You are on page 1of 234

1

STRAVA BOH A BOSK VIVA


(I.a II.dl)

Jasmuheen
Prna jako viva Zdroje a druhy stravy Programy bosk vivy Bezvhradn lska jako strava Aktivace estho a sedmho smyslu Tkan pol jako alchymick innost Cykly lidskho hladu a uvdomovn Melatonin, imunitn systm a rakovina
Peloeno z anglickho originlu: Divine nutrition: The Madonna Frequency & The Food of Gods

First released - April 2003, Additional data added - August 2003 by www.jasmuheen.com, & www.selfempowermentacademy.com.au V eskm pekladu je tento titul knin rozdlen, zde je sjednocen a doplnn o chybjc obrzky a obarven schmata podle originlu pozn. digitizra.

Peklad: Petr Kronika (2005) 2 dly. Lektorace anglickch pojm: Chris Hopkinson Digitalizace z prvnch vydn (5/2012)

Obsah
(0) (1) (2) VOD Kapitola 1 Kapitola 2 ........................................................................... 5 KAD PO NEM HLADOV ............................ 11 DARY BOSK VIVY, HLADINY MOZKOVCH VLN A PARANORMLN SCHOPNOSTI ..................................................... 15 CYKLY LIDSKHO HLADU A UVDOMOVN ....... 19 PEKKY VIVY ............................................. 25 PRNA JAKO VIVA.......................................... 41 ZDROJE A DRUHY STRAVY .................................. 45 VLNY THTA - DELTA JAKO STRAVA .................. 99 VIVN PROSTED ....................................... 107 AST DOTAZY ................................................. 112

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 5 Kapitola 6 Kapitola 7 Kapitola 8 Kapitola 9

(10) Kapitola 10 SHRNUT A PNOS ........................................ 127 (11) Kapitola 1 - st A - dl II NAPOJEN NA PRNICKOU STRAVU ................ 134 (12) Kapitola 1 - st B - dl II AST OTZKY A ODPOVDI ..... 184 (13) Kapitola 1 - st C dl II PROVEDEN VZKUM A DOPORUEN VZKUM ................................. 204 (14) Kapitola 1 - st D - dl II TKAN POL ............................... 209 (15) Kapitola 2 - dl II NEJVT DAR ....................................... 224 (16) O Jasmuheen ...................................................................... 228

Text zadn strany oblky:

Strava boh: Dvoudln dlo o tom, e lid nepotebuj jst. Zd se vm to absurdn, anebo je to pro vs naopak idel duchovnho vvoje lidstva? A u je v nzor jakkoliv, autorka shromdila ohromn mnostv pozoruhodnch argument, zajmavch, dajn vdecky podloench informac, a hlavn praktickch doporuen a cvien pro ty, kdo chtj postupn pejt na "prnickou vivu". Bosk viva: Druh st neuviteln publikace o tom, e lid nepotebuj k ivotu jdlo. Zd se vm to absurdn, smn nebo len? Pitom ale zdaleka nejde jen o pouh nekonzumovn hmotn potravy - Jasmuheen zdrazuje celkovou zmnu ivotnho stylu vetn mylen. Jde o to zat fungovat na pln jin rovni, ne na jak bn fungujeme. Je to rove, na n se sjednocujeme se svou boskou podstatou. Z tto knihy program, ivotnch styl a meditac pi tom mohou tit vichni, nejenom ti, kterm se lb pedstava ivota bez nutnosti jst. Je to prost kniha duchovnho rozvoje a bosk radosti.

Tuto knihu vnuji svtlu, kter vidm zit v och svho nebeskho Otce. Vnuji ji tak svmu otci Arniemu, kter tento svt opustil v ervnu roku 2003, a svmu prvnmu vnoueti, kter na nj pilo v dubnu roku 2004.

DL I
(0)

VOD
Kdy jsem zaala shromaovat podklady pro tuto knihu, uvdomila jsem si, e kad po nem hladovme a e se nm nedostv plnohodnotn stravy, co na na planet zpsobuje tolik nemoc a disharmonie. Rovn jsem si uvdomila, e nedostatek osvty tento chorobn a disharmonick stav posiluje. Mnoz lid prost netu, jak se napojit na zdroj vivy, kter jim pinese fyzick, emocionln, duevn a duchovn zdrav. Takov zdrav, po nm vichni toume. V oblasti vyven stravy a dosaen tlesnho zdrav se u hodn napsalo a provedlo velk mnostv vzkum. Avak velmi mlo publikac se dotkalo vyivovacch zdroj, kter ns nasyt jak na rovni bunn, tak i duevn, a je n hlad jakhokoli druhu. Stejn tak postrdm publikace, v nich by se uvdly jednoduch praktick prostedky, kter dokou pinst hlubok naplnn naich ivot. Pestoe jsem u v edici Divine Nutrition Series (Bosk viva) napsala dv knihy, pedkldm tuto tet publikaci, v n bych rda pedstavila velmi prost, jednoduch a srozumiteln metody k zaehnn vekerho naeho hladovn. Souasn uvdm zkladn systm, kter lovka me zbavit poteby pijmat vivn ltky z materiln potravy, jestlie je pipraven naladit se na sprvn kanl a je to jeho pn. Nicmn vichni mohou erpat z tto knihy program, ivotnch styl a meditac - s tm rozdlem, e tm z vs, kte se nadle chcete tit z povn materiln stravy, doporuuji s ohledem na zdrav, vnmavost a zachovn zdroj stravu vegetarinskou. Kniha Strava boh spolu se souvisejcm vzkumem a doporuenmi poslou vem, kdo hladov po lsce, zdrav a tst a/nebo tak po klidu a blahobytu. Hlad tohoto druhu oznauji jako byt na prvnm stupni v programu 5

Bosk vivy. Na druhm stupni uspokojujeme tento hlad a zskvme zdrav, tst, klid a blahobyt. Druh stupe znamen osvojit si a nauit se pouvat takov prostedky, abychom umli pijmat potravu, je nm umon vnst zmnn hodnoty do naeho pole. Na tetm stupni programu Bosk vivy se dle rozvjme a naume se, jak se osvobodit od poteby pijmat materiln potravu a jak co nejuvolnnji existovat ze spektra fialovho svtla na vlnch thta - delta. V knize oba stavy rozebrm a nabzm prostedky k jejich spnmu dosaen. Vy, kdo sledujete mj pbh, vte, e jsem po celoivotnm cvien zahjila v roce 1993 empirick vzkum, kter jsem pozdji zaala zaznamenvat a zaala jsem o nm informovat - zahjila jsem svou cestu do oblasti, kterou jsem oznaila jako strava boh. I kdy u ped tm jsem po dobu dvaadvaceti let do tto oblasti vdom vstupovala, abych mohla pijmat nekonen proud lsky a zdrav, jej dar - prnickou vivu - jsem musela teprve prozkoumat. Svou cestu a to, jak s nmi osobn i globln souvis, jsem zachytila v prvnch dvou knihch tto edice: Pranic Nourishment - Nutrition for the New Millennium (Prnick strava - Viva pro nov tiscilet), kter je tak znm jako Living on Light (t ze svtla), a Ambassadors of Light - World Health & World Hunger Project (Velvyslanci svtla- Projekt Svtovho zdrav a Svtovho hladu). M tet kniha uvd podstatu bosk vivy do vztahu s naukou o dimenzionlnm biopoli a samozejm dle rozvd m oblben tma, kterm je Bh v kadm z ns, sla vemohouc, veskrze milujc, vevdouc a vudyptomn. Sla, kter d n dech, vede ns a vemu dv ivot syt a iv ve zrozen. Sla, kter se projevuje jako lska Matky Bo nebo, jak ji tak nazvm, jako frekvenn pole Madony. Svou vrnost, lsku a as odevzdvm tto sle, protoe poznat Ji znamen milovat Ji a splynut s N v jedno nech zmizet vechny nae otzky; nae vnitn byt poct opravdovou pi a naplnn. V tto rovin vede ke strav boh cesta zaloen vhradn na zkuenosti. Vede ns hluboko do nitra dimenzionlnho biopole - v pojet jogn do nejvy reality" - do msta mimo sfru naeho logickho mylen. Biopole je vyzaujc pole aury, kter obklopuje vechny formy ivota. Jde o pole, kter vznikne, kdy jsou dv z forem k sob pitahovny jako magnety. V souvislosti s vzkumem jsem si zadala nsledujc koly: a) Nastoupit cestu, abych si dokzala, e m fyzick tlo me zdrav t pouze a jenom z prny ili ze samotn bosk vivy, a to bez
6

jakchkoli pochybnost. Dky tomuto rozhodnut jsem mohla zstat nezlomn uprosted spor a nedvry. (Oboj muselo pijt, co jsem pedtm netuila.) b) Zpracovat a uveejnit vsledky, kter z vzkumu zskm, abych tuto cestu obhjila a uinila ji pro druh srozumitelnou. c) Najt een problm svtovho zdrav a svtovho hladu. d) Pracovat na sbliovn metafyzickch obor s hlavnm proudem medicny a vdy prostednictvm vzjemn'vmny novch poznatk. e) Vem lidem, kte maj zjem, ukzat bezpen, praktick a jednoduch zpsob k dosaen osvobozen na jin rovni. Osvobozen od poteby nadmrn vyuvat svtov zdroje. Osvobozen od nemoc. Osvobozen, je znamen volbu. Osvobozen od hladu - a konen osvobozen od naich stav emocionln, duevn a duchovn anorexie. Body a), b) a c) jsem zpracovala v ji zmnnch prvnch dvou knihch. Na body d) a e) se zamm nyn. Nicmn nejedn se tu o oblast, kterou by mohl obshnout jeden lovk sm, nebo peklenut rznch svt je soust celkovho evolunho plnu. Abyste tto knize porozumli, nemuste v dnm ppad nejprve pest ty dv pedchoz. Kad z ns m pidlenou roli, kterou m hrt, a kad z ns nese st z obrovskho programu pemny, co samo o sob utv pirozen zpsob naeho vvoje. Jednou se bude vechno, co jsme objevili, brt jako bn fakt vednho dne. Tato skutenost nastane dky tomu, e samostatn bdn se spoj s obvyklmi, standardnmi vzkumy, kter vedou odbornci, je jsou oteven vi oblastem, jimi se zde zabvme. dm o jedin: aby se ve dlo s ctou a s dobrmi mysly. Jak uvdme v edici Biofields and Bliss Series (Biopole a dokonal tst), jestlie vichni budeme pi hledn een v duchu vtzstv, vtzstv, vtzstv" jednat estn a poctiv, n svt me doshnout stavu opravdov laskavosti. Dky tomu se hlad, chudoba, vlky a nsil stanou minulost. Kniha Strava boh poskytuje informace, kter jsme intuitivn zskali a zskvme, kdy pobvme v hladinch thta - delta. (Nkter z informac tedy me doloit jedin ten, kdo se um na tyto hladiny naladit a zrove tou tento mimodn dar provat.) Navc kniha pedstavuje dostatek zkladnch dat vychzejcch z nauky o dimenzionlnm biopoli, kter zaruuj spn pekonn jednotlivch sfr. Jak dlouho bude trvat, ne dokeme, co navrhujeme, zle pouze na vdeckm svt. Avak dkaz spov v samotnm ivot. 7

Pokud poet tch, kte se nalad na kanl Bo lsky jako na zdroj na vivy, bude vzrstat, pak n vnitn a vnj svt rychleji doshne klidu. Psychologov a metafyzici u vydali bohatou literaturu o pinch a zpsobech ukojen nkterch druh lidskho hladu. N zjem zde se ale bude stle uprat na obstarvn poznatk o nejryzejm zdroji potravy, jak vbec mme, a na osvojovn prostedk k jeho dosaen. Proto vznikla Bosk viva a Strava boh. Tato prce v celm svm rozsahu zstv romnem, a pesto dokladem vzkumu na empirick bzi. Abychom se mohli hloubji ponoit do tmatu, musme nejdve vyslovit urit pedpoklady, kter se tkaj vs ten: a) Vte v slu, kter je vevdouc, vemocn, veskrze milujc a vudyptomn. Je tedy i v kadm z ns. Bez tto vry by toti mnoh z toho, co se chystme pedloit, psobilo jako pitaen za vlasy. Na druh stran vm tyto aspekty, jak je uvd nauka o dimenzionlnm biopoli, mohou pinejmenm poskytnout potravu k pemlen do budoucna. b) Jste vstcn novm poznatkm o tto sle, a pesto jste stle schopni vit sv vnitn intuici a zachovat si soudnost. Budeme toti prozkoumvat sfry, kde jen vae intuice doke potvrdit, co je pravda. Toto je m osmnct kniha, kter pojednv o metafyzickch tmatech. Zkladnm ezoterickm naukm jsem vnovala knihu In Resonance (V rezonanci) a v edici Biofields and Bliss Series, kter zahrnuje n program Planetary Peace Program (program Celosvtovho mru), vysvtluji ve, co s tmito naukami souvis. Protoe clem m knihy nen pesvdit tene o tom, co v n stoj, bude pro vs snaz, jestlie jste si u nco z oblasti metafyziky peetli. Pesto se snam podat n vzkum v relativn jednoduch podob. Doporuujeme pstup zkus to a uvid". Vechny meditace a programovac kdy, kter pedkldme, jsou bezpen, a pokud je pouijete, pinesou vm jedin prospch. Chceme vm vnovat praktickou pruku, jejm smyslem je pestavt biosystm lovka na tok bosk vivy, a proto se zde budou opakovat nkter sti pedelho vzkumu z prvnch dvou knih tohoto cyklu a z edice Biofields and Bliss. Vs, kte jste ji etli pedchoz knihy, prosme, abyste nm prominuli opakovn, je jsou vak nezbytn. Kdy jsem pracovala na tto knize, byla jsem zpotku rozpolcen. Na jedn stran jsem chtla vydat jednoduch recept na vivu druhho stupn, kter by vem zaruil zdrav a tst. Souasn jsem vak chtla piblit
8

kontroverzn boskou vivu - spolen s jejm darem prnick vivy tetho stupn - trochu vce vdeckm kruhm. Od chvle, kdy jsem vyla na tuto cestu, jsem intuitivn touila sblit svt vdy a svt metafyziky. A tak doufm, e mi mj hlad po sblen obou svt dovol naplnit jak prvn, tak i druh cl. Stlm problmem souasn modern vdy je jej plin uniformita, kter ji nedovoluje provst nutn kritick posouzen v oblasti metafyziky. Za prv, vdec mus nejdve rozvinout sv vlastn vdom, aby zskal, co potebuje vdt, a navc kvantov pole bude vyadovat dal zkoumn a ctu do t doby, ne bude oblast metafyziky pochopena. Za druh biopole nen stabiln. Je statick a stle promnliv, dokonce pouh zaznamenn njak udlosti m vliv na jeho zmnu. Nauka o dimenzionlnm biopoli je vda, kter se sna porozumt ivotu ve vech dimenzch - v prvn, druh, tet, tvrt, pt, est, sedm a tak dle. Vlnn odpovdajc lidskmu ivotu, kter pedstavuje vtlen Boha, existuje ve vech dimenzch zrove, pesto mnoz pod vid jen trojdimenzionln model. Prv vm, kdo hladovte po tom, abyste se dozvdli vce a zlepili kvalitu svho ivota - vm je tato kniha urena. Namast - Jasmuheen

Vnovn a podkovn
Konrdu Halbigovi a jeho en Karen budu navdy vdn za to, e se rozhodli vydat mou prvn knihu z tohoto cyklu, a tak za to, e pozdji pevn elili kontroverzm, kter informace v knize vyvolvaly. Vzdvm dk tm lidem z Nmecka, jejich srdce oslovil mj prvn vzkum natolik, e se se mnou na tuto cestu vydali a skrze svou vlastn zkuenost pak potvrdili pravdivost poznn, k nmu stejn jako j doli. Dkuji milionm tch, kte li tmto smrem pede mnou a vedle mne, aby vechny tyto oblasti probdali. Dkuji vm, e jste nm nai pou usnadnili. Podkovn rovn pat mm vydavatelm v Nmecku, Itlii, Chorvatsku, Francii, panlsku, Brazlii, Belgii, vdsku, Maarsku, Rumunsku, Polsku, Rusku a Japonsku. Dkuji vm za vai odvahu, s n jste tak kontroverzn ltku pedloili veejnosti, a dky tomu zajistili tmto skutenostem celosvtov vznamnj msto. Evoluce si vdycky najde zpsob, jak sebe sama podpoit, piem vbec nezle na naich schopnostech, zda se umme vypodat s vcmi, kter mohou zpochybnit to, co vme.
9

Rda bych podkovala vem, kte mi umonili zpracovat a publikovat vzkum o chi-kungu a pln integrovan lb prnou. Dkuji doktoru Deepaku Choprovi za jeho trplivou snahu sblit svt modernho a prastarho lkastv a doktoru Dudhiru Shahovi za jeho ochotu, s jakou se podlil o svj vzkum nazvan Solar Feeding (Slunen strava), a nemn doktoru Karlu Graningerovi za tch dvacet let jeho ivota, kter zasvtil studiu inedia.1) Studie tchto osobnost a tak vech ostatnch oceuji ve sv knize Ambassadors of Light. Jejich prce mi tak usnadnily m hledn, a proto jim za vechno zstvm nekonen vdn. Dkuji doktoru Masuro Emotovi za jeho vzkum Messages from the Water (Jak k nm promlouv voda), kter o dal stupe poslil dvryhodnost na prce. A tak dkuji Mistru Mantaku Chiaovi za jeho otevenost a ochotu, s jakou m nechal nahldnout do svho vzkumu a celoivotn prce, a za jeho tak okouzlujc ptomnost v tomto svt. Vy vichni, kdo vte, e to, co ns vyivuje, nejsou v naem systmu probhajc chemick reakce ltek, kter jsou obsaen v jdle, ale e je to vnitn Ptomnost inteligence, je je nanejv moudr a nanejv milujc - pijmte m podkovn ! Pokud s N splyneme, nasyt ns, a trpme jakmkoli hladem. K bychom vichni dl uznvali tento Zdroj a vichni z Nho ili. Upmn dkuji sv rodin, kter m podporovala po celou tu dlouhou dobu, kdy jsem nutila sv tlo a svj biosystm prochzet extrmnmi obdobmi ve snaze objevit a posunout sv hranice. Dkuji vm, e se vdy dokete tak bjen vypodat s tlaky, kter mj - asto veejn - vzkum pin a za prh naeho domu. Vechny vs vroucn miluji. Na zvr dkuji vem svm organiztorm, kte - bez ohledu na jakkoliv spory - m stle rok co rok zvali a vtali ve svch zemch, abych se i tam dl mohla dlit o nae poznatky. Mm vs velmi rda. Dkuji vem, kdo svmi modlitbami napluj toto nae konn (a m) ivotem. Bez vs bychom tak daleko nedoli ! Dkuji vm za to, e m na vnitnch rovinch mho byt sytte svou lskou a podporou.

1 Inedia je tot jako breatharinstv, tedy schopnost it bez fyzick stravy. Z anglickho breatharianism" - pozn. pekl. 10

(1) Kapitola 1

KAD PO NEM HLADOV


Kad po nem hladov, a u to je anebo nen definovateln. Vtinou je vak mon snadno rozpoznat, o jak typ lidskho hladovn se jedn. Mnoho lid hladov po lsce, zatmco jin hladov po bohatstv. N hlad po bohatstv a tst ovld n as. Prv te nkte lid hladov po odplat, zatmco jin volaj po harmonii a mru nebo potom, aby pevldla spravedlnost, pravda a vldnost a jejich draz nemuseli odchzet do vlky. Nkte lid hladov po ukojen smysl, zatmco jin hledaj duchovn uspokojen - jsou pipraveni povat osvcen stejnm zpsobem jako druz konzumuj sv denn jdlo. Vede je toti hlad, kter lze jen tko vysvtlit. Hlad se projevuje mnoha zpsoby, zle vdy na jeho intenzit a chutch, kter jej ovldaj. A u se v ivot lovka vyskytne jakkoli problm, sloupnte z nho slupku a zjistte, e ten, koho se tk po nem hladov. Hlad po moci znamen podmann druhch, ale hlad po vdn znamen n rst. Hlad po bohatstv znamen vykoisovn druhch, ale hlad po altruizmu znamen nov rozdlen bohatstv. Hlad po dorozumn znamen soulad s ostatnmi, ale hlad po opravdovm jdle asto znamen nouzi. Hlad po moudrosti znamen dostat se hluboko do svho nitra, nebo ivot ns podrob zkoukm, pi nich ji budeme muset pout. Hlad po pravd ns dovede ke zjitn, e svat grl je uvnit, v ns, a obsahuje elixr nazvan duch. Hlad po duchu nm odhal To bosk v ns, kter se uke bt tm nejvym potaovm sprvcem, jen d velmi sloit biomechanizmus. Biomechanizsmus udv pulz polm, kter zachovvaj ivot. Je sloen ze 6,3 bilion bunk a kmit nastavenou rychlost, kter bezprostedn rozhoduje o rozmanitch skutenostech, jimi bhem ivota prochzme. Touha uspokojit nekonen hlad ji spolykala hodn vah a hodn asu mnoha vldc, mudrc i zvdavc. Pitom jen mlokdo si zdka udl prostor nebo m tu touhu, aby se na to, o m b, podval daleko zevrubnji. Mnoz jsou toti vtinou pli zaneprzdnni tm, aby jen zahnali svj hlad a peili, ne aby objevili dostatek potravy a zaali se rozvjet.
11

Ti, kterm se da objevovat a nachzet sama sebe, jsou k tomu bu pedureni, anebo skrze njak velk ivotn zvrat nhle pochop podstatu skuten vivy. Lid, kte hledaj dokonalou potravu, bn zjiuj, e jakmile ukoj jeden hlad, pijde obvykle jin. Na sloit stavb pyramidy ivota tak vrstv kmen na kmen. Sprvn a stle krmit kad n hlad je asov nron ve a umn. Uspokojovn vech druh hlad vyaduje as, pozornost, slu vle, touhu, soustedn, snn a plnovn, penze, energii, spoluprci a shodu s ostatnmi, komunikaci a naprogramovn sebe sama. Abychom uspli, potebujeme docela dobe ovldat zkladn techniky. Ke zdrnmu uspokojen hladu - tedy takovmu, kter ns osvobod od pocitu hladu na jakkoli rovni - potebujeme holistick vzdln. Jinmi slovy: abychom dokzali vyhovt sami sob, musme pochopit, kdo opravdu jsme. Pokud vak budeme ignorovat by jedinou strnku toho, jak nae byt tedy mechanizmus sloen ze 6,3 bilion bunk - funguje, bude to jako t svj ivot ve tm a poprat zrak. Jestlie jsme nikdy nepoznali dar zraku, pak nevme, o co pichzme. Ale pokud jsme jej poznali, pak u sebe meme hodn zmnit. Pravdou je, e nae BON (nae Bosk j) (v CS knce Vyuit prny z roku 2009 se pouv originln EN vraz DOW pozn. digitizra) chce, abychom Ho poznali, protoe je hnac silou mechanizmu, kter nm vdechuje ivot a udruje ho v ns. I kdy nae BON existuje ve vech naich bukch a atomech jako zkladn frekvence, asto se Jeho ptomnost omezuje jen na velmi slab pulz. Avak prostednictvm nauky o dimenzionlnm biopoli, na ni se zamme, bude vdycky slit. Vzhledem k tomu, e velitele naeho systmu u tak dlouho ignorujeme a pi zahnn kadho hladu se soustedme spe na materiln zpsoby, energetick pole naeho BON se vcemn pepnulo do polohy zkladn podpora". BON nm v mdu zkladn podpora" vdechuje ivot a naslouch naim mylenkm, ale zatmco vyrstme a poznvme, nechv ns, a si hrajeme, experimentujeme a trpme. Dokud se nezaneme ptt Kdo jsem ?", Pro jsem tady ?", M mj ivot vy smysl ?", Meme vichni t na zemi v mru ?" nebo Jak spolu meme vichni dohromady dobe vychzet ?" a podobn, nae BON zstane i nadle relativn neinn. Dokud Ho k sob nepozveme, nebude moci projevit Svj potencil.
12

Vzhledem k tomu, e nae BON m moc uspokojit vechen n hlad, je biosystm kadho lovka natst vybaven svm vlastnm dokonalm neomezenm dodavatelem prav vivy. Pokud budeme vdom pracovat se slou naeho BON a s bystinou Bo milosti, kterou BON pirozen ovld, ivot kadho z ns se s lehkost a radost pmo rozproud. Nic nebudeme pociovat jako problm a vechno pob v rmci celku v dokonal harmonii a rovnovze. I kdy dokeme uspokojit hlad po lsce, zdrav nebo bohatstv, dokud neuspokojme vrozen hlad poznat BON, nedojdeme nikdy naplnn. Kad bytost je pedurena, naprogramovna k tomu, aby poznala sv vlastn BON, nebo Ono je inteligentnm stvoitelem vech biosystm. Je silou, kterou nkte lid nazvaj Bh. Do t doby, ne se na Nho rozpomeneme a vdom se s Nm spojme, do t doby nebudeme spokojen. Moud oznauj tento zpsob vivy jako nalezen cesty ke prav strav boh. Rozlien druh hladu: fyzick, emocionln, duevn a duchovn. Dle jet mluvme o hladu uritho spoleenstv lid a o hladu globlnm. Uvdomme si, e neuspokojme-li vechny zmnn druhy hladu, pod se budeme ctit neklidn. Kad lidsk bytost m na rovni bunk zakdovan vdomosti a prostedky k ukojen vekerho hladu. Jinmi slovy se rodme pln vybaven a sobstan. Zakdovan znalosti a dovednosti odblokujeme a zaneme pouvat prostednictvm ivotn drhy a konkrtnch jednn a tueb. Fyzick hlad je jasnm druhem hladu, kter se projevuje pocitem przdnho aludku, jen pomine, kdy mu dme najst. Sloen potravy, kter si zvolme, rozhodne o tom, jestli nae tlo bude stle zdrav a schopn regenerace, anebo bude muset pracovat na pln obrtky, aby se vypodalo s jedy obsaenmi v jdle a pit, kter jsme si vybrali a kter je pro nae tlo nepirozen. V oblasti sprvn fyzick vivy ji probhlo nessln mnoho vzkum, a proto se v tto knize pesuneme do oblasti vyuit jinho zdroje vivy, k nmu nae tlo me zskat pstup, a tak si zachovat zdrav a nepoznat, co je nemoc. Musm dodat jet jednu dobrou zprvu, a sice e povn tohoto typu stravy navc uspokojuje hlad emocionln, duevn a duchovn - co je pirozenou podstatou sly BON. To bosk v ns m kl k bezednmu zdroji vivy. Piny naeho hladovn jsou tak rzn, jako jsme rzn my lid. Nkter maj pvod v pocitech frustrace z minulch proitk. Jin jsou zpsobeny tm, e prost nikdy nemme dost - napklad lovk, kter se v dtstv nectil bt milovn a kter je te mon citov nejist, hladov po lsce a uznn. Nebo matky s malmi dtmi, kter se rozhodnou zstat 13

doma mimo pracovn proud, mohou hladovt po duevnch podntech. Jin teba zase trp hladem po tvrch pleitostech. Teenagei asto hladov po tom, aby jim byla ve svt nechna volnost, a tak si mohli ut veho, co jim jen ivot me nabdnout. Na druh stran lid na sklonku ivota mohou znovu pociovat hlad po svm mld. V rovin metafyzick to zase meme vyjdit tak, e nkter due hladov, aby proly ivotem v hustm poli beta, kdeto jin hlad nut jin due toto pole opustit. Hlad na sebe bere nesetn mnoho podob a m nessln mnoho pin. Abychom alespo nkter pochopili, pome nm, kdy se nejprve podvme, z jakch dvod si blokujeme svou vlastn schopnost vyivovat se. Dle nm bude k uitku, kdy prozkoumme pirozen cykly lidskho uvdomn, kter nm umouj bt bu oteven, anebo odmtav vi povaze informac obsaench v edici Divine Nutrition Series. Tento pstup tak uruje n postoj k rznm zdrojm vivy, kter jsou nm k dispozici. Tyto zdroje dlm na konvenn a nekonvenn. Ne postoupme v programu Bosk vivy, zastavme se u rozdlen vivy na ti stupn, z nich kad je pro ns dosaiteln. Pestoe nemm rda kategorizaci, protoe jaksi umouje dal dlen danch rovn, pro ely tto knihy bude peci jenom vhodnj vytvoit nsledujc pehled. Prvn stupe v programu Bosk vivy (BV): Biosystm prvnho stupn je hladov. Umr v prmrnm vku sedmdesti let a postupem asu se pomalu hrout. Snadno podlh fyzickmu, emocionlnmu, duevnmu a duchovnmu neklidu. rove jeho zdrav, tst, klidu a blahobytu vrazn kols. Jen vzcn opout frekvenn pole beta. Druh stupe v programu Bosk vivy: Biosystm druhho stupn je systm, kter je dostaten vyivovn na vech hladinch, take jedinec se t dlouhodobmu, naplujcmu a vyrovnanmu zdrav, tst, mru a blahobytu. Db na to, aby udroval sv mozkov vlny na hladin alfa - thta. Tet stupe v programu Bosk vivy: Biosystm tetho stupn odpovd jedinci, kter je osvobozen od poteby mnohch zdroj, je poskytuje zem. Me - pokud si to peje sm sebe vyivovat, ani by poteboval hmotn jdlo, a pitom si jeho systm stle zachovv zdrav a je zbaven vech nemoc. Nkte jedinci se na tomto stupni tak oprostili od smrti a procesu strnut. Biosystm tetho stupn rovn vyuv mnoho paranormlnch" schopnost. Mozkov pulzy udruje na hladin thta - delta.
14

(2) Kapitola 2

DARY BOSK VIVY, HLADINY MOZKOVCH VLN A PARANORMLN SCHOPNOSTI


Abychom porozumli Strav boh a zrove i daru bosk vivy, musme naped prozkoumat rozsah hladin mozkovch vln. Po deseti letech empirickho vzkumu jsem zjistila, e existuj doslova dv tajemstv k nalezen cesty do tohoto krlovstv. Tm prvnm je nae osobn frekvence, kterou uruje n ivotn styl. Druhm tajemstvm - je rovn ovlivuje nai osobn frekvenci - je oblast vlnovch hladin naeho mozku. Rychlost neboli poet kmit za sekundu, s jakou mozkov vlny v jednotlivch hladinch b, a tak jejich amplituda rozhoduje o tom, jak dobe je o ns v ivot postarno. Pokud se vlny nalad uritm zpsobem, mohou nm odhalit jin zdroj vivy, kter dosud zpadn svt v podstat jet neprovil. Bhem nvtvy v Indii v roce 2002, kdy jsem se setkala s doktorem Sudhirem Shahem a jeho vzkumnm tmem, jsem zskala nco, co vnmm jako velmi dleit lnek v procesu pochopen bosk vivy. U dve m cosi vedlo, abych psala tuto knihu s vdomm budoucho vzkumu na poli bosk vivy, o nm jsem byla pesvdena, e se bude muset uskutenit. A najednou tu byl doktor Shah a jeho vlastn vzkum, jen se zabval hladinami mozkovch vln a vynesl m pmo na novou rove chpn. Pro pijet stravy boh jako zdroje ryz vivy je teba vce poznat prci tla a mozku. Proto se pozdji budeme podrobn zabvat vzkumem hladin mozkovch vln.

Hladiny mozkovch vln a program Bosk vivy


Existuj tyi hlavn hladiny mozkovch vln: beta s rychlost 14 a 30 kmit za sekundu - pedstavuje prvn stupe alfa s rychlost 8 a 13 kmit za sekundu - pedstavuje druh a tet stupe thta s rychlost 4 a 7 kmit za sekundu - pedstavuje druh a tet stupe delta s rychlost 0,5 a 3 kmity za sekundu - pedstavuje tet stupe V souasnosti se zkoum, jak typ hladin, v nich mozkov vlny probhaj, odliuje jogny od netrnovanch jedinc, jestlie kad z nich pracuje na vdom zmn sv hladiny mozkov innosti.
15

Zatm se vak jet neprozkoumalo, k emu dochz v systmu lovka, kter si po velmi, velmi dlouhou dobu zachovv hladinu mozkovch vln s ni frekvenc, ale vt amplitudou neboli co se stane se ivotem lovka, kter se rozhodne, e zakotv v hladin thta ? Jak k takovmu zakotven dojde ? O tchto otzkch budeme hovoit v dalch kapitolch, ale v tuto chvli se zamme na to, m ns ivot v hladin thta me obdarovat.

Paranormln schopnosti:
Vzkum ukzal, e kdy se lovk udruje ve frekvennm psmu thta delta, zanou bt v jeho ivot patrn urit rysy, kter se klasifikuj jako paranormln schopnosti, a to nsledovn: Jasnozivost - schopnost vytuit, co se m stt Telepatie - schopnost navzat mimoeovou komunikaci v duevn sfe Bilokace - schopnost bt na dvou mstech najednou nebo poslat holografickou projekci sebe sama na jin msto Nadhmatov vnmn a empatie - schopnost hmatem a dotykem ctit duchovn svt nebo vci, kter bn ctit nelze, a vnmat nebo ctit, co prv ct druz Jasnovidnost - schopnost vidt prostednictvm tetho oka jin svty Schopnost uzdravovat dotykem nebo na vt vzdlenosti a mnoh dal Hladina thta - delta je domovem latentnch paranormlnch schopnost. Jakmile se na tuto hladinu dostaneme, umon nm, aby zaaly proudit nae vnitn zsoby bosk vivy. V metafyzickm svt me jedinec disponovat jednou i vce takovmi schopnostmi, piem zle na tom, jakou si zvolil roli, ji bude hrt v jednotlivch cyklech evoluce lovka. Jestlie si zachovvme hladinu mozkovch vln thta a delta, nejenom e dojde k propojen vdom a podvdom mysli, co nm umon efektivnji naprogramovat cel biosystm, ale tak se zaneme napojovat na jin sfry reality, kde se pro ns stanou bn ne uveden jevy: Bosk ze - zde meme zvit nebo snit intenzitu emanace na aury tak, abychom svou ptomnost zdrav vyivovali druh. Bo mysly - kdy pochopme vliv moci naich mysl a odhodln na spoluutven svta a moude jich uvme tak, aby vem a vemu slouily ku prospchu, zanou je napjet mocn a vivn univerzln sly. Bo veden - pstup ke spolehliv pomoci, kter pichz z vnitnch sfr. Bo blahobyt - pstup k veker hojnosti, kterou potebujeme, abychom doshli naprost spokojenosti.
16

Bosk penos informac - schopnost uvat dvousmrn komunikace s bytostmi, kter jsou trvale napojen na vlnov psmo thta - delta. Tento penos probh prostednictvm empatie i telepatie. ast na Bom dle - schopnost tvoit a vlastn akt tvoen zpsobem, jen stimuluje a uvoluje nejvy potencil tak, aby se jasn projevil. Bo milost - nevysvtliteln energie, s n je asn se setkat. Bo milost je olej, kter promazv soukol ivota. Bo komunikace - komunikace s Bohem v ns a se svatmi ve vnitnch sfrch. Bo znamen - schopnost rozpoznat vli Stvoitele a jednat podle souasnho programu, kter je soust Boho plnu, co pedstavuje vdomou ast na vytvoen rje na zemi. Bosk blaho - prav emocionln, duevn a duchovn strava. Bosk viva - pin stejn jako prnick viva osvobozen. Zjeven Boha - dosaen pravho poznn za hranicemi reality a omezenho vnmn. Vet zahrnuje jen nkter z jev, kter nm pinej prospch, napojme-li se na kanl bosk vivy. Pozdji se k nim jet vrtme. Uveden jevy oznauji jako dary, kter dostvme, pokud se naladme na frekvenci Madony. Frekvence Madony je frekvence Bo lsky a Boho slitovn. Frekvence Madony je doruovatelkou prav stravy boh. Pravdou metafyziky zstv (i kdy jde o zcela nevdeck vysvtlen), e prv energie je to, co ns vyivuje - a jestlie si tuto cestu sami zvolme, zachovv nm naprost zdrav, ani bychom potebovali hmotn jdlo nebo vitaminov doplky. Tuto energii nelze charakterizovat jinak ne jako ryz lsku Bo. Vm, e energie Bo lsky automaticky proud, kdy lovk pobv na hladin mozkovch vln thta - delta. Jednou jsem potkala mue, kter mi ekl: Pro tolik mluvte o vcech boskch ? To je sam ,bosk toto' a ,bosk tamto'. A kte, e jsme bosk bytosti ? Mon je to pravda ve vaem ppad, ale j urit bosk nejsem." Mohla jsem odpovdt cittem z Janova evangelia 14:2 nebo 14:20 a ct, co ekl Kristus: V dom mho Otce je mnoho pbytk; kdyby tomu tak nebylo, ekl bych vm to. Jdu, abych vm pipravil msto.... V onen den poznte, e j jsem ve svm Otci, vy ve mn a j ve vs."2) Tento argument vak bohuel psob jen na lidi kesansk vry. Ale co buddhist, kte spe v v Nejvy inteligenci ne v Boha, jak Ho znme ? A co to m co dlat s vdou, kter m frekvence mozku, a s boskou vivou ?

2 Bible, ekumenick peklad, vydn z roku 1985 - pozn. pekl.

17

Pokud je msto pbytku dobe pipraven nebo naladn, bosk viva proud a fyzicky se v ns uvoluje hlavn tehdy, jestlie vdom naladme vlnn svho mozku na hladinu thta - delta. A co bostv ? Bostv je stav, zitek, pocit posvtn cty, poznn, zzraku a vdnosti, jestlie najdeme sv J v ptomnosti neho, co je skuten absolutn bosk. Skuten to existuje ? Meme to kad zat ? Zle na na touze a tak na schopnosti vnmat. Avak nejasnj je, e pokud v To bosk vme a podme, aby se nm zjevilo, stane se tak, zejmna kdy u jsme se s Tm sten setkali prostednictvm vdomho naladn se na hladinu thta, protoe v tomto psmu se To bosk projevuje nejsvobodnji. Mm rda zkonitosti logiky, mm rda zkonitosti dvry a vry, mm rda zkonitosti kvantov mechaniky, kter kaj, e meme mnit bh udlost tm, e je sledujeme. Rovn se mi lb monost provit platnost mylenky, podle n jsme vtlen bozi, a tud na co se zamme, to se tak stane. Musme v to ovem vichni dostaten vit a dlat, co je teba, abychom se peladili na sprvn vlny. Pokud se tedy sjednotme a soustedme na spolen zjem, potom spolen dokeme na tto zemi stvoit cokoli. Mm rda ten zitek nekonenosti vesmru, poznn, e Bh je vude, tedy i v ns samch, a e jako takov je vechno pirozen bosk. kolem souasnch metafyziku je pouze pijmat dnou stravu a podporovat ns, abychom jednali stejn, jako bychom byli bot. V neposledn ad tak vtm fakt, e s pechodem na dnou vivu se pouvn paranormlnch schopnost stane bnou strnkou naich ivot. Nen bez zajmavosti podvat se na obsah pojmu normln nebo na to, co se povauje za pijateln pro status quo. V souasnm modernm svt je normln trpt neklidem, selhvnm biosystmu a jeho rozpadem. Je normln umrat v prmrnm vku sedmdesti let a v ivot prochzet krunmi a astnmi obdobmi. Nsil se toleruje jako bn jev, stejn jako strdn dt. Osobn se klonm k mylence, e a se naume, jak pestat brnit proudu na vnitn vivy, vechny vci, je jsem zmnila, se stanou spe abnormlnmi. Je poteba provdt osvtu, kter v ns probud pochopen a smysl pro citlivj volby, je se provdj snadnji tehdy, pokud rozumme pirozenm cyklm lidskho uvdomovn.

18

(3) Kapitola 3

CYKLY LIDSKHO HLADU A UVDOMOVN


Stejn jako mnoho metafyziku i j jsem pila na tento svt s ji vrozenm hladem t v psmu thta, akoliv mnoz v mm blzkm okol na takov touhy nebrali ohled. V metafyzickm svt vak existuj piny naeho hladovn a tak pirozen cykly, kter jsou s nm spojen a kter ukazuje obrzek slo 1 na konci tto kapitoly. Meme na n tak nahlet jako na jednotliv ivotn fze. Pokud je pochopme, snadnji vysvtlme a zvldneme nae touhy, kter ns pohn.

1. fze: Existence v psmu beta a neustl hlad urit intenzity.


1. stupe v programu Bosk vivy: Toto je stav vdom naprost vtiny lid, kter lze charakterizovat postojem njak to tu musm pet" s tm, e nejvt pozornost je obrcena ke vlastnm zjmm". V zpadnm svt, kde mme daleko vt monosti, ns pedevm zamstnvaj starosti jako kde budu pracovat", kde budu bydlet", koho si vezmu", ml(a) bych mt dti", kolik bych jich mla mt" a tak dle. Pak se pravdpodobn pustme do jejich een, co vyst v nutnost postarat se co mon nejlpe o sebe samotnho a svou rodinu. Tady bu doslova bojujeme o peit - vdy ti miliardy lid na planet ij za mn ne jeden americk dolar na den - nebo pevme natst docela dobe, ale pesto nco uvnit ns se stle ct jaksi przdn. V tto prvn fzi mozkov vlny rezonuj na frekvenci beta rychlost od trncti do ticeti kmit za sekundu a nai pozornosti se obyejn zmocuje mentalita typu ,j, j a moje". V tto frekvenn hladin psob mylenka bosk vivy a it z Jeho svtla obvykle absurdn jako nco nedosaitelnho, co pat do njakho vysnnho svta budoucnosti, kter zejm budou obvat jogni a osvcen bytosti. V podstat je tato volba pro ns nepedstaviteln, protoe jednodue nen soust na osobn existence.

19

2. fze: Objeven psma alfa a obasn pocit hladu.


1. a 2. stupe v programu Bosk vivy: Jakmile zvldneme hlad vyvolan potebou pet, meme jako lidsk bytosti zat usilovat o to, abychom se radji rozvjeli, ne jenom pevali dokonce i tehdy, kdy se navc nkdy musme snait pet. Tato fze nastv asto kvli nedostatku emocionln, duevn a/nebo duchovn vivy. Nkdy ji tak pivod proitek blzk smrti. Tady si klademe otzky jako Kdo jsem ?", Pro jsem tady ?" nebo Opravdu ivot pin mnohem vc ne jenom placen t a starosti o rodinu ?". Otzky tohoto typu nm napovd ta st na existence, kter nezn hranic, je vevdouc a kter je boskou bytost se zkuenost lovka a pnm, abychom se probudili a stali se vnmavjmi. Pokud myslme tmto zpsobem, stimulujeme alfa hladinu mozkovch vln, tedy oblast hloubavjho a meditativnjho vdom, kter asto otvr dvee vymu poznn. V tto fzi se pesouvme do roviny uvdomn, j a oni", kter je principem jgnsk duality. Uvdomujeme si, e nejsme stedem vesmru, e tak existuj druz lid, kte zrovna tak maj sv poteby, a e meme t jeden vedle druhho bu v harmonickm, nebo disharmonickm vztahu. V tto rovin uvdomn nae monosti nabvaj zcela jasnch podob a my nhle zanme chpat skutenost, e nejsme obmi, ale pny nad svmi osudy. Ve druh fzi jsou mozkov vlny pevn uchyceny v psmu alfa o frekvenci osm a tinct kmit za sekundu. Do hladiny beta sklouzneme pouze v tom ppad, e as od asu podlehneme stresu. Stres narst, prv kdy jsme vtahovni zpt do psma beta. Ze zkuenosti vme, e pokud meditujeme, dopejeme si oddech a zvolme jin varianty, dobr pocit navozen vlnami alfa se vrt. V tto fzi jsme si obyejn vdomi toho, jak prospn je zdrav, erstv strava a mon i bezmas dieta. Jak prospn je pistupovat k naemu tlu jako ke chrmu a jak neoceniteln je tlesn cvien. Vme o blahodrnosti jgy a pravideln meditace. O pnosu asu, kter strvme o samot a v rozjmn. A tak si dokonce uvdomujeme, jak potravy se nm dostv, jestlie jsme k druhm a k sob laskav a soucitn. Zanme chpat, e ivot odr nae vlastn vdom a e my meme dit vvoj naeho uvdomovn, nebo zleitosti osobnho rozvoje se stvaj dleitmi. Tady se ns mohou zmocovat otzky poctivosti a sebeocenn a tak otzky jako Jsem opravdu astn() ?" a Jestlie ne, tak pro ?" a
20

Co mohu udlat, abych to zmnil ?". Jak u jsem dve uvedla, impulz ke vstupu na hladinu alfa me dokonce vzejt z krize stednho vku. V tto fzi u jsme zpravidla v ivot uritou mrou poctili nebo zaili, e jsme vedeni vy moc, nebo e nae jednn je ovlivnno shodou okolnost a nhodnmi udlostmi, kter nedokeme vysvtlit.

3. fze: Objeven psma thta a ojedinl pocit hladu.


2. a 3. stupe v programu Bosk vivy: m vce asu trvme na hladin alfa a jsme si vdomi toho, e meme koexistovat s druhmi lidmi v soucitnm a harmonickm vztahu, tm jsme vyrovnanj a spokojenj. Dochz k tomu obzvlt tehdy, jestlie se naume naslouchat a vit svmu vnitnmu hlasu neboli estmu smyslu, intuici, kter je npovdou naeho autentickho J - naeho BON. V tto fzi jsme se posunuli do oblasti jednotnho vdom, kde dokonce meme ctit, e my a vechno ostatn tvome jedno. Jako bychom byli jen jednou malou bukou v tle jakhosi boskho organizmu, kter jak se zd tepe soucitnm, inteligentnm a milujcm vdomm. Uvdomujeme si, e zpsob, jakm trvme as, a to, emu vnujeme pozornost, ovlivuje, jak druhy zitk a zkuenost v ivote pitahujeme. Protoe jsme dospli do tto fze, uvdomili jsme si vliv sly naich mylenek na utven skutenosti. Z toho dvodu si nyn vybrme mylenky, kter vytvej takov ivot, v nm ctme, jako bychom vzkvtali a dobe zapadali do vtho plnu. Cvime, abychom ve vem ivm spatili Boha a poznali dokonalost stvoen a pirozen cykly vekerho ivota, piem vnmme, jak miz osnova ivota, dualita a pocity odlouenosti, a uvdomujeme si, e nae BON je vn a e smrt pedstavuje pouhou iluzi. V tto fzi jsou mozkov vlny pevn zaklnny v psmu thta o rychlosti tyi a sedm kmit za sekundu. astji ns navtvuj Bo zjeven a svat vidn. Stejn hojn jsou nvtvy svatch bytost, kter pobvaj ve vnitnch sfrch a k nim si zpstupnme cestu tm, e aktivujeme svj est smysl intuice a sedm smysl poznn a oba naladme na jejich kanl. Naladme se prostednictvm sly programovn a vdomho nasmrovn vle a mysl. Zda s nimi naveme spn spojen, zvis na tom, jak przran jsou sly naeho srdce, kter k nm pak jako magnet pitahuj jin ist srdce. m vce asu v tto oblasti trvme, tm vce chceme nco vrtit", slouit a bt pro druh uiten a skrze svou ptomnost bt pnosem pro tento svt.
21

Prv zde na hladin thta zskv svou pravou slu aman jako pn extze nebo jogn jako student vc boskch. Souasn s tm, jak se ped nmi zan rozkldat nesmrnost stvoen, si uvdomujeme, e m vce si myslme, e vme, tm vce poznvme, jak mlo vme.

4. fze: Byt v psmu delta a dn hlad.


3. stupe v programu Bosk vivy: V tto fzi pominou veker nae otzky, protoe nae vnitn byt zaplavila tak mocn viva, e u vbec nepociujeme hlad. Nae fyzick tlo zaplavilo tolik svtla, lsky, radosti a bosk extze, e se kad jeho buka chvje frekvenc opravdovho vtlenho boha. Nae emocionln tlo zaplavila bezvhradn milujc ptomnost, a tak si uvdomujeme, e provme hlubok poznn a as z krsy, dokonalosti a nezmrnosti veho stvoen. Jestli si v tto oblasti nae duevn byt zachov nebo nezachov vdom uvdomn, zle na tom, jak hluboko se nome do psma delta. Koupel ve vlnch tto hladiny ns natrvalo zmn, a to do takov hloubky, e nejsme schopni tuto zkuenost vysvtlit, a kdy se o to pesto pokusme, asto se nm nedostv slov. V tto fzi nezdka pechzme mezi psmy thta a delta, protoe nechceme ztratit touhu fungovat v relnm svt nebo se na nm podlet. Je vak obtn si ji uchovat, jestlie jsme pln ponoeni prv do psma delta, protoe kdy ns omvaj vlny tto frekvence, povdom o materilnm svt se v podstat vytrc. Je to krlovstv, v nm se nachz vdom dokonalosti a vechno, co je", protoe je domovem boh, kde ryz viva a tvr schopnosti tryskaj v nekonenm proudu. Strava boh pedstavuje vn tajemstv, kter se nm odhaluje skrze n systm, pokud nae mozkov vlny zaznvaj z hloubi hladiny delta. Jak u jsem dve uvedla, jedn se o formu kvalitn potravy, kter nasyt nai dui i nae buky. Pouiji-li duchovn termny, tato energie pochzejc z hladiny delta, je ve svm nejryzejm jdru lskou. eeno terminologi biopole, jedn se o mozkov vlny uritho psma, kter dok pi uritm naprogramovn odemknout a otevt vnitn brnu vstc proudu nejlepho druhu stravy pro nae atomy. Tuto stravu nazvme boskou vivou. Na poli alchymie se tato esence hladiny delta - rovn znm jako mana, prna, chi nebo univerzln ivotn sla - tak projevuje prostednictvm
22

pvalu Bo milosti, kde zzrak a nhoda panuj pomoc synchronickho a harmonickho proudn.

5. fze: Osvobozen.
3. stupe v programu Bosk vivy: Tady bych rda pidala jet jednu fzi - fzi opravdovho osvobozen. Pokud zkoumme a sami provme hodnoty prvnch ty fz, dochz ke sledu nsledujcch t vc: 1. Nejdve se naume oprostit se od okolnost, kter blokuj proud bosk vivy. 2. Pokud v tomto bod se svou prac neskonme, nae intuice ns vede dle, a zakotvme v psmu thta a staneme se znm pkladem bezvadnho ovldn sebe sama, kter se projevuje p a starost o svt. Pes tento stedn zjem se znovu ume, jak soucitn slouit. J" se rozpout a je nahrazeno vrazem my". 3. Jestlie nakonec dovrme sil, kter jsme si na tto rovin vytkli a pevn zakotvme ve vlnch thta - delta, me nm bt nabdnuta pleitost odejt. Dve jsem si dlala legraci, e a ten as nastane, Bh nm pole kosmickou limuznu, kter ns vyzvedne. Ne k tomu ale dojde, musme relaxovat, bavit se a pokraovat v naplovn ivota, kvli emu jsme sem pili. Msto toho se vak stv, e lska a svtlo - ta prav strava boh - ns pln prostoup, a jsme jimi naprosto uchvceni, a tedy ponoeni do vln ist magnetick lsky, kter ns lk pry z naeho tla. Jinmi slovy jdeme vzhru a dostvme pleitost vystoupat a do krlovstv ryzho svtla a vzdt se tlesn formy.

23

DELTA
4. fze: Vdom dokonalosti

SLUBA

THTA
3. fze: Spojen vdom

PROSPVAN A NAPLNN SNAHA PROSPVAT KDO JSEM? BOJ O PEIT

VE, CO JE "MY" JEDNOTA tantra J ONI JGA J, J MOJE

ALFA
2. fze: Meditativn vdom

BETA
1. fze: Vdom vtiny

Dl I. Obr. 1 (orig. diagram 1 toto je slovn obrzk v EN originlu dno sem kvli nkterm chybjcm obr. v CS vydnch - pozn. digitizera) - Cykly lidskho uvdomovn

24

(4) Kapitola 4

PEKKY VIVY
ATROFIE IVOTA
Doktor Phil McGraw, guru v souasnosti znm z televiznch poad Oprah Winfreyov, pe ve sv knize Self Matters (Zle na naem J), e pouze lid, kte se rozhodnou naslouchat svmu autentickmu J (svmu BON), dojdou naplnn. Fiktivn J - aspekt naeho J, kter je formovn vlivem na kultury a okolnch podmnek - nem toti schopnost dt nm ve, co potebujeme. Uvd, e nae fiktivn J je obvykle pli pohlceno snahami splnit ve, co od ns druz oekvaj, a proto asto zcela ztrcme svou pravou pirozenost. Jsem pesvdena o tom, e neustl opomjen autentickho J bhem ivota ns pivd do stavu emocionln, duevn a duchovn anorexie a zpsobuje atrofii zdrav a rovn spokojenosti. Ignorovn autentickho J dnes stoj na prvnm mst mezi pinami vekerho neklidu na zemi. Nedostatek holistickho uvdomn a/nebo tak nedvra v Jeho moc Mu brn projevit svou schopnost a dn ns vyivovat. V ivot se setkvme s mnoha faktory, kterm dovolme, aby nm znemoovaly pstup k pramenu bosk vivy. Krom toho, e sytme sv fyzick tlo toxickmi ltkami, je po chemick strnce neodpovdaj jeho potebm, trpme jet navc zbranami, strachem a komplexy, co pedstavuje soust toxickho ctn a toxickho zpsobu mylen. Strach ze smrti, strach ze zmny, strach bt jin nebo mnn o sob a mnn o druhch - to vechno pek vyivovacmu proudu absolutn lsky naeho autentickho J. Nedostatek vivy znamen, e stle tanme v kole smrti, protoe tato absence podporuje atrofii ivota, a to z toho dvodu, e lidsk lska a kontakt lovka s lovkem jsou nedostaten vyivovny a nae bosk J neme psobit v maximlnm rozsahu. Odmtme svj vnitn hlas a potravu, kterou nabz, nebo si nejsme vdomi Jeho skuten moci a lohy v naem ivot. Bu zapomnme, e nae bosk (autentick) J existuje, nebo k Nmu pistupujeme, jako by to byl vnj Bh, kter promlouv jenom k duchovnm a svatm, msto abychom Ho pijmali jako soust toho, km jsme. Ignorujeme Ho tm, e se zamujeme na materiln svt. Doadujeme se Jeho odpovd, kdy jsme v nouzi, a potom Ho zase vyhostme jako
25

nedocennho ptele do nejzapadlejch kout na mysli. Jedin oistn vlny na frekvenci thta - delta Ho mohou propustit ze zajet naeho nevdoucho jednn. Volme si ivotn styl, kter zachovv nemoci a smrt, jako by ivot nebyl vzcn dar vynalzavho a milujcho Zdroje, kter nm jej bezustn vdechuje. Atrofie tla, mysli a vnitnho radostnho byt probh skrze nai nedbalost a zrove skrze skutenost, e urit ivotn zkuenosti nm u byly pedem dny - nebo nm bylo pedem ureno alespo to, abychom se pouili z jejich dsledk. Jinak eeno dokonce i nae nevdomost me bt zdrojem potravy, protoe nm astokrt umon udlat takov rozhodnut, kter vyst ve velkou bolest a trpen, co ns nakonec me dovst k poznn. Cyklus ivota - a my nad nm; cyklus zem jako planety vyivovan stravou Slunce; cyklus Slunce ivenho Centrlnm Slunce; cykly vnitnch a vnjch galaxi; cykly vesmr existujcch a rozprostrajcch se uvnit vesmr vechno to jsou pouze cykly v ase. Bosk srdce bije, bosk dech tvo zvuky a slova a magick rytmy ivota, a tak to vechno pokrauje. Lid zatm hledaj odpovdi na povrchn a bleskov otzky, avak nkte hledaj vivu pro sv buky a pro sv due. Zatmco nkte umluj voln skuten vivy, jin se rozvjej a otevraj se j, a hra pokrauje dl - opt jde pouze o cykly odehrvajc se v ase. Ve se dokonale odvj, ani by se posuzovalo, zdaje to dobe i patn -jde jen o dal rytmus ivota. Kad ivotn rytmus se pizpsobuje, aby odrel nae vdom. Pro jak zpsob vivy se my jako jednotlivci rozhodneme, je celkem bezvznamn v tom velkm, veobsahujcm plnu - stejn tak nepodstatn je nae trpen a znalosti, nebo jejich nedostatek, a bolest. Pro ns to vak bezvznamn nen, protoe my jsme zde prv te, iv a schopn vrhnout se do vru toho veho. Nen nic snazho, ne kritizovat sebe sama a druh a ptt se, pro se brnme viv z toho jedinho Zdroje, kter ns vechny napj. Je to ignorance nebo arogance ? Nebo amnzie ? i snad pouh nedostatek holistickho vzdln ? A kdo je oprvnn prohlsit, e smrt a nemoci, kter si stle zachovvme, nejsou dokonalou soust pirozenho cyklu naeho poznvn zvanho ivot ! Nae smysly se vlivem hladiny beta zejm tak otupily, e jsme se vi voln prav stravy stali zcela apatit. A pece m vt mnostv jedinc se rozpomene na Zdroj, tm jasnj budou nae volby - bu zaneme vdechovat Jeho slu a rozkvtat, nebo Ho budeme ignorovat, a tedy prochzet normlnm" cyklem, kde se ns dotk smrt a atrofie ivota.

26

Tanec umrn
Nov rok (2003) jsem zaala s mysl plnou otzek, nebo kolem mho domu obchzela smrt. Tolik milovanch bytost pomalu odchzelo nebo u odelo umrajc domc mazlek, umrajc otec, umrajc manelstv, umrajc ivot. Akoli to vechno psobilo petce, existovalo mnoho vc, za n jsem byla vdn. Zavala jsem toti svtek promny, citu a sebeovldn, ocenn a uznn, hledn odpovd a svtek prostho vypodvn se s tm vm. Pinejmenm jsem k tomu mla spousty prostedk a nstroj, kter jsem mohla pout, abych se naladila a vemi udlostmi prola s minimlnmi otesy. O tyto prostedky a nstroje bych se rda ve sv knize podlila. Pli mnoho melancholie a obzvlt strachu nikdy nedl dui dobe. Strach ze zmny nebo z neho neznmho vrh nae energetick pole do klasickho cyklu beta, do nehybnosti, co je tm jako uplen na hranici - ty doby poprav ohnm zplodil n fanatizmus v obdob mn osvcen minulosti, v temnjm asovm cyklu. Pokud se vak opravdu vzdme, pistoupme na zmnu a vydme se dl, me smrt pinst znovuzrozen. Stejn jako ivot lze tak obrodit i manelsk svazky, a to tehdy, pokud jim poskytneme vivu, kterou potebuj. Vztah dvou lid me vzkvtat za pedpokladu, e naslouchaj svm autentickm J. Prvnm krokem k dn viv vlastnho J je rozpoznat, kdy nejsme vyivovni. Potom musme najt odvahu zmnit situaci tak, abychom vivu zaali pijmat a v dnm ppad nebrnili tomuto nezbytnmu pechodu vdy po smrti vdycky nsleduje znovuzrozen. V ase umrn me dojt ke sblen, kter je radost provat a sledovat. Je to as, kdy jsme skuten a upmn, kdy hodnotme, pehodnocujeme a vyjadujeme uznn a jdeme ruku v ruce, ale pouze do uritho okamiku, jeliko prav tanec smrti i znovuzrozen se vdycky tan o samot. Strach ze ztrty a strach ze smrti me potlait nai schopnost milovat, co me brzdit schopnost pijmat vivu. Ped nkolika lety, kdy jsme pohbvali nai prvn domc krysu, m nejmlad dcera, kter k n velmi pilnula, prohlsila: Tak, a je to. U nikdy nechci mt dal zvtko. Nedlaj nic jinho, ne e umraj. A j tu bolest z toho veho prost nesnesu." Ponvad jsem vdla, e by takov zrmutek ukrajoval jej srdce a znemonil by j okusit tu vivu, kterou j me dt jen bezvhradn lska, jet to odpoledne jsem pinesla dom dv krys mlata, abychom jim vnovali svou lsku.
27

Moje krys slena Mondi je milujc a nejoddanj ptelkyn. Od toho okamiku, kdy se nae oi setkaly, jsme jedna z druh doista naden. Ahoj !" kaj jej oi a jej vousy kaj: Boe, to je tak ndhern, e se s tebou mohu setkat !" Vzbudila ve mn takov pocit, jako by se dt ve mn chichotalo ve vzruenm oekvn. Vdla jsem, e z ns budou dobr kamardky, co se tak potvrdilo. V ivot nastanou chvle, kter si daj, abychom jednali s uritou dstojnost a milosrdenstvm. Tanec umrn je jednou z nich. Vidm, jak Mondi ve vysokm vku vce ne devadesti let kolbav popochz, jak sej hnd koek zabarvuje do ediv a jej oi mi kaj, e je unaven. To zasahuje mou citlivou dui. Vylu k n svou lsku. Ctm, jak jej tlo sl a pijm vivu. Je ohromujc uvidt ten pohled - jakoby up, ale jaksi nn. Zd se, e jedna vlna lsky j propjila dal roky - pochopiteln z perspektivy krysy. Jak bychom mohli odept tm, kter milujeme, pravou stravu ? Kdy se uhnzd na m ruce, vezmu ji jemn do dlan tak, abych ji mohla prsty hladit na ele. Pipomnm si, jak je to vechno vzcn sblen zvete a lovka. Dar takovho sblen pedstavuje istou radost ze spojen a z monosti psobit v oblasti jinho inteligentnho ivota - vdy krysy jsou skuten neuviteln inteligentn. Krysa byla prvnm tvorem, kter odpovdl na Buddhovo voln. Pijmout krysu jako kamardku je moudr mylenka pro kadho, koho zajm souhra s jinm inteligentnm ivoinm druhem, nebo pro toho, kdo m pn poznat trochu vce z nekonen lskypln potravy ivota. Pro zatek jsou krysy skvlmi pklady prce a hry, hledn a nachzen, odezvy a pobaven. Vdycky jsou toti pipraveny ke he. Mondi miluje, kdy ji drm v dlani, le na zdech, nohy ve vzduchu, a j ji imrm a hladm. Jsem si jista, e se jej mal bko pod mmi doteky jenom tetel, jak do celho tla nasv vivnou energii chi, kter vytk z mch prst. Nae ruce mohou bt tak svat a uzdravujc, jak jen si budeme pt. Existuj okamiky, kdy to poznme, a sv ruce tmto zpsobem i pouijeme, nebo nae ruce dokonce dok urit smr proudn prav stravy boh. Kdy se Mondi uhnzd proti m srden ake, vce tuto akru otevu a zanu zaplavovat Mondina pole svou lskou, kter jako by byla paprskem rozsvcenho majku. Mondi tak pokad sed a lsku pije. Konejiv k n mluvm. Zajmm se o jej den a vyprvm j o novm domov na pobe, kde jsem zahjila obdob sv samoty. Tady, skrze tich pebvn a vyhladovl J znovu zrod.
28

u moe,

se m

umrajc

manelstv

Protoe jsem odpojen od veker civilizace, mj as mimo as znamen dokonal tst. M srdce znovu projevuje radost. Vm, e i Mondi potebuje pi een svch vc poben vzduch a vce asu strvenho se mnou. Je smrt proces, s nm se lze vypodat ? Snad ano. Sledovat nkoho, jak tan v kole umrn, a vdt, e pro nho nemete vbec nic udlat, jenom mu projevovat lsku a podporu podle jeho poteb, je i tak velmi drah zkuenost. Jestlie budeme rozvjet svou citlivost, abychom mohli nasytit druh tm, co potebuj, meme v sob takto rozvinout vnitn schopnost vyivovat sv J. Oprm se o postel svho umrajcho otce. Jeden druhmu se s lskou dvme do o a spatujeme odraz svch du. Vdycky to bylo mezi nmi hezk, nkdy vzcn. Pedevm od smrti m matky, kdy se nm dostvalo mnohem vce asu, z nho jsme se spolen radovali. Sblili jsme se, jak se jen otec a dcera sblit mohou. Ptomnost m matky vdycky naplovala otcovy oi svtlem. Pot, co zemela, odelo s n i nco z nho, on tu zstal jako nkdo nepln. Pak se seznmil se svou novou enou, co mu pidalo do ivota nkolik astnch let. Pesto si vroucn pl, aby mohl odejt, a tak vyjednval se svm Bohem. dal a modlil se, a pila jeho chvle. Jsem klidn," ekl. A ona taky," pokraoval, zatmco se lskypln dval na svou manelku, jak pomalu, oupavm krokem odchz na chodbu nemocninho oddlen. Tato nemocnice je dobr." Shodli jsme se. Na pt hru jsme byli dobe pipraveni. Pesto jsme si nebyli jisti, jak karty osud rozd. Ztra s vmi bude chtt mluvit doktor. Vc u ti ct nemu. Ale vm, e jsem klidn." Povzdechl, jako by byl rd, e m vymezen as - as na ppravu. Doktor mi ekl, a se hlavn nepoddvm zrmutku, ani depresi." Ano. Souhlasm - tak to bude mnohem lep. Tvj systm by se tm zbyten oslabil." Pikvli jsme v tich shod. Oba jsme u tuili vsledky test. Pozdji jsem se zeptala: Ty nem vbec dnou vli, abys proti tomu bojoval ? Urit se to me zmenit a zmizet." Ukzala jsem pi tom na ndor velikosti tenisov mku, kter zablokoval vstup do otcova aludku a proniknul a do jcnu. Ne. Jsem astn a klidn." Tak znla jeho odpov. Nov dobrodrustv..." ekli jsme oba souasn a smli se jako mal dti.
29

Jsi nervzn ?" zeptala jsem se. Ne. Se vemi se setkm... s tvou maminkou, Paulou a Ninou." A taky se svou matkou a sestrou." Ano." Usml se. Boj se ?" zeptala jsem se a pak jsem dodala: Je to skuten jenom osvobozen." Jen toho ohn," odpovdl. Uvdomila jsem si, e nem na mysli ohe pekeln, protoe peklo jednodue nezapadalo do jeho pesvden. Dobe. Slibuji." Co ?" zeptal se. e dm pozor na to, aby tam v krematoriu nekoukaly dn zvdav oi, ne t dme ohni." Zase jsme se smli a unisono ekli: Plat." Koutkem oka jsem zahldla zdravotn sestru. Zejm n rozhovor povaovala pinejmenm za divn. Ale my jsme se na tuto chvli pipravovali roky. Jak unaven a hladov due opout lidskou podobu ? Buddhistit lmov ovldaj pravidla civilizovan umrac hry", je spov v tom, e zanou meditovat a prostednictvm sv vle odejdou. My ostatn sv tla jednodue postupn opotebovvme. Jestlie chyb dn viva, strava, kter zachovv ivot a soudrnost celku, vechno se postupem asu rozpad. Nkdy b pidlen as a proces poznvn synchronn jako kniha, kter se po peten zave, avak jej obsah byl strnku po strnce pedn. Hodn jsem pemlela o fzch ivota, o naich osobnch cyklech v ase a o tom, jak as od asu meme klesnout pod thou osudu. Nebo o tom, e kdy doteme njakou kapitolu a najednou se oteveme novmu ivotu, jinmu zpsobu vivy, a ctme se dokoneni ve smyslu Mm radost z toho, e jsem tm, km jsem, a z toho, co jsem vytvoil" - ivot ns k tomuto dku nakonec tak jako tak dovede. Kolik asu mu zbv ?" zeptala jsem se doktora, kdy nm pozdji ekl o vech monostech. Ti mon tyi msce. Zale na nm, jak se rozhodne - musme mu dvat vivu a zamezovat ztrt vhy. Jinak se bude ztrcet ped oima a dostav se dal komplikace." Pozdji svho otce objmm a lbm. Pomohu mu posadit se, aby si mohl vychutnat vychlazen kapuno.
30

Podv se na m a usmje se. Pt msc. Rd bych el pt msc. Ano, myslm, e to bude pt msc." Zajmalo by m, jestli se to d objednat ? Nebo jestli existuje njak kalend, kter k: ,Ach ano, tady mme Arnieho, pijde na adu kadm dnem. Kdy si pchnul pchod na svt ? Aha. A kdy si m pchnout odchod ? Ojojoj !' Ticet dn ? tyicet dn ? To zn rozumn jako vldn nvrh na snen vdaj." Mj otec se tie pro sebe zasml a pivel oi, aby si odpoinul. A tak jsem vzhru a ekm. I tta je vzhru a ek a den za dnem pomalu slbne. Nkdy je sam legrace a v och m zase tu znmou jiskru. Jindy si bru po svm, our se na svch unavench starch nohch, kter prozrazuj, e zavali i lep dny. Dvm se na toho kdysi vysokho, hrdho mue z rodu Viking, kter m veer co veer nosval do postele, kdy jsem usnula pi poslechu klasiky z naeho starho gramofonu. Nn obr. Uloil m do postele a sladce m polbil na elo, jako bych byla zvltn vzcn stvoen, kter se neekan zrodilo z jeho krve. Po narozen m sestry se toti rodie zapshli, e u dal dt mt nebudou. Kdy jsem vzhru, vidm starostlivho mue, kter jednou trvil msce tm, aby promnil star rezav kolo z bazaru na kolo nov, zc a nablskan, je jsem pak dostala k sedmm narozeninm. Vzpomnm, jak si mohutn zpvval vynikajcm tenorem. Kdy pak byl daleko od domova, znly zdi jeho dlny ozvnou jeho psniek, jako by beton ml smysl pro operu, nebo snad cihly nasly ve z jeho hlasu. Trvm hodn asu vzpomnkami, kdy sedm na balkon svho bytu na pobe a pi. Strava boh je stedem m pozornosti, pemlm, co je to prav viva. Jestlie jdlo, kter pipravujeme s lskou, chutn lpe, a navc je pro ns vivnj, co teprve lska samotn ? Skuten je pro ns pro vechny nejvivnj potravou ryz bezpodmnen lska ? A jak se li ivot lovka, ktermu se dostv vivnho jdla a upmn lsky, od ivota nkoho, kdo m dobr jdlo, ale lsku ne ? A co strava pro srdce ? A strava pro mysl ? A konen co strava pro dui ?
31

Buky a due. Existuje pro n dokonal viva ? Tyto otzky koluj mou mysl, zatmco mi lehk mosk vnek lask tv. Znovu vydechnu, jsem vdn, e mm as pemlet a jenom bt, ani bych jet musela nco dlat. Touha vyivovat sebe sama u zan dlouho ped narozenm. Pen se jako otisk z jinho asu prostednictvm molekul, kter se znovu seskup, aby vytvoily novou formu. Starovk moudrost k, e polovina vech atom kadho novho ivota pochz z naich dvjch podob. Jako star odloen aty, kter pak znovu vezmeme, abychom se do nich jet jednou oblkli. Bez ohledu na to, zda takovm nzorm vme i ne, pravdou zstv, e od okamiku kdy opustme matesk lno, ns vede touha po viv. ivit se matinou lskou, ivit se mlkem z jejho tla, ivit se jejm dotykem, zvukem jejho hlasu a jej vn. Pak se pomalu probouzej smysly, aby polykaly potravu svta. asto trv desetilet, ne objevme, co ns skuten syt a co ns vysv, ochlazuje nae city a tak zpsobuje strnut. Ve svt je velmi mnoho vzjemn nesluitelnch podnt, a proto k zskn prvn prav stravy je zapoteb soudnosti a schopnosti naslouchat tomu vnitnmu ,j vm". Pokud naslouchme, dostvme vivu. Pokud vnitn hlas nebereme na vdom, trpme hladem. Pro naprostou vtinu z ns, kte pichzme sem do svta fungujcho na frekvenci beta, plat, e zanme umrat v t chvli, kdy se narodme. A pece kdy zblzka sledujete, jak nov ivot pichz na tento svt, vte, e jde o cosi posvtnho. Nejedna matka hled s asem a divem na sv nov narozen dt, piem j napluje srdce a dui pocit obrovsk lsky. Tak lovk uspokojuje potebu mnoit se, kterou mu darovala matka proda. I kdy sledujete proces smrti, mete v nm najt cosi posvtnho. Dovren a zakonen otevraj prostor pro nov zatky a zkuenosti, kter nasyt dui. Opravdovou stravou pro dui je ivot, kter ijeme, a sdlen a pe, kter jsou s nm spojen. Strava pro mysl pichz ve form odpovd na otzky bez ohledu na to, jak zvan i nepatrn jsou. Strava pro srdce piplouv ve vlnch lsky, kter ns natolik hluboce zaplavuje, e doke vydat dary obsaen v naich duch. Due je toti naprogramovna tak, aby se ukzala prostednictvm vln lsky. Tady plat, e rovn rovnho si hled.
32

Srdce i due jsou naprogramovan na jedinou vivu, a tou je lska.

Jestlie smrt je nco jako przdniny a ivot nco jako kola, potom smrt je rovn stravou, protoe nm poskytuje as odpoinku, abychom zskali odstup (nemusme se vzat na dnou formu), ohodnotili hru ivota a naplnovali si dal kolo. Sprvn strava nm umouje nejen zskat chemick ltky, ale tak pochopit podstatu vc, co nm dodv slu k rstu. Potravu, kter pochz od boh, nelze nijak roztdit, protoe vyivuje vechny aspekty naeho byt. Potebujeme se vak nauit poznvat vechny zdroje, z nich opravdov strava pochz. To je obzvlt dleit, kdy pijmme dal hlediska, podle nich urujeme, co je skuten vivn. Tm, e si roziujeme rozsah mylen - postupujeme od omezenho mylen k laterlnmu a k neomezenmu mylen - evidentn sytme svou mysl. Lidsk mysl m pece obrovsk schopnosti, a tud hladiny, na nich fungujeme, pmo uruj kvalitu vivy pro duevn rovinu. Mnoho lid je pohnno nevdommi touhami a potebami. Nikdy doopravdy nevd, kdo jsou, ani se nikdy nezastav, aby se sami sebe zeptali, co je k danmu jednn motivuje. Mnoho lid je pohnno podvdommi skutenostmi, kter vyvolvaj hlad, a hlad si d ukojen. Jen vzcn dokeme pozt dostatek stravy boh, abychom mohli pobt na hladin supermysli. Da se nm to, kdy jsme nesobet a jsme naladni na kanl laskavosti a soucitu. Vy emocionln spektra slitovn, soucitu, laskavosti, altruizmu, bezvhradn lsky a tak dle, kter v sob mme zabudovna, psob na duevn rovin ruku v ruce s vymi aspekty naeho mylen. To jsou ty mylenky, je se ptaj Pro jsme tady ?", Meme t v harmonii ?", Meme t jeden vedle druhho v mru ?", Dokeme spolu vychzet ?". Pokud upmn toume po odpovdi, inteligentn kosmos, kter ns obklopuje, nm poskytne potebnou potravu, abychom mohli rst a vechno uskutenit. Prv tyto mylenky tak probouzej a iv nae BON.

Ovldn mysli versus katulkovn" a omezovn


Kdy mi bylo asi estnct let, setkala jsem se s indickm guru, s nm jsem se pravideln vdala nsledujcch deset let. Hladovla jsem nejenom po jeho slovech, ale tak po energii, kter z nho vyzaovala - bylo to neviditeln silov pole, kter se podle m dotklo m due a vyivovalo ji. Postupn jsem si uvdomila, e vdycky mluv o stejnch vcech, jenom je vyjadoval pomoc rozlinch podobenstv a ivotnch analogi. S vivou i stravou boh je to podobn, pouze balen a formy se li v zvislosti na naich potebch. Pesn tak i prav moudrost je pokad velmi prost, stejn jako stle se opakujc poselstv zmiovanho guru. Kdy u ji jednou poznme, zstane v ns napod.
33

Jako dvoulet jsem mla hlad jen na jdlo, kter neobsahovalo vibrace strachu. Abych to vysvtlila: maso, je se podvalo na n stl, bylo z porky bez poehnn nebo uvdomn, kter jsem pijala za sv v pedelm ivot. Protoe jsem nedokzala vyjdit dvody svho odmtavho postoje, dlala jsem, co dti u stolu bn dlaj, a bojovala jsem v silou. Maminka byla pochopiteln pesvdena, e m zdrav zvis najeden masa a e bez masa zanu blednout a zemu na podvivu. Nedostaten povdom o alternativnch zdrojch blkovin zkrtka napomh sporm. Maminka stle trvala na svm, tedy ignorovala m autentick J, co mlo za nsledek pomalou smrt na jin rovni - zaala jsem trpt hladem na rovin duchovn. Pokud opomjme vyhladovn. nae BON a jeho veden, dochz k duchovnmu

Vyrstala jsem, rodinn ivot m podporoval po strnce kreativn a intelektuln a pokrm pohlazen a lsky m milujc maminky byl vdy nablzku. Pesto mj hlad chtl vc. Trvalo dlouh roky, ne jsem zjistila, co ten hlad znamenal. Vdy jako teenager jsem budila zdn, e mm pln vechno - lskyplnou rodinu, tlesn zdrav, dobr znmky ve kole, bystrou mysl, schopnost vahy a dedukce; byla jsem oblbena a obklopena kamardkami a kamardy, mla jsem nezvislost a spoustu lsky. Pknou chvli mi trvalo, ne jsem ten hlad vymezila a odhalila jeho pvod; ne jsem se ztka prodrala mjou rznch nboenstv, abych uspokojila ten svj hlad, kter, jak jsem zjistila, pochzel z m due. Bylo to, jako by m due mla hlas, jen na m v tichu bez ustn volal a kal mi: Existuje vc ! Existuje vc ! Chci, abys to mla ! J to potebuji, ty to potebuje !" Kdy jsem nakonec pila na to, jak nasytit vechny strnky svho J prostednictvm vyivovacch zdroj, o nich bude pojednvat est kapitola, vimla jsem si tendence, kterou m vtina lid, a sice tendence k sebevrad, je vznik napklad tm, e dovolme mysli, aby se nepetrit topila v negativit, v posuzovn druhch a jejich katulkovn, a pak ve zklamn, kter nastane, kdy ti druz nespluj nae oekvn. To je duevn sebevrada. Zrovna tak je duevn sebevradou volba, podle n vidme skleniku z poloviny przdnou, msto abychom ji vidli z poloviny plnou. Zvolit si stres, kdy se ctme zahlceni ivotnmi udlostmi, namsto meditace a jejho daru v podob koupele ve vlnch alfa - thta, kter nm umon bt nestrannmi a radji jednat ne reagovat, lze tak povaovat za duevn sebevradu. Stejn jako neustl interpretovn udlost ivota zpsobem, kter podporuje zlobu, nenvist a strach.
34

I rozhodnut ivit sv tlo potravinami, je podle vzkum zpsobuj rakovinu a zkracuj dlku ivota, je mon posuzovat jako formu sebevrady. Oveme uveden pklady lze vnmat jako vynen soud. A my vichni pece mme svobodnou vli rozhodnout se, jak chceme myslet, co chceme ctit nebo jak chceme jednat. Byli jsme pece poueni o alternativch. Pouen - to je ono. Zde jde o pouen ve smyslu, e jsme vc ne jenom rozum, tlo a city. Pouen o faktech, e nae tlo potebuje dnou vivu. Pouen o zajitn tto vivy zpsobem, kter nm vem bude ke cti. Ve chvli, kdy se tohoto pouen dostane vem, spolu s praktickmi prostedky a nstroji, pak u nebude platit dn vmluva. Je na ns, na vtlench bozch, abychom se rozhodli pro takov ivot, po nm toume, a zaali ho na existujc fyzick rovin vytvet. Bhem toho musme zhodnotit jak osobn poteby, tak poteby celosvtov. (Vce praktickch nstroj pedstavuje edice Biofields & Bliss.) tyicet let jsem hladovla po osvcen a po proitcch, o nich vyprvj svat. Zkuenosti, kter jsem doposud na sv ivotn cest za osvcenm zskala, nejsou zcela urit neobvykl. Mnoh lidi pece vede podobn hlad, ktermu teba ani sami nerozumj. Nakonec se mi podailo uspokojit veker sv hladovn. V dsledku toho m pochopiteln draz lid, kte soud, e se velmi lim od normlnho lovka, zaadili do katulky. Tento pocit bt druhmi posuzovn, zatmco sami nad sebou jet dokonale nevldneme, me proniknout do naeho energetickho pole jako jed a vyvolat v ns pocity osamlosti nebo mncennosti i nepijatelnosti, co zase zablokuje proud osobn bosk vivy. Pijmout se a mt se rd, to jsou nutn podmnky pro neomezen psoben bosk stravy. Proto se v jedn z dalch kapitol budeme zabvat otzkou, jak vylouit tyto ciz energie z vlastnho energetick pole.

Absorbce versus radiace


Ke blokd vyivovacho proudu me tak dojt vlivem toho, e se biosystm zanese frekvencemi, kter pohltil z vnjch sfr. Tyto frekvence n biosystm spe vyerpvaj ne vyivuj. Jakmile zvme svou citlivost natolik, e dokeme bt stle naladni na kanl bosk vivy, musme eit otzku, jak se ve svt pohybovat a jak na sebe vzjemn psobit. Jde o to, e jako energetick systmy neustle vyzaujeme frekvence do vnitnch a vnjch sfr a tak je odtud pijmme. Kdy se naume efektivn t v rznch energetickch polch a dimenzch, vyvstanou mnoh otzky, pramenc napklad z toho, e vechen ivot vyzauje energii: Musme pijmat nahodil a asto omezujc vlivy hladiny beta, i dokonce alfa ? 35

Ne. Je mon, aby lovk, kter poznal jedinenost frekvenc thta a delta, existoval ist v tchto psmech, pestoe naprost vtina svta zachovv pulz hladiny beta ? Ano. Je tak mon, aby jedinec existoval v ktermkoli poli, ani by ho to pole zahltilo ? Ano. Meme na urit frekvenn hladin pozitivnm zpsobem pijmat ze vech svt to, co chceme ? Ano. Je pro ns jednodu, kdy do svta vyzaujeme stl proud energie, kter promn ve, co zashne, ne kdy nahodile energii pijmme a nsledn ji musme pemovat ? Ano. Jak to vechno meme uskutenit ? Tak, e pouijeme prostedky a nstroje uveden v tto knize. Je bjen, e dky mechanice vychzejc z nauky o dimenzionlnm biopoli meme dit a rozhodovat o tom, zda v danm poli budeme energii pijmat nebo vyzaovat. Dokazuje to nco ? S nejvt pravdpodobnost ano, nebo aplikace tto nauky mn n ivot k lepmu, co je hmatateln osobn zkuenost, je ns snadno penese pes veker pochybnosti. Pokud ns, kte se naladme na bosk kanly, abychom zskali stravu, bude pibvat, potom tak zane bt lpe vyivovno celosvtov pole. Tato zmna se d zmit pomoc metody Schumannovy rezonance. Souasn men prokazuj, e star pole beta, kter je pznan pro vdom vtiny lidstva, a tedy i pro frekvenci zem, se ji posunulo do psma alfa s rychlost asi 7,4 kmit za sekundu. Tato zmna znamen dv vci: za prv frekvence zem te poskytuje vyivovac zkladnu, na ni se m lidstvo napojit, dostat se na jej rove a kad jednotlivec se s n m sladit. Za druh vechna prce zamen na uzdraven zem, kterou po nkolik poslednch desetilet provdj nai technici, je pracuj s energetickmi stmi (matricemi), geomantici a lid, kte funguj jako kanly energi a svtla z duchovnho svta, pin pozitivn vsledky znateln pro ty, je se um dvat.
36

K tto zmn rovn pispla ada dalch faktor. Napklad: organizace Mahrii poskytuje pomoc technikm dimenzionlnho biopole, aby s pomoc meditace a ivotnho stylu dokzali mt stle oteven dvee ke hladinm alfa - thta - delta. Vsledkem je zaplaven pole beta istmi frekvencemi alfa, thta a delta. Zle vak na tom, jak je kad z techniku dimenzionlnho biopole schopen prv nkterou z istch frekvenc do niho pole vtisknout. Schopnosti jednotlivch technik vdom mnit frekvenn psma pole se li podle jejich zkladnho naladn, a to je ovlivovno jejich kadodennm ivotnm stylem. Nicmn je poteba si uvdomit, e dominantn pole lid na Zemi tvo sms hladin beta - alfa. Pokud chceme doshnout a udrovat hladiny thta - delta, existovat v nich a skuten z nich prospvat, co bezpochyb lze, musme pout urit zjednoduen, ale inn metody, kter zaruen vedou k cli. Prvn nstroj k ovldn pole, kter mme, je n pstup, skrze nj mnme nastaven mysli tak, e se zeptme: pejeme si energii pijmat nebo vyzaovat ? Vechno, co existuje, vyzauje energii. Pokud tyto energie bez rozdlu pijmme, zkladn naladn naeho pole se mn - bu zvolme zpsob, pi nm ns energie vyivuj, nebo vysvaj. My sami se musme rozhodnout, jak se nechme ovlivovat a co budeme pijmat. Jestlie pijmeme hodn kodlivin duevn, emocionln i fyzick povahy, podlehneme stresu, nemoci nebo se vyerpme a staneme se neastnmi. Dokonce i kdy si vybrme, co pijmeme prostednictvm uritho a asto omezujcho ivotnho stylu, nae pole stejn me zstat nevyven vnitn pole je pli znateln poznamenan frekvenc beta, a to takovm zpsobem, e u ns dle neuspokojuje. Nkdy meme pod ctit hlad, i kdy jsme sprvn naladni na hladinu alfa. Pinou je fakt, e dolo ke zven na kapacity, a tak pirozen zaneme znit po vce frekvencch as nimi spojench skutenostech - z hladiny thta. Nae kapacita obshnout tyto frekvence se stle mn a zvtuje od toho okamiku, kdy se vymanme ze katulek a omezen, kter jsme na sebe uvalili - a to jak po strnce tlesn, tak i emocionln, duevn a duchovn. Napklad lovk, kter kad den cvi, m daleko vt fyzickou kapacitu a vkonnost ne ten, kdo cvi jednou za rok. lovk, kter kad den medituje, je daleko citlivj a m daleko vt kapacitu, aby jako magnet k sob pithl vlny alfa - thta - delta, ne nkdo, kdo se stle zabv aktivitami psluejcmi poli beta a kdo se nikdy nepono do ticha. Z toho dvodu me jedinec na hladin beta, kter nikdy nemeditoval a nikdy uvnit sebe nepoctil pulz lskyplnch vln sv vlastn bosk bytosti, jen velmi tko chpat princip bosk vivy a it ze svtla.
37

Hladina beta pedstavuje pole chudoby, nsil, sociln nespravedlnosti, emocionlnch vin i emocionlnho dna - veobecn jde o pole chaosu, na jeho vybudovn se podl sm lovk. Jedinec na hladin beta si me roziovat svou kapacitu, aby dokzal vidt, slyet a vnmat dary a pijmat vivu z dalch zn. Aby toho doshl, jednodue zmn svj ivotn styl, osvoj si meditaci, ovldn mysli a teba i jgu. Hladina alfa odhal zen ivota tak, e nm umon zastavit se, abychom zchladili svou hlavu a znovu si vytili smr, abychom posoudili nevyven strnky dosavadnho ivota a ke spokojenosti vech se s nimi vypodali. as strven v psmu alfa zoceluje nae zdrav a zdokonaluje pocity tst. Tento as je prvnm krokem k pm a vdom viv na due. Hladina thta pipravuje nhody, kter u vbec nevypadaj nahodile. as, jen zde strvte, pitahuje udlosti, naplnn symbolikou a podstatnmi, smysluplnmi monostmi. Psmo thta je pole nesmrn tvrho potencilu, pole milosti, sprvn stravy a lsky. Skrze toto pole pichzej vichni opravdov poslov a veker svatost. Z tohoto pole se tak zrodily vechny svat knihy. Posledn hladina, hladina delta, pin ve - z jejho pole vyrst rj a Rajsk zahrada biblickho Boha. Hladina delta je tak domovem Elohima, archandl a ryzho tradinho uen. Pokud prostednictvm meditace oteveme vnitn brnu, akry srdce a hlavy, nastlo tak naladme sv vnitn pole na psma thta a delta na urit energetick hladin. Tmto zpsobem obstarme velmi pevn zklad pro pirozen sly, kter se pak shromd kolem ns a zanou nm odpovdat. (Pslun meditace najdete v est a sedm kapitole.) Jakmile je vnitn brna dokon a systm je zapojen, hra ivota zane bt zena novm a mocnm zenm. N postoj mus vypadat nsledovn: jak jdeme ivotem, pedstavujeme si sami sebe jako vyslac stanice, kter - skrze kadou buku, kad pr a kad atom naich tl - vyzauj do vnjch pol boskou lsku, boskou moudrost a boskou slu. Vechno je vzjemn propojeno prostednictvm struktur jednotlivch pol ivota, pomoc energetickho pojiva, kter je jemnj ne pavuina babho lta. Navc vme, e dodvme vivu tomu, na co se soustedme. Chceme-li tedy vstoupit do sfr bosk vivy a chceme-li zachovat jej zdrav proud, je rozhodujc n postoj a pstup.
38

Rda bych dodala, e jednm z hlavnch kl ke vstupu do hladiny thta delta je ryzost srdce. To znamen, e nae emocionln pole mus pulzovat projevy upmnosti, pokory, odevzdn a soucitu - ctnostmi, kterm se nelze nauit jinde ne ve kole ivota, tedy skrze vzjemn psoben s jinmi ivmi bytostmi. Bohuel takov vzjemn psoben tak me uzavt nae srdce a naplnit je pocity, kter zataras proud bosk vivy, jen je zaloen na zkonu o rezonanci. (Viz obrzek na konci tto kapitoly.) Aby zskvn vivy prostednictvm pole thta - delta probhalo spn, vyaduje specifick jemn naladn. Rovn zvis na tom, eho lovk tou doshnout a k emu je peduren. Jak jsem ji uvedla, zle tak na nsledujcch hlediscch: Do jak mry jsou nae pole otevena. Kter soust naeho byt vivu potebuje. Bosk viva k nm toti me proudit na mnoha rovnch. Vzhledem k faktu, e stle ijeme pevn v patriarchlnm svt, vyven viva pro tlesnou, emocionln, duevn a duchovn strnku ivota, me podle mho nzoru pochzet jedin z frekvennho pole Madony. Dokud vichni do jednoho nebudeme takto vyivovni na vech zmnnch rovnch, zstane vlka, nsil a chaos kadodenn realitou. Pesto nehled na zpsob fungovn naeho souasnho svta meme sv osobn pole ovldat. Meme jt ivotem a vstebvat ve, co na cest potkme, dokud se z ns nestane smsice energi, nebo meme oistit sv pole a napojit se na kanl bosk vivy a do tohoto svta vyzaovat vyivujc frekvence Bo lsky a moudrosti. To, zda budeme energii pijmat i vyzaovat, zle ist na na volb, kter se odvj od pouit danho druhu prostedk a nstroj, je tato kniha nabz. Pozdji se zamme na specifick prostedky bioochrany, kter meme pout k zattn sebe sama ped frekvencemi, je pro ns nejsou vivn. Dle se dostaneme k otzce, jak si utkat pole", co jednak znamen vytvoen uritho druhu energetickho pole k zajitn prav vivy, a jednak to znamen, e znovu utkme pole, kter ji existuje. Jestlie se v danm poli nachzme a znovu jej utkme, dojde ke zven na vnmavosti vi darm, kter pin pobyt na vlnch thta - delta.

39

Projevy naeho pole nm znepstupuj vivu. Cokoli v sob mme uloeno, vyzaujeme do okolnch pol. Vyzen vlnn (roziovn a stahovn energie) pitahuje podobn frekvence a vrac se zptky ke zdroji pvodu - k nm.

Smutek - uchovvme v plicch, z nich se ven. Pes smyku zptn biovazby k nm pitahuje smutky z vnjch pol

TOXICK MYLEN Kritika, negace, poniovni sebe a druhch, strach... Zlomen srdce, pocit odlouenosti, oputnosti, przdnoty... Trpen uchovvme ve slezin, odkud se jeho projevy Sexuln frustrace Nedostatek sebeuznn Nevrou pokozen vztahy...

Hnv - ukld se v jtrech a zrove z nich i vychz

Pcha - ukld se v kolenou, z nich se ven

m vce se nae buky a orgny pln nevyeenmi toxickmi emocemi a m dle se ine nepetrit a neomezen proud naeho toxickho mylen, tm vce potlaujeme sv schopnosti pithnout, podret si a vyzaovat vivu na jednotlivch rovnch. Tuto vivu potebujeme, abychom doclili zdrav a uchovali si jej prv na emocionln, duevn a duchovn rovni. Jestlie se rozhodneme pro pozitivn mylen a zaplavme svj biosystm fialovm svtlem, nae buky se pelad tak, e budou pitahovat vivnj pole. Dal podrobnosti uvedeme v est kapitole. Dl I. Obr. 2 (orig. diagram 2) (Obr. 3 zde i v EN verzi chyb. - pozn. zpracovatele)

40

(5) Kapitola 5

PRNA JAKO VIVA


JST JAKO BOZI
Vechno, co nov vznik, m vdycky njakou minulost. Nkdy se o vcech, kter se zdaj nov, zjist, e existuj od pradvna. To je i ppad bosk vivy a jejch dar v oblasti pe o fyzick, emocionln, duevn a duchovn tlo. k se, e kdy se objev nov informace, nejdve se j vichni vysmj, pak jsou vi n zaujat a nakonec ji pijmou. Podobn je to i s nam silm nabdnout svtu n zpsob byt. Proto jdeme svou cestou vytrvale dl, chrnni vdomm, e to, co me, dovede lidskou spolenost k opravdov svobod. Osvobozen od nutnosti jst, pt, spt, strnout nebo od stav vnitnho neklidu, nebo dokonce umrn pat do druhho stupn programu Bosk vivy. Avak pln rozsah monost, kter pin ivot na hladinch thta - delta, je teba jet prozkoumat. Jsem si jista, e a se na tato psma hromadn naladme, dostane se nm hodn dar. Ohlm se zptky do minulho desetilet na vechny ty lidi, s nimi jsem se setkala. Vybdli a inspirovali m k dalm vzkumm, k tomu, abych se ponoila hloubji do sebe, a tak vce porozumla otzce bosk stravy a moci prny. Vem vzdvm srden dk. Z retrospektivnho hlediska se samozejm vechno jev daleko snaz a vechny ty kdyby" ns pod mohou pronsledovat v naich snech. Kdybych tak tehdy vdla, co vm dneska. Kdybych tak byla udlala toto nebo tamto. Kdybych jen byla lpe pipravena." Obvykle jsem kala, e kdybych byla vdla, co je mi pedureno v oblasti stravy boh, nejprve bych se stala lkakou a pak bych se stala knzem. Oboj by mi velice pomohlo pi een zleitost naeho skeptickho svta, ovem s vjimkou okamik, kdy naivita ist vry je jednou z podmnek zskn pstupu do oblasti bosk vivy tetho stupn. Pli mnoho racionlnch znalost uzavr zejm brnu naich srdc. Od prkopnk se vdycky vyaduje, aby mli odvahu, dvru a vru. Vzdorovat nepzni osudu, posouvat hranice, zpochybovat status quo, a pitom si zachovvat osobn rovnovhu a celistvost je velice zajmav kol. kol pro lidi, kte bu maj staten srdce, nebojsou prost blhov.
41

Kdy jsem poprv veejn vystoupila s mm empirickm vzkumem v oblasti bosk vivy tetho stupn, lid mi kali, e m zachrnila m naivita. Podvm-li se zpt, myslm, e mli pravdu. Vdy vra mnohm umouje, aby propluli vlnobitm ivota, ani by si uvdomovali odpor, kter je obsaen v kadm vzedmut zmn. Od zatku byla m cesta jasn. Jejm clem bylo znovu se zamit na Bo moc, protoe strava boh nabz mnohem, mnohem vce ne jen osvobozen od nutnosti pijmat materiln vivu. Fakt, e kanl bosk vivy doke poskytovat lsku, uzdraven a veden, veejnost bohuel pehl, jak je zejm z jej odezvy vi fenomnu prnick vivy. Tato kniha pedstavuje mou snahu uvst vci do novho svtla. Souasn je mm pnm poskytnout bezpen a propracovan program pro vechny, kte o nj maj zjem, aby se dokzali napojit na kanl bosk vivy. Existuje jednodu cesta ? Pravdpodobn ano. Vme o tom ve ? Zdaleka ne. Pedkldme, co jsme doposud poznali. Doporuujeme vce empirickch, vdeckch a lkask vzkum ? Rozhodn ! Jsou prkopnci novho zpsobu byt dokonal ? Ne. Mnoz z ns se zkrtka u za pochodu, mnoh zajm bdn v oblastech tajemstv ivota, a mme natolik pevnou vli a ist srdce, abychom se mohli prodrat mn prolapanou cestou. Lid asto kaj, jak by bylo vhodn mt ped sebou logicky a motivan rozloen veker ta fakta a kroky plnu, jeho cle i vsledky jet pedtm, ne se pust do plnn zadanho kolu. Bohuel. Jestlie chceme zat zkoumat krlovstv boh, mlokdy se v i slueb setkme s tmto postupem. Cesta dvry a cesta vry probh ruku v ruce ivotem kadho duchovnho bojovnka a vstupn kl k vym sfrm a ke krlovstv boh je odlit z energetick smsi upmnosti, pokory a odevzdn. To jsou ctnosti, kter pinese na prh naeho domu pouze ivot, jen utvme a ijeme. Dal kle, kter bychom si mli opatit, pedstavuje i touha setkat se s jinmi zitky a ukznnost, potebn k tomu, abychom se naladili na kanl bosk vivy, ovem odmna pak stoj za to. Nkte lid tvrd, e nic takovho jako osud neexistuje, e ivot je to, co z nho udlme, a e vdy zle na naem rozhodnut, co vytme z toho, co se nm naskytne, a u pro osobn, nebo celosvtov zisk. Jinak je tomu ve svt boh: cokoli, o em snme, se me uskutenit. Cesty, ktermi toho
42

lze doshnout, u byly v prbhu vk prolapny, ale zdaleka nebyly zcela prozkoumny, a to z toho dvodu, e krajiny tvrch monost jsou vskutku nekonen. Kad cesta se sama o sob chov jako pitaliv magnetick pole, kter rozesl pozvnky tm, je tou ptrat. Plat zde zkon rezonance, podle nho vdom bude pitahovat jin podobn vdom a pole se propoj a bude spolupracovat s jinm podobnm polem. lovk, kter jedn estn, bude vdy osvobozen od alu, pedevm jedn-li s istm srdcem a touhou udlat nco, co bude blahodrn pro vechny. Pesto vak jeho ist srdce nebude ochrnno ped zlobou, ignoranc i zmatkem tch lid, kter tato novj nebo ryzej perspektiva vyzve. Tak to je, tak to vdy bylo, a tak to asi bude. Dky tomu plat, e informace obsaen v edici Divine Nutrition: Living on Light jsou a budou vzvou pro mnoh prmyslov odvtv ponaje medicnou a farmaci a kone oblast celostn - ho zdrav. Jakmile se toti opravdu napojme na pole bosk vivy, vechen neklid a disharmonie zmiz. A se podstata bosk vivy a cesty, kter k n snadno povedou, stanou daleko vce obecn uznvan, potom mnoz odbornci lkaskch a potravinskch obor budou elit nezamstnanosti, jeliko se postupn bude sniovat individuln i celosvtov poptvka po jejich slubch. Jedn se o pirozen smr naeho vvoje a o dkaz, jen se tk vrozen inteligence, kter nm umouje uit se a zrt. Jedna z radost ivota je, e se vichni ume a e meme vci zlepovat a zdokonalovat. U nkterch lid, kte se pokusili nastoupit program, jen jsem uvedla v prvn knize, se vyskytly problmy zpsoben nedostatenou ppravou a dalmi dvody. Tato skutenost m vedla ke hledn jednoduho, mn nronho programu, kter lidem, pokud se jm budou dit, zaru spn oteven pstupu do oblasti bosk vivy. Jet ne se podvme na rzn formy vivy, je jsou nm k dispozici, rda bych ozejmila rozdly mezi principem it ze svtla a podstatou bosk vivy - stravy boh. Tyto rozdly lze nejlpe shrnout do nsledujcch bod: Nejdleitj rozdl je ten, e bosk viva ns doke sytit na vech rovnch. Ze slcho proudn bosk vivy v naem biosystmu meme stle prospvat, dokonce i v ppad, e se rozhodneme nadle si vychutnvat jdlo. To, e umonme proudu bosk vivy, aby v naem biosystmu narstal, znamen, e ns tento proud doke naplovat emocionln, duevn a duchovn. Prostednictvm technik a nvod
43

obsaench v tto knize se vymanme ze souasnch osobnch i globlnch stav emocionln, duevn a duchovn anorexie. Jak u jsem na zatku zmnila, uvedenou situaci jsem oznaila jako 1. stupe v programu Bosk vivy. Zajistit prostedky a vzkum v tto oblasti je skutenm stedem mho zjmu na tomto svt a zrove soust m ivotn prce, protoe vm, e a se naume dostaten sebe sama vyivovat z pstupnch a istch zdroj, potom se nae planeta zmn pro kadho v rj. Kdybych zasvtila svj ivot pouze otzce ,jst nebo nejst", znamenalo by to pro m plin omezen programu. O tom jsem pesvdena pedevm od chvle, kdy jsem poznala, eho lze skuten doshnout, kdy se napojme na kanl stravy boh. Jakmile zvme intenzitu tohoto proudu a vedeme ho tak, aby nm zajioval ryz nekonen zdroj emocionln, duevn a duchovn vivy, meme se pak rozhodnout pro jeden z dalch dar tohoto proudu, kterm je jeho schopnost fyzicky vyivovat nae buky. Jedn se o 3. stupe v programu Bosk vivy. Tato volba je lkav jen pro velmi mlo lid. Z mho pohledu jde pouze o jeden z dar, kter nm me strava boh poskytnout. Domnvm se, e se musme soustedit na vechny jej dary. Pesto mon v budoucnosti pjde o pijatelnou variantu pro podstatnou st lidstva. Co se te souasnho zpadnho svta, v tto otzce se zatm stle nachzme v prkopnick fzi a ek ns jet dlouh ada vzkum. Veker objevitelsk prce potebuje pokusn krlky", tedy pokusn osoby, ktermi se vy - teni - mon stanete. Jak zjistte, e jimi jste ? tte dl a v jedenct kapitole najdete techniku, kter vm d odpov. Prna, chi nebo univerzln ivotn sla reiki - vechny obsahuj jako svou zkladn vibraci i zkladn frekvenci istou lsku a svtlo. Jakmile zaplav n biosystm, stimuluj v ns sputn stejnch vc. Jsou frekvencemi, kter ns dok emocionln, duevn a duchovn. podporovat a vyivovat fyzicky,

Abychom pochopili, jak se meme vyivovat na vech rovnch naeho byt, musme se zamit na konvenn a nekonvenn zdroje stravy, z nich meme vichni erpat. Tyto zdroje dok nasytit kadho z ns, kdo se zajm o druh a tet stupe tohoto programu. Chceme-li vak doshnout spchu na tetm stupni, musme pout dodaten doporuen uveden v jedenct kapitole.

44

(6)

ZDROJE A DRUHY STRAVY


KONVENN I NEKONVENN
Existuje hodn zdroj, kter dok vyivovat biosystm lovka tak, e mu zajiuj fyzick, emocionln, duevn a duchovn zdrav a tst. Nkter z nich jsou konvenn a jin vt mrou nekonvenn. Konvenn zdroj stravy je ten, kter je snadno pochopiteln pro existujc status quo a je povaovn za normln" z pohledu historick vchovy a zvyk spolenosti. Nekonvenn zdroj stravy pedstavuje obvykle nco, co znaj a pouvaj ci prastarch mystickch kol a ti, kte se zabvaj metafyzikou. Jejich praktiky se stanou stedem naeho zjmu. Nejprve zaneme se zdroji prvnho a druhho stupn. Nkter samozejm zdroje stravy pro prvn a druh stupe jsou: 1a. Konvenn hmotn strava. Vzkumy prokzaly, e tato strava mus obsahovat vyvenou sms vitamin a minerl, aby zajistila tlesnmu systmu zdrav. 1b. Jejm nekonvennm doplkem je prnick viva, kter pedstavuje nai schopnost ivit se z vnitnho zdroje Bo lsky a svtla. Abychom to dokzali, musme pouvat mnoh z prostedk, o nich bude brzy e. 2a. Lska jako strava. Tato strava vyivuje nae emocionln tlo. Obvykle pochz z lskyplnho vztahu dvou jedinc a ze vztahu, v nm nechyb fyzick kontakt, obyejn s ivotnm druhem nebo milencem. Je dokzno, e dti, kter se krm a hodn chovaj v nrui, pibvaj rychleji na vze ne dti, kter sice dostvaj stejn mnostv jdla, ale bez odpovdajc mry mazlen a kontaktu. 2b. Jet vce nekonvennm zdrojem stravy z oblasti lsky je bezvhradn lska. Oznauji tuto stravu jako nekonvenn, nebo schopnost bezvhradn milovat je ve vztazch lidskch dvojic vzcn, tebae prv bezvhradn lska poskytuje vbec nejvivnj stravu. Pro vtinu lid je snaz bezvhradn milovat sv domc zvata a ptele ne svou rodinu a ivotnho partnera. Nedostatek bezvhradn lsky znamen, e nae nesplnn oekvn a nae soudy nm mohou zpsobovat vnitn neklid a blokovat proud bosk
45

Kapitola 6

vivy. 3a. Rodina jako strava. Konvennm zdrojem je tu pokrevn rodina. Lid strdajc nedostatkem vivy, kter by mla pramenit z opravdov rodiny, zamstnvaj terapeuty u adu let. Podle metafyziky zskvme tuto stravu prostednictvm karmickch spojen s na pokrevn rodinou, tedy ze vzjemnho psoben s jejmi pslunky. Bn to probh tak, e se ume ze zkuenost, co nm umouje emocionln, duevn i duchovn rst. Napklad byl-li lovk jako dt ignorovn, me dospt k tomu, e se v dosplosti stane baviem, kter bhem svch jevitnch vystoupen poskytuje vivu milionm lid, dky emu se jeho vnitn dt syt projevy obdivu a pzn publika, a to me kompenzovat jeho nedostatek z dtstv. 3b. Nekonvenn strava souvisejc s rodinou. Jedn se kter se k nm dostv, pokud pracujeme s realitou v rozsahu rodiny. Jde o to, e s kadm, s km se setkme, komunikujeme by byl pro ns dleit a potenciln vivn stejn jako nai pbuzn. o stravu, globln tak, jako pokrevn

Tato strava je soust principu miluj blinho svho", o nm mluvil Je a kterho je dnes pi sjednocovn lidstva zapoteb. Kad vme, e vyivovac faktor irok rodiny ptel a jednn s lidmi, a dokonce i se zvaty jako s milovanmi a uctvanmi bratry a sestrami, nm zajist asn zdroj potravy. Abychom jej ale mohli nalzt, nezbv nm, ne se nauit ovldat svou mysl. Navc se musme rozhodnout ctt to, e jsme kad jin, a ne kritizovat jeden druhho dvrn znmmi slogany: Kdyby ses choval(a) a myslel jako j, pak bych t pochopila) a mon t i uznal(a) a ml(a) t vc rd(a)." 4a. spch jako strava. Konvennmi zdroji potravy, je pinej spch, jsou bohatstv a dosaen prestin postaven. Oba prvky vyivuj emocionln a duevn sloku naeho biosystmu. spch se v zpadnm svt byznysu sousted hlavn na bohatstv a postaven. V poslednch desetiletch se spoleensk hra mnoha lid zakld na principech a postojch jako kad si hle svho", ber, ale nic nedvej" a po mn potopa". Proto ten souasn nrst terorizmu, kter je dsledkem jednak globlnho vyhladovn z nedostatku soucitn energie a jednak fungovn spn politiky bohatho velkho bratra". 4b. spch jako nekonvenn strava. Tento druh potravy plyne z vce vyvenho zpsobu fungovn a z poznn, e opravdov spch vychz ze schopnosti, e na utven zdrav, tst, mru a prosperity budeme vichni spolupracovat. Nejdleitj je, abychom tak inili zpsobem, kter me vyivovat ns vechny.
46

5a. Sex jako strava. Provozovn konvennho sexu navozuje pocity rozkoe a dv vzniknout ivotu. Tento sex ale ani zdaleka neposkytuje vivu naemu biosystmu. Pitom by mohl, kdybychom jej aplikovali vce nekonvenn... 5b. Posvtn sex jako strava. O strav, kterou zskme, kdy pidme energii lsky a ducha k sexuln energii, budeme mluvit zanedlouho. Tak si ukeme meditan techniky, kter s tm souvisej a kter pinej zaruen vsledek. astokrt jsem ji ekla, e tyi nejvt zpadn bozi jsou bh penz, bh slvy, bh moci a bh sexu. Miliony lid denn a v nboenskm duchu uctvaj tyto tyi bohy ve snaze naplnit sv aludky bezpem, klidem, lskou a tstm. Problmem je, e tito bozi nm nedok dodat vivu, kterou potebujeme. Z tohoto dvodu jsme si - jako jednotlivci i cel planeta - pivodili emocionln, duevn a duchovn anorexii.

Strava z nekonvennch zdroj druhho a tetho stupn:


Vdom naeho fyzickho tla po ns d, abychom byli fit, zdrav a siln, nebo n biosystm byl ve skutenosti postaven a naprogramovn jako systm zdrav, dlouhovk a schopn sm sebe regenerovat. Jeho pvodn program byl zaloen na tom, e nae hypofza i podvsek mozkov a epifza i iinka, kter funguj jako hlavn lzy v naem tle, maj produkovat hormony, je zachovvaj a podporuj ivot. Tyto lzy, stejn jako vechny buky v tle, vak bezustn naslouchaj naim mylenkm a poslouchaj ns jako pna, kter biosystm d. Nsledkem toho zaaly tyto lzy postupn produkovat hormon smrti jako odraz naeho soudobho pesvden, e umt musme. Detailn se touto otzkou zaobr prvn kniha na edice. Vedlejm produktem bosk vivy je fyzick nesmrtelnost, kter vak pro tuto chvli nen nam clem. To, co si peji prostednictvm tto knihy pedat, je zpsob, jak se my vichni meme vyivovat s ohledem na osobn i celosvtov prospch. Nejvt zdroj tlesn, emocionln, duevn a duchovn stravy vyvr z naeho kadodennho ivotnho stylu. Pstovn fyzickho zdrav, zdatnosti a sly ovlivuje velk mnostv faktor. Tmto tmatem se ji zabvalo nespoetn mnostv vzkum. Napklad vme, e na ns blahodrn psob, kdy pijeme istou vodu, jme erstv a zdrav - nejlpe vegetarinsk - potraviny, pravideln cvime a meditujeme, abychom zvldali duevn a emocionln stres. Jako lid zabvajc
47

se metafyzikou tak vme, e as strven v tichu v prod a cvien sebeovldn a ovldn mysli pomoc odinstalovn souasnho a nainstalovn novho programu do naeho biosystmu, je pzniv pro utven duevnho a emocionlnho zdrav. Podobn je tomu s pouitm devocionln hudby, zpvu liturgickch psn a odkvn mantry. Pidme-li denn bohoslubu a modlitbu, dostaneme recept na zdrav a astn ivotn styl. O vech zmnnch otzkch podrobn pojednv kniha Four Body Fitness: Biofields & Bliss (tyi tla v dobr kondici: Biopole a dokonal tst). Pedstavujeme v n osmibodov pln ivotnho stylu, kter nazvme Luscious Lifestyle Program (program Absolutn blaho jako ivotn styl) a oznaujeme jej zkratkou L. L. P. I kdy jsme u doshli jistho stupn uspokojen fyzickho hladu tm, e jsme pijali takov stravovac nvyky, cvien a relaxaci, jejich prostednictvm udrujeme sv tlo zdrav a spokojen, zbv jet vypodat se s emocionlnm, duevnm a duchovnm hladem. Ve zmnn ivotn styl se o tyto rovn hladu postar. Pojme se nyn nejdve zbn a poslze do hloubky zamit na dal nekonvenn zdroje stravy a na zpsob, jak se vdom naladit na hladiny thta - delta, kter sktaj mnoho takovch zdroj. Rovn se podvejme na prostedky a nstroje, s jejich pomoc nm strava z uvedench psem pinese prospch. Zde je ve strunosti nkolik pklad, kter dle rozvedeme: Dchn - pouit meditace dechu lsky a starovkho vdskho svatho dechu. Ob techniky zvyuj mnostv chi a prny v tle a zvtuj kapacitu bunk, kter pak mohou pitahovat a vyzaovat chi pochzejc z hladin thta delta. Vnitn smv - metoda taoistickch Mistr. Tato technika pipravuje nae orgny a biosystm, aby se mohly napojit a zstat na hladinch thta - delta. Technika pracuje tak, e orgny a systm nalad na frekvenci bezvhradn lsky. Technika lsky k tlu - zpsob, kterm se opt roziuj atomy a buky, aby dokzali pijmout vce bosk stravy. Technika lsky k ivotnmu stylu - program ideln diety pro tlesnou, emocionln, duevn a duchovn vivu. Zahrnuje pit vody, dietu a cvien. Uzpsob biosystm tak, aby byl opt schopn naladit se,
48

pijmat a zpracovvat energii psem thta - delta, ani by splil sv elektrick obvody. Tento ivotn styl lze tak pout jako oistn a detoxikan program, pokud se rozhodneme pro systm ppravy 3 - 2 - 1" a maso - vegetarin - vegan - ovoce - bosk" strava a sla prny". Viva zskan prostednictvm solrn energie a prny vtru, zem a rostlin. Technika livch zvuk, manter a programovacch kd - slou k emocionlnmu a duevnmu naladn se na hladiny thta - delta a k zskn vhodn stravy pro tyto strnky naeho j. Technika zahrnuje est taoistickch livch zvuk, pouit specifickch manter a programovac kd dokonalho zdrav, rovnovhy, hmotnosti a image". Strava zskan pomoc techniky mikrokosmick orbit. Fialov svtlo, bosk amrita a aktivace hypofzy a epifzy v technikch zamench na slu BON. Strava a istota srdce. Technika extze a rovnovhy element3). Viva pochzejc ze stravy bohy. Uvedla jsem tu jen nkolik nekonvennch zdroj, kter budeme dle sledovat jako prostedky, je mohou poskytnout potravu k zahnn vekerho hladu. Podrobn probereme jeden po druhm a zmnme, eho je zapoteb k tomu, abychom se na n dokzali napojit a provat stav, v nm jsme jimi vyivovni. U technik, kter vyaduj pesn vysvtlen a detailn popis, aby se daly co nejlpe provdt, odkazujeme na jejich pvodn zdroj, co vm umon dostat se k dalm specifickm dajm a postupm. V jedenct kapitole se zaneme zabvat charakteristickmi rysy ivota tch lid, kte se rozhodli zbavit se poteby pijmat vivu z jdla. Kadopdn nsledujc nekonvenn zdroje stravy jsou dostupn pro vechny, kdo se chtj tit ze zdrav, spokojenosti, klidu a rozkvtu. Tyto aspekty ivota se dostav automaticky, pokud si zajistme tu sprvnou vivu.

3 Msto termnu element lze ve stejnm vznamu pout termnu ivel nebo prvek. pozn. pekl. 49

ZDROJE NEKONVENN STRAVY A TECHNIKY Ureno pro vivu na druhm a tetm stupni

DCHN
1. Dchn - pouit meditace dechu lsky a starovkho vdskho svatho dechu. Ob techniky zvyuj mnostv chi a prny v tle a zvtuj kapacitu bunk, kter pak mohou pitahovat a vyzaovat chi pochzejc z hladin thta - delta. Dech je jednm z nejmocnjch nstroj, jak mme k vyivovn a jemnmu ladn naich biosystm. Nejrznj dechov techniky, je mme stle a pln pod dohledem, meme zcela neomezen pouvat ke mnoha elm. Dokeme n biosystm zklidnit a zbavit stresu. Umme opustit tlo a cestovat po vnitnch rovinch pomoc technik bilokace a astrlnho cestovn. Dokeme naladit nae energetick pole tak, abychom se ocitli v ptomnosti svatch. Pochopiteln lze doclit mnoha dalch skutk, protoe existuje velk mnostv technik, kter s dechem pracuj. Se zetelem techniky. k zmrm naeho programu doporuuji dv nsledujc

Program Bosk vivy - technika 1: Tato technika je navrena tak, aby ns naladila na kanl Bo lsky, z nho plyne strava boh. Oznauji ji jako meditace dechu lsky, viz sled ne popsanch krok a obrzek slo ti. Techniku provdjte kad rno alespo pt a deset minut, nebo dokud nepoctte, e vechno, m jste, je lska, a vechno, co dlte, vychz z lsky. Vnujte se tto meditaci kad rno a pokad, kdy si vzpomenete, a pozorujte, jak se budete ctit teba po msci a podobn. 1. krok - pedstavte si, e jste ve vnitnch sfrch propojeni paprskem ist lsky, kter vychz ze srdce Matky Bo a dopad do va srden akry. 2. krok - hluboce vdechujte tuto lsku a opakujte, eho toute doshnout - Jsem lska". Znovu a znovu s upmnost odkvejte tuto mantru. 3. krok - pomalu tuto lsku vydechujte do svho tla a s upmnost opakujte Miluji". Stle si pedstavujte, e tato lska napluje kadou vai buku a e pak vychz z pole va aury ven do vnjho svta.
50

Zrove stle kejte svmu tlu Miluji t, miluji t, miluji t, miluji t", dokud se nezane chvt radost, jako tomu bude u techniky tet. Toto cvien souasn otevr vechny buky a atomy v tle, aby mohly pijmat lsku Matky Bo, a posiluje vae bosk srdce a vai schopnost pitahovat, udret a vyzaovat lsku na tomto svt. Tak mn frekvence mozkovch vln beta - alfa na frekvence thta - delta. Tato technika se vm rovn skvle osvd, jestlie zanete z nkoho mt nepjemn pocity nebo zanete bt vi nkomu kritit, a chcete v sob vzbudit vce souctn. Dobe vm poslou i v ppadech, kdy si budete chtt pipomenout, kdo a co opravdu jste, kdy odlote svou masku i osobnost. Bezesporu jde o prostedek zaloen na principu zkus to a zaij ten rozdl". Vyaduje ovem jistou dvku soustedn a ukznnosti. Jak u jsme poznamenali v jinch prukch, tato zkladn dechov technika, kter pouv mantru Jsem lska. Miluji.", pedstavuje krom jinho bjen zpsob ncviku dovednosti, kterou indit jogni nazvaj opi mysl, tedy dovednost bt stle v klidu a soustedn. Mnoho lid nen schopno soustedit svou mysl pouze a prv jen na svj dech vce ne jednu nebo dv minuty, ani by si uvdomili, e zase mysl na prci, nkupy a spoustu jinch vc. Ovldn mysli je nanejv nezbytnou podmnkou, chceme-li najt kanl stravy boh a napojit se na nj. Tento druh cvien, kter je nezbytnm pedpokladem k dosaen vnitnho a vnjho mru, potebuje mysl, je nem zkuenosti s umnm ticha, obzvlt mysl obyvatel zpadnho svta. Program Bosk vivy - technika 2: Starovk vdsk svat dech. Pomoc tto star techniky, kter vznikla ped vce ne pti sty lety, je mon doclit bezpotu vc. To, co nm opravdu vdechuje ivot, je nae BON - To bosk v ns, kter tu je, aby zskalo zkuenost lovka, a kter za tm elem pouv naich fyzickch, emocionlnch a duevnch tl. Bez Jeho energie bychom neexistovali. Kdy se sladme s rytmem Jeho dechu, zaneme nhle rozumt Jeho moci. Osvojme-li si tuto techniku, jako bychom svmu BON ekli: Jsi tam ? Opravdu t chci poctit." Dopejte si nkolik chvil a usate se v tichu. Zhluboka, jemn a souvisle dchejte nosem. Nedlejte pestvky mezi jednotlivmi ndechy a vdechy, dky emu doshnete doslova cyklickho dchn.
51

Jakmile zskte pravideln rytmus, zante vnmat energii za svm dechem a jenom pozorujte svj dech a rytmus dchn. Pamatujte, e se nyn soustedte na vnitn slu, kter vm vdechuje ivot. Poznte, a najdete Jej rytmus, protoe v sob zanete ctit pulzujc vlny Jej lsky. Po urit dob se pestanete soustedit na ten hlubok, spojit dech a msto toho zanete ctit, jako by za vs dchal nkdo jin. S postupujcm ncvikem tto meditace mete najt dokonal tst v tepu lsky svho BON, a to bhem ty nebo pti ndech a vdech. Jen si pedstavte tu schopnost umt tak rychle pepnout sama sebe do stavu blaenosti ! Vm, kte jste ji v umn meditace pokroil, doporuuji, abyste ob popsan techniky provdli vsed uprosted njakho velmi chaotickho msta teba v dob dopravn piky. Jde tedy opt o ncvik soustedn. Je pomrn jednoduch bt jognem a meditovat v tichu prody. Jenome hodn lid ije v runch mstech, kde snaha provat nepetrit stav vnitnho klidu me nkdy pedstavovat nronou vzvu. Schopnost neustle si zachovvat ovldn hodn mistra ve vech ivotnch situacch rovn pat k zkladn pprav v modern jze.
Nae srden akra brna do naich vnitnch sfr ke kanlu bosk vivy, stravy boh

Napojte se na bezedn zdroj a vyzaujte lsku do svta

Dl I. Obr. 4 (orig. diagram 4)

52

SMV
2. Vnitn smv - metoda taoistickch Mistr. Tato technika pipravuje nae orgny a biosystm, aby se mohl napojit a zstat napojen na hladiny thta - delta. Funguje tak, e orgny a systm nalad na frekvenci bezvhradn lsky. Navc se dky tto technice oteve vnitn brna k proitku vdomj a pozitivnj komunikace mezi mysl a tlem. Program Bosk vivy - technika 3: Sete tie a pedstavujte si, e jste uvnit svho tla. Jako by vs vae mysl vzala jaksi dovnit. Te ped sebou vidte sv plce. Pedstavujte si, jak vyslte paprsky ndhernho, velkho smvu ke svm plcm. Uvdomujte si, jak jste vdn svm plcm za prci, kterou pro vs cel ivot dlaj. Filtruj vzduch, kter dchte. Z atmosfry, je vs obklopuje, zskvaj stice chi a prny. Zatmco se na sv plce usmvte, znovu a znovu jim opakujte Miluji vs, miluji vs, miluji vs..." a/nebo Dkuji vm, dkuji vm, dkuji vm..." Stejn vdk vyjdete svmu mozku, srdci, ledvinm, jtrm, pohlavnm orgnm a dalm, dokud se neusmjete na vechny orgny ve svm tle. Tuto techniku provdjte denn. Za krtkou dobu vae orgny budou vnmat, e si jich vte a e je milujete a dky tomu zanou brzy spolupracovat s vaimi novmi programovmi kdy.

LSKA K TLU
3. Technika lsky k tlu - zpsob, kterm se roziuj atomy a buky, aby dokzali pijmout vce bosk vivy v jej nejist form, kterou pedstavuje lska. Program Bosk vivy - technika 4: Kad rno a veer si najdte pt minut, abyste ekli svmu tlu, e ho milujete. Upmn znovu a znovu odkvejte M tlo, miluji t. M tlo, miluji t. M tlo, miluji t." Budete-li to kat upmn a budete-li skuten vdni kad sti svho tla - od hlavy a k prstm na nohch, vae tlo
53

se po chvli v odpov rozechvje, jako by se ptalo: Opravdu ? m miluje ?" A vy samozejm odpovte: Ano, opravdu t miluji."

Opravdu

Akoli se jedn o jednoduchou techniku, pat k tm nejinnjm, jak mme pro zajitn spoluprce fyzickho biosystmu na spolenm utven zdrav a spokojenosti. V metafyzice je lska zkladem vekerch zmn a rstu.

LSKA K IVOTNMU STYLU


4. Technika lsky k ivotnmu stylu - program ideln diety pro tlesnou, emocionln, duevn a duchovn vivu. Zahrnuje pit vody, dietu a cvien. Uzpsob biosystm tak, aby byl opt schopn naladit se, pijmat a zpracovvat energii psem thta delta, kterou je nutn zskvat bezpen, aby nedolo ke splen elektrickch obvod biosystmu. Tento zpsob stravovn lze tak pout jako oistn a detoxikan program, pokud se rozhodneme pro systm programovacch kd a systm ppravy 3-2-1" a maso - vegetarin - vegan - ovoce bosk strava a sla prny". Program Bosk vivy - technika 5: Technika lsky k ivotnmu stylu - program ideln diety pro fyzickou, emocionln, duevn a duchovn vivu: Jeden z prvnch krok k tomu, abychom se mohli spn sytit na hladinch thta - delta, a tedy zskat pstup k ist strav boh, je osvojen si programu Luscious Lifestyles Program (L. L. P.), zaazenho do projektu Recipe 2000 (Recept 2000). Strun eeno, L. L. P. pedstavuje ivotn styl skldajc se z nsledujcch prvk: 1)Meditace 2)Modlitba 3)Ovldnut mysli 4)Vegetarinsk strava 5)Tlesn cvien 6)Bohosluba 7)as trven v prod 8)Devocionln psn a mantry
54

Uveden body jsme ji podrobn probrali v prvn knize Four Body Fitness: Biofields and Bliss, pesto bych je rda doplnila o nsledujc poznatky: Meditace popsan v tto knize opravdu posta k tomu, abychom efektivn naladili nae emocionln, duevn a duchovn pole a napojili je na sprvn kanly, jimi proud strava na hladinch thta - delta. Meditace nm umon odebrat se do ticha, v nm zaijeme slu BON. Modlete se. Modlitba nejenom uzdravuje, ale prostednictvm kadodenn komunikace s kosmickm potaem, ktermu se k Bh, v ns udruje siln proud prny. Plat tu toti univerzln zkon rezonance, podle nho se podobn i stejn prvky pitahuj. Pokud se soustedme na bostv, umonme vemu, co je bosk, pijmat stravu skrze tuto nai pozornost. Ovldnut mysli a naprogramovn jsou nejsloitj sousti ivotnho stylu. V pojet nauky o dimenzionlnm poli hraj svteln paprsky roli potaovho hardwaru. Specifick softwarov programy, kter jej d a podle nich pracuje, se skldaj z mylenek, vle a mysl. Zkladnm faktem nauky o dimenzionlnm poli je, e nejist a nejmocnj pole podporuje ty mylenky, slova a jednn, kter jsou prospn pro vechny. Viz dle program dokonalho zdrav, rovnovhy, hmotnosti a image, kter je nezbytn k tomu, abychom si spn zajistili boskou vivu. Ovldn mylenek a sprvn nasmrovn je rozhodujc pro dosaen tohoto spchu. hlu pohledu na svt

Vegetarinsk strava ns nalad na vlny laskavosti a soucitu, kter pirozen pat ke hladinm thta - delta. Vegetarinsk strava tak zlepuje zdrav a sniuje nai spotebu svtovch zdroj - k dodn masnch vrobk pmo na stl je zapoteb dvacetkrt vce zdroj, ne je tomu v ppad produkt zeleninovch a obilnch. Jak u tak bylo prokzno, tato strava je a bude mnohem lep volbou pro nae zdrav a do doby, ne se staneme pny svch biosystmu. Pokud budeme i nadle podporovat zbytenou porku zvat, me dojt k tomu, e si znemonme pstup k nejistm frekvencm stravy boh, protoe takovto obstarvn masa oslabuje proud jej energie. Cvienm si udrujeme siln fyzick pole, m si dokeme pithnout, uchovat a vyzit vce frekvenc z psem thta - delta, dky emu se stvme zetelnjm vyslaem tchto frekvenc a da se nm pak docela intenzivn je vtiskvat do pole svta. Bohosluba ns tak udruje naladn na kanl laskavosti a soucitu a pitahuje vce lsky a podpory k naemu osobnmu poli. as strven v tichu prody nle k jednm z nejasnjch druh potravy pro dui. Umouje nm zskat mr, uklidnn a samotu. Navc ns nakrm prnickmi sticemi, kter vytv proda, stromy, slunen svit a zem. Tato metoda tvo soust srjajgy. 55

Devocionln psn a melodick odkvn duchovnch text ns rovn udruje naladn na hladiny thta - delta, nebo zbavuje stresu nae fyzick, emocionln a duevn tlo a souasn nm dv poctit a poznat boskost v nejryzej form. Vlivem livch zvuk se budeme zabvat pozdji. Osmibodov pln ivotnho stylu - program Luscious Lifestyles Program (L. L. P.) - podporuje dobrou kondici na vech rovnch a udruje osobn pole naladn na kanl Bo lsky a Bo moudrosti. Po urit dob dodrovn L. L. P nae mozkov vlny zakotv na hladinch thta - delta. Tyto kvalitativn zmny zptn ovlivn nae zkladn naladn a frekvence a do naeho ivota pivedou Bo milost, dky n proijeme radostnj a snadnj perod v osobn i celosvtov rj, kter pedstavuje prav dar vivy zskvan ze stravy boh. Pln ivotnho stylu je klovou podmnkou vivy na druhm a tetm stupni. Abychom mohli zskat pstup ke kanlu bosk vivy, musme uinit nezbytn krok, jm je vytvoen zdravho biosystmu. Zat meme s budovnm fyzick zdatnosti pomoc diety, cvien a pit vody. Vme, e zmnn prvky jsou pro ns zdrav. itn i detoxikace tla - o obou se u hodn psalo - jsou nutn k tomu, abychom tlo pipravili na pjem prny. O tto zleitosti bude podrobnji pojednvat jedenct kapitola. Vce informac o zmiovanm ivotnm stylu, kter pat do celku Recipe 2000, naleznete na internetov strnce www.jasmuheen.com/how.asp#dowrecipe

ZDRAV A DLOUHOVKOST - dal techniky


Pokud u nyn chcete zat se svou ppravou, osobn vm doporuuji tak nsledujc techniky, kter mete okamit pout. Program Bosk vivy - technika 6:

Minimalizace
Systm 3 - 2; 2 - 1 Prostedek minimalizace pracuje nsledovn: jte-li v souasn dob bn ti jdla denn, omezte se na dv. Pokud v souasnosti jte dv jdla denn, zredukujte je na jedno. Opodstatnn tohoto systmu vychz z vzkum, kter prokzaly, e jestlie snme kalorick pjem na polovinu, prodloume si dlku ivota o ticet procent. Zrove to znamen, e pokud si dopejeme pouze dv msto t jdel denn, okamit tm snme o ticet procent
56

tak nai spotebu svtovch zdroj. Nae tlo se bude rovn ctit daleko lpe, protoe nebude muset vynakldat tolik asu na trven. Kdy si navc vybereme zdravou dietu, nastartujeme pozvoln detoxikan proces a, bude-li teba, tak zhubneme. Meme samozejm tak zvolit naprogramovn na dokonalou hmotnost, jak je uvedeno v osmm bod tto kapitoly. Soubn s uvedenou technikou minimalizace doporuuji provdt: Program Bosk vivy - technika 7: Konverze Systm maso - vegetarin - vegan - ovoce - bosk strava a sla prny Jde o to, ihned pestat konzumovat erven maso (z dvod, kter jsme ji uvedli a kter podrobnji rozebrme v knize Ambassadors of Light z edice Divine Nutrition Series). A se v tomto novm stavu budete ctit dobe po tech a esti mscch - pestate jst jakkoliv maso vetn rybho. State se vegetarinem. Jakmile se pizpsobte bezmas diet, tedy jakmile nebudete konzumovat dn maso, dn kue, dnou rybu, jinmi slovy nic, co mlo tv, vymate ze svho jdelnku veker produkty ivoinho pvodu, jako napklad sry, vejce, mslo, med a tak dle. State se veganem. Tato dieta je dostaujc pro vivu druhho stupn; jste-li vak oteveni viv tetho stupn... Ve chvli, kdy pro vs bude veganstv pjemn, pejdte na syrovou potravu a poslze pouze na ovoce. Nakonec si dopvejte jen lehk tekutiny, jako je voda nebo bylinn aje, a prnu. Proces konverze me trvat a pt let. Jeho dlka zle na tom, v jakm stdiu se nyn se svmi stravovacmi nvyky nachzte. m pomaleji tmto procesem projdete, tm snze se pizpsobte po strnce emocionln a rovn veobecn detoxikace vaeho systmu probhne snadnji. Nicmn samotn pprava v oblasti stravovn nesta k tomu, abyste se napojili na kanl bosk vivy. Je teba aplikovat vechno, co doporuujeme v tto knize, obzvlt po krocch rozvren program pstupu ke strav boh vetn meditac, prce s energetickou st a programovacmi kdy (viz jedenct kapitola). Pijet vegetarinskho zpsobu stravovn je obvykle pirozenou volbou lovka, kter je naladn na frekvenci laskavosti a soucitu, k n ho vede obeznmenost s rznmi alternativami vbru. Navc jeho volbu posiluje vdom rozhodnut, e u nechce podporovat zabjen zvat. Prosm vimnte si, e i lid, kte se zajmaj pouze o vivu na druhm stupni, mohou prochzet programy zdrav, tst, klidu a blahobytu. Vdy experimentovn se syrovou stravou, i dokonce jen s ovocnmi 57

dietami me asnm zpsobem prospvat vaemu biosystmu, nebo m ist a leh bude vae fyzick forma, tm lpe se na vech rovnch budete ctit. Pokud se odhodlte t po uritou dobu jenom na ovoci, je nezbytn, abyste se napojili na spektrum fialovho svtla, jeho prostednictvm budete pijmat potebn iviny. (Viz techniky 12, 13 a 14.) Ti lid, kte se nau ovldat sv pzemnj rysy, se dokaj mnohch alchymickch zmn, je pro n budou odmnou.

SLUNEN STRAVA
5. Viva erpan ze solrn energie a z prny vetru, zem a rostlin. Oblast, o n te bude e, je pravdpodobn probdan nejlpe. Doktor Sudhir Shah se svm tmem v Indii strvil nkolik let nad analzou vivy zskvan ze solrn energie a formou jejho psoben v tle. Mistr Choa Kok Sui zkoumal prnu zem a rostlin, kdy studoval liv inky jej energie. O obou vzkumech a ad dalch, kter jsou vedeny lkai, zabvajcmi se prnou, pojednv kniha Ambassadors of Lihgt. Nedvno jsem se zeptala doktora Sudhira Shaha, co ho pivedlo ke studiu solrn vivy. Odpovdl: Proda. Bhem obdob ty set jedencti dn jsem ml monost kontrolovat dlouhotrvajc pst, kter probhal v souladu s nboenskou metodou dinizmu r HRM (Hira Ratan Manek), co m dovedlo k postulovn alternativnch zpsob vivy tla v ase, kdy lovk neije z bn kalorick stravy. Nabzelo se mi jedin vysvtlen, napklad vyuit kosmick energie." Ve sv prvn hypotze k tomuto tmatu napsal: Ze vech kosmickch zdroj je Slunce nejmocnjm a nejsnze dosaitelnm zdrojem. Od starovku jej jako zdroj energie vyuvaj mudrcov a riiov, vetn lorda Mahavira, tibetskch lm a dalch rii. Take jakm zpsobem slunen energii pijmme ? Mozek a mysl jsou v lidskm tle nejmocnjmi pjemci. Stnice a epifza (tet oko i podle Ren Descarta sdlo due) jsou vybaveny bunnmi fotoreceptory a lze je povaovat za fotosenzitivn orgny. Vzhledem k tomu, e rostlinn e prosperuje z chlorofylu a fotosyntzy v pm zvislosti na slunci, nae hypotzy o slunen energii vychzej ze stejnho bodu. Tato energie vstupuje do tla skrze urit sloit cesty a odlin drhy. Od stnic k hypotalamu vede drha, kter se oznauje jako tractus retinohypothalamicus. Tato drha pin informace o stdn svtla a tmy do suprachiazmatickho jdra hypotalamu (SCJ), odkud impulzy pokrauj nervem epifzy (sympatick nervov systm) do vlastn epifzy. Tyto impulzy potlauj produkci melatoninu. Kdy svtlo
58

pestane stimulovat hypotalamus (v noci, ve tm), impulzy ustanou a skon tak tlum innosti epifzy, kter zane vyluovat melatonin. Proto je epifza (neboli tet oko) fotosenzitivnm orgnem a dleitm asomiem v lidskm tle. Zejm zde sten probh zatm neprozkouman proces syntzy energie a jej transformace ze slunen energie. Rovn bychom mli peliv provit i dal strnky tto zleitosti, kter poskytuj irok prostor k diskuzi, a sice: me kad jednotlivec vyuvat slunen energii ? Pokud ano, doke ji vyuvat inn ? Tyto otzky nm zodpov as. Jako pravdpodobn se vak jev skutenost, e kad jedinec m jin genetick kd a tak kad tlo m jin fyzick schopnosti. Z tohoto dvodu me bt jeden lovk schopen solrn energii docela snadno pijmat, zdailm zpsobem ji transformovat a uchovvat, stejn tak ji i innji vyuvat, a dokonce recyklovat. Na druh stran jin lovk nebude schopen vechny tyto kroky dlat ve stejnm rozsahu. Proto je teba provst experimenty, kter budou zaloen na nahodilm vbru dobrovolnk a kontroln skupin osob. I kdy se touto slokou nebudeme zatm zabvat, mnoz lid mohou takov pokus pod odbornm vedenm a dohledem velmi spn uskutenit. Ne s nm ale zanou, mus povinn podstoupit celkovou lkaskou prohldku. Pedevm je nezbytn nutn provst vyeten stnice onm specialistou. Potom mohou dobrovolnci vstoupit pod psnm lkaskm vedenm do stupovanho, asov vzanho experimentu." Dr. Shah shrnuje sv poznatky z oblasti solrn vivy takto: A bude mon tuto teorii zeveobecnit, pak zejm dojde ke zmn osudu lidstva. Nejdve ze veho se vye krize zpsoben nedostatkem potravin. Prostednictvm aktivace tto nejvy energie v tle a jej pemnou v elektrickou, chemickou a magnetickou formu se lovk me nejenom zbavit nemoc, ale zsk i pln zdrav a energickou auru, jej tpyt udl dojem dokonce i na neptele, a to tak siln, e se jakkoliv jejich protivenstv rozplyne. Tm, e zdokonalme sv duevn a intelektuln schopnosti, budeme moci pouvat devadest a sto procent kapacity mozku na rozdl od t a deseti procent, kter vyuvme nyn. Nastane vlda mru a prosperity. Nebude dn jdlo, a proto se patn mylenky a nepjemn pocity vytrat. Vn mr tedy urit pijde. Tmto zpsobem dojde rovn ke zpochybnn rutinnch kalorickch vpot. Tyto poznatky pedstavuj vzvu urenou bn vd, kter je zaloena na kalorich. Poukazuj na jej omezen. Pomoc koncepce solrn energie lze souasn docela snadno vysvtlit sloit problm obezity a podvivy. Je mon, e nadvha obznch lid, kte se ovem ve skutenosti nepejdaj, je zpsobena tm, e tito lid pijmaj krom jdla energii z kosmickch zdroj. Koncept kosmick energie se me pout
59

k absolutnmu povznesen lidstva supraduevn a duchovn rovni.

na fyzick,

duevn,

intelektuln,

Pslun odbornci, vetn lka a biovdc, by se mli ihned pustit do extenzivnch vdecko-vzkumnch prac, aby pak mohli odpovdt na vechny uveden otzky." plnou zprvu doktora Shaha najdete na internetov adrese: www.jasmuheen.com Vce poznatk doktora Shaha najdete v kapitole s nzvem Rozhovor s doktorem Shahem. Program Bosk vivy - technika 8: Jak zskat solrn energii a prnu z prody a jak je pout msto stravy: Abyste dokzali zskvat vivu ze slunce, rostlin nebo zem, doporuujeme vm vnovat se nsledujcm innostem: Kad den se za svtn a za soumraku dvejte nkolik minut pmo do slunce. Vae tlo vsteb slunen vivu skrze pry pokoky a oima. Vivn energie projde a do mozku, kde bude kolovat v epifze, hypofze a hypotalamu. Polote se do vod ocenu - toto cvien velice doporuuj indit jogni. Jedn se o velmi vivnou kombinaci solrn stravy a iontovch stic mosk vody, kter omv vae tlo. Stejn tak cvien srjajgy na moskm behu je velice vyivujc. Pravideln se prochzejte po behu moe a nasvejte prnu z vtru, nebo se prochzejte ve vysokch horch. Vdy zhluboka dchejte. Objmejte vzrostl, siln a zdrav stromy. Spojte se se stromem pomoc srden akry. Vyslejte k nmu lsku a svtlo a podejte jej o podporu a o vzjemn propojen vaeho a jeho toku energie. Tmto zpsobem me strom prot vae ivotn zkuenosti a vy zase mete vyut jeho slu a silov pole jeho prny. Stromy a vechen rostlinn ivot pedstavuj iv pole inteligence, kter jen prost existuj v mezch molekulrn struktury, je se li od biosystmu lovka. Rostliny psob prostednictvm skupinovho vdom a nejsou tak individualizovan jako my lid. Rdy od ns pijmaj oxid uhliit, a nm zase prospv pi dchn kyslk, kter ony produkuj. Chcete-li zskvat prnu ze zem, chote kad den po zemi na boso a vdom nasvejte prnickou energii svmi chodidly. Potom tak nco vydejte zptky. Pedstavujte si, jak s kadm vam krokem po tto zemi proud ist lska Matky Bo z jejho srdce do vaeho srdce, 60

do vaeho tla a dol do nohou. Odtud vytk ven skrze vae chodidla a vrac se do Matky zem, kter ji pouije podle svch poteb a pn. Tak vznik hezk zptn biovazba, zaloen na dvan a bran. Pijmejte prnu a vracejte lsku a vdnost, nebo nezbv ne dkovat silm zem za to, e vm pjuj sv molekuly a atomy k prvotnmu stvoen a nepetrit viv vaeho tla.

ZVUKY
6. a) Taoistick liv zvuky k emocionlnmu naladn a oist orgn. b) Programovac kdy vetn kdu dokonalho zdrav, rovnovhy, hmotnosti a image - pro a jak je uplatnit. Program Bosk vivy - technika 9: a) Taoistick liv zvuky: Taoizmus pat spolu s konfucianizmem ke dvma hlavnm nboenskm tradicm, kter formuj ivot ny povce ne dv tiscilet. D se ci, e taoistick postoj k ivotu spov v tom, e pijmme ivot takov, jak je, a naladme se na jeho tok, m doshneme tst. Konfucianizmus vyvauje a dopluje tento pstup o clevdomost, morlku a smysl pro povinnost. Pro taoizmus je charakteristick pozitivn pstup k magii a metafyzice, ovem na druh stran pragmatick konfucinsk tradice pikld tmto zleitostem jen okrajovou dleitost, akoli nepopr jejich skutenost. Zakladatel taoizmu Lao-c'zstv historicky tm neznmou postavou. Zkladnm zdrojem informac o jeho ivot je biografie napsan okolo roku 100 p. Kr. Pr byl duchovnm hodnostem u dvora, psobil jako poradce v otzkch astrologie a vtn a byl zodpovdn za svat knihy. Podle veho se zd, e jmno Lao-c' reprezentuje spe urit druh mudrc ne jmno konkrtn osoby. Navc se ukazuje, e dleit knihy vztahujc se k oblasti taozimu pravdpodobn psalo vcero autor. V taoizmu bylo vyvinuto est livch zvuk, kter uvoluj emoce hustch frekvenc, je asto zadrujeme v orgnech. Vivn frekvence stravy boh je uchovvna v kad buce a v kadm atomu. Jenome nae buky mohou bt zaplnny jedy, kter pochzej ze spolykanch a zasunutch" nevyeench emoc, nebo z chemickch toxickch ltek obsaench ve patn volen potrav, anebo pochzej z plinho negativnho a kritickho mylen. Pokud mme buky opravdu zaplnn takovm jedem, potom hust a drsnj energie doslova ochromuje jemn frekvence bosk vivy. spn viva spov v istch bukch a orgnech.
61

Univerzln zkon rezonance k, e rovn rovnho si hled, stejn tak m ist jsou frekvence jednotlivch bunk, tm ist je energetick pole, kter kad z tchto bunk me pitahovat, uchovat si a vyzaovat. Taoistit Misti objevili, e ke kadmu zdravmu orgnu se ve urit barva, zvuk a frekvence a e fyzick, emocionln a duevn toxicita orgny oslabuje. Tak objevili existenci esti kosmickch livch kter pomhaj ozdravit, vyvit a oistit ivotn dleit

zvuk, orgny.

Tyto zvuky dle napomhaj cirkulaci chi v tle tm, e perozdluj kad nashromdn teplo, kter se zachyt ve vazivovch obalech, je obklopuj vechny orgny. Taoistit Misti vysvtluj, e s pouitm uritch zvuk, pedstav, svtel a zmr lze mnit smsici kmit kadho orgnu. Napklad zvuk ssssssssss", vysloven s jazykem za zuby, inkuje na plce, v nich, jak mnoz vd, vznik dky disharmonii smutek a al. Zvuk " zbavuje ledviny a moov mch, jen funguje jako prov orgn ledvin, emoc strachu. Zvuk " uvoluje zlost z jater a ze lunku. Nebudeme zde zachzet do vtch podrobnost. Tento oddl je pouze strunm vodem o schopnostech zvuku oiovat orgny a pinet jim rovnovhu a vivu. K peten a aplikaci vm doporuujeme pruku Cosmic Sounds - Sounds That Heal (Kosmick zvuky - zvuky, kter l) od Mantaka Chia, kter pesn popisuje uen o esti taoistickch livch zvucch.

MOC SLOVA
b) Programovac kdy: V knize In Resonance jsme se ji zmnili o tom, e k viv biosystmu se ji velice dlouho pouvaj specifick frekvence uritch zvuk, duchovnch psn a manter.4) Vme, e zvuk m" napj energetick centrum temenn akry tm, e jej nalad na kanl Bo moudrosti. Tak vme, e zvuk " vyivuje akru srdce tak, e ji nalad na kanl Bo lsky, a to pedevm tehdy, pouije-li

62

4 O tom, jak vyut zvuk pro harmonizaci tla i ducha a k nprav rznch nemoc, vydala Eugenika v roce 2002 knihu od Philippe Barraqu: Liv sla hlasu - pozn. red.

se peruovan ve spojen s meditac dechu lsky, s mantrou Jsem lska, jsem lska". Programovac kdy jsou v podstat mantry i vty, kter maj schopnost peprogramovat jednak to, jak tlesn vdom nahl na sebe sama, a jednak zpsob jeho fungovn. Jednm z dynamickch prvk dimenzionlnho biopole je sla slov abdajga. Abychom si dokzali spn opatit stravu boh, musme pochopit, jak je dleit vkldat specifick telepatick programy do rznch energetickch pol. V kruzch metafyzik se pedpokld, e BON je jsoucno nejvy inteligence, lsky, moudrosti, obrovsk poctivosti, soucitu a vech dalch ctnost, kter bychom pisoudili nkomu, kdo by byl stvoen k obrazu Boha boh. V tchto kruzch se m rovn za to, e nae BON je cosi, emu meme absolutn vit. Kdy, kter nabzme v tto knize, vznikaly bhem dosti dlouhho asovho obdob. Jedn se o vskutku speciln programy, je vyaduj, abychom mli znalosti o pamti bunk, o minulch, ptomnch, a dokonce i budoucch secch ivota - jde o nai genetickou vbavu, skryt i zjevn sociln vlivy vetn psoben mdi, vzdln a veobecnho formovn osobnosti. V zvislosti na rodinnch a kulturnch vlivech, i na kadodennch ivotnch zkuenostech, funguj nkter biosystmy v kruhu velmi omezench monost, skutenost a chpn. Pohybuj se ve smyce, kterou neustle uvazuje nejni spolen jmenovatel nejrozenjho pole s oznaenm status quo. Jsme jen tak dob jako ten nejhor mezi nmi, nebo vichni psobme jeden na druhho jako buky v kvantovm poli, je lze nazvat tlem Boha. Jestlie tedy chceme nov naprogramovat duevn aspekty biosystmu, musme se k ivotu postavit poctiv, peprogramovat sv omezujc nzory a pesvden a rozhodnout se ke zmn vlastnch postoj, abychom podpoili sv nov pesvden. Jestlie se chceme umt napojit na kanl bosk vivy, musme otevt brny vnitnch sfr, kter podporuj tento zpsob stravovn. Dle se musme postarat o to, aby spojen s tmto kanlem bylo podn pevn, abychom z nho mohli erpat tvoivou slu. Ta nm toti zajist a zachov dokonal zdrav a spokojenost na vech rovnch - co je podstata opravdov vivy. Bosk vyivovac kanl, jm proud strava boh, je kanl nepodplatiteln, kter obsahuje bezedn zsoby energie zrovna tak jako ryz - bosk kosmick pota. Mnoho lid zpadnho svta zapinilo a zapiuje zmatek v bukch svch tl, je dky pvodn vloenm pirozenm programovacm kdm pracovala bez omezen. Tento zmatek je zpsoben nedostatenm povdomm
63

o propojen mysli a tla, omezenm stle se opakujcmi schmaty promluv k sob samm, sebehodnocenm, hodnocenm druhch, negativnm mylenm a tak dle. Ji velmi dlouho vedeme sv ivoty v zajet omezujcch nzor, pesvden a povr, o nich jen zdkakdy zapochybujeme, take nae tlesn, emocionln a duevn biosystmy se nastavily na program atrofie a rozkladu. Jednm z nejmocnjch zdroj emocionln a duevn vivy, kter je nm dnes dostupn, je model mylen, jen si sami zvolme. Avak skuten inek naprogramovn naich biosystm a spch jakhokoli kdu zan a s vrou, e jsme kad bohem v tlesn form. Jedin pak nm budou nae biosystmy naslouchat a budou plnit instrukce, kter jim pedme. Nsledujc technika uvd hlavn, nejzkladnj kd ke stabilizaci tlesn vhy, zdrav a proudu bosk vivy. Doporuujeme pouvat jej denn, protoe okolnosti ve svt a vlivy, kter z nj pramen, maj tendenci se kadm dnem mnit. Program Bosk vivy - technika 10: Program a image: dokonalho zdrav, rovnovhy, tlesn hmotnosti

I kdy jsem se tohoto programu ji dotkla v nkterch svch knihch, uvdm jej zde znovu, jeliko se jedn o nejdleitj metodu, jak udrovat proud bosk vivy. Tento programovac kd se pouv k ustlen tlesn hmotnosti v ppad, kdy u nepijmme materiln stravu. Rovn jej meme vyut k udrovn tlesn harmonie na vech rovnch, a u jdlo povme, i ne. Dle slou k eliminaci jakchkoli ruivch vliv, kter obsahuje pam bunk a kter pedstavuj pozstatky pedchozho ivota. V neposledn ad se d tak uplatnit k oprotn se od hranic omezujcch nai vnmavost, kter ze svta pijmme a kter souvisej s promujc se povrchn mdou image. Afirmace mus bt pouvna denn. Spov v tom, e znovu a znovu upmn opakujeme nsledujc vtu: Dokonal tlo, dokonal rovnovha, dokonal vha a dokonal image TE." Pi opakovn tchto slov spojujte kad z prst jeden po druhm s palcem tak, e optovn vytvte mudru. Aby tento program inkoval, muste si uvdomit dv vci: Znovu zdrazujeme, e zmnn kd muste pronet s vdomm, e jste vtlen bh, pn nad biosystmem, a proto m tento biosystm za kol vs poslouchat. Muste pijmout zmr, kter je ve slovech obsaen, a porozumt mu.
64

Co tedy znamen ?

Dokonal zdrav: Tmito slovy kte svmu biosystmu a svmu BON, e od vs prv dostv svolen k tomu, aby vs uvedlo do stavu dokonalho fyzickho, emocionlnho, duevnho a duchovnho zdrav. Dle vyslovujete zmr, e jako vlastnk svho biosystmu budete t takovm stylem, kter je potebn na podporu dokonalho zdrav (jak je uvedeno v programu L. L. P., technika 4 v tto kapitole). Opravdu toti dochz k situacm, kdy se lidem dostane nhlho a spontnnho uzdraven, jakmile jejich upmnost a pokora doshnou vrcholu v uritm frekvennm psmu; ob jsou tedy dleit. Dokonal rovnovha: Zde svmu BON dvte svolen, aby vs uvedlo do stavu dokonal rovnovhy na vech rovnch vaeho byt po vechny ivoty; abyste tohoto stavu doshli v radosti, klidu a milosrdenstv a aby vm zajistilo ivot v rovnovze se vemi existujcmi poli. Pamatujte, e nae BON je vemocnm a vevdoucm nejvym potaovm sprvcem naeho systmu - pokud mu ovem dovolme, aby jm bylo. Tento inn program ocen kad, kdo za a) v v slu BON, za b) chpe multidimenzionln skutenosti a za c) ji vnoval njak as tomu, aby se vypodal s omezujc a negativn bunnou pamt. Dokonal vha: Tato slova znamenaj, e se vzdvm sv vhy a odevzdvm ji svmu boskmu J. Souasn sv bosk J dm, aby mi nastavilo takovou tlesnou hmotnost, kter je pro m ideln. Je dosti zvltn, e kdy lid opakuj svou dost s upmnost a pesvdenm, ve skutenosti na vze piberou, ani by cokoli jedli. Dokonal image: Vzdvm se svho image a odevzdvm jej svmu boskmu J, ktermu dovolm, aby skrze mne vyzaovalo do svta svj vlastn dokonal image. Dky tomu se nenechm ovlivovat statusem quo a pojetm krsy, kter uruje. Tento kd m sv opodstatnn, protoe vme, e opravdov krsa pochz ze ze BON. Programovac kd dokonalho zdrav, dokonal rovnovhy, dokonal vhy a dokonalho image pouvejte denn, a zatmco jej odkvte, spojujte kad prst s palcem. Mudry se tmto zpsobem stvaj soust programu, kter se pak pmo vstebv do energetickho pole tla. Pokud znte nstroj chi, budete vdt, e tento program psob nejefektivnji, jestlie se provd ve chvli, kdy proud chi dospje na konec oscilanho cyklu. Toto tma si rozebereme podrobnji v sti, je se zabv prostedky bioochrany. Pochopiteln existuj dal specifick programovac kdy, kter jsou rozhodujc pro zdrn nasycen se vlnami thta - delta. Vztahuj se vak nejenom k otzce prohlouben zdrav, ale tak zcela konkrtn k oblasti prnick vivy, kde se jedinec me osvobodit od poteby pijmat hmotnou stravu. 65

Z tohoto dvodu se jimi budeme zabvat v jedenct kapitole.

POSVTN SEX
7. Mikrokosmick orbit jako viva Pjem fyzick potravy na zklad naeho vlastnho rozhodnut pedstavuje ji po lta klasick pstup, kter je uznvn a kter byl ji prozkoumn. Lska lovka k jdlu je zdokumentovna stejn jako fyzick inky vyplvajc z polykn uritch druh potravy. Kadoron se utrat miliardy dolar za len nemoc, kter jsou projevem patn volench stravovacch nvyk. Zkombinujeme-li je s nedostatkem tlesnho cvien a pemrou stresu modern doby, stvaj se smrtelnmi. Vzkumy nyn pesunuly svj zjem na faktory emocionlnho a duevnho stresu a na jeho souvislost s lidskm zdravm, a dokonce i dlkou ivota. Svou pozornost jsem poslednch ticet let vnovala tm faktorm, kter pispvaj ke zdrav a spokojenosti jedince. Ten nejlep program, jak mohu pedloit po tiaticeti letech empirickho vzkumu na druhm stupni, je Luscious Lifestyle Program (L. L. P). Jedn se toti o jedin mon recept, kter nm zajist zdrav, a u fyzick, emocionln, duevn, i duchovn, a kter vyhov naim touhm po tst a spokojenosti. Jdlo a sex pedstavuj dv konstanty, kter pro mnoh lidi vdy byly a stle jsou jak potebou, tak zbavou. Dal dobe prozkoumanou oblast je rovn schopnost rozmnoovat se prostednictvm sexu, ale tak uvat si sex jen pro poten a poitek, bez touhy stvoit nov ivot. V obou ppadech jde o oblasti, v nich se utrcej miliardy dolar, aby se lid pobavili podle svch chut - od nejluxusnjch restaurac a po stnky s rychlm oberstvenm, od relativn novch postup posvtnho sexu a po nejrznj obchody s lehkou nebo tvrdou pornografi. Vypad to, e lidsk poteby jsou v tchto oblastech nekonen. Vzhledem k tomu, e tu chyb dn viva, dok tyto poteby samy sebe npadit podncovat. V zpadnm svt zatm nikdo do hloubky nepretudoval vivu, kterou lze zskat vyuitm a pesmrovnm sexulnch, emocionlnch a duchovnch energetickch proud. Ano, je to tak - podle nkterch vzkum a starodvnch uen se me sexuln aktivita stt formou bosk vivy, pokud se vyuije nleitm zpsobem. Zjistili jsme, e zskn pstupu k bosk viv souvis s jistm zpracovnm vnitnho alchymickho proudu, jeho sla se aktivuje a uvoluje prostednictvm ivotnho stylu. Jeho nedln sousti tvo meditace a programovac kdy. Schopnost erpat boskou vivu z vnitnch sfr skrze sv atomy a pivdt ji do bunk
66

pedstavuje proces, kter vyuv energii rozdlnm zpsobem, ne jak je nm vtpovno v zpadn spolenosti. Jednm z pklad uit energie k nasycen a poslen tla je taoistick metoda uzdravujc lsky, kterou vyuuje Mantak Chia. Mla jsem to tst, e jsem s Mantakem mohla strvit njak as v listopadu roku 2002. Tehdy se nae skupina setkala, abychom projednali a pot spustili program The Madonna Frequency Planetary Peace Program (Frekvence Madony a celosvtov mr). Bhem naeho setkn jsem mla pleitost prodiskutovat s nm tma taoistickch metod a proudu bosk vivy. Lidi, kte u nepotebuj zskvat vivu prostednictvm materiln stravy, oznauji jako ty, kdo iji ze svtla. Jeden z problm, s nm se bhem let setkvaj, je, e ztrcej schopnost udrovat si vazbu k tto zemi. Pina spov v tom, e energie, kter pijmaj k viv svch tl, jsou natolik ist a ulechtil, e tento materiln svt asto vnmaj tak, jako by byl pli cizorod na to, aby v nm trvili as. Z tohoto dvodu mnoz z tch, kdo se iv svtlem - stravou tetho stupn, dvaj pednost ivotu v tichu a samot. Jeliko nejeden z ns m prci, kter vyaduje, abychom byli pevn zalenni do tohoto svta, je teba zabvat se otzkou, jak si i nadle zachovat spojen se zem. Proto vele doporuuji metodu chi-kungu a taoistick metody, dky nim se dle dokeme soustedit na svj cl na tto zemi, a pitom se nebudeme ctit tak odcizen. Cvien, jako napklad elezn koile, a mnoh dal jsou vynikajcmi prostedky k tomu, abychom si vytvoili a upevnili vazbu k zemi a zrove naerpali energii. 5) Dalm obvyklm problmem je pijmn energi, kterm pestaneme bt naklonni pot, co se vrazn zv rove na citlivosti. O tom jsme u podrobn hovoili v sti Pjem versus vyzaovn v kapitole Pekky vivy. Proti nedoucm energim tak meme bojovat s pouitm rznch prostedk biopole, o nich se zmnme v jedenct kapitole. Po zemi vak dnes chod daleko mn osob, kter ij ze svtla, ne lid sexuln aktivnch. Proto jsem se rozhodla zalenit informaci o metod mikrokosmickho orbitu do tto kapitoly, nebo tento postup je velmi silnm zdrojem vivy pro ns pro vechny bez ohledu na to, zda se rozhodneme jst, nebo ne. Jestlie sami sob dovolme, abychom se stravovali vlun prnou - co odpovd tetmu stupni programu Bosk vivy - nae sexuln energie se tak zmn.

5 O energetickm cvien chi-kung obshle pojednv publikace S-Ming Tchang, Martynovov Tamara: ng-juan chi-kung. Eugenika, Bratislava 2002 - pozn. red. 67

Stejn jako mnoz taoistit Misti, tak i Mantak se ve svm vzkumu pevn sousted na vyuit chi nebo prny, pochzejc jak z vnjch, tak i vnitnch zdroj energie, k viv tla. Jestlie zvme mnostv chi ve svm systmu a umonme j, aby tmto systmem cirkulovala, dokeme se pak napojit na kanly bosk vivy, piem ovem zstaneme spjat se zem a zachovme si sv aktivity v souasnm modernm svt. Taoistick metody cvien uchovvaj a transformuj chi neboli energii a vyuvaj ji ke vztyen posvtnho Boho chrmu uvnit tla. Ten pak slou jako studnice, z n dotyn me chi erpat, a tud se vdycky tit nejlepmu zdrav. Nechme-li tuto energii proudit v jistch okruzch i energetickch tocch skrze mozek, sexuln orgny a vbec skrze vechny nae orgny, pak jim dokeme zajistit jak odpovdajc vivu, tak zachovn optimln dlky ivota i vkonnost. Mantak ve sv knize Healing Love - Cultivating Sexual Energy (Liv lska - rozvjen sexuln energie) pe: Taoist kaj, e orgazmick energie je tm nejlepm vtakem tlesnch esenc, zskanm ze vech orgn, lz a bunk pomoc asn elektrochemie v procesu vzruen. Tlo si toti mysl, e se chyst stvoen novho ivota, dtte. Z tohoto dvodu uvoluje po vech strnkch nejhodnotnj energii, aby nov ivot mohl vzniknout." Mantak uvd, e dokonce i jednoduch metoda obdaen kadho orgnu smvem - stejn jako technika, kterou osobn pouvm a jejm prostednictvm svmu tlu nkolikrt denn upmn opakuji Miluji t, miluji t, miluji t..." - zlepuje zdrav a zvyuje vitalitu a vyivovac proud. (Viz druh a tet technika v tto kapitole.) Samozejm k tomu nezbytn pat veden takovho ivotnho stylu, kterm tlu dokete, e jej opravdu milujete a e jste pipraveni zachzet s nm s ctou a respektem. Mantak dle k, e je to pedevm energie sexuln, kter m tendenci nsobit i umocovat nae zkladn emoce, take m vce budeme provat lsku a volit pozitivn mylen, tm vce bude nae energie obecn narstat, a proto taoistick uen podporuj ovldnut mysli a rovn emoc. Ze stejnho dvodu doporuuj taoist est livch zvuk k oitn orgn, tak aby bylo mon daleko blahodrnji a prospnji vyut chi, kter je v nich uskladnna a penena. Nasycen biosystmu prostednictvm vyuit energi rozmnoovacho centra, duchovnho centra a centra srdce, m za nsledek, e je v naich silch zskat, upevnit a uchovat si dokonal zdrav na vech rovnch. Stejnm zpsobem meme doshnout mladho vzhledu bez ohledu na n vk. Metafyzici zjistili, e ti nejmocnj druhy energie, jak nae tla vyrbj, jsou: 1. Rozmnoovac energie ke stvoen novho ivota, kter vznik a nabv na intenzit prostednictvm sexulnho vzruen a spojen.
68

2. Duchovn energie, kter vznik, kdy dojde k aktivaci estho a sedmho smyslu - a s nm souvisejcch lz, hypofzy a epifzy - a kdy se otevou, nalad a zesl temenn a eln akra. 3. Energie lsky, kter vznik prostednictvm akry srdce (viz istota srdce devt bod tto kapitoly). Kdy se uveden energie zkombinuj a cirkuluj v tle prostednictvm metafyzickch technik vetn taoistickch energetickch nstroj, o nich u Mantak, meme je vst tak, aby poskytovaly stravu naim bukm, orgnm, a do morku kost. Na rozdl od zkladnch technik dchn pedstavuje mikrokosmick orbit, tak jak jej popisuje Mantak ve sv knize Sexual Reflexology - the Tao of Love and Sex (Sexuln reflexn mas - Tao lsky a sexu), bjenou cestu ke spojen a pemn tchto mocnch energi v substanci, je je pro tlo daleko vivnj ne jen pouh pltvn touto nashromdnou energi, kter je typick pro tradin zpadn sexulni praktiky. Pokud se o naznaench metodch a technikch chcete dozvdt vce, doporuujeme vm k peten ve zmnnou knihu. Mikrokosmick orbit je jednoduch metoda, kter slou ke zajitn cirkulace energi, o nich je e, a k oberstven, viv a aktivaci mozku, nervovch a hormonlnch systm a orgn obzvlt tehdy, jsme-li unaveni. Mantak k: Sexuln energie pedstavuje energii (stravu), kterou n mozek me okamit pout." Dle pe: Pokud oba partnei otevou sv mikrokosmick orbity, dojde ke znanmu zeslen pirozen polarity mezi muem a enou a k vraznmu zmohutnn proudu energie, protoe tyto dominantn kanly napjej vechny ivotn dleit orgny a s nimi spojen meridiny. Tato vyivujc vmna, kter navozuje rovnovhu, pedstavuje jdro metody uzdravujc lsky a je soust toho, co nakonec vede oddan ky dle za hranice sexuln rozkoe a k dlouhovkosti a nesmrtelnosti." Vedle citac z Maniakovy knihy, kter se zamuje na tma posvtnho sexu, bych v nsledujcch dcch rda popsala jednoduchou meditaci, jejm provdnm si pro sebe zajistme cirkulaci uvedench energi a vivu plynouc z jejich sly. Nejdve cvite kad sm a pozdji, je-li to mon, se svm partnerem. Program Bosk vivy - technika 11: Meditace mikrokosmick orbit: Posate se pohodln, ale vzpmen k tich meditaci.
69

Dbejte na rovn zda. Provdjte dech lsky. Pi ndechu opakujte Jsem lska", pi vdechu Miluji". Do svho srdce pivdte nekonen zdroj lsky, a pak tuto lsku poslte dol do pohlavnch orgn. Provdjte techniku vnitn smv. Vylete smv ke svmu srdci, svm prsm, pohlavnm orgnm, ake ela a temenn ake. Dl I. Obr. 5 (orig. diagram 5) Dotknte se jazykem patra svch st. Zlehka jm posouvejte smrem dozadu, jako kdy se pokoute ochutnat boskou amritu (viz meditan technika 13). Zante stahovat a uvolovat ty svaly, ktermi spoutte a zastavujete moen. eny si pi stahovn sval pedstavuj, e erpaj energii ze svch vajenk a vedou ji dol k perineu, tedy ke hrzi. Mui si pedstavuj, e berou energii ze svch varlat a vedou ji nahoru. Zviditelnte pro sebe tuto energii tm, e j dte barvu. Pokraujte a vnmejte, narst. ve stahovn a uvolovn sval jak tato energie rozmnoovn

Stle stahujte perineum, piem si pedstavujte, e nahromadnou energii poslte nahoru k potenmu bodu ptee. Nepestvejte stahovat a uvolovat svaly. Stle shromaujte vt mnostv energie. Neustle ji vyslejte ke spodn sti ptee, kde si pedstavujte, e se zadruje a ms s energiemi kundalini. Pak si pedstavte, e jakmile sthnete svaly, vymrtte tuto energii smrem nahoru, tedy od perinea k zatku ptee a pak pmo vzhru skrze akru osvcen, kter se nachz vzadu na hlav, v mst, kde si eny upevuj ohon.
70

Tot provete znovu, avak s jednm rozdlem - pedstavte si, jak tu energii vystelte nahoru po svch zdech skrze akru osvcen a do temenn akry. Dejte t energii novou barvu. Jazyk stle spov na pate. Stle stahujte a povolujte svaly a poslejte vce energie nahoru po ptei do temenn akry. Nyn si pedstavujte, jak odtud proud do akry ela. Nsledn si pedstavujte, e tok energie vede z akry ela do akry srdce. Nakonec vidte, jak se energie sexuln, duchovn a energie lsky smchvaj dohromady. Svou mysl sledujte proud tto smsi a vete jej opakovnm kdu Sex, duch, lska, sex, duch, lska". Nam myslem je k sexuln energii pidat energii ducha a lsky, a tak na vnitn energetick rovni doshnout dokonal rovnovhy. Na zvr, zatmco bezustn smrujete a uvolujete zmnn svaly a poslte stle vce energie vzhru po ptei pes duchovn centra do srdce, si pedstavujte, e tato energie dle proud ze srdce zpt do perinea a znovu nahoru po ptei, m uzavr dokonal orbit. Tento postup opakujte tak dlouho, dokud nezanete zcela pirozen ctit, jak ten proud energie obh po kruhovitm orbitu, kter jste sami vytvoili a kter je znm jako mikrokosmick orbit. S rostouc rychlost proudn mjte stle ped oima barvu dan energie. Vte, e barva, kter ped vmi vyvstv, je pro vs v danou chvli dokonal. Mete dokonce pokroit tak daleko, e budete vnmat, jak ve vs tato energie pirozen obh i bez toho, abyste museli svaly stahovat a povolovat. A tuto metodu sami zvldnete, mete ji zapojit do milovn se svm partnerem. Posate se na jeho/jej kln anebo si spolu lehnte. Zmna, k n v ppad asti partnera dochz, spov v tom, e jakmile energie zane proudit, poleme ji ze sv srden akry do jeho/jej. Zrove si pedstavujeme, jak proud dol jeho/jejm tlem a nsledn nahoru po ptei a tak dle. Nebo tuto energii meme vst ze sv akry ela do jeho/jej. V tomto bod vak musme stle zachovvat orbit ve tvaru slice 8, tedy symbolu nekonena, nebo energie probh obma naimi tly. Doporuuji tuto techniku mikrokosmickho orbitu cviit samostatn kad rno pt minut a pistupovat k n, jako by suplovala bnou sndani, kter je vak uren naemu nitru. Smsme-li takov energie, kter u zmiovan metody vyuvme, se symbolem nekonena, snze vzjemn doshneme harmonitjho stavu. Navc nm to umon aktivovat telepatick spojen obzvlt tehdy, vedeme-li energii skrz centrum ela. Dky tto technice se rovn stvme
71

citlivjmi, a pokud jsme na sebe navzjem naladni, otevrme si cesty k tomu, abychom doshli orgazmu jak v srdci, tak v mozku. (Jestlie se chcete o tto technice dozvdt vce, abyste ji dokzali cviit s vt pesnost, pette si prosm knihy Mantaka Chia o mikrokosmickm orbitu a uzdravovn sexem.) Tibett lmov ji dlouho pouvaj mikrokosmick orbit nejen k pesmrovn sv neupoteben sexuln energie v obdob celibtu, ale vyuvaj ji tak k pi o stavbu kost, vetn kostn den, orgny, meridiny, krevn eit a celkov tlesn biosystm. Spojen zmnnch t velmi mocnch energi v tle uvoluje z energetick zsobrny pozoruhodn innou vyivovac slu, kterou kad ve svm nitru pirozen disponujeme. Je zajmav, e kdy se lidsk biosystm rozechvje soucitem a bezvhradnou lskou a kdy tuto vibraci spoj s energi sexulnho vzruen, zane v tle dochzet k novm chemickm procesm s rezonanc osm hertz. Jde o hranin frekvenci ped hladinami alfa - thta, kter rezonuj v rozsahu od ty do sedmi kmit za sekundu. V tomto stavu, kter meme po chemick strnce oznait jako nov, je kad buka tla vyivovna Bo lskou a ct se naprosto spokojen, k emu automaticky dochz, kdy jsme naladni na psmo thta. Metoda posvtnho sexulnho ivota se mezi metafyziky stle vce stv bn rozenm zpsobem vivy sebe sama - na rozdl od lohy, kterou v tto oblasti hraj fialov svtlo, hypofza a epifza.

SLA BON
8. Fialov svtlo, bosk amrita, lzy hypofzy a epifzy jako nstroje k aktivaci sily BON: techniky 12,13 a 14. Slu BON pirozen aktivujeme pomoc osmi bod ivotnho stylu, kter jsou uvedeny v pt technice, a pomoc programovacch kd z techniky slo deset, je dohromady udruj n biosystm oteven a naladn na kanl bosk vivy. Jeliko BON kadho z ns je pvodnm pnem nad naimi biosystmy, jedinou z nejprozravjch vc, jakou meme udlat, pokud ns zajm trval zdrav, tst a nalezen vnitnho mru a blahobytu, je uznat Jeho existenci, naladit se na Jeho frekvenci, vdom s Nm spolupracovat, milovat Ho a bt Jm milovn, splynout s Nm a vzdt se Mu. BON je hlavnm zdrojem vivy na druhm a tetm stupni naeho programu. Kad z ns se me na Jeho slou napojit a bt j vyivovn po strnce fyzick, emocionln, duevn i duchovn. Nebo, jak neustle opakujeme, BON - To bosk v ns - je doslova Bh sm. Kdyby neexistovala dn sla BON, kter by pohnla n mechanizmus, neili bychom. Tato sla 72

vak doke mnohem vce, ne jen vdechovat nm ivot. Aby ns BON, kter m vdy naplno oteveno pstup ke kanlu bosk vivy, mohlo spn sytit svou silou, musme si osvojit urit postoje, provdt specifick meditace (napklad ty, kter uvdme v tto knize) a tak se musme uchylovat k modlitbm. Jedin tak nae spojen a komunikace s kanly bosk vivy zstanou zachovny. Nae modlitby by vak zrove mly bt upmn a mly by vychzet ze srdce. Postoj pat mezi nejdleitj body, kter je nutno zvaovat z hlediska zskvn stravy, je je pro ns tolik potebn. Vzkumy prokzaly, e lid, kte mysl pozitivn, ij dle, stejn jako lid, kte mn jed. Dr. Shah v nedvnm rozhovoru, kter jsem s nm pipravila pro n bezplatn onlinov asopis The ELRAANIS Voice, uvedl: Postoj rozhoduje o rozvoji lovka, nboensk obce, instituce, domcnosti, rodiny a dalch zleitost. Dleitost postoje nelze nikdy dostaten ocenit. Vm, e k tomu posta citt od Charlese Swindolla, kter ekl: m dle iji, tm vce si uvdomuji dleitost postoje k ivotu. Postoj je pro m dleitj ne fakta. Je dleitj ne minulost, vzdln, spch, ne to, co si druzi lid mysl, kaj nebo dlaj. Je dleitj ne vzhled, talentovanost nebo dovednosti. Me buto utvet nebo rozbjet. Pozoruhodnou vc je, e kad den dostvme na vbr, jak postoj toho dne zaujmeme. Nememe zmnit svou minulost. Nememe zmnit skutenost, e se lid budou jistm zpsobem chovat. Nememe zmnit, co je nevyhnuteln. Meme udlat jen jedinou vc - hrt na struny, kter mme, kter vyjaduj n postoj... Jsem pesvden, e ivot je z deseti procent to, co se mi dje, a z devadesti procent, jak na to reaguji. A stejn tak je to s vmi... jsme zodpovdn za sv postoje." K doktoru Shahovi a k pnosm plynoucm ze stravy boh, z kanlu bosk vivy, se jet pozdji znovu vrtme. Poskytnout celmu lidstvu dokonalou stravu, kter mu zajist zdrav, spokojenost, mr a blahobyt, znamen vytvoit rj na tto planet. O tto skutenosti hovo i nsledujc vatek z druh knihy edice Biofields and Bliss nazvan Co-creating Paradise (Spolen stvoen rje): Podle metafyzik existuje pouze jedin sla, kter se vyznauje schopnost stvoit rj na zemi. Existuje jedna jedin sla, kter ns doke spojit zpsobem, jen nm odhal nai vy pirozenost a spolen vazby. Existuje jen jedna jedin sla, kter je nepodplatiteln. Pouze jedin sla d n dech, napluje nae atomy a obdarovv ns sedmi smysly, abychom mohli provat krsu byt v tlesn form. Tato 73

jedin sla je nejvym potaovm sprvcem kadho mechanizmu skldajcho se ze 6,3 miliard bunk, tedy sprvcem kad lidsk bytosti. Jedn se o slu vemocnou, vevdouc, vemilujc, vestrannou, vudyptomnou - nachz se uvnit veho a ve obklopuje. Nazvm ji BON To bosk v ns. Souasn je tm, co lze oznait jako BOV - To bosk vudyptomn (DOE the Divine One Everywhere). Ve, co po ns nae BON d, je, abychom Ho poznali. Abychom poznali, abychom nali odvahu, abychom konali a abychom se ztiili, a tak t zi, kterou Ono pedstavuje, dovolili, aby za ns promlouvala a projevovala Jeho zzran dobrodin... To znamen est miliard lid, kte spolu ij ve vzjemn harmonii a kter vede jedna sla, je je ve vem a vemu je spolen, nebo BON pesahuje hranice vdom, ega, kultury i genetickch vliv." BON a fialov svtlo: Nae BON se projevuje po strnce fyzick, emocionln i duevn prostednictvm vlnn lsky a svtla. Lska je to, co ctme, kdy provdme meditaci a v tichu usilujeme o proitek souladu se svm BON. Lska pin stravu fyzickmu a emocionlnmu tlu. Svtlo je to, co vidme, kdy se zamme na sv tet oko a aktivujeme hypofzu a epifzu, vetn hypotalamu. (Hypotalamus slou jako jaksi vnitn televizn obrazovka, kter nm umouje sledovat fialov svtlo naeho BON.) Fialov svtlo se podl na viv duevnho tla, protoe v sob pin kdy a balky informac od zdroje nejvy inteligence, kter mnoz pojmenovvaj slovem bh. Dl I. Obr. 6 (orig. diagram 6) Podle starodvnch pramen pr v ake srdce sdl trojit plamen fialovho svtla. Obrzek ukazuje jeho tradin znzornn. Tao, fialov svtlo a Polrka: Starovk tao u, e spektrum fialovho svtla dopad na hmotnou zemi skrze nemnn msto, je pedstavuje Polrka. Dle u, e kdy se s touto hvzdou spojme, vymanme se z vleku pirozench cykl ivota a smrti na tto zemi. Zdroj nejlep vivy oznauj taoist jako wu-chi - tedy centrum univerzln energie, z nho se rod nebe i zem. Taoistit Misti kaj, e v tle existuj ti vstupn brny, jimi lze pijmat vivu pochzejc z wu-chi: horn tan-tchien, co je akra ela, stedn tantchien, tedy akra srdce, a spodn tan-tchien neboli sakrln akra. 74

Pokud se sprvn naladme, dok tato ti energetick centra, e v ns dojde ke spojen nebe a zem. Taoistick srdce m sedm vrstev, sedm elektromagnetickch pol a sedm stav soucitu. Mantak Chia pe ve sv nezvisl pruce Darkness Technology (Technologie tmy): Kombinace infraervenho zen pochzejcho ze souhvzd Velkho vozu a fialovch paprsk Polrky m pozitivn, vivn inek na tlo a mysl tch lid, kte vd, jak tyto druhy svtla zskvat. Taoist v, e fialov souhvzd Velk vz a dal souhvzd tvo tak zvan nebesk brny", skrze n mus ve iv projt, aby se mohlo vrtit ke svmu prapvodnmu zdroji, tedy k wu-chi, kter pedstavuje stav souladu s tao." Z pohledu nauky o dimenzionlnm biopoli se tao i soulad v biosystmu lovka projevuje jako vdom sla, ji nazvm BON. Mantak dle uvd: Epifza pedstavuje princip jang, naopak hypotalamus pedstavuje princip jin. Dky tomuto faktu se ob lzy vyvauj, co taoist pokldaj za hlavn spna univerzln sly. Jakmile se duch (BON) probud, usdl se v hypotalamu. Kdy dojde k propojen epifzy a hypotalamu, zanou vydvat mocnou vyrovnanou slu." Taoist tak hovo o velkm duchovn kotli, nebo o vnitnm zdroji energie, kter, jestlie se na nj napojme, doke uzdravovat a sytit nae tlo, zajistit nm fyzickou dlouhovkost, a pokud bychom si to pli, doke ns uinit i nesmrtelnmi. Na dal stran Mantak vysvtluje, jak epifza pracuje, kdy dojde k jej aktivaci. Epifza uvede do pohybu kaskdu tlumcch reakc, kter umon, aby se pedstavy a snov stavy vynoovaly za plnho vdom. Nakonec mozek zane produkovat tak zvan duchovn molekuly, pentametoxydimetyltryptamin (5-MeO-DMT) a dimetyltryptamin (DMT), kter usnaduj transcendentlni proitky univerzln lsky a soucitu." Bez zajmavosti nejsou ani dal poznatky Mantakova vzkumu. Dokldaj, e aktivovan hypotalamus nejene reguluje krevn tlak, tlesnou teplotu a vyvenost tekutin a elektrolytu v tle, ale prostednictvm procesu dynamick rovnovhy upravuje tak tlesnou hmotnost. Z tohoto faktu tedy vyplv, e je-li epifza zaplavena fialovm svtlem, je-li aktivovna a je-li propojena s hypotalamem pomoc svtelnch paprsk a programovacch kd, pak pirozen meme doshnout toho, e svmu tlu vdom naprogramujeme dokonalou vhu. Velmi zajmavm taoistickm tvrzenm je, e Polrka d njakch pt set miliard hvzd, mezi n pat i Zem, a e ve vesmru je dalch est bilion hvzd, tedy takov mnostv, kter odpovd a odr poet dalch esti bilion bunk lidskho tla. Avak k jednomu z nejzajmavjch nzor, s nm jsem se v taoistickm uen setkala, pat ten, jen k, e spn programovat lze pouze fialov svtlo. 75

V jedenct kapitole se budeme zabvat trojitm plamenem fialovho svtla St. Germaina a rovn vznamem maltzskho ke.

Fialov svtlo
Fialov svtlo jako strava pro biosystm: Dalm z nstroj vivy, s jeho pomoc lze doshnout asnch vsledk, je zaplaven bunk tla fialovm svtlem o frekvencch delta - thta. U jsme dve uvedli, e meme doshnout jistch schopnost a stav, kter zvisej na tom, zda dokeme navzat a udret si hlubok spojen prv s hladinami thta - delta a zda zachovme urit vnitn brny oteven. Mezi tyto schopnosti a stavy pat: jasnovidnost, mimosluchov vnmn, nadhmatov vnmn, fyzick nesmrtelnost, schopnost pouvat kapacitu mozku na sto procent, schopnost oprostit se od procesu strnut, od nezbytnho pouvn tekutin a potravy a od poteby spnku, schopnost odhmotnn, bilokace a holografick projekce. Dnes je ji vtina metafyziku obeznmena se skutenost, e se kad buka skld z molekul, kter jsou tvoeny atomy - a ty z 99,9 % pedstavuj voln prostor. Tento prostor je ozou ryz inteligence, ivoucho organizmu naplnnho vdomm BON. Pokud pouijeme programy a nstroje na pesmrovn energi, kter m probrme, nic nm nebude stt v cest, abychom se nauili otevt sv vnitn brny nebo zdokonalili stahovn dat, kter k nm tmito ji otevenmi brnami pichzej. Tak meme zpstupnit sv pole mimodnm frekvennm psmm, v nich se neustle odvj velk obraz. Jinmi slovy pokud lid aplikuj uveden metafyzick prostedky a nstroje, oteve se jim daleko pozitivnj realita, kter je doke nasytit mnohem zdravjm zpsobem. Podme-li BON, aby zaplavilo n biosystm fialovm svtlem, zane toto svtlo psobit jako potaov antivirov program, kter ns bude automaticky uzdravovat a vyivovat a jeho inky poslme pedevm tak, e zapojme programovac kd dokonalho zdrav, dokonal rovnovhy a tak dle. A otevete sv vnitn brny dokon, zaplavte buky svho tla istm fialovm svtlem. Nechejte ho neustle proudit skrze vnitn energetick centra nebo akry. Bude to pro vs snadnj, jestlie vytvote spojen sloupec aker (viz sedm a osm obrzek, str. 98). Tento proces, kter oznauji jako zaplaven, me rovn probhat pomoc sytmu smyky zptn biovazby pot, co jste nastolili pvodn energetickou dynamiku. Program Bosk vivy - technika 12:
76

Jak biosystm a jeho pole s frekvennm rozsahem thta - delta zaplavit fialovm svtlem: Nsledujc nstroj povauji v programu Bosk vivy za jeden z nejinnjch a nejdleitjch, nebo se v nm jedn o zdroj Bo lsky, Bo moudrosti a Bo moci, z nho si lidsk biosystm me obstarvat ideln stravu.

Dl I. Obr. 7 a 8 (orig. diagram 7,8) Vytvoen souvislho vcho sloupce aker ze zcho fialovho svtla. Pvodn kresba od Chuana Li

Nejdve provete ne popsan cvien na rozen aker a vystavjte souvisl sloupec i vc tunel svtla napojen na vnitn sfry. Tm naveme spojen fialovho svtla se zdrojem sly BON. Nejlpe toho doshneme, kdy nejprve vyuijeme prvn, druhou a estnctou techniku ze sedm kapitoly, s jejich pomoc si navodme stav naprostho soustedn. 1. Pedstavte si ist fialov svtlo, kter do vs vstupuje temenem hlavy a kter svou silou zaplavuje a roziuje kadou vai akru. 2. Pedstavujte si, jak se kad vae energetick centrum roziuje a roste vlivem tohoto vyivujcho svtla, a se sousedn akry dotkaj jedna druh, a vytvo tak souvisl sloupec svtla. 3. Pak se zamte na pedstavu, v n ten vc sloupec vyzauje miliony paprsk fialovho svtla do vaich bunk a atom. 4. Vnmejte, jak paprsky fialovho svtla, kter jsou pln energie, prozauj vae atomy a otevraj vnitn brny.

77

5. Pedstavujte si, jak se tyto paprsky rozpnaj a na samou hranici sv maximln rozpnavosti6), jak potom pitahuj fialov svtlo obsaen ve vnitnch sfrch a nakonec se stahuj zpt. 6. Soustete se na to, jak tyto paprsky fialovho svtla zptn zaplavuj vae atomy, buky, orgny, krevn eit, meridiny a tak dle, a nakonec zaplav cel biosystm. 7. Pedstavte si, e se tento proces rozpnn, pitahovn a stahovn dje pirozen a automaticky, stejn jako teba dchn, a e udruje vae buky naladn na vnitn sfry pol fialovho svtla. Meditace, kterou jsme prv popsali, je nezbytn pro vivu jak na druhm, tak i na tetm stupni. Pokud kadodenn upneme svou pozornost na zmnn spojit akrov systm, budeme jej tm napjet jako nco skuten existujcho a on bude slit. Zapojme-li navc do tohoto systmu dchn, zane si sm vytvet svj vlastn systm smyky zptn biovazby, kter bude ve vsledku stle udrovat n biosystm naladn na vnitn kanly thta - delta. Tento stav nastane, protoe pirozenost tchto samotnch frekvenc - kter zahrnuj fialov svtlo transmutace -je pitahovat fialov svtlo vnitnch sfr zptky k sob. To, co tyto frekvence d, je toti hlubok poznn, e vechno je soust jednoho velkho celku. innost tto meditace a pole akrovho sloupce opt zvis na naem ivotnm stylu a na tom, jak dobe provdme jednotliv kroky doporuen v tto knize. Existuje cel ada zpsob, jak naladit fyzick systm na psma thta - delta, kter spadaj pod BON a v nich je dostupn opravdov strava, piem jejich pnosy jsou nepopsateln. m vce erpme energii z vln thta - delta, tm vce zjiujeme, jak mlo toho o lidskm biosystmu vme, jeliko vechny doposud poznan zkony se nhle stvaj pouze jednm dlem mnohem vtho celku. Kad rove i kad pole m svou vlastn mnoinu zkon a svou vlastn dynamiku. Oboj tvo matematick podmnoiny pole toho Jedinho, z nho se vechno rod. Lid To nazvaj kosmickm potaem nebo Bohem anebo prvopotkem stvoen. K tto otzce Deepak Chopra ve sv knize How to Know God (Jak poznat Boha) dodv, e hmotn pole je podmnoinou kvantovho pole, kter je podmnoinou virtulnho pole. Podle nauky o dimenzionlnm biopoli prozauj kadou z naich bunk a kad z naich atom neustle miliony paprsk, kter se dle do vnitnch svt. Jestlie se energie rozpn

6 Maximln rozpnavost vyslanch paprsk je dna jejich rychlost, silou a potenc - pozn. autorky. 78

a stahuje a jestlie plat, e podobn pitahuje podobn, pak je v naich silch dit smr paprsk fialovho svtla tak, aby pitahovaly vce spektra fialovho svtla z vnitnch svt. Pestoe je dynamika pol thta - delta i dynamika vech ostatnch pol ovldna univerzlnm zkonem, jsou vechna pole pstupna jak vyladn na hladiny thta - delta, tak i ztrt tchto frekvenc. Tak plat, e vechny brny se tmto znm ustavin otvraj a zavraj. Jak a pro k tomu dochz, je prost podmnno nam ivotnm stylem a specifickmi programovacmi kdy. Tyto kdy psob jako software, potaov program, kter slou k tomu, aby hardware hmotnho biosystmu bel efektivnji. Smyka zptn biovazby vyvolv urit interakce s danm polem, co mn jeho rezonanci. Slovo, kter pedstavuje synonymum pro rezonanci, je frekvence. Tento pojem je ve fyzice definovn jako poet vln, kter projdou pevnm bodem za uritou asovou jednotku. Tak znamen poet cykl i vibrac periodicky se pohybujcho tla, kter probhnou za uritou asovou jednotku. Co se te periodicky se pohybujcho tla, meme ci, e jakmile projde sri udlost nebo situac a vrt se do vchozho stavu, prodlalo jeden cyklus nebo jednu vibraci. Nae osobn frekvence uruje, jak hodn nebo jak mlo bosk vivy dokeme zskvat. Rovn uruje, jak dlouho dokeme kotvit na hladinch thta - delta. Frekvenci vak lze nastavit tak, aby se biosystm po strnce emocionln a duevn ocitnul v jinm krlovstv - v krlovstv vy dokonalosti a citlivosti - jen pin uspokojen na daleko hlubch rovnch v porovnn se veobecnou existenc, kterou vede vtina lid v psmech beta - alfa. Fialov svtlo sedmho paprsku duchovn svobody pedstavuje nejist svteln spektrum uvnit hladin delta a thta, jak jen meme zskat a vyut pro vy dobro. Jedn se o zvltn psmo energie, pesnji psmo energie foton, kter m uritou frekvenci, je je pstupn prostednictvm st na vnitnch rovinch. Jde o speciln frekvenci i svteln spektrum. Pokud se nm jej poda zskat a smrujeme ho skrze n tlesn, emocionln, duevn a duchovn biosystm, zpsob mohutnou transmutaci a zmnu. Toto svteln spektrum vak projev svj maximln potencil pouze tehdy, pokud jsme ho naprogramovali pomoc specifickch zvuk a kd. Tmto se vysvtluje, pro se osm bod v programu L. L. P. zamuje na dleitost posvtnch zvuk. Vdy domorod kmeny a tradin nboenstv u pouvaj posvtn zvuky tisce a tisce let od potku svta. inili a in tak na zklad svch znalost, e zvuk m moc naladit
79

biosystm na hladiny thta a delta, ovem nejdve mus samozejm dojt k pesunu z psma beta do psma alfa. asn pklad vlivu posvtnch zvuk na biosystm jsem osobn zaila se svm manelem pi nvtv Pae. Mme takov zvyk, e kdy cestujeme, meditujeme v kostelech, kaplch, katedrlch nebo meitch, zkrtka tam, kam ns cesta zavede. Mn to obvykle ned, abych se alespo trochu nevnovala technikm a poznatkm dimenzionlnho biopole, co zahrnuje jemn ladn rznch pol. N vlet se tak stv odpoinkem i clevdomou prac. K mm oblbenm chvlm pat posezen v lese, v parku nebo na mstech, kde se konaj bohosluby - tedy tam, kde jaksi mohu tuit, vidt, slyet i si uvdomovat Bo moc. Bhem naeho paskho pobytu jsme uprosted Montmarteru objevili kostel, kter se najednou stal majkem, svtlem, je se mohutn tyilo nad ulic zahlcenou typickm turistickm ruchem a nepebernou nabdkou klub a sexshop. Bylo zejm, e kostel stle slou svmu elu. Psobil nanejv pvtiv. Kdy jsme sedli uvnit, vnmali jsme naprosto transformujc energii. Jasn ptomn pocit hlubokho spojen s Bom duchem, k nmu se tu lid modl, po nm tou a jeho vzvaj, naploval prostor mezi zdmi. Mal obyejn kostel St. Rita psobil v porovnn s katedrlami St. Michel a Notre-Dame velmi prost, pesto ml kouzlo, kter ty vt kostely, slouc jako turistick atrakce, njak ztratily. Z kostela St. Rita jsme s radostnm pocitem a naplnni jeho vlnami thta delta odjeli metrem do St. Michel - ohromujc katedrly, kter byla postavena ped nkolika stoletmi za elem bohoslueb pro krlovsk dvr. Toto msto peplnn turisty, kte obdivuj velkolep stny z barevnch skel, mlo tak siln pole beta, e pehluovalo cokoli, co bylo jen nepatrn ist. Posadili jsme se a rozhleli se. Najednou z reproduktor zadunl gregorinsk chorl. Vzneen a siln, oddan a mocn. Mnii zpvali jednotnm hlasem svmi kontraalty a vibrato, piem vneli do zpvu ve, co jen dokzali. Nhle se energie tohoto msta rozzila. Lid se zaali usazovat. Pole nabvalo na lehkosti a ivosti. Vichni pestali mluvit a v prostoru katedrly se rozprostelo posvtn ticho. Spatili jsme skuten zzrak. Stali jsme se svdky toho, jak posvtn zvuk doke rychle peladit huc pole beta na klidnj pole alfa. V tto knize hovome o rznch druzch vlnn a tak o faktu, e je to vdy nae touha, n postoj, n ivotn styl a dal initel, o nich jsme se doposud zmnili, co zcela uruje, jak intenzivn jsme zakotvili na hladin alfa, thta nebo delta. Mme k dispozici urit prostedky, kter meme aplikovat na urit chovn jednotlivch pol, a tm doclit uritch vsledk. Nejprve se ale musme poctiv podvat na svj ivot, abychom zjistili, jak druhy programovacch kd si mme opatit a pout, chceme-li
80

danch vsledk doshnout. Teprve potom budeme moci hloubji poznvat umn, jak utvet pole, pro n pedstavuje prioritn zklad fialov svtlo. V ezoterickch kruzch se ji dvno v, e fialov svtlo je nejmocnjm nstrojem transmutace. Rovn je znmo, e se skld ze t frekvennch psem. Prvn je psmo rovho svtla, kter nese energii Bo lsky. Druh tvo zlatolut svtlo, do nho je vtisknuta Bo moudrost, a tet je psmo modrho svtla, kter pedstavuje boskou moc. V okamiku vzjemnho slouen Bo lsky, Bo moudrosti a Bo moci meme vichni doshnout stavu svobody, v nm se v naprost istot projev nae bosk podstata. Bo lska, Bo moudrost a Bo moc jsou tak ti frekvence, kter se spojily v prapvodnm stvoen, z nho se zrodil veker ivot a inteligence, a ony tak mohly projt polem ki a podporovat tvoiv procesy odehrvajc se v kvantovm poli. Fialov svtlo pin energii dokonal transformace, dokonalho uzdraven, dokonalho povzbuzen, dokonalho vyladn a dokonalho proudn. Je tedy vivn na vech rovnch.

AMRITA - nektar bohu


BON a jeho viva pomoc amrity: Vedle epifzy a hypotalamu vyuv BON dal z dominantnch lz, aby nm mohlo poskytnout dostatek stravy. Pouv k tomu prostedek, kter u dobe znali nkdej jogni ve star Indii. Kdy dojde k aktivaci hypofzy a k jejmu zaplaven fialovm svtlem, zane tato lza produkovat nektar sladk chuti, kter je tak znm jako vnitn pramen mld. U ve starch vdskch svatch knihch se o tto tekutin pe jako o amrit, kterou ve velmi malm mnostv produkuje spc, avak probuzen mysl - tedy vdom ducha, kter sdl v hypotalmu, je v bdlm stavu. Jsou-li epifza a hypofza z hlediska svch potencil maximln aktivovny, produkce amrity se zvyuje. k se, e amrita je natolik inn, e doke vyivovat biosystm i na tetm stupni, a me jej tak osvobodit od nutnosti pijmat hmotnou stravu. Technika, kter slou ke Itimulaci hypofzy a ke zven pirozen produkce bosk amrity, pedstavuje postup sestvajc ze dvou st. Prvn st urit dobe znaj lid, kte cvi bojov umn.

81

Program Bosk vivy - technika 13: 1. pikou jazyka se zlehka dotknte patra, m v podstat doclte zapnut toku elektromagnetick energie tlem podobn jako v ppad mikrokosmickho orbitu. 2. Stimulujte hypofzu tak, e posouvte jazyk smrem dozadu, a jm nakonec doshnete co nejdle a stote jej pod pkem v horn sti krku. Abyste mohli jazykem doshnout co nejdle, muste svaly pod nm co nejvce napnout. U metafyzickch prostedk je vak nejbjenj to, e sla a schopnosti k nm pichzej dky naim zmrm, nikoliv dky tmto technikm. Pokud tedy den za dnem budeme posouvat jazyk o trochu vce dozadu s myslem stimulovat jeho polohou hypofzu, aby produkovala vt mnostv amrity, pak se tak stane. To, e jste ochutnali jej nektar poznte tak, e poctte neuviteln sladkou chu. Doporuuji vm, abyste tuto techniky cviili denn. Jejm prostednictvm budete aktivovat lzu hypofzy, kter vm zpstupn cestu ke zdroji bosk vivy. Navc kdy drte jazyk v uveden poloze, nejene omlazujete sv tlo, ale tak nemete mluvit, m skvle obdarovvte svt. Tato technika pedstavuje asn nstroj, kter se d pouvat v prci, v aut, ve spre, nebo kdy jste na nkupech anebo kdykoli si jen vzpomenete. Program Bosk vivy - technika 14: Hlavnm prostedkem, kter psob na aktivaci hypofzy a epifzy, je vlastn ivotn styl. Volme jej v souladu s programem L. L. P. Aspekty sluby a vegetarinsk stravy, je tvo soust tohoto programu, automaticky zvyuj nai vnmavost ke kanlu bosk vivy a tak vce pitahuj frekvence lsky, moudrosti, laskavosti a soucitu - tedy osmihertzov vibrace hladin alfa - thta. Jestlie tyto hlavn lzy aktivujeme rovn zplavou fialovho svtla, potom n biosystm zane vznamnji pitahovat tak vy elementy, ku a kosmick ohe, kter jsou na hypofzu a epifzu napojeny. Jde o ty elementy, je spolupracuj s temenn a eln akrou. Zatmco hypofza produkuje boskou amritu, epifza vyluuje ltku nazvanou pinolin, kter tak doke naladit mozek na psma thta - delta. Pokud jsou tyto lzy inn a naladn na vlny thta - delta, psob jako kosmick vyslac stanice, je nm umouj spn se sytit zenm fialovho svtla. Toto zen k nm pronik nejenom Polrkou, ale i Sluncem, je pedstavuje obrovsk zc bod energetick st, kter zen fialovho svtla pijm z centrlnho Slunce vnitnch sfr. Zdrn viva na tetm stupni zvis na aktivaci danch lz. Dr. Shah o tchto lzch pe: Pot, co jsem detailn prostudoval modern
82

vdeckou literaturu a srovnal ji se starmi indickmi duchovnmi texty jako i se zpadn okultn vdou a hnutm New Age, dospl jsem k zvru, e nsledujc skutenosti jsou naprosto zejm. Aktivace epifzy je klovou fz v procesu na psychick, duchovn a energetick transformace. Ve lze samotn dochz ke zpracovn a perozdlen energie. Epifza je nadazena vem endokrinnm lzm, a proto d ramenn stroj, reguluje srden rytmus, cyklus spnku a bdn a v neposledn ad zpomaluje proces strnut. M psychick vlastnosti a je mstem, kde pebv due i vdom - tak zvan tet oko. V tantrickm sytmu nese oznaen da akra. Aktivovat ji meme pomoc dlouhodobho praktikovn jgy a meditanch technik nebo pomoc metody solrn energie, je vak s klasickou jgou nesouvis. Epifza zabrauje rstu a metastzm nkterch ndor. M stimulan vliv na imunitn systm. U ptk a zvat obsahuje magnetickou ltku, a proto funguje jako centrum navigace. Vdci zkoumaj magnetick a navigan vlastnosti lidsk epifzy. Aktivace epifzy a jej nabit solrn energi znamen rozhodujc krok ke vjezdu na dlnici kosmick energie. Jinmi slovy by mohlo jt o aktivaci kundalinakti neboli had sly. Od t doby, co lidstvo zaalo opomjet psychickou a duchovn vbavu epifzy, kleslo na pouhou fyzicko-materiln rovinu, dky emu ho stihla nekonen bolest. Lidstvo se nyn mus znovu nauit epifzu aktivovat a vedle n i dal psychicko-duchovn orgny, a to bu pomoc dynamiky kosmick energie, nebo cvienm radajgy i tantrickch metod anebo pomoc jinch obdobnch zpsob. Uveden metody pr slou k aktivaci kundalinakti, s n se nezbytn dostavuje spokojenost a dokonal blaho. Tuto svtelnou energii lze v tle transformovat na energii elektrickou, magnetickou nebo chemickou. Jakmile je zpracovna, mus se nkam dopravit a nkde uskladnit. Svtlo je ve skutenosti zkladn formou vech energi. Energii a svtlo je mon pemnit ve hmotu a m zptky v energii. Vzhledem k tomu, e hypotalamus ovld autonomn nervovou soustavu a epifza se nachz v jej tsn blzkosti, je logick, e penos nov energie bude zejm bu aktivovat autonomn nervovou soustavu, nebo ji upoteb jako vz. Parasympatick nervy spolu se svmi hormony a chemickmi ltkami se zdaj bt uitenj ne nervy sympatick. Zatmco sympatick nervov soustava zvyuje tlesn poteby (napklad mylen, bojov napt, vzruen a tak dle), o parasympatick soustav je znmo, e spotebu energie sniuje. Udruje lovka v klidu a duevnm mru a omezuje nroky metabolizmu, kter tak uspv. Do hry pravdpodobn vstupuj i dal hormony a chemick ltky. Dleit je rovn i loha lalok a limbickho systmu. Prv limbick systm zejm pracuje jako regultor, ba snad pmo jako receptor a
83

po psychick strnce se podl na nasmrovn energie do sprvn drhy. Energie se nakonec asi ukld hluboko v limbickm systmu nebo v uritch stech prodlouen mchy. Obas se odtud vyvol zpt nebo se dobije i recykluje. Prodlouen mcha obsahuje vechna ivotn dleit centra, a tud ji lze navrhnout jako zsobrnu ivotn energie. Abychom dokzali osvtlit logistiku tto energie (bosk vivy), pouvme termny jako pijmae nebo receptory energie, procesory, analyztory, transformtory, zsobrny energie a tak dle. K tomu je teba podotknout, e tento druh matematiky vyslujc danou energii se odliuje od t matematiky, na ni jsme obyejn zvykl v ppad tradinho jdla a kalori. Hovome zde o mikrostrav i strav, kter je vyuiteln pro vdom (Manobhaki Aahar Ttute ytnht). V tchto souvislostech jsme ji zmiovali slunen energii, ale kad z ns me vyuvat i jin vesmrn zdroje, napklad vzduch, vodu, rostliny, zemi a tak dle, je oznaujeme jako sr j a vigjen, chandra vigjen a vanaspati vigjen, jak prav starodvn texty." K metodm starodvnch jogn a taoistickch Mistr patilo strvit mnoho hodin, a dokonce i let meditaci v temn jeskyni, nebo se vdlo, e u meditujcho dojde k ohromujcm stavm vdom. Modern vzkumy odhalily, pro tomu tak je. Dlouh doba strven ve tm umon, aby v mozku dolo k syntze a akumulaci psychedelickch chemickch ltek, jako napklad pinolinu, kter psob na nervov vyslae mozku a ve bdlm vdom vyvolv pedstavy a snov stavy. Mantak pe o tchto jevech ve sv knize Darkness Technology: V temnm prosted dochz v neuroendokrinn soustav k chemickm zmnm. Serotonin se pemuje na melatonin, m se biosystm pipravuje na zachycen istch a jemnjch energi, kter jsou spjaty se zitky vyho vdom, mezi n nle spojen s Bohem, Bo zjeven a komunikace. Melatonin je vymovn epifzou. Ovlivuje dleit orgny a jejich soustavy, ti sympatickou nervovou soustavu a poskytuje tlu a mysli kadodenn omlazen. Bhem dlouhodobho pobytu ve tm dochz k produkci nadmrnho mnostv melatoninu, co zpsob, e stavy sn a spnku vstoup do bdcho vdom a e nae vy, opravdovj podstata zane odhalovat sebe sama. Ctme se pak znovu spojeni se zdrojem veker vivy a vekerho ivota." Mnoh ezoterick kultury v, e kdy tlo sp, due se z nj uvoluje a jako Bo jiskra splv se svou vy, ist formou. Ke stejnmu procesu dochz i pi dlouhotrvajc meditaci ve tm. Tento kaz nazvme as nasycen due. Bhem tto doby me due zhluboka pt ze studnice frekvenc thta delta, a tak pijmout potebnou ryz vivu. Aktivace nejvznamnjch lz v naem tle je pnosn v tom, e si dokeme opatovat stravu boh (prostednictvm sv due) daleko vdomjm zpsobem i ve bdlm stavu.
84

Nae lzy epifza mal mozek

talamus hypotalamus hypofza

Nae lzy (detail)


epifza (v epitalamickm jdru) mamilrn tlsko corpus callosum

suprachiasmatick jdro hypofza: zadn a pedn lalek

Dl I. Obr. 9 a 10 (orig. diagram 9, 10) - Aktivace hypofzy a epifzy Tyto obrzky pochzej z knihy Mantaka Chia - Darkness Technology.

Obr. 10a (detailnji pro zjemce nebylo v knize)

85

SRDCE
9. Strava a istota srdce Jestlie toume, aby nai fyzickou stravu tetho stupn tvoila pouze prna, pak jednou z nejdleitjch podmnek k dosaen tohoto cle je istota srdce. ist srdce je nco, co nm poskytuje sm ivot tm, e ns provd rznmi zkuenostmi a nabz nm volby, kter vyplvaj z naeho vnmn udlost. Prv nae vnmn a zpsob, jak volme, kdy reagujeme na lidi v rozmanitch ivotnch situacch, jsou mocnm nstrojem pi zskvn pstupu ke kanlu Bo lsky, pedevm tehdy, jestlie si pejeme pitahovat vdom do svho nitra i do vnjch pol co nejvce tto lsky. V oblasti metafyziky udv istota srdce, jak stupe stravy meme pijmat k nasycen duchovnho, duevnho, emocionlnho a hmotnho tla. m je urovno ist srdce, jak se o nj meme zaslouit a pro je vlastn dleit ? To jsou ti pedn otzky, na n je teba v zleitostech bosk vivy hledat odpov. Kdy budeme posuzovat a urovat istotu srdce, dostaneme se do e soud, je sama o sob pedstavuje energii, kter nm omezuje pstup ke kanlu Bo lsky. Vdy kanl Bo lsky je ve skutenosti ekou bezvhradn lsky, v n nen dn msto pro soud. Pamatujte si, e soudnost a soud jsou rozdln energie. Soudnost je nezbytnm nstrojem svobody kadho duchovn zasvcenho lovka, zatmco soud vztahujc se k nm samotnm i druhm lidem me znamenat omezen. Vyjmenujme si nyn faktory takovho jednn, kter pomh srdce istit a obstarat stravu druhho i tetho stupn: Touha a oddanost vdycky naplovat pravidlo uspt-uspt-uspt" pi navazovn kontaktu, pi komunikaci s druhmi lidmi. Poskytnout nebo se zasadit o vsledky, kter budou vem ku prospchu. Meditace dech lsky, kter roziuje nai kapacitu, abychom mohli pitahovat, uchovat si a vyzaovat Bo lsku. Odhodln k dokonalosti, vkon smujc k dokonalosti - tedy za kad situace vdycky jednat tak, jak nejlpe dovedeme, jako skuten Misti. Bt k sob i k druhm poctiv, laskav a chpav. Projev upmnho soucitu a lskypln vmavosti vi ostatnm - tedy projev opravdovho zjmu o blaho druhch. Nesobeck sluba a schopnost dvat, ani bychom poadovali njakou odmnu. Dvat takovm vhodnm zpsobem, abychom druhm prokzali pi, ale nijak si je ani v nejmenm nezavzali. Dvat svobodn ze svho asu, pe, lsky, penz a tak dle - zpsobem pozitivnm, posilujcm, ani by na tom rostlo nae ego.
86

Ryz srdce je dleit, protoe odemyk brny hladin thta - delta a uvoluje v ns nejvy potencil. Prav moudrosti a bosk moci se dostane pouze tomu, kdo tyto dary doke ocenit a uvliv je uvat. Vy tajemna a vy sfry pinej sv opravdov dary lidem milujcm a moudrm, lidem istho srdce. Srdce naplnn nenvist, pochybnostmi, skeps nebo soudy, srdce rann, ukivdn, kter obestavla ze, aby ho chrnila ped ostatnmi - takov srdce se nejdve mus uzdravit a teprve potom me vstoupit do vych krlovstv a tit se z jejich slvy. To znamen, e nae psychick srdce, pokud je obezdn a zablokovan, nakonec zapin problmy v srdci fyzickm. Kdy se k tomu jet pid toxick strava, toxick mylen a vzorce toxickch pocit, dospjeme k vysokmu potu srdench infarkt, kter v souasnm svt stle roste. Pro zpadnho lovka dnen doby pedstavuj vraha slo jedna prv problmy a onemocnn spojen se srdcem.

EXTZE
10. Extze jako prostedek vivy a rovnovha element Ji vme, e kdy jsou lzy hypofzy a epifzy aktivovny fialovm svtlem a L. L. P., udruj frekvenci mozkovch vln v psmech thta - delta. Tak vme, e pokud se elementy uvedou do uritho rovnovnho stavu, dokeme sv tlo zprostit takovch omezen, jako jsou proces strnut nebo poteba pozemskch zdroj. Ne oteveme otzku vivy, kterou lze uvolovat v tle, kdy doshneme maximln frekvence absolutn blaenosti a extze na hladin delta, rda bych nejdve zopakovala nkter poznatky. Elementy a pole Po deseti letech vzkumu v oblasti bosk vivy mi byla odhalena podstata, na n je zaloen systm sobstanosti. O tomto prostedku jsem se u zmnila v prvn knize edice Biofields and Bliss a trochu vce jej rozvedu v dal sti. Kdy jsem ble zkoumala, jak tento nstroj dimenzionlnho biopole pracuje, odkryla jsem tajemstv rovnovhy element. Prav podoba na duevn a emocionln roviny uruje to, jak se okolo naeho svtelnho tla a soustavy aker shlukuj dohromady elementy. Jakmile se elementy ohn, zem, vody, vzduchu, ki a kosmickho ohn uvedou do dokonal rovnovhy, biosystm se pesune do jinho energetickho psma a stane se sobstanm. Ovem k tomuto bodu dojde pouze za pedpokladu, e jsme vytvoili energetickou s na podporu tto zmny a pidali nezbytn programovac kdy k zajitn automatick aktivace st pro dosaen rovnovhy.
87

Rovnovhu lze nastavit a udrovat pomoc kadodennho ivotnho stylu a pomoc duevnch a citovch stav. Pokud je lovk dost senzitivn a peklene jednotliv svty, me povolat bohy jednotlivch element a podat je, aby tm, e se seskup jistm zpsobem, podpoily dokonalou vyvenost vech element. Biosystm se tak penese na vy rove svobody, kde se bude sytit a napjet stravou boh, m se zbav nutnosti jst, strnout a spt. Tento postup vak vyaduje nejvy mru jemnho vyladn, kter je vak tk udrovat, kdy vezmeme v vahu pevldajc frekvence nynjho celosvtovho biopole. Ale m vce lid se nalad na kanl bosk vivy, tm snadnji budou sv pole zachovvat. Mme-li pln pochopit, co vlastn strava boh je a odkud se bere, musme porozumt nsledujcm dkm, kter rozpracovvaj nkter sti mch ranjch pojednn o elementech. Podle starovkch moudrost metafyziky pochzej vechny elementy na tto rovin z kosmick mondy. Hmotn vesmr je tud dkladn propracovanm nositelem vech dalch esti element. S postupujcm procesem vvoje, kter smuje k materiln sfe, stle vce slbne vliv vych element, nebo se zmenuje pole psobnosti jejich zdroje zen. Nsledujcch sedm element je teba chpat jako jsoucna, kter se navzjem pronikaj a propltaj. Kad element vychz z toho, kter je ped nm, a proto kad nsledujc v sob nese narstajc komplexnost. Obsahuje toti jednak charakteristick znaky sv vlastn individuality a jednak aspekty pedchzejcch element. 1. Kosmick monda: Prvn logos, kter je skryt a prostupuje dalmi elementy, je pedstavuj zem, ohe, voda, vzduch, ka a kosmick ohe. Prv z kosmick mondy pramen strava boh v nejist form. Na tto ryz rovni je vak pro nae tlo pespli ist na to, aby ji dokzalo zpracovat, ani by dolo k vyhoen elektrickch okruhu v biosystmu. Abychom tuto stravu mohli my lid zuitkovat, mus naped sestoupit ne prostednictvm st vnitnch sfr. (O pedmtnch stch zeiroka pojednv druh kniha edice Biofields and Bliss.) 2. ka: Pvodn zdroj kosmick due. Zdroj vekerho inteligentnho du, uspodn a zkon ve vesmru. Jde o druh logos, kter je napl odhalen. 3. Kosmick vdom: Zdroj individualizovan inteligence. Tet, tvoiv logos. Funkce naeho lidskho vdom meme napojit pmo na vdom kosmick pi splnn nsledujcch pedpoklad: s pouitm programovacch kd aktivujeme hypotalamus, epifzu a hypofzu, stejn tak akru eln, temenn a akru osvcen na zadn stran hlavy a dle fialovm svtlem zaplavme mozkovou kru, mal mozek a vechny oblasti mozku. 4. Kosmick karma: Zdroj ryzho nestrannho vesmrnho soucitu. Zdroj hnacch kosmickch energi vesmru. Inteligentn zen sla hierarchickho
88

vesmru. Body L. L. P tkajc se vegetarinsk stravy a nezitn sluby nm pomohou napojit se na tento kanl. 5. Kosmick vitalita: Zdroj kosmick vitality, kter ve prostupuje. Ve form esence kvantovho pole pedstavuje kosmick vitalita energetick psmo, z nho nejsnze proud strava boh. 6. Astrln svtlo: Nejni funkn aspekt ki. Z pohledu lovka pedstavuje v hierarchii kosmu ekvivalent k astrlnmu modelu tla. Rezervor veker psychick, morln a fyzick emanace Zem. Nae hmotn tlo doke prv na tto vlnov dlce pijmat proud stravy boh, a to prostednictvm fialovho svtla a vych rovin naeho probuzenho vdom. 7. Hmotn vesmr: Tlo nebo odv esti pedchzejcch teritjch element. Sedm zmiovanch element pedstavuje spolu s nesslnm potem element, kter z nich vychzej, aspekty prvnho elementu, tedy aspekty kosmick mondy. Jsou spojeny se sedmi lidskmi smysly, piem lid, ktei existuj na hladin beta, obyejn pouvaj jen pt. Chceme-li si vak zpstupnit kanl stravy boh, musme aktivovat i est a sedm smysl a vyuvat ty elementy, kter s nimi spolupracuj. Spojitost mezi elementy a naimi smysly je nsledujc: 1. astrln svtlo - sluch, 2. vzduch - hmat, 3. ohe - zrak, 4. voda - chu, 5. zem - ich, 6. ka - intuice, 7. moe ohn - poznn. V nauce o dimenzionlnm biopoli je kvantov pole, v nm probh a existuje vechen ivot, intelekt a vechno dn, aspektem ki, je ve sloen vesmru funguje jako druh element. pln prvn element je oznaovn termnem princip. Je bezmezn, nepochopiteln a je koenem, z nho ostatnch est vesmrnch element vyrst. (Kad element se vyvj z toho pedelho.) ka je napl odhalen element, kter tvo zklad kosmick due a zdroj vekerho inteligentnho du a zkon vesmru. ka a kosmick ohe jsou elementy nleejc polm s frekvennm rozsahem thta - delta. ka je kosmick pedstavivost, duch neboli alfa byt. Nejni aspekt ki pedstavuje astrln svtlo, kosmick ltka, materie neboli omega byt. ka je prvn zrozen, ivouc ohe, ve prostupujc bosk podstata. Z hlediska dimenze je nekonen. Od prostoru a asu se odliuje v tom, e je vnitn pinou zvuku. Jedn se o aspekt ki, kter se v sanskrtu nazv aditi a je vym principem ne astrln svtlo. Odkazuje na melodick rj zvuku, na pbytek nsk bohyn Kuanjin, jej jmno znamen bosk hlas". Tento hlas je synonymem pro vraz slovo" - e jako vyjden mylenky. Kuan-jin je magick moc slova v prod. Jej hlas utv z chaosu nepostiitelnou formu vesmru. Vibrace Kuan-jin tak pedstavuj aspekt frekvence Madony.
89

Bezvhradn lska jako strava: Jakmile se elementy dostanou do dokonal rovnovhy a programovac kdy jsou nastaveny tak, aby frekvence souhlasily s uritmi pedem zvolenmi psmy, meme se napojit do st bezvhradn lsky, kter obklopuje nai planetu a protkv jej jdro. Z tto st meme erpat vivu. Opravdovou stravu boh pedstavuje v podstat bezvhradn lska. m vce budeme bezvhradn milovat sami sebe a druh, tm snadnji si tuto stravu dokeme obstarat. Tm z vs, kte kaj, e milovat druh bezvhradn je pli tk, doporuuji, aby dokon oteveli brnu tto sle tak, e nejdve zanou dvat lsku njakmu domcmu mazlkovi. Pokud si vytvome blzkou, lskyplnou vazbu se zvetem, jakm je napklad pes nebo krysa, nhle pochopme, co to bezvhradn lska je. Poda se nm to pedevm tehdy, kdy si najdeme as, abychom vyjdili svou vdnost za dary, jak blzk vztah k tmto tvorm pin. Albert Einstein jednou napsal: Lidsk bytost je st celku, kter nazvme vesmr. st omezenou v prostoru a v ase. lovk prov sebe sama, sv mylenky a pocity jako nco, co je oddlen od veho ostatnho - jde o druh optickho klamu vlastnho vdom. Tato falen pedstava je jakmsi vzenm, kter ns omezuje jen na nae osobn touhy a lsku k nkolika lidem v nejblim okol. Musme si dt za kol vysvobodit se z tohoto vzen tm, e rozme okruh soucitu a obejmeme vechna iv stvoen a celou produ v jej krse. Nikdo to neme dokzat pln, ale usilovat o tento cl znamen u samo o sob kus osvobozen a zklad vnitnho pocitu bezpe a jistoty." Extze jako strava: Kdy jsme prostednictvm ivotnho stylu, programovacch kd, zmr, vle a istho srdce dostali elementy do urit rovnovhy, vstoupili jsme do e stravy, kter pochz z proitku dosaen osvcenho stavu. V tto i ns zcela napluje svtlo. Zavme, jak strava boh doslova zaplavuje n biosystm a vyivuje ns na vech rovnch souasn. V tomto prostoru nmi proud mnoho lsky, mnoho svtla, mnoho radosti a poznn, piem to ve napluje kadou buku, kadou strnku naeho byt, dokud nezmiz vechny nae otzky a touhy a ve, co ctme, je dokonen a vpravd pln. Jogni nazvaj tuto zkuenost nejvy skutenost, pedevm jdeme-li hloubji do hladiny delta a mysl nechvme daleko za sebou. V tomto stavu jsme cele ptomnost - dn vdom, dn vdom uvdomovn, jen splynut s Jednotou veho, co je. Zde, ve svch nejbotjch frekvencch, ns Zdroj koupe, ochrauje, kolb ns na nich, znovu ns lad, miluje a syt ns jimi. Jsme v ptomnosti Zdroje stvoen.
90

To, e jsme tam byli, poznme nsledujcm zpsobem:

a) Kdy se vrtme zptky do psem thta - alfa, ctme se neskonale dobe, a navc u nepociujeme - alespo doasn - dn hlad. b) Ztrcme pojem asu. Napklad v jedenct hodin dopoledne se uvedeme do meditace, z n se vrtme" v jednu odpoledne. Z racionlnho hlediska si sice vbec nevybavujeme, kde jsme byli, ale ctme se vskutku bjen. Koupel v tchto vlnch blaenosti me trvat nkolik sekund, minut, hodin nebo i dn. Kadho, kdo se uvede do odpovdajcho rozpoloen, zashne hlubokm, fantastickm zpsobem. Za poslednch ticet let meditac, kdy jsem pobvala v znch thta - delta, jsem mnohokrt proila stavy naplnn svtlem, lskou, radost a extz, kter jsou pro tyto zny typick. Nkdy jsem si zachovala pln vdom, nkdy jsem se dostala mimo sfru duevnho uvdomovn. Pokad je to jin, ale pokad je to velmi vivn, protoe vechno, eho se mi dostv, je poehnan. Dky svm zkladnm telepatickm a empatickm vlastnostem, poslenm pomoc uvedench zkuenost, mohou lid, kte se dlouhodob vnuj meditaci nebo jsou velmi zkuen, prochzet v tchto znch ohromujcm spektrem proitk. Jakmile se naume, jak sladit vlny svch pol a udrovat je ve shod s vlnami Buddhy, Krista i Madony, bude pro ns naprosto bn setkvat se v tchto sfrch s bytostmi velkho svtla. Je zde mon opravdu vechno, nebo vechny brny jsou dokon. Jak si vci v ivot pedstavujeme, tak se tak asto ped nmi automaticky projev - spln nm je vesmr, kter ns pijm jako vtlen bohy. Existuje jet dal sla, kter podmiuje, jak a kdy se k nm dostav ve popsan zitky. Tou silou je milost Bo. Frederick Buechner napsal v souvislosti s Bo milost nco, co na m zapsobilo. ekl: Bo milost znamen nco jako: Na, tady je tvj ivot. Mon, e jsi jet nebyl, ale nyn jsi, protoe bez tebe by tato oslava nebyla pln. Vejdi do svta. Krsn i hrozn vci se budou dt. Neboj se. Jsem s tebou. Nic ns nikdy nedoke rozdlit. To pro tebe jsem stvoil vesmr. Miluji t. Je tu jenom jeden hek - tak jako kad jin dar, tak i dar Bo milosti me bt tvj - avak pouze v ppad, e se pro nj nathne a vezme si jej. Mon, e schopnost nathnout se pro nj a uchopit jej je tak dar." Dve jsem si myslela, e Bo milost je nco nepostiitelnho, co as od asu projde mm ivotem. Jej sla m zanech stt v posvtn bzni a vnese do bhu ivota kouzlo, radost a synchronizmus. Take se mi bude zdt samozejm, e m njak vy sla ovld svou vl a e jsem prost njak kloptla o jej proud lsky a poehnn. Pozdji jsem poznala, e i kdy Bo milosti nelze porouet - pichz sama od sebe - rozhodn se meme vydat jej cestou, pokud budeme t bezhonn ivot s istm srdcem a pokud pomoc odpovdajcho ivotnho stylu zstaneme naladni na bosk kanly.
91

Bo milost je lk spovajc ve zkuenosti, kter ns vysvobozuje z emocionln, duevn a duchovn anorexie. M charakter nvykov ltky, kter podporuje nae duchovn tlo, jeliko ns upozoruje na dokonal spojen s boskou pirozenost a nech ns, abychom jej provali. Katolick encyklopedie k, e: Bo milost (gratia, charis) je obecn nadpirozen dar, kter Bh vnoval rozumovm bytostem (lidem a andlm) k jejich vn spse, a u je andlstv podporovno, nebo dosaeno prostednictvm prospnch skutk i stavu svatosti." Ke stavu svatosti pirozen dojdeme, jestlie budeme t takovm ivotnm stylem, kter nm umon zachovat si naladn na hladiny thta - delta. Pro m je Bo milost formou bosk stravy, protoe iv m vnitn byt, kdy ji vidm v akci. Nechci nic jinho, ne plout ivotem na vlnch Bo milosti. Pokud to jednou zakuste, zjistte, e se tomu dn jin cesta byt nevyrovn. Prav strava pijde, kdy poznme, uvidme a poctme, jak dokonale lze prot ivot, podporuje-li ns tento bosk proud. 11. Dal formy vivy Existuje mnoho dalch dostupnch forem vivy, z nich nkter jsou uznvan vce, jin mn. Smch a pse napklad vyivuje srdce. Zdrav erstv ovoce a zelenina, oechy a obilniny - pokud se rozhodneme stravovat tmto zpsobem - poskytuj bukm iviny, kter potebuj. Cvien dodv hmotnmu tlu slu a prunost. Podobn meditace iv duchovn a emocionln tlo a trnuje duevn tlo, aby bylo schopn orientovat se tm smrem, kter je vyivuje. Lidsk kontakt jako polibek nebo objet uspokojuje nai touho po dotyku. Pozorovn zpadu Slunce na pli za soumraku me tiit hlad, kter je vyvolan teba touhou po tichu i potebou bt ptomen krsm prody. Tento vet pochopiteln reprezentuje konvenn formy vivy. Pinou toho, e se lidstvo stv tak hladovm, jsou vak nekonvenn formy vivy. Pinou je nae BON - protoe jak se probouz v ns, jeho dynamick ptomnost zpsobuje, e se BON probouz uvnit veho. Kdy se budeme stravovat prostednictvm nkterho z nekonvennch zdroj uvedench v tto knize, urychlme probuzen BON, a tm se tak projev nae paranormln schopnosti. Deset pedchozch bod uvd jen nkter z nstroj, kter uvaj metafyzikov vude na svt u celou vnost. Jejich smyslem je pedstavit rzn formy vivy, kter nemusej bt zrovna snadno srozumiteln a pouiteln pro n souasn, modern svt. My, kdo chceme vce porozumt starodvnm moudrostem a tomu, jak zpstupnit boskou vivu, musme dle zkoumat vlny thta - delta jako zdroj tto stravy. A se sami dokeme dobe ivit tmto zpsobem, budeme moci skrze vysln sv vlastn energie ovlivnit vivu celho svta.
92

STRAVA BOHY
12. Strava bohy Strava boh je ryz lska a moudrost. V aspektu feminina se stv stravou bohy. Strava bohy je kosmickm pojivem - polem ist bezvhradn lsky, kter umouje ivotu, aby existoval ve vech sfrch a ve vech formch. Jednm z nekonvennch souasnch zdroj vivy -jednm z tch, o n se opr tato kniha - je lska Matky Bo; tento zdroj je rovn znm jako frekvence Madony. Ji dvno ped tm, ne jsme se stali pevn patriarchln spolenost, vystupovala lska Matky Bo z pol zem a vk asu. Nepeji si dostat se do diskuze feministickho rzu. Pouze bych rda ekla, e pokud se napojte na energii bohy, zskte do ivota asnou vivu, kter pronik hluboko do due. Jet bych rda dodala, e jednou z hlavnch pin vysok rovn emocionln, duevn a duchovn anorexie na celm svt je nerovnovha jin a jang - ensk a musk energie. Tato nerovnovha zpsobuje nsil, chudobu, nedostatek soucitu, nenasytnost a hlad na mnoha rovnch. Jednm ze zjevnch zpsob, j ak znovu uvst pole do rovnovhy, je zaplavit jej tmi frekvencemi, kterch se mu nedostv. To meme uinit pomoc nstroj a prostedk popsanch v tto knize. Znamenitou pomoc pi obnovovn potebn rovnovhy poskytuje pedevm meditace dech lsky (prvn technika v tto kapitole). Pedstavte si est miliard lid, jak svobodn vdechuje a nasv lsku Matky Bo do svch biosystm a pak ji pi vdechu uvoluje do pol zem. Nkdy lid kritizuj mou celosvtovou prci za to, e se pli zajmm o politiku. kaj mi, abych se drela duchovna. Jene pro mne je duchovn ve. Nic nelze oddlit. Znalost a respektovn vych duchovnch zkon pedstavuje nstroj, kter je nm k dispozici, abychom mohli spn dit vechny systmy naeho svta. Ve vech ezoterickch kruzch pijmaj mdia7) a ti, kdo jsou napojeni na vnitn sfry, tent vzkaz, kter zn: vichni bychom mli vyzaovat do svta vce lsky a svtla, jedin pak budeme moci doshnout rovnovhy. Z toho vyplv, e zpadn svt, v nm dominuj patriarchln systmy a patriarchln zen energetickch pol, nyn potebuje, aby jej zaplavila matriarchln energie, a mohli jsme se tak znovu vrtit do zlatho stedu.

7 zde ve smyslu lovk zprostedkujc kontakt s duchovnmi svty" - pozn. red. 93

Jednou z monost, jak tto rovnovhy doclit, je pijmout dary bohy, porozumt spolenm historickm souvislostem a pracovat s pslunmi energetickmi poli. Tmto zpsobem uvedeme sv ivoty do rovnovhy, co se nsledn odraz ve spoleenskch a celosvtovch polch. Pojme se tedy v tuto chvli zamit na strun pehled tchto energi. Nahldneme-li do historie bohy a jejich rol, kter odnepamti hraj v kontextu vivy naeho svta, meme urit nkolik spolench rys, kter jsou patrn z nsledujcho vtu jejich legend a dar. Matka Bo Stvoitelka a nositelka vekerho ivota Zdroj bosk vivy Zdroj ist, bezvhradn lsky Zdroj slitovn a soucitu Bohyn Jednoho, matka vech boh, bohy a lid Kosmick pojivo v pozad stvoen Zdroj Bo milosti a radosti Matka Bo z prostednictvm Nejvy knky: Bezprostedn reprezentuje bohyni na zemi, zajiuje plodnost a stl proces stvoen. Nejvy knka je rovn sama velkou bohyn a na rznch mstech svta m rzn oznaen: jako Kuan-jin v Asii, Isis v Egypt, Athna v ecku a Rhiannon u Kelt. Je moudr a vevdouc. Dv a bere ivot. Pipomn nm nai vrozenou vnitn moudrost a boskou jiskru v ns. d ns, abychom oboj blaen projevovali. Ztlesuje lsku, slitovn a soucit. Trojjedin bohyne Pvodn Nejsvtj trojice - symbolizuje ti podoby velk bohyn. 1. Panna - siln a sebeurujc 2. Matka jako zdroj pe o vekerou stravu 3. Staena pedstavujc smrt a transformaci kolem trojjedin bohyn je pipomnat nm nai svatost bez ohledu na nae st, nebo vechny fze ivota jsou vzcn. Tak nm
94

m pipomnat, e existuje jen jedna bohyn, kter m mnoho forem je vudyptomn a svat. Nsleduj nkter z hinduistickch bohy, kter, jak pedstavuj vechny aspekty jedin bohyn - Matky Bo: hinduisti v,

Durg - tak nazvan Dv. V Indii pedstavuj vechny bohyn rzn aspekty jednoho enskho bostva. Dv pevzala jmno svho neptele, zlho dmona Durga, pot, co ho zabila v boji, v nm jezdila na lvu. Lakm - bohyn hojnosti, had sla boha Vinu. Kl - trojjedin bohyn stvoen, iv sla ivy, niitelka. Jejm kolem je elit naemu strachu. akti - iv sla vesmru, kter ns spojuje s boskou, kosmickou a orgazmickou energi ivota. Nkter z keltskch bohy: Jezern pan - tato bohyn vdom, zjeven, emoc, obrody a tvoivosti nm dv energii k ovldn vlastnho ivota. Morgan Le Fay - pedstavuje skryt msto livch schopnost, kter se nachzej hluboko uvnit ns. Vldkyn Avalonu, povstn svou livou moc a vteckmi vizemi, pan nad osudem. Etain - keltsk bohyn msce. Manelka Midira, krle podsvt. Symbol plodnosti. U ns jasn zit, a jsme kdekoli. Aranrod - velsk trojjedin bohyn msce. Sprvkyn nebesk klenby, cykl a stdn asu. Vyivuje ns pomoc pevlkn due za ernch noc. Nkter z egyptskch bohy: Itar - sumersk bohyn-stvoitelka. Zdroj veho ivota. Krlovna nebes. Drkyn svtla. Pedstavitelka aktivnho a silnho byt. Eset - bohyn msce. Matka a drkyn vekerho ivota. Bohyn zemdlstv, lkastv a moudrosti. Pedstavuje absolutn enskost. Hathor - matka vech boh a bohy. Bohyn lsky, vesel, krsy a svtskch radost. Opora, stvoitelka i niitelka. Bastet - matka zem. Bohyn hojnosti a uvolnn zbavy. Ochrnkyn rodiek. Matka svtla a nezvislosti. Nkter z mskch bohy: Fortuna - bohyn hojnosti a osudu.
95

Flora - bohyn prody a poten. U ns vit si vnitnho a vnjho rstu a tak krsy jara a kvtin. Venue - bohyn pvabu a tlesn a duevn lsky. Provz ns klidnmi i boulivmi emocemi. Minerva - bohyn vdn, svtn, vlky a moudrosti. Patronka umn, emesel, cech a lkastv. Pracuje s prodnmi symboly moudrosti, sovou a hadem. Nkter bohyn severoamerickch indin: ena pemny - pin hojnost. Pedstavuje moudrost prody. U harmonickmu ivotu, lsce, pohostinnosti a tdrosti. U ctt ivotn cykly. Um se pemovat ve zve. Orl ena - umouje nm povznst se nad stereotypy, rozbt omezujc pouta a zrove si zachovat moudrost a vychovn. Pedstavuje ducha, srdnatost a duchovn pohled. Pavouice - tvo mylenm, snnm a pojmenovnm. Pipomn nm, e dobro me pijt odkudkoliv. Lidem kmene Cherokee pinesla slunce a ohe. Bl lastura - Tyrkysov ena - ns ochrauje ped nepteli. Stvoila lid kmene Navaho. U ns, jak ve vech vcech nachzet radost a krsu ivota. Nkter z eckch bohy: Afrodita - reprezentuje svest, obrodu, nadji a prvek enstv v cel sv slv. Jej jsou vztahy, city a vyzrl lska. Je bohyn duchovn i vniv lsky. Athna - panensk bohyn vlky, moudrosti a bezmeznosti. Vede vlenky k mrumilovnosti. Patronka uitenho a vytbenho umn. Artemis - pan zvat a veho divokho a nezkrocenho. Symbolizuje enskou nezvislost. Litelka. Oceuje samotu. Dmtr - staroeck bohyn, matka Persefony. Drkyn rody a hojnosti. ehn nm, aby k nm pila radost, nadje a ivot v hojnosti. Dal bohyn, kter v prbhu asu projevily svj vliv: Kuan-jin - nsk bohyn nekonenho slitovn a soucitu. k se, e se zrodila ze slz, kter Buddha vyplakal pro utrpen svta. Ochrauje eny a dti a pracuje s tmi, kdo uzdravuj svt. Matka Marie - bohyn-stvoitelka znm jako Stella Maris. Souvis s nebem a moem. Pipomn nm, abychom byli k sob a ke druhm vldn a soucitn. 96

Pachamama - perunsk bohyn zem. Kdy se j oteveme a komunikujeme s n, poznme jej fascinujc livou moc, nedotenost a svatost. Nt - egyptsk bohyn non oblohy. Vybz ns, abychom li vstc tajemstvm a nepoznanm strnkm ivota. Nabd ns, abychom nechali ivot plynout a vili vymu proudu, kter nm pinese, co potebujeme. N-kua - dra bohyn. U severonskho lidu z oblast Che-pej a an-si pedstavuje obnovitelku vesmrnho du. Pomh nm petvoit chaos v d. Valkra - starodvn pta bohyn. Je nositelkou ivota, smrti a obnovy. Reprezentuje nae nebojcn J. Doke ns provst temnotou tak, e to posl n rst. Hel - skandinvsk bohyn, kter ztlesuje bosk mystria, vztahuje se k podsvt a k mstm, na nich dochz k obnovovn. U ns dvat se pod masku ivota a za zevnjek. Eva - matka veho ivota a peovatelka. Stvoritelka svta a vech ivch bytost. Pedstavuje znovuzrozen a obnovu. Ztlesuje prvotn enskou tvoivou energii. Gia - vn prehistorick bohyn due, matka zem. Odv ns do atom stvoench ze sv podstaty. Nabd ns, abychom stle zstvali pevn zakoenn v realit prody. Abychom vtali a v rovnovze udrovali vechny polohy svho J od tch boskch a po ty pozemsk. edna - bohyn eskymk. Ovld podsvt. Upozoruje ns na oberstvujc dary, kter meme najt na temnch mstech, jich se nejvce bojme. Pele - bohyn tvoivho ohn havajskch vulkn. Pipomn, e dokonce i uprosted ohnivch erupc dochz ke stvoen a vzniku novho ivota. Regeneruje pomoc ohn. Ixcuiname - maysk bohyn msce, provdan za slunce. Porodn bba tvrch mylenek. Bohyn plodnosti a svobody. Patronka porod a medicny. Hina - polynsk bohyn. Pr pvodn stvoritelka svta, boh a lid. Pedstavuje schopnost ivit se za kad situace. Brigid - keltsk trojjedin bohyn ohn a inspirace, uzdraven a vtn. Oy - bohyn poas africkho kmene Jorub a brazilsk macumbijsk bostvo promny. O ochrauji daj, kdy se ocitnou v tko eitelnch situacch. 97

Lada - slovansk bohyn lsky, krsy, harmonie, souladu, radosti, mladosti a pan kvt. Jej zobrazen je vyjdenm slovanskho archetypu krsy a jemnosti. Promtaj se v n sly Venue v cel sv ndhee. Mj - hinduistick matka stvoen. Tk pavuiny ivota a iluz. Panensk aspekt bohyn Kl. Mj pichz, aby nm ukzala iluzorn povahu materilnho svta. Vyvolv zzraky a tvoivost. Maeve - opojn irsk bohyn kouzeln zem Tara. Vyzv ns, abychom jednali odpovdn a stali se krlovnami na svch panstvch. Maat - starovk egyptsk bohyn prva, du, pravdy a spravedlnosti. Vn do naich ivot spravedlnost. Napravuje patn. Dv nm ponauen, jakch nm je zapoteb. Freyja - germnsk bohyn sexuality dvek a matek, kter pedstavuj dva aspekty velk bohyn. Pomh nm ctt svou sexualitu. Podporuje ns, abychom se napojili na ivotn, prvotn energii a pln existovali ve vlastnm tle. Lilith - stedovchodn bohyn plodnosti a hojnosti. Zajiuje rovnost, odmt podzenost. Pedstavuje lotos a schopnost rstu ve tm. Symbolizuje duchovn pirozenost naeho utven se a rozkvt naeho moudrho srdce. Jednou z mch oblbench bohy v souasnosti je: Eurynome - bohyn extze. Velk bohyn vekerenstva oddlila nebe od moe a tanila na vlnch, aby dala vzniknout severnmu vtru a potku stvoen. Pivolme-li tuto bohyni extze, kterou uctvali ekov, oteve nm cestu k plnosti, vitalit a vytren. Pejete si, aby ve vaem ivot bylo vce radosti ? Tedy se vdom rozhodnte, e ji svedete a pilkte k sob, dky emu k vm pijde radost. Jestlie uzdravme sv doten emoce pomoc sebevivy, vytvome vce prostoru pro extzi. Programovac kd: Prv te otevrm sv pole radosti a extzi ivota. Pivolvm energii bohyn Eurynome, aby mi radost i extzi pinesla TE." Program Bosk vivy - technika 15: Energii bohy meme zskat takto: 4. Pemlejte o oblastech, kter se dotkaj vs a/nebo zem a o nich vte, e nyn potebuj znovu uvst do rovnovhy.
98

5. Podejte nejvhodnj bohyni/n, aby s vmi spolupracovala/ly a zaala/ly ovlivovat vae a/nebo zemsk pole takovm zpsobem, kter povaujete za ideln. 6. O dan bohyni prostudujte vechny dostupn porozumli jejmu pvodu, aspektm a darm. informace, abyste

7. Denn se k n modlete a/neboj zpvejte, aby vm a/ nebo planet v radosti, lehkosti a s poehnnm pomohla doshnout dokonal rovnovhy. 8. Umstte si jej obraz do svho meditanho prostoru a aktivujte jej jako dimenzionln brnu. Pochopiteln existuj jet dal bohyn, k nim se lze obracet. V pedchozm pehledu jsem vak chtla pouze naznait nesmrnost energie Matky Bo a jej mnohonsobn projevy. Doplkov cvien extze: Odhalte, co vs osobn pivd do extze (krom zkuenosti s drogou). Vnujte tden vykonvn toho, co ve vs vzbuzuje pocit extatickho vytren. Pot kad den dlejte nco, co ve vaem ivot vybud jet o nco vce extze.

(7) Kapitola 7

VLNY THTA - DELTA JAKO STRAVA


ENERGETICK PIPOJEN K NEKONENMU ZDROJI
Pokud doclme toho, e nmi proud dostatek vln thta - delta a e ns zsobuj vemi potebnmi vitaminy, minerly a ivinami, pak nejenom e jsme se osvobodili od nezbytnho pijmn potravy, ale tak jsme si zajistili vivu pro vechny rovn: fyzickou, emocionln, duevn a duchovn. To znamen, e jsme vyistili sv vnitn energetick pole a naladili je na specifick frekvence. Jinmi slovy jsme vdom pemstili vlastn J na udriteln hladiny mozkovch vln s kmitotem thta a delta.
99

Na tyto hladiny se vstupuje temi energetickmi branami, kter musej bt oteven a odpovdajcm zpsobem naprogramovan. Za prv musme otevt energetick centrum srdce. Je teba pipojit srden akru nebo psychick srdce biosystmu k nekonenmu zdroji lsky, abychom zskali pstup k bezednmu zdroji vivy. Jedn se o znm napojen na kanl Bo lsky - ist matesk lsky. Rovn to znamen, e kdy psobme v psmech thta - delta, meme vyslat neomezen proud uritch frekvenc, kter jednak vyivuj ns, jednak natolik vyivuj nai planetu, e ta pak doke podporovat projevy vych hladin. m vce si dovolme pijmat stravu z proudu fialovho svtla, tm dve ns bude vyivovat na vech rovnch - i kdy musme pipustit, e tak zle na naich schopnostech tuto stravu pijmat. Kad lovk me na svch schopnostech pracovat s vyuitm nstroj a prostedk uvedench v tto knize. Obzvlt vhodn je meditace dech lsky, kter otevr a roziuje srden kanl. Za druh je teba otevt dal kanl, kter pedstavuje hara neboli spodn tan-tchien i sakrln akra. Tento energetick kanl musme naladit na zdroj energie nachzejc se ve vnitnch sfrch, jen nazvme centrln slunce. Pedstavuje skuten sdlo energie. Hlubok rytmick dchn nebo dchn stdav jednou a pak druhou nosn drkou otevr tuto brnu pro potebn kanly. N dech toti vdycky byl a je nejdostupnjm, nejrychlejm a nejvkonnjm kanlovm mniem. Za tet mus bt temenn akra pipojena ke kosmickmu potai systmem t kabel: Bo lsky, Bo moudrosti a Bo moci, co umouje naemu biosystmu neustle pijmat vivu z jedinho zdroje, kter doke uspokojit veker n hlad. Jedn se toti o zdroj, kter pvodn n hlad zrodil. Jestlie nepetrit vstebvme fialov svtlo, je prozauje nae buky a atomy, a jestlie nm srdce petk lskou a sakrln akra pijm energii z centrlnho Slunce, pak ve svm systmu meme zat nebo pokraovat s vdomm odinstalovnm a peprogramovnm softwaru nazvanho peit", co nsledn zaktivuje takto zapojenou energetickou s a usmrn vnitn a vnj proudn energi. Fakta, kter je teba uznat a zapamatovat si: a) Lidsk tlo tvoi ze sedmdesti procent voda. Dr. Masuro Emoto ve sv knize Messages from the Water dokazuje na zklad svho vzkumu, e voda reaguje na slova a hudbu. b) Tln tekutiny a vodu, kterou denn pijeme, lze naprogramovat, aby ns tak vyivovaly a podporovaly. c) Stejn tak je nutn peprogramovat lzy v tle, pedevm hypofzu a epifzu, tekutinu endokrinnho systmu a posvtnou kraniln 100

tekutinu. Pokud do tchto lz nahrajeme program samoregenerace a nesmrtelnosti, budou potom na opltku vyivovat n biosystm a psobit na nj. K takovto zptn vazb dojde proto, e zmnn samoregenerace a nesmrtelnost jsou zkladnmi atributy pol thta - delta. V ppad, e brny vnitnho pole vpoutj vlny thta - delta takovm zpsobem, e je dokeme ovldat, spontnn se mn i emanace naich vnjch pol, je lze tak nastavit tak, aby z venkovnch pol thta - delta dokzala pijmat prnu, kter ve obklopuje a prostupuje. Pro tyto ely se hod pout urit prostedky bioochrany, o nich budeme hovoit pozdji. Bhem procesu, pi nm se budou prohlubovat schopnosti naeho tla pitahovat, uchovvat a vyzaovat vlnn thta - delta, je velmi dleit, abychom vekerou prci na energetickch polch podpoili zkladnmi postoji, vychzejcmi ze zdravho rozumu, a celkovm ivotnm stylem. Ve, co jsme a do dnenho dne dlali, uruje druh programu, kter budeme muset pout ke zdrnmu naladn svch osobnch pol. Souhrn doporuench krok takovho programu uvedeme pozdji. O schopnosti zpstupnit si vlny thta - delta tak pojednv mechanika matric. Vme, e tato schopnost vyaduje jist naladn biopole lovka. Mechanika matric je komplexn a obshl vdeck disciplna, podle n sla BON vyivuje a udruje energetick spojen vytvoen na vnitnch rovinch pomoc pedstavivosti, vle a zmru. Je to vda, kter pouv svteln paprsky a zvukov vlny k pitaen specifickch molekulrnch struktur. Mylenkov procesy se zde zesiluj skrze sovou strukturu prostedk biopole, kter jsou vytvoeny s clem doshnout stanovench vsledk. V nsledujc meditaci vdom pipojme n biosystm ke tem hlavnm vyivovacm bodm st: k srdci Matky Bo, centrlnmu slunci a k vdom nejvy inteligence. Jak jsem ji napsala ve druh knize edice Biofields and Bliss: Nae Slunce pedstavuje vznamnou zdrojovou stanici v energetick sti a je vyivovatelem a pohonem ivota. Symbolizuje brnu, kterou vstupuje sla BON, aby propojila nae fyzick tlo se svtelnm. Na malm msteku na galaxie hromad Slunce energii, kterou erp z kosmu nachzejcho se mimo slunen soustavu. Tuto energii, ji naerpalo kvli svm vlastnmu nasycen, nejprve zpracuje, pak rafinuje, m vytvo prnu, kterou nsledn vyzauje do slunen soustavy, aby nasytilo ostatn planety. Mezi n ovem pat tak Zem, z jejch zdroj ijeme my - bu pmm terickm pjmem vivy, nebo ast na pozemskm potravnm etzci.
101

K otzce podlu terick pijat vivy u vtiny lid se vyjdil armnsk jasnovidec a uitel G. I. Gurdijev, kter ekl, e sedmdest procent energie zskvme dchnm, kter oznail jako prvn jdlo. Slunce erp svou vitalitu z vesmrnho odpadu, jm se stravuje, a to tak, e svou obrovskou silou pitahuje paprsky z vnjho kosmickho prostoru. Paprsky, kter pohlcuje, jsou atomy ivota, je pichzej od jinch slunc. Mnoho tchto atom kmit daleko vy rychlost, ne jak odpovd hmot. Slunce se navzjem napjej touto novou slokou energie, kterou zskvaj jako proud kosmickch paprsk z mezihvzdnho prostoru. Tyto paprsky pochzej pokad z aludk" jinch slunc. Slunce pijme paprsky svm severnm plem, nech je projt srdcem, dle je propere a proist a nakonec je vypust svm jinm plem. Vechny planty se stravuj stejnm zpsobem. Nae Slunce je srdcem a mozkem na slunen soustavy. Stejnm zpsobem probh i zpsob vmny ivotnch atom u lid. Kdykoli se sejde skupina lid, zane dochzet k jejich vmn. To je jeden z dvod, pro lid, kte spolu ij, se postupn zanou jeden druhmu podobat. V tomto ppad je teba porozumt okultnmu vznamu jistho ren, kter k, e lovk se pozn podle lid, s nimi se stk, co odr propojen osobnho a spoleenskho biopole. Stejnm zpsobem to probh i u opravdov stravy, schopn sytit zrove dui i buky, kter do ns bude proudit skrze akrov systm, pokud oteveme vnitn brny. Podle nauky o dimenzionlnm biopoli je hmotn Slunce materilnm atem, do nho se odv inteligence, je je z pohledu ezoteriky znm jako bh Hlios, kter pedstavuje paprsek vdom vyslan z centrlnho Slunce. Centrln Slunce je galaktickm jdrem univerzlnho ivota - elektiny. Je rezervorem, v nm se sousted bosk ze ped za poetm kadho tvoen. Nae Slunce symbolizuje lidsk J (oznaovan jako BON, tmn, monda nebo Jsem Ptomnost) ve smyslu nejvy, nejist podstaty kadho jedince. lovk, kter zaije osvcen, nkdy prochz takovm citovm rozruenm, e se jeho tlo obklop svtlem, co me vydret adu dn. V tom ppad kme, e dotyn je odn do slunen ze." Program Bosk vivy - technika 16: Meditace zpstupujc ti kanly pro vivu vlnami thta delta

102

temenn akra

akra srdce sakrln akra

Dl I. Obr. 11 (orig. diagram 11) 1. krok: Posate se a v tichosti cvite meditaci dech lsky. Pedstavujte si, e mte akru srdce napojenou na nekonen proud lsky Matky Bo. Pedstavujte si, e jej lska plyne skrze vae centrum srdce dle do nich a vych aker, dokud se ve vs vechna energetick centra nenalad na kanl Bo lsky. Tato meditace otevr srden kanl, a jestlie ji budete provdt denn, centrum srdce zstane stle naladn na kanl thta - delta. Pokud navc aplikujete est bod osmibodovho programu L. L. P. (denn sluba bez pomlen na odmnu), dojde k dalmu poslen tohoto kanlu. 2. krok: Nyn je poteba otevt spodn tan-tchien neboli haru - sakrlni akru - a naladit ji na kanl centrlnho Slunce ve vnitnch sfrch, kter, jak vme, tak dodv stravu naemu slunci. Opt se v tichosti posate a soustete se na oblast pmo pod pupkem. Pedstavujte si, jak do vs skrze oteven srdce proud fialov svtlo, kter postupuje po pedn stran vaeho tla dol a zaplavuje energetick centrum pod pupkem, na n se nyn soustedte. Pedstavujte si, e se toto sakrln centrum napj fialovm svtlem. Roste a roziuje se, a se nalad na kanl Bo lsky, Bo moudrosti a Bo moci. Prv odtud fialov svtlo pochz. Te si uvdomte, e tyto ti paprsky pichzej od Zdroje skrze prostor a as. Jako magnet je pitahuje asn centrum - koule jasnho blho svtla - jm prostupuj.
103

Instinktivn v nm poznvme centrln Slunce, vkonn uzel st ve vnitnch sfrch. Pedstavujte si, jak tyto ti paprsky projdou centrlnm Sluncem do va sakrln akry, do n se nastlo zapoj jako ti kosmick kabely. Prociujte, jak k vm tmto kosmickmi kabely nyn nepetrit pitk ideln mnostv bosk energie, kterou potebujete k viv tto akry. Tak si pedstavujte, e vs skrze tuto akru prozauje dostatek istho svtla z centrlnho Slunce a e dle proud jednak dol, aby nasytilo zkladn akru, a jednak nahoru do akry solar plexu. Dky tomuto postupu dochz k roziovn tchto t aker, take nakonec funguj jako jeden vc tunel svtla. (Viz est kapitola, meditace souvisl akrov sloupec fialovho svtla.) 3. krok: Pipojen temenn akry ke kosmickmu potai - Bohu i Zdroji s vyuitm systmu t kabel: Bo lsky, Bo moudrosti a Bo moci. Jako ve druhm kroku i te se v tichosti posate. Pedstavujte si, jak paprsky fialovho svtla vyzauj ze Zdroje, prostupuj prostorem a asem a bezustn vstupuj do va temenn akry. Mon e zpotku vidte jeden rov zbarven paprsek, kter pin Bo lsku pmo ze srdce Matky Bo (podobn jako v meditaci dechu lsky). Pak uvidte zlatav bl paprsek svtla, kter m do vaeho temennho centra. Z vdom nejvy inteligence s sebou pin vechnu moudrost, kter je vm teba. Nakonec spatte modr paprsek, jen obsahuje vekerou slu, kterou potebujete k tomu, abyste mohli vykonat to, kvli emu jste pili, a abyste to nyn mohli provst s lskou a moudrost. Znovu si pedstavujte, e te, kdy u jste navzali spojen, proud prostednictvm t kabel neomezen a nekonen zdroj ryz vivy z hladin thta - delta do vaeho organizmu. Stejn jako ve druhm kroku si uvdomte, e dostaten mnostv istho svtla vychzejcho ze Zdroje prozauje temenn akru, od n proud dol, aby dodalo vivu akrm ela a krku. Tyto ti akry se postupn roz, a zanou psobit jako jeden spojit tunel svtla. (Viz sedm kapitola, meditace souvisl akrov sloupec fialovho svtla.) Tato meditace, stejn jako veker prce na energetick sti, se provd pouze jednou, a to z toho dvodu, e pokud ji spojen navete, udruje se samo. Avak co se zcela odvj od naich frekvennch pol, a tedy pln zvis na naem ivotnm stylu, je intenzita vytvoench spojen a schopnost udret brny oteven, aby energie v dostatenm mnostv mohly trvale zaplavovat n biosystm a vyivovat jej takovm zpsobem, abychom u nikdy netrpli dnm hladem. Znovu zdrazujeme, e program L. 104

L. P. uruje kvalitu naeho spojen s kanlem Bo lsky. m vce pozornosti nemu vnujeme, tm vce to narst - tedy m vce tuto meditaci pijmeme, vme j a oekvme od n, e napln n zmr, tm dve zane a tm dle bude psobit. Pestoe patte k lidem, kte rdi jed hmotn jdlo a nemaj zjem t ist ze svtla zcho z kanl bosk vivy, mete spn pouvat vechno, co jsme dosud probrali. I tak vm budou uveden a doporuovan meditace, programovac kdy a ivotn styl dodvat stravu na rovni jak fyzick, emocionln, duevn, tak duchovn. Kolik vivy takto zskte, zle jen a jen na va touze a naden. Jenom vy sami mete dokzat naladit svj osobn biosystm na tyto kanly, abyste si zajistili zdrav a spokojenost.

Dl I. Obr. 12 (orig. diagram 12)

105

BOSK VIVA
Mudra v kadodennm programu na udren rovnovhy pole: dokonal zdrav dokonal rovnovha dokonal vha dokonal image

Zdroj: Bh, Allh, Brahma, Nevy inteligence SLA BON

Postoje: Jsem vtlen bh Sla BON mi poskytuje vivu na vch rovnch Vyzauji lsku a moudrost, kter mnou prostupuj a vyivuj m

Aktivujte 6. a 7. smysl: Ozy hypofzu a epifzu

N biosytm

Udrujte mozkov vlny na hladinch, thta - delta

Recipe 2000 a osmibodov program Luscious Utestyle Program - programy, kter aktivuj proud bosk vivy. Program L. L. P. ns nalad na frekvenci Madony, na kanl Bo lsky, odkud pramen fyzick, emocionln, duevn a duchovn viva. Dl I. Obr. 13 (orig. diagram 13) - Shrnut

106

(8) Kapitola 8

VIVN PROSTED
Nejene existuje mnoho konvennch a nekonvennch zdroj, kter ns mohou vyivovat po strnce fyzick, emocionln, duevn a duchovn, aleje zde jet dal velmi dleit oblast vivy, kterou pedstavuje bydlit. Nejenom zpsob, jak ijeme, ale tak msto, kde ijeme, ns in bu hladovmi, nebo nasycenmi. Prosted se spormi okamiky ticha, kde stle hraje televize i hlasit hudba nebo kde neustle probhaj hovory, doke lidskho ducha vyhladovt. Stejn tak prosted pln konflikt, hnvu, tenic nebo strachu doke odept emocionlnmu tlu lsku a bezpe, kter potebuje ke zrn. Prosted, v nm panuje nuda a chyb cl a smr, doke vyhladovt emocionln, duevn a duchovn tlo lovka. Rozhodneme-li se vytvoit ivotn prostor, kter nm bude poskytovat stravu pro vechny rovn, znamen to, e se musme zat zabvat svm vnitnm, metafyzickm prostorem i vnjm prostedm (a zamit se na hmotn prostor, kter ns obklopuje). Metafyzika pece znamen studium umn ivota - a je na na osobn zodpovdnost, abychom si umli spn obstarat stravu na vech jeho rovnch, co pedstavuje kadodenn vzvu. lnek, kter bude nsledovat, jsem napsala na zatku roku 2003 pro n elektronick asopis The ELRAANIS Voice. Tehdy jsem sama pro sebe hledala lep zpsob vlastn vivy. Po sedmi letech na cestch, kdy jsem bydlela pevn po hotelch ve zneitnch mstech, zaalo m vnitn J strdat z nedostatku uritho druhu stravy, kter, jak jsem poslze zjistila, jsem velmi potebovala. Zdrn jsem ukonila jednu st programu, a pestoe prce, kterou jsem dlala s nasazenm, byla prospn a oberstvujc, nco m nabdalo, abych si odpoinula v prosted, kde bych mohla zhluboka pt ze studnky vln thta - delta.

Metafyzick pedpoklady a stavba vhodnho ramu


Co udlte, kdy poznte, e pokud chcete nco zmnit, muste zat u sebe ? e to, co musme zmnit, chceme-li, aby se svt stal pro ns radostnm mstem, jsme jen a jen my sami ? Zmna postoje - a nov hra me zat... Pipad mi to jako zzrak. Ale co kdy samotn zmna postoje nesta ?
107

Nedvno jsem se z vnitn poteby pesthovala z mho mstskho obydl na mosk pobe, kde jsem si vybudovala svj vlastn ram - takov klter pro jednu enu, kde nemm dn vnj stimulujc prostedky jako televizi nebo jdlo. K mmu svatmu mstu pat denn dvka duchovn hudby, ticho, mosk vtr, cvien, meditace, jga, pit velkho mnostv erstv, ist vody a chu pleitostnho lku aje. Nkterm lidem tento zpsob ivota pin radostn povzbuzen, zatmco jinm se tato realita jev pli extrmn. Pokud vak chceme jt pkladem, bt pro svt majkem zdrav, spokojenosti, mru a blahobytu, pak to pro ns mus pedstavovat skutenost, existujc a provanou udlost, harmonick tanec mezi vemi slokami ivota a sebou sammi. Jak jen meme chtt po druhch, aby takto ili, jestlie jsme to sami zatm nedokzali anebo si tento styl neumme udret ? Kdy si to uvdomme - ale neudlme nic pro to, abychom takovho ivota doclili - stle nm bude chybt radost a poten. Je toti pokryteck nco hlsat, a nco pln jinho konat. Navc pokud ignorujeme veden vnitnho hlasu, vede to pouze k utrpen. Pesthovat se a vytvoit si nov vyivujc pole energie se jist vyplat, ale je to asov nron vc. Podala jsem proto o pomoc svho andla bydlen. Pedala jsem mu telepatick seznam poadavk zakonen obvyklm nebo nco lepho, prosm". Dovedl m na ideln msto, kde jsem mohla zat svou oberstvujc vdeckou dovolenou odlouena od mstskho ivota. Kdy jsem se v rodinnm domku rozhldla, abych si ujasnila, co e si chci vzt s sebou, znovu jsem si uvdomila, e m poteby v tto fzi ivota jsou opravdu mal. Pr obrazu a ezoterickch soek, horsk kolo, barvy a malsk stojan, meditan poltky, hodn bjen muziky, njak obleen - s tmto vybavenm jsem odela, pipraven zahjit nov rok svm vlastnm vivnm asem. Skoro ped ticeti lety jsem podala dost o pijet do ramu nachzejcho se v Sydney. Odpovdli mi, e jsem pli mlad a e bych si nejdve mla ut trochu ivota, co jsem tedy udlala. I kdy m z m cesty svdla rodina, dti, pozdji karira a zastvn role peovatelky a ivitelky, nakonec jsem se tm od veho dokzala osvobodit a zase jsem smovala do svho ramu. Snad je to tm babikovskm vkem, kter se mi bl, snad si jen potebuji oddychnout od tolika asu strvenho na cestch. Ke vemu jsem pila na to, e nemusm pesdlit do dnho existujcho ramu, ale mu si vystavt svj vlastn ! Ndhern, e ? ram je, podle nejpesnj definice, duchovn prostor, energetick pole naladn na bosk kanly pomoc prostedk jako vle, zmr a frekvence. V idelnm ppad je svatm mstem, kter lovku poskytuje stravu pro nabyt vynikajc tlesn, emocionln, duevn a duchovn kondice, a to tm, e mu k rstu zajiuje disciplinovan prosted. Nkter tradin vchodn
108

ramy dospvaj k discipln skrze asketick ivot a k duchovnmu rstu skrze slubu a mlen. Oproti tomu souasn modern ram (jak meme vytvoit i doma) vyaduje, abychom zdokonalovali svou kondici na vech rovnch, co nm umon dokonale se vyladit a zat v ivot sprvn jednat. Pokud lovk chce, me doshnout dokonalho vsledku - bude samozejm t ve zdrav, spokojenosti, mru a blahobytu - kter ho napln do hloubi due. Ideln ram nm mus umonit, abychom se ctili, e jsme jako doma" spojeni se svou opravdovou podstatou - e existujeme v prostoru, kter ns vyivuje na tch nejhlubch rovinch naeho byt. Jestlie se nm dostv opravdov stravy, jsme schopni ct dv vci: Nyn jsem spokojen se vm, co jsem v ivot udlal. Dnes je dobr den na to, abych zemel. Prvn bod jist nevyaduje dn dal vysvtlen. Druh bod je star heslo americkch indinskch bojovnk, kter lze interpretovat nsledovn: vechno v mm ivot doshlo usmen, vechno je na svm mst, o vechno jsem se postaral podle svch nejlepch schopnost. To znamen, e vichni, kter znm, vd, e je miluji a vm si jich. Nieho nelituji. U nezbyl nikdo, komu bych ml ct promi". Vechny kapitoly jsem dopsal, a tm pdem jsem ve svm ivot na vech rovnch vechno dokonil. Mohu tedy odpovat a bt v ptomnosti. Jinmi slovy to znamen: postaral jsem se o sv zleitosti. Postaral jsem se o sv zleitosti" zrove vyjaduje, e kad okamik povaujeme za vzcn, e se dokeme radovat z kadho rozhodnut a e pijmme vechno, s m se na sv cest setkme, takov, jak to je jako odraz svho vlastnho vdom a anci rst a uit se. Rovn to znamen chovat se ke kadmu slun a nikoho nezraovat - pedevm ne sv Bosk J tm, e budeme ignorovat Jeho hlas. Ano, vm, e Bosk J se nikdy nenech zranit, jednodue proto, e ns s lskou pozoruje a usmv se na ns. Raduje se z toho, e tuto hru hrajeme - a pokud Ho pozveme, ochotn ji hraje s nmi. Lid si pochopiteln mus vystavt vhodn ram sami pro sebe. Pokud tou po spokojenm, zdravm, klidnm a blahobytnm ivot, mus si vytvoit nco, co jej pin. V nauce o dimenzionlnm biopoli to znamen naladit sprvnou frekvenci, aby kvantov pole mohlo doruit tento druh nkladu. Pestoe zde pevld prvek jedinenosti, pestoe k radosti nevede pouze jedna cesta, pesto existuj standardn nstroje a pedpoklady, kter ns dok naladit na kanl zdrav a spokojenosti. Prvnm nstrojem je ivotn styl spolu s mylenkovmi modely. Doke pesmrovat nai energii k cli zdrav a spokojenosti. Druhm nstrojem je prosted - nkte je oznauj jako vnitn a vnj dm boha. ram pedstavuje jeho vnj dm. Budujeme jej proto, abychom odhalili ten vnitn.
109

Starodvn moudrost k, e jedinm dvodem toho, pro mme fyzick, emocionln a duevn tlo, je, aby nae bosk podstata mohla poznat sebe sama. Pro mnoh se toto vysvtlen stalo zkladnm metafyzickm pedpokladem slo jedna. Podle pedpokladu slo dv jsme dokonalmi kopiemi boha, naprogramovan stejnm softwarem v duchu Jeova prohlen ,j a Otec jsme jedno". Pedpoklad slo ti k, e tento software bude bez nmahy dit n biosystm, pokud jej k tomu vyzveme a budeme se vyhbat toxickm zpsobm. Vme pece, e toxick mylen, toxick ctn a pijmn toxick potravy zapiuje podlomen biosystmu, spout choroby a vede k jeho rozpadu. Pedpoklad slo tyi: tlesn biosystm lovka je bosk hardware, kter je ve skutenosti soust stednho boskho potae i organickho kosmickho superipu - kad z ns jsme tedy jeho atomem nebo bukou. Existuj dal metafyzick pedpoklady, kter jen ekaj na vdeck potvrzen. Mnoh z nich v tto knize prbn zmiujeme. Nyn se vak zase vrame k nstrojm. Empirick vzkum ukzal, e prosted, jemu dovolme okolo ns existovat, me bt rozhodujc z hlediska ovlivovn naich pol, co spolen s nam pesvdenm uruje, co k sob v ivot pitahujeme. Vytvoit takov prosted, kter nm bude zajiovat dokonal naladn, vedouc k dokonalmu jednn a dokonalmu vsledku, a bude ns v nm stle udrovat, je samo o sob umn. Jinmi slovy pro lidi, kte se chtj tit zdrav, spokojenosti, mru a blahobytu, je idelnm prostorem lskypln a podporujc prosted, je se d poklidnou taktikou vtzstv, vtzstv, vtzstv" - programem vtzstv pro mne, vtzstv pro druh lidi a vtzstv pro planetu. V souasnosti v procesu spolenho utven rje se jedn o velmi potebn program. Pette si znovu mylenky, kter jsme u jednou uvedli: Nyn jsem spokojen se vm, co jsem v ivot udlal," a Dnes je dobr den na to, abych zemel." Upmn si eknte, zda plat i pro vs. Jestlie vm u obou vylo ano, odpovejte a ze veho se radujte. Jestlie jste odpovdli ne, nepestvejte svj ivot proiovat, dokud nebudete moci ct ano v obou ppadech. Pamatujte si, e a se rozhodnete pro jakkoli smr, vdycky s sebou berete sebe sama. Sta skromn posun ve vaem postoji vi ivotu a mete zat ve mnit. Za dobu vce ne sedmi let, kdy jsem cestovala po svt, jsem vidla spoustu utrpen a spoustu lid, kte podle zpadnch mtek ij v tiv bd - a pesto mohu ci, e mnoho z tch, kte patili z materilnho hlediska k tm nejchudm, byli zrove i nejastnj. Zdrav,
110

spokojenost, mr a blahobyt pro jedince a pro cel svt se mus stt veobecn uznvanm minimlnm standardem. Vdy tento cl je nm pirozen na dosah. Nyn mme k dispozici spoustu nstroj a prostedk, abychom si upevnili fyzickou, emocionln, duevn a duchovn zdatnost. K pirozenm soustem ivotnch cykl nle odvaha rozbt ty star zvyky, kter nm u nic nedvaj, a statenost, s n se pohneme z msta, kdy novm monostem ekneme promi", sbohem" nebo vtej". Potebujeme je, kdy chceme uklidit ve svm dom, nebo opravdov ram v ns odhaluje Bosk J a istota srdce rozhoduje o tom, e se s Nm setkme. Osobn se mi velice zamlouv ta pedstava zzem rodinnho prosted, v nm se zase mohu ponoit zptky do pole dvrnch vztah a kter je stle mou soust. Nicmn se mi tak lb, e mohu sv pole zvtovat, abych do nho nyn mohla vlenit sv nov obydl, ram, kter souasn pedstavuje mj klter Matky Bo, stoj na kopci v moskm vtru a nabz zdrav. Dvm se kolem dokola na vechno, eho jsme za poslednch deset let doshli. Jak jsem experimentovala se svou kondic, nutila jsem se jt a na samou mez, odpovala jsem a pak znovu la. Jak jsme oteveli dvee kdejak kontroverzi, jak ns koupali v jejm nepjemnm edm svtle a jak jsme ty dvee zase potichu zaveli. Nyn konen meme shromdit vekerou prci v programech Planetary Peace Program a Divine Nutrition. Ctm, e tato prce je dovrena - ve svm svt vnmm mr a podek vech vc. Pi vytven idelnho vnjho prosted, kter nm m poskytovat vydatnou stravu, me pomoci jak starovk umn fenguej, tak i prostedky bioochrany a techniky na obnoven pole. Vnj prosted je odrazem naeho vnitnho prosted. lovk, ktermu se dostv znamenit vivy na vech rovnch jeho existence, v podstat automaticky vytv takov vnj prosted, kter podporuje jednak jeho proud vivy, ale tak vivu druhch lid. V dnenm svt je nam kolem nejen efektivn sytit sebe sama pi minimlnm vytovni svtovch zdroj, ale tak nauit se podle poteby zvtovat sv pole a opatit stravu pro ostatn. Zjistili jsme, e schma ,j, j, j" blokuje proud bosk vivy, zatmco model my" jej uvoluje. Program Bosk vivy - technika 17: Vytvote si vyivujc prosted pmo u vs doma. Vyklite v prostor a zbavte se vech pedmt, kter nepouvte, nebo kter pro vs nemaj dnou citovou i duchovn hodnotu. Aplikujte ve svm dom zsady feng-uej, abyste poslili a pozitivn nasmrovali jeho vnitn energetick pole.
111

Zaite si mstnost nebo prostor k meditaci i jze, kde budete moci v tichosti budovat pole alfa - delta a rezervor energie. Vyzdobte stny svho msta duchovnmi obrazy a aktivujte je, aby psobily jako brny, jimi bude prozaovat energie svatch bytost, kter bude sytit vai dui.

(9) Kapitola 9

AST DOTAZY
BOSK VIVA A VIVA NA HLADINCH THTA - DELTA
Na zatku tto kapitoly bych rda zdraznila, e lidstvo m k dispozici dva druhy stravy: potraviny, kter zskvme pstovnm a chovem z prodnch zdroj, a nekonvenn stravu, k n mme pstup jako vtlen bozi a kterou meme zskat, vyladme-li osobn frekvence. Lid se asto ptaj: a) Je skuten mon, abychom se osvobodili od zvislosti na potravinch ? Odpov: Ano. b) Ale copak lidsk tlo nepotebuje dostvat vitaminy a minerly ? Odpov: Ano. c) Pokud tedy nebudeme jst, jak zstaneme na ivu ? Odpov: Tak, e se naume, jak si zpstupnit alternativn zdroje a jak z nich sebe sama vyivovat. Jedn se tu o vivu, je neustle proud naimi bukami. Podrobn se tto otzce budeme vnovat (Eugenika 2005). v publikaci Bosk viva

1. otzka: Pro mme aludek a zuby, jestlie nepotebujeme jst hmotnou stravu ? Odpov: Nae souasn trvic soustava se vyvjela velmi dlouhou dobu, a to podle ablony naeho pesvden. Jestlie sv pesvden zmnme, pak se zmn i tato soustava. Pokud se znovu spojme se silou naeho BON, dokeme udlat cokoliv, pro co se rozhodneme. Vdy jsme pny
112

svho tla. Kad jeho buka vytrvale naslouch naim mylenkm, slovm a inm, podle nich se molekuly a atomy nsledn chovaj. Protoe jsme prvn zpadn generac lid ijcch ze svtla, jsme samozejm zvisl na vvojovm procesu, kter pinese zmnu tto soustavy. Nae trvic soustava bude u generac ijcch ze svtla ve vzdlen budoucnosti vypadat docela jinak. Take krtce lze na tuto otzku odpovdt takto: je to pouze otzka evoluce, asu a schopnosti tla reagovat na nae pesvden. Ti, kdo budou nadle jst, si budou zachovvat stvajc trvic soustavu, a ti, kdo si zvol boskou stravu, nakonec budou jednou mt trvic systm, kter bude odpovdat tomuto novmu zpsobu stravovn. k se, e kdy jsme na tto planet zaali existovat ve fyzick podob, mli jsme zpotku naprosto odlin biosystm. Byl sobstan a nepoteboval ani jdlo, ani tekutiny. Postupem asu jsme se vyvinuli v systm, jak znme dnes. Budouc evoluce naeho biosystmu zvis na naem ivotnm stylu a na naich rozhodnutch. 2. otzka: Biblick proroctv k, e vlk me leet vedle bernka jako vraz mru mezi vemi emi. Je to skuten pravda ? Odpov: To souvis s oblast morfogenetickou. Jestlie odstranme agresivn povahu lidskho druhu a zastavme zabjen lid i zvat, vrazn tak zmnme rezonanci socilnho i planetrnho biopole, m dojde k ovlivnn vech . A se nm poda zajistit, aby vichni lid byli napojeni na energetick kanly poskytujc vestrannou vivu - take se vichni budeme ctit naplnni, staneme se altruisty, budeme uvdoml a zaneme jednat jako milujc, pozorn Misti - tehdy tak samozejm nastanou zmny ve vech ch. astokrt jsem ji na svch cestch ekla, e mra agresivity, kterou vidme ve zvec i, odr mru agresivity, kterou pozorujeme v i lidsk. Odstrame lidskou agresivitu a probume svou schopnost vyzaovat Bo lsku, pak skuten spatme vlka leet vedle bernka". 3. otzka: Jak si lid, kte ij pouze z prny, udruj tlesnou hmotnost ? Odpov: Jednodue eeno otzka vhy souvis s postojem, naprogramovnm a vrou. Tak souvis s umnm propojen mysli a tla a v neposledn ad s tm, jak hluboce jsme pesvdeni, e kad buka tla opravdu naslouch naim mylenkm a pkazm a e tlo mus plnit nae pkazy, pokud jednme jako Misti. Tento typ naprogramovn nebude fungovat, jestlie uvnit ns b njak sabotn programy. Musme se na n zamit a odstranit je. Je dobr, e vechny programovac kdy meme vyzkouet jet ped tm, ne se docela vzdme vekerho jdla.
113

Proto doporuujeme, abyste tyto kdy postupn testovali v prbhu sniovn potravinovho pjmu ze t na dv jdla denn vetn zmenovn porc a zuovn vbru potravin. Jestlie chceme bt ivi pouze z boskho svtla, musme doshnout uritho stupn tlesn, emocionln, duevn a duchovn pipravenosti, musme se oistit a musme bt zdrav. Tak to od ns vyaduje vru v slu BON. K udren tlesn hmotnosti pouijeme program L. L. P. a pkaz zdrav, rovnovha, vha, image", jak jsme ji div uvedli. Krtce se o nm zmnme jet pozdji, a to v souvislosti se strojem chi. Nen bez zajmavosti podotknout, e i bez programovn se tlesn hmotnost nakonec stejn ustl, ale zpravidla a potom, co dojde k vrazn ztrt vhy. 4. otzka: Mnoz lid, kte ij holistick a dky svmu ivotnmu stylu si zpstupnili zny alfa - thta - delta, se stvaj stle vce citlivjmi a vnmavjmi. Tento fakt v nich vzbuzuje pocit, e se mus vce uchylovat do samoty, protoe jim nevyhovuje pohybovat se v hustch hladinch spoleenskho ivota beta - alfa. Tak se u nich asto dostavuje odcizen, nebo opoutj normln" okruh rodinnch a ptelskch vztah. Mete k tomu nco ci ? Co ukzal v vzkum ? Odpov: Technik dimenzionlnho biopole, duchovn zasvcenec, je nkdo, kdo se nauil pracovat se vemi poli a kdo - v idelnm ppad - doke t v harmonii v jakmkoli poli, ani by dolo k naruen jeho vlastnho pole. Jak jsme u dve uvedli, nejinnj nstroje, s jejich pomoc meme ze svta selektivn pijmat ty frekvence, kter chceme, jsou: a) N zmr, vle a postoj (napklad rozhodnut pijmat versus rozhodnut vyzaovat). b) Pouit prostedk bioochrany, kter popeme v publikaci Bosk viva (Eugenika 2005). c) Jako velmi uiten se mi jev porozumn tomu, jak meme ovlivovat ji existujc pole a jak meme utkat nov pole tak, aby ns podporovalo daleko vivnjm zpsobem. Tak je teba si uvdomit, e pstup ke kanlm bosk vivy nen vyhrazen pouze jedincm, kte maj tst, ani tm, kte jsou poehnan", a nen ani domnou svtc. Naprosto kad lovk se me naladit na frekvenn pole Madony, na jej Bo lsku a na kanl Bo moudrosti, a tak se napojit na prnickou vivu. Nicmn schopnost dostvat stravu z hladiny thta k poslen zdrav, a pitom existovat pevn na hladinch beta - alfa, pedstavuje i nadle kadodenn nron kol. V tomto ppad pedstavuje velkou pomoc zapojen energetickch kabel a pouit prostedk bioochrany, nebo nm umouj dit proudn prny.
114

neposledn ad je teba zmnit i krijajgu a srjajgu a techniky jako meditace dech lsky, kter jsou rovn velmi npomocn.
V

Dal uveden problm vyplv z faktu, e jak mnme vlastn frekvence, abychom zakotvili na vivnjch hladinch, opoutme psobit vzjemnch vztah s tmi, jejich frekvenn volba nerezonuje s tou na. Dochz k tomu pedevm mezi rodinnmi pslunky a pteli, kte nemusej chpat nae rozhodnut pro ist stravu a citlivj ivotn styl. V tomto smru odpovm takto: mme svou pokrevn rodinu a mme svou celosvtovou rodinu, piem ideln zpsob sdlen je skrze bezvhradnou lsku. Abyste si zajistili, e dvte a pijmte prv tento druh lsky, podejte sv BON, aby vs pivedlo k lidem, s nimi mete zavat oboustrann blahodrn vztahy pln pochopen. Kdy jste se svou rodinou, zamte se na to, co je s vmi spojuje a co vm vem pin radost, nikoli neshody. (Toto tma jsme podrobn rozebrali v edici Biofields and Bliss.) 5. otzka: Co je lep ? a) Psobit jako kanl, kter umouje viv Bo lsky a Bo moudrosti, aby jm skrze ns proudila a dle vyzaovala do svta - a tmto zpsobem souasn transformovala jak n biosystm, tak i svt ? b) Nebo si vytvoit zsoby vyivovac sly a teprve s nimi pracovat ? Odpov: Ideln by bylo oboj. K vytven zsob dochz, kdy aplikujeme ivotn styl nejprve jako program k naladn sebe sama a teprve potom jej pouijeme jako program denn drby. Vyzkouela jsem oboj a zjistila jsem, e kombinace obou zpsob je innj, ne kdy pouijeme pouze jeden z nich. Dve nebo pozdji se me stt, e budeme potebovat vydat navc dal vyivovac slu, m me dojt k vyerpn na studnice. Proto musme bt napojeni na nekonen, neomezen zdroj tto sly (viz sedm kapitola). Zrove musme neustle dbt na to, aby nae vyzaovn bylo ist, co zabezpeme ivotnm stylem. Protoe jsme ji okusili ten druh stravy, kter nabz meditace, budeme pirozen tak jako tak hladovt po tom tichm, lskyplnm mst, abychom onu stravu opt dostali, a to obzvlt v ppad, pokud ijeme ve mstech plnch chaosu, kde se ctme, jako bychom se utpli v hust rezonanci. Pokud pebvme pouze v psmu beta, zpsobuje tato existence emocionln, duevn a duchovn anorexii a pin lidstvu disharmonii, vlky a chaos. 6. otzka: A jak je to s prbhem okamit fyzick transformace ? Jak to, e kdy lid pouij njak pkaz nebo kd, vypad to, e vbec nedochz k dn bezprostedn zmn ?
115

Odpov: Existuje nkolik vnitnch a vnjch faktor, kter brn uskutenn dan zmny. Za prv tu jde o slu morfogenetickho pole a o to, jak pulz pevauje. Je to jako s malm chlapcem, kter ve sboru sta barytonist zpv soprn. Pokud jeho hlas nebude nosn a neobyejn siln, ostatn pehlu jeho zvukov pole. Lid ivc se svtlem se musej naladit na hladinu thta, kter jim poskytuje stravu, a vst ivotn styl, kter jim stle zajiuje dostaten naladn na tento kanl, aby si zachovali zdrav. Jestlie tmto zpsobem ije pouze setina z jednoho procenta obyvatel tto planety, pak je velmi tk udret potebnou frekvenci. Natst zen pole thta pipomn svou silou atomov vbuch, na rozdl od pole beta, k nmu lze pirovnat vkon svky. sla zde tedy nejsou prvoadm faktorem. Dalm faktorem je, jak intenzivn lovk v v boha uvnit sebe a nakolik reln je pro nj mylenka, e jsme vtlen bozi, take mme k dispozici vechnu tvoivou, livou a transforman slu, jakou jen potebujeme. Mnoho lid tomu v na rovni intelektuln, ale bohuel nikoliv na rovni bunn. Kdy se napojme na slu BON, a budeme pak pozorovat jej proud a blaho, kter pin, pome nm to vybudovat si potebnou vru. V tto oblasti je zkuenost i zitek vm, jeliko proud Bo lsky nen zleitost rozumu. Jen kdy poctme jej proud v naem nitru, meme j zcela uvit, dt se j vanc a studovat jej dal rysy. Tet faktor pedstavuje karmick uen a tvrt faktor n bosk pln a lohu, s n jsme souhlasili, e budeme hrt. Nicmn vechno se dokonale vyvj tak, jak m, a veker innost, kter je po ns poadovna, je uchovvat si obraz sebe jako vtlenho boha a jednat bezhonn, jako jednaj skuten Misti. Jedin tak ns vesmr me zanst zptky do pole nejdokonalej jednoty, kde vechny monosti jsou reln a ty nejulechtilej, dky nim me vechno prospvat, jsou pivdny k ivotu. m vce se tm dme, tm dve se nae schopnosti zanou bezprostedn projevovat, jednak jednotliv a jednak hromadn. V prbhu minulch let jsme si my, kte pijmme prnu, vimli velice zajmavho socilnho jevu - mnoho lid, kte trv svj as v ptomnosti naich pol, automaticky zaalo mn jst a ctit se lpe. Jestlie ns prozauje energie zvan lska (jde o frekvenci Madony, Bo lsky, je poskytuje stravu tetho stupn, pznanou pro hladiny thta - delta) a jestlie jsme osobnmu biopoli vtiskli poznn zaloen na zkuenosti, e nepotebujeme dostvat vivu z hmotn stravy - pak dochz k ovlivnn pol tch lid, kte se nachzej v naem okol. Jejich buky nsledn zskvaj rychlej pstup k hladinm thta - delta, co jim pin
116

urit prospch: intuitivn vdn, zvenou vnmavost ve form jasnozivosti, touhu mn jst a tak dle. Nejvy alchymick poin, jak se nm me podait, je transformace naeho biosystmu na stanici vyslajc slu BON. Tento akt nm pirozen poskytuje vedlej produkty souvisejc se stravou druhho a tetho stupn. 7. otzka: Do jak mry je pnosn jogistick trnink, chceme-li se stt tmi, kdo ij z boskho svtla ? Zmnila jste krijajgu a srjajgu. Mete vysvtlit, jak je mezi nimi rozdl a v em jsou prospn ? Odpov: Jeliko se jga stala v zpadnm svt velice populrn, je jist dobr porozumt jejm jednotlivm druhm a jejich souvislostem s prnickou vivou. V vodu znovu zdrazuji, e je prakticky nemon popsat pesn, konkrtn pstup k bosk strav, nebo zle na osobn frekvenci kadho z ns, kter je dna naimi minulmi a ptomnmi zkuenostmi a postoji dva shodn jedinci toti neexistuj. Avak na druh stran meme pedstavit vbr nstroj a prostedk, jejich uitm se lze naladit na kanl bosk vivy a s nimi me kad lovk experimentovat. Jednm z tchto nstroj je cvien jgy. Bhem let jsem dospla k pesvden, e pokud chceme spn erpat z kanlu bosk vivy, nutn potebujeme vechna jogistick cvien, protoe kad cvien zastv funkci uritho ladicho nstroje. Jednm z uitel ezoteriky, s nm se v mnoha ohledech ztotouji, je Omram Michael Ajvanov. Zrovna kdy jsem zaala pst posledn st Stravy boh, pila mi potou kniha jeho uen, kterou mi poslal jako drek. Spolen s n dorazil i pohled psan ve francouztin. Vdla jsem, e ta knhaje m povinn etba. Jmenuje se The Splendour of Tiphareth: The Yoga of the Sun (Ndhera Ti far e tu: Jga Slunce). Den ped tm m pozval Hira Ratan Manek, abych se k nmu pipojila na turn po USA, kter se tkalo solrn vivy. Tyto druhy nhod" vdy zaujmou moji pozornost. Ob udlosti m pimly k tomu, abych se trochu vce zabvala vznamem slunen stravy. Jakmile jsem zaala Michaelovu knihu st, uvdomila jsem si, e obsahuje velmi podstatn informace, kter zde musm uvst pedevm v souvislosti s umnm srjajgy. Toto cvien ji lta intuitivn praktikuji, jenome jsem si nikdy neuvdomila, e jde prv o tento typ jgy. Srjajga je jga slunce. Jak jsme ekli v est kapitole v sti vnovan solrn viv, nejplodnj modern vzkum v oblasti prnick vivy probhl v Indii na pelomu tiscilet. Provdl jej dr. Shah se svm tmem, kter pro svj pokus zvolil prv Hira Ratan Maneka - jogna znmho tak jako r HRM. Srjajga nespov pouze v dvn se do slunce a pijmn proudu prny z prody. Zahrnuje vechna dal jogistick cvien,
117

piem se sousteuje na spojen s nejvy inteligenc, kter napj nae materiln slunce, skrze n plyne. Pijet bosk sly - kter vyivuje nae slunce a vede jeho energii smrem do nich rovin tet a tvrt dimenze je podstatou bhaktijgy, pocitu oddanosti a posvtn cty. Vdy bez slunce by nemohl existovat dn ivot. Vechny organizmy vetn lidskho vyivuje energie, kter z skrze nae hmotn slunce. Dal jogistickou odno pedstavuje hathajga, piem praktikovn jejch san za hejivho svitu nebo soumraku otevr vechny nae meridiny a soustavu aker a dodv jim vivu a slu dal rovn. Blahodrn psoben slunce za uritou jednotku asu lze vrazn zintenzvnit aplikac pozitivnch duevnch pedstav a mylenkovch forem mantrajgy a dle pouitm krijajgy k nasmrovn vnjho proudu svtla do naeho vnitnho systmu. Srjajga vyaduje, abychom ji cviili v tichu; abychom prostednictvm meditace a tvoiv pedstavivosti penesli sv vdom do ptho dimenzionlnho frekvennho psma a jet dle. Tam poznvme rovn inteligentnho ivota, kter existuje v rmci slunench pol. Avak v tomto ppad se jedn o pokroil cvien pro lidi, kte jsou ji tak oteven, e se mohou setkat s projevy pt, est, sedm (a vy) multidimenzionln formy ivota. Michael Ajvanov ve sv knize pe, e mylenka, podle n inteligentn ivot sdl ve vych energetickch polch naeho materilnho slunce, zn mnohm lidem naprosto absurdn. Stejn jako mylenka, e nae tlo me erpat pramen vivy ze sv vlastn struktury atom. Absurdn me znt i nzor, e kad atom je vstupn brnou do vnitnho vesmru, anebo e meme usmrovat paprsky fialovho svtla tak, aby pitahovaly daleko vivnj fialov svteln paprsky - pochzejc prv z vnitnch svaty - a tmto zpsobem, zvanm abdajga, vytvome systm smyky zptn biovazby, kter bude dodvat vivu bukm. Ajvanov tak souhlas s poslednm vzkumem v oblasti pirozench vlastnost lidskho mozku. Potvrzuje zlibu" mozku mnit sv rezonann hladiny tak, aby odrely a ladily s tm, co je prv ve stedu jeho zjmu. Ajvanov k: Kdy student ezoteriky sousted vechny sly sv koncentrace na slunce, doke zachytit a vthnout do sebe ty elementy (v jejich pvodn istot), kter potebuje k zajitn svho zdrav a rovnovhy." Tak k, e jestlie slunce poskytuje vekermu ivotu potebn elementy, meme t z jeho ist esence, nae vysvtluje: Kdy se dvme na Slunce, nae due nabv tho tvaru, ani bychom o tom vdli, a stv se svtc, planouc koul. Funguje zde zkon, kter meme oznait jako kouzlo imitace: kdy se zadvme na slunce, zaneme se mu celou svou bytost podobat. Prost kdy se na nco dvme, vytvme spojen, svazek mezi sebou a pozorovanou vc i bytost. Nae vibrace se pizpsob tempu jejch vibrac a myji, docela nevdom, zaneme napodobovat."
118

O srjajze Ajvanov k: Chcete-li bt jako slunce, muste na nj hledt s nekonenou lskou a vrou. Tak se stanete velejmi a astnjmi a bude se vm lpe dait vlvat ivot do druhch lid. Svou ptomnost budete na ostatn psobit jako slunce, kter sl svtlo, teplo a ivot." Cvien mantrajgy nm pipomene, e slunce je mimo jin tak zdrojem potravy, co ns me vst ke zmn naeho postoje. Musme ovem uznat, e m moc vyivovat ns pmou cestou bez toho, abychom se astnili na bnm potravnm etzci rostlinn a zvec e. 8. otzka: Jak je to s dalmi druhy jgy ? pprav na zpstupnn kanlu bosk vivy ? Jak zapadaj do procesu

Odpov: Mm-li na tuto otzku co nejlpe odpovdt, musm naped vnovat trochu asu vysvtlen rozdl mezi nktermi tradinjmi postupy jgy. Kad toti pln njakou lohu v na fyzick, emocionln, duevn a duchovn pprav, je nm umon naladit se na kanl bosk vivy. Jga je metafyzick umn, kter pochz z Indie, Tibetu, ny, Japonska, Egypta a rovn z Persie. Vechna nboenstv maj svou osobitou formu jgy. Napklad projevy uctvn, modlen, rozjmn a oddanosti v kesanstv odpovdaj bhaktijze. Bhaktijga je jga oddanosti a duchovn lsky. Bez oddanosti svmu BON a sv touze po doteku Jeho lsky nebudeme schopni napojit se na kanl bosk vivy. Stravu boh toti pitahuje nae oddanost proitku Bo lsky. Provn tto oddanosti, rozjmn a modlitby podncuj nai disciplnu, a my se tak dokeme hloubji naladit na kanl bosk vivy. Pak je tu jga vdn, tak znm jako dnajga, kter pedstavuje cestu k bohu, na n lovk pouv svou inteligenci. k se, e cvien tto jgy vyhovuje lidem, kte jsou naklonni studiu a filozofickm reflexm. Mme-li pijmout existenci prnick vivy, musme respektovat svou inteligenci a uznat, e v ns tak pebv superluminln inteligence, kter odr nejvy inteligenci prvotn tvoiv sly. Abychom mohli spn erpat strav boh, nezbv nm, ne tto sle vit a oddat sej. K tomuto procesu dojde a tehdy, kdy jsme provedli dostatek intelektulnch a zkuenostnch vzkum na to, abychom se mohli uvolnit, odevzdat se a dovolit bohu v naem nitru, aby ns vyivoval. Objeven a nsledn uctvn bosk inteligence v ns pedstavuje opravdov vyznn dnajgy. Karmajga je pro lidi, kte se u nesobeck slub - slub, kterou prokazuj, ani by pomleli na odmnu. Karmajga ns u altruizmu
119

pomoc konn dobrch skutk, z nich maj vichni prospch. Toto je velmi dleit aspekt programu L. L. P., jeliko projevy laskavosti spojen se soucitem jsou jednm z nejmocnjch nstroj, jak vbec mme k tomu, abychom se naladili na frekvenn pole Madony, kter je ryz lskou. Jestlie chceme dokzat zdrn t z kanlu bosk vivy a zachovat si zdrav, potebujeme se nauit mistrn zvldat jakkoli omezujc vlivy vychzejc z na ni pirozenosti. Potebujeme se stt krlovnou i krlem svho vnitnho krlovstv. K tomu nm dopome radajga, kter rozvj koncentraci a sebeovldn. Cvien hathajgy pipravuje nae fyzick tlo, aby bylo dostaten siln a dokzalo se vypodat s proudem bosk elektiny, kter pichz s prnickou stravou. Pouitm rznch san a pz doke tato jga zapojit psychick centra biosystmu. Hathajga ns obdarovv disciplnou, silou vle a vytrvalost - vechny tyto vlastnosti pedstavuj prkopnky na cest k bosk viv, a proto jsou velmi npomocn. Ajvanov vak podotk, e hathajga se obvykle nedoporuuje lidem ze Zpadu, a to dky jejich nedisciplinovanosti. Tm vichni pedchoz lid, kte ili z prny, se vtinou rozhodovali pro krijajgu. Jedn se toti o jgu svtla a jeho barevnho spektra. Mezi jej techniky pat koncentrace na svtlo, pedstavovn si svtla, provn vnitnho proudn svtla (kter prochz eln akrou neboli hornm tantchienem), prce s energi svtla v poli aury a dovednost dit proud svtla tak, aby psobil jako viva (podobn jako u mikrokosmickho orbitu, cvien taoistickch Mistr). Prv dky specifickmu cvien krijajgy byl Giri Bala osvobozen od nutnosti pijmat jdlo a tekutiny po dobu vce ne edesti let, nebo toto cvien mu dodvalo dostatek potebn vivy. Himlajec Babaji si zase prostednictvm krijajgy zajistil nesmrtelnost. Tuto jgu lze pout k veden svtla po stch jako v ppad prce geomantik a technik z oblasti nauky o dimenzionlnm biopoli. Lze ji tak pout k posilovn prostedk bioochrany. V neposledn ad doke vyivovat nae akry a meridiny, kter jsou s nimi spojen. Agnijga je cvienm rebirther8) a tch, kdo vyuvaj sly element. Pracuje s elementem ohn, kter pedstavuje vnitn ohe jako potek stvoen. Tato jga nm umouje erpat proud vivy prostednictvm centrlnho Slunce a spodnho tan-tchienu neboli sakrln akry. Prv tahle schopnost ns odliuje od tch, kdo ij ze solrn energie.

120

8 Rebirther je terapeut, kter pomh lidem znovu prot udlosti z minulosti, je zpsobuj stres a napt. Tm, e se dostanou na povrch, je lze vylit a odstranit - pozn. pekl.

Agnijga ns spojuje s bohem Hliem, inteligenc, kter d en svtla sluncem. Mantrajga neboli abdajga pracuje s energi slova. Tato jga vyuv specifick kdy, pkazy nebo mantry, kter musej bt pedneseny v urit as, s pesnou frekvenc a intenzitou, m lze doshnout jistch zmn v biosystmu a s pomoc svtla znovu usmrnit kosmick sly inteligence. I mantrajga je dleitou soust programu L. L. R, nebo nm zprostedkovv komunikaci s molekulrn inteligenc, d toky vnitnch a vnjch energi a mn vzorce chovn bunk. Program Bosk vivy - technika 18: Naute se praktikovat meditace a cvite jgu. Podejte sv BON, aby vm nalo idelnho uitele meditace a jgy. Doposud jsme obshle mluvili o rznch cviench jgy, kter se v obdob pprav pouvaj jako metody naladn sebe sama na pijmn vhradn bosk vivy. Rovn jsme hovoili o vznamu postoje. V tomto okamiku bych rda s pouitm nkolika charakteristik popsala amana. Obvykle jde o lovka, u nho se projevuj jogistick nebo amansk sklony a kterho pitahuje bosk viva, podstata it ze svtla. Protoe m osobn metafyzick zkuenosti, snadno tto koncepci porozum a pochop ji. 9. otzka: Jak je to se amany ? Odpov: Oznaen aman pochz z jazyka tungu ze severn sti stedn Asie. Do anglitiny se dostalo pes rutinu. aman je asto znm jako Mistr extze nebo ten, kdo um promnit svou formu (napklad ve zve), anebo jako ten, kdo m schopnost mnit stavy svho vdom podle vlastn vle, prostednictvm meditace i vdomho snn, nebo me opustit sv fyzick tlo a cestovat mezi svty. aman je obyejn metafyzik nebo litel. Je lovkem, kter m moc nad elementem vtru a ohn. V programu sluby zpravidla vystupuje jako slov hr. Jogni i amani se ke svmu posln dostvaj rznm zpsobem. Nezdka se u nich jejich schopnosti projev a po njakm proitku, pi nm jim hrozila smrt, nebo po absolvovn nron ppravy a zasvcen. Nejeden aman se pohybuje mezi dimenzemi vych a nich svt, piem provd koly typu doprovodit due milovanch osob nimi emi, aby se mohly poradit s velkmi bytostmi svtla ve vych ch a pijmout od nich prorock vize. aman asto ije na hranici reality a na okraji spolenosti jako takov. Jen mlokter m tu vdr, aby se vydval do rozlinch , a pitom snel vnj strdn a osobn krize, o nich mnoz amani, psobc jako mosty mezi svty, vyprvj anebo u nich byly vypozorovny.
121

10. otzka: Mylenka solrn stravy i srjajgy je vcemn v podku. Ale co kdy ijeme na mstech, kde je mlo Slunce a velmi zneitn ovzdu, kter zastiuje blahodrn paprsky prny, jako napklad v Londn ? Odpov: To je pesn to, pro se domnvm, e principy solrnho stravovn jsou samy o sob nedostaten k udren proudu bosk vivy. Abychom tento proud neztratili, musme erpat stravu z centrlnho Slunce pes spodn tan-tchien (viz sedm kapitola). Krom toho vichni, kdo spn t ze solrn stravy, s nimi jsem se seznmila a k nim pat i Hira Ratan Manek, provdj vlastn verzi osmibodovho programu L. L. R (viz est kapitola). Abychom si dokzali zachovvat stlou rove zdrav a spokojenosti, musme na n vnitn a vnj proud svteln energie aplikovat nkterou z variant krijajgy. 11. otzka: Co je podle vs hlavn podmnka, chce-li lovk t vhradn z prny ? V em spov tajemstv toho, e lovk ije jen z boskho svtla ? Odpov: Po vce ne deseti letech vlastnho empirickho vzkumu a na zklad rozhovor se stovkami lid, kte spn ij prostednictvm bosk vivy, jsem dospla k zvru, e tm, co zde rozhoduje o zdaru i nezdaru, je osobn vibrace. Nic vc, nic m. Vibrace kadho z ns nm umouje erpat tuto vivu z vnitnch sfr a zptn ji dodvat bunnm strukturm. Umouje nm pitahovat zven dvky jak vnitn, tak vnj chi, nebo prny, ve form kosmickho ohn a astrlnho svtla, co jsou hlavn elementy, kter podporuj vechny stice tvoc ivot. Nleitosti jako ist srdce, schopnost soucitn a laskav sluby, otevenost vi vym zkonm a uvn vyho vdom, tyto nleitosti nm slou k mocnmu naladn se na kanly, kter v ns probouzej paranormln schopnosti. Ty vak pedstavuj pouze vedlej produkt. 12. otzka: Ve svt se stle drazn hovo o podviv a obezit, o anorexii a tlesnm image. Lid nepestvaj opakovat, e hmotn jdlo je dar od boha, e nejst je nepirozen a e nen dvod odprat si takov velk poten. Jak se s tm vyrovnvte ? Odpov: Za prv, podviva, obezita a fyzick anorexie jsou vsledkem rznch emocionlnch, duevnch a duchovnch anorektickch stav lidstva. Bosk viva, pokud ji uvolnme z nitra, doke tyto stavy odstranit. Za druh krom tradinho vbru potravin, bezuzdnho sexu a rznch drog, kter otupuj i stimuluj nai mysl, jako napklad televize, existuje cel ada zpsob, jak sebe sama vyivovat. Netvrdm, e ty vci, kter jsem vyjmenovala, jsou veskrze patn - jenom
122

se nm zatm nedostalo dobrho vzdln, co se te alternativnch forem stravovn. Spolen stolovn s pteli a ve spoleenskm prosted jist pin znan poten nejenom smyslm, ale i citovm vztahm. To je jeden z dvod, pro nkte z lid ivcch se svtlem jako stravou tetho stupn as od asu jed, pestoe u svj biosystm osvobodili od poteby hmotn stravy. Pro m osobn je nejoblbenjm Jdlem", jak si jen mu dopt, prochzka po pli, kde se mohu koupat souasn ve slunci, vzduchu a vod a zrove pijmat jejich prnu. Mm dalm Jdlem" je prochzka deovm lesem nebo meditace na hoe ve svtle svtn i soumraku. Lidstvo vstoupilo do t fze evoluce, v n mus pehodnotit to, co oznauje termnem prav strava. Poprv v historii se nyn setkvme s extrmem, kdy 1,2 miliardy lid trp podvivou z nedostatku fyzickch potravin, a 1,2 miliardy lid trp problmy kvli obezit pochzejc z nesprvn fyzick vivy a zvislosti na rychlm oberstven, jeho kolem je vyhovt stle se zvyujcmu tempu civilizace. U mnoha lid pedstavuje jeen a poten, kter jdlo pin, citovou zvislost pramenc ze snahy uspokojit hlub hlad. V tomto obdob evoluce jsme intuitivn navdni, abychom podporovali ty poitky, kter posiluj a udruj fyzickou, emocionln, duevn a duchovn kondici jako celek. 13. otzka: Vzhledem k tomu, e jste pedn zastnce modelu bosk vivy ve svt a musela jste a muste elit pirozen skepsi ohledn prnick stravy, jak vidte budoucnost tto problematiky ? Odpov: Podobn jako mnohm jognm a amanm, tak mn se dostalo poehnn as od asu nahldnout do na budoucnosti. Vidla jsem, e prna je jako strava tetho stupn podporovna Bohem pro svou blahodrnost, kterou me pinet jedinci i svtu, a tedy nevymiz. Vidla jsem svt, v nm maen jakhokoli ivota - a lidskho, nebo zvecho u dvno nepat do na reality. Pohl se tam na to jako na nai barbarskou, neosvcenou minulost. V tom novm svt existuje lska, obdiv a respekt k vekermu ivotu a lid jsou vzdlan, take vd, jak pstovat a udrovat tlesnou, emocionln, duevn a duchovn zdatnost. V novm svt se ije v duhovch mstech zaplavench kilov jasnm svtlem. Msta z lskou, moudrost, zdravm a spokojenost. Otzkou je, jak se tam dostaneme. Jakmi fzemi vvoje musme projt, abychom se ocitli v novm svt ? Odpov jednodue spov v expanzi lidskho vdom, kter nastane, jestlie pijmeme holistick ivotn styl. Ten je uzpsoben tak, aby jeho vlivem dolo ke zmn charakteru mozkovch vln a aby v ns aktivoval vy vnmavost. Zatmco skepse je zdrav, nevdomost a strach pochzej z nedostatku osvty. Proto je tolik dleit, aby ti, co stoj v pednch linich novho paradigmatu, vdycky jednali jako Misti. Toto mistrovstv s sebou
123

pochopiteln nese schopnost udrovat a vyzaovat vibrace lsky za kad situace, bez ohledu na to, co se prv dje. Dlouholet spojen se svatmi ve vnitnch sfrch mi vyjevilo, e svtlo, barvy a zvuk vechno vyivuj, a jejich prostednictvm tak vechno existuje. Jejich paprsky a vlnn se d univerzlnmi zkony a matematickmi kdy stejn jako obrovsk kosmick pota. Z toho vyplv, e vechno meme vyuvat a dit svou vl, pedstavivost a zmry, a nic nen nemon. Jsem tedy pesvdena, e vyladn lidskho tla na aspekty druhho stupn a nakonec na dary tetho stupn bosk vivy pedstavuje zklad ezoterickch vd a pt fzi evolunho procesu. Take jak pesn bude budoucnost toho veho ? Vzhledem k tomu, e n stravovac model je v porovnn s realitou hlavnho proudu hodn odvn, mnoz z ns u zaili vsmch a oteven i skryt odpor. Pesto vme, e pijet se nakonec dostav. Tyto fze se odvjej v rznch zemch - tam, kde lid ijc ze svtla n model demonstruj. Podle toho se nkte uchyluj do ilegality" a jen zdkakdy o naich vcech mluv. Jin je vak podporuj veejn. Vtina lid je jednodue obezetn. Pokud jde o to, s km se mohou o nae poznn podlit, spolhaj se na sv vnitn veden. Ti, kdo pinej njakou zmnu, vdycky pichzej ve vlnch: v sedmdestch letech dvactho stolet odstartoval Wiley Brooks na americk scn breatharinstv. Potom jsem se sama veejn angaovala v oblasti prnick vivy v Austrlii, Asii a Evrop po dobu tm jednoho desetilet, dokud jsem tenhle kol po duchovn strnce nedokonila. Nyn pevzal tafetu Hira Ratan Manek. Vytrvale pod turn po Indii a USA, na nich pedstavuje program solrn stravy. Na tomto programu spolupracuje s rznmi lkaskmi a vdeckmi tmy. Po nm pijde nkdo dal, a tak to pjde dl. Samozejm si velice vme prce vech lid, kte osobnm pkladem i odbornou radou pispli k tomu, aby n program zakotvil v realit souasnho svta. Nkter z nich zmiuji ve druh knize tto edice. Kdy hodn rznch lid, pochzejcch z rozlinch prosted, kte se vtinou nikdy dve nepotkali, zane dospvat ke stejnm zjitnm a zane se o nich it, pak lze prohlsit, e dan model existuje a existovat bude. S tm souvis i skutenost, e souasn ezoterick kruhy vzruuje poznn tkajc se dar, kterch se nm zane dostvat, pokud vdom zmnme charakter mozkovch vln. 14. otzka: asto kte, e mylenka osvobodit se od nutnosti pijmat hmotnou stravu nen dostaten motivujc pro lidi, kte jdou nebo si pej jt stejnou cestou jako vy, e tito lid musej mt ped sebou daleko vt obraz". Mohla byste vysvtlit, co tm mnte ?
124

Odpov: Lid byli obdarovni asnou schopnost znovu objevit, pijmout, zavat a projevovat slu boha ve svm nitru. Jsme naprogramovni, abychom demonstrovali tuto boskou silu a byli s n v jednot - kdykoli se k tomu odhodlme - protoe v jedn rovin pracujeme jako mal pota, kter b podle stejnho softwaru jako kosmick pota nazvan Bh. Bosk sla, tedy Bh, vyzauje vyivujc lsku a svtlo nam vnitnm slunenm centrem a syt nae akry. Tak je vyzauje prostednictvm vnjho slunce. Bosk sla m tu moc napjet nae buky. Avak vidt lovka, kter se osvobodil od nezbytnosti jst materiln stravu, nen a tak pozoruhodn. Pozoruhodn je spatit lovka, z nho sl takov svtlo a takov lska, e svou ptomnost vyivuje vechno kolem. Myslm, e nejlpe to shrnul Ajvanov, kdy ekl: Zamme-li svou pozornost na Slunce, sted naeho vesmru, zaneme se pibliovat k naemu vlastnmu stedu, vymu J, vnitnmu slunci - zaneme se v nm vce a vce rozpoutt. Soustedit pozornost na Slunce navc znamen nauit se mobilizovat a vst vechny sv mylenky, touhy a vekerou svou energii tak, aby pracovaly ve slubch vyho idelu. lovk, jen se sna sjednotit chaoticky psobc mnostv vnitnch sil, u nich stle hroz nebezpe, e ho zni, a vyle je k dosaen jednoho jasnho, blahodrnho cle, se stv mocnm ohniskem bodem, schopnm zit vemi smry. Vte mi, e lovk, kter ovldne tendence sv ni pirozenosti, me pinst prospch celmu lidstvu. Takov lovk se rozsvt jako Slunce. Zsk tolik svobody, e svm vdomm obejme vechny lidi, nebo je zaplavuje nadbytkem svtla a lsky, kter v nm dl. Svt potebuje vce a vce lid ochotnch a schopnch vnovat se tto prci se Sluncem, protoe jenom lska a svtlo dok transformovat lidstvo." Zvislosti, kterm propadme, kdy ptrme po tom, co uspokoj nae hladovn, vznikaj z nedostatku holistickho vzdln i osvty a z nedostatku povdom o tom, kdo e ve skutenosti jsme. K tomu se jet ad myln pedstava, e nejsme nijak spojeni s vlastn tvoivou silou. A poznme svou pravou podstatu a sjednotme vechny aspekty sv ni a vy pirozenosti, strava od boha uvnit ns vytryskne a kad hlad a kad zvislost pomine. Otzky tkajc se zmn v rodinnm a spoleenskm prosted u lid ivcch se svtlem na tetm stupni jsme ji zodpovdli v pedchozch knihch tto edice. Nicmn bych se pece jenom rda vrtila k jedn zleitosti. Lid mi asto kaj: Vegetarinem bt nemohu. Nevyhovuje to m krevn skupin." Nebo: Neodpovd to mmu tlesnmu typu." Vysvtluj mi: Vyzkouel jsem to, a ctil jsem se hrozn." Nebo: Mj lka, mj specialista na vivu mi ekl, e to pro m nen sprvn rozhodnut."
125

Nejkrititjm aspektem bosk vivy je ovldn mysli za vech okolnost. Jsme vtlen bozi a nae tlo doke pijmat z vych vnitnch a vnjch sfr veker proteiny, minerly a vitaminy, kter potebujeme k regeneraci a zachovn pikovho zdrav a dlouhovkosti. Bn se stv, e se lid bhem pechodu na lehkou stravu ct patn, co je zpsobeno reakc organizmu na vyluovn nezdravch ltek v prbhu oistnho procesu. Doporuujeme vm, abyste si stle uvdomovali sv mylenkov schmata a byli kdykoli pipraveni peprogramovat nebo odinstalovat jakkoli omezujc pesvden. To je prvn krok k oteven brny do reality bosk vivy. Program Bosk vivy - technika 19: Jako soust amansk i jognsk ppravy tak doporuuji nsledujc cvien: a) Naute se pohybovat ve svm dom potm tak, aby vm to neinilo pote - jedn se o trnink nonho vidn. b) Naute se dlat vci - napklad ppravu jdla, lku aje nebo myt ndob a podobn - ani byste pi nich zpsobovali jakkoliv hluk. Jedn se o zenov cvien tichho pole. c) Cvien nenpadnho pohybu v (energetickm) poli - jde o to nauit se pohybovat s eleganc a tichost a svou ptomnost neruit okoln pole. Mnoz lid napklad chod po dom jako sloni". Dupou a bouchaj dvemi. Jejich ptomnost v danm poli psob na druh jako vbuch mal bomby. Umt se pohybovat polem, ani by to ruilo okol, je stejn jako sledovat v divoin koist. Lovec mus bt neuviteln bdl a tich, aby uspl. d) Cvite se v pouvn obou rukou, abyste dokzali pouvat jednu stejn dobe jako druhou - jedn se o procviovn rovnovhy. e) Cvite se, aby vs nijak neovlivovalo poas. Abyste se ctili dobe v horku i chladu. Naute se svou vl regulovat tlesnou teplotu a nebudete se muset oblkat v zvislosti na poas. Doshnete toho tak, e budete do svho tla vyslat ze svho srdce lsku jako teplo nebo naopak lsku jako chlad. f) Vechna uveden cvien provdjte s radost, lehkost a smvem - a s vdomm, e vae ptomnost vdycky ovlivuje veker pole. (Vce informac na toto tma se dotete ve tvrt sti prvn kapitoly nazvan Tkan pol, viz pokraovn tto knihy - publikace Bosk viva, Eugenika 2005.)

126

(10) Kapitola 10

SHRNUT A PNOS
Vm, kte hledte stravu na vech rovnch, abyste doshli zdrav a spokojenosti a uchovali si je, doporuujeme krok za krokem provdt nsledujc postup, kter pedstavuje druh stupe programu Bosk vivy. Vimnte si prosm, e se ne uveden program nezabv vylouenm jdla ze stravy. Jeho zkladnm clem je napojit vs na kanl bosk vivy, kter vs bude sytit jak na rovni fyzick, emocionln, duevn, tak i duchovn, ale pitom vm stle ponech poten z konzumace hmotnho jdla. (Metoda, kter nm umon odstranit potebu materiln stravy - jde o tet stupe tohoto programu - je popsna v prvn kapitole v publikaci Bosk viva.) Nsledujc kroky upevn vae zdrav, zbyst duevn schopnosti, sn potebu spnku a tak sn hladinu stresu. Pokud si osvojte vechny kroky, zjistte, e se s ivotem vyrovnvte daleko lpe, vae vytrvalost vzrostla a pocity lsky a blaha se prohloubily. Dal pnosy jsme ji uvedli v pedchozm pehledu - ad se mezi n narstajc intuitivn schopnosti, napklad jasnovidnost nebo telepatie. Veker prospch, kterho se vm dostane a z nho se budete radovat, je podmnn mnostvm asu, kter tomuto programu vnujete. Ovem vzhledem k tomu, e budete t zdravji a svobodnji, tento as se vm vzpt vrt - program vm umon, abyste v kadodennm ivot fungovali celkov lpe.

Cesta k viv druhho stupn podle programu Bosk vivy:


1. krok: Vymezte si dostatek asu, posate se a poctiv se zamyslete co neustle vyvolv v hlad ? Pak se sami sebe zeptejte: Co mohu udlat, abych kad svj hlad uspokojil(a), ale takovm zpsobem, kter je dobr pro m i pro ostatn ?" Napite si seznam a stanovte si cl, jak kad hlad skuten zaenete. Dokud nebudeme mt jasno v tom, co chceme, nememe vyslat zeteln signly inteligentnmu vesmru, kter ns obklopuje, a ani od nj dostat srozumitelnou odpov. Mnohdy i poctiv pohled na vlastn ivot ns me inspirovat k jednn, kter povede ke zmn.
127

2. krok: Abyste si zlepili zkladn rove zdrav, spokojenosti a vnitnho klidu, zante s radost provdt program L. L. P., kter je uveden v est kapitole ve form techniky slo pt. Pipojte i est bod z te kapitoly, abyste snili svou spotebu svtovch zdroj a rovn si prodlouili dlku ivota podle principu , jez mn, ij dle". 3. krok: K programu L. L. P. pat tak meditace. Kad rno po probuzen a kad veer, ne pjdete spt, vnujte pt a deset minut meditaci dech lsky podle prvn techniky ze est kapitoly, jejm prostednictvm do svho pole pivedete vce lsky. 4. krok: Provdjte techniku slo ti uvedenou v est kapitole. Kad den po dobu pti minut obdarovvejte sv tlo a sv orgny smvem. Upevnte si tak zdrav a v veobecn pocit blaha se prohloub. Tak si zanete vce uvdomovat propojen mysli a tla. 5. krok: Pouijte nstroj lska k tlu. Jedn se o techniku slo tyi ze est kapitoly. I toto cvien zlepuje zdrav a posiluje pocit pohody. 6. krok: Uvdomte si, e ve chvlch, kdy s potenm erpte prnu ze Slunce a prody, se vlastn sytte stravou. Dan postup najdete u techniky slo osm v est kapitole. Trven asu v tichu prody je jeden z bod programu L. L. P. Ute se srjajgu. Jej nstin naleznete v est kapitole nebo ji mete nastudovat z podrobnjho popisu v knize Michaela Ajvanova The Splendour of Tiphareth. 7. krok: Dal meditac vhodnou pro program L. L. P., kter slou k probuzen vitality a piveden vce chi do tla, je meditace fialov svtlo. Provdjte tuto vnitn svtelnou koupel pt a deset minut kad rno a/nebo kad veer. Pedstavujte si, jak fialov svtlo z vnitnch sfr zaplavuje nitro vaeho organizmu, m mu dodv stravu boh - viz technika 10, est kapitola. Tato meditace se vm bude dobe provdt pi sprchovn. 8. krok: Cvite mikrokosmick orbit podle techniky slo jedenct v est kapitole. Nejdve cvite sami. A se vm poda energii rozproudit, mete tuto techniku zalenit do partnerskho sexulnho ivota. Studujte umn posvtn sexuality, a se vae milostn uspokojen zmn k lepmu jak po strnce kvality, tak i kvantity. 9. krok: Provdjte meditaci zapojen kosmickho kabelu - prvn, druh a tet krok, technika 16, kter je soust sedm kapitoly. Touto meditac se napojte na vyivovac kanly vnitnch hladin s frekvennm rozsahem thta - delta. Jak jsem ji uvedla, jedn se o jednorzovou meditaci. Pesto velice pomh, kdy si budete pi sprchovn denn pedstavovat, e tento vnitn proud sl a e narst jeho prtok vam tlem. Teba si pedstavujte, e voda, kter na vs dopad, je liv fialov svtlo, je do vs vstupuje temenem hlavy a vemi pry.
128

10. krok: Zorganizujte si sv ivotn prosted tak, aby vm poskytovalo vce stravy, kter svm sloenm bude vyhovovat vaim potebm. Napklad omezte sledovn televize a vnujte se vce rodin. Pokud hladovte po dobrm rozhovoru, vce si spolu povdejte. Chyb-li vm vnitn mr a ticho, najdte si kad den as na meditaci. Podejte rodinn pslunky, aby pi poslechu hudby i sledovn televize pouvali sluchtka, je-li to mon. Pokud v hlad vyvolv nedostatek energie, upravte si asov rozvrh, aby v nm byl prostor pro tlesn cvien, a pejdte na erstvou syrovou stravu. Toute-li po doteku, zaite si veer bez dt a televize, abyste jej mohli strvit intimn s partnerem. Pi utiovn svho hladu bute kreativn, avak vdycky respektujte poteby sv rodiny. Pamatujte si, e pokud se nenaume, jak poskytovat stravu sami sob, druz lid nm v tomto smru nepomou, i kdy to od nich meme nkdy potebovat. 11. krok: Zmte svj postoj. Rozhodnte se pro vce legrace. Vce se smjte. Tancujte. Zpvejte. Hrajte si. Vyjadujte vdnost za vechno, co je ve vaem ivot dobr.

Pnos vln thta - delta jako stravy a vlastnosti frekvence Madony


V potenm seznmen se stravou boh a v vodnch pojednnch o hladinch mozkovch vln, jsme se zamili na nkter vhody, kter lovk naladn na frekvenn pole thta - delta automaticky zskv. Tak jsme si ekli, e tajemstv spnho erpn stravy z tchto pol spov a) v ivotnm stylu a b) v tom, na jak hladin nae mozkov vlny spovaj. Avak schopnost spn se ivit stravou boh pmo souvis se schopnost milovat a sytit nejen sebe, ale tak druh lidi. To, zda tato strava napluje nae ivoty, poznme podle ne uvedench znak, je chpu jako pirozen vedlej produkty i ovoce plynouc z koupele" ve frekvenci Madony, v esenci, kter je ryz lskou Matky Bo. V souasn dob je tto frekvence na na planet nedostatek, proto mnoh zem trp chudobou, vlkami a chaosem. Jak meme poznat, e nkdo pijm stravu boh ? Na zklad vlastnost a ctnost, kter projevuje a mezi n pat: a) U lovka, kter je naladn na kanl Bo lsky a moudrosti, na frekvenci Madony, se projevuje bosk ze. Nazvm ji tancem v poli delta, protoe ze tto rovn do ivota vn radostn vlny milosrdenstv, zdrav, spokojenost, mr a blahobyt. To ve k nm automaticky pichz, jakmile se nae mozkov vlny napoj na psmo thta - delta.
129

b) lovka, kter je naladn na kanl Bo lsky a moudrosti, na frekvenci Madony, motivuje ist srdce. Z toho dvodu m Bo veden a projevuj se u nj Bo mysly, dky emu m pstup k neomylnm boskm stm a podprnm systmm jak ve vnitnch, tak vnjch sfrch. c) lovku, kter je naladn na kanl Bo lsky a moudrosti, na frekvenci Madony, se dostv Boho veden od jeho BON. To pedstavuje ryz inteligenci, kter je pochopiteln moudr, lskypln a neplatn. Takovmu lovku le na srdci jenom ty nejulechtilej zjmy. Mnoha lidem se nyn dostv Boho veden od jejich BON, kter je nabdaj k tomu, aby utveli a vyuvali neplatn komunikan st. Prvn takovou st je C. N. N. - The Cosmic Nirvana Network (Kosmick nirvna), na ni se lze napojit pouze telepaticky pomoc ovldnut mysli a modliteb. Jedn se o s dobrch zprv", kter je vybudovna ve vnitnch sfrch. Jejm smyslem je zveejovat posilujc informace k vytvoen osobnho i celosvtovho rje. Monost sledovat C. N. N. pirozen zskte, jakmile aktivujete svj est a sedm smysl a epifzu. d) lovk, kter je naladn na kanl Bo lsky a moudrosti, na frekvenci Madony, pitahuje eku Bo milosti, kter ho podporuje v mrov prci (pln vy zvazek, kter spov v tom, e lad" dal pole). Jestlie Innernet (vnitn s) je nam hlavnm zdrojem komunikace k peklenut svt, potom Internet a vlny Bo milosti jsou hlavnmi komunikanmi stmi pro spojen na vnjch rovinch. Pole thta - delta automaticky pitahuj vlny Bo milosti ve form bosk elektiny. Tyto vlny as od asu pijdou i k lidem existujcm v polch alfa. Bo milost je paprsek svtla a rytmu zvuku, kter s sebou nese podprn konstrukce spnho byt. Vlny milosti se d boskmi kdy, kter se oznauj jako univerzln zkony, a prv prostednictvm tchto zkon a magnetick pitalivosti funguj. e) lovk, kter je naladn na kanl Bo lsky a moudrosti, na frekvenci Madony, m jist pstup k Bo hojnosti a blahobytu, k emu se me pidat i pstup ke Kosmick bance hojnosti a vyuvn jejch slueb. Jedn se o terickou banku ve vnitnch sfrch, kter je otevena pro lidi koupajc" se ve vlnch milosti na hladin thta - delta. Tato banka zprostedkovv lidem, kte se dok sladit s jejm rytmem, hojnost lsky, zdrav, bohatstv, naden a smysl existence. Kad lovk, kter upmn pracuje na harmonickm zdokonalen svta, nebo ije zpsobem, je je vemu ku prospchu, zsk pstup k idelnm zdrojm potebnm k naplovn tchto svch cl. Kle od kosmickho trezoru tvo ist srdce a ist zmr. f) lovk, kter je naladn na kanl Bo lsky a moudrosti, na frekvenci Madony, je dozajista schopen zachycovat bosk penos informac vyslan svatou linkou pomoci" - C. N. N. Odesln a pjem boskch dat, automatick psan, jasnovidnost, jasnozivost, jasn slyen a podobn jsou ast a pirozen vedlej produkty spojen s frekvenc Madony. Dalmi obvyklmi jevy v tomto poli, kter se odvjej od skutenosti, e ve
130

se rod z Madoniny Bo lsky, jsou komunikace s boskou hierarchi a pijmn svat pomoci. Vechen ivot a vechny e vd za svou existenci Madonin energetickmu poli. g) lovk, kter je naladn na kanl Bo lsky a moudrosti, na frekvenci Madony, me zavat Bo zjeven, a proto sleduje vznamnj souvislosti. Zjeven boha, kter vychzej z energetickho pole frekvence Madony, vedou takovho lovka k nezitn slub. h)lovk, kter je naladn na kanl Bo lsky a moudrosti, na frekvenci Madony, automaticky projevuje vce soucitu, altruizmu, shovvavosti a zjmu o blaho druhch lid. Kdy dovolme Madonin frekvenci, aby prostoupila n organizmus, vynese z hlubin naeho nitra na povrch touhu bt vyivovn a vyivovat druh. Zrove ns jakousi pitalivou, magnetickou silou vthne do pol jinch lid, kte maj podobn zamen jako my. Tmto zpsobem vznik skupina, kter nabv na sle a jej vyivovac schopnosti mohutn. Frekvence Madony oivuje a podporuje oboustrann blahodrn vztahy. i) lovk, kter je naladn na kanl Bo lsky a moudrosti, na frekvenci Madony, se podl na Bom dle, na Bom ztvrnn vehomru. Frekvence Madony nabz harmonick een a dokonal rozeen vem, kte usiluj o realizaci ivotnho modelu vtzstv, vtzstv, vtzstv" - spokojenost pro mne, spokojenost pro vechny lidi, spokojenost pro celou planetu. Jej een m stoj za vytvoenm v pravd civilizovanho svta, jeho motto zn Miluj vechno, va si veho, veleb vechno", piem se d odkazem svatho Frantika z Assisi, kter vdycky prosazoval pokojn souit vech . Jeho Pax et bonum bylo pozdravem starho svta a znamen Pokoj a vechno dobr". j) lovk, kter je naladn na kanl Bo lsky a moudrosti, na frekvenci Madony, je schopen Bo komunikace, a proto se dozv, jak peklenout jednotliv svty. Lid ovldajc tuto schopnost se orientuj na dovednosti, jak do naeho svta zasvat nkter prvky holistickho vzdln, a zrove se v tchto dovednostech zdokonaluj. Ty se tkaj sbliovn takovch svt jako nboenstv a vda, metafyzika a kvantov teorie, vchod a zpad, tantra a jga, bosk matematika a Bo znamen, ale tak tradinjch oblast, jakmi jsou alopatick medicna a alternativn zpsoby lby. Takto obdarovan lid mohou dle psobit v oblastech zachovn ivotnho prosted, zachovn zdroj, alternativnch dlouhodobch energetickch systm, novch finannch systm a vbec v kad oblasti, kter vestrann poskytuje uitenou slubu. Protoe prav Bo komunikace je pirozen naplnna Madoninou frekvenc Bo lsky a moudrosti, vdycky ns vede k asti na dlech, kter maj na zeteli dobro veho a vech. k) lovk, kter je naladn na kanl Bo lsky a moudrosti, na frekvenci Madony, porozum Bom znamenm a pozn jejich moc. Pochopen zkladnch mechanik technologie dimenzionlnho biopole pedstavuje pomoc pro porozumn tmto znamenm. Roztaen asu, dleitost kadho novho
131

ptomnho okamiku jako i pekroen asovch lini, to ve jsou ladic nstroje dimenzionlnho biopole. l) lovk, kter je naladn na kanl Bo lsky a moudrosti, na frekvenci Madony, prov bosk blaho. Ponoenm se do frekvennho pole Madony vytryskne proud radosti, svtla a porozumn, kter zaplav n biosystm. Tuto zplavu lze snad popsat pouze jako endorfinov vrcholn tst. Existuj pro ni i dal nzvy: blaenost, nirvna, samdhij" faktor a jin. Nkte tuto cestu a realitu oznauj jako extzi osvcen. Jednou z nejprozravjch vc, jakou v tto chvli meme udlat, je pozvat k sob nai vnitn, bohem osvcenou podstatu - nae BON - vzdt se jej Bo vli a psoben nejvy moudrosti a lsky a umonit j, aby ns milovala, vedla, uzdravovala a vyivovala na vech rovnch. Nae BON je to jedin a neplatn, co my lid, kterch je vce ne est miliard, mme spolen. Pamatujme si, e BON, bh v ns, je vevdoucm, vemilujcm, vemoudrm, vemocnm a vudyptomnm polem inteligence - pulzujcm polem, kter vychz z istho zdroje energie, z nho se rod veker stvoen. Jako takov pojm vechen ivot a jedn s nmi jako s vtlenmi bohy, protoe ns povauje za osvcen bytosti, kter vak zapomnaj osvcen jednat. Frekvence Madony nm lidem umouje porozumt boskmu principu optovn podej a pijmi". m) lovk, kter je naladn na kanl Bo lsky a moudrosti, na frekvenci Madony, pijm boskou vivu, co je lska ryzch pol thta a delta. Ano, neustle opakujeme, e nejist formou stravy, jakou si jen meme obstarat, je Bo lska. Ta je toti pojivem veho stvoen a bezustn umouje atomm rst, molekulm dv ivot a nejlpe napj buky a dui. Strava boh ve form lsky poskytuje dokonalou fyzickou, emocionln, duevn a duchovn vivu. Tak v naich dalch si zajistit emocionln, tto publikace, kter strnky bosk vivy, vzdlvacch prukch se zabvme umnm, jak duevn a duchovn zdrav. Proto se ve druhm dle m nzev Bosk viva, budeme soustedit na ty kter odpovdaj tetmu stupni naeho programu.

Vm, kdo mte zjem o tuto vivu nejenom z hlediska jej potebnosti k zajitn zdrav a spokojenosti (druh stupe programu), ale tak z hlediska vy rovn, na n tato viva osvobozuje od zvislosti na zdrojch hmotn stravy na planety, pedkldme pomrn jednoduch systm - podrobn rozpracovan program, kter vs zdrn povede k cli. Jen si pestavte inek takovhoto zpsobu existence na n budouc svt, jestlie to, co navrhujeme v edici Divine Nutrition: Living on Light, se uke sprvnm ! Jak meme nejlpe dokzat, e to skuten sprvn je ? spn podle naeho programu t a jt pkladem. Jste-li k tomu u pedem naladni, dovolte nm pokraovat.
132

DL II
(00) Tma dlu II - Bosk viva, (tmata nsledujcch kapitol)

SPECIALIZOVAN OBLAST BOSK VIVY A PRNICK STRAVA TET STUPE


NOV RECEPT PRO LIDI, KTE JI TOUTO CESTOU JDOU, NEBO SE NA NI VYDAJ. Terminologie:
Ten, kdo ije z prny; ten, kdo ije ze svtla; odbornk na boskou vivu: Nkdo, kdo m pstup k Bo lsce a Bomu svtlu ve frekvennm poli Madony a prostednictvm svho biosystmu z nich doke pijmat dostaten mnostv energie ke sv viv, a tak je osvobozen od nutnosti konzumovat hmotnou stravu a vitaminov doplky.

Fakta zjitn vzkumem:


Co se te lid, kte spn ili pouze a jenom z prny po dobu esti a vce msc: 88 % bylo vegetarin po dobu vce ne pti let pedtm, ne se zcela vzdali hmotnho jdla, piem 18 % se omezovalo pouze na ovoce. 98 % se dlouhodob vnovalo meditacm (pt a dvacet i vce let). 133

60 % zasvtilo sv ivoty vdom slub a podle toho ilo. 98 % se pravideln modlilo. 66 % pomalu pipravovalo sv tla pomoc detoxikanch program a doporuenho ivotnho stylu. 63 % provdlo velice inn cvien na ovldn mysli. 83 % eklo, e jsou si vdomi toho, e jsou strjci sv vlastn reality. 58 % si vybralo tuto cestu ne proto, e by si pli u nikdy nejst, ale proto, e chtli mt svobodnou volbu.

(11) Kapitola 1 - st A - dl II

NAPOJEN NA PRNICKOU STRAVU


TET STUPE - KROK ZA KROKEM
V tto kapitole bych se rda zamila na zdroje stravy tetho stupn. Seznmm vs s kroky, kter musme uinit, pokud chceme erpat dostatek prny potebn k tomu, abychom se dokzali oprostit od hmotnho jdla. Pohled zevnit Pokud prna proud skrze pole biosystmu, kter neobsahuje materiln stravu, potom vlkna kad buky reaguj chvnm a vstebvnm potebnch ivin z vln thta - delta, je se organizmem. Jestlie sms hladin thta - delta, kter je v biosystmu ptomn, bude pli slab a bude pevldat naladn alfa - beta, organizmus nebude dn vyivovn. Stejn tak jestlie biosystm bude pracovat pouze na hladin beta, pak fyzick tlo, kter nebude vyivovno hmotnou stravou, zane hladovt a pejde do mdu pstu. Kdy fyzickmu biosystmu dodme materiln stravu, buky se zanou deformovat a kroutit, co je dlem chemick odpovdi na ptomnost ciz ltky. m ist m strava frekvenci (napklad syrov potraviny, ovoce), tm mn dochz k deformacm a kroucen bunk. Toto je pohled do vnitnho svta, kter sleduje tlesn reakce a kter meme zskat
134

vyuitm estho a sedmho smyslu. Tento pohled stle ek na vdeck a lkask proven. Zprostedkovat jej mohou jen lid, kte jsou naladni na psma thta delta a kte dok vnitn pole snmat. O historii prnick vivy v jze a o na vlastn desetilet historii jsem toho ji napsala dost v jinch publikacch. Zrovna tak o cest, kter ns vedla a sem. Proto mi dovolte, abych se nyn soustedila na nkter zkladn kroky vedouc k tomu, abychom zskali stravu tetho stupn, a zrove si ji udreli. Dan kroky nemuste nezbytn absolvovat v poad, v nm je zde uvdm. Krom toho kad z nich rozpracuji jen docela strun. Program, jen nsleduje, se v lecems podob postupu uvedenm v dest kapitole, avak najdete i kritick odlinosti.

CESTA K VIV TETHO STUPN PODLE PROGRAMU BOSK VIVA KROK ZA KROKEM
1. krok: Zjistte, jak peduren je ve vs zakdovno a provete pslun peprogramovn. 2. krok: Zante s ppravou svho biosystmu. Nalate jej na frekvenn pole thta - delta, k emu pouijte osmibodov program L. L. P., jeho strun popis najdete v est kapitole Stravy boh a podrobn vklad v knize Four Body Fitness: Biofields and Bliss. Tento krok provdjte souasn s ne uvedenm tetm, sedmm, osmm a devtm krokem. 3. krok: Pipravujte sv tlo pomoc specifickch de-toxikanch program, jako jsou pst, klystr a zmna stravovacch nvyk. 4. krok, 1. st: Poznejte sv BON - sv Bosk J. Vnmejte Ho jako nejvyho potaovho sprvce svho biosystmu. Naute se vit sv intuici tm, e budete naslouchat Jeho hlasu a v pozitivnch dkazech vidt, e d v ivot. Pouvejte takov nstroje a prostedky napklad ji zmnn osmibodov pln ivotnho stylu - abyste v sob rozvjeli jogna i amana. Jakmile se u vs zanou projevovat paranormln schopnosti, podrobujte je zkoukm a naute se jim vit. Poznejte moc Boha ve vs a vzdejte se Mu. Abychom mohli poznat sv BON, musme se zavzat, e v kadm okamiku budeme jednat estn, jako jedn opravdov Mistr, jm skuten jsme. Bume zcm pkladem. 4. krok, 2. st: Tato st se zabv pulzem bunk, tk se ppravy bunk na to, aby dokzaly nakldat s vtm mnostvm sly BON. 135

5. krok: Cvite techniku slo estnct ze sedm kapitoly Stravy boh pipojen kosmickch kabel. 6. krok: Cvite techniku slo trnct (kterou popisujme i v tto kapitole) - meditace naprogramovn a aktivace epifzy a hypofzy. 7. krok: Provdjte techniku slo osm ze est kapitoly Stravy boh meditace souvisl akrov sloupec fialovho svtla, kter slou k oteven vnitnch sfr pro prnick proud. 8. krok: Denn cvite techniku slo deset ze est kapitoly Stravy boh - programovac kd dokonal zdrav, dokonal rovnovha, dokonal vha, dokonal image". 9. krok: Podle techniky slo est ze est kapitoly Stravy boh zahajte program sniovn potu dennch jdel 3 - 2, pozdji 2-1. Postupn, bhem uritho asovho obdob, jezte mn a mn a drte se ve uvedenho programovacho kdu, dokud se vae tlesn hmotnost nestabilizuje. Pokraujte tm, e podle techniky slo sedm ze est kapitoly zahjte program, s jeho pomoc zmnte skladbu va stravy: maso - vegetarin - vegan" nebo vegetarin - vegan - syrov strava". 10. krok: Vybudujte si pzniv domc prosted, kter vs bude na va cest podporovat. 11. krok: tte a ptrejte po vem, co se vztahuje k va cest, abyste byli co nejlpe informovni. 12. krok: Vy, kdo si pejete rozvinout sv schopnosti pijmat vhradn ty energie, kter vs napjej v tomto svt, pouijte prostedky bioochrany, o nich budeme v tto kapitole jet hovoit. 13. krok: Najdte si as a utvote si dvou-, t- nebo ptilet pln fyzick a sociln ppravy, kter vs povede k vaemu cli. Napklad: za ti roky budu t pouze ze svtla prny. Potom nensiln a rozumn postupujte podle ve uvedench krok. 14. krok: Pokud do svho plnu zahrnete, e budete sv rozhodnut pro tuto cestu veejn prezentovat, pette si Zsady odpovdnho informovn a ite se jimi. 15. krok: Pozvolna seznamujte pslunky sv rodiny a sv ptele se svm budoucm clem a s dvody, kter vs vedly k volb novho ivotnho stylu. Naute se o tchto zleitostech mluvit pouze pi vhodnch pleitostech. Vae rodina a vai ptel vs miluj a maj o vs starost -jestlie uvid, e je vae rozhodnut pro vs dobr, e jste zdrav a spokojen, budou s nm souhlasit. I proto je tak dleit nauit se dokonale ovldat sv buky a tlesnou hmotnost. 16. krok: Jestlie si pejete vznamnji vyivovat nejenom sv osobn biopole, ale i biopole uritho spoleenstv a biopole globln, osvojte si umn vdomho optovnho tkan a ovlivovn pol (viz tvrt st
136

tto kapitoly) - radji se sousteujte na to, abyste se nauili pedevm energii vyzaovat, a ne pijmat. Mnoh z ve nastnnch krok jsme ji pedstavili v dest kapitole, nicmn u nkolika z nich se zastavme. Potebujeme toti zevrubnji osvtlit jejich dleitost anebo uvst dal, pesnji zaclen meditace a programovac kdy. Program Bosk vivy - technika 20:

1. KROK: ROZPRACOVAN TMATU A CVIEN


- Objevte, jak peduren je ve vs zakdovno: V tomto mst udlejte na sv cest jako prvn krok nsledujc vc: zjistte, jestli patte k lidem, kte jsou pedureni bt v tuto chvli prkopnky. Po deseti letech rozhovor s lidmi, kter lk prnick viva, jsem dospla k zajmavm zvrm. Kdy si peetli mou prvn knihu z tto srie, nkterm z nich cosi eklo: Ano, to je pesn pro mne." U jinch se ozvalo hlub intuitivn poznn: Jednoho dne se do toho pust. Jednoho dne." Dal kali: Jo, to by bylo bjen." Nkte vak zcela vn tvrdili: Vdycky jsem vdl(a), e je to mon. Prv o lidech, kte takto odpovdaj - a vy takovm lovkem mon jste km, e maj zakdovan peduren pro prnickou stravu. Jsou pedureni, aby se stali pslunky prkopnick skupiny, kter raz cestu ke zmnm. Zda jsme sprvn zakdovni, zjistme podle nsledujcho postupu: Posate se tak, aby vs nic neruilo. Uvete se do stavu soustedn pouitm meditace dech lsky (prvn technika, viz est kapitola Stravy boh). Potom aplikujte vdsk dchn (druh technika, viz est kapitola Stravy boh). Zkontrolujte zapojen kosmickch kabel ve svch vnitnch sfrch a pedstavujte si, jak pijmte doplkovou dvku fialovho svtla do svho organizmu (meditace podle dvanct techniky v est kapitole a podle estnct techniky v sedm kapitole Stravy boh). Jakmile jste soustedn a ctte, e v dech provz lska a klid, pedstavte si, e jste krlovnou i krlem sv vnitn e, pedstavte si, e vy a vae BON jste jedno - jedna bytost, kter sdl prostor vaich bunk. Jedna bytost s mnoha rznmi aspekty a zpsoby projevu. Pedstavujte si, e vechny aspekty vaeho byt vm bdle naslouchaj a pak Pak se zeptejte: Nyn se ptm svho vdom, svho boskho vdom, svho BON - je v mm programu napsno, abych v tomto ivot il pouze ze svtla ? ekejte na ano, nebo ne.
137

Jestlie odpovd bude jasn ne, podkujte svmu tlu, ale i nadle pokraujte v meditacch a relaxacch. Dle vychutnvejte hmotn jdlo, avak orientujte se na lehkou, erstvou, nejlpe vegetarinskou stravu, kter bude v maximlnm rozsahu udrovat vae naladn na kanl laskavosti a soucitu. Pokud se vm jako odpovdi dostane ano, zeptejte se: Je v mm programu napsno, e to m bt pt rok ? Jestlie dostanete zpornou odpov, zeptejte se: Je v mm programu napsno, e to m bt v ptch pti letech ? Takto se ptejte, dokud nezjistte asov rmec, kter vm pome v sestaven clovho plnu pro ppravu vaeho biosystmu. A budete mt vyjasnn horizont va transformace, kter je peduren prostednictvm kd, pokraujte podle nsledujcch krok: Soustete se na Boha v sob a s pesvdenm a upmnost kejte: Nyn svmu Boskmu J a vdom mho fyzickho tla dovoluji, aby m zajiovaly dostatek vech vitamin, minerl a ivin, kter potebuji k zachovn zdravho organizmu, jen je schopen samoregenerace. dm, abych vechny potebn ltky pijmal jako istou prnu z kanlu bosk vivy, z lsky a svtla." Dle si pedstavte, e na vnitnch rovinch ped vmi stoj vdom vaeho fyzickho tla, vdom vaeho emocionlnho tla a vdom vaeho mentlnho tla. Jednte jako Bh, jm tak jste. Vem tem vdomm nyn vydte jasn pkazy: Nyn vyaduji naprostou pozornost vdom svho fyzickho tla, vdom svho emocionlnho tla a vdom svho mentlnho tla." Pedstavujte si je, jak vichni tri stoj v pozoru, salutuj a ekaj na vae rozhodn rozkazy. Pak pokraujte: Te vm naizuji/dm vs, abyste od tohoto okamiku nadle sjednocovali vechny aspekty m existence tak, aby m pi pechodu na prnickou stravu podporovaly radost, milost a klidem. Tak vs dm, abyste psobili v dokonal harmonii, a tm umonili, aby se mohla pln projevit m bosk ptomnost jako vtlen bh, jm tak jsem. Aby se m bosk ptomnost projevila zpsobem, kter podporuje bosk pln rje na zemi - a to nyn." Tento program jist nepotebuje dn vysvtlen. Snad jen e umouje pirozen vylouen jakchkoli vnitnch sabotnch program, kter by pochzely z pedchozch ivot. Dan program psob obzvlt mocn, kdy jej poslte kadodenn meditac dokonal zdrav, dokonal rovnovha, dokonal vha a dokonal image". Chovejte se, jako e se ve uveden kroky dj zcela pirozen. Pipravujte svj biosystm zodpovdn. Sniujte svou zvislost na potravinch pouitm dalch, ji zmnnch krok.
138

Dodaten standardn postoje k prnick strav a dodaten programovac kdy: Kadodenn mylenkov procesy a zpsoby, jakmi nae mylenky neustle programuj nae tla a ivoty, pat v programu Bosk vivy k jednm z nejobtnjch vc, na n je poteba se zamit, chceme-li, aby ns prna spn sytila. Po cel ivot ns ovlivuj limitovan zjevn i skryt programy, sociln podmnky a omezen zvry vzkum, kter si osvojujeme a kter se zatm neshoduj s metafyzickmi zkuenostmi, a proto se stle rozchzej, a to nejen ve svch stanoviscch. Z tohoto dvodu mus pechod na prnickou stravu zahrnovat peprogramovn nervovch drah v mozku. Meme na tom zat pracovat pomoc uritho kdu, kter proneseme pi kadm jdle. Napklad ekneme: Jm, protoe to mm rd, ne proto, e to potebuji." Takovto postoj si musme osvojit napod. Tak nsledujc postoj a vra vyaduj, abychom je pijali za sv: Vekerou stravu, vitaminy, minerly, vechno, co potebuji k zachovn zdravho, organizmu, kter bude sm sebe regenerovat, pijmm z prny, z kanlu Bo lsky a prostednictvm pol thta - delta." To je zkladn vtzstv mysli nad hmotou.

2. KROK: ROZPRACOVN TMATU


- ivotn styl vedouc ke zpstupnn stravy boh (pt technika) Nalate se na kanl bosk vivy pomoc dslednho ivotnho stylu, dky nmu se dostanete do fyzick, emocionln, duevn a duchovn kondice. Co nejdraznji upozoruji na skutenost, e schopnost zskat pstup ke kanlu bosk vivy nen vc nhody. Jak u jsme uvedli v mnoha naich prukch oprajcch se o nae vzkumy, ve je zaloeno na frekvencch, je si navzjem odpovdaj. Schopnost naladit se na kanl alternativn vivy tetho stupn vyaduje vce ne dkladnou ppravu, kter zahrnuje zmnu ivotnho stylu a podle zvr naich vzkum tak aplikaci osmibodovho programu L. L. P., kter jsme pedstavili jako ptou techniku v est kapitole. Prospnost a uitenost meditace, modlitby, uritch stravovacch nvyk a tlesnch cvien ji byly dn prozkoumny. Avak spnost programu Bosk vivy - z hlediska zajitn potebnch minerl a vitamin pro tlo - velice zvis na naprogramovn tla, na vlastnm pesvden a na navyklch zpsobech mylen. Pro zdrn erpn stravy boh jsou naprosto rozhodujc postoje a opakujc se modely
139

mylen. Povauji za dleit znovu poznamenat, e vme, e je to prv kombinace danch osmi bod programu L. L. P., kter zmn nai frekvenci tak, abychom se dokzali spn sytit na vech rovnch. Jen pleitostn se setkvm s tmi vzcnmi lidmi, kte dok t pouze a jenom z prny, ani by se kdy dreli ivotnho stylu, kter tu doporuujeme. Frekvence je nco, co si uchovvme a na em nepestvme pracovat v kadm ivot, piem tito lid si zejm sv ist frekvence pinesli z jinch ivot. Jedna z nejvtch nmitek, je jsou mi pedkldny, smuje proti doporuen vegetarinsk stravy. Nicmn abychom sv frekvence mohli upravit poadovanm zpsobem, musme sv pole naladit na kanl laskavosti a soucitu a vyistit sv srdce. Kad bod programu tohoto ivotnho stylu dodv zvltn rys procesu ladn naich pol. Kad z tchto bod musme, jak jen nejlpe umme, zkoumat a respektovat. Vechny dohromady pak umon naemu BON, aby co nejvce uvolnilo svou slu, a rovn povzbud rst naich paranormlnch schopnost. V neposledn ad nm dopej poten ze zlepujc se fyzick, emocionln, duevn a duchovn kondice.

MEDITACE + MODLITBA + NAPROGRAMOVAN + VEGETARINSK STRAVA + CVIEN + SLUBA + AS STRVEN V TICHU A V PROD + DUCHOVN PSN/MANTRY PSTUP KE KANLU BOSK VIVY
Co se te problematiky budovn kondice na vech rovnch, dr. Shah se se mnou podlil o poznatky, kter uvdm ne. Dr. Shah je jednm z pednch vzkumnk v oblasti solrn stravy. Je jognem a v Indii uznvanm praktickm lkaem. Vce se o nm dotete v sekci vnovan vzkumu. Nsledujc informace uvdm tak proto, e mi nezbv ne zdraznit, jak dleit je pro vs, kdo vn uvaujete o vhradn prnick strav, absolvovat vechny nezbytn kroky ke zdokonalen sv kondice na vech rovnch. m lep kondici toti mme, tm snadnj je n pechod na solrn stravu. Fyzick zdrav Zjednoduen eeno fyzick zdrav znamen neptomnost nemoc a zdravotnch pot. Znamen stav, kdy vechny tlesn soustavy optimln a dobe pracuj. lovk je pln ivotn sly a entuziazmu.
140

M energi na to, aby dostaten dlouho a dobe vykonval vekerou prci a vechny povinnosti, a tak bhem ivota doshl svch cl. V tomto ppad se rove fyzickho zdrav takovho lovka me stt nstrojem i prostedkem k dosaen duevnho a duchovnho zdrav. Pokud se vak nco pokaz, dostav se neklid, bolest, zdravotn pote i nemoc. Funkce organizmu se zhoruje, tlesn procesy ztrcej rovnovhu a lovk zan pociovat nedostatek elnu, protoe jej nahrazuje nava. Zanou se objevovat nejrznj symptomy, od nepatrnch problm a po zvan komplikace, a nakonec me nsledovat smrt. Pro trpme tlesnmi onemocnnmi ? Vda uvd, e vzjemn psoben rznch faktor me mt za nsledek onemocnn. Tmi hlavnmi faktory, kter uruj celkov zdravotn stav lovka, jsou fenotyp, genotyp, vliv prosted a duevn stav jedince. Fenotyp znamen tlesnou dispozici nebo tendenci k chorob. V rmci tohoto termnu meme docela dobe hovoit o tlesn hmotnosti, nvycch, dleitosti vivy, tlesnm pohybu, spnkovm schmatu a tak dle - to ve lze uzpsobit pomoc zmny ve stravovacch nvycch dotyn osoby, pomoc cvien, zmny ivotnho stylu a podobn. (Napklad program L. L. P. mn lidsk fenotyp prostednictvm zmn nvyk.) Genotypem rozumme ve, co ddme prostednictvm gen. Geneticky dan pravdpodobnost njak nemoci nebo nchylnost k jejmu zskn m pvod v tom, e se rodme uritm rodim. Jedn se o faktor, kter je vce i mn nezmniteln. Pesto se projev takov nemoci me rznit v zvislosti na naem ivotnm stylu, duevnm stavu a vlivu prosted. V blzk budoucnosti s rozvojem genetickho inenrstv a klonovacch technik bude mon mnoho genetickch onemocnn potlaovat, pedchzet jim, usmrovat je, neboje dokonce i lit. Genetick faktor vak zstv stle velmi dleit pro genezi nemoci. Podobn i faktory vlivu ivotnho prosted mohou zpsobit nejrznj onemocnn. Napklad obyvatel v pelidnnch nebo zneitnch oblastech jsou s vt pravdpodobnost postieni infeknmi chorobami nebo nemocemi souvisejcmi s nevhodnou stravou. Prosted me modifikovat projevy geneticky podmnnch chorob, a to napklad vlivem zmny poas klimatu, kdy se jedinec pesthuje z vlhk do such oblasti. Tento fakt me zmnit prbh astmatu dokonce i u lovka, kter m k tomuto onemocnn znan genetick dispozice.
141

Vda u tak pevn pijala a ustanovila, e duevn stav, postoj a typ osobnosti mohou vznamn pispvat k zskn nebo vzniku choroby. Krom toho existuje nkolik dalch pin - do znan mry nepoznanch, nepochopench, kter vda dosud jasn nepodchytila. Avak soudme o nich, e maj vliv na genezi nemoc. Pat mezi n: loha pesvden a systmu vry, loha poehnn a proklet, moc meditace a jgy a tak dle. Velmi obecn lze ci, e faktory, kter maj schopnost mnit prbh choroby, pedchzet j nebo ji lit, jsou: sprvn ivotn styl, vivn strava, mysl zbaven stresu, tlesn pohyb, ovldn dechu a zdrav ivotn prosted. Pokud hledme cesty k nprav pokozenho fyzickho zdrav, najdeme nkolik pstup. Vda nabz modern len (obvykle oznaovanou jako alopatie), ale existuj dal, nemn znm druhy medicny: jurvda, homeopatie, nsk medicna, akupunktura, aromaterapie, jnan a dlil. Prodn len vychz z lna prody a nepouv dn chemick liva. Z holistickho pohledu se vechny tyto partie dopluj, tedy dn z nich nepin kompletn een lama o sob. Jestlie vznik nemoci zapiuje vce faktor, mlo by i jej een zahrnovat nkolik pstup. Kad lidsk bytost je jin, kad lovk m jin prakrti (dispozice) a kad m jin genetick kd. Z toho dvodu musme vzt v vahu tak tyto individuln faktory, a nememe se tedy pi kritickm hodnocen lebnch postup uchylovat k dnmu zeveobecovn. V mnoha ppadech se jako moudej ukazuje spojit dva nebo vce doplkovch postup. Bohuel doposud neexistuj dn vdeck pravidla, podle nich by bylo mon bezpen a efektivn kombinovat urit konkrtn partie pi postupu proti urit konkrtn nemoci. Dle stoj za zdraznn, e pouh lba a medikamenty nikomu nezaru, e se mu kad choroba vyhne. lovk si mus osvojit zdrav ivotn styl, konzumovat kvalitn vivnou stravu, mt dostatek pohybu, snait se zbavit duevnho stresu a tak dle. Tmto zpsobem pispje vznamnou mrou k zachovn svho zdrav, jakmile se jednou vyl. Dr. Shah pokrauje na tma: Duevn a emocionln zdrav Tibett Misti pedpovdli, e se v blzk budoucnosti staneme odlinou rasou mu a en. Budeme operovat na bzi mentln energie, magnetick energie, duchovn energie a nebudeme u potebovat dn skalpely ani chemick ltky. Myslm, e se k t dob zdaile blme. Lid rznch nboenstv a rznch duchovnch obor stejn jako technici biopole (jak je, vetn sebe, charakterizuje Jasmuheen), ti vichni pracuj na zpsobu, kter povede ke zlepen duevnho a emocionlnho zdrav lid a spolen hledaj cestu ke zdrav duchovnmu.
142

I kdy podle nkterch odbornk psob duevn a emocionln procesy oddlen, z rozenho pohledu na mde zdrav je tk je od sebe oddlit. Kdy tedy mluvme o zdrav, meme hovoit dohromady o duevnm a emocionlnm zdrav. Mysl je neviditeln orgn. M se za to, e je zodpovdn za nae mylenky, vnmn, touhy, instinkty, chovn a podobn. V mozku nenajdeme jedinou konkrtn oblast, kter by ji po strnce anatomick reprezentovala, ale intuitivn a logicky vzato se to jev tak, e mysl je vymezena mozkem. Nkte lid dokonce tvrd, e cel mozek je v mysli. Ve skutenosti vak m kad buka sv vlastn mylenky, sv vlastn instinkty a chovn, tud kad buka m svou vlastn mysl, kterou si lze pedstavit - jestlie nem anatomick tvar jako nepetrit chemick a elektromagnetick pro kter probh v celm tle. Jeho dleit dic centra se toti spe nachzej v mozku na rovnch hypotalamu, epifzy, hypofzy, limbickho systmu, autonomnho nervovho systmu a dalch endokrinnch soustav. Vyjdeme-li z teorie o kosmickm vdom, meme pak usuzovat, e nae vdom, individuln vdom, nen nim jinm ne kontinuitou kosmickho vdom s jistmi zmnami a pravami, kter se vztahuj k danmu jedinci. Mysl kadho jedince reaguje na kad jednotliv podnt, a u fyzick, emocionln, duchovn, sociln, ekologick, nebo vzel z okolnho prosted a tak dle. Podoba takov reakce zvis na morln sle, egu, inteligenci discipln toho kterho jedince. Mysl nejdve pijme vjemy. Pak vysl emocionln signly a souasn peml. Nato spust proces pijet nebo protiopaten. V jogistickm pojet je to vnmno jako pocit spokojenosti na ist povrchov rovin rga a jako dva na rovin lehce rafinovan. V ppad poteby dalho jednn a reakc dochz k aktivac tlesnch soustav; napklad projev hnvu se odraz ve zpsobu chovn. Fyzick zdrav m tak vliv na duevn zdrav, akoli duevn zdrav psob na fyzick vraznji. Krom reakc na podnty vykonv mysl jet sv vlastn automatick, nepetrit funkce, je pedstavuje napklad mylen a chovn. Mylenky vznikaj i bez toho, aby byly njak zven viditeln podncovny, a bu zcela odchzej, nebo ovlivuji nae chovn. Jogni kaj, e pinou tchto mylenek je nae ego neboli pocit existence. Nejbystej jogni doki sv ego rozpustit, dky emu vstoup do stavu oprotnho od vech mylenek, kde nen nic ne dokonal blaenost - dn spokojenost, dn nespokojenost, ani rga, ani dva - a duchovni zdrav.
143

Ale pro lidi, kte nejsou jogny, me duevn a emocionln zdrav prost znamenat trval klid a spokojenost. Jak ni stavy jsou potebn k dosaen stav vych ? Podle mho nzoru by to mohly bt: 1) morln zdrav, 2) pozitivn a tvr postoj, 3) pemna ega a 4) zamen na vy intelekt. Rozveme je vce do hloubky: 1.) Vme, e jak zasejeme, tak sklidme". lovk, kter m slab morln zdrav a nedostatek morlnch sil, neme oekvat, e mu druz lid nebo proda budou oplcet dobrem - a tedy neme dojt klidu a spokojenosti. Morlnmi silami rozumme zkladn ctnosti jako pravda, poctivost, nensil, a dokonce i celibt (nebo vrnost v manelstv). Podle dinizmu by se tyto ctnosti mly odret ve tech rovinch, ktermi jsou myleni, mluven a jednn. Morln zdrav mus existovat bez rozdlu na kad z tchto rovin. 2.) Postoj lovka rozhoduje o jeho rozvoji, nboensk pslunosti, uplatnn, domov a rodin. Jeho dleitost nelze nikdy dost zdraznit. lovk by ml zastvat takov emocionln postoj, kter je zaloen na vyrovnanosti a soucitu, aby vdycky dokzal uznat stanovisko druhho lovka. Jestlie lovk pln rozvine a projevuje dv ctnosti, jimi jsou pravdivost a laskavost, mohou ho tyto ctnosti promnit z obyejnho jedince ve svatho nebo v riu. Idelem je, abychom svm jednnm nikomu na dn rovni neubliovali, abychom jednali podle principu: Chovej se k druhm tak, jak chce, aby se druz chovali k tob." Pozorujme kadou svou mylenku, emoci a instinkt, kter vypluje na povrch na mysli. Kdy je toti budeme vdom pozorovat, nae negace se zanou automaticky vytrcet. Jakmile ovldneme svou mysl a sv mylenky, zvtz v ns pouze dobr a kladn mylenky a emoce. Nakonec se pozvedneme nad sv nklonnost a averze, sympatie a nenvisti jako vyrovnan lovk, kter se chov, mysl a ije nezaujat. Tak to by byly nkter rysy a znaky dobrho duevnho a emocionlnho zdrav. Aby k nmu lovk dospl, mus pracovat na rozvoji neutuchajcho uvdomn pomoc prostedk, jako jsou pravideln meditace, sebeovldn, zbon srdce a spokojen mysl. Vechny podporuj duevn zdrav. Kad lovk ve svch mylenkch a slovech zpravidla uplatuje princip relativity. Znamente, e na vci nahl z rznch hl, protoe pravda me mt vce podob. Zorn hel jednoho lovka pece neznamen absolutn pravdu, je pouze jeho/jej interpretac skutenosti. Zkladn pravda je vak jin. Pro bnho lovka je velice obtn doshnout pravho a absolutnho vnmn pravdy, akoli toto umn je nutnm pedpokladem pro kadho, kdo si peje zmnit svj 144

O duchovnm zdrav dr. Snah k: Je teba pochopit, e opravdov duchovnost spov v nepetritm uvdomovn si Boskho J - due. To znamen, e ani na zlomek sekundy nesmme upadnout do nevdom. Rovn to zahrnuje schopnost peruit silnou vazbu k tlu - protoe pokud se ztotoujeme s tm, e jsme pouze tlo, a dui poprme, pak si zpsobujeme velk problmy. Jak kaj proroci: ,Ten, kdo zn dui, zn vechno.' Kdy nkdo rozezn dui od tla, vstoupil do nekonenho klidu. Prostednictvm meditace, sebekzn a neustlho hledn duchovnch znalost (tenm, poslechem, pemlenm, analyzovnm) meme postupn vejt do istho duchovnho pole, kde zaijeme poznn samdhi. Jogni kaj, e to je posledn fze na cest k dosaen duchovna, kter spov v proitku, a nen vbec snadn ji popsat. ivnou pdou duchovnho zdrav je Bo lska. Jestlie se kad z ns bude upmn pokouet o doni fyzickho, emocionlnho, duevnho a duchovnho drav a stanov si svj vlastn cl, pak na tto zemi bude rj. Zvtz absolutn mr, dokonal zdrav, ryz spokojenost a vude zavldne Bo lska.

AKRY JAKO BODY ENERGETICK ST V POLCH BETA - ALFA - THTA - DELTA

1 2

Rodme se do pole BETA, v nm jsme i vychovvni a zakoenni Prostednictvm vyho vdom, vych emoc - vetn uvdomovn si svho BON - posvtnho sexu a meditac se peneseme do pole ALFA

1 2 3

4
BON

Laskavost, soucit a program L.L.P. ns vynesou do pole THTA. Aby vak bylo mon do nj vstoupit, srden akra mus bt oteven a mus zit.

POLE DELTA - E NAEHO BON Bezvhradn lska, nstroje a viva v souladu se Stravou Boha ns zasad do pole DELTA, co vyaduje, abychom zaktivizovali est a sedm smysl a eln a temenn akry Dl II. Obr. 1 (orig. diagram 14)
145

3. KROK: ROZPRACOVN TMAT


- Pst a klystr Pokud byste rdi peli na prnickou stravu cestou, kter bude radostn, klidn a poehnan, pak je nutn, abyste na to citliv pipravili svj biosystm. Gabriel Cousins z Rejuvenation Centre pe: Duchovn pst je elixrem duchovnho ivota. Neustle m inspiruj ctyhodn liv sly duchovnho pstu, kter funguje jako nstroj sebeuzdraven. Duchovn pst ist tlo a mysl jako jeden celek a oberstvuje ducha. Zlepuje schopnost fyzickho tla extrahovat boskou kosmickou energii z naich bnch biochemickch zdroj energie. Konenm vsledkem je poslen tlesn energie na vech rovinch, vetn povznejc sly kundalin. V dnen spolenosti, v n se tm kad upn na jdlo (jako zpsob, jak utiit sv ego a potlait skuten pocity), me mylenka pstu vyvolat trochu nervozity. Vtina lid si vbec neuvdomuje, jak snadn je postit se. Bhem naeho standardnho tdennho pstu ve skupin, kdy pijeme jenom vy, jsou astnci udiveni, jak to jde snadno. Po prvnch dnech chu k jdlu utich, m rovn slbne emocionln a fyzick vazba, kterou k nmu lid pociuj. Mysl se stv svobodnj a me provat vy stavy spojen s bohem. Lid, kte to absolvuj, posouv jejich spch na dal rovinu svobody a sebedvry. Vyprostit se ze zvislosti na jdle znamen nesmrnou svobodu a radost." Cel lnek najdete na internetov adrese: www.treeoflife.nu/ewell.htm. Zbytky masa a jinch toxickch ltek mohou zstvat v naich stevech a dvacet let, piem pomalu zahnvaj. Proto jako zkladn ppravu k pechodu na boskou vivu, stravu boh, doporuuji, aby po obdob klystr nsledovalo obdob pstu. Dal podrobnost k tto otzce si prosm vyhledejte v odpovdajc literatue. Spoustu informac zskte napklad pi etb knihy dr. Walkera Raw Food (Syrov strava). Program Bosk vivy - technika 21: Nalate se a podejte sv BON a univerzln inteligenci, aby vm opatily vhodn fyzick, emocionln, duevn a duchovn detoxikan program. Pokud potebujete pomoc, podejte, aby vm pivedlo do cesty idelnho lovka, kter vs pi praktikovn klystr navede. Vimnte si prosm, e v takovchto vcech vdycky dm sv BON a univerzln sly inteligence, aby mi pomohly, nebo lak vdy dojde k navzn tch sprvnch spojen. Podobn kdy se setkte s novmi lidmi, pokad pouijte techniku soulad BON, aby vae spolen komunikace prokzala na nejvy rovni jen ty nejist mysly. Samozejm e se i nadle mete projevovat skrze potebn fyzick
146

prostedky, ale pokud ve vnitnch sfrch pracujete s telepati, pak podporujete realitu. Fyzick zmny, k nim dochz vlivem stravy tetho stupn: Lid, kte se post, a ztrat typick pocit t z uloench tuk Ta trv tak dlouho, kosti a ke. vd, e bhem t a pti dn se aludek sthne hladu. Tlo se zane zbavovat toxickch ltek, zane a pak pejde na pomalou konzumaci svalov hmoty. dokud po tomto kanibalskm cvien nezbudou jen

Chybjc vitaminy a nezbytn iviny psob biosyst-mu, ktermu je odepena hmotn strava, adu narstajcch problm, take se nakonec vypne jako pi smrti. Rezervu pedstavuje prnick strava. Kdy budeme sv frekvenn pole neustle zaplavovat fialovm svtlem a Bo lskou a pomoc meditac a ivotnho stylu zaloenho na slub jej budeme udrovat naladn na hladinu thta - delta, pak - pokud ji pozveme a aktivujeme - zane v ns proudit ist strava, tedy strava boh a bohy. Jak jsme ji dve uvedli, tento proces probh systmem vyivovac smyky, kdy se prna pivd z vnitnch sfr zpt do atom, molekul a bunk, odtud do krve, orgn, kost, sval a tak dle, a tmto zpsobem udruje vechno ve stavu dokonalho zdrav. Po urit dob dojde k plnmu zpomalen metabolizmu, v biosystmu u neprobhaj dn trvic procesy. Duevn toxicita Svj organizmus meme detoxikovat nejen fyzicky za pomoci pstu a klystru, ale jed se meme zbavovat i duevn a emocionln cestou. Duevn detoxikace vyaduje, abychom opustili jak modely negativnho mylen, tak vzorce negativn komunikace. To znamen odinstalovat limitujc nzory a pesvden a na jejich msto naprogramovat neomezen nzory a pesvden. Podle jednoho velmi innho zpsobu duevn detoxikace je dobr zptn si projt minul ivotn udlosti a rozhodnout se, e je od nynjka budeme vidt v pozitivnm svtle. Napklad se radji zamme na to, v em pro ns byla kad zkuenost prospn, ne na to, v em jsme neuspli. Tak zmnme svou frekvenci, kter ns naopak pivede k pozitivnjm zkuenostem. Emocionln toxicita Emocionln detoxikace sleduje modely, kter dvaj prchod vysilujcm emocm jako strach, hnv, smutek a podobn. U vme, e fyzick 147 protoe

systm je doslova trvale zapojen podle schmatu naped myslm, pak ctm" a e vechny emoce zkrtka navazuj na duevn pozorovn. Tyto emoce, kter se jev, jako e jsou uvnit bezprostedn uvolovny, pochzej z duevnch pedsudk zaloench na minulch zkuenostech. Precizn emocionln vyladn zpravidla pedstavuje zpracovn vlastnch temnch strnek, prci s dttem v ns, anebo njak druh terapie. Nicmn kdy se rozhodneme pro cestu vedouc k emocionln zdatnosti, mli bychom si bt vdomi nkolika faktor, kter popisuje nauka o dimenzionlnm biopoli. Napklad: Jeliko jsou vechna pole propojena, nelze zcela vylouit nsledujc situaci. Kdy zahjme proces zpracovn a odstrann jedovatch emoc, me se stt, e se napojme na celosvtov pole emocionlnho balastu, a tud zaneme zpracovvat emoce vce ne estimiliardov populace. Sami se chytme do pasti nekonen smyky zptn biovazby, smyky nepetritho zpracovvn a utrpen. Pamatujte na to, e kdy ptrme po emocionlnch nemocch a nerovnovze i bolestnch zitcch, nachzme jich ve zmnnm poli stle vce a vce - zkrtka plat, e podobnosti se pitahuj. Pedpokldejme, e prmrn organizmus uchovv ticet tisc let bunn pamti, co me pedstavovat tisc ztlesnn, piem jeden ivot by ml prmrnou dlku ticet let. To tedy znamen, e zpracovat poslednch ticet tisc let bude Zejm trvat dalch ticet tisc let. Teprve potom snad dojdeme do stavu, kdy se mon budeme ctit emocionln ist, tedy zbaveni hlubokch bolest a utrpen. Ovem na druh stran plat, e pln dno emocionlnho strdn a bolesti nm obvykle pin ty nejvt dary. Nezpracovvme tedy nic, co by bylo v pravm slova smyslu negativn". Dokeme-li se na tyto udlosti a zitky podvat jako na dar, kter vytv v naem poli cenn otisk, vyjdme tm vlastn vdnost, dky emu dojde k vyjden energie utrpen. Stejnm zpsobem to bude probhat u naich temnch strnek, kter se budou bu zmenovat, i zvtovat, a to pesn podle toho, jakm zpsobem na n budeme nahlet. Osobn dvm pednost zaplavovn systmu frekvencemi thta - delta ne pouvn emocionln detoxikace a zpracovn emoc. Zaplavuji buky a jejich pam Bo lskou, Bo moudrost a Bo silou, tedy spektrem fialovho svtla neboli frekvennm polem, kter se vyznauje moc pemnit vechno v Sebe. To se dje podle koncepce asimilace. Napklad rov barva, kterou pidme do ndoby s vodou, zpsob, e voda zane mnit svou barvu od naprost przranosti a po odstny rov, a to v zvislosti na mnostv pidan barvy. Z toho, co jsme a doposud ekli, vme, e k povaze pol thta delta a spektra fialovho svtla pat jejich pirozen schopnost
148

transformovat. Meme si tedy zvolit, zda jejich energie budeme bu zpracovvat, nebo se jimi zaplavovat a pemovat, anebo s nimi provdt oboj. Upednostuji koupel v lsce Bo - nechat se j vyivovat a zrove se jejm psobenm pirozen pemovat. V oboru metafyziky jsme tm, na co se soustedme. Shrnut tkajc se ppravy biosystmu: Ji jsme zdraznili, e abychom mohli erpat stravu boh jako vivu druhho a tetho stupn, musme si zajistit emocionln, duevn a duchovn zdrav, co bezprostedn souvis s tlesnm zdravm a tlesnou kondic. K tomu, aby n organizmus byl zdrav a aby byl zdrn napojen na hladiny thta - delta, musme provst urit zmny. Kroky, kter jsme zatm udlali, jsou: Zapojili jsme systm pomoc kosmickho kabelu fialovho svtla (technika 16). Vytvoili jsme souvisl akrov sloupec, kter bezustn prozauje buky, molekuly a atomy miliony paprsk svtla, je prostednictvm zptn biovazby pitahuj rezonanci ultrafialovho svtla a vechny energie pol thta - delta, potebn pro n biosystm. Zahjili jsme jednak program odpovdn ppravy, tm e jsme zmnili ivotn styl, a jednak oistn detoxikan program. Pokud se vm dostalo kladn odpovdi na dotaz, zda jste v tomto ivot pedureni k prnickmu stravovn, pak jste spustili doporuen program, jeho prostednictvm umonte svmu potaovmu sprvci svmu BON, aby vs svou silou vyivoval. Tak jste se naprogramovali tak, aby v pechod na novou stravu byl klidn a radostn. Zaali jste mnit sv stravovac nvyky, take pracujete na tom, aby z vs byli vegetarini; pokud vegetariny u jste, stanete se postupn vegany; a pokud jste ji vegany, pe jdete na syrovou stravu a tak dle. (Viz techniky est a sedm.) Teba jste zaali i spolupracovat s alternativnmi liteli, napklad kineziology, abyste byli schopni uvolnit jakkoli omezujc energetick bloky, kter si mon pod jet noste v sob. Osvojili jste si nsledujc nastaven mysli: 1. Jte pouze pro poten, nikoli z nutnosti. 2. Vechny potebn vitaminy a podobn ltky pijmte z pol thta 149

delta. 3. Vai schopnost obstarvat si spn stravu boh, uruje vae frekvence. 4. Vai frekvenci ovld v ivotn styl. Ji jste se zaali dslednji soustedit na sv BON n vzdali jste se Jeho lsce a moudrosti; vce meditujete, abyste Jej ve svm ivot mohli daleko lpe vnmat, uvdomovat li Ho a provat Jeho milost.

4. KROK, 1. ST: SLA BON


- rozpracovn tmatu poznn vlastnho BON Program Bosk vivy - technika 22: Mm oblbenm nmtem ke studiu je prv sla BON, proto bych nyn rda toto tma podrobn rozpracovala. U jsem zde mnohokrt uvedla, e nae BON vlastn kl k para-normlnm schopnostem. BON je bohem naeho byt, a jako takov je vemohouc, vevdouc a nekonen milujc. Abychom se dokzali zdrn sytit stravou boh, musme se nauit ovldat nejen komunikaci mysli a tla, ale i zskvn informac od svho BON a ovlivovn svch pol pomoc program a aktivac, kter pouvme v nauce o dimenzionlnm biopoli. Vme, e podle tto nauky je kad atom prostoupen silou BON a e kad atom na zklad zakdovanho peduren bezprostedn reaguje na lsku a krsu pol thta - delta bez ohledu na to, jak pole v naem vnjm okol pevauje. Pole beta ovlivuje BON pouze v tom smru, e oddaluje okamik, kdy se sla BON projev. Nakonec se tak jako tak vechny ist programy a ve, na se tme a po em toume, uskuten a u v jedn, nebo druh form, a u v jednom, nebo druhm asov rmci. BON je multidimenzionln neomezen byt, kter si je jako vtlen bh pln vdomo sv moci. Tak si je vdomo toho, e v kadm z ns je naprogramovna veker tvoiv sla kosmickho potae, a e tedy meme vytvet jakoukoli realitu, kterou si jen zvolme, paklie se ovem rozpomeneme na skutenho Mistra a skutenou slu, kter n biosystm d. Z uvedench dvod znamen prvn fze dokonalho stravovn v polch thta - delta to, e se na vech rovnch napojme na vlastn BON a e Mu upmn odevzdme svj biosystm. Jakmile opt nabude sv sly, zane tento nejvy potaov sprvce znovu aktivovat soubory kd a podprn systmy potebn k nastaven naeho biosystmu na stupe pirozen samoregenerace sobstanosti.
150

Nsledujc postup pedstavuje vhodn program odevzdn Nejdve si navote stav soustedn pomoc meditace dech lsky a vdskch technik dchn. Dle si pedstavte sv vlastn BON jako vnitnho boha. Do svho vdomho byt shromdte vechny pocity, kter se boha tkaj vechny, kter mte. Dovolte sami sob poctit oddanost i ctu k jeho moci nebo jednotu s jeho moc. Pak upmn ze srdce eknte: Nyn se vzdvm kad buky svho byt a vechny je odevzdvm svmu Boskmu J. dm, abych te doshl/a dokonalho naladn na vech rovnch sv existence tak, abych mohl/a na vech rovinch a ve vech dimenzch ideln mrou vyzaovat svou boskou podstatu." Vzdt se, odevzdat (se) v naem kontextu neznamen podlehnout, ale vyjaduje to nsledujc: pijmout a znovu nabt vnitn zdroj opravdov sly, poklonit se Jeho nejvy inteligenci a uznat Ho istm boskm vdomm, kter v ns napluje kad atom. Akt vzdn seje tak aktem, kter nm umon aktivovat devadest procent mozkov kapacity, co nm pinese pozemsk rozkvt. Vme toti, e k pouhmu peit nm sta aktivovat jejch deset procent. Bt natolik poctiv, abychom mohli stanout ped svm vlastnm vnitnm bytm, ped svm BON, a uznali jeho ptomnost a moc a pak vzjemn spojili sly a znovu s nm splynuli, to ve je zzran dar, protoe nm umouje poznat, jak nm vesmr jen zaklepe na rameno a ekne: Dobr den, boe, m ti mohu poslouit ?" Dky nmu poznvme, jak existovat v ptomnosti nejvy vzneenosti, kde konen skoncujeme se vm hladovnm. To je cesta nanebevstoupen. Bt zaplavovn takovm proudem svtla a lsky, dokud nebude nasycena posledn buka; vidt veker stvoen oima Otce Boha, a pitom se ctit, jako bychom spovali v objet Matky Bo; ctit a vdt, e vichni jsme jedno; vnmat tep ivota a vechny jeho projevy ve vech polch; vidt sloitost st, kter podporuj kad zpsob jednn, a vidt piny, pro tak in; vdt, pro nkter pole mus bt dominantn a rozpoznat a dotkat se pirozenho du vc - to jsou proitky nkterch aman a jogn a mnohch lid na cest osvcen, kte jsou zaujati propojenm metafyziky a matematiky ivota. rove osobnho a globlnho zdrav a spokojenosti prozrazuje, jak dobe jsme naladni na slu BON a ve kterm z pol alfa, thta nebo delta existujeme.
151

4. KROK, 2. ST: BUNN PULZ


- zven sly BON v bukch Bhem evropskho turn v roce 2003, kdy jsem prezentovala poznatky tkajc se stravy boh, jsem si natolik ujasnila jeden velmi dleit aspekt, e jej musm do tto sekce zahrnout. Tebae jsem se jm u dve zabvala v knize In Resonance, nechpala jsem jeho nesmrnou zvanost, dokud jsem neabsolvovala zmnnou cestu po Evrop. Toto dleit zjitn uvdm v nsledujcch dcch. Vztahuj se k faktu, kter nazvm bunn pulz. Jak jsem ji nastnila v knize In Resonance, vme, e nae buky uchovvaj vzpomnky a emoce, take psob jako nae osobn, intern kartotka. Rovn vme, e se buky skldaj z atom, z nich je kad tvoen 99,99 % volnho prostoru. Jsme obeznmeni i s tm, e tento prostor ve skutenosti pedstavuje ryz bosk vdom, kter nelze zjistit dnmi bnmi vdeckmi micmi pstroji ani metodami, jeliko sla BON kmit na pli jemnch frekvencch. Dovolte mi, abych pro nae ely oznaila rytmus tohoto boskho vdom, kter napluje kad atom, jako vnitn stanici klasick hudby. Pochopila jsem, e m vt mnostv emocionln a duevn toxicity zapln nae buky, tm mn znateln je bosk, tedy klasick rytmus v kad z nich. Tedy to, jak jsme schopn t jenom z prny, zcela zle na intenzit boskho pulzu v jednotlivch bukch. Bunnou toxicitu, kter pochz z naich pedchozch emocionlnch zitk a negativnch duevnch nhled na ivot, oznam jako vnitn stanici heavy metalov hudby. Nyn si pedstavte dv rdia stojc vedle sebe, ob zapnut, piem jedno je naladn na klasickou hudbu - n bosk pulz - a druh na heavy metalovou hudbu - obraz na kolektivn pamti. Dohodnme se, e deset je maximln hlasitost. Paklie klasick hudba hraje hlasitost jedna nebo dv a heavy metalov hudba je vytaena na hlasitost devt, pak s jistotou skonme v obvyklm rozpt lidskch omezen, nemoc, padk a nakonec smrti. Avak pokud tyto hodnoty obrtme a bosk pulz klasick hudby zeslme na rove hlasitosti sedm, osm nebo devt a toxick heavy metal sthneme na rove jedna, dv nebo ti, pak se ivot a nae ivotn zkuenosti stanou zcela nm jinm. Pomr devt ku jedn, kdy rytmus klasick hudby hraje prim, umouje, aby se viva druhho a tetho stupn prosadila mnohem snadnji - nam kolem tedy je zbavit buky toxickch ltek nebo pemnit rytmy tchto heavy metalovch substanc" na ist frekvence. K dispozici mme nkolik metod. Jednou z nich je zaplaven bunk fialovm svtlem (technika 12 v est kapitole). Dal spov v tom, e
152

z bunk odstranme vechen odpad, a to tak, e se osvobodme od karmickch dluh, zvazk a energetickch vliv, kter nm u vbec nepomhaj. To meme provst pouitm nstroje odputn. Uvdoml metafyzik v, e na jednom stupni je vechno dokonal, e nic nen sprvn a nic nen patn a e ve se dje proto, aby ns to uilo a pomhalo nm vyvjet se a rst. Tento druh uvdomn vak nen ptomn pokad, a proto ve svch bukch pechovvme kivdy, kter jsme bhem ivot nashromdili, hnv, soudy a energie, je nesou zporn nboj a je zabraj zbyten msto v naich bukch zesiluj vysln heavy metalov hudby na ji nezdrav stupn hlasitosti, m pehluuj oberstvujc rytmus klasick hudby. Jestlie chcete nastavit hlasitost opt na tu rove, kter m dostatek stravy a kter bukm pinese vivu, aplikujte nsledujc techniku dvacet ti a zaplavte buky fialovm svtlem. Program Bosk vivy - technika 23: Odputn Doporuuji vm, abyste si nsledujc meditaci nahrli na magnetofonov psek a nechali se v jejm prbhu vst ivm vlastnm hlasem, dokud nepoctte, e jste ji dokonili. Pokud tuto meditaci provedete upmn a soustedn, nebudete ji muset znovu opakovat. 1. Posate se do meditan polohy a provete ji dve uveden dechov techniky, abyste se uvedli do soustednho stavu a zklidnili svou mysl. 2. Zeptejte se sami sebe, zda jste pipraveni se osvobodit. Jste pipraveni odpustit vechny bolesti, kter jste kdy zakusili ? Jste pipraveni, aby vm byly odputny vechny bolesti, kter jste kdy zpsobili ? Pokud ano, pokraujte. 3. Pedstavujte si, e jste nyn ve vnitn sfe obklopeni celou svou rodinou, pteli a kolegy - lidmi ze souasnho ivota. Mezi nimi a vmi existuje energetick nerovnovha a nepochopen. Pedstavte si, e tito lid tvo kruh a vy jste v jeho stedu. 4. Nyn si pedstavujte, jak se kolem kruhu souasnch lid formuje dal kruh. Tentokrt jej tvo lid, s nimi jste byli v podobn nerovnovze v minulm ivot. 5. Pedstavujte si, jak se kolem pedchozho vytv dal kruh, kter reprezentuje vechny, s nimi jste tuto nevyvenost zavali v pedminulm ivot. Pokraujte stle dle a pedstavujte si, jak dvn osoby formuj okolo vs kruh za kruhem, piem reprezentuj hlub a hlub minulost pes Egypt, Atlantidu, nebo dokonce i pradvnou Lemurii.
153

6. Vrate se kruh po kruhu do minulosti a do okamiku, kdy jste poprv pijali tlesnou formu a zaali jste si vymovat energie s jinmi bytostmi na zemi. 7. Pedstavujte si, e se nachzte uprosted kola a e kad ada bytost, kter od vs hvzdicovit vybh, pedstavuje paprsek tohoto kola protnajc pozptku as. 8. Tikrt se zhluboka nadchnte. Dchejte nosem. Zhluboka, jemn a pravideln. 9. Nyn opuste planetu a peneste tuto oistu a osvobozen do galaktick, interdimenzionln roviny... 10. Nyn si pedstavujte, jak se kolem tch ji vytvoench kruh, v nich stoj bytosti, s nimi jste v uritm vy erpvajcm vztahu karmick nerovnovhy, formuj dal kruhy - nov kruhy, kter se zapluj bytostmi, s nimi jste se setkali bhem ivot v jinch souhvzdch, jako jsou Sinus, Plejdy, Orion a tak dle. 11. Stle si pedstavujte, jak se ve vnitnch sfrch okolo vs shromauj bytosti do postupujcch kruh. Jde o entity, s nimi jste sdleli nebo spoluvytveli energetickou nerovnovhu - postupujte proti asu a do okamiku, kdy jste poprv poctili, e jste se od druhch oddlili. 12. Dchejte zhluboka. 13. Mon, e u jste vtinu nevyvench vztah odstranili, a tak se v kruzch okolo vs ji mnoho bytost nenachz. Nebo prv naopak v tuto chvli jich jsou tisce. Necht se vst svou intuic. Vte, e ti prav si k vm te pijdou pro osvobozen. 14. Nyn si pedstavujte, jak do kruh okolo vs pichzej dal bytosti - bytosti, s nimi jste se v tomto ivot zatm jet nedostali do kontaktu, ale s nimi je vm souzeno setkat se v budoucnosti kvli nerovnovze energi, kter vytv karmick dluhy a jakousi magnetickou pitalivost. 15. Te si pedstavujte ist fialov svtlo, kter do vs proud temenn akrou (podle pedelch meditac), a celou svou bytost tmto svtlem zcela naplte. 16. Pedstavujte si, jak se vm otevr srdce a jak z nho vychz rov paprsek ist lsky a prozauje srdce vech bytost, kter vs te ve vnitnch sfrch obklopuj. 17. Pedstavujte si, e i jejich srdce se otevraj a pi-I i maj vai lsku a e jsou pipraveni a naklonni karmickmu osvobozen - tak si pej vymanit se z tohoto typu pout. 18. Zhluboka, opravdu zhluboka se nadechnte.
154

19. Pedstavujte si obrovsk mnostv lsky, kter k tmto bytostem proud z vaeho srdce, a upmn kejte: Touto lskou vm vyjaduji sv podkovn. Dkuji vm Ba vechno, co jsme spolen proili, za vzjemnou starostlivost, za spolenou radost, za utrpen, bolest, za vechno, m jsme spolu proli. Dkuji vm s vdomm, e to ve mi umonilo rst, zskvat moudrost a stt se tm lovkem, kterm dnes jsem. Dkuji vm, dkuji vm, dkuji vm." 20. Dle si pedstavujte, e ten svteln paprsek, kter vyzauje z vaeho srdce, mn barvu a stv se mocnm, livm paprskem zelenho svtla. Jako by vae srdce bylo majkem, kter vysl mocn paprsky zelenho livho svtla, je ty bytosti, kter vs obklopuj, ochotn pijmaj. 21. kejte: Toto zelen liv svtlo znamen, e jsem se rozhodl vm vem odpustit. Tmto zelenm livm svtlem vm vem odpoutm vekerou bolest, utrpen, kivdy, hnv, nedorozumn, ve, co mezi nmi kdy bylo. Tmto zelenm livm svtlem vm odpoutm, odpoutm vm, odpoutm vm." 22. Zhluboka se nadchnte. 23. Nyn si pedstavujte jet vce zelenho livho svtla, kter z vs proud do bytost, je vs ve vnitnch sfrch obklopuj, a kejte: 24. Skrze toto zelen liv svtlo nyn upmn a pokorn dm o vae odputn. Skrze toto zelen liv svtlo dm, aby mi byly odputny vechny mylenky, slova a iny, kter mezi ns vnesly utrpen, bolest nebo negativn energii a nerovnovhu. dm o odputn, dm o odputn, dm o odputn." 25. Nyn pivolejte andlskou pomoc, aby vm pezla svazujc pouta a psychick vazby, kter vm nijak neslou, upmn kejte: 26. Pivolvm te energii archandla Michaela a vekerou svatou pomoc, kter je nezbytn pro tuto meditaci osvobozen." 27. Pak si pedstavujte, e ve vnitnch sfrch ped vmi stoj archandl Michael, a kejte: 28. Archandli Michaeli, nyn t dm, abys pro el tmito adami asu a al svm mocnm meem svobody a vechny ns te zcela zprostil vech psychickch vazeb a energetickch pout, kter nm u k niemu nejsou. Tak se sta. Tak se sta. Tak se sta." 29. Nyn vidte, jak se archandl Michael pohybuje jako hurikn proti bhu asu vemi kruhy bytost a petn vechny vazby a pouta. 30. Dchejte zhluboka. 31. Nyn si pedstavujte, e ten svteln paprsek vyzaujc z vaeho srdce mn barvu a stv se fialovm svtlem.
155

32. Nejdve vnmejte, jak ist fialov svtlo napluje cel vae tlo. Vstupuje do vs temenn akrou, prochz akrovm sloupcem a prozauje orgny a buky. Ryz energie vivnho fialovho svtla napluje vechny vae buky. 33. Te si pedstavujte, jak z vaeho srdce z fialov svtlo do srdc a energetickch tl vech bytost, kter vs ve vnitnch sfrch obklopuj, a to tak dlouho, dokud nebudou silou tohoto promujcho svtla tak pln naplnny. 34. Zatmco z vs vyzauje fialov svtlo, se v upmnost kejte: Skrze fialov svtlo odpoutm a je mi odputno. Skrze fialov svtlo odpoutm a je m odputno. Skrze fialov svtlo odpoutm a je mi odputno. Skrze fialov svtlo jsem osvobozen j a jste osvobozeni i vy. Skrze fialov svtlo jsem osvobozen j a jste osvobozeni i vy. Skrze fialov svtlo jsem osvobozen j a jste osvobozeni i vy." 35. V tuto chvli si pedstavte, e archandl Michael u dokonil rozbjen vech psychickch pout, kter vm k niemu nebyla. Zejm vm neujde, e mezi vmi i nadle existuj nkter energetick vazby. Jedn se o pozitivn vazby lsky a podpory. 36. Pedstavujte si, e svtlo, kter vychz z vaeho srdce, znovu dostv rovou barvu a e tento rov paprsek ist lsky pronik do srdc vech bytost okolo vs. kejte: Tmto paprskem lsky znovu km: dkuji vm. Dkuj vm. Dkuji vm. Tmto paprskem lsky nyn dm vechny bytosti, s nimi jsem spojen prostednictvm vech sfr, vech ivot a vech dimenz, abychom pi sezench komunikovali pmo jako Bosk J s Boskm J, jako BON s BON, take veker nae vzjemnost bude slvat nejvy dobro pro vechny. Tmto paprskem lsky tak dm kadou bytost, s n se od tohoto okamiku nkdy v budoucnosti setkm, pokud snad budeme muset vyvit karmickou energii, abychom to udlali s radost, klidem a Bo milost. Tak se sta. Tak se sta. Tak se sta." 37. Nakonec si pedstavujte, jak se ped vemi bytostmi, kter vs ve vnitnch sfrch obklopuj, poklonte a oni poklon ped vmi. Pedstavujte si, e se vichni usmvte, i jste astn a e jste se vichni v tto chvli zbavili karmickch dluh. Bylo mon se jich zbavit, protoe vs osvobodil akt odputn na zklad magnetick pitalivosti. 38. Dchejte zhluboka a pedstavujte si, jak z vnitnch sfr proud do va srden akry ist lska. Na sam zvr vnujte nkolik moment meditaci dech lsky. 39. Kdy dkujete archandlovi Michaelovi za jeho pomoc, slibte, e se budete ke vem bytostem chovat lskypln, estn a s respektem. Meditace, kterou jste prv dokonili, psob na vcero rznch rovnch: pedevm d do podku star karmick vazby a tak pedejde poteb
156

mnoha budoucch karmickch vmn. Jestlie toti bylo dno a pijato opravdov odputn, automaticky zmiz obvykl sly magnetick pitalivosti, kter existuj za pedpokladu, e se odputn nedostv. Nicmn mjte prosm na pamti, e jsou jist vznamn karmick pouta, k jejich realizaci dojt mus, abychom mohli rst a uit se. Dal pnos spov v tom, e jsme na minimum sthli hlasitost stanice vyslajc heavy metalovou hudbu, a tm uvolnili vce prostoru pro stanici klasick hudby, kter te nejene me vyslat, aleje i slyet. Jinmi slovy jsme umonili boskmu pulzu, aby v ns projevil svou ptomnost, eho jsme doshli prv odputnm, jeho prostednictvm jsme dali prchod mnoha emocm. Tuto techniku meme obmnit i nsledujcm zpsobem: Kad den si pedstavte, e ped vmi ve vnitnch sfrch stoj jeden z pslunk va rodiny. Prvn den to bude v otec, druh den matka, tet den bratr nebo sestra, pak si pedstavte napklad bvalou manelku nebo manela... Pokraujte, dokud se takto nesetkte s kadm lenem va rodiny a se vemi bytostmi, kter jste kdy milovali. Kadmu z nich, jak ped vmi stoj, vyslejte ze svho srdce paprsek lsky, abyste se s nimi podlili o vechno, co jste jim kdy chtli ct, a abyste jm odpustili a podali je o odputn. Paprsek lsky vyslejte tak dlouho, dokud vechno neeknete. Potom si pedstavujte, jak oni poslaj paprsek lsky vm, a pitom vm sdluj vechno, co vm kdy potebovali ct. Pak k nim vylete fialov svtlo, podejte o svobodu pro sebe a zrove dejte svobodu i vy jim, kejte: Skrze fialov svtlo odpoutm a je mi odputno." Zopakujte to tikrt. Dle si pedstavujte, e mezi vmi proud paprsek rovho svtla a kejte: Skrze rov svtlo lsky jsem svobodn j a jste svobodn i vy. Dkuji vm." Opt to tikrt zopakujte. Ob techniky pedstavuj mocn liv mechanizmy, nebo jsou sestaveny tak, aby upravovaly toky energi ve vech naich vztazch a aby v bukch vytvely prostor pro klasick, bosk rytmus, dky emu budeme schopni sytit se z naeho nitra vivnou stravou.

5. KROK: ROZPRACOVN NSLEDUJCHO POSTUPU:


Vrate se k sedm kapitole Stravy boh a provete zapojen kosmickch kabel, m zskte pstup k istmu, moudrmu a milujcmu nekonenmu zdroji vyivovac sly. Tento nstroj je spolen s nstrojem fialovho svtla, jen pedstavuje stravu vnitnch sfr (technika 12, est kapitola), rozhodujc pro spn pijmn stravy tetho stupn.

157

6. KROK: ROZPRACOVAN TMATU


- Aktivace estho a sedmho smyslu, hypofzy a epifzy: Nsledujc pspvek je od Christiana Paaske (email: om@yogasenteret.no), uitele jgy a meditace z Norska. Uvdm jej na tomto mst, protoe nabz dal pohledy na to, o em jsme ji dve hovoili. Prv dky tomu, e je Chtistian tak uitelem jgy, pedstavuje nkolik metod dodn energie biosystmu, kter se mnohm lidem zdaj uiten. Epifza je povaovna za jednu z nejvtch zhad tla. Dnes vme, e se jedn o endokrinn lzu, kter vymuje hormon melatonin. M tvar borov iky a nachz se pesn uprosted mozku. Francouzsk filozof Descartes tvrdil, e epifza je pbytkem due a vstupn brnou do duchovnho svta. Ovem s vjimkou tohoto tvrzen ji zpadn vda pevn ignoruje a povauje ji za vce i mn zbytenou. Od dob Darwina se charakterizuje jako pipomnka oka, kter u nepouvme a kter vzniklo v ran fzi evoluce, kdy jsme byli jet primitivnm druhem. Teprve ped padesti lety zaala vda odhalovat nkter z velkch tajemstv epifzy. Po sedmm roce ivota se v tto lze objevuj mal zvpenatl vrstvy, kter zpsobuj, e na rentgenovm snmku vypad jako itika. Jeliko je umstna uprosted mozku, pouv se ke zjiovn mozkovch ndor ty ji toti vytla z jejho stedu. Krom ledvin nen dn jin soust lidskho organizmu tak bohat zsobovna krv jako prv epifza. Existuje jet nkolik dalch signl, kter napovdaj, e tato lza hraje mnohem dleitj roli, ne se pvodn pedpokldalo. Posledn objevy ukazuj, e hormon melatonin, kter epifza vymuje, m urit inky: Zpomaluje proces strnut*) Spout pubertu Posiluje imunitn systm Reguluje tlesnou teplotu*) *) Tyto funkce se mn za pedpokladu, e ijeme pouze z prny pozn. autorky. U en reguluje hladinu estrogenu Reguluje funkci spnku Epifza je citliv na svtlo. Jako soust biologickch hodin organizmu projevuje regulujc inky ve funkci spnku. Z pohledu tch, kte praktikuj meditaci, a z pohledu mystik
158

m melatonin ve skutenosti tak psychedelick inky a doke pivodit urit extatick a transcendentln zitky. Mystick tet oko: V pojet nkterch okultnch vd je epifza spojena se tetm okem, kter se nachz uprosted ela na pmce vychzejc z tto lzy. Spolu se Sivou a Buddhou meme ci, e tet oko, kter lze popsat jako svtc teku a planouc perlu, symbolizuje jednotu, transcendentln moudrost a duchovn vdom. Tohoto bodu se v meditaci asto pouv jako bodu koncentrace, protoe pedstavuje jedno z mst lidskho tla, na nm se d nejsnadnji udret stl, soustedn pozornost, a navc aktivuje psychickou energii. Soustedn zamen na tento bod dve nebo pozdji vyvol siln dojem vnitnho svtla, a je tedy metodou, pomoc n lze navzat spojen s energetickou dimenz mimo fyzick tlo. Na tet oko se odkazuje i Bible, konkrtn Evangelium podle Matoue 6:22 a podle Luke 11:34. Svtlem tvho tla je oko. Je-li tedy tv oko ist, cel tv tlo bude mt svtlo."*) *) Bible, ekumenick peklad, vydn z roku 1985 pozn. pekl. Pedstavitel tantrajgy, vrn Satjnanda, charakterizuje tet oko nsledovn: Tato akra se nazv tet oko nebo dic centrum. Jde o msto v psychickm tle, kterm jsou vnmny informace z vnjho svta a skrze n guru vede sv ky ve vuce pi velmi pokroilch formch cvien. Jedn se o proslul oko intuice, jm lovk s rozvinutmi paranormlnmi schopnostmi doke pozorovat ve, co se dje jak na fyzick, tak i psychick rovin existence." Melatonin, imunitn systm a rakovina: Akoli epifza nen vt ne hrek, pesto jde o tlesn orgn, kter produkuje nejvt mnostv melatoninu. Mal mnostv jet vznikaj v och a ve stevech. Za normlnch podmnek je sekrece melatoninu bhem dne nzk a pes noc vysok. Bude-li tlo v noci vystaveno svtlu, produkce melatoninu se sn, jeliko oi jsou s epifzou neurologicky propojeny. Australsk badatel vrn Sannja-snanda v jedn zprv o vzkumu melatoninu pe: Pokles melatoninu bhem noci zvyuje napadnutelnost bunk ltkami zpsobujcmi rakovinu. Ukzalo se, e v oblastech s abnormln silnmi poli elektrick energie, kter maj za nsledek snenou produkci melatoninu v prbhu noci, se objevuje vy mra ppad onemocnn rakovinou. Melatonin je aktivn ltka chrnc ped rakovinou 159

psob jako prevence ped jejm vypuknutm i dalm rozvojem - a je dleitm prvkem imunitnho systmu organizmu. inky melatoninu spovaj pedevm v jeho funkci jako antioxydantu. Melatonin m rovn vliv na tvorbu T-lymfocyt3 kter psob proti stresu a jsou jednou z nejaktivnjch sloek imunitnho systmu." Tvorba melatoninu kles s vkem: Podle profesora Keitha Cairncrosse a profesora Arthu-ra Everitta z australsk Macquarie univerzity je epifza studnic mld. Po tletm vzkumu dospli k pesvden, e hormon, kter tato lza vymuje, hraje stedn roli v mechanizmech, je u primt koriguj stres. Domnvaj se, e bytek melatoninu s pibvajcm vkem je hlavn pinou mnoha nemoc, kter postihuj star lidi. Navrhuj proto podvat jim hormonln doplky v podob syntetickho melatoninu, a tak brnit monm nemocem a prodlouit dlku ivota. Pro sv siln inky se melatonin v souasnosti stal pedmtem cel ady vzkum, kter asto zahrnuj i pokusy na zvatech, jejich reakce ovem nemus nezbytn korelovat s reakcemi lidskho organizmu. Jga a melatonin: Tvorbu melatoninu lze zvit pomoc rznch prodnch prostedk, obzvlt pak pomoc jednoduchch jgistickch technik. Na Lkask fakult Univerzity v Adelaid svm Sannjasnanda prostednictvm vzkumu zjistil, e techniky tantrick jgy, stdav dchn neboli nd dhana prnjma, a pedevm koncentrace na plamen svky neboli tratak maj dramatick vliv na produkci melatoninu. Tratak znamen koncentraci na jakkoliv vnj objekt, v tomto ppad na plamen svky. Experimenty s lidmi, kte toto cvien provdli kad veer ped spanm, prokzaly vznamn zven melatoninu. Pokud budeme cviit tratak ped spanm, uklidnme se, zajistme si hlubok spnek a poslme imunitn systm. Uveden dv techniky je dobr kombinovat - naped provedeni stdav dchn a pot tratak. Ob cvien, kter dohromady zaberou patnct minut, lze provdt rno, nebo je meme pout jako ppravnou st meditace a, jak jsme ji zmnili, lze je aplikovat i ped spanm. Program Bosk vivy - technika 24: Stdav dchn Pohodln se posate na zem do meditan polohy nebo na idli. Zda mjte vzpmen. Zavete oi a soustete se na spontnn proudn vzduchu nosnmi drkami. A se v dech zklidn, polote si ukazovek a prostednek prav ruky na tet oko, dva a ti centimetry nad rovinu obo uprosted ela.
160

Palcem budete otevrat a zavrat pravou nosn drku a prstenkem levou. Ob drky jsou oteven, zhluboka ale klidn se nadechnte. Zavete pravou drku a vydechnte levou. Nyn zante se stdavm dchnm: Pomalu, zhluboka a neslyn se nadechnte levou drkou. Vydechnte pravou. Nadechnte se pravou. Vydechnte levou. To bylo jedno kolo stdavho dchn. Pokud se vm jej podailo zvldnout, ani by vm dochzel dech nebo jste ctili, e se duste, cel postup zopakujte. V opanm ppad si udlejte pestvku a vydchejte se obma drkami a do plnho uklidnn. Cvite'pt minut a potejte pi tom kola. Proli jsme prvn fz tohoto cvien, m naznauji, e je jich vce. Po njak dob mete zat se zadrovnm dechu a teba mete zavst rozdln pomry potn ~ napklad na jedna se nadchnte, pak zadrujte dech, ne napotte do ty, a nakonec vydechujte, ne napotte do dvou. Dokud se v dan fzi nebudete ctit pohodln a uvolnn, nepostupujte do vy. V tomto cvien nepouvejte dnou slu, naopak k nmu pistupujte s lehkost. Program Bosk vivy - technika 25: Tratak Pohodln se posate na zem do meditan polohy nebo na idli. Zda mjte vzpmen. Hoc svku umstte do rovn o ve vzdlenosti asi ticeti centimetr. Zavete oi a soustete se na spontnn proudn vzduchu nosnmi drkami. A se uklidnte, otevete oi a dvejte se na svku. Toto provdjte pt a deset minut. Snate se nemrkat. Jestlie se vm poda nemrkat, budete mt klidnou, bezmylenkovitou mysl. V okamiku, kdy mrknete, mylenky se vm vrt. Nakonec zavete oi a koncentrujte se na obraz svt la, dokud se nevytrat. Tratak existuje v mnoha dalch formch, pi nich se sousted pozornost na rzn objekty. Umstte si napklad ervenou teku tam, kde mte tet oko, a posate se ped zrcadlo. Nebo se posate ped njakou
161

osobu, kter bude ervenou teku nakreslenou na svm ele. Provdjte tratak deset a patnct minut. Oba druhy cvien vs pekvap. Christiane, dky ! Poznmka: Hypofzu a epifzu lze tak aktivovat pouitm technik, kter jsme uvedli v est kapitole, a pomoc kadodennho zaplavovn tchto center fialovm svtlem.

KROKY 7, 8, 9 A 10:
Jsou v dostaten me popsny v est kapitole v publikaci Strava boh. 7. krok: Provdjte meditaci souvisl akrov sloupec fialovho svtla (technika 12, est kapitola), abyste spustili vnitn tok prny. 8. krok: Zante denn pouvat programovac kd dokonal zdrav, dokonal rovnovha, dokonal vha, dokonal image" (technika 10 v est kapitole). 9. krok: Zahajte program sniovn potu dennch jdel 3 - 2 a pak 2-1 (technika 6 v est kapitole). Postupn jezte mn a mn, piem stle uplatujte ve zmnn programovac kd, dokud nedoje ke stabilizaci va tlesn hmotnosti. Rovn zante s dietnm programem maso - vegetarin - vegan - a tak dle nebo vegetarin vegan -syrov strava (technika 7, est kapitola). 10. krok: Vytvote si pzniv domc prosted, kter vm bude oporou na va cest.

11. KROK: TETE A OBSTARVEJTE SI INFORMACE


- Doplujc daje Dve ne uvedeme nkter z dalch zajmavch daj, zodpovme ast otzky, kter nm mnoho lid pokld. Otzka a: Jakm zpsobem je mon zstat v kontaktu s tmi, kdo se rozhodli pro ist prnickou vivu ? Otzka b: Kde lze nachzet dal informace na toto tma a dostat co nejlep informace ? Odpov: Od roku 1997 vyuv velk poet lid ijcch ze svtla elektronick frum Living on Light Forum na serveru C. I. A. - the Cosmic Internet Academy, jeho webov adresa je: www.selfempowermentacademy.com.au/lightforum.htm.
162

Jedno nov frum je zaloeno i na m osobn webov strnce na adrese: www.jasmuheen.com/forum/ Tak bych rda ekla, e mnoz lid, kte se iv pranou na tetm stupni, ij v stran a nemaj zjem vychzet se svou volbou na veejnost. Pro vs tedy bude ideln, kdy podte sv BON, aby vs pivedlo k takovm lidem, kte podpo vae odhodln k novmu ivotnmu stylu, co se tak pirozen stane. Pochopiteln hodn zasvcench osob pochz ze amanskho nebo jognskho prosted, kde uvykli ivotu o samot a vyrovnali se se skutenost, e ivotn styl, kter si zavedli, asto vede ke spoleensk izolaci. Podobn postupujte v ppad studijnch materil - telepaticky podejte sv BON, aby vm dodalo vechny potebn informace, kter vm pomohou vykroit sprvnm smrem ve fyzick, emocionln a intelektuln pprav.

12. KROK: ROZPRACOVN TMATU


- Viva pomoc prostedk bioochrany V nsledujc, dosti podrobn sti se budeme zabvat mechanikou matric, rznmi druhy bioochrany a otzkami, kter s nimi souvisej: m jsou prospn, jak se vytvej, jak se udruj a pro. Provozuschopnost vech vybudovanch prostedk bioochrany a pirozench energetickch st biopole, jako je soustava aker, zvis na mechanice matric. Nauka o dimenzionlnm biopoli k, e hlavn energetick zkladna kad st zvis na tech primrnch frekvencch: Bo lsce, Bo moudrosti a Bo moci. Tyto ti frekvence utvej zsoby pole fialovho svtla, k nim mme vichni pstup, a formuj zklad vekerho ivota a vekerch ltek -jsou tm pravm zdrojem sly, kter za vm najdeme. Mohli bychom je nazvat boskou elektinou. Jak jsme uvedli v taoistick rozprav, fialov svtlo je svtlem, kter na programovn reaguje nejlpe. Jestlie se energetick s zaktivizuje, jakmile je naprogramovna, znamen to, e fialov svtlo mus tvoit zklady jakkoli takov st, kter naprogramovna teprve bude. Podle nauky o dimenzionlnm biopoli a mechaniky matric jsou prvotnmi hnacmi silami vech energetickch st ti faktory, a to mylenka, vle a zmr. Pokud jsou ist a pouit k pohonu prostedk zkonstruovanch pomoc fialovho svtla, pak i vsledek je ist a neplatn. Mechanika matric je vda v pozad vekerho ivota. Studuje zpsoby, jimi energie proud skrze svty. Otzka schopnosti zskat pstup
163

k vlnm thta - delta tedy pat do oblasti nauky o dimenzionlnm biopoli a mechaniky matric. Pedpoklad tto schopnosti tvo osobn biopole, kter je naladn uritm zpsobem. Moje teorie, zaloen na rozshlch osobnch a skupinovch vzkumech, k, e matricov systm naeho svtelnho tla, fyzick soustava aker a soustava meridin se aktivuj prostednictvm specifickho ivotnho stylu, o em jsme hovoili v est kapitole v publikaci Strava boh. Tam jsme tak uvedli, e pokud denn praktikujeme meditace, modlitby, programovn, vegetarinskou stravu, tlesn cvien, as strven v tichu v prod, slubu, odkvn a duchovn psn, nalad tyto praktiky n systm na hladiny thta - delta tak efektivn jako automechanik, kter vylad motor, jemu pravideln vnuje pozornost. Mechanika matric je komplexn, podrobn vda, v jej koncepci sla BON zsobuje a udruje energetick drhy vybudovan ve vnitnch sfrch za pomoci pedstavivosti, vle a zmru - vda, v jejm pojet svteln paprsky a zvukov vlny pitahuj urit molekulov struktury, v nich se rozvjej mylenkov procesy skrze struktury energetickch st vystavnch k dosaen konkrtnch vsledk. Jednm z prostedk, jimi disponuje nauka o dimenzionlnm biopoli a mechanika matric, je C. N. N. - The Cosmic Nirvana Network - neplatn komunikan s existujc ve vnitnch sfrch - Innernet (vnitn s), kterou vyuvaj vechny bytosti velkho svtla a lsky k ist, bosk komunikaci. Tato stanice dobrch zprv je neplatn proto, e se na ni mohou pipojit pouze ti, jejich est a sedm smysl (hypofza a epifza) je bdl a naladn na kanl sly BON. Vak u jsme dve podotkli, e jeho sla, ve sv pln podstat, neplatn je. Toto tvrzen nabz v tto chvli dal zajmavou diskuzi o vnmn dobrho a zlho, sprvnho a patnho, platnho a neplatnho. Z pohledu tantry je vechno dokonal, vechno pochz od Boha a vechno tvo jednotu. Neexistuje nic patnho, neexistuje nic sprvnho. V takovto realit jsme my lid vtlenmi bohy. Pedstavujeme biosystmy energi, v nich jsou zakdovny softwarov programy stejn jako ty, co d kosmick pota, jemu kme Bh. Jeliko jsme tvoiv bozi se svobodnou vl, ani inteligentn kvantum, ani virtuln pole a ani kosmick pota jako stvoitel veho se nestar o to, co tvome. Bh, jako rodi, kter je vdy tolerantn, shovvav, milujc a tvoiv, pouze k: Mte vechny nstroje a vekerou moudrost, take a budete znechuceni neustlm rozpoutvnm vlek, psobenm bdy a vyvolvnm nsil, vytvote nco jinho." V och kosmickho potae je vechno opodstatnn, nebo ve, co vytvme, ns u, rozvj a poznamenv platnmi zkuenostmi. BON jako nejvy potaov sprvce naeho biosystmu je vn a z tohoto pohledu my vichni mme
164

v tomto svt as na to, abychom tvoili. Ale protoe vnmme svj fyzick systm jako nespolehliv, vznikaj problmy - vznikaj z nevdomost a strachu. Protoe jsme s nm spojeni, zapomnme, e je po technick strnce pouze jakmsi odvem. Ano -je to chrm a je teba s nm dobe zachzet Tento chrm je a bude pirozen omezenm mechanizmem, pokud se nebudeme chovat natolik disciplinovan, abychom se vyvarovali toxick stravy, toxickho mylen a toxickch pocit, kter jsou nakonec pinou zhroucen, onemocnn, zchtrn a smrti lidskho biosystmu. Kdy se oddme kvalitnmu mylen, kvalitnmu ctn a kvalitnmu stravovn, kdy budeme t holistickm ivotnm stylem, take budeme stle naladni na frekvenn pole thta - delta, dojde ke zruen vech zkon, k nim jsme doposud ve vd a medicn dospli. Stane se tak, protoe nov energie uvolnn v systmech umon, aby se tyto systmy osvobodily od poteby jdla, tekutin, spnku, a dokonce i od procesu strnut. Tato vize vak pedstavuje pro nai dobu pli pokroilou mechaniku matric, i kdy v rmci nauky o dimenzionlnm biopoli, kter zasahuje i do dalch , je mechanikou jet zavinutou v plenkch. Samozejm e z pohledu jgy existuje dualita: ern - bl, negativn pozitivn, dobro - zlo a tak dle. Avak to, zda tento jgistick nebo tantrick pistup, pijmete je jen a jen vc osobn volby. Posta tedy, kdy eknu, e m lep bude nae fyzick, emocionln a duevn kondice, tm snadnji se napojme na kanly bosk vivy - za pedpokladu, e jsme uvedli podprnou energetickou s v innost, postarali se o naprogramovn sebe sama a pijali sprvn postoj. Bioochrana - aplikace a prostedky Ve svch pedchozch statch o zmnch, kter u ns nastanou, pokud se rozhodneme ivit vhradn pranou a nepijmat dnou hmotnou stravu, jsem uvedla, e jeden z problm pedstavuje extrmn citlivost. Ta nm me psobit pote s pobvnm ve svt, jen je tvorem hladinou beta. Jeliko pole matky prody je pevn alfa, obyejn se ctme daleko pjemnji prv v prosted prody, nikoli ve mst. Bhem minulch deseti let jsem pevn ila ve zneitnch mstech, vypodvala se se zneitnou mysl lid a s penosy zneitn energie. Obvykle jsem slouila jako cl vsmchu a nkdy i siln negativn pozornosti. Bez ohledu na to, e jsem vystupovala vldn a laskav, pod jsem napadala status quo tm, e jsem pedkldala nov poznatky z vzkum, kter dok otst potravinskm, a navc i farmaceutickm a zdravotnickm prmyslem (jen pot v miliardch dolar), protoe lid stravujc se pouze pranou oividn nebudou projevovat dn znmky onemocnn. Energie, kterm jsem byla vystavena, byly nkdy pomrn jedovat, proto jsem se nauila, jak pouvat rzn prostedky bioochrany, abych se
165

i nadle mohla pohybovat v tomto svt, a pitom zstala relativn nedotena nejrznjmi formami zneitn, na n narme, pokud zrovna neijeme v odlehl horsk vesnici nebo v kltee. Tud co se te zpstupnn bosk vivy, pichzme s nkolika prostedky, je jsme vyvinuli a je nm umon energeticky se napojit na kanl prny a pithnout specifick frekvence. Prostedky bioochrany toti zaruuj, e meme z pol selektivn vybrat ty frekvence, kter opravdu chceme pijmat, a nenechat se doslova bombardovat nahodilmi frekvencemi chaotickho pole beta. Strun eeno pedstavuje bioochrana ulitu nebo pavuinu z fialovho svtla, kter je vystavna, naprogramovna a aktivovna tak, aby vyvolvala reakce na zklad zptn biovazby v rmci kvantovho pole univerzln inteligence. Pole bioochrany lze pipravit zpsobem, kter technici dimenzionlnho biopole nazvaj tkan. Pi jeho pprav musme vdy zvit, jakho vsledku chceme doshnout, a stejn tak musme promyslet i nsledky, kter z naprogramovn pole plynou. Tyto otzky a zpsoby tkan pole" probereme v kapitole, kter je podle tohoto zpsobu pojmenovan. Dr. Johannes Edelmann ve sv knize Systemic Spherology of Biofields: A Holographic Model of Reality (Systmov sfrologie biopol: holografick model reality) pe: Biopole pedstavuj holografick pole energi a pole vdom. d se systmovmi zkony. Je pro n typick podoba koule a maj charakter fraktlu neboli dlench ploch. Vyznauj se tedy tm, e dokonce i ta nejmen st v sob vdycky obsahuje celek, i kdy nkdy jen potenciln. Stejn jako napklad alud v sob obsahuje cel dub a nakonec, a dozraje as, se dubem stane." A dle uvd: Pokud se zamme na vnitn holografick obrazy, v mozku dojde k aktivaci soustavy spoj, kter prostednictvm neurologickch zmn podporuje nae rozhodnut. Jasn pedstava i cl psob jako magnet, dky emu pitahuje vhodn situace a vytv pro ns monosti, s jejich pomoc meme nae rozhodnut uskutenit." Jinmi slovy jestlie vme, e jsme vtlenmi bohy, kte dok stavt energetick pole z fialovho svtla a programovat je tak, aby jako magnet pitahovala urit udlosti do jejich ivot, pak to dokeme. Jak jsme si ji nkolikrt ekli, tto realit se dostane mohutn podpory, pokud sv zmry povedeme tak, abychom vtzstv doshli nejen my, ale i cel svt.

166

PROSTEDKY BIOOCHRANY
Program Bosk vivy - technika 26: a) Prvnm npomocnm prostedkem v zleitosti bosk vivy je bioochrana trvic soustavy. Smyslem tohoto stroj je pracovat jako vnitn systm pemny, kter neustle pemuje ve, co snme, na dokonal vibrace svtla, je potebujeme. Pouijte svou vli, pedstavivost a zmr k nsledujcmu cvien: Dopejte si trochu asu, v klidu a tichu se posate a uvete se do soustednho stavu pomoc meditace dech lsky. Pedstavte si pt paprsk svtla, kter vychzej z vaich prst. Krouivmi pohyby zante tkt pavuinu z terick-ho svtla nejdve kolem svch st, potom okolo hrdla, smrem dol kolem jcnu. Pokraujte ve tkan tohoto kruhovho vzoru ze svtla okolo aludku, dle kolem stev a nakonec kolem vyluovac soustavy. Postupn zabalte celou svou trvic soustavu do pole rovho, zlatho, modrho a nakonec fialovho svtla. Za pomoci tetho oka zkontrolujte ve vnitnch sfrch, zda je vae trvic stroj nyn dobe zabaleno. Tuto novou energetickou matrici musme naprogramovat, protoe takovto svteln pole zstv relativn inertn do t doby, ne do nho vlome programovac kd. Doporuujeme tento kd: Nejdve se soustete na tu terickou pavuinu okolo va zavac soustavy. Vnmejte ji jako iv pole inteligence, kter ek na softwarov program, podle nho bude pracovat. Potom tto pavuin telepaticky pedejte nsledujc pkaz: Nyn pikazuji, aby od tto chvle veker jdlo a tekutiny, ve, co pozu a co prochz bioochranou m trvic soustavy, bylo automaticky pemnno na dokonal frekvence svtla a bosk vivy, kter m tlo potebuje. Tak se sta ! Tak se sta ! Tak se sta !" Kdykoli potom budete cokoli jst, kejte si: Jm proto, e jm rd, ne proto, e jst potebuji. Ve, co snm a vypiji, se automaticky pemn na to, co m tlo nyn potebuje." Tmto poslte pvodn naprogramovn ochrannho pole a peprogramujete kad omezen, kter si namlouvte, jako napklad okolda je pro m patn" nebo tohle jdlo potebuji pro svou vivu, abych peil" - to vechno jsou limitujc tvrzen. Opravdu mete vit tomu, e je mon, abyste svm jasnm postojem vechno, co jm, je pro m dobr" neutralizovali jakkoli jed. Ale k tomu je zapoteb soustedn a ovldn mysli.
167

Z toho dvodu pouijeme u trvic soustavy prostedek bioochrany, kter uveden proces podpo energeticky, zatmco budeme rozvjet slu mysli. b) Druh prostedek bioochrany je, podle mho soudu, nezbytn pro osoby, kter erpaj stravu z Madonina frekvennho pole Bo lsky. Jedn se o bioochranu, kter uzavr osobn energetick pole a odr vechny signly a frekvence, je pro ns nejsou nijak vivn. Kdy sv ochrann pole dostaten naprogramujeme, umon nm, abychom skrze osobn vyzaovn do spoleenskho pole otiskovali Bo lsku, Bo moudrost a Bo slu nebo liv frekvence ze spektra fialovho svtla. (O tomto tmatu strun pojednv prvn kniha z edice Biofields and Bliss.) Psoben tohoto ochrannho prostedku lze dle rozit pomoc meditace zapojen fialovho svtla. (Mte-li zjem o vce podrobnost z tto oblasti tkajc se biopole, doporuuji vm dal knihy z edice Biofields and Bliss.) Osobn bioochrana je rozhodujc pro lidi, kte jsou naladni na frekvence bosk vivy a rozhodli se, e se budou stravovat pouze pranou. Lidem, kte ji svou bioochranu aktivizovali, pedstavme jako dal fzi zkladn udrovac program. Pro osoby, je se ve svt aktivn angauj, je drba bioochrany velmi dleit. Zahrnuje schopnost odstranit a rozptlit z osobn bioochrany data a energetick schmata, ani by nastala destabilizace jinch pol. Bioochrana tak vyaduje pravideln vylaovn a optovn nastavovn.

1. FZE
- Zkladn daje o bioochran a jej vstavba Ji jsme ekli, e bioochrana je prostedek vnjho prosted, kter, pokud je naprogramovn, funguje okolo ns jako neviditeln silov pole. Ochrauje ns ped disharmonickmi frekvencemi tm, e nm umouje vybrat si z okolnho svta pouze ty vibrace, kter potebujeme, a nevpout k nm nahodil signly, je pronikaj polem na aury a je by mohly zpsobit nerovnovhu a rozkol. Bioochrana zkonstruovan ve vnitnch sfrch s pouitm frekvenc Bo lsky, Bo moudrosti a Bo sly umouje zasvcenmu, aby si zcela voln udroval citlivost a duevn zdrav bhem poskytovn sluby. Navc takto vybudovan bioochrana vytv ulitu pro BON, v n me bydlet a nepetrit a intenzivn vyzaovat do okolnho svta. Tato ulita z terickho fialovho svtla tedy slou jako kosmick hotel, kter poskytuje naemu BON, jsoucnu z boskho pole delta, prostor v komfortnm psmu, aby mohlo spn a pln pebvat v naem
168

fyzickm tle, pestoe se nae tlo pevn zdruje ve svt beta - alfa. K vytvoen danho typu ochrany mete vyut nsledujc meditaci, kter je docela jednoduch. Posta, kdy ji provedete pouze jednou. Jej programovn a drbu vak budete zejm muset vykonvat bu pravideln, nebo ojedinle v zvislosti na va angaovanosti ve svt.

Dl II. Obr. 2 (orig. diagram 15) Tato vizuln pomcka pochz z knihy dr. Johannese Edelmanna Systemic Spherology of Biofields. Program Bosk vivy - technika 27: Pohodln se posate do meditan polohy a pomoc meditace dech lsky nebo prostednictvm vdsk dechov techniky se uvete do stavu koncentrace. Pedstavujte si, e sedte v poli svtla, v pavuin, ulit nebo kruni, kter nyn okolo vs vyrst. Bute klidn, dchejte zhluboka a pedstavujte si, e jste krlem nebo krlovnou svho panstv a e jste usazeni v jemn pavuin z mocnho fialovho svtla. Pedstavujte si, e tato pavuina tvo ochrann tt, kter je upeden z mohutnch neviditelnch sil - z innch, pvodnch sil stvoen - Bo lsky, Bo moudrosti a Bo sly. Vnmejte, jak je tato ochrana pipojena ve vnitnch sfrch ke tem kosmickm kabelm, kter penej nekonen proud Bo lsky, Bo moudrosti a Bo sly. Pedstavujte si, e tyto ti kosmick kabely jsou pipojeny k srdci a vdom nejvy sly veho stvoen. Pedstavujte si, e tato ochrana m svou inteligenci, e kolem vs pulzuje a neme se dokat, a bude moc vyslat jasn pokyny inteligentnmu vesmru, kter ji obklopuje. Nyn si vizualizujte, e tato ochrana, v n nyn pulzuje fialov svtlo, brzy pojme to, co jste j naprogramovali. Ochranu chpejte jako biopota a svou mysl jako softwarov program. Myslete na vechno, po em toute a co se tk lsky, zdrav, hojnosti, tst, naden, smyslu a podobn. Zcela zeteln si sv tuby pedstavujte. Tm, e na n myslte, se stvaj v poli ochrany skutenost. Podpote to pocitem, e vechna vae pn se u uskutenila. 169

Pedstavujte si, e podle zkona rezonance dostvte vechno, o dte, jako odpov na ist signly a pedstavy, kter jste do sv bioochrany prv vloili a kter ona te v pulzech vysl. Pedstavujte si, e z inteligentnho vesmru okolo vs vae ochrana pijm a pitahuje k vaemu poli vechno, po em toute a co potebujete. Pot, co jste dokonili vkldn mylenek a tueb do sv bioochrany, pedstavujte si, e v n nyn svt jako neonov npisy, a pedvaj srozumiteln vzkazy vesmru. Vizualizujte si, e jakmile tikrt vyslovte Tak jest !", programy, kter jste do sv ochrany nahrli, se aktivuj. Jakmile u jednou zkladn bioochranu vytvome, nastavme jej pole a zrove budeme dvovat svmu BON, sta u jen pozorovat a seizovat pole kadho aspektu ivota. Jinmi slovy jestlie chceme, aby se njak vc v naem ivot stala, musme pedat zeteln signly podprnm silm, kter ns obklopuj a fyzickmu uskutenn vc pomhaj. Proto se neukvapujte a skuten si promyslete, co od ivota v kadm ohledu dte. Pamatujte si, e inteligentn pole ve vaem prosted na vs neustle reaguje a vdycky vm pedstav skutenost jako zrcadlo odrejc ty podnty, kter ve vs pevauj.

2. FZE
- Zkladn drba bioochrany: itn, rozptlen a destabilizace Program Bosk vivy - technika 28: Lid, kte jsou aktivn zapojeni do pol beta - alfa, by rozhodn mli provdt drbu sv bioochrany, je odr, lme a pesmrovv energie. Pokud je psoben pole beta pomrn stl, a navc siln, pak se me stt, e absorbujeme zbytky tchto pol, kter vpravuj do na bioochrany jed. K tomu dochz pedevm tehdy, mme-li v bunn pamti jet stle uloeny odrazy emoc, kter v bioochran vytvej zrcadlo, a bioochrana potom psob jako magneticky pitaliv pole. Kdy bioochranu napojme temi kosmickmi kabely na zdroj fialovho svtla, jen vyvolme a pijmeme, stl proud tohoto svtla, kter bioochranu a jej okol zaplav, ji ubrn ped velkou mrou toxicity z pole beta, nebo vechno, co se dostane do styku s fialovm svtlem, zskv za pomoci pirozen pemny jeho podstatu.
170

Pesto pokud aktivn psobme ve svt s pznanm polem beta, as od asu zjistme, e potebujeme svou bioochranu oistit od zbytench energi, co musme provst tak, abychom nenaruili okoln pole. Jako nejlep zpsob se opt jev svtlem, protoe transmutace nedoucch energi. Osobn mm bioochranu", kter u na bioochrany a programovac kdy. zaplaven na bioochrany fialovm je idelnm nstrojem rozptlen v oblib program BON, te zesil posiluje zkladn energetick schma

Rovn je dleit peladit vzorce bunn pamti tak,, dolo k jejmu poslen, co lze provst nsledujcm zpsobem: a) Bute vdn za vechno poznn, kter jste zskali bhem utrpen v minulosti. b) Vyuijte kineziologii a vibran medicnu, abyste sv pole zbavili jedovatch emoc, kter jinak mohou v bio-ochran vyvolat schizma a zapinit jej oslaben. c) Zaplavte sv vnitn pole (meridiny, krevn eit, kostru, akry a tak dle) a vnj pole (auru a stvajc vnj prosted) fialovm svtlem. d) Kdy se budete sprchovat, pedstavujte si, e voda, kter na vs proud, je ist fialov svtlo, je oiuje a vyivuje vai bioochranu a auru. Osoby, jen ij vhradn ze stravy boh, mohou zvolit mechanizmus biopole, kter je oznaovn jako sobstan ablona. Koncept tohoto pokroilho prostedku dimenzionlnho biopole jsem ji pedstavila v prvn knize edice Biofields and Bliss. Na sobstan ablon nejvce oceuji to, e se jedn o energetickou matrici utkanou jak nad nam jsoucm svtelnm tlem, tak i skrze n. Tato ablona je sestrojena tak, aby poskytla energetickou zkladnu i s pro urit program, kter pak na n bude fungovat. Avak v m prvn knize z edice Biofields and Bliss nejsou uvedeny dva faktory - za prv kdy ablonu vytvome jako pole a pouijeme k tomu fialov svtlo, musme j vtisknout specifick emoce. Obvykle se jedn o ctnosti, kter potebujeme, abychom spn, v milosti a radosti naplnili n zdej ivot a cl. Po aktivaci se me nov sobstan ablona automaticky spojit se starm svtelnm tlem a s meridiny a pevit je. Za druh jsem pesvdena, e sobstan ablona je fascinujc a hodnotn prostedek biopole, kter, kdy se uvede do chodu v rmci rovnovhy element, reguluje tok stravy boh. Prv dokonal rovnovha vech element -vzduchu, zem, ohn, astrlnho svtla, kosmickho ohn a ki - umouje tto ablon naplovat aspekty sv sobstanosti. Sobstan ablona je novou matric, kterou jsme vtiskli svtelnmu tlu, abychom doshli uritch cl 171

pedn abychom osvobodili fyzick biosystm napklad od nutnosti jst, pt, spt nebo strnout. Nov ablona se automatiky aktivuje, pokud mme dostaten siln frekvence vnitnho a vnjho pole a pokud dojde k jejich vyrovnn. Ve uveden mechanizmus jsem jako sobstanou ablonu pojmenovala a pot, co mi bylo odhaleno, jakm zpsobem si kosmick Mistr i Mistryn vytvo hmotn tlo, do nho chtj vstoupit. Jde o ppad, kdy v polch mus nastat a mus se upravit urit fyzick procesy, aby mohl bt vytvoen takov biosystm, v nm se projev BON. Aby tedy mohl vzniknout nestrnouc systm, kter nebude potebovat jdlo, pit ani spnek, mus se elementy uspodat specifickm zpsobem. Programy, kter nahrajeme do sobstan ablony, se tak ukldaj do pole, aby dolo ke zven odvahy, zbysten mysli, prohlouben soucitu, poslen oddanosti, disciplny, naden, humoru, pokory, bezhonnosti, integrity a tak dle - aby dolo k zintenzivnn ehokoli, co intuitivn potebujeme jako novou emocionln zkladnu, je vychz z toho, e se naume chovat se ctnostn.

172

(orig. diagram 16, 17, 18 a 19)

TVORBA SOBSTAN ABLONY:


Program Bosk vivy - technika 29: Posate se do meditan polohy, nalate se meditac dech lsky a/nebo vdskou dechovou technikou (techniky slo jedna a dv, est kapitola v publikaci Strava boh). Dchejte tak dlouho, dokud nepoctte, e jste pijali rytmus svho BON. Pak pouijte nsledujc program: dm T, m BON, pomoz mi te vytvoit dokonalou sobstanou ablonu." Pedstavujte si tuto ablonu ve sv mysli. Vidte ji jako pavouci s ve tvaru tla utkanou z jemnch pulzujcch paprsk svtla nebo jako ulitu. Pedstavujte si, e tato ablona je zcela novou, silnou a vitln matric z istho svtla, s idelnm pevnm pipojenm -je biopotaem, kter jen ek, a jej naprogramujete. Pedstavujte si, e jde o novou energetickou s napo-i i inu na nejvy inteligenci a bezvhradn milujc kosmick pota, kter tuto vai s, tuto vai ablonu, bezustn napj nekonenou lskou, moudrost a silou, a to pesn na zklade jejch poteb. Pedstavujte si, e vstoupte do tto ablony a ona N vmi splyne a pipoj se na vae akry a meridiny.
173

Vidte, jak se elementy - zem, vzduch, voda a ohe kolem vs shlukuj a jak seskupuj atomy a molekuly, aby kolem va nov ablony stvoily nov biotlo. Pedstavujte si, e nov zformovan tlo je nestrnouc, sobstan a samoregenerujc. Vybavte si holografick obraz sebe sama, kter z va ablony vyzauje -jste na nm dokonal, pln, cel, zdrav, spokojen a naplnn -jste nestrnouc, rozzen a sobstan. eknte svmu BON: dm T, m BON, abys nyn prolo nap asem a shromdilo veker poznn ze vech mch emocionlnch proitk minulch dob -vechnu lsku, soucit, slitovn, moudrost, est, empatii, radost a slu, kter potebuji, abych te mohl stvoit emocionln vyvenou, silnou a zdravou ablonu." V souladu se svou pedstavou o vlastnm mldnoucm tle pedejte BON pkaz: Pro sv tlo poaduji vk... (napklad dvacet pt, ticet pt nebo tyicet pt let)." Myslete na to, co chcete, a zatmco v mysli vidte obraz sv nov ablony, tikrt proneste: Biotlo dvacet pt, biotlo dvacet pt, biotlo dvacet pt," nebo jin daj o vku odpovdajc va pedstav. Pedstavujte si, jak se nov vnitn ablona otiskla do vaeho tla, kter se v souladu s novm ivotnm stylem zan omlazovat a erpat svest z nov energetick st. Mjte na pamti, e pokud chceme, aby se nov ablona ujala a aktivovala, nesmme pochybovat o tom, e je mon zastavit proces strnut a uvst v innost proces regenerace, kter zde popisujeme. Jakmile ablonu vytvome a propojme ji se svtelnm tlem a bioochranou, meme si odpoinout a dle t s vrou, e k jej aktivaci dojde tehdy, kdy to pro ns bude nejpznivj. ablona se sama automaticky uvede do chodu, a.doshneme rovnovhy element. Toho doclme prostednictvm programu L. L. R, vdomho a pozitivnho mylen, bezhonnho jednn a tak tm, e si zachovme ist srdce. Dal daje a prostedky: V souasn dob byly vyvinuty dal prostedky, jimi lze jednak mnit hladiny mozkovch vln a jednak zaznamenat pnosy, k nim dky pemnm energetickch hladin mozku beta - alfa na hladiny thta - delta dochz. Poten vzkum tchto prostedk - napklad pinelnho reprogramatoru Paula Louise Laussaca - ukzal, e kdy naladme mozkov vlny na frekvence thta - delta, dochz k nsledujcm jevm: 1. Zmna metabolickho rytmu. 2. Pirozen zmna rytmu dchn.
174

3. Zmna elektrickho odporu pokoky. 4. Biochemick zmny. 5. Synchronizace kmit mozkovch vln. 6. Synchronizace elektrick aktivity mozkovch hemisfr. 7. Mn galvanick reakce pokoky na stresujc stimuly. 8. Snen potu srdench tep za minutu. 9. Pomalej rytmus dchn. 10. Snen krevnho tlaku u pacient trpcch hyperglykemi. 11. Poslen osobnosti. 12. bytek zkostlivosti. 13. Zlepen duevnho zdrav. 14. Rostouc seberealizace. 15. Prohlouben vnmavosti a uebnch schopnost. 16. Zrychlen reakc. 17. Zlepen krtkodob i dlouhodob pamti. 18. Omezovn spoteby alkoholu a cigaret.' 19. Ni poet spontnnch galvanickch reakc pokoky. 20. Rozvoj v oblasti vzdln. 21. Zlepen podnikatelskch aktivit dky novm mylenkm a npadm. Prostedky jako pineln reprogramtor a prostedky dimenzionlnho biopole pracuj pomoc systmu smyky zptn bio vazby. Podle vzkumu, kter provdl Primal Foundation (www.primaltherapy.com), se mozek vyznauje schopnost zharmonizovat svou rezonanci s dominantnm polem. Proto kdy mozek a tln tekutiny vystavme hudb a mantrm, dojde k pozoruhodnm zmnm v naem poli a v signlech, kter vyslme, dky emu zaneme prochzet jinmi ivotnmi zkuenostmi. Pracovnci Primal Foundation zmapovali mozkov vlny tak po strnce amplitudy, maximln frekvence a Sen energie v jednotlivch psmech beta, alfa, thta a delta. Zjitn vsledky dle aplikovali v emocionln terapii. Jejich vzkum hovo o brnch, kter zadruj nebo propoutj prvotn energii, oddluj jednotliv psma naeho vdom a d nae emocionln stavy a reakce. Tmto zpsobem potvrdili, e zmnou hladin mozkovch vln meme zmnit proitky a zkuenosti, kter nm ivot pin. Tak se meme vymanit z mentality obti a pestoupit na vy rove na rove mistrovskho ovldn. Stroj energie chi: Osobn mu ci, e nefandm zvislosti na strojch, protoe tm nejdokonalejm a nejkomplexnjm potaem, jak vbec mme k dispozici, je vlastn lidsk biosystm. Odhalovat jeho schopnosti pomoc zmn ivotnho stylu, kter mn frekvence mozkovch vln pirozenm zpsobem, pro m vdycky znamen zdravj a vce osvobozujc volbu. Myslm si, e tenhle mj postoj vychz z mch jognskch zatk, kdy
175

se mi dostalo nsledujc rady: Nikdy nebu zvisl na niem jinm ne na sob sam." Zjistila jsem, e je to dobr rada, kter m stle svou platnost, nebo opravdovm zdrojem sly je BON kadho z ns. Navzdory tomu, co jsem ji ekla, dodvm, e mm radost ze zazen nazvanho stroj chi, protoe tsn zapad do mho studia programovn. Mylenku, e tekutiny v tle meme naprogramovat tak, abychom doshli jistho prospchu, tak podporuje Masuro Emoto, kter pracuje s vdomm vody - viz kniha Messages from the Water. Lidsk tlo tvoi ze sedmdesti procent voda. A voda, jak vme, reaguje na hudbu a slova. Meme tedy mnohho doclit tm, e se naladme pmo na tekutiny naeho biosystmu a pak je patin naprogramujeme. Napklad stroj chi lovka zlehka kolb ze strany na stranu, piem dotyn klidn le na podlaze a chodidla m opena o vibrujc blok. Na konci procedury proud pval energie chi od chodidel nahoru a doslova zaplavuje cel biosystm istou pranou. Bhem tohoto pvalu meme pout programovac kd typu dokonal zdrav, dokonal rovnovha, dokonal vha a dokonal image" (technika 10), kter se zape hluboko jak do bunnch, tak i neutrinovch jader, a to zvlt tehdy, kdy k nmu pipojme i njakou mudru. Avak nezapomnejte, e tento program bude fungovat jedin, pokud jej budeme opakovat s vdomm, e jsme vtlen bozi, kte jsou vemocn, vevdouc, lskypln a moud a jejich fyzick, emocionln a mentln tlo m jedinou funkci - podporovat projev naeho Boskho J na zemi. Shrneme-li to, tak uveden program umouje tomu, co je v ns bosk, aby nae byt naplnilo dokonalm fyzickm, emocionlnm, duevnm a duchovnm zdravm. Pkaz dokonal rovnovha" mu dovoluje, aby ns uvedlo do dokonal rovnovhy na vech rovinch naeho byt napi vemi ivoty. Skrze dokonalou vhu" stabilizuje nai tlesnou hmotnost, kdy nepijmme vivu z hmotn stravy. Pkaz dokonal image" mu umouje, aby ns uchrnil ped formovnm a vlivem ze strany spolenosti a mdi. Pamatujte, e jsme obklopeni inteligentnm vesmrem, kter ns vnm jako vtlen bohy a kter neustle te nae osobn biopole, aby vdl, jak jsou nae dominantn mylenky a programy, a podle nich nm potom nadloval. Jestlie tedy sami k sob promlouvme ve smyslu mantry Jsem zdrav, jsem vyrovnan a da se mi dobe" - a u je to zpotku pravda i nikoliv - potom nakonec vesmr ekne: Tenhle vtlen Mistr v to v, proto peskupme molekuly jeho ivota, a se dje podle jeho vle." Znovu zdrazuji, e to ve se stv pravdou pedevm tehdy, pokud to kme s upmnmi emocemi a pokud to podpome istm srdcem,
176

laskavost a soucitem jako lovk, kter si peje t svj ivot zpsobem, jen pin prospch vem. Program Bosk vivy - technika 30: Experimentujte se strojem chi, piem pouijte programovac kd dokonal zdrav...". Vnmejte jak se v organizmus mn.

13. KROK:
Vyetete si as a sestavte si dvou-, t-nebo ptilet clov pln fyzick a spoleensk ppravy. Napklad: za ti roky budu t pouze z prny. Potom s rozmyslem aplikujte ve uveden body. Nespchejte. Nkomu me trvat destky let nebo i cel ivot, ne piprav svj biosystm na takovou zkuenost. Jak dlouhou dobu budete potebovat, zle jedin na vaich frekvencch, kter vdycky mete ovldat a mnit.

14. KROK:
Pokud do svho plnu zahrnete, e budete sv rozhodnut pro tuto cestu veejn prezentovat, pette si ne uveden zsady odpovdnho informovn a ite se jimi. Zsady odpovdnho informovn: K napsn tohoto lnku m vedla prudk vlna kritiky, s n jsem se musela vyrovnat a kter byla vedena proti lovku, jen nyn ije z prny a jen hodn spolupracoval s mdii. Z tto role jsem u natst vystoupila. Jsem rda, e doki takovto pozvn odmtat, obzvlt pichzej-li z oblasti hlavnho proudu. Pokud jde o celosvtov tisk - tedy ten, kter nen nezvisl - pipadm si ve svm vztahu vi nmu jako Greta Garbo, kdy ekla Chci bt sama". S poten jsem si v nedvnm lnku peetla slova dobe znmho newyorskho urnalisty (opt opomnl vzt v vahu slu Bo lsky), kter napsal piblin toto: Jasmuheen, australsk guru v oblasti alfy, odmtla poskytnout rozhovor." Pokud jde o tak kontroverzn tma, jako je sla prny, vyznvm metodu ticha, kter mne stle vce a vce posiluje. Shromdili jsme a uveejnili vechny informace (v bezplatnm studijnm manulu, kter jsme vytvoili na internetovch strnkch www.jasmuheen.com/who.asp#lol), je nyn ekaj, a se jim dostane zdvoilho pijet. Jejch pravdivost uke as.
177

Tento lnek vak bude urit uiten pro ty z vs, kdo mte potebu, nebo jste pedprogramovni, vypodat se s mdii v zleitostech holistickho vzdln. Po sedmi letech, bhem nich jsem byla k dispozici novinm, asopism, rozhlasu a televizi, a se ji jednalo o rozhovory, nebo dokumentrn poady, je pro m bjen vdt, e jsem v tto oblasti svj kol dokonila, a co se te tisku, nemusm se ji k niemu vyjadovat. Ke konci roku 1999 jsem se rozhodla, e pro tisk u nic neudlm a e pjdu jedin do ivho rozhlasovho nebo televiznho vysln. Byla jsem toti zklaman medilnm cirkusem, kter vzniknul kolem neho, co se pihodilo v nvaznosti na posvtn duchovn zasvcen. Tak jsem u mla dost patn osvty a bezostynch, chybnch vklad, kter se asto vyskytovaly v tisku hlavnho proudu. Posledn kapkou bylo, kdy po dvouhodinovm setkn s inteligentn reportrkou, kter jsem ochotn vyloila obshl pesvdiv vzkum, piem jsem se snaila zodpovdn postihnout vechna hlediska, nsledovalo zjitn, e lnek, kter vydala, obsahoval faktick chyby - bylo jich pesn dvacet. Dobe si vzpomnm, jak jsem si o n pomyslela, e vm, e nen hloup. Take jedin mon zvr, k nmu mohu dospt je, e se rozhodla mysln chybn informovat veejnost - od t chvle jsem se rozhodla, e se nebudu podlet na nesprvnm ovlivovn veejnosti. Okruh medilnho psoben jsem tedy omezila pouze na novine, kte jsou metafyzice oteven, kte ji podporuj a jim je vlastn integrita vyho stupn. Tmto vem vyslovuji srden dky. Od roku 1996 jsem oslovila pes osm set milion lid a absolvovala tisce rozhovor, a proto myslm, e se mohu povaovat za docela dobe informovanho lovka, a mohu nabdnout nkolik posteh. U vme, e veker strach i rod z neznalosti, co pro nkter z ns me znamenat, e |i jich prce bude sten spovat v tom, e se budou vnovat celosvtovm mdim. Tak tedy zanme: 1. Vm, kdo jste naladni spe ezotericky, doporuuji, abyste zapojili marketingov a mediln tm andl a nkter ho ze svtc, aby dohleli na vae mediln kontakty. Takov tm pedstavuje bjen nstroj k organizovn asu a umon vm, e nebudete pltvat svou energi ani ji vynakldat patnm smrem. Mm medilnm zstupcem pro styk s veejnost je St. Germain, kter vyslyel mou prosbu, aby ke mn vpoutl jen reportry s opravdovm zjmem. (Bohuel jsem zapomnla podat tak o redaktory s opravdovm zjmem.) 2. Pozor na bn postupy typu rozsekat a split", jimi se tisk hlavnho proudu vyznauje. Mm tm na mysli, e sice mete strvit hezk as skvlm rozhovorem s uvdomlm reportrem, jenome pak zjistte, e i kdy by redaktor mohl vydat vyven a fundovan lnek, neudl to,
178

protoe se ene za senzac. Z toho dvodu tak rozsek to, co jste ekli, doslova na kusy a nsledn vs nech shoet. Novin toti vy krt pesvdiv daje a zjitn, kter jste v rozhovoru uvedli, m docl toho, e vae vpov vyznv, jako by byla pitaen za vlasy a/nebo nesrozumiteln. Navc jet vymysl pitaliv, senzacechtiv a zavdjc titulek, jen aby pilkal pozornost a zvil prodej svho listu. Mezi takovmi lidmi m novinsk est jen nzkou prioritu. 3. Vzte, e i kdy naivn pedpokldme, e vechny lnky odkoupen od jinch novin nebo asopis budou z hlediska obsahu a informan sprvnosti oveny, ne pjdou do tisku, nemus tomu nezbytn tak bt. Zaila jsem nejdvryhodnj asopisy, je otiskovaly lnky, kter nebyly dostaten oven a vyskytovaly se v nich faktick chyby, piem byly zakoupeny u redakc bulvrnch list, o nich vme, e fakta vtinou neprovuj, nebo obyejn vybraj senzace, jen aby sv vtisky prodali. Prioritou mnohch bulvrnch asopis a novin jsou penze z prodeje nikoli korektn, inteligentn a faktick zpravodajstv. 4) Z ve uvedench dvod doporuuji: Vyhbejte se bulvrnmu tisku. Samozejm jet ped tm, ne svolte k njakmu rozhovoru pro mdia, ovte si jejich novinskou poctivost a zpravodajskou dvryhodnost. 5) Provte si svou vlastn poctivost. Pro se chcete prezentovat prostednictvm mdi ? Chovte v sob tajnou touhu po slv a bohatstv ? Jak dobe sv materily a pra mny znte ? ijete v souladu s tm, co hlste ? Zakld se vae zkuenost stoprocentn na pravd ? Mnoz novini jsou vycvieni tak, aby vs nachytali neustle hledaj nepravdy, li a klamy, aby mohli odhalit podvody a hlub, skryt motivy, protoe na vs mon vid vai snahu stt se populrnm. Rozhodn si zachovejte dstojnost, jednejte estn a absolutn dvujte sob, svmu produktu nabdce. Jakkoli nesrovnalosti na va stran toti mdim poslou jako ter a pleitost k manipulacm. 6 Kdy jednte s mdi, kter se chovaj spe neptelsky, nikdy neoplcejte agresi agres - tm byste ztratili veejnost. Bhem doby, kdy jsem na svtovou scnu uvdla boskou slu a jej schopnost vyivovat nae buky a due, setkala jsem se s bezpotem rozezlench a/nebo agresivnch praktickch lka, psychiatr, odbornk na vivu, a dokonce i koleg metaryzik, kte pechzeli a do absolutnho toku - sedli na kraji sedadel, obviovali, ukazovali prstem, hrozili pstmi, zvyovali hlasy a tak dle. Pokud v takov situaci dokete sedt klidn a laskav a trpliv odpovdat na vechna obvinn a pedkldat kvalitn odborn materily, bude to vdy pro vae dobro, obzvlt budete~li se zabvat kontroverznmi otzkami. V klid a mistrovsk ovldn v tchto nepznivch podmnkch zapsob na divky a posluchae, a to hlavn tehdy, pokud jste se nauili vyzaovat dostatek lsky, s jej pomoc je v jejich domcnostech oslovte. Pamatujte si, e lid obdr sedm procent informac prostednictvm toho, co kte,
179

a devadest tri procent z tnu vaeho hlasu, fyzickho pohybu a ei tla. 7. Vdy se ujistte, e jste dobe napojeni na bosk kanly a e za kad situace dokete vyzaovat ideln mnostv lsky a moudrosti. Pokad vystupujte jako opravdov Mistr, inteligentn, s ctou a respektem, bez ohledu na to, vmi reportr a ostatn inkujc jednaj a jak nakldaj s vaimi odbornmi nvrhy i vsledky. Samozejm je teba, abyste si takov jednn nejdve osvojili, a to pedevm prostednictvm meditace. Tak doclte toho, e v ppad provokac budete vdycky radji jednat ne reagovat. 8. Kdy budete dlat propagaci njak akce, dbejte na to, aby obsahovala urit vzdlvac prvek, napklad zdarma sdlte divkm, poslucham a tenm teba meditan techniku nebo praktick a uiten poznatky. Rovn dejte pozor na to, aby vae reklama vyla nebo byla odvyslna ped uskutennm samotn akce. Pochopiteln zde nehovom o placen reklam. 9. Pokud je to mon, podejte, abyste mohli provst korekturu kadho svho lnku jet ped tm, ne pjde do tisku. Tmto zpsobem zabrnte vzniku faktickch chyb. Avak mdia hlavnho proudu opravdu zdka umouj, aby osoba, je poskytla rozhovor, jej tak poslze editovala. 10. Kadou smlouvu, kterou podepete, nechejte nejdve provit svm prvnkem. Pak dohldnte na to, aby ve belo podle podmnek, kter smlouva uvd. Nenechejte se nutit do dnch rozhodnut. Vdycky pezkoumejte veker hlediska a monosti. 11. Bute si vdomi dopadu va mediln prce na celosvtov dn. Jestlie se nebudete dit pedchozmi body, mete ohrozit spolehlivou prci vaich koleg - teba zrovna tch, kte roky pracovali prv podle uvedench zsad. Ty jsou nanejv dleit v ppad kontroverznch tmat jako lba pranou, prnick viva a dal formy energetickho len. Pro konvenn nzory a zaveden pesvden pedstavujeme vzvu. Mnoz z ns se u adu let vnuj vvoji specilnch vzdlvacch systm, kter by sblily svt metafyziky se svtem hlavnho proudu. Proto zapojuj vechno na podporu tchto snah, piem maj stle na pamti zde uveden pravidla. 12. Uvdomte si, e jestlie v vzkum ohrouje ty, kdo uctvaj boha penz, pak i kdy dodrujete vechna zmnn pravidla, stejn vs mohou vidt ve patnm svtle. ivotn styly, kter inkuj jako preventivn zdravotn programy, piprav lkask profese o ivobyt. Pokud se osvobodme od nutnosti zskvat vivu z hmotn stravy, znepokojme potravinsk prmysl, jemu produkty vynej miliardy dolar. Nejistota se dotkne i zdravotnickho a farmaceutickho prmyslu, nebo nikdy neonemocnme. Zneklidnme kadho, kdo nikdy nepoznal monosti bosk sly a jej schopnost uzdravovat (reiki, lba pranou a tak
180

dle), vst (jasnovidnost, jasnozivost) anebo jej nejkontroverznj schopnost vyivovat a milovat ns. 13. Ve, co mete v nejlepm ppad oekvat, kdy jste ve styku s mdii hlavnho proudu, je, e nkdy zasejete pr semnek do rodnch mysl. Proto plat, e m vt dvryhodnost mete nabdnout, tm lpe. V oblasti holistick osvty se tedy nevate na vsledky sv prce, protoe ten, kdo se o vs m dozvdt, k vm tak na zklad pitalivosti pijde, a ten, kdo je pipraven poslouchat, vs usly. Ti, kdo nesly, bu pipraveni nejsou, anebo nenle do va pracovn skupiny. 14. Pamatujte, e duch, sla BON a C. N. N. vdycky zajist ty sprvn kanly k tomu, aby vae sdlen bylo slyet. Innernet je neplatn, take jej vyuvejte. 15. Projevujte uznn tam, kde je to patin. Jestlie se vm podailo rozvinout urit schopnosti pot, co jste prostudovali n prce a pouili jeho/jej nstroje a techniky, vdycky ocete pnos dotynho lovka. Mezi osoby, kter uznn za vzkum zasluhuj, pat: Mantak Chia, jeden z pednch svtovch odbornk v oblast posvtn sexuality a taoistickch metod; Choa Kok Sui za lbu pranou; Mi chael Murphy za knihu The Future of the Body (Budoucnost tla), je pin hloubkovou studii fenomenlnch schopnost lidskho tla; a dr. Deepak Chopra, kter vede vzkum s clem porozumt propojen mysli a tla. 16. Kdy vm nkdo pod dleitou informaci, kter pome va prci, vyjdete takovmu lovku uznn a dk. Vzjemn povzbuzen a uznal podkovn jsou soust novho vyjden sounleitosti. Oboj je teba podporovat jako boskou etiku. 17. Vyberte si takov mdia, kter budou nejvhodnj pro vs, pro vsledky vaeho bdn a vae nvrhy. Napklad duchovn a holistick programy obvykle poskytuj mn zaujat a vce oteven informace, akoli nkdy tak I uj ast odbornka, kter by jim pidal na dvryhodnosti. Proto se jak mdia hlavnho proudu, tak mdia esoterick, obyejn obracej na lkae a odbornky na vivu, aby vyslovili sv nzory k zleitostem it ze svtla. Pokud ovem takov lka nemedituje a nen obeznmen s poznatky o chi a prn, je jeho vystoupen v podstat pltvnm asu. Vechny tradin vzkumy v oblasti vivy se tkaj lovka, jeho mozkov vlny kotv na hladinch beta - alfa. Meditujc lovk, kter ije holistickm ivotem a existuje z pol thta - delta, nae schopnost zpstupnit si ty hladiny a typy energi, kter jsou vtinov populaci nedostupn - to ve je nco, co je pro vdeck pracovnky ve vzkumu hlavnho proudu zatm nepochopiteln. 18. Bute dobe pipraveni a dobe informovni. ijte svj ivot jako Mistr. Vdycky jednejte bezhonn, nikdy nelete ani si nepizpsobujte
181

pravdu. Dky tomuto ivotnmu stylu budete mt vdycky ist svdom, bez ohledu na to, co nkdo k nebo dl. 19. Na zvr chci poznamenat, e kontroverznmi tmaty by se v celosvtovch mdich hlavnho proudu nemli zabvat lid naivn ani ustraen. Kdy renomovan televizn nebo rozhlasov stanice anebo asopis zkresl i nesprvn pod urit fakta tak, aby vyhovovala jejich pedstavm, nebo dokonce lou, aby vyhovli svm vlastnm skrytm zmrm, m to za nsledek dezorientaci a destrukci lovka. 20. Uvdomte si, e ne kad se bude radovat z vaich ob- jev, k nim jste dospli pomoc zkuenost a vzkumu. Naden nebudou hlavn ti, jejich stroje na penze se dostanou do ohroen, a tak ti, kdo mou nco ztratit. Ne kad v tomto svt chce stvoit planetu, kde bude bohm slvy, penz, sexu a moci pisouzen odpovdajc rozmr, nebo planetu, na n se lidem vrt jejich sla. Kdy napklad ekneme Bh je vude, i v ns. S bohem se meme pmo setkat prostednictvm vnitnch boskch kanl", ohrozme hierarchii knsk moci a zklady mnohch crkv. Zrovna tak nov udriteln zdroje levn energie ohroz (a ohrouj) stvajc energetick barony a jejich monopoly na fosiln paliva. Preventivn programy celostn medicny zase ohrouj nkter frakce tradinho lkastv, protoe jejich ivobyt zvis na lidech, kte nevystoup z kruhu onemocnn a chorob. 21. Ne kad v tomto svt m ist zmry. Meme bt sice pipraveni vidt boha ve vech bytostech, ale je naivn myslet si e meme na tomto svte it nov a lep zpsoby existence, a pitom se nesetkat s nmitkami - pedevm vystupujeme-li se svou prac na veejnosti. 22. Posledn rada vem, kdo se hodlaj zapojit, nebo j zapojeni jsou, do celosvtovho medilnho dn: o medilnm vystupovn vbec nepemlejte, pokud nedisponujete dostatkem informac a pokud nemte odvahu a opravdu ist srdce.

15. KROK:
Seznamovn rodiny a ptel s tm, e jste si zvolili boskou vivu jako svj ivotn styl. Samozejm pouijte programovac kd BON, spoj ns skrze sv protjky", bute znm pkladem a s lskou a ctou dlejte ve, k emu jste vedeni. (O tto problematice podrobn pojednv m kniha Amhassdors of Light.) Co dlat po promn ? Kdy jsem napsala prvn knihu na tma vivy tetho stupn v programu Bosk vivy, mnoho lid eklo, e jsem uvedla mlo informac k nsledujcm otzkm:
182

Nyn iji vhradn z prny. Co dl ?

Jak se mm vyrovnat s reakcemi okolnho svta a s obdobm znovuzalenn do spolenosti ? Poradit v takovchto otzkch je tm nemon, protoe kad z ns na tento svt reaguje naprosto jinak, a nae reakce zvisej tak na tom, co mme napsno v naem plnu. Jestlie si spn zvldnut pechodu na tet stupe nechme pro sebe, pak se spoleensky pizpsobme mnohem snadnji, ne kdybychom mli v myslu zpochybnit obecn uznvan status quo, a tedy vystupovat veejn. Jestlie se prezentujeme na veejnosti, stanou se pro ns velmi uiten zsady odpovdnho informovn, a to v souvislosti s ne uvedenmi aspekty: Jsou lid skeptit ? Urit. Mohou se rozhnvat a mohou se vi nai osvt chovat neptelsky ? Rozhodn. Meme se nkdy stt terem vsmchu a ctit se izolovan ? Jist. Bude se to postupem asu zmirovat ? Rozhodn. Potebujeme k ivotu na tetm stupni vivy slu a odvahu ? Urit. Nelze jednoznan urit, jakou podobu bude mt po promn n spch. Musme ho t a neustle se s nm vypodvat - prv tak jako se ivotem. Pokud budeme absolutn naladni na vlastn BON a nechme se jm vst, vechno bude mnohem snadnj. Ne se zamme na citlivost pol a jejich optovn tkan, zastavme se a odpovme na nkolik dalch astch otzek.

183

(12) Kapitola 1 - st B - dl II

AST OTZKY A ODPOVDI


Rda bych, aby tato kniha pinesla co mon nejvce vyerpvajcch informac, co m vede k tomu, abych na tomto mst - jet ne se zamme na dal obshl poznatky, kter jsme objevili bhem poslednch deseti let - znovu uvedla otzky, jimi jsem se u dve zabvala v knize Pranic Nourishment - Nutrition for the New Millennium - Living on Light. V vodu bych rda objasnila rozdl mezi metodou jednadvaceti dn, kterou jsem popsala v publikaci Pranic Nourishment, a postupy doporuovanmi v tto nov knize. Metoda jednadvaceti dn pedstavuje vynikajc duchovn zasvcen, kter umouje mnohm, kdo jsou naladn na sprvnou frekvenci, dospt na tet stupe vivy v programu Bosk vivy. V dnm ppad vak nezaruuje spch kadmu, protoe, jak jsme ji zdraznili, ten je urovn jen a pouze osobn frekvenc dotynho lovka. Kniha Strava boh a Bosk viva nabz jedinen nstroje, prostedky a techniky, kter pracuj s osobnm frekvennm polem a pozvolna a zdrn umouj naladit se na vivu tetho stupn. Vatky z knihy Pranic Nourishment - Nutrition for the New Millennium, kterou jsem napsala v roce 1994. (Nkter z nsledujcch otzek jsem pro ely tto kruhy aktualizovala. Prnick strava je mj termn pro it ze svtla nebo pro tet stupe v programu Bosk vivy.) Otzka: Co vlastn znamen prnick strava a jak funguje ? a kde vznikla ? Kdy

Prnick strava a jej aspekt oznaovan jako bosk viva tu jsou od potku vk. Univerzln vdom - kick zznamy*) - vyprvj, e kdysi prnick sly napjely vechny bytosti. Prnick strava znamen schopnost vstebvat vechny iviny, vitaminy, tedy vekerou vivu pochzejc z univerzln sly ivota nebo energie chi, kterou jedinec potebuje k zachovn zdravho fyzickho tla. lovk, jen to doke, nemus jst. Pokud chcete bt tm, kdo se iv pranou, muste bt naladnm nstrojem, muste tak rozumt ovldn mysli a tuto dovednost pouvat jde o vdom naprogramovn bunn pamti tak, aby se eliminovaly jakkoli omezujc a nepoctiv nzory a pesvden. *) v r. 2005 vyjde kniha Akaa - mystick prostor pozn. red.
184

Otzka: Jak se lovk zane ivit pedpoklady pro to mus splovat ?

pranou

a jak

nezbytn

Jak jsem ekla, jde o to bt naladn. Bylo zjitno, e lidskou bytost tvo systm ty tl: fyzick, emocionln, mentln a spirituln. Meme je pipodobnit ke tyem strunm housl - kad m svj tn, a jsou-li naladny, hudba, kterou hraj, je magick, a lovk se stv harmonickm a nijak neomezenm. Pokud je lovk rozladn, zav rzn formy tlesnho, emocionlnho nebo duevnho neklidu. Mezi pedpoklady lovka usilujcho o prnickou stravu urit pat upmn touha stt se neomezenm, t ivot a na sam vrchol monost a touha probdat tento stupe svobody. To znamen, e sebe sama ctme natolik, e se pustme do vdomho prozkoumvn vzruujcch monost, jsme nadeni ivotem, mme srdce stle naplnn radost a vdkem za dar, kterho se nm dostv - dar tvoit a souasn bt svdkem vzneenosti stvoen. Znamen to, e vemi sedmi smysly, z nich pt je fyzickch a dva jsou jemnj - intuice a poznn - vstebvme ze vech dimenz vechno, po em toume. it ze svtla je jednodue jednm z vedlejch produkt, kter pin ivotn cesta a zkuenost naden, bezhonn bytosti. Otzka: Jak vhody a nevhody to s sebou nese ? Jednm z prvnch pnos, jak jsem poctila, byla neuviteln lehkost byt. Ctila jsem se nekonen, pln energie, rozprosten, multidimenzionln. To jsou pznan charakteristiky bosk jiskry v naem nitru. Jestlie dovolte tto bosk jiske ve vaem nitru - i mimo vs - aby vs podporovala, zanete pejmat jej vlastnosti. Pamatuji si, e ten prvn den jsem se ctila, jako bych u vbec nebyla omezena fyzickou skutenost, byla jsem absolutn voln. Mohla jsem se svobodn rozhodovat. Svobodn tvoit. Svobodn studovat a zkoumat nov zpsoby byt a mylen a vzpt je aplikovat. Kad den ctm ivot jako dar a doslova dkuji tvoiv sle za radost, kterou mi tento fyzick proitek dv. Nechci zapomenout, e jsem duchovn bytost, kter prochz lidskou zkuenost. To ve m nyn pivd v as. Kdy budete sebe sama vidt jako duchovn bytost, elektromagneticky k sob pithnete na zklad zkona o rezonanci, kter do jist mry funguje ve vech polch, jej podstatu. Co se te dalch vhod, mnoz mluv o nrstu ivotn energie, nabyt schopnosti lit nebo nabyt jasnovidnosti a tak dle. Nkte uvdj, e jejich ediv vlasy dostaly svou pvodn barvu nebo e jim vlasy dokonce zaaly znovu rst. Uvdomte si prosm, e tu nejde o to, zda jte i ne -jde o svobodn rozhodnut, napklad: vechny buky mho tla v, e vbec nepotebuj jdlo k tomu, aby zskaly vivu a mohly t. Protoe vm - dky intelektuln prci i zkuenosti - e si mohu beze strachu z monch negativnch nsledk vybrat, zda jst budu, nebo nebudu, nezle na tom. Osobn pirozen dvm pednost it ze svtla. Tato schopnost je te pro m u jen pouhm faktem zaazenm do m pamov databze.
185

S tmi z vs, kte jste v potench fzch tto cesty, se dlm o poznatky ze svho vzkumu, kter dle pokrauje, abych vm vai cestu usnadnila. Spolen se ume, vymujeme si poznatky a pedvdme je. Moji souputnci zjiuj, e hlavn nevhodou je extrmn spoleensk odcizen, kter nae volba vyvolv. Pramen z toho, e naprost vtina pslunk zpadn kultury holduje jdlu kvli uspokojen pohnutek, majcch emocionln zklad, a e se mnoh spoleensk dn sousted na konzumaci jdla. Ti, kte rozhodli, e si nebudou dopvat sousta podivnch pchut kvli poitkstv, se setkvaj s drobnm problmem, kterm je nuda z nedostatku chuti. Nejeden lovk ivc se pranou se vak rozhodl, e si tuto podivnou chu zachov, aby mohl uspokojovat a tit chuov pohrky. Jednou za msc si tedy dopeje okoldovou suenku nebo to, co ho lk. Kdy u vte, e vae veker viva pochz z vych jemnjch frekvenc prnickch energi (mluvme tak o fotonech nebo energii chi), piem zrove pedstavujete ivouc dkaz tohoto poznn, dosahujete asnho osvobozen od domnl nezbytnosti konzumace jdla a mete uspokojovat sv chuov pohrky jen pro radost, nikoli z nutnosti. Stle zkoumme hloubku a spletitost lidsk pschy prv v souvislosti s tm, pro ns emoce a nuda vedou k tomu, e jme. Poznmka doplnn v roce 2003: Jedny z nejvtch dar, jak jsem za poslednch deset let dostala, jsou svoboda volby a zboen hranic. Otzka: Existuj v tomto smru njak zdravotn rizika, problmy nebo nedostatky (napklad chybjc elezo, vitamin B12) ? Vyjdu-li z pedchoz otzky - esenc ivota je prna. Pokud se pro tento typ stravy rozhodnete, mete se napojit na sly prny, kter vs budou vyivovat. Obsahuj vechny vitaminy a vekerou vivu potebnou k zachovn nesmrtelnho, samoregenerujcho fyzickho tla. Jinmi slovy: budete se ctit unaveni nebo budete vystaveni jistm zdravotnm rizikm a problmm, jestlie to budete oekvat. Pokud nezmnte nastaven sv mysli a svj systm pesvden a nzor tkajcch se bunn a duevn oblasti, budete se ctit nemocn. Osobn nai cestu nedoporuuji nikomu, kdo nem sv energetick pole vdom naladna na dokonal rytmus svho BON nebo nesleduje metafyziku, nezn univerzln zkony anebo zklady kvantov fyziky. Abyste mohli dospt k pedmtnmu cli spn a bez psoben jakchkoli kodlivch vliv, muste prostednictvm vzkumu respektovat intelekt a zprostit se vech omezujcch nzor a pesvden. Poznmka doplnn v roce 2003: Podle odbornk na medicnu si lidsk tlo nedoke samo vyprodukovat vitamin C, a proto mu jej musme dodvat ve hmotn strav, abychom se vyvarovali kurdj a dalch zdravotnch pot. Avak pi pravidelnch krevnch testech nikdy nebyl zjitn nedostatek tohoto vitaminu u lid, kte se iv pranou. To je pochopiteln. Pokud
186

je proudn prny tlem dostaten vydatn, pin organizmu vechno, co vyaduje k zachovn zdrav. Otzka: Prodlv tlo njak fyziologick zmny ? Pokud uplatujete ovldn mysli, programovn a zmr, mete podle vle zmnit tvar tla. Tento proces nazvme reimaging (zmna image), piem jej provdme tak, e nejdve aktivujeme ty tyi ptiny mozku, v nich sdl vy vdom, a potom je vyuijeme. Obecn lze ci, e vtina lid je pli zaneprzdnna, zapletena do zleitost niho vdom, do starost s peitm ve fyzick realit, ne aby mohla naplno objevit svj lidsk potencil. Jakmile zvldnete otzky peit, jste svobodn a pomoc meditace a starobylch postup mete zat zkoumat vy vdom. Tenhle druh vdomho naladn nm umouje radovat se z bezmeznho byt. Z fyziologickho pohledu dochz ke vzniku telepatie tm zpsobem, e se u lovka zvt kapacita epi-fzy a hypofyzy. Poznmka doplnn v roce 2003: Rovn se nm dostv i dalch vhod, kter v tto knize tak uvdme. Otzka: Co se stane s orgny trvic soustavy ? Ochabnou a smrt se ? Kdy vstoupte do tla a rozhldnete se zaostenm vnitnm zrakem, budete svdkem toho, jak tlo jako magnet pitahuje proud energie ve form vlny. Dje se tak v odpov na nae pokyny a pkazy, kter jsme pedali univerzlnm silm a jimi jsme je dali o prnickou vivu. Prna te proud dovnit skrze pry pokoky. Pipomn mi to zpsob, jakm velryba peced tuny vody, aby z n mohla pozt plankton. Pohled na orgny, do kost a krevnho eit je ohromujc. To, co povechn vidm", je odrazem pulzujcho zdrav. Tuto vnitn-diagnzu", spovajc v intuitivnm ten energetickch pol, umouje zaktivovan est smysl. Takov diagnzy se mohou samozejm liit v zvislosti na tom, zda dotyn osoba spaluje nebo nespaluje odpad na rovni bunk. Odpadem mnm jedovat mylen, pocity a jedovatou stravu. Na snadno prokazateln tradin rovni pozorujeme, e dochz ke zmn rychlosti metabolizmu a scvrknut aludku, protoe u se nepodlej na normlnm" trvicm procesu. Mnoz z ns podstoupili jak tradin, tak i netradin (alternativn) vyeten, piem oboj mlo pozitivn vsledky. Tady je na mst nmitka, e vtina zpadnch lka se nikdy dve nesetkala s jedinci, kte dospli k ivotnmu rozhodnut pro prnickou stravu, take tmto odbornkm chybj mtka, podle nich by srovnvali. Z obecnho hlediska meme ci, e od okamiku, kdy lid nalad vibrace svch energetickch pol na rytmus bytost, kter jsou schopny ivit se pranou, pestanou v jejich energetickch tlech vznikat jakkoli bolesti a nemoci, a tedy nemusej dat terapeuta i lkae o vyeten.
187

Trven a viva pedstavuj dv rozdln tmata. Pokud jsou orgny, krev a kosti vyivovny, a to a u z e terick (z prny), nebo fyzick (ze hmotn stravy), budou si zachovvat a vykazovat celkov zdrav a vitalitu. Abyste mohli sami sebe diagnostikovat po energetick strnce, doporuuji vm rozpomenout se na ivot, v nm jste umli po vech strnkch vborn pracovat s energi. Pak zadejte pkaz, aby dolo k uvdomn, jak pi diagnostikovn energie postupovat. Jednodue jde o intuici, kter je naladna a pipojena k univerzlnmu i nejvymu kolektivnmu vdom. Nikdy to nememe zneut, protoe k sob pitahujeme pouze ty vibrace, kter odrej nae vlastn vdom. Strun eeno: jakmile dte Mistrovi ve svm tle impulz, spust bdl proces ovldnut mysli a vdomho utven reality bezmeznosti, orgny si zanou zachovvat a dle upevovat zdrav a na sam maximum. Metoda prnickho stravovn je jednou z nejinnjch, jak znm, kter dokazuje, e ist energie m slu ns vyivovat. Bez n by nebyl ivot. Bez n bychom nepoznali poten, radost i neohranienost. Tud, kdy ji k sob volme, meme vydat nsledujc pokyn: M mocn ptomn byt, dm t, abys zcela ovldlo vechna m ni tla, aby ses v nich te pln projevilo. Projev bosk zzraky, vldu a ndheru ve vech ch - jak nahoe, tak dole. Tak se sta !" Skvl rozhodnut ! Kvalitn programy a mylen zajiuj kvalitn ivotn zkuenosti ! V uvedenm pokynu mete tak oslovit vnitn boskou slu, vnitnho uitele, sv BON, Matku stvoitelku i Otce Boha stvoitele, zle na vs. Otzka: Co se stane s chuovmi pohrky ? a poitk ? Doaduj se chut

Pro mnoh lidi zapojen do tto prkopnick prce byly velkou pekkou prv stle dotrajc touhy po chutch a chuovch vjemech. Dleit je nic si neodprat. Jak zjiujeme ze studia vzorc emon energie, emocionln zvislosti a nezvislosti na jdle, klidn si i nadle meme obas dopt poten z dobrho sousta. Zjistili jsme, e kdy lid pestanou jst, zanou dychtit bu po koenn, nebo velmi sladk chuti anebo stdav po obou. Kdy zrovna ude dostiv chu, mnoh z ns uspokoj snst prv to, po em toume - pitom ale pouvejte metody peprogramovn, abyste pekonali povdom o jdle. Na snahou ovem je, aby se tak dlo radostnou cestou, nikoli odprnm. Poznmka doplnn v roce 2003: Na zklad desetiletho sledovn osob, kter opustily svou citovou pchylnost k jdlu a spoleensk zvyky, je se k nmu v, jsem dospla k zvru, e pomal perod je pro vtinu z nich pznivj a e postupy doporuen v tto nov knize umon lidem projt tuto cestu pemny, ani by ji provzel vt neklid. Mnoz tak pili na to, e taktika dn udibovn" je v podstat snadn, protoe pak jen zdkakdy pijdou do styku s jdlem, a pokuen je tedy minimln. Piblin
188

padest procent lid, kte se astn naich semin, je ji v tomto ivot naprogramovno tak, e nepotebuj pijmat dn tekutiny, co jim podle veho dan proces pemny tak usnaduje, nebo zkrtka nemusej nikdy odejt do kuchyn, aby si vzali vodu nebo aj a podobn. Znovu zdrazuji, e tento ivotn styl nem bt zaloen na trestu, tvrdm postihu, odprn ani nepedstavuje striktn prpravu fakra. Otzka: Je mon vrtit se zptky k jdlu ? njak problmy ? Jsou s tm spojen

Vtina lid, kte prozkoumvaj nai cestu, se k jdlu vrac docela snadno a bez problm. Nvrat si ulehuj tm, e nejdve konzumuj hustj tekutiny, napklad polvky, pak ovoce a zeleninu a nakonec bnou stravu. K jeden se vracej pedevm z dvodu spoleenskho tlaku a proto, e je unavuje bt stle jin. Tento ivotn styl nevzbuzuje v mnoha lidech naden. Hodn lid, kte se doslechnou o na prci, ji povauje bu za neuskutenitelnou, nebo k: Pro byste nemli jst, kdy jdlo skt tolik poten a radost ?" Avak tak existuje hodn takovch jedinc, kte jsou naprogramovni k tomu, aby pedstavili tuto novou monost lidstvu. Vechno, o em tady mluvme, je naprosto pirozen. Otzka: Existuje tu problm dehydratace ? Co lid, kte se stravuj pranou, pij ? Cistou nebo ochucenou vodu ? A co kofein, alkohol a jin povzbuzujc prostedky ? Jsou osoby, kter se rozhodly ani nejst, ani nept. Ale vtina zpadnch lid, je se iv pranou, i nadle udruje ritul spoleenskch setkn nad lkem..., aby se spolenosti zcela neodcizila. Vtina nepije alkohol, protoe asi tu, e sniuje rychlost vibrac energetickch pol tl. Nicmn mohou vyut ovldn mysli a pemnit ve svtlo vechno, co do tla pichz. Osobn si vdycky rda dopeji lek dobrho aje. Otzka: Psob njak ist prnick viva na rst, vvoj a velikost tla ? Existuj teba obzn lid ijc z prny ? Lid, kte se takto stravuj spn, jsou jako vyladn nstroje, rozvjej anebo si ji osvojili obratn ovldn svch molekulovch struktur, a proto mohou podle sv vle ovlivovat velikost i tvar vlastnho tla. K tomu pouvaj programovn a zkladn techniky ivotnho stylu. Tlo vnmme jako biopota, mysl jako sadu softwaru a ivot jako strnku, kterou tato soustava vytiskla. Pokud se nm ivot nebo njak z jeho strnek nelb, nic nm nebrn, abychom pepsali softwarov program, jen se skld z naich nzor a pesvden. Kvalitn mylen pin kvalitn ivot, omezen mylen pin omezen ivot. Vrame se vak k otzce obznch lid ivcch se pranou. Nkte lid se skuten vydali na tuto cestu s myslem zhubnout. Ale protoe duchovn zasvcen (metoda jednadvaceti dn) pedstavuje program pro
189

duchovn bojovnky, nedokzali jej tito lid dodrovat, a nakonec se zase k jdlu vrtili. V tomto smru mus bt toti zmr kadho jedince naprosto ist. Uvdomte si prosm, e bez ohledu na to, zda se k jdlu vrtte nebo nevrtte, spchu doshnete jedin tehdy, kdy do bunk vlote nov vdomostn schma. Bunn pam pak vychz ze zkuenosti, e lovk me t msce nebo roky na prnick strav. Tm vystoupte njemn, pesto vak mocn stupe svobody. Otzka: Jak prnick strava ovlivuje spnek ? Jsou il ? Medituj tito lid ?

Vtina osob ijcch z prny sp aspo polovinu doby, kterou ke spnku potebovali dve. Nkte dokonce potebu spnku zcela ovldli. Jin prost sp, jen kdy si to pej - obvykle proto, aby podle sv vle opustili vlastn tlo a vstoupili do jinch energetickch psem, kde chtj vyjdit svou existenci. Pokud se chcete naladit na kanl bosk vivy, pak jednm z nejinnjch nastrojuje meditace. Mimo jin nm umouje erpat z nekonen podstaty ist hnac energie v naem nitru. Mnoz lid orientovan na prnu zasadili sv bdl uvdomn do vn ptomnosti a rozhodli se pro formln meditaci, kter jim pin radost z byt v tichu bez vnjch rozptylujcch, ruivch vliv, kter tolik zavme v hektick zpadn kultue. Hladiny energi jsou fantastick - pedevm kdy oekvte, e takov budou. Pamatujte, e to je cesta vtzstv mysli nad hmotou. Jednm z nejoividnjch dkaz vyivovac schopnosti naeho BON je, e zavme zven rovn tvoivosti, e potebujeme, a tak se nm chce, daleko mn spt a e nae energie dosahuj mnohem vych hladin. Otzka: Jak psob prnick strava na dlku ivota ? Pedstavuje studnku mld, anebo zpsobuje strnut ? A jak m vliv na tlesnou krsu ? Nemohu mluvit za vechny. Co se te m vlastn zkuenosti, jdou zleitosti prnick stravy ruku v ruce s fyzickou nesmrtelnost. Giri Bla z Indie a Therese Neumann (kter mla Kristova stigmata) byli lid, je se ivili pranou. Oba strli s jakousi grci a nakonec zemeli. To, e jste jedincem ijcm z prny, vm nezaruuje fyzickou nesmrtelnost - ledae byste naprogramovali epifzu a hypofzu tak, aby produkovaly pouze ivotadrn hormony. Pokud chcete, aby vae fyzick tlo bylo nesmrteln, muste jednak opustit nzory a pesvden, kter kaj, e lovk mus zemt, a jednak muste z energetickch pol vaich tl odstranit veker jedovat mylenky, emoce a toxick ltky pochzejc ze stravy. Je to oistn cesta, na n se stanete dokonale naladnm nstrojem v Bom orchestru, co se projev ve va fyzinosti. Z toho vyplv, e pstup ke studnce mld je podmnn nastavenm mysli, pesvdenm a touhou.
190

Sama jsem Mistrem svho vozu (fyzickho tla), nikoli jeho otrokyn. Mm zmrem je naplnit smysl mho ivota a potom sv fyzick tlo pemnit ve svtlo nebo ho opustit, a dokonm svou prci. Ale nechci, aby umelo jen proto, e jsem jej zanedbvala nebo s nm patn zachzela. Pouze mal poet lid m tu amanskou schopnost promovat se v nco jinho a mnit tlesn vzezen podle sv vle. Fyzick krsa s tm vak nesouvis. Dleit je krsa vibrac. Nen nic krsnjho ne bytost, kter vyzauje lsku a svtlo sv vlastn bosk podstaty. Otzka: Jak ovlivuje viva boskm svtlem sexuln touhu a sexuln vztahy ? Lid, kte se stravuj tmto zpsobem, bn vyuvaj v partnerskm ivot tantru nebo taoistick proudy sexuln energie, je stimuluj jak orgazmus mozku a srdce, tak i orgazmus celho tla. Kdy vdom provdte techniku mikrokosmick orbit, spojujete sexuln energii (ni zkladn a sakrln akra) s duchovn energi (temenn a eln akra) a s energi bezvhradn lsky (srden akra). (Tato technika je popsna v dle Maniaka Chia, autora Taoist Secret of Love - Taoistick tajemstv lsky), viz technika 11, est kapitola v publikaci Strava boh.) Jin se rozhodnou pro celibt. Dvodem jejich volby nen nedostatek pleitost k sexulnmu projevu, ale monost zmrn, vdom pemny sexuln energie, ivotn sly, na vy - daleko jemnj - tvoiv vibrace. Zdrav tlo je sexuln tlo. Sexuln energie je nutn pemovat na vy vibrace nebo vyut bu pro rozmnoovn, i tantrick sdlen. Otzka: Existuje njak mezinrodn organizace sdruujc osoby ijc z prny ? Jestlie ano, jak je jej program ? Je to kultovn nebo nboensk organizace ? Nikoliv. Za sebe km, e bt tm, kdo existuje z prny, pedstavuje dv procenta lovka, kterm jsem. J i ostatn lid, kte se vnuj bosk strav, jsme rdi, e meme bt v tomto smru prkopnky - pesn to pro ns tento ivotn styl znamen. Nae prce me mt vznamn a pozitivn dsledky pro oblast, ji pedstavuje nedostatek potravy ve svt. Umoujeme toti lidem uvdomit si a ppadn prot jin zpsob ivota, kterm se osvobod od poteby jdla, spnku, a dokonce i hranic asu. Stanete-li se neomezenmi bytostmi, odkryjete-li naplno svj potencil, pak se mete tit z vekerch vedlejch produkt takovho byt, jako jsou zen tlesn teploty a vylouen jdla a spnku. Tyto ti schopnosti jsou uplatovny nespotem jogn. Je pece ekl, e vechno, co dokzal on, meme my dokzat tak, a dokonce i ve vtm rozsahu. Poznmka doplnn v roce 2003: Pokud jde o nboenstv, duchovn vyznn i o vnitn hlas, jen mnoh vol, aby se stali soust tohoto 191

novho zpsobu byt, vdycky tvrdm, e to je nco, k emu jsou lid pedem programovni. Zda tomuto naprogramovn odpovdte i vy, mete odhalit pomoc techniky slo dvacet v prvn kapitole.

DAL AST OTZKY A NKTER ZCELA NOV:


1. otzka: Me ena, kter se iv pouze pranou, porodit zdrav dt ? Odpov: Ano, u se to stalo v Nmecku, vcarsku a Brazlii. Jak uvdme v jinch naich pracch na toto tma, pokud je tlo dostaten vyivovno, nedochz k dnm fyzickm problmm. Navc Madonino frekvenn pole bosk vivy neobsahuje dn pesticidy, potravinsk barviva ani neme bt geneticky modifikovno, take je istm zdrojem vivy ne hmotn strava, a to i z toho dvodu, e se nespolh na n biosystm, kdeto fyzick strava ano. Fyzickou stravu mus biosystm nejdve chemicky rozloit, potom vstebat iviny a nakonec vylouit odpad. enm doporuuji, aby udlaly jednu z nsledujcch vc: a) Aby se samy pesvdily, e jsou skuten schopny t ist z prny, a tedy neothotnly dve, dokud se nezbav posledn pochybnosti, co znamen, e tmto zpsobem dok t alespo po dobu esti msc. b) Aby zaaly t z prny a pot, co se jim narod dti. Tato opatrnost je nezbytn, nebo jakkoli pochybnost me naruit vyivovac proud plodu a zpsobit mu fyzick pote, jich je teba se za kadou cenu vyvarovat. 2. otzka: Pokud se ena iv pranou, m krm sv dt ? Odpov: Krm jej mateskm nebo jinm mlkem, dokud dt nezane dvat najevo touhu jst nco jinho. Zajmavou skutenost je, e nkter z nov narozench dt jsou ji naladn na Madoninu frekvenci kanlu bosk vivy, a pesto zdrnost toho, zda budou dn vyivovny, zvis na polch tch, kte jsou v jejich okol. Napklad jist ena v Brazlii, kter se iv svtlem, krm sv dt kad ti nebo tyi dny. Dt pibv na vze a vypad zdrav. Ale vlastn matka, tchyn a ptel na mlad matky jsou znepokojeni tm, jak mlo sv dt krm, a neustle projektuj sv obavy o jeho bezpenost jak do pole matky, tak i dtte. Jejich postoj sm o sob me naruit zpsob, jm Bo lska dt vyivuje, protoe vibrace strachu jejich energetickch pol mohou blokovat vyivovac proud. V em spov to, e se strachuj ? V Hlav 22. Ohledn vivy dt musme bt neobyejn zodpovdn, proto doporuujeme pravideln lkask prohldky. A pokud se dtti da dobe, pestoe velce mlo j, pak by mohlo bt dttem frekvence Madony.
192

Vzpomnm si, kdy byly moje dti ped dvaceti lety jet mal a stravovaly se vegetarinskm zpsobem, jak to pro n bylo ve kole tk. Vezmte si dt, je se iv boskou vivou, a pedstavte si ten chaos, kter tato skutenost vyvol ve kole a v rodinch jeho spoluk. Pesto kad takov mlad lovk sem pisel s velkou lskou a uvdomnm a bezpochyby s potebnou odvahou k tomu, aby zpochybnil a v dobrm slova smyslu provokoval souasn status quo. Prv tak jako bylo ped ticeti lety pro ns nesnadn obstt ve spolenosti jako vegetarini, je v souasn dob spoleensky nepijateln stravovat se pouze boskou vivou. Nicmn jak historie u mnohokrt ukzala, i to se zmn. 3. otzka: Co kdy lid po urit dob, kdy se spn ivili pranou, opt zanou jst a piberou na vze ? Jak se s tm biosystm vypod ? Jak reaguje metabolizmus, jeho rychlost se musela znan zpomalit, jestlie tito lid po dlouhou dobu nejedli ? Odpov: Mnoz lid, kte spn peli na prnickou stravu, si skuten as od asu dopej poten z njakho toho sousta a u ze spoleenskch, nebo emocionlnch dvod anebo jako soust pirozenho procesu pizpsobovn. Nicmn je teba podotknout, e nejprve muselo v tle dojt ke mnoha zmnm v dsledku tak zvanho odkldn"(o procesu odkldn a optovnho vrstven" budeme hovoit pozdji), co vznamn ovlivnilo tlesn metabolizmus, kter se pochopiteln hned zpomalil. Nsledkem toho tlo pak vnm kad pozen jdlo jako nco zcela zbytenho - pro by jej mlo chtt, jestlie mu prna vlastn dodv vechno, co potebuje ? A tak to jdlo ulo ve form tuk, zsob energie, kter lze split jedin tm zpsobem, e do svho programu zaadme usilovnj tlesn cvien, anebo znovu pestaneme jst. N vzkum nm tak ukzal, e zatmco se fyzick tlo pizpsobuje realit bosk vivy bez pot, pro emocionln tlo je tento pechod sloitj dky spoleensk izolaci, kterou takov rozhodnut s sebou asto nese. Spoleensk odlouen a odcizen jsou jednm z hlavnch dvod, kter osoby, je ij ze svtla, vedou k tomu, aby se vrtili ke sporadickmu jeden pi spolench setknch s pteli a podobn. 4. otzka: Pokud lovk pouije mistrovsk ovld n mysli a poznatky nauky o dimenzionlnm biopoli, je mon, aby se uvedl do takovho stavu, v nm bude mt vechny elementy v rovnovze, take u nebude muset meditovat a provdt program L. L. P. ? Odpov: Krtce lze ct - samozejm. Ale to vyaduje stav dokonalho ovldn, k jeho dosaen jeden ivot nesta. Dle to vyaduje vybudovat zsobrnu intenzivn energie pole delta a moci z n erpat. Tak to vyaduje strvit dostaten as v jgistick zn nejvy reality", abychom doshli nevratn transformace. Lid, kte si zvol jako msto sv existence ist prosted bez hluku a zneitnch energi, jako napklad Himlaj, si tento stav daleko snadnji udruj. Naopak jogni, kte z njakch dvod neustle cestuj a ij ve mstech, potebuj pravidelnou energetickou obnovu.
193

Provdn programu L. L. P. pedstavuje nco jako osprchovat se kad den energi, kter ns udruje v naladn, zatmco se pohybujeme v hustch polch beta - alfa. 5. otzka: Mus lovk, kter se chce osvobodit od nutnosti konzumovat hmotn jdlo jako zdroj vivy, podstoupit pln vechno (cvien, techniky, programy). Co v tto knize doporuujete ? komplikovan. Nkomu se to me zdt trochu

Odpov: Krtk lze ct - ne, nemus. Setkala jsem se s mnoha lidmi, kte tento pechod zvldli takka okamit. Pochopiteln dky svm vibracm a ivotnmu stylu, jen dodrovali, a jen jim zajistil dobrou fyzickou, emocionln, duevn a duchovn kondici. Tmito lidmi tak jako tak neustle proud bosk viva, kter jen ek na pleitost, aby je mohla nasytit vm, co potebuj. Kdy tito lid obdr ohledn bosk vivy podstatn informace, a skuten je pochop, a kdy poznaj vlastn BON a dostaten mu dvuj, potom dok pejt na druhou stranu vcelku rychle. Vzhledem k veker mediln prc, kterou jsme odvedli - sama jsem mluvila o otzkch vyivovac sly BON k vce ne osmi stm milion divk, poslucha a ten zakotvila tahle nov realita u docela pevn v morfogenetickm poli. Dky tomu stle vce a vce lid zan vstupovat do oblasti bosk vivy, a to se zdnliv malou prpravou. Dje se tak prostednictvm: a) jejich ivotnho stylu, kter je penesl do frekvenn ho psma thta b) zmny nastaven mysli podle tto nov monosti U vbec nen neobvykl, e kdy s nkm strvm nkolik hodin a bavme se na toto tma, dotyn lovk prakticky okamit pestane jst. Anebo nastane opan reakce. Kdy se dotyn osoba vrt dom, po nkolik dn, nkdy i tdn, j vechno, co jen najde, nebo dt v jejm nitru se zaalo vypodvat s faktem, e se vzd citov nklonnosti k poten z jdla a pizpsob se novmu paradigmatu. Vy, kdo jste se seznmili s prvn knihou tto edice, jist mete potvrdit, jak se nae uvaovn vyvinulo za dobu, co se sname porozumt zpsobm, ktermi ns Bo lska a prna mohou vyivovat, a tak ns osvobodit od nezbytn konzumace hmotnho jdla. Vy, kdo znte nai badatelskou prci a pijmte nai teorii metafyziky, rovn vte, e se snam vci zbyten nekomplikovat, akoli mechanizmus lidskho biosystmu a zpsob, jakm pracuje, sloit jsou. Vdy nae fyzick tlo pedstavuje komplexn biopota sestvajc z 6,3 bilion bunk, kter funguje unisono s 6,3 biliony hvzd naeho vesmru.
194

A to ve funguje dokonale unisono s bukami tla nejvy inteligence, kterou nkte nazvaj Bh. Abych mohla znovu obnovit jednoduchost metody krijajgy, musm se vrtit k prvotnm poadavkm bosk vivy a stravovn v poli thta, jimi jsou: nsleduj veden svho vnitnho hlasu a v prbhu ppravy na oekvanou transformaci dlej, k emu jsi inspirovn. Tady neexistuje nic, co by bylo sprvn nebo patn - rozhodujc na va cest je vae experimentovn a vra v hlas BON. V roce 2002 jsem se p sv nvtv Polska setkala s velmi zajmavm Rusem, kter mi sdlil, e jsem pt na jeho seznamu lid, jejich prce zkoum z hlediska rznorodch metod a tez, kter se tkaj bosk vivy jako stravy. To znamen, e ti, kdo se napojuj na univerzln vdom, stle pichzej na dal metody, protoe tento zpsob stravovn je zkrtka vc zkladnho ezoterickho vvoje. 6. otzka: Mluvila jste o procesu odkldn a optovnho vrstven", k nmu v biosystmu dochz pi pechodu na nov paradigma a pi jeho oputn. Co mte konkrtn na mysli ? Odpov: Jednou z prvnch vc, kterch jsem si p prci s jemnmi energiemi (napklad pi meditaci) vimla, je, e zmny asto ani nepostehneme, dokud neustaneme v innosti, kter je zpsobuje. Protoe se zabvme prv jemnmi energiemi, zmny v naem biosystmu se projev jako pozvoln pechody ve vdom. K podobnmu procesu dochz bhem ppravy na zmnu ivotnho stylu, kdy n biosystm prochz sotva znatelnm, jemnm procesem odkldan" hustch energi, kter se ve skutenosti stvaj jemnjmi. Toto odkldn" je nco, co zaznamenme, a kdy zahjme proces optovnho vrstven" - to znamen, e se rozhodneme naladit se zpt na hust frekvence. Na tento fenomn jsem pila pot, co jsem nejprve vce ne dva roky vbec nejedla a potom dalch pt let denn pijmala ti sta kalori ze sojovho mlka a cukru pidanho do zzvorovho aje a z pleitostnho kousku okoldy nebo dov polvky. Po nsledujcm roce, kdy jsem jednou tdn jedla lehk jdlo, jsem se rozhodla na dobu jednoho roku tenhle program peruit, znovu oivit svj metabolizmus a zahustit frekvence, abych se vraznji vlenila do spolenosti. Bhem tohoto obdob jsem ctila, jak je m bicho, konkrtn jeho jednotliv vrstvy pod k, znovu utkvno ze svtla a jak prsvitn substance opt zskv mnohem hust formu. Opravdu jsem se ctila, jako bych pedtm ze sebe vechno odloila. A pak kdy j sem byla tak lehk, j sem tm neexistovala, take j sem potom prola, na zklad vlastnho rozhodnut, jistou formou optovnho vrstven. Zvltn bylo, e jsem byla tehdy vedena, abych jedla pouze zzvor a dn, o nich je znmo, e obsahuj ltky stimulujc produkci chemikli, je udruj hladinu mozkovch vln thta. Na tomto mst bych rda ekla, e nae cesta i nov paradigma pedstavuj
195

pro hodn lid nepetrit experimentovn a e mylenka u nikdy nejst hmotnou stravu nepsob na mnoh z nich pli pitaliv. Na druh stran vtina lid, kter nae cesta lk, se na ni obvykle vydv spe proto, e chce usilovat o osobn rozvoj a svobodu, a nikoliv o naplnn mylenky u nikdy nejst. Pesto mnoz z nich kaj, e upednostuj ten stav vdom, kterho doshnou, kdy ij ist na prn, co je i m osobn zkuenost. Nicmn mylenka odkldn a optovnho vrstven" mus bt jet prozkoumna. Bohuel dn lkask vzkum nm dosud nepinesl zpsob, jak mit roziovn vdom. V tomto smru si musme pomoci vlastn zkuenost, dky n na vlastn ki zavme vhody tohoto procesu. Mit meme snad jen zmnu charakteru mozkovch vln.

SESTOUPEN BON
ZDROJ Nae BON: bytost v polch thta - delta Bod v dimenzionln energetick sti N fyzick biosystm: v souasnosti existuje ve svt beta - alfa

Esoterick cl: pivst nae BON do fyzick e, projevit vlastn vy pirozenost a podlet se na utven rje

ZEM Dl II. Obr. 3 (orig. diagram 20)

7. otzka: Hlavnm clem kadho jogna, amana a metafyzika je prot extzi osvcen. Jak bosk viva k tomuto cli pispv ? Pomh pstup ke strav boh vnst tento tolik vyhledvan stav do ivota ? A jak je to s dynamikou pole ? Odpov: V oblasti zajmav kol. nauky o dimenzionlnm biopoli to pedstavuje

Napklad obrzek, kter zde uvdme, ukazuje typickou situac jedince, jen ije v hust materiln realit tohoto svta, a pesto ho vede vy, bosk podstata. 196

V tomto smru se nabzej nsledujc otzky: 1. Jestlie souasn ezoterick realita je takov, e msto abychom stoupali vzhru", mme snst" sv BON do fyzick sfry a projevit vlastn kristovsk i buddhovsk vdom, jak potom bytost s pevaujcmi energetickmi hladinami thta - delta me existovat v poli beta - thta ? Copak to nen stejn, jako snait se smchat olej s vodou ? Nen pak vsledkem nesluitelnost energi ? 2. Jestlie je Bh ptomn vude a ve vem, nejsme tedy ve skutenosti u osvcen ? 3. Jak lze upravit dynamiku pole, aby podporovala sestoupen BON do fyzick sfry ? Tyto ti otzky vyvstanou ped kadm studentem ezoteriky v uritm momentu filozofickho pemlen. Stv se to pedevm tm, kte se zabvaj vdou o polch. Odpovdi jsou pekvapiv jednoduch. Za prv pravdou je, e v tomto okamiku evoluce se spe zabvme dynamikou skupinovho osvcen ne osvcenm individulnm. Pitom v tto dob jsou oba postupy pedureny k tomu, aby se uskuteovaly ruku v ruce. Aby si ten, kdo ije ze svtla, dokzal zpstupnit stravu boh, mus se propracovat k extrmn vysokmu stupni citlivosti. Avak udrovat si sv frekvence v psmu thta, jestlie ijeme ve svt s pevldajcmi hladinami beta - alfa, to pedstavuje nron kol, k jeho een se nabz pouit prostedk bioochrany. Podrobnji je probereme pozdji spolu s analzou, jakou moc m v sob fialov svtlo. Bioochrana pln funkci kosmickho hotelu, kter zaplnme spektrem fialovho svtla o frekvencch thta - delta, a tak vytvome kompatibiln prosted, v nm me nae BON existovat. Pi splnn nsledujcch podmnek se dokeme pohybovat v naem fyzickm svt a zrove budeme sprvn napojeni na nae BON, je budeme schopni pitahovat, uchovvat a vyzaovat: a) Uplatujeme postoj spe vyzaovat ne pijmat" - meditace zapojen kosmickch kabel ke zdroji (viz sedm kapitola v publikaci Strava boh) nm otevr pstup k ne konenmu zdroji lsky a svtla. b) Zavzali jsme se vdy jednat bezhonn, m k sob pitahujeme podobn, spznn sly. Pokud pouijeme prostedek bioochrany, co pedstavuje zpsob, jak zmnit dynamiku pole, n biosystm doke sjednotit sv frekvence s nam BON v cel jeho velikost. Je vak dleit poznamenat, e mnostv energie, kter BON me do na soustavy obvod dodat, je ureno na kapacitou k pijmn jeho svtla a lusky. Pomoc osmibodovho programu L. L. P. (viz est kapitola v publikaci Strava boh) meme svou kapacitu roziovat. Bt osvcen znamen bt naplnn
197

svtlem, emu pomh, kdy se naladme na kanl bosk vivy, na kanl lsky a svtla. Podle stvajcch veobecnch ezoterickch znalost se m za to, e na co se zamme, to roste, a proto plat: jestlie se pod nachzme v procesu smujcmu k tomu, abychom se osvcenmi teprve stali, nikdy se ve skutenosti k cli nedostaneme, ale jestlie jednme tak, jako bychom ji osvcen byli, pak vesmr zad, aby se to skuten stalo. Star moudrost vychzejc z ezoterickch vah a zkuenost ns u, e viva vlnami thta - delta na rovni due vyvolv u jednotlivce stav osvcen. Tento stav znamen bt naplnn svtlem. m vce narstaj nae schopnosti pitahovat, uchovvat a vyzaovat vlny na frekvencch thta delta, tm vt objem sly BON dok nae vnitn pole erpat, protoe vce a vce bunk se napluje svtlem a atomy se stvaj silnjmi. Vrozenou pirozenost BON je, e uzdravuje, dobj energii a posiluje. To, e nae BON zane vyzaovat vt mnostv chi, pin nkter velmi zajmav vhody, kter uvdme v nsledujcch tech bodech: 1. Biosystm vykazuje ni potebu spnku, nebo proud energie chi mu neustle dodv eln. 2. Jeliko bhem pobvn v polch alfa, thta a delta k sob dokeme pitahovat pulzujc emocionln vlny, biosystm se postupn stv vce odoln vi stresm a chorobm, a poslze uvoln sv vlastn schopnosti lit a uzdravovat sebe sama. Nakonec pln vyad proces strnut a jakkoli nemoci. Dje se tak, protoe pole naeho biosystmu pulzuj na frekvencch thta - delta pli intenzivn na to, aby mohlo i nadle existovat v zn jed, kter v bnm biosystmu zpsobuje nemoci a smrt. Vhodnm ivotnm stylem meme tento pechod samozejm podpoit. Jde pirozen o styl pozitivn a regeneran, kter se opr o vrozenou schopnost organizmu neustle vytvet nov buky. Dr. Deepak Chopra ve svch studich uvd, e po uplynut jednoho a pl roku a dvou let nenajdeme v naem tle ani jedinou buku, kter by byla stejn jako pedtm. V naem organizmu se vechno stle mn. Schopnost uvolovat a dodvat lidskmu biosystmu veker vitaminy, minerly a iviny, kter pro sv zdrav potebuje, je pirozenou vlastnost pol thta - delta, kterou projev, jakmile k tomu dostanou pleitost. 3. O zzracch jgistickho ivotnho stylu bylo vydno hodn knih. Popisuj, jak inky maj pole thta - delta na biosystm lovka. Jednou z mnoha, kter se odvolv na informace z oblasti vdy a lkastv, je kniha Michaela Murphyho The Future of the Body. 8. otzka: Co jet mete ci o osvcen ? Nen pravm darem boh to, e meme zat stav osvcen bytosti ?
198

Odpov: Osvcen je stav, jen ve vchodnch kulturch vyhledvaj pedevm tantrit jogni a Misti chi, kte jsou si vdomi, e tohoto cle doshnou nezbytnou disciplnou a oddanost. Existuje pouze mal procento tch, kte sdlej takov naden a takov odhodln, aby dokzali nasadit veker fyzick, duevn, emocionln a duchovn sly na to, aby se stali dostaten disciplinovanmi, a tedy mohli existovat v istch polch a zrove od nich pijmat celkovou vivu. Nicmn miliony se o to neustle pokouej. Na Zpad byla realita osvcen po dlouhou dobu upozaovna, protoe v centru pozornosti byli a jsou bozi slvy, penz, sexu a moci - ti vichni pedstavuj pro duchovnho novice zkouku na jeho cest. To, jak s tmito skutenostmi nakldme a do jak mry jim dovolme, aby ns poznamenvaly, je opravdov problm. Veker ivot je duchovn, protoe v dimenzionlnm biopoli je vechno doslova a do psmene vzjemn propojeno a rod se z Jednoty. Stvoen se vak projevuje mnostvm rznch frekvenc, m se nkdy me jevit jako nco oddlenho. Technici dimenzionlnho pole s tm jsou ji obeznmeni, a tud vdom morfogenetickho pole u obdrelo nov informace, kter nyn podporuj realizaci novch podob pol, je umouj rozvoj lidskho potencilu. Jednodue eeno nae schopnosti pijmat frekvence pol thta - delta se hromadn zlepily. Meme si tedy vybrat z daleko vtho spektra energi, kter z nich chceme pijmat a kter vyslat. Tak to znamen, e ns budou mn ovlivovat pole beta, jak vyplv z debat rozpoutanch filozofy novho vku, pikovmi vdci a fyziky, kterch se astnili i nai metafyzici. Zem a jej obyvatel u vstoupili do novho pole o potencilu, kter je pibliuje k hromadnmu osvcen dky prci vech pedelch technik dimenzionlnho biopole. Vlny alfa te energitji probhaj polem beta, a akoli se pod zd, e je tu mlo svtla, pro lidi naladn na hladinu thta se stvaj stlm proitkem lska, pocity harmonie a vnitnho mru. Nkolik pklad napojen na hladiny thta - delta: 1. Buddhistick duhov tla - lmov po smrti odhmotn a smrt sv tla, m pln zmiz. 2. Neuplatn" - tla svatch uchovvaj sebe sama po stalet i pot, co je duch opustil a fyzick biosystm byl doslova prohlen za mrtv. 3. Jogni, kte se nechaj pohbt na uritou dobu, od t tdn a po tyicet let, bez jdla, vody, spnku, nebo dokonce i kyslku - dok takto t, protoe penesou sv bdl vdom hluboko do pol thta - delta, kde zatm odpov. 199

Byly provedeny testy, je dokzaly, e existuj rovn jogni, kte si umj udret pln vdom, i kdy jsou napojeni na hladinu delta (napklad experimenty proveden v Messenger Institute v USA). Meditace vede jogna hluboko do pole delta, do osvcenho stavu. Tak hluboko, e se dostane do stavu mimo sv vdom, na nj si neuchov dnou vdomou vzpomnku (krom ztrty syndrom asu). Pesto kdy nakonec znovu nabude plnho vdom, ct se naprosto transformovn. Protoe pole delta pedstavuje oblast obrovsk lsky, istoty, tvoivosti, poznn, jistoty, uvdomn, jasnosti a moudrosti a mnohho dalho, co prozatm nechpeme, nememe se v tomto poli zdrovat, ani bychom neproli transformac. Kad, kdo se do pole delta pohrou, jejm navdy njak ovlivnn. To, jak velkou transformaci prodlme, zle n;i dlkch asu, v jejich prbhu se koupeme na jeho hladin. Nezapomete, e o pstupu k polm thta - delta rozhoduj hladiny naich mozkovch vln, kter dme svm vlastnm ivotnm stylem. Ten zahrnuje meditace a pouvn starodvnch i modernch metafyzickch nstroj a prostedk, pomoc nich si udrujeme sv naladn. V minulosti jogni pouvali meditace, chorly a mantry, dechov techniky, modlitby, lehkou vegetarinskou nebo veganskou stravu, slubu a satsang (sdlen pravdy a svobody),*) aby se postupn naladili skrze pole alfa a thta na pole delta. *) Jde o pobyt u svtce nebo duchovnho adepta, kter v ns m podpoit i probudit zjem o pravdu - pozn. red.) Zatmco nejvy realitou jogn je hlubok vnoen se do pole delta, do stavu samdhi, my, jako technici dimenzionlnho biopole, se nyn soustedme na to, abychom sice v tomto stavu kad den existovali, ale nenoili se do nj tak hluboko, a neztratili bdl povdom o praktickm ivot. V kadodennm ivot se tedy sname o to, aby nae existence vychzela z vln alfa, thta a jemnjch delta. To vechno dlme proto, e vme o uitku, pnosu a vhodch, kter nae sil pinese. 9. otzka: V est kapitole jste mluvila o fialovm svtle, o tom, jak souvis s taoistickou filozofi, a o tom, e je pravm zdrojem prnick vivy. Doke toti, jak jste uvedla, zaplavit biosystm lskou, moudrost a silou, tedy tm, co potebuje pro svou sobstanost. Jak je zde spojitost s trojitm plamenem Saint Germaina a maltzskm kem ? Odpov: Saint Germain je ji pevelice dlouhou dobu znm jako Mistr nejvy alchymie. Jeho clem, stejn jako mm, je svoboda - svoboda pro lidstvo, kter spov v tom, e lid projev svou boskou podstatu a znovu stvo rj na tto zemi. Jednm z jeho nstroj byl prv fialov plamen svobody - ano, jedn se o tot svtlo, kter vyuvme jako stravu. k se, e tenhle plamen sdl v srden ake kadho Z ns a syt ns lskou,
200

moudrost a silou, kter potebujeme, abychom mohli dorst a spojit se s na boskou podstatou. m vce se na ni soustedme, tm vce z jejch ctnost projevujeme. Maltzsk k, kter je symbolem Saint Germaina, pedstavuje kosmick genertor velk, bohem zen sly. Meme si jej pedstavit v centru srden akry, odkud bude do naeho biosystmu a ven do svta vyzaovat nsledujc energie: Energie ducha sestupuje skrze severn rameno ke. M blou barvu. Reprezentuje nabyt ctnost, kter jsou vlastn Kristovi i Buddhovi, a tak reprezentuje posvtn ohe pemny. Lev rameno pin modrou energii Bo sly. (Stejn jako v ppad fialovho plamene.) Toto lev rameno tak symbolizuje zpad a zporn i minusov nboj Trojice Bo. Dle znzoruje fyzickou podstatu lovka jako pohrek, do nho se nalv svtlo bosk sly. Prav rameno ke symbolizuje vchod a kladn nboj Trojice Bo. Charakteristick je pro nj rov svtlo Bo lsky, kter z nho zane vychzet, pokud jednme nleit podle poadavk levho ramene.

Dl II. Obr. 4 (orig. diagram 21) - Maltzsk k Jin rameno ke nese energii Bo moudrosti - zlat plamen osvcen, kter levmu i pravmu ramenu dv smr a cl. Paprsek fialovho svtla je sedmm paprskem duchovn svobody, kter se lme a utv paprsky t svtel: modrho, rovho a zlatho. K tak symbolizuje dokonal sjednocen boha, lovka a svobody, kterho doshneme, kdy v sob uvolnme energie tto trojice a nechme je, aby prozily n svt. Vm, kdo jste naklonni maltzskmu ki a mte k nmu vztah, bude jist k uitku nsledujc technika. Program Bosk vivy - technika 31: Posate se k meditaci, pouijte techniku dech lsky a soustete se na energii lsky. Naplte se fialovm svtlem (meditace zapojen kosmickch kabel a technika 12). Pedstavujte si ped sebou maltzsk k. Vizualizujte si v nm vechny vlastnosti, kter jsme vyjmenovali ve. Slu a energii k tomu, abyste
201

ve svm ivot vykonali vechno, kvli emu jste sem pili. Moudrost, kter vm umon dlat ve tak, aby vichni z vaeho konn mli prospch. A lsku, abyste ve dlali s lskou. Pedstavujte si svou srden akru jako zc svtelnou kouli, kter je propojena se vemi ostatnmi akrami -vechny nyn vytvej i jednolit sloupec. Te vidte, jak je ve stedu va srden akry umstn maltzsk k (nebo trojit plamen anebo svoboda a pravda). Pouijte programovac kd: Nyn dm, aby maltzsk k, symbol bosk svobody, skrze mou srden akru navdy do svta vyzaoval energie Bo lsky, Bo moudrosti a Bo sly, a to zpsobem, kter doke vivo vat ns vechny." 10. otzka: V em podle nauky o dimenzionlnm biopoli spov to, e je prnick viva vbec mon ? Odpov: Kdy jsem se nedvno zabvala procesem deifikace, zjistila jsem, e kad bh je bodem v energetick sti kosmickho systmu aker, kter odr akrovou soustavu lovka. Kad takov bod dan energetick st pedstavuje brnu, v n pulzuje urit tep. Nkter body z mohutnji ne ty ostatn -jejich zen tedy me doshnut hloubji do pol. Rovn jsem zjistila, pro nae Slunce doke napjet vechen ivot -je toti samo bohem, kter pitahuje a vysl boskou slu. Uctvn Slunce me tedy tak pinst do biopoli vivu a prnick svtlo. Pojme se z hlediska bosk vivy - z hlediska byt jako napojen ke zdroji kosmick elektiny - zabvat energetickmi stmi, kabel, matricemi a hnacmi silami. Metafyzici vd, e nae Slunce pijm svou energii od centrlnho Slunce s pulsac deset, a aby mohlo napjet veker ivot na zemi, energii s pulsac sedm. Rovn se v, e centrln Slunce, kter vyzauje paprsky posilujc lsky a moudrosti do srdce naeho fyzickho Slunce, pijm energii skrze kosmick pota s pulsac ticet ti a tu pak a pedv naemu slunci s pulsac dvanct. Kad Slunce funguje jako zsobrna s elektrickou pojistkou, jako rozvodn s, kter svtlo pijm, a rozvd jej, a tak doke udrovat ivot v kad dimenzionln soustav. Jedn se pod jet o metafyzickou teorii ? Ano, jedn. Objasuje to, jak se lze ivit pranou ? Ano. Protoe m vce bude takov energetick s naplnna svtlem a m vkonnj bude, tm ist budou svty, do nich budou body st vyzaovat. Komplexnj znamen ist a jemnj, tedy i hlub a obshlej, a to znamen mt monost vtho vbru. Ticet ti je komplexnj slo ne sedm - a sedm je rytmus, v nm nae zem existuje a udruje pole trojrozmrn reality. Lidsk
202

biosystm, kter m sedm hlavnch energetickch center neboli aker, je tak vznamnm bodem energetick st. Pedstavuje nejkomplexnj pota, jak znme. Plat, e zmnou ivotnho stylu meme zmnit povahu svch mozkovch vln, m se oteveme energii svtla a zskme pstup k vnitnm a vnjm energetickm stm. Tahle mylenka nen nijak sloit a ani nen tk pochopit, e kad Slunce - jako bh a jako energetick s -je brnou do dalho dimenzionlnho pole. Pro je pro technika dimenzionlnho pole jednoduch tuto teorii pijmout ? Protoe kad biosystm b na urit matrici, kter tak obsahuje energetick body. Tyto vnitn energetick body pedstavuj akupunkturn body v soustav naich meridin, kter je obrazem univerzlnho modelu, jen pedstavuje systm kabel ve vnitnch sfrch, a vypad jako pavuina babho lta utkan ze svtla. Tato s je tvoena vrstvami a rovinami svtla a zvuku, kter meme vidt a na n se meme napojit, ovem podle toho na jak hladin jsou zakotveny nae mozkov vlny. N sedmirovov systm reprezentuje pole beta, desetirovov odpovd poli alfa, dvanctirovov poli thta a tiaticetirovov systm pedstavuje pole delta. Abychom se tedy mohli napojit na kosmick pota, na boha - stvoitele naeho systmu, musme se oistit do t mry, e jsme schopni sladit se s jeho pulzem. Z toho vyplv, e lid, kte jsou zakoenni v poli beta, maj jen omezen povdom o ctnostech a darech, je vlastn. Odhal je jedin tehdy, a se jim poda postoupit do pole alfa nebo thta. Dary jako telepatie a dal paranormln schopnosti se pro ns stanou skutenmi a zanou se dle rozvjet, jakmile se rozhodneme, e budeme t ctnostn a jednat jako Misti, jimi skuten jsme.

203

(13) Kapitola 1 - st C dl II

PROVEDEN VZKUM A DOPORUEN VZKUM


POZNATKY O BOSK VIV
Jeliko neustle narst poet lid, kte se napojuj na kanl bosk vivy a umouj mu, aby jim poskytoval stravu tetho stupn, roste i nae zvdavost ohledn druh vzkum, kter je teba v tto oblasti uskutenit. Jedna vc je zskat zkuenosti a sestavit hypotzy, a druh vc je porozumt jevm na vdeck rovni. U dve jsme mluvili o naich teorich tkajcch se skutenosti, e pokud lovk pomoc kadodennho ivotnho stylu nalad sv mozkov vlny na hladiny thta - delta, zane provat zzraky. Zmnili jsme, e nkte odbornci v souasn dob poaduj, aby se uvedenm zpsobem realizovala i bosk viva a aby se projevil jej dar, tedy osvobozen od nutnosti pijmat fyzickou stravu. Bhem uplynulch deseti let, kdy jsem pracovala na svm vlastnm vzkumu v tto oblasti, jsem se setkala s mnohmi vcmi i otzkami, na n bych rda nala odpov a je pedkldm jako vdeck postulty. Jedn se o otzky, s nimi se setkala vtina lid pijmajcch boskou vivu. Dal ze svch zkuenost nabzm jako podnty k hlubmu rozpracovn naeho tmatu. Studium vivy druhho stupn vyaduje: Pedevm penze investovan do vzkumu, kter prov vechny mylenky pedloen v tto knize - hlavn inky osmibodovho programu L. L. P. na rove naeho zdrav a spokojenosti. Vdy m dve bude potvrzen pnos plnho ivotnho stylu a m dve se bude tento styl vyuovat na kolch v rmci holistickho vzdln, tm dve zavldne na naem svt mr. Studium vivy tetho stupn vyaduje: Bo lska ns syt na nejistch rovnch - pak je tedy samozejm, e kdy trvme as v neptelskm energetickm pol, kde panuje tk nedvra, a dokonce i vsmch, ctme se unaveni a hubneme. Vme, e energetick pole prnick vivy je znan vkonn, nicmn velmi jemn, a proto jej me ochromit hust pole, je me naruit
204

i dodvku vivy. Z tohoto dvodu je poteba zkoumat a studovat tkan a dynamiku pol. Vme, e akoli nekonzumujeme fyzickou stravu, udrujeme si svou tlesnou hmotnost tm, e jsme buky svho tla svili svmu BON avak je nutn, abychom jet pouvali specifick programovac kdy, kter jsme ji dve uvedli. Na zklad vzkumu, jen provedl Hira Ratan Manek, rovn vme, e i kdy nepouijeme ke stabilizaci tlesn vhy programovac kd, pesto dojde k jejmu ustlen. Je vak teba, abychom si pitom stle zachovali mylenku, e jsme vyivovni. Je znmo, e programovn tlesn vhy u kadho neinkuje obzvlt ne u lid, kte neij vhodnm ivotnm stylem, take nedok pobvat v takovm frekvennm poli, kde bosk viva proud dostaten pirozen na to, aby je dn sytila; anebo u lid, jejich bunn pam tkajc se minulch ivot je natolik siln, e potla nov programovac kdy. Tak vme, e jakmile se prnick proudn zaktivuje, a my zrove zaneme znovu jst, nae vha vzroste, a to z nsledujcch dvod: a) pedtm dolo ke snen rychlosti metabolizmu, b) nyn pijmme vivu ze dvou zdroj -z hmotn stravy a z prny. Vme, e chceme-li s narstajc hmotnost bojovat, musme bu pestat jst, nebo zintenzivnit program tlesnch cvien, abychom splili pebyten kalorie. Poznali jsme, e na vze pibraj i ti, kte slou jako kanl Bo lsky napklad pi reiki nebo prnick lb. Pinou je skutenost, e vyivovac schopnost univerzln energie ji byla vloena do morfogenetickho pole. Nicmn vliv celosvtovho morfogenetickho pole na osobn biopole lovka vyaduje dal studium. Zjistili jsme, e kdy se vrtme ke konzumaci hmotn stravy, zaneme se ctit unaven a ne tak siln jako pedtm. Dle jsme zjistili, e znovu potebujeme vce spnku a e v procesech tvoen a mylen opt ztrcme svest a zetelnost. Jinmi slovy pokud existujeme vhradn prostednictvm prny, jsme silnj, zdravj a ve stavu vy duevn bdlosti, co ve dohromady tvo pirozen vedlej produkt byt zakotvenho na hladinch thta - delta. Jak vme, mezi vjimenmi schopnostmi a mozkovmi vlnami existuje nutn vztah piny a nsledku. Zatmco pole beta tyto schopnosti, mezi n napklad pat jasnovidnost nebo schopnost pijmat prnickou stravu, utlumuje, pole thta je naopak rozvj. Studie zatm stle vykazuj, e pokud se lidskmu organizmu po dlouhou dobu dostv pouze jedn nebo dvou hodin spnku

205

za noc, je to pro nj kodliv. Pesto schopnost zdrav t i pi minimlnm spnku se jev jako pirozen vedlej produkt, kter pin strava z boskch kanl. Zd se, e fyzick biosystm pak funguje s takovou lehkost a minimlnm silm, e se stv daleko vitlnjm a k odpoinku potebuje jen opravdu mlo spnku. Zdali to m skuten kodliv vliv na potebu lovka snt a na fzi REM (tu fzi spnku, kdy probh snn), mus bt jet objasnno. Vme, e epifza ovld tlesn termostat a e lid ijc z prny jsou na chlad choulostivj ne vtina ostatnch - existuje zde njak vzjemn vztah ? S ve uvedenmi podnty meme hned zat... A vdci a lkai doshnou druhho stupn v programu Bosk vivy, a pomoc vln alfa - thta - delta roz sv vdom, pak budeme vdt mnohem vce...

ROZHOVOR S DR. SHAHEM


Drah Jasmuheen, poslm Vm m podala. odpovdi a poznmky k vaim otzkm, o n jste

M akademick innost a m hodnosti: 1. estn neurolog Jeho Excelence guvernra sttu Gujarat 2. Prezident Lkask asociace v Ahmedabadu, 1997-98. 3. estn docent neurologie K. M. fakulty PGNR a NHL. MMC 4. estn neurolog - V. S. Veobecn nemocnce v Ah medabadu 5. Tm neurolog - ISRO, PRL, NID 6. Postgraduln stipendium na vzkum mozkov mrtvice a parkinsonizmu v Houstonu a Londn. 7. Autor publikac Epilepsy (Epilepsie) a The Disease of Brain and Nervous System (Nemoc mozku a nervov soustavy) 8. Pednky o stresu, nboenstv a duchovnch aspektech v rznch stech svta 1. otzka: Co vs pivedlo do tto oblasti (ke studiu chi nebo prny jako vivy) ? Odpov: Pirozenost. Ml jsem monost monitorovat dlouhotrvajc pst, kter podle dinistick nboensk metody provdl r HRM po dobu ty set jedencti dn. Vyel jsem ze svch pozorovn a postuloval jsem alternativn zpsoby vivy tla v ppad, e dotyn osoba nem 206

dn kalorick pjem z bn stravy. Nabzelo se jen jedno vysvtlen, a sice - vyuit kosmick energie. 2. otzka: Co vs vedlo k analzm tisc rentgenovch snmk mozku, vsledk EKG a MRI, kter jste zskal v prbhu va bn lkask praxe ? Odpov: Studium anatomie a fyziologie mozku s clem porozumt jeho funkcm. Doposud nejsem schopen vyvodit dn konkrtn zvry, ale oblast mozku je fascinujc a skt ohromn monosti. Ji jsem uvedl, e velmi dleitou roli hraje epifza a jej spojen s hypofzou a hypotalamem, tedy autonomn nervov soustava, kterou je nutn do budoucna zmapovat. 3. otzka: Po em jste ptral a co jste nael ? Odpov: Zajmaj m spojitosti tkajc se epifzy, hypofzy, hypotalamu a tak elnho mozkovho laloku. Epifza a ve, co s n souvis, pravdpodobn nabz uritou odpov. Epifza pedstavuje mentlnspirituln tlo a jaksi souvis s innost mysli. Dky jej funkci se uritm zpsobem projevuj okultn a duchovn schopnosti. Hraje tak zejm dleitou roli v oblasti kosmick energie - vyuit kapacity lidskho tla pro prnickou vivu. Epifza je jistm zpsobem propojena s kosmickm vdomm. 4. otzka: Co jste ze svch poznatk vyvodil ? Odpov: dn zvr jsem jet neudlal, vseje zatm v hypotetick rovin. To, co jsem dosud shromdil, jsou nepm indikace, nikoli pm vdeck dkazy, a proto nesta k tomu, abych vyvodil njak zvry. U uritch zvltnch ppad jsme bhem naeho pozorovn zjistili zvtenou epifzu - napklad u lid, kte maj jen velmi nzk kalorick pjem nebo nemaj pjem vbec dn, dle u velice duchovnch jedinc anebo u tch, kdo ij velmi dlouho. Hladiny hormon epifzy vak musme dle studovat a uvdt je do pslunch vztah. Jen pokraujc vzkum ns me dovst k definitivn odpovdi. 5. otzka: Mete nm prozradit, kam jste se v souasn dob dostal ve vaem vzkumnm projektu solrn vivy ? Domnvm se, e Hira je tak v USA a e jste se spojil s nktermi tamnmi lkai. Mete nm o tom nco ci ? Odpov: Nyn si srovnvm mylenky ohledn tohoto projektu solrn vivy. Vytvme skupinu dobrovolnk, kter budeme sledovat. Musme zopakovat tyt vsledky u rznch osob rozdlnch ras a st. Tak se chystme zahjit studium rozlinch metod vyuit kosmick energie s vjimkou klasick HRM metody, kter spov v tom, e se upen dvte do Slunce. Provujeme dal potenciln zdroje kosmick energie, napklad vzduch, vodu, rostliny nebo zemi. Krom on stnice 207

by toti v lidskm tle mohly existovat jet jin orgny i tlesn struktury, kter by slouily jako pjemci energie, napklad pokoka, plce a podobn. Jsou zde tedy nesmrn monosti, piem jejich vzkum bude probhat v zvislosti na zazench, finannch prostedcch a dalch zdrojch. V tto chvl mme plny a nkter pedbn data. Ano, Sr Hira Ratan Manek je v USA. Proel adou vyeten u vysoce odborn postavench lka a vdc z Jeffersonovy univerzity a Pensylvnsk univerzity ve Filadelfii. Podstoupil vyeten u onho lkae, kter prozkoumal jeho stnice. Prodlal psychometrick testy. Jeho krev a rentgenov snmky proly sri rozbor. Te probh analza hladin hormon a neuromeditor. Studuj se snmky jeho mozku zskan tomografickou metodou SPCT. Probh bdn hladiny energi namench metodou EAV. Tak se zkoum jeho viva a metabolizmus. Vtina analz probh ve tech fzch. Prvn fze se uskutenila ped tm, ne r HRM zapoal pst, druh v prbhu jeho pstu a potet se vyeten zopakuj na konci stoticetidennho, neperuovanho postnho obdob (vedenho podle dinistick metody). Pak se dozvme vsledky vech test. 6. Mohl byste jednodue, laicky vyjdit, jak druh vzkumu je podle vaeho mnn jet teba provst v oblasti prny jako stravy neboli v oblasti, kterou oznauji jako boskou vivu ? Odpov: Prnick strava, kosmick energie a bosk viva -vechny tyto jevy jsou pro vdu zcela nov. Vdet a lkat pracovnci u zaali vnmat ptomnost takovchto energetickch pol, ale protoe je neustle velmi tk doloit a vyslit je, povauj tyto skutenosti stle za velmi okultn. Nedokeme je toti zmit dnm ze souasnch pstroj. V tom spov nae omezen. Tento problm symbolizuje, jak je nastaveno zpadn mylen - klade si pekky ! To se vak me a mus zmnit. Mus pijt nov chpn. To bude pedstavovat obrovsk skok ve vdeckm pokroku. Vzkum by se ml nejdve soustedit na zdokumentovn energetickch pol a pak by se mly sestavit energetick rovnice a vzorce pro vpoty pemn energi. Teprve potom bude nsledovat uveden kosmick energie a prnick vivy do kadodennho ivota a budou uvny pro specifick ely. Tento proces bude trvat nkolik let, avak zmn budoucnost lidstva.

208

(14) Kapitola 1 - st D - dl II

TKAN POL
JAKO ALCHYMICK INNOST A VDA
Nsledujc informace zde uvdm, jeliko se domnvm, e napomohou k spnmu a nepetritmu byt zaloenmu ryze na tetm stupni vivy, na bosk strav. Vm, e nsledujc poznatky pomohou mnohm tenm porozumt alchymickmu umn tkan a zpracovn pol, kter ns mohou bu vyst, anebo, pokud je poslme, podporovat. Vteinu po vtein kadou svou reakc neustle znovu a znovu formujeme sv vnitn energetick pole, sv osobn pole - aurick prostor, kter kadho z ns obklopuje a tak ovlivujeme biopole spoleenstv, v nm se nachzme. Vme, e kad nae mylenka, slovo nebo skutek zanechv ve zmnnch polch otisk energie a e souet toho veho psob na planetrn pole. Vme, e pole ovlivujeme u jen svou vlastn existenc. Vytvoen pole nebo jemn doladn ji existujcho pole vyaduje, abychom se zamili na nkolik dleitch vc tkajcch se toho, jak si pejeme kad takov pole naladit, co do nj chceme vtisknout a jak vsledky od tohoto nastaven oekvme. Prvn zkon alchymickho konn k, e musme mt jasno v tom, co chceme na danm poli mnit a pro. Nkdy to znamen vytvoit pln nov pole, jindy upravit to star. Osobn vnmm tuto dovednost jako velmi dleitou, nebo umouje lidem ivcm se pranou, aby dokzali peladit jakkoli pole na pole podporujc a vivn, m se tito lid stvaj mn zvisl na prostedcch bioochrany. Vytven pole Jakmile se rozhodneme, e chceme utkat nov pole, a pesn vme, jak vsledek poadujeme, meme postoupit do dal fze, kterou pedstavuje vytvoen zkladnho pole. Tedy vytvoen energetick matrice, kter me trvat pr chvil, nkolik let anebo i cel ivoty. Kad pole m rzn stupe jemnosti. Klem k nim je citlivost. Citlivost svho pole, jak jsme ji uvedli, dokeme upravit prostednictvm ivotnho stylu. Plat toti, e zpsob, jakm trvme kad okamik dne, je to, co uruje jednak nai slu, s n na pole psobme, a jednak nai schopnost uchovat si vliv a pozici v rmci danho pole.
209

Je nm u znmo, e prostedek bioochrany vymezuje a udruje v poli urit prostor, ktermu piazuje specifickou frekvenci s myslem doshnout poadovanch cl. Proto meme ct, e schopnost zachzet s energetickmi poli se stv darem, s nm musme poctiv nakldat, a navc se stv i umnm, nebo kdy dovedeme pole ovldat, vsledky naeho jednn mohou brzy posoudit i ostatn lid. Hlavnm dvodem ke tkan polije vytvoit mnohem vivnj osobn i celosvtov prosted. Pokud chceme utkat dobr pole, musme splovat adu uritch ctnost a vlastnost, a pokud chceme mt na pole dokonal vliv, musme mt dokonal postoj, dokonal programy a dokonal pln innosti. Dal fz, kter je pro tkan pol nutn, je vdom naladn sebe sama - n biosystm toti bezustn pole znovu a znovu pedlv.

ST A: NALADN SEBE SAMA


Program Bosk vivy - technika 32: Osobn naladn 1. krok: Nejdve se musme napojit na nekonen zdroj energie, z nho budeme erpat ve potebn k tomu, abychom pak do vech pol mohli vyzaovat dokonalou vivu (viz cvien v sedm kapitole v publikaci Strava bohu). 2. krok: Postup tkan a programovn pole musme svit naemu BON, nebo ono je opravdovm gum a pnem na existence. Tento proces uskutenme nsledujcm programovacm kdem, kter bychom nemli kat jinak ne upmn. Nyn odevzdvm kadou buku a kad atom vlastnho byt svmu Boskmu J. dm, abych byl od tohoto okamiku navdy vyivovn na vech rovnch ivota a dm, aby se tak dlo v tsnm spojen s Boskm J a nejvy podstatou kad bytosti svta, abychom vichni mohli vedle sebe na na planet t v harmonii jako jeden nrod. Tak se sta. Tak se sta. Tak se sta." 3. krok: Zante se ladit na kanl bosk vivy, a to tak, e budete rozvjet rovn sv vlastn jemnosti a citlivosti. Pouijte k tomu postupy uveden v tto knize, obzvlt vhodn je osmibodov program L. L. P. (viz technika 5 v publikaci Strava boh). m lpe svj biosystm na bosk kanl lsky a moudrosti naladme, tm snaz pro ns bude sprvn naladit pole, kter ns obklopuj, a tm vce podpory se nm bude dostvat. 4. krok: Abyste dokzali vytvoit, aktivovat a istit sv nitern pole, vyuijte vnitn e lsky, svtla a zvuku a svou tvr pedstavivost, vli a zmr. To znamen - te pevezmte vldu nad svm ivotem do vlastnch rukou, pokrote na dal rove mistrovskho ovldn, pouijte konkrtn nstroje a prostedky, abyste doshli zdrav, 210

spokojenosti, mru a blahobytu (program druhho stupn). Pokud pouijete vechny postupy pedstaven v tto knize tak, jak doporuujeme, pinesou vm ken vsledek. 5. krok: Jakmile pole vytvote a uvedete jej v innost podle nvodu, kter zakrtko uvedeme, dostanete se k ptmu kroku, jen po vs nevyaduje nic jinho ne relaxovat, zvolnit tempo a radovat se ze ivota. Stle se soustete na vsledek, o nj se snate, s myslem, e jej opravdu doshnete, a v radosti. Tak si osvojte postoj maximln vkon s minimlnm silm", k emu vm pome mantra Pluji na vlnch milosti". Pamatujte si, e kdy u jste pole vytvoili, umstili, aktivovali, nabili, zapojili do zdroje nejvivnj energie a naprogramovali jej, mte vsledky zaruen. Vechno, co nyn potebujete, je sla soustedn - m vce se soustedte, tm rychleji se vae zmry stvaj realitou. U jenom tmto svm postojem prokazujete slu, kter pole ovlivuje. Tato slaje daleko innj, kdy ji vyzauje nkdo, kdo je velmi dobe napojen na kanl bosk vivy, na kanl lsky, nebo alchymie doke nsobit jak pozitivn, tak negativn aspekty pol. Shrnut: Nae ptomnost a energie, kterou vyzaujeme, pedstavuj nejefektivnj zpsob, jak tkt a zpracovvat pole. Energie nm umouje neustle vylaovat vnj pole, kter ns obklopuj, aby pulzovala rytmem, jen je nam obrazem a jen ns vechny vyivuje. Ve popsan kroky nm dovoluj vyzaovat vce lsky, a tm i podncovat projevy lsky u druhch lid.

ST B: NALADN SVTA, ABY SE STAL MSTEM HARMONIE, MRU A LSKY


Dal otzka by mohla znt takto: Je tak tk spolen stvoit jeden nrod ijc v harmonii na jedn planet ? Odpov: Ne, nen to tk. Je to nesmrn jednoduch. Jedin, co k tomu potebujeme, je sprvn viva pro vechny lidi na vech rovinch jejich byt, a tu poskytne strava boh, kter je podntnou stravou pro lidsk biosystm. Dky frekvencm, je pouvme pi zakldn pole -jsou jimi paprsky fialovho svtla, tedy Bo lska, Bo moudrost a Bo sla -je vsledek, o nm tu mluvme, jist, a to prv dky rezonanci zkladnho pole. Ten vsledek je rovn nesporn dky ryzm srdcm a istm myslm tvrc, manipultor a podporovatel tohoto pole. Pokud se chceme astnit optovnho tkan pole, mli bychom doshnout alespo druhho stupn v programu Bosk vivy. Opakovan tkan pole nm me dopomoci druhho stupn doshnout a uchovat si jej. Take pokud jsme ji vichni pomoc ti kosmickch kabel a nvyk
211

sprvnho ivotnho stylu pipojeni k poli Bo lsky, co dalho v procesu tkan pol pichz na adu ? Program Bosk vivy - technika 33: Celosvtov naladn 6. krok: Potebujeme zat navazovat komunikaci. Nikdo z ns nen izolovanm ostrovem. Jsme buky v lidskm poli boha, fungujeme jako atomy boha. Z jeho vle a kvli jeho radosti ijeme. Vdechuje nm ivot, proto ho milujme a pijmejme. m vce se k nmu budeme hlsit a m vce budeme uznvat, e jsme vichni vzjemn propojeni, tm silnj budeme. m vce ho vak budeme pehlet, tm budeme slab a neklidnj. 7. krok: Pedtm ne komunikaci naveme, si musme nejdve uvdomit, co se nachz okolo ns. Musme si piznat, co jsme si na zklad zkona o rezonanci vthli do svho pole. Sedm krok tedy znamen udlat si as a poctiv posoudit vlastn ivot - nebo ivot ve odr. To, jak vidme svt, jak vztahy s nm navazujeme, je odrazem naeho vlastnho vdom. Je n osobn svt takov, jak si jej pejeme mt ? Jestlie takov nen, tak pro ? Jak zapadme do pozemskho dn ? Jak vidme svt ? Co chceme pro lidstvo ? Co chceme pro sv dti, pro budoucnost ? V tto fzi musme vystupovat jasn, jednoznan, aby ns univerzln inteligence, kter ns obklopuje, mohla snadnji podporovat. 8. krok: Urme si cl. Napklad kdy jsem chtla naplnit svou touhu t ve vlastnm toiti na moskm behu, povila jsem andly, aby pro m nali ideln msto, piem jsem jim pedala podrobn pehled poadavk. Vyplnn kolu jim trvalo dva tdny, z eho vyplv, e jsem potebovala bezprostedn zmnit sv psobit. Kdy jsem nala a zskala nov pole k ivotu, zaala jsem jej zaizovat a roziovat. Osobn jsem si stanovila za cl naladit nov obydl tak, aby se stalo podporujcm a vivnm mstem. V ppad celosvtov zamenho cle by teba mohlo jt o vytvoen pole lsky, z nho budou erpat vichni lid svta. U obou pklad plat stejn principy. Sepite si tedy seznam toho, co dte pro svt, jak by podle vs ml bt - napklad svt, v nm existuje vce lsky a svtla, je dohromady posiluj zi BON kadho lovka. Pedstavujte si, jak je kad spokojen, laskav, dvajc a tak dle. Clem, jeho pole potebuje znovu utkat, me bt msto, kde pracujete, nebo ad vldy a podobn. Jakmile se rozhodnete pro urit
212

cl, pemlejte o tom, jak m toto nov pole, kter chcete vytvoit, fungovat a jak vsledky m pinet. Napklad: a) Jestlie tm novm polem m bt budova vldy, zejm jej budete chtt zaplavit fialovm svtlem, aby cel instituce v kadm ohledu podporovala zdrav, spokojenost, mr a blahobyt na rovni druhho stupn. b) Jestlie tm novm polem m bt domc, rodinn prosted, pak jist budete chtt, aby se jeho vsledky projevily v tom, e se rodinn pslunci k sob budou chovat lskypln a s pochopenm a budou akceptovat ivotn rozhodnut svho pbuznho, pedevm pjde-li o to, e si zvol vivu tetho stupn z programu Bosk vivy. 9. krok: Rozen pole. Nejsilnjm polem, kter mete prothnout do nov energetick st, je vae souasn zkladna. Akoli jsem se stala obankou tto planety, moje domovsk zkladna je dobe pipojena a naladna a stle si zachovv schopnost psobit jako cenn nstroj k ovlivovn celosvtovho pole. Jinmi slovy m domovsk zkladna vyzauje do celosvtovho pole urit frekvence, kter se do nho otiskuj, m lze doshnout jistch cl. M domovsk zkladna rovn vyzauje uritou frekvenc k lidem, je ij v jejm dosahu. Prostednictvm tto frekvence mohou dostat vekerou podporu, lsku, slu a vivu, kterou potebuj k tomu, aby dokzali dlat to, co dlat musej. Program Bosk vivy - technika 34: Rozen pole Rozen o nov poleje docela jednoduch postup. Nejdve si vybavte souasn pole sv domovsk zkladny. Jakmile zskte ostr vizuln obraz svho domova, vybudujte kolem nho bioochranu z lsky a svtla, kter bude mt tvar koule nebo ulity, a pipojte ji na kosmick zdroj, jen ji bude napjet. Pedstavujte si paprsek svtla, kter vede z va domovsk zkladny pmo do novho domova". V mm ppad je tm novm domovem" m obydl na moskm behu. Pro vs jm me bt svt pln lsky. V tom ppad si pedstavujte paprsek lsky vychzejc z va souasn domovsk zkladny, kter ovine komunitu, v n se nachzte, potom zemi, v n ijete, a nakonec se obto kolem cel planety. (Podrobnj informace o tom, jak to provst, najdete ve druh knize edice Biofields and Bliss.) Pokud jste jet nedokonili prce na sv domovsk zkladn, nevad. I pi nich mete pout nsledujc techniky, a teprve potom zanete s roziovnm jejho pole, kupkladu na kancele, vldn budovy, nemocnice, stavy pro oputn dti, tedy na jakkoli msto, o nm jste pesvdeni, e byste jej mli umstit do pole lsky.

213

(V m situaci to je msto k bydlen na moskm behu -jedn se tedy o nov rodinn obydl.) Pedstavujte si tedy svou domovskou zkladnu. Pedstavujte si, e je napojena na zdroj a e se nachz v ochrann ulit, i kouli vytvoen z lsky a svtla. Pedstavujte si, e tuto bioochranu neustle napluje fialov svtlo. Poznmka: Jeliko svou domovskou zkladnu kad den napjte svou ptomnost, pedstavuje jedinen pole, kter lze dle roziovat. Pokud jej bioochranu pipojte i k samostatnmu zdroji energie, pak bude konstantn zit, a u v n jste ptomn, nebo ne. Pedstavujte si, e pole vaeho domova vyzauje ndhern rov paprsek. Vidte, jak jeho svtlo obaluje budovu, msto nebo pedmt, kter zamlte vloit do nov utkanho pole naplnnho lskou. Pedstavujte si, jak se kolem tohoto novho pole zanaj ukazovat dokonal soustedn kruhy z rovho svtla, jako kdy se provzek namotv na klubko. Tato prvn rovina svtlaje ist Bo lska, kter pochz pmo ze srdce Bohyn Matky nebo Boha Otce. Dle si pedstavujte paprsek zlatho svtla, kter vychz z va domovsk zkladny a vine se kolem nov vznikajcho pole, je obshne pedmtn msto. Vidte, jak se zlat paprsek kolem pole obt vemi smry, horizontln, vertikln a diagonln, m dod poli dal rozhodujc vrstvu zlatoblho svtla, kter do nj vtiskne frekvenci Bo moudrosti. Vizualizujte si nyn vechnu moudrost, inteligenci, rozhodnost, duchaplnost, soucit, zkrtka ve, co v domov nebo nov se utvejc biopole potebuje k tomu, aby dobe fungovali a pineli poadovan vsledky. To ve si podrte ve sv fantazii. Rov a zlat pole se nyn prolnou a rozz. Dal vrstvu vytvo modr paprsek, kter se rovn ovj kolem nov vznikajcho pole. Pedstavujte si, e modr svtlo obaluje horizontln, vertikln a diagonln nov pole, piem do nj vetkv vechnu energii, slu, odvahu, pesvden, prost vechno, co je potebn k dosan vytouench vsledk. Mete napklad utkat pole kolem Blho domu s myslem zajistit prezidentovi a jeho vldnmu kabinetu dostatek lsky a moudrosti k tomu, aby dlali takov rozhodnut, kter pinesou uitek a prospch cel planet. Te si pedstavujte, e toto nov utkan pole pulzuje rovm, zlatm a modrm svtlem. Svtla nyn splvaj dohromady a promuj se ve fialov svtlo, kter utvo bublinu, ochrann obal. Pedstavujte si, e tato bublina m ti kanly: vlastn kanl Bo lsky, Bo moudrosti a Bo sly, jejich prostednictvm napoj nov pole na nekonen zdroj energie (viz meditace v publikaci Strava boh).
214

Zklady vytvoen pole po zaveden energetick st 10. krok: Programovn novho pole. Te kdy mte zkladn energetickou s na svm mst, dobe si rozmyslete, co do novho pole chcete vtisknout. Jak vlastnosti m do svta vyzaovat ? Jak vsledky poadujete, aby vzely z prce, kterou jste do tkan novho pole vloili ? Zante ctit, jak tyto vsledky psob. 11. krok: Emocionln naprogramovn pole. Kad pole vznikl rozenm si lze pedstavovat pouze ve vnitnch sfrch. Stane se efektivnjm, kdy jej s tmito sframi fyzicky propojme, co provedeme tak, e nov pole i s naplnme emocemi. Podvejme se na pklad mho vlastnho novho ivotnho prostoru, jeho pole m slouit jako duchovn svatyn, kde se s radost, lehkost a v milosti doku naladit na program zdrav, spokojenosti, mru a blahobytu (druh a tet stupe). Pot, co jsem vytvoila strukturu danho pole, vloila jsem do nj s uritm zmrem, s uritmi pocity a mylenkami zmnn program, k emu jsem pouila posvtn tance jgistickho typu - sv nadje, pn a modlitby jsem zpvala a tanila s lskou, kter proudila z mho srdce a s emocionlnm nbojem je vtiskvala do novho pole. Pokud nechceme zakouet to, co oznauji jako vyprahl msto, musme vechna pole emocionln naplnit. Je teba, abychom si k tomu vybrali urit konkrtn zpsob. Osobn se rda pohybuji v polch, kter jsou srden a pjemn, v nich se lid ct dobe a nasyceni, v nich ct zjem, uznn a lsku. Jogni patc k technikm dimenzionlnho biopole vd, e opravdov svatyn se nachz uvnit ns. Kdy se posadme v tichu a obrtme se do svho nitra, objevme ostrov hlubokho, oberstvujcho mru. amani vd, jak je dleit naplovat pole, kter ns obklopuj. Emocionln otisky dok v poli lskypln posilovat vhodn pulz a rytmus, kter podmiuje zdrn dosaen poadovanch vsledk. Lskypln povzbuzovn je potravou pro dui kadho lidskho biosystmu. Umouje mu provat emocionln citlivost, m mu otevr dal hloubku ivota. Proto jsou kroky, kter jsme a dosud proli, tak dleit. 12. krok: Uznn biorozmanitosti a vzjemn zvislosti pol. Kdy zalome njak pole a uvedeme jej do provozu, lze jej potom pout jako podprn systm pro nov pole. Odpovd to tomu, o em jsme ji hovoili: mme domovskou zkladnu, kterou rozme o nov pole, jm, napklad, obepneme msto druhho bydlit. Zde se uplatuj zkladn postupy pro vytven energetickch st, kter zahrnuj sluovn a sdlen pol. Pro tento proces upednostuji pole, kter lze charakterizovat jako pozitivn, vyivujc a vzjemn zvisl, nebo pole s takovmto statusem funguj lpe. Je dleit, abychom nsledujcmu poli vdy piznali jedinenost a abychom uznali dary biorozmanitosti. Je dleit, abychom se nesnaili ta dal pole dit a dominovat jim. Znovu zdrazujeme, e vechny
215

techniky, kter tu probrme a kter se tkaj pol, budou daleko innj a budou pinet asn vsledky, pokud je budou pouvat lid, kte pracuj s lskou, jsou ctnostn a zavzali se k bezhonnmu ivotu. Rovn musme zajistit, aby kad nov pole, kter pedstavuje rozen pole domovsk zkladny, bylo pipojeno ke svmu vlastnmu boskmu zdroji nekonench zsob fialovho svtla -jedin tak budou vechna pole psobit vzjemn a harmonicky. Zkladn neboli domovsk pole me bt rozeno o nepebern poet dalch pol, pokud ovem shromd dostaten mnostv energie k tomu, aby si dokzalo zachovvat vlastn slu, a pitom jet pomhalo podporovat a napjet pole dal. Jednu z monost, jak to zajistit, pedstavuje spojen s duchy prody. 13. krok: Nyn potebujeme pout slu BON. Vyuijeme kd BON, spoj se se svmi protjky" a programovac kdy rje z projektu Recipe 2000, kter jsou popsny a rozpracovny v knize Four Body Fitness, co je prvn kniha edice Biofields and Bliss. (V jedenct knize te edice, nazvan Cocreating Paradise, uvdme techniky, kter jsou vhodn k naladn pol komunity lid nebo cel spolenosti. etba tchto knih vm pome porozumt dynamice dimenzionlnho biopole.) Je teba dodat, e kd BON, spoj se se svmi protjky" nm umouje, abychom se vemi lidmi, s nimi se setkme, dokzali v kadm poli komunikovat na rovni BON - BON. Abyste se na tuto rove dostali, posta, kdy kadmu lovku, s nm navazujete kontakt, polete ze svho srdce paprsek ist lsky a tikrt upmn pronesete BON, spoj se se svmi protjky". Jakmile je pole utkno a aktivovno, lze jej nastavit tak, aby se samo roziovalo, co spov v tom, e pomoc smyky zptn bio vazby vytvo spoj ovac mosty. Hnac silou tohoto procesuje magnetizace rznch pol, co znamen, e energie podobnch vdom, podobnch postoj a podobnch ivotnch styl se pitahuj. Nkdy me magnetizmus fungovat i na zklad minulch ivot. Existuje mnoho pin toho, pro se pole pitahuj, ani bychom se o to snaili. Obecn vzato nejde o nic jinho ne o matematick kdy, podle nich podobn pitahuje podobn. 14. krok: Vraznm rysem novho pole me bt tak neviditelnost. Jako nzorn piklad uvedu svj ppad. Kdy jsem si budovala nov obydlsvatyni, pla jsem si, aby jeho ptomnost v socilnm poli, kter jej obklopovalo, byla nenpadn. Chtla jsem, aby m nov pole poklidn splynulo s existujcm prostedm, abych v nm nebyla evidentn. Souasn jsem vak chtla naprogramovat okoln pole takovm zpsobem, aby na vechny harmonicky psobilo. K tomu jsem spn pouila spojen s duchy prody. 15. krok: Duchov prody, stejn jako biosystm lovka, pedstavuj specifick seskupen molekul boh jednotlivch element. Uspodn lidskho biosystmu tvo jin model v porovnn s energetickmi poli dv.*)
216

*) Dva je pslunkem sborn andlskch bytost, kter slou slm prodnch element. V prodn a lidsk pedstavuj matrici kristovskho vdom - pozn. autorky. Napklad jestlie je vae zkladn pole spjato s velkm stromem jako v mm ppad, mete navzat kontakt a komunikovat s duchem tohoto stromu, a vybudovat tak systm vzjemn podpory. Pole biosystmu danho stromu meme slouit s polem svho vlastnho biosystmu tak, e strom bude dominovat, a dokonce zaste rytmus naeho pole. Tm, e se naladme na pevldajc pole, v nm se poslze skryjeme, se staneme neviditelnmi. Bt neviditeln/, to se nkdy velmi hod. Tento bjen nstroj jist ocen hlavn cestovatel. Bhem svch cest jsem dlouho erpala vivu ze spojen s duchy prody, dokonce i kdy jsem se nachzela v polch mst - to je umonno tm, e se spojen mezi duchy prody a nmi odehrvaj v terickch sfrch a dok pekonvat pekky, jimi jsou as a hmota. Napklad kdy se spojme a prolneme s duchem stromu, znamen to, e mu otevrme sv pole, aby je mohl zaplavit vlastn energi, energi dvy. Ve srovnn s na fyzickou formou biosystmu m strom mnohem vt podstatu, proto meme v jeho poli snadno zmizet a stt se pouhm lstkem na jedn z jeho vtv. Jestlie toto pole budou prohledvat jin technici, lehce ns dky tomu pehldnou. Soust programu novho pole mus bt tak monost zviditelnit se v situaci nebo ve chvli, kdy je to pro ns dobr. V takovm momentu ns pole ducha prody opust a ob pole zanou pulzovat odlinmi frekvencemi a znovu se oddl. K neviditelnosti je tak zapoteb schopnost bt pozorovatelem a tak tm, kdo se doke polem pohybovat, a pitom po sob zanechat jen nepatrnou stopu - vdy pouh pozorovn pole ho mn. Dve jsem si myslela, e neviditelnost ve skutenosti znamen odhmotnn molekulov struktury, co by znamenalo, e by ns ostatn lid nemohli vidt svma fyzickma oima, pestoe bychom se nachzeli v jejich fyzick ptomnosti. Pozdji jsem vak zjistila, e umme-li pole ovldat, meme to sv s jinmi sluovat nebo jej nechat zastnit. To nm umouje, aby osoba, v jej blzkosti se nachzme, jednodue nai ptomnost nevidla, nevnmala, nepociovala nebo nezjistila, i kdy fyzicky neviditeln nejsme. Tady bych rda jako pklad uvedla jednu svou zkuenost, kterou jsem zskala ped nkolika lety. Ocitla jsem se v prosted, kde nebylo ani jdlo, ani voda, a ke vemu vzduch, kter jsem dchala, byl pesycen jedovatmi plyny oxidu uhliitho, je m zaaly udolvat a zpsobovat otravu mho organizmu. Po nkolika dnech se mi podailo spojit se s ohromnm stromem. Prostednictvm paprsku lsky vychzejcho z mho srdce a telepatickho spojen inteligence jsem se napojila na jeho jdro. Podala jsem dvu danho stromu o podporu - aby z mho
217

systmu odstranil vechny jedy a m pole zaplavil proudem vyivujc energie a tolik potebnm kyslkem. Nastala vzjemn a velmi prospn vmna energie, kter vedla k tomu, e v mm vnitnm vidn pro m duch stromu objevil podprn spojovac mosty, dominantn pole a neviditelnost. aman v ns v, e na hladin thta, kde ve tvo jednotu, je tento druh komunikace a takovto citlivost pol bn. Kdy budeme k prod promlouvat vldn a s lskou -vdy je na soust zrovna tak, jako my jsme soust boha - oteveme si brnu do pole nepebernch monost. 16. krok: Osobn ctm, e je tak naprosto nezbytn napojit svou bioochranu na komunikan s C. N. N. (Cosmic Nirvna Network), kter nm stejn jako nae BON nabz neplatnost a sousted se na spolen cl, jm je rj pro vechny. Tento postup je jednoduch, sta pedstavit si tuto s ve vnitnch sfrch a podat BON, aby ns k n pipojilo a aby nae komunikace byla vzjemn prospn. 17. krok: Doplkov naprogramovn pole. Domnvm se, e je dobr nastavit pole na program spchu a vyven hojnosti. Meme tedy dohromady slouit takov zdroje jako moudrost, lska, bystrost, disciplna, vrnost, finance, sly zem a kosmu, proud milosti a chi, a vytvoit tak formuli spchu, kterou vtiskneme do zkladnho pole. Ji mnohokrt jsme zdraznili, e k tomu, abychom doshli uritch vsledk, musme nejdve pole vytvoit a pak jej naprogramovat. Program spchu a harmonie, kter jsme si prv pedstavili, dodv ivotu rovinu klidu. Vech sedmnct krok se opr o oblasti mho osobnho bdn, s jeho pomoc se snam poslit sv vlastn vyivovac kanly. Existence v poli beta me bt pro lovka, jen pijm stravu z pole thta, obtn, pokud se vystavuje nahodilm signlm, je z kadho pole pichzej. Proto je dleit znovu si utkat ta pole, v nich trvme as. Tm si zajistme, e ns budou podporovat do t doby, ne se morfogenetick pole pro ns stane dnou oporou. Napklad v souasn dob ji najdeme velk mnostv systm podporujcch vegetarinstv - bt vegetarinem se u dvno nepovauje za nic neobvyklho. Za njakou dobu nastane srovnateln situace v ppad lid, kte na hladin thta ij z prny. Mezitm meme jako Misti v utven reality upravovat a vylaovat vnitn a vnj proudn energi a nachzet v nich stle silnj podporu.

218

DAL OTZKY A ODPOVDI


Ne tuto kapitolu uzaveme, zodpovzme dal ast otzky. 1. otzka: Jak se lze vyrovnat s lidmi nebo situacemi, jejich pole jsou bu panovan, nebo zdrcujc ? Jakou moc me mt jedinec nad ostatnmi lidmi ? A jak to ve souvis s lidmi, kte se vydali na cestu prnick stravy ? Odpov: Jak u jsem ekla, ji po lta je clem mho osobnho programu poskytovat sociln a politickou stravu, abychom doshli vnitnho a vnjho mru. Mnohm to vak vad a kaj mi, abych nepletla spiritualitu do politiky. Ale podle mne je duchovnost politick, stejn jako vechno je duchovn, vechno je bh a nic nelze od boha oddlit. Kadou mylenku, kad slovo, kter ekneme, a kad skutek, kter udlme, ekneme a udlme jako vtlen bozi. My jsme se ovem v prbhu sv cesty od stravy boh odpojili a zaali jsme vit v mju - v iluzi, v dualitu a vydlen. A bude nam biosystmem svobodn proudit strava boh, uveden skutenosti nebudou moci dle existovat, protoe budeme vdt" vce. Pestaneme tak bt neten k utrpen ostatnch lid, nebo poslnm opravdovho vdce -jedince i nroda -je vdy jednat uvdomle a se soucitem, zvaovat a uspokojovat poteby druhch a vdy mt na pamti dobro vech. Vm tedy, e opravdov sluba lid ijcch ze svtla spov v podpoe spolenho utven a vzniku rje skrze hromadn osvcen a projeven skutenosti, e jsme vtlenmi bohy. Jedince me samozejm omezovat, jak mnostv energie pol thta - delta je schopen pijmat, uchovvat si a vyzaovat. K tomu, abychom mli nad druhmi moc, a tak dokzali uvdt do rovnovhy nebo potlaovat negativn nastaven pol, kter zpsobuj mn uvdoml lid (napklad politici, jejich motivy jsou asto podezel), potebujeme siln bio-systm a kad buka naeho tla mus bt naladna na mocn spektrum fialovho svtla, kter pin dar transformace. Kdy se zaneme zabvat tm, jak dalece ns mou pole ovlivnit, zanou z pohledu nauky o dimenzionlnm biopoli vstupovat do hry rzn faktory. Napklad i pole jedince, kter je nanejv ist a ulechtil, ale ije ve svt s pevaujcm polem beta, m jen omezen rozsah vlivu a vyzaovn. Silnj pole toti vdycky pehlu to slab. Vlny delta a thta vak maj samy o sob daleko vt rozpt pozitivnho psoben ne vlny alfa a beta. Kdy se lovk naladn na hladiny thta delta setk s lovkem naladnm na hladiny beta - alfa nebo kdy
219

je podobn naladnch lid vce, pak velice snadno pohlt signly thtadelta, kter vysl, nebo jejich ohromn pole beta - alfa jsou hladov. Chceme-li aby n vliv byl dlouhodob a efektivn, musme bt co mon nejist a nejsilnj, a dokonce i potom bude oblast naeho psoben svm rozsahem omezena. I kdyby tu dnes ve sv tlesn form byly ptomn bytosti jako Kristus a Buddha, zjistily by, e e jejich vlivu na tomto svt je omezena vce ne esti miliardami lid, kte jsou pevn naladni na pole beta - alfa. Avak pi prci s frekvencemi thta - delta plat, e pokud vedle sebe stoj dv takto naladn bytosti, jejich souet tvo mnohem vce ne dv. Take m vt poet lid se rozhodne napojit na pole thta - delta a vyzaovat spektrum fialovho svtla, tm dve na vech rovnch dojde k zaplaven, peprogramovn, viv a transformaci pol beta - alfa, kter pedstavuj hromadn vdom lidstva. Jde tu pouze o znalost pol - kdy j iji ze stravy boh a ty tak, a kdy se k nm pipoj nkdo dal a jet dal a tak dle, pak vliv naeho pole neustle poroste, a nakonec vichni lid na svt budou mt dostatek stravy. Sla jednoho lovka, kter je dobe pipojen, je o mnoho vt ne sla vtiny lid, jejich pipojen je slab. Sla jedince vychz z osobn touhy co nejvce zvit pjem chi a inn ji vyuvat. K tomu vede bezhonn ivotn styl, kter udruje naladn mozkovch vln na hladinch thta delta. Kdy ijeme tmto zpsobem, nejene na vech rovnch zskvme vbornou kondici, ale stvme se tak daleko efektivnjmi a empatitjmi lidskmi bytostmi. Sla spoleenstv se zrod tehdy, pokud jednotlivce, kte si zvolili takovto naladn, svede dohromady spolen vize, kter bude vem prospn. Tito jedinci potebuj mt odvahu, aby dokzali zmnit jakkoli vlastn model reality, kter nepin prospch vem. Spolen vize, velkorys model reality, touha spolen utvet spoleenstv, kter budou pracovat pro veobecn blaho, a schopnost vyuvat spektrum fialovho svtla, to jsou aspekty, je ve vsledku dok pinst celosvtov mr a harmonii. Nicmn vme, e, aby se svt stal lepm, mus se nejdve stt lepm lovk. Vzhledem k tomu, e vichni ovlivujeme pole svou existenc, pamatujme, e i neinnost je innost. 2. otzka: Take vy chcete ct, e kdy lovk pouije nstroje a prostedky uveden v tto knize, doke zskat dost sly na to, aby zmnil historick vvoj a transformoval svt ? Odpov: I kdy se to me zdt naivn - ano. Stle slym slova Jee Krista, kter ekl, e vechno, co dokzal udlat, meme dokzat tak, dokonce i ve vt me. ekl, e on a jeho Otec jsou jedno. J jeho slovm vm. Vm jim, protoe jsem hodn studovala kvantovou teorii, dkladn se seznmila s naukou o dimenzionlnm biopoli a meditovala
220

dost na to, abych vdla, e ta slova jsou pravdiv. Vm, e jsme vtlen bozi, e jsme tady, abychom si prothli tvr" svaly, e jsme prv dostali pleitost spolen stvoit svt, na nj budeme pyn. Prv to je nejvt dar plynouc ze stravy boh, kter nm prostednictvm sly BON dodv palivo, abychom to dokzali. Fenomn pjmu stravy z pol thta - delta znamen revolun pnos pro jednotlivce i pro cel svt. A bude pln pochopen a aplikovn, spust obrovskou ekonomickou, sociln a environmentln transformaci takovou, pro n souasn svt jet nen zejm ppraven. Natst ji tvo cel ada krok, kter pedchzej uskutenn vslednho cle, m se pedejde plinmu chaosu. V kadm kroku se toti postupn zrealizuje jen urit st tto transformace. Prvnm krokem pochopiteln bude perozdlen svtovch zdroj, (Tmto odkazuji na otzky probran ve tet knize edice Biofields and Bliss nazvan Madonna Frequency Planetary Peace Program.) nae bude nsledovat celosvtov vegetarinstv. Globln osvcen je cesta, kter spov v pokroku vdom lidstva jako masy. Jak jsme ji uvedli, umme hladinu tohoto vdom mit pomoc Schumannovy rezonance. V souasn dob in 7,4 hertz, co ukazuje, e samotn zem pedstavujc pole iv energie se u pohybuje na hranici zny alfa - thta. Nyn potebujeme, aby se vdom lid pizpsobilo vdom zem, a udrelo se na jej hladin. Jedin tak budeme moci pechod dokonit. To vysvtluje zrozen spirituality v naich sfrch i skutenost, e lidi nyn pohn siln touha po vym poznn, po skuten duchovn zkuenosti a po spojen se zdrojem bosk sly. Vichni jsme tak hladov, protoe se prv ozval gong svolvajc k veei a nae bosk chut se doaduj uspokojen. Nsledujc dv cvien bych rda vnovala vm i celmu svtu. Program Bosk vivy - technika 35: Znovunastaven pole Cvien: Kontrola intenzity osobnho vyzaovn Podvejte se do zrcadla - kde je vae ze ? Jak jasn je svtlo vaeho BON, kter vyzauje z vaich o, jisk ivotem a nadenm ? Kolik ze, spokojenosti, dobrotivosti a lsky v sob ctte ? (Pipomete si, e mnostv lsky, kterou ve svm ivot provte, mete svm ivotnm stylem bu zvit, nebo snit.) Pokud vae svtlo nez a vae srdce nezpv, do dejte si odvahu a pouijte techniky popsan v est kapitole v publikaci Strava
221

boh (Eugenika 2004). Osobn chci bt aktrkou ve svt thta - delta s rovn ticet ti, proto e pedstavuje pole, kde ctm, e se mi dostv pln stravy. Ve svt s polem beta a rovn sedm upadm do stavu ob ti. Tenhle svt je tvrd, nabz jen velmi omezen monosti a nedostv se mi v nm t mry vnmavosti, kterou potebu ji k tomu, abych to vechno rozpoznala, abych uvidla sv okol a ila v nm zpsobem, kter m nasyt. Dky tmto nedostatk pod po nem hladovm. Ten ustavin hlad podncuje zasvcenho, aby se vydal na cestu skrze jednotliv pole a aby bhem cesty sm sebe zdokonaloval. Pole reaguj, vy reagujete, j reaguji, a vci se mn. Vce ne est miliard hr v poli. Tak jako tak se vyvjme. Ale upnme svou pozornost jinam, vyjasnme si sv touhy, zvolme spolen cl, pouijme nkolik dobrch ladicch nstroj a dostav se zcela jin vsledek. Na m prci se mi lb ta skutenost, e je zamena na konstrukci zkladnch energetickch st. Toti k tomu, abychom se mohli stt opravdu spojenmi nrody na tto zemi, mus existovat stejn pravidla pro vechny. Zskat pro n vnou podpora v intelektuln diskuzi je tk, protoe stle vtina lid hladov a stle se opomjej zkladn pravidla, kter by vem lidem zajistila ivot ve zdrav. Kdy o tchto vcech hovom, vytkaj mi nkte lid plinou politinost mch stanovisek. Jenome pro m m vechno duchovn rozmr. Opravdov politick programy se mus zci vlek, a tm odstranit veker hladovn, jedin tak si zajistme mr. To, jak se vichni jako celek chovme, je pznan pro stvajc fzi na emocionln, duevn a duchovn evoluce a pro n materiln pokrok. Sami meme vidt, jak si jako drah vedeme, piem ns na to odkazuj i souasn mstn a svtov udlosti. Je snadn ohldnout se zptky, zamyslet se nad minulost a hodnotit, kritizovat a trestat. Nkdy to dlme, abychom si vzali ponauen, a pak jdeme dl. Ale opakovn stle stejnch schmat, kter nepinej trval pozitivn zmny, je jednodue maenm asu. Musme dlat mnohem vce. Kdy znovu splyneme s nam BON, zskme zdroj istoty a sly, kter ns vechny hluboce promn - morln i politicky - soucitn a natrvalo. Nedvno jsem si uvdomila, e bych mohla udlat jist kon, kter mi do budoucna zaru jednu okamitou zmnu. Je natolik obyejn, e jej lze docela snadno opomenout, pesto jej vak mete vyzkouet.

222

Program Bosk vivy - technika 36: Znovunastaven pole Cvien: Zmnou vnmn minulosti doshneme zmny budoucnosti Podvejte se zptky na svj ivot a pemlejte o darech, kter vm pinesl. Uvaujte o kadm vznamnm podntu i situaci vedouc k ivotn zmn a pemlejte o tom, co jste se dky n nauili. emu vs nauila - bolesti, utrpen anebo radosti ? Kter momenty vm pinesly potebn nejhlub po chopen, objasnn i proniknut do podstaty vc ? Kter udlosti ve vs vyvolaly pocit, e je vechno s vam svtem v podku ? Kdy jste poprv zaili extzi, nebo poctili vlnu Bo milosti ? A co chvle, kdy vechno plynulo v harmonii, milosrdenstv a svm vlastnm rytmem ? Podkujte za to vechno. Poehnejte polm ivota za to, e se spojila, aby vm umonila jednat a uit se. Vechno to uchopte a vychutnejte. Poplcejte se po zdech, a pitom si eknte nco na zpsob: Vborn, nauil jsem se toho hodn - tohle jsem j a tak je to v podku." Slibte si: Od tohoto okamiku ze sebe budu vydvat to nejlep, co ve mn je." Pak se upmn naprogramujte: BON, ve mj ivot, nala mj biosystm pes znu beta - alfa - thta na pole delta, abych mohl/a provat osobn rj, a pro vechny zosobovat zdrav, spokojenost, mr a blahobyt." To podpote tm, e si sv BON uvdomte a budete Ho milovat. Pijmte sv BON zptky pro Jeho bostv. Pihlaste se k nmu, protoe je mocn a protoe je pmo spojen se srdcem Matky Bo. Provdjte meditaci dech lsky tak vydatn, e dokete, e vae srdce je zrcadlem Jejho srdce - budete ctit, jak Jej lska pulzuje v kadm z vaich pol. Pak pijmte rozhodnut, e vichni meme plout ivotem na vlnch Bo milosti, podpoeni radost a smchem. Jestlie na sv cest ivotem hledte Boha, zjev se vm.

223

(15) Kapitola 2 - dl II

NEJVT DAR
V poslednch vce ne tiaticeti letech, kdy jsem vdom zkoumala pole alfa, thta a delta, jsem byla obdarovna mnoha vcmi. Protoe jsem se narodila s ohromnm hladem, nikdy jsem se nemohla na cel ivot usadit ve svt, jeho poleje beta. Vdycky jsem toti vdla, e tu existuje mnohem vce toho, co mme objevit a prot. V naem poli se kad lovk rod se semnkem boskho rstu - se semnkem, je ukrv netuen monosti. Kdy o nj a do rozpuku peujeme, oteve nm brny k na dui, kter pochz z rje. To semnko kl bhem asu strvenho ve vech polch - pole beta pedstavuje jeho pdu, pole alfa mu poskytuje vlhu, pole thta Slunce a pole delta mu dv lsku, aby rozkvetlo a odhalilo smysl a krsu toho veho. V poli delta pouvme vnitn zrak, vnitn sluch a smysly, jimi vnmme, e trvalo cel ivoty, ne se semnko stalo dokonalm. S na dokonalost se dostavuje poznn, kter nelze popsat slovy. Ano, je pravda, e meme svj biosystm nasytit takovm mnostvm stravy pochzejc od Boha v ns, e se vechny nae otzky rozplynou. Kret po zemi a nemuset u nic hledat - to je samo o sob zzrak, nebo nm umouje uvdomit si a vit si ptomnho okamiku. Ano, je pravda, e Bh v ns doke n biosystm zaplavit takovou radost, lskou a svtlem, je dohromady nasyt nejhlub roviny naeho byt, m ns osvobod od jakkoli poteby. Ano, je pravda, e kdy se koupeme ve vlnch hladiny thta - delta, je nm umonno natolik pochopit mechanizmus a zzrak stvoen a poznat dokonalost toho veho, e to v ns vyvol neutuchajc posvtnou ctu. Zashne ns to tak, e se nm nedostv slov. Zashne ns to nevysvtlitelnm zpsobem, no, je pravda, e se meme setkat se svatmi bytostmi velkho svtla, moudrosti a lsky, kter s nmi ve stavu samdhi a blaenosti krej sframi rje. Tak je pravda, e tam v ns pebv svat bytost, kter kme To bosk v ns - svobodn bytost, kter nezn dn hranice. Jej nejvt radost je vdechovat nm ivot, milovat ns a peovat o ns, zatmco se sname probudit a rozpomenout se, kdo jsme. Ano, je pravda, e kdy se rozpomeneme, kdo jsme, jednm z dar, kter od svho BON dostaneme, je osvcen. Pi tomto proitku jsme zcela zaliti svtlem, poznme jsoucno vekerenstva a zaplavuje ns radost, nebo se nachzme v ptomnosti nejvy ndhery a stle tuto ndheru
224

pociujeme. V tomto stavu byt vechno vidme z Bo perspektivy, a proto vechno dv smysl - veker byt m sv opodstatnn a rytmus, a vechno je dokonal tak, jak je. V tomto stavu uvdomn dokeme pochopit vechen ivot jako celek a vidt jej v cyklech, odvjejcch se v ase - vidt, jak se pirozen vyvj, zen boskou DNA, kter diktuje jeho evoluci. Osvcen je proitkem, kter nikdy nekon. Pedstavuje cestu, nikoli vak jej cl. Jestlie jsme vyivovni svtlem bosk stravy, neznamen to, e nejvtm darem, kter dostaneme, je osvcen. Pinou toho je, e nae zkuenosti uvnit dosaenho pole delta jsou omezen naimi schopnostmi pijmat a zachzet s frekvencemi, kter vyzauje BON. Proces osvcen pokrauje i u Krista, Buddhy nebo Mohameda, a to tm, e na svch cestch lsku rozdvaj a dostvaj ji od ns zptky z vdnosti za jejich ptomnost. Dal dary, kter strava boh pin, jsou proniknut do podstaty a zjeven. Pochzej z vdom v poli thta - delta, odkud ji mnoho lid dostalo jasn informace o tom, jak nai planetu pivst zpt k osvcenjmu zpsobu existence. Ano, zem m anci vstoupit do milnia velkho mru. Aby se tato pleitost mohla promnit ve skutenost, dostvaj mnoz metafyzici pokyny, e nesta, kdy pouze peklenou nebe a zemi, ale e tak musej zaplavit pole beta - alfa ctnostmi pol thta - delta. Pnosy zn thta - delta objevili tak amani, z nich mnoz jsou vedeni k tomu, aby psobili jako mosty mezi svty. Musme tedy doshnout toho, aby se nae biosystmy transformovaly a pracovaly jako bosk vyslac stanice, kter dok zachycovat a vyzaovat fialov svtlo. Ano, je pravda, e se lidem ivcm se vhradn fialovm svtlem otevraj asn sfry tvoivosti a ivotn sly, je je nut posouvat se kupedu, rst a rozvjet se takovmi zpsoby, kter se a vymykaj fantazii. Dje se tak proto, e se zbavuj iluz o sv velkoleposti a souasn je napluje poznn, e vechny vci jsou dokonal a zrove kad z nich me bt naladna trochu jinm zpsobem, m dok pinet vsledky, kter jsou dobr pro vechny lidi. Toto pronikn do podstaty vc mnoh z ns syt u dlouhou dobu. V souasnosti je mon jedinm smyslem stvoen ivota na zemi zkuenost, kterou zskme, kdy rozvineme sv soucitnj roviny emocionln citlivosti. Vychzm z toho, e spektrum bosk matesk lsky nm poskytuje ohromujc klu proitk, z nich meme erpat svou vivu. Vme vak, e vyivovat jen sebe sama u nen dostaujc, protoe jsme vstoupili do asovho cyklu, kdy svou ptomnost musme vyivovat i ostatn. Dlat mn znamen poprat svatou podstatu due, a tedy mt stle hlad. Knihu bychom mli ukonit tak, jak jsme ji zaali - poznnm a pijetm,
225

e nejvt dar stravy boh spov ve vivnm poli jej lsky. Omram Michael Ajvanov jednou ekl: Moudrost tkv v pochopen, e ze veho nejdleitj je lska... Inteligence, kter nerozum faktu, e lska mus mt pednost, e se vechno mus dt pro lsku, v lsce a skrze lsku, ve skutenosti inteligenc vbec nen... Lskaje podstatou veho, a jestlie ji lidstvo uin hybnou silou kadho aspektu svho ivota, jej mohutn r se pemn v oslniv svtlo, kter osvt lidskou inteligenci. Osvcen pochz jedin z lsky." Podle nauky o dimenzionlnm biopoli je vechno doasn, pomjiv. Ve podporuj pole energi, kter se nepetrit sluuj, tan a pulzuj ve vlastnm rytmu a vytvej svty. Zkladem energetick st, kter vechno podpr a propojuje, je lska. Na na cest skrze poleje pro mnoh nejvtm darem, kdy objev, poct a doopravdy poznaj jej hloubku a i - jsme pece zrozeni, abychom se napjeli z proudu bosk vivy. Poznat, a pesto ignorovat jej ptomnost, je jako t s asovanou bombou. Vdy sla BON pedstavuje stelu, kter prahne po lsce a jen hled cl. Klem k jej magick i je istota srdce. Pro ty, kdo maj srdce ist, jsou vechny e oteven. Lska nikdy nen zleitost rozumu. Nesta sama o sob na to, aby poskytla svtu vekerou potebnou vivu. Me to dokzat jedin s pispnm partner - moudrosti a soucitu, co jsou dary, kter dmaj v srdci kad bytosti jako semnka, je jsou pipravena vyklit, jakmile se vrtme do pole lsky. Umn lsky znamen bt lskou. Vytvoen Boho BON Tdny jsem sedvala na svm oblbenm moskm behu a uvaovala jsem o Strav boh a Bosk viv. Cekala jsem, a ke mn pijdou zvren slova knihy. Symbolick vznam tto frze nepominul ani se skutenost, e jsem se musela vrtit dom do msta, protoe tam jsem mla dostat posledn vnuknut - a kdy jsem sedla na gaui vedle svho milovanho manela, ta zvren slova pila. as strven v ramu na pobe m poslil, umonil mi rozjmat a odruit nkter bolesti. Jenome tm, jak megadvky srjajgy znovu nabily m pole a vnesly svtlo do hlubokch, tmavch mst mho byt, zaala jsem pociovat thu neustlch vpad ze strany status quo, take jsem si asto pipadala, jako bych se ocitla v boxerskm ringu Muhammada Aliho, v ringu ivota. Tuto zvrenou kapitolu jsem pepisovala nkolik tdn, protoe jsem ctila, e musm dospt dle ne k takovm vrokm jako Vechno, co potebujeme, je lska," nebo Pi setkn s ostatnmi lidmi jednejme moude a se soucitem". Myslm si, e kdy budu opakovat otepan pravdy, nevystihnu tm dostaten skutenost. Potebujeme vc. Potebujeme nvody, recepty, rychl a snadnj een (ta opravdu 226

existuj) a hodn dvry a vry. Tak potebujeme inspiraci a stravu z hlubch rovin, aby se nae BON mohlo uvolnit a zat rst. Vechny nstroje, prostedky, mylenky, programy, diskuze a otzky uveden v tto knize pedstavuj zdroje stravy, jejm smyslem je pinst jeden mimodn vsledek - vytvoit z naeho vlastnho BON Bo BON. BON, kter ns spojuje, pinese svtu trval mr. Domnvm se, e svt nm u zcela srozumiteln oznmil, e jsme pipraveni, abychom pijali jin rytmus - copak vlky a nsil v ns neprobudili touhu po zmn ? Mnoho lid se v souasn dob pt: Co je teba k naladn pol na trvalou harmonii a mr ? Co je teba k tomu, aby bylo lidsk srdce vlkno zpt do pole laskavosti a soucitu ? Po em skuten hladovme a odkud pochz prav strava ? Spolen pedivo pravdy splt dohromady uen Buddhy, Mohameda, Krista a vech svatch bytost. My vichni vlastn tvome jednotu. m dokonalejmi se stvme, tm snze chpeme jejich podstatu. I my jsme vybaveni k tomu, abychom se stali Mistry - zle jen na ns samotnch, zda se pro to rozhodneme. Velk mnostv z toho, o co se svat s nam svtem podlili, je pro m vnitn byt velmi pitaliv. Je naivn vit takovou mrou v lidskou pirozenost ? Je naivn oekvat a vdt, e mme monost rozhodnout se a e se rozhodneme podporovat nejvt dobro ? Je pli arogantn kat, e jsme zrozeni k obrazu Boha, a e zatmco jsme strvili cel ivoty zboovnm vech Boch posl a boh, jaksi jsme pehldli nejvt zjeven v naem svt, jm je monost sledovat rozkvt naeho BON a dostvat od Nho stravu ? Nen dvod, abychom zboovali jednu bytost, a u by lo o boha, guru, prezidenta i svtce. Nechejme toho, nebo v kadm z nich najdeme trochu svtla, trochu lsky, trochu moudrosti a kousek laskavho a soucitnho srdce. Milujme je pro jejich skutky. Kdy se jim podvme do o, nepochybn uvidme, kolik svtla v nich maj. Ve druhch stejn dokeme rozpoznat jenom to, co je v ns samotnch. To, zda maj ist srdce, poznme podle jejich vnitnho svtla. Ano, je pravda, e oddat se BON je snadn, kdy poznme jeho dary. To, e z naeho BON vytvome Bo BON znamen nae spojen s logem Slunce, kter je svtlem v pozad vekerho ivota. Oddanost BON pak zv intenzitu zen lsky Matky Bo v energetickch stch, co umon polm, aby ns vechny vyivovala a uspokojila n hlad po lsce a sjednocen. Tm, e prohlsme sv vlastn BON za Boha, dojde pirozen k tomu, e vytvome Bo BON v kad bytosti. Tento akt pinese vem zdrav, spokojenost, mr a blahobyt. Jenom my sami meme ukojit svj hlad. Stravu, kter nm k tomu poslou, mme na dosah - to, zda ji budeme chtt, zle na na volb, piem je snadnji nalzt a je radost ji okusit. M osobn cesta skrze pole ivota pokrauje dl, stejn jako
227

tanec, jeho novm krokm se musm nepetrit uit, protoe pole se neustle promuj s tm, jak postupujeme do vych kol hry, kterou nazvme ivot. Vechno probh v cyklech a skrze to vechno se stle znovu rodme. Sedm vedle svho otce a drm ho za ruku. Je huben a chladn. V hlubokch modrch och vidm svtlo. Vzdv se ivota, a proto mu ke svtl. Kad den se pro ns stv vzcnm, protoe vme, e u jich mnoho nebude. Vm, e a odejde, budeme se moci spolu setkvat pomoc paprsk lsky, kter navdy spoj nae srdce. Namast vm vem - Jasmuheen

(16)

O Jasmuheen
Autorka 24 knih, lektorka pednejc na mnoha mstech svta, vedouc vzkumu v oblasti prnick stravy, zakladatelka Self Empowerment Academy, asistentka C.I.A. The Cosmic Internet Academy, vydavatelka a redaktorka elektronickho informanho bulletinu M.A.P.S. Ambassadry Newsletter - The ELRAANIS Voice (TEV) www.jasmuheen.com/who.asp#editor 1957 - Narodila se v Austrlii, v rodin norskch pi sthovk. 1959 - Zaala se orientovat na vegetarinstv. 1964 - Zahjila studium chi. 1971 - Objevila e svtla. 1974 - Byla zasvcena do star vdsk meditace a vchodn filozofie. 1974 - Zaala s pravidelnmi psty. 1974 - Objevila telepatick schopnosti. 1975-1992 - Vychovvala dti, studovala a aplikovala metafyziku, vystdala rzn zamstnn. 1992 - Sthla se ze spolenosti, aby se mohla vnovat metafyzickmu ivotnmu stylu. 1992 - Setkala se s Mistry Sluby svtu. 1993 - Podstoupila zasvcen do prny a zaala t ze svtla. 1994 - Zahjila sedmilet vzkumn projekt o bosk viv a prnick strav.
228

1994 - Spolu s osvcenmi Mistry zahjila program veobecn sluby. 1994 - Prostednictvm channelingu obdrela prvn z pti svazk sdlen, kter pedali osvcen Misti. 1994 - Napsala knihu Jn Resonance (V rezonanci). 1994 - V Austrlii zaloila elf Empowerment Academy. 1994 - Zahjila pednky na tma sebeovldn. 1994 - Zaloila informan bulletin The Art of Resonance (Umn rezonance), kter pozdji pejmenovala na The ELRAANIS Voice. 1995 - Hodn cestovala po Austrlii, Asi a Novm Zlandu, kde pednela o poznatcch tkajcch se sebeovldn. 1995 - Napsala knihu Pranic Nourishment (Living on Light) - Nutritionfor the New Millennium (Prnick strava (Zt ze svtla) - Viva pro nov tiscilet). 1996 - Byla vyzvna, aby na svtovou scnu uvedla poznatky z vzkumu prnick stravy. 1996 - Ve spoluprci se svtovmi mdii zahjila program osvty. 1996 - Vytvoila a ve tiaticeti zemch zaloila International M.A.P.S. Ambassadry. 1996 - Vytvoila bezplatn internetov strnky CLA. - The Cosmic Internet Academy, poskytujc informace o pozitivnm osobnm i svtovm vvoji. 1996-2001 - S programem Back to Paradise (Nvrat do rje) procestovala Evropu, Spojen krlovstv, USA a Brazlii. 1996-2002 - Ve svtovch mdich pedstavila osmi stm milionm lid boskou slu a boskou vivu. 1997 - Zahjila ppravy vdeckho vzkumnho projektu v oblasti it ze svtla. 1997 - Zaala pracovat na trilogii Our Camelot Trilogy (N Camelot), napsala knihu The Game of Divine Alchemy (Taje bosk alchymie). 1997 - Zaloila spolenost M. A. P. S. Ambassadry Alliance - spolenost lid odhodlanch pracovat pro harmonii a mr. 1998 - Na mezinrodnm turn prezentovala program Dokonal ovldn. 1998 - Napsala knihu Our Progeny - the X-re-Generation (Nai potomci Re-generace X). 1999 - Napsala knihu The Wizards Tool Box (arodjova skka s ninm), kterou pozdji pepracovala na Biofields andBliss (Biopole a dokonal tst). 1999 - Napsala knihu Dancing with my DOW: Media Mania, Mastery and Mirth (Tanm se svm BON: Mnie mdii, Mistrovsk ovldn a vesel nlada).
229

1998-99 - Napsala a vydala knihu Ambassadors oj Light - World Health & World Hunger Projed (Velvyslanci svtla - Projekt svtovho zdrav a svtovho hladu). 1999 - Zaala oslovovat vldy rznch zem s nvrhy een tkajcmi se problmu hladu a zdrav. 1999 - Na mezinrodnm turn pedstavila Blueprint for Paradise (Pln rje). 1999-2001 - Zahjila mezinrodn ppravu M.A.P.S. velvyslanc. 2000 - Bhem mezinrodnho turn nazvanho Dancing with the Divine (Tanec s bohem) navtvila osmadvacet klovch mst, kde podpoila volbu terick vldy a ped stavila program Luscious Lifestyle Program L. L. P. (Ab solutn blaho jako ivotn styl). 2000-01 - Napsala velkou, bohat vpravnou ezoterickou knihu Cruising into Pradise (Plavba do rje). 1999-2001 - Napsala knihu Divine Radiance - On the Road with the Masters of Magie (Bosk ze - Na cest s Mistry magie). 2001 - Napsala prvn knihu edice Biofields and Bliss - Four Body Fitness (Biopole a dokonal tst - tyi tla v dobr kondici). 2000-01 - Odstartovala program OPHOP - One Pe-ople in Harmony on One Planet (Harmonie jednoho nroda na jedn planet). 2001 - Napsala druhou knihu edice Biofields andBliss - Co-Creating Paradise (Spolen stvoen rje). 2001 - Odstartovala projekt Recipe 2000 (Recept 2000) - nvod, jak na zemi doshnout spolenho zdrav, spokojenosti, mru a blahobytu pro vechny. 2002 - Spustila internetov strnky www.jasmuheen.com kter zahrnuj programy Perfect Alignment, Perfect Action a Holistic Education (Dokonal spojen, Dokonal jednn a Holistick vzdlvn), a jejich clem je I. R. S. - Instigate, Record and Summarize Humanity's Co-Creation of Paradise (podncovat, zaznamenvat a rekapitulovat ast lid na spolenm stvoen rje). 2002 - Absolvovala svtov turn Divine Radiance - Four Body Fitness Unity 2002 (Bosk ze - tyi tla v dobr kondici - Jednota 2002). 2002 - Obdrela, napsala a v bezplatn elektronick Madonna Frequency Planetary Peace Program (Progam frekvence Madony a celosvtovho mru). 2002-03 - Napsala knihu The Food of Gods (Strava bohu). 2003 - Vydala se na svtov turn Divine Nutrition & The Madonna Frequency Planetary Peace Project (Projekt bosk vivy, frekvence Madony a celosvtovho mru)
230

(Zde pokrauje vet doloen z novjch knek. Digitizr nzvy nepekldal.) 2004 - Napsala The Law of Love then toured with - The Law of Love and Its Fabulous Frequency of Freedom. 2005 - Napsala Harmonious Healing and The Immortals Way, then toured with the - Harmonious Healing. 2005 Zaala pracovat na The Freedom of the Immortals Way plus continued with writing The Enchanted Kingdom Trilogy & The Prana Program for Third World Countries. 2005 - Prezentuje THE PRANA PROGRAM to the Society for Conscious Living at the United Nations Building in Vienna Nov. 2005 2006 - Mezinrodn turn s THE PRANA PROGRAM 2007 - Mezinrodn turn zameno na THE SECOND COMING a SECOND CHANCE DANCES. 2007 - Spout THE EMBASSY OF PEACE on 07-07-07 a pokrauje s vpkovmi programy for Ambassadors of Peace & Diplomats of Love. 2007 - Vydv The Bliss of Brazil & The Second Coming 2008 - Vydv The Enchanted Kingdom Series po 6. rocch od napsan The Queen of the Matrix, The King of Hearts and Elysium. 2008 - Rob turn s Future Worlds Future Humans. 2008 - Vydv knihu Sacred Scenes & Visionary Verse 2008 - Dala ke staen knihu 4 v Enchanted Kingdom srii. 2009 - Vydv Universal Harmonization Program for the Embassy of Peace, focusing on research into extraterrestrial intelligence. 2009 - Vydv Meditation Magic 2009 - Vytvoila a vydala Embassy of Peace Programs & Projects Training Manual for the Embassys Ambassadors of Peace and the Diplomats of Love (17)

Vzdlvac pruky a knihy, kter vydala Jasmuheen a S.E.A.


In Resonance (V rezonanci): Tuto knihu lze pirovnat k pruce pro automechaniky s tm rozdlem, e pojednv o seizovn a vylaovn ty tl - fyzickho, emocionlnho, mentlnho a spiritulnho - kter jsou pedstavena jako systmy. Tm, e s tmito tly pracujeme, mme doshnout blaenho ivota. Kniha, oprajc se o dvacetilet vzkum, pin informace o star moudrosti, kter dopluje mnoha praktickmi technikami od prce s dechem a svtlem, bilokace, univerzlnch zkon a po
231

telepatickou komunikaci. Vechny sleduj pozitivn zmny. (Druh msto v Esotera Magazine Bestseller - Nmecko, srpen 1998.) Knhaje dostupn v elektronick form. Prvn kniha edice Living on Light - Divine Nutrition Series (t ze svtla Bosk viva): Pranic Nourishment - Nutritionfor the New Millennium (Prnick strava - Viva pro nov tiscilet): tvrt autorina kniha l jej cestu k ivotn energii chi jako viv a pin zkuenosti, kter na n zskala. Rovn detailn popisuje postup, kter j umonil ivit se touto energi fyzicky. Kniha dle pojednv o nesmrtelnosti a prostedcch k zastaven procesu strnut. Publikace vyla v patncti jazycch a je dostupn v elektro nick form. Druh kniha edice Living on Light - Divine Nutrition Series (t ze svtla Bosk viva): Ambassadors of Light - Living on Light - World Health & World Hunger Project (Velvyslanci svtla - t ze svtla - Projekt svtovho zdra v a svtovho hladu): Dest kniha, kter navazuje na au torin bestseller Pranic Nourishment - Nutritionfor the New Millennium. Jasmuheen zde nabz praktick een problm souvisejcch s celosvtovm zdravm a celosvtovm hladem. Ta vyaduj, aby se lid zaali vn zabvat celosvtovm odzbrojenm, odputnm dluh tetmu svtu, holistickmi osvtovmi programy v oblasti dlouhodobho zachovn zdroj a v neposledn ad nastolenm klidu. Kniha pedstavuje soubor poznatk, nvod a doporuen, kter, pokud se opravdu pouij, zmn cestu, po n lidstvo jde. Dokete si pedstavit svt bez vlek, hladu a strachu ? Dokete si pedstavit svt, v nm nen dn neklid, svt, kter je sjednocen a v nm se ct veker ivot ? To jsou sny velvyslanc svtla. Kniha vyla v elektronick form. Tet kniha edice Living on Light - Divine Nutrition Series (it ze svtla Bosk viva): The Food of Gods (Strava boh), Streams of Consciousness - Vol. 3 (Proudy vdom - tet svazek): Jedna z pti inspirativnch sbrek zpis seslanch a pijatch uen, kter autorka zachytila v letech 1993-97. Tato uen, je se vyznauj nadasovou moudrost, inspiruj lovka k dosaen mistrovstv. Vylo elektronicky. Prvn kniha edice Our Camelot (N Camelot): The Game of Divine Alchemy (Taje bosk alchymie): Kniha vyprv o novodobch arodjch a jejich uedncch, o vesmrnch rytch z vesmrnho Camelotu, o slv Artuova Came-lotu a jeho vznamu v souvislosti s rjem, po nm dnes znovu toume. Dotk se galaktick historie, paralelnch svt, rol andl, naich padk, zmrnho pokouen bla a dalch tmat. Knhaje dostupn v elektronick podob. Druh kniha edice Our Camelot (N Camelot): Our Progeny - the X-reGeneration (Nai potomci - Re-generace X): Tato z sti autobiografick kniha pin hlubok zamylen nad souasnou mladou generac a jej rol
232

v novm tiscilet. Zabv se volbou ivotnho stylu a ivotem naplnnm soucitem, mrem a smyslem, piem nabz tolik potebn nvody tkajc se zitk a zkuenost, jimi lovk mus projt, aby doshl dosplosti. Svm odvnm a pragmatickm nhledem na uvn drog a drogovou zvislost, sebevrady a smrt, sex, incest, minul ivoty, stravovac nvyky, zachovn zdroj, demokracii a svodn rozhodovn, andly a guru, nebesk a bosk sly, otevr Jasmuheen mnoh otzky, kterm dnen generace el. Kniha vyla v elektronick form. Dancing with my DOW - Media Mani a Mastery and Mirth (Tanm se svm BON: Mnie mdii, mistrovsk ovldn a smch): Kniha popisuje obdob nkolika let, kdy se autorka vypodvala s mni celosvtovch mdi, zatmco se stle hloubji noila do role modernho zasvcence i toho, koho nazv nositelem zmny". Jasmuheen vyprav sv pbhy, kter prozrazuj umn mistrovskho ovldn a vesel nlady. Vyprv pbhy eny, kter usiluje o to, aby vsledky jejho mnohaletho vzkumu, je mohou pinst pozitivn zmny, doshly pijet. Na mdia pitom v nkterch kapitolch nahl z odlin perspektivy, zpsobem lidskm, a navc vtipnm. Tato kniha vznikla z pvodnho denku, kter ml fungovat jako osobn terapie a kter si Jamuheen psala, aby si ulevila od tlaku mdi. Pot, co postupem asu vystoupila ped osmi sty miliony lid, kdy na svtovou scnu uvedla boskou slu a boskou vivu, sthla se z mdi hlavnho proudu. Kniha rovn uvd efektivn nvody, jak bychom mli se zstupci mdi jednat. Vyla v elektronick form. Cruising into Paradise (Plavba do rje): Bohat vpravn ezoterick kniha, kter podporuje proudn energi. Obsahuje programovac techniky, cvien, anekdoty, humorn citty a star moudra. Studentm ezoteriky a lidem, kte usiluj o provn rje, poslou jako skvl pruka. Mete ji tak podit ptelm jako drek, urit jim udl radost. Divine Radiance - On the Road with the Masters of Magie (Bosk ze Na cest s Mistry magie): Podrobn zprva o ivot posl Mistr magie. Jasmuheen popisuje nitern pbhy o zitcch a vzjemn komunikaci s tmi, kter nazv Mistry alchymie. Dle uvd prostedky transformace a tipy, jak se zdokonalit v bosk komunikaci, v porozumn Bom zjevenm a tak dle. Knhaje dostupn v elektronick podob. Prvn kniha trilogie Biofields and Bliss (Biopole a dokonal tst): Four Body Fitness (tyi tla v dobr kondici): Uebnice pro koly, v n Jasmuheen a Jeff vysvtluj nauku o biopoli, je doplnna programovacmi kdy a recepty na ivotn styl, kter zajist vnitn i vnj mr, uvede v soulad vechny lidi a vyvol velk zmny. Funguje jako most, kter spojuje odvkou moudrost s futuristickou vdou. Rovn pedstavuje nauku o vym svtle z oblasti modern bioenergetiky a jej vyuit k dosaen dokonalosti lovka i svta. Kniha podrobn pojednv o programu Recipe
233

2000 (Recept 2000) a nabz adu praktickch technik pro spn ivot. Vyla v elektronick form. Druh kniha trilogie Biofields and Bliss (Biopole a dokonal tst): CoCreating Paradise (Spolen stvoen rje): Kniha na zklad nauky o dimenzionlnm biopoli pojednv o jemnm vylaovn socilnch a celosvtovch pol s clem stvoit rj na zemi. Nabz jednoduch a inn nstroje a prostedky pozitivn transformace. Tak uvd pehled rznch nboenstv, star moudrosti, principy kvantov fyziky a techniky k poslen sebe sama a mru. Kniha je dostupn v elektronick form. Tet kniha trilogie Biofields and Bliss (Biopole a dokonal tst): The Madonna Frequency Planetary Peace Project (Program frekvence Madony a celosvtovho mru): Kniha pin slogan Zmte cl a zmnte budoucnost". Pedstavuje devt praktickch projekt, aknch pln, dohod a ladicch nstroj, jimi lze odstranit prapvodn dvody a piny vlek a terorizmu, a tak nastolit hlubok a trval celosvtov mr. Aktuln, dokonale akn kniha pro souasn tiscilet. Je k dostn i v elektronick podob.

V bohu nehledejte nic mystickho. ivot, to je znalost biopol a kd." Odkazy na internetov stnky:
Fyzick, emocionln, duevn a duchovn zdrav www.jasmuheen.com/how.asp#dowrecipe Prnick strava: www.jasmuheen.com/who.asp#lol Jasmuheen na turn: www.jasmuheen.com/where.asp#travel Setkn a kolen: www.jasmuheen.com/what. asp#retreat Bezplatn internetov server: www.jasmuheen.com/signup.htm

234