STILURILE FUNCŢIONALE ALE LIMBII ROMÂNE - ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE Stilurile funcţionale ale limbii române – teoretizări Predarea

limbii şi literaturii române în şcoală nu reprezintă cum e şi firesc, scop în sine, ci înseamnă însuşirea corectă a limbii, dezvoltarea capacităţii de exprimare bogată şi nuanţată, modelarea gândirii, precum şi stimularea receptivităţii faţă de valorile autentice ale culturii naţionale şi universale. Viziunea integratoare în care este conceput studiul limbii şi literaturii române permite realizarea unor obiective complexe, de la asimilarea corectă şi conştientă a noţiunilor de limbă, până la utilizarea creatoare a resurselor expresive ale limbii, având ca modele pe cei ce-au „scris o limbă ca un fagure de miere”, anonimi sau piscuri ale literaturii culte. Tuturor slujitorilor şcolii, dar mai ales profesorilor de limba şi literatura română, le revin sarcini deosebite în ceea ce priveşte formarea la elevi a unor deprinderi temeinice de exprimare corectă în orice împrejurare şi îndatorirea patriotică de a veghea la apărarea graiului strămoşesc de poluare, împotriva „făcătorilor de limbă”, care, din dorinţa de noutate, se abat, cu ştiinţă sau fără, de la normele limbii, siluiesc topica sau, dintr-o înţelegere eronată a noţiunii de realism, recurg la expresii de la periferia limbii, uneori chiar vulgare. În acest sens aş aminti ziarul editat de Eugen Barbu şi C.V,Tudor România Mare. Intenţia noastră nu este ne a analiza abaterile de această natură, ci de a sublinia că profesorul, indiferent că predă gramatică sau literatură, trebuie să realizeze, riguros ştiinţific, respectarea normelor limbii literare, capacitatea de a sesiza caracteristicile principalelor stiluri funcţionale. Însuşirea deprinderilor de a folosi limba ca instrument de comunicare se înfăptuieşte pe cale empirică, (prin contactul dintre vorbitori în familie, în practica vieţii sociale) şi pe calea instrucţiei sistematice, efectuate în şcoală, cu mijloace pedagogice. Atunci când studiază aspectele limbajului, lingvistica distinge între aspectul fizic (sonor) şi cel semantic (ideal), între aspectul fiziologic şi cel psihic, aspectele mai puţin îngrijite şi cel îngrijit, literar, aspectul oral şi aspectul scris. II.1. Limba vorbită - limba scrisă Abordarea problemei stilurilor funcţionale ale unei limbi, a structurii sale stilistice, trebuie să aibă în vedere câteva principii teoretice generale care trebuie reamintite pe scurt:

1

fie ele dialectale sau stiluri. Introducere în studiul limbii române. Limbajul popular este varianta limbii care se realizează spontan. Factorul socio-cultural dirijează deprinderile lingvistice ale vorbitorului în modul cel mai vizibil la nivelul vocabularului. cunoscute implicit sau explicit. proces în cursul căruia acţionează o mulţime de factori care determină restricţii şi reguli în utilizarea unităţilor limbii. Fiecare variantă reprezintă un sistem cu elemente specifice. ele formează ceea ce numim diasistemul limbii (de la grecescul „dia –” = între). Faptul că el se opune unui limbaj „cultivat” nu înseamnă că este un limbaj „incult”. Limbajul popular corespunde culturii populare şi folclorice. în condiţiile mai ales ale comunicării orale fiind dominat de subiectivism şi expresivitate. îi dă posibilitatea să construiască mesaje (comunicări) lingvistice corecte în limba dată. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. pe baza unor legi intuitive. La primul nivel acţiunea factorului social-cultural determină realizarea diasistemului în limbaj popular şi limbaj cultivat (limba literară). Ele alcătuiesc un ansamblu care a fost reprezentat sub forma unei structuri ierarhice pe mai multe niveluri. 1 Ion Ghetie. p. ci doar că nu presupune preocupări speciale pentru dezvoltarea sa. textul – verbal sau scris – este numai ultimul rezultat al unui proces de trecere de la general (abstract) către particular (concret). există şi elemente comune care să justifice încadrarea acestor variante în aceeaşi limbă. de acţiunea factorului sociocultural. dar şi cu elemente comune tuturor sistemelor care s-ar putea delimita. regulile impuse de un for specializat. dar neexplicitate. Aceste mesaje se realizează sub forma unor texte – (mesaje complete.Orice vorbitor al unei limbi stăpâneşte în mod intuitiv un mecanism abstract (o gramatică). cum ar fi gramaticile. 1982. dicţionarele. Structura stilistică funcţională a limbii este determinată. Sub aspectul expresiei sale concrete.1 Sistemele lingvistice subordonate diasistemului au fost numite stiluri sau limbaje. Bucureşti. Aceste elemente comune se plasează în propoziţie de mijloc în raport cu celelalte sisteme. aceasta cu regulile sale de funcţionare. realizate între dimensiunile unei propoziţii şi ale unui ansamblu oricât de mare de fraze) care reprezintă „produsul finit” al gramaticii. însă oricât de mari ar fi deosebirile dintre variantele unei limbi. 2 . Asupra limbii acţionează diverşi factori de natură lingvistică sau de natură extralingvistică. 149 – 150.

2 Acestea sunt: 1. pentru că o limbă „trăieşte” prin vorbitorii ei. să se dezvolte şi capacitatea creativă. pentru ca. este prin definiţie un limbaj elaborat. De aceea trebuie să se explice elevilor că formarea deprinderilor de exprimare corectă nu este un scop în sine. În contrast cu limbajul popular. astfel că trebuie acţionat. intervine şi determinarea dialectală. care face ca acolo unde apare unul din termeni. Vorbitorul popular. deci îngrijit şi corect. 1975. la nivelul mesajului concret. trăsătură semnalată încă de Sextil Puşcariu. un lanţ ca zăpadă – nea – omăt. direct al comunicării nu divaghează. şi care înseamnă scurtimea relativă a mesajului limbajului popular. S. ceilalţi să fie excluşi. R. Coteanu. limba ar fi ameninţată de o periculoasă fărâmiţare în variante vorbite de grupuri prea restrânse de oameni. marii noştri scriitori. Fascinaţi de bogăţia de ansamblu a limbajului popular. Regulile sale sunt explicitate pentru a se asigura corectitudinea şi claritatea expresiei. organizarea dialogului în raport de situaţia concretă. descriere sau într-un dialog. sau limbajul literar standard. Creangă. nu utilizează. mai multe elemente decât sunt necesare într-o naraţiune. în spirit I. Brevilocvenţa. Stilistica funcţională a limbii române. 2. Simplitatea şi uniformitatea sintactică a mesajului este proprie limbajului popular. or dacă fiecare ar vorbi după bunul său plac. ci mai ales legătura strânsă cu o anumită situaţie. ci ea asigură unitatea unei limbi. Astfel se explică formulele şi structurile fixe.Cele mai importante caracteristici ale limbajului popular în opoziţie cu cel cultivat sunt descrise pe larg în Stilistica funcţională a limbii române a profesorului Ion Coteanu. a vorbitorului numai în limitele regulilor fixate. Concreteţea mesajului popular înseamnă nu numai o proprietate semantică.. Analiza gramaticală este conştientizată. Sadoveanu au utilizat corect şi real limbajul popular în creaţiile lor. Sinonimia bogată în ansamblu. Limbajul cultivat este cel care se învaţă în şcoală. pe baza ei. Caragiale. limbajul cultivat sau limba literară. ca şi precizările circumstanţiale (locale sau temporale) foarte frecvente în naraţiuni. Bucureşti. 4. Limbajul popular nu este sinonimic la nivelul vocabularului. Editura Academiei R. aparenţa bogăţiei sinonimice vine din perspectiva globală în care apare de pildă. Înţelegerea acestui aspect este extrem de importantă pentru analiza textelor literare în şcoală. În particular însă. 3. 2 3 . Preocupările de stabilire a unei variante cultivate a limbii române sunt foarte vechi în cultura română. Limbajul cultivat este un adevărat reper pentru orice vorbitor al limbii române. Eminescu. frecvenţa expresiilor frazeologice. dar redusă la nivelul mesajului. obligat şi de caracterul oral.

