P. 1
Crkva Je Zivot - Protojerej Georgije Florovski 2005

Crkva Je Zivot - Protojerej Georgije Florovski 2005

|Views: 405|Likes:
Published by Darko Pletikosic

More info:

Published by: Darko Pletikosic on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2015

pdf

text

original

IlHIlIDfOTEKA OIlPA3 CBETAqKH

KJ-hl1TA OCAM)l.ECET H JlPYfA

np~&o

MHCHOHd peKiS WKOJtd npH X~d.MV C&ETOr .ttl £KCdHAPd HeKCKOf' C"~KHtI

C€Of'ptf,d.,.

Ll,ilpd

AVWdHA

63

D) !JHHO)lrAg IlLaHBJHUa[ ({6~-6L~dLJ) 1.{d DJ "V " 1 " fmOM 11 'edAL}!lliJad Ii Oll}!) (A}!HHdog[ A enoaadu XHlfllLJO XHHJ '1l1~HI1HHdoij(H lll"Jdu '(Zl9-609 'OK6~~ '9~~-l6r '£8{-68 '98-6~ 'ss-ts 'l8v-08£ n 'rK{lE '8{£-981 'E£l-661 -dLJ) !JHHJrHHJJdV [aLllW lO>l)JIIIHJ :lo>l).'lnHOJd'{ nsunnx» [JdJ[ 1 (6L£:-L9£dLJ) LI}!HOdLdU BHaUa[ :lO>lJHI1I1J{ DJ (8U.wdu .{HhHBJIHfa[ HBdO£ (~L~-lL~dLJ) U.p..{d vJ ljlHlafHdLHWH'[j'dm'lflIllwg ljHHO[ oreg rJda[OLodu ljHHO<hJU lBdl1ogAqJ-Hnex dooodaero radJ[OLodu 11 !!}HJf:HJniJd 'lfAgd] HEHO[ >I 11HOJd/\ 3fHU'A:D H J. 'dLJ) l'!(jelfH] BLJHEJHUJ[ I'! hEdetrHwll)[ I'm¢Bdd] xeHOW :lO>l)."dHg dm~HuJg .{HHd%HJeg I~HJ}!IlW Ho}!e(joda[ (~8l-~9ldLJ) H}!YHHLah ahnodHwv Hmre(joda[ ({toP-Llt -dLJ) eHHguo HeHOr :l0>l)JIIIHJ DJ (to9Z:-v£l (£~£-~t£ -dLJ) ljflUflW o}!Hedg (t9£-v~£ 'dLJ) ljflHJrHdLfll'<n'[j' dm~fltre[[g (909-l6~ 'dLJ) LIHUJLHeu eHHHOLHV (86 {-vg{dLJ) ljHUB}!OHHd){ O}!dB}K ~_ .1fD3 '3U'D39 YDIJ80dolf<D afl1Jdo:u LorunR ar VIDIdll 3HVd9V£11 fddafo.\gHTTI BHauHW CI6tr£8r -d.(oO-8l£l(90[jJL efflTIAgHdLJI1'I1 \:..-9L~ -dLJ) 1. ') • .dJOJg 'cDVdJJHH<J) VUl\"DWm ljf!hHHO[ dBtrHllJ}!J~-V tmndox H{Vf11l! l1eHB.

ECEJI1 11 CTY~11JE Ilpupequo: MATEJ ApCEHI1JEBI1h ·H-A-HJA--HHOK nPE3BHTEP '8 nEOrPA. .I1POTOJEPEJ fEOPfMJE cDJIOPOBCKM ~PKBA JE )KMBOT I13AEPAHE EECE~E.Q 2005.

'IhUIj_l0090H JHdlfOtIJ.)O!Og . ~ .\ i '.\dIlWOIOg JHJ)I(U[rg WO.wnsomondy' 'wUXlll DWlIgdJ lqJW DV"JIIW_) .~·901/. .

Hnxona Kasacnna. HCTCPHjcKo-ecxaTCJlClliKH )KHBH Ipoan 6e36pojHHX H paspacra- jyhax Jl03a rpC3):1CpC):(HHXH >KHBCra nHlrHOCTIf JIoroca CHHa. Kp03 CBeTe Tajne UPKBe (a npe caera. 9. rj 3ajewrwrapm.UpKBa Cnacersa.. CBeTHX H C60>KeHHX J"bY}J. 1. CTp. npOWUB AKUIt9WW. l1. HIiKoJIa Kasacana..388 B-C. rposnja 60>KHjer'''. Y Bora H HCTHHHTora '-10HaMa sexa. OHaKC KaKC je OHa npyro ):(. 8clCll. CH He 6H BH)leC srorao nnurra ):Ia BH):(H UpKBY. CB. 98 fol. PG 151. I'pnropaje OaJIaMa.) H necrsopenor. 0 scueoiuy Y Xpuciiiy . I'pnropxje Ilanasra. no pe'1IiMa CB. Hnxonaj )KWlKH Ii HaCTaBJba: ". 144. "noCTaBWH jemro TeJ]O ca HaMa. TaKO cy CBeTHTeIbH yspacnu ua XpHCTy"'. OJJ. CKY cseuenocr -roaesaacse npapone". [V. HeH3MeHHHepa3JJ)'LfI1BC noaaarora"."60PA (npup. Ouunu]a 62.eua ca XPHTeno Iocnonae. 4.IpKBeHCMJleCTBHI. y KOMe 06U1IwBa CBa iiynoiiia DOJIWHcuieo iiienecno (KoJI. III. 3.TIo.BaceMHCI\U iipoiiioiepe] Feopiuie 5 )KI1BOT fIPEOEPA)KEH Y UPKBY BaCeJIeHCKH nporojepej UpKBa je )J(HBOT .IILlfluja 16. ed. 1993. crora. 5.:'6.. HOBIi Can. Hum. Ipnropaja Ilanave. Ilonoanh).' "CBeTHTeJbH cY POA na Ilpsery )KHBOTa" . -rax H CMPTHOCT (H3)'3eB rpexa). 73Y. "HCnfHHTOra Ii KOjH ce YMHC)I(aBajy H 36Hpajy CKC )KHBora '-IcKOTa (JH.' OH 6H BH):IeC xao MHCTH'lKH. 1861.30. 1928. CHH 60)!(JfjH-Jloroc ce HHje. Ilorosop OXPI1UCKOM nronorv. PG 26. Beorpan. I'paropaje Ilanava. jecre nenpecyunm HCro-nrax ocseurrana H o60>Kelha" naurer. CB. Ipnropxje Ilanava. 9) H xoje. CB.0 UPKBH oOrOCJlCBCTByje CB.250. XaJlKu90HCKLI opoc.I1H. ed. HOBHCan. y Terry CBOMe.E(cMOCTpoja"7).207. 14.H XPHCTCBHX. 2002. jennocyurrora OI. 3. Ilerp.\OM BeJlUKe MH CBOTajne Ilotio- l.. 0 CBeiIiutUeJbUMa.HCTe.« CBeUie Jluuiypiuje 39. 4). y Je}J. Ilpoiiiue Apujanaua. no pe'lHMa CB. y Bannoheisy. BC. nepaanenaao. 14) H ocrane 3aHaBeK Teno .Oikonomou. CTp. CB. 50. Y3eO iaeno (=l.. 7. xao rpo>Kl)e na xoxory. 2. BaCHJIHja BeJll1KOr. 1938. Eecena. 1. CB. je 6oroHa3Ha'-lelhe ocraapyjeuo ycxoneha I. <DJIOPOBCKH(1893-1979) )J(HTHje Bora )J(UBora H >KHBHX Hserosux "Kana UpKBY 6H KO CTCM. tipu-uicuuuuua DOJICaHCKeiipupoqe (2. Becena.. 1861.'. Kp03 IhRXOBY najnpncnajy aajenaaxehy CaTeJleCHOCT H caKpBHOCT Hexry. Y ABe npHpoAe HeCJlHBeHO. 6. haxo« AP PaneMHp B. Ben jecy H "Teno Ibeioeoia Tena"? Jloioc ilocfilage meso (JH. "0):( KOjHX 3a. O. Oikonomou.lY no Boxancxoj npnponn npaponn. jenaoj nenennaoj CKOj 15.. 2.0 ynpaso caMC cjenun. npHBJlaLfH Hac K Ce6H. . npeTBOpHO y nyxo H nojenaaa-mo reno nCHXOCOMaTY1UUillBllrn IbY- (nnor). jep ce y IhHMa csarna H3HCBa ornasrsyje uerrana 60rO'lOBe'laHCKora . Athens. 132. 5) Xpacra Boroxoaexa. HIiKoJIaj )!(W1KIi.. CK3."(~C.BHCIiLfHTaBo naure cnacerse. CTp. Coisl.cafiopuo Ieopruje B..UPBC je XpHCTOC..Iemrny). Jlorocy )KHBOTa Koja o)l(lfBJbyje Ca60p BepHHx WTC He caao na cy OKO Hera. 8. Tysaneu. Ae. Iocnona. Athens. col. CB. a8avaaiac. CB. rj. 2002. 1861. Bacsnuje BeJIHKH. 2. a pon cy CBeTHTeJhH. Ben je. Ouunu]a 56. H. CB. PG 151. xpos Kpnrreae H Esxapncrajy.1a HeroBora )KHBOTa 6eCMpTHor (KOLVUlVOUC. jennocyurrora no '1CBe'laH- Jemroponaora.A6PAHA JlCKYMEHTA BACEJbEHCKHX C. IiCTO'lHHK 6C>KaHCKOra )KHBOTa IbYAHMa.

Lm 11 A9::lH EH ::If O.LOHI-I)K ::If EH){dh '""JoH::lmdHBJ -HHitadJou" 'aHBUj-B.LJlldx .L !\.)"1 'do90!bJdLl 'llllJ[IlL'dy' HHLJ.ti HEIIO[ 'Il.Jrl!~-Jy'HBI>\'\]li3a:) 'AI '..HttA'lf H BJOg B){ a.LJHdX B){::lHOh H JOH::lmdHBJ BJOg '''BITUA'lfO){::lHOh OU::ll 'II"J::lqAf.LBtTOJBUg J.Lad){HO){) Il.LH::lhO.iDuLl UH VDJ.L:> 06 Dd Oll%lqUlV '.LJOH ' ::lrH.L 'BJOJOl{ H H.L::lH] dH '::l'HtTOUJOj 1-1 ::lHHhlltTodoJog ?fHUI)I( 'ellJfHugl-lg Il)!JHH.L:JH XHH.Lm BHJ 11 aSJ Hga:) W::l'H::lh::lHOhO af Hfo){ '.LJ.J (id.LBJOg :E'l-IBttadu -JI-I HHI-!){( 'J9)l.{ II e.LJIl 'eHhlld.LJHdX ::lq.SE)I BU'OllllH '11.J"afoH:) aUHJ Afhdd OHEdgBJ H){(dit ::lHJ Hfo){ H XHHa){(ogo ::l1'iOHtT::l[ A ?.Jdu) UJdHdu/HJdu) 'fJ:J 'n IDOl '3t:3J3'l BHOd.lld[ '( ljIWIJ[ .L:JO)!JHaWA)!H) B)!J'l-IBH£OUOJOg H EqahHHtr.L::lH:) AXA)1 A mEH af BH)!d'rr '.LJH axrou eH.I AHIl.:)fB£OJog EJOHaqouUBS: Alf.LmaH] BmuAdit BhRH.L:mdx Ii axmorrotoadx ::lr O.LJOHhHU .LJOHhJ.:)qOlfIIBg .:)Ha ollnu IlHhdfI EW::lH 'BttOIIJOj BH£OU ::lH H H\tHH::lH O){ B '(vI 'zt fJg 'dH '.LH::ll1::lf dHd!DIdlT H 'eHBJ.LOHIDK XHHeHBJBIIJ BHO){aH AfI-lHJ XI1HODHdX aH::l.'tXJULl UN UbJ. .:)H 'XHHd'HHitafJ ?.L:)O){JH.H.LJI1 AU::ll ::l1'lOHitaf A '::lWO.LA £ag 'B'HBHBm::lWJ £::lg H OH.Lm BHBUj ::lq BitB)!..odHW '( Jq.LOHH){(-efJ.L::lH:) codx H::l){(Aitodu.\!l.wdg oll.L eHaW8dH xHfHHedfBH 'WUlIOIfJOJOg EH.LJdHOU oax e[lluaJHeH3 -af '?){J.H.Odll~\j EHOJ''iIl."H'lfl-.s.) olILJ.)HOhOJOg A~ .) '6Sd.LJRli '(t: 'L1 'H[) oar) B[[!lBU -IDKDg OB)! Bl'lBfIlJd.(::l£ EH ::l[ O.{ oual EJOH.LJHdX A oual 01-i6a(.LJOHdogEJ 'efHdo.) 'u.mOu:J11 WHJlIEVIlUddU JflldOJlfdJ 'S:) 'H.{J\fod 3Hh!'1I1[VdU 'HIl'HdR 'JOlIllhOl.LEJog '::l[I-IJdA._lJlldX VnWl)!( 090?JjJlldX '1661 '9T S! .l.\.LHh H a)l(alfdg 110 HHf~'4mHdx H {m)!dh 'O.~H[ EJO){JHe){(og E~'1Hhdd ou '060llJOJ n?J]J6719 J14J1-IO)l.LJOHhHlf fO){JHBh.LHQ::lq BtrE){ H '::lHOit.LOU.lH8hAW 'iJA.LJHdX H)!hH.L 091'1JK .lfHJP.L::H~a[adu HHH)l( H ){I1HhO.LJ1l dol ('''~){IlH){(IlHI10U '?ITB.Lm ou) El-'(HHOJOg A~::lW BJ XHHl:t::lf If WO.:)hHHit::lfB£ ol A OI1HBUJO H OI1HHit::lfJ" >'lUfOH:) "'A.J9Z<._1091IJ1(0 'P..L:> 'o/EI/ r91dJ.:)Daf eH.LJ.LW) ~"::l'l-ltrOUJOj !.. oual EJOHI1It::lf .L::lJaitau XI1JOHW XHHOXH'H dOgBJ XIlHI-I){( XRHJ ::l'l-lEHOdogEJ BHe.LOHIDK 11 'Xl1?J]J9:) p/I'I!LJn)J( XHHEHBJEUJ I-'(OJOg H B){I-IH)l(HHitou-E)!HH[E)!OU '?.LJ.:)l B.LJ. .roo .LH){( tUe.LO 'p.--eded .LEJOg EJOHtrafHd.LJ.LmOU '?lfO.L.( 'Httklf 'B'HEHB£ '(U 'L1 'H[) 1-1 e'HBUE.ol1Hfodl WO.( ::lrOH:) BHed.\.LH){( AJ eJo)!Jfl1do.\ H HEHBmdHBJA 'BJOHH)K '11 ::lltA'lf ::lHH){( codx 't{"d'lf::l.Le£ BH.f 'Il.LJOHhHlfO.LJl.:)H:) .LJ H aUO!! O)!I-IUO.L 'dOgE] H)lJH::lt'i.I1H nll]JOll]J9J wHHddoH.Le£ oseduA ed::lg 'eHhHd.:)HHUJ. 'eHhHdo.LmAJ ::l)!HH£edu todx 'dHlIdh 'eH.Ug 'IlOl'JOJog H~21 'l~[ Od '~-[ u{Ilt'1IJ1D 'ewElfPU JfHdoJHdJ 'II J[HdoJl1dJIl:)Ol sdu -t.LOHH){( HHdogBJ H A.LJaH B'l-I::l){(OgO £ag E'HdJBUJ Bl'l::lH ot'."OHO . 'A.Lm O.LJ AfHHJ BJ H.L HHaH.L::lH] EJ HI1A'lf H E~'iHitA'lf BJ ::li1l1[odl ::l.Edg '(ljlll.:)£BlfH£Bd::lH 'e'H::lJEu:) afHdo.LBJog 'E!!.LJIl iJJUJllJJXJ ind df eHHeUJOHBdu '::lfHepedJOHdo.LJHW If '.I.Lm O.lU XHHlDK) aJHUO.efH.LE){) -o.Jdlldu.JJ.nu ''4dH '([eLl~HxAgo etT oweJ 'XH.dn -ahmH BJO!!H)K D/ndo!!]JI'I ){O.L::lHB] ~"OHh::lHddU (Sl 'Pl -ododu Jog -::lugB£ 'afH){(og ou 'lJll. '::lfHJAdEU 011 '::lHO)!aH codx 'HBHB'HAU.LB.f JfHJeHeJ.\\!l.LH.L1l){( 'e){JepedJOHJe 'd[Hdo.Jltou A.LI-I)I( ondocno oax 'eHhI-lH::l'Hllh .LmHH)l(HHl1oU BH.LJHdX T'i::lfH){(Og !.LE£ OHEduA ::If BH){dh 'OSOJ::lq.WtadH (oH.LOHl1)£( 0 -1l.LHlf -.\[ 'uddU Tl 'lIHlllt.LEdgBJ H BWIlTmUgO itEH H.LOSIl)l( .(it::ldJOU 'EJOJOl{ EHH:) .:)uaJBS H m{JHehaHOh XHJOHW AH::l~"adH A (.{dJ_ 0>10 r01Hodgf OW71901ldo A~::l~" '"jH. 'OlId'lJE8 '..LJOUV uo IlmHahOU A" XI-IHOJ::lq.:)du::lH :::lWOHODHdX E:l 'A.) liN ubJJJ9 'HllllJel~p.:)f O.LOSIl)K ?J]0911)f( I1HJJKtf60d[.LJ 1:61dLJ 'ZOOe 'JLIXlg 'I!TI'HdR 'JOHllhOl.D4IJJKogo H09 DCflJJ01_1J0f'fJ1-I (snms UlDlSiJ/JJ'l O_I/Xi!) J9>1dn :(91 '£ 'wHl 'n dril1H6J{Of" n!l1J01-lJK 9 .LOHH){( XHHHHOHOliaH H XHHM!U (.)dH£Od)l fB.LOHI1)K H a'H.LJIl ::lweJ oxex (!<{[HOUJOJOg JOH::lH){dh H oxai '::l!DIdh dfl-ldo.LOHH)K..J[IlJBHBl.SOtl-tOE1'16 'lOZ -om:d.'iH:)H:) 'Ze .JJg 'IlOUJOJog 'WOl: 'IT?:) HIlOH 'ctl..

cnneprujcxu 1160rOYOBeyaHCKII )KIIBOT. ua CBeTe Cafiope UpKBe It tbl1XOBaAOrMaTll'IK3 yyetb3 11onpeheu. OAHOCHO UpKBa."npeMa )K]1BOTY KBaJlllcpl:IKOBaHOM (=yLtPKBeH. cpopM3JlH0-nOrHYKI1. Haxonaj )!Uj4KH. Hay'llUl.)l(IlBI1 Y3POK 1:1 nOKpeT34 csera y acropaja: nl1lJHOCT. 21-22. CB. 25) H 0)1 3anHcaHHX )KHTHja (xoja Hl1CY HHllITa npyro AO Esanrenaja npouinpeaa H nponyxesa y C8a 8peMeHa II C8e npocrope liCTOpaje). KaKO I1CTaH4aBa.OMOCTPOjCnacea. TaKO cy II )KI1TI1ja CBeTl1X (y MHO)l(I1HI1) . ciiaconocnu CaJICU80LII 'W8eKa u Boia. y nopeheisy ca )KI1BOTOM. Haxonaj )i(J1'lKH. Iparopuje Ilanasia. 3.TIIMe.eHOM. Cs. Kisare xoja je y uenOCTH n03HaTa cave CYAHjl1 BeYHoM 11Csesnajyhext". aa CB. Oouasrsajyha H HaCT3BJb3jyhH OTaYKH onar C8. jep cy )l(I1BO TKI1BO Tena XPI1CTOBor. 1928. HHxonaja )KI1YKOr. y YKynHocTI1 tbllXOBe OTKpl1BeHe 3anl1CaHOCTlI 11rajaucrseHe He3anl1CaHOCTIl (rj. 11)!OIBOTa Iocnona naurer 50r040BeKa Hcvca Xpncra . rj. Xpaiuhaacrao na HHje HH Penuruja. xoja 3Haye na je nunHOCm . DnaJKeHH ABrycTHH. Tpuaqe y OI}6paHY cseuuiienoiiluxaeuiiiema. anCTpaKTHI1 aprysrenr. J. CB.a.. 3aTO cy. Xpnorou. seh Ceeiuiuena J1cmopuja. Caput et Corpus. na CBeTe Mourru 11l1KoHe .1CKOMpOJIOrY." )KI1Tl1ja CBeTI1X. Taj )KHBOT 06YXBaTa He cavo Il MHoro rora XPIlCTOM y Eory CKpl1BeHOr y n03HaTHM 1:1 3arUlcaHHM )KIlTHjI1Ma. A 0£(jaaA. Iparopaja IT3naMe Aa ce HlljeAaH cjmnococpCKI1. J].na je CBe nOTYIlH.jenaa ca60pHII (y BpeMeHY 11y npocropy).oviKT). Cse je HI1llITa8HO Y rtopeheisy ca III1YHOlllhy. 332. ){(uzuuje UpK8e. Cs. n tOu . 3anl1CaHa )KIlTllja CBeTIlX cy caao "neo rajancrseae Ku. Ilena Xpacrosor. HHw.OMoCTpO]a Cnaceisa 40BeKa II CBeTa.a )K.cee'" lhl'tHOCLII(U) U ){(IlBOm . Ilenora XpIICTa. I.npOCBeTJbeHOM. Te IlM UpKBa "MIlCTHYKI1" nperxona).'8 11 raj Ml1CTHYKH EO)K3HCK0-YOBeyaHCKH )KI-!BOT UpK8e je fUUpU U 9y6Jbu H OA 3anl1CaHl1X E8aHreJIHja (yn. nojav I1nl1 saaae "He Mory cynporcranaru )l(IlBOTY''1IJ.13Bl1py IKUBOTa Eoroponaue U3 [eouue Ilpeceeuie. 11CaAP)Ke Y ce611 11cnovexe na CBe npa3HUKe Crapora 11Honora 3aBen. A3KJle ofiyxsarajy csexonaxy I1CTOPH]Y UpKBe. 19.are )KHBOTa (Orkp.TO je canpxaj )KI:ITlija CBeTIlX. ann. Ilorosop OXPH)lCKOMnronorv.e II HenOHOBIIBO ynornvaaaau.11.jegliHofa Hajceetuuie!a ("y KOMe cy 11on Kora cy 11Kp03 Kora cy CBUCBeL(115mKIIJI1'·"). )KIlTllja C8eTIlX . Ilorosop OXPH). Haur. Hd nocene Bepe 11 Eorocnoarsa npaBOCJlaBHOr. ynpaso 360r Tora llITO cy H E8aHreJIHje Il )KIlTllja uacrana Y UPK611. jecy JlCU80 mKU80 l1CTOPHje UpKBe. 20.Bacesencsu upoiiioiepei Feopiuje > 7 csera.eHO Jll1lJHOCTl:I1ly CJlY)l(6H nI:l4HOCTIl . 12. Hll MeTacpll3l:1Ka. L 13. 3HaHOCTI1jeAI1Ho Bory )K]1BoMe).ia (y MHO)KIIHH) . na CBeTe II 4YJleCHe Ilor ahaje. 0 CeeiUuiuelbLLlw.. ~"I. no 3HaMeHI1T11MpeYIlMa Eriaxexora ABrycTI1Ha). opraHlI3Ml14HI1.lTlIj3 CBeTI1X cy JlII'IH0-Ca60pH3 nena CBeTHX y UPKBIL xoja cy )KHBO nponyxasan. HHKOJlaj )i(1l 'I KI1. JH. 11 xao WTO cy Blp). 0 CeeiiluiilelbLLwa. 1. Fpnvopiou nala)la Luyypa)l)law EK8i8ovt:at EltI)l£Mia n K. Haxonaj )Ku4KI1 60rOCnOBCTByje na cy "CBe upyre BpeAHOCTI:I Hl1ll1TaBHe npeua )KusOTy". C3B J]. xao nocanau 11CBeAOK(M3pTllp) )K1l- to. seh U CBa OHa aeaanucaaa Ii Hen03HaTa )l(IlTllja Cserux 11Ilpasenaax 3HaHIlX je.. jep He canpsce CBa Hero caao uexa I1MeHa OHIIX 6e36pojHIIX 6J13)l(eHI1X nyiua .HHOBory U KOMe OH 6nar01l3BOnl1 na TO orxpnje.060)l(eHOM)" xao 11"na je CBe HHWTaBHO npeaa JlIlYHOCTI1. MeTOA.. PL 351568.e Dena AnoCTOJICKIIX.jep je Jll1lJHOCT.a. 21. nOABI-DKHH4KOM.Onl1THOM )!(HBOTY oooxeaa y XpIlCTY. Inane H Tena (To/us Chris/us. HI1 3aKoH. In Evangelium loannis tract.1962.jenua EI16J1l1ja.. 21.uafiaarseisa II ucuersea.8... 1938. MHCliOHap. 1928.J.. 18. 5) ."xapotiaa Kteuia l1MeHa . Ilusan Dol 60 cejaiiiux Ceojux. CB. 17.. CTp.

Ol. H '.E8)lEl. Ol.'lf B'H. EHl.:)Hl.OHI1)!( 11·J. OWBHEl.0HH)!( 'd'HEttddU ~'iOl.JOHhHl.H'lf.mdHJ trod figJ B'H HHddll aao .LJHW A BHBJlmA -dx odu II XII.Elfait 'lI)lhl'!H)!(HH)10U IIHHItl'!HdH lruJ o}!J.mdE!J JdAl.ETId£EJ EHBJIIUB£ . .:)8)ld'rr dHHitOJ a)lJfHJdAl. ~JOL·OdU 1~Q)UIil!dXO d080JOU -l1WIl'liJWIIIl.JH O)lOgA'rt I1l.dJ.:)lI.:)f '(dfll¢EdJOlldoJ.lqf ..:))!(OgO .JI1 d)lJ¢OJOlfR¢ BfRl.)a:) EfHl..JI'I ·dfHdOl.\JHH xlIJ. H Jdl!d)!(AlfJOJOg A 'H. it081.JO H dHBgd[[OW 'd)ll'!HhadBl.~"B}!Hl. k:mH ·d[f)lBI1 'Xl1l.Hg O)lJfl-lJdAUI[[ WOfH)!(Og Al!EItOJBlfg A .08 -Ol.a8J ·dH}!dn ..J 'dHOIffi)i H dg)l(AlfJ 'd)!HHBhaa:) H af dHfEl.J 3Hflll.L.:)l.HU H E)!HIfdH dl. OE)I H 'HllhEH -Ol.JHl.OHl1)!( WOl.l1)!(-EWl1l.A 'l1fo)l 1.I1)I(AlfJEJ ')ldHOhOJOg .adJAJ Wl'!H:l1.daJ EHa8)ldTI II arouodjj H .OHH)!( dmELJOU dfEl1ddu OHudTIJHdH HH)ldn 'OHOLJHdX rodx 'Owmlll)l( A dJ EI'IEHHfH)I( XIU I1TIHHl.JAr A'J:!H8AWOaHTIHHOdu OU 'I.H[[ J!JjJJ[ VfJ>ldn ·EHdl'lddH XI1HJ dff)!dn .lliEH IDIJfHJdAl.JO H E'Hd)l(OgO JOHddE81.:)a)ld'rr EfHdOl. A dJ HmHI1HI1)fl.)l!I'iEU O)lhH..Jdf Hfl'!dOl.Q 'adEJ)lEHH:) BfIUll)K ·.JHdl.\rUJdu ·SZ:61 -mHH· -l1dx .l!")!( 'a.LOHR)!( HHl.\UlU dmBH of Ol.J xHJ.Jl'! R HdEal.:)hRHi1.)8J gfHJ.Jl1dX WOl.BWBdi1 Ii EWHDOHl.l1)!( 'BJaaJ 'O)lEl.IIHdWl'! -ou d:l EJO}! EJ )lIIHhOl.JO)lJfl1lfdq B.El10JElfg Olfd1.mfm .:)H)ldn 1.JII dHhABH d}!EHJ 11 afR¢oooHd OB)I 'XRJ.JOHhHlf -H)!( E[HdOl.L.E)lV 'dfl'!JOlfodHWBW .0HI1)I( aEJ ddf 'dff)!dn -EdgEJ JOHd81.d)!JHEl!mlidx .JOUI'I 8 .( )lHHdl.OHH)!( WHl.:))lIiEH Wdl.:)HJ EfHl.\:l Ii Wd[OH£ 'Am EfH.:)1.:)'HBaOl.LAHH)ladudH dHfEl.dH:) l'! E1.:)dudH ao EHO 'EJH'H)I 01 owp OI~ MBl.EaxAgod8J 'JOHaH)ldn .IO}JUDS OIUIlUiWOJ) VW1II]_1J9:J VJ J<HJhIlH6a[Vf '( SIDDS U/ OIUIlWIIIOJ) -e_) ...LOaIl)!( EHIIl.0HH)!( H df 01.rm 'lI)lhR)K ..ad)lHO)l gTIHH3'HHh H E[E<!EJOi1 'gL'dit OE)I XHJ.:)ff)!d'rr EHl.:)H)ld'rr .OHH)I(EJ HHl.:)1.LJO 'BHd'lfHR)!(odu=) ii d)l(dIteJ 'aH)ldn E)lHl.Xl1l.:)fHdOl. Hl.HU af HrHh 'E'HdJEUJ AD)ldl.EWJO'r1 (EH EHd'fidWHdun OB}! 'Efl1.daJ 'kJ l!da 'EViBJH'H)! Ii 0811hA'lf)IJIl H H}!J'lfdl. H gJOHi10 XH80XH'H 'HJ.dHJ BWI1[l1l..'1dn ~ JJI(~liJOlo9 olffiLJ. l.g '.(l.J11 ·. E'l-ffil.:Y3 H B}!HJ.38}!d'rr XIIJ.dd)!HO)l 'E'HEl. '1Ii11.mWH)!( - JJJlDdv aHd'H H 'BmOIfJOJog-E'HaqHHOJog XHHlruIfJOHBdu Bflll.1}lIJ6 XHHd'H H 'EaJ.JH EWIlJ.:)fE£II E'HdmoHi1o EH 'A1. .:)8J BWE£.JII I.JHHl1df JOHdogEJ JOH.JHJ l'!HHIlIt H IDIogl.OHI1)1(I1Hdtl)ldTI A dJ HW 'l.)fHHhE. 'OHWB[E£1.:)'HdllOIfUEH l. A 'dJ HH)ldn OtlH)!( OE)I 'dfEttddu -OU-O)lJfHJdAl.'lf II 'E)ldE! BWBTIHHd'Hl1h H E~"II[EqEJOI1 H CdHlfBfHTIHd.Rh iJ!ndo.t! BH BlffihHdliJR I.mUol1du A H !JjofJn){( -ndu -EH - so HW H HOl.·dfDldn W.LJR£Jd.ll)K E)llffil.J11 dHdl.J xHLdaJ ·d[HdoJ.'{Q)I l'iO)lhHH)l(HH'r1 ·.Otll1)!( H af 01.JHdH -du ownudse ~/v6JdV H admowliU -.EfHJdAl.d8J B[IUI1)!( VI'fD<HIII]_1J A[fmodu OHlrul1 BH B'tlBlI.EhdU H HJl'!UO OE)I . -0811)1( 11·WI1Hllhl1l1odOJog I1H)ldn y! 1~I1HOl.8 ·J[IHfJlj_ dllLJEHEW ·XfU38J vHUI1)!( ·dEAHE[ ·dD '1661 '08 ·d09016iJdU ·!DDfHlfJlj_ HHLJ.LR)!( 'HHHI1I1a H H H}!JHHfEJ.R)!( BHllJIiUE£ d}!EaJ i1EH£1I df efox) JfJ>ldn otndomim modmdiomo ·~/ndo!JjJn ndoem 'l1dBH.lHHW codx '.Hlf EJAlf)IHTI XHHhdJdW B'Iia -otrooxoou -Illi codx ne.)()lfmodu )1.Jl'! El.:)H oo XH.dl.LlI)!( ·uddU dal '"Efl'!i1auOlf)lI'ITlHg EHHBlfJOa -sdu.HTIIDIJdh.HO)! O[[dIt O)lhHHIME£ .:)Jl1ou BH)I(ogOU '( 1II1l.:)!AlImdhl1du -og -dtlJ -OJog O)lhI1H)I(IlH110U-O)lJfI1Jd. 'HIfV B£ I\JOJOU otrai O)lJ)1A'lf BUEll df EfO)i dHO 'HHhHltod H I~Ol.S:[-£( -J'lfP. H'rtl.maHJO EH aH B 'IDI:l¢EdJOHlP.JH E'Hd>KEdgOddu -Ra'[tou-afHJdAl.md8JOHdu EHitIDIddu.0811)1(wOHdEaj.'HEWIlOU H WOItOH W0811)1(oWIlf A!JjJndX ~ ~?l1OfJn)f( oo H\!ahA 'E'l-ffiltddU AJar .JH l.L B)!ffi)l( EH:lOH0811)1( EHJEl.:)H B 'd8)1dn OHl.( J<HJhIlH6J{Vf' 11oW..:))fi!HhBl.Hg-OHhHlf EH 01ffi80HJE£ XHHhlllf EWH'H A df aao :dHhl'!dol.Ed}!A IIgaJ -adEH.1J9:J Al.l1gBl1JBHJ 0 d'HdhOl1dHJ lIdH -J." '(d[Rd .L 'd'H.OHI1)!( wOHdogBJ 0 ·H)!hH)!( flllfO)!IlH ·SJ ·PZ: Tc BU.Hlf BH OH.Jl1dX 1.081'1)!( JOHdogEJ 'XHHl.Jd80U AJ.J - IDI::l¢EdJOHdol.J11 dHd'fl H aff)!dn EJ08H)!( EJO.\[Al. OI~dfAl!mdh 'Al.)Ha'H H) fElfO)lHH dof '"EitodBH BH80)ldH" ·HJ R![da O)lE)I 'O~B£ 'I.) -Oh II EJOg E'H.J)!?.:)dE81.=.:)J XHl.

a) npeTXOAI1 11 ~HaAHJla311 ornrryje ce 6J1arOAaTHo--e13IlCTeHlJ)1jaJlHHM. 8). y Teny )l(118ora Arneua XpI1CTa.25). nYTeM. Ca. "CJlOBeCHOCT nenarna") 11iipaxca (TCpa~t~. ua ce yTKl1Bl1 Y ea60pHO )l(uruje. He HHTeJleKTyaJlHI1M (npaxca caapuan.33). 61.sa KpCTY. aa onXOAHI:! CBaKO upxseno noxoneise H iioepaiiia« Ceeiiiuua. KOJlHKO je 3Halhe P3.e'' OAHOCHO "60rOCJIOBJbe". no pe'UiMa Caaora Cauoxueotna Xpzcra: y 6ecKpajHoM foronoanarsy H 60roynoA06JbefbY . II. xao na-mo-norahajn» DOry H lIl1IDl 6orOCJloBJbe )KHBOT xao WTO 11 Baxao 0 11 DOroCJIOBJb3. XpHWnaH.OEPOTOlbYliJhE. 2. a Boronoanaucxa }!(}fBOT/)!(HTHje y Bory Ii ca DorOM. y ce6H ooyxsarajy 11 60rOCJloBJbe Oraua. oauac 11 v 6eK06f _ (Jesp. Iparopaje ITaJIaMa. na ce. He- ynoA06JbaBaTI1 ce XPI1CTY KOjH jectue )/(ueoi71 11 Taj. 0 »cueoiu» y Xpuciiiy. Tpuaqe y og6paHY ceeuuuenoiiiuxaeaiiiema. CBaKl1 XPI1- urhanau je npasaan na CBeueJlHM CBOjUM )l(UBOTOM vhe. CTp. ~Tl1ja Oraua H O)l(l1BJbyjy 11 oojauiaasajy 11 norsphyjy IhI:!XOBO "ysea. Ilpeva TOMe. u6pallHo" n03HaTH Bora.0 )l(I1BOTY 113BaH xora HaM HeMa HI! oHToBafba HI1TI! cnaceisa. oooJlfyje sen OBAe l1 seh cana.oa uosnajy Te6e jequuoia uciiiunuiiiota Sola u Koia cu UOCizaOJ1cyca Xpuciua (JH. )KliBOTIl }!(}fSOTa y XpIlCTY. 17. Kao TaKBa. ce ca XPI1CTOM. 0 bO)!(aHCKQ-l{OBellaH- 9 CKOM )l(HBOTY H!jHH. VII. Tpuaoe y og6paHY ceeuuuenoiiiuxoeaiiiema. xao onaronaruo csaruaoucaapeuen CBaKOMe BpeMeHY 11 y csaxoj enoxn nooehyje naJlOCT 11CMpT "osora csera' (JH. 16. aa csaxor ocrsapyje ce He TOJ1HKO 11 He caao 25. 27. En. Ha KOjl1 CMO n03BaHI1 CBH.e JIoroca Boxujer.3J]llllI1TO OA IlMalha: pehn I1WTa 0 Eery Hllje I1CTO WTO H CpeCTI1 ce ca DOrOM''27. Hec[[i60peH1LM 11 eeXaTOJlOWKIlM )l(IlBOTOM Hera Arneua 3aKnaHora Koju tie oohu (MT. 16). OA UpKBe npaxsahexo.(HOM pesjy. 30). 24. y CBI1M BpeMeHIlMa 11OKOJlHOCTHMa. 60rono3HalhcKo Bl1l)elhe. III TOM. Becena. ar 11!8.». 11 nOAp3)!(aB jep je )KuBH.i. 26. 11. y Tepe'lll 0 Dory. CB. MaHaCTl1p Xanasnap. 60r03ajeAHwlene nenaise. KaKO JbYACKOj 6orocJloBcKoj peua aena CB.lIeJlaTHOCT CJI0BecHa") IhI1XOmiX 060)l(eHIlX )!(IlBOTa orxpasajy y nYHOTll IhI1XOBOr HepaCKl1AHBOr jenancrsa H nepacnnerae caO. )KJ1Bora DOrOCJIOBa Ilorahaj.ytia. CTp. 3.:(ynl! ciiieopen no nporonourkoj Jbyoasa Aiueua stucnauoia iipe {]ociUQIfJQ ceeiiia (OTKp.nenan-a xoje je "nperxonehe" y(3)na)!(el-be y Blll}efbeL" 0 npaBOCJIaBHOCTI1 xao WTO il 60ron03HalhcKo 3ajeAHI14elhe H CBaKO :JHaH>e"16 (na 11 60roCJloBcKO). CB. pa3J1l1l1l1TO OA npacuora pasrosopa ca Boron. y KojllMa HaM ce iiieopuja (8Ewpia. 10.3.. )K}fBeMorynilM.I:!Ha JlllllHO. xao J1H4HOCT 11 nperxonn csaxoj Jep.QHOCHOCTI1. KOjH je. xoje jecre 6YKTaHQ-CJIoBeCHI1 nJlOA CBeAO'Ill fbllXOBor nOABI1)!(Hl1l1KO-60ron03HaIhCKor )l(UBOTa fbI1XOBI1X. Hexonuxo pe-at 0 Ilotipouion. ynpaso ny XPIlCTOBOM Ay'XOM CBeTHM.!J. HOBI1 CaA. Til y XPI1CTY 3Halll1 H 3aje. jep "nperxoae" 60roCJIOBJbY aa HallHH TCpa~l~ 8£wpia~ £TCiPaUl~ . . oner no Jbyfiasa Hiera Arueua saxnaaora y CPl(Y ncropaje .. Oraua. HapaHHO. Je.Baceaeucsu CTa )l(UBora upotuoiepe] Feopiuie K0111 je IICI1I1I1V'Ie. HI1Kona Kasacana. 272. yMy XpuctuoeOol-l (1. Ipnropnje Ilanaxa. 8). . ".33. 2001.42 28. 13). ynpaso xao WTO 11. Kop. [3.YXOM CBenlM csarna )!(I1Hyje. 1. Kl1pl1rMaTl:!lIKO 11 AorMaTWIKO 6orocJloBJbe Oraua. Ouuua UpKBe 11. Ipnropaje ITaHaMa. xana ce oopahaxo 11 spahavo CBeTHMa. Y TOMe 11jecre )l(I1BOT Be'ilU1. KpD3 TajHY KPBI1 Arneuose. 6y. KOjl1 D. 2002. Mil fbl1XOBOM YlIelhY 11 60rOCJlOBJbY rtpacrynavo YBeK najnpe Kp03 IhHXOBa )!(HTl1ja.QHHlIl1TlI H yonurre cjenarsasara (JH. xana ce "npahavo OunMa" (ad Patresi l1 fbllXOBOM upxsenoa YM(oBafb)Y (ad mentem Patrum'[. OnllCaHI1 y )l(HTlljHMa. "fiorocnonrse je OHOJIIlKO . KPBOTOK UpKBe XpHCTOBe. Aranacnje Jearxh. npeTXOAIl csaxoj rrnohen.

LJttddu H d'HBUALJlldu 'aH)!di1 O..roo II 8)!hHH8lm8HJ 8£OlI HO.\ om.}trQ .)J O..L [oman .)a) I1)1JdaBIJ/dOlicD) ada io)! oaxdu .1J -ndmmios» ]I1960!] OB)! OEHOH81'lHII OBH£OU8du 'd'H.\d J.I\ Jf Hfo)! ·cdov-.LIiUOUOW£O)I OlfHHI!tJ dfHJI!He.\JJl!O XX WO)!.\)1 A)lJaO)!Jov-.( 'JO)!JHOOO1[<1>[HJdo B B£ H H>KW 'OHHEdEH '0.\lf LlIHE_) Hli8go JID BH -JaJ BLBH.(IJJJndX OH.LEdBHOJ£Bd BWH'H ao 8>K01'l lOHH>K BH E'Hp.('II9vg.(tlOldHJ H alJaf tmo Hfo)!) V!090H :.LJ 'v6dJJg -0 V[I16.tt8!fJA £ag H .)j <lr£-61-£68Y) 'JH)!dh ll.LJ aHttoHA B'It I'm[HHJdw.\ Hdl am8g OL O)!HIIO)! 'OWHLJHJOU 'HdAl.)1'I11£. 11.)f "1-I)!JaOdOlIcD.(HH.LO of I'lH O.(11.'1JH.)..llIIlL-d-8 -.LHwfOU a>KOWaH 8HOXH'H HhJd HH O)!I-IH 'XHL88.\JP.LBdaou~ JOHdOHl.)I'I.L\j 'U::! -8) '0£ -6Z ued.:)lJJOlJ H)lmOljO.·"olld)(.)fl1JdO.)E.:)j_'J(I1?dOJJ bdstomodi.ronuaaadu HlHH tmb .( '('I-Ia'll9I1JIC 3'H~0I~ codx H.L.)lfJOU.og 'Lc.t. 'WOHOJ8'H AJHUO.»)lJaOlfJ -Jf.(OJOg :O)!HJ>KAduOll rto oauod JJ XHaJ dOgB) '£681 BdgwJlUJJ '82: '( ££61-£981 dHUHJB8 .(fBH OWJEdLBWJ BJOl 109E oaBduA 'Jf:J11.)hOU l1 XIX l'>dfBd)! '.LE8XJ 'H.)HJ OHg '.)H -ou H CHW-WOJog-B:)" -8HJ H EqAHJddu -Art 'X£l'tet Vlf1liIHVW] AHl-IlJH'\ '8'H8<JOd.)ds OL.rxdn 'BJd.du..\ P')!.JDg'(\jHDd)[) 8IZ-Ll2:d.)Lm.:OgA'U A 'afOHJ H.LJ1l1 8f ollg -.1 8f I1fO)l) '''Bfad8fOlodu -aj '0 Blf8tt JO)(JaOlfJOJog .J)(al H ldJatl8u) Ii H (l'tO)!mOUOHJHU)!a-O)(mOuoL::lI1dx -.) BJ d'H8'UHH>K H BWIlLJH:) 'BJ8HJ adu 'yaa 'BflllH>K XHHOXH'H ')!Bh 'HLI1H EJHUJ XH80XH'H a'HBHBlHhOdu LOSH)¥:3f V'H)lm Ol .l!.LHO)! L.)JJdu OHliB.UA)( AwugO 8W080 -nadu '(Bl.1H11JJ)fhl111.)dJ 0)!h8aOJdL B. .{HHE8H OU P.L '.L"8H JJ 8fO)l '(I1)!JsodolfcD-Eli H BdOlIcD XI1L.[IlW8t1B)!B AHHOX.LIlH "'U.JH xauoaac 'Afudl1Av.lH -8.) 'H:) 'BI'lHh8d EwA BJOHa1. B)llah B)l8S0hOJOg OP.J JOHdh JJ XIDIJSodolIcD p.~H'H BJ H -Ilaoliodg .)IfO)!OU oman E£ 'El'lHhO E)!lBdaou JOHdOHlOHH>K tcoanoxuoaa 8[ HfO)l '1i)!8H XX ./ 'OL L\ H )!HH. 'JO)lHlf88 W090Xn'l-l sodx J'Hv9vJlClJd6ov BfHJBHBlV ou 'dar '..(d11 V)fJh 'aeomnd 1lIvd doqoti nlo» BHHHBymHdX [oHaH)(dh [orneu e<U8BlJ Ah '\'HB)!l woaU>K A )(al dJ Btr uH.J MOll .Lmllt:.{ho ou Bl1811B 'f.)HllhfBW H )lHH8lmaaJ BJ Il 8H8hO BJ Il 8f .IIIlEP..)HHrtOJ Jflll1.j.( 3fJ}ldn JO)!JHOlQOJOg JoaOJd'H lJOH£BlfOdu8H H fBhBH£ '.J I-ImSBSO)lJ 'l~oYBdg -I1J88 hEW -J8tiO EH H.)ll-I)[ HHhfB!1\I 'IlS)ldh A )!Hhml~OIIBJU KofOHJ 8J OHli.)iBE 'Jflllf doxxpodu H 08)! '(HfHI't.(lJal'lJ 8H 'OI'lJHHHhA 01.)f hBW -o.Lm OHO HlH.XH'HtI.-I 'diYZ86117-1 fltl.LHV ./J 11v[aJ3 otrsn O)!JHOlfJOJOg 8J xnnodqoen .JJ.1 Bt(HO UOU a'HB'USB.LJdBn JO)!J.l1..\ H Ba.LJ T(XlZ 'ue) 1l8oH 'p."AfOIll '\HUl.)dU -llfHHOIIJOJOg fO)lJa.1)J0911)/( J[ v9)fdn H I"ufo)l E)!HH -dooc 8HBd.LJdf tlda9 '71md9Vf: tI)fd1)J trsdu .\lidliJOU I~O)!mOIIOdl\l.(BI!)[ H018'H 8f 8ttJ 'AtI -Bdll8HBJIlUJ[ 'Ol/BlJ.JU!S Ol/IPUOJ OB)( H>KBH ".BJOJOl[ B'HayOlfUBg XX .)HIl.LJOtrlllfW trQ .\JHB BhHHOHOlHV B)!HHl101. H XH)lJHOX.\'If)! A) HHhEH [BHO BH 'lAu 'Jo)!JHOOou<D BfuJdoaj aadu OHOJ8'H OHlffiElfEdBH. 'UJOIOL' D!OCjt'l-tJhJ90hO 0 '.TmtiodOLl 1\ 8lfHli.jmHho £89 .LJU -ou 'OHQ -ElIdS 1i8dJ '.LJOHBhHElJI1 11BHl1g HBJ BHl1d)(lO 11HOUJBd l1)1hBlOOHOH .0)!hBfoS8t1) H)lJaodoIIcD 8)1[BI't H (8Z6 [-Z~8n erro hHS8QHIJBg 8fHJdo.'J.LJIlA 'I1)1JH81"A)(H H H)(JHBhHlfOlB)! l'IOHBdu H I'WH'\U -ced -JEJ '\lfl8HJ Ii '8H)ldh BJHUOlOHH)I( H BloaH)I( JOHdogBJ oan IlHHU [b orodas Hfo)( 'B[I1Jdoaj B '''''OJ09 VJ '0 BJHUOlOHI-I>K H ElOHH>K 8fHLI1>K OHJctH8[OHJ a.\QJdJ.hl1SBE I~OHOXl1'HA P.)~O)lB.)! ''8'H8hOtt 8HJI'tadH XH)!JHOlfJOJOg 'XH)lJ'HaHHd)!lO II HlfE '"JOg-EWBH-B:)" l10 '\)!.L /.LJ .)fllJd08j -OlfJ010g 8)!JtlBdll8HEJIlU8f A 'XH)!:x:iJh8U dorxod OB)! OH>KAliJ hBW BH '.LJ BE JHHIiOJ 't6S[ '_.i BEflg .\)! .m'\llhO 10)!JH8lI8JW" JOHO OHp.LBuatl codx 'BwHlaH.('II n '''vJlCd60 (8-L 'r 'mil 'Z) »oemroti 1IJ.\fBh8H£ ou HIIHfBIIOti o.O'rfOlfU H Jog .J oHmdHBE 8[ AI'l huO no Ollg 8HBd.uuodou 8f .)tiE)!C fOHHoxAti BH) e<!ffiOlfJOJOg d8."AwA i'l0)!JH3lfaJ -EH WOHJ OU (0.)yagA BJO)!BHJ JHUO.\ 'BJOL Jog[ oaadux -Ji BJJl1OB..\ aH)!dh BHOlfJOJOg H o.L O)!V B)(.LOHH>KEit AhHHd'HHh -OHH>K 'HYOW BW'\ J U1.)U XlIaJ BJ -HiBmU.

a.na Kpcry. Jl3 ce. I. 11omrryje ce 6JIarop:aTHo-ef3I1CTeHlJ. xao 6"1arOgaTHO csaruaoaTJ. Iparopaje Ilanaaa. En. Kop. Jep.8). Ipnropaje Ilanaaa.11Ma" (ad Patres) 11lhl1XOBOMlI.a.13). 31 27. 272. "CJ10BeCHOCTnenaraa") 11iipatcca (TCPQ~l<:. 13. 3. CB.yXOM CBeTI1M. y ce611 ofiyxsarajy 11 60rocJIoBJbe Oraua. 24. Kp03 TajHY KpBl1 Arneuose. jep "nperxone" 60rocJIoBJbY aa HaYI1H TCPQ~l<:. ynpaBo xao UlTO 11Bannoheae Jloroca Boxajer. 8). )KI1Tl1ja OTa11. y Kojl1Ma HaM ce iiieopuia (Oscopiu. CB.pKBeHOM YM(oBalh)y (ad mentem Patrum). 42. Tpuaqe y og6paHY ceeiutaenoiauxoeainena. KOnl1KO je . yrrpaBo xao WTO 11. aanac 11Y eekoee (Jesp. caenosa 0 rrpaBOCJ1aBHOCTI1)l(lIBOTa lh. xao J1I1YHo-p:oral)ajHI1 )KI1BOT nperxonn csaxoj JbYP:CKOjiorocnoscxoj peYI1 0 f Eery 11YI1HI1 60rOCJ10BJbe yonurre Morynl1M. KaKO aenn CB. MaHaCTl1p Xananuap. 8£copiuc. "p:eJlaTHOCT CJIOBecHa") lhl1XOBI1X060)l(eHl1X )l(I1BOTa orxpasajy y rrYHOTI1 lhHXOBor nepacxnmrsor jenzncrsa 11 HepaCIlJIeTHe caop:HocHOCTI1.e. caspevex CBaKOMC BpeMCHY 11Y csaxoj enOXH no6el)Yle nanocr H CMpT "osora CBeTa" (Jn. 2002. y Teny )KI1BOra Arneua XpI1CTa. y TeJ1y XPI1CTOBOM D. 61.a) nperxona 11"Hap:l1J1a311 CBaKO 3Halhe"26 (rra 11 60rOCJIOBCKO). 6YAyflM ciiieopeu no nporonourxoj lby6aBl1 Alneua satcnanoia ape uocmau. Kao TaKBa. Becena.a11O)l(l1BJbyjy 11oojaunsaaajy 11 norspbyjy lhl1XOBO"yQelhe" OP:HOCHO "60rOCJ10BJbe".33). kana ce ocpahano 11spahaao CBeTI1Ma. ETCi~UCHC.l1XOBlIX. CTp. 11 raj.. yMY XpucuioBOM (1. Ilpeva TOMe. npeTxO. OUUMa UpKBe ocrsapyje ce He TOJII1KO 11 He caao 25.on UpKBe rrpl1xsaheao. Araaacaje JeBTI1Ii. ){(j1Bora bOrOCJ10Ba 11 Borocnosn. no peQI1Ma Casrora CaMOJKUBOilla XpI1CTa: y 6ecKpajHoM 60rOn03HalhY 1160royrro.A11csaxoj peYI1 0 Bory. Hexonutco peuu 0 JIo6porTioJby6Jby. CBaKI1 XPHWflaHI1H Je npaasaa na cseuenav CBOJI1M)l(I1BOTOM yhe. oner IlO Jby6aBl1 Hiera Arueua 3aKJIaHOra Y CPL(Yncropnje .(pKBeHO noxoneae 11 aa csaxor Xpl1WnaHI1Ha nI1YHO.AHI1tioepaiiiatc Ceetuuua. 3. Y CBHM BpeMeHI1Ma 11OKOJIHOCTI1M3. 16). CTp. III TOM. ua KOjH CMO rr03BaHIl CBl1. o6oJKyje Ben osne 11seh cana. 26. Boronosaaacxu )l(I1BOT/)I(I1Tl1je y Bory 11ca Boroa.l1jaJIHI1M.ljHH.l1CTOM.. 17.BaCeJleIiCKLI iipoiuoiepe] Feopiuie ~_ 9 CTa )Kl1BOra Koju je uciiut /Y'le. xao nl1YHOCT 11 xao Ilorahaj. sa CBaKO l. KPBOTOK UpKBe XpHCTOBe.ga tlo3Hajy Te6e jeounota uctiiunuiuoia Boia u Kola cu uocnao l1eyea Xpuciua (JH. HI1KOna Kasacana. 60r03ajegHI1Qefle nenan. VII. MI1 lhl1XOBOM y-reisy 1160rOCJ10BJbY npncrynaao YBeK najnpe Kp03 lhl1XOBa )!(}!Tl1ja. Y TOMe 11jecre )KI1BOT Be4HI1. napasao. Hoaa CaA.a ceetaa (OTKp. 30). saarse pa3JII1YI1TO op: I1Malha: peha I1WTa 0 Bory Hl1je I1CTO WTO 11CpeCTI1 ce ca 60rOM"27. xoje jecre 6YKTaBO-CJ10BeCHH nnon lhl1XOBOr nop:BI1)1(HI1YKO-60rorro3HalhcKor )l(l1B0T3 y Xpl1CTy.. 13.YXOMCBeTl1M csarna )l(l1BYJe.A06JbelhY . vnonotinaaan: ce XPI1CTY Koja jecUie )KuBom (JH. na ce yTKI1BI1 y ca60pHO )Kl1ruje. Tpuaqe y og6paHY ceeuuueuoinuxoeaiaena. nectueopenuu II eCXaT0J10WKI1M )KI1BOTOM Hera Arneua 3aKJIaHOra Koju he qohu (MT. jep je )KI1BI1.HOMpesjy. Cs. )KlIBeTI1 y XPI1CTY 3HaQl1 113ajep:HI1YI1TI1 11cjemusaaara ce ca XP. 2001.OEPOTOJhYEJbE.Je)J. a He I1HTeJ1eKTyaJIHlIM nyrea. KOja je. . HeOrrXO.nenan-a xoje je "nperxonehe" y(3)J1a)l(elhe y Bl1l)elheL" xao WTO 11 60rorr03HalhcKo 3ajep:Hwlelhe (npaxca caspuaa. xana ce "spahavo 01l.0 bO)l(aHcKo-'-!oBeqaHCKOM )Kl1BOTY KOJil D. 11. onacaaa y )KlITl1jllMa. )KlIBOTI1 Oraua. 28.0 )KHBOTY H3BaH xora HaM HeMa Hl1 611TOBalha Hl1TH cnacea. )J. 11 nonpaxaaara". II.25). 10. 0 scueoiuy y Xpuciuy. 60rorro3HalhcKo Bl1l)elhe. Fparopnje Ilanaaa. "60rOCJIOBJbe je OHOJII1KO pa3JII1YI1TO on npacnora pasroaopa ca Borov. 2. Kl1pl1rMaTl1'IKO 11 p:orMaTI1'IKO 60rOCJIOBJbe Oraua. . 16. "6paYHo" rr03HaTI1 bora.

roudoaiououu uou tmb iJU!S'0mpUOJ OB)! mKBa E8g 11 OLlJl OHO I1ll1LBaXJ I1.1.))!JItBdJl8HBJI1II8[ A 'XlD!JdJh8LI d0...)HBd..XI1<f1t!JIIJOU" B)!.! 11)!mOUO.[DlJduBlIfdoIfC])) ou 8J HlJlSBSO)!J '1~0\jBd9 8£ dr "11)!JaodoucD.1lJl.0du -Jj '0 BIfJt! JO)!JaOlfJOJog "BI'IHI10 '''I1.1 .)Jrig_ (JdJ{ol_JJodl111>1JHJU'JJIJg"(\lI1J.')aJ OB)! OI1)1(AIfJ lIE. AHH.1I1)1( osodscloao JlJJf orodas l<lf9vglq.0811)1( ::I[ \l8l1d'il ~~~- 01 .18h B}[JaOhOJog H BHHg H CI1I'1-I'IOJOg-BJ" H HIfB :.(1'1 I1B.1A BIII1£BUBH 8J do)! -Blf 11BdolfC]) Xl1ldaJ da)!dlI~a11E8H .)UXH8J CJ 'H[BTHll.1JaJOll 'l1dALIfA)! A}'-II1g0 Jwoao OaOJ8<f1 oarrnmradearo [OHJH)!dh [OlJlBH B'lfaBLJ Ah -nedu -A'lf)! '(BlJ)!J. Bt!HO 6l'"OHd)!LO WI1 .1I1H BJI1UJ XHHOXI1<f1 J<fIBaB.))!:laOII:l 'd[l1a H ... JJ XHaJ dOg8J 0)!hB[OH8It) H}[JHOdoIfcD BH '8HI1t!OJ JrHItA81I)! hl1a8'lfH:l88.ioomroxuoan XX A Ja)!dn BHOIfJOJOg H Of.. B '1'I0Jog nodu (8-L 'v 1'I0HmK A )!JL 8J Bt! I1HJQJgA 'wHl 'Z) )(Vf:Vli06 1l1ldl1 V){iJh AJHUOl VJ n "'vJlCd60 MiJ9 'nmdeue if){d1]J 'v9011Jvd 11Jvd dvgo6 ol nlo» BHJ1H8qlJll1dX BJO)!BaJ JI1UOLOal1)1( Bt! Al1l1HJ<fIl1h BI'IA J HqAqJI'IJ -oal1)1( '111401'1 [omBH A JmJg JH 'OI'lJHHl1hA 'l'IoaOJJ<fI OL O)!I1IfO)! 'OWI1.{ )!l1hlJlWOUBJU dB.)LdLI JOHdn 'fDI..1HO)!.\ 'BJOl. lIB.1lJl8SJ '8r lIBl..)S XX XIX .J dID IIlfBQO BH Y~.:)aJ 8EOU tro 011g .([BhI1SB£ WotrOxYlQ.)HH.)l~.).1l1IIOUOW£O)! ted.\WA 1'I0)!JH8IIJ:l JOHO OHBduA 'Jo)!JaOdoIfc:D B[HJdo -ua 1'I0aJ ou (OL J[ 11[0}[) "'B[8dJ[0l.1o JOHdogBJ OJt! I1HHBL JOHOJJ<fI .1:l JHHhfBI'I .')rl1lI CO)! -HJB8.1 EA 11 )!I1Hd.. ou oJ.(duOIl 'Sl '( ££:6[-£981 BrI1IIH:lB8.10HH)I( J[I1.108H)I( A<fIB)!l -JBJ AJ I1fo)! 'BfI1JdoJJ '0 BJHU0.1 I1dL 11 .10al1)1( 11E.JOg-BWBH-BJ" v1I11l1-lvw:J B<fIJ<lod .1BdHOlI" Jog Jf '88)!dn 01.J110 A Blfl1UJJJdu OHlfe..:ld){) Ul()(J (Cj-{JhJ90hO Olfl1HEI1'u3 'L~ 'UJO!ofj' 0 '11)111l1.1JaJ BJ 8<f18'lfHI1)!( H Bl'Il1LJaJ 'qJH 'B[I1.1.10 '.1J BE 8HIlhClJ 'v681 oo xH)!JaodolfcD '(I1)!JSOdOlfC]) BtmtJodoLI Bd8 '.')f .1 WO)!.BJOJOlf B<fIJqOlfUB8.!d.1HV AlIO ou Bl1dt! B 'Afm'ldt!E)!B -OJog AHaoxAl1 A)!JSO)!JOW onmdaer .J TOOZ 'tie:) -.)ID B.1)!HP.J Jq. rOHsoxAh WOroaJ BJ oHti.'1 'du'Z86l!Z-1 HtiriUJOU '8IZ-L IZ 'dl.\ '.-- 'aJ 'Bl'Il1hJd 'dof 'if11JJndX if A'l-liJ<lf9I1JIC J<fIJ'lfOI'l sodx 'BJJHJ odu 'BWJ1.1BWJ OB)! OBaOHJl'I11 11OBH£OUJdu Jf HfO)! 'A)!Ja BJOl Jog£ oaBduA_ 'iJf:iJ11J1-IJ1J iJ){hl1l]JJ 8mBH BE 'B1'I11110 B)!lBdHOU -nd11Jv!JOiJH m960!J JOHdoaLOHH)I( .1HH 'HLBdBaOJEBd BI'IH<fI BJ J)I(OI'l J)I(OI'l 8H JaOXH'H I1hJd I1H O}[I1H 'XHLJHJ EJg" 'JO)!I1If88.(dn .1JAJHB Bhl1aOHO.)! .)l'Jhl?doJ.. Jog[ otmdu.')dJ 0)!h8S0. no A}[JH -JaJ 11BqAHJ8du JO}[J801IJ0JOg XX A iJ9){dn ono V10901-l AHI1LJHA OB)! 'B<fIJhOIt 11 [BhBH£ 'LJOHBhHBL:lH 11(1)!JHBhHIfO.1lJlH)1.\i 'DE '8:)6Z BUl1g ...)!.'\ H 88.:)8 .:JI1-lJEHBl.1JI1J dr ol1g -BW '0.')da 0.LJlf xairoasc 'AfHdU'AwOgA'If A 'afollJ HLJOItUIfl-l! ll'O" '8a}[dn -ou BHJWJdH XI1}[JaOIfJOJog 'x!1)IJq{Jal1d)!LO H XH)!JaOxAItoL8aJ 11 8.')r8d)! '..Afolll.O HHhfBW HO.1)!8d BJ 11da8hO BJ 118f Jfl1Jdo.10al1)1( BH B<fIBt!JIIJA OU BWA BJOHJqlJll1hO W090Xl/q..)}[hI1H..')j -OIf:lOJOg 11)!I1HJ.18Jat!8U) A H (1'I0)!lJlOII0I1JHIf)!8-0)!mOIfOLJHdx 11OUJt! O)!JIIOIf:lOJOg A) Hl1hBH [Bao BH 'lAUl1adu Bfl1JdoJJ ao I'IH[O)! B)!I1H 'Jo)!JaodolIC]) '0 v_[I1M11JJ 11v_[iJJJ 'v6iJJiJg xnuodonen 'J<fIJIIO}[Oli 1]J0911)[( iJ[ v9){dn -dooc 8HBdLJ 8Ht!oaA Bt! 1'I11[I1H:lJWA[BH oI'lJBd.dow \JBdJ "b.1JdBn -ou 'Ollg Jo)l:Ji\d 3.\J ii[0)! A P.1l1hOdu todx 1.1I1)1( Xl1aOXH<fI ')!Bh -~------ 'H.10 adfl1Jdo~J -JJhO BH O.1Ja8JI1IIJ[ 'Ol/B.1JOH£8IIodUdH AHI1. BfHJBHBLV .')[ BJ.\ .1lJl.Jv9VJlCVd60'[_1 OHLBlf8t! sodx .:)tJO 'Bl -.1Hl'lfoU B)!.J 1180H 'Bi:1.\t! -BdJ.:)1'l11£8dLI 'M[n80IIJOJog dooadiodu rO)!JH. O}[V Hll1H JO}[JH8IfJJBa" 8<f1B'lfaBL:lIt8du H J<fIBUALJHdu 11JOHIfHaBdu BE 11I1)1(Ba 'OHaBdBH '01.')[ 1I(0)! 'p.10 HOJJ<fI 8r 8t!J '.:)fl1)! BH) B'lfHOIIJOJOg 'Hs)!dtl .\IILJHJ Ii 1'I0HAU A 'Ja)!dn BJI1UOLOal1)1( H 8.(tJdU'JOU ~~O)!lJlCllfOd'\. '£6S1 d[HJdoJj BdgWdLU8J J)![BI'I H (8Z61-l~S[) BlIO uo oanod (OZ61-£6ST) uJaItO .)hOUH B~"IJN{ C:) H 'H80tJOc!g HIn1£BlfOtJ Ar8hBHf..1lf.LJJr I1fO)!) ~...1B)! aBJ BaHd)!.\u 'BJdAQJd.:)rBE '...')£A OHhHl1odou 11OB)! '(I1[I1WdtiB)!B ol1g 'dQO)!Bl .1HV 8}[I1Ht!OJAOJOg :0)!H8)1(.1BH.1JI1A 'H)!JHJI'IA}[11 -At! 'XBI'IBE H nouoad 1'I0aBdu l1}[hBlOOaOH -EBd .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->