Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Konsep Pentaksiran Bahasa Melayu

Konsep Pentaksiran Bahasa Melayu

Ratings:
(0)
|Views: 61|Likes:
Published by MHD AMIN OMAR

More info:

Published by: MHD AMIN OMAR on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

 
PENTAKSIRAN BAHASA MELAYUKonsep Pengujian, Pengukuran, dan Penilaian
Dalam kehidupan kita, pengujian, pengukuran dan penilaian telah dilakukan dalamsemua situasi yang memerlukan keputusan atau pertimbangan dibuat. Begitu juga dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.
Tugas dan tanggungjawab seorang gurubukan hanya setakat mengajar dan melatih pelajar dengan pelbagai kemahiran , malah diaperlu mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yangtelah berlaku.
Lalu dia membuat penilaian untuk mengetahui aspek yang yang telah diajar dandikuasai dengan baik oleh pelajarnya, dan aspek-aspek yang yang masih lemah dan memerlukantumpuan dalam pengajaran akan datang. Berdasarkan maklum balas daripada penilaian ini, guruseharusnya dapat membuat keputusan tentang aspek kemahiran yang telah dipelajari, atau yang perlu diajarkan, diulang semula, atau diberi latihan tambahan.Walau bagaimanapun, istilah pengujian, pengukuran dan penilaian kadang kala saling ditukar ganti. Contohnya, apabila seorang guru mengedar ujian pencapaian, dia mungkin menyatakanyang dia sedang ‘menguji’ pencapaian, ‘mengukur’ pencapaian atau ‘menilai’ pencapaian dengantidak mengambil endah maksud khusus sesuatu istilah tersebut. Sebenarnya, istilah-istilah ini adakelainannya dan tidak sepatutnya saling ditukar ganti. Dengan itu, semua pengajar yangmelaksanakan pengajaran dan pembelajaran perlu mengetahui perbezaan antara ketiga-tiga istilahini agar tidak tersalah pakai. 
Rajah 1 : Konsep pengujian, pengukuran, dan penilaian
MSJ 2007
1
 
Penilaian
 
PengukuranPengujian
n
 
7.1 .1Konsep
Berdasarkan rangka konsep di atas, mari kita fahami dan lihat kelainan pengertian antara ketiga-tiga istilah tersebut.
i.Apakah maksud pengujian?
Antara ketiga-tiga istilah yang disebut di atas,
 pengujian
selalunya dianggap yangtersempit maksudnya.
 Pengujian
memberi erti proses penyerahan satu set terpiawai soalan-soalanyang perlu dijawab, atau satu instrumen atau satu prosedur sistematik bagi mengukur satu sampeltingkah laku atau perubahan sebahagian daripada semua tingkah laku seseorang individu. Hasildaripada jawapan tersebut ialah satu ukuran yang diberi dalam bentuk numerik (dipanggil markat)yang menjadi ciri kepada individu itu. Oleh itu, pengujian menjelaskan tentang
berapa baguskah prestasi individu
tertentu.Maksud terpiawai di sini, adalahlah bahawa semua prosedur telah dinyatakan awal lagi dansemua pelajar dalam sesuatu kumpulan diuji dengan soalan atau masalah yang sama dan dengancara yang sama di samping mendapat arahan yang sama.Markat atau skor (juga biasa dikenali dengan markah dalam ujian di sekolah) yangdiperolehi hasil daripada jawapan kepada sesuatu ujian ialah sebagai indikator atau penunjuk numerik tentang prestasi pelajar. Mengapakah kita perlukan markat numerik dan tidak hanyamenggunakan penjelasan adjektif seperti “lemah”, “amat baik” atau “hampir baik” untuk menjelaskan prestasi pelajar?Markat dalam bentuk numerik diperlukan kerana ketepatannya. Ketepatan inilah yangmembezakan antara markat-markat, contohnya, dua pelajar yang mencapai tahap “hampir sama baik” iaitu 79% dan 80%. Walaupun terdapat satu markah perbezaan sahaja tetapi dua pelajar inimemperoleh gred yang berbeza iaitu B+ untuk 79% dan A untuk 80%. Selain daripada itu, jikakeputusan diberi dalam bentuk markat, analisis selanjutnya boleh dilaksanakan dan ini akanmembantu untuk membuat sesuatu keputusan. Tegasnya, pengujian bertujuan untuk menentukan pencapaian seseorang pelajar dalam sesuatu pembelajaran dan berguna untuk menempatkan pelajar dalam kumpulan belajar yang sesuai.
ii.
Apakah pula maksud ujian?
 Ujian ialah satu alat. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, ujian ialah bahan yang bertulisatau tercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Misalnya, guru membina ujian kloz bagi menguji kefahaman membaca atau ujian imlak  bagi menguji kefahaman mendengar.Akan tetapi, perlu diingat bahawa ujian mungkin menjadi tidak baik jika pentadbir ujianmenggunakannya dan menginterpretasinya secara tidak jujur. Dari itu, ujian perlulah digunakansesuai dengan perkara yang hendak diuji itu. Contohnya, jika guru menguji tahap kefahaman pelajar tahun 4 dengan menggunakan bahan bacaan yang layak untuk Tingkatan 1, sudahsemestinya keputusan pelajar ini adalah tidak menggalakkan.
MSJ 2007
2
 
Fakta Penting 
Pengujian
Satu alat atau prosedur sistematik bagi mengukur satu sampel tingkah laku. Ini menjawab soalankepada setakat mana prestasi individu jikadibandingkan dengan prestasi individu yang lain,atau berbanding dengan tugas yang ditentukan.
 
iii.Apakah maksud pengukuran?
Pengujian biasanya melibatkan pengukuran. Akan tetapi, pengukuran
 
menggambarkankonsep yang lebih luas berbanding dengan pengujian. Pengukuran memberi maksud sebagai proses memperoleh penjelasan numerik tentang setakat mana individu mempunyai sesuatu ciriyang disukat dengan menggunakan alat ( alat ujian).Ini bermakna, pengukuran mengukur secara kuantitatif peringkat pencapaian ataukedudukan pelajar. Pada lazimnya, guru menggunakan ujian untuk mengukur prestasi pelajarnya.Hasil nilai kuantitatif pengukuran ini biasanya dibandingkan dengan nilai maksimum yangdiperuntukkan bagi alat, dan perbandingan inilah menggambarkan pencapaian pelajar.Dengan kata lain, pengukuran biasanya melibatkan pemberian markah kepada maklumat yangdiberi iaitu pemberian angka kepada objek atau peristiwa mengikut kriteria tertentu denganmenggunakan satu skala yang ditetapkan. Ringkasnya, pengukuran merupakan caramenggunakan nombor untuk mewakili maklumat yang diperoleh dengan ringkas dan mudah.Contohnya, Ani mendapat 80 markah dan Arif pula memperoleh 75 markah dalam ujian BahasaMelayu.Pengukuran sesuatu ciri boleh dilaksanakan tanpa pengujian. Penggunaan proses pencerapan atau penggunaan skala pemeringkatan adalah contoh di mana maklumat bolehdiperoleh dalam bentuk kuantitatif (numerik) tanpa ujian. Pengukuran juga boleh merujuk kepada banyak mana skor atau markat yang diperolehi dan proses tertentu yang digunakan.Walau bagaimanapun, pengukuran, sama seperti pengujian iaitu tidak bersifat mutlak.Kenapa? Cuba kita fikirkan dua perkara ini. Penggunaan alat fizikal seperti kayu meter untuk mengukur ketinggian sudah tentu dapat dilakukan dengan tepat.Sebaliknya, bolehkah anda mengukur “ketinggian” tahap mental atau pencapaianseseorang itu dengan tepat? Contohnya, seorang pelajar yang memperoleh markat 80 tidak bolehdikatakan mengetahui dua kali ganda lebih banyak daripada pengetahuan yang diperolehi olehseorang yang mencapai markat 40 walaupun angka 80 ialah dua kali angka 40. Bagi seorang pelajar yang mendapat markat sifar pula, ini tidak bermakna yang pelajar itu langsung tidak mempelajari apa yang telah diajarkan dalam pelajaran yang diuji. Ini berkemungkinan ada pengetahuan yang diperolehnya akan tetapi pengetahuan ini tidak tercakup dalam pengukuranyang dilaksanakan.Tegasnya, adalah penting dalam pengukuran bahawa maklumat yang diperoleh itu mestilah benar atau sah. Oleh sebab pengukuran hanyalah sebagai satu penunjuk, dari itu, sesiapa yanghendak mengguna sesuatu pengukuran perlulah ia terlebih dahulu memastikan alat ukur atauinstrumen itu adalah objektif, sah dan boleh dipercayai. Jika alat ukur telah melalui proses-prosesini, alat ukur tersebut akan dapat mengukur hampir tepat apa yang hendak diukur. Jadi, seorangguru itu haruslah jelas akan tujuannya menguji di dalam bilik darjah dan cuba mendapatkansuatu ujian yang tepat yang dapat memenuhi tujuan itu.
MSJ 2007
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->