morfematic. fundamental în existenţa unui popor. Aceste încălcări ale normelor au drept cauze: interferenţa normelor locale şi particulare cu normele limbii literare (uşe în loc de uşă. Sistemul de norme s-a dezvoltat şi s-a îmbogăţit pe măsura ce limba literară îşi lărgea registrul naţional. precum şi aspectul scris al limbii. oi scrie.încălcare a normei ortoepice). Trăsăturile limbii literare sunt: 1. dicţionarele. lui Maria. Limba literară reprezintă o sinteză a posibilităţilor de expresie a limbii întregului popor. va plăcea. normele limbii 1iterare sunt atotcuprinzătoare. Nu toate faptele de limba sunt normate. fie a influenţei unor modele străine (Mingea a trecut de puţin pe lângă stâlpul drept al porţii. eream. Şi variantele teritoriale sau sociale ale limbii au norme. Faptul că gramaticile normative. Cei ce utilizează limba literară ţin seama de nişte reguli unanim acceptate numite norme. îndreptarele ortoepice şi ortografice consemnează tocmai aspectele limbajului cultivat. Normele ortoepice – reguli de pronunţare corectă a cuvintelor – şi normele ortografice – reguli cu privire 4 . Caracterul normat. este o dovadă a caracterului său de referinţă. or făcut în loc de eram. degajează şi degajă (nivel gramatical) etc. Normele actuale privesc toate nivelurile limbii: fonetic. inovaţiile individuale. fie a perceperii greşite a unor cuvinte noi (marşalier. de exemplu crater şi cratér (accent). Se cunosc destule cazuri când apar oscilaţii admise de lucrările normative.). jăfuit în loc de jefuit.ştiinţific. ea este caracterizată prin existenţa unui sistem de norme care-i conferă unitate în spaţiu şi stabilitate în timp. pentru consolidarea şi întreţinerea lui. am întelegut. fie a influenţei cuvântului scris (eu. gramatici normative şi dicţionare. va place în loc de va apărea. soldat. Ele au un caracter istoric: s-au constituit şi s-au impus în mod treptat. în timp o serie de succese). lexico-semantic. ele sunt locale sau particulare şi nu coincid întotdeauna cu normele variantei literare. Pe de altă parte. Normele au un caracter obligatoriu. voi scrie. visuri şi vise. codificate în îndreptare. draniţă. am făcut etc. bulină şi bulin. deoarece privesc toate stilurile funcţionale. fie analogiei (va apare. lui prieten meu în loc de Mariei. pe când normele locale şi particulare se întemeiază exclusiv pe uz şi tradiţie orală. ara în loc de ieu. Nerespectarea normelor limbii literare se numeşte abatere sau greşeală. ca urmare – fie a presiunii sistemului. cătană în loc de şindrilă. Aplauzele au salutat. gramatical. În sfârşit.). iera . prietenului meu etc. intinerar). am mers. pe măsură ce s-a simţit nevoia de a reglementa întrebuinţarea anumitor fapte de limbă. normele limbii literare consemnate în scris. bulgăre şi bulgăr (nivel lexical). am mersat în loc de am înţeles.

la reprezentarea grafică a structurii fonetice a cuvintelor – se raportează la nivelul fonetic şi morfologic. Limba literară este în interacţiune cu celelalte variante ale limbii întregului popor. Rolul director al variantei literare. Sistemul oral se manifestă sonor. în manifestările ei concrete (pe teritoriu) şi în timp (în limitele unei epoci). iar acest aspect este mai conservator. ea s-a perfecţionat o dată cu dezvoltarea istorică a poporului şi s-a generalizat pe măsura răspândirii culturii. care se referă la modificarea formală a cuvintelor (flexiune). Existenţa sistemului de norme acceptat de toţi vorbitorii constituie premisa unităţii şi stabilităţii relative a limbii literare. 4. mai refractar schimbărilor. Celelalte variante ale limbii nu cunosc decât aspectul oral. familiar. incidental. Tot de acest nivel ţin şi regulile de punctuaţie. limba literară tinde să devină un bun comun al maselor. ştiinţific. De caracterul normat al limbii literare se leagă şi noţiunile de corectitudine şi puritate. publicistic. fiecăruia corespunzându-le două sisteme interferente ale aceleiaşi limbi. argotic) al cuvintelor. prin succesiunea 5 . Limba literară include toate stilurile funcţionale . Aceste influenţe se exercită la toate nivelurile. 2. La nivel gramatical sunt norme morfologice. Unitatea şi stabilitatea se datorează în bună parte faptului că. Limba literară şi-a conturat începuturile pornind de la limba populară şi a rămas permanent în strâns contact cu aceasta.oficial. ridicându-le pe acestea până la nivelul ei de formulare şi de vehiculare a ideilor şi sentimentelor. şi norme sintactice. atunci se produce „o alunecare” către normele literare. limba literară se prezintă mai mult sau mai puţin uniform. totuşi aspectul scris are rol precumpănitor. între ele există întrepătrunderi şi schimbări active. ea se îmbogăţeşte preluând elemente lexicale şi gramaticale din celelalte variante. În lucrarea sa intitulată „Compoziţiile în şcoală”. dar în acelaşi timp le influenţează. regional. stilul artistic şi rudimente ale stilului tehnico-ştiinţific. două din calităţile generale ale vorbirii cultivate. Existenţa întregului registru funcţional. Caracterul unitar şi stabil. 3. Cu alte cuvinte. folosesc aspectul scris. Constantin Parfene sesizează cele două căi pe care se realizează comunicarea: orală şi scrisă. iar dacă. care se referă la omogenizarea enunţurilor. O dată cu răspândirea culturii şi învăţământului. La nivel lexico-sintactic se precizează mai ales în dicţionarele explicative (DLRM. colocvial. producând schimbări care duc treptat la modificarea configuraţiei acelei variante. DEX) caracterul literar sau neliterar (popular. Nu se pot face însă delimitări şi fixa graniţe între limba literară şi limba populară. deşi limba literară este utilizată oral şi scris. Această trăsătură se evidenţiază şi mai net prin comparare cu variantele teritoriale şi sociale care suferă variaţii destul de mari în timp şi în spaţiu.

cuvinte şi expresii incidente. Dar ce înseamnă standard? Cuvântul este înrudit în istoria sa cu stindard. S. Bucureşti. „flamura” purtată ca simbol în bătălii. limbajul adresării directe. desemnând „o normă”. a început să însemne „element de referinţă”. Ortografie şi greşeală. acesta e mai elaborat.2 Limba română standard Studiul variantelor limbii române literare numite stiluri sau limbaje aparţine stilurilor funcţionale. care în limba vorbită e spontan. Dialogul din limba vorbită se caracterizează prin abundenţa elementelor interogative şi afective. organizate sintactic. sistemul scris se manifesta grafic.fonemelor. printr-o suită de grafeme. modulaţiile tonului. prin prezenţa enunţurilor incomplete. Comunicarea orală influenţează limba scrisă prin fragmentarea frazei în segmente izolate. p. cu timpul. 39. Cea mai utilizată variantă orală şi din această cauză „limbajul standard este. de la om la om. 1972. pe când în cea scrisă. 6 . anchetelor realizate la radio şi televiziune. pentru a fi concordanta cu normele gramaticale şi inteligibile prin ea însăşi. unde. ceea ce şi astăzi se mai numeşte „etendard”. De aici el a fost împrumutat ca neologism în multe limbi moderne. Cuvântul a trecut apoi în engleză. al dialogului sau al Guţu – Romalo. în cadrul căreia limba standard este un concept lingvistic. care sunt aspecte coexistente ale limbajului standard. II. nedirijat. prin frecvenţa enumeraţiilor de tipul „întrebare – răspuns”. 3 conversaţiei. Între cele două variante apare un decalaj datorită faptului că limba vorbită este inovatoare pe când limba scrisă este conservatoare. un „termen ideal de comparaţie”. Valeria. Dintre deosebirile existente între aceste două variante. nuanţele sunt marcate prin mijloace specifice: debit verbal. ordinea specifică a cuvintelor şi altele. cu contur de comunicări independente. omul foloseşte ambele sisteme. prin prezenţa aportului pozitiv articulat prin intermediul unui substantiv cu sens general. a mesajelor formulate imprecis. E. fapt observat cu ocazia interviurilor. „reper invariabil”.3 În comunicarea orală. În timpul actului comunicării. „tip”. în primul rând. Comunicarea scrisă cere o mai atentă cenzurare a materialului oferit de limbă. al monologului”. repetiţii. Cele două aspecte ale vorbirii se influenţează reciproc: comunicarea scrisă înrâureşte comunicarea orală prin construirea unor enunţuri complete. amintim construcţia dialogului. pauze. Căci în limba franceză veche „estendard” înseamnă „steagul”.

acest limbaj. general sau comun. Coteanu. neobişnuite presupunându-se că sunt abateri ori devieri de la standard. denumit în mod convenţional standard.. p.5 4 I. Reproducem în cele ce urmează schema diasistemului cu toate ramificaţiile sale. Din acest punct de vedere. cit. o definiţie edificatoare: „Sub numele de limbaj sau de limbă standard. În al doilea rând. aşa cum face cu celelalte domenii cărora le corespunde un anumit stil funcţional. Într-adevăr. pentru că nu s-a luat în consideraţie aspectul funcţional. în lucrarea „Stilistica funcţională a limbii române”. de acel ansamblu de reguli instituite pe baza uzului general care asigură unitatea. modul în care s-a stabilit limbajul standard nu ni se pare satisfăcător. căci astfel nu ne-am da seama care sunt diferenţele dintre un mesaj realizat în varianta ştiinţifică ori artistică referitor la o aceeaşi realitate pe care o putem exprima folosind numai elementele date ale structurii limbii. Cu aceasta „unitate” s-au comparat apoi fenomenele rare. Lucrurile ar părea simple. 50. de limbaj uzual.) au o destinaţie clară şi. ştiinţific. tragem următoarele concluzii: în primul rând. stabilitatea şi folosirea corectă a limbii. În al treilea rând. ea nu serveşte un domeniu la fel de bine conturat ca celelalte şi nici nu da naştere la mesaje”. 1973. justificat de ideea că variaţiile de exprimare trebuie raportate la o constantă lingvistică. limbajul standard trebuie să fie cel mai apropiat de normă. în consecinţă dau naştere la mesaje. după academicianul I. „neafective”. administrativ etc. 51. Problema este însă cum se ajunge la determinarea constantei. în orice caz. avem nevoie de un limbaj pentru a ne servi „ca termen de comparaţie” atunci când vorbim despre stilurile limbii. sub cel de limbă uzuală. dar nu are un domeniu ce ar putea fi conturat din punct de vedere social – cultural.4 Din cele expuse mai sus. 5 7 . p. specialiştii au grupat adesea o serie de fapte şi reguli lingvistice a căror principală caracteristică a fost considerată apariţia lor la toţi vorbitorii unui idiom în împrejurări obişnuite „normale”. Coteanu. op. Dar autorul revine asupra acestui concept şi asupra dificultăţilor pe care le ridică: „Procedeul este la prima vedere corect şi. unitatea standard nu se integrează la nivelul aşteptat. Idem.Academicianul Ion Coteanu dă. este simţit de noi toţi ca vorbitori ai limbii române. generală ori comună. într-un sistem în care celelalte limbaje (poetic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful