SEMINARSKI RAD

TEMA: Faza reprodukcije

Profesor: Dr. Ibrahim Jusufranić Asistent: Mr. Vinko Jakić

Student: Nedim Burgić Broj indeksa: S-88-I/11

1 Ekonomika kao nauka 1.2 Reprodukcija .Sadržaj Uvod 1.

-UVOD- 1. Bez ulaganja nema reprodukcije. i time se postiže veći stepen efikasnosti poslovanja. Proces reprodukcije započinje određenim ulaganjima pa govorimo o elementima inputa (ulaza) i rezultira određenim učincima pa govorimo o elementima outputa (izlaza). a završava ostvarivanjem uvećane količine novca koja je rezultat plasmana proizvedenih proizvoda i/ili usluga na tržištu. 1. odnosno čimbenike koji djeluju na njegov poslovni uspjeh te utrvđuje zakonitosti u njegovom poslovanju. troškovima. U zavisnosti kako se posmatra reprodukcija može biti: Društvena Individualna .2 Reprodukcija Proces proizvodnje koji se stalno obnavlja naziva se reprodukcija. Reprodukcija predstavlja osnovnu komponentu razvoja drustva. Tokom procesa reprodukcije dolazi do transformacije angažiranih sredstava gdje se uložena sredstva (elementi ulaza) u procesu proizvodnje transformiraju u rezultate rada ( elementi izlaza). rezultatima poslovanja te mjerilima uspješnosti poslovanja.1 Ekonomika Ekonomika je znastvena disciplina koja se bavi gospodarskim problemima preduzeća u nekoj stvarnoj sitaciji. Proces reprodukcije započinje postojanjem određene količine novčanih sredstava. elementima radnog procesa. Ostvareni rezultati uslovljavaju ulaganja. Bavi se izučavanjem sredstava preduzeća. Ekonomika preduzeća proučava preduzeće. pa samim tim nema ni rezultata u reprodukciji.

Potrošnja se može posmatrati kao : Proizvodnja Krajnja potrošnja . prerade i oblikovanja. Ona se nadovezuje na prethodnu fazu. Društvena reprodukcija čini četiri međuzavisne faze: Proizvodnja Raspodjela Razmjena Potrošnja Proizvodnja kao prva faza reprodukcije je osnovna faza. i potrošnju sa druge strane. i u njoj se vrši raspodjela rezultata društvene proizvodnje na pojedince. sa jedne strane.1 Društvena reprodukcija Društvena reprodukcija se odvija na nivou društva. Radi se o proizvodnji jedne društvene zajednice koja se stalno obnavlja. Svaki sistem društvene proizvodnje ima svoje principe raspodjele. predmeta prirode koje čovjek vrši. definiše se kao proces prisvajanja. Razmjena je vitalan segment procesa reprodukcije. On povezuje proizvodnju i raspodjelu. Materijalna dobra se stalno troše pa se njihova proizvodnja odvija neprekidno. U njoj se troše materijalna dobra proizvedena u proizvodnji. Sledeća faza društvene reprodukcije je faza raspodjele. U njoj se stvaraju materijalna dobra.2. Razmjena se pojavljuje u dva oblika i to : Prirodna Robno-novčana Ciklus reprodukcije završava se fazom potrošnje.

P.2 Individualna reprodukcija Individualna reprodukcija je prisutna na mikro planu.2. Kod trgovinskih organizacija nema faza proizvodnje. radna snaga). stim što novčana masa pri okončanju reprodukcije treba da bude uvećana za novo nastale vrijednosti. N1. R.novac uvećan za novostvorene vrijednosti. R1. Proces individualne reprodukcije počinje i završava se sa novcem. i njenom realizacijom se dolazi do novca. Obuhvata skup međusobno povezanih poslovnih aktivnosti u preduzeću. Tok reprodukcije N – R – P – R1 – N1 Gdje je: N. Ovakav tok reprodukcije karakterističan je za proizvodna preduzeća. koji se zatim uključuju u proizvodnju. N – R – N1 Novcem se kupuje roba za dalju prodaju. da bi se prodajom gotovih proizvoda i naplatom došlo do novca radi novog ciklusa reprodukcije.gotovi proizvod.proizvodnja.sredstva za proizvodnju.novac. gdje dolazi do njihvog trošenja i stvaranja gotovih proizvoda. U zavisnosti od obima novčane mase u završnoj i početnoj i završnoj fazi reprodukcije poznate su : Prosta N=N1 (novac = novac uvećan za novostovrene vrijednosti) Proširena NmanjeN1 (novac manje novac uvećan za novostvorene vrijednosti) Umanjena reprodukcija N>N1 ( novac > novac uvećan za novostvorene vrijednosti) .. Raspoloživim novcem objezbjeđuju se elementi procesa rada (sredstva za rad.

. onda je to prosta reprodukcija. Proces reprodukcije završavamo većom novčanom masom od početne označava proširenu. a ako je obrunuto označava umanjenu reprodukciju. . jednaka novčanoj masi upotrebljivoj za iste aktivnosti.Kad su novčana sredstva.koja se obrazuju prodajom i naplatom proizvedenih dobara i izvršenih usluga.

pa ni rezultata reprodukcije.transportna sredstva. Predmeti rada obuhvataju materijalne elemente koji se unose u procese rada kao sto su : . Smatra se vitalnim segmentom reprodukcije. . Pod elementima ulaganja podrazumevaju se činioci procesa rada i tu spadaju: predmeti rada.dijelovi. oblika ulaganja. sredstva za rad. a rezultat izlazni (outputi). Ulaganja su ulazi (inputi).ambalaža i dr.postrojenja. .materijal. i porijekla ulaganja. U sredstva za rad spadaju: .3. . . Ostvarene rezultate uslovljava ulaganje.alati i inventar. Zato moraju biti uskladjeni sa ciljevima i zadacima preduzeca. organizator i izvrsilac svih poslovnih aktivnosti. . Predmeti rada i sredstva za rad cine materijalne elemente reprodukcije. vidova ulaganja. jer je radnik inicijator. Bez ulaganja nema reprodukcije. . i radna snaga.uređaji.2 Pojam i karakteristike ulaganja Ulaganja u reprodukciji mogu da se prate sa vise aspekata i to putem: elementa ulaganja. . 3.1 Ulaganje i rezultat reprodukcije Za organizovanje i funkcionisanje reprodukcije potrebna su ulaganja. Radna snaga je subjektivni element.energenti. .sirovine.

Pod angazovana sredstva podrazumevamo postupak blokiranja sredstava u odredjene namene. . sredstva za rad. -uslovi nabavke predmeta rada.vreme angažovanja. i .angažovana sredstva po pojedinim elementima proizvodnje. i radnoj snazi. transportnih sredstva.2 Angažovanje sredstava u elemente proizvodnje Pod angažovanje sredstva u elemente proizvodnje podrazumjeva se angažovanje sredstva u predmete rada.obim angažovanja sredstva. Obim proizvodnje i visina angažovanih sredstva u predmete rada nalaze se u u odnosima upravne srazmjere. neophodno je angazovanje sredstava. 4. Novčana sredstva upotrebljena za kupovinu uređaja. -mogucnost prodaje gotovih proizvoda i dr.1 Angažovanje sredstava u reprodukciji Da bi se proces reprodukcije normalno odvijao.4. Na angazovana sredstva predmete rada uticu okolnosti kao sto su: . Karakter tehnološkog procesa opredjeljuje obim angažovanja sredstava u elemente predmete rada. Pitanja vezana za angažovana sredstva analiziraju se kroz : . . -karakter tehnoloskog procesa.obim proizvodnje. i drugih oruđa ima karakter angažovanja sredstva.

Vrijeme i obim angažovanja sredstava su osnovne determinante angažovanja sredstva. 5.5.u tehnološkoj fazi od : dužine trajanja tehnološkog procesa . Po fazama ciklusa reprodukcije obim angažovanja sredstava zavisi: .u pripremnoj fazi od : vremena i isplaćenog iznosa . i na kraju u prodajnoj fazi sredstva su angažovana od momenta ulaska proizvoda u skladište pa sve do njegove prodaje i naplate. . Blokiranjem sredstva u pripremnoj fazi započinje isplatom.1 Vrijeme angažovanja sredstava Za ekonomiju poslovanja bitno je i vrijeme angažovanja sredstava. To je vremenski period od blokiranja do deblokiranja sredstva pri izvršenju zadataka preduzeca. tehnološka i prodajna faza. Vremenski angažovana sredstva se mogu posmatrati kroz nekoliko faza: procesa reprodukcije (pripremna).u prodajnoj fazi od : dinamike prispjeća i isporuke gotovih proizvoda.2 Obim angažovanja sredstava Pod obimom angažovanja sredstava podrazumjeva se suma sredstava koja se blokiraju u određenom vremenskom periodu. dok angažovana sredstva u tehnološkoj fazi se poklapa sa trošenjem elemenata procesa rada.

Dakle. a ciklus reprodukcije kupovinom novih sredstava za obnavljanje proizvodnje. ciklus angažovanja se završava prodajom gotovih proizvoda.Z A K Lj U Č A K Postoji razlika između angažovanja i ciklusa reprodukcije. .

LITERATURA dr Bogdanović Mile: Poslovna ekonomija. Visoka poslovna škola strukovnih studija. 2008. Politička ekonomija. 1982. dr Tihomir Vlasković. Izdavač: Visoka poslovna škola strukovnih studija – Leskovac . dr Mladen Korač. Leskovac. Beograd. Rad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful