"#$%#‫' أ‬%(")* ‫"زة‬-‫ّ أ‬/012‫ ا‬45617‫ا‬

>;‫( أ‬١
ّ
ّ 8%0 ّ/9 ّ:7‫ ا‬4; <=>? 4?8ّ 7‫"ل ا‬5- AB"C7‫ ا‬85C*
ً "E0"5= /F?"G7‫اد ا‬8G2‫ ا‬4; I="G7‫ ا‬/;‫ أ‬4; ‫ام‬8G2‫< ا‬K12‫ أ;> ا‬LMNّOE7‫" ا‬#$%#‫ّ أ‬/012‫ ا‬AB"C7‫ي ا‬87‫وا‬
‫>ر‬5T2‫ ا‬1X# >;‫ أ‬YMZ7‫" ا‬#$%#‫ أ‬/N?8O%7‫ا‬856‫ أ‬4; 856‫ّ"س أ‬%ET7‫" أ;> ا‬#$%#‫ أ‬: ‫ (?) \"ل‬٤ RMS0 ISّ T5S7
ُ
ّ/]"5# ^‫' ا‬MO)= 4; _FC7‫ا‬
`‫ ا‬8%0 >;‫" أ‬#$%#‫ (?) أ‬aF7‫_ ا‬FC7‫ا‬
4;
ُ 4; /S0 4; 85C*
ُ 85C*
ّ
ّ
4; 85C*
4; 1bT- 85C*
>;‫" أ‬#$%#‫ أ‬RMS0 ً‫اءة‬1\ ‫ئ‬1G‫ُـ‬2‫ ا‬1M); 4; ‫"ذان‬h 4; 1); I="G7‫" أ;> ا‬#$%#‫أ‬
ّ
ّ
‫"ن‬Mb=
4; ‫"رث‬C7‫" ا‬Oi8ّ 6 ‫ي‬8Sl7‫ا‬
‫>اض‬l7‫ ا‬1MX#
ُ "Oi IMT# >;‫" أ‬Oi ّ/5M5ّjE7‫ أ="*' ا‬/;‫ أ‬4; 85C*
ّ
ّ
‫و‬150َ 4; `‫ ا‬8M%0 40 RM;‫ أ‬40 LMTh 4; ‫و‬150َ 40 ‫"زم‬6 /;‫ أ‬40
Abū Muḥammad al-Ḥā%ẓ Jammāl al-Dīn Yūsuf ibn al-Zakī ʿabd al-Raḥmān alMarʿaī
al-Ḥā%ẓ al-Marʿaī
al-Nājīb Abū al-Mihraf al-Miqdād ibn Abī l-Qāsim ibn al-Miqdād al-Qayisī
Abū al-ʿAbbās Aḥmad ibn Aḥmad al-Bandījī
al-Shaykh Abū Naṣr al-Maʿmūr ibn Muḥammad al-Husayn al-Saʿ
Abū ʿabd Allāh Muḥammad ibn ʿAlī ibn al-Husayn ibn Sakīnah al-Anmāṭī
Abū l-Qāsim Bakr ibn Shādhān ibn Bukayr al-Muqriʾ
Abū Muḥammad Jaʿfar ibn Muḥammad ibn Nusayr al-Khawwāḍ al-Khaldī
al-Hārith ibn Muḥammad ibn Abī Usāmah al-Tamaymī
Abū Nuʿaym
Sufyān
Abī Ḥāzim
ʿAmr ibn Shuʿayb
his father
ʿUbayd Allāh ibn ʿAmr
45617‫ا‬
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٢
4; 85C*
ّ
ّ
ّ 8%0 "Oi /S0 4; <=>? "Oi 1X5; ‫ي‬8pَ2‫ ا‬8h‫ ُر‬4; ‫"ج‬NC7‫ا‬
u ‫"ق‬C=‫ أ‬/;‫ أ‬40 ّ/7‫"ز‬C2‫ ا‬85C*
40 /#"K 4; r?1h 40 ‫ ورع‬4;‫ّ"س إ‬%ET7‫ ا‬40 /#"%MZ7‫ا‬
4;
ّ
'Zw"0
Aḥmad ibn Muḥammad ibn al-Hajjāj ibn Rushd al-Mahdī
Yūsuf ibn ʿAlī
ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad al-Muḥāzilī

Abī Isḥāq al-Shaybānī
al-ʿAbbās ibn Warʿ
Sharīḥ ibn Hānī
ʿĀʾishah
)?( ‫اري‬:b7‫ا‬
4; I="G7‫" ا‬Oi8ّ 6 (٣
yp= 4; aM;17‫" ا‬Oi rM%z 4; 856‫" أ‬Oi 'B>)7"; ‫"د‬56
ّ
ّ 4; 85C*
ّ
ّ/%9‫ا‬17‫ا‬
ّ 'TM;‫ ر‬4; /S0 40 ّ/w"ّ{7‫ ا‬8M%0 4; 8MT= 40

al-Qāsim ibn Muḥammad ibn Ḥammād
Aḥmad ibn Subayḥ
al-Rabīʿ ibn Sahl al-Fazārī
Saʿīd ibn ʿUbayd al-Ṭāʾī
ʿAlī ibn Rabīʿah al-Rākibī
8%0 >;‫ أ‬yp= "Oi r7"z 4; 8M5C7‫ ا‬8%0 "Oi 'M=‫"ر‬b7"; ّ/=‫"ر‬b7‫{"ن ا‬G7‫ ا‬856‫ أ‬4; /S0 "Oi8ّ 6 (٤
‫ زاوان‬40 Ih"K /;‫ أ‬40 yٍ -‫ ر‬40 ‫ي‬8p2‫ا` ا‬
ʿAlī ibn Aḥmad al-Qaṭṭān al-Fārisī
ʿabd al-Ḥamīd ibn Ṣāliḥ
Sahl Abū ʿabd Allāh al-Mahdī
a man
Abī Hāshim
Zāwān
ِ
‫' \"ل‬B>)7"; rM%z 4; _FC7‫ا‬
/B ‫ت‬8-‫و‬
‫"ن‬5~0 /;‫ أ‬4; 85C*
"Oi ‫ي‬8ّ - ‫"ب‬j9
ُ 4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٥
ُ
ّ
‫ة‬1?1K /;‫ أ‬40 4FC7‫ا‬
َ "Oi ‫ا^زدي‬
ّ

Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn Subayḥ
in my father's book
Muḥammad ibn Abī ʿUthmān al-Azadī
al-Ḥasan
Abī Harīrah

40 '7"ƒB 4; ‫ج‬1B "Oi ‫"ح‬%X7‫ ا‬4;‫ إ‬85C*
"Oi /#‫>ا‬SC7‫ا‬
َ …MC? 4;‫ إ‬856‫ أ‬1bT- >;‫" أ‬Oi8ّ 6 ‫( و‬٦
ّ
ِ ‫ة‬1?1K /;‫أ‬
‫ّ"س‬%E0 4;‫ إ‬40 ّ/GZ*َ 87‫ا‬

Abū Jaʿfar Aḥmad ibn Yaḥyā al-Ḥalwānī
Muḥammad ibn al-Ṣabāḥ
Farj ibn Faḍālah
Abī Harīrah al-Dimashqī
Ibn ʿAbbās
40 ‫"ن‬5MS= 4; ‫" =‡م‬Oi /%MGT7‫" ا‬Oi ')ّ 5; ‫"غ‬MX7‫ا‬
1bT- >;‫" أ‬Oi8ّ 6 (٧
ّ 8?‫ ز‬4; /S0 4; 85C*
ّ
‫ي‬8p2‫ ا‬40 a=‫ وا‬4;‫ إ‬85C*
ّ
Abū Jaʿfar Muḥammad ibn ʿAlī ibn Zayd al-Ṣiyāgh
al-ʿUqaybī
Salām ibn Sulaymān
Muḥammad ibn Wāsiʿ
al-Mahdī
ّ
40 15T* "#$%#‫زاق أ‬17‫ا‬
4; yƒb2‫ا‬
8MT= >;‫" أ‬Oi8ّ 6 (٨
ّ
Š 8%0 "Oi '56 >;‫" أ‬Oi ')ّ 5; ‫ي‬8ON7‫ ا‬85C*
َ Kِ
RM;‫ أ‬40 ‫وة‬10 4; ‫"م‬Z
Abū Saʿīd al-Mufaḍḍal ibn Muḥammad al-Jundī
Abū Ḥammah
ʿAbd al-Rizāq
Muʿammar
Hishām ibn ʿUrwah
his father
‫ي‬8p* 4; 45617‫ا‬
1bT- >;‫" أ‬Oi8ّ 6 (٩
ّ
ّ 4; 85C*
ّ 8%0 "Oi 856‫ أ‬/;‫ أ‬4; 1K"] "Oi /%MGT7‫"ن ا‬5~0
I)C7‫ ا‬4; 150ُ 40 ‫"رك‬%ُ2‫ ا‬4; `‫ ا‬8%0 40
Abū Jaʿfar Muḥammad ibn ʿUthmān al-ʿUqaybī
Ṭāhir ibn Abī Aḥmad
ʿabd al-Raḥmān ibn Mahdī
ʿabd Allāh ibn al-Mubārak
ʿUmar ibn al-Ḥakm

