"Merekaitulah orang-orang yang dib al as deng an kedudukan-kedudukan tinggi (di surga) dengan sebab kesabaran mereka " Al Furqaan

[25] : 75).

www.salafiyunpad.wordpress.com

Judul Asli Hakikat Sabar Judul Ebook Hakikat Kesabaran Sumber www.muslim.or.id Penulis Abu Mushlih Ari Wahyudi Desain dan tata letak Abu Zayd Amirulhuda Romadhoni Penerbit Pustaka elPosowy Terus Be/ajar dan Be/ajar Alamat Km 21 dJatinangor Homepage:www.salafiyunpad.wordpress.com Email: salafiyunpad@yahoo.co.id Diperbolehkan menyebarkan ebook ini untuk kepentingan dakwah dan bukan untuk tujuan komersil Cetakan Pertama Dzulhijjah 1429 H I Desember 2008

~

~

-I
~

",\uOpad.WortY.
b

~~'<:g

e\-PO,so:O~ \) :E !"
",LtJ-

,~ ~~

c.1' ,..v.. \s
.? ~
~ :;;.,
-J.~

':~hS_.. IJ:' <

~09:

~ .,;I~';

"'".,
III

DAFTAR lSI (iii) MENGENAL SABAR .(1) -PengertianSabar (1) -Macam-Macam Sabar (1) SEBAB MERAIH KEMULlAAN (3) SABAR OALAM KETAATAN (5) -Sahardalammenuntut ilmu (5) -Sabardalam mengamalkanilmu (6) -sabar dalamberdakwah (7) -Sabar dalam kemenangan (8) -sabar dl Atas Islam (10) SABAR MENJAUHI MAKSIAT (13) SABAR MENERIMATAQDlR (16) SABAR DAN TAUHIO .(17) HUKUM MERASA RIOHATERHADAP MUSIBAH SABAR DAN SYUKUR (26) HIKMAH DlBAUK MUSIBAH (29) DOA APABILA TERTIMPA MUSIBAH (32) MARAH SAAT TERTIMPA MUS1BAH? (37) ·Tingkatan Pertama: Marah (37) ·TingkatanKedua: Bersabar (S8) ·TingkatanKetiga MerasaRidha (39) ·tingkatan Keempat:Bersyukur (40) BALASAN BAGI ORANG YANG SABAR (41) ·Surgabagi Orangyang Sabar (43)

..,,.'1,

(23)

" (Syarh Tsalatsatul Ushul.... 3: bel-PO<\. konsisten menjalankan ketaatan.ilVOI'% MENGENAL g SABAR terjaga dari kemaksiatan. dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. 1 ..... "Kedudukan sabar dalam iman laksana kepala bagi seluruh tubuh.!" 'l> '<f ~e abaf' aClalah pilar kebahagiaan seorang hamba...o ~ ~~ .1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan... haL 95) Pengertian Sabar S ~ '" .. Dengan kesabaran itulah seorang hamba akan «LL Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin rahimahullah berkata. haL 24) Macam-Macam Sabar . "Sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. I liunpad." (AI F awa 'id. menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah. Apabila kepala sudah terpotong maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh. serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah ...

berupa berbagai hal yang menyakitkan dan gangguan yang timbul di luar kekuasaan manusia ataupun yang berasal dari orang lain (Syarh Tsalatsatul Ushul....... Bersabar dalam kepadaAllah menjalankan ketaatan Bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkanAllah Bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang dialaminya. 3.. I Syaikh Muhammad bin ShalihAl 'Utsaimin rahimahullah berkata. 2... haL 24) . 1 . "Sabar itu terbagi menjadi tiga macam: 1.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 ..

1 .LL .B'fsn~a'H'teraih kenikmatan abadi yaitu surga. Beliau menyebutkan bahwa sebab terbesar untuk bisa meraih itu semua adalah iman dan amal shalih.. "Keselamatan atas ka"M~~." (QS. "Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat. I SEBAB MERAIH KEMULIAAN D i dalam Taisir Lathijil Mannaan menggapai berbagai Syaikh As yang Sa'di rahimahullah menyebutkan sebab-sebab cita-cita untuk tinggi.... Di antaranya adalah kesabaran.kat ~ CD ~ ~ Il :. Di samping itu. Begitu pula sabar menjadi sebab hamba.. Yaitu mintalah pertolongan kepada Allah dengan bekal sabar dan shalat dalam menangani semua urusan kalian. ada sebab-sebab lain yang merupakan bagian dari kedua perkara ini.0 9& <. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah ta'ala... Sabar adalah sebab untuk bisa mendapatkan berbagai kebaikan dan menolak berbagai keburukan. Al Baqarah [2]: 45)..1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 ... Allah ta 'ttla~13~~an n kepada penduduk surga.<@el/.

." (QS. " (QS. 375) .. Al Furqaan [25] : 75).. Selain itu Allah pun menjadikan sabar dan yakin sebagai sebab untuk mencapai kedudukan tertinggi yaitu kepemimpinan dalam hal agama... hal." (QS. I kesabarankalian.ArRa'd [13] : 24).... Allah juga berfirman. "Dan Kami menjadikan di antara mereka (Bani Isra'il) para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan titah Kami.. As Sajdah [32]: 24) (Lihat TaisirLathifil Mannaan. "Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi (di surga) dengan sebab kesabaran mereka..1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . 1 . Dalilnya adalah firman Allah ta 'ala. karena mereka mau bersabar dan meyakini ayat-ayat Kami.

w..L.. "Ihnu itu tidak akan didapatkan dengan banyak mengistirahatkan badan". 9'e <. kekurangan harta. jauh dari keluarga dan tanah airnya.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 ... mencatat dan memperhatikan penjelasan serta mengulang-ulang pelajaran dan lain sebagainya. Or untuk menahan rasa lapar.. I SABAR DALAM KETAATAN . hanya karena kegiatannya menuntut ihnu.. apalagi orang lain yang hubungannya jauh darinya. Maka dia hams bersabar ... Sehingga dia hams bersabar dalam upaya menimba ilmu dengan cara menghadiri pengajian-pengajian... sebagaimana tercantum dalam shahih Imam Muslim.I- 90 m gangguan yang hams dihadapi oleh seseorang yang berusaha menuntut ihnu. 1 . ~ '<' o "Beta'fu~s-']j'a~yak ~ N ~. Terkadang seseorang hams menerima gangguan dari orang-orang yang terdekat darinya.. t ~\ ~ ~ e\-PO&. Semoga Allah merahmati Yahya bin Abi Katsir yang pemah mengatakan..f ~'lunpad. Tidak ada yang bisa bertahan kecuali orang-orang yang S: Sabar Dalam Menuntut Dmu aikh Nu'man mengatakan. .

.. bahkan terkadang dengan kedua-keduanya. maka cukuplah Allah sebagai penolong bagi kita. I mendapatkan anugerah ketegaran dari Allah. "Dan orang yang ingin beramal dengan ilmunya juga hams bersabar dalam menghadapi gangguan yang ada di hadapannya... 1 ... dan terkadang berbentuk gangguan fisik.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . Apabila dia melaksanakan ibadah kepada Allah menuruti syari'at yang diajarkan Rasulullah niscaya akan ada ahlul bida' wal ahwaa' yang menghalangi di hadapannya. haL 12-13) Sabar Dalam Mengamalkan IImu Syaikh Nu'man mengatakan." (Taisirul wushul. . demikian pula orang-orang bodoh yang tidak kenal agama kecuali ajaran warisan nenek moyang mereka... Sehingga gangguan berupa ucapan hams diterimanya. Dan kita sekarang ini berada di zaman di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang menggenggam bara api...

karena di saat itu dia tengah menempati posisi para RasuL Waraqah bin Naufal mengatakan kepada Nabi kita shallallahu sebagaimana disakiti orang....1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . "Tidaklah ajaran akan bawa melainkan pasti ada seorang pun yang datang dengan membawa pula para pengikut dan orang-orang yang mengenyangkan apabila mengajak kepada ajaran As Sunnah maka akan ditemuinya para pembela bid'ah dan hawa nafsu. berdakwah menghadapi sebagaimana gangguan yang mengajak kepada agama Allah hams bersabar dakwahnya. Begitu pula jika dia memerangi kemaksiatan dan berbagai kemungkaran ... perut mereka dengan cara itu. I Dialah sebaik-baik penolong" (Taisirul wushul. 1 . Sedangkan yang kamu 'alaihi wa sallam.." Sehingga jika dia mengajak kepada tauhid didapatinya begitu dia para da'i pengajak kesyirikan tegak di hadapannya.. haL l3) S a bar DaIam Berdakwah "Begitu pula orang yang timbul karena sebab Syaikh Nu'man mengatakan....

. Semakin besar gangguan yang diterima niscaya semakin dekat pula datangnya kemenangan. maka mereka pun bersabar menghadapi pendustaan terhadap mereka dan mereka juga disakiti sampai tibalah pertolongan Kami. "Allah ta 'ala berfirman kepada Nabi-Nya.. Al An'aam [6]: 34). "Dan sungguh telah didustakan para Rasul sebelummu. " (QS.. kefasikan dan dosa besar serta orang-orang yang turut bergabung dengan kelompok mereka..1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . 1 .. bid'ah dan kemaksiatan yang selama ini mereka tekuni.. I niscaya akan ditemuinya para pemuja syahwat.." (Taisirulwushul.. Dan bukanlah pertolonganlkemenangan itu terbatas hanya pada saat seseorang (da'i) masih hidup saja sehingga dia bisa .. Mereka semua akan berusaha menghalang-halangi dakwahnya karena dia telah menghalangi mereka dari kesyirikan. haL l3-l4) Sabar dan Kemenangan Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin rahimahullah berkata..

tidaklah ada seorang Rasul pun yang datang sebelum mereka melainkan mereka (kaumnya) mengatakan." DUSt"'II'" UKU '" nLDOSOWIl !l ~ r: . Sesungguhnya hal itu termasuk pertolongan yang didapatkan oleh da'i ini meskipun dia sudah mati. 1 .1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 .. Ad W··P('P "I" I. Yaitu ketika Allah menundukkan hati-hati umat manusia sehingga menerima dakwahnya serta berpegang teguh dengannya... Allah ta 'ala berfirman yang artinya... Ah" M""(. Lihatlah para Rasul shalawatullaahi wa salaamuhu 'alaihim.." (QS.... Akan tetapi yang dimaksud pertolongan itu terkadang muncul di saat sesudah kematiannya. Mereka juga disakiti dengan ucapan dan perbuatan sekaligus.. Adz Dzariyaat [51]: 52). "Demikianlah. Hendaknya dia bersabar dalam menjalani agama Allah yang sedang didakwahkannya dan juga hendaknya dia bersabar dalam menghadapi rintangan dan gangguan yang menghalangi dakwahnya. "Dan 8 ~yp· cc~~.. Maka wajib bagi para da'i untuk bersabar dalam melancarkan dakwahnya dan tetap konsisten dalam menjalankannya. I menyaksikan buah dakwahnya terwujud. BegitujugaAllah 'azza wajalla berfirman.)""""J' t')"I". 'Dia adalah tukang sihir atau orang gila'.

. 1 ... " (Syarh Tsalatsatul Ushul... (Lihat Tegar di Jalan Kebenaran. Namun. haL 24) Sabar di atas Islam Ingatlah bagaimana kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu 'anhu yang tetap berpegang teguh dengan Islam meskipun hams merasakan siksaan ditindih batu besar oleh majikannya di atas padang pasir yang panas (Lihat Tegar di Jalan Kebenaran... I demikianlah Kami menjadikan bagi setiap Nabi ada musuh yang berasal dari kalangan orang-orang pendosa.. " (QS. haL 122).. hendaknya para da'i tabah dan bersabar dalam menghadapi itu semua .. Al Furqaan [25]: 31). haL 122-123) Lihatlah keteguhan Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu 'anhu yang dipaksa oleh ibunya untuk meninggalkan Islam sampai-sampai ibunya bersumpah mogok makan dan .1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 .. Ibunya Sumayyah disiksa dengan cara yang sangat keji sehingga mati sebagai muslimah pertama yang syahid di jalan Allah. Ingatlah bagaimana siksaan tidak berperikemanusiaan yang dialami oleh Ammar bin Yasir dan keluarganya..

andaikata ibu memiliki seratus nyawa kemudian satu persatu keluar. diperangi. "Wahai Ibu. I minum bahkan tidak mau mengajaknya bicara sampai mati.. " (Lihat Tegar di Jalan Kebenaran. haL l33) Inilah akidah.. 1 . bahkan ada juga yang dikucilkan. demi Allah. baik yang berupa kehilangan harta. Ada yang tertimpa kemiskinan harta... Namun dengan tegas Sa'ad bin Abi Waqqash mengatakan... yang sanggup bertahan dan kokoh menjulang walaupun diterpa oleh berbagai badai dan topan kehidupan Saudaraku... ketahuilah sesungguhnya cobaan yang menimpa kita pada hari ini. dituduh yang bukan-bukan.. kehilangan tempat tinggal atau kekurangan bahan makanan. itu semua jauh lebih ringan daripada cobaan yang dialami oleh salafush shalih dan para ulama pembela dakwah tauhid di masa silam. Mereka disakiti. sedetikpun ananda tidak akan meninggalkan agama ini..1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . namun sama sekali itu semua tidaklah menggoyahkan pilar keimanan mereka. bahkan ada juga yang sampai meninggal di dalam penjara.. didustakan. inilah kekuatan iman.. kehilangan jiwa dari saudara yang tercinta. .

1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . 1 . " (QS.. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. IW624). haL 200) .. "(QS.. I Ingatlah firmanAllah ta 'ala yang artinya. Bersama kesempitan pasti akan ada jalan keluar.. Ali 'Imran [3] : lO2).. Bersama kesusahan pasti akan ada kemudahan.. Ath Thalaq [65] : 2-3). Abdu bin Humaid di dalam Musnadnya [636] (Lihat Durrah Salafiyah.. (Syarh Arba'in Ibnu 'Utsaimin. sesungguhnya datangnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. haL 148) dan Al Haakim dalam Mustadrak 'ala Shahihain. "Danjanganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. "Ketahuilah.. " (HR. "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya akan Allah berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dan jalan yang tidak disangka-sangka. Ingatlah juga janji Allah yang artinya...

gatfl\:aJn. Dan tidaklah umat-umat terdahulu binasa kecuali karena disebabkan kemaksiatan mereka. ada pula yang binasa karena disambar petir. dan ada juga di antara mereka yang dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. ada pula yang dimusnahkan dengan suara yang mengguntur. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan." Pentahqiq kitab tersebut memberikan catatan.. I kemaksiatan kepada Allah.\'lunpad.r ~ <"L . SABAR MENJAUlll MAKSIAT O/'% ¥aiJdt> ~in Muhammad bin Hadi Al Madkhali Zaidi ~ N ~'" '<' 0 me]]'.. Maka S "! if !O. "Maka masingmasing (mereka itu) kami siksa disebabkan dosanya.""... "Syaikh memberikan isyarat terhadap sebuah ayat. sebagaimana hal itu dikabarkan oleh Allah 'azza wa jalla di dalam muhkam alQur'an.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 .. alam kubur dan akhirat siap menimpanya apabila dia melakukannya... sehingga dia berusaha menjauhi kemaksiatan.. "Bersabar menahan diri dari z: '¥9 el-Po. karena bahaya dunia.. 1 .. dan ada juga di antara mereka yang di rubah bentuk fisiknya (dikutuk).

dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka... Jadi. "Bukankah itu semua terjadi hanya karena satu sebab saja yaitu maksiat kepada Allah tabaaraka wa ta 'ala. kemarahan serta mengakibatkan turunnya siksa-Nya yang sangat pedih.. Janganlah mendekatinya.. Al 'Ankabuut [29] : 40). maka kemaksiatan kepada Allah merupakan kejahatan yang sangat mungkar yang akan menimbulkan kemurkaan. Dan apabila seseorang sudah terlanjur terjatuh di dalamnya hendaklah dia segera bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benamya.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 ... 1 . salah satu macam kesabaran adalah bersabar untuk menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah. I di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Karena hakAllah adalah untuk ditaati tidak boleh didurhakai.... dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. meminta ampunan . dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. akan tetapi merekalah yang menganiaya din mereka sendiri. " (QS..

. "Dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. " (Thariqul wushul.... Huud [11] : 114)." (QS.. haL 15-17) .. 1 ." (HR.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . Dan juga sebagaimana disabdakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. dihasankan Al Albani dalam Misykatul Mashaabih 5043) . I dan menyesalinya di hadapan Allah. Sebagaimana difirmankan Allah 'azza wa jalla.. Ahmad... "Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Dan hendaknya dia mengikuti kejelekan-kejelekannya dengan berbuat kebaikan-kebaikan. dll....

... harta dan lain sebagainya yang merupakan takdir yang berjalan menurut ketentuan Allah di a1am semesta .. Bersabar menghadapi berbagai musibah yang menimpa diri. baik yang terkait dengan nyawa. anak... 1 ..... 15-17) . " (Thariqul wushul. bersabar itu hams. I SABAR MENERIMA TAQDIR S: aikh Zaid bin Muhammad "Macam bin Hadi Al Madkha1i mengatakan. begitu pula tidak ada suatu kejadian atau urusan me1ainkan Allah 1ah yang mentakdirkannya. hal. ketiga dari macam-macam yang terjadi pada kesabaran ada1ah Bersabar da1am menghadapi takdir Karena tidak ada satu gerakan pun di Maka dan keputusan Allah serta hukum-Nya hamba-hamba-Nya. a1am raya ini..1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 ..

"2- °~ 8 ~yp· cc~~. atau bisa juga berupa S ~ c?~ ~rn aikhAlImamAl MujaddidAl Mushlih Mbutgt~d bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta 'ala ~efhbuat . I SABAR DAN TAUIDD sebuah bab di dalam Kitab Tauhid beliau yang beijudul... "Sabar tergolong perkara yang menempati kedudukan agung (di dalam agama). Syaikh Shalih bin Abdul 'Aziz Alusy Syaikh hajizhahullahu ta'ala mengatakan dalam penjelasannya tentang bab yang sangat berfaedah ini. 1 .1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . Hal ini dikarenakan ibadah merupakan perintah syari'at (untuk mengerjakan sesuatu). Sedangkan hakikat penghambaan yang sejati tidak akan terealisasi tanpa kesabaran... Ia menempati relung-relung hati.'!unpad.o...Wq." DUSt"'II'" UKU '" nLDOSOWIl !l t. ash-shabru 'ala aqdarillah" (Bab Bersabar dalam menghadapi takdir Allah termasuk cabang keimanan kepadaAllah). gerak-gerik lisan dan tindakan anggota badan.... "Bab Minai iman billah. Ia termasuk salah satu bagian ibadah yang sangat mulia... Ad W··P('P "I" I.: t> e\-P0.s.. atau berupa larangan syari'at (untuk tidak mengerjakan sesuatu). Ah" M""(..)""""J' t')"I".7 * .: If J-.

.. Sedangkan adanya ujian jelas . Hakikat penghambaan adalah tunduk melaksanakan perintah syari'at serta menjauhi larangan syari'at dan bersabar menghadapi musibah-musibah... I ujian dalam bentuk musibah yang ditimpakan Allah kepada seorang hamba supaya dia mau bersabar ketika menghadapinya.. Dia berkata. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pemah bersabda "Allah ta 'ala berfirman: 'Sesungguhnya Aku mengutusmu dalam rangka menguji dirimu. " Maka hakikat pengutusan Nabi 'alaihish shalaatu was salaam adalah menjadi ujian.. Dengan demikian ujian itu bisa melalui sarana ajaran agama dan melalui sarana keputusan takdir.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . 1 . Musibah yang dijadikan sebagai batu ujian oleh Allah jalla wa 'ala untuk menempa hamba-hamba-Nya. Adapun ujian dengan dibebani ajaran-ajaran agama adalah sebagaimana tercermin dalam firmanAllahjalla wa 'ala kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam di dalam sebuah hadits qudsi riwayat Muslim dari 'Iyaadh bin Hamaar.... DanAku menguji (manusia) dengan dirimu'..

Untuk meninggalkan berbagai larangan dibutuhkan bekal kesabaran. "Sesungguhnya sabar terbagi tiga. sabar dalam berbuat taat.. semoga Allah merahmati beliau. Oleh sebab itulah sebagian ulama mengatakan. I membutuhkan sikap sabar dalam menghadapinya......" Karena amat sedikitnya dijumpai orang yang sanggup bersabar tatkala tertimpa musibah maka Syaikh pun membuat sebuah bab tersendiri. sehingga ia pun bersabar menanggung ketentuan takdir Allah. Begitu pula saat menghadapi keputusan takdir kauni (yang menyakitkan) tentu juga diperlukan bekal kesabaran. Untuk melaksanakan berbagai kewajiban tentu saja dibutuhkan bekal kesabaran.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . . Sabar termasuk kewajiban yang hams ditunaikan oleh hamba. Ujian yang ada dengan diutusnya beliau sebagai rasul ialah dengan bentuk perintah dan larangan... sabar dalam menahan diri dari maksiat dan sabar tatkala menerima takdir Allah yang terasa menyakitkan. 1 ... Hal itu beliau lakukan dalam rangka menjelaskan bahwasanya sabar termasuk bagian dari kesempurnaan tauhid.

Ia disebut sebagai sabar karena di dalamnya terkandung penahanan lisan untuk tidak berkeluh kesah. Orang Arab mengatakan.. Dan demikianlah inti makna kesabaran yang dipakai dalam pengertian syar'i.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . merobek-robek kain dan . I Ungkapan rasa marah dan tak mau sabar itulah yang banyak muncul dalam diri orang-orang tatkala mereka mendapatkan ujian berupa ditimpakannya musibah. tanpa ada perlawanan atau peperangan.... menahan hati untuk tidak merasa marah dan menahan anggota badan untuk tidak mengekspresikan kemarahan dalam bentuk menampar-nampar pipi. Dengan alasan itulah beliau membuat bab ini. untuk menerangkan bahwa sabar adalah hal yang wajib dilakukan tatkala tertimpa takdir yang terasa menyakitkan.. 1 .... "Qutila fulan shabran" (artinya si polan dibunuh dalam keadaan "shabr") yaitu tatkala dia berada dalam tahanan atau sedang diikat lalu dibunuh.. Dengan hal itu beliau juga ingin memberikan penegasan bahwa bersabar dalam rangka menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan hukumnya juga wajib. Secara bahasa sabar artinya tertahan..

.. ash shabru 'ala aqdaarillah" artinya: salah satu ciri karakteristik iman kepada Allah adalah bersabar tatkala menghadapi takdirtakdir Allah. tidak punya kesabaran untuk menjauhi maksiat serta tidak sabar tatkala tertimpa takdir yang menyakitkan maka dia kehilangan banyak sekali bagian keimanan" Perkataan beliau "Bab Minai imaan. Keimanan itu mempunyai cabang-cabang. I semacamnya... Maka dengan perkataan "Minai imaan ash shabru" beliau ingin memberikan penegasan bahwa sabar termasuk salah . 1 .. Sebagaimana kekufuran juga bercabang-cabang...1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . Sebab orang yang tidak punya kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Imam Ahmad rahimahullah berkata.. menahan hati dari marah dan menahan anggota badan dari menampakkan kemarahan dengan cara merobek-robek sesuatu dan tindakan lain semacamnya. Maim menurut istilah syari'at sabar artinya: Menahan lisan dari mengeluh.. sebagaimana kedudukan kepala bagi jasad. Sabar adalah bagian iman.. "Di dalam al-Qur'an kata sabar disebutkan dalam 90 tempat lebih.

. 1 . Meratapi mayit adalah sebuah cabang kekafiran maka dia hams dihadapi dengan sebuah cabang keimanan yaitu bersabar terhadap takdir Allah yang teras a menyakitkan" (At Tamhiid.... haL389-391) .1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 ...... Sehingga setiap cabang kekafiran itu hams dihadapi dengan cabang keimanan. I satu cabang keimanan.. Beliau juga memberikan penegasan melalui sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang menunjukkan bahwa niyaahah (meratapi mayit) itu juga termasuk salah satu cabang kekufuran.

. Hal itu dikarenakan di dalam sabar terkandung meninggalkan sikap marah dan tidak terima terhadap ketetapan dan takdir Allah. Dia merasa puas dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah.L'- s aikhShalih Alusy Syaikh hajizhahullahu ta'ala menjelaskan. 0.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . Adapun ridha memiliki dua sudut pandang berlainan: Sudut pandang pertama: yang S '1>" "' "b-Ii>S-"~" 91i> <. I ~t ~\ ~TERHADAP ~ "! e\-POe ~ N irt'lf s_. "Hukum merasa ridha dengan adanya musibah adalah mustahab (sunnah). Seorang hamba merasa ridha terhadap perbuatanAllah yang menetapkan terjadinya segala sesuatu.."% HUKUM <0 MERASA RIDHA MUSffiAH Oleh karenanya banyak orang yang kesulitan membedakan antara ridha dengan sabar. 1 .<.... Dia .. bukan wajib. dia adalah salah satu kewajiban yang hams ditunaikan. terarah kepada perbuatan Allah jalla wa 'ala. Sedangkan kesimpulan yang pas untuk itu adalah sebagai berikut. Dia merasa ridha dan puas dengan perbuatan Allah.'junpad II< ... Bersabar menghadapi musibah hukumnya wajib....

. I merasa ridha terhadap pembagian jatah yang didapatkannya dariAllah jalla wa 'ala.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . Oleh sebab itu dalam konteks tersebut (ridha yang hukumnya wajib) Alqamah mengatakan. "Ayat ini berbicara tentang seorang lelaki yang tertimpa musibah dan dia menyadari bahwa musibah itu berasal dari sisi Allah maka diapun merasa ridha" yakni merasa puas terhadap ketetapan Allah "dan ia bersikap pasrah"... Karena ia .. Bukan kewajiban atas hamba untuk merasa ridha dengan sebab kehilangan hartanya. Maka hukum merasa ridha terhadapnya adalah mustahab.. Namun hal ini hukumnya mustahab (disunnahkan).. Sudut pandang kedua: terarah kepada kejadian yang diputuskan.. Rasa ridha terhadap perbuatanAllah ini termasuk salah satu kewajiban yang hams ditunaikan. 1 .. Bukan kewajiban atas hamba untuk merasa ridha dengan sakit yang dideritanya.. Meninggalkan perasaan itu hukumnya haram dan menafikan kesempurnaan tauhid (yang hams ada). Bukan kewajiban atas hamba untuk merasa ridha dengan sebab kehilangan anaknya. yaitu terhadap musibah itu sendiri..

... 1 ." (At Tamhiid.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 .. haL 392-393) ... I mengetahui musibah itu datangnya dari sisi (perbuatan) Allah jalla jalaaluhu. Inilah salah satu eiri keimanan.....

. Maka itupun baik baginya. Adapun orang yang beriman bagaimanapun kondisinya selalu baik baginya. Apabila dia tertimpa kesenangan maka bersyukur. Dan apabila dia tertimpa kesulitan maka dia pun bersabar. "Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Maka itu baik baginya. Tidaklah hal itu didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. " (HR. l\'iUnpad....1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 ... 1 .. beliau mengatakan. Muslim) Syaikh Al 'Utsaimin menjelaskan bahwa manusia dalam menghadapi takdir Allah yang berupa kesenangan dan kesulitan terbagi menjadi dua.. I SABAR DAN SYUKUR .. semua urusannya adalah baik. Apabila dia tertimpa kesulitan maka dia bersabar dan tabah menunggu datangnya jalan keluar dari Allah serta mengharapkan pahala dengan kesabarannya itu..wo/. Dengan demikian dia memperoleh pahala orang-orang . "Rasulullah shallallahu ra~hiJl'&izihu ~ ~ ~!" 'alaihi wa sallam pemah bersabda. yaitu kaum beriman dan kaum yang tidak beriman. 9& ~"d'anhu.% ~0\-P06'O ~ D 3: ariAbu Yahya Shuhaib bin Sinaa.

memprotes takdir. akan tetapi hams dilengkapi dengan melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah.. Maka ini baik baginya.. Karena syukur bukan saja mencakup ucapan syukur di mulut saja. bahkan tidak mau terima. Sehingga orang yang beriman memiliki dua nikmat ketika mengalami kesenangan yaitu nikmat dunia dengan merasa senang dan nikmat diniyah dengan bersyukur. mereka berada dalam keadaan yang buruk sekali. Adapun orang kafir. Maka kesenangan yang dialami oleh orang-orang kafir di dunia ini kelak di akhirat akan berubah menjadi siksaan.... 1 .. Apabila tertimpa kesulitan mereka tidak mau bersabar.. mendoakan kebinasaan. Sedangkan apabila seorang mukmin menerima nikmat diniyah maupun duniawiyah maim dia bersyukur yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. mencela masa dan caci maki lainnya.. Karena orang kafir itu tidaklah menyantap makanan atau menikmati minuman kecuali dia .. wal 'iyaadzu billaah. Sehingga inipun baik bagi dirinya.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 .. I yang sabar. Sedangkan apabila mendapatkan kesenangan dia tidak bersyukur kepada Allah.

"(QS. (Lihat Syarh Riyadhush Shalihin. I pasti rnendapatkan dosa karenanya. Meskipun hal itu bagi orang rnukmin tidak dinilai dosa. 11107-108) . "Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah dan rezeki yang baik-baik yang dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 .... Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah ta 'ala yang artinya. akan tetapi lain halnya bagi orang kafir.A1A'raaf[7]: 32).... Adapun orang-orang yang tidak beriman rnaka nikmat itu bukan rnenjadi hak rnereka.. 1 .. Mereka rnernakannya padahal itu haram bagi rnereka dan pada hari kiarnat nanti rnereka akan disiksa karenanya. Sehingga bagi orang kafir kesenangan rnaupun kesulitan adalah sarna-sarna buruknya.. Katakanlah: itu semua adalah untuk orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia yang akan diperuntukkan untuk mereka saja pada han kiamat. wal 'iyaadzu billaah.. Sehingga sernua rezeki tersebut diperuntukkan bagi kaum berirnan saja pada hari kiamat nanti.

Ia tercantum dalam Ash Shahihah karya Al Albani dengan nomor 1220) Syaikhul Islam mengatakan. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada hamba-Nya maka Allah tahan hukuman atas dosanya itu sampai dibayarkan di saat han kiamat. maka Allah segerakan hukuman atas dosanya di dunia. Musibah itulah yang melahirkan sikap kembali taat dan . "Datangnya musibah- D an Anas.. beliau berkata: Rasulullah sJigikJl!lahft 'alaihi wa sallam bersabda.. Ia juga menuntut kesabaran sehingga orang yang tertimpanya justru diberi pahala..'!unpad. 4/376 dan 377)..... Bab tentang kesabaran menghadapi musibah.... ~ musibah itu adalah nikmat. ." (Hadits riwayat At Tirmidzi dengan nomor 2396 di dalam Az Zuhud. .1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . I IDKMAH DI BALIK MusmAll. ~ ~!" 90 menginginkan kebaikan bagi hamba-Nya. Beliau mengatakan: hadits ini hasan gharib. Karena ia menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa.wor. l> e\-Po.\'o ~ ~ . 1 ... Ia juga diriwayatkan oleh Al Haakim dalam Al Mustadrak (1/349.. "Apabil~e 54-tlah .

I merendahkan memalingkan diri di hadapan Allah fa 'ala serta ketergantungan hatinya dari sesama makhluk. 1 ." "Sesungguhnya ada di antara orang-orang yang apabila mendapat ujian dengan kemiskinan. Maka seluruh musibah pada hakikatnya merupakan rahmat dan nikmat bagi keseluruhan makhluk. bila ditilik dari sudut pandang musibah yang menimpa agamanya. dan berbagai maslahat agung lainnya yang muncul karenanya... Musibah itu sendiri dijadikan olehAllah sebagai sebab penghapus dosa dan kesalahan.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 .. . meninggalkansebagiankewajiban yangdibebankan padanya dan malah berkubang dengan berbagai hal yang diharamkan sehingga berakibat semakin membahayakan agamanya.. atau bahkan penyakit hati. kecuali apabila musibah itu menyebabkan orang yang tertimpa musibah menjadi terjerumus dalam kemaksiatan yang lebih besar daripada maksiat yang dilakukannya sebelum tertimpa. kekufuran yang jelas. Bahkan ini termasuk nikmat yang paling agung... Apabila itu yang terjadi maka ia menjadi keburukan baginya.... sakit atau terluka justru menyebabkan munculnya sikap munafik dan protes dalam dirinya..

bukan dari sisi musibahnya itu sendiri. makamusibah yangmenimpa orang semacam ini sebenamya adalah nikmat diniyah. Hal ini bila ditilik dari sisi dampak yang timbul setelah dia mengalami musibah. Musibah itu sendiri terjadi dengan perbuatanRabb 'azzawajalla sekaligus sebagairahmatuntuk manusia. Setelah dosanya terhapus karenanya maka muncullah sesudahnya rahmat (kasih sayang dari Allah). 1 . Barang siapa yang diuji dengansuatumusibah lantas diberikan karunia kesabaran oleh Allah maka sabar itulah nikmat bagi agamanya. Dan apabila dia memuji Rabbnya atas musibah yang menimpanya niscaya dia juga akan memperoleh pujianNya... danAllah ta'alamaha terpujikarena perbuatan-Nya tersebut. Sebagaimana halnya orang yang dengan musibahnya bisa melahirkan sikap sabar dan tunduk melaksanakan ketaatan..... "Mereka itulah orang-orang yang diberikan pujian (shalawat) dan Rabb mereka dan memperoleh curahan rahmat.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . Al Baqarah [2]: 156) Ampunan dari Allah atas dosa-dosanya juga akan didapatkan.... I Maim bagi orang semacam ini kesehatan lebih baik baginya.." (QS. begitu pula .

... I derajatnya pun akan terangkat. 1 .. 353-354) .. (Lihat Fathul Majiid... hal.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 ... dengan ringkas.. Barang siapa yang merealisasikan sabar yang hukumnya wajib ini niscaya dia akan memperoleh balasan-balasan tersebut" Selesai perkataan Syaikhul Islam.

. % t> e\·P°.. Dan gantikanlah ia dengan sesuatu yang lebih baik darinya... Dan kita pasti akan kembali kepada-Nya. Ya Allah...... lalu bagaimanakah cara untuk mengetahui bahwa bencana itu merupakan ujian ataukah kemurkaan dari sisiAllah ? Syaikh Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah menjawab.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . I DOAAPABILA TERTIMPAMUSffiAH I' . "Allah 'azza wa jalla menguji hamba-hambaNya dengan bentuk kesenangan dan kesulitan. Muslim. 1 . LihatHishnul Muslim. Allahu~lI:ta 'jurnii fii mushiibatii wa ahklif Iii khairan "-e . 2/632. berikanlah ganjaran pahala atas musibah hamba. Terkadang dengan hal ituAllah . haL 96-97) Pertanyaan: Apabila ada seseorang yang terkena suatu penyakit atau tertimpa suatu bencana yang berakibat buruk bagi diri atau hartanya. " eRR.s-o ~ ~ ~ fb. dengan kesempitan dan kelapangan.. W- 0 . !i..<b J minhaa Artinya: "Sesungguhnya kita adalah milikAllah.."..\'l unpad.~Infztia lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.

. "Dan musibah apapunyangmenimpa kalian maka itu terjadi karena ulah perbuatan tangan-tangan kalian... 1 .. "Orang yang paling berat cobaannya adalah para Nabi. kemudian diikuti oleh orang-orang mereka. danjuga para hamba Allah yang shalih. Adapun kondisi sebagian besar umat manusia yang ada . Yang demikian itu sebagaimana yang dialami oleh para Nabi dan Rasul 'alaihimush shalatu was salaam. " lain yang berada di bawah tingkatan Dan terkadang Allah juga menimpakan hal itu disebabkan oleh perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa-dosa (yang mereka lakukan). dan Allah memaajkan banyak kesalahan orang... Asy Syura [42]: 30). Sebagaimana sudah disabdakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . Sehingga dengan demikian maka bencana itu merupakan hukuman yang di segerakan.. sebagaimana tercantum dalam firmanAllah Yang Mahasuci yang artinya.. I menguji mereka supaya bisa menaikkan derajat mereka serta meninggikan sebutan mereka dan juga demi melipatgandakan kebaikan-kebaikan mereka. " (QS...

. Oleh karena itu musibah yang menimpa dirinya maka itu sesungguhnya timbul dikarenakan dosa-dosa yang diperbuatnya serta kekurangannya sendiri dalam menjalankan perintahAllah... 1 . Sedangkan apabila yang mengalami musibah adalah termasuk golongan hamba Allah yang shalih.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . Sehingga hasil yang ingin diraih dengan sebab terjadinya musibah ialah terangkatnya derajat. entah berupa penyakit tertentu ataupun musibah yang lainnya.... sebagaimana halnya musibah yang ditetapkan oleh Allah menimpa para Nabi dan sebagian orang yang baiklshalih.. I ialah fenomena taqshirlmeremehkan dan tidak menunaikan kewajiban yang telah dibebankan. Dan bisa juga hal itu terjadi demi menghapuskan dosa kesalahan-kesalahan.... peningkatan pahala. sebagaimana tercantum dalam firman . Dan juga dia bisa menjadi contoh untuk orang lain dalam hal kesabaran dan keyakinannya untuk berharap pahala. maka sesungguhnya hal ini termasuk kategori ujian yang diberikan kepada kalangan para Nabi dan Rasul dalam rangka mengangkat derajat serta membesarkan balasan pahalanya.

.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . 8 ~yp.. kesedihan maupun gangguan yang menimpa seorang mukmin melainkan Allah pasti menghapuskan sebagian dosa kesalahan-kesalahannnya. Hal di dalam sebuah hadits dari shallallahu 'alaihi wa sallam... "Barang siapa yang melakukan kejelekanpasti akan dibalas." DUSt"'II'" '" nLDOSOWIl !l ~5 UKU '* .AnNisaa' [4]: 123).)""""J' t')"I". cc~~... I Allah ta'ala yang artinya." (HR. bahkan sampai duri yang menusuk bagian tubuhnya.. " N amun terkadang bisa juga hal itu merupakan yang di segerakan disebabkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan kelambatan itu sebagaimana beliau diceritakan hukuman maksiat diri dalam bertaubat. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.. keletihan. penyakit. Ah" W··P(IP "1" M""(. Ad I. 1 . " Dan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. kekalutan. "Barang siapa yang diinginkan baik oleh Allah maka pasti Dia timpakan musibah kepadanya. "Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-Nya maka Allah segerakan hukuman baginya di alam dunia.. "Tidaklah ada sebuah kesusahan. Sedangkan apabila Allah menghendaki keburukan bagi hamba-Nya maka Allah menahan hukuman atas dosa itu hingga terbayarkan kelak pada han kiamat." (QS. Nabi bersabda...

. (Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah juz 4.. diterjemahkan dari website beliau) .. I Tirmidzi..1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 .. dinilainya hasan)..... 1 ..

~ s 911 «Lot. hingga rugilah dia dunia dan P . Allah ta'ala berfirman yang artinya."% ertanyaan: Apa hukumnya orang l>ra'ITg.. ia menyimpan perasaan marah di dalam hati kepada Allah. 1 . "Orang ketika menghadapi musibah terbagi dalam empat tingkatan : Tingkatan Pertama: Marah Tingkatan ini meliputi beberapa macam keadaan: Kondisi pertama..1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . "Di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di pinggiran... Dan apabila dia tertimpa ujian maka dia pun berbalik ke belakang. I MARAH SAAT TERTIMPA MUSIBAH? Syaikh Muhammad bin ShalihAl Utsaimin rahimahullah menjawab.. Sehingga dia pun menjadi marah terhadap apa yang sudah diputuskan Allah."....~ 0.. Bahkan terkadang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam kekafiran.. Hal ini adalah haram. Apabila dia tertimpa kebaikan dia pun merasa tenang.. .f !\''lunpad. -gparah ~ ~"'~ ~~ tatkala tertimpa musibah ? ~-es.

Sabar itu memang seperti namanya Pahit kalau barn dirasa Tapi buahnya yang ditunggu-tunggu Jauh lebih manis daripada madu Dia melihat bahwa musibah ini adalah sesuatu yang sangat berat akan tetapi dia tetap bisa tabah dalam menanggungnya. Dia merasa tidak senang atas .1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . merobek-robek kain pakaian. "(QS. Perbuatan ini semua haram hukumnya dan meniadakan sifat sabar yang wajib ada. mencabuti rambut dan perbuatan semacamnya.. dan Kondisi ketiga. I akhirat. 1 ... inijuga haram.... Kondisi kedua.. kemarahannya sampai meluap sehingga terekspresikan dengan tindakan anggota badan. Tingkatan Kedua: Bersabar Hal ini sebagaimana digambarkan oleh seorang penyair dalam syairnya. Seperti dengan menampar-nampar pipi. Seperti dengan mendoakan kecelakaan kebinasaan atau ucapan semacamnya.... kemarahannya diekspresikan dengan ucapan. Al Hajj [22]: 11).

Allah berfirman yang artinya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orangyang sabar:" (QS. 1 . Sehingga terjadi atau tidaknya rnusibah itu rnasih terasa berbeda baginya... I kejadiannya.. Narnun imannya rnasih bisa rnenjaganya untuk tidak rnarah.. Perbedaan antara tingkatan ini dengan tingkatan sebelumnya cukup jelas. Dan hal ini adalah tingkatan yang wajib.. "Bersabarlah kalian. Sehingga ada dan tidaknya rnusibah adalah sarna saja baginya. Ini adalah tingkatan yang sangat dianjurkanlmustahab. Dia tidak rnerasakannya sebagai sebuah beban yang sangat berat.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 ... dan bukan hal yang wajib rnenurut pendapat yang kuat. Adapun dalarn tingkatan sebelumnya terjadinya rnusibah itu rnasih dirasakan sebagai sesuatu yang sukar baginya. Yaitu karena dalarn tingkatan ini ada tidaknya rnusibah itu terasa sarna saja dalarn hal keridhaan terhadapnya.AlAlnfaal [8]: 46). .. Tingkatan Ketiga: Merasa Ridha Yaitu seseorang bisa rnerasa ridha dengan rnusibah yang rnenimpanya. narnun dia rnasih tetap bersabar. Sebab Allah ta'ala telah rnemerintahkan untuk bersabar...

(Diterjemahkan dengan penyesuaian redaksional dari Fatawa Arkanil Islam.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . bahkan sekalipun duri yang menusuknya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. Dia sadar bahwa pada hakikatnya musibah adalah faktor penyebab terhapusnya dosa-dosanya... Bukhari (5640) dan Muslim (2572)). kecuali pasti Allah hapuskan (dosanya) dengan sebab musibah itu. "Tiada sebuah musibah pun yang menimpa seorang muslim. bahkan terkadang bisa menjadi sumber penambahan amal kebaikannya.. 1 .... 126-127) . " (RR... hal.. Yaitu dengan justru bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpanya. I Tingkatan Keempat: Bersyukur Inilah tingkatan yang tertinggi..

.jasa ~e <~L/. "Sesungguhnya kami ini berasal dan Allah..\'!unpad. kesesatan serta kerugian. Betapa kecilnya lrele~ili:Jih~'Y~J:ng ditanggung oleh orang-orang yang sabar bila dib~hldWigkan ~ es-S $I ii!f A llah ta'ala berfirman yang arti~ya...k "Suijgguh ~i!l~~"" Kami akan menguji kalian dengan <s..~ e\-P0.. Yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan. Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di rahimahullah berkata di dalam kitab tafsirnya. dan buah-buahan. kelaparan serta kekurangan harta benda. "! 'if [i.. dan kamijuga akan kembali kepada-Nya".~ 0:: . " (QS. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar.w... dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh hidayah. 1 ..lan.s.. Betapa jauhnya pe~beda:1j1... berupa celaan dari L\lk1!:k~¥~k§J.eeii1ttt . o. "Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak bersabar maka dia berhak menerima lawan darinya.l'o&nW!ra s: ~ 0~ kedua golongan ini.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 .Al Baqarah [2]: 155-157).. jiwa. I BALASAN BAGI ORANG YANG SABAR takut. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan ucapan shalawat (pujian) dan Tuhan mereka.

.. 1 ... haL 76) Allah ta 'ala juga berfirman yang artinya. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Az Zumar [39]: lO). . yaitu dengan cara tidak berkubang di dalamnya. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang sabar pahala untuk mereka yang tanpa hitungan. Sabar dari kemaksiatan kepadaNya. yaitu hamba tidak merasa marah karenanya... Sabar dalam menghadapi takdir Allah yang terasa menyakitkan."Ayat ini berlaku umum untuk semua jenis kesabaran.. sehingga dia pun merasa lapang dalam melakukannya. Dan hal itu tidaklah bisa diraih kecuali disebabkan karena begitu besamya keutamaan sifat sabar dan agungnya kedudukan sabar di sisi Allah.. artinya tanpa batasan tertentu maupun angka tertentu ataupun ukuran tertentu.. " (Taisir Karimir Rahman.1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di rahimahullah berkata di dalam kitab tafsimya... "Sesungguhnya balasan pahala bagi orang-orang yang sabar adalah tidak terbatas. dan menunjukkan pula . "(QS. I dengan besamya penderitaan yang hams ditanggung oleh orang-orang yang protes dan tidak bersabar.

. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu.. istri-istrinya dan anak cucunya..1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 . Se1esai disusun u1ang. "(yaitu) Surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya. (sambil mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum" (Keselamatan atas kalian sebagai balasan atas kesabaran kalian). I bahwa Allah 1ah peno1ong sega1a urusan.. 1 ... Wa shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammadin wa 'ala aalihi wa shahbihi wa sallam..." (QS. Ar Ra'd: 23-24). haL 721) Surga Bagi Orang yang Sabar Allah ta'ala berfirman yang artinya. Kamis 8/1/1428 Abu Mushlih AI Jukjakarti Semoga Allah mengampuninya ." (Taisir Karimir Rahman.. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu.. sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

1 D http://\N\N\N_salafiyunpad_\Nordpress_corTl 1 .worowe~~.com .Terus Be/ajar aan Be/ajar· KritiKoan ~aran~an~memoan~un KirimKeemail ~alafi~un~ao@~anoo.io atau Kunjun~i~itu~Kamioi www.... I NantiKanEOOOK I 'Kutn~aoari PUSTAKA ElPOSOWY .~alafi~un~ao..co...... 1 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful