ZAKON O RADU uređuje sljedeće oblasti: Način i postupak zaključivanja ugovora, Radno vrijeme radnika, Odmore i odsustva, Plaće

i naknade, Zaštitu prava iz radnih odnosa, Zaključivanje i primjenu kolektivnih ugovora Sporazume između poslodavca i radnika Učešće radnika i sindikata u zaštiti prava radnika Radnik je svako zaposleno lice na osnovu ugovora o radu, a poslodavac je svako pravni ili fizičko lice koje radniku na osnovu ugovora o radu daje zaposlenje. Zakon o radu uređuje: puno radno vrijeme, nepuno radno vrijeme, prekovremeni rad, preraspodjelu radnog vremena, noćni rad. Prekovremeni rad ne može trajati više od 10 sati sedmično. Noćni rad je rad od 22h do 6 h, zabranjen je mlađim od 18 godina, trudnim ženama i majkama sa djetetom mlađeim od 1 godine. Odmori i odsustva: dnevni odmor, sedmični odmor, godišnji, plaćeno odsustvo, Zaštita radnika: zaštita žena i materinstva, zaštita bolesnih i invalidnih osoba. Plate i naknade-poslodavac ne može radniku isplatiti platu manju os one utvrđene kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Mobing je oblik ponašanja na radnom mjestu kojim jedno ili više lica sistematski u dužem vremenskom periodu psihički zlostavlja ili ponižava drugo lice sa ciljem ugrožavanja njegovog ugleda, časti i integriteta. Prestanak radnog odnosa: smrt radnika, sporazumom poslodavca i radnika, otkaznim ugovorom od poslodavca ili radnika, 40 godina penzijskog staža ili 65 godina života i najmanje 20 godina RS., istekom roka važenja ugovora, odlukom nadležnog suda, danom prestanka rada poslodavca. Poslodavac može otkazati ugovor o radu zbog: teže povrede radnih obaveza, tehnoloških razloga, 3-5 dana neopravdanogg odsustva i ako radnik ne može izvršavati radne obaveze. Otkazni rok: 15 dana ako radnik daje otkaz, 30 dana ako poslodavac daje otkaz, otpremnina i RK. Ugovor o radu je dvostrano obavezujući ugovor između radnika i poslodavca u pismenoj formi, može biti: na neodređeno vrijeme, određeno vrijeme, ne neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada, zaključen sa pripravnikom. Ugovori sa kojima se ne zasniva radni odnos: volonterski, privremeno i povremeno obavljanje poslova. Oni se ne mogu zaključiti na period duži od 2 godine. Probni rad 3 mjeseca, pripravnik ima pravo na 80 % plate a volonter na 35 % plate i prava na zdravstveno osiguranje. Zakon o ravnopravnosti polova garantuje jednake mogućnosti svim građanima i sprječava diskriminaciju zasnovanu na spolu. Direktna diskriminacija kada je lice tretirano nepovoljnije u odnosu na drugo lice u istoj situaciji po osnovu spola. Indirektna je kada pravna norma jednaka za sve dovede u nepovoljan položaj lice jednog spola u poređenju sa licem drugog spola. Zabranjena diskriminacija po osnovu spola. Neprimjenjivanje iste plaće i beneficija, onemogućavanje napredovanja u poslu, različit tretman zbog tudnoće, porođaja, onemogućavanje uslova za obrazovanje i usavršavanje.

koordinacija zaposlenih).Menadžment ljuskih resursa odnosi se na politike. obuka i razvoj. prakse i sisteme koji utiču na ponašanje zaposlenih. 2. Analizom se prikupljaju podaci o tome šta zaposlenici treba da rade na svom radnom mjestu. Usluge radnicima: stipendije za školovanje. Načela MLJR: 1. Djelokrug rada sektora LJ R : regrutacija i zapošljavanje (intervjuisanje. obukom. mehanistički 3. 4. Sektor ljudskih resursa je neprofitan i predstavlja centar troška i za njega se mora planirati budžet. ciljevi fleksibilnosti i promjena. motivacijski 2.  Personalni dosjei (informativni sistemi. zapošljavanjem. njihova odanost je veća. Zaposlene treba posmatrati kao investiciju sa dugoročnim efektima koji nadmašuju investirano. pravne usluge. testiranje. disciplina zaposlenih.TQC-total quality control (Japan) . procjenom i nagrađivanjem zaposlenih u kompaniji. njihove stavove i radnu uspješnost. unapređenje uslova rada. čuvanje dosjea zaposlenih)  Zdravlje i sigurnost zaposlenih ( kontrola sigurnosti na radu. organizacijama osigurava konkurentsku i stratešku prednost. zarade. programi rekreacije i zdravlja. socijalni ciljevi.  Strateško planiranje-predviđanje i planiranje 3 osnovne koncepcije sistema kvaliteta: . 4 Osnovna pristupa oblikovanja posla: 1. prehrana. percepcijski pristup . Odnosi se na politike potrebne da se izvrše menadžerski zadaci u vezi sa personalnim pitanjima. provjera zdravstvenog stanja). Beneficije se dijele na : beneficije sigurnosti i zdravlja i beneficije slobodnog vremena.TQM-(SAD i Zapadna Evropa) . biološki-ergonometrijski 4.  Odnosi sa zaposlenim i zajednicom-obezbjeđenje poštovanja propisa u oblasti rada i radnih odnosa. 2 osnovne aktivnosti u analizi posla: sistematizacija i oblikovanje posla. Najbolji rezultati se postižu ako pojedinci ostvaruju svoje lične ciljeve istovremeno kada i organizacija svoje.ISO 9000 (Europa) Ciljevi MLJR (3 grupe): poslovni i ekonomski ciljevi. profesionalna odjeća i prevoz. briga za djecu. Izdvajanja za ovaj sektor zavise od : djelatnosti kompanije i veličine kompanije. Ako zaposleni mogu zadovoljiti više svojih potreba u organizaciji. 3. Kvalitetno upravljanje LJR.

6. Pribavljanje ljudskih resursa. liječnička provjera. od kojih se procesom odabira.Planiranje je izrada planova za popunu budućih radnih mjesta. Metode selekcije: 1. Strategije za otklanjanje manjka radnika: zapošljavanje novih. penzionisanje. testiranje. 4. Predviđanje: statistika i metode prosuđivanja. 3. preporučeni kandidati oglasi u novinama i časopisima biro za zapošljavanje privatne organizacije za zapošljavanje fakulteti i škole web portali Selekcija se temelji na 3 inputa: 1. usavršavanje. pribavljanje privremenih radnika. koje se zasniva predviđanju slobodnih radnih mjesta i odlučivanju da li će ona biti popunjena kandidatima koji već rade u firmi ili izvan nje. prirodno osipanje. Pribavljanje je proces privlačenja na slobodna radna mjesta kandidata koji imaju sposobnosti i vještine potrebne za uspješno obavljanje poslova od kojih se slekcijom odabiru oni koji najviše odgovaraju zahtjevima radnog mjesta. informacijama o kandidatima Faze selekcije: pregled prijava. 3. premještaj nakon usavršavanja. provjera referenci. Vrste izvora: unutrašnji i vanjski Izvori pribavljanja: 1. preliminarni intervju. prekovremeni rad. Strategija za otklanjanje viška radnika: otpuštanje. premještaji. 5. kao postupak privlaćenja kvalitetnih kadrova u preduzeću uključuje traženje. privlačenje i osiguranje skupine kandidata. planu potrebnih kadrova 3. 4. smanjenje plata. 2. izmještanje. preoblikovanje posla. 5. 2. podjela posla. degradacije. izaberu oni koji najbolje odgovaraju zahtjevima slobodnih radnih mjesta. intervju preporuke i biografski podaci testovi kognitivne sposobnosti testovi fizičke sposobnosti upitnici ličnih osobina . analizi posla 2.

testovi poštenje i testovi upotrebe droga Vrste intervjua: 1. Prema broju osoba koje vode intervju . Prema stepenu struktuiranosti 2.6. testovi uzoraka posla 7. Prema načinu bodovanja 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful