P. 1
Geriausi.receptai.2011.Nr.2.LT.BTT-Team

Geriausi.receptai.2011.Nr.2.LT.BTT-Team

|Views: 108|Likes:
Published by Egle Zuikauskaite

More info:

Published by: Egle Zuikauskaite on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2012

pdf

text

original

genautl

re(e

1

1 m. Nr. 2 (19)

: 3n
::o ]]]]]]]]]]3r-G* :r-

:r--

:

-N -l -N

o\

gerrautr

receptar
ffifur#r

o

@m#ffiffi
-

Siame patiekolq leidinuke - trys temos, kurios podiktavo vosoro, Siltuolu sezonu pokinta mlsq mitybos iprotius - organizmas nebenori sotous, riebous ir karito moisto. Atsirando ir kitq sqlygq doiniau blname grynome ore, gomtoje, doiniau iikyloujame. Kepsnioi ont louho, iinoma, puiki prqmogo ir puikios vaiids.Toiiau galimo nusiveiti igomtq daugybq poprostesniq sousq produktt4, dorhoviq, kuriq skoni puikiai pogerins iatti,ti,

podaiai. Poilsioujant potogu vaiiintis ir picorpiq+"" Be to, ir picq paploiioi, ir picq priedai,ga[i blti ne vien trodicinioi italiiki. Gaminont ii jlsqfanatozija neribojomo. No, o ive nii o ntiem s gi mtod ien! vasarq t
zot u m a, st I u m o, sv tezos po ko reg u oj o vai ii q vo I g i o r vienos puotos otributas ypotingos ir puoinus.
4tv.t

.

,

-

't

Zurnalo,,Mano namai" priedas,,Geriausi receptai. MANo NAMAI virtuvd".2011 m. Nr.2 (19). Redaktord Dalia Daugirdiend, dizainere Simona Kutyte-Svilainiend. Reklama (8 5) 2 477 878. Tira:as - I0000egz.l55N 1822-7473.LeidejasUAB,,EKSPRESSLEIDYBA'iJ.Jasinskiog.16C,01112Vilnius, @1. (a il 2 477 714.www.manonamai./t Spausdino AS,,Printall", Talinas.

Cu,wa

J tlalW
'i
i:.
',:;- ':ef,

q(

:; E
:=,.

i:.

::ii:

l:"

f=.

Ruoidami vaiSes vaikams nepamirikite, kad maiqjq sveiiai pirmiausia susirenka pasilinksminti ir paiaisti, o ne prisivalgyti. Tod6l vaiiiq stalas tur6tq buti ne toks, kaip suaugusiqiq. lSkart atsisakykite karStq patiekalq, salotas suddkite iatskirus indelius, uikandZius gaminkite tokius, kurie butq valgomi viena ranka.Vaikams patinka kariti sumu5tiniai, vaisiq salotos, plakti desertai, pyragaiiiai, sausainiai. lr, ai5ku, koks gimtadienis be torto!

Morkq salotos su avieciq padaZu
(2 porcijos)
REIKES: 6

morkq,200 g avieiiq,
2

1

iaukitelio medaus,
seklq,

druskos,
1

juodqjq pipirq,

iaukittl moli0gq

vazondlio ivie2iq salottq, saujelds avietiq.

Nulupkite ir smulkiai sutarkuokite morkas. Avietes sutrinkite su medumi, pagardinkite

truputiu

druskos ir pipirq. Sausoje keptuv6je paskrudinkite moliIgq sdklas ir uZberkite iiupsneli druskos. Salotq lapus nuplaukite, nusausinkite ir suddkite i lek5tq. Tarkuotas morkas sumaiiykite su avieiiq padaiu ir sudekite ant salotq lapq. UZberkite skrudintq moli0gq seklq ir kelias avietes. Patiekite iskart.

600 ml vandens. cukrumi ir citrininiais pipirais. I Saukitelio REIKES: d ruskos. REIKES: 7-B ivie2iq virtq bulviq r. Tuo metu pomidorus supjaustykite skilteldmis.. ridikdlius ir virtus kiauSinius supjaustykite grieZindliais. 1 iviehio agurko. fetq susmulkinkite kubeliais. 75 g PADAZUI: 100 ml majonezo. pagardinkite druska. PADAZUI: 150 ml alyvuogitl aliejaus. pomidorus ir vaiki5kas deireles . Kuskusq sukrdskite idideli indq. cukrumi ir kapotais krapais. supilkite likusi padaZq.Tada nuluptas bulves.rl (6 porcijos) (nenulupttl. SvieZiq bulviq salotos ^-. GRIETININIAM PADAZtJIt 250 ml grietinds. Papuoiti: prieskoniniq 2alumynq.250 g vyininiq pomidorq. agurkus i5 pradZiq grie2in6liais. laiSkiniais iesnakais ir krapais. . 100 ml grietinds.Tada iimaiiykite didele 5akute ir palikite atvesti. pagardinkite druska. 100 g ialiqjqalyvuogiqsu mdgstamu idaru. Tada sud6kite ridikdliq grieZin6lius. Kop0stq ir rukytE desrE supjaustykite juostel6mis. I didelg lekitg sud6kite salotq lapus. laiikiniq iesnakq. X.. pipirais. 2 ivie2iai sldytq agurkq. 4 ridikeliq. Soiios kop0stq salotos REIKES: 1 1 (4 porcijos) 00 g ivie2i q koplstq. 1 PAPUO5TI: raudonojo svoglno.papuoikite prieskoniniais ialumynais. paskui . bazilikq. Nuo pusvalandZio iki valandos palaikykite 5aldytuve. krapq. uZplikykite verdantiu vandeniu. citrininiq pipirq. 5 salotq lapq. Paruo5kite padaZq: majonezq sumaiiykite su grietine. o agur- kus. Pirmiausia paruo5kite padaZq: grieting sumaiSykite su majonezu.300 g fetos. gabaliukus. ivie2iq krapq. cukraus.druskos. 2 virtq 2 pomidorq | 00 g kiauiiniq. supilkite dali grietininio padaZo. I obuolio. Sudedamqsias salotq dalis sumaiSykite su padaZu. Puoikite raudonaisiais svog0nais.i^ ^v. Kuskusq sumaiiykite su citrinq sultimis. druskos. g tarkuoto slrio. 1 00 g juodqjq alyvuogiq be kauliukq. pipirt1. uZdenkite ir palikite 5 minutes pastoveti. Bazilikus supleSykite. 100 rlkytos deiros..juosteldmis. cukraus. morkos. juod$q pipi rq. pridekite dar2oviq. pomidorq juosteles ir kiau5inil.ketvirtiais. 4 iaukitq citrinq suliiq. Plonais grieiineliais supjaustykite alyvuoges.Fetos ir darZoviq salotos su kuskusu (6 porcijos) j00 g kuskuso. Nuskuskite ir sutarkuokite morkq ir obuoli. ant jq sukraukite bulviq grieZinelius. | 00 ml majonezo. agurkq ir deireliq juosteles. uZpilkite paruoStu padaZu. vaikiikq deireliq.

F**-*'" '*+ -"tr .: .'.

1 pakelio plonai supjaustyto neaitraus saliamio.5 valandos arba tol. vlRsuTlNlAM sLUoKSNlUl: 100 ml alyvuogiq aliejaus. UZberkite j0ros druskos ir padenkite kapotais rozmarinais. cukrq. ant jq uZddkite pomidorq grie2inelius. Sutepkite picq padaZu arba keiu- pu. . drungnq vandeni ir alyvuogiq aliejq. kol s0ris iSsilydys ir tapsauksinio atspalvio. apibarstykite supjaustytais ir 2iedeliais iSskirstytais porais. Kepkite 1 70'C temperatOros orkait6je 25-30 minuiiq.Te5lq dekite ant stalo ir minkykite 10 minutiq. UZdenkite skarele ir palikite dar 30 minuiiq kilti. Teila turetq kilti 1. suformuokite apvalq diskeli ir ddkite ant kepimo skardos. kol taps lygi ir 2vilgi. 6 tesnako skilteliq. ^. kad iikiltq.Traikus lavaSo kqsneliai 30A-400 9 tarkuoto sArio. . kol padvigubds.i1i r. mieliq. Aptepkite keiupu. Pagardinkite druska. Tada dekite i aliejumi iSteptq dubeni ir apverskite taip. 1 poro. juodqjq pipirq. Dailiai i5deliokite saliamio grieZindlius. lta I iSkas paplotelis (focacci a) . picq prieskoniq. juodaisiais pipirais ir picq prieskoniais.Tq pati darykite ir su likusiu lavaiu. 1 ddiutdstunqaliejuje. 100 g tarkuoto sArio arba mocarelos grieiindliq. U2barstykite tarkuoto s0rio ir kepkite iki 220. 7 iaukito alyvuogiq aliejaus. 420 g niltq. Praskirtas duoneles suddkite i kepimo popieriumi i5klotq kepimo skardq. Pamaiu imaiiykite miltus. I iaukito j0ros druskos. pomidorq grieZindlitl.. 1 iaukitelio cukraus. ivie2iq arba diiovintq rozmarinq.. Lavaiq pad6kite ant kepimo popieriumi i5klotos kepimo formos ir i5pjaukite jos dydZio gabaliukq.--. druskos.Teilq prispauskite. Palikite 5 minutes atvesti. tarp jq palikdami 2 cm tarpus. 4 iaukitq picq pada\o arba keiupo. | 00 ml ketupo.i--1. Dubeni apdenkite pldvele ir laikykite Siltai. Alyvuogiq aliejq sumai5ykite su trintomis iesnakq skiltel€mis ir supilkite ant paplotelio. kad visa teila vienodai pasidengtq aliejumi. REIKES TESLAI: 15 g r=ffi Sumai5ykite mieles.C ikaitintoje orkaiteje maZdaug 5 minutes. Apibarstykite tarkuotu sr. UZkandZius tiekite karitus! Ruginds duoneles pica REIKES: 2 t+ mazytes picos) suvoitq ruginitl duoneliq.rriu arba apd6kite mocarelos grieZineliais. uid6kite nusausintq tunq konservq. (4 porcijos) REIKES: 1 lavaio lakito. 3AA mlvandens. Krumpliais lengvai ispauskite duobutes ir palikite kilti dar 1 valandq. Lava5q supjaustykite kvadrateliais taip. kad ant kiekvieno b[tq po saliamio grieZinelj. Kepkite iki225oC ikaitintoje orkaitdje 5-10 minuiiq.

