LEGE Nr.

178 din 1 octombrie 2010 Legea parteneriatului public-privat Text în vigoare începând cu data de 17 octombrie 2011 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 17 octombrie 2011. Act de bază #B: Legea nr. 178/2010 Acte modificatoare #M1: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2011 #M2: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011 Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc. #CIN NOTĂ: Prin Hotărârea Guvernului nr. 1239/2010 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010. #B Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1 Scop. Principii ART. 1 Prezenta lege reglementează modul de realizare a unui proiect de parteneriat publicprivat care are ca obiectiv public proiectarea, finanţarea, construcţia, reabilitarea, modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi transferul unui bun sau serviciu public, după caz. ART. 2 Scopul prezentei legi îl constituie reglementarea iniţierii şi realizării de proiecte de parteneriat public-privat pentru lucrări publice în diverse sectoare de activitate, cu finanţări private. ART. 3 (1) Principiile de bază ale parteneriatului public-privat sunt: #M2

a) nediscriminarea - asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale pentru ca orice investitor privat, indiferent de naţionalitate sau cetăţenie, să poată participa la procedura de selecţie pentru atribuirea unui contract de parteneriat public-privat şi să aibă şansa de a deveni contractant; b) tratamentul egal - stabilirea şi aplicarea oricând pe parcursul procedurii de încheiere a contractului de parteneriat public-privat de reguli, cerinţe, criterii identice pentru toţi investitorii privaţi, astfel încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a participa la procedura de selecţie şi de a deveni contractant; #B c) transparenţa - aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurilor de încheiere a contractului de parteneriat public-privat; d) proporţionalitatea - asigurarea corelaţiei juste între scopul urmărit de partenerul public, obiectul contractului de parteneriat public-privat şi cerinţele solicitate, în sensul existenţei echilibrului între obiectivul urmărit a se realiza prin contractul de parteneriat public-privat şi cerinţele reale, între cerinţele reale şi condiţiile impuse investitorului privat, precum şi între criteriile de selecţie şi clauzele contractuale; e) eficienţa utilizării fondurilor - aplicarea procedurilor de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat şi utilizarea de criterii trebuie să reflecte avantajele de natură economică ale ofertelor în vederea obţinerii rezultatului urmărit, luând în considerare şi efectele concrete preconizate a se obţine în domeniul social şi în cel al protecţiei mediului şi promovării dezvoltării durabile; f) asumarea răspunderii - determinarea clară a sarcinilor, responsabilităţilor părţilor implicate în procesul de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat, urmărindu-se asigurarea profesionalismului, imparţialităţii, independenţei deciziilor adoptate pe parcursul derulării acestui proces. (2) Proiectul de parteneriat public-privat are în vedere următoarele: a) cooperarea dintre partenerul public şi partenerul privat; b) modul de finanţare a proiectului de parteneriat public-privat este privat; c) în cazul unui proiect public-privat, rolul partenerilor este de a finanţa şi de a pune în aplicare obiectivele de interes public, precum şi de a respecta prevederile contractului de parteneriat public-privat; d) alocarea riscurilor unui proiect de parteneriat public-privat se face în mod proporţional şi echitabil între partenerul public şi cel privat. #M2 ART. 3^1 (1) Investitorii privaţi care, în temeiul legislaţiei statului membru în care sunt stabiliţi, au dreptul să presteze serviciul în cauză nu pot fi respinşi numai pe motiv că, în temeiul legislaţiei române, sunt obligaţi să fie persoane juridice. Persoanele juridice pot fi obligate să indice, în cadrul ofertelor sau scrisorilor de intenţie, numele şi calificările profesionale ale persoanelor responsabile cu executarea prestaţiei în cauză. (2) Orice investitor privat are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de investitori privaţi, la procedura de selecţie. Pentru depunerea unei oferte sau a unei scrisori de intenţie, partenerii publici nu pot impune ca grupurile de investitori privaţi să aibă o anumită formă juridică, dar grupul selectat va fi obligat să dobândească o anumită formă juridică în cazul în care i s-a atribuit contractul, în măsura în care această transformare este necesară în scopul bunei executări a contractului. #M2 ART. 3^2

În scopul atribuirii unui contract de parteneriat public-privat de către partenerii publici, statul român în relaţiile lui cu alte state membre aplică în relaţiile lor condiţii la fel de favorabile precum cele pe care le aplică operatorilor economici/investitorilor privaţi din ţările terţe în temeiul acordului privind contractele de achiziţii publice încheiat în cadrul negocierilor multilaterale ale Rundei Uruguay. În acest scop, statul român se consultă cu privire la măsurile pe care urmează să le ia în scopul punerii în aplicare a acordului, în cadrul Comitetului consultativ pentru achiziţii publice constituit în temeiul art. 1 din Decizia 71/306/CEE a Consiliului din 26 iulie 1971 de instituire a Comitetului consultativ pentru achiziţiile publice de lucrări. #M2 ART. 3^3 Fără a aduce atingere dispoziţiilor prezentei legi, în special celor privind obligaţiile în materie de publicitate a contractelor atribuite şi de informare în legătură cu investitorii privaţi, şi în conformitate cu cadrul legal în materie, acesta din urmă nu divulgă informaţiile comunicate de investitorii privaţi cu titlu confidenţial; respectivele informaţii cuprind în special secrete tehnice sau comerciale şi aspectele confidenţiale ale ofertelor/scrisorilor de intenţie. #B SECŢIUNEA a 2-a Definiţii ART. 4 (1) În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) bun public - bunul care aparţine domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, sau un bun ce aparţine domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 4 din Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare; b) lucrare publică - investiţia care se finanţează din fonduri private în vederea realizării unui bun sau serviciu public; c) serviciu public - totalitatea acţiunilor şi activităţilor prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general sau local ale colectivităţilor; d) proiect public-privat - proiectul care se realizează în întregime sau parţial cu resurse financiare proprii sau atrase de către investitor, pe baza unui model de parteneriat publicprivat, în urma căruia va rezulta un bun sau un serviciu public; #M2 e) investitor privat - orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, română sau străină, care şi-a manifestat interesul de a participa în cadrul procedurii de selecţie şi este dispusă să asigure finanţarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat, cu precizarea situaţiei prevăzute la art. 3^1 alin. (1), şi care are calitatea de furnizor de bunuri, prestator de servicii ori executant de lucrări - cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă bunuri, servicii şi/sau execuţie de lucrări; #M1 e^1) partener privat - orice investitor privat care a semnat un contract de parteneriat public-privat;

care se desfăşoară în două etape. municipiului. #M1 l) anunţ de selecţie pentru parteneriat public-privat . cerinţele de capacitate. #B i) autoritate publică locală . partenerul public participând cu aport în natură. m) document ataşat anunţului de selecţie sau document ataşat . care sunt reprezentaţi proporţional cu participarea la proiectul de parteneriat public-privat. s) dialogul competitiv .active înregistrate numai în evidenţa companiei de proiect. q) durată determinată .procedura de selecţie a investitorului privat de către partenerul public. #M1 r) procedură deschisă . oraşului sau comunei. aşa cum au fost definite în prezenta lege. nu vor fi evidenţiate în bilanţul contabil al acestuia. pe o durată determinată. ce pot implementa proiectele de parteneriat public-privat de interes public general. . ca participare la proiectul de parteneriat public-privat pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat. după caz. autorităţi ori instituţii publice. k) acord de proiect .unul sau mai multe ministere. responsabil pentru proiectele de parteneriat public-privat de interes local. la nivelul judeţului. chiar dacă provin de la partenerul public implicat. şi în cadrul căreia orice investitor privat poate depune o ofertă.actul juridic care stipulează drepturile şi obligaţiile partenerului public şi ale partenerului privat pentru întreaga perioadă de funcţionare a parteneriatului public-privat. în conformitate cu prevederile prezentei legi. h) autoritate publică centrală . o) nonactive . organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. de partenerul public. programul de implementare a proiectului.perioadă negociată.procedura de selecţie a investitorului privat care se desfăşoară într-o singură etapă. acoperind una sau mai multe dintre etapele proiectului de parteneriat public-privat. în conformitate cu prevederile prezentei legi.actul juridic. #B n) finanţatorul proiectului public-privat . persoană juridică română. având ca acţionari partenerul public şi pe cel privat. încheiat între partenerul public şi investitor în vederea pregătirii contractului de parteneriat public-privat.documentul întocmit de partenerul public pentru a comunica tuturor investitorilor privaţi descrierea proiectului avut în vedere. criteriile şi modalitatea de evaluare şi selecţie a investitorilor interesaţi.organismul de decizie publică constituit şi funcţionând. premergător contractului de parteneriat public-privat sau contractului de proiect. g) contract de parteneriat public-privat sau contract de proiect .documentul formal publicat în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. p) încheierea contractului . j) autoritate publică .orice autoritate publică centrală sau autoritate publică locală. descrierea serviciilor necesare. la care poate participa orice investitor privat.societate comercială.f) companie de proiect . după caz. care. în vederea demarării unei proceduri de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat. în care se derulează contractul parteneriatului public-privat şi care asigură investitorului privat recuperarea finanţării.persoana fizică sau juridică care pune la dispoziţia companiei de proiect mijloacele financiare necesare participării acestora la realizarea proiectului public-privat.procedura administrativă de intrare în vigoare a unui contract de parteneriat public-privat prin semnare şi parafare.

cu modificările şi completările ulterioare. şi care cuprinde numai incidental activităţi în înţelesul anexei nr. 11 lit. altele decât cele prevăzute la lit. este considerat "contract de parteneriat public-privat de servicii". 337/2006. în cazul în care valoarea serviciilor în cauză este mai mare decât valoarea bunurilor cuprinse în contract. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. care au ca obiect furnizarea de bunuri care să răspundă unor necesităţi precizate de partenerul public în conţinutul anunţului de selecţie şi al documentului ataşat. altele decât contractele specificate la lit. cu modificările şi completările ulterioare.contractele de parteneriat care au ca obiect fie execuţia. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. care au ca obiect prestarea de servicii prevăzute în anexa nr. u) contractele de parteneriat public-privat de servicii . prin microunde. fie atât proiectarea. 34/2006. 337/2006. Un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect servicii în înţelesul anexei nr. (2) În sensul art. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. fie realizarea prin orice mijloace a unei lucrări care să răspundă unor necesităţi precizate de partenerul public în conţinutul anunţului de selecţie şi al documentului ataşat.contractele de parteneriat. este considerat contract de parteneriat public-privat de servicii. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. în mod accesoriu. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. b) punct terminus al reţelei . 337/2006. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.serviciile de telecomunicaţii furnizate de una sau mai multe entităţi de telecomunicaţii desemnate în mod special de statul membru.ansamblul de conexiuni fizice şi specificaţii tehnice de acces care fac parte din reţeaua publică de telecomunicaţii şi sunt necesare pentru a avea acces la respectiva reţea publică şi pentru a comunica în mod eficient prin intermediul său.suma valorii aportului partenerului public şi costul total rezultat din studiul de prefezabilitate sau fundamentare. cu modificările şi completările ulterioare. O "lucrare" este rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţie sau de lucrări publice. 34/2006. t) şi ţ). 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. lucrări de montaj şi de instalare este considerat "contract de parteneriat public-privat de bunuri". Un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect furnizarea de bunuri şi care acoperă. se înţelege: a) reţea publică de telecomunicaţii . cât şi servicii prevăzute în anexa nr. 337/2006.contractele de parteneriat. şi în cadrul căreia partenerul public conduce un dialog în conformitate cu prevederile prezentei legi. cu modificările şi completările ulterioare. #M2 ş) valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat . destinată să îndeplinească ea însăşi o funcţie economică sau tehnică. . c) servicii publice de telecomunicaţii . în raport cu obiectul principal al contractului.infrastructura publică de telecomunicaţii care permite trimiterea de semnale între puncte terminus definite ale reţelei prin cablu. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice. cu modificările şi completările ulterioare. h). 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 337/2006.etapa de evaluare şi etapa de negociere. 34/2006. Un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect atât bunuri. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. ţ) contractele de parteneriat public-privat de bunuri . inclusiv suma valorii riscurilor de proiect. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. cât şi execuţia unor lucrări referitoare la una dintre activităţile menţionate la anexa nr. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. t) contractele de parteneriat public-privat de lucrări . t).

(1). alta decât cele menţionate la alin. 5 În sensul prezentei legi. #M1 ART. integral sau parţial. în transmisia şi transmiterea de semnale în reţeaua publică de telecomunicaţii prin procedee de telecomunicaţii. fără TVA. #M2 ART. nu se consideră activitate relevantă în sensul alin. apă.000 euro. 5^3 . 4^1 Contractele de parteneriat public-privat de lucrări. (3) În ceea ce priveşte energia electrică. c) contracte de servicii. b) echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro. pentru lucrări. b) alimentarea cu gaze sau energie termică a unor asemenea reţele. precum şi porturile sau aeroporturile. #M2 ART.serviciile care constau. (2) Alimentarea cu gaze sau energie termică a reţelelor care furnizează un serviciu public. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului. servicii poştale. în conformitate cu directivele europene aplicabile în materie. în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) producerea de gaze sau energie termică de către partenerul public este consecinţa inevitabilă a desfăşurării unei activităţi. b) contracte de bunuri. 5^2 (1) În ceea ce priveşte gazele şi energia termică. de către un partener public. inclusiv anul curent.845. parteneriatul public-privat se poate realiza prin următoarele tipuri de contracte: a) contracte de lucrări.5^6. (2) Pragurile valorice prevăzute la alin. 5^1 (1) Pragurile valorice pentru contractele de parteneriat public-privat sunt următoarele: a) echivalentul în lei al sumei de 125. #B SECŢIUNEA a 3-a Tipuri de activităţi în proiectele de parteneriat public-privat #M2 ART. transportului sau distribuţiei de gaze sau energie termică. fără TVA. explorarea sau extracţia de petrol. cărbune sau alţi combustibili solizi. având în vedere media ultimilor 3 ani.d) servicii de telecomunicaţii . transport. gaze. (1) sau (3) ori la art. de bunuri şi de servicii includ şi contractele care se atribuie în scopul efectuării unei activităţi relevante în sectoarele de utilitate publică: gaze. energie termică şi electrică. prezenta lege se aplică următoarelor activităţi relevante: a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii. prezenta lege se aplică următoarelor activităţi relevante: . b) alimentarea reţelei publice este destinată doar exploatării economice a unei asemenea producţii şi reprezintă maximum 20% din cifra de afaceri a entităţii. pentru bunuri şi servicii. cu excepţia radiodifuziunii şi televiziunii.

(2) Prezenta lege se aplică şi contractelor de parteneriat public-privat atribuite de parteneri publici care desfăşoară o activitate menţionată la alin. 5^3 . cum ar fi condiţiile privind rutele ce urmează să fie deservite. 5^5 . autobuz ori prin cablu. alta decât cele menţionate la art. de către un partener public. În ceea ce priveşte serviciile de transport. b) alimentarea reţelei publice depinde numai de consumul propriu al partenerului public şi nu a depăşit 30% din producţia totală de energie a entităţii. de către un partener public. inclusiv anul curent. inclusiv anul curent. în aceeaşi zonă geografică şi în aceleaşi condiţii ca şi partenerii publici. privind capacitatea de transport disponibilă sau frecvenţa serviciului. b) alimentării cu energie electrică a unor asemenea reţele. transportului sau distribuţiei de apă potabilă. #M2 ART.5^6. b) alimentarea cu apă potabilă a unor asemenea reţele. transportului sau distribuţiei energiei electrice. 5^4 (1) Prezenta lege se aplică activităţilor relevante privind punerea la dispoziţie sau exploatarea reţelelor destinate să furnizeze un serviciu public în domeniul transportului feroviar. (1) şi care: a) se referă la proiecte de inginerie hidraulică. se consideră că o reţea există în cazul în care serviciul este oferit în condiţii de funcţionare stabilite de o autoritate competentă. 5^3 (1) Prezenta lege se aplică următoarelor activităţi relevante: a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii. alta decât cele menţionate la alin. în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) producerea de energie electrică de către partenerul public are loc deoarece consumul său este necesar pentru desfăşurarea unei activităţi. (2) Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este considerată activitate relevantă în cazul în care şi alţi investitori privaţi au dreptul să presteze acelaşi tip de servicii. (4) Alimentarea cu energie electrică a reţelelor care furnizează un serviciu public. cu tramvai.5^6. irigaţii sau drenare. nu se consideră o activitate relevantă în sensul alin. (1) (3) sau la art. în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) producerea de apă potabilă de către partenerul public se efectuează deoarece consumul său este necesar pentru desfăşurarea unei activităţi. nu se consideră o activitate relevantă în sensul alin. (3). b) alimentarea reţelei publice depinde numai de consumul propriu al partenerului public şi nu a depăşit 30% din producţia totală de apă potabilă a partenerului public. prin sisteme automate. având în vedere media ultimilor 3 ani. având în vedere media ultimilor 3 ani. 5^2 . #M2 ART. troleibuz. cu condiţia ca volumul de apă destinat aprovizionării cu apă potabilă să reprezinte mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziţie prin astfel de proiecte sau instalaţii de irigare ori drenare.a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate furnizării unui serviciu public în domeniul producerii. b) au legătură cu evacuarea sau tratarea apelor uzate. (3) Alimentarea cu apă potabilă a reţelelor care furnizează un serviciu public. #M2 ART. (1).

şi care includ. ziare. care va cuprinde toate informaţiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente în legătură cu situaţia existentă.(1) Prezenta lege se aplică activităţilor privind prestarea următoarelor servicii: a) servicii poştale. servicii de gestiune a adreselor şi transmiterea prin poşta electronică recomandată. 31/2002 privind serviciile poştale. care nu poartă adresă. gaze. începând cu faza de proiect tehnic. b) construcţia. f) servicii logistice. (2). respectiv serviciile constând în colectarea. companiei de proiect îi sunt transferate obligaţii cum ar fi: a) proiectarea. respectiv serviciile care precedă şi urmează expedierii. (1) lit. de natura celor prevăzute în categoria 6 din anexa nr. transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale . maritimi sau fluviali a aeroporturilor şi a porturilor maritime sau fluviale ori a altor terminale de transport. transporturilor şi serviciilor poştale. cu modificările şi completările ulterioare. d) servicii privind trimiterile poştale neincluse la lit. b) . d) reabilitarea. b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat. e) servicii financiar-poştale. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 24 lit. a) şi numai dacă activitatea de servicii poştale nu este direct expusă concurenţei pe o piaţă la care accesul nu este restricţionat. mandatele poştale şi transferurile pe bază de conturi curente poştale. cărţi. #M2 ART. . (3) În sensul prevederilor alin. (3) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. c) dezvoltarea. (4) Procedura specifică pentru elaborarea şi transmiterea notificării/cererii prevăzute la alin.indiferent de greutate. periodice. cataloage. energiei. b) punerii la dispoziţia transportatorilor aerieni.corespondenţă. (2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. indiferent dacă sunt sau nu rezervate în sensul prevederilor art. 642/2002. constatarea faptului că o anumită activitate relevantă este sau nu expusă direct concurenţei se stabileşte de către Comisia Europeană pe baza unei notificări/cereri formulate în acest sens de partenerul public interesat. c) servicii cu valoare adăugată în legătura cu poşta electronică şi furnizate integral prin mijloace electronice. a). cărbune sau alţi combustibili solizi. care combină livrarea şi/sau depozitarea cu alte funcţiuni decât cele poştale. (1) lit. 6 (1) Prin contractele de parteneriat public-privat. inclusiv transmiterea securizată prin mijloace electronice a documentelor codificate.f) intră în categoria activităţilor relevante numai dacă persoana în cauză prestează şi servicii poştale în sensul prevederilor alin. #M1 ART. colete poştale conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială . sortarea. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. în principal. c) din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei. cum ar fi publicitatea directă prin corespondenţă. XVII A şi la art. 5^6 Prezenta lege se aplică activităţilor relevante referitoare la exploatarea unei regiuni geografice în scopul: a) explorării sau extracţiei de petrol.

respectiv autorităţii publice centrale. iar transferarea bunului potrivit prevederilor art. #B (2) La finalizarea contractului. regional ori local. precum şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materia proprietăţii publice. precum şi orice alte condiţii privind regimul juridic şi modul de punere în valoare a bunului public realizat prin contractul de parteneriat public-privat. 7 În cadrul contractului de parteneriat public-privat. în sensul prezentei legi: a) oricare organism al statului. sau . j) sunt parteneri publici. partenerii publici vor stabili de comun acord care dintre membrii asocierii va avea calitatea de titular al dreptului de proprietate. potrivit prevederilor art. b).e) operarea. b). partenerului public. bunul public este transferat. a). (2^1) şi (2^2). 5^2 . cu titlu gratuit. cu condiţia respectării prevederilor prezentei legi. la constituirea asocierii. cu titlu gratuit. în vederea derulării unui proiect de parteneriat publicprivat de interes public naţional. (1). anunţul de intenţie şi documentul ataşat vor cuprinde şi înţelegerea partenerilor publici asociaţi. autorităţile publice definite la art. (1) se va face şi cu aplicarea condiţiilor stabilite prin înţelegerea partenerilor publici asociaţi. având în vedere scopul şi obiectivele asocierii şi ale proiectului de parteneriat public-privat. 30 alin.5^6. de către un partener public din cei enumeraţi la lit. în bună stare şi liber de orice sarcini sau obligaţii. g) finanţarea. #M2 (2^1) În situaţia asocierii partenerilor publici potrivit dispoziţiilor art. bunul public este transferat. care acţionează la nivel central. conform art. f) întreţinerea. Un "organism de drept public" înseamnă orice organism: (i) stabilit în scopul specific de a satisface nevoile de interes general. în bună stare şi liber de orice sarcină sau obligaţie. şi (iii) finanţat. la finalizarea contractului. care nu au un caracter industrial sau comercial. autoritate publică sau instituţie publică. 8 lit. #M2 ART. 8 lit. (2^2) În situaţia asocierii unei autorităţi publice centrale cu una sau mai multe autorităţi publice locale. partenerului public. indiferent de activitatea lor. 30 alin. 8 Este partener public. 30 alin. incluzându-le pe cele care operează activităţi menţionate la art. #M1 (2^3) În situaţiile prevăzute la alin. potrivit prevederilor art. în cea mai mare parte. şi (ii) având personalitate juridică. (1). SECŢIUNEA a 4-a Parteneri publici ART. 4 lit. sau organisme de drept public. #B (3) Partenerii pot stabili prin contractul de parteneriat public-privat şi alte activităţi pe care să le desfăşoare compania de proiect.

în cadrul căruia mai mult de jumătate dintre membri sunt numiţi de către un partener public dintre cei enumeraţi la lit. indiferent de activitatea lor. b) contractelor de concesiune de lucrări publice şi concesiune de servicii reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.pot numi mai mult de jumătate dintre membrii organului de administrare. care au ca efect limitarea exercitării activităţilor definite în art. direct sau indirect. 5^2 . autorităţi.deţin majoritatea capitalului subscris al întreprinderii. #B SECŢIUNEA a 5-a Domeniu de aplicare. În sensul prezentei legi. a) şi b) pot exercita. între un partener public şi un investitor privat. b) încheierea acordului de proiect.. a). direct sau indirect. de conducere sau de supraveghere a întreprinderii. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de . 5^2 . participării financiare ori normelor care o guvernează. a). dacă nu sunt parteneri publici aşa cum sunt definiţi la lit. a) . de reglementare ori administrative. a) şi b). de conducere sau de supraveghere. instituţii publice şi întreprinderi publice din statele membre ale Uniunii Europene. ART. c) înfiinţarea şi reglementarea funcţionării companiei de proiect. a). 10 Prezenta lege nu se aplică pentru încheierea unui contract de parteneriat public-privat în cazul în care se îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) contractul a fost declarat cu caracter secret de către autorităţile abilitate. faţă de o întreprindere: . asupra cărora partenerii publici definiţi la lit. 5^2 .făcând obiectul supervizării. sau . d) orice entităţi juridice care. Excepţii ART. sau . în conformitate cu obiectul prezentei legi.5^6.5^6.5^6 la una sau mai multe entităţi şi care afectează substanţial capacitatea altor entităţi de a efectua o astfel de activitate. "drepturile speciale sau exclusive" înseamnă drepturile acordate de către o autoritate competentă a unui stat membru prin intermediul unei dispoziţii legislative. 9 Prezenta lege se aplică pentru: a) derularea unui proiect de parteneriat public-privat. desfăşoară printre activităţile lor una ori mai multe dintre activităţile menţionate la art. potrivit prevederilor legale în vigoare.c).5^6 sau orice combinaţie a acestora şi beneficiază de drepturi speciale ori exclusive acordate de o autoritate competentă.controlează majoritatea voturilor asociate acţiunilor emise de întreprindere.având un consiliu administrativ. 5^2 . c) orice întreprindere publică care operează una dintre activităţile menţionate în art. b) oricare asociere formată din unul sau mai mulţi parteneri publici enumeraţi la lit. Influenţa dominantă se prezumă în cazul în care partenerii publici definiţi la lit. gestionării de către un partener public dintre cei enumeraţi la lit. sau . inclusiv cei care operează una dintre activităţile menţionate la art. ca urmare a aplicării uneia dintre procedurile de desemnare a partenerului privat prevăzute de prezenta lege. o influenţă dominantă în virtutea dreptului de proprietate. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

de furnizare de bunuri şi de prestare de servicii de către autorităţile sau entităţile contractante în domeniile apărării şi securităţii şi de modificare a Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE. de terenuri. dezvoltarea. alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora. #M2 f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare. g) sunt reglementate de Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări. 337/2006. b) se referă la cumpărarea. #M1 ART. cu modificările şi completările ulterioare. prin orice mijloace financiare. d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea. 22/2007.concesiune de servicii. altele decât cele ale căror beneficii revin exclusiv partenerilor publici pentru uz propriu în cadrul propriilor activităţi. şi de legislaţia conexă. 11 Prezenta lege nu se aplică pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat care: a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea. e) se referă la angajarea de forţă de muncă. respectiv încheierea de contracte de muncă. potrivit prevederilor legale în vigoare. cumpărarea. în special operaţii ale partenerului public efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. h) în urma atribuirii. c) îndeplinirea contractului necesită impunerea unor măsuri speciale de siguranţă şi securitate naţională. c) se referă la prestarea de servicii de arbitraj şi conciliere. f) contractelor de asociere în participaţiune reglementate conform legii. de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune. partenerii publici pot pune la dispoziţie sau pot exploata reţele publice de telecomunicaţii ori pot furniza publicului unul sau mai multe servicii de telecomunicaţii. ART. 12 (1) Prezenta lege nu se aplică atunci când contractul de parteneriat public-privat este încheiat ca urmare a: #M2 a) unui acord internaţional încheiat în conformitate cu prevederile tratatului cu unul ori mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care vizează furnizarea de produse sau execuţia de lucrări. şi de legislaţia conexă. producţia sau coproducţia de programe destinate difuzării. clădiri existente. precum şi la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Naţională a României. destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare şi numai dacă prin acordul respectiv a fost menţionată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv. toate acordurile sunt . #B e) contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. aprobată cu modificări prin Legea nr. cu condiţia ca serviciul prestat să fie integral remunerat de către partenerul public. #M2 d) protecţia unor interese esenţiale de stat impune acest lucru.

comunicate Comisiei Europene de către Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat; #M1 b) unui acord internaţional referitor la staţionarea de trupe şi numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv; c) aplicării unei proceduri specifice unei organizaţii internaţionale. #M2 (2) Partenerul public are obligaţia de a exclude din procedura de selecţie pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat orice investitor privat despre care are cunoştinţă că în ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani. (3) Partenerul public are dreptul de a exclude dintr-o procedură de selecţie pentru atribuirea unui contract de parteneriat public-privat orice investitor privat care se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul sindic sau care au făcut obiectul unor proceduri echivalente prevăzute de legislaţia naţională a altor ţări; b) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit; c) a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; d) prezintă informaţii incorecte sau nu prezintă informaţiile solicitate de către partenerul public, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. #B CAPITOLUL II Reguli aplicabile pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat SECŢIUNEA 1 Reguli generale #M1 ART. 13 (1) La derularea procedurilor de selecţie, precum şi la încheierea contractului, partenerul public şi investitorul privat interesat să participe la proiectul de parteneriat public-privat au obligaţia de a respecta principiile prevăzute la art. 3. (2) Companiei de proiect i se pot atribui, cu acordul acesteia, toate sau numai o parte dintre contractele/serviciile prestate de partenerul public în îndeplinirea atribuţiilor sale din sectorul public încredinţat, în legătură cu obiectul contractului de parteneriat publicprivat, până la preluarea bunului conform art. 30. (3) Contractul de parteneriat poate prevedea ca partenerul public să împuternicească compania de proiect să încaseze plăţile făcute de utilizatorii finali pentru serviciile prestate, pe perioada derulării contractului de parteneriat public-privat. #M1 ART. 14 (1) Etapele care conduc la încheierea unui contract de parteneriat public-privat sunt:

a) iniţierea proiectului de parteneriat public-privat prin publicarea anunţului de selecţie şi a documentului ataşat de către partenerul public; b) selecţia investitorilor privaţi prin "procedura deschisă" sau prin "procedura de dialog competitiv"; c) semnarea acordului de proiect cu investitorii privaţi selectaţi, în cazul procedurii de dialog competitiv; d) negocierea cu investitorii privaţi selectaţi ce au semnat acordul de proiect, în cazul procedurii de dialog competitiv. (2) Ulterior încheierii contractului de parteneriat public-privat sunt demarate procedurile conform legislaţiei române, pentru constituirea companiei de proiect ca societate comercială pe acţiuni având ca acţionari partenerul public şi partenerul privat, în vederea realizării obiectivelor contractului de parteneriat public-privat. #B ART. 15 Elementele de bază ale unui proiect de parteneriat public-privat sunt, după caz: a) iniţierea; b) finanţarea; c) proiectarea; d) construirea/realizarea; e) reabilitarea/modernizarea; f) întreţinerea, managementul/operarea; g) derularea de operaţiuni comerciale; h) transferul proiectului către partenerul public la finalizarea acestuia. ART. 16 Regulile generale obligatorii care se iau în considerare pe tot parcursul etapelor de iniţiere, negociere şi finalizare a unui contract de parteneriat public-privat sunt: a) în cazul unui proiect de parteneriat public-privat, partenerii colaborează în mod obligatoriu în baza unor raporturi contractuale; b) diviziunea responsabilităţilor, a valorii de finanţare şi a riscurilor sunt convenite prin contract; c) pe parcursul derulării unui contract de parteneriat public-privat, drepturile şi obligaţiile corelative ale partenerilor nu pot fi cesionate; d) bunurile ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat pot fi considerate nonactive, conform reglementărilor contabile, naţionale şi europene în vigoare, în funcţie de modalitatea de repartiţie a riscurilor în cadrul proiectului; e) prevederile lit. d) se aplică corespunzător şi fluxurilor de numerar ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat; f) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele implicate în proiect sunt clasificate ca nonactive şi nu vor fi înregistrate în situaţia financiară trimestrială şi anuală a partenerului public implicat; g) pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat, activele enunţate la lit. f) vor fi înregistrate în balanţa de verificare şi situaţia financiară anuală ale companiei de proiect, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2) şi art. 35. ART. 17 Un contract de parteneriat public-privat se referă la realizarea unui singur proiect de parteneriat public-privat, cu realizarea tuturor elementelor din cadrul acestuia. SECŢIUNEA a 2-a

Etapele de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat #M1 ART. 18 (1) Contractele de parteneriat sunt atribuite prin procedura deschisă sau procedura de dialog competitiv, conform condiţiilor definite în prezenta lege. (2) Procesul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat prin procedura deschisă se derulează după cum urmează: a) definirea şi aprobarea de către partenerul public a oportunităţii de demarare a proiectului de parteneriat public-privat; b) elaborarea şi aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de către partenerul public; c) elaborarea de către partenerul public a anunţului de selecţie şi a documentului ataşat; d) constituirea comisiei de evaluare a ofertelor de către partenerul public şi numirea acesteia; e) elaborarea şi aprobarea criteriilor de evaluare ţinându-se cont de prevederile alin. (13), a grilelor de punctaj şi a modului de tratare a ofertelor întârziate sau primite nesigilate; f) publicarea anunţului de selecţie împreună cu documentul ataşat; g) primirea şi înregistrarea plicurilor ce conţin ofertele elaborate de investitorii privaţi interesaţi; h) convocarea comisiei de evaluare şi deschiderea plicurilor conţinând ofertele în prezenţa tuturor membrilor comisiei şi a investitorilor privaţi interesaţi; i) evaluarea ofertelor şi a documentelor anexate la acestea; #M2 j) întocmirea raportului de evaluare a ofertelor, stabilirea ofertelor admisibile, respectiv neconforme sau neacceptabile, ierarhizarea investitorilor privaţi şi desemnarea ofertei câştigătoare dintre ofertele admisibile de către comisia de evaluare; #M1 k) decizia de selecţie către fiecare investitor privat care a participat la procedură este însoţită de un rezumat al motivelor legate de respingerea ofertei sale şi de o declaraţie precisă privind termenul exact de aşteptare care se aplică conform art. 22 alin. (1) şi se comunică prin oricare dintre următoarele modalităţi: poştă, fax, mijloace electronice (email); #M2 k^1) partenerul public va publica anunţul de atribuire a contractului, cu respectarea conţinutului prevăzut în anexa la prezenta lege; #M1 l) partenerul public are dreptul de a nu comunica anumite informaţii specificate la lit. k) numai în situaţia în care divulgarea acestora ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale, ar fi contrară interesului public, ar prejudicia interesele comerciale legitime ale investitorilor privaţi sau ar prejudicia concurenţa loială; m) încheierea contractului de parteneriat public-privat cu investitorul privat declarat câştigător. #M2 (3) În cazul procedurii deschise, când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este egală cu sau mai mare decât pragurile stabilite la art. 5^1 alin. (1),

l) constituirea de către partenerul public a comisiei de negociere cu investitorii privaţi selectaţi. f) elaborarea şi aprobarea criteriilor de negociere cu investitorii privaţi. 5^1 alin. când partenerul public nu este în măsură să definească. Pentru contractele cu o valoare de până la sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 125. #M1 (6) În cazul alegerii procedurii de dialog competitiv. când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este mai mică decât pragurile stabilite la art. pentru semnarea acordului de proiect. h) primirea şi înregistrarea plicurilor ce conţin scrisorile de intenţie elaborate de investitorii privaţi interesaţi. i) convocarea comisiei de evaluare şi deschiderea plicurilor conţinând scrisorile de intenţie în prezenţa tuturor membrilor comisiei şi a investitorilor privaţi interesaţi. mijloacele tehnice care să îi satisfacă nevoile ori să facă aranjamentele financiare sau legale pentru proiect. j) evaluarea scrisorilor de intenţie şi a documentelor anexate la acestea. e) elaborarea şi aprobarea criteriilor de evaluare. acesta poate decide atribuirea contractului de parteneriat publicprivat prin procedura de dialog competitiv. partenerul public va întocmi şi o notă justificativă prin care va motiva alegerea acestei proceduri. g) publicarea anunţului de selecţie împreună cu documentul ataşat. c) elaborarea de către partenerul public a anunţului de selecţie şi a documentului ataşat. n) desfăşurarea negocierilor cu investitorii privaţi semnatari ai acordului de proiect. conform criteriilor stabilite de partenerul public în documentul ataşat. fără ajutor şi în avans. în termenul stabilit de către partenerul public. pentru selectarea investitorului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat. #M1 (4) În cazul procedurii deschise. termenul pentru depunerea ofertei finale nu poate fi mai mic de 5 zile de la terminarea negocierilor cu toţi investitorii privaţi. o) prezentarea ofertei finale. (7) Procesul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat prin procedura de dialog competitiv se derulează după cum urmează: a) definirea şi aprobarea de către partenerul public a oportunităţii de demarare a proiectului de parteneriat public-privat. #M2 (5) În cazul proiectelor complexe din punct de vedere tehnic şi/sau financiar. fără TVA. a grilelor de punctaj şi a modului de tratare a scrisorilor de intenţie întârziate sau primite nesigilate. partenerul public are obligaţia de a transmite anunţul de selecţie spre publicare în SEAP cu cel puţin 22 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. d) constituirea comisiei de evaluare a scrisorilor de intenţie de către partenerul public. b) elaborarea şi aprobarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare de către partenerul public. iar pentru . în măsura în care consideră că aplicarea unei proceduri deschise nu poate permite atribuirea contractului. după finalizarea negocierilor. din motive obiective. Procedura selectată va fi indicată în anunţul de selecţie.termenul de primire a ofertelor este de 52 de zile calendaristice de la data trimiterii anunţului de selecţie spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (1). k) întocmirea raportului de evaluare de către comisia de evaluare unde vor fi stabiliţi investitorii privaţi selectaţi ce vor fi invitaţi la negocierea şi semnarea acordului de proiect. m) invitarea simultan şi în scris a investitorilor privaţi selectaţi la negocierea şi semnarea acordului de proiect.000 euro.

. termenul pentru depunerea ofertei finale nu poate fi mai mic de 10 zile de la terminarea negocierilor cu toţi investitorii privaţi. respectiv neconforme sau neacceptabile. aplicând criteriile de atribuire menţionate în anunţul de selecţie sau în documentul ataşat anunţului de selecţie. #M1 (9) În cazul procedurii de dialog competitiv. fax. (1). cu respectarea conţinutului prevăzut în anexa la prezenta lege. o). (1) şi se va comunica prin oricare dintre următoarele modalităţi: poştă. fără TVA. ş) încheierea contractului de parteneriat public-privat cu investitorul privat declarat câştigător. după aplicarea criteriilor stabilite de partenerul public. #M2 t) partenerii publici pot prevedea ca procedura să se desfăşoare în etape succesive. Partenerii publici continuă negocierea până când sunt în măsură să identifice soluţia sau soluţiile. p) partenerul public va publica în SEAP termenul-limită pentru depunerea ofertelor finale. ierarhizarea investitorilor privaţi şi desemnarea ofertei câştigătoare dintre ofertele admisibile de către comisia de evaluare. când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este egală cu sau mai mare decât pragurile stabilite la art. ar prejudicia interesele comerciale legitime ale investitorilor privaţi sau ar prejudicia concurenţa loială. ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale.contractele cu o valoare ce depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 125. (8) În cazul procedurii de dialog competitiv. #M2 q) întocmirea raportului de evaluare a ofertelor finale. mijloace electronice (email). pentru a reduce numărul de soluţii care trebuie discutate în etapa de negociere. criterii precizate în anunţul de selecţie sau în documentul ataşat. care pot răspunde necesităţilor lor. termenul minim de primire a scrisorilor de intenţie este de 37 de zile calendaristice de la data transmiterii anunţului de selecţie spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. stabilirea ofertelor admisibile. (1). în conformitate cu lit. r) numai în situaţia în care divulgarea acestora ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale. 5^1 alin. 5^1 alin.000 euro. (11) Criteriile de evaluare şi negociere sunt ponderate. partenerul public are obligaţia de a transmite anunţul de selecţie spre publicare în SEAP cu cel puţin 22 de zile înainte de data-limită de depunere a scrisorilor de intenţie. după ce le-au comparat. 22 alin. #M1 r) decizia de selecţie către fiecare investitor privat care a participat la procedură este însoţită de un rezumat al motivelor legate de respingerea ofertei sale şi de o declaraţie precisă privind termenul exact de aşteptare care se aplică conform art. după caz. #M1 s) partenerul public are dreptul de a nu comunica anumite informaţii specificate la lit. când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este mai mică decât pragurile stabilite la art. ar fi contrară interesului public. (10) Contractul este atribuit investitorului privat care a prezentat oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. #M2 r^1) partenerul public va publica anunţul de atribuire a contractului.

În cazul în care numărul de investitori privaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât numărul minim . Partenerul public poate limita numărul de investitori privaţi selectaţi pentru încheierea acordului de proiect. operarea.(12) Dacă partenerul public consideră că o astfel de ponderare nu este posibilă din punct de vedere obiectiv. reabilitarea/modernizarea. deoarece investitorul privat a obţinut un ajutor de stat. #M1 (14) Prin costul total al ofertei se înţelege suma costurilor generate de proiectarea. (17) În cazul procedurii de dialog competitiv. cu următorii investitori privaţi selectaţi. echipamentele sau valorile imateriale şi calităţile arhitecturale. criteriile de evaluare vor fi diferite de criteriile de negociere. Partenerul public care respinge o ofertă anormal de scăzută. criteriile de evaluare vor fi ierarhizate şi partenerul public va întocmi o notă justificativă în acest sens. partenerul public are dreptul la reluarea întregii proceduri. construcţia/realizarea sau transformarea. estetice sau funcţionale ale acestora. cu excepţia cazului în care consultă investitorul privat în acest sens şi acesta nu este în măsură să demonstreze. partenerul public are dreptul să o descalifice. (15) Alte criterii de evaluare şi negociere. După caz. #M1 (19) Indiferent de procedura aplicată. nu poate respinge respectiva ofertă numai din acest motiv. finanţarea. pot fi: calitatea şi natura inovatoare ale ofertei. financiar. (20) În procedura de dialog competitiv numărul minim de investitori privaţi invitaţi este de 3. #M2 (18) În cazul în care un investitor privat depune o ofertă cu un preţ neobişnuit de scăzut. în ordinea ierarhică a selecţiei. (16) În cazul alegerii de către partenerul public a procedurii de dialog competitiv. dacă în urma analizei unor detalii solicitate în scris de la investitorul privat această ofertă nu este susţinută din punct de vedere tehnic. partenerul public poate să refacă sau să completeze studiul de fundamentare/prefezabilitate şi/sau să schimbe unele date din documentul ataşat. în decursul unei perioade suficiente de timp stabilite de partenerul public. legate de obiectul contractului. logistic ori nu corespunde din alte puncte de vedere stabilite de către partenerul public prin anunţul de selecţie şi/sau documentul ataşat. pe rând. deoarece investitorul privat a obţinut un ajutor de stat. când negocierile cu primul clasat nu pot conduce la încheierea unui contract de proiect de parteneriat public-privat. cu condiţia să fie disponibil un număr suficient de investitori privaţi pentru a asigura o concurenţă reală. că ajutorul în cauză nu afectează concurenţa loială între investitorii privaţi ce participă la una dintre procedurile de selecţie stabilite prin prezenta lege. (18^1) Partenerul public care constată că o ofertă este anormal de scăzută. până la obţinerea unui rezultat favorabil. #M2 (13) Criteriile de evaluare şi negociere trebuie să includă cel puţin costul total al ofertei şi obiectivele de performanţă definite conform scopului contractului. Ofertele/Scrisorile de intenţie sunt considerate inacceptabile/neconforme/descalificate. mentenanţa. echipamentelor şi valorilor imateriale/materiale şi de prestarea de servicii prevăzute pe durata contractului. în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. întreţinerea. exploatarea sau managementul lucrărilor. în cazul nefinalizării unui contract de parteneriat public-privat cu niciunul dintre investitorii privaţi care au depus oferte. partenerul public începe negocierile. informează Comisia Europeană cu privire la aceasta. înainte de reluarea procedurii. termenul de realizare a lucrărilor.

din valoarea estimată a contractului. 20^1 (1) Întrucât în cazul atribuirii unui contract de parteneriat public-privat criteriul de atribuire este cel al ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. fără TVA. sau prin depunere la casieria partenerului public. #M1 ART. (21) Procedura deschisă sau procedura de dialog competitiv se poate finaliza chiar dacă se depune o singură ofertă. partenerii publici pot autoriza investitorii privaţi să prezinte oferte alternative. (1) şi ca o chestiune de excepţie. (23) Partenerul public are obligaţia de a verifica constituirea garanţiei de participare.stabilit în anunţul de selecţie. de asemenea. sunt strict necesare pentru finalizarea acestuia. să respecte cerinţele minime impuse de anunţul de selecţie şi documentul ataşat. ca urmare a unei situaţii neprevăzute. (22). elaborate de instituţiile competente. la data deschiderii ofertelor. #M2 ART. printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări. elaborate de partenerul public. cu condiţia ca aceasta. respectiv la data deschiderii scrisorilor de intenţie. invitând investitorul privat sau investitorii privaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie. Garanţia de participare se constituie prin virament bancar. #M2 (24) Prin derogare de la prevederile alin. partenerul public poate continua procedura. are obligaţia de a actualiza această listă în mod permanent. conform alin. sau . #B ART. . elaborarea criteriilor şi derularea etapelor de definire a proiectului public-privat şi de selecţie a investitorilor privaţi. 20 Partenerul public va elabora şi aproba normele proprii pentru înfiinţarea comisiilor. până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat. chiar dacă pot fi separate de executarea contractului iniţial. Cu toate acestea.în cazul în care respectivele lucrări sau servicii suplimentare nu pot fi separate din punct de vedere tehnic ori economic de contractul iniţial fără a constitui un inconvenient major pentru partenerii publici. Normele respective au la bază reglementările prezentei legi şi ale actelor normative în domeniu. (22) Partenerul public are obligaţia de a solicita investitorilor privaţi constituirea garanţiei de participare în cuantum de 1%. partenerii publici pot atribui un contract de parteneriat public-privat printr-o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru lucrările sau serviciile suplimentare care nu sunt prevăzute în proiectul estimat iniţial şi nici în contractul iniţial de parteneriat public-privat şi care au devenit necesare. pentru execuţia lucrării ori serviciilor descrise de acestea. 19 Investitorul privat selectat potrivit prezentei legi are obligaţia de a include în ofertă lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia şi. valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări sau servicii suplimentare nu trebuie să fie mai mare de 50% din valoarea contractului iniţial. împreună cu documentele anexate de către investitorul privat interesat.în cazul în care respectivele lucrări sau servicii. cu condiţia atribuirii contractului investitorului privat care a contractat respectiva lucrare sau respectivul serviciu şi: .

e) numele adjudecatarului şi justificarea selectării ofertei sale. c) situaţia economică şi financiară. dacă se cunoaşte. #M2 ART. în condiţiile prevăzute în cuprinsul normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. #M2 ART. obiectul şi valoarea contractului de parteneriat public-privat. pentru fiecare contract de parteneriat public-privat. la aspecte sociale şi de mediu. fie la un contract de parteneriat public-privat de bunuri în locul unui contract de parteneriat public-privat de servicii. 20^2 (1) Partenerul public are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la: a) situaţia personală a investitorului privat. f) în ceea ce priveşte dialogul competitiv. precum şi cerinţele de prezentare. #M2 ART. d) motivele respingerii ofertelor considerate anormal de scăzute. circumstanţele care justifică recurgerea la respectiva procedură. b) numele investitorilor privaţi selectaţi şi justificarea alegerii lor. (5) În cazul procedurilor de selecţie privind atribuirea contractelor de parteneriat publicprivat de bunuri şi a contractelor de parteneriat public-privat de servicii. motivele pentru care partenerul public a renunţat să atribuie un contract de parteneriat public-privat.(2) În anunţul de selecţie partenerii publici trebuie să precizeze dacă autorizează sau nu oferte alternative. 20^4 (1) Partenerii publici întocmesc. în cazul în care ar fi selectată. c) numele investitorilor privaţi respinşi şi motivele respingerii lor. b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. fie la un contract de parteneriat public-privat de servicii în locul unui contract de parteneriat public-privat de bunuri. e) standardele de asigurare a calităţii. g) după caz. Condiţiile speciale de executare a unui contract se pot referi. un proces-verbal care să cuprindă cel puţin următoarele elemente: a) denumirea şi adresa partenerului public. cu condiţia să fie compatibile cu dreptul comunitar şi să fie menţionate în anunţul de selecţie sau în documentul ataşat. în special. ofertele alternative nu pot fi autorizate. (4) Partenerii publici iau în considerare numai ofertele alternative care îndeplinesc cerinţele minime impuse. f) standardele de protecţie a mediului. (3) Partenerii publici care autorizează oferte alternative menţionează în documentul ataşat cerinţele minime pe care trebuie să le respecte acestea. d) capacitatea tehnică şi/sau profesională. partenerii publici care au autorizat oferte alternative nu pot respinge o ofertă alternativă din simplul motiv că ar conduce. (2) Investitorii privaţi pot menţiona capacităţile altor entităţi. În lipsa acestei menţiuni. 20^3 Partenerii publici pot prevedea condiţii speciale privind executarea contractului. precum şi. indiferent de tipul caracterului legal al relaţiilor dintre aceştia şi respectivele entităţi. partea din contract pe care acesta intenţionează să o subcontracteze unor terţi. .

#M2 ART.(5) se publică în SEAP. înainte de expirarea fie a unui termen de cel puţin 15 zile calendaristice începând cu ziua următoare transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii către investitorii privaţi participanţi. 22 alin. fie a unui termen de cel puţin 10 zile calendaristice începând cu ziua următoare primirii comunicării privind rezultatul procedurii. la cererea acesteia. documentul ataşat anunţului de selecţie şi clarificările solicitate de investitorul privat potrivit prevederilor art. 22 (1) Contractele de parteneriat public-privat pot fi încheiate numai după împlinirea termenului de aşteptare de minimum 10 zile calendaristice începând cu ziua următoare transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii către investitorii privaţi participanţi prin fax ori alte mijloace electronice sau. (5) *** Abrogat #M1 (6) La solicitarea partenerului public. (4) Partenerul public are obligaţia de a răspunde la orice solicitare de clarificare cu cel mult 6 zile calendaristice înainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor/scrisorilor de intenţie. în cazul în care a fost solicitată în timp util. 23 . aceste solicitări nu pot avea ca efect modificarea elementelor fundamentale ale ofertei sau ale termenilor esenţiali ai contractului. încheiate înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. #B SECŢIUNEA a 3-a Termenele minime de derulare a etapelor de definire a proiectului public-privat şi de selecţie a investitorilor privaţi #M1 ART. investitorilor privaţi li se poate cere clarificarea anumitor aspecte din cadrul ofertei lor sau confirmarea angajamentelor conţinute în aceasta. (3) . 21 Anunţul de selecţie. #M1 (2) Contractele de parteneriat public-privat. Totuşi.(2) Procesul-verbal sau principalele sale elemente sunt comunicate Comisiei Europene. #M2 (3) Orice investitor privat interesat are dreptul de a solicita clarificări cu privire la anunţul de selecţie şi documentul ataşat anunţului de selecţie. în cazul utilizării altor mijloace de comunicare. #B CAPITOLUL III Condiţii de iniţiere şi încetare a proiectului de parteneriat public-privat SECŢIUNEA 1 Condiţii de iniţiere a proiectului de parteneriat public-privat ART. sunt lovite de nulitate. modificări care ar putea conduce la distorsionarea concurenţei ori care ar putea avea un efect discriminatoriu. (1).

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). (4) Partenerii publici precizează în anunţul de selecţie dacă autorizează sau nu oferte alternative. Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat verifică fiecare anunţ de selecţie sau altă documentaţie complementară transmis/transmisă de către partenerul public pentru publicare în SEAP şi în JOUE. în mod gratuit şi libere de orice sarcini. 25 (1) Parteneriatul public-privat încetează: a) în cazul expirării termenului contractului încheiat între partenerul public şi partenerul privat. dar nu mai mult de 120 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate a contractului. iniţiatorul întocmeşte un studiu de fundamentare şi prefezabilitate. ofertele alternative nu pot fi autorizate în lipsa acestei menţiuni. incluzând anunţul de selecţie. (3) Costurile generate de realizarea studiului de prefezabilitate sau de fundamentare cad în sarcina iniţiatorului.(1) Iniţierea unui proiect de parteneriat public-privat aparţine partenerului public. respectiv în anunţul de atribuire pentru contractele de parteneriat public-privat sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. 18 alin. (3) Informaţiile minime care trebuie incluse în anunţul de selecţie. #M2 ART. prin asigurarea unui nou flux de informaţii specializat. conform prevederilor prezentei legi. compania de proiect este obligată să restituie partenerului public bunurile publice şi bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat. c) în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract. clarificări solicitate de investitorul privat conform art. după caz. (2) până la încetarea efectelor contractului. Publicarea în JOUE este obligatorie în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat care urmează să fie realizat este egală ori mai mare decât echivalentul în lei al pragurilor prevăzute la art. #M1 (2) În cazul încetării contractului de parteneriat public-privat prin expirarea termenului. partenerul public cu privire la intenţia de a preda bunurile publice şi bunurile rezultate din derularea contractului de parteneriat public-privat. 5^1 alin. p) şi anunţul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat. suportul tehnic necesar asigurării transparenţei procedurii complete de stabilire a partenerului privat. (3) şi (4). (1). b) în baza acordului dintre partenerul public şi partenerul privat. (7) lit. (2) SEAP pune la dispoziţia partenerului public. Partenerul public are obligaţia de a prelua bunurile prevăzute la alin. (2) Pentru iniţierea unui proiect de parteneriat public-privat. termenul-limită pentru depunerea ofertelor finale conform art. 24 (1) Anunţul de selecţie se publică în SEAP şi. după caz. #B SECŢIUNEA a 2-a Condiţii de încetare a proiectului de parteneriat public-privat ART. . (3) Compania de proiect are obligaţia să notifice cu cel puţin 90 de zile. 22 alin. Avizul primit pentru publicare în SEAP şi/sau JOUE nu exonerează partenerul public de răspunderea privind respectarea prevederilor legale în domeniul parteneriatului public-privat. documentul ataşat anunţului de selecţie.

părţile contractului de parteneriat public-privat sunt ţinute de respectarea obligaţiilor ce le revin potrivit legii şi/sau contractului. la încetarea contractului de parteneriat public-privat. 27 Contractul de parteneriat public-privat se încheie între partenerul public şi investitorul privat. întreţinere/administrare/operare a obiectivului până la finalizarea contractului de parteneriat public-privat. derulare a finanţării. acesta notifică în termen de maximum 48 de ore acest fapt partenerului public. care stabileşte termenele de: elaborare a studiului de fezabilitate. (5) În cazul în care partenerul privat se retrage unilateral din contractul de parteneriat public-privat. e) definirea calendarului de derulare a contractului de parteneriat public-privat. 26 Până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii de dizolvare a companiei de proiect. investiţia consumată până la acel moment rămâne ca participare la realizarea proiectului respectiv.#B (4) În cazul în care partenerul privat sesizează existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii sau prestării serviciului de interes public. compania de proiect şi partenerul public neavând nicio obligaţie de returnare a valorii investiţiei respective către partenerul privat. 6. a obligaţiilor părţilor în cadrul proiectului de parteneriat public-privat. în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau a serviciului. realizare a obiectivului public. 18 şi având în vedere: a) tipul de activităţi convenite potrivit prevederilor art. realizare a proiectului de execuţie. b) stabilirea concretă. h) clauzele de retragere din proiect. predare a obiectivului către partenerul public. selectat cu respectarea procedurilor prevăzute la art. d) perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat şi termenul de finalizare a acestuia. f) cotele de participare la proiectul de parteneriat public-privat care stau la baza proporţiilor de participare la compania de proiect. în funcţie de tipul de activităţi. #M2 SECŢIUNEA 1 Contestaţii . ART. CAPITOLUL IV Contractul de parteneriat public-privat #M1 ART. i) penalităţile pentru situaţia când nu se îndeplinesc obiectivele stabilite în contract. c) valoarea investiţiei care face obiectul contractului de proiect de parteneriat publicprivat. g) criteriile de performanţă cu privire la îndeplinirea obiectivelor contractului de parteneriat public-privat. j) condiţiile de înfiinţare a companiei de proiect. care se includ în conţinutul contractului de proiect de parteneriat public-privat.

obligarea partenerului public de a emite un act. (4) Măsurile adoptate potrivit alin. anularea actului. (1) se poate adresa de îndată Consiliului. #M1 ART. consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite partenerului public o notificare de renunţare la dreptul de a formula acţiune în faţa Consiliului sau. în legătură cu ori în cadrul procedurii de selecţie. b) a suferit. (6) Persoana vătămată care. primind comunicarea prevăzută la alin. ori ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedură de selecţie. 28^2 (1) Înainte de a se adresa Consiliului. 28^1 În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională. prin contestaţie. prin act al partenerului public se înţelege orice act administrativ. #M2 (2) În sensul prevederilor alin. (1) nu împiedică introducerea cererii în faţa Consiliului. art. după caz. (3) Notificarea prevăzută la alin. #M1 (3) În sensul prevederilor alin. (1) şi art. fără a fi obligată să aştepte comunicarea măsurilor luate de partenerul public potrivit alin. (1). (3) se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei care a notificat partenerul public. persoana vătămată notifică partenerul public cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat şi la intenţia de a sesiza Consiliul. 28^3 alin. (4). . orice altă operaţiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice. neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de prezenta lege. ca o consecinţă a unui act al partenerului public. Dispoziţiile art. 28^3 alin. #M1 ART. recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională. în condiţiile prezentei legi. cât şi celorlalţi investitori privaţi implicaţi în procedura de selecţie. omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune. prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat. poate solicita. de renunţare la judecarea contestaţiei.#M1 ART. (2) Lipsa notificării prevăzute la alin. de natură să producă efecte juridice. (5) Persoana vătămată care a notificat partenerul public potrivit dispoziţiilor alin. prin persoană vătămată se înţelege orice investitor privat care: a) are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de selecţie. 28 (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al partenerului public. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de selecţie. 22 alin. După primirea notificării. (3). inclusiv suspendarea procedurii de selecţie sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri. denumit în continuare Consiliu. partenerul public poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări. persoana care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. (1). 28^7 şi 28^8. cu respectarea prevederilor art. (1). (1) rămân aplicabile. suferă sau riscă să sufere un prejudiciu.

nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora.#M2 ART. 28^5 (1) Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de selecţie. partenerul public are dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei respective. în cazul utilizării faxului ori a mijloacelor electronice sau. partenerul public nu mai are obligaţia de a comunica punctul său de vedere potrivit dispoziţiilor art. (4) Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) este lovit de nulitate absolută. constituite potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului. sau de cel puţin 10 zile calendaristice începând cu ziua următoare primirii comunicării făcute de partenerul public către un investitor privat. admiţând contestaţia. (2) În exercitarea atribuţiilor sale. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului. precum şi Consiliului. (3). partenerul public are dreptul de a încheia contractul de parteneriat public-privat numai după comunicarea deciziei Consiliului în termenul prevăzut la art. #M1 (2) În cazul în care sesizarea prevăzută la alin. dispoziţiile art. 28^17 alin. acest termen este egal fie cu cel puţin 15 zile calendaristice începând cu ziua următoare transmiterii comunicării partenerului public către investitorul privat interesat. după caz: a) anularea în tot sau în parte a actului partenerului public. #M1 ART. b) obligarea la emiterea actului de către partenerul public. 28^21 se aplică în mod corespunzător. data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei. economice sau financiare discriminatorii din anunţul de selecţie. în condiţiile prezentei legi. în cazul utilizării altor mijloace de comunicare. documentul ataşat sau din alte documente emise în legătură cu procedura de selecţie. (1). aprobat potrivit legii. Dacă decizia Consiliului a fost atacată cu plângere. 28^10 alin. celorlalţi investitori privaţi implicaţi în procedura de selecţie. acesta va trimite Consiliului şi partenerului public o notificare de renunţare la contestaţie. În acest caz. . c) îndeplinirea unei obligaţii de către partenerul public. înainte de încheierea contractului. Consiliul adoptă decizii. în termen de 10 zile calendaristice începând cu ziua următoare transmiterii comunicării partenerului public către investitorul privat interesat. prin complete specializate. 28^4 (1) După primirea unei contestaţii. 28^3 (1) Persoana vătămată poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim. (2). (3) În cazul primirii unei contestaţii de către Consiliu pentru care nu s-a luat act de renunţare conform prevederilor alin. (1) priveşte conţinutul documentaţiei de selecţie publicate în SEAP în condiţiile prezentei legi. #M2 (3) Consiliul. inclusiv eliminarea oricăror specificaţii tehnice. #M1 ART. dispune. dar nu înainte de expirarea termenelor de aşteptare. (2) În situaţia în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale. despre un act al partenerului public considerat nelegal.

(3) Cauzele se distribuie completelor în mod aleatoriu. #M1 ART. k) şi ale art. contestaţia va fi respinsă. g) semnătura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice. denumirea. 28^7 (1) Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente: a) numele. 18 alin. precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. (2) lit. 28^9 .d) orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat. 28^6 (1) Contestaţia se soluţionează de un complet format din 3 membri ai Consiliului. 28^12 şi ale art. aceasta se înaintează atât Consiliului. e) motivarea în fapt şi în drept a cererii. sediul lor şi codul unic de înregistrare. #M1 ART. În cazul persoanelor juridice se vor indica şi persoanele care le reprezintă şi în ce calitate. (1). Dispoziţiile art. 28^7 alin. contradictorialităţii şi a dreptului la apărare. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Consiliu. (2) În situaţia în care Consiliul apreciază că în contestaţie nu sunt cuprinse toate elementele prevăzute la alin. celerităţii. în măsura în care este posibil. (1). (1). f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia. #M1 ART. d) obiectul contestaţiei. partenerul public are obligaţia să îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi investitori privaţi participanţi încă implicaţi în procedura de selecţie. Înştiinţarea trebuie să conţină inclusiv o copie a contestaţiei respective. (2) În cadrul fiecărui complet cel puţin preşedintele acestuia trebuie să fie licenţiat în drept. r) se aplică în mod corespunzător. dacă acestea sunt disponibile. (4) Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea principiilor legalităţii. c) denumirea obiectului contractului de parteneriat public-privat şi procedura de selecţie aplicată. #M1 ART. acesta să completeze contestaţia. în termen de 5 zile de la înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă această situaţie. dispoziţiile art. nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. va cere contestatorului ca. (3) Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. (1). (7) lit. dintre care unul are calitatea de preşedinte de complet. 28^3 alin. 28^8 (1) Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă. Contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat. în cazul în care acesta a fost emis. (3) nu sunt aplicabile. (2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei. domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori. pentru persoanele juridice. 18 alin. b) denumirea şi sediul partenerului public. 28^4 alin. cât şi partenerului public. (4) În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin.

(2) Partenerul public va notifica punctul de vedere şi contestatorului/contestatorilor. 28^12 (1) În vederea soluţionării contestaţiei. punctul său de vedere asupra acesteia/acestora. astfel cum este prevăzut la art.000 lei. investitorii privaţi participanţi în cadrul aceleiaşi proceduri de selecţie se pot asocia la contestaţie printr-o cerere proprie care trebuie să conţină toate elementele prevăzute la art. 28^10 (1) În vederea soluţionării contestaţiei/contestaţiilor. 28^14. #M1 ART. Lipsa punctului de vedere al partenerului public nu împiedică soluţionarea contestaţiei/contestaţiilor. sub sancţiunea prevăzută la art. într-un termen care nu poate depăşi 5 zile de la data primirii solicitării. partenerul public are obligaţia de a transmite Consiliului. #M1 ART. Consiliul are dreptul de a solicita lămuriri părţilor. neatacată în termen. (1). în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia/acestora. înainte de expirarea termenului prevăzut la art. (1). precum şi o copie a dosarului procedurii de selecţie. 28^12 alin. potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii. 28^7 alin. Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluţionarea contestaţiei şi de la alte persoane fizice sau juridice. (4) Consiliul are obligaţia de a pronunţa decizia privind amenda cel târziu în cea de-a 5a zi de la expirarea termenului prevăzut la alin. acestea din urmă putând fi consultate de contestator numai cu acordul scris al respectivilor investitori privaţi. 22 alin. însoţit de orice alte documente considerate edificatoare. (2) Aplicarea prevederilor alin. constituie titlu executoriu şi se execută de către organele competente. #M1 ART.(1) Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de selecţie vor fi conexate de către Consiliu pentru a se pronunţa o soluţie unitară. în acelaşi termen prevăzut la alin. (5) Decizia Consiliului privind amenda. (3) La cerere. (1). (3). (3) Partenerul public are obligaţia de a răspunde la orice solicitare a Consiliului şi de ai transmite acestuia orice alte documente care prezintă relevanţă pentru soluţionarea contestaţiei. 22 alin. de a administra probe şi de a solicita orice alte date/documente. . aplicată conducătorului partenerului public. sub sancţiunea unei amenzi în cuantum de 10. (2) Până la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu. contestatorul are acces la documentele aflate în dosarul procedurii de selecţie depuse de partenerul public la Consiliu. o copie a dosarului procedurii de selecţie. Pentru contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de selecţie se va păstra continuitatea completului de soluţionare. acord care se anexează la cererea pe care contestatorul o adresează Consiliului. cu excepţia propunerilor tehnice ale celorlalţi investitori privaţi participanţi la procedura de selecţie. (3). De asemenea. precum şi. 28^11 Partenerul public are dreptul de a transmite Consiliului punctul său de vedere asupra contestaţiei/contestaţiilor. în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestaţiei. (1) nu trebuie să conducă la depăşirea termenului de soluţionare a contestaţiei. (1). însoţit de orice alte documente considerate edificatoare.

iar părţile vor fi audiate numai dacă acest lucru este considerat necesar de către completul de soluţionare a contestaţiei. (3) Decizia prevăzută la alin. măsura suspendării procedurii de selecţie. atunci acesta va sesiza Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului. obligă partenerul public să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de selecţie. (7) Procedura în faţa Consiliului este scrisă. În cazul în care Consiliul dispune eliminarea oricăror specificaţii tehnice. va preciza şi termenul în care aceasta trebuie dusă la . (2) Nerespectarea termenului de soluţionare a contestaţiei prevăzut la alin. De asemenea. (2) Consiliul examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot. până la soluţionarea fondului cauzei. Durata efectuării expertizei trebuie să se încadreze înăuntrul termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor de către Consiliu. nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei. (1). Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia. 28^14. termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 zile. (4) În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat. Consiliul. prin decizie. #M1 ART. În cazuri temeinic justificate. 28^13 (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente. transmiţându-le în acest sens toate datele/documentele relevante în susţinerea sesizării. (2) Consiliul soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate. (3) În situaţia în care Consiliul apreciază că. la care nu s-a făcut referire în contestaţie. (8) Părţile pot fi reprezentate de avocaţi şi pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. poate să dispună. conform art. în mod separat. în termen de 5 zile de la comunicare.(6) Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de natură tehnică sau financiară. #M1 ART. respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei. părţile pot solicita să depună concluzii oral în faţa Consiliului. la cererea părţii interesate. economice sau financiare din anunţul de selecţie. 28^15 (1) Consiliul se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond. documentul ataşat ori din alte documente emise în legătură cu procedura de selecţie. în afară de actele contestate în cadrul procedurii de selecţie. #M1 ART. 28^15 alin. există şi alte acte care încalcă prevederile prezentei legi. (1) constituie abatere disciplinară şi poate atrage inclusiv declanşarea procedurii de evaluare potrivit legii. în termen de 3 zile. fără ca prin aceasta să fie afectate termenele prevăzute la art. iar când se constată că acestea sunt întemeiate. (1) poate fi atacată la instanţa competentă. inclusiv asupra interesului public. 28^14 (1) Consiliul are obligaţia de a soluţiona pe fond contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului privind procedura de selecţie a investitorului privat de la partenerul public. partenerul public are dreptul de a anula aplicarea procedurii de selecţie.

îndeplinire, care nu va fi mai mare decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului, aşa cum este prevăzut la art. 28^19 alin. (1). (5) Consiliul poate respinge contestaţia ca fiind nefondată, tardivă, lipsită de interes, lipsită de obiect, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate sau neîmputernicită să formuleze contestaţia, precum şi pe orice altă excepţie de procedură sau de fond. (6) În funcţie de soluţia pronunţată, Consiliul va decide asupra continuării sau anulării procedurii de selecţie. (7) Consiliul poate lua act oricând în cursul soluţionării contestaţiei de renunţarea la aceasta de către contestator. (8) Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpă la plata cheltuielilor efectuate în cursul soluţionării contestaţiei. (9) Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract către un anumit investitor privat. #M1 ART. 28^16 (1) În măsura în care Consiliul respinge contestaţia, partenerul public va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume: a) între 63.000 lei şi 420.000 lei inclusiv - 1% din această valoare; b) între 420.001 lei şi 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 420.001 lei; c) între 4.200.001 lei şi 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 4.200.001 lei; d) între 42.000.001 lei şi 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 42.000.001 lei; e) între 420.000.001 lei şi 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 420.000.001 lei; f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 4.200.000.001 lei. (2) În măsura în care instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestaţiei, partenerul public are obligaţia de a returna contestatorului sumele prevăzute la alin. (1), în cel mult 5 zile lucrătoare de la data pronunţării deciziei instanţei de judecată. #M1 ART. 28^17 (1) Decizia Consiliului privind modul de soluţionare a contestaţiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor completului, aceştia neavând posibilitatea de a se abţine. (2) După luarea deciziei, completul va întocmi o minută care se semnează de către toţi membrii acestuia şi se consemnează într-un registru special ţinut de Consiliu. (3) Decizia Consiliului, adoptată potrivit alin. (1), va fi motivată şi comunicată în scris părţilor în termen de 3 zile de la pronunţare. Decizia, fără motivarea acesteia, se publică pe pagina de internet a Consiliului înăuntrul aceluiaşi termen. (4) Decizia motivată se publică pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale părţilor, precum şi la datele personale, în termen de 10 zile de la data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă. (5) Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor măsuri de remediere va fi înaintată, în copie, în acelaşi termen prevăzut la alin. (3), către Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, care are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea măsurilor de remediere.

