You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Zdarzenia losowe & pieszczota Chaosu:


tary wiat to mroczna i ponura kraina w ktrej niebezpieczestwo czyha na kadym kroku, a Mroczni Bogowie traktuj miertelnikw jak pionki w sobie tylko znanej i pozbawionej regu grze. Stary wiat to skaone plugawym wpywem mutagennego Kamienia Przemian ziemie na ktrych nie mona polega nawet na podstawowych prawach natury. Ow zmienno i nieprzewidywalno reprezentuj umieszczone poniej zasady specjalnej dotyczce zdarze losowych oraz Pieszczoty Chaosu.

Efekty Pieszczoty Chaosu:


Gdy gracz dowodzcy kompani uzna, e zdoby ju wystarczajco duo Punktw Pieszczoty Chaosu, moe wyda je wedug wasnego uznania na uycie jednego lub kilku umieszczonych poniej efektw. Efekt moe zosta uyty w dowolnym momencie rozgrywanej przez gracza tury. Jest tylko jedno ograniczenie: punkty Pieszczoty Chaosu nie przechodz na nastpn tur gracza. Albo gracz wykorzysta je wszystkie do koca wasnej tury, albo przepadn i w nastpnej turze gracz zacznie zbiera je od nowa.

Zdarzenia losowe:
Przedstawione poniej zasady reprezentuj zbir zdarze losowych, ktre mog zaistnie na polu bitwy. Zdarzenia losowe to dziwne, czsto niepokojce wydarzenia ktre mog znaczco wpyn na koleje rozgrywki lub zaistnie i przemin niezauwaone. Aby okreli czy zdarzenie losowe miao miejsce kady z graczy przed rozpoczciem swojej tury wykonuje rzut K6. Wynik 1 oznacza, e wydarzyo si co niespodziewanego, a gracz zostaje okrelony mianem graczem zdarzenia. Nastpnie, gracz zdarzenia wykonuje rzut K66 ktrego wynik, odczytany z tabeli odpowiadajcej rodzajowi rozgrywanego scenariusza, okreli rodzaj zaistniaego zdarzenia losowego. Po okreleniu rodzaju wydarzenia gracz zdarzenia rozstawia ewentualne modele reprezentujce zdarzenie losowe zgodnie z zasadami podanymi w opisie wydarzenia. O ile w opisie zdarzenia losowego nie napisano inaczej, modele naley rozstawi w losowo okrelonej strefie rozstawienia w odlegoci do 6 od brzegu stou, ponadto aden model zdarzenia nie moe zosta rozstawiony w odlegoci mniejszej ni 12 od dowolnego innego modelu nie bdcego modelem zdarzenia. Po rozstawieniu, ale przed rozpoczciem tury gracza zdarzenia, modele reprezentujce zdarzenie losowe, o ile w opisie samego zdarzenia nie napisano inaczej, bd poruszay si najszybciej jak to moliwe w kierunku najbliszej postaci nie bdcej modelem zdarzenia. Jeli z opisu zdarzenia losowego wynika, e na polu bitwy pojawia si wicej ni jedna posta, to modele zdarzenia zawsze bd pozostaway w odlegoci do 2 od siebie. Ponadto, jeli nie napisano inaczej model zdarzenia nie moe biega cho moe szarowa w zwyky sposb. Naley zauway, e model zdarzenia zawsze bdzie stara si zwiza walk jak najwiksz ilo postaci nie bdcych modelami zdarzenia. Jeli z opisu zdarzenia losowego wynika, e wydarzenie bdzie miao miejsce duej ni tur, to efekty dziaania zdarzenia losowego, w tym ruch modelu zdarzenia, bd miay miejsce przed rozpoczciem tury gracza zdarzenia. O ile przed rozpoczciem rozgrywki gracze nie ustal inaczej, w czasie rozgrywania potyczki moe zaistnie tylko jedno zdarzenie losowe, tak wic po zaistnieniu pierwszego wydarzenia, gracze zaprzestaj wykonywania rzutw okrelajcych czy zdarzenie losowe miao miejsce.

Podmuch:
Silny podmuch wiatru trzaska okiennicami i szarpie drzwiami. Wiatr ustaje rwnie gwatownie jak si pojawi.

KOSZT: 1 Gracz, ktry uy tego efektu wybiera dowolne drzwi lub okno, ktre wedle uznania gracza zostaje zamknite bd otwarte. Drzwi zamykaj tudzie otwieraj si z hukiem, za okno przesania okiennica lub fragment ptna albo wrcz przeciwnie, podmuch odsania zamknite do tej pory okno.

Tuman:
Gwatowne podmuchy wiatru wzbijaj w powietrze tumany kurzu i pyu, ktry na kilka chwil przesanie pole bitwy.

KOSZT: 1 Naley uy 5 okrgego wzornika, ktrego rodek naley umieci w dowolnym wybranym przez gracza miejscu. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone), ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, automatyczne odczuwaj skutki efektu, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, odczuwaj efekt na 4+. Objte dziaaniem efektu modele do pocztku nastpnej tury gracza traktowane s tak, jakby znajdoway si za lekka oson.

Uwaga, leci!:
W wyniku, gwatownych lecz krtkotrwaych wstrzsw adunek ze zgrzytem przesuwa si prowadzony kapryn wol Mrocznych Bogw.

KOSZT: 2 Gracz, ktry zdecydowa si na uycie tego efektu moe przesun dowolny, wybrany znacznik kosztownoci o K6 w wybranych przez siebie kierunku. Znacznik kosztownoci nie moe zosta przesunity w gr, a jedynie w bok lub w d. Ponadto, znacznik kosztownoci nie moe zosta przesunity przez przeszkod.

Dabym sobie rk odci, e jej tu nie byo:


I cho niektrzy daliby sobie rk odci, e jej tu nie byo, to wyglda jakby staa tu od lat

Pieszczota Chaosu:
Skaone dotykiem Chaosu, skpane we krwi niewinnych i strawione ogniem ruiny to istnie pieko na ziemi, pene trujcych wyzieww, walcych si cian i zdradzieckiego podoa. W kadej chwili fragment budynku moe zwali si na d, moe eksplodowa porzucona beczka z prochem lub pole widzenia przesoni chmura gstego dymu. Pieszczota Chaosu to opcjonalna zasada specjalna, ktra w odrnieniu od zdarze losowych pozwala graczom w ograniczonym stopniu wpywa na zdarzenia na polu bitwy.

KOSZT: 2 Gracz, ktry uy tego efektu moe umieci w dowolnym miejscu pola bitwy drabin o dugoci do 5.

To si rusza!:
Konstrukcja nie jest tak stabilna jak si wydaje, a moe to podoe si rusza

KOSZT: 2 Gracz, ktry zdecydowa si na uycie tego efektu moe przesun do K3 dowolny element terenu o wymiarach nie przekraczajcych 2 x 2 x 2 cale. Element terenu nie moe zosta przesunity w gr, a jedynie w bok lub w d. Ponadto, element terenu nie moe zosta przesunity przez przeszkod.

Punkty Pieszczoty Chaosu:


Bogowie Chaosu podaj dusz miertelnych, lubuj si w blu, cierpieniu ale take w rozkoszy i ekstazie oraz zmiennoci i nieprzewidywalnoci. Za kadym razem, gdy w trakcie rozgrywania wasnej tury suce w szeregach kompanii modele dokonaj czynu, ktry spodoba si Mrocznym Bogom druyna otrzymuje Punkt Pieszczoty Chaosu. +1 za kady atak zakoczony zranieniem. Mroczne Potgi lubi, gdy leje si krew, gdy dusze wyj z blu. Za kadym razem, gdy nalecy do druyny model wykona udany rzut na zranienie kompania otrzymuje +1 Punkt Pieszczoty Chaosu. +1 za przeciwnika Wyczonego z akcji!. Kompania otrzymuje +1 Punkt Pieszczoty Chaosu za kadego Wyczonego z akcji! przeciwnika. To oznacza, e jeli druynnik jednym ciosem zrani i Wyczy z akcji! wrogi model, to druyna otrzymuje +2 Punkty Pieszczoty Chaosu. +1 za zajcie lokacji lub elementu terenu. Na polu bitwy znajduj si miejsca szczeglne, to pozostaoci z czasw przed Inwazj Chaosu lub obszary, ktre zrodziy si w wyniku dziaania Mrocznych Bogw. Za kadym razem, gdy nalecy do druyny model po raz pierwszy w czasie rozgrywanej potyczki zajmie lokacj lub element terenu kompania otrzymuje +1 Punkt Pieszczoty Chaosu. +1 za znacznik kosztownoci. Za kadym razem, gdy nalecy do druyny model po raz pierwszy w czasie rozgrywanej potyczki podniesie dany znacznik kosztownoci kompania otrzymuje +1 Punkt Pieszczoty Chaosu.

Chmura dymu:
Z gonym sykiem ze szczeliny wydobywa si chmura dymu, ktra przesanie pole bitwy gstym oparem.

KOSZT: 3 Naley uy 5 okrgego wzornika, ktrego rodek naley umieci w dowolnym wybranym przez gracza miejscu. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone), ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, automatyczne odczuwaj skutki efektu, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, odczuwaj efekt na 4+. Objte dziaaniem efektu modele do pocztku nastpnej tury gracza maj ograniczon widoczno do 1. W gb chmury dymu mona zajrze jedynie na 1. Zatem, jeeli model znajduje si w chmurze dymu w odlegoci do 1 od jej skraju, mona go zobaczy, a i on sam widzi. Jeeli znajduje si dalej ni 1 od skraju chmury dymu, to nie mog go zobaczy modele znajdujce si poza chmur, ale jednoczenie i on nie moe ich zobaczy. Jeeli zarwno model jak i jego cel znajduj si wewntrz chmury dymu, to zasig ich wzroku zostaje ograniczony do 1.

Ups!:
Z gonym hukiem i zgrzytem element terenu obraca si w py i gruz.

KOSZT: 4 Gracz, ktry zdecydowa si na uycie tego efektu moe usun z pola bitwy dowolny element terenu o wymiarach nie przekraczajcych 3 x 3 x 3 cale.

Wybuch:
Ukryta w gruzach, zapomniana beczka z prochem eksploduje z gonych hukiem. Odamki gruzu zasypuj poblisk okolic.

KOSZT: 5 Naley uy 3 okrgego wzornika, ktrego rodek naley umieci w dowolnym wybranym przez gracza miejscu. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone), ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, automatyczne odczuwaj skutki trafienia, natomiast te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, odczuwaj skutki trafienie na 4+. Trafione modele zostaj Oszoomione!.

475 | S t r o n a

Related Interests