.

200 g vyininiq pomidorq.. lmaiiykite didZiqiq dali s0rio (5iek tiek jo palikite apibarstymui). Tada suddkite trintus konservuotus pomidorus. lSlydykite sviestq ir sudekite iji likusius produktus. Sudekite idarE ant teilos. 200 g trintq konservuotq pomidortT.200 g mocarelos. druskos. Kiekvienq aptepkite.3 pomidorq.3 tesnako skilteliq. receptq2l p.. kol pyrago paviriius graiiai pagels. juodqjq pipirq. Rankomis suformuokite (arba ant miltuoto stalo iikoiiokite) 15 maiq paplotdliq ir sudekite i skardq.Marinaros" pada2u ir uZberkite tarkuoto surio.Pyrageliai su rikota ir pomidorais (6 porcijos) REIKES: 500 g sluoksniuotos teilos.Marinaros" pada1o (2r. I svoglno. ant vir5aus uZdekite per pusq perpjautus vyininius pomidorus. Aptepkite Bolonijos padaZu ir kepkite orkaitdje 10-15 minuiiq. pipirais ir raudoneliais. 250 g g varikes. prispauskite teilq prie formeliq dugno ir sieneliq.iREI KES: 300 (8 porcijos) 00 g sviesto. ldarui paruoiti sumaiSykite rikotE.2l psl. f MaZos picos REIKES. Suformuokite 10 maZesniq apskritq paplotdliq.Campanello" surio. tesnako skilteles ir oakaitinkite dar kelias minutes. 5luoksniuotq te5lq iikoiiokite ant miltuoto stalo. SuriO pyragaS ^^^ ^-. 3 kiauiiniq. 2 kiauiiniq tryniq. 1/4 (15 picq) kiekio teilos (2r. Supilkite te5q i kepimo popieriumi iiklotE24-26 cm skersmens atsegamq kepimo formq. 4 saukitq grietines. 1 6 iaukitq kvietiniq miltt|.). suberkite susmu lkintq svog0nq.. lkaitinkite orkaitq iki 185"C. Paiaukite iorkaitg ir kepkite 20-30 minuiiq. lkaitinkite orkaitq iki 180"C. pagardinkite druska. 1/4 kiekio . . | 00 g tarkuoto . Kai iikeps. Pakaitinkite dar 10 minutiq. Ant viriaus uZberkite likusi s[ri. tarkuotE suri ir kiauiinio trynius. Sudekite juos i keksiukams kepti skirtos formos duobutes. druskos ir juodtUq pipirq (pagal skonl. Pagardinkite juodaisiais pipirais.. aliejaus (kepti). Ant jos uZdekite po kelias pomidoro riekeles ir apSlakstykite alyvuogiq aliejumi. I5 Orkaitg ikaitinkite iki 250'C temperatUros. Apibarstykite smulkintais tiobreliais ir paSaukite iorkaitg.). tarkuoto s0rio. Kepkite 15-20 minuiiq. BOLONIJOS PADAZUI: 300 g fario. pradiiq pagaminkite Bolonijos padaZq: keptuvdje pakepinkite far5q. 1 iaukitelio dZiovintq raudondliq arba baziliktl. Nuimkite nuo ugnies ir palikite atvdsti.. Te5lq subadykite 5akute.IDARUI: 250 g riko- tos sIrio.2 iaukitq kapotq iiobreliq.

- r.alite ibeni . taili si grietines pacia2u.r- iarkucilr stiir. .-pkite xeptuveje ir paiiektie i<arjLus sr'l jogr'rrio arba sr. e....r .::ii.]vete 1.-t ! i j €.11 grybar::.. Pai.iirinin.s|le. bl .4it..-tstij....qi ::'r .t* '& . l..pirr i!erat :rrrraiiykite il suicrmuokitLa maZu: Kct!er:L-rkrts.ar. .j p.iil4L..i.- .t .iiniu ir iaiuirynars.!.-!.ii1 @ & L * rf* \ . r n a ri d o s ite s li i )rt l-r s g t'l b r s..'s "i':.-rs.tl 'ia '':.' a:.lrics :. ' qki s.g.. g.rarijir-k ie diuska .rij "if .ii.i-]ZKAI..r: ri: :: 'lrl+.':' u'ffi I &..IDZIAI i:. ti aoierq p..*.* * .i. 1r': . piles ta j pen lik..q:..rc5 varCe.d s' i:r!r.. kiai.. ..il<apoki'ie SvOgti-T4 ir CaK-plnkiie keptr.!!e l..a1... d .3i'1:' y. ' : :: . '::3i1ii$. 5L..7i1li3 i.ukite.i:i.r pipii". l! 'arl1'r5l 3u s rn u r r i n k j :e E iv b. #' 'l -& )) '::..r. o i..1' . . i<ot aives.1* '...i.rn:aig)rkiie r.. *r r....:i.

kad neatvdstq. o po to likusi pienq. laii kinio iesnako.Lietiniq pyragas su grUdet4ja var5ke ir Spinatais ^-tt.Tortq papuoikite ridikeliais ir Spinatais arba prieskonin€mis 2olelemis. Aptepkite aituntadaliu surio mases. APTEPUI: 200 g lydyto s}relio su kumpiu. kol i5naudosite visus produktus. 2 stiklinitl pieno. Pagardinkite prieskoniais. Aptepui smulkiais kubeliais supjaustykite paprikq. Jei galite. Gr0ddtqiq varikq sumaiiykite su kambario temperaturos SvieZiu s0riu. gr0stq juodqjq pipirq.hiupsnelio kajano pipirq. kiekvienq blynq atskirdami kepimo popieriaus lakitu. Agurkq ir kumpj kuo smulkiau supjaustykite. REIKES: 24 rieki q skrud i n amosios duonos. APfEPll:200 g lydyto s0relio. Gerai iSplakite ir palikite teilq pusvalandiiui. ant kurios patieksite patiekalE.). pagardinkite citrininiais pipirais. aptepkite vientisu pertepimo sluoksniu. lmaiSykite miltus ir druskq. l5kepkite aituonis lietinius ir sud6kite juos i lek5tq. 150 g miltLl.i---1. ivyniokite sumuitinius i folijq ir nesunkiai prisl6kite.200 g plonq kumpio grie2indliq. saujos vyininiq pom id orq. Ant jos sudekite septintadali kumpio grieiindliq ir Spinatq. IDARUI:400 g gr0ddtosios varikds (be skystio). agurko grieZineliais. Papuo5kite kumpio suktinukais. uZklokite idarq kitu lietiniu.400 g ivieiio s0rio su priedais (iesnakais. Palikite Saldytuve ligi kitos dienos. 1 raudonos paprikos. 100 g tiritos grietines arba majonezo. REIKES (s porcijos) ^l ^t TESLAI: 3 kiauiiniq. SumaiSykite visus miiinio produktus ir pagardinkite prieskoniais.200 g tiritos grietinds. pagardinkite prieskoniais. PAPUOSTI 50 g kumpio. Toliau tortq sluoksniuokite taip pat. ivieiio agurko. Paimkite vienq lietini ir padekite i lek5tq. Sumai5ykite te5lq ir keptuveje iSkepkite 30 maZq puriq sklindZiq. MaiSytuvu suplakite lydyt4 sUreli su grietine ar majonezu. ivieiiq ipinattl arba kitokit4 l5plakite kiauSinius ir sumaiSykite juos su puse nurodyto kiekio pieno. [darui paruoiti nuplaukite ir virtuviniu popieriumi nusausinkite Spinatq lapus. pomidorais ir pipirmetemis. storq ir mink5tq vafliq kvadrateliq ar iirdeliq. kol ruoiite [darq. 200 I Svieiiq Spinatq. druskos pagal skon!. agurkq ir kumpi.300 ml pieno. Sumuitinius aptepkite vientisu sluoksniu ir supjaustykite 12 gabaleliq verdantiame vandenyje palaikytu labai aitriu peiliu. Tokius pat tortukus galite pasigaminti i5 tortiljos.200 g tiritos grietinds. pi pirmdti q. PAPUOSTI ridikeliq. iirkl6mis sukarpykite laiSkinius iesnakus. Pyragaiciai su kumpiu . mai5ytuvu suplakite su grietine ir lydytu sureliu. 1 didesnio marinuoto rrSmt: 3 kiauiiniq.2oleldmis ar pan. . 2 agurko. PERTEPTI: 150 g plonomis riekelemis supjaustyto kumpio. SUrrls sklindZiq REIKES SKLINDZtp tortukai stiklinit| miltq. 1 didesnio konservuoto agurko. UZvoZkite kitomis riekemis. 2iupsnelio druskos. Ant dvigubos folijos tankiai sudekite pusg dubnos riekiq be pluteliq. Tarp dviejq atvesintq sklindZiq d6kite storq pertepimo sluoksni. 1 iaukitelio citrininiq pipirq. 150 g rlkyto kumpio. lietinius laikykite 5iltoje orkaiteje. SvieZiq 2oleliq. 2iupsnelio pipirq.

' : I .mkiw '.B.1a 'j ."..

3 natlralaus jogurto. Uogas sutrinkite Sakute ir sumai5ykite su cukrumi. Sud6kite masq itaures ir 2 valandoms idekite i 5aldytuvq stingti. Galite laikyti 5aldytuve ir per nakti. iaukiteliq helatinos milteliq. 1 Zelatinos miltelius iSmaiSykite vandenyje ir 5 minutes pabrinkinkite. Braikes arba avietds su var5ke REIKES: 500-700 g braikiq arba avietiq. 150 g miltinio cukraus.. U2denkite dubeni maistine plevele ir ma2iausiai valandq palaikykite Saltai. JogurtE.200 g rudojo cukraus. iStirpintq 2elatinq ir plaktq grietinelg. 400 g varikds kremo. Tada iitirpinkite karito vandens voneldje ir atauiinkite. l5plakite grietinelq. Nuolat maiiydami pakaitinkite saldintq grietinelq iki virimo ir 5 minutes pavirkite. likeri ir plaktq grietindlg. 1 iaukitelio vanilinio cukraus. 50 g cukraus. Priei patiekdami. Karameliniai drebuiiai su bruknemis (6 porcijosr REIKES: 200 g 100 g cukraus.Tada uZtepkite kitq sluoksni varik6s mas6s. apibarstykite kakavos milteliais. vanilini cukrq. Tada nukelkite puodq nuo ugnies ir imaiiykite bruknes. 50 g . kol karamele ims tiriteti. 200 g plakamos grietinelds. SumaiSykite varSkq. suberkite ir gerai i5maiSykite. 2 iaukittl citrinos sultiq 200 g plakamos grietinelds. Karameliniam padaiui paruoiti supilkite i puodq grietin6lq. 400 g varikds kremo. miltini cukrq. Ketvirti var5kes mas6s suddkite i dubeni. MIRKYTI:200 g stiprios juodos kavos. Pridekite varikes ir iSmalSvkite.2 iaukitq kavos likerio. 3 iauki1 tq vandens. kavos Iikerio arba brendiio. PABARSTYTI: kakavos milteli q. Saujq sausainiq pamirkykite kavoje ir suddkite ant varikes mases.2 pakeliq (250 g) vanilinio skonio varikds.Varjkes tiramisu REIKES: 300 g (B porcijos) biskvitiniq sausainiq. varskg ir cukrq sumaiSykite. UZd6kite ant var5kes mases taurese ir patiekite. 50 g brukniq. igautE mase supilkite citrinos sultis. Paruoikite stipriq kavq ir sumaiSykite jq su likeriu.Amaretto" Iikerio. l5plakite grietindlq. . Taip susluoksniuokite visus sausainius ir kremq.KARAMELlNlAM PADAZUI: 60 g plakamos grietindles.

.

Tikrinant degtuku jis turi blti iiek tiek sviestuotas. . o vidus Iengvai purtant nejudds. uogq arba uogq padaio. 300 g rAgituus marmelado kubeliq. Varikds ir sausainiq mi5ini sukreskite i formq. tarkuotq citrinos Zievelq ir i5spaustas citrinos sultis.2 pakeliq plakamos grietindl€s.300 g cukraus pudros. pienq. StandZiai iSplakite kiauiinius. iiverskite pyragq ant paddklo ir papuo5kite. kaijo paviriius pasidarys iiek tiek trapus. lSlydykite sviestq ir sumaiSykite su cukrumi. Patiekdami uibarstykite cukraus pudros ir papuo5kite uogomis. dubeni ar formq keksui kepti. kad pyragas gerai sudrektq. cukraus pudros. suberkite Zelatinq ir palikite jq 5 minutems brinkti (citrinos sultis galite praskiesti vandeniu). lmaiiykite varikg. | 00 g cukraus. 1 citrinos Zievelds ir sultiq.Var5kes pyragas i5 sausainiq (8 porcUos) REIKES: 3 pakelitl @o 180 g) paprastq sausainiql 200 g sviesto. MiSini supilkite i indE atvesti. Silpna srovele supilkite iitirpusiq 2elatinq. Prie5 patiekdami. ldekite i Saldytuvq ir palaikykite iki kitos dienos. Palikite pyragE atvesti formoje.C jkaitintoje orkaitdje 45-55 minutes. iaukiteliq Zelatinos.6 ioukittl miltq. lSokolado miSini suberkite cukraus pudrq ir maiSykite. ldekite pyragq j 5aldytuvq maZiausiai 2-3 valandoms arba visai nakiiai. imai5ykite varikq. Mi5ini supilkite i kepimo popieriumi padengtq 24 cm skersmens atvirq H pyrago formq ir kepkite iki 180. | 00 g pieno. Tada kar5to vandens vonel6je Zelatinq i5tirpinkite ir palikite vesti. tatiau ne Sokoladinis. Indq i5imkite i5 voneles. Karito vandens voneldje iSlydykite 5okoladq. Sutrupinkite sausainius ir kartu su marmelado kubeliais imaiSykite ivarSkds masq. Virtuves kombaine sutrupinkite sausainius. lmaiSykite miltq ir pamaZu supilkite iokolado masg. 6 kiauiiniq. Pyragas bus iikepgs. sudekite sviesto gabaliukus ir maiiykite. 1 00 g cukraus. Citrininis pyragas su grudetqja var5ke (8 porcijos) REIKES: 250 g iokoladiniq sausainiq. Grietinelg i5plakite su cukrumi. kol iitirps. 250 g susmulkinto sviesto. 24-26 cm skersmens atsegamE kepimo formq iSklokite maistine plevele. 500 g vorikes. 5 lSspauskite citrinos sultis.2 pakeliq (po 250 g) varikes. 1-2 citrinq. Sausainiq trupinius ir varikes masq (pradekite nuo varikes) sud6kite sluoksniais i didesnq atsegamE maistine plevele i5klotq kepimo formq. I trupinius supilkite lydytq sviestE. 50 g lydyto sviesto. Pranc0ziSkas Sokolado pyragas (10 porcijq) REIKES: 300 g juodojo konditerinio iokolado. kol mase taps 2vilgi.

Sugr0skite sausainius virtuviniu kombainu ar smulkintuvu ir apibarstykite jais torto 5onus. liplakite kiau5iniq baltymus iki standZiq putq. M: ffiE Ttt"A 3 lds. lSkepkite torto pagrindq. perpjaukite kepini per puse. grietinelq.npfik. ii pj0vio vietq dar i5pjaukite Siek tiek drugelio useliams. kiauiiniq. CITRINU KREMUI: 15 g helatinos. Atskirkite kiau5iniq trynius nuo baltymq. tkantil. 6-8 sausainiqtorto kraitams. pusds . Siek tiek iios mases ipilkite i 2elatinq ir kruop5iiai iSmaiSykite. lSplakite . 1 citrinos tarkuotos Zievecitrinos sultiq iviesaus sirupo. Sud6kite vienq ant kito. I Saukito cukraus pudros. bef in gw?a Pirmiausia reikia iSsikepti torto pagrindq. I i5plaktus trynius suberkite citrinq 2ieveles ir ipilkite citrinq sultiq. UZdenkite dubeni maistine pl6vele ir idekite valandai i Saldytuvq. ji galite nusipirkti ir parduotuv6se. kad vandens b0tq 1 cm vir5 torto pagrindus ir u2tepkite ant jq kremo.. 5upilkite plaktq grietinelg ir iiplaktus kiauiiniq baltymus.Drytto" j00 ml grietineles. PAPUOSTI: tortq pa puoii m q. sa I dai n i q a rbo uog q. ApSlakstykite REIKES:24 crn skersmens torto pagrindo. Paruoikite citrinq kremq: iSbrinkinkite ielatinq (ant Zelatinos milteliq uipilkite Salto virinto vandens tiek. leiskite jam atvdsti ir perpjaukite iSilgai itris dalis. Torto puses suddkite apvaliom pus6m j vidq. VtRSUI: 300 ml plakamosios grietinelds. Kiau5iniq trynius iSsukite su cukrumi. Aptepkite tortq su cukraus pudra iiplakta grietinele ir papuoikite saldainiais arba uogomis. o i5 atpjautLl daliq padarykite uselius.200-250 g cukrous. Tada plona srovele supilkite Zelatinq i maiSomus kiauiiniq trynius. lSbrinkintq Zelatinq iStirpinkite kar5to vandens voneleje. Tiesa. Zelatinos).

kaminq.lkiviq. vanilinio cukraus. liplakite grietindlg su vaniliniu cukrumi ir i5maiSykite su kiviq tyre. 9 apvaliq sausainiq (8 maiesni ir 1 didesnis). 300-400 g ivieiiq arba ialdytq avieiiq. Du Sokoladinius saldainius pridekite prie didelio sausainio . Ant stogo paddkite vienq Sokoladini saldaini . ji apliekite tirpintu 5okoladu. 6 iokoladiniq saldainiq. leiskite jiems atvesti ir i5pjaukite i5 kiekvieno po tris skirtingo dydZio Ziedus.jie bus garve2io 2ibintai.Torto Ziedus reikia suddti taip. kad atrodytq kaip garveZys. o likusiq dali jmaiSykite iidarq.2 iaukitq cukraus pudro1 1A0 g smulkintq rieiutq. 25 g juodoja 1 iokolada. likepkite torto pagrindus. TortA aptepkite varikes kremu ir uZbarstykite ant viriaus 5okolado droZliq arba stambiai tarkuoto Sokolado. $ *{ Tortas. ipilkite citrinq suliiq. 2 iauk1teliq cukraus pudros. tada treiiq pagrindq. torto pagrindq. juodojo iokolado. iokolado droiliq arba stambiai tarkuoto iokolado. grietindlds. Paruoikite kremq: nulupkite ir supjaustykite kivius.Tada suddkite daug avieiiq ir uZbarstykite smulkintq rie5utq bei tarkuoto Sokolado. Nupjaukite biskvitiniq vyniotiniq galus. Apilakstykite apatini pagrindq sirupu lSplakite grietinelg su cukraus pudra ir uZtepkite jq ant torto pagrindo. obuoliq sultiq.200 ml plakamosios 1 iaukito citrinq sultitT. U2dekite ant vir5aus antrq. IDARUI: 50A ml plakamosios grietindles. leiskite jam atvesti ir perpjaukite per pusq.Ga rveZys' nedideliq (ma1daug 30a-350 g) biskvitiniq vyniotiniq. kad prapjovus spalvos nesutaptLl. Suberkite cukraus pudrq ir viskq kruop5iiai sutrinkite. iviesaus si- rupo. Tortas su avietemis REIKES:24 cm s kersmenstorto pagrindo. uZtepkite kremo.2 sAdytq iiaudeliq. UZdekite ant viriaus antrq pagrindq. 5okoladu nupieSkite langus ir duris. Apatini pagrindq apilakstykite obuoliq sultimis ir uZtepkite kremo. Maidaug 250 ml plaktos grietinelds palikite tortui aptepti. papuoiimq (vietaje jq galite PAPUOSTI: spo lvott4 tortq naudoti ivieLias uogas arba smulkintus marmeladinius saldainiui. kitas tamsus. S0dytus Siaudelius priklijuokite orie sausainiu.Vienas keturkampis sausainis bus garveZio stogas. 15kepkite . PAPUOSTI:300 mlvanilinio varikds kremo (galite naudoti ir kitq mdgstamqvarikds kremq). Maiesnius apvalius sausainius Sokoladu priklijuokite prie garveZio ionq. Padekite juos taip. REIKES: 2 1 keturkampio sausainio. KlVltl KREMUI: 5 prinokusir.Tortas su kiviais REIKES: dvrelq 30 x 40 cm dydiio torto pagrindq - vienas iviesus. Aptepkite tortq grietindle ir apibarstykite smulkiais torto papuoiimais. 15 trijq saldainiq padarykite kaminus..

.

iaukiteliq vanilinio cukraus. Ant pagrindq uZtepkite uogienes. l5plakite trynius su cukraus pudra iki putq. ir suddkite vienq ant kito. 2 ialdytuve. 5T |: o va n iIi n i o c u k ra u s. m I s pa n g uoli t1 u og ie nes. 150 g cukraus pudros. Perpjaukite vamzdelius per pusg ir tankiai sustatykite aplink tortq. 20 x 30 cm dydiio torto pagrindo. 100 g cukraus pudros. likusiq dali uZtepkite ant torto viriaus. PERTEPIl apelsinq arba citrinq dZemo.200 ml jogurto su avietemis. liplakite kiauiiniq baltymus. limatuokite torto aukiti. Paruoikite raudonr4jq serbentq kremq:ZelatinE u2pilkite Saltu virintu vandeniu. atv6sinkite ir perpjaukite apvalq pagrindq iSilgai per pusq. 250 g varikes kremo. Tada supilkite iki putq iiplaktus baltymus ir iimaiiykite. Pagaminkite idarq: iSplakite nebrandintq s0ri su likusiais produktais. Tada imaiiykite suplakt4 grieting ir baltymus. 100 ml pieno arba grietinds varikei suminkitinti. 50 ml raudonqjq serbentq sul- iiq.suberkite kokosq droZles i dubeni. Atvesinkite Zelatinos ir suliiq miSini. Ant viriaus uZtepkite su grietine arba pienu sumaiiytq var5kq. Po truputi pilkite jogurtE ir maisykite. apipjaustykite taip. ldekite apatinj pagrindq atgal j kepimo formq. SERBENTU KREMUI: | 5 g Zelatinos. kad botq keturkampes formos. lSbrinkintq Zelatinq iitirpinkite karStose sultyse.Tortas. 1 4 kiauiiniq.2 kiauiiniq. imerkite i5orinq stadiakampio pusq i droiles ir iSdeliokite aplink tortq. Sukreskite varikg ir vel iimaiSykite. Apie 1/3 idaro palikite karlnos 5onams aptepti. li antro torto pagrindo iSpjaustykite 2 cm ploiio ir 2 cm aukitio statiakampius (labai auk5ti kraitai gali sukristi). lSimkite rortq i5 Saldytuvo ir uZdekite antrq pagrindq. U2tepkite ant staiiakampiq kremo ir u2barstykite kokosq dro2liq . lSkepkite torto pagrindE. leiskite jiems atvesti ir perpjaukite i5ilgai per pusg. Ant kar[nos viriaus u2barstykite smulkintq marmelado saldainiq. . lSplakite grietinq. Tortas.. leiskite jam atvesti ir perpjaukite iSilgai per pusg.. PAPUOSTI: saldainiq. iaukito cukraus. uZtepkite kremo ir palikite kelioms valandoms Tortas. Ant 5io kauliuko sudekite saldainiq taikuiius ir konditeriniu Svirkitu uipurk5kite papuoiimus.KarUna" REIKES: 1 5 cm skersmens torto pagrindo. Paruoikite kremq: atskirkite baltymus nuo tryniq. IDARUI: 300 g nebrandinto slrio (rikotos ar pan.VlRSUl:250 g varikes su vanile. kar0nos viduriui .. kad iSbrinktq.smulkintu marmeladiniu saldainiu. g PERTEPTI: 300-400 SOKOLADINIAM KREMUI: 125 trup u A juodojo iokolado. P AP UO s a I d a i n i t1. Energingai plakite. Atskirkite kiau5iniq trynius nuo baltymq.Tvora" REIKES:24 cm skersmens torto pagrindo. 200 ml plakamosios grietineles. likepkite torto pagrindus. Apatinq dali iStepkite dZemu ir uZdekite viriutinQ. 300 ml plakamosios grietindlds. l5kepkite torto pagrindus.). Aptepkite tortq 2/3 5io kremo.Kauliukas" REIKES: dviejq 15 cm skersmens torto pagrindq. 350-400 g vafliniq vamzdeliq su iokoladu. o likusi palikite papuoiimui. kol mase atves. 2 citrinq tarkuotq Zieveliq ir sultiq. PAPUOSTI: karunos kraitams - kokostl dro2liq. iSmai5ykite su kiauiiniq tryniais. kad truputeli pastingtq. l5tirpinkite Sokoladq karito vandens voneldje ir supilkite su cukrumi iSplaktus kiauSiniq trynius. Ant viriaus ii saldainiq iSdeliokite gelytes.

Kaip tik toki rastumAte kiekvienoje ltalijos picerijoje.ffi #"'''' P@* n*fggtr' atsispirti. . I kitq indq idekite susmulkintas mieles. Tikros picos paplotis. rukyt4 SoninQ. lmanoma paruoiti ir vegetariSk4 picq . kurios paplotis storas. Padalykite te5lq i dvi arba keturias dalis. 'l Plonai iikoiiokite..Marinarof' padaiu. 6" Pabarstykite teSlq miltais. Aptepkite. s0ris ir priestoni*€i lvairias darioves. 4. kol miel€s visiikai iitirps. suberkite druskE. TeSlq suminkykite rankomis arba virtuviniu kombainu. kol ji ims ivilgeti. kad teilos apaiia bltq 1 Siek tiek miltuota arba skarda pabantyta miltais. viitienQ.. Arnerikoje populiari pica. 3" Mieliq mi5iniplona srovele supilkite i miltuose padarytq duobutg ir pradikite minkyti. Parduotuv6se galite rastijau iSkeptq picq paploiiq . krevetes.ir storql ir plonq. 15. (ukrq iI maiiykite. Miltus suberkite ant stalo arba j didelj dubeni ir padarykite maiq duobutg. uidenkite rankSluosiiu ar maistine plevele ir palikite 2 valandoms.. i5 kurio labai nesunkiai suminkysite te5lq. Picos paploti padekite ant skardos. .pomidorai. '€*tp g*minZc pi*24 *&#E*:euS f. Uidekite kitq sud€tiniq daliq. i*. picos dalys .su daug darioviq ir s[rio. !pilkite aliejaus. Galite apibarstyti diiovintomis prieskoninemis iolel€mis. supilkite iiltq vandeni (37"( temperaturos). L Teilos gabal€lyje ispauskite nedidelg duobutq. t. galite nusipirkti picq paploiiq miltq miSinio.. 7. yra plonas ir trapus. vaisius ir t.. 9" Rankomis suformuokite apvalq diskq. 5" Paminkykite teilq dar kelias minutes. '12. pagamintas i5 mielin6s te5los. lkaitinkite orkaite. Jauiiamas iesnako._. 2. kad iikiltq. Tada iiverskite ant miltuoto stal0 ir minkykite dar kelias minutes. Masd turi b[ti vientisa ir nebelipti prie rankq. 3. 14" Apibarstykite s[riu. kumpi. Zuvis. 1. Jos nebltina iSkl0ti kepimo popieriumi ar tepti aliejumi - uZtenka. jIrq g6rybes.

Alla narinard' rciikia. kaip paraiyti skyrelyje "Kaip gaminti picq paploiius). Sumaiiytq teil4 apie 1 val. palaikykite uidengtq iiltoje vietoje. #wra RElKiS: #Wfue wrcW*rye Klasikinis picq padaZas. Kad teila iikiltq.600 nl miltq. tesnakq. Padai4 galite paruoiti ii anksto: sandariame inde ialdytuveji galima laikyti net iki savait6s.. iaukitelia cukratts. 125 ml alyvuogiq aliejaus. aliejaus ir prieskoniniq ioleliq. . Jis gaminamas ii pomidorq. Jeigu teila per sausa. lAA d savose sultyse. taiiau ji galima patiekti ir su spagetiais. 200 nl vandens arbo pieno.. kedrq rieiutq ir parmezano surio. ipilkite ir sumaiSykite. I iaukiteli0 ivertus ii itaf q kalbos. apddliokite megstamais produktais ir kepkite apie 1 0-1 5 minuiiq. Kedrq rieiutus pakaitinkite.Malsenos" miSinio 3a0 (2dider€s picos iipakerio) REIKIS: t pakelio . Sudekite maiais gabaliukais supjaustyt4 sviestE arba margarinq. juadqlq pipirq (pagal skoni). tad geriausia gaminti savaitgalj. likotiokite. 50 g sviestl arbl nargarino. 5iai teilai iikilti reikia daugiau laiko.4 ioukitqtarkuoto pormezono. jddkite i miltais pabarstytq ar kepimo popieriumi iiklotq kepimo skardq. su- maiiykite su smulkintais bazilikais. ipilkite vandens.2 iesnaka skitteliq.MARl NARA" (2 didesnds picos) (4 maioms arba 2 didel€ms picoms) f Greita i pa gamina ma picq te5la n0 ukraus. jei per skysta. iaukitelio cukrsus. kad vanduo neatvdstq). kol teila nebelips prie rankq. kol pagels. alyvuogiq aliejaus. 1 RIKES: 3 iaukitq (2 didesnds picog o lyvuagiq aliejaus. RElKtS: 10A E ivieiiqbaziliktl. iberkite dar miltq. 2 iaukittlkedrt4rieiutq. juottgq pipirq (paga! skani). lmaiiykite tarkuotq parmezano slrj ir pagardinkite juodaisiais pipirais. iolelimis (ivieiias berkite tik baigdami gaminti).3 tesnaka skiltelitl. I iaukitelio diiovintq (arbo ) iaukitqivieliq susmut'kintq) 1 aliejaus. iki 220"C temperaturos ikaitintoje orkait€je arba picq krosneldje. Jei renkatds konservuotus pomidorus. padai4 sutrinkite trintuvu. taciau minkant rankomis ji buna puresn€. Pakelio turini suberkite i dubenel[. minkykite tol. Jei yra dideliq pomidorq gabaleliq. kad mas0 3 iaukitus alyvuogiq aliejaus b[tq vientisa (galima virtuviniu kombainu). ml iiltovondens.. uidenkite jq rankiluosiiu ir palaikykite Siltai. Pagardinkite druska.. iilto vandens. 400 g ivieiiq pamidorq arba konservuotq ponidortl be adeliq REIK1S 1fr00 ml miltq (apie 55A g). cukrumi ir juodaisiais pipirais. Miltus sumaiSykite su kepimo milteliais ir druska. 6 iaukitE aliejaus. juos susmulkinkite. Puode storu dugnu ikaitinkite aliejq. 5uberkite ivieZias prieskonines )nleles.Molsenos" miiinio picq paploiians kepti $0A il fl. Mai5ydami po truputi supilkite likusi aliejq. raudaniliq arba bazilikq.20 q mielittr 250 ml drungna vandens. 50 mlalyvuogiqaliejous. per pusvalandj jos kiekis padiddja dvigubai. . pW p*&Xma (125 mt) Tradicinis ialiasis padaias gaminamas ii bazilikq iesnakq. (esnako skilteles sutrinkite. Italiika picq teSla b laukitelio druskos. Pomidorq masg pagardinkite prieskonin€mis kvietiniq miltq. Padalykite teSlE per pusq ir suformuokite du apvalius maidaug 30 cm skersmens picq paploiius.25 g rnieliq % iaukitelio druskas.jireivio stiliumi". lz iaukitelio druskos.Marinaros" padaiu paprastai gardinamos picos. nulupkite ir supjaustykite. Nuvarvinkite skystj. Te5la kyla 2 valandas. Supilkite vandeni arba pienq ir greitai suminkykite rankomis.2 iaukitelitlkepimo miltelitL iaukitelio druskos. Picas kepkite apie 1 5-20 min. maiiydami supilkite vandenj ir aliejq. tfuputj apkepinkite susmulkintq svoglnq ir iesnako skilteles.#ryw&s"*e /allaSlS pa0azaS Yr. Per 5 minutes paru0Siama picq RllKES 500 ml teila (2 dideres picos) '/z atvdsinkite. Tada ant miltais pabarstyto stalo ar lentos suformuokite pirq paploiius. Tai mielini teila. kad pakiltq. 1 raudanojo svoguno. alyvuogiq Teila kyla maidaug 30 minuiiq. atsargiai per kelkite ant skardos.. uidenkite ir pavirkite ant silpnos ugnies apie 20 minuiiq. (Gaminkite taip. svogrinq. uidekite migstamq produktq ir pagardinkite juos padaiu. Svieiiq pomidorq odelg jpjaukite kryZmai irjuos trumpam panardinkite i verdantj vandeni. Picq teSla ii. Arba uidenkite ir jstatykite j dubenj su karitu vandeniu (stebekite. Teilq galite sumaiiyti ir virtuviniu kombainu.

.w4 eery s. -€$s.

i5sukite. Te5lq i5kotiokite ant miltuoto stalo (arba patiesto kepimo popieriaus) ir dekite iskardq.!nio dydirc par. Suformuokite rankomis (arba ant miltuoto stalo i5- koiiokite) apvalq. I 14 kiekia . iaukitq alyvu*git1 cliejaus.MAGG!" dcriavi4 suitinio.) Kepkite 10-15 minutiq.su cukrumi ir drusAbi mases sumai5ykite. lkaitinkite orkaitg iki 200 "C temperatUros. Suplakite kiauiinius. 5A g fet*s.tkiielia dilovintq raud*neliq. 25J mi grietinds. maZdaug 30 cm skersmens picos pagrindq ir idekite i skardq. 2 iaukittl t*ikuot* psrfil€z{tna. Sauleje dZiovintus pomidorus supjaustykite ir iSdeliokite ant picos. pipirq !p{tgct skonli. Aptepkite. Teilq pusvalandi palaikykite Saldytuve. i /2 ifiukitelia druskr:s. susmulkintos fetos ir tarkuoto parmezano.Marinar*s" pudato iir. .. 4 sauleje tiii*v!*tu. Kepkite 35-40 minuiiq. ). maidaug 30 cm skersmens picos paploti ir idekite i skardq.n- HEIKL5: 1/4 kiekia ieitos 4 - izr.2*A g sviesio. Ant viriaus i5deliokite svog0nq grieZinelius.l p. 3i p.i. 4 kiatsiiniq. 150 g rrrcmref*g 5A E ementati*. Rankomis suformuokite (arba iSkoiiokite ant miltuoto stalo) apvalq.pictt teila ii. Ant viriaus sukreskite troSkintus kop0stus. I 12 i#ukiteiio drusk*s. Pagardinkite druska ir pipirais. i kiauiinia.&4alsenos" miiinio"). iaakiteiio j. 2A0-3*A g sv*gun4.ru Sviestq istrinkite su miltais.ekia tejiJs {jr } t p.. Orkaitg ikaitinkite iki 200 'C temperatUros. I i{iukita ivi€ii*y arba I i?. Pagardinkite druska ir pipirais.2t p"}. parnidorq {aii*iuje}. 3A0*4AA d . Pica su svogUnais (1 didele arba 2 maiesnds picos) cr!t. Svogunus supjaustykite plonais grieZineliais arba Ziedeliais ir truputi pakepinkite aliejuje. Orkaitg ikaitinkite iki 225 'C temperat[ros. 2 taukittlir:lioja padaio {ir. sUrio ir grietin6s masq.Zaliuoju. iR 4 ttctt. UZberkite tarkuotos mocarelos. 2 iaukileJiq rukraus.tdartt. pagardinkite druska ir pipirais. priddkite su vandeniu iSplaktq kiauiini. drusk*s lr juadqtl pipirtl {pagal skan. ementalio. ipilkite sultinio ir patroSkinkite ant ne- didelds ugnies 50 minudiq. paskirstykite vienodu sluoksniu. u2barstykite s0ri ir raudonelius. receprq . Pica su kopurstais Ml[Llhin]TftAPlAl TISLAI:400 5A g mieii4. . Kepkite orkaiteje 10-15 minuiiq. KiAUsti\jtu.). VIRSUI: I kg kapustu. o mieles ka.Marinaros" padaZu. UZpilkite kiauiiniq.tcduiq pta.. (1 didere pica) i?11 miltu. t8A g firkuat* suria.. apd€liokite pomidorq grieZin6liais. 3u.Keturiq s0riq pica (1 didele arba 2 maZesnds picos) REiKE5: rt k. lSkepusiq picq papuoSkite ivieZiais raudoneliais (jei turite) ir ii karto patiekite. (15 prad2iq galite apibarstyti s0riu ir tada iSdelioti svog0nus. | *A mi vcndens.. suberkite s0ri. sukreskite grieting. Susmulklnkite kop0stus.qio '4 -t GRirrrrJtS MASF{:20Gg i1tkt-otj suria.. paskui .

.

imaiSykite saldZiar0giti.21 psl. u2d6kite fariq ir grybus.Greitai pagaminama picr4 teilo"). VIRSUI:4-5pomidorq 200 g joutienos atba kalakutienos fario.. Varikes pica su fariu (1 didele pica) lUl REIKES:250 g varikes. 50 g juodqjtl alyvuogiq. 1/2 Saukitelio druskos.200 g ivieiiq pievagrybiq.250 g t0kytos deiros arba saliamio. /4 kiekio. a I i eja u s (kepti). | 00 g tarkuoto slrio. Orkaitg ikaitinkite iki 225'C temperatoros. 200-300 ml mdgstamo pada2o.). receptq.25 ioukitelio pipirq. Ant makaronq uZpilkite pomidorq pada2q ir sluoksniuodami sud6kite mocarelq. . l/2 iaukitelio druskos. de5rq.3 kiauiiniq. Pagardinkite druska ir pipirais.Toje paiioje keptuvdje pakepinkite pievagrybius. | 50 g mocarelos. l -2 iaukitq sald2iar0giiio padaho. Rankomis suformuokite (arba ant miltuoto stalo iSkotiokite) apvalq. grybus. Deirq. Varikq iisukite su kiauiiniais. iaukiteliq kepimo PAPLOC 100 ml kvietiniq miltq. sviesto (formai iitepti). I -2 iaukiteliq picq p ri esko n i q. UZtepkite padaZo ir apibarstykite s0riu.3-4 pomidorq. 2 milteliq. Kepkite 10. Makaronus iSvirkite. Te5lq aptepkite padaZu. perddkite idubeni.15 minutiq.Marinaros" poda1o REIKES: 1 1 kiekio (2r. 0. lSd6liokite banano grieZinelius ir kepkite 10-15 minudiq. I keptuve ipilkite aliejaus ir pakepinkite fariq.250 g mocarelos. 1 iaukitelio pict1 prieskoniq. Skardq (apie 35x27 cm) i5klokite kepimo popieriumi ir Slapiomis rankomis tolygiai paskirstykite teslE. Pagardinkite picq prieskoniais ir apibarstykite tarkuotu s0riu. 200 g pievagrybiq. Orkaitg ikaitinkite iki 250'C temperaturos. Apibarstykite picq prieskoniais. pomidorus ir mocarelq supjaustykite plonais grieiindliais. 2iupsnelio ivieiiq bazilikq. Papuoikite Svieiiais bazilikais ir patiekite. Kitame inde sumaiSykite miltus. suberkite ivar5kes masq ir gerai iSsukite. 1 banono. Orkaitq ikaitinkite iki 225'C temperaturos. Puodeikaitinkite pomidorq padaZq. nukoikite ir sukreskite isviestu i5teptq apvaliq formq. pomidorus ir per pusg perpjautas alyvuoges.Makaronq pica (4 porcijos) PAG Rl N D U I REIKES: 20 0 g ta g I i atel I e m a ka ro n q a r b a spagetiq. maZdaug 30 cm skersmens picos pagrindq ir idekite i skardq. VIRSUI:450 g pomidorq padaZo su prieskoniais. kepimo miltelius ir drusk4. 1/2 iaukitelio druskos.. Ant vir5aus i5deliokite pomi- AtogrqZq pica (1 didele arba 2 ma2esn6s picos) /4 kiekio teilos (2r. grybus. 2 1 p.

.

/2 sutrupinto . 3 iaukitq pomidorLl tyres. Porq ir svogOnq susmulkinkite. lSdeliokite baklaZano grieZinelius. sutrintas iesnako skilteles.Marinaros" pada2o (2r. 1-2 laukiteliL! raudondliq (arba picq prieskoniq). 1/2 kiekio ..). 3-4 pomidorq arba 7-8 vyininiq pomidorq. I 4 iaukito kapareliq.. Galite maiiyti ir virtuviniu kombainu. Aptepkite padaZu ir uZbarstykite tarkuotos mocarelos.). nusunkite ir iSdeliokite ant picos.VlRSUl: i jdukito 1 los surio.4. BaklaZanq supjaustykite plonais grieZineliais. pridekite smulkintq svogrJnq.MAGG| KOSTILJA" sodraus jautienos sultinio.Skardq apibarstykite miltais ir jddsu kite teSlos lakit4 (jei kotiojate ant kepimo popieriaus. Brokolio Ziedynus 5 minutes patroSkinkite garuose arba vandenyje. Orkaitg ikaitinkite iki 250'C temperaturos.Marinaros" padaio (2r. Rankomis suformuokite (arba ant miltuoto stalo iSkoiiokite) apvalq. Kepkite 10-15 minuiiq. pagardinkite sultiniu ir malta aitri4ia paprika (arba imeskite anksti). 2 iesnako skilteliq. Pica su darZovemis (1 didele arba 2 maZesnes picos) REIKES: 1 /4 kiekio teilos (ir. /2 iau kirel i o kiauiinio. | 1 /2 cukinijos. Ant vir5aus .::.200 g mocarelos. 1 vidutinio dydZio bakla2ano. Apibarstykite raudoneliais ir tarkuotu srJriu. 1 iaukSto aliejaus.Greitai pagamina- mo picq teila"). :!1. maZdaug 30 cm skersmens picos pagrindq ir idekite j skardq. Mal senos" mi ii n io"). imuSkite kiauiini..n"""-{ j i:w. 1 svog0no. Rankomis suformuokite (arba ant miltuoto stalo iikoiiokite) apvalq. ipilkite aliejaus. iaukitq tarkuoto parmezano. Susmulkinkite paprikq ir cukinijq. /2 poro.paprikos ir cukinijos gabaliukus. 10a ml juodqjq alyvuogi{1. Skysti nupilkite. 21 p. $.. Siq masg ddkite ant pusiau ilkepusio picos l+ :3 ry$9i. pagardinkite druska ir gerai iimaiSykite (mase turi b0ti vientisa). kapa16lius ir tarkuotq s0ri.. Aptepkite pada2u ir uZberkite tarkuoto mocare- Bulvines te5los pica su far5u (1 didele pica) REIKEi 7 -8 v i rtq b u 1 PAGRI N DU I druskos. 200 g mocarelos. lSvirtas bulves sutarkuokite. 1 maiesnio brokolio. idekite juo). 1 iaukitelio druskos. Kepkite 15 minutiq. receptq. I keptuvq sud6kite fariE. t#: zV-^42 Orkaitq ikaitinkite iki 225'C temperaturos. 1 lv i q.. maltos aitriosios 1 paprikos arba 1 ma^os aitriosios poprikos ankities. receptq .$ . 21 p. | Zalios paprikos.. ':"+ e**ee. Apilakstykite alyvuogiq alieju mi. pomidorq tyrq.: apkepinkite ipylg aliejaus. 1 00 g tarkuoto sArio.. baklaZano grieiinelius nusausin kite popieriniu rank5luosiiu ir kelias minutes pakepinkite ipylq aliejaus. ant viriaus . | /4 kiekio . 300 g fario (arba kumpio).alyvuoges. Ant miltuoto paviriiaus arba patiesto kepimo popieriaus iSkotiokite apvalq picos pagrindq.. 1 svo g 0 no. Kepkite dar 15 :G'r"c L=#* minuiiq. maidaug 30 cm skersmens picos pagrindq ir idekite i skardq. Ant viriaus iSdeliokite susmulkintus arba per pusg perpjautus pomidorus.Pica su baklaZanais (1 didele arba 2 maZesnes picos) REIKES: 1 /4 kiekio teilos (2r.Pi cq teila ii. 50 ml aliejaus. aliejaus.i€:: E@-rj @. Api- barstykite druska ir palikite pastoveti (apie valandE). 21 p.*€ pagrindo. Kepkite 1 0-1 5 minutiq. Pakaitinkite kelias minutes. iaukitelio dZiovintq bazilikq. ilakelio alyvuogiq aliejaus. Apibarstykite d2iovintais bazilikais. ffi*. Orkaitq ikaitinkite iki 250 "C temperaturos.

Patiekite su mesos ir Zuvq patiekalais ar tiesiog ant gr0detos duonos riekel6s. su skrudinta duona.st :.i + v f r + . 4C t: t i r d. lspani5ka *f 1. Gryname ore skanu viskas.fii.LS: I (*rbc nalia*i dldEJitti*sr:*&v sliliEjj*'. Trintuve sutrintus iesnakus suplakite su kiauiinio tryniu. kartu su petraZoliq lapais sudekite i virtuvini kombainq ir suplakite iki vientisos mases. Sutrupinkite batonq ir pailakstykite actu. Pranc0ziSkas Ai'oli arba tesnakq ir aliejaus padaZas R[tF.5: p i i: ! r: ItaliSkas Zaliasis padaZas i tiiae ii:l riekt:. Nuluptus ir susmulkintus iesnakus su druska sutrinkite gr0stuvu ar plataus virtuvinio peilio plokituma.. '. Patiekite su karita 2uvimi ar mesa.crltarcttii.iut:*ir..JAJ.. Saltus padaZus galima naudoti ir Saltiems. Svariomis. ijuos tortiljas.didelis.:ucr.5'l !.taip pat su karitomis virtomis bulvemis.psrelro Cru-r*+i i c!Ce!i:. I vaiEenr:j* i*u*if+ ritrirq s u!iiL1.nic'tC iip. iiups*eiic drt. si:riiti!i:fot bc:!. rlieirr-is. ijunkite kombainq ir po truputi per specialiq ang4 pilkite aliejq. ]Kf 5: 6 aiCeii4eesnaAq -r<ificiiq. po truputi pilkite aliejq.i'i. mirkyti lavaSo gabaliukus..s.. preskus blynelius. valgomq be Sakut6s ir peilio.5 s Aioli ilarii*ic lry*i*. ant groteliq keptoms ar pakepintoms deirelems pagardinti. po truputi supilkite aliejq..r'rlo i )t ni *i. ir Siltiems Zuvq bei mesos patiekalams. kad b[tq beveik sausas. . 2}G mi ai!eja*s.PADAZAI lSkylaujant vasa14 norisi. s :::'. 2 i.: : e ! ts si.. dainiausiai tiesiog imamE rankomis. Sutrintus iesnakus ir kiau5inio tryni plakite plakikliu. Suddkite susmulkintus tesnakus.: i t: r: o. tad persistengti imantriais patiekalais visiikai neb[rtina. tei:*i. ."n. makaronams. kad kuo daugiau laiko liktq pramogoms gamtoje. citrinq sultimis ir prieskoniais.[. palaikykite 5 minutes.lq pasirinkimas parduotuvese .: f. kiauiiriic irlr5.il L.t.t'.:t . darZovemis.. Nenaudokite trintuvds. Zinoma. Pagardinti paprastq maistE galite ivairiais Saltais padaiais. iti'i+ ite r. traikutius ir kitus sausus miltq ir grldq produktus. tad maistq pasiimame i3 namq ar gaminame lauke kuo paprastesni.1 i !i:.iiu. RIi!<.]s. del to labiau juntamas kartumas.s i:e :.iiielit l.lieiCU:. nes tesnakai per daug susmulkinami.i:i.i :it:iS te. Batonq iispauskite.

iiupsne!io pipir4. {'iO. f obuali*. ai i r./1tL. 5C * sr:. ii*t ti*k 4tLiskos. i iaukito ma!':!1tLoi4 kcccre)!t1. i susnuikit:ics jesncirc -skilieles. )5C g najonezo. Raita Datuliq raita prie avienos ir viStienos REIKES: 2{}# g t*t*nintts i*guri. Patiekite Saltq su kar5ta. i /2 !*t.. 1i tliit.i ri t. ek .j'q p i pi r4. t 0A g diiavint1 susmulkintil *a'it. ! t Agurkq raita su pipirmetemis RilKlS: 4uA g naruraians jogurto. Saukitu suplakite visus produktus ir palikite porq valandq ialtai pastoveti.TotoriSka s (tartar) padaZas f..4 iapeiiti. seu!e!es ratr.liejit :itr nq s*l ii u. ivieiio o. iiupsrte! i* I i rti s kas.iteiiq tikrt$u *r it.<ljieie-c. ! nedlCe !i* indeiio o <ukr*us. te-<nc kts.i. i':!L! nirsoiislcai. ii u ps nei i* n nt q j u gd .kiteli :itk GiU!!.iiti tse k*uilukr1. . ii#ps$eiic mciirrj 1ttOC. tuo jvairesniq padaZq pavyks paruoiti. ii u p sn e ! ic cu k ra. mesa. keptuv6je ar gruzdintuveje kepta 2uvimi.rr. iiektiek leiikin:it tesnsku.4 iaukiit-i {iirint} suiciu.gurk's. ?/2 ciirinos tcrku*tos i!e. . 2i u ps n e! i o ma l tti j u *d $ t1 ptF!{Lt.t*q*n4 !aiikq ar ru:e osi .'e!as. Patiekite su jrlrq gerybemis ir 2uvq patiekalais. 2 iati!. Agurkq raita su varike frtlKil*{:20S 4AA g t narJrrcicus 1oc.t :rtiCeles GrnL}ko i!:iitpli'-. Dideliu virtuviniu peiliu labai smulkiai supjaustykite petraioles. ti2 ilga *gurkc.ti s. dbrioviq ir ivairiq ialumynq. ! 2lJ g varikes. I . zailaSrs paoazas FEihf 5 il r. !AL't1 naru"tiati: jcE. i suirinfoi ies*arc -<. it'4 icukite!lo druskas. tir5t4 padaZQ primenantis pagardas. Padeda nuslopinti deginanti prieskoniq skoni burnoje.ogit.iLl :tGprikt. Ananasq raita tFlKi5: iilO g riaitralrut j':Euit{i.a. i2 icuxito citrirtini4 pipirq.. pagamintas i5 jogurto. Kuo daugiau priedq naudosite.crrifrlklfitil rszirr4. oetrGia!iq lapLi. ry-ielto laiikt::iu iesnck4.FiKtS..-t.i. citr: nt1 sulitq pagcl skonj.t:tes s\. i v!rit1 ki*uiiniq.tta satijeiis S:etr*ioii4 ia*4 sc:sjeies s.2 scukiru rirri*q s*/fi4 iiispsne !!* dtttska-c.. I l50qriniot'tto. Gamindami 5i pagardq susmulkintus produktus sumaiSykite su jogurtu ir laikykite Saldytuve 10-15 minutiq. svog0nus ir iesnakq. Pasi rin ktus pried us su pjaustykite smulkiais gabaleliais ir dideliu mediniu Saukitu [maiSykite I majonezq. c ria ncsL!.i5 Indijos kilqs Saltas. i nainuat* aqitrka.{.

tuo pat metu plaktuvu ar Sakute plakite pada2q.*! "g q-p $ wfu '. 2iupsnelic malttS juad4jt. 5akute po vienq iSlukitenkite. gerai iSmaisykite.. smulkiai pjaustyti vasariniq svogtnq laiikai.ogtriL! lois1 ku.PADAZAI fr dg. Vusterio (Voriesteria) padaZas ir pan. iiupsnelia Cruskos ir ji i5 naujo reikia suplakti.4 iaukitq baltojo vyno acto. 6 didelitl &snaktl skilteii4. spaudiiant peilio galiuku.rr .ale< npf rniniitt lnnt t tnsnolio juocit[q pipirq. Pirmiausia acte ar citrinq sultyse iitirpinkite druskq ir cukrq. Kaip sudedamoji dalis puikiai tinka iesnakinis (pesto) padaZas. #M#'-rffis : MiSrainiq ir salotq padaiai. jei paruoitas pada2as pastoves bent kelias valandas. sojq Sios Pakaitinkite orkaitg iki 180 laipsniq. l aA m! aiiejaus. marinuoti agurkai. ypad pomidorq ir agurkq. yra lymiai sveikesni nei gaminami su grietine ir gyvuliniais riebalais. t. bus visiSkai minkiti. t iaukSto smulki*tt1 laiikiniq iesnaku. 1 neCidelio svog}nc. 8A g 2 sfimbias druskos.a. kad b0tq vientisa mas6. 5 prot. Smulkiai supjaustykite visus svogunus ir petraZoles. lpilkite actq. Tai visoms darZoviq. # w -. skystas medus. Aliejaus dedama Iabai nedaug. . salotoms tinkantis padaZas. Puikiai tinka ir karitoms ivieZioms bulvdms marinuoti. pipirtl.tkit. paruoiti su af iejumi.. Tai ir smulkinti svog0nai. sudekite kitas sudedamqsias dalis ir gerai pakratykite uZsuktame stiklainyje. Keturiq svog0nL{ padaZas RiIKES: sosjeles laiikinitl iesnakq. Padaias bus ypatingo skonio. kapareliai. tiupsneli* tukrtus. a*c ar 3 ia. Laiikinius tesnakus sud6kite priei patiekdami. Palikite pastovdti Saltoje vietoje. tod6l Siuos padaius gali vartoti besir[pinantieji savo k0no formomis. *trin+1 sultiq. Kepinkite 10-12 minuiiq. y. Tradicinis aliejaus ir acto padaZas RIIK[5: 4 iaukitt. t iaukitqvyno acta arba citrin4 sutii4.. po to uZsukti dangteli ir gerai pakratyti.. A0 nl alieiaus. jei actq ar citrinq sultis pakeisite balzaminiu actu. 2iupsneiio rnaitu nedidelic raudonoja svagltna. pipir4.*. kol cesnakai. tesnakai. zit i rpcnnLn <vilrplp< <nt. bet kiekvienq kartq prieS vartojimq PadaZas su keptais iesnakais FEIKES. saujelis st.a.Tuo paiiu principu. 5A mi aiyvuogiu cliejaus. 1 padaZas. druskas. garstyaios. grUstuvu sugr0sti an(iuviai ir t. Sakute sutrinkite. Tada po truputi dekite pipirus ii pilkite aliejq. kaip miSrainiq ir salotq padaZas. i 0A m! vandens. Supilkite druskq i kepimo skardq ir ant jos sudekite nenuluptas iesnakq skiltis. tol. lplakite aliejq. t. Prieskoniq ir prieskoniniq augalq pasirinkimas be galo jvairus. ! iesnakus iddkite druskq ir pipirus. iiups*elio druskos. Laikykite ialtai.gawxxa {. Prieskoniai bus labiau juntami. PadaZas Saldytuve gali bnti laikomas savaitq. yra ruoiiami visijo pagrindu gaminami nriies padaiai.:i:a:. Padazo sudedamqsias dalis galima iSmaiSyti ir stiklainyje.

:-:. Naudoki- te lengvoms vasarinems salotoms pagardintl.-':.':.:t.aaa a... sutrinkite virtuviniu kombainu iki viitq ar iuvi.. iiskyrus suri.t.. svog0nq bei petraZoliq lapus. Nevartokite i3 karto .:iil!:: '.::' :..:.t t t : .!:..::-\!:t:ia.r11...i.:!-'.... -t i .::..F.t:i:i. Supilkite aliejq. . Avieiiq padaZas -.'.Sg a: .:y.r. .'. kad geriau jaustqsi skonis.T. kad I padaZq nepatektq aviediq seklq.::i:-.kykite Saldytuve..: : ii'.. .latt... .. .: i:.. MaiSydami Saukitu.i I ::rirr.t:-. lri. taip pat dainai naudojami ir kaip prieskoniai.'.'.: I''l::'i:r:.t.iil -:r:.:a.1.:".i: i tr :i : Pasaulyje gerai 2inomas i5 avieiiq vyno pagamintas actas.i:.r.i.t..:..'r-1.:. .::. ! :a:.t:l-1---.. :.::::..-...ir'.:'. kartais petraioliq lapais ar net krapais. .:::'.:.|--': ... ai....: : i'.r :'.:t:.'.rr'. .1.r.1a.'.. . Dideliu virtuviniu peiliu labai smulkiai supjaustykite alyvuoges.. sudekite kitas sudedamqsias dalis.t. Susmulklntus svogunus ir bazilikus sutrinkite su druska ir juodaisiais pipirais..ij :j..:. . sutrinkite jtyrq ir pertrinkite per tankq sieteli.. .iirl. Net nedidelis kiekis 5io padaio pagardina ir paivairina miirainiq ir salotq padaiq ar bet kokius kitus ialtus salotq ir dipp padaius..... Kadangiyra deiimtys bazilikq r0iiq.:t!.: .'.i . '.:.i.r'i.a:'.:t-:tr. Jo gra2i rolind spalva ir ypatingas skonis iSgaunamas paprastesniu budu. :i l-: .T0kstancio salq" padaZas ::i: ..: -:.:... Juo galima pagardinti sriubas ir priei kepant iStrinti ji..:.i... Avietes su cukrumi ir act_.':':. Peiliu susmulkinkite tesnakus..11i:1.: .. i :j| .: W ::E # r' ::+:i:r t".. .....::i::.t..::.i1..t:t. . jis skiriasi savo aromatu.t j.:r:-:::..tegu pada2as truputi pastovi.:a':. .'. : ri i.:'. .iii.r. :lt...i.-.:l. kiekviena 5eiminink€ pati pasirenka jai patinkanti variantq. . gerai iimaiiykite. .81 '..t lr'-li'i'.....t-:. be abejO ivairius ant sumuitiniq tepamus kremus.::a::t.'. majonez4 ir.11115iir-r -. : t i : i t': i :: : a t. kai kurios ieimininkds privalumq teikia graikiniams rieiutams. :.1. ltalijoje ieiminink6s iesnakini padaiq (pesto) gamina namuose..'r. Vietoje pinijq rieiutq tinka naudoti ir kedrq rieiutus ar saul6gr4iq s€klas.:t..i..i:i..it.-.':..:. . . spalva bei skoniu..t:::r..ia.+i:::1.r--'.::.t-::.i:. patiekalq.a.:'..r-. :: :": :. .::: i -. r-rif ir-.:'!i-lr-.i..::..:a:. vientisos mas6s.._:i..-ii:-r .:. ersrunrcrurAr (Prsro) PADAZAI Visame pasaulyje labai mdgstami iesnakiniai (pesfo) padaiai ltalijoje patiekiami prie makaronq Naminis padaZas l-:iiir.'i..'..:i. Lai....:: : a :..j -iiri'. Visas sudedamqsias dalis.it'.rLi: r.ii.'r-.r-rj. t-t rr5.1..: i..'-. jd6kite sari.::.:.j:l:l:..:..!t. i-r'.'a t i t ..:.. 5umaiiykite su likuslomis sud6tindmis dalimis 'i Pomidorq ir bazilikq padaZas .l..ki' .1::jiii:i-i:i:'i':.:.. ilr:jl-rr... paprikq. i:.t::-:iii :li.i.:. t. Kitos tautos bazilikus i5 dalies pakeiiia ipinatais ar dilgdl€mis.

pagamintomis Svelnaus skonio maisto produktq. svog0nq ir tesnakq. REIKES: 300 Sudedamqsias dalis sutrinkite smulkintuvu ir pagardinkite Ziq ar lengvai apvirtq (greitai prieskoniais. tus varikAs padaius galima pagardinti ir paivairinti prieskonin6mis iolel6mis. Dipp padaiai paprastai gana stipraus skonio 5alti padaZai. Labai populiarus dipp padaias yra graiki5kasis (tzadzikil. 2i upsnel io m a ltq juod t1j q pipirq. . .Tiekite kaip daiin[ prie sausq kepiniq ir iviesuminkitintq verdantiame vandenyje ir at5aldytq lediniu vandeniu) darZoviq. t..'=. Zirklemis kuo smulkiau sukarpykite prieskonlnes ioleles. keiupo. tiritomis sultimis. vaisirt ir darioviq tyrel6mis.'':g:. 2 iaukitq garstyiitl. Saltai. 15maiSykite visas sudedamqsias dalis ir palaikykite patiekti su salotomis. := =.''. 1 iesnako skiltelds. pipirq miiiniais. 2 iaukitq citrinq sultiq. iSsunktq konservuotq krienq. Prieskoniniq Zoleliq ir ananasq padaZas | 00 ml ananasq suliittr. . smulkintq juod$q pipirq. darioviqgabal6liq. Sakute sutrintq bananq ar avokadq.. . smulkintq graikiniq rieiutq. sutrupinto mdlynqjq peldsiq surio. ..#€' ' '#.t.]':j : majonezu ir grietin6le atskiesJogurtu. kuriq sud6tyje yra r0giiiq sudedamqiq daliq.. ivairiq tyriq bei kitq priedq. Tai nepasaldins padaio. Dar galite deti ir smulkiai pjaustytr{ marinuotq dariovirl. iiupsnelio druskos.--. druskos.. ml atiejaus. pomidorq ar sojq padaio. majonezo. =i: -.2 iaukitq susmulkintq ivieLiq krapq.€ . I visus padaius. 300 g atitirpintq ir nusausintq ipinatq. . bet suivelnins r0g5tumq ir iSryikins kitus skonius. keliq bazilikq REIKES: 200 ia ke I i t7 sa uj elds petra1oli q Ia p q. 200 g fetos. jogurto. Galima i5 Fetos ir Spinatq padaZas ml titsto naturalaus jogurto. galima d6ti arbatini Saukitelj cukraus ar skysto medaus.2 iaukitq cukrqus. 1 iaukitelio ta rkuotos citri nos Zievelds. kuriq sud6tyje yra grietinAs.S' € ft | ={ .

1 prinokusio banano.saupetra\otiq tapq. Agurkq padaZas gr1detos varikds. . kad gautumete vientisq masg. susmulkinkite iesnako skiltelg. l ialios paprikos. saujelds ivieiiq krapq.200 g tirito natiralaus jogurto. 2iu psnel io d ruskos. soujelds ivieiiq krapq. REIKES: jelds | 50 9 Peiliu smulkiai supjaustykite tesnakq bei kitus Zalumynus. paprikos. kad nuvarvetq skystis. 1 iaukitelio citrintq suliiq. 250 g skysto majonezo. 1 A0 g majonezo. 1 iesnako skiltelds. iiupsnelio druskos. Naudokite kaip salotq pada2q prie la- piniq salotq. 1 iaukitelio baltojo vyno acto.3 iaukitq apelsinq suliiq. 1/2 iaukitelio maltq juadqjq pipirq.i REIKES: 4 i raudon q papri kq miltel q. i5maiiykite su druska ir trumpam supilkite ant sietelio.. saujeles loiikiniq iesnakq. Apelsinq padaZas su aguonomis apelsinq iievds. I iesnako j iaukiteliq olyvuagiq aliejaus. Saldytuve.2 iaukitt4 citrinq suliitT. poros svog0ntl laiiktl.Jogurto ir majonezo padatas natlralaus jogurto. limaiSykite visas sudedamqsias dalis ir pastatykite Saltai. Paprikq ir jogurto padaZas REIKES: I raudonas skilteles.*. laikykite porq trejetq valandq. Sis padaZas kuo puikiausiai tinka prie visq miirainiq ar salotq. 1/4 iaukitelio muskatq. kuriq sudetyje yra viStienos. 1/2 iaukitelio druskos. 1 iaukitelio aguonq. Smulkiais gabaldliais supjaustykite paprikas. sutrinkite smulkintuvu ir Smulkiai sutarkuokite agurkq. Labai lengva par- uoiti salotas i5 vi5tienos. REIKES: 300 g Jogurto ir bananq padaZas ^^^ ^-. uZdengtame inde. 2 iaukiteliLt tarkuotos iaukitq raudonojo vyno acto.2iupsnelio maltt1 ^-. jq pagardinkite prieskoniais (pipirais ir druska). I iaukito skysto medaus. 150 ml aliejaus. Gruddtq varikg pertrinkite per tankq sieteli. 1 nedidelio svog}no galvutds ir kelitl svogAnq laiikq. I agurko. Krapus smulkiai sukarpykite 2irklemis. Visas sudedamqsias dalis suplakite virtuviniu kombainu ar sutrinkite trintuvu. l5mai5ykite visas sudedamqsias dalis ir ant viriaus u2barstykite smulkiai supjaustytus svog0nq lai5kus.Ziupsnelio druskos ir maltq juodqjLl pipirq.200 g naturolaus REI KES: 1 jogurto. Puikiai tinka naudoti n kaip dipp padaZq su keptomis bulvemis ar karitais makaronq patiekalais. ii u psnel io maltq juodqq pipirq. iiupsnelio druskos.. 2iupsnelio maltq juodqlq pipirq. salierq ir ridikeliu. Patiekite prie Zuvq ar raudonos mesos patiekalq kaip dipp ar salotLl padaZq. Tinka prie keptos ant groteliq vi5tienos. /2 iaukitelio diiovintq Lalumyntl miiinio.. svogIno galvq bei laiSkus smulkiai supjaustykite.. pomidorq ar agurkq. iiupsnelio maltq raudonttr paprikttr. Visas sudedamqsias dalis maZiausiai 3 valandas palaikykite Saldytuve.

REIKES: 3AA g ilrito naturalaus jogurto.Jei aStrumo nepakanka. susmulkinkite tesnakq laiSkus ir ridikelius. 2 iesnako skiltelitl. pagardinkite nedideliu kiekiu druskos ir palaikykite porq valandq Saltoje vietoje. pagat skon! kajano salsa 4 iaukitq aliejaus.2 iaukiteliq cukraus. JogurtE iSmaiSykite su tirStu salsa padaiu. dar kartq nuvarvinkite ir kartu su kitais produktais Sis padaZas puikiai virtuviniu kombainu sutrinkite ityrq. Porq valandq pa- GraikiSkas padaZas (tzadziki) REIKES: 15 cm ilgio Svie|io agurko gabalelio. iiupsnelio maltq juod$q pipirq.morkq.GraikiSkas ridikeli q padaZas 10*1 5 ridikiliq. kad padaZe nebutq nereikalingq skysiiq.jogurto. r pipirq. iiupsnelio malto imbiero.2 iaukiteliq citrtnq sultitl. iiupsnelia druskos. juos ir agurkus jmai5ykite Saukitu ijogurtq. 1 iaukito alyvuogiq aliejat. taip pat su keptomis bulvytemis. Cesnakus peiliu supjaustykite labai smulkiais gabaleliais. saujelds iesnakt4 Jeigu neturite tirito jogurto.2 iaukiteli" skysto medaus ar rudojo cukraus. : . 30 g kokosq dro2liq. 5tambiai sutarkuotus obuolius sumaiiykite su jogurtu ir kitomis sudedamosiomis dalimis. 2 iaukitt2 smulkinttl krapti. iaukitq \aliqjq arba tikrqlq citrinq suliitq.4iupsne' lio druskos. Visas sudedamqsias dalis sumaiSykite ir porq valandq pa lai deiimt minuiiq. Patiekite su orkaiteje arba ant groteliq keptais mdsos kukuliais. IndiSkas padaZas keptai vi5tienai --.). .i' . an ki ltel ds. Patiekite per pusq perpjautoje raudonoje arba geltonoje paprikoje. agurkq masg stipriai i5spauskite rankomis. i00 g tidta nat1{alaus jogurto. Suddkite visus kitus produktus. 1 tesnaka fl. laikykite 5altoje vietoje. brokoliq. virtais kiauiiniais. Jeigu jogurtas nera pakankamai tiritas. paprikq. jpilkite truputi tabasko pada2o arba pagardinkite kajano pipirais. Nenuluptq agurkq sutarkuokite stambia tarka. kykite 5a ldytuve. 200 g aitraus padaio (Texicana or pcn.. Tzadziki su obuoliais REIKES: 300 g naturalaus jogurto. druskos. Meksikieti5kas pu peliLl padaZas REIKES: 1 indelio konservuotLl raudonqlq arba rudtljtl Aitrus padaZas REIKES: 200 pupeliLl @pie 4aA 2 s g tirito naturalarts jogtLrto.. '. laiikq. Nuo pupeliq nupilkite vandeni. 1/2 iaukitelio aitraus kario miiinio arba prieskoniq 2 iesnaka skilteliq. li u ps nel io kaj o p ip i r q.. petrahoiiq taD2ilu. 1 iauksto smulkinttl netq lapq.s. . 2i u psne! o d r u skos. Dideliu virtu- viniu peiliu supjaustykite desnakq skilteles. suddkite ant sietelio ir palaikykite miiinio Garam Masala. lSmaiSykite visus produktus ir palaikykite ialtai. Jei reikia. perpilkite tekaniiu vandeniu. :. 2 iaukiteliq citrinq suliiq. pabarstykite druska. kad nuvarvetq skystis. 2 saldiiq obuolirl. Puikiai tinka kaip daZinys prie darloviq . Pries patiekdami i stalq dar kartq iimai5ykite. tinka su darZovemis. 2 iaukiteliu citrinu ^^^ REIKES: 200 g naturalous sultit1.. agurkq. iiek tiek druskos. 1 ialios paprikos. supilkite jogurtq i kavos filtrq ir nuvarvinkite skysiio pertekliq.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->