#M1 ART. 28^18 (1) Decizia prin care Consiliul anulează în parte sau în tot actul atacat este obligatorie pentru partenerul public. (2) În cazul în care termenul prevăzut de art. 28^15 alin. (4) nu este respectat de partenerul public, se va aplica conducătorului unităţii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate o amendă pe fiecare zi de întârziere, ce constă în 20% din salariul minim lunar pe economie, la cererea părţii interesate. (3) Decizia Consiliului este obligatorie pentru părţi, contractul de parteneriat publicprivat încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolută. (4) Decizia pronunţată de Consiliu privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu şi se execută de organele competente potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii. #M1 ART. 28^19 (1) Deciziile Consiliului cu privire la soluţionarea contestaţiei şi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere la instanţa judecătorească prevăzută la art. 28^20 alin. (1), în termen de 10 zile de la comunicare, pentru motive atât de nelegalitate, cât şi de netemeinicie. (2) Plângerea va fi formulată în scris şi va fi motivată, dispoziţiile art. 28^7 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător. (3) Partea care formulează plângerea are obligaţia să comunice, în termenul prevăzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum şi a înscrisurilor doveditoare şi părţii adverse, depunând dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată. (4) Plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu se taxează cu 50% din sumele prevăzute la art. 28^35. #M1 ART. 28^20 (1) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este curtea de apel, secţia de contencios administrativ şi fiscal în a cărei rază se află sediul partenerului public. Cu excepţia cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul nu are calitatea de parte în proces. (2) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu privind procedurile de selecţie ce au ca scop încheierea de contracte de parteneriat public-privat privind servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional, aşa cum este definită de legislaţia în vigoare, este Curtea de Apel Bucureşti, Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Cu excepţia cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul nu are calitatea de parte în proces. (3) Plângerea va fi soluţionată în complet format din 3 judecători. (4) Plângerea se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 304^1 din Codul de procedură civilă. Prevederile art. 28^23 - art. 28^35 se aplică în mod corespunzător. (5) După soluţionarea plângerii de către instanţa prevăzută la alin. (1) sau (2), dosarul cauzei se restituie de către instanţă Consiliului. #M1 ART. 28^21

(1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, preşedintele instanţei poate dispune, la cererea părţii interesate, prin încheiere dată cu citarea părţilor, suspendarea executării contractului. (2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanţa va putea să nu dispună măsura prevăzută la alin. (1) în cazul în care consecinţele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decât beneficiile ei. Hotărârea de a nu dispune suspendarea executării contractului nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1). (3) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare. #M1 ART. 28^22 (1) Instanţa, admiţând plângerea, modifică decizia Consiliului, dispunând, după caz: a) anularea în tot sau în parte a actului partenerului public; b) obligarea la emiterea actului de către partenerul public; c) îndeplinirea unei obligaţii de către partenerul public, inclusiv eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunţul de selecţie, documentul ataşat sau din alte documente emise în legătură cu procedura de selecţie; d) orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat. (2) Instanţa sesizată cu o plângere împotriva unei decizii a Consiliului prin care acesta a soluţionat contestaţia cu privire la excepţie, admiţând plângerea, va desfiinţa decizia respectivă şi va reţine cauza spre judecare pe fond cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desfiinţarea deciziei. (3) În situaţia în care instanţa admite plângerea, modifică decizia Consiliului şi constată că actul partenerului public a încălcat prevederile legislaţiei în materia parteneriatului public-privat, iar contractul a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, încălcându-se astfel prevederile art. 28^4 alin. (3), dispoziţiile art. 28^31 alin. (1) lit. b) alin. (2) - (6) sau, după caz, ale art. 28^32 se aplică în mod corespunzător. (4) Instanţa poate respinge pe fond plângerea. (5) Hotărârea pronunţată de instanţă este definitivă şi irevocabilă. #M1 ART. 28^23 (1) Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de selecţie, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de parteneriat public-privat se soluţionează în primă instanţă de către secţia comercială a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul partenerului public. (2) În faţa instanţei de judecată, litigiile privind drepturile şi obligaţiile contractate în cadrul procedurilor de selecţie care intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi se soluţionează de urgenţă şi cu precădere, potrivit dispoziţiilor art. 720^2 - 720^7 şi 720^9 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător. #M1 ART. 28^24 (1) Despăgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de selecţie se solicită în justiţie prin acţiune separată.

. 28^28 (1) Lipsa părţii legal citate nu poate împiedica judecarea cauzei. iar aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării respective. de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată. persoana vătămată trebuie să facă doar dovada încălcării prevederilor prezentei legi. (2) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată. Pârâtul va lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei. (4) Cererea reconvenţională se introduce în termenul prevăzut la alin. examinând şi excepţiile şi apărările părţii care lipseşte. dispunând citarea părţilor. care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 3 zile de la comunicare. 28^26 (1) Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instanţei şi prin telefax. 28^27 (1) La data depunerii răspunsului la întâmpinare. se va pronunţa în temeiul dovezilor administrate. #M1 ART. a actului respectiv ori. după revocarea actului sau luarea oricăror altor măsuri de remediere de către partenerul public.(2) Despăgubirile reprezentând prejudiciul cauzat printr-un act al partenerului public sau ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind procedura de selecţie. după caz. prezumându-se că ea cunoaşte termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată. dispune prin rezoluţie comunicarea acesteia. i s-a înmânat citaţia pentru un termen de judecată nu va fi citată în tot cursul judecării la acea instanţă. (2) Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile. (3) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului. #M1 ART. instanţa. se pot acorda numai după anularea în prealabil. prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat. dacă dispun de asemenea mijloace de comunicare. (2). judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de judecată. Părţile. precum şi a înscrisurilor către pârât. personal sau prin reprezentant ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei. poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. dacă legea nu dispune altfel. precum şi a faptului că ar fi avut o şansă reală de a încheia contractul. 28^25 (1) Judecătorul. #M1 ART. (3) În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de selecţie. (2) Dacă la orice termen fixat pentru judecată se înfăţişează numai una dintre părţi. (2) Partea căreia. potrivit legii. după ce va cerceta toate lucrările din dosar şi va asculta susţinerile părţii prezente. care va fi de cel mult 20 de zile de la data înregistrării cererii de chemare în judecată. au obligaţia de a indica datele corespunzătoare în cererea de chemare în judecată. #M1 ART. respectiv în întâmpinare.

#M1 ART. cu citarea părţilor. (1). a). prin reducerea termenului de execuţie a acestuia. în circumstanţe excepţionale. proporţionale şi descurajante. 28^29 Instanţa va putea dispune o singură dată amânarea judecării cauzei. Hotărârea de a nu dispune măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. 28^30 (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente. conform dispoziţiilor lit. #M1 ART. b) au fost încălcate prevederile art. (3) Încheierea prevăzută la alin. suspendarea executării contractului. (1) poate fi atacată cu recurs. #M1 ART. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. poate să dispună. (3) La aplicarea sancţiunilor alternative prevăzute la alin. instanţa. cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele contractului. numai în mod excepţional. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care lipsesc ambele părţi. (4) Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancţiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. aceasta va dispune în schimb sancţiuni alternative. pentru motive temeinice şi care nu sunt imputabile părţii sau reprezentantului ei. (1) în cazul în care consecinţele negative ale acestora ar putea fi mai mari decât beneficiile lor. şi/sau b) aplicarea unei amenzi partenerului public. prin încheiere motivată. dacă această din urmă încălcare a afectat şansele investitorului privat interesat de a obţine contractul. în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziţii în materia parteneriatului public-privat. dacă cel puţin una dintre ele a cerut în scris judecarea cauzei în lipsă. dacă această încălcare a privat investitorul privat interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului. absenţa efectelor ar conduce la consecinţe disproporţionate. (5) Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi avute în vedere ca motiv imperativ numai dacă. inclusiv asupra interesului public. după analizarea tuturor aspectelor relevante. (3). 22 alin. până la soluţionarea fondului cauzei. 28^4 alin. după cum urmează: a) limitarea efectelor contractului. deşi au fost legal citate. că motive imperative de interes general impun menţinerea efectelor contractului. la cererea părţii interesate. (2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare sau privind o altă măsură provizorie luând în considerare consecinţele probabile ale acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate. instanţa va avea în vedere ca acestea să fie eficiente. Instanţa va putea să nu dispună măsurile prevăzute la alin.(3) Dispoziţiile alin. (1) şi art. în termen de 5 zile de la comunicare. 28^31 (1) Instanţa constată nulitatea contractului în următoarele cazuri: a) partenerul public a încheiat contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la publicarea anunţului de selecţie conform prevederilor prezentei legi. în cazul în care instanţa consideră. în mod separat. Interesele economice în legătură . cuprinsă între 2% şi 15% din valoarea contractului. (1). (2). (2).

000. 28^32. (1) lit. se poate solicita şi prin acţiune separată.001 lei şi 4. (4) În cazul admiterii recursului. (1) se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. (3). 28^33 (1) Constatarea nulităţii contractului. dacă va constata nulitatea contractului sau dacă este suficient să dispună sancţiuni alternative. 22 alin. b). b). (7) lit.01% din ceea ce depăşeşte 400. începând cu ziua următoare informării de către partenerul public a investitorilor privaţi participanţi la procedura de selecţie cu privire la încheierea contractului.120 lei + 0. în termen de: a) cel mult 30 de zile. întrucât desfiinţarea obligaţiilor contractuale deja executate este imposibilă. în condiţiile prevăzute la art. modificând sau casând sentinţa. 28^32 În cazul unei încălcări a prevederilor art.1% din această valoare.001 lei. precum şi cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxează. 28^31 alin. (2) lit. 28^34 (1) Hotărârea se pronunţă în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor şi se comunică părţilor în cel mult 5 zile de la pronunţare. potrivit prevederilor prezentei legi. c) între 400. după analizarea tuturor aspectelor relevante.001 lei. (7) lit.000 lei inclusiv . 28^4 alin. în cazurile în care nu au fost respectate condiţiile prevăzute la lit. costurile generate de schimbarea investitorului privat care va îndeplini contractul sau costurile cu privire la obligaţiile legale generate de absenţa efectelor contractului. (2) Cererea introdusă după expirarea termenelor prevăzute la alin. (6) În toate cazurile în care sancţiunea nulităţii prevăzută la alin.001% din ceea ce depăşeşte 4. instanţa poate decide. (2) Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. .000. potrivit art.000. 18 alin. 28^35 (1) Cererile introduse. b) cel mult 6 luni. sub rezerva dispoziţiilor art. Recursul se judecă de secţia comercială a curţii de apel. precum cele prevăzute la art. (1) nu poate avea efect retroactiv. (1) şi art. #M1 ART. la instanţele judecătoreşti având ca obiect contractele care intră în sfera de aplicare a acesteia.000 lei inclusiv . care nu face obiectul art. (1).400 lei + 0. (2). b) între 40. s).1% din ceea ce depăşeşte 40. după cum urmează: a) până la valoarea de 40. (3) Recursul nu suspendă executarea şi se judecă de urgenţă şi cu precădere.760 lei + 0. 28^31 alin. nu constituie motive imperative de interes general.1. #M1 ART. l) şi alin. începând cu ziua următoare încheierii contractului. r). instanţa va aplica în plus şi sancţiunea prevăzută la alin. #M1 ART. (2) lit. cu condiţia ca informarea să fie motivată. k) şi alin.directă cu contractul respectiv.000 lei inclusiv . (2) lit. instanţa de recurs. 28^31 alin.001 lei. a). în funcţie de valoare.000. d) între 4. va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond.001 lei şi 400. #M1 ART.001 lei şi 40. cum ar fi costurile generate de întârzieri în executarea contractului. costurile generate de lansarea unei noi proceduri de selecţie.000 lei inclusiv . 18 alin.

(2) Proprietăţile rezultate prin implementarea proiectului public-privat şi terenurile ocupate de proiect. g) peste 4. rămân aplicabile.001 lei. #B SECŢIUNEA a 2-a Reguli pentru atribuirea contractelor de parteneriat public-privat #M1 ART. şi care nu pot fi înstrăinate sau grevate pot fi ipotecate. 30 (1) La finalizarea contractului de parteneriat public-privat. #B ART.001 lei şi 4. #B CAPITOLUL V Reguli speciale pentru înfiinţarea companiei de proiect ART. 32 Compania de proiect definită la art. Condiţiile tehnice de transfer sunt definite în contractul de parteneriat public-privat. ART.0001% din ceea ce depăşeşte 40.480 lei + 0. în bună stare. #M1 ART. f) între 400. în afara bunurilor proprietate publică. care are în vedere o analiză economico-financiară reală şi riguroasă a proiectului. (3) Dispoziţiile art. se va face cu respectarea dispoziţiilor imperative ale legii privind transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile sau ale dezmembrămintelor acestuia.00001% din ceea ce depăşeşte 400.e) între 40. (2) Cererile neevaluabile în bani se taxează cu 4 lei.000. gajate şi pot constitui garanţii pentru finanţatorul proiectului public-privat. compania de proiect transferă.000. exploatabil şi liber de orice sarcină sau obligaţie. bunul public realizat prin contractul de parteneriat public-privat către partenerul public. bazată pe criterii economice şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.000 lei inclusiv .1.200 lei. pe perioada de validitate a contractului.000.000. cu titlu gratuit. Toate actele de administrare a proiectului de parteneriat public-privat se desfăşoară în limba română. 31 Perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat se stabileşte în baza ofertei depuse de investitorul privat.001 lei şi 400. 29 Întreaga procedură privind încheierea contractului de parteneriat public-privat se desfăşoară în limba română. 4 lit.000 lei inclusiv . f) se organizează şi funcţionează conform legislaţiei în vigoare.2.840 lei + 0. sub sancţiunea nulităţii absolute. ca o societate comercială al cărei capital social este deţinut de către partenerul public şi investitorul privat. În cazul bunurilor imobile.000. 33 . 14 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.1.000.000.000.001 lei. transferul dreptului de proprietate.000 lei .000. cu modificările şi completările ulterioare.

f) şi art. #M1 ART. prin partenerul public. CAPITOLUL VI Organizarea activităţii de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat ART.(1) Compania de proiect funcţionează pe toată perioada de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat şi se lichidează conform legii la data încheierii acestuia. conform legii şi statutului propriu de înfiinţare şi funcţionare. 27 lit. 35 Pe toată perioada de funcţionare a companiei de proiect. 34 Compania de proiect are ca obiect principal de activitate operarea şi gestionarea. a tuturor etapelor de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat prin preluarea obligaţiilor de la părţile contractante. ART. (1) al bunului şi serviciilor care fac obiectul acestuia. #M1 (2) *** Abrogat #B ART. #B ART. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice. în beneficiul public. f). 37 Compania de proiect nu are dreptul să ia decizii cu privire la schimbarea formei de proprietate sau de administrare a patrimoniului public sau privat cu care partenerul public participă la proiectul de parteneriat public-privat. 4 lit. 30 alin. . înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. şi nici cu privire la cesionarea unor drepturi primite prin contract. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi reorganizată potrivit Hotărârii Guvernului nr. pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat. 38 (1) Coordonarea şi monitorizarea centralizată a derulării proiectelor de parteneriat public-privat se realizează de către Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat. precum şi transferul în conformitate cu art. cu modificările şi completările ulterioare. 36 Compania de proiect va fi condusă de un consiliu de administraţie. în care cei 2 parteneri vor fi reprezentaţi proporţional cu participarea prevăzută la art. aceasta nu poate să îşi schimbe obiectul de activitate şi nu poate desfăşura operaţiuni economice în afara scopului expres al proiectului de parteneriat public-privat pentru care a fost creată sau al dezvoltării acestuia în folosul comunităţii. pe principii economice. (2) Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat se reorganizează prin hotărâre a Guvernului la nivel de direcţie generală în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi va avea rol de instituţie centrală în domeniul proiectelor de parteneriat public-privat şi are ca atribuţie principală îndrumarea şi monitorizarea partenerilor publici şi a investitorilor privaţi interesaţi în activitatea de organizare şi derulare a unui proiect de parteneriat public-privat. în condiţiile legii.

o comisie formată dintr-un reprezentant al Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat şi un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (3) Solicitantul va depune în scris la Secretariatul General al Guvernului o cerere privind emiterea unui singur punct de vedere. acesta conducând şi lucrările acestei comisii. precum şi arhiva proiectelor în desfăşurare şi/sau finalizate. organizarea şi funcţionarea comisiei prevăzute mai sus se stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului. constituită ca un mecanism de colaborare înfiinţat în condiţiile prevăzute de prezentul articol. partenerii publici vor susţine în faţa acestei comisii proiectele de parteneriat pe care doresc să le realizeze. cu ocazia fiecărei întâlniri se va încheia un procesverbal de şedinţă.. prezentând notele de fundamentare ori studiile de prefezabilitate. puncte de vedere diferite la întrebările acestuia în legătură cu modul de derulare a procedurilor de selecţie sau de achiziţie. #M2 ART. . (4) Secretariatul General al Guvernului va convoca. unică şi actualizată. includerea în buget a cheltuielilor aferente. 38^1 În vederea ducerii la îndeplinire a atribuţiilor sale. în cazul în care cele două structuri au emis. orice alte elemente prin care se pot demonstra avantajele implementării proiectului de parteneriat public-privat. (5) Toate hotărârile în cadrul comisiei se adoptă cu majoritate simplă. Secretariatul General al Guvernului va desemna ca membru în cadrul acestei comisii un reprezentant din cadrul Direcţiei juridice. 38^2 (1) Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice constituie un mecanism de colaborare pentru analiză şi elaborarea opiniilor juridice unitare. #M2 ART. însoţite de aceeaşi documentaţie depusă la obţinerea acestor răspunsuri. nu pot fi iniţiate proiecte de parteneriat public-privat care nu sunt admise de comisia de analiză şi selecţie din cadrul Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat privind fezabilitatea acestor proiecte. în situaţia în care acesta a primit două opinii diferite de la cele două structuri specificate la alin. aspecte privind finanţarea. care va asigura şi condiţiile necesare pentru desfăşurarea lucrărilor în cele mai bune condiţii. membrii comisiei pot solicita şi opinia/consultarea unor experţi ori a altor persoane cu expertiză. (2) Rezolvarea situaţiei în care un solicitant a obţinut două puncte de vedere diferite la o întrebare/clarificare a acestuia se face numai de către o comisie. în vederea adoptării celei mai bune soluţii la solicitarea depusă. Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat constituie o comisie de analiză şi selecţie privind sustenabilitatea şi fezabilitatea proiectelor de parteneriat public-privat. se vor anexa la cererea depusă ambele răspunsuri primite de la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi de la Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului PublicPrivat. (1). Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat va constitui o bază de date publică. ce va fi semnat de către toţi membrii comisiei. după caz. în opinia solicitantului. (6) Şedinţele comisiei sunt pregătite de către Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat. detalii tehnice etc. cuprinzând toate proiectele de parteneriat publicprivat anunţate. integrată. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

dacă Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat identifică existenţa unor elemente ce ar putea conduce. la nulitatea absolută a contractului de parteneriat public-privat. #M2 ART. #B ART. 40 Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a solicita în instanţă constatarea nulităţii absolute a contractelor de parteneriat public-privat încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi. CAPITOLUL VII Sancţiuni ART. dispoziţiile acesteia se completează cu dreptul comun. dacă contractul nu prevede altfel. 42 În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel. ART. nu pot fi iniţiate. 44 . 38^4 Sub sancţiunea nulităţii absolute. 40. unităţi interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat la nivelul autorităţilor publice care derulează cel puţin două proiecte de parteneriat public-privat. 38^3 În îndeplinirea atribuţiilor sale specifice de monitorizare. (8) Soluţia/Răspunsul adoptată/adoptat de către comisie va fi semnată/semnat de către reprezentantul Secretariatului General al Guvernului şi va fi transmisă/transmis în scris solicitantului. dacă se justifică. 43 Proprietatea intelectuală dobândită în procesul realizării parteneriatului public-privat aparţine partenerului privat. în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a acesteia. ART. potrivit normelor legale în vigoare.(7) Adoptarea răspunsului/soluţiei finale se va face ţinând cont în mod primordial de punctul de vedere al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. CAPITOLUL VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. aceasta va sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în vederea aplicării dispoziţiilor art. 41 Retragerea din contract înainte de termenul stabilit sau neîndeplinirea obligaţiilor contractuale se sancţionează cu plata unor penalităţi care vor fi specificate în mod expres în contractul încheiat între partenerul public şi cel privat. dacă există şi alte puncte de vedere. #M2 ART. semnate sau derulate contracte de parteneriat public-privat în cazul în care autoritatea publică îşi asumă riscuri care conduc la clasificarea proiectului în cheltuieli publice. acestea se vor consemna în procesul-verbal de şedinţă. 39 Prin decizii interne pot fi organizate şi puse în funcţiune. ART. în opinia sa.

(2) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 24 de luni de la data săvârşirii faptei. #M1 ART. a) se sancţionează cu amendă de la 80. pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcţiei de monitorizare şi supraveghere. #M1 ART. 34/2006. (2) Contravenţiile prevăzute la art. (4) Contravenientul are dreptul de a achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori. (3) Orice persoană are dreptul de a sesiza Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale în materia parteneriatului public-privat. 45^1 lit. a studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice. ART. 45^3 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite ale Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat. în vederea susţinerii acesteia. cu excepţia art. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 40. . după data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă. d) orice altă încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia. (3) Contravenţia prevăzută la art. VIII "Contracte sectoriale". (1) lit.000 lei. b) netransmiterea informaţiilor referitoare la încheierea contractelor de parteneriat public-privat în termen de 5 zile de la primirea solicitării scrise de la Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat.000 lei. c) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului în termenul stabilit în condiţiile prezentei legi. după caz. persoanele respective vor transmite Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat împreună cu sesizarea şi datele/documentele relevante. #M1 ART. În vederea exercitării acestui drept. aprobată potrivit legii.000 lei.În cazul în care se îndeplinesc condiţiile unui proiect de parteneriat public-privat şi nu se încalcă interese de ordin public.000 lei la 100. cu modificările şi completările ulterioare . de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. 45^1 Constituie contravenţie şi se sancţionează următoarele fapte: a) refuzul de a pune la dispoziţia Unităţii Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Secretariatului General al Guvernului a informaţiilor referitoare la încheierea contractelor de parteneriat public-privat. 45^1 lit. 45^2 (1) Contravenţia prevăzută la art.000 lei la 40. d) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 80. 45^1 lit. 3 alin. secţiunea 1 "Activităţi relevante". 337/2006. e).cap. a culoarelor şi a amplasamentelor necesare pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat se realizează în baza documentaţiei cadastrale. având ca efect încălcarea dispoziţiilor art. (1) şi (2). de urbanism şi de amenajare a teritoriului. dispoziţiile prezentei legi pot fi aplicate şi în cazul activităţilor relevante definite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3. 45 Delimitarea terenurilor.

45^4 (1) Contravenţiilor prevăzute la art. care intră sub incidenţa legislaţiei privind parteneriatul public-privat. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor încheiate de persoanele împuternicite se soluţionează de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări. 180/2002. 47 Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. 134 din 30 aprilie 2004. şi ale Directivei 2007/66/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire . seria L. (5) Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat este responsabilă pentru îndeplinirea funcţiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de selecţie a partenerului privat. cu modificările şi completările ulterioare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 2/2001.(4) Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat va monitoriza şi supraveghea respectarea prevederilor prezentei legi şi a actelor normative emise în aplicarea acesteia. seria L. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. putând lua orice măsuri pentru îndreptarea neconformităţilor constatate. nr. 76 din 23 martie 1992. #M2 * Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectoarele apei. de bunuri şi de servicii. publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene. nr. Guvernul aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia. 180/2002. energiei. #B ART. Directivei 92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziţii publice ale entităţilor care desfăşoară activităţi în sectoarele apei. 395 din 30 decembrie 1989. cu modificările şi completările ulterioare. nr. transporturilor şi telecomunicaţiilor. transporturilor şi serviciilor poştale. (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. Directivei 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de lucrări. #M1 ART. seria L. 46 În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene. Partea I. energiei. ART. 45^1 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.

adresa. numărul de telefon şi de fax. Indicaţi. Locul execuţiei/realizării lucrărilor.natura şi dimensiunea lucrărilor. precum şi numărul de reînnoiri posibile. dacă se cunoaşte. precum şi numărul de reînnoiri posibile. Forma contractului 4. numărul (numerele) de referinţă din nomenclatorul CPV c) Contract de parteneriat public-privat de servicii: . calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni. publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. nr. .indicaţi dacă persoanele juridice trebuie să indice numele şi calificările profesionale ale personalului responsabil cu execuţia serviciului. Termenul de finalizare a lucrărilor/bunurilor/serviciilor sau durata contractului de lucrări/bunuri/servicii. Cantitatea de bunuri care trebuie furnizată. Valoarea totală estimată a contractului de parteneriat public-privat 7. condiţiile speciale de care depinde executarea contractului 10. După caz. calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni. cantitatea serviciilor care trebuie furnizate. dacă se cunoaşte. opţiunile privind suplimentarea acestora şi. de asemenea. locul de livrare a bunurilor sau locul furnizării serviciilor 5. numărul (numerele) de referinţă din nomenclatorul CPV . Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative 9. faceţi trimitere la actele cu putere de lege şi la actele administrative. în special. seria L. ţara. indicând. în special. 6.indicaţi dacă execuţia serviciului este rezervată unei profesii determinate în temeiul unor acte cu putere de lege şi al unor acte administrative. În cazul procedurilor deschise: . caracteristicile generale ale lucrării. Denumirea. Adresa la care trebuie transmise. adresa de e-mail ale partenerului public 2. elaborarea de proiecte b) Contract de parteneriat public-privat de bunuri: . 335 din 20 decembrie 2007.natura bunurilor care urmează să fie furnizate. calendarul provizoriu pentru recurgerea la respectivele opţiuni. În cazul în care este posibil. termenul la care încep lucrările sau termenul la care sunt livrate bunurile ori sunt prestate serviciile 8. opţiunile privind serviciile suplimentare şi. Numărul (numerele) de referinţă din nomenclatorul CPV.a contractelor de achiziţii publice.categoria şi descrierea serviciului. în cazul în care acesta implică.a) Contract de parteneriat public-privat de lucrări: . dacă se cunoaşte. indicând numărul de referinţă din nomenclatorul CPV. Indicaţi în special opţiunile referitoare la lucrările suplimentare şi. . #M2 ANEXA 1 INFORMAŢII MINIME care trebuie incluse în anunţul de selecţie pentru contractele de parteneriat public-privat 1.informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului. termenul de primire şi limba în care trebuie redactate ofertele sau scrisorile de intenţie 11. Modul de atribuire ales 3.

Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al(ale) capacităţilor eventual impuse 17. Procedurile de selecţie alese 3. Pentru dialogul competitiv. în documentul ataşat. pe furnizor. informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea capacităţilor minime cu caracter economic şi tehnic pe care trebuie să le aibă investitorii privaţi. după caz. Criterii de selecţie şi informaţii privind situaţia personală a investitorilor privaţi. în cazul în care se recurge la opţiunea de reducere a numărului de candidaţi care vor fi invitaţi să prezinte o ofertă sau să dialogheze: numărul minim şi. după caz. şi informaţii solicitate care să dovedească faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea. numărul de telefon. Data expedierii anunţului de selecţie 25. ora şi locul deschiderii 13. precum şi ponderea lor sunt menţionate dacă nu figurează. care pot atrage excluderea acestora. Denumirea şi adresa partenerului public 2. pentru a reduce în mod progresiv numărul de soluţii care trebuie discutate sau de oferte care trebuie negociate 18. Criteriul de atribuire a contractului de parteneriat public-privat 21. caracteristicile generale ale lucrării Contracte de parteneriat public-privat de bunuri: natura şi cantitatea produselor furnizate. recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive. denumirea. Criterii de selecţie privind situaţia personală a investitorilor privaţi. numărul de fax şi adresa de e-mail ale serviciului de la care se pot obţine aceste informaţii 24. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi. în cazul dialogului competitiv. costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii respectivelor documente 12. În cazul procedurilor deschise: a) persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor b) data. Denumirea şi adresa organismului competent cu rezolvarea contestaţiilor 23. Contracte de parteneriat public-privat de lucrări: natura şi dimensiunea prestaţiilor. forma juridică pe care trebuie să o aibă grupul de investitori privaţi câştigători 16. Criteriile corespunzătoare ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. adresa. Indicaţi dacă contractul este reglementat sau nu de acord. Modalităţi esenţiale de finanţare şi de plată şi trimiteri la textele care le reglementează 15. indicaţi. termenul de depunere a respectivelor solicitări c) după caz. orice garanţii solicitate 14. adresa. INFORMAŢII care trebuie incluse în anunţul de atribuire pentru contractele de parteneriat public-privat 1. 22. numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail ale partenerului public de la care se pot solicita documentul ataşat şi documentele suplimentare b) după caz. Perioada de timp în care investitorul privat trebuie să îşi menţină oferta valabilă (proceduri deschise) 20. După caz. după caz. După caz.a) denumirea. numărul de referinţă din nomenclatorul CPV . numărul maxim propus de candidaţi şi criteriile obiective care urmează să se aplice pentru a alege respectivul număr de candidaţi 19. după caz. Pentru dialogul competitiv.

valoarea şi partea din contract care poate fi subcontractată unor părţi terţe 11. Data expedierii prezentului anunţ 13. adresa. 890 din 30 decembrie 2010 #M2: Hotărârea Guvernului nr. nr. Denumirea şi adresa organismului competent cu rezolvarea contestaţiilor şi. denumirea. După caz. după caz. ale celui de mediere. numărul de telefon. Data publicării anunţului de selecţie la contractul de parteneriat public-privat conform specificaţiilor tehnice de publicare 12. 1239 din 8 decembrie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. până la 20 octombrie 2011. cantitatea de servicii ce vor fi prestate 4. după caz. 1000/2011 . Partea I. Partea I. 178/2010. publicate în Monitorul Oficial al României. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi.Contracte de parteneriat public-privat de servicii: categoria şi descrierea serviciului. Valoarea ofertei (ofertelor) reţinute sau a ofertei celei mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului de parteneriat publicprivat 10. Data atribuirii contractului de parteneriat public-privat 5. Preţul contractului 9. Numărul de oferte primite 7. numărul de fax şi adresa de e-mail ale serviciului de la care se pot obţine aceste informaţii #B --------------- HOTĂRÂRE Nr. precum şi pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unităţii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice Text în vigoare începând cu data de 20 octombrie 2011 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare. 1239/2010 Acte modificatoare #M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României. Criterii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat 6. Act de bază #B: Hotărârea Guvernului nr. numărul de referinţă din nomenclatorul CPV. Denumirea şi adresa câştigătorului sau câştigătorilor 8.

178/2010. ao) din Hotărârea Guvernului nr. 1 Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. #CIN NOTĂ: Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate prin art. 2 (1) Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice se reorganizează la nivel de direcţie generală în subordinea Secretariatului General al Guvernului. 1000/2011 (#M2). regulamentul de organizare şi funcţionare a Unităţii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat. ART. sintagma <<anunţ de intenţie>> se înlocuieşte cu sintagma <<anunţ de selecţie>>. pentru categoriile de funcţii din cadrul Secretariatului General al Guvernului." #B În temeiul art. pentru respectarea drepturilor de carieră ale funcţionarilor publici. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă. #M2 etc.Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. republicată. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. beneficiind de drepturile salariale acordate. precum şi drepturile şi obligaţiile fostei Unităţi centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. secretarul general al Guvernului aprobă. 3 . (4) Protocolul de predare-preluare dintre Ministerul Finanţelor Publice şi Secretariatul General al Guvernului se încheie în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi cuprinde structura de personal preluată. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. în forma #M1. #M2 "ao) În tot cuprinsul normelor metodologice. 178/2010. <<investitor autohton>> şi <<investitor interesat>> se înlocuiesc cu sintagma <<investitor privat>>. cu modificările şi completările ulterioare. #M2 (2) Personalul ce îşi desfăşoară activitatea la prezenta dată în Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat se preia în cadrul Secretariatului General al Guvernului. #B (3) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 2 lit. 38 şi 46 din Legea parteneriatului public-privat nr. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prevăzute în anexa nr. iar termenul <<investitor>> şi sintagmele <<investitor străin>>. ART. ART. potrivit legii. 1. republicată. (5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aplică procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 108 din Constituţia României. I pct. şi al art. prin ordin. Reproducem mai jos aceste prevederi.

1 "Structura organizatorică a Ministerului Finanţelor Publice" se înlocuieşte cu anexa nr. 4 La articolul 3 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. cu modificările şi completările ulterioare. ART. în cazul în care se constată erori/omisiuni de completare. La articolul 3 alineatul (1). În acest sens: a) verifică fiecare anunţ de intenţie sau altă documentaţie complementară transmis/transmisă de către partenerul public pentru publicare în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 178/2010. punctul 15. servicii şi bunuri derulate la nivel central şi local. fie să respingă publicarea anunţului. 3. i) elaborează. în condiţiile legii. punctele 61 şi 62 se abrogă. punctul 63 va avea următorul cuprins: "63. h) asigură promovarea conceptului şi proiectelor de parteneriat public-privat. 2*). care face parte integrantă din prezenta hotărâre. în cazul în care valoarea proiectului depăşeşte 5 milioane euro. documentele de sinteză referitoare la procesul de derulare a proiectelor de parteneriat public-privat. precum şi asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate. UCCPPP are obligaţia fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunţul respectiv. se modifică după cum urmează: 1. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului. pe baza propriilor analize şi verificări. publicată în Monitorul Oficial al României. g) actualizează şi asigură menţinerea şi funcţionarea sistemului de prelucrare. La articolul 3 alineatul (1). în cazul în care în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de completare. gestionează baza de date privind proiectele de concesiuni de lucrări publice. verifică şi raportează periodic Guvernului punerea în aplicare a strategiei naţionale pentru promovarea şi implementarea proiectelor de parteneriat public-privat. colectare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind derularea contractelor de parteneriat public-privat la nivel central şi local. precum şi a celor în desfăşurare sau finalizate. f) constituie şi gestionează baza de date publică integrată.". în pregătirea şi implementarea proiectelor de parteneriat public-privat. nr. Prin Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat (UCCPPP) se asigură îndrumarea şi monitorizarea partenerilor publici şi a investitorilor privaţi interesaţi în activitatea de organizare şi derulare a unui proiect de parteneriat public-privat. e) stabileşte şi promovează proceduri de identificare şi realizare a proiectelor de parteneriat public-privat şi de susţinere a tuturor partenerilor publici definiţi în cap. 2 este reprodusă în facsimil. după punctul 14 se introduce un nou punct. 52 din 28 ianuarie 2009. cu modificările şi completările ulterioare. 302 din 7 mai 2007. b) în termen de două zile lucrătoare de la data primirii anunţului de la SEAP. 2.Hotărârea Guvernului nr. Partea I.<<Parteneri publici>> din Legea parteneriatului public-privat nr. unică şi actualizată a tuturor proiectelor de parteneriat public-privat anunţate. cu următorul cuprins: "15. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice. Partea I. d) urmăreşte. c) elaborează anual strategia naţională pentru promovarea şi implementarea proiectelor de parteneriat public-privat şi o supune aprobării Guvernului. . -----------*) Anexa nr. I secţiunea a 4-a . Anexa nr. informând totodată partenerul public asupra acestei decizii.

conform prevederilor legale în vigoare. o) emite recomandări privind structurarea proiectelor de parteneriat public-privat. prin proiectul de parteneriat public-privat. operarea. 178/2010.compania de proiect. l) stabileşte contacte şi ţine legătura pe teme de investiţii prin proiecte de parteneriat public-privat cu organisme guvernamentale şi nonguvernamentale. 5 şi 6 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi asupra limitelor de împrumut la nivel naţional sau local. 178/2010 CAPITOLUL I Definiţii ART.j) participă. 2 (1) Proiectul de parteneriat public-privat este creat pentru proiectarea. m) înlesneşte contactul dintre investitori străini sau autohtoni şi partenerii publici pentru realizarea în comun a unor proiecte în regim de parteneriat public-privat. p) monitorizează împreună cu partenerii publici evoluţia procesului de implementare a proiectelor de parteneriat public-privat şi coordonează acţiunile necesare implementării adecvate a acestora. prin reprezentanţi. precum şi cu investitori străini şi autohtoni. 39 din Legea nr. aşa cum sunt definite la art. a) şi c) din Legea parteneriatului public-privat nr. autoritatea publică şi investitorul privat. q) acordă asistenţă de specialitate partenerilor publici şi investitorilor interesaţi în toate fazele de derulare a unui proiect de parteneriat public-privat. în vederea realizării. construcţia. (2) Parteneriatul public-privat se realizează în mod obligatoriu prin intermediul unui subiect de drept distinct . realizat conform prevederilor art. r) asigură consultanţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi funcţionarea în cadrul unor autorităţi publice a unităţilor interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat. având în vedere impactul asupra nivelului creditării din sectorul public. întreţinerea. organizate conform art. în cadrul comisiilor de evaluare şi negociere constituite în vederea alegerii investitorului privat şi a semnării contractului de parteneriat public-privat cu acesta. reabilitarea. modernizarea." ANEXA 1 NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. a unui bun public sau a unui serviciu public. la invitaţia partenerilor publici. finanţarea. 1 (1) Parteneriatul public-privat este un mecanism economic de asociere a 2 parteneri. 4 lit. pe baza unui tip de contract de parteneriat public-privat. dezvoltarea şi transferarea oricărui bun sau serviciu public. #B . k) identifică şi asigură difuzarea la nivel naţional a celor mai bune practici în domeniul parteneriatului public-privat. #M2 ART. 178/2010. n) poate reprezenta Guvernul României în cadrul reuniunilor pe tema parteneriatului public-privat organizate la nivel naţional sau internaţional. 178/2010.

modernizarea. ART. republicată. 178/2010. în funcţie de activităţile în proiectele de parteneriat public-privat transferate de partenerul public. ministere şi partenerii publici. reabilitarea. după caz. c) pregătesc documentele care fac obiectul hotărârii autorităţilor deliberative referitoare la aprobarea proiectului de parteneriat public-privat. #M2 ART. operarea. CAPITOLUL II Atribuţiile principale ale partenerilor publici în cadrul unui proiect de parteneriat publicprivat ART. 4 Tipurile de lucrări publice ce pot face obiectul contractului de parteneriat public-privat sunt: a) lucrări publice de interes local. în conformitate cu art. reabilitarea. întreţinerea şi dezvoltarea lucrărilor publice de interes local sunt iniţiate de către consiliile comunale.(2) Proiectul de parteneriat public-privat se realizează prin încheierea unui contract de parteneriat public-privat. 1. 215/2001. dezvoltare şi transferare a acestora. autorităţile executive. ART. aşa cum sunt definite de Legea administraţiei publice locale nr. orăşeneşti. 7 Proiectele de parteneriat public-privat pentru proiectarea. întreţinere. 178/2010. 8 din Legea nr. au următoarele atribuţii: a) identifică obiectivul proiectului de parteneriat public-privat. prin intermediul unei firme cu expertiză în domeniu. 5 (1) Lista documentaţiei principale care stă la baza proiectului de parteneriat publicprivat şi competenţele de aprobare a acesteia sunt prevăzute în anexa nr. ART. c) lucrări publice de interes naţional. reabilitare. (2) Proiectele de parteneriat public-privat pentru proiectarea. municipale şi consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. modernizarea. întreţinerea şi dezvoltarea lucrărilor publice de interes judeţean sunt iniţiate de către consiliile judeţene. operare. cu modificările şi completările ulterioare. d) publică anunţul de intenţie şi documentul ataşat. #B ART. întreţinerea şi dezvoltarea lucrărilor publice de interes naţional sunt iniţiate de către Guvernul României. construcţia. operarea. care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. 8 În vederea realizării unui proiect de parteneriat public-privat. aşa cum sunt definiţi la art. b) execută studiul de prefezabilitate sau de fundamentare cu specialiştii din cadrul structurii proprii sau. ca obligaţii. către investitorul privat. construcţia. cu modificările şi completările ulterioare. 6 Proiectele de parteneriat public-privat pentru proiectarea. modernizarea. construcţia. operarea. reabilitarea. 3 Realizarea unui bun sau serviciu public în cadrul unui proiect de parteneriat publicprivat reprezintă ansamblul activităţilor de proiectare. conform legii. . care poate fi de mai multe tipuri. (1) din Legea nr. 6 alin. construcţie. modernizare. b) lucrări publice de interes judeţean. finanţare.

aprobată conform Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. încheierea contractului de parteneriat public-privat. g) asigură încadrarea proiectului de parteneriat public-privat în strategia fiscalbugetară. #M2 ART. #M2 f) organizează. 8 din Legea nr. lucrările comisiei de negociere. e) distribuie. au următoarele atribuţii: #B a) identifică obiectivul proiectului de parteneriat public-privat. 69/2010. b) execută studiul de prefezabilitate sau de fundamentare cu specialiştii proprii ori. aprobată conform Legii nr. #M2 f) organizează. conform legii şi mandatului dat de Guvern. conform legii şi mandatului dat de autorităţile deliberative. lucrările comisiei de negociere. 9 În vederea realizării unui proiect de parteneriat public-privat. conform legii. ministerul cu atribuţii în gestionarea domeniului de aplicabilitate a proiectului de parteneriat public-privat are următoarele atribuţii: a) identifică obiectivul proiectului de parteneriat public-privat. semnarea acordurilor de proiect cu investitorii privaţi selectaţi. analiza ofertei finale a investitorului privat selectat. #M2 ART. conform legii şi mandatului dat de autorităţile deliberative/organele de conducere. a scrisorilor de intenţie. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. lucrările comisiei de evaluare. 10 În vederea realizării unui proiect de parteneriat public-privat.e) distribuie. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. analiza ofertei finale a investitorului privat selectat. reprezentanţii legali ai partenerilor publici. e) organizează. cu modificările şi completările ulterioare. fără plată. lucrările comisiei de evaluare. după caz. f) asigură încadrarea proiectului de parteneriat public-privat în strategia fiscalbugetară. d) publică anunţul de intenţie şi documentul ataşat. b) execută studiul de prefezabilitate sau de fundamentare cu specialiştii din cadrul structurii proprii ori. 69/2010. încheierea contractului de parteneriat public-privat. primirea ofertelor/scrisorilor de intenţie. primirea ofertelor sau. c) pregătesc documentele care fac obiectul hotărârii consiliului de administraţie referitoare la aprobarea proiectului de parteneriat public-privat. lucrările comisiei de negociere. 178/2010. încheierea contractului de parteneriat public-privat. fără plată. după caz. fără plată. potrivit Legii nr. analiza ofertei finale a investitorului privat selectat. primirea ofertelor/scrisorilor de intenţie. c) publică anunţul de intenţie şi documentul ataşat. #B . d) distribuie. documentul ataşat la anunţul de intenţie. cu modificările şi completările ulterioare. documentul ataşat la anunţul de intenţie. documentul ataşat la anunţul de intenţie. semnarea acordurilor de proiect cu investitorii privaţi selectaţi. 178/2010. lucrările comisiei de evaluare. prin intermediul unei firme cu expertiză în domeniu. prin intermediul unei firme cu expertiză în domeniu. după caz. semnarea acordurilor de proiect cu investitorii privaţi selectaţi. aşa cum sunt definiţi la art.

#B . 178/2010. grilele de punctaj şi modul de tratare a ofertelor/scrisorilor de intenţie întârziate sau primite nesigilate. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. în vederea stabilirii investitorului privat cu care se încheie contractul de parteneriat public-privat. grila de riscuri. valoarea estimată a investiţiei aferente proiectului. cu modificările şi completările ulterioare. către primar/preşedintele consiliului judeţean sau către o echipă coordonată de către aceştia una sau mai multe dintre atribuţiile prevăzute la lit. b) aprobă studiul de prefezabilitate sau de fundamentare aferent proiectului de parteneriat public-privat.f). eventualele penalităţi etc. care poate fi aceeaşi sau poate fi schimbată/modificată şi pentru etapa de negociere. pe baza identificării realizate de către autorităţile executive a obiectivului proiectului de parteneriat public-privat. h) aprobă raportul de evaluare a comisiei de evaluare a investitorilor privaţi cu care se va încheia acordul de proiect. i) aprobă elementele de bază. d) aprobă componenţa comisiei/comisiilor de evaluare şi negociere. perioada determinată a proiectului de parteneriat public-privat. care poate fi aceeaşi sau poate fi schimbată şi pentru etapa de negociere în vederea stabilirii investitorului privat cu care se încheie contractul de parteneriat publicprivat. partenerul public numeşte o comisie. semnatari ai acordului de proiect. 178