polit ik, ekonomi, sosial dan t arbiyah? Bahkan
siapa yang akan menj alankan hukum hudud? Siapa pula yang akan mengadili
perbalahan dan sebagainya?
www.dakwah.info
24
Jika keadaan ini bert erusan, orang- orang I slam akan berhadapan dengan sit uasi
pert ent angan ikt ikad iait u menerima sebahagian dan menolak sebahagian yang lain,
sedangkan Allah s. w. t . t elah berfirman mengenai kaum t erdahulu yang melakukan
perkara serupa:
βθ`ΨΒσG ù& Ùè7/ =≈G39# šχρ`3?´ρ Ùè7/ $ϑ ù '™#“_ ⎯Β `≅èƒ š9≡Œ ¯Ν6ΨΒ
ω) ““z ’û οθ´Š s9# $´‹Ρ‘‰9# Π¯θƒ´ρ πϑ≈´Š)9# βρ–Š`ƒ ´’<) ´‰©& >#‹è9# $Β´ ρ ´!# ≅≈ó/ $´ϑ ã
βθ=ϑè? ∩∇∈∪
Sesudah itu, maka Patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian (dari isi) Kitab Taurat
dan mengingkari akan sebahagian Yang lain? maka tiadalah balasan bagi orang Yang berbuat
demikian itu dari antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia, dan pada hari kiamat
akan ditolak mereka ke Dalam azab seksa Yang amat berat. dan (ingatlah), Allah tidak sekali-
kali lalai akan apa Yang kamu lakukan.(Al-Baqarah:85)

Mereka j uga t elah mendengar peringat an- Nya kepada Rasulullah s. a.w:

¯Νδ¯‘‹n#´ ρ β& š‚θ`ΖF ƒ ⎯ã Ùè/ $Β Α“Ρ& ´!# 7‹9)
Dan hendaklah Engkau menjalankan hukum di antara mereka Dengan apa Yang telah
diturunkan oleh Allah dan janganlah Engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan
berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu hukum Yang telah
diturunkan oleh Allah kepadamu.(Al-Maidah:49)

Allah sama sekali t idak akan mensia- siakan amalan set iap individu muslim sama
ada lelaki at au wanit a sepert i firman- Nya dalam surah Az Zalzalah yang bermaksud:
Maka sesiapa berbuat kebaj ikan seberat zarrah, nescayai akan dilihat nya ( dalam
surat amalnya) . Juga dalam firman- Nya "Sesungguhnya Allah t idak sekali- hali
mmganiaya ( seseorang) sekalipun seberat zarrah.
Tet api realit i rnuslimin pada hari I ni menunj ukkan bahawa amal fardi ( bersendiri)
t idak mencukupi unt uk mencapai mat lamat dan cit a- cit a. Amal mest i dilakukan
secara j ama' i ( kolekt if) kerana ia adalah t u n t u t a n I slam.


Agama menyer u kepada j amaah
Rasulullah s. a. w. pernah menegaskan
ﺬﺷ ﺬﺷ ﻦﻣو ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا ﻊﻣ ﺔﻠﻟا ﺪﻳ رﺎﻨﻟا ﻰﻓ
Bermaksud: "Tangan Allah bersama j amaah, sesiapa yang menyendiri akan
menyendiri di dalam neraka",
www.dakwah.info
25
ﻟا ﻞآﺎﻳ ﺎﻤﻧﺎﻓ ﺬ ﺔﻴﺻﺎﻘﻟا ﻢﻨﻐﻟا ﻦﻣ ﺐﺋ
"Serigala hanya memakan kambing yang bersendirian"
"Mukmin sesama mukmin sepert i sebuah bangunan, saling kuat
memperkuat kan". Manakala bant u- membant u dalam perkara kebaikan dan t aqwa
ialah t unt ut an syarak. Berpesan- pesan dcngan kebenaran dan kesabaran merupakan
salah sat u syarat kej ayaan t erlepas dari kerugian di dunia dan akhirat . Hukum pula
menyat akan t idak sah solat seseorang bersembahyang bersendirian di belakang saf.
Begit u j uga mereka berada di depan imam.
Realit i mengat akan, perkerj aan yang mendat angkan hasil yang lumayan ialah
kerj a yang dilakukan secara kolekt if. Bert epuk sebelah t angan t ak akan berbunyi.
Lemah apabila berseorangan kuat t at kala ramai, dan kerj a yang besar dan berat
t idak dapat dilaksanakan kecuali melalui gabungan t enaga dan usaha. Firman Allah
Taala: Bermaksud:

β) ´!# ´=t† š⎥⎪%!# šχθ=G≈)`ƒ ’û ⎯&#‹6™ $¹ ΟγΡ(. "⎯≈´ŠΨ/ 'Éθ¹¯Β ∩⊆∪
Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang berperang untuk membela
agamaNya, Dalam barisan Yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan
Yang tersusun kukuh.(As-Saaf:4)
Lebih daripada it u, realit i musuh j uga menunt ut kit a beramal j ama' i. Musuh t idak
bekerj a secara individu at au dalam kelompok yang berpecah- pecah. Sebaliknya
mereka mempunyai susunan organisasi dengan st rukt ur, sist em dan kepimpinan di
semua peringkat ; t empat an, serant au dan ant arabangsa. Just eru it u kit a waj ib
memerangi mereka dengan cara yang sama j uga iait u amal j ama' i. Tidak mungkin
amal fardi boleh melawan amal j ama' i dan amal yang berkecamuk melawan yang
t ersusun kemas sepert i hakikat bat u yang kecil t idak boleh menandingi bukit yang
t ersergam. Allah s. w. t . pernah memberi amaran dalam hal ini dengan firman- Nya.
⎦⎪%!#´ρ #ρ` . ¯Ν·κ´Õè/ '™$´ Š9ρ& Ùè/ ω) νθ=è? ⎯3? π´ΖGù †û Ú¯‘{# Š$¡ ù´ρ 7Ÿ2
Dan orang-orang Yang kafir, setengahnya menjadi penyokong dan Pembela bagi
setengahnya Yang lain. jika kamu (Wahai umat Islam) tidak menjalankan (dasar bantu-
membantu sesama sendiri Yang diperintahkan oleh Allah) itu, nescaya akan berlakulah fitnah
(kekacauan) di muka bumi dan kerosakan Yang besar(Al-Anfaal:73)


Makna "Jika kamu t idak berbuat demikian" ialah j ika kamu t idak bersat u dan
saling bant u- membant u nescaya akan berlaku fit nah dan kerosakan yang besar di
at as muka bumi. Sememangnya t iada kerosakan yang lebih besar apabila kckuat an
kufur bersat u manakala kekuat an I slam berpecah- belah.

www.dakwah.info
26
Amal Jama' i yang t er susun
Amal j ama' i mest ilah t ersusun kemas, mempunyai barisan kepimpinan yang
bert anggungj awab, pengikut yang bersat u dan kefahaman yang j clas. Syura dan
ket aat an pula sebagai mekanisme yang menghubungkan ant ara qiyadah ( pimpinan)
dan pendukung harakah.
I slam t idak mengenali j amaah t anpa sist em. Solat berj amaah, sebagai cont oh amal
j ama' i yang kecil, sudah cukup membukt i pent ingnya sist em dan perat uran dalam
I slam. Allah t idak memandang kepada saf yang t i d a k lurus. Ahli j amaah pula
mest ilah berdiri rapat - rapat supaya t iada ruang kosong yang akan diisi oleh syait an.
I mam solat dit aat i sebagaimana sabda Rasulullah s. a. w. : "Sesungguhnya I mam it u
dij adikan unt uk diikut i, apabila dia bert akbir maka bert akbirlah, apabila dia ruku'
maka ruku' lah j uga, apabila dia suj ud maka suj udlah bersamanya dan apabila dia
membaca maka hendaklah kamu diam". Tiada sesiapa pun di kalangan makmum
yang boleh mendahului imam. Tet api apabila imam melakukan kesilapan, para
makmum berhak unt uk membet ulkannya. Hat t a wanit a yang berada di saf belakang
j uga boleh menepuk t angan agar imam mengambil perhat ian t erhadap
kesalahannya.
Begit ulah sist em amal j ama' i dalam rupa bent uk yang kecil. Perlu di sana ikat an
qiyadah dengan j undi ( pengikut ) . Namun perlu diingat kan ket ua bukanlah maksum,
dan j uga j angan melakukan ket aat an membut a t uli. I nilah yang diseru oleh al- I mam
al- Banna ket ika menubuhkan j amaahnya. Beliau t idak berpada dengan ceramah-
ceramah dan bimbingan nasihat semat a- mat a. Beliau berpendapat ceramah-
ceramah it u mest i diikut i dengan proses pembinaan at au t akwin.
Sesungguhnya perhat ian berat I slam t erhadap kesej aht eraan individu, supaya ia
akan menj adi bat u bat a yang berkualit i dalam susunan membent uk binaan yang
kukuh. Oleh it u sebab it u j uga kit a lihat ibadat - ibadat dalam I slam sama ada
dit unaikan secara berj amaah at au memperkukuhkan j amaah secara t ak langsung.
Solat berj amaah lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak dua puluh t uj uh
kali ganda. Solat Jumaat t idak sah kecuali secara berj ainaah, begit uj uga solat hari
raya. Zakat pula melahirkan perasaan simpat i dan berkongsi masalah sesama umat .
Puasa menyebabkan orang kaya dapat memahami penderit aan orang miskin, lalu
menyemai kasih sayang dan mahabbah ant ara mereka yang set erusnya
memperkukuh kesat uan j amaah. Haj i sememangnya ibadat secara j ama' i, semua
orang kelihat an sama dalam soal pakaian dan sit uasi meninggalkan dunia seraya
mengharapkan keredaan Allah. Semuanya it u memperkukuhkan t ali silat urrahim
ant ara umat I slam. Allah s.w.t . menyukai muslimin yang berj ihad dalam bent uk yang
t ersusun kemas sepert i bangunan yang kukuh.
Kesempur naan i k hl as dengan j amaah.
Sesungguhnya amal j ama' i adalah wasiat Rasulullah s. a. w. kepada muslimin
yang bermaksud: "Tangan Allah bersama j amaah, sesiapa yang menyendiri akan
menyendiri di dalam neraka". Sabdanya lagi. Bermaksud: "Serigala hanya memakan
kambing yang bersendirian". Dan sabdanya;
ﻦﻣ ﺔﻋﺎﻤﺟ لا مزﺎﻴﻠﻓ ﺔﻨﺨﻟا ﺔﺣﻮﺒﺤﺑ دارا
Bermaksud: “ Barang siapa yang inginkan haruman syurga, maka hendaklah ia
melazimi j emaah” .
www.dakwah.info
27
Abdullah bin Mas' ud pernah berkat a mengenai j amaah. Bermaksud: "I a ialah t ali
Allah yang kukuh yang diperint ahkan- Nya, dan apa yang kamu benci dalam j amaah
lebih baik daripada apa yang kamu suka dalam perpecahan". Ali r. a. pula berkat a.

ﺪآ دﺮﻔﻟاءﺎﻔﺻﻻو ﺔﻋﺎﻤﺠﻟار
Bermaksud: “ Kekeruhan j amaah lebih baik dari kej ernihan individu” .
Jamaah, yang mengandungi individu, pemimpin dan manhaj , melahirkan sat u
umat yang melakukan amar makruf dan nahi mungkar dan beriman dengan Allah.
Kemenangannya dij anj ikan oleh Allah dengan kefahaman yang sej aht era dan
k ei k hl asan k epada agama ini, Firman-Nya.

β)´ρ $Ρ‰Ζ`_ `Νγ9 βθ7=≈ ó9# ∩⊇∠⊂∪
Dan bahawasanya tentera Kami (Pengikut-pengikut Rasul), merekalah orang-orang Yang
mengalahkan (golongan Yang menentang kebenaran).(As-Soffat:173)

Firman- Nya lagi,

⎯Β´ρ Α´θ Gƒ ´!# …`&!θ™´‘´ ρ ⎦⎪%!#´ρ #θ`ΖΒ#´™ β*ù ´>“m ´!# `Οδ βθ7=≈ ó9# ∩∈∉∪
Dan sesiapa Yang menjadikan Allah dan RasulNya serta orang-orang Yang beriman itu
penolongnya (maka berjayalah dia), kerana Sesungguhnya golongan (yang berpegang kepada
ugama) Allah, itulah Yang tetap menang.(Al-Maidah:56)

I ndividu- individu yang beriman membent uk sat u j amaah yang bergerak di bawah
sat u pimpinan, memikul beban dan berazam unt uk berkerj a secara ikhlas siang dan
malam sepert i kat a Umar bin al- Khat t ab kepada Muawiyah bin Khadij ket ika dia
dat ang memberi khabar gembira pembukaan I skandariah.
"Jika aku t idur siang aku akan mensia- siakan rakyat ku, dan j ika aku t idur malam
aku akan mensia- siakan diriku, maka bagaimana aku nak t idur dalam keadaan ini
wahai Muawiyah".
Begit ulah keadaan para salaf r. a. Mereka bukan sekadar menasihat i orang yang
melakukan kesalahan, bahkan mereka menyediakan suasana dan masyarakat bagi
membant u memperbaiki diri. Usaha it u bergant ung kepada konsep bant u- membant u
dalam perkara kebaikan dan t aqwa sehingga kat a- kat a boleh diubah menj adi
perbuat an, t eori menj adi amalan. Perkara ini t idak mungkin boleh dilakukan secara
bersendirian.
Oleh it u binaan j amaah t idak akan sempurna t anpa t aaruf, t afahum dan t akaful
yang menj adi fakt or kej ayaan konsep bant u- membant u it u demi mencapai obj ekt if
j amaah yang besar dengan ruh ukhuwah.
Unt uk hikmah inilah Allah Taala menj adikan seluruh umat I slam sebagai
www.dakwah.info
28
pendakwah yang dibangkit kan unt uk umat manusia. Perkara ini j elas sepert i kat a
kat a Rub' ie bin Amir ket ika dia dit anya oleh Rust um panglima t ent era Parsi.

"Allah membangkit kan kami unt uk mengeluarkan sesiapa yang dikehendaki-
Nya daripada perhambaan sesama hamba kepada perhambaan kepada Allah
semat a- mat a, daripada kesempit an dunia kepada keluasannya, daripada
kezaliman agama- agama kepada keadilan I slam".

Kat a- kat a sepert i ini lahir kerana Rasulullah s. a. w pernah bersabda.
ﻠﺑ ﺔﻳاﻮﻟو ﻰﻨﻋاﻮﻐ
“ Sampaikan dariku walaupun sat u ayat ” .
Jadi keikhlasan yang menghiasi diri seseorang muslim bukan sekadar unt uk
dirinya sahaj a walaupun ia mendapat ganj aran daripada keikhlasannya it u.
Keikhlasannya sepert i air yang suci t api t idak menyucikan. I slam menunt ut agar
muslim menj adi sepert i air yang suci lagi menyucikan. Seorang muslim mest ilah
menj adi sepert i bat u- bat a bagi sebuah binaan. Kesat uan, kasih sayang, bant u-
membant u dan it har ( melebihkan saudara l ai n daripada diri scndiri) , yang
mcrupakan nilai- nilai akhlak yang mulia dan t anda keikhlasan, ianya t idak akan
berfungsi j ika t idak wuj ud kesat uan akhlak, kefahaman, suluk ( adab perlakuan)
dan hala t uj u ant ara individu muslim. Semuanya it u memerlukan sebuah j amaah
yang melaksanakan t unt ut an t unt ut nn t ersebut .
Mereka yang memahami islam sebagai ibadat zahir sahaj a dan menganggap
it ulah int ipat i islam, sudah t ent u t idak akan berasa perlu kepada amal j ama’i.
Begit u j uga meraka yang beranggapan agama ini ialah akhlak yang mul i a dan
kerohanian yang suci at au aliran pemikiran semat a- mat a, t idak akan meyakini
kewaj iban amal j ama' i.
Hanya mereka yang memahami I slam ialah agama yang merangkumi negara
dan manhaj kehidupan sahaj a yang beriman dengan kewaj iban amal j ama’i.
Kit a memahami I slam sebagai risalah t arbiyah dan manhaj kehidupan,
bersumberkan kit ab Allah s. w. t . , sunnah Rasulullah s. a. w. dan seerah para salaf
salih. Kefahaman I slam yang syumul merangkumi aqidah dan ibadah, negara dan
kewarganegaraan, akhlak dan kebendaan, t olak ansur dan kekuat an, budaya dan
undang- undang, agama dan negara, keraj aan dan umat , kit ab dan mat a pedang,
dan khilafah muslimin ke at as seluruh umat manusia di at as muka bumi.
Sebagaimana firman Allah Taala.
79≡‹.´ρ ¯Ν3≈Ψ=è_ πΒ& $Ü™´ρ #θΡθ6G9 ´™#‰κ− ’?ã ¨$Ψ9# βθ3ƒ´ρ
`Αθ™¯9# ¯Ν3‹=æ #´‰‹γ©
Dan Demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan Yang lurus), Kami
jadikan kamu (Wahai umat Muhammad) satu umat Yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak
menjadi orang Yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang Yang benar dan Yang
salah) dan Rasulullah (Muhammad) pula akan menjadi orang Yang menerangkan kebenaran
perbuatan kamu. (Al-Baqarah:143)
www.dakwah.info
29

Beginilah keikhlasan yang kit a fahami bersama. Kit a j uga memahami bahawa
I slam ialah agama yang ment arbiyah individu agar menj adi muslih ( reformis) .
Firman Allah Taala.

š9≡Œ β& ¯Ν9 ⎯3ƒ 7š/¯‘ 7=γ`Β “)9# Ο=´à/ $γ=δ&´ρ βθ=≈î ∩⊇⊂⊇∪
Yang demikian (kedatangan Rasul-rasul itu ialah), kerana Tuhanmu tidak membinasakan
negeri-negeri secara zalim sedang penduduknya leka lalai.(Al-An’am:131)

Dalam ayat 220 daripada surah Al Baqarah, Allah berfirman yang maksudnya
". . Allah menget ahui mereka yang merosakkan ( hart a benda mereka) berbanding
mereka yang hendak mcmperbaikinya.."
Sebenarnya seorang yang soleh t et api t idak menyanggah kemungkaran adalah
dianggap bersubahat dengan kemungkaran it u. Masyarakat t idak mendapat apa-
apa faedah daripada kesolehannya. Dia t idak membant u saudara- saudaranya unt uk
membina masyarakat yang mulia. Seorang yang berdiam diri di hadapan
kemungkaran ialah syait an yang bisu. Firman Allah Taala.
#θ)?#´ρ π´ΖFù ω ⎦⎤‹Á? ⎦⎪%!# #θϑ=ß ¯Ν3ΨΒ π¯¹%{ #θϑ=æ#´ρ ´χ& ´!#
‰ƒ‰© >$ )è9# ∩⊄∈∪
Dan jagalah diri kamu daripada (berlakunya) dosa (yang membawa bala bencana) Yang
bukan sahaja akan menimpa orang-orang Yang zalim di antara kamu secara khusus (tetapi
akan menimpa kamu secara umum). dan ketahuilah Bahawa Allah Maha berat azab
seksaNya.(Al-Anfaal:25)Saiyidina Aisyah pernah bert anya Rasulullah s. a. w
ﻧا لﺎﻗ ؟ﻦﻴﻬﻟﺎﺼﻟاﺎﻨﻴﻓو ﻚﻠﻬ : ا ذ ﺚﺒﺨﻟا ﻼﻋا
"Adakah kit a akan dimusnahkan, sedangkan ada di kalangan kit a orang yang
salih?". Baginda menj awab: "Ya, apabila kej ahat an mengat asi ( kebaikan) . "
Dalam sebuah hadit h l ai n. .
ا ذ ا ﺎﻬﺒﺣﺎﺻﻻاﺮﻀﺗﻻ ﺔﺌﻴﻄﺨﻟا ﺖﻴﻔﺧا , او ذ ﻠﻓ تﺮﻬﻇا ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺮﺿ ﺮﻴﻐﺗ ﻢ
www.dakwah.info
30
Bermaksud: “ Apabila kej ahat an disembunyikan, ia akan merosakkan
sipelakunya sahaj a. Tet api apabila kej ahat an it u dizahirkan dan t idak
diubah( dicegah) ia memudarat kan semua” .
Amal j ama' i yang t ersusun mest i mempunyai:
1. Pemimpin yang ikhlas dan bert anggungj awab.
2. Pengikut yang yang ikhlas dan t erikat dengan j amaah.
3. Manhaj yang j elas .
Hubungan ant ara ket iga- t iganya t egak di at as asas syura yang mulzim,
ket aat an t idak membut a t uli dan keikhlasan kepada fikrah dan harakah. Sekiranya
keikhlasan kepada fikrah dan harakah t iada lagi, maka j amaah akan menj adi sepert i
kelompok- kelompok lain yang berkumpul kerana maslahat ( kepent ingan) dan
faedah masing- masing. Jamaah ket ika it u sudah kehilangan ciri- ciri, obj ekt if dan
wasilahnya. Jamaah t idak lagi melakukan amar makruf nahi mungkar, demi
mencapai kebahagiaan manusia, melalui kej elasan fikrah dan kesat uan t asawur,
s u l u k , obj ekt if dan mat lamat . Semuanya ini sebagai usaha melaksanakan firman
Allah ;
79≡‹.´ρ ¯Ν3≈Ψ=è_ πΒ& $Ü™´ρ #θΡθ6G9 ´™#‰κ− ’?ã ¨$Ψ9# βθ3ƒ´ρ
`Αθ™¯9# ¯Ν3‹=æ #´‰‹γ©
Dan Demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan Yang lurus), Kami
jadikan kamu (Wahai umat Muhammad) satu umat Yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak
menjadi orang Yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang Yang benar dan Yang
salah) dan Rasulullah (Muhammad) pula akan menjadi orang Yang menerangkan kebenaran
perbuatan kamu. (Al-Baqarah:143)

Sesungguhnya Allah Taala akan mempert aut kan hat i- hat i pendukung j amaah yang
memenuhi ciri- ciri t ersebut , merasai keagungan risalahnya dan meyakini bant uan
Allah Taala. Firman Allah Taala.

#9&´ρ š⎥⎫/ ¯Νκ5θ=% ¯θ9 M)Ρ& $Β ’û Ú¯‘{# $´èŠΗd $Β M9& š⎥⎫/ `Ογ/θ=%
´⎯6≈9´ρ ´!# #9& ¯Ν'η´Ζ/ …µΡ) “ƒ•ã 'ΟŠ3 m ∩∉⊂∪
Dan (Dia lah) Yang menyatu-padukan di antara hati mereka (yang beriman itu). kalaulah
Engkau belanjakan Segala (harta benda) Yang ada di bumi, nescaya Engkau tidak dapat juga
menyatu-padukan di antara hati mereka, akan tetapi Allah telah menyatu-padukan di antara
(hati) mereka. Sesungguhnya ia Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.(Al-Anfaal:63)

Dan akan berlaku kemenangan di t angan mereka dan benarlah j anj i- j anj i Allah
www.dakwah.info
31
Sebagaimana firman- Nya.
‰ã´ρ ´!# ⎦⎪%!# #θ`ΖΒ#´™ `Ο3ΖΒ #θ=ϑã´ρ M≈s=≈¯Á9# `ΟγΖ=⇐G`¡´Š 9 ’û Ú¯‘{#
$ϑŸ2 #=‚G`™# š⎥⎪%!# ⎯Β ¯Νγ=¯6% ´⎯´Ζ3´Κ`‹9´ρ ¯Νλ; `Ν·κ]ƒŠ ”%!# ©Ó?¯‘# ¯Νλ;
Ν·κ]9´‰7`Š9´ρ ⎯Β ‰è/ ¯Νγù¯θz $´ΖΒ& ©_Ρρ‰6èƒ Ÿω šχθ.³„ ’1 $↔‹©
Allah menjanjikan orang-orang Yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu (Wahai
umat Muhammad) Bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah Yang memegang
Kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang Yang sebelum
mereka: khalifah-khalifah Yang berkuasa; dan ia akan menguatkan dan mengembangkan ugama
mereka (ugama Islam) Yang telah diredhaiNya untuk mereka; dan ia juga akan menggantikan
bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan (dari ancaman musuh). mereka
terus beribadat kepadaKu Dengan tidak mempersekutukan sesuatu Yang lain denganKu. (An-
Nur:55)
Oleh yang demikian, kit a lihat para salaf t elah sepakat selepas kewafat an
Rasulullah s. a. w. unt uk melarit ik khalifah demi memelihara agama, meneruskan
dakwah, menj aga keamanan dan menyampaikan I slam ke seluruh pelusuk dunia.
Saidina Ali r. a. berkat a.

ﺪﺑﻻ ةﺮﺟﺎﻓواةﺮﺑ ةرﺎﻣا ﻦﻣ سﺎﻨﻠﻟ . ه ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻟاﺮﻴﻣا ﺎﻳ ﻞﻴﻗ ﺬ ﺎهﺎﺘﻓﺮﻋ ﺪﻗ ةﺮﺒﻟا ا , لﺎﺑﺎﻤﻗ
لﺎﻗ ؟ةﺮﺧﺎﻔﻟا : دوﺪﺤﻟا ﺎﻬﺑ مﺎﻘﺗ , ﻞﻴﺒﺴﻟا ﺎﻬﺑ ﻦﻣﻮﺗو , وﺪﻌﻟا ﺎﻬﺑﺪهﺎﺨﻳو , ا ﻢﺴﻌﻳو ﺊﻔﻟ

Maksudnya: “ Manusia mest i mempunyai pimpinan sma ada baik at au j ahat ” .
Orang bert anya: “ Wahai Amirul Mukminin, yang baik it u kami t ahu, bagaimana
pula yang j ahat ?” Ali menj awab: Sekurang- kurangnya hudud dilaksanakan,
keselamat an j alan t erj aga, musuh diperangi dan ‘al- fai’ dibahagikan” .
I bnu Khaldun pula berkat a: "Perlant ikan khalifah t elah diket ahui kewaj ipannya
melalui ij mak sahabat dan t abiin, t iada siapa yang menyanggahnya". Kat a al- I mam
al- Juwaini: "Perlant ikan imam( khalifah) adalah berasaskan dalil ij mak". Al- I mam al-
Syahirist ani berkat a: "Kat a Abu Bakar. as- siddiq di Thaqifah Bani Saidah: "Mest i ada
seseorang yang menguruskan agama ini". Manusia menyerunya: "Benar kat amu ya
Abu Bakar". Begit ulah j uga kat a- kat a al- I mam al- Mawardi: "Al- I mamah dilant ik
unt uk menggant ikan kenabian dalam menj aga agama dan ment adbir dunia. "
Benarlah mereka yang berkat a: "Agama ialah asas manakala kuasa merupakan
penj aga. Apa yang t idak mempunyai asas akan runt uh, dan apa yang t idak
mempunyai penj aga akan hilang. "
Unt uk kit a mencapai cit a- cit a, obj ekt if- obj ekt if bagi set iap peringkat amal
mest ilah dit ent ukan. Obj ekt if it u ialah:
www.dakwah.info
32
1. I ndividu muslim.
2. Keluarga muslim.
3. Masyarakat muslim.
4. Keraj aan I slam yang berj aya menyat ukan negara- negara I slam yang lain di
bawah payung keagungan I slam.
Set iap obj ekt if t ersebut mest i diusahakan oleh j amaah kerana apa yang t idak
sempurna kewaj ipan kecuali dengannya, maka ia adalah waj ib.

Di sisi al- I mam al- Banna t iadalah I slam t anpa j amaah, t iada j amaah t anpa imarah
( kepimpinan) dan t iada imarah t anpa t aat kerana I slam ialah perat uran dan
ket aat an. Dalilnya ialah ayat - ayat al- Quran yang menyeru orang- orang beriman
secara j ama’i
$κš‰'≈ƒ ⎦⎪%!# #θ`ΖΒ#´™
Bahkan dipermulaan surah al- Baqarah. .
79≡Œ ´=≈G69# Ÿω =ƒ´‘ µ‹ù “‰δ ´⎯Š)−Fϑ=9
Menerangkan bahawa hidayah it u inilah kepunyaan mereka yang bert aqwa( ramai
dan bukan seorang) . Begit u j uga di dalam surah al- Fat ihah kit a mengulangi: Hanya
Engkaulah kami sembah ( kami bukan aku) . Dengan lafaz ramai.
Kerana ibadah dengan maksudnya yang menyeluruh t idak akan dapat t erlaksana
melainkan dengan "hanya engkau yang kami sembah dan hanya kepada engkau
kami memint a pert olongan". Bahkan hidayah it u sendiri t idak akan sempurna
melainkan dengan j amaah. Sebab it ulah kit a menyat akan dalam sembahyang kit a
( dalam al- Fat ihah) "t unj ukanlah kami j alan yang lurus" bukan "t unj ukkanlah aku
j alan yang lurus". Maka hidayah yang sebenar dan sempurna ialah hidayah yang
t erbit dan subur dalam suasana j amaah.
Bila mana kit a menyat akan bahawa I slam adalah agama berj amaah, maka
sepat ut nya kefahaman ini menj adi unsur yang t et ap dalam j amaah- j amaah yang
menyeru kepada I slam. Tet api apabila kefahaman ini t idak diendahkan oleh
muslimin dit ambah lagi dengan usaha sekularis memisahkan agama dengan negara,
lant as bangun ket ika it u I mam al- Banna memperbaharui dan menyeru kembali
kepada kefahaman t ersebut .
Oleh yang dcmikian kit a nyat akan di sini bahawa amal j ama' i merupakan unsur
t et ap I slam, yang dit unt ut oleh agama ini walau dengan bilangan yang kecil sepert i
bermusafir. Sabda Rasulullah s. a. w.
Bermaksud: "Jika kamu bert iga maka lant iklah seorang ket ua". Jika begit u
keadaannya sudah t ent u mereka yang ingin menghidupkan kembali umat dan
menegakkan t amadun gemilang I slam amat perlu kepada amal j ama' i. I a
sepat ut nya menj adi unsur t et ap bagi mana- mana j amaah yang mcnyeru kepada
I slam.
www.dakwah.info
33
Tidak syak lagi j ika kuat iman individu, kuat lah j amaah, j ika t idak saf akan
longgar at au fikrah mula kabur dan hat i mula cenderung pada dunia sepert i hart a,
anak- anak, keluarga, rehat , put us asa, t akut , fut ur dan semangat yang melampau
bak kat a pepat ah "yang dikej ar t ak dapat , yang dikendung berciciran". Disamping it u
wala' j uga semakin pudar.
Apabila kit a t egaskan kewaj ipan amal j ama’i, maka j alan- j alan ke arah amal
j ama' i j uga ialah suat u kewaj ipan. Oleh it u suara yang memandang remeh soal amal
j ama' i ialah seruan unt uk melemahkan umat I slam pada zaman segala maslahat dan
kepent ingan dicapai melalui gabungan dan kompromi.
Pengert ian j amaah hanya sempurna pada diri seseorang it u apabila dia;
1- Merasa bangga dengan komit mennya pada j amaah.
2- Merasa t enang dan puas berada dalam j amaah
3- Merasa bahawa j amaah memenuhi impiannya
4- Merasa bahawa ia sebahagian daripada j amaah, memberi dan menerima
5- Dia bersamanya dan t idak bersama yang lain, j ika ia t idak bersamanya,
j amaah akan bersama orang lain
Firman Allah t aala;
χ)´ρ #¯θ9´ θG? ¯Α‰¯7F`¡„ $´Β¯θ% ¯Ν.´¯î ¯ΟO Ÿω #θΡθ3ƒ /3=≈VΒ&
Dan jika kamu berpaling (daripada beriman, bertaqwa dan berderma) ia akan menggantikan
kamu Dengan kaum Yang lain; setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti
kamu.(Muhammad:38)


Dan dalam ayat yang lain Allah menggariskan apakah ciri- ciri kaum penggant i
t ersebut , firman- Nya.
`$κš‰'≈ƒ ⎦⎪%!# #θ`ΖΒ#´™ ⎯Β ´‰?¯ƒ ¯Ν3ΨΒ ⎯ã ⎯µΖƒŠ ∃¯θ¡ù ’A'ƒ ´!# Θ¯θ)/ ¯Ν·κ™:t†
…µΡθ™6t†´ρ '!Œ& ’?ã ⎦⎫ΖΒσϑ9# ο“ã& ’?ã ⎦⎪≈39# šχρ‰γ≈g† ’û ≅‹6™ ´!#
Ÿω´ρ βθù$ƒ † πΒ¯θ9 Ο←ω 79≡Œ `≅Òù ´!# µŠ?σ`ƒ ⎯Β '™$±„ ´!#´ρ ì™≡´ρ 'ΟŠ=æ ∩∈⊆∪


Wahai orang-orang Yang beriman! sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari
ugamanya (jadi murtad), maka Allah akan mendatangkan suatu kaum Yang ia kasihkan mereka
dan mereka juga kasihkan dia; mereka pula bersifat lemah-lembut terhadap orang-orang Yang
beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir, mereka berjuang Dengan
bersungguh-sungguh pada jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang Yang
mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah Yang diberikanNya kepada sesiapa Yang
dikehendakiNya; kerana Allah Maha Luas limpah kurniaNya, lagi meliputi pengetahuanNya.(Al-
www.dakwah.info
34
Maidah:54)

I nilah perbezaan di ant ara kelompok yang t iada ikat an, pemimpin dan manhaj
dengan j amaah yang mempunyai ikat an j iwa dan perasaan, kasih sayang dan
sist em, obj ekt if dan wasilah, t ent era dan pemimpin. Mat lamat mereka ialah Allah.
Oleh sebab it ulah sat u- sat unya j alan unt uk menegakkan syariat Allah adalah dengan
pengislahan individu agar bert aqwa, bina keluarga agar menj adi muslim,
membimbing masyarakat agar meneraj ui nilai, prinsip, akhlak dan syiar I slam di
segenap bidang, berdakwah dengan nasihat dan kebij aksanaan menunt ut
perlaksanaan syariat melalui cara aman dan syarie. Semuanya it u dilaksanakan
melalui j amaah yang mempunyai kekuat an ukhuwah dan kekuat an iman. At as sebab-
sebab inilah Rasulullah s. a. w menyeru kit a agar hidup, berkerj a dan bert indak secara
berj amaah, dengar dan t aat dalam banyak hadit h baginda s. a. w. Tet api dengar dan
t aat t idak akan berlaku t anpa proses t arbiyah perlahan- lahan dalam j amaah.


Unsur Ket i ga
Tar bi y ah dan menj auhi k ek er asan adal ah j al an k i t a.

Rasulullah s.a.w. t idak mempunyai manhaj kecuali al- Quran dan t idak memiliki
kolej at au universit i kecuali masj id. Pelaj ar- pelaj arnya pula iaiah Abu Bakar, Umar,
Ot hman, Ali r. a dan para sahabat yang mendapat t arbiyah dari madrasah masj id ini.
Tet api dari madrasah masj id inilah mereka bergerak menegakkan sebuah t amadun
yang mengubah rupa dunia dengan manhaj nya. Adakah kamu pernah mel i hat
inst it usi pendidikan yang lebih hebat dari madrasah Rasulullah s. a. w. ini? Sekumpulan
manusia duduk di atas pasir di dalam universiti yang dibumbungi pelepah t amar. Apabila
huj an, air menit ik ke at as t ubuh mereka. Mereka menunggu wahyu dari langit . I man
menyat ukan mereka semua. Mereka ialah kaum yang miskin, pengembala kambing.
Tet api mereka mulia dengan agama ini. Firman Allah t aala ;
´!´ρ ο“è9# ⎯&!θ™9´ρ š⎥⎫ΖΒσϑ=9´ρ ´⎯3≈9´ ρ š⎥⎫)≈Ψϑ9# Ÿω βθϑ=èƒ ∩∇∪
… padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu dan bagi RasulNya serta bagi
orang-orang Yang beriman; akan tetapi golongan Yang munafik itu tidak mengetahui
(hakikat Yang sebenarnya).(Al-Munafiqun:8)

Dicucuri dengan rahmat Yang Maha Agung, dibaca di dalamnya ayat - ayat –Nya
yang suci dan dilimpahi dengan cahaya Tuhan sekelian alam. Nat ij ahnya ialah
kelahiran generasi pembimbing seluruh dunia.
Soalan yang berlegar- legar di kot ak fikiran kit a ialah: Apakah yang difikirkan
oleh generasi it u? Apakah yang mereka mahukan?
Sebenarnya mereka mahu mengubah fikiran manusia kearah fikiran yang baru.
Mereka mahu membina kemanusiaan yang baru. Mereka mahu menghubungkan
langit dengan bumi melalui ubudiyah sepert i yang diulangkan dalam solat mereka;
"Hanya Engkau yang karni sembah dan hanya kepada- Mu kami pohon
www.dakwah.info
35
pert olongan".
Unt uk it u mereka t elah menghimpunkan hat i- hat i hamba kepada Tuhannya.
Mereka semaikanke dalam j iwa manusia perasaan yang baru sehingga ianya mampu
melahirkan sebaik- baik umat yang dibangkit kan unt uk manusia, sebagaimana
kemahuan Allah, melalui t arbiyah yang dit unj angi t iga perkara, dengan ket iga
perkara it u mereka laksanakan ubudiyah:
Per t ama: I man yang sempur na.
Dengan memiliki iman yang sempurna sudah past i mereka akan meninggalkan
semua t uj uan kecuali t uj uan dakwah. Mereka perunt ukkan segala yang mereka
mi l l i k i unt uk dakwah. Mereka t idak sekali- kali t ert arik dengan t amadun Rom dan
Parsi walaupun kedua- dua t amadun it u memiliki limpahan kebendaan dan kemaj uan
ilmu yang t inggi. I ni kerana mereka menget ahui bahawa Rom dan Parsi berada
dalam kesesat an. Parsi sesat kerana mereka menyembah hawa nafsu syahwat . Rom
pula, kerana mereka menj adikan paderi dan pendit a sebagai t uhan selain Allah.
Begit ulah pandangan para sahabat t erhadap manusia di sekeliling mereka. I man
sebeginilah yang mereka belaj ar dari madrasah Rasulullah s. a. w.
Madrasah it u mendidik mereka supaya mereka berada di at as kebenaran yang
nyat a, kerana mereka t idak menyembah berhala j uga t idak dit unt un hawa nafsu dan
syahwat . Mereka t idak menyembah kecuali Allah, t idak bergant ung kecuali kepada
Allah, t idak t unduk kecuali kepada Allah, t idak memint a kecuali kepada Allah, t idak
seronok kecuali dengan perasaan rindu pada Allah, t idak bersedih kecuali kerana
dosa yang menj auhkan mereka daripada Allah. Semuanya it u menghimpunkan hat i-
hat i mereka, set elah mereka menget ahui bahawa bumi Allah ini akan diwarisi oleh
sesiapa yang dikehendaki- Nya" dan kesudahannya bagi orang- orang yang bert aqwa.
Oleh yang demikian, hilanglah unsur- unsur perbezaan yang memecahkan mana-
mana j amaah, yang menj auhkan ant ara hat i- hat i kerana mereka t elah dicelup
dengan celupan yang baru. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al Baqarah yang
bermaksud ;
(Katakanlah wahai orang-orang beriman: "Islam yang kami telah scbati dengannya
ialah): Celupan Allah (yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corakan Islam);
dan siapakah yang lebih baik celupannya darilpada Allah?
Kedua: Cint a, kasih sayang, pert aut an hat i dan ruh ant ara mereka.
Unt uk apa lagi mereka bersengket a? Adakah kerana dunia yang fana? At au
kerana perbezaan gaj i, j awat an dan gelaran, sedang mereka t ahu firman Allah Taalu
yang menyat akan "sesungguhnya semulia- mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang
lebih t akwanya di ant ara kamu, ( bukan yang lebih ket urunan at au bangsa) . Tidak
ada lagi fakt or yang boleh memecah belahkan mereka, selaku pencipt a sej arah dan
t amadun rabbani. Oleh it u mereka bersat u dan bersaudara di j alan Allah. Tiada di
ant ara mereka yang mencela saudaranya, bahkan mereka berkasih sayang sehingga
sampai ke peringkat it har ( mendahulukan saudara daripada diri sendiri) , kerana
mereka membaca firman- Nya,
¯≅% β) β% . ¯Ν.τ$/#´™ ¯Ν2τ$Ψ¯/&´ ρ ¯Ν3Ρ≡´θz)´ ρ ¯/3`_≡´ρ—&´ ρ `Ο3?´± ã´ρ Α≡´θΒ&´ρ
www.dakwah.info
36
$δθϑGù´I%# ο≈gB´ρ β¯θ ±ƒB $δŠ$ ¡. ⎯3≈¡ Β´ ρ $γΡ¯θʯ? ´=m& Ν6‹9) š∅Β ´!#
⎯&!θ™´‘´ ρ Š$ γ_´ρ ’û ⎯&#‹7™ #θ´Á−/´  Iù ©L m š†A'ƒ ´!# ⎯ν¯∆'/ ´!#´ ρ Ÿω “‰¯κ´‰ Π¯θ)9#
š⎥⎫)¡≈9# ∩⊄⊆∪

Katakanlah (wahai Muhammad) "Jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan
saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri kamu (atau suami-suami kamu), dan kaum keluarga
kamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan
merosot, dan rumah-rumah ternpat tinggal yung kamu sukai,(jika semuanya itu) menjadi
perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasul-Nya dan (daripada)
berjihad untuk agama-Nya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusan-Nya
(azab siksa-Nya); kerana Allah tidak akan memberi pertunjuk kepada orang-orang yang fasik
(derhaka). (At Taubah ; 24)

Just eru it u, cint a mereka kerana Allah, marah mereka kerana Allah, mereka
memberi kerana Allah, mereka t idak memberi kerana Allah. Jiwa mereka sebat i
dengan ukhuwwah yang mereka gunakan unt uk memerangi manusia ( kafir) .
Begit ulah mereka dit arbiyah.
Ket iga: Mereka j uga dit arbiyah unt uk sanggup berkorban, menyerahkan segala apa
yang mereka ada kepada Allah.
Sehingga ada di kalangan mereka yang t idak t ergamak unt uk mengambil hak
pembahagian mereka daripada ghanimah yang j elas t elah d i h a l a l k a n oleh Allah
Taala, sehingga Allah menurunkan wahyu- Nya mengenai kebimbangan mereka
dengan firman- Nya di dalam surah Al Anfal ayat ke 69 yang bermaksud: Maka
makanlah daripada apa yang kamu t elah dapat ( dalam pcperangan) it u, sebagai
benda yang halal lagi baik. Oleh yang demikian mereka t elah berj aya keluar
daripada lingkungan kehinaan kepada kemuliaan, daripada perpecahan kepada
kesat uan dan daripada kej ahilan kepada keilmuan, set erusnya melayakkan mereka
menj adi peneraj u sebuah t amadun, pembimbing manusia dan penghuni syurga.
Semuanya it u mereka perolehi hasil t azkiyah ( pembersihan j iwa) dari Rasulullah
s. a. w. "
Memahami Taj di d I sl ami
Kemaj uan moden t idak dapat memahami pengert ian t arbiyah yang menj adi
t unggak binaan. Kemungkinan ada yang bert anya apakah hubungan ant ara t arbiyah
dan t amadun I slam? I ni disebabkan pendidikan, gaya hidup dan pemikiran barat
t elah menghalang mereka daripada dapat memahami t unj ang t amadun I slam.
Sedangkan apa yang kit a perkat akan merupakan asas dan t apak t amadun I slam.
Jika pengert ian ini hilang daripada sesuat u umat , maka t amat lah t empoh hayat nya.
Kemaj uan dalam bidang polit ik dan ekonomi yang mengkagumkan ramai
manusia, sedangkan ianya dipisahkan daripada nilai akhlak dan aqidah, dianggap
sebagai budaya dan t amadun di sisi bukan I slam. Sedangkan di sisi kit a orang I slam,
www.dakwah.info
37
ianya merupakan ibadat , didirikan di at as asas iman dan akhlak, di samping
menerima segala penemuan dan cipt aan baru. Kit a amat bersikap t erbuka dengan
perkara baru, selama mana asasnya lslam. Bahkan kit a t idak mencipt a perkat aan
pembaharuan, t api Allah Taala sendiri yang mensyariat kan pembaharuan

ﺎﻬﻨﻳد ﺎﻬﻟ د ﱢﺪَ ﺠُ ﻳ ﻦﻣَ ﺔﺋ ﺎﻣ ﻞآ ِ س أرَ ﻰﻠﻋ ﺔﻣاﻷا ﻩ ﺬﻬﻟ ﺚَ ﻌﺒْ ﻳ َﷲ اَ ﱠ ن ِ ا

Yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah akan membangkit kan unt uk umat ini
seorang yang memperbaharui urusan agamanya pada set iap serat us t ahun". Oleh
it u t aj did dalam urusan agama ialah syarie selama mana t idak menyent uh unsur-
unsur t et ap, selain mempunyai garis panduan dan asas- asasnya.
Perkara- perkara yang perlu dit aj did ialah kefahaman umat t erhadap I slam agar
kembali sahih. Begit u j uga keimanan mereka perlu dit aj did agar ibadat yang
dit unaikan t idak sekadar syiar semat a- mat a, di samping ilmu dan ilt izam agar
mereka menghayat i I slam sehingga menj adi sebat i dengan kehidupan mereka dan
mereka berdakwah pula kepada seluruh manusia. I t ulah perkara- perkara t aj did
dalam pent arbiyahan individu. Unsur- unsur t et ap dakwah t idak menerima sebarang
t aj did sepert i amalan al- I mam al- Banna.
Negara I slam t elah dit egakkan dengan usaha manusia melalui proses t arbiyah
yang panj ang dan berperingkat - peringkat . Melalui proses t ersebut t erbent uklah
sebuah masyarakat yang berasaskan aqidah t auhid sebagai rangka dan garis
panduan kepada proses pembinaan it u sendiri. Aqidah t auhid ini, selain
mengenepikan segala sist em dan kaedah j ahiliyah, ia j uga t elah menggariskan
akt ivit i- akt ivit i dan gerakan j amaah muslimah pada ket ika it u agar negara yang
dit egakkan ialah hasil t abii daripada masyarakat yang berasaskan aqidah t adi.
Scbenarnya melaksanakan t ugasan sebuah negara I slam berert i melaksana dan
mencapai t uj uan- t uj uan syarak yang memenuhi keperluan nilai- nilai asasi manusia.
Sudah t ent unya keperluan nilai- nilai asasi it u t i d a k akan dapat dipenuhi kecuali
melalui rij al yang beriman dan berdakwah kepada fikrah mereka sert a sanggup
berkorban unt uk it u. Oleh yang demikian t arbiyah ialah j alan kit a unt uk merubah,
bukannya kekerasan.
Tar bi yah dan per anannya menol ak k eganasan
I slam sekali- kali t idak akan t ert egak kecuali di at as bahu- bahu pendukungnya
yang menepat i j anj i mereka kepada Allah. Jiwa mereka memandang besar akhirat ,
manakala dunia dipandang remeh dan hina. Mereka t idak beramal kecuali dengan
ket aat an. Keyakinan ynng bert apak dalam j iwa mereka mampu menolak segala
kekeliruan dan was- was.
‘´ /− Ψ $ ™´ # Β Ψ $ / ϑ $ & Ρ “ 9 M ρ ´ # ? 7 è Ψ $ # 9 ¯ ™ θ Α ù $ 2 F ;¯ Ψ $ Β ì
š⎥⎪‰γ≈±9# ∩∈⊂∪
Wahai Tuhan kami! Kami t elah beriman kepada apa yang t elah Engkau
t urunkan, dan kami mengikut Rasul( Mu) ; oleh it u surat kanlah kami bersert a
orang- orang yang menj adi saksi ( yang mengakui keesaan- Mu dan kebenaran
www.dakwah.info
38
rasul- Mu) . ( Ali I mran ; 53)
Dengan j iwa yang sedemikian mereka mara dengan keazaman dan himmah yang
t inggi. Aqidah pendorong mereka, manakala halat uj u dit ent ukan oloh fikrah. Sebab
it u mereka berj aya ment erj emahkan fikrah ke alam realit i, kerana fikrah t idak akan
menj adi kenyat aan kecuali fikrah t ersebut diimani oleh pendukungnya, ikhlas dan
bersemangat memperj uangkannya, dan wuj ud kesediaan unt uk berkorban demi
melaksanakannya.
Fikrah yang baik memerlukan t iga fakt or unt uk berj aya:
1- Tasawur fikrah benar- benar j elas pada pendukungnya.
2- I man pendukung yang mendalam t erhadap fikrah.
3- Kcsat uan yang kuat di ant ara pendukungnya.
Fikrah yang sahih memerlukan kepada peribadi I slam yang unik bert epat an
dengan manhaj rabbani. Yang mana manhaj ini t idak dat ing bersamanya unsur-
unsur bat il dan merosakkan. I ni kerana ianya dat ang daripada Yang Maha Bij aksana
dan Yang MahaTcrpuj i. Manakala Rasulullah s. a. w. sebagai qudwah yang t elah
menggariskan j alan amal. Bila baginda menunj ukkan yang halal, mereka akan pat uh
mengikut inya. Bila baginda menunj ukkan yang haram, mereka pat uh menj auhinya.
Baginda menekankan bahawa kesenangan dan kesusahan it u merupakan uj ian,
maka ia memerlukan kesabaran menghadapinya. I nilah individu yang mampu
mengekalkan kelansungan masyarakat yang dibina ket ika mana ia menj adi agen
perubahan dan wacana kepada misi pengislahan.
Rasulullah s. a. w. t elah menerangknn bahawa umat sat u ket ika nant i akan
dit impa kesusahan dan dikerumuni oleh golongan kafir. Sit uasi ini hanya akan dapat
diselamat kan oleh individu muslim yang berkeperibadian t inggi. Sabdanya: "
Sesungguhnya Allah membangkit kan seseorang yang memperbaharui urusan agama
ini pada set iap serat us t ahun".
I a adalah seorang muslim yang meredai Allah sebagai Tuhan, I slam sebagai
agama, Muhammad sebagai nabi dan rasul, berilt izam dengan semua perint ah Allah
dan melaksanakannya t anpa mengambil peduli akan t unt ut an hawa nafsunya seraya
berkat a dengan yakin sepert i mana firman Allah.
¯≅% β) ’AŸξ ¹ ’5´¡Σ´ ρ “$´‹tΧ´ ρ †A$ ϑΒ´ ρ ´! ⎦⎫Η>≈è9# >´‘ ∩⊇∉⊄∪
Ÿω 7ƒŸ° …µ9 79≡‹/´ρ N¯Β& $Ρ&´ ρ `Αρ& ⎦⎫Η>`¡RQ# ∩⊇∉⊂∪
"Sesungguhnya sembahyangku dan ibadat ku, hidupku dan mat iku, hanyalah
unt uk Allah Tuhan yang memelihara dan ment adbir sekelian alam. Tiada sekut u
bagi- Nya, dan dengan yang demikian sahaj a aku diperint ahkan, dan aku ( di ant ara
seluruh umat ku) ialah orang- orang I slam yang awal pert ama ( yang berserah diri
kepada Allah dan memat uhi perint ahnya) ". ( AlAnam; 162- 163)
Unt uk mencapai t ahap individu sedemikian, ia memerlukan kepada penyerahan
diri dan j iwa, pengawalannya sehingga seseorang it u merasakan diri dan j iwanya it u
berada dit angan- Nya, diuruskan sekehendak- Nya.
Perasaan sebegini akan melahirkan int imak ( penggabungan diri) kepada
www.dakwah.info
39
agamanya. Lalu dia berilt izam dengan manhaj Allah dalam kehidupannya. Hawa
nafsunya mcnurut apa yang didat angkan oleh Rasulullah s. a. w. Lant as ia akan
menyakini bahawa pencipt aannya hanyalah unt uk melunaskan amanah risalah ini.
Perasaan kasihnya melit upi seluruh sanubarinya dan ia mengharap semat a- mat a
keredaan- Nya apabila ia kembali menemui- Nya.
I nilah sakhsiah berkualit i yang mengimani apa yang ia perkat akan dan apa yang
ia semat kan. Tindakannya ialah kaj ian dan manifest asi manhaj nubuwwah yang
menj adi sebagai t uj uan dan mat lamat . Sehingga j adilah seluruh kehidupannya
int erpret asi kepada risalah yang agung ini.
Obj ek t i f dan mat l amat
Sebenarnya set iap amalan yang dilakukan oleh manusia t idak kira kecil at au
besar, didorongi oleh kekuat an dalaman yang t erbit dari hat i dan perasaan. I ni
kerana set iap manusia akan melakukan sesuat u amalan berdasarkan t uj uan yang
ingin dicapainya. Apabila kekuat an ini yang sepat ut nya menj adi bat u asas t iada,
ianya memungkinkan kegagalan kepada amal dan usaha yang dilakukan. Segala
cit a- cit a t idak akan kesampaian. Bahkan ianya akan menyebabkan kepenat an,
bagaikan mereka yang mengej ar bayang- bayang. Sedangkan usaha t ersebut t idak
memberi apa- apa impak pun kepada realit i sebenar.
I ni kerana set iap manusia akan melaksanakan amal dan perkerj aannya
berdasarkan mat lamat dan obj ekt if yang t elah digariskan. Maka ia akan berusaha
unt uk mencapai mat lamat dan obj ekt if t ersebut t anpa mengambil kira kesusahan
dan kepayahan yang akan dihadapinya dalam usahanya mencapai apa yang dicit a-
cit akannya. Barang siapa yang menget ahui apakah hakikat sebenar kehendaknya
( amal) , maka segala kewaj ipan yang t erpikul t erasa ringan dan mudah. Manusia akan
melet akkan obj ekt if berada di hadapan mat a, walaupun obj ekt if it u masih j auh.
Kerana baginya segala usaha yang dilakukan akan merapat kannya dengan j arak
t uj uan yang hendak dicapai. Yang mana sudah past i usaha dan amal t ersebut
memerlukan pcngorbanan kelapangan masa, kerehat an j asad dan keringanan
fikiran. Sehingga ada ket ikanya ia akan mengorbankan hart a dan kehidupannya
sebelum ia berj aya mengecapi kej ayaannya. Benarlah sabda baginda Rasulullab
s. a. w.
ﻩر ﺎﻜﻤﻟﺎﺑ ﺔﻨﺠﻟا ﺖﻔﺣ
Bermaksud: "Jalan ke syurga dipenuhi dengan kepayahan". Sudah t ent unya
syurga merupakan mat lamat t ert inggi seseorang insan akan diranj au dengun ser i b u
sat u kepayahan. Maka usaha dan pengorbanan mest i dilakukan unt uk mencapai
syurga t ersebut .
Kef ahaman yang kit a pelaj ar i
Manhaj al- I mam al- Banna mengaj ar kit a bahawa sebelum seseorang insan
memulakan langkah pert ama unt uk mencapai sesuat u obj ekt if, ia memerlukan
kepada dua asas ut ama iait u:
Pert ama: Dia mest ilah beriman ( yakin) dengan obj ekt if it u. Kedua: Dia mest ilah
yakin berupaya dan mampu mencapai obj ekt if yang diimaninya it u, dengan izin
Allah.
I ni disebabkan mengimani obj ekt if dan berkeyakinan mampu mencapai obj ekt if
www.dakwah.info
40
t ersebut , ialah dua syarat asasi bagi set iap amal yang serius. Dalam hal ini,
Rasulullah s. a. w. menunj ukkan cont oh dan t eladan di sepanj ang perj alanan hidup
dan dakwahnya. Baginda amat t ekun, t idak j emu dan bosan bekerj a dan berdakwah
walaupun Allah s. w. t . t elah menj anj ikan kemenangan kepada baginda.
Dengan keimanan dan t asawur beginilah al- I mam al- Banna t elah memulakan
dakwahnya, selepas beliau menet apkan obj ekt if- obj ekt ifnya. Obj ekt if- obj ekt if
t ersebut , yang berpandukan manhaj Rasulullah s. a. w. sama ada t aarif ( peringkat
memperkenalkan I slam) , t akwin ( peringkat pembent ukan peribadi muslim dan
muslih) dan t anfiz ( peringkat perlaksanaan dan pengorbanan dalam t ugas
memenangkan I slam) , t idak dapat dicapai kecuali melalui t arbiyah secara perlahan-
lahan. Obj ekt if- obj ekt if t ersebut ialah:
1- Membangkit ruh keimanan
2- Ment arbiyah individu merangkumi pent arbiyahan ruh, j asad, akal dan perasaan
dan seluruh aspek kehidupan.
3- Membent uk keluarga muslim berasaskan t arbiyah ini.
4- Mewuj udkan masyarakat yang individunya t elah dit arbiyah dan melaksanakan
manhaj I slam dalam realit i kehidupan.
5- Menghidupkan kembali khilafah I slamiah yang t elah lama kit a rindui.
6- Memart abat kan kembali kedudukan ident it i dan penguasaan di peringkat
ant arabangsa umat I slam sebagai sebaik- baik umat yang dikeluarkan bagi
manusia.
Semua obj ekt if it u menunt ut amal daripada akar umbi yang bert erusan dan
t ersusun unt uk mengembalikan I slam sebagai pemimpin masyarakat . Usaha
mengat ur kembali kehidupan berdasarkan arahan, larangan dan syariat Allah bukan
sekadar melalui kat a- kat a dan ucapan at au buku- buku, walaupun semuanya it u
dit unt ut . Ceramah, pidat o, buku dan makalah hanyalah sat u daripada harakah,
bukan keseluruhan harakah.
≅%´ρ #θ=ϑã# “´´¡ù ´!# ¯/3=´Ηå …`&!θ™´‘´ρ βθ`ΖΒσϑ9#´ρ
Dan kat akanlah ( wahai Muhammmad) : "Beramallah kamu ( akan segala yang
perint ahkan) , maka Allah dan Rasul- Nya sert a orang- orang beriman akan melihat
apa yang kamu kerj akan. ( At Taubah; 105)
Amal di peringkat akar umbi masyarakat yang t ersusun dan bert erusan ini hanya
boleh dilakukan hasil dari dorongan j at i diri dan keyakinan peribadi yang menj adikan
keredaan Allah sebagai mat lamat agung.
Dorongan dalaman it u bermula apabila seseorang muslim yang t elah mendapat
sedikit sebanyak sent uhan kebangkit an I slam. Kesannya ia akan merasa serba salah
akibat daripada suasana bert ent angan yang berlaku ant ara imannya dan realit i
sekelilingnya. Bert it ik t olak daripada rasa kecint aan kepada agamanya, ia akan
berusaha unt uk memperbaiki kelemahan diri dan saudaranya, j uga menyumbang ke
arah perlaksanaan syariat , kesat uan umat I slam, pembebasan bumi I slam yang t elah
dij aj ah, mengembalikan khilafah, memperbaharui kewaj iban berdakwah dan amar
makruf nahi mungkar, set erusnya ia berj ihad di j alan Allah dalam segala
kat egorinya; kuasa, lisan dan hat i yang ( menggambarkan selemah- lemah iman) .
Semuanya it u perlu kepada kef' ahaman dan t arbiyah.
Oleh sebab it u, kandungan dakwah al- I mam al- Banna ialah menggerakkan
www.dakwah.info
41
semula umat daripada lamunan yang panj ang, mengej ut kan kembali minda umat
agar mereka faham, menyent uh hat i umat supaya mereka beriman, menghidupkan
keinginan umat agar mereka berazam dan menggerakkan anggot a umat agar
mereka berkerj a.
Dakwah ialah:
1. Amal fikri ( usaha minda) yang menerangi akal.
2. Amal dakwi ( usaha dakwah) yang mendorong perasaan.
3. Amal t arbawi ( usaha pent arbiyahan) yang melahirkan peribadi I slam yang
seimbang.
4. Amal ij t ima' i ( usaha kemasyarakat an) yang menyumbang menyelesaikan
permasalahan masyarakat dan menyebarkan kebaikan.
5. Amal ikt isadi ( usaha ekonomi) unt uk membebaskan ekonomi negara daripada
cengkaman barat dan riba.
6. Amal siyasi ( usaha polit ik) unt uk menegakkan pemerint ahan negara yang
melaksanakan hukum I slam.
7. Amal j ihadi ( usaha j ihad) unt uk membebaskan t anah milik umat I slam di serat a
dunia daripada penj aj ahan asing melalui manhaj Nabi s.a. w.
Perkara yang kit a perkat akan ini perlu kepada penegasan bahawa I slam ialah
risalah t arbiyah sebelum menj adi risalah t anzim dan t asyri' , risalah nilai dan neraca
sebelum menj adi risalah j ihad dan perang. Oleh yang demikian, ia perlu kepada
kefahaman.
Pert ama: Obj ekt if daripada perlaksanaan manhaj Nabi s. a. w. adalah unt uk
mewuj udkan realit i amali yang I slamik, di mana hukum- hukum syariat dilaksanakan
secara ruh dan nas. Tidak sepat ut nya kit a menunt ut I slam menyelesaikan
permasalahan yang kit a hadapi sebelum kit a sendiri mewuj udkan sat u reallit i
persekit aran yang dilaksanakan syariat dan hukum dalamnya. Dan perkara ini t idak
boleh diwuj udkan dengan paksaan t et api dengan t arbiyah, keyakinan dan iman.
Kedua: Amal unt uk mencapai obj ekt if obj ekt if t ersebut hendaklah dilakukan
melaluil perancangan berperingkat - peringkat . Amal t idak seharusnya berganj ak ke
sat u peringkat kecuali set elah obj ekt if peringkat sebelumnya t ercapai. Begit u j uga
amal dalam peringkat - peringkat ini hendaklah bersifat anj al kerana t abiat nya yang
saling kait mengait ant ara sat u sama lain. I ni kerana pencapaian obj ekt if mana-
mana peringkat akan membant u usaha mencapai obj ekt if di peringkat set erusnya,
sepert i mana pencapaian semua obj ekt if di semua peringkat akan menyumbang ke
arah pencapaian obj ekt if t erbesar. Oleh it u kewuj udan indivldu muslim akan
membant u pembent ukan usrah muslimah. Kewuj udan usrah muslimah pula akan
membant u pembent ukan muj t ama' ( masyarakat ) muslim, begit ulah set erusnya.

Ket iga: Amal unt uk mencapai obj ekt if- obj ekt if t ersebut hendaklah dilakukan
secara kolekt if, yang mempunyai pimpinan yang berakar umbi dalam masyarakat
dan mengepalai kelompok mukmin. la bekerj a unt uk membent uk pendapat umum
yang I slamik, yang akan menggembeling pelbagai t enaga bagi mencapai obj ekt if
I slam. Amal fardi ( individu) t idak mampu mencapai obj ekt if- obj ekt if t ersebut , di
samping I slam sendiri agama j amaah yang ment arbiyah individunya dengan
pongert ian ini.
www.dakwah.info
42
Manhaj Tar bi yah I sl am
I slam t elah melakarkan manhaj t arbawi yang menyat ukan akidah dahulu
sebelum penyat uan sist em dan akt ivit i- akt ivit i. I ni disebabkan penyat uan perasaan
mendahului penyat uan undang- undang dan sist em. Pengert ian yang agung dan
mulia ini j elas kelihat an dalam set iap cabang amal I slam.
Manusia t elah t erbiasa unt uk melihat kepada zahir at au bent uk luaran sesuat u
dakwah. Mereka t idak mengendahkan aspek dorongan ment al dan inspirasi ruh yang
sebenarnya merupakan punca t enaga, sumber kekuat an dan fakt or kej ayaan.
Hampir must ahil sesuat u umat boleh bangun t anpa kesedaran dan kekuat an j iwa.
Firman Allah s.w.t .
´χ) ´!# Ÿω ó`ƒ $Β Θ¯θ)/ ©Lm #ρó`ƒ $Β ¯Νκ¦Ρ'/Š#´‘& ´^
Sesungguhnya Allah t idak mengubah apa yang ada pada sesuat u kaum sehingga
mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. ( Ar Ru' du ; 11)
Oleh yang demikian, priorit i ut ama dakwah kit a ialah usaha menyedar dan
menghidupkan akal, hat i, perasaan dan j iwa. Kit a mahukan j iwa yang hidup, hat i
yang sent iasa segar, perasaan yang bersemangat t , akal yang faham, ruh yang
bercit a- cit a besar unt uk mencapai idealisme dan obj ekt if yang t inggi. Semuanya it u
kerana kit a mencont ohi dakwah yang pert ama, dakwah Rasulullah s. a. w. Tasawur
kit a amat perlu diruj ukkan kepada zaman Rasu l u l l ah s. a. w. yang penuh dengan
limpahan cahaya wahyu it u.

Sesungguhnya Rasulullah s. a. w. menyemai benih- benih iman ke dalam hat i para
sahabat baginda t erhadap keagungan risalah, rasa mulia dengan menganut nya dan
rasa yakin dengan bant uan Allah. Baginda menghidupkan perasaan- perasaan it u
dalam hat i para sahabat dan melet akkan obj ekt if- obj ekt if mereka dalam kehidupan
ini. Daripada sit u mereka bangkit bersama risalah yang t ersemat di dada dan mushaf
mereka, t erj elma pada akhlak dan perbuat an mereka. Maka t erbinalah sat u
kemaj uan nilai dan t amadun akhlak yang agung. Kekuat an dorongan perasaan dan
kesedaran ruh yang mest i melimpahi j iwa manusia yang menj adi fokus dakwah kit a
seharusnya mempunyai kesan amali dalam kehidupan mereka. la j uga mest ilah
didahului dengan sat u kebangkit an amal individu, keluarga dan masyarakat .
Kebangkit an t ersebut akan menj adikan individu cont oh t eladan yang akan
memberi kesan pada insit usi keluarga. Keluarga yang baik akan membent uk
masyarakat yang baik. Masyarakat I slam ialah himpunan keluarga- keluarga yang
menj adikan I slam sebagai manhaj kehidupan.
I slam t idak akan t ert egak kecuali di at as bahu rij al yang dihimpun oleh manhaj
t arbiyah amali ( manhaj t arbiyah yang membent uk pcndukungnya u n t u k berkerj a
bukan semat a- mat a bert eori dua berkat a- k a t a semat a mat a) . Mereka dipimpin
oleh pemimpin yang bij aksana dan berilt izam dengan syariat Allah, sunnah Rasu l -
Ny a dan amalan para salaf. Peranan dan kerj a mereka semua t ersusun dalam sebuah
j amaah. Mereka bergerak dengan kuat dan penuh keazaman kerana didorong oleh
aqidah, dipandu arah oleh t asawur ke arah perlaksanaan fikrah ke alam realit i.
Kesemua manhaj dan pengert ian it u t idak dapat dilaksanakan dengan paksaan,
t et api hanya dengan t arbiyah secara perlahan- lahan yang menggabungkan di ant ara
ilmu dan amal. I t ulah sebabnya ant ara t ugasan Rasul s.a. w. ialah sepert i firman
www.dakwah.info
43
Allah Taala.
´θδ “%!# ]è/ ’û ´⎯↵¯‹Β{# ωθ™´‘ ¯Ν·κ]Β #θ=Fƒ ¯Νκ¯=ã ⎯µG≈ƒ#´™ ¯Νκ.“`ƒ´ρ `Νγϑ=è`ƒ´ ρ =≈G39#
πϑ3t:#´ρ β)´ρ #θΡ%. ⎯Β `≅¯6% ’∀9 ≅≈= Ê ⎦⎫7•Β ∩⊄∪
Dialah yang t elah mengut uskan dalam kalangan orang- orang ( Arab) yang
ummmiyin, seorang rasul ( Muhammad s. a.w. ) daripada bangsa mereka sendiri,
yang membacakan kepada mereka ayat - ayat Allah ( yang membukt ikan keesaan
Allah dan kekuasaan- Nya) , dan membersihkan mereka ( daripada it ikad yang
sesat ) , sert a mengaj arkan mereka kit ab Allah ( al- Quran) dan hikmah
( penget ahuan yang mendalam mengenai hukum- hukum syarak) . Dan
sesungguhnya mereka sebelum ( kedat angan Nabi Muhammad) it u adalah dalam
kesesat an yang nyat a. ( Al Jumaah; 2)
Mencont ohi dak w ah y ang per t ama
Dakwah I khwan Muslimin bukanlah suat u bidah t et api ialah penerusan kepada
dakwah yang pert ama, dakwah Rasulullah s. a.w. I khwan cuba unt uk menghidupkan
semula iman di hat i dan j iwa umat , agar ia lahir dalam t indak t anduk mereka. Jika
mereka berbuat demikian nescaya pert olongan dan bant uan Allah akan bcrsama
mereka. Oleh it u dorongan dalaman merupakan sat u perkara pent ing yang t idak
boleh dipandang ringan at au dilupakan kerana ia adalah fakt or kej ayaan asasi
dakwah dan risalah ini.
Risalah ini ialah risalah yang cuba memandu seluruh manusia kepada hidayah,
membimbing mereka kepada kebaikan, menerangi alam dengan cahaya I slam
sepert i mana firman Allah.
∩⊄∪ $㕃'≈ƒ š⎥⎪%!# #θ`Ζ Β#´™ #θ`èŸ2¯‘# #ρ‰f`™#´ ρ #ρ‰6ã#´ρ ¯Ν3−/´‘ #θ= èù#´ ρ ´¯‚9# ¯Ν6=è9
šχθs=? N #ρ‰γ≈_´ρ∩∠∠∪ ’û ´!# ,m ⎯νŠ$γ_ ´θδ ¯Ν38´;F_# $Β´ ρ Ÿ≅è _ ¯/3‹=æ ’û
⎦⎪´‰9# ⎯Β l m '#Β ¯Ν3‹/& ´ΟŠδ≡¯/) ´θδ `Ν39´ϑ™ ⎦⎫ϑ=`¡ϑ9# ⎯Β `≅¯6% ’û´ρ #‹≈δ βθ3´‹9
`Αθ™¯9# #‰‹γ© ¯/3‹=æ #θΡθ3?´ ρ ´™#‰κ− ’?ã ¨$Ζ9# #θϑŠ% 'ù οθ=¯Á9# #θ?#´ ™´ρ οθ.“9#
#θϑÁGã#´ ρ ´!$/ ´θδ `Ο399¯θΒ ´ΝèΨ ù ’<¯θ ϑ9# ´ΟèΡ´ ρ ÁΖ9# ∩∠∇∪
Wahai orang- orang yang beriman, rukuklah sert a suj udlah ( mengerj akan
sembahyang) , dan beribadat lah kepada Tuhan kamu ( dengan ment auhidkan- Nya) ,
sert a kerj akanlah amal- amal kebaj ikan; supaya kamu berj aya ( di dunia dan di
akhirat ) . Dan berj ihadlah kamu pada j alan Allah dengan j ihad yang sebenar-
benarnya; Dialah yang memilih kamu ( unt uk mengerj akan suruhan agama- Nya) ;
dan la t idak menj adikan kamu menanggung sesuat u keberat an dan susahpayah
dalam perkara agama, agama bapa kamu I brahim. la menamakan kamu ; "orang-
orang I slam" semenj ak dahulu dan di dalam ( al- Quran) ini, supaya Rasulullah
( Muhammad) menj adi saksi yang menerangkan kebenaran perbuat an kamu, dan
www.dakwah.info
44
supaya kau pula layak menj adi orang- orang yang memberi ket erangan kepada
umat manusia ( t ent ang yang benar dan yang salah) . Oleh it u, dirikanlah
sembahyang dan berikanlah zakat sert a berpegang t eguhlah kamu kepada Allah!
Dialah pelindung kamu. Maka ( Allah yang demikian sifat - Nya) Dialah sebaik- baik
pelindung dan sebaik- baik pemberi pert olongan. ( Al Haj j ; 77- 78)
Penget ahuan I mam al - Banna
Al I mam al Banna t elah menget ahui sat u hakikat melalui pembacaan, kaj i an dan
anal i sa sej ar ah kebangkitan dan tamadun umat manusia. Oleh it u j elas kepadanya
bahawa dakwah t idak akan dapat dij ayakan t anpa rij al mukmin yang kuat .
Al- I mam al- Banna j uga menget ahui bahawa membina rij al sebegit u merupakan
keut amaan yang mest i diberi perhat ian oleh para muslih. I ni t ergambar dengan j elas
dalam risalahnya bert aj uk : Ke Mana Kit a Seru Manusia di bawah t opik Di Mana Kit a
Hendak Bermula. Beliau berkat a: "Proses membent uk umat , ment arbiyah bangsa,
mencapai cit a- cit a dan memperj uangkan prinsip, memerlukan daripada kelompok
yang mengusahakannya sekurang kurangnya kepada beberapa perkara:
1. Kemahuan yang kuat t idak disulami ert i kelemahan.
2. Keset iaan yang t et ap t idak dicemuri hipokrit dan khianat .
3. Pengorbanan yang mulia t idak dibat asi ket amakan dan kebakhilan.
4. Mengenali, mengimani dan memandang t inggi prinsip, yang menghindarkan
daripada kesilapan dan penyelewengan at au t oleransi dan t ert ipu dengan
selainnya ( prinsip) .
Mana- mana bangsa at au sekurang- kurangnya para pemimpin at au pendakwah
yang kehilangan keempat - empat sifat ini, maka mereka ialah golongan yang lemah
yang t idak akan mampu berj aya dan mencapai impian. Mereka hidup dalam suasana
mimpi, khayalan dan ci t a- ci t a kosong semat a- mat a. Allah pernah berfirman:
β) ´⎯à9# Ÿω ©_ó`ƒ ´⎯Β ´,t:# $↔‹ ©
sesungguhnya sangkaan i t u t idak dapat memenuhi kehendak menent ukan
sesuat u daripada kebenaran ( it ikad) . ( Yunus; 36)
I ni merupakan undang- undang Allah dan amanah- Nya kepada makhluk, dan
kamu t idak akan sekali- kali menj umpai perubahan pada sunnah- Nya.
Melalui t arbiyah ini individu akan menj adi seorang insan yang t idak mengej ar
nafsu syahwat nya, t idak j uga menj adikan hart a dan kekayaan sebagai mat lamat .
Sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
" Sesungguhnya sembahyangku dan ibadat ku, hidupku dan mat iku, hanyalah
unt uk Allah Tuhan yang memelihara dan ment adbir sekelian alam. Tiada sekut u
bagi- Nya, dan dengan yang demikian sahaj a aku diperint ahkan. " ( Al An' am ;
162, 163)
Tarbiyah sebenarnya merupakan t opik yang pent ing dalam kehidupan mana-
mana umat . Sesuat u umat t idak akan maj u t anpa t arbiyah di at as dasar yang sahih.
Tanpa t arbiyah akan berlaku kepincangan neraca dan nilai dal am semua lapangan
www.dakwah.info
45
kehidupan. ^ .
Tarbiyah j uga merupakan pelaburan. Kej ayaan pelaburan dalam bidang
pembangunan sumber t enaga manusia akan memast ikan kej ayaan pelaburan dalam
sekt or- sekt or lain.
Hasil t arbiyah I slamiah akan melahirkan individu muslim yang mempunyai sifat -
sifat berikut : -
1 - Bersikap posit if t erhadap kehidupan, t idak menyendiri at au melarikan diri
daripada realit i dan t idak berpeluk t ubuh.
2 - Mempunyai kemahuan yang kuat , mampu mengambil keput usan dan
bert anggungj awab t erhadap segala t indakannya set elah ia mengenali kebenaran.
3 - Mempunyai j iwa yang mendorongnya melaksanakan segala kewaj iban
t erhadap diri sendiri dan masyarakat .
4 - Memiliki kebij aksanaan hasil pengalaman dalam pelbagai sit uasi kehidupan.
I a sent iasa memerhat i, berfikir dan mencari hakikat . Mempunyai banyak ikht iar
unt uk mencapai t uj uannya.
5 - Sent iasa dahagakan ilmu walaupun dalam sat u bidang.
6 - Bersikap realist ik, boleh menerima hakikat kesilapan dan t idak
mengharapkan ganj aran lebih daripada usaha yang dilakukannya sert a
bert awakkal kepada Allah.
7 - Tegas dan mulia. Tidak sekali- kali memandang mudah haknya dan t idak
akan t unduk kepada kezaliman at au
kekerasan. Tidak melakukan kewaj ipannya sambil lewa.
8- Berj ihad dengan fahaman j ihad yang sahi h dalam I slam. Memulakan j ihad
dengan muj ahadah j iwa dan nafsu.
9- Berakhlak. Seorang yang memiliki sifat sabar, berani, adil, faqih, lembut ,
penyayang, membant u orang lain, berbuat baik pada dua ibu bapa,
menghubungkan silat urrahim, set ia dengan j anj i, bert olak ansur, t awadhuk,
melakukan amar makruf nahi mungkar. menyat akan kebenaran, t idak
memandang kepada perkara remeh t emeh. Secara sepint as lalu, kelihat an
semua sifat it u amat payah dilaksanakan, t et api sebenarnya mudah j ika
bcrilt izam dengan t arbiyah.
Begit ulah j elas kelihat an peranan t arbiyah dalam membent uk individu serta ciri-ciri
tarbiyah I slamiah yang sepatutnya ada pada orang- orang I slam, t anpa meniru mana-
mana falsafah dan pemikiran barat at au t imur.

Gar i s panduan pr oses t ar bi yah
1- Tarbiah mest ilah bersifat realist ik dan berperingkat - peringkat . Dengan
penekanan kepada kesyumulan t asawur dan kemant apan mat lamat t anpa ada
unsur- unsur j uz' i dalam t asawur. I anya merupakan fasa amali menghadapi realit i
sekeliling. Yang mana proses pent arbiahan perlu mengambil kira dua fakt or iait u
f' akt or suasana yang melingkungi dan fakt or kemampuan yang di mi l i k i . Bagi
menj amin sampai kepada obj ekt if t erakhir.
2- Set iap akt ivit i dan amal t arbawi mest ilah mempunyai hubung kait secara
langsung dengan mat lamat dan obj ekt if- obj ekt if j amaah. Mat lamat kit a ialah Allah
www.dakwah.info
46
s. w. t . Obj ekt if amali ialah menegakkan daulah I slam melalui t arbiyah dan
pembent ukan generasi baru yang berpegang t eguli kepada aj aran I slam yang sahih
dan melaksanakannya sebagai manhaj kehidupan dalam segenap bidang. I ndividu
perlu menghayat i obj ekt if ini dalam akt ivit i- akt ivit i peribadi dan j amaah. Dalam
rangka inilah akan dit ent ukan j enis akt ivit i dan amal t arbawi yang dit unt ut , begit u
j uga dengan uslubnya.
3- Mengenal past i peringkat dakwah unt uk menet apkan uslub t arbiyah. Kalau di
Mekah, uslub t arbiyah yang keras unt uk menghadapi uj ian t ekanan, qiamullail unt uk
membina keperibadian. Manakala di Madinah, masj id t elah memainkan peranan
sebagai pusat t a k r i f , t aalim, t arbiyah dan perlaksanaan, di samping pemant apan
ukhuwah.
4- Memelihara kaedah- kaedah ilmu usul sepert i mendahulukan penolakan
mudarat ke at as pengambilan maslahat , melepaskan maslahat yang lebih kecil,
menanggung mudarat yang lebih ringan. Semuanya it u dapat mengawal semangat
dan akt ivit i individu agar t idak membelakangkan saf ( j amaah) dalam melaksanakan
kewaj ipannya.
5- Wasilah perubahan ialah individu. I ndividu hendaklah memperbaiki dirinya
sambil mengaj ak orang lain melakukannya.
Tumpuan k er j a- k er j a per ubahan pada:
1- Merubah fahaman dan pendapat umum dengan cara menyebar luaskan fikrah
dan menghimpun penyokong.
Ment arbiyah pengikut dan pendukung dakwah sert a membent uk kelompok t eras
yang menj adi t unj ang kepada masyarakat I slam.
Nat ij ah daripada kerj a- kerj a ini akan kelihat an apabila fikrah t ersebar luas dalam
masyarakat dan kelompok t eras menj adi semakin ramai j uga wuj udnya kekuat an
aqidah dan ukhuwah yang semakin mant ap.
Perlu kit a sedar bahawa langkah- langkah kit a t elah dit ent ukan. I a ibarat t angga
yang dimulakan dengan penekanan aspek I slam, diakhiri dengan ihsan merent asi
iman dan t aqwa. Para murabbi mest ilah menghalakan pot ensi anak didik mereka,
membangkit kan himmah, membersihkan j iwa dan mendorong ke arah mencapai
mercu ihsan.
Manusia pada kebiasaannya seolah- olah berj alan at au berlari dalam usaha
mencapai obj ekt if mereka. Tet api dalam I slam kit a menj umpai orang- orang yang
boleh mengj angkau j arak yang begit u j auh dengan cepat sekali sepert i mana firman
Allah t aala ;
7×≈9`ρ& βθ`ã≈ ¡„ ’û N≡´¯ƒ:# ¯Νδ´ρ $λ; βθ)7≈™ ∩∉⊇∪
Mereka it ulah orang- orang yang segera mengerj akan kebaikan, dan merekalah
orang- orang yang mendahului pada mencapainya. ( Al Mukminun ; 61)
la adalah perlumbaan dan pert andingan.
I nt ima' pada I slam berert i menurut i amal yang t elah disusun at ur. Manakala
beriman dengan Allah pula berert i meyakini kewaj iban amal dan merasai set iap
amalan diperhat ikan Allah maka it ulah ert i t akwa.
www.dakwah.info
47
I hsan pula ialah daya kreat ivit i dalam set iap amalan yang dilakukan oleh insan
berdasarkan nas at Rasulullah s. a. w.
ﻪﻨﻘﺘﻳ نا ﻢآ ﺪﺣا ﻞﻤﻋ اذا ﺐﺤﻳ ﷲا نا
"Sesungguhnya Allah s.w. t . menyayangi scseorang di ant ara kamu melakukan
amalan dengan t ekun".

Perkara ini memerlukan kit a berilt izam dengan t unt ut an manhaj t arbawi agar kit a
mampu mencapai obj ekt if yang dicit a- cit akan, set elah kit a memiliki individu yang
t elah menyerahkan diri dan pot ensi yang dimilikinya unt uk agama ini. Firman Allah
Taala ;
$㕃'≈ƒ ⎯≈¡Ρ}# 7Ρ) yŠ%. ’<) 7/´‘ %´n‰. µŠ)≈=ϑù ∩∉∪
Wahai manusia! Sesungguhnya engkau sent iasa berpenat lelah ( menj alankan
keadaan hidupmu) dengan sedaya upayamu hinggalah ( semasa engkau) kembali
kepada Tuhanmu, kemudian engkau t et ap menemui balasan apa yang engkau t elah
usahakan it u ( t ercat it semuanya) . ( Al I nsyiqaq ; 6)

Sesungguhnya individu muslim merupakan bat u bat a asas kepada binaan sama
ada keluarga, masyarakat at au negara I slam. Sedalam mana t arbiyah yang
diperolehi oleh individu, semant ap it ulah kekuat an binaan t ersebut . Apa- apa
kekurangan yang berlaku pada t arbiyah individu akan melemahkan asas binaan,
set erusnya binaan it u boleh runt uh, sert a mert a at au lambat laun - ( Us. Must afa
Masyhur ; Jalan Dakwah, Ant ara Keaslian dan Penyelewengan)
Oleh yang demikian, mest i wuj ud sat u period khusus bagi penekanan t arbiyah
dan pembinaan; kerana usaha t arbiyah boleh menj amin kesej aht eraan perj alanan
amal dalam langkah- langkahnya yang t elah dit et apkan, j auh daripada
penyelewengan, menghindarkan fit nah dan ket idak mat angan, gopoh at au t erburu-
buru. Tarbiyah merupakan garis panduan syariat dan sunnah amaliah, yang
mendidik para sahabat yang t elah mengasaskan negara I slam - ( Mohammad Ahmad
Rasyid ; Al Masar)
I man sebel um si st em dan st r ukt ur
Sesungguhnya kehidupan I slam t idak dit egakkan oleh nas- nas, sist em- sist em
dan st rukt ur st rukt ur sahaj a. Tet api ia hanya t ert egak dengan usaha orang- orang
yang beriman, yang sanggup berkorban unt uknya dan bekerj a unt uk mencapai
obj ekt if- obj ekt ifnya. Undang- undang I slam t idak akan mampu melakukan apa- apa
perubahan t anpa kehadiran j iwa- j iwa yang berkobar- kobar, yang beribadat dengan
perlaksanaan undang- undang t ersebut . I t ulah ist iqamah
¯Ν)F`™#´ρ $ ϑŸ2 N¯Β& Ÿ
Sert a t et ap t eguhlah engkau menj alankannya sebagaimana yang diperint ahkan
kepadamu. ( As Syura; 15)
Oleh sebab it ulah Umar bin al- Khat t ab berpesan kepada bala t ent eranya agar
bert aqwa sebelum pert empuran. Dia berkat a.
فﻮﺧا ﺶﻴﺠﻟا بﻮﻧ ﺬﻟا ﻢﻜﻴﻠﻋ ف ﺎﺧا ﺎﻣ فﻮﺧا ﻩ و ﺪﻋ ﻦﻣ ﻪﻴﻠﻋ
www.dakwah.info
48
"Perkara yang paling aku t akut i ke at as kamu ialah dosa, sesungguhnya dosa
t ent era lebih menakut kan daripada musuhnya". Abu Darda' j uga pernah berkat a.
سﺎﻨﻟا ﺎﻬﻳ ا ‘ وﺰﻐﻟا ﻞﺒﻗ ﺢﻟ ﺎﺼﻟا ﻞﻤﻋ ‘ ﻢﻜﻟ ﺎﻤﻋ ﺎﺑ نﻮﻠﺗ ﺎﻘﺗ ﺎﻤﺗ ﺎﻓ
"Wahai manusia, amalan soleh sebelum peperangan, sesungguhnya kamu
berperang dengan menggunakan amalan kamu".
Fudhail bin ' lyad pernah berpesan kepada para muj ahidin sebelum mereka
keluar ke medan.
ﺔﺑﻮﺘﻟﺎﺑ ﻢﻜﻴﻠﻋ ‘ ف ﻮﻴﺴﻟا ﻩ د ﺮﺗ ﻻ ﺎﻣ ﻢﻜﻨﻋ دﺮﺗ ﺎﻬﻧﺎﻓ
"Kamu mest ilah bert aubat , kerana t aubat mempert ahankan kamu daripada apa
yang t idak mampu dipert ahankan oleh pedang".
Hakikat ini menyebabkan I mam Ahmad bin Hanbal, apabila melihat orang- orang
yang t hiqah dipinggirkan, manakala mereka yang t erdiri dari golongan yang t idak
dikenali, t idak layak dan ahli bid' ah diberi j awat an, beliau berkat a.
اﻮﺒﺠﻌﺘﻓ ﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺎﺌﻴﺷ مﻮﻴﻟا ﻢﺘﻳأر اذا
"Jika kamu melihat pada hari ini sesuaat u yang adil, maha kagumilah".
Apabila hawa nafsu mula mengambil peranan iman sebagai neraca.
ﻪﻠﻘﻋا ﺎﻣ ﻞﺟ راا لﺎﻘﻳ ‘ ﻪﻓﺮﻇا ﺎﻣو ‘ ﻩﺪﻠﺟا ﺎﻣو ‘ ﻰﻓ ﺎﻣو
ﻤﻳا ﻦﻣ لدﺮﺧ ﺔﺒﺣ لﺎﻘﺜﻣ ﻪﻴﻠﻗ نﺎ
"Maka dikat akan kepada lelaki it u apa yang logik padanya, apa yang menarik
padanya dan apa yang mengkagumkannya, sedangkan hat inya t idak beriman
walau sebesar bij i sawi"
Keadaan ini menyebabkan kerusi pemerint ahan j at uh ke t angan orang- orang
yang zalim dan dit eraj ui oleh mereka yang fasik dan j ahil. Pada hari it u kat akanlah
dunia t elah hancur, kerana orang- orang j ahat akan mengat asi mereka yang baik.
Perj alanan dakwah dan akt ivit i harakah mempunyai fasa- fasa dan peringkat -
peringkat . Set iap peringkat menghubungkan peringkat set erusnya. Oleh it u al- I mam
al- Banna t elah menggariskan peringkat - peringkat t akrif, t akwin dan t anfiz. Beliau
j uga t elah menet apkan langkah- langkah, obj ekt if- obj ekt if dan st rat egi- st rat egi iait u
dengan membina individu muslim qudwah, rumaht angga muslim berasaskan t aqwa,
masyarakat I slam yang menunj angi dakwah, keraj aan I slam di semua peringkat ;
serant au dan ant arabangsa, set erusnya ' Ust aziah Alam' .
Per i ngk at t ak r i f , mempunyai wasilah- wasilahnya sepert i kelas pengaj ian,
ceramah, forum, seminar, risalah, surat khabar, maj alah, sekolah, hospit al, kelab
sukan, inst it usi ekonomi, perkhidmat an sosial dan sebagainya.
Per i ngk at t ak w i n dan pembi naan; j uga mempunyai wasilahnya yang
t ersendiri sepert i qiamullail, puasa, zikir, mukhaiyam, rehlah, riadhah dan
bermacam- maeam t ugasan lagi. Kesemuanya merupaka wasilah unt uk
memant apkan sifat muslim pekerj a dakwah sepert i faham, ikhlas, amal, j ihad,
pengorbanan, ukhuwah, t aat , t hiqah, t aj arrud, t habat dan pelbagai sifat yang
melahirkan rij al. Al- I mam al- Banna t idak berpada dengan kekuat an aqidah dan
t arbiyah individu, malah beliau t urut memberi perhat ian berat kepada kekuat an
kesat uan dan ukhuwah di kalangan ikhwah sepert i mana yang dilakukan oleh
baginda Rasulullah s. a.w. iait u dengan mempersaudarakan golongan muhaj irin dan
www.dakwah.info
49
ansar. Ukhuwah amat pent ing di sepanj ang j alan dakwah dan akt ivit i harakah sert a
j ihad. I a t idak memberi ruang kepada musuh unt uk menyelinap masuk ke dalam saf.
Firman Allah s.w.t .
β) ´!# ´=t† š⎥⎪%!# šχθ=G≈)`ƒ ’û ⎯&#‹6™ $¹
"Sesungguhnya Allah mengasihi orang- orang yang berperang unt uk membela
agama- Nya, dalam barisan yang t erat ur rapi, seolah- olah mereka sebuah
bangunan yang t ersusun kukuh. ( As Soff; 4)
Oleh sebab it ulah al- I mam al- Banna t elah menj adikannya ( ukhuwwah) sebagai
salah sat u rukun baiah. Ukhuwah merupakan t arbiyah dan penanggungan yang
meninggalkan kesan dan hasilnya.
Jika anda di kalangan mereka yang serius dalam perkara ini, nescaya Allah Taala
akan menet apkan kaki- kaki anda k e t i k a menelusuri j a l a n i n i . Hat i- hat i anda akan
dihiasi dengan iman dan benci kepada kekufuran dan kefasikan. Anda akan
mendapat pet unj uk daripadaNya yang mana ianya ialah kelebihan dan nikmat Allah
kepada anda. Maka hat i- hat i ini akan berkumpul unt uk ment aat i- Nya bert emu unt uk
ment aat i- Nya, bersat u unt uk memikul dakwah- Nya dan berj anj i unt uk
memenangkan syariat - Nya. Muka anda dan saudara- saudara anda t ergolong di
kalangan mereka yang mengimani keagungan dakwah dan kemuliaan fikrah ini. Dan
mereka inilah yang benar benar berazam unt uk mat i dan hidup di at as j alan dakwah
i n i . Maka akan t erserlahlah dalam diri anda sifat - sifat muj ahidin sama ada akhlak
at au suluk. Sebagaimana firman Allah.
‚$−ƒ) ‰7è Ρ ‚$−ƒ)´ρ ⎥⎫èG`¡Σ ∩∈∪ $Ρ‰δ# Þ≡´´Ç9# Λ⎧)G`¡ϑ9# ∩∉∪ Þ≡´À ⎦⎪%!#
Mϑ èΡ& ¯Νγ‹=ã ¯î UθÒóϑ9# `Ογ‹=æ ⎦⎫9$Ò9# ∩∠∪

"Engkau sahaj a ( ya Allah) yang kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaj a kami
memint a pert olongan. Tunj ukkanlah kami j alan yang lurus. iait u j alan orang- orang
yang t elah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan ( j alan) orang- orang yang
Engkau t elah murkai, dan bukan pula ( j alan) orang- orang yang sesat . ( Al Fat ihah ;
5- 7)
www.dakwah.info
50
Unsur Keempat
Usr ah adal ah t unj ang t ar bi yah

Manhaj perubahan di sisi kit a bermula dengan pembent ukan j iwa yang t unduk,
t akut dan khusyuk kepada Allah Taala. Manhaj ini ialah unsur t et ap j amaah, ianya
bukan suat u t akt ik sepert i yang disangka sebahagian manusia. Manhaj ini
merupakan prinsip akhlak dan agama yang t et ap selama- lamanya. Sesungguhnya
Allah mewariskan bumi ini kepada mereka yang ia kehendaki. Maka prinsip ini akan
menolak segala bent uk pendekat an keganasan. Kit a berpegang t eguh bahawa
t arbiyah sebagai j alan yang t iada pilihan lain selain daripadanya. I anya merupakan
manhaj yang bij aksana, disiplin dan t eguh.
1- Dakwah yang dikawal dengan hikmah dan nasihat yang baik. Tidak ada unsur
paksaan, kekerasan dan desakan melampau. Dakwah yang berdiri di at as kekuat an
huj ah dan syiarnya ialah firman Allah Taala.
#θ9θ%´ ρ ¨$Ψ=9 $´Ζ`¡`m
Dan kat akanlah kepada senama mnnuit o perkat aan- perkat aan yang baik. ( Al
Baqarah ; 83) '
Temanya pula ialah kat a- kat a Ali r. a.
ُ ﻪَ ﺘّ ﱠ ﺒَ ﺠَ ﻣ ْ ﺖَ ﺒَ ﺟَ و ُ ﻪَ ﺘَ ﻤِ ﻠَ آ ْ ﺖﻧ ﻻ ْ ﻦَ ﻣ
"Sesiapa yang lembut kat a- kat anya, waj iblah mahabbah- Nya".
2- Tarbiyah I slamiah berasaskan al- Quran dan al-
sunnah, melalui pelbagai wasilah, sehingga mampu merubah individu yang sekadar
bercakap menj adi individu yang beramal. Syiarnya ialah: "Kenalilah Tuhanmu, islah
dirimu dan serulah orang lain. Tegakkan daulah I slam dalam hat imu, nescaya ia
akan t ert egak di at as muka bumi". Tarbiyah ini mempunyai beberapa ciri: -
a. Bersifat rabbani
b. Mempunyai asas yang t et ap
c. Bert epat an dengan fit rah
d. Merangkumi seluruh aspek kehidupan secara seimbang
e. Menyat u padukan t enaga- t enaga manusia
f. Opt imis, posit if dan prakt is, yang dibangunkan di at as asas akidah, ibadat dan
syariah.
Semuanya it u unt uk mencapai kemuliaan insan bagi menegakkan semula
t amadun I slam.
3- Daripada asas ini dibent uk keluarga I slam, kemudian masyarakat I slam dan
set erusnya keraj aan I slam. Oleh it u t arbiyah secara perlahan- lahan menj adi ant ara
unsur t et ap I khwan agar kit a memperolehi individu muslim sebagai t it ik t olak
perubahan sebagaimana yang dit unj ukkan oleh manhaj Rasulullah s. a. w.
Wasilah unt uk melaksanakan t arbiyah sebegit u rupa pada al- I mam al- Banna ialah
www.dakwah.info
51
usrah. Jadi usrah merupakan unsur t et ap padanya. Di dalam usrah berlaku t aaruf,
t afahum dan t akaful. Pembet ulan mana- mana kesilapan daripada sudut kefahaman
at au amal dilakukan dalam usrah. Di dalam usrah, kefahaman diperdalamkan lagi.
Usrah j uga sebagai wasilah melaksanakan t unt ut an ukhuwah. Melaluinya akan
kelihat an pot ensi dan kepemimpinan. Di dalamnya set iap akh dilat ih unt uk
mengenali unsur t et ap dan unsur berubah. Set erusnya usrah memperkasa int ima'
( penggabungan dengan I slam dan j amaah) .
I nst it usi ini dinamakan usrah kerana mengandungi pengert ian ket enangan, kasih
sayang dan rahmat . Ket uanya dinamakan naqib sebagai menurut i t indakan
Rasulullah s. a. w. dalam Baiah Aqabah I I selepas kepulangan Mus' ab bin Umair dari
Madinah bersama t uj uh puluh t iga orang lelaki dan dua orang perempuan. Apabila
t amat baiah, Rasulullah s. a. w. memint a mereka memilih dua belas orang di kalangan
mereka sebagai naqib. Alangkah bij ak t indakan Rasulullah s.a. w. it u. Kaj ian
pendidikan moden t elah membukt ikan bahawa semakin sedikit bilangan pelaj ar,
semakin kuat pengaruh murabbi dan t arbiyah diperkuat dengan ( qudwah dan
kebersamaan.
Oleh kerana usrah merupakan bat u bat a asas kepada j amaah, ket uanya
mempunyai hak mengarah, ment arbiyah dan dit aat i. Pimpinan bert anggungj awab
menent ukan obj ekt if, menet apkan wasilah dan menggariskan t ahap t ahap amal,
j uga usrah bert indak sebagai pelaksana.
Amal t arbawi yang produkt if ialah manhaj yang t et ap. Jika kit a mempunyai
individu- individu yang berkualit i dan keluarga- keluarga I slam yang diikat dengan
huhungan kasih- sayang, maka apakah insit it usi yang boleh mengikut i ant ara
mereka, yang boleh menj aga dan mengikut i perkembangan perj alanan hidup
mereka, yang boleh mengenal past i t urun naik prest asi ilt izam dan pencapaian
obj ekt if mereka? Jawapannya ialah t arbiyah melalui usrah. Proses t arbiyah yang
mengandungi unsur- unsur ilmu, fiqh dan kefahaman memerlukan murabbi dalam
sat u naungan at au semaian, it ulah usrah. Murabbi dalam usrah samalah sepert i
imam dalam solat , dit aat i dan dipat uhi.
Al- I mam al- Banna t elah mengenal past i bahawa proses t arbiyah t idaklah
semudah yang disangka kebanyakan orang. Muslimun t elah menghadapi serangan
pemikiran, kekeliruan dan keperibadian. Semua penyakit it u t i d a k dapat dirawat
dalam masa sehari semalam. Tidak cukup dengan kuliah, ceramah at au kursus di
sana sini oleh pemikir I slam at au para ulama. Selepas ceramah, kursus dan kuliah,
masing- masing membawa diri. Begit u j uga dengan risalah at au makalah, kesannya
akan hilang selepas habis membacanya.
Rawat an it u memerlukan kesabaran dan t arbiyah I slamiah yang panj ang dalam
sat u naungan t arbawi iait u usrah. la j uga perlu kepada murabbi yang memiliki ciri-
ciri t ert ent u. I ni disebabkan t arbiyah yang merupakan unsur t et ap dakwah
memerlukan sat u usaha yang bersungguh- sungguh t anpa hent i agar dapat
melahirkan rij al, bukannya t ulisan at au buku. Proses ini memerlukan manhaj yang
bet ul, ket ekunan amal, akhlak yang mant ap, polisi nafas panj ang, kesabaran,
nasihat yang baik, huj ah yang j elas, kepekaan dan pemant auan yang t elit i dan
berhat i- hat i. Proses ini t idak boleh t idak mest i dipikul oleh murabbi. I nilah usrah
at au pun manhaj I slam bagi menghadapi arus kehidupan secara sempurna. I a j uga
merupakan dakwah yang sebenar membet ulkan kefahaman. Maka u sah a i n i
memerlukan t arbiah yang bermanhaj kan al- Kit ab, al- sunnah dan pengalaman salafus
soleh yang berpegang t eguh dengan al- Usul al- Fiqh dan al- Qawaid al- Syariah.
www.dakwah.info
52
Semua t ugas ini t idak akan berj aya melainkan dengan rasa t anggungj awab
masul t erhadap anak anak didiknya. Yang mana ia perlu menerangkan kepada
mereka sej elas- j elasnya apakah t anda dan isyarat ket ika melalui j alan ini ( dakwah) .
Agar t idak t imbul kerumit an dan kekaburan. Kej elasan fikrah, kesepaduan t asawur
dan suluk, kesat uan t uj uan dan kesudahan, j uga kesat uan mat lamat dan wacana
bagi menj ayakan keseluruhan amanah ini. Hingga t iada di sana t imbul persoalan,
syak wasangka dan kekeliruan. Akhirnya akan membent uk individu j amaah yang
sat u. Kerana it ulah dilet akkan secara j elas segala perat uran, pengurusan, wacana
dan mat lamat . Apa yang diperlukun sekarang ialah ilt izam t erhadap sist em yang
t et ap.
Al I mam al- Banna berkat a: "I slam menit ik berat kan pembent ukan usrah- usrah
yang mendorong ahli- ahlinya ke arah nilai- nilai yang t inggi, memperkuat kan ikat an
ukhuwah, menaikkdn t araf bercakap dan bert eori kupada t araf beramal dan
perbuat an. Rukun ikat an ini ada t iga, maka peliharalah dan berikan t umpuan unt uk
melaksanakannya agar ia t idak sekadar t ugasan t anpa ruh.
Per t ama: Taar uf
I a adalah rukun yang pert ama. Hendaklah kamu saling kenal mengenali dan
berkasih sayang kerana Allah. Hayat ilah pengert ian ukhuwah yang sahih dan
sempurna di kalangan kamu dan berusaha agar hubungan ini t idak dicemari oleh
sesuat u. Allah Taala ada berfirman dalam surah Al Huj urat ; "Sebenarnya orang-
orang yang beriman it u adalah bersaudara".
Selepas zaman para salaf, ukhuwah yang merupakan arahan Allah dan rasul- Nya
ini hanya t inggal sebagai mainan lidah sahaj a, t idak berada di hat i muslimun,
sehingga kamu t iba wahai I khwan yang cuba melaksanakannya dalam masyarakat
kamu dan berusaha menyat ukan umat dengan ruh ukhuwah ini.
Kedua: Taf ahum
Melalui rukun yang kedua ini, berlaku muhasabah diri. Set iap akh boleh
menasihat i saudaranya j ika ia melihat sebarang kesilapan at au kekurangan yang
perlu dibaiki. Akh yang diberinasihat hendaklah menerimanya dengan hat i yang
gembira. Jika nasihat nya t i d a k memberi kesan, kekurangan it u t idak disebarkan
kepada sesiapa kecuali masul usrah. Walaupun begit u, ia t et ap menghormat i dan
mengasihi saudaranya yang mempunyai keaiban it u.
Ket i ga: Tak af ul
Hendaklah kamu saling membant u bant u, pikul memikul masalah dan
t anggungj awab ant ara kamu. I t u adalah t unt ut an iman yang nyat a dan int ipat i
ukhuwah. Kamu hendaklah sent iasa saling bert anya khabar dan bersegera sedaya
upaya membant u pihak yang memerlukannva, sabda Rasulullah s. a. w.

ﻦِ ﻣ ُ ﻪً ﻟ ٌ ﺮﻴَ ﺧ ﻪﺒﺧا ﻪﺟﺎﺣ ﻰِ ﻓ ﻢُ آ ﺪﺣأ ﻰِ ﺸْ ﻤَ ﻴﺳ ﻦِ ﺌَ ﻟ
ِ ﻜﺘْ ﻌَ ﻳ ﺮْ ﻬَ ﺸﻟا اَ ﺬَ ه ىﺪِ ﺠﺴَ ﻣ ﻰِ ﻓ ُ ﻒ
"Usaha seseorang unt uk memenuhi haj at saudaranya lebih baik baginya dari
berikt ikaf sebulan dalam masj idku ini".
Dan Allah yang mempert aut kan hat i- hat i kamu dengan ruh- Nya. Tidakkah kamu
lihat bagaimana sist em ini boleh melaksanakan kewaj ipan individu, sosial dan
www.dakwah.info
53
kewangan? Di sini dibawakan cont oh agenda usrah yang boleh meninggalkan kesan
t arbawi yang besar dalam kehidupan individu:
1- Set iap akh membent angkan permasalahannya agar dapat dikongsi oleh orang
lain demi mendapat kan penyelesaian dalam suasana ukhuwah dan ikhlas. I t u semua
boleh memant apkan t hiqah ( kepercayaan) dan memperkukuh ikat an persaudaraan
"Mukmin adalah cermin saudaranya" sehingga t ercapai apa yang disabdakan
Rasulullah s. a. w.
ﻞﺴﺠﻟا ﻞﺜﻤآ ﻢﻬﻔﻃ ﺎﻌﺗو ﻢﻬﻔﻃ ﺎﻌﺗو ﻢﻬﻤﺣ اﺮﺗو ﻢهد اﻮﺗ ﻰﻓ ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻟا ﻞﺜﻣ

ﻰﻤﺤﻟاو ﺮﻬﺴﻟﺎﺑ ﺪﺴﺠﻟا ﺮﺋ ﺎﺳ ﻪﻟ ﻰﻋ اﺪﺗ ﻮﻀﻋ ﻪﻨﻣ ﻰﻜﺷا اذا ﺪﺣاﻮﻟا
"Perumpamaan hubungan kasih sayang dan simpat i sesama mukmin sepert i
sat u j asad, j ika sat u anggot a mengadu sakit nescaya anggot a- anggnt a yang lain
akan
t urut berasa sakit dan berj aga malam".
2- Mengkaj i dan bermuzakarah t ent ang urusan umat I slam, di samping
menerima arahan- arahan daripada pimpinan. Usrah bukan t empat unt uk berdebat
at au mengangkat suara. I t u adalah haram di sisi fiqh usrah, sebaliknya usrah
merupakan t empat unt uk penj elasan dan penerangan dalam suasana beradab dan
saling hormat - menghormat i.
3- Mengkaj i buku- buku yang berkualit i yang mendat angkan manfaat kepada
individu agar t ercapai obj ekt if keperibadian I slam sebagai agen perubah.www.dakwah.info
54
Unsur Kel i ma
Ri sal ah Taal i m, Usul 20 dan Ri sal ah Aqai d i al ah asas dan sumber
pembel aj ar an k i t a.
Jamaah mest ilah mempunyai sat u mekanisme kefahaman yang mampu
menyat ukan semua orang. Dengan k ef ah aman inilah asas t ert egak dan fiqh akan
t erarahi. Risalah Taal i m khususnya Usui 20 dan Risalah Aqaid disusun bert uj uan
unt uk memberikan asas kefahaman yang bet ul j uga membent uk kesat uan saf
individu j amaah. Manakala r i sal ah dan perut usan yang lain pula memberi
penumpuan kepada mendalam kefahaman, menj elaskan pendirian dan menerangkan
pilihan- pilihan aliran fiqhiah dalam berbagai- bagai isu.
Risalah Taalim khususnya Usul 20 merupakan unsur t et ap j amaah kerana
mengandungi kefahaman- kefahaman t ert ent u yang membezakan j amaah ikhwan
daripada j amaah yang lain. Para pengikut ikhwan mest i berilt izam, beramal
bert epat an dengan t unt ut annya dan berdakwah kepadanya. I a t idak boleh dicuaikan
at au diselewengkan.
Al- I mam al- Banna berucap kepada mereka yang meyakini fikrahnya dan beramal
berdasarkan manhaj nya: "Kepada I khwan Muj ahidin daripada kalangan I khwan
Muslimin, yang meyakini ket inggian dakwahnya, kesucian fikrahnya dan berazam
unt uk hidup bersamanya at au mat i mempert ahankannya. I ni bukanlah pelaj aran-
pelaj aran unt uk dihafal t et api adalah t aklimat - t aklimat unt uk dilaksanakan". I ni
semuanya ialah nat ij ah mereka yang memahami bahawa t iada I slam t anpa j amaah
dan t iada j amaah t anpa t ent era, pimpinan dan t ugasan. Bagi set iap pendukung yang
memiliki komit men t erhadap Risalah Taalim ini, maka ia memiliki sifat yang
dinamakan Rukun- Rukun Bai' ah yang t erkandung di dalamnya sama' wa t a' ah
( dengar dan pat uh) . Peribadi sebegini t idak mungkin dilahirkan melalui paksaan.
Tet api ianya akan dilahirkan melalui iman, qanaah dan pent arbiahan yang sej aht era.
Melalui t arbiah ini akan lahirlah individu yang berj uang unt uk memenangkan fikrah
yang dibawa dan mereka dicelup dengan celupan akhlak yang memberi kesan
kepada masyarakat sekeliling.
Bagi mencapai obj ekt if ini al- I mam al- Banna t elah menggariskan beberapa sifat
dan ciri keperibadian muj ahid I slam yang mengikat diri mereka dengan j amaah.
Ant ara sifat it u ialah yang dinamakan oleh al- I mam sebagai rukun- rukun baiah - j uga
merupakan unsur t et ap j amaah- iait u faham, ikhlas, amal, j ihad, pengorbanan,
ket aat an, t habat , t aj arrud, ukhuwah dan t hiqah. Kesemuanya berj umlah sepuluh
rukun.
Sepuluh rukun it u berdasarkan ij t ihad peribadi, boleh dit ambah t et api t idak boleh
dikurangkan, kerana semua rukun it u merupakan nilai- nilai akhlak yang dit unt ut oleh
I slam. Penambahan akhlak yang t erpuj i adalah dibenarkan sepert i perbuat an Prof.
Dr. Yusuf al- Qardhawi menambah dalam syarahnya t erhadap t ulisan al- Banna.
Kat anya: "Dan saya menambah. . . ". Beliau menambah beberapa sifat yang lain agar
menj adikan perkara ini menj adi lebih t erang dan j elas pada zaman yang menunt ut
penj elasan dan ket erangan yang banyak. Jadi penambahan adalah membina
manakala pengurangan bermakna merunt uhkan. Firman Allah Taala.
www.dakwah.info
55
⎯3≈9´ρ ´©Ó)´‹9 ´!# #´¯∆& šχ%Ÿ2 ωθ`è Β š=γ´Š9 ⎯Β š =δ ⎯ã πΨ¯‹/
©´`sƒ´ρ ⎯Β †r ⎯ã πΨ¯‹/
Supaya Allah melakukan sesuat u perkara ( kemenangan I slam) yang t elah
dit et apkan berlakunya, iait u supaya or ang ( kafir musyrik) yang binasa it u,
binasa dengan ket erangan ( yang membukt ikan kesalahannya) , dan supaya orang
( I slam) yang hidup it u, hidup dengan ket erangan ( yang membukt ikan
kebenarannya) - ( Al Anfal : 42)
Al- I mam al- Banna t elah mengkhususkan rukun faham dengan Usul 20 yang j uga
merupakan unsur t et ap dakwah. Usul 20 membant u seorang muslim membina
kefahaman yang sahih agar ia t idak dibina di at as asas sangkaan dan hawa naf' su.
Kesemua usul it u ialah asas dan garis panduan unt uk memahami I slam, bukannya
asas kepada I slam it u sendiri sebagaimana yang disalah faham oleh seset engah
pihak.
Ada yang mengat akan: "Asas I slam ada dua saj a iait u al- Quran dan al- Sunnah,
bukan 20 asas". Al- I mam al- Banna melet akkan Usuli 20 sebagai asas unt uk
memahami al- Quran dan al- Sunnah. I a membant u kit a unt uk mendapat kan
kefahaman yang sempurna, t erperinci dan bet ul. Kefahaman sebegini amat pent ing
bagi mengawal suluk dan halat uj u. Set erusnya ia dapat menj amin harakah agar
t idak menyeleweng. Hasilnya j amaah dapat menj aga kej at iannya dan berbeza
daripada j amaah- j amaah yang lain, daripada sudut kefahaman dan harakah.
Kit a j uga t idak bermaksud mahu membat askan pembacaan dan sumber
penget ahuan pada risalah- risalah ini sahaj a. I t u suat u yang t idak dit erima akal,
t erut ama bagi penunt ut ilmu yang sent iasa mahukan penambahan. Tet api risalah-
risalah ini merupakan rangka asas kepada kefahaman I slam yang dipegang oleh
j amaah. Apabila rangka asas ini t elah j elas pada seseorang, din boleh menambah
penget ahuannya daripada mana mana sumber yang disukainya. Pada wakt u it u ia
t elah mempunyai neraca dan asas unt uk menimbang dan memilih ant ara kaca dan
permat a.
Tidak memahami rangka asas it u boleh mendedahkan seseorang kepada kekeliruan.
I n i l a h yang berlaku ket ika Rasulullah s. a.w. menegur Umar bin al- Khat t ab kerana
memegang sebuah kit ab Taurat . Rasulullah s. a. w. bersabda.
ﻰﻨﻌﺒﺘﻳ نا ﻻا ﻪﻌﺳ و ﺎﻣ ﺎﻨﻴﻧ اﺮﻬﻇ ﻦﻴﺑ ناﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﻰﺳ ﻮﻣ نا ﻮﻟ ﷲا و
"Demi Allah, j ika Musa bin I mran hidup bersama kit a sekarang, dia mest i
mengikut aku".
Set elah j elas kefahaman t erhadap risalah- risalah dan menj adi pegangan yang
kuat , t idak salah bagi kit a unt uk membaca buku lain t erut amanya buku- buku
karangan musuh unt uk kit a menj awab serangan pemikiran mereka dan j uga
menj awab kekeliruan- kekeliruan yang wuj ud. Hasan al- Hudhaibi t elah mengarang
buku "Pendakwah Bukan Penghukum" sebagai menj awab kekeliruan yang berlaku di
zamannya. Begit ulah j uga usaha ulama I khwan yang t elah menulis banyak buku
mempert ahankan dakwah dan membet ulkan salah f' aham agar perj alanan dakwah
ini dapat dipelihara keasliannya.
www.dakwah.info
56
Unsur Keenam
Sy umul dan umum mer upak an asas pandangan dan f ahaman k i t a y ang
meny el ur uh.
Al- I mam al- Banna t elah mengkaj i fahaman umat I slam pada zamannya. Daripada
pengamat an t ersebut beliau melihat ada segolongan umat I slam yang memahami
I slam sebagai ibadat zahir semat a- mat a. Jika dia menunaikan ibadat it u at au melihat
umat I slam menunaikannya, maka ia menyangka bahawa ia t elah sampai kepada
int ipat i aj aran I slam. Kebanyakan umat I slam berfahaman begit u. Tidak kurang j uga
rnereka yang memahami agama ini pada sudut akhlak yang baik dan kerohanian
yang t inggi dan suci. Ada pula segolongan yang memahaminya melalui falsafah yang
rumit dan menj auhkan diri daripada kebendaan.
Sebahagian yang lain pula menganggap I slam sebagai akidah yang diwarisi dan
ibadat t radisi t urun t emurun. Kebanyakan mereka yang berpendidikan barat ,
mempunyai anggapan sedemikian, kerana rnereka t idak mendapat peluang unt uk
memahami I slam yang sahih. Mereka menerima gambaran t ent ang I slam daripada
sumber- sumber Barat at au gerakan nasionalis yang berkiblat kan Barat .
Fahaman- fahaman t ersebut berpecah kepada pandangan- pandangan yang lebih
sempit lagi. Keadaan menj adi bert ambah buruk apabila umat I slam menganggap
pandangan- pandangan sempit mereka it u sebagai akidah at au unsur t et ap yang
t idak boleh disent uh at au dit ukar gant i. Ant ara gambarannya ialah:
1- Pegangan agama menj adi ket aksuban dalam ert i kat a t idak mempedulikan
orang- orang bukan I slam.
2- Agama ini bukan kepunyaan semua manusia, hanya unt uk umat di zamannya
( zaman risalah) sahaj a.
3- Pegangan agama ialah urusan peribadi, t idak mempunyai hubungan dengan
polit ik, sosial, ekonomi dan pelbagai cabang hidup yang lain.
Al- I khwan al- Muslimun menj adi ist imewa dan berbeza dari j amaah- j amaah yang
lain apabila al- I mam al- Banna menyeru agar kembali kepada t asawur I slam yang
syumul dan umum. Berhubung dengan perkara ini, beliau menegaskan:
1- Kami menyakini bahawa aj aran I slam dan hukum- hukumnya merangkumi
seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat . Mereka yang menyangka
bahawa agama ini hanya menyent uh hal- hal ibadat dan rohani sahaj a adalah silap.
I slam adalah aqidah dan ibadah, wat an dan kewarganegaraan, agama dan daulah,
rohani dan amal, al- Quran dan pedang. Al- Quran membicarakan kesemuanya it u dan
menganggapnya sebagai int ipai I slam, di samping menyeru manusia agar berbuat
ihsan dalam semua bidang t ersebut , firman Allah;
G¯/#´ρ $ϑ‹ù š9?#´™ ´!# ´‘#$!# οzψ# Ÿω´ρ š[Ψ? 77ŠÁΡ š∅Β $´‹Ρ‘‰9# ⎯¡m&´ρ
$ϑŸ2 ´⎯¡m& ´!# š‹ 9) Ÿω´ρ ¯7? Š$¡9# ’û Ú¯‘{# β) ´!# Ÿω ´=t† ⎦⎪‰¡ϑ9# ∩∠∠∪

"Dan t unt ut lah dengan hart a kekayaan yang t elah dikurniakan Allah kepadamu
akan pahala dan kebahagian ahri akhirat dan j anganlah engkau lupa bahagianmu
( keperluan dan bekalanmu) dari dunia; dan berbuat baiklah kepada hamba- hamba
www.dakwah.info
57
Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu ( dengan pemberian nikmat - Nya
yang melimpah- limpah) " ( Al Qasas; 77)
Dalam perkara aqidah dan ibadat , firman Allah ;
$Β´ ρ #ρ'∆& ω) #ρ‰6è´‹9 ´!# ⎦⎫Á=ƒΧ `&! ⎦⎪$!# ´™$ ´Ζ`m #θϑ‹)`ƒ´ρ οθ=¯Á9# #θ?σ`ƒ´ρ οθ.“9#
79≡Œ´ρ ⎯ƒŠ πϑ¯Š)9# ∩∈∪
Pada hal mereka t idak diperint ahkan melainkan supaya menyembah Allah
dengan mengikhlaskan ibadat kepada- Nya, lagi t et ap t eguh diat as t auhid; dan
supaya mereka mendirikan sembahyang sert a mernberi zakat . Dan yang
demikian it ulah Agama yang benar - ( Al Bayyinah; 5)
Dan firman- Nya lagi;
Ÿξù 7/´‘´ρ Ÿω šχθ`ΨΒσ`ƒ ©Lm 8θϑ3s`ƒ $ϑŠù  f© `ΟγΨ/ ¯ΝO Ÿω #ρ‰g† ’û ¯Νη¡Ρ&
%´`m $´ϑΒ MŠŸÒ% #θϑ= ¡„´ρ $ϑŠ=`¡ @ ∩∉∈∪
"Maka demi Tuhanmu ( wahai Muhammmad) mereka t idak disifat kan beriman
sehingga mereka menj adikan engkau hakim dalam mana- man aperselisihan yang
t imbul di ant ara mereka, kemudian mereka pula t idak merasa di hat i mereka
sesuat u keberat an daripada apa yang t elah engkau hukumkan, dan mereka
menerima keput usan it u dengan sepenuhnya - ( Al Nisa’; 65)
2- I khwan menyakini bahawa asas aj aran I slam adalah al- Quran al- Karim dan
sunnah Rasulullah s. a. w. , umat t idak akan sesat selama- lamanya j ika berpegang
dengan kedua- duanya. Oleh it u sist em dan perat uran I slam hendaklah
bersumberkan kedua- duanya it u. Kit a hendaklah memahami I slam sebagaimana
yang difahami oleh para sahabat dan salafussoleh. Kit a hendaklah hanya berpegang
pada bat as- bat as syarak agar kit a t idak t erkongkong dengan sesuat u yang t idak
disyariat kan oleh Allah. Kit a j uga t idak sepat ut nya membat askan I slam dengan
sesuat u warna yang bert ent angan dengan sifat nya sebagai agama seluruh manusia.

3- I khwan meyakini bahawa I slam merupakan agama umum yang mengat ur
set iap cabang kehidupan bagi seluruh umat manusia pada semua zaman dan
t empat . I slam dat ang dalam bent uk yang sempurna t anpa menyent uh perkara-
perkara kecil dalam kehidupan secara t erperinci khususnya yang berkait an urusan
dunia. Dalam hal ini I slam melet akkan kaedah- kaedah umum bagi membimbing
manusia melaksanakannya. Bagi menj amin kesahihan pelaksanaan dan keadilannya.
I slam amat menit ikberat kan rawat an j iwa manusia. Jiwa adalah punca segala
sist em, pemikiran, t asawwur dan pengat uran. Jiwa adalah agen perubah.
´χ) ´!# Ÿω ó`ƒ $Β Θ¯θ)/ ©Lm #ρ ó`ƒ $Β ¯Νκ¦Ρ '/ ∩⊇⊇∪
Sesungguhnya Allah t idak mengubah apa yang ada pada sesuat u kaum
sehingga mereka mengubah apa yang ada pada dlri mereka sendiri - ( Ar Ra’du :
11)
Dengan kefahaman yang sebegini halus ikhwan berbeza daripada yang lain.
www.dakwah.info
58
Beberapa perkara t elah disahkan menj adi manhaj pemikiran bagi mereka yang
meyakini kefahaman ini. Ant aranya :
1- Membebaskan aqidah daripada kebekuan dan prasangka. Tumpuan diberikan
kepada menghidupkan pongaruh aqidah t erhadap pembent ukan peribadi
muslim, bahkan t erhadap alam dan kehidupan.
2- Membebaskan akal daripada kesempit an pandangan dalam I slam. Tidak ada
lagi fenomena memperbesarkan perkara kecil dan cabang dengan melupakan
perkara yang besar dan umum.
3- Memecahkan kebekuan akal disebabkan penut upan pint u ij t ihad, sebaliknya
mengat ur kembali fungsi akal dan mencelupkannya dengan celupan I slam.
Begit ulah pandangan yang syumul dan umum t erhadap ket inggian dan
kesempurnaan I slam yang bersifat kekal, universal dan rabbani menj adi ant ara
unsur t et ap j amaah. Dengan fahaman yang sedemikian t erlaksanalah ibadat dalam
pengert iannya yang sempurna ket ika kit a menyebut daripad surah Al Fat ihah -
Engkau sahaj a ( ya Allah) yang kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaj a kami
memint a pert olongan
I t ulah risalah yang ingin disampaikan oleh al- I khwan al- Muslimun kepada semua
manusia. Mereka mencurahkan segala t enaga dan sanggup berkorban demi
menyelamat kan kefahaman yang sahih ini daripada t erus hilang. Kefahaman ini
bukanlah cipt aan I khwan bahkan ia merupakan risalah yang t ert era di dalam set iap
ayat al- Quran dan al- Hadis Rasulullah s. a.w. dan t erj elma dalam kehidupan generasi
para sahabat dan salafussaleh yang merupakan cont oh t ert inggi unt uk memahami
I slam yang sebenarnya.
Tugas Ki t a Dal am k ehi dupan
Tugas kit a ialah menghambakan diri kepada Allah, berj ihad unt uk
memart abat kan agama dan memuliakan syariat - Nya. Begit ulah peranan para
sahabat dan salafussaleh yang digambarkan dengan kat a- kat a: "Rahib di wakt u
malam, pahlawan di wakt u siang". I t ulah kefahaman dan amalan orang- orang I slam
terdahulu. Mereka sanggup berkorban untuk-Nya. Dan itulah seruan al- Banna selaku
muj addid bagi kefahaman ini.
Ket ika membicarakan perkara ini, kit a perlu menunj ukkan ciri- ciri yang
membezakan dakwah ini ( ikhwan) daripada dakwah- dakwah yang lain.
1- Rabbani pada sumbernya kerana ia adalah wahyu Allah.
2- Pert engahan dan kesederhanaan.
3- Posit if pada pandangannya t erhadap alam, manusia dan kehidupan.
4- Realist ik ket ika berurusan dengan individu dan masyarakat .
5- Berakhlak pada mat lamat dan wasilahnya.
6- Syumul pada manhaj nya.
7- Universal dakwahnya.
8- Syura keput usannya
9- Jihad dalam t arbiahnya demi memelihara j al anny a j i k a diserang.
10- Salaf pada pemikiran, t asawwur dan ikt iqad.
www.dakwah.info
59
I nilah dakwah kit a daripada sudut agama, dunia, perasaan, syiar, undang-
undang, sist em- sist em dan akhlaknya. Dakwah ini kit a pikul dengan penuh yakin,
keimanan dan kasih sayang, t anpa sebarang kekeliruan at au kekaburan. la j elas
dapat dilihat hakikat nya oleh semua manusia. Allah sebagai mat lamat , Rasul sebagai
qudwah, al- Quran merupakan perlembagaan, j ihad adalah j alan dan mat i dij alan
Allah ialah cit a- cit a yang paling t inggi.
I khwan mengimani bahawa I slam ialah sat u agama yang menyusun segala aspek
kehidupan manusia, menyelesaikan segala permasalahan manusia dan melet akkan
perat uran yang yang t erbaik dan t erperinci. I slam t idak berpeluk t ubuh bila
' berhadapan dengan masalah semasa dan sist em- sist em yang mendakwa cuba
memperbaiki perj alanan kehidupan manusia. Secara j elasnya I slam t idak t erbat as
kepada ibadat - ibadat at au konsep kerohanian t ert ent u sebagaimana yang difahami
oleh seset engah manusia. Tet api kit a sebagaimana yang dikat akan oleh I mam al-
Banna- I slam yang kit a faham ialah I slam yang mampu menyusun kehidupan dunia
dan akhirat , j uga ia sesuai unt uk set iap masa dan t empat . I slam j uga mampu
membahagiakan seluruh manusia bila mana ianya dilaksanakan sebagai sist em
hidup.
Al I mam al- Banna t elah menyusuri j alan para salafusoleh dan berdakwah unt uk
menghidupkan semula fahaman sahih t ent ang I slam yang t elah hilang daripada
pemikiran manusia.
Beliau t elah bangkit bersama para pengikut nya dan menceburi segenap bidang
kehidupan demi melaksanakan fahaman I slam yang syumul agar t asawur muslimin
yang sahih t ent ang agama mereka dapat dikembalikan. Fahaman dan t asawur yang
syumul inilah yang dianut i oleh para sahabat dari Rasulullah s. a. w. , lalu mereka
membina sebuah t amadun dan kekuat an unt uk mempert ahankan kesucian agama
dan akidah ini.
Berikut ialah sat u ayat yang menj elaskan t ent ang kesyumulan I slam,
mengandungi akidah, ibadat , akhlak dan muamalat .
¤ ´§Š9 ¯99# β& #θ—9´θ? ¯Ν3δθ`_`ρ Ÿ≅6% −³ϑ9# >óϑ9#´ ρ ´⎯3≈9´ρ ¯99# ⎯ Β ´⎯Β#´™ ´!$/
Θ¯θ´‹9#´ρ zψ# π6×≈=ϑ9#´ρ =≈G39#´ρ ´⎯↵¯‹;Ζ9#´ρ ’A#´™´ ρ Α$ ϑ9# ’?ã ⎯µ6`m “ρŒ †1¯)9#
’ϑ≈G´Š9#´ρ ⎦⎫3≈¡ϑ9#´ρ ⎦⌠#´ρ ≅‹6´¡9# ⎦,#←$´¡9#´ρ ’û´ρ U$%¯9# ´Θ$%&´ρ οθ=¯Á9# ’A#´™´ ρ
οθŸ2“9# šχθùθϑ9#´ ρ ¯Νδ‰γè/ #Œ) #ρ‰γ≈ã ⎦⎪9≈¯Á9#´ρ ’û ™$™'79# ™#¯œØ9#´ρ ⎦⎫n´ρ
¨'79# 7×≈9`ρ& ⎦⎪%!# #θ%‰¹ 7×≈9`ρ&´ρ `Νδ βθ)−Gϑ9# ∩⊇∠∠∪

Bermaksud: Bukanlah perkara kebaj ikan it u hanya kamu menghadapkan muka
ke pihak t imur dan barat , t et api kebaj ikan it u ialah berimannya seseorang
kepada Allah, dan hari akhirat , dan segala malaikat , dan segala kit ab, dan
sekelian nabi; dan mendermanya seseorang akan hart anya - sedangkan ia
menyayanginya, - kepada kaum kerabat , dan anak- anak yat im, dan orang- orang
www.dakwah.info
60
miskin, dan orang- orang yang t erlant ar dalam perj alanan, dan kepada orang
yang memint a, dan unt uk memerdekakan hamba- hamba abdi; dan mengerj anya
seseorang akan sembahyang dan mengeluarkan zakat ; dan perbuat an orang-
orang yang menyempurnakan j anj inya apabila mereka membuat perj anj ian; dan
ket abahan orang- orang yang sabar dalam masa kesempit an, dan j uga dalam
masa bert empur dalam peperangan Sabil. ( orang- orang yang demikian sifat nya) ,
mereka it ulah orang- orang yang benar ( beriman dan mengerj akan kebaj ikan) ;
dan mereka it ulah j uga orang- orang yang bert akwa - ( Al Baqarah ; 177)
Al- I mam al- Banna sent iasa melaungkan slogan: I slam ialah agama dan negara.
Jika anda berasa hairan dengan slogan ini, lebih menghairankan lagi ialah wuj udnya
negara I nj il di Rome, negara At heis di Russia, bahkan negara Buddha dan Hindu.
Tet api t iada negara yang berdiri di at as dasar al- Quran. I nilah seruan al- I mam al-
Banna.
Kefahaman yang syumul t erhadap I slam ini perlu dij adikan ant ara unsur t et ap
agar dapat memelihara dakwah daripada penyelewengan at au dicemari oleh
fahaman asing. Unsur t et ap ini menj adi asas pert imbangan kit a unt uk menilai amal
dan neraca ket ika berselisih pendapat .
I slam merupakan manhaj yang ment adbir dunia unt uk memberikan kebahagiaan
kepada manusia. Benarlah kat a- kat a Abu Haiyan at - Tauhidi: " Sesungguhnya
sy ar i at t anpa si asah menj adi k ur ang dan si asah t anpa syar i at j uga menj adi
k ur ang" .


www.dakwah.info
61
Unsur Ket uj uh
Sy ur a y ang mul zi m memut usk an per sel i si han ant ar a k i t a.
Syura ialah suat u n i l a i agung I slam yang t elah difardhukan seirind dengan
kefardhuan yang lain sepert i solat dan zakat . Firman Allah Taala ;
⎦⎪%!#´ρ #θ/$fG`™# ¯Νκ¯59 #θ`Β$ %&´ρ οθ=¯Á9# ¯Νδ`Β&´ρ “´‘θ© ¯Ν'η´Ζ/ $´ϑΒ´ρ ¯Νγ≈´Ζ%—´‘ βθ)Ζ`ƒ
"Dan j uga ( lebih baik dan lebih kekal bagi) orang- orang yang menyahut dan
menyambut perint ah Tuhannya sert a mendirikan sembahyang dengan sempurna;
dan urusan , mereka dij alankan secara bermesyuarat sesama mereka; dan mereka
pula menderma sebahagian daripada apa yang Kami beri kepadanya" - ( As Syura;
38)
Ayat yang t urun semasa Rasulullah s. a. w di Mekah ini memperkat akan solat , zakat
dan syura secara umum. Sunnah Rasulullah s. a. w. dalam perlaksanaan syura t elah
memperincikannya. Walaupun pada hakikat nya baginda t idak perlu kepada syura
kerana mendapat wahyu, ia merupakan sebagai bimbingan dan t unj uk aj ar kepada
umat nya bagaimana menggunakan syura. Rasulullah s. a. w. bersabda:
ا ذ ﻢﻜﺣءﺎﻤﺤﺳ ﻢآؤﺎﻴﻨﻏاو ﻢآرﺎﻴﺧ ﻢآؤاﺮﻣا نﺎآ ا , ىرﻮﺷ ﻢآﺮﻣاو ﻢﻜﻨﻴﺑ , ضرﻻا ﺮﻬﻈﻓ
ﺎﻬﻨﻄﺑ ﻦﻣ ﻢﻜﻟ ﺮﻴﺧ , او ذ ﻢآراﺮﺷ ﻢآؤاﺮﻣا نﺎآ ا ﻢآؤﺎﻴﻨﻏاو ﻢآءﻼﺨﺑ , ﻢﻜﺋﺎﺴﻧ ﻰﻟا ﻢآﺮﻣاو
ضرﻻا ﻦﻄﺒﻓ .
"Sekiranya pemimpin kamu ialah mereka yang baik, orang- orang kaya di
kalangan kamu pula pemurah dan urusan di ant ara kamu berbent uk syura maka
permukaan bumi ini lebih baik dari perut nya. Jika pemimpin kamu ialah mereka
yang j ahat , orang- orang kaya di kalangan kamu pula mereka yang kedekut dan
urusan kamu t erlet ak pada wanit a- wanit a kamu, maka perut bumi lebih baik bagi
kamu dari permukaannya".
Syura adalah sat u cara yang disyariat kan Allah unt uk membuat keput usan di
semua peringkat , sama ada peringkat keluarga, negara dan serant au, kerana firman
Allah yang umum.
¯Νδ`Β&´ ρ “´‘θ© ¯Ν'η´Ζ/
". . dan urusan mereka dij alankan secara bermesyuarat sesama mereka" -
( AsSyura; 38)
Syura bermaksud: Berbincang, berbahas dan menelit i pandangan- pandangan
dalam semua urusan t erut ama yang melibat kan kepent ingan umat . Pandangan-
pandangan it u dit elit i dan dit apis oleh para pemikir, pakar, ulama dan ahli- ahli
mesyuarat bagi mendapat kan keput usan yang paling sahih dan bet ul.
I slam t elah memberikan syura kedudukan yang besar dan t inggi. Al- Quran
sendiri mempunyai sat u surah yang dinamakan Syura. Berilt izam dengan syura
www.dakwah.info
62
dianggap sebagai salah sat u ciri keperibadian muslim dan mukmin sej at i. Syura
disebut di dalam al- Quran seiring dengan kefardhuan lain, yang t idak sempurna
I slam seseorang t anpanya sepert i solat , zakat dan menj auhi dosa- dosa besar.
Firman Allah Taala ;
⎦⎪%!#´ρ βθ7⊥Gg† ´∝≈6. ΝO}# ·m≡´θ9#´ρ #Œ)´ρ $Β #θ6Òî ¯Νδ βρ`óƒ ∩⊂∠∪ ⎦⎪%!#´ρ
#θ/$fG`™# ¯Νκ¯59 #θ`Β$%&´ρ οθ=¯Á9# ¯Νδ`Β&´ρ “´‘θ© ¯Ν'η´Ζ/ $´ϑΒ´ρ ¯Νγ≈´Ζ%—´‘ βθ)Ζ`ƒ ∩⊂∇∪
". . danj uga ( lebih baik dan lebih kekal bagi) orang- orang yang menj auhi dosa-
dosa besar sert a perbuat an- perbuat an yang kej i; dan apabila mereka marah
( disebabkan perbuat an yang t idak pat ut t erhadap mereka) , mereka
memaafkannya. Dan j uga ( lebih baik dan lebih kekal bagi) orang- orang yang
menyahut dan menyambut perint ah Tuhannya sert a mendirikan sembahyang
dengan sempurna; dan urusan mereka dij alankan secara bermesyuarat sesama
mereka; dan mereka pula menderma sebahagian daripada apa yang Kami beri
kepadanya - ( AsSyura ; 37- 38)
Syura j uga dit unt ut dalam urusan rumaht angga sepert imana ayat ;
β*ù #Š#´‘& ω$Áù ⎯ã Ú#? $´Κ·κ]Β ‘`ρ$± ?´ρ Ÿξù y$Ψ`_ $ϑκ¯= ã
". . kemudian j ika keduanya ( suami ist eri) mahu menghent ikan penyusuan it u
dengan perset uj uan ( yang t elah dicapai oleh) mereka set elah merekal
berunding, maka mereka berdua t idaklah salah melakukannya" - ( Al Baqarah;
233)
Para ahli t afsir, fuqaha dan hukama t elah banyak menekankan kepent ingan syura
dalam karya karya mereka kerana kewuj udannya menunj ukkan fenomena yang
sahih, dan dalil ket amadunan sesebuah masyaraknt . Sebaliknya t anpa syura
merupakan t anda t ersebarnya kezaliman. Kat a Khalifah Umar ;
ﺮﻣا ﻰﻓ ﺮﻴﺧﻻ ىرﻮﺷ ﺮﻴﻏ ﻦﻣ مﺮﺑا

"Tidak kebaikan pada urusan yang diput uskan t anpa syura".

Sy ur a Rasul ul l ah
Rasulullah s. a. w. sering bersyura dengan para sahabat . Baginda berbincang
dalam urusan yang kecil at au besar, semasa aman at au peperangan, t idak kira
dengan lelaki at au wanit a dan menerima pendapat mereka secara individu at au
beramai- ramai. Rasulullah s. a. w. pernah berbincang dengan muslimin dalam
peperangan Badar dan menerima pandangan al- Habab bin al- Munzir yang
mencadangkan penukaran t empat pert empuran. Begit u j uga dalam peperangan
Uhud, Baginda s. a. w. t elah berbincang dan menerima pandangan sahabat -
sahabat nya. Walaupun mereka t elah kalah dalam peperangan t ersebut , al- Quran
t elah menegaskan prinsip syura yang diamalkan.
#ã$ ù ¯Ν·κ]ã ¯óG`™#´ ρ ¯Νλ ; ¯Νδ¯‘ρ$©´ρ ’û ¯∆{#
www.dakwah.info
63
Oleh it u maafkanlah mereka ( mengenai kekalahan yang mereka lakukan
t erhadapmu) , dan pohonkanlah keampunan bagi mereka, dan j uga
bermesyuarat lah dengan mereka dalam urusan ( peperangan dan soal- soal
keduniaan) - ( Ali I mran; 159)
Oleh it u, walaupun muslimin kalah dalam peperangan t et api prinsip syura dapat
dit egakkan, maka ia seribu kali ganda lebih baik dari pent adbiran kuku besi yang
membawa kepada penindasan dan perhambaan.
Sahabat ber sy ur a
Selepas Baginda s. a. w, para sahabat t elah menj ej aki langkah baginda dalam
bersyura. Abu Bakar as- Siddiq t elah berbincang dengan Umar dan sahabat dalam
perkara yang t idak ada nas al- Quran at au al- Sunnah. Begit u j uga yang diamalkan
oleh Umar, Ut hman, Ali dan para panglima t ent era yang membuka wilayah- wilayah
baru. Ket ika peperangan dengan Parsi, ket ua t ent era Parsi t elah memanggil ket ua
t ent era muslimin unt uk berunding. Set elah ket ua t ent era Parsi it u mengemukakan
pandangan sert a t unt ut annya, ket ua t ent era muslimin memint a izin unt uk.
dit angguh perundingan
bagi membolehkannya berbincang dengan muslimin. Maka berkat a ket ua t ent era
Parsi: "Kami t idak melant ik ( sebagai ket ua) orang yang suka berbincang". Ket ua
t ent era muslimin pun menj awab: "Sebab it ulah kami selalu mengalahkan kamu,
kami t idak melant ik orang yang t idak berbincang".
Abu Bakar r. a. t elah berbincang dengan para sahabat sebelum melancarkan
perang t erhadap orang- orang yang murt ad selepas kewafat an Rasulullah s. a. w.
Umar r. a. pula berbincang dalam urusan t anah yang j at uh ke t angan I slam di
wilayah- wilayah yang baru dibuka. Ali r. a. pula mensyarat kan keput usan ahli syura
unt uk dia menerima j awat an khilafah.
Faedah syur a
Ramai di kalangan para ulama' yang memperkat akan fent ang faedah syura, di
ant aranya ialah Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dalam kit abnya "Sist em Polit ik
Dalam I slam". Beliau t elah membawa kat a- kat a- para salaf yang banyak t ent ang
syura, ant aranya ialah kat a- kat a Ali r. a. :
"Syura mempunyai t uj uh kebaikan:
1. Mendapat kan keput usan yang bet ul.
2. Mendapat kan pandangan.
3. Menj auhi kesilapan.
4. Menghindari celaan.
5. Menyelamat kan daripada penyesalan.
6. Mempert aut kan hat i- hat i.
7. Menurut i j ej ak langkah Rasul s. a. w. dan para snlaf
Al- Ahnaf bin Qais pernah dit anya bermaksud: "Bagaimana kamu mengurangkan
kesilapan dalam urusan kamu?", dia menj awab: "Berbincang dengan mereka yang
berpengalaman".
www.dakwah.info
64
Dua Per i st i w a
Allah Taala t elah mencerit akan dua perist iwa syura di dalam al- Quran sebelum
kebangkit an Rasulullah s. a.w.
Per t ama :
Perist iwa Firaun berbincang dengan kaumnya t ent ang Nabi Musa. Dalam
perbincangan ini Firaun t elah berusaha sedaya upaya unt uk memut ar belit fakt a dan
menyesat kan kaumnya agar t idak mengikut Musa. Firaun t elah membuat keput usan
sebelum perbincangan bermula.
Α$%´ρ ”%!# š∅Β#´™ Θ¯θ)≈ƒ βθ`è7?# ¯Ν2‰δ& Ÿ≅‹6™ Š$©¯9# ∩⊂∇∪

"Dan kat akan pula orang yang beriman it u: "Wahai kaumku! Turut lah
( nasihat ku) , aku akan menunj ukkan kepada kamu j alan yang benar - ( Ghafir;
38)
“Š$ Ρ´ρ `β¯θ ã¯ù ’û ⎯µΒ¯θ% Α$% Θ¯θ)≈ƒ ´§Š9& ’< 7=`Β ´`ÇΒ ν‹≈δ´ρ `≈γΡ{# “gB
⎯Β ©L`s? Ÿξù& βρǯ7? ∩∈⊇∪ Θ& $Ρ& ¯z ⎯Β #‹≈ δ “%!# ´θδ ⎦⎫γΒ Ÿω´ρ Š%3ƒ ⎦⎫7`ƒ
∩∈⊄∪ ω¯θ=ù ´’+9& µ‹=ã ο´‘θ`™& ⎯Β =δŒ ρ& ´™%` µè Β π6×≈=ϑ9# š⎥⎫Ρ I)`Β ∩∈⊂∪

"Dan Firaun pula menyeru ( dengan mengisyt iharkan) kepada kaumnya,
kat anya: "Wahai kaumku! Bukankah keraj aan negeri Mesir ini - akulah yang
menguasainya, dan sungai- sungai ini mengalir di bawah ( ist ana) ku? Tidakkah
kamu melihat nya. "Bahkan bukankah, aku lebih baik daripada orang yang hina
keadaannya ini, dan yang hampir- ht unpir t idak dapat menj elaskan
perkat aannya? "( kalaulah in seorang rasul) maka sepat ut nya in dipakaikan ( oleh
Tuhannya) gelang- gelang emas ( yang menandakan ia seorang pemimpin) at au
dat ang malaikat bersama- sama dengannya ( sebagai saksi t ent ang kebenaran" –
( Az Zukhruf; 51- 53) .
Oleh kerana para pembesar Firaun t idak mengenal ert i syura yang sebenarnya
maka meereka menerima saj a pandangan dan keput usan Firaun, mereka
bersubahat dengan j enayah Firaun dan j adilah mereka orang- orang yang fasik.

Firman Allah Taala ;
´#‚ G`™$ù …µΒ¯θ% νθ`ã$Û 'ù ¯ΝγΡ) #θΡ%. $´Β¯θ% ⎦⎫)¡≈ù ∩∈⊆∪
"( Dengan yang demikian) , maka Firaun memperbodohkan kaumnya, lalu
mereka memat uhinya; sesungguhnya mereka it u ialah kaum yang fasik- derhaka"
( Az Zukhruf; 54)
www.dakwah.info
65
Apabila wuj ud pendapat umum yang rosak, maka syura akan menj adi perasmi
kepada keput usan t oghut . la merupakan usaha mengampu dan mendapat kan
keredaan si zalim.
ρ& ´⎯γ)/θ`ƒ $ϑ/ #θ7¡. #胴ρ ⎯ã W. ∩⊂⊆∪ ´Ν=è ƒ´ρ ´⎯ƒ%!# βθ9‰≈g† ’û $´ΖF≈ƒ#´™ $Β
Μλ; ⎯Β È‹tΧ ∩⊂∈∪ $ ϑù Λ⎢Š?ρ& ⎯Β ™`© « ì≈Fϑù οθ´Š t:# $´‹Ρ‘‰9# $ Β´ρ ‰Ζã ´!# ¯z
’+¯/&´ρ ⎦⎪%#9 #θ`ΖΒ#´ ™ ’? ã´ρ ¯Νκ¯5´‘ βθ=.´θ Gƒ ∩⊂∉∪ ⎦⎪%!#´ρ βθ7⊥Gg† ´∝≈6. ΝO}#
·m≡´ θ9#´ρ #Œ)´ρ $Β #θ6Òî ¯Νδ βρ`óƒ ∩⊂∠∪
"Firaun berkat a kepada ket ua- ket ua kaum yang ada di sekelilingnya;
"Sesungguhnya orang ini ( Musa) ialah seorang ahli sihir yang maihir. ' I n
bert uj uan unt uk mengeluarkan kamu dan negeri kamu dengan sihirnya maka
apa yang kamu syorkan? Mereka berkut a "Tangguhkanlah. dahulu ( sebarang
t indakan) t erhadapnya dan t erhadap saudaranya, sert a hant arlah ke bandar-
bandar ( negeri Mesir) orang- orang yang mengumpulkan ( ahli- ahli sihir) . "Supaya
mereka mendat anghan kepadamu segala ahli yang mahir" - ( As Syura; 34- 37)
Oleh sebab it u j uga mereka menerima keput usan Firaun membunuh Musa dan
pengikut nya.
Α$%´ρ ´χ¯θ ã¯ù ‘Ρρ'‘Œ ¯≅F%& ©›θ`Β í‰´‹9´ ρ …µ−/´‘ ’Τ) ∃%{& β & Α´‰7`ƒ ¯Ν6ΨƒŠ ρ& β &
γà`ƒ ’û Ú¯‘{# Š$¡9# ∩⊄∉∪
Dan berkat alah Firaun ( kepada orang- orangnya) "Biarkanlah aku membunuh
Musa, dan biarlah dia memohon kepada Tuhannya ( memint a pert olongan) !
Sesungguhnya aku bimbang dia akan menukar agama kamu, at au ia
menimbulkan kerosakan di muka bumi" - ( Ghafir; 26)
Kedua : -
Perist iwa Rat u Saba' berbincang dengan pembesarnya t ent ang kedat angan Nabi
Sulaiman. Nabi Sulaiman memint a mereka berhent i menyembah mat ahari, j ika
t idak mereka akan dit undukkan dengan kekuat an t ent era. Firman Allah Taala,
bermaksud ;
".. ( set elah membaea surat it u) , berkat alah Rat u negeri Saba: "Wahai ket ua- ket ua
kaum! Sesungguhnya t elah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang mulia.
"Sesungguhnya surat it u daripada Nabi Sulaiman dan kandungunnya ( sepert i
berikut ) : "Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha
Mengasihani. "Bahawa j anganlah kamu meninggikan diri kepadaku, dan dat anglah
kamu kepadaku dengan menyerah diri ( beriman dan memat uhi aj aran agama
www.dakwah.info
66
Allah) ". Rat u it u berkat a lagi: "Wahai ket ua- ket ua kaum, berilah penj elasan
kepadaku mengenai perkara yang aku hadapi ini; aku t idak pernah memut uskan
sesuat u perkara sebelum kamu hadir memberi pendapat dan memperset uj ui".
Mereka menj awab: "Kit a ialah orang- orang yang kuat gagah dan amat berani
merempuh peperangan; dan perkara it u ( walau bagaimanapun) t erserahlah
kepadamu; oleh it u fikirkanlah apa yang engkau hendak perint ah" - ( An Naml; 29-
33)
Dalam ayat di at as, kelihat an para pembesar t elah melepaskan hak bersuara
mereka apabila menyerahkan sepenuhnya kepada Rat u Saba' membuat keput usan.
Mereka t idak memberikan apa- apa pandangan alt ernat if. Perkara sepert i ini t idak
mendat ang faedah kepada si pembuat keput usan kerana ia t idak berpeluang
mendapat pandangan daripada pelbagai aspek. Akhirnya dia akan membuat
keput usan berdasarkan pendapat nya yang sempit . Oleh it u Rat u Saba' t elah
membuat keput usan peribadi berdasarkan lat ar belakang dan kepercayaannya.
$δ´‰¹´ ρ $Β MΡ%. ‰7è? ⎯Β βρŠ ´!# $κΞ) MΡ%. ⎯Β Θ¯θ% ⎦⎪≈ . ∩⊆⊂∪
". . dan ia dihalangi ( daripada memeluk I slam pada masa yang lalu) ; apa yang ia
pernah menyembahnya ( daripada benda- benda) yang lain daripada Allah;
sesungguhnya ia ( pada masa it u) daripada puak yang kafir" - ( An Naml; 43)
Set erusnya dalam ayat 34 dan 35 ;
"Rat u it u berkat a: "Sesungguhnya raj a- raj a, apabila masuk k esebuah negeri,
mereka merosakkannya dan mereka menj adikan penduduknya yang mulia hina
dina dan sedemikian it ulah mereka akan lakukan. "Dan bahawa aku hendak
menghant arkan hadiah kepada mereka, kemudian aku akan menunggu, apakah
balasan yang akan dibawa balik oleh ut usan- ut usan kit a"
Ayat - ayat set erusnya mencerit akan kesilapan perhit ungan yang dibuat nya.
$´ϑ= ù ´™%` ´⎯≈ϑ‹=™ Α$% ⎯Ρρ‘‰ϑ?& Α$ϑ/ $ϑù ´⎯⎯8?#´™ ´!# ¯ z $´ϑΒ Ν39?#´™ ¯≅/ ΟFΡ&
¯/3G−ƒ‰κ5 βθ`m ? ∩⊂∉∪ ì_¯‘# ¯Νκ¯9) ΝγΨ?'´Ζ= ù Šθ`Ψg2 ω Ÿ≅6% Μλ; $κ5 Ν·κ]_‚`Ζ9´ρ $κ]Β '!Œ&
¯Νδ´ρ βρ`ó≈ ¹ ∩⊂∠∪
"Maka apabila ( ut usan pembawa hadiah it u) dat ang mengadap Nabi Sulaiman,
berkat alah Nabi Sulaiman ( kepadanya) : "Tidaklah pat ut kamu memberi kepadaku
pemberian hart a benda, kerana apa yang t elah diberikan Allah kepadaku lebih
baik daripada apa yang t elah diberikan kepada kamu; ( bukan aku yang
memandang kepada pemberian hadiah) Bahkan kamulah yang bergembira
dengan hart a kekayaan yang dihadiahkan kepada kamu ( at au yang kamu
hadiahkan dengan perasaan megah) . "Kembalilah kepada mereka, ( j ika mereka
t idak j uga mahu beriman) maka demi sesungguhnya kami akan mendat angi
mereka dengan angkat an t ent era yang mereka t idak t erdaya menent angnya, dan
kami akan mengeluarkan mereka dari bumi Saba' dengan keadaan hina, menj adi
orang- orang t awanan" - ( An Naml; 36- 37)
www.dakwah.info
67
Syur a waj i b di i kut i

Al- Quran, sunnah Rasulullah s. a. w. t elah melet akkan syura sebagai nilai agung
I slam dan kewaj iban yang mest i dilaksanakan.
$ϑ6ù πϑm´‘ ´⎯Β ´!# MΖ9 ¯Νγ9 ¯θ9´ρ MΨ. $ˆàù á‹= î ==)9# #θ‘Ò Ρω ⎯Β 79¯θm #ã$ù
¯Ν·κ]ã ¯ó G`™#´ρ ¯Νλ; ¯Νδ¯‘ρ$©´ρ ’û ¯∆{# #Œ*ù MΒ´• ã ¯≅.´θ Gù ’? ã ´!# β) ´!# ´=t† ⎦,#.´θ Gϑ9#
∩⊇∈®∪
"Maka dengan sebab rahmat ( yang melimpah- limpah) daripada Allah ( kepadamu
wahai Muhammad) , engkau t elah bersikap berlemah- lembut kepada mereka
( sahabat - sahabat dan pengikut mu) , dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras
hat i, t ent ulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh it u maafkanlah mereka ( mengenai
kesalahan yang mereka lakukan t erhadapmu) , dan pohonkanlah keampunan bagi
mereka, dan j uga bermesyuarat lah dengan mereka dalam urusan ( peperangan dan
soal- soal keduniaan) it u. Kemudian apabila engkau t elah berazam ( sesudah
bermesyuarat unt uk membuat sesuat u) maka bert awakallah kepada Allah,
sesungguhnya Allah mengasihi orang- orang yang bert awakal kepada- Nya" - ( Ali
I mran ; 159)
Ayat ini t urun selepas peperangan Uhud unt uk menyokong t indakan Rasulullah
s. a. w. berbincang dengan sahabat nya sebelum pert empuran dengan kafir Quraisy.
Daripada ayat t ersebut ; Maka dengan sebab rahmat ( yang melimpah- limpah)
daripada Allah ( kepadamu wahai Muhammad) , engkau t elah bersikap berlemah-
lembut kepada mereka ( sahabat - sahabat dan pengikut mu) . I nilah perkara yang j elas
sekali bahawa sifat lemah lembut dan suasana t enang ialah fakt or pent ing agar ahli-
ahli mesyuarat dapat mengemukakan pandangan mereka sebaik mungkin, dengan
menghilangkan perasaan t akut dan risau daripada ahli mesyuarat dan memberi
kelapangan kepada mereka unt uk berbincang dengan pemimpin. Asasnya, ket aat an
sama ada perkara t ersebut disukai at au dibenci oleh manusia.
Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hat i, t ent ulah mereka lari dari
kelilingmu. Kalaulah para penasihat dan ahli mesyuarat berasa t akut di dalam maj lis
pimpinan dan mereka dit unt ut unt uk t aat t anpa bant ahan sebagai j aminan
keselamat an mereka, sudah past i mereka t idak akan dapat memberi pandangan
yang bernas. I ni j uga akan memaksa mereka menerima sahaj a pandangan yang
diberi oleh pihak pimpinan. Mereka j uga t idak akan bersungguh- sungguh
mempert ahankan pandangan yang mereka ut arakan.
Maka suasana yang sepat ut nya diwuj udkan sebagaimana yang dinyat akan oleh
I bnu Kat hir ialah mewuj udkan suasana menj inakkan hat i agar ia menj adi cergas
dengan apa yang ia lakukan, sebagaimana firman Allah set erusnya ; Oleh it u
maafkanlah mereka ( mengenai kesalahan yang mereka lakukan t erhadapmu) , dan
pohonkanlah keampunan bagi mereka, dan j uga bermesyuarat lah dengan mereka
dalam urusan ( peperangan dan soal-soal keduniaan) it u. Apabila suasana ini dominan
di kalangan ahli rnesyuarat para penasihat, sudah pasti mereka akan sedaya upaya
mengut arakan cadangan, penyelesaian dan pilihan lain unt uk menyelesaikan sesuat u
isu dan masalah. Mereka j uga akan membawa alasan alasan kenapa cadangan
www.dakwah.info
68
mereka relevan dan apakah priorit i yang sewaj ar diambil.
I ni dit ambah pula dengan sikap ( ant ara t ent at if maj lis) bermaaf- maafan dan
memohon keampunan daripada Allah. I ni kerana sudah past i berlaku suasana
t egang ket ika berhuj ah dan keluarnya perkat aan yang kasar dan kesat t anpa
disedari. Sedangkan ahli maj lis sama- sama menyedari bahawa kedudukan mereka
di dalam maj lis mesyuarat / penasihat ialah amanah yang memerlukan keikhlasan
dan mereka sebenarnya berusaha mencari kemaslahat an unt uk semua.
Hukum Syura
Ramai ulama yang memberi pandangan dalam hukum syura. Al- I mam Fakhru
Razi ment arj ih dalam t afsirnya hukumnya waj ib kerana perkat aan syura disebut
( dalam al- Quran) dalam uslub arahan at au perint ah. Begit u j uga pendapat al-
Qurt ubi.
Tet api para ulama berselisih pendapat adakah ia mulzim at au sekadar mu' lim.
Syura mulzim berert i pemimpin t erikat dengan keput usan syura. Manakala Syura
mu' lim pula pemimpin berbincang dengan ahli- ahli mesyuarat at au sesiapa yang
layak, t et api di akhir perbincangan pemimpin t ersebut t idak t erikat dengan
pandangan- pandangan mereka dan ia boleh mengambil pandangan yang dikiranya
baik selama mana t idak bert ent angan dengan nas dan garis panduan yang t elah
sedia ada di dalam mengambil keput usan.
Jika kit a ikut i perbincangan para ulama' , fuqaha' , muj t ahidin dan pemikir t ent ang
syura, kit a akan dapat i mereka akhirnya berpendapat bahawa syura adalah mulzim
selepas keput usan dibuat oleh maj lis syura yang berkenaan, berdasarkan huj ah al-
Quran dan sunnah.
¯Νδ¯‘ρ$©´ρ ’û ¯∆{# #Œ*ù MΒ´•ã ¯≅.´θGù ’? ã ´!#
"dan j uga bermesyuarat lah dengan mereka dalam urusan ( peperangan dan
soal- soal keduniaan) it u. Kemudian apabila engkau lelah berazam ( sesudah
bermesyuarat unt uk membuat sesuat u) maka bert awakallah kepada Allah - ( Ali
I mran ; 159)
Dalam sunnah pula kit a dapat i Rasulullah s. a. w. banyak melakukan syura sama
ada dengan kaum lelaki, wanit a, muda at au t ua dalam pelbagai cara. Rasulullah
s. a. w. pernah berkat a kepada Abu Bakar dan Umar;
ﺎﻤﻜﺘﻔﻠﺧ ﺎﻣ ﺮﻣا ﻰﻠﻋ ﺎﻤﺘﻌﻤﺘﺟا ﻮﻟ
Bermaksud: "Jika kamu berdua bersepakat t ent ang sat u perkara, aku t idak akan
menyanggahnya".
I ni j elas sebagai dalil penerimaan konsep maj orit i dalam membuat keput usan. I t u
adalah pendirian seorang nabi yang diut uskan dengan wahyu, sudah t ent u pendirian
sebegit u lebih dit unt ut ke at as pemimpin part i, keraj aan dan syarikat yang bukan
nabi dan bukan rasul.
Kebiasaannya mesyuarat akan berkurangan ket ika wakt u- wakt u peperangan
kerana suasana yang t idak mengizinkan, t et api Rasulullah s. a. w. t et ap melakukan
syura ket ika perang demi memant apkan syura sebagai prinsip masyarakat I slam.
Baginda bermesyuarat dengan sahabat dalam peperangan Badar, Uhud, Khandaq
dan menerima pandangan mereka. Tidak dij umpai dalam mana- mana buku seerah
www.dakwah.info
69
yang meriwayat kan Rasulullah s. a. w. menyalahkan para sahabat j ika keput usan
mereka t idak mendat angkan hasil. I ni semua agar t idak menekan perasaan mereka
ket ika bersyura kerana mereka memberikan pandangan yang ikhlas dan yakin.
Pandangan Fuqaha Semasa
Apabila kit a membaca dan mengkaj i pandangan ulama dan fuqaha ket ika ini
kebanyakan daripada mereka menyat akan bahawa syura adalah mulzim. Walaupun
al- I mam al- Banna pada awal permulaan dakwahnya berpegang kepada syura yang
mu' lim, t et api pada akhir hayat nya beliau t elah menegaskan prinsip syura mulzim.
Berhubung perkara ini sat u laj nah yangdiket uai oleh al- I mam sendiri t elah merangka
sat u draf' undang- undang j amaah. Ant ara yang menganggot ai laj nah t ersebut ialah
Abdul Karim Abidin, Tahir al- Khasyab dan Soleh al- Esymawi. Undang- undang it u
t elah dit erima pakai pada 1948 iait u set ahun sebelum al- I mam syahid. Ant ara yang
disebut dalam undang- undang it u ialah memakai suara maj orit i. Jika bilangan ialah
seri, maka pendapat ket ua adalah dipakai. I ni ialah sat u prosedur yang biasa dipakai
dalam inst it usi- inst it usi seluruh dunia.
Berdasarkan pengamat an, al I mam al- Banna menggunakan konsep syura mu' lim
pada ket ika pengikut nya masih ment ah daripada sudut kesedaran dan kefahaman.
Apabila mereka sudah mat ang maka syura mu’lim menj adi undang- undang t et ap
dalam t anzim yang diamalkannya.
Al- Maududi j uga mempunyai pandangan yang sama dengan al- I mam al- Banna.
Dalam bukunya "Sist em kehidupan I slam" beliau berpandangan bahawa syura
adalah mu' lim. Tet api pengalaman memimpin t anzim yang diasaskannya
menyebabkan al- Maududi mengubah pendapat nya kepada syura mulzim sepert i
yang dit egaskannya dalam buku "Keraj aan I slam". Dalam buku t ersebut al- Maududi
menegaskan j ika syura t idak mulzim maka syura it u akan kehilangan ert i dan
nilainya.
Dalam sat u sesi wawancara dengan Dr. Ad- Dawalibi, pensyarah Usul Fiqh
Universit i Damsyik, beliau menegaskan pandangannya bahawa syura adalah mulzim
dan menyat akan perkara ini sudah sampai ke t ahap ij ma' . Manakala Ust az Sa' id
Hawa pula yang berpendapat sedemikian j uga menegaskan: "Perkara ini ialah t opik
yang t elah dibincangkan dengan panj ang lebar dan t idak boleh dipandang ringan
at au didiamkan kerana ia amat pent ing bagi hayat umat dan masa depannya". Dr.
Abdul Karim Zaidan mempunyai pandangan yang sama dalam bukunya "I ndividu dan
Daulah", di samping menambah konsep maj orit i.
Syeikh Muhammad al- Ghazali pula dalam sat u wawancara dalam maj alah al-
Ummah yang dit erbit kan di Qat ar bilangan 43, beliau berbicara mengenai baiah dan
syura secara t erus t erang sambil menolak pandangan syura t idak mulzim dengan
nada yang agak keras: "Saya menolak mereka yang berkat a: Pemerint ah dalam
I slam boleh bert indak t anpa perset uj uan maj lis syura. I ni adalah kat a- kat a yang
t idak pat ut diucapkan. Sedangkan Rasulullah s. a. w. yang maksum it u t idak pernah
berbuat demikian, maka bagaimana orang lain boleh? Kat a- kat a bahawa syura t idak
mulzim merupakan kat a- kat a bat il, saya t idak t ahu daripada mana dat angnya.
Kemungkinan fikrah ini t imbul dari fuqaha pemerint ah dalam suasana t ert ent u unt uk
mengharuskan penindasan polit ik. Apa yang kit a lihat dalam seerah Baginda ialah
Kasulullah s. a. w. sent iasa berilt izam dengan syura. Syura ialah prinsip I slam
sebelum wuj ud daulah lagi. Dikat akan kepada mereka ( para sahabat ) masyarakat
www.dakwah.info
70
kamu ini belum bert ukar menj adi daulah, t api mest i urusannya dit egakkan di at as
asas syura. ” dan urusan mereka dij alankan secara bermesyuarat sesama mereka” .
I t u pada zaman Mekah. Apabila masyarakat I slam berpindah ke Madinah, dikat akan
kepada Rasulullah s. a. w. ” Dan j uga bermesyuarat lah dengan mereka dalam urusan
( peperangan dan soal- soal keduniaan) it u” . Uj ian pert ama syura ialah dalam
peperangan Khandaq ket ika baginda hampir- hampir mengadakan perj anj ian dengan
kabilah- kabilah j ahiliyah di Madinah. Apabila dibincangkan dengan ket ua Aus dan
Khazraj , mereka menolak pandangan it u. Rasulullah s. a. w. menerima pandangan
mereka".
Ant ara para ulama' yang berpendapat syura mulzim ialah Dr. Must afa Sibaie
rahimahullah. Selama memegang j awat an ket ua t anzim I khwan di Syria, beliau t elah
berilt izam dengan pendapat syura mulzim. Selain beliau ialah Syeikh Mahmud
Syalt ut , Dr. Yusuf al- Qaradhawi, as- Syahid Syed Qut b, as- Syahid Abdul Qadir
Audah, Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dan I ain- lain. Mereka semuanya
berilt izam dengan syura yang mulzim.
Ti dak Har us Membuat Keput usan Ber sendi r i an
Seorang ket ua t idak boleh membuat keput usan sendiri kerana mempunyai
pandangan dan maklumat yang lebih luas, j ika dia berpeluang membent angkan
segala maklumat it u unt uk perbincangan maj lis syura.
Perkara ini boleh kit a l i hat dal am seer ah Rasul ul l ah saw ket ika peperangan Uhud.
Ap ab i l a Rasu l u l l ah saw mendengar berit a kedat angan bala t ent era Quraisy dan
mereka semakin menghampiri Madinah ( I ebih kurang lima bat u) , Baginda
menghant nr seseorang unt uk mengint ip agar keput usan t idak dibuat kecuali set elah
mempunyai maklumat yang t erperinci. Set elah it u Baginda berbincang dengan para
sahabat . Terdapat dua pendapat ; sebahagian mahukan muslimin bert ahan di kot a
Madinah dan sebahagian yang lain mahu keluar unt uk bert empur. Rasulullah s. a. w.
sendiri cenderung kepada pendapat yang pert ama i ai t u bert ahan di Madinah. Tet api
akhirnya Rasulullah saw. membuat keput usan berdasarkan pendapat maj orit i para
sahabat iait u pendapat yang kedua.
Jadi keput usan it u dibuat set elah berlaku perbincangan yang panj ang lebar,
bukan mengikut kemahuan individu semat a- mat a.
Para khulafa' ar- Rasyidin t elah menurut i j ej ak langkah Rasulullah s. a. w. dalam
hal syura ini. Abu Bakar r. a. ket ika mahu memerangi mereka yang enggan
membayar zakat t elah berbincang dengan para sahabat , ant aranya Umar r. a yang
t idak berset uj u dengan t indakan perang it u. Tet api set elah berbalas huj ah, Umar r. a.
akhirnya menerima pandangan Abu Bakar yang memerangi mereka yang
membezakan kewaj iban solat dan zakat .
Al- Qadhi Abu Yusuf menyebut dalam kit abnya "al- Kharaj " bahawa Umar r. a. t elah
bersyura dengan para sahabat t ent ang t anah- t anah di I raq dan Syam yang menj adi
milik muslimin melalui hukum ' al- Fai' . Pandangan Umar ialah mahu mengekalkan
t anah- t anah t ersebut t idak dibahagi- bahagikan kepada t ent era muslimin sebagai hak
umum orang I slam. Hasilnya boleh digunakan unt uk perbelanj aan j i h a d , membayar
gaj i pegawai keraj aan dan membant u j anda, anak yat im dan mereka yang
memerlukan.
Pendapat Umar ini disanggah oleh mereka yang t idak berset uj u. Maka mereka
www.dakwah.info
71
berbincang dan berhuj ah selama t iga hari yang akhirnya keput usan dibuat
berdasarkan pandangan Umar set elah dit erima oleh semua pihak.
Jangan pula ada sesiapa yang menuduh Umar r. a. melakukan t ekanan psikologi
ke at as maj lis syura. Bahkan sebaliknya Umar r. a. berkat a: "Aku t idak mahu
mengganggu kamu kecuali kerana aku mahu kamu menyert ai aku dalam amanah ini
dan bebanan urusan kamu yang aku pikul. Aku merupakan salah seorang daripada
kamu. Kamu put uskan kebenaran hari ini. Sanggahlah sesiapa yang mahu
menyanggahiku, berset uj ulah sesiapa yang berset uj u denganku. Kamu mempunyai
kit ab yang berkat a benar daripada Allah. Demi Allah aku t idak mahu kecuali
kebenaran dalam apa saj a yang aku ucapkan". Mereka berkat a: "Kami dengar
w ah a i Amir al- Mukminin. . . "
Tet api j ika t erdapat dua pendapat yang seri, maka ket ua berhak memilih mana-
mana pandangan unt uk membuat keput usan, bersesuaian dengan sabda baginda
s. a. w. kepada Abu Bakar dan Umar: "Kalau kamu berdua bersepakat dalam sat u
mesyuarat , aku t idak akan menyanggahi kamu".
Jika t erdapat banyak pandangan t et api t iada yang maj orit i, maka syura
sebenarnya belum sempurna. Ket ua dan ahli syura hendaklah berusaha lagi agar
maj orit i boleh diperolehi. Ket ika it u keput usan yang dibuat akan disambut dengan
rasa puas dan t enang oleh set iap ahli syura. Usaha t ersebut boleh dilakukan melalui
pembent angan lebih t erperinci, mendengar pandangan pakar dan mendalami
pemahaman t erhadap al- Quran dan al- Sunnah.
I slam t elah memerint ahkan j amaah I slam agar menj adi syura sebagai sist em
yang dipat uhi. Semua orang boleh mengemukakan pendapat t anpa disekat , dihina
at au t idak diendahkan. ' Naj wa' at au perbincangan sesuat u kelompok dalam j amaah
secara sembunyi- sembunyi t anpa diket ahui oleh pemimpin merupakan perbuat an
yang boleh mendat angkan bahaya kepada binaan j amaah. Oleh sebab it ulah Allah
Taala t elah melarang perbuat an ' Naj wa' kerana kesannya yang boleh melukakan
hat i, memut uskan hubungan silat ur rahim dan merosakkan perasaan kasih sayang
yang mengikat semua anggot a j amaah.
Sy ur a dan Naj w a'
Ada seset engah musliniin ynng belum biasa dengan sensit ivit i t anzim I slami,
berkumpul dan berbincang sesama mereka t anpa penget ahuan pimpinan dalam
perkara- perkara yang mereka t idak puas hat i. Perbuat an it u adalah salah di sisi
t anzim. Ruh dan t abiat t anzim I slami menunt ut agar set iap pandangan dan pendapat
hendaklah dikemukakan kepada pihak pimpinan t anpa mengadakan apa- apa
perkumpulan sampingan. Perkumpulan it u sebahagiannya boleh membawa kepada
keadaan kucar- kacir dan t idak menent u dalam j amaah, walaupun niat nya t idak
bermaksud unt uk memudarat kan j amaah. Perkumpulan it u j uga boleh membawa
kepada sikap t idak t aat .

$κš‰'≈ƒ š⎥⎪%!# #θ`ΖΒ#´ ™ #Œ) Λ⎢Šf≈´Ζ ? Ÿξù #¯θf≈ΨK ? ΟO}$/ β≡´ρ‰`è9#´ρ M´ŠÁè Β´ρ Αθ™¯9#
#¯θf≈´Ζ ?´ρ ¯99$/ “´θ)−G9#´ ρ #θ)?#´ρ ´!# “%!# µ‹9) βρ³tB ∩®∪ $ϑΡ) “´ θfΖ9# ´⎯Β ⎯≈Ü‹±9#
www.dakwah.info
72
šχ'“`s´‹9 ⎦⎪%!# #θ`ΖΒ#´™ ´§Š9´ρ ¯Νδ¯‘$ŸÒ/ $↔‹© ω) βŒ*/ ´!# ’?ã´ρ ´!# ≅.´θ G´Š= ù βθ`ΖΒσϑ9#

Wahai orang- orang yang beriman! Apabila kamu berbisik- bisik sesama sendiri,
maka j anganlah kamu berbisik- bisik unt uk melakukan dosa dan pencerobohan
sert a perbuat an derhaka kepada Rasulullah; dan ( sebaliknya) berbisik- bisiklah
unt uk berbuat kebaj ikan dan t akwa. Dan hendaklah kamu t et ap bert akwa kepada
Allah yang kepada- Nya kamu semua akan dihimpunkan ( pada hari kiamat unt uk
dihit ung amal kamu dan menerima balasan) . Sesungguhnya perbuat an berbisik-
bisik ( dengan kej ahat an) it u adalah daripada hasut an syait an, unt uk menj adikan
orang- orang beriman berdukacit a; sedang bisikan it u t idak akan dapat
membahayakan mereka sedikit pun melainkan dengan izin Allah; dan kepada Allah
j ualah hendaknya orang- orang yang beriman berserah diri" - ( Al Muj adalah ; 9- 10)
Allah s. w. t melarang ' Naj wa' dalam perkara dosa, pormusuhan dan maksiat
( t idak t aat ) kepada rasul dan membenarkannya dalam perkara- perkara kebaikan
dan t aqwa.
Al- I mam Ahmad berkat a. Bermaksud: Bahz dan Affan t elah mencerit akan
kepada kami: "Hamam t elah mencerit akan kepada k ami daripada Qat adah,
daripada Safwan bin Mihraz kat anya: "Aku memegang t angan I bnu Umar ket ika dia
dihalang oleh seorang I elaki lalu bert anya: Macam mana kamu dengar Rasulullah
s. a. w bercakap mengenai naj wa pada hari kiamat ? Kat a lbnu Umar: Aku dengar
Rasulullah s. a. w. berkat a.
ﷲا نا ﻦﻣءﻮﻤﻟا ﻰﻧﺪﻳ , ﻪﻔﻨآ ﻪﻴﻠﻋ ﻊﻀﻴﻓ , ﺑ ﻩرﺮﻘﻳو سﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺬ ﻪﺑﻮﻧ , ﻪﻟ لﻮﻘﻳو : فﺮﻌﺗا
ذ آ ﺐﻧ ﺬ ؟ا فﺮﻌﺗا ذ آ ﺐﻧ ﺬ ا ﻰﺘﺣ ؟ا ذ ﺑ ﻩرﺮﻗ ا ﺬ ﻪﺑﻮﻧ , لﺎﻗ ﻚﻠه ﺪﻗ ﻪﻧا ﻪﺴﻔﻧ ﻰﻓ ىارو : ﻰﻧﺎﻓ
مﻮﻴﻟا ﻚﻟ ﺎهﺮﻔﻏا ﺎﻧاو ﺎﻴﻧﺪﻟا ﻰﻓ ﻚﻴﻠﻋ ﺎهﺮﺘﺳ ﺪﻗ , ﻪﺗﺎﻨﺴﺣ بﺎﺘآ ﻰﻄﻌﻳ ﻢﺛ , ﻔﻜﻟا ﺎﻣاو رﺎ
ﻨﻤﻟاو دﺎﻬﺷﻻا لﻮﻘﻴﻓ نﻮﻘﻓﺎ : ﻟا ءﻻﺆه ﺬ ﻢﻬﺑر ﻰﺘﻋ اﻮﻧﺎآ ﻦﻳ , ﻦﻴﻤﻟﺎﻈﻟا ﻰﻠﻋ ﷲا ﺔﻨﻌﻟ ﻻا . ) ﻩاور
ﻢﻠﺴﻣو ىرﺎﺨﺒﻟا (
"Sesungguhnya Allah mendekat i seorang mukmin dan melindunginya daripada
pandangan manusia sambil menunj ukkan dosa- dosanya: Adakah kamu t ahu dosa
ini? Adakah kamu t ahu dosa sekian- sekian? Hingga apabila dia t elah melihat dan
mengakui kesemua dosa it u dan berasa dia akan musnah, berkat a Allah Taala:
Sesungguhnya Aku t elah menyembunyikannya daripada engkau semasa di dunia
dan pada hari ini aku ampunkan semuanya. Kemudian dia diberi buku cat at an
kebaikannya. Adapun orang- orang kafir dan munafiqin, maka berkat alah para
saksi: Mereka ialah orang yang mendust akan Tuhan mereka, maka laknat Allah
ke at as orang- orang yang zalim" - ( Riwayat Bukhari & Muslim)

Allah Taala t elah melarang naj wa kerana kesannya boleh mendat angkan rasa
dukacit a t idak t hiqah dan kecewa di hat i mukmin. Rasulullah s. a. w. bersabda.
www.dakwah.info
73

ا ذ ﻼﺛ ﻢﺘﻨآ ا نﺎﻓ ﺎﻬﺒﺣﺎﺻ نود نﺎﻨﺛا ﻰﺟﺎﻨﺘﻳ ﻼﻓ ﺔﺛ ذ ﻪﻧﺰﺤﻳ ﻚﻟ ) ﻢﻠﺴﻣو ىرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور (
"Jika kamu bert iga maka j anganlah dua orang berbisik- bisik t anpa rakannya
i t u kerana perbuat an it u menyedihkannya" - ( Riwayat Bukhari & Muslim)
I anya merupakan akhlak yang t erpuj i yang akan menj auhkan daripada suasana
prasangka. Tet api t idak menj adi suat u kesalahan j ika perj umpaan at au perkumpulan
unt uk membincangkan beberapa perkara yang perlu dirahsiakan daripada
penget ahuan umum yang biasanya dilakukan ant ara para pimpinan. Yang t idak
sepat ut nya berlaku ialah perkumpulan di luar daripada penget ahuan j amaah.
Fenomena inilah yang dit egah al- Quran. Kerana t indakan sebegini akan
memecahkan j amaah at aupun set idak- t idaknya akan menj erumuskan saf/ anggot a ke
dalam j urang prasangka dan hilang kepercayaan sesama mereka. Kit a perlu sedar
bahawa suasana perpecahan di kalangan saf j amaah amat disukai oleh syait an agar
j amaah muslimah t idak akan sampai kepada mat lamat dan obj ekt if yang dit uj u.
Sy ur a meny el esai k an k hi l af
Prinsip syura bukan set akat unt uk golongan t ert ent u sahaj a, balikan faedah
syura seharusnya dapat dinikmat i oleh semua muslimin. Barisan pemimpin yang
mukhlis ialah mereka yang sent iasa menj aga kesat uan dan permuafakat an dalam
saf. Di samping ia sent iasa berhat i- hat i t erhadap perselisihan pendapat yang boleh
membawa kepada perpecahan set erusnya kelemahan. Kesemuanya it u t idak akan
dapat dilaksanakan j ika t iada kej ernihan hat i, menafikan kemahuan nafsu dan
ket aat an sempurna kepada Allah, Rasul dan pemimpin dalam perkara bukan
maksiat .
Ant ara t indakan yang dapat menj amin keut uhan j amaah ialah meruj uk kepada
syura, dengan syarat anggot a- anggot anya t erdiri daripada kalangan yang
berpenget ahuan dan layak. Tunduk kepada pandangan j amaah selepas mongambil
kira semua pandangan dan perbincangan t idak akan meninggalkan kesan negat if.
Allah Taala berfirman.
“ Maka dengan sebab rahmat ( yang melimpah- limpah) dari Allah ( kepadamu
wahai Muhammad) , engkau t elah bersikap lemah- lembut kepada mereka
( sahabat - sahabat dan pengikut mu) , dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras
hat i, t ent ulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh it u maafkanlah mereka ( mengenai
kesalahan yang mereka lakukan t erhadapmu) , dan pohonkanlah keampunan bagi
mereka, dan j uga bermesyuarat lah dengan mereka dalam urusan ( peperangan
dan soal- soal keduniaan) it u. Kemudian apabila engkau t elah berazam ( sesudah
bermesyuarat unt uk membuat sesuat u) maka bert awakallah kepada Allah,
sesungguhnya Allah mengasihi orang- orang yang bert awakal kepada- Nya" - ( Alt
I mran; 159)
Set erusnya Allah Taala berfirman lagi;
⎦⎪%!#´ρ #θ/$ fG`™# ¯Νκ¯59 #θ`Β$ %&´ρ οθ=¯Á9# ¯Νδ`Β&´ ρ “´‘θ© ¯Ν'η´ Ζ/ $´ϑΒ´ρ ¯Νγ≈´Ζ%—´‘ βθ)Ζ`ƒ
∩⊂∇∪
www.dakwah.info
74
"Dan j uga ( lebih baik dan lebih kekal bagi) orang- orang yang menyahut dan
menyambut perint ah Tuhannya sert a mendirikan sembahyang dengan sempurna;
dan urusan mereka dij alankan secara bermesyuarat sesama mereka; dan mereka
pula menderma sebahagian daripada apa yang Kami beri kepadanya" ( As Syura;
38)
Syura hanya boleh dilakukan dalam perkara yang diput uskan melalui ij t ihad,
t idak dalam perkara yang t elah diput uskan oleh nas at au wahyu. Rasulullah s. a. w.
bersabda.
ﻰﺣو ﻪﻴﻓ لﺰﻨﻳ ﻢﻟ ﺎﻤﻴﻓ ﻢﻜﻨﻴﺑ ﻰﻀﻗا ﺎﻧا
"Aku hanya menghukum ant ara kami dalam perkara yang t idak dit urunkan
wahyu".
Diriwayat kan daripada Ali bin Abi Talib "Aku berkat a: Wahai Rasulullah! Berlaku
suat u perist iwa pada kami yang t iada hukumnya dalam al- Quran dan sunnah"Lalu
berkat a Rasulullah;

ﻦﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ﻪﻟ اﻮﻌﻤﺟا . لﺎﻗ وا : ﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﻦﻳﺪﺑﺎﻌﻟا اﻮﻀﻘﺗ ﻻو ﻢﻜﻨﻴﺑ ىرﻮﺷ ﻩﻮﻠﻌﺟﺎﻓ ﻦﻴﻨﻣ
ﺪﺣاو ىاﺮﺑ ﻪﻴﻓ

"Kumpulan mereka yang arif at au abid di kalangan mukminin, maka
bincangkan perist iwa it u ant ara kamu dan j anganlah put uskan hukumnya dengan
pandangan seorang individu sahaj a"

Barisan pimpinan hendaklah berusaha bersungguh- sungguh unt uk mendapat kan
pandangan yang paling t epat at au paling kurang mudarat nya at au paling t inggi
maslahat nya. Biasa dikat akan: Orang yang berakal ialah yang dapat membezakan
ant ara yang baik dan j ahat , manakala orang yang bij ak ialah yang dapat memilih
kemudarat an yang paling ringan, j ika ada pilihan.
Oleh yang demikian, persekit aran yang j ernih dan suci adalah apabila para
ulama' dan cerdik pandai dapat mengeluarkan buah fikiran dan berbincang yang
menat ij ahkan bercambahnya gaya amal dan sudut pandangan yang pelbagai.
Fenomena it u menghasilkan kekuat nn fikiran, sikap menghormat i pandangan,
mencari kebenaran dan menerimanya,
I nilah j alan yang diasaskan oleh Baginda . s. a.w. dalam urusannya dengan para
sahabat . Walaupun Rasu l u l l ah s. a. w. bersifat maksum dan disokong oleh wahyu,
Baginda t idak menget epikan para sahabat demi menegakkan prinsip syura dan
melayan naluri manusia. Nat ij ah sikap Maginda ini ialah banyak keput usan yang
dibuat dalam pelbagai kes mengambarkan ruh j amaah.
Perist iwa- perist iwa sedemikian t erlalu banyak, cukuplah sat u perist iwa di sini
sebagai cont oh. Perist iwa ini berlaku selepas peperangan Badar. Rasulullah s. a. w,
bert anya pendapat para sahabat t ent ang t awanan perang Badar. Kalau para sahabat
menyerahkan urusan it u kepada keput usan Rasulullah s. a.w. , it u t idak
mengurangkan kedudukan mereka, kerana yang bert anya it u ialah seorang rasul
yang mendapat wahyu. Oleh it u berlakulah perbezaan pendapat di kalangan sahabat
t ent ang t awanan t ersebut .
Abu Bakar r. a. berpendapat t awanan it u t idak dibunuh, malah disuruh bert aubat .
Umar r. a pula berpandangan mereka perlu dipenggal kepala kerana t elah
www.dakwah.info
75
mendust akan Ra s u l u l l a h s. a. w. dan menghalau baginda dari Mekah. Abdullah bin
Rawahah pula mengat akan; "Ya Rasulullah! Kamu berada dalam wadi yang
mempunyai banyak kayu api, maka nyalakan api dan campakkan mereka ke
dalamnya"
Rasulullah s.a.w. diam lalu masuk ke dalam rumah Baginda.
Kemudian Baginda keluar dan berkat a: "Allah Taala melembut kan hat i rij al sehingga
lebih lembut dari susu, dan Dia mengeraskan hat i rij al sehingga lebih keras daripada
bat u. Kamu wahai Abu Bakar sepert i I brahim alaihi salam yang berkat a.
⎯ϑù ©_è6? …µΡ*ù ©¯_Β ⎯Β´ρ ’Τ$Á ã 7Ρ*ù "‘θî 'Ο‹m¯‘ ∩⊂∉∪
"Oleh it u sesiapa yang menurut ku ( dalam I slam yang menj adi peganganku)
maka ia adalah daripada golonganku; dan sesiapa yang menderhaka kepadaku
( dengan menyalahi agama ku) , maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun,
lagi Maha Mengasihani ( kiranya ia insaf dan bert aubat ) " - ( I brahim; 36)
dan j uga sepert i I sa alaihi salam yang berkat a.
β) ¯Ν·κ¯5‹ è? ¯Ν·κΞ*ù 8Š$6ã β)´ρ ¯ó? ¯Νγ9 7Ρ* ù MΡ& '“ƒ•è9# `ΟŠ3t:# ∩⊇⊇∇∪
Jika Engkau menyiksa mereka, ( maka t idak ada yang menghalanginya)
kerana sesungguhnya mereka ialah hamba- hamba- Mu; dan j ika Engkau
t nengampunkan mereka, maka sesungguhnya Engkau sahaj a yang Maha Kuasa,
lagi Maha Bij aksana - ( Al Maidah ; 118)
Kamu pula wahai Umar sepert i Musa alaihi salam ;
$´Ζ−/´‘ `§ϑÛ# ´’?ã `Ογ9≡´θΒ& Š‰©#´ρ ’?ã `Ογ/θ=% Ÿξù #θ`ΖΒσ`ƒ ©Lm #`ρƒ ´>#‹è9# Λ⎧9{#
∩∇∇∪
Wahai Tuhan kami! Binasakanlah hart a benda mereka dan met eraikanlah hat i
mereka ( sehingga menj adi keras membat u) , maka dengan it u mereka t idak akan
dapat

beriman sehingga mereka melihat azab yang t idak t erperi sakit nya - ( Yunus
; 88)
dan sepert i Nuh alaihi salam yang berkat a.
Α$%´ρ yθΡ >¯‘ Ÿω ¯‘‹ ? ’?ã Ú¯‘{# ´⎯Β ⎦⎪≈39# #´‘$−ƒŠ ∩⊄∉∪
Dan Nabi Nuh ( merayu lagi dengan) berkat a: Wahai Tuhanku! Janganlah
Engkau biarkan seorangpun daripada orang- orang kafir it u hidup di at as muka
bumi - ( Nuh; 26)
Jelas sekali dalam perist iwa ini Rasulullah s. a. w. menghormat i pandangan-
pandangan t ersebut dan cuba mencari lat ar belakang yang posit if di sebalik
pandangan- pandangan it u.

www.dakwah.info
76
Syur a Di si si Ki t a Ber sif at Mulzim
Syura adalah fakt or yang meinbezakan ant ara dua masyarakat : Masyarakat yang
zalim dan masyarakat beriman dan aman. Masyarakat yang pert ama t emanya ialah
kat a kat a: Aku t idak t unj ukkan kecuali pandanganku dan aku t idak t unj ukkan kecuali
j alan yang bij ak. I nilah kat a- kat a pemimpinnya, manakala kat a- kat a pengikut pula:
Kit a mempunyai kekuat an, urusan ini diserahkan kepadamu, maka lihat lah apa saj a
yang kamu put uskan".
Oleh yang demikian, barisan pimpinan amal I slami hendaklah t idak mengikut
gaya masyarakat yang pert ama, yang menafikan pandangan dan pemikiran rij al.
Tidak harus baginya menguat kuasakan keput usan individu dan menget epikan syura.
Bahkan pimpinan j amaah I slam mest ilah menurut i Rasulullah s. a. w. dan para
sahabat yang berilt izam dengan syura.
Tidak di sana mana- mana idea at au pandangan perseorangan yang boleh
mencapai t ahap suci dan t idak boleh d i p a t u h i . Al- I mam Malik sendiri pernah
berkat : "Aku hanyalah seorang manusia, kadang- kadang silap, kadang- kadang
bet ul. Maka t elit ilah pandanganku, set iap yang menepat i al- Quran dan sunnah
ambillah, manakala yang menyanggahinya t inggalkanlah".

Sebuah hadis yang diriwayat kan daripada Said bin Musayyab daripada Ali bin Abi
Talib r. a berkat a. Bermaksud: "Aku berkat a dengan Rasulullah s. a. w apabila t erj adi
sesuat u perkara kepada kami sedangkan al- Quran t idak menerangkan t ent ang
perkara t ersebut , begit u j uga al- Sunnah t idak menj elaskanya. Lalu Rasulullah s. a. w.
menj awab;
ﻤﺟا ﻦﻴﻤﻟﺎﻌﻟا ﻪﻟ اﻮﻌ . لﺎﻗ وا : اﻮﻀﻘﺗ ﻻو ﻢﻜﻨﻴﺑ ىرﻮﺷ ﻩﻮﻠﻌﺟﺎﻓ ﻦﻴﻨﻣﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﻦﻳﺪﺑﺎﻌﻟا
ﺪﺣاو ىاﺮﺑ ﻪﻴﻓ
Kumpulkanlah orang- orang yang alim di kalangan mukmin agar niereka
bermesyuarat bersama kamu dan j angan sekall- kali kamu berhukum dengan
sat u pandangan sahaj a
Syur a dan Nasihat
Syura akan menj adi lebih sempurna dengan nasihat . Nasihat adalah harus sama
ada daripada individu at au ramai. Nasihat boleh dibcri at au dimint a semasa syura
at au selepasnya iait u semasa perlaksanaan syura. I ni bcrlaku dalum peperangan
Badar ket ika al- Habab bin al- Munzir bert anya kepada Rasulullah s. a. w. t ent ang
penempat an t ent era Badar, adakah ianya wahyu arahan Allah Taala at au ia dat ang
dari ij t ihad Rasulullah s. a. w. sebagai st rat egi menghadapi musuh. Rasulullah s. a. w.
menj awab bahawa t empat it u hasil ij t ihad dan st rat egi baginda semat a- mat a.
Apabila mendengar j awapan it u, al- Habab pun memberikan pandangan dan nasihat ,
agar t empat . dan kubu muslimin di alihkan ke t empat lain yung I ebih st rat egik
kerana boleh menghalang t ent era muauh dari sumber air. Rasulullah s. a. w.
menerima nasihat al- Habab dan melaksanakannya.
Ant ara perist iwa lain yang berkait an nasihat ialah peperangan Khandaq. Tent era
muslimin t elah menggali parit yang besar dan dalam, berdasarkan nasihat Salman
al- Farisi. Dalam perj anj ian Hudaibiah pula Rasulullah s. a. w. menerima dan
melaksanakan nasihat ist erinya Ummu Salamah r. a. agar Baginda memulakan
penyembelihan dam.
Topik syura adalah dalam perkara- perkara yang t idak mempunyai nas. Dalam ert i
www.dakwah.info
77
kat a lain, t idak ada ij t ihad dengan wuj udnya nas sepert i kat a para ulama usul fiqh.
Cont ohnya ialah Rasulullah s. a. w. t idak menerima sebarang pandangan dalam
pemet eraian perj anj ian Hudaibiah kerana ia adalah perint ah Allah t aala. Firman Allah
Taala;

$ϑΡ) β%. Α¯θ % ⎦⎫ΖΒσϑ9# #Œ) #θ`㊠’<) ´!# ⎯&!θ™´‘´ ρ ´/3`s´‹9 ¯ΝγΨ/ β& #θ9θ)ƒ $´Ζèϑ™ $´Ζè Û&´ρ
7×≈9`ρ&´ρ `Νδ βθs=ϑ9# ∩∈⊇∪

"Sesungguhnya perkat aan yang diucapkan oleh orang- orang yang beriman ket ika
mereka diaj ak kepada kit ab Allah dan sunnah Rasul- Nya, supaya menj adi hakim
memut uskannya sesuat u di ant ara mereka, hanyalah mereka berkat a: Kami dengar
dan kami t aat ; dan mereka it ulah orang- orang yang beroleh kej ayaan" - ( An Nur;
51)

$Β´ ρ β%. ⎯Βσϑ9 Ÿω´ρ π´ΖΒσ`Β #Œ) ©Ó% ´!# …`&!θ™´‘´ρ #´Β& β& βθ3ƒ `Νγ9 ο´´ƒ:# ⎯Β ¯ΝδΒ & ⎯Β´ρ
Èèƒ ´!# …`& !θ™´‘´ρ ‰)ù ≅Ê ξ≈=Ê $´Ζ7•Β ∩⊂∉∪

"Dan t idaklah harus bagi orang- orang beriman, lelaki dan perempuan apabila Allah
dan Rasul- nya menet apkan keput usan mengenai sesuat u perkara ( t idaklah harus
mereka) mempunyai hak memilih ket et apan sendiri mengenai urusan mereka. Dan
sesiapayang t idak t aat kepada hukum Allah dan Rasul- Nya maka ia sesungguhnya
t elah sesat denga kesesat an yangj elas nyat a" - ( Al Ahzab ; 36)

Sandaran syura ialah al- Qurun dan al- Sunnah. Kedua- dua sandaran dan sumber
ruj ukan it u membezakan syura daripada inst it usi seumpamanya sepert i demokrasi.
Usaha membina kembali kehidupan I slam yang mit hali menunt ut wuj udnya
persefahaman dan penyelarasan ant ara muslimin. Persefahaman it u hanya dapat
dipupuk melalui peranan posit if yang dimainkan oleh syura dalam semua bidang
Perkara ini sudah cukup unt uk mengelakkan pert elingkahan dan perpecahan yang
boleh membant ut kan usaha pembinaan semula.

Syura adalah mulzim ke at as ahli syura secara umum dan ke at as pimpinan secara
khusus. Unt uk layak menj adi ahli syura, seseorang it u hendaklah sekurang-
kurangnya melepasi t ahap minima ahli ij t ihad. Saya t idak bermaksud syarat - syarat
ij t ihad fiqh yang disebut dalam buku fiqh, bahkan bagi set iap bidang ada syarat nya
t ersendiri. Sesiapa yang berij t ihad mempunyai penget ahuan yang mencukupi dalam
bidang yang dij t ihadkan, maka beliau menghukum sesuat u t anpa ilmu dan bukt i. Kes
ini samalah dengan hadit h.

"Hakim ada t iga kat egori: Dua masuk neraka, sat u masuk syurga. Seorang hakim
menj at uhkan hukuman berdasarkan penget ahuannya yang sebenar, maka ia masuk
syurga. Hakim yang menj at uhkan hukuman t anpa menget ahui apa- apa, maka ia
masuk neraka. Hakim yang menget ahui kebenaran t et api zalim dalam hukumannya
( t idak berhukum berdasarkan penget ahuannya it u) , maka ia masuk neraka. Riwayat
Tabrani dan al- Hakim
www.dakwah.info
78

Jelas dalam hadit h t ersebut , mereka yimg manj at uhkan hukuman t anpa ilmu akan
masuk ke dalam neraka, sama sepert i yang menj at uhkan hukuman bat il walaipun ia
t ahu kedudukan sebenar. Sepat ut nyn j ika seseorang it u t idak menget ahui, maka
lebih baik ia mengundurkan diri at au memint a bant uan dari mereka yang arif.
Bahkan j ika keput usannya bet ul sekalipun, ia t idak dikira kerana keput usan it u
samalah sepert i ungkapan serkap j arang.
Jika keput usan t elah dibuat menerusi syura, maka t iada siapa yang boleh
melanggarinya, Kerana syura adalah mulzim di sisi kit a. Adapun mereka ynng t idak
menganut i fahaman dan manhaj kit a maka kit a kat akan padanya sepert i kat a- kat a
al- I mam al- Banna: "Kit a bant u- membant u dalam perkara yang kit a sepakat i dan
saling memaafkan dalam perkara yang kit a perselisihkan". Oleh kerana semua fakt or
yang disebut kan t adi, syura di sisi al- I mam al- Banna adalah mulzim. I ni mest i diikut i
oleh para pengikut kerana syura yang mulzim merupakan unsur t et ap j amaah.


Unsur Kel apan
Menghor mat i si st em dan per at ur an adal ah ak hl ak bai ah k i t a.

Sesungguhnya amal t arbawi yang bersist em, produkt if dan j ama' i merupakan
manhaj asli I slam. Tiada j amaah t anpa sist em dan t iada sist em t anpa j amaah.
Kedua- duanya ibarat dua muka bagi sekeping wang syiling.

Kit a t elah berset uj u bahawa j amaah adalah t unt ut an syarak dan merupakan unsur
t et ap I slam. Tet api j emaah it u hanyalah sebat ang t ubuh t anpa nyawa j ika t idak
wnj ud sist em dan perat uran dalamnya. Sist em yang dimaksudkan merangkumi
aqidah, ibadat dan harakah. Oleh yang demikian al- I mam al- Banna t elah
menggariskan manhaj akdahh, manhaj ibadat dan manhaj harakah, agar kefahaman
dapat disat ukan, perj alanan dapat dikawal dan kepat uhan kepada sist em menj adi
unsur t et ap j amaah.

Sesiapa yang ingin masuk dan menj adi akh yang menyert ai harakah, maka
hendaklah menghormat i sist t em dan perat uran. I ni sat u perkara yang mudah unt uk
difahami. Sesiapa saj a yang menyert ai mana- mana kelab, syarikat at au persat uan,
dengan sendirinya t ert akluk kepada perat uran dan sist em inst it usi t ersebut . Jika ia
t idak menghormat i perat uran maka hukuman at au denda yang set impal akan
dikenakan. Bahkan ahli polit ik yang mengeluarkan kenyat aan yang bert ent angan
dengan idealisme dan pemikiran part inya akan berhadapan dengan t indakan
j awat ankuasa disiplin.

Sudah t ent u sebuah j amaah yang ingin menegakkan agama dan khilafah yang t elah
j at uh, t idak akan dapat mencapai mat lamat dan obj ekt ifnya t anpa sist em dan
perat uran. Bolehkah seseorang berkat a: "Saya meyakini fikrah, t asawur dan obj ekt if
yang dibawa t et api saya t idak boleh berilt izam dengan sist em dan perat uran
j amaah". Apalagi dengan kat a- kat a yang lebih keras: "Apa kena- mengena kami
dengan undang- undang, perat uran, sist em dan manhaj yang mengongkong gerakan.
Biarkan kami bekerj a, kami bukan budak kecil lagi". Ada yang berkat a begini:
"Tidakkah lebih baik, selepas dit arbiyah, kamu biarkan ikhwah bekerj a dan masuk ke
medan dakwah t anpa disekat dengan undang- undang dan perat uran". Sesebuah
sekolah t idak akan dapat mencapai t uj uannya t anpa wuj udnya penget ua, guru- guru,
murid- murid, pekerj a dan undang- undang.

www.dakwah.info
79
Kes- kes melanggar perat uran memerlukan ket egasan pimpinan dalam
menanganinya. Jika t idak, sudah t ent u akan berlaku keadaan t idak st abil dalam
j amaah. Ada beberapa cont oh kes perlanggaran undang- undang yang pernah
berlaku dalam j amaah. Ant aranya ialah kes Syeikh Ahmad Hasan al- Haquri
rahimahullah. Beliau menerima t awaran j awat an ment eri dalam kabinet Jamal Abdul
Nasir t anpa izin Mursyidul Am Hasan al- Hudhaibi.

Mursyid : Apakah pendirian kamu sekarang?
Al I t aquri : Saya melet ak j awat an daripada Makt ab I rsyad.
Mursyid : Kemudian apa pula?
Al' Baquri : Saya menarik diri daripada Lembaga
Pengasas.
Mursyid : Kemudian apa pula?
Al- Baquri : Saya keluar daripada j amaah I khwan Muslimin.
Mursyid : I t ulah penyelesaiannya.

Kemudian Mursyid t elah pergi ke Kement erian Waqaf mengucapkan t ahniah kepada
Syeikh Ahmad Hasan al- Baquri.

Pada t ahun 1965 berlaku fit nah t akfir ( kafir mengkafir) iait u wuj ud sat u golongan
dalam ikhwan yang mengkafirkan orang lain. Selain fikrahnya yang menyeleweng,
golongan t akfir ini mempunyai kesan yang merbahaya kepada j amaah ikhwan, boleh
memecah belahkan I khwan dari dalam.

Keput usan yang dibuat ialah memulaukan golongan agar mereka kembali kepada
fikrah dan perat uran j amaah. Yang berbahagia Mursyid Am Hasan al- lludhaibi sendiri
t elah mengarang buku khusus bagi menj awab fit nah t akfir ini sej elas- j elasnya.
Apabila ada pihak yang moncadangkan agar fikrah it u dibincangkan semula, Ust az
Mursyid t idak berset uj u seraya berkat a: "Fikrah ini ( t akfir) lebih bahaya daripada
cemet i dan penyeksaan yang dilakukan oleh algoj o Abdul Nasir, dan ia t elah
diselesaikan.

š=γ´Š9 ⎯Β š= δ ⎯ã πΨ¯‹/ ©´`sƒ´ρ ⎯Β † r ⎯ã πΨ¯‹/ ´

"Supaya Allah melakukan sesuat u perkara ( kemenangan lslam) yang t elah
dit et apkan berlakunya, iait u supaya orang ( kafir musyrik) yang binasa it u, binasa
dengan ket erangan ( yang membukt ikan kcsalahannya) , dan supaya orang ( I slam)
yang hidup it u, hidup dengan ket erangan ( yang membukt ikan kebenarannya) " ( Al
Anfal; 42)

Hasilnya ramai yang kembali kepada fikrah yang asal dan j amaah t erpelihara dengan
ket egasan it u. Yang t inggal hanyalah segelint ir yang keluar daripada j amaah
daripada sudut fikrah dan t anzim. Ada seset engah mereka berkat a: "Kami berbaiah
dalam semua perkara dengan j amaah kecuali masalah t akfir". Ust az Mursyid
menj awab: "Bahkan dalam semua perkara t ermasuk yang ini ( t akfir) , sesiapa yang
t idak berbaiah sedemikian maka hendaklah ia mencari plat form yang lain selain
daripada I khwan Muslimin". Kit a boleh lihat dengan j elas kepent ingan ment aat i
perat uran- perat uran j amaah yang membezakan pengikut dari penyeleweng.
Allah s. w. t t elah mengaj arkan kit a bahawa alam ini mempunyai undang- undang dan
perat urannya yang t idak boleh dilanggar.

www.dakwah.info
80
Ÿω §ϑ±9# ©ö7⊥ƒ $λ; β& 8‘‰?  ϑ)9# Ÿω´ρ `≅‹9# ,/$™ ‘$κ]9# ¨≅.´ρ ’û 7=ù šχθs7`¡„ ∩⊆⊃∪

"Dengan ket ent uan yangdemikian, mat ahari t idak mudah baginya mengej ar bulan,
dan malam pula t idak dapat mendahului siang; kerana t iap- t iap sat unya beredar
t erapung- apung di t empat edarannya masing- masing" - ( Yaasin; 40)

Bint ang di langit mempunyai orbit dan sist emnya sendiri. Jika bint ang it u keluar dari
sist emnya sudah t ent u in akan hancur dan hilang peranannya. Bahkan Allah Taala
menj adikan bagi insan undang- undang dan manhaj kehidupan agar mendat angkan
kebahagian dan kesej aht eraan kopada mereka.

ω µ‹?'ƒ `≅Ü≈79# ⎯Β ⎦⎫/ µƒ‰ƒ Ÿω´ρ ⎯Β ⎯µ=z ≅ƒ”∴? ⎯Β ΟŠ3m ‰ŠΗq ∩⊆⊄∪

" Yang t idak dapat didat angi sebarang kepalsuan dari mana- mana arah dan seginyu;
ia dit urunkan daripada Tuhan Yang Maha Bij aksana, lagi Maha Terpuj i” - ( Fussilat ;
42)

Rasulullah pula mengaj ar kit a bahawa sesiapa yang mengikut al Quran,
melaksanakan arahan Nya, meninggalkan larangan- Nya dan sabar di at as kesusahan
yang menimpa maka dia mendapat hidayah. Sesiapa yang t idak menurut i perint ah
al- Quran dan menyanggahi arahan dan larangan- Nya maka musnahlah ia.

⎯ϑ ù ì7?# “#‰δ Ÿξù ‘≅Òƒ Ÿω´ρ ’+±„ ∩⊇⊄⊂∪ ⎯Β´ρ ´Úã& ⎯ã “2Œ β*ù …`&! π±Šè Β
%3ΨÊ …ν`±tΥ´ρ ´Θ¯θƒ πϑ≈´Š)9# ‘ϑã& ∩⊇⊄⊆∪

"Maka sesiapayang mengikut pet unj uk- Ku it u nescaya ia t idak akan sesat dan ia pula
t idak akan menderit a azab sengsara. Dan sesiapa yang berpaling ingkar daripada
ingat an dan pet unj uk- Ku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang
sempit , dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan but a" -
( TaaHa; 123- 124)

Dalam ayat lain, bagaimana ALlah menj elaskan bahawa "Barang siapa yang t aat
kepada Rasul, maka sesungguhnya ia t elah t aat kepada Allah"

Jadi di sana ada unsur t et ap unt uk memelihara alam dan manhaj t et ap unt uk
membahagiakan manusia.

Ant ara pengaj arannya ialah mest i ada sist em yang mapan yang mampu
menghimpunkan kesemua individu dalam ket aat an kepada Allah dan rasul- Nya
selama mana kit a meyakini kesahihan ikt ikadnya, kebenaran pengikut nya dan
keikhlasan pimpinannya. Di kala it u ket aat an menj adi ibadat kepada Allah Taala.

Oleh it u di samping menghidupkan j iwa dengan keimanan, t abiat harakah I slamiah
j uga menunt ut agar berj alan secara bersist em dan berperat uran. I kat an ukhuwah
yang kuat t idak sepat ut nya melalaikan daripada keperluan kesat uan kefahaman dan
www.dakwah.info
81
kesat uan t anzim yang bert indak sebagai t arbiyah idariah ( lat ihan pengurusan) yang
mempunyai hubungan dengan nilai keimanan.

Ant ara halangan t arbiyah ialah berlakunya kecenderungan yang lebih pada sudut
t eori ke at as sudut amali dan perlaksanaan, t anpa dihubungkan dengan t arbiyah.
Oleh it u mest i wuj ud t iga perkara iait u iman yang memberikan keyakinan t erhadap
amal. Keduanya t aqwa yang menanamkan sikap berhat i- hat i dalam set iap amalan
kerana merasai diri sent iasa diperhat ikan. Sikap sedemikian akhirnya menyebabkan
seseorang individu melakukan amalnya dengan penuh rasa t anggungj awab dan
bersungguh- sungguh sehingga sampai ke t ahap ihsan. Ket iga- t iga perkara ini akan
menj adi lebih sempurna dengan adanya sist em, kepimpinan dan pengarahan yang
sat u. Semuanya it u akan menukarkan seorang muslim menj adi ledakan t enaga yang
begit u kuat , melakukan amalan dan pencapaian yang maksima.

Kesemua perkara it u bert uj uan unt uk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Taala
melalui syiar ibadat , sist em, perat uran, akhlak dan pengurusan. Tit ik t olak kit a ialah
ubudiyah kepada Allah yang Esa dan t ugas kit a ialah mengeluarkan manusia dari
perhambaan sesama hamba kepada perhambaan kepada Allah semat a- mat a.


Unsur Kesembi l an
Pi l i han f i qhi ah adal ah hak j amaah

Al- I mam al- Banna t elah menerangkan bahawa perkara- perkara yang diperselisihkan
berkait an dengan perat uran eksekut if at au urusan t anzim dan beberapa
permasalahan fiqh dalam j amaah ialah khusus bagi j amaah sahaj a. I ni bermaksud
mereka yang t idak berada di dalam saf j amaah t idak ada kena mengena dengan
keput usan yang dibuat oleh j amaah kerana ia mrupakan perkara ij t ihad. Tet api bagi
anggot a yang t elah membaiah pimpinan j amaah, mereka mest ilah memat uhi semua
arahan j amaah berkait an dengan sist em dan perat uran yang t elah dipilih. Apabila
j amaah t elah memilih sesuat u sist em at au perat uran at au pendapat fiqh maka
mereka mest ilah t unduk pada pilihan t ersebut .

Adapun perselisihan pendapat dalam ibadat khusus yang t idak memberi kesan
kepada harakah j amaah, maka keput usannya t erlet ak pada individu it u sendiri unt uk
membuat pilihan berdasarkan huj ah- huj ah yang dapat dit erima akalnya dan
t ent eram hat inya.

Tet api j ika perselisihan it u berkait an langsung dengan harakah j amaah, maka
keput usannya t erlet ak pada t angan j amaah. Apabila j amaah t elah membuat pilihan
dan keput usan, individu mest ilah memat uhinya. Sebagai cont oh j amaah t elah
memilih pendapat bahawa syura it u mulzim. Pilihan it u t elah menj adi unsur t et ap
j amaah yang t idak boleh disanggah oleh sesiapa yang berint ima' pada j amaah.

Al- I mam al- Banna berkat a: "Pendapat imam ( pemimpin t ert inggi) dan naibnya
dalam perkara yang t idak mempunyai nas dan dalam perkara yang mempunyai
banyak pilihan dan dalam perkara masalih mursalah adalah dipakai selama mana
t idak bert ent angan dengan kaedah syarak. Pendapat it u boleh berubah mengikut
zuruf, uruf dan adat . Asas dalam ibadat ialah t aabud t anpa melihat pada hikmah.
Asas dalam adat ialah melihat kepada rahsia, hikmah dan t uj uan". Al- I mam I bnu
Taimiyah berkat a mengenai perkara ibadat : "Perselisihan dalamnya, j ika hukum
yang diperselisihkan it u menyalahi sunnah at au ij ma maka waj iblah
www.dakwah.info
82
mengingkarinya, begit u j uga waj ib mengingkari sipelakunya. Jika perkara it u t idak
ada sunnah dan ij ma maka padanya ada beberapa mazhab. Tidak diingkari mereka
yang menyalahi mana- mana mazhab sama ada ia muj t ahid at au muqallid ( orang
yang bert aklid) ".

Dalam berselisih pendapat , t erdapat beberapa adab yang mengawal kit a:

1. Tidak t aksub pada sat u pendapat unt uk mendapat kan pengaruh. Taksub t idak
sama dengan ilt izam.
2. Jamaah at au individu t idak boleh mendakwa dirinya maksum.
3. Kit a mencari kebenaran t idak kira daripada lidah kit a at au orang lain. I mam
Syafie berkat a: "Aku t idak berbalas huj ah dengan seseorang melainkan aku
berharap kebenaran t erbit dari lidahnya".

Kit a t idak mencari keaiban orang lain dengan t uj uan menj auhkan manusia
daripadanya.

Persepakat an dalam perkara asas t idak bermakna bersepakat dalam perkara cabang.
Ment afsir apa yang diperkat akan oleh orang lain unt uk kebaikannya. I bnu Taimiyah
pernah ment afsirkan kat a- kat a Murj iah bahawa : Sesiapa yang dicint ai Allah, dosa
t idak memudarat kannya. I bnu Taimiyah berkat a: "Dia bermaksud sesiapa yang
dicint ai Allah nescaya Allah memberinya t aufik agar bert aubat . "

Kit a memuliakan ulama, t idak mensucikan mereka. Kelemahan mereka t enggelam
dalam kebaikan mereka. Benarlah kat a- kat a: "Sesiapa yang t idak menget ahui
perselisihan ulama' , t idak menghidu bauan fiqh".

Ant ara pendirian t et ap dan bukan t akt ikal ialah pendirian j amaah t erhadap:
1. Kekerasan dan keganasan.
2. Kaum Qibt i.
3. Syura.
4. Wanit a.
5. Penyert aan dalam keraj aan.

Semua pendirian it u ialah unsur t et ap yang t idak berubah. la dibuat t anpa
menyembunyikan apa- apa maslahat at au manfaat .
www.dakwah.info
83
Unsur Kesepul uh
Al l ah i al ah mat l amat dal am semua unsur t et ap dan ber ubah, dal am set i ap
per k at aan dan per buat an k i t a.

Tugas, risalah dan mat lamat kej adian set iap insan ialah beribadat kepada Allah Taala
yang esa sebagaimana firmannya ; Tidaklah Aku cipt akan j in dan manusia melainkan
unt uk beribadat kepada- Ku. I badat yang dimaksudkan ialah yang syumul dan
lengkap. Set iap insan t idak dapat mencapai kebahagiaan, kebebasan, kemuliaan,
ket amadunan dan kemanusiaannya kecuali dengan keikhlasan ubudiyah kepada
Allah semat a- mat a. Diri insan yang mulia t erlet ak pada kehinaannya di hadapan
Allah. Oleh it u seorang muslim merupakan seorang hamba yang bebas apabila ia
mengungkapkan: "Hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau yang kami
mohon pert olongan". I badat nya mengambil semua det ik kehidupannya, t idak kira
malam at au siang, ket ika menj adi rahib di malam hari at au bagaikan pahlawan di
siang hari. Dia adalah hamba di dalam masj id, rumah, inst it usi, t empat kerj a dan di
j alanraya. "Kat akanlah: Sesungguhnya sembahyangku dan ibadat ku, hidupku dan
mat iku, hanyalah unt uk Allah Tuhan yang memelihara dan ment adbir sekelian alam.
Tiada sekut u bagi- Nya - ( AlAnam; 162- 163) .

Dia ialah hamba dalam kehidupan pendidikannya, ilmunya, polit iknya, sosialnya dan
kekeluargaannya. Dia adalah hamba dalam kehidupan peribadi dan umumnya.
Hamba dalam perencanaan dan pengurusannya. Hamba dalam hala t uj unya. Ciri
ist imewa yang ada padanya ialah ibadat kepada Allah. Garis t et ap dalam
kehidupannya ialah ibadat .

"Pada hal mereka t idak diperint ahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan
mengikhlaskan ibadat kepada- Nya, lagi t et ap t eguh diat as t auhid" - ( Al Bayyinah ; 5)
I ni kerana dengan ibadah kit a boleh sampai ke peringkat pimpinan dunia. Benarlah
kat a al- I mam al- Banna: "Jadilah kamu hamba- hamba sebelum menj adi pemimpin.
I badat menyampaikan kamu kepada sebaik- baik kepemimpinan".

Oleh it u dia t idak akan meninggalkan perhambaannya it u selama- lamanya.
Kesempurnaan ibadat menyebabkan dia t idak t akut kepada keganasan t oghut ,
walaupun t idak mempunyai apa- apa kekuat an mat erial.

#ρ`2Œ#´ ρ Œ) `ΟFΡ& ≅‹=% βθèÒ G`¡•Β ’û Ú¯‘{# šχθù$ƒB β& `Ν3Ü ‚Gƒ '¨$Ζ9#
¯Ν31´ρ$↔ ù Ν.‰−ƒ&´ρ ⎯ν`Ç´Ζ/ Λl%—´‘´ρ ´⎯Β M≈6¯‹Ü9# ¯Ν6=è9 βρ`3±? ∩⊄∉∪

"Dan ingat lah ket ika kamu sedikit bilangannya sert a t ert indas di bumi, kamu t akut
orang- orang menangkap dan melarikan kamu, maka Allah memberi kamu t empat
t inggal dan diperkuat kan- Nya, sert a di kurniakan- Nya kamu daripada rezeki yang
baik, supaya kamu bersyukur" ( Al Anfal; 26)

Di samping it u kit a kat akan bahwa seseorang insan t idak akan maj u dengan kedua
belah kakinya, malah dengan t iga perkara iait u akal, j asad dan j iwanya.www.dakwah.info
84
Punca y ang ber si h

Al- Quran merupakan punca yang bersih bagi muslim di zaman Rasulullah s. a. w.
Walaupun wuj ud t amadun Rom dan Parsi, bahkan Yahudi dan Nasrani di
Semenanj ung Tanah Arab. Mereka t idak membaca al- Quran sebagai sat u
keseronokan at au kebudayaan, t et api dibaca unt uk dilaksanakan sert a mert a.
Seolah- olah apabila seseorang daripada mereka masuk I slam, dia t elah mencabut
semua unsur j ahiliyah dari t engkuknya sepert i seorang bayi yang berbogel bersedia
unt uk memakai baj u I slam. "Dan pakaian t akwa it u ialah sebaik- baik pakaian"

Kekuat annya diambil daripada iman dan akidahnya yang menerangi kehidupannya.
Dia berakhlak dengan akidah ini sehingga membent uk keperibadian seorang
individu. I ndividu it u membent uk masyarakat . Mereka diikat dengan kesat uan
perasaan, nilai dan kasih sayang. Tidak akan wuj ud kesat uan dalam masyarakat j ika
t iada kesat uan suluk dan akhlak pada set iap individunya.

Oleh it u sist em akhlak I slam merangkumi set iap sudut kehidupan insan; sosial,
polit ik dan scbagainya. la menggariskan hubungan insan sesama insan, hubungan
insan dengan pencipt anya dan hubungan insan dengan alam semest a. Daripada sit u
berlakulah keseimbangan, j elaslah segala hak dan t anggungj awab. Sabda Rasulullah
s. a. w.

"Sesungguhnya Tuhanmu ada hak ke at asmu, dirimu ada hak ke at asmu,
keluargamu ada hak ke at asmu, ist erimu ada hak ke at asmu, maka t unaikanlah
set iap yang mempunyai hak akan haknya".

Jika kit a dapat menunaikan t anggungj awab dan hak kesemuanya, secara past i kit a
dapat bangkit unt uk mencapai mat lamat .

Bet ul kit a mahu bangkit . Tet api mat lamat kebangkit an ialah unt uk mencapai
ubudiyah kepada Allah Taala. Maka kit a hendaklah menj adi hamba- hambanya yang
sent iasa berwuduk dan suj ud, berkaki kemat u akibat ibadat , air mat a yang selalu
mengalir, lidah yang sent iasa berzikir, hat i yang berget ar kerana Allah dan anggot a
yang sent iasa khusyuk.

$ϑΡ) šχθ`ΖΒσϑ9# ⎦⎪%!# #Œ) .Œ ´!# M=_´ρ ¯Ν·κ'5θ=% #Œ)´ρ M´‹=? ¯Νκ¯=ã …µG≈ƒ#´™ ¯Ν·κEŠ#— $´Ζ≈ ϑƒ)
’?ã´ρ `Ογ/´‘ βθ=.´ θ Gƒ ∩⊄∪ š⎥⎪%!# šχθϑ‹)`ƒ οθ=¯Á9# $´ϑΒ´ ρ ¯Νγ≈´Ζ%—´‘ βθ)Ζ`ƒ ∩⊂∪ 7×≈9`ρ&
`Νδ βθ`ΖΒσϑ9# $)m ¯Νλ; M≈_´‘Š ‰Ψã `Ογ/´‘ οóΒ´ ρ −—‘´ρ 'ΟƒŸ2 ∩⊆∪

"Sesungguhnya orang yang beriman it u ( yang sempurna imannya) ialah mereka
yang apabila disebut nama Allah ( dan sifat - sifat - Nya) gement arlah hat i mereka; dan
apabila dibacakan kepada mereka ayat - ayat - Nya, menj adi mereka bert ambah iman,
dan kepada Tuhan mereka j ualah mereka berserah. I ait u orang- orang yang
mendirikan sembahyang dan yang mendermakan sebahagian daripada apa yang
kami kurniakan kepada mereka. Merekalah orang- orang yang beriman dengan
dengan sebenar- benarnya. Mereka akan mendapat pangkat - pangkat yang t inggi di
sisi Tuhan mereka dan keampunan sert a limpahan kurniayang mulia ( di syurga) " -
www.dakwah.info
85
( Al Anfal; 2- 4)

Mereka adalah mukminun sebenar kerana mat lamat mereka ialah Allah. Sehingga
masuk ke syurga pun mat lamat mereka t et ap Allah. Mat lamat ini ialah unsur t et ap
dakwah. Unsur t et ap ini menunt ut set iap akh yang berint ima' dengan dakwah ini
agar sent iasa menimbang segala akt ivit i berdasarkan neraca mat lamat ini. Set iap
sesuat u bermaksud keredaan Allah adalah dit erima dalam dakwah ini. Sebaliknya
set iap sesuat u yang menyebabkan kemurkaan Allah adalah dbenci dan t idak dit erima
dalam dakwah ini.

Ker aj aan hanyal ah w asi l ah.

Sist em dan pengurusan bahkan keraaan, Ngo dan j amaah j amaah yang dit ubuhkan
oleh manusia, hanya sebagai wasilah unt uk menunaikan t uj uan at au obj ekt if. la
bukalah mat lamat it u sendiri. Namun kemulian wasilah diimbas dari kemulian
mat lamat nya dan ia dilakukan unt uk t uj uan mencapai perat usan t erbesar daripada
mat lamat yang t idak mungkin dicapai melalui usaha individu. Maka dari sini
t erbent uknya j amaah , kumpulan dan kepimpinan.

Kesan dari it u maka t idak harus sama sekali dalam apa suasana sekalipun wasilah
bert ukar menj adi mat lamat . Tet api hendaklah ia kekal sebagai wasilah yang
dit ent ukan berkadar dengan keperluan unt uk mencapai obj ekt if yang kit a imbaskan
sebelum ini, iait u: melaksanakan pengabdian kepada Allah dan memperolehi
keredhaannya.

Oleh it u bukanlah menj adi mat lamat dakwah kepada Allah dan amal islami dalam
bent uknya yang berbagai unt uk mendapat pemerint ahan dan kuasa melalui peribadi
peribadi dan cara cara yang syarie at au t idak syarie. Sebaliknya pemerint ahan it u
sendiri pada pandangan muslim t idak lebih hanya sebagai cara unt uk merialisasikan
ubudiah kepada Allah, menyebarkan dakwah dan melindunginya dalam j angkaan
yang lebih luas dan ruang yang lebih syumul. I ni adalah kerana bagi seorang muslim
perkara yang ut ama ialah merialisasikan pengert ian dan maani yang dikehendaki
oleh I slam, kemudian ia meneruskan perj alanan amal islami dan t erpikul ke at as
bahu mereka t anggungj awab t anggungj awab baru yang kian berkembang dalam
rangka menyempurnakan pengabdian diri kepada Allah dengan t aklif yang lebih
besar. Yang menj adi mat lamat kepada it u semua ialah Allah. Firman Allah dalam al
Quran:

⎦⎪%!# β) ¯Νγ≈Ψ3Β ’û Ú¯‘{# #θ`Β$%& οθ=¯Á9# #'θ?#´ ™´ρ οθŸ2“9# #ρ`Β&´ ρ ∃ρ`èϑ9$/ #¯θγΡ´ ρ ⎯ã
3Ζϑ9# ´!´ρ π6)≈ã ‘θ`Β{# ∩⊆⊇∪

“ I ait u mereka ( umat I slam) yang j ika Kami berikan mereka kekuasaan memerint ah
di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang sert a memberi zakat , dan mereka
menyuruh berbuat kebaikan sert a melarang dari melakukan kej ahat andan perkara
yang mungkar. Dan ( ingat lah) bagi Allah j ualah kesudahan segala urusan" - ( Al Haj j ;
41)

Sesungguhnya seseorang muslim it u apabila t idak menyempumakan pengabdian ini
dan menunaikan hak yang sepat ut nya ia akan menj adi seburuk hidupan yang
www.dakwah.info
86
merayap sepert i yang dij elaskan oleh firman Allah

¤ β) ¯Ÿ° >#´ρ´‰9# ‰Ζã ´!# •Μ¯Á9# `Ν369# š⎥⎪%!# Ÿω βθ=)è ƒ ∩⊄⊄∪ ¯θ9´ρ ´Ν=æ ´!# ¯Νκù #¯z
¯Νγèϑ`™{ ¯θ9´ρ ¯Νγèϑ`™ & #θ9´θG9 Νδρ šχθÊè•Β ∩⊄⊂∪

“ Sesungguhnya sej ahat - j ahat makhluk yang melat a, pada sisi ( hukum dan
ket et apan) Allah, ialah orang- orang yang pekak lagi bisu, yang t idak mahu
memahami sesuat upun ( dengan akal fikirannya) . Dan kalaulah Allah menget ahui ada
kebaikan pada mereka, t ent ulah I a menj adikan rnereka dapat mendengar; dan kalau
Allah menj adikan mereka dapat mendengar j uga ( dengan keadaan yang demikian) ,
nescaya mereka t idak menerimanya sambil memalingkan diri” ( AlAnfal; 22, 23) .

Nat i j ah per l ak sanaan.

Dengan t erlaksananya ubudiah( pengabdian) akan t ercerna pada diri seseorang
muslim:

1. Perasaan t akut kepada Allah subhanahu waat aala
2. I lt izam dalam bent uk akhlak dan peradaban t erhadap perkara yang ia
percayai dan anut i
3. Rasa t anggungj awab individu yang membawa kepada penggabungan
4. Cint a unt uk melakukan kewaj iban biar apa risiko sekalipun
5. Menghargai masa dan bimbang akan t erlepas, kerana ia akan dihisab
t erhadap cara penggunaannya. Maka ia t idak mensia siakanya dengan
bert engkar, dan berj adal sebaliknya digunakan sebaiknya unt uk beramal dan
membuat pengorbanan.
6. Bersikap posit if dalam melaksanakan t unt ut an dengan melakukan proakt if
dan bert indak menyegerakan t indakan
7. Menanamkan rasa t enang dalam diri, opt imis dalam hat i sert a t hiqah kepada
pencipt a.
8. Mengurniakannya keberanian, kegagahan dan t idak t akut dalam diri. Lalu ia
mengenalpast i halangan halangan diperj alanan. Dengan sifat sifat it u ia
mengat asi kesukaran, mengat asi kepayahan, meredah kebat ilan,
menyebarkan kebenaran dan menunt ut bela t erhadapnya. I a meyakini akan
kemenangan sert a menunggunya at au memperolehi shahadah.
9. Menggunakan senj at a kebenaran, keikhlasan, ilt izam dan kelainan dan
senj at a ukhuwwah dan t hiqah kepada Allah.
10. Gigih melaksanakan akad keimanan dan akad ukhuwwah dibant u oleh
ket hiqahan hanya kepada Allah dan kemudian kepada saudaranya.

Tidak akan t erlaksana it u semua kecuali dengan keikhlasan beramal dan
menyerahan diri kepada Allah t uhan seru sekelian alam. I ni adalah kerana pert aut an
yang kukuh hanya dapat dicet uskan oleh iman, sebagaimana kehilangannya adalah
sat u waj ah dari waj ah kekufuran. Allah berfirman yang bermaksud "Sesungguhnya
orang- orang yang beriman it u bersaudara. . " dan firmannya lagi ;

$κš‰'≈ƒ ⎦⎪%!# #θ`ΨΒ#´™ β) #θ`è‹Ü? $)ƒù ´ ⎯Β ⎦⎪%!# #θ?ρ& =≈G39# Ν.ρ–Š`ƒ ‰è/ ¯Ν3Ζ≈ÿ‡) ⎦⎪≈.
www.dakwah.info
87
∩⊇⊃⊃∪
“ Wahai orang- orang yang beriman! Jika kamu t aat akan sesuat u puak dari orang-
orang ( Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kit ab it u, nescaya mereka akan
mengembalikan kamu menj adi orang- orang kafir sesudah kamu beriman” ( Al I mran,
100) .

Para ulama' mengat akan bahawa: ayat ayat yang mulia ini bermaksud: mereka -
yakni ahli kit ab- menj adikan kamu berpecah belah set elah kamu bersat upadu.
Mereka t idak menj adi begit u kecuali apabila berselisih hat i, berpecah dan bercabang
mat lamat . Dalam kes yang sepert i ini t urunnya ayat t ersebut dan kerana urusan ini
ia didedahkan. Rasulullah s. a. w menarik perhat ian kit a kepada pengert ian ini
sewakt u ia menghadapkan mukanya kepada sahabat sahabat baginda r. a. dan
mengimbas kepada sebab t urun ayat yang mulai it u lalu berabda dengan maksud:
j angan kamu kembali selepasku menj adi kafir, sebahagian kamu memanggal
t engkuk sebahagian yang lain.

Unt uk t uj uan it u al quran memandu kepada nilai ukhuwah dan kesat uan diat as asas
agama. Dan kerana it u wirid rabit ah mengingat kan kamu kepada kesat uan hala t uj u
dan mat lamat pada wakt u kamu berdoa unt uk ikwan kamu: wahai t uhan
sesungguhnya Engkau menget ahui bahawa hat i hat i ini bersat u dalam mengasihi
mu, bert emu dalam ket aat an kepadamu, bersat u dalam dakwahmu, berj anj i set ia
unt uk mendokong syariat mu, maka kukuhkanlah pert aut annya, kekalkanlah kasih
sayangnya, t uj ukkan kepadanya j alannya, penuhinya dengan cahaya yang t idak
akan malap, t erangkan hat inya dengan dengan limpahan iman kepadamu, keindahan
t awakkal kepadamu, hidupkanlah ia dengan dengan makrifahmu, dan mat ikanlah ia
dalam keadaan syahid dij alanmu, sesungguhnya engkau sebaik baik t empat
pergant ungan dan sebaik baik penolong.

Maka pert emuan disini bukan pert emuan t ubuh badan t et api pert emuan hat i hat i
diat as kecint aan kepada Allah dan ket aat an kepadanya. I t u semua t idak akan
berlaku kecuali apabila Allah menj adi mat lamat kit a, Rasulullah s. a. w menj adi ikut an
kit a, al Quran perlembagaan kit a, j ihad j alan kit a dan mat i dij alan Allah adalah
set inggi t inggi cit a cit a kit a.

Sesungguhnya mengukuhkan pegangan bahawa Allah mat liunat kit a adalah ant ara
perkara t et ap dalam dakwah kit a yang perlu diawasi. Dan kepekaan bahawa segala
yang menyanggah mat lamat perlu dit olak menimbulkan kesedaran unt uk berdepan
dengan segala perkara yang membat alkan mat lamat ini. Memelihara syiar Allah
mat lamat kami sebagai sat u ungkapan kepada mat lamat kit a yang t ert inggi
menunt ut susunan obj ekt if lain dilet akkan dit empat nya yang sesuai pada t ahap –
t ahap amal. I ni berert i kit a t idak berupaya mengabaikan obj ekt if st rat egi yang
menyampaikan kit a kepada mat lamat yang t ert inggi( wawasan) , sebagaimana kit a
t idak mungkin bert olak ansur unt uk meningggalkan mana st ep daripada st ep st ep
yang t elah dit et apkan. Menegakkan khilafah ar rasyidah diat as manhaj nubuwah-
misalnya- adalah salah sat u daripada t ahapan/ st ep yang t idak akan menyampaikan
kit a kepada mat lamat t anpa menegakkanya. Di fahami dari sini adalah t idak harus
kit a menggugurkannya dari pegangan kit a. Ket idakmampuan kit a menegakkannya
hari ini lant aran penguasaan musuh kit a dan cengkaman sist em mereka yang
univesal t erhadap keupayaan kit a sert a kedudukan mereka yang mengat asi kit a,
t idak berert i kit a harus memadamnya dari t ahapan amal kit a. Kit a t idak harus
menghapuskannya dari mat lamat kit a kerana menyelamat kan diri dari belasahan
www.dakwah.info
88
musuh. Kerana ini akan menyebab berlaku pengaburan kepada j enerasi mendat ang,
memesongkan mereka dari salah sat u kewaj ihan mereka yang j uga merupakan
penurunan pada t ahapan obj ekt if kit a yang akan menyebabkan mereka berada pada
anak t angga dibawah dari yang sepat ut nya dan set erusnya menghalang mereka dari
merealisasikan mat lamat membawa kebahagian yang abadi. Allah adalah mat lamat
kit a.

Peny el ew engan ( I nhi r af ) dar i mat l amat .

Penyelewengan dari mat lamat adalah sebahaya- bahaya bent uk penyelewengan dan
halangan yang paling serius t erhadap t arbiah. Kerana it u set iap murabbi harus
menget ahui bahawa mat lamat keberadaan kit a diat as j alan dakwah ialah Allah
suhanahu wat a' ala. Jauh dari mat lamat at au inhiraf daripada mat lamat berert i ia
bermaksud selain dari Allah. Sedia diket ahui bahawa penyelewengan bent uk ini
walaupun sedikit mendedahkan manhaj t arbiah kepada kecacat an yang
membahayakan. Maka riya' , bongkak, sombong, angkuh, ingin menj adi ket ua,
menonj ol diri dan mahu kedepan sert a kecenderongan duniawi lain yang hina adalah
ant ara penyakit hat i yang menyelewengkan sesiapa yang dij angkit inya daripada
mat lamat asal. I a merosakkan amal dan mengugurkan niat yang ikhlas.

Tidak semest inya penyelewengan dari mat lamat it u berert i berpaling kepada t uj uan
t uj uan keduniaan, t et api semat a mat a wuj ud penyelewengan samada dalam
t asawwur at au amal, ia akan menganggu manhaj t arbiah yang sahih.

Mereka yang menj adikan mat lamat mereka mengukuhkan st rukt ur t anzim,
mengemaskan perancangan st rat egi at au menj adikan mat lamat mereka unt uk
mendirikan t amadun kebendaan dan ilmu t eknologi- ini semua adalah urusan yang
dit unt ut dan digalakkan t et api- ia bukanlah mat lamat . I a hanyalah wasael dan
nat ij ah. Sekadar mana seseorang it u melakukan usaha dan mengikhlaskan niat ia
akan diberi ganj aran berdasarkan usaha dan niat nya. I a dengan it u t elah mencapai
sat u darj at dari darj at syhada' wal hal ia berada dirumahnya.

Ÿω´ρ ’?ã š⎥⎪%!# #Œ) $Β 8¯θ?& `Ογ=ϑ`s G9 M=% ω ‰_& $Β ¯Ν6=Ηq& µ‹=ã #θ9´θ ? `Ογ`Ζ`‹ã&ρ
'Ù‹? ´⎯Β ìΒ$!# $Ρ“m ω& #ρ‰g † $Β βθ)Ζ`ƒ ∩®⊄∪

“ Dan t idak j uga berdosa orang- orang yang ket ika mereka dat ang kepadamu
( memohon) supaya engkau memberi kenderaan kepada mereka, engkau berkat a:
"Tidak ada padaku kenderaan yang hendak kuberikan unt uk membawa kamu",
mereka kembali sedang mat a mereka mengalirkan airmat a yang bercucuran, kerana
sedih bahawa mereka t idak mempunyai sesuat upun yang hendak mereka belanj akan
( unt uk pergi berj ihad pada j alan Allah” ( At Taubah; 92) .

Dengan roh yang sepert i ini muslimun t elah mencapai kemenangan dan dengan
semangat yang sepert i ini kelimah mereka menj adi t inggi. Bandingkan diniana
kedudukan kit a dari mereka. Firman Allah:

šχθ6≥≈−F9# šχρ‰7≈è9# šχρ‰ϑ≈t:# šχθs×≈´¡9# šχθ`è2≡¯9# šχρ‰f≈´¡9#
www.dakwah.info
89
βρ`Βψ# ∃ρ`è ϑ9$/ šχθδ$Ψ9#´ρ ⎯ã 6Ψϑ9# βθ´à≈s9#´ρ Šρ‰t: ´!#

“ ( Mereka it u ialah) : orang- orang yang bert aubat , yang beribadat , yang memuj i
Allah, yang mengembara ( unt uk menunt ut ilmu dan mengembangkan I slam) , yang
rukuk, yang suj ud, yang menyuruh berbuat kebaikan dan yang melarang daripada
kej ahat an, sert a yang menj aga bat as- bat as hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-
orang yang beriman ( yang bersifat demikian) ” . ( At Taubah: 112)

Dimanakah roh kit a dari kumpulan yang menj adikan Allah sebagai mat lamat mereka
- Allah mat lamat kit a dalam t ut urkat a dan perbuat an kit a- ia diberi ganj aran samada
ia t elah membuahkan hasil dan memet ik buah at au menanam benih dan hasilnya
dit uai oleh j enerasi yang set erusnya. Benarlah sabda Rasulullah s. a. w ket ika baginda
mengucapkan dalam sat u hadis yang diriwayat kan oleh Abdullah bin Jabir bin
Abdullah al Ansori- r.a- yang bermaksud
Kami besama Nabi s. a. w dalam peperangan Tabuk, lalu baginda bersabda:
sesungguhnya di Madinah ada lelaki yang sent iasa bersama kanu set iap kali kamu
menyambung perj alanan dan meredah lembah t et api mereka dihalang oleh sakit -
dalam sat u riwayat - mereka berkongsi pahala dengan kamu. ( Muslim)

Junj ungan besar Nabi Muhammad s. a. w pembawa risalah t elah berbicara mengenai
berit a besar ini, bagi menenangkan hat i para sahabat t ent ang saudara saudara
mereka yang t idak berkesempat an kerana keuzuran. Baginda menganyam kasih
sayang didalam hat i, menpert aut kan ant ara j iwa j iwa. Mereka semua dilapangan
perj uangan I slam seolah olah sat u j asad. Mereka dikumpulkan oleh niat yang baik,
diikat dengan ket ulusan niat menuj u sat u hadaf. Mereka menuj u ke Tabuk sebagai
t ent era muj ahidin. Mereka mendapat pahala kerana menanggung kesukaran
perj alanan, berpisah meninggalkan keluarga dan t anah air, meneruskan perj alanan
menj ual nyawa dij alan Allah dengan harga yang murah.

Mereka adalah golongan yang dihalang oleh keuzuran, sakit pada j asad dan t ubuh
badan, namun ket ulusan iman menggerakkan mereka. Hat i mereka bergelora
dengan j ihad, melonj ak lonj ak unt uk menemui musuh. Mereka dij adikan oleh
Rasulullah s. a. w rakan kongsi kepada pahala dan ganj aran lant aran ket ulusan niat
mereka. Baginda gabungkan mereka kepada kumpulan muj ahidin dengan roh
mereka. Baginda bersabda: ( mereka bersama kit a) . Sesungguhnya Allah melihat
kepada hat i yang melompat kerana cint akan j ihad dan t erbang kepada kebaikan
dimana ia didapat i sert a berlegar bersama ket ulusan di semua lapangan. Yang
menj adi ukuran dalam semua keadaan ialah pada hat i. . kerana mat lamat kedua dua
mereka adalah Allah.

Adapun apabila mat lamat sudah t erpesong, t amadun mest i t erbina, perancangan
mest i berj aya, penilaian dilihat kepada nat ij ah amal t anpa mengambil kira hal dan
akhlak dan pahala diukur set akat mana amal menat ij ahkan hasil, maka it u semua
adalah j auh dari mat lamat . Ket ika mana Allah sebagai mat lamat , Allah mengat akan;

⎯ϑù ¯≅ϑèƒ Α$)WΒ ο¯‘Œ #‹z …νƒ ∩∠∪ ⎯Β´ρ ¯≅ϑè ƒ Α$)WΒ ο¯‘Œ #´© …νƒ ∩∇∪
"Maka barangsiapa yang melakukan amal kebaikan sebesar zarah ia akan melihat nya
dan barangsiapa yang melakukan keburukan sebesar zarah ia akan melihat nya" ( Al
Zalzalah; 7- 8)
www.dakwah.info
90

Pahala bagi sat u zarah amal kerana mat lamat adalah Allah.
Kerana it u ket ika mana kit a menilai seseorang lelaki berdasarkan akt ivit i mereka,
t anpa melihat kepada j auh dekat mereka daripada mat lamat , sesungguhnya kit a
t elah melakukan kesilapan, kerana t idak memberikan mereka nilaianya yang
sebenar, kit a memperkecilkan amalan mereka dan mengurangkan sukat annya. I ni
menyebabkan perj alanan t erganggu oleh kelecehan kefahaman yang sepert i ini.

Kadang kadang seseorang muslim berj aya melaksanakan perencanaan, t et api ia
gugur dalam uj ian yang dahsyat , at au oleh hawa dalam diri, at au dihidapi penyakit
hat i ( ghurur) yang mengugurkan amal, meskipun halus dan merosakkan
perancangan walaupun kewaspadaan t elah diambil. I ni berlaku ket ika mana seorang
muslim menyangka bahawa ia mempunyai keist imewaan yang mengat asi orang lain
dari segi pengalaman, kecerdikan, kebij aksanaan dalam mengurus, mahir dalam seni
berpolit ik, selok belok st rat egi, perancangannya dan t eknik t eknik berkonfrant asi
dengan musuh. I a bersikap sombong t erhadap kawan kawannya, memandang kerdil
t erhadap mereka walaupun mereka adalah merupakan orang orang yang senior
dalam dakwah. I a membahagikan mereka kepada dua golongan: sat u golongan
dianggap memiliki pandangan dan ahli musyawarah, kedudukan mereka dibarisan
depan dan segolongan lagi ot odok, ket erbelakang t idak berhak t erlibat dalam
perancangan dan pemesyuarat an.

Keredhaan Allah kepada seorang sahabat yang bej ihad bersama Rasulullah s. aw. :
( aku t idak t ahu bilangan selepas daripada seribu. . . .) dalam masa yangsama dia
adalah sahabat yang mengucapkan: "Sesunguhnya Allah yang mengut uskan kami
unt uk mengeluarkan sesiapa yang ia kehendaki dari mengabdikan diri kepada hamba
kepada mengabdikan diri kepada Allah ) dan sahabat kepada set iap ahli ibadat yang
bert ungkus lumus dengan ibadat nya, sebagaimana ia j uga sahabat kepada set iap
pakar perancang yang handal.

Manusia sepert i mereka apabila t ercapai kebaikan dakwah melalui t angan mereka,
mereka akan memulangkannya kepada kebolehan mereka dan kehandalan mereka.
Mereka lupa dengan kurniaan Allah, bant uan dan t aufiknya.
Ÿω¯θ9´ ρ `≅Ò ù ´!# ¯/3‹=æ …µG´Ηq´‘´ρ $Β ’1 — Ν3ΖΒ ⎯Β ‰n& #´‰/& ´⎯3≈9´ρ ´!# ’1“`ƒ ⎯Β '™$±„
“ Dan kalaulah t idak kerana limpah kurnia Allah dan rahmat Nya kepada kamu,
nescaya t idak ada seorang pun di ant ara kamu menj adi bersih dari dosanya selama-
lamanya; akan t et api Allah membersihkan sesiapa yang dikehendakiNya” ( An Nur ;
21)

Logik mereka sepert i logik golongan yang kagum dengan t amadun barat ( Alangkah
seronoknya! )
M‹=≈ƒ $Ψ9 Ÿ≅WΒ $Β š†Aρ& `βρ`≈% …µΡ) ρ%! ám ΟŠàã ∩∠®∪

"Kalaulah aku memiliki sepert i apa yang dimiliki oleh Qarun, sesungguhnya ia adalah
manusia yang amat berunt ung" - ( Al Qasas ; 79)

Kemudian ia membandingkan dirinya dengan sahabat sahabat nya, dia merasakan
keluasan ufuk dan dirinya hebat , lalu berkat a ; "Segala yang aku miliki it u adalah
hasil ilmu dan kebij aksanaanku" - ( Al Qasas; 78) . Sesungguhnya mereka perlu
www.dakwah.info
91
memeriksa keikhlasan hat i mereka dan mempast ikan t uj uan dan mat lamat
kewuj udan mereka. Benarlah apa yang diucapkan oleh as Syahid Syed Qut ub ket ika
beliau mengat akan: anggot a j amaah silih bergant i dij angkit i penyakit gopoh, sat u
demi sat u mereka gugur sepert i gugurnya daun kering dari pokok besar. Kadang
kala musuh bergayut di dahan pokok it u dan menyangka ia akan mencabut pokok
dari umbinya, sehingga t iba wakt unya dahan it u pat ah dit angannya sepert i kayu api
kering yang t idak berair dan t idak ada kehidupan, namun pokok masih kekal abadi.
Kalaulah Allah yang menj adi mat lamat sudah t ent u t ingkah laku menj adi lurus, amal
menj adi sahih dan akan t ercapai dengan hat i yang diperiksa oleh Allah lalu
dit urunkan ket enangan kepadanya dan dikurniakan kemenangan yang hampir,
supaya ia t unduk suj ud dan menint a ampun di wakt u kemenangan;

#Œ) ´™$_ ``ÁΡ ´!# xG 9#´ρ ∩⊇∪ Mƒ&´‘´ρ ´¨$Ψ9# šχθ={‰ƒ ’û ⎯ƒŠ ´!# %´`#´θù& ∩⊄∪ x7¡ ù
‰ϑt2 7/´‘ ν¯ó G`™#´ρ …µΡ) β%Ÿ2 $/#¯θ? ∩⊂∪

Apabila t ercapai kemenangan maka Allahlah yang menj adi mat lamat .
Akhir doa kit a ialah set inggi puj ian bagi Allah t uhan sekelian alam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->