P. 1
Seminarski ispitivanje otpornosti elekrti¦Źne instalacije

Seminarski ispitivanje otpornosti elekrti¦Źne instalacije

|Views: 533|Likes:
Published by Andreja Kostic

More info:

Published by: Andreja Kostic on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

Seminarski rad : MJERENJE OTPORNOSTI IZOLACIJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE

MAŠINSKI FAKULTET BANJALUKA

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA: ZAŠTITA OD OPASNOG DEJSTVA ELEKTRIČNE STRUJE

TEMA: MJERENJE OTPORNOSTI IZOLACIJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Student:Danijel Granolić Broj indeksa:8163 Odsjek :Zaštita na radu Datum:15.02.2012.

Prof.dr.ing.Mićo Gaćanović

BANJALUKA
Danijel Granolić Broj indeksa:8163
1

............................................................8 Postupak mjerenja pomoću Metrel 61557.......................................................................................................................................................8 Mjerenje pomoću Megaommetra...................................................................................................................................................................................................................................................................6 Mjerenje izolacije izmeĎu provodnika...............................................................................................................................................................................................................................................6 Metode mjerenja.........3 Vizuelni dio ispitivanja ..................................................................................................................................................2 Postupak ispitivanja električnih instalacija........................................10 Literatura....................................................................................4 Vjeţba 9....... MJERENJE OTPORA IZOLACIJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE.....................................................................................................................................................Seminarski rad : MJERENJE OTPORNOSTI IZOLACIJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE Sadrzaj..................................................4 Uvod ........................................3 Ispitivanje instalacije.........................................................................................................................................9 Završni izvještaj...........................................................7 Mjerenje izolacije izmeĎu provodnika i zemlje ........................................................................................4 Svrha vjeţbe....................4 Formiranje završnog izvještaja............11 Danijel Granolić Broj indeksa:8163 2 ..............................................................................

popravku ili zamjeni. zaštita električnim odvajanjem strujnih krugova. a neutralni vod (N vod) označuje se svijetloplavom bojom. otpor poda i zidova. izolacijski otpor električne instalacije.  Povezivanje instalacije sa napojnom mreţom Danijel Granolić Broj indeksa:8163 3 . funkcionalnost.Kombinacija zelene i ţute boje i svijetloplava boja ne smiju se upotrebljavati ni za bilo koje drugo označivanje. Postupak ispitivanja se sastoji od tri djela:    priprema ispitivanja ispitivanje instalacije pomoću instrumenta formiranje završnog izvještaja nakon obavljenog mjerenja Priprema ispitivanja se ogleda u informisanju o sistemu i načinu funkcionisanja. naročito kad vodovi nisu izolirani.Seminarski rad : MJERENJE OTPORNOSTI IZOLACIJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE Postupak ispitivanja električnih instalacija Nakon postavljanja nove instalacije u nekom objektu ili pri zamjeni njenog jednog djela a prije početka korišćenja mora se obaviti potrebna ispitivanja instalacije. Zaštitni vodi (PE vod) i zaštitno-neutralni vod (PEN vod) označuju se kombinacijom zelene i ţute boje. Vizuelni dio informisanja se sastoji od sledećih informacija:        Adrese objekta Tipa instalacije Broja razvodnih ormara i razvodnih tabli te broj i tip strujnih petlji u njima Tip zaštitnog ureĎaja koji se koristi za zaštitu od indirektnog napona dodira(ZUDS.Ta ispitivanja se odnose na      neprekidnost zaštitnog vod te glavnog i dodatnog vod za izjednačavanje potencijala.Označivanje se moţe obavljati i na kraju voda blizu spoja. a to se obavlja vizelnim putem i uvidom u planove instalacije koja se ispituje.topljivi osigurači) Vrsta sistema uzemljenja Prisutnosti zaštitnih ureĎaja od previsokog napona Boja i označavanje provodnika (Izolovani vodovi i kablovi moraju se poloţiti i označiti tako da se mogu raspoznati pri ispitivanju.

Za ocjenu ispravnosti instalacije pored otpora mjerodavan je i propisima odreĎen ispitni napon koji izolacija maora izdrţati tj. usljed slabljenja izolacije.gromobranski sistem) Ispitivanje instalacije Ispitivanjem instalacije provjerava se njena funkcionalnost i sigurnost da ne bi došlo do opasnih situacija u kojima se ugroţava ju ţivoti ljudi i stvaraju štete na objektima u kojima se nalaze takve instalacije.kablova i provodnika Raspoznavanje provodnika po boji Mehanička oštećenja Ne postojanje oznaka u razvodnim ormarima Zaštitni provodnik i izjednačivač potencijala nisu ispravni Uzemljivač nije uraĎen po propisu Bilo koji dio izolacije čija otpornost ne odgovara propisima Dok se ovi propusti ne otklone instalacija ne moţe dobiti odobrenje za upotrebu. dovodi do provodnosti izmeĎu pojedinih provodnika ili izmeĎu provodnika i zemlje. to je izolacija bolja. ne smije doći do proboja. Slabljenje kvaliteta (nivoa) izolacije na električnim provodnicima nastaje:  prirodnim starenjem.Strujni krugovi. Ukoliko su struje provodnosti manje. Formiranje završnog izvještaja Dokument koji daje uvid da je izvršen pregled naziva se završni izvještaj.Ako postoji neki od sledećih propusta :           Nezavršena instalacija Zaštita od direktnog dodira nije izvedena po propisu Zaštita od indirektnog dodira nije izvedena po propisu Pogrešno dimenzionisanje instalacione mreţe. MJERENJE OTPORA IZOLACIJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE 1. Vjeţba 9. mašina i ureĎaja.Taj izvještaj pokazuje stanje instalacija u tom trenutku i moţe biti sa pozitivnim i negativnim mišljenjem. Stanje izolacije odreĎuje se prema električnom otporu izolacije.Seminarski rad : MJERENJE OTPORNOSTI IZOLACIJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE Kod uvid projektne dokumentacije treba se provjeriti slaganje trenutnog stanja i rasporeda instalacija u odnosu na projektni crteţ instalacija(RO. UVOD Nesavršenost izolacionih materijala koji se koriste pri izvoĎenju električnih instalacija. Granična vrijednost struje odvoda pri nominalnim naponima( nisko naponske instalacije) je 1mA. Danijel Granolić Broj indeksa:8163 4 .

1. Navedeni uticaji zahtjevaju da se otpornost izolacije mjeri specijalno za tu svrhu konstruisanim i izraĎenim instrumentima. Na primjer da bi se spriječila greška u mjerenju prouzrokovana kapacitivnom strujom odvoda kroz kondezator C. instrument za mjerenje treba da radi sa jednosmjernom strujom. Danijel Granolić Broj indeksa:8163 5 . nastala usljed dejstva eventualnih elektrolitičkih izvora napona učinila zanemarljivom.potreban je visoki mjerni napon.         Sl. zbog slabog kvaliteta instalacije (dielektrična čvrstoća). Svi dijelovi pod naponom izolovani su od zemlje odgovarajućom izolacijom. zbog slabih kontakata na nastavcima i u spojevima provodnika. Pošto izolacija nije savršena. otpornost RI čija se vrijednost mjenja sa mjernom strujom i otpornost RVI čija se vrijednost mjenja sa vlaţnošću vazduha odnosno izolacionog materijala. oneščišćenjem površine provodnika aerosolima (površinska provodnost) zagrijavanjem provodnika zbog kratkog spoja.opreme i postrojenja. Da bi se greška pri mjerenu. Osim toga. grubom montaţom i odrţavanjem provodnika.Seminarski rad : MJERENJE OTPORNOSTI IZOLACIJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE hemijskim uticajem na površini provodnika mehaničkim oštećenjem instalacije. Ekvivalentna šema otpornosti izolacije Najvaţnije komponente otpornosti izolacije su: aktivna otpornost. kao i tri promjenjljive otpornosti koje zavise od različitih parametara: otpornosti RU čija se vrijednost mjenja u zavisnosti od priključenog mjernog napona. kapacititivnost. treba uzeti u obzir zavisnost otpornosti izolacije od veličine mjernog napona kda je vrijednost iste u području mreţnog napona. preopterećenja ili spoljašnje toplote. od prenapona industrijskog porijekla ili atmosferskog praţnjenja. usljed potencijalne razlike izmeĎu dijelova pod naponom i zemlje potiču struje izjednačenja odnosno odvoda.

spojene izmeĎu faznog i neutralnog provodnika. IzvoĎač ovim mjerenjem izvodi zaključak o sigurnostotehničkom stanju instalacije. TakoĎe. SVRHA VJEŢBE 1) Upoznavanje sa metodom mjerenja otpornosti izolacije električne instalacije. Ove elemente treba odspojiti.filter RSO smetnji. Uzroci nedovoljne otpornosti izolacije su često nedozvoljeno velika mehanička naprezanja plašta kabla izazvana npr. 2) IzmeĎu svakog provodnika pod naponom i zemlje. u beznaponskom stanju. METODE MJERENJA Električna otpornost izolacije električne instalacije mora se mjeriti: 1) IzmeĎu provodnika pod naponom. Danijel Granolić Broj indeksa:8163 6 .prekoračenjem dozvoljenog radijusa savijanja ili pak veliki pritisak u jednoj tački izazvan nepodesnim priborom ili samom metodom polaganja. Zbog velikog broja mogućih uticaja na rezultate mjerenja standardi za mjerne instrumente otpornosti izolacije dozvoljavaju grešku ± 30%. Mjerenjem izolacije se ne ispituje ni jedna mjera zaštite. 3) Ovladavanje postupkom za mjerenje otpornosti izolacije električne instalacije. Mjerenje otpornosti izolacije električne instalacije vrši se kada ona nije priključena na mreţu tj. 2) Upoznavanje sa instrumentima za mjerenje otpornosti izolacije električne instalacije. npr.Seminarski rad : MJERENJE OTPORNOSTI IZOLACIJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE Dva uzastopna mjerenja zbog gore naznačenih uticaja rijetko će dati iste rezultate. naponima koji nisu manji od vrijednosti napona datih u tabeli 9. 2. 3. Mjerenje otpornosti izolacije električne instalacije vrši se jednosmjernom strujom bez priključene opreme. Prije mjerenja treba provjeriti da li strujno kolo sadrţi elektronske elemente osjetljive na ispitni napon. rezultati dobijeni mjerenjem u vlaţnom i suvom danu bit će različiti.1. a ako to nije moguće mjerenje treba vršiti izmeĎu faznog i neutralnog provodnika prema zemlji.

izvrši se vaĎenje svih sijalica iz instalacije kao i isključivanje svih potrošača sa ispitivane instalacije. uz uvlov da zadovoljava uslovima zaštite prema standardu EN 61557 Do 500 V.Metoda koja se koristi kod ovih mjerenja je UI metoda.5 1. Nazivni napon strujnog kruga u V Sigurnosno mali napon i mali radni napon kad se strujni krug (sigurnosno) napaja preko sigurnosnog transformatora za odvajanje. s izuzetkom propisanih slučajeva Iznad 500 V Mjerenje izolacije između provodnika Mjerenje izolacije izmeĎu provodnika se radi tako da se prvo mora ispitivana instalacija da odvoji sa napajanja mreţe na koju je priključena. Ispitni napon u V 250 Izolacijski otpor u MΩ 0.2. Mjerenje izolacije izmeĎu provodnika Danijel Granolić Broj indeksa:8163 7 .25 500 1000 0.0 Sl.ima vrijednost izmjerene otpornosti koja nije manja od vrijednosti datih u istoj tabeli. uključujući 500 V.Osigurači (zaštitni elementi)moraju biti umetnuti.Seminarski rad : MJERENJE OTPORNOSTI IZOLACIJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE Otpornost izolacije električne instalacije zadovoljava ako svako strujno kolo.bez priključene opreme.prekidači isključeni a svjetiljke priključene.

1000 V I je pobudna struja koja je minimalna 1mA R je otpornost izolacije Danijel Granolić Broj indeksa:8163 8 . R=U/I U je tesni napon čije su DC vrijednosti :50 V.3.Instrument je programiran i sam pamti rezultate u toku mjerenja ti rezultati se kasnije mogu obraditi na računaru Metrel se sastoji od ampermetra i voltmetra a metoda mjerenja je UI metoda.Osigurači (zaštitni elementi)moraju biti umetnuti.Za početak mjerenja potrebno je pritisnuti taster Start .Istrument se spoji na instalaciju podesi se područije za mjerenje Riso i pritisne se dugme ON za uključivanje instrumenta. Sl.250 V.prekidači uključeni a svjetiljke priključene.100 V.500 V. Mjerenje izolacije izmeĎu provodnika i zemlje Postupak mjerenja pomoću Metrel 61557 Prvo se isključi instalacija sa mreţe i svi ureĎaji i sijalice otpoje sa instalacija a osigurači ostaju uključeni. svi potrošači su priključeni na ispitivanu instalaciju.Seminarski rad : MJERENJE OTPORNOSTI IZOLACIJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE Mjerenje izolacije između provodnika i zemlje Mjerenje izolacije izmeĎu provodnika i zemlje se radi tako da se prvo mora ispitivana instalacija da odvoji sa napajanja mreţe na koju je priključena.

Mjerenje pomoću mega -ommetra Danijel Granolić Broj indeksa:8163 9 .4.Preraspodjela naelektrisanja u provodniku se vrši tako da se izabere područije Uisp(ispitivani napon) i to po obrascu Uisp=2*Un+1000V Gdje je Un nominalni napon instalacije pa npr. P=R15/R60 P>1.7 dobra izolacija P<1.Postupak ispitivanja je sledeći da se fazni priključak Ommetra priključi na ţicu provodnika dok je neutralni priključak vezan na izolaciju provodnika pomoću steznog prstena.Prvo se ručica vrti 15 s i očita se vrijednost na instrumentu a onda se čeka 5 min da provodnici doĎu ponovo u neutralno stanje pa se vrši nova pobuda od 60 s nakon koje se očita vrijednost sa istrumenta.7 loša izolacija Sl. za napon Un=220 V Uisp=1440 V Da bi došlo do preraspodjele naelektrisanja unutar instalacije mora se vrtiti ručica na Ommetru koja stvara pobudu unutar instalacije .Seminarski rad : MJERENJE OTPORNOSTI IZOLACIJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE Mjerenje pomoću Megaommetra Ispitivanje otpornisti neke instalacije se moţe vršiti jednostavno i pomoću običnog Ommetra koji posjeduje ručicu za stvaranje pobudne struje.Odnos ova dva mjerenja prestavlja faktor polarizacije i na osnovu njegove vrijednosti se vrši zaključivanje da li je otpornost izolacije zadovaljavajuca.

8. 3. 9. 4. 5. 7.Seminarski rad : MJERENJE OTPORNOSTI IZOLACIJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE MJERENJE ELEKTRIČNE OTPORNOSTI IZOLACIJE Obrazac br:________ Mjerni instrument Ispitni napon Metrel MI 2086 500 V VRIJEDNOST IZMJERENIH ELEKTRIČNIH OTPORNOSTI Mjerno mjesto 1. Odvodi strujnih krugova Napojni kabal od TS do GRO1. PP00 4×240 mm2 PROVODNIK-PROVODNIK PROVODNIK-MASA GRO-1 odvodi PROVODNIK-PROVODNIK PROVODNIK-MASA GRO-2 odvod za GRO-3 PROVODNIK-PROVODNIK PROVODNIK-MASA GRO-3 odvodi (ukupno 9) PROVODNIK-PROVODNIK PROVODNIK-MASA RO HALE odvodi PROVODNIK-PROVODNIK PROVODNIK-MASA RO-RASV PROVODNIK-PROVODNIK PROVODNIK-MASA RO-10 PROVODNIK-PROVODNIK PROVODNIK-MASA RO-11 PROVODNIK-PROVODNIK PROVODNIK-MASA RO-K PROVODNIK-PROVODNIK PROVODNIK-MASA Izmjerena vrijednost (MΩ) 680 594 >600 >590 650 572 >500 >500 >350 >300 >300 >330 >320 >300 >350 >300 >300 >300 2. 6. Danijel Granolić Broj indeksa:8163 10 .

Seminarski rad : MJERENJE OTPORNOSTI IZOLACIJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE Literatura:  Praktikum za labaratorijske i terenske vjeţbe iz predmeta:“Zaštita od poţara i eksplozija uslijed dejstva električne energije“ Ljubiša Vučković.2001.Miroslava Cvetkovic.god Predavanja iz predmeta :“Zaštita od opasnog dejstava električne energije“ prof.FZNR Niš.Mićo Gaćanović. 53/88)   Danijel Granolić Broj indeksa:8163 11 .2010 god.Mašinski fakultet Banjaluka. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA(SL br.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->