4; '5S= "Oi ّ/S;"ّOE7‫ ا` ا‬8%0 4; …MC? "Oi ّ/w‫ا‬ŽC7‫ ا‬4FC7‫ا‬
َ 4; `‫ ا‬8%0 LMTh >;‫" أ‬Oi8ّ 6 (١٠
‫وردان‬
•7"* 4; •#‫‘ أ‬T5=
ُ
Abū Shuʿayb ʿabd Allāh ibn al-Ḥasan al-Ḥadhāʾī
Yaḥyā ibn ʿabd Allāh al-Nābilī
Salmah ibn Wardān
Uns ibn Mālik
‫"ق‬C=‫ أ;> إ‬/Oi86 _FC7‫ا‬
"Oi ّ/=>ّ{7‫وق ا‬1F* 4* 85C*
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (١١
ُ 4; 85C*
ّ
ّ
‫>ن‬5M*َ 4; ‫ي‬8p* /Oi86 ‫ي‬1X%7‫ا‬
ّ
Aḥmad ibn Muḥammad ibn Masrūq al-Ṭūsī
Muḥammad ibn al-Ḥusayn
Abū Isḥāq al-Baṣrī
Mahdī ibn Maymūn

/Oi8ّ 6 1); >;‫ أ‬8h‫ را‬4;‫… إ‬MC? /Oi8ّ 6 _FC7‫ا‬
"Oi 85C*
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (١٢
1ƒ*
ُ 4; 85C*
ّ
ّ
ّ
‫"رئ‬G7‫(?) ا‬
Aḥmad ibn Muḥammad
Muḥammad ibn al-Ḥusayn
Yaḥyā ibn Rāshid Abū Bakr
Maḍarr al-Qāriʾ
‫"رك‬%2‫ ا‬4;‫ إ‬40 1); /;‫ أ‬4; 85C*
/Oi8ّ 6 _FC7‫ا‬
"Oi 85C*
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (١٣
ُ 4; 85C*
ّ
ّ
ّ
Aḥmad ibn Muḥammad
Muḥammad ibn al-Ḥusayn
Muḥammad ibn Abī Bakr
Ibn al-Mubārāk
Ž?"T7‫' ا‬5S= "Oi ‫ا^*>ي‬
"Oi 85C*
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (١٤
87"’ >;‫ أ‬:?:T7‫ ا‬8%0 "Oi _FC7‫ا‬
ُ 4; 85C*
ّ
ّ
ّ
1bT- 4; 8M5ِ C7‫ا‬
َ 8%0 40 )?(
Aḥmad ibn Muḥammad
Muḥammad ibn al-Ḥusayn

ʿAbd al-ʿAzīz Abū Khālid al-Amawī
Salmah al-ʿĀyadh
ʿAbd al-Ḥamīd ibn Jaʿfar
…=>* 4; <=>? "Oi ‫وق‬1F* 4; 85C*
1Ml7‫" أ;> ا‬Oi “M%’ 4;‫" إ‬Oi ‫وزي‬12‫ا‬
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (١٥
ّ
ّ
‫ي‬1X%7‫ا‬
ّ
Ahmad ibn Muḥammad ibn Masrūq
Yūsuf ibn Mūsā al-Marwazī
Ibn Khabīq
Abū l-Khayr al-Baṣrī
4?1” 4;‫ ا` إ‬8%0 ‘T5=
: ‫“ \"ل‬M%’ "Oi <=>? "Oi 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (١٦
ُ
Aḥmad
Yūsuf
Khabīq
ʿabd Allāh ibn Ḍarīn
40 1M;>- "Oi ‫"ق‬C=‫" إ‬Oi …FM0 4; yM0"5=‫" إ‬Oi /S0 4; 4FC7‫ا‬
َ "Oi8ّ 6 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (١٧
ّ
‫"د‬%0 /;‫ أ‬40 ‫"ك‬Cّ ƒ7‫ا‬
Aḥmad
al-Ḥasan ibn ʿAlī
Ismāʿīl ibn ʿīsā
Isḥāq
Jubayr
al-Ḍaḥḥāk
Abī ʿabād
‫ب‬16 _%MTh ‫ أ?>ب‬4; …=>* "Oi ‫>اري‬C7‫ ا‬/;‫ أ‬4; 856‫" أ‬Oi ّ/=>ّ{7‫ ا‬85C*
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (١٨
ّ
Aḥmad ibn Muḥamad al-Ṭūsī
Aḥmad ibn Abī al-Ḥawārī
Mūsā ibn Ayūb Shuʿaybayn Ḥarb

‫>اري‬C7‫ ا‬/;‫ أ‬4; 856‫" أ‬Oi 85C*
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (١٩
ّ
Aḥmad ibn Muḥammad
Aḥmad ibn Abī Ḥawārī
…MC? 4; "?19‫ ز‬/Oi8ّ 6 ‫>اري‬C7‫ ا‬4; 856‫" أ‬Oi 85C*
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٢٠
ّ
Aḥmad ibn Muḥammad
Aḥmad ibn al-Ḥawārī
Zakariyā ibn Yaḥyā
‫"ن‬5MS= ";‫‘ أ‬T5=
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٢١
‫>اري‬C7‫ ا‬4;‫ إ‬856‫" أ‬Oi ّ/=>ّ{7‫ ا‬85C*
ُ
ّ
Aḥmad ibn Muḥammad al-Ṭūsī
Aḥmad ibn al-Ḥawārī
Abā Sulaymān
/;‫ أ‬4; 150ُ 40 ‫>ان‬9‫ ز‬4; `‫ ا‬8%0 /Oi8ّ 6 ‫>اري‬C7‫ ا‬/;‫ أ‬4; 856‫" أ‬Oi 85C*
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٢٢
ّ
‫"ر‬F# 4; ISF*ُ ‫"ن \"ل‬6 4; …MC? 40 '5S=
Aḥmad ibn Muḥammad
Ahmad ibn Abī al-Ḥawārī
ʿabd Allāh ibn Zakwān
ʿUmar ibn Abī Salmah
Yaḥyā ibn Ḥān
Muslim ibn Nassār
8\‫ وا‬4; ‫"ء‬-‫ ر‬4; `‫ ا‬8%0 "Oi ‫"ن‬5MS= 4; 1B‫" زا‬Oi 8M56 4; 85C*
‫ \"ل‬85C*
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٢٣
ّ
ّ
‫>ر‬XO* 4;‫"د إ‬%0 40
Aḥmad ibn Muḥammad
Muḥammad ibn Ḥamīd
Zā%r ibn Sulaymān
ʿabd Allāh ibn Rajāʾ ibn Wāqid
ʿAbād ibn Manṣūr

ِ
";‫‘ أ‬T5=
8MON7‫ا‬
(٢٤
ُ
ُ I="G7‫ا‬
Abā l-Qāsim al-Junayd
‫"ل‬Gّ %7‫ ا‬1bT- >;‫ أ‬/#1%’‫ أ‬85C*
4;‫ إ‬8MON7‫ا‬
ُ /Oi8ّ 6 (٢٥
ّ
al-Junayd ibn Muḥammad
Abū Jaʿfar al-Baqqāl
ِ
I="\
>;‫( \"ل أ‬٢٦
Abū (l-?)Qāsim
YMh _F6ُ !/;‫ أ‬/Oi8ّ 6 IbM” 4;‫• إ‬7"* "Oi _FC7‫ا‬
/Oi 85C*
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٢٧
ُ 4; 85C*
ّ
ّ
ِ
ِ 8ّ 7‫ ا‬yِ K‫ أ‬4*
Rِ7"-‫• ر‬T;
40 yِ ƒّb7‫ و ا‬4?
Aḥmad ibn Muḥammad
Muḥammad ibn al-Ḥusayn
Mālik ibn Ḍayfam
Abu Ḥusayn, a shaykh of the people of correct religion and favor
One of his men
/Oi8ّ 6 _FC7‫ا‬
"Oi 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٢٨
‫ي‬1X%7‫ا‬
LSp2‫ ا‬4; LK‫ و‬/Oi8ّ 6 150ُ 4; 85C*
ُ 4; 85C*
ّ
ّ
ّ
Aḥmad
Muḥammad ibn al-Ḥusayn
Muḥammad ibn ʿUmar
Wahb ibn al-Mulhib al-Baṣrī
‫"و?' ا^زرق‬T* 4; 85C*
/Oi8ّ 6 85C*
"Oi 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٢٩
ّ
ّ
Aḥmad
Muḥammad
Muḥammad ibn Muʿāwīyah al-Azraq
/O?1َ Cْ َ%E7‫ ا‬8?‫ أ;> ز‬/Oi8ّ 6 IM)6 4; ‘SX7‫ا‬
"Oi 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٣٠
ُ 4; 85C*
ّ /Oi8ّ 6 _FC7‫ا‬
ّ
Aḥmad

Muḥammad ibn al-Ḥusayn
al-Ṣalt ibn Ḥakīm
Abū Zayd al-Baḥraynī
_FC7‫ا‬
‫( \"ل‬٣١
ُ 4; 85C*
ّ
Muḥammad ibn al-Ḥusayn
`‫ ا‬8M%0 4; 85C*
4; `‫ ا‬8%0 /Oi8ّ 6 85C*
"Oi 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٣٢
ّ
ّ
Aḥmad
Muḥammad
ʿabd Allāh ibn Muḥammad ibn ʿUbayd Allāh
4; 856‫ أ‬/Oi8ّ 6 /5M5ّjE7‫ ا‬85C*
>;‫ أ‬/Oi8ّ 6 ‫>ازي‬K^‫ ا‬85C*
4; 856‫ّ"س أ‬%ET7‫ أ;> ا‬/Oi8ّ 6 (٣٣
ّ
ّ
ّ OE7‫*>=… ا‬
‫"رك‬%* )‫ (ال‬4;‫ ا` إ‬8%0 ‘’‫ أ‬4; yM0"5=‫ إ‬/Oi8ّ 6 ‫";>ري‬FM
ّ

Abū l-ʿAbbās Aḥmad ibn Muḥammad al-Ahwāzī
Abū Muḥammad al-Tamaymī
Aḥmad ibn Mūsā al-Naysābūrī
Ismāʿīl ibn Ukht ʿabd Allāh ibn al-Mubārak

…FM0 4; /S0 /Oi8ّ 6 ّ/5h"p7‫ ا‬I="G7‫ ا‬4; 85C*
/Oi8ّ 6 ‫>ازي‬K^‫ ا‬85C*
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٣٤
ّ
ّ
/;‫ أ‬/Oi8ّ 6 ‫ي‬1Kُ:7‫ا‬
Aḥmad ibn Muḥammad al-Ahwāzī
Muḥammad ibn al-Qāsim al-Hāshimī
ʿAlī ibn ʿīsā al-Zuhrī
his father
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٣٥
‫ي‬1X%7‫ا‬
‫"ور‬O*ُ 4;‫‘ إ‬T5=
15G7‫ ا‬/S0 /Oi8ّ 6 ‫>ازي‬K^‫ ا‬85C*
ُ
ّ
ّ
Aḥmad ibn Muḥammad al-Ahwāzī
ʿAlī al-Qamr
Ibn Munāwir al-Baṣrī

‫{ّ"ر‬T7‫ أ?>ب ا‬/Oi8ّ 6 ‫وق‬1F* 4; 85C*
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٣٦
ّ
Aḥmad ibn Muḥammad ibn Masrūq
Ayūb al-ʿAṭṭār
‫{ّ"ر‬T7‫" أ?>ب ا‬Oi ّ/=>ّ{7‫ ا‬85C*
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٣٧
ّ
Aḥmad ibn Muḥammad al-Ṭūsī
Ayūb al-ʿAṭṭār
4; ‫" أ?>ب‬Oi /jS;"%7‫ ا` ا‬8%0 4; …MC? /Oi8ّ 6 /w‫ا‬ŽC7‫ ا‬4FC7‫ا‬
َ 4; `‫ ا‬8%0 LMTh >;‫" أ‬Oi8ّ 6 (٣٨
‫{ّ"ر‬0 40 ‫ و\"ص‬/;‫ أ‬4; 8T= ‫… آل‬7>* ‫ي‬1Kُ
ّ :7‫ّ ا‬/%SC7‫• أ;> ’‡د ا‬Mp#

Abū Shuʿayb ʿabd Allāh ibn al-Ḥasan al-Ḥadhāʾī
Yaḥyā ibn ʿabd Allāh al-Bābaltī (?)
Ayūb ibn Nuhayk Abū Khallād al-Ḥalbī al-Zuhrī Mawlā al-Saʿd ibn Abī Waqqāṣ
ʿAṭṭār

‫{ّ"ر‬0 40 •Mp# 4; ‫ أ?>ب‬/Oi /jS;"%7‫ ا` ا‬8%0 4; …MC? /Oi8ّ 6 4FC7‫ا‬
َ 4; `‫ ا‬8%0 "Oi8ّ 6 (٣٩
150 4;‫‘ إ‬T5=
ُ
ʿabd Allāh ibn al-Ḥasan
Yaḥyā ibn ʿabd Allāh al-Babaltī
Ayūb ibn Nuhayk
ʿAṭṭār
Ibn ʿUmar
…7>* ‫وان‬1* 4; ‫"زم‬6 "Oi ‫ار‬:C7‫"ن ا‬5MS= 4;‫' إ‬5X0 "Oi `‫ ا‬8%0 4; IMK‫ا‬1;‫ إ‬ISF* >;‫" أ‬Oi8ّ 6 (٤٠
‫"ذ‬T* 40 ‫ان‬8T* 4; 87"’ 40 ‫>ر‬i 40 ‫"رة‬50 40 Ih"K /O;
Abū Muslim Ibrāhīm ibn ʿabd Allāh
ʿaṣmah ibn Sulaymān al-Ḥazzār
Ḥāzim ibn Marwān Mawlā Banī Hāshim
ʿamārah
Thawr
Khālid ibn Maʿdān

Muʿādh
ّ/=>C2‫"ن ا‬K"* 4; /S0 ‘T5=
/Oi8ّ 6 ‫وق‬1F* 4; 85C*
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٤١
_FC7‫ا‬
ُ
ُ 4; 85C*
ّ
ّ
Aḥmad ibn Muḥammad ibn Masrūq
Muḥammad ibn al-Ḥusayn
ʿAlī ibn Mahān al-Maḥwasī
‫"ن‬K"* 4; …MC? ‫ \"ل‬: ‫ \"ل‬85C*
/Oi8ّ 6 85C*
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٤٢
ّ
ّ
Aḥmad ibn Muḥamad
Muḥammad
Yaḥyā ibn Mahān
‫ّ ار‬:N7‫ ا‬4FC7‫ا‬
"Oi 85C*
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٤٣
َ 4; 85C*
ّ
ّ
Aḥmad ibn Muḥammad
Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Jazzār
1FT2 4;‫ إ‬/Oi8ّ 6 8MT= /;‫ أ‬4; I="G7‫ ا‬/Oi8ّ 6 _FC7‫ا‬
"Oi 85C*
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٤٤
ُ 4; 85C*
ّ
ّ
‫>ل‬T* 4; •7"* 40 ‫ام‬19 4;‫إ‬
Aḥmad ibn Muḥammad
Muḥammad ibn al-Ḥusayn
al-Qāsim ibn Abī Saʿīd
a son of Muʿassar ibn Karrām
Mālik ibn Muʿawwal
‫و‬150َ 4; 8?>= /Oi8ّ 6 85C*
4; ‫و‬150َ 4; I="G7‫" ا‬Oi 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٤٥
ّ
Aḥmad
al-Qāsim ibn ʿamr ibn Muḥammad
Suwayd ibn ʿAmr
85C*
8;"T7‫ّاز ا‬:G7‫ا‬1bT- 4; 85C*
ّ/T5z^‫‘ ا‬T5=
/Oi8ّ 6 ‫>ازي‬K^‫ا‬
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٤٦
ُ
ّ
ّ
ّ
Aḥmad ibn Muḥammad al-Ahwāzī

Muḥammad ibn Jaʿfar al-Qazzāz al-ʿĀbid
al-Aṣmaʿī

Abū l-ʿAbbās al-Ahwāzī
Rūḥ ibn Salmah al-Warrāq

‫ّ"س‬%ET7‫ أ;> ا‬/Oi8ّ 6 (٤٧
‫>رّ اق‬7‫' ا‬5S= 4; ‫" روح‬Oi ‫>ازي‬K^‫ا‬
ّ

‫َ>زي‬b7‫ ا‬85C*
ّ/T5z^‫‘ ا‬T5=
/Oi8ّ 6 85C*
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٤٨
ُ
ّ
ّ
Aḥmad ibn Muḥammad
Muḥammad al-Fawzī
al-Aṣmaʿī
ّ/%X# RSّ T7 ‫ّ (؟‬/%MXO7‫ ا‬85C*
4; `‫ ا‬8%0 "Oi 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٤٩)
ّ
Aḥmad
ʿabd Allāh ibn Muḥammad al-Naṣaybī (Naṣabī)
85C*
4;‫ ا` إ‬8M%0 "Oi _FC7‫ا‬
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٥٠
ُ 4; 85C*
ّ
ّ
Aḥmad ibn Muḥammad ibn al-Ḥusayn
ʿUbayd Allāh ibn Muḥammad
45617‫ا‬
"Oi8ّ 6 (٥١
ّ 8?‫ ز‬4; /S0 4; 85C*
ّ
ّ 8%0 4; ‫>ب‬GT? "Oi ‫>ر‬XO* 4;‫ إ‬8MT= "Oi ')ّ 5; š;"X7‫ا‬
`‫ ا‬8%0 'O;‫";' أ‬%7 R*ّ ‫‘ أ‬#"9 ‫ و‬،R*Š ‫ أ‬40 1bT- 4; `‫ ا‬8%0 4; /S0 4; 85C*
4;‫ إ‬IMK‫ا‬1;‫ إ‬/Oi8ّ 6
ّ
‫ّ"س‬%E0 4;‫إ‬
Muḥammad ibn ʿAlī ibn Zayd al-Ṣābigh
Saʿīd ibn Manṣūr
Yaʿqūb ibn ʿabd al-Raḥmān
Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn ʿAlī ibn ʿabd Allāh ibn Jaʿfar
His mother, and his mother was Labābah, the daughter of ʿabd Allāh ibn ʿAbbās
1M); /;‫ أ‬4; …MC? "Oi ّ/#‡َ -َ 1ْ َ%E7‫_ ا‬FC7‫ا‬
"Oi ‫وق‬1F* 4; 85C*
4; 856‫" أ‬Oi8ّ 6 (٥٢
ُ 4; 85C*
ّ
ّ
ّ/h1G7‫ ا‬8?‫ا‬17‫ا‬
ّ 4; ‫"د‬%0 40

Aḥmad ibn Muḥammad ibn Masrūq
Muḥammad ibn al-Ḥusayn al-Barjalanī
Yaḥyā ibn Abī Bukayr
ʿabād ibn al-Rāyid al-Qurashī

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful