Tanggungjawab serta Kebebasan dalam Penulisan Zamri Bin Mohamad Akademi Penulis Sdn Bhd

Pengenalan

Kebebasan dan tanggungjawab dalam penulisan merangkumi beberapa aspek teras yang menjadi pakej akhir kepada karya itu sendiri. Dalam pembentangan kali ini, tanggungjawab serta kebebasan penulisan difokuskan kepada dua cabang, iaitu;

• •

Tanggungjawab serta kebebasan penulis yang tertakluk kepada undang-undang. Melibatkan akta-akta berkaitan yang dapat dikaitkan dengan penulisan. Tanggungjawab serta kebebasan penulis dalam berkarya secara kreatif. Satu pendekatan mengimbangi persembahan karya yang diterima penerbit dan pembaca.

1

Tanggungjawab dan kebebasan penulisan dari kaca mata undang-undang

Pandangan popular melihat tanggungjawab serta kebebasan dalam penulisan cenderung tertakluk dan dikawal melalui perundangan. Dari konteks Malaysia, sebuah karya yang dihasilkan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada penulis. Perkara ini dibahaskan secara panjang lebar dan pernah menjadi isu nasional. Buku-buku seperti Hadis Satu Penilaian Semula oleh Kassim Ahmad, 50 Dalil Mengapa Anwar oleh Khalid Jefri dan Aurad Muhammadiah tulisan Ashaari Muhammad adalah antara judul yang menjadi kontroversi. Sebahagian judul ditimbang melalui neraca undang-undang. Karya saintifik masih belum terperangkap dalam kontroversi sebagaimana karya-karya sosial, agama, ekonomi dan politik yang sering berhadapan tindakan undang-undang. Namun demikian, itu tidak bermakna karya saintifik terlepas daripada situasi ini. Jika Galileo masih hidup lagi Kita bayangkan situasi ini berlaku di Rome. Andaikan Galileo masih hidup, perkembangan sains masih diselubungi unsur mistik, gereja yang masih mengasingkan spiritual dan sains. Sekiranya berlaku sekali lagi hari ini, Galileo membukukan kepercayaan beliau terhadap heliocentrism, iaitu matahari adalah pusat kepada planet-planet yang mengelilingi sedangkan ramai mempercayai sebaliknya. Ditambah lagi, kepercayaan pihak gereja hari ini mendukung kepercayaan yang sama seperti tahun 1610. Sekali lagi mereka menolak idea Galileo dan mengharamkan bukunya. Sekali lagi, Galiloe dikenakan tahanan dalam rumah, dihadkan aktivitinya oleh Pope dan diarahkan membaca petikan Psalm selama tiga tahun. Boleh jadi, isu perundangan akan dijadikan solusi mengatasi kontroversi ini yang meresahkan masyarakat. Galileo pula perlu mencari seseorang untuk melobi dan meredakan situasi ini sekali lagi.

2

Setiap perkara ada kemungkinan dan ukuran risikonya. Akta yang dikuatkuasa bertujuan mengawal tujuan sesebuah karya dihasilkan penulis dan menjaga ketenteraman orang ramai secara langsung. Antaranya; • Akta Hakcipta 1987

Perlindungan idea yang terzahir dan hakcipta yang menajdi harta intelek mempunyai nilai ekonomi sama ada ia dijual, disewa, dipindahmilikan, diwariskan dan dibeli. Akta Hakcipta 1987 merupakan perlindungan terhadap idea yang dizahirkan dalam tiga bentuk iaitu karya sastera, karya muzik, filem, rakaman audio dan siaran. • Akta Hasutan 1948 semakan 1969

Hasutan, iaitu apa-apa tindakan yang bertujuan menggugat ketenteraman. Digubal bagi menghalang sebarang perbincangan yang mempunyai kecenderungan menghasut. • Akta Fitnah 1957

Digubal bagi melindungi maruh dan imej individu atau organisasi. Melindungi maruh dan imej daripada rosak dan tercemar dalam apa jua medium termasuk aktiviti penulisan. • Akta Kontrak 1950

Melindungi perjanjian dan persetujuan antara pengarang dengan penerbit yang dilakukan secara lisan atau pun secara bertulis. • Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) 1960

Di bawah kuasa khas, menteri mempunyai kuasa larangan mencetak, menerbit, menjual, mengeluar, memilik apa-apa penerbitan yang membawa kepada ingkar undang-undang, memprovokasi ke arah keganasan, mencetuskan mudarat antara kaum dan penduduk. • Akta Rahsia Rasmi (OSA) 1972

Melindungi dokumen yang diklasifikasi sebagai rahsia kerajaan sama ada di bawah paling rahsia, rahsia, sulit atau terhad.

3

Tanggungjawab dan kebebasan penulisan dari kaca mata industri perbukuan

Industri perbukuan adalah industri yang bersifat komersial. Ia tertakluk kepada pasaran terbuka. Transaksi menentukan hayat karya apabila ia diterbitkan. Penulisan saintifik memasuki industri perbukuan komersial melalui sains popular (popular science) iaitu; Tafsiran terhadap perkembangan ilmu saintifik dalam bahasa yang dapat diakses pembaca umum. Presentasi dalam pelbagai bentuk yang ditulis oleh pakar bidang. Dari aspek komersial, kita melihat penghasilan sebuah karya adalah rangkuman tiga komponen iaitu penulis, penulisan dan pemasaran. Inilah pakej kreatif yang perlu diperhati oleh seorang penulis sepanjang proses berkarya. Karya saintifik di bawah popular science mempunyai ciri-ciri berikut. • • • • • Mempunyai nilai hiburan dan perkaitan personal kepada pembaca. Penjelasan saintifik dipermudahkan untuk pembaca umum. Berlaku proses silang dalam karya iaitu ia menyentuh subjek bidang lain. Nilai intertekstualnya atau makna dalam teks adalah berlapis. Menekankan kepada metafora dan analogi bagi menerangkan konsep saintifik yang kompleks. Pengiraan matematik dan formula diminimakan.

4

Menulis buku dan merancang kejayaan buku Tanpa memahami apakah keperluan dan ciri-ciri pasaran buku komersial, penulis tidak dapat merancang kejayaan buku. Apa yang berlaku pada hari ini ialah, penulis memfokuskan kepada kejayaan menulis buku, iaitu memastikan maklumat ditulis dan diterbitkan. Tetapi penulis tidak dapat merancang kejayaan buku dengan memahami apakah formula yang dapat mendorong kepada jualan dan bagaimana ia dapat dihasilkan dalam pelbagai bentuk format. Perkara ini lebih diberikan penekanan serius oleh para penulis yang menjadikan ia sebagai satu kerjaya professional. Pengetahuan terhadap harta intelek mencipta ruang dan peluang kepada penulis membesarkan potesi karya dari segi sebaran dan pendapatan. Hasil penulisan dapat diubah kepada beberapa 24 bentuk harta intelek lain yang menjana 24 jenis akses ilmu dan pendapatan berbeza kepada penulis. 1. Edisi kulit keras. 2. Edisi kulit lembut. 3. Edisi paperback. 4. Edisi ringkasan. 5. Edisi E-book. 6. Edisi-edisi terjemahan, 7. Edisi downloadable melalui Internet. 8. Edisi buku audio. 9. Edisi braille. 10. Edisi buku bergambar. 11. Edisi buku komik. 12. Edisi bersiri dalam akhbar ataupun majalah. 13. Beberapa bab dalam Internet sebagai bahan promosi. 14. Edisi buku digital dalam bentuk hand-held devices. 15. Edisi adaptasi menjadi skrip animasi.

5

16. Edisi adaptasi menjadi skrip filem. 17. Edisi adaptasi menjadi skrip siri televisyen. 18. Edisi adaptasi menjadi skrip teater pentas. 19. Edisi adaptasi menjadi modul latihan. 20. Cerita-cerita sekual atau sambungan yang dihasilkan oleh pengarang lain. 21. Hak mendaftarkan judul buku ataupun nama-nama watak, ataupun wajah watakwatak dalam buku bagi tujuan pemerdagangan. 22. Edisi asal mengikut wilayah pemasaran. 23. Bahan permainan komputer. 24. Produk merchandising. Terjualnya buku bermaksud ia sampai kepada pembaca. Terjual buku juga membawa maksud ia dibaca dan berada dalam komuniti. Maka hasil penulisan itu tidak mati di dalam institusi atau di rak perpustakaan. Ia berkembang dalam pemikiran dan perbincangan khalayak. Dalam situasi diasak judul-judul baru dalam pasaran tempatan, merancang kejayaan buku adalah satu daya usaha seorang penulis bagi memastikan karyanya bertahan dalam pasaran bagi satu tempoh masa yang lama. Perkara yang perlu diberi perhatian bagi penulis adalah dengan menjawab soalan ini, sama ada kita bersedia keluar daripada sistem dan bersifat fleksible dengan sistem kerja baru apabila berkarya?

6

Komponen Penulis iaitu kenal diri

Komponen penulis mementingkan kepada aspek kenal diri, iaitu modal kerja yang digunakan.

Bakat dan rujukan saling bersinergi Penulis mencari titik temu antara bakat dan pengetahuan yang diperolehi melalui proses formal. Modal kerja berkembang sepanjang aktiviti membaca dan pengalaman kerjaya. Karya membantu menambah wacana ilmu dalam bidang tertentu. Dari satu segi lain, karya membawa bersama roh penulis yang terangkum dalamnya, angan-angan, cita-cita dan kehendak yang adakalanya bersifat tidak rasional kepada umum. Seseorang menulis atas dua keadaan. Pertama bagi memenuhi tujuan peribadi. Kedua, bagi memenuhi tujuan bidang. Hasil penulisan berdiri di tengah-tengah dua tujuan ini. Tujuan bidang bagi perkembangan ilmu Dilihat dari perspektif tujuan bidang, seorang pengamal bidang menulis hasil kajian bagi perkembangan ilmu itu sendiri. Hasil dapatan itu dibawa dalam kajian seterusnya sehinggalah satu dapatan baru muncul. Kajian terus menerus berlaku. Satu demi satu dapatan ditulis dan dijadikan rujukan industri. Perkembangan dalam bidang berlaku secara konsisten hasil daripada penulisan awal yang menjadi asas kepada kajian lanjutan. Tujuan peribadi bagi pengiktirafan Tujuan peribadi adalah bersifat personal. Dapatan itu menjadi asas kepada pengiktirafan daripada kumpulan lain.

7

Jika dilihat dari aspek penulisan buku bagi tujuan peningkatan kerjaya, mematuhi format yang menjadi tanda aras penilai adalah keutamaan para penilai. Ini kerana mereka adalah pembaca utama (lapis pertama). Pembaca umum menjadi sekunder (lapis dua). Mungkin tertolak menjadi tertier (lapis tiga). Kuantiti pembaca di luar tidak menjadi kriteria kejayaan buku. Sifatnya sebegini menjadikan ia menjadi sebahagian daripada koleksi besar dalam perpustakaan dan institusi. Ia mempunyai peranan kepada cetusan-cetusan baru melibatkan penglibatan pakar bidang lain.

8

Komponen Penulisan iaitu kenal karya

Kenal karya memerlukan penulis menjawab soalan-soalan asas klasik dalam dunia penulisan. Soalan klasik ini menjadi sempadan kepada karya agar objektif ia ditulis tercapai. • • • • • • Apa Siapa Mengapa Bagaimana Di mana Bila

Soalan-soalan ini akan memecahkan format sebuah hasil penulisan saintifik menjadi hasil penulisan umum. Penulis bebas memilih sama ada mahu menghasilkan karya saintifik sebagai sebuah karya non fiksyen atau pun fiksyen. Ini kembali kepada asas bakat penulis sama ada mempunyai gaya karya teknikal yang bersesuaian bagi penulisan non fiksyen atau pun gaya karya imaginatif yang bersesuaian bagi penulisan fiksyen. Persoalan sama ada ia akan kekal berbentuk penulisan buku umum atau sebagai penulisan bidang memerlukan penulis menjawabnya. Ini bergantung kepada siapa yang membacanya dan sejauh mana skala pembaca mahu dicapai melalui karyanya. Penulis mesti membuat pilihan kerana faktor audien yang mempunyai ciri-ciri yang berbeza menjadikan karyanya terhad pada satu kelompok sahaja. Struktur persuasif meningkatkan potensi kejayaan karya Jean - Luc Lebrun dalam Scientific Writing, A Reader and Writer;s Guide mengetengahkan senarai semak dan panduan kepada penulis bagi memastikan karya yang dihasilkan menepati khalayak.

9

Sebuah karya saintifik diuji bermula dari proses merancang sehinggalah proses penulisan karya terbabit. Beberapa perkara yang perlu diambil perhatian dan menjadi sempadan kepada penulis dalam proses pengkaryaan. Jean mencadangkan agar struktur karya yang lebih persuasif dibentuk bagi memudahkan pembaca.

10

Komponen Pemasaran iaitu kenal ruang

Proses berkarya tidak berhenti di situ sahaja. Hayat karya juga ditentukan melalui positioning iaitu segmentasi pasaran buku dan branding iaitu penjenamaan penulisan sejak ia di peringkat perancangan lagi. Meskipun komponen pemasaran merupakan tanggungjawab penerbit, tetapi input-input yang diberikan penulis kepada penerbit menentukan bagaikan karya itu dipakejkan. Penulis tidak menyerahkan penerbit membuat keputusan sepenuhnya. Perlu ada sinergi antara dua pihak agar masing-masing berpuas hati dengan apa yang mahu diperkenalkan kepada khalayak pembaca. Positioning penulis, branding karya Kajian pasaran mendapati, positioning penulis melalui karya bersiri memberi impak dari segi jualan dan memberi persepsi positif di kalangan pembaca. Bagaimana sebuah hasil penulisan saintifik dapat disirikan, atau setidaktidaknya momentum penulis menulis lebih daripada sebuah karya dalam subjek yang sama. Kes studi buku kategori bisnes Mega Leader MLM tulisan Rozani Pawan Chek pada asalnya adalah sebuah buku induk yang dipecahkan kepada tiga siri buku dalam subjek yang sama.

11

Kes studi buku kategori popular science Kes studi buku kategori popular science digunakan oleh Dr Danial Zainal Abidin dalam siri bukunya antaranya, Perubatan Islam dan Sains Moden diikuti dengan buku Quran Saintifik.

Kesan daripada pembinaan siri memberi tiga kesan besar kepada karya. • • • Pertama, dari segi visibility iaitu siri buku mudah kelihatan dan memberi kesan paparan umum yang lebih baik pada rak buku di kedai-kedai buku. Kedua, dari segi space iaitu ruang. Buku mendapat tiga kali ruang lebih besar berdasarkan saiz buku berbanding sebuah judul sahaja. Ketiga, dari segi persepsi pembaca. Iaitu mereka positif dan percaya penulis adalah kredible dalam bidang berdasarkan lebih daripada satu judul dihasilkan.

12

Anda mahu dikenali sebagai apa? Branding penulis melibatkan pembangunan kredibiliti bidang secara komersial dan pempakejan karya meliputi identiti buku selepas dicetak. Ini termasuk grafik, saiz, reka letak pada buku itu sendiri. Soalan “Anda mahu dikenali sebagai apa?” adalah soalan yang diajukan penerbit kepada bakal penulis. Ini adalah persediaan kepada bahagian jualan dan bahagian pemasaran merencana strategi dan membuat presentasi produk ke kedai-kedai buku. Meskipun penulis tidak terikat kepada mana-mana label sebagai cara beliau dapat berkarya dalam pelbagai genre, itu tidak bermaksud penulis itu tidak perlu mempunyai core branding yang akan membezakan diri dan karyanya berbanding yang lain. Branding seorang penulis merupakan isu kritikal kepada pemasaran apabila berkaitan isu di mana bajet pengiklanan penulis mesti disalurkan. Branding yang tidak jelas menyukarkan penerbit mengukur risiko penerbitan, khususnya dari aspek kewangan. Mereka perlu jelas dan konsisten mempromosikan branding itu.

13

Kesimpulan Apa yang disebut sebagai tanggungjawab serta kebebasan dalam penulisan sebenarnya masih terikat dalam ruang yang fleksible. Ia menjadi kebebasan yang datang bersama panduan melalui maklumat industri perbukuan meliputi perundangan dan kreativiti pembinaan karya secara menyeluruh. Bakal penulis atau penulis sedia ada perlu memilih padang mana karya itu akan berada. Pada masa sama, bersedia melonggarkan sistem dan cara berfikir yang sedia dipakai dalam penghasilan karya saintifik bersifat akademik kepada sistem terbuka dalam pasaran umum. Menukar topi mengikut situasi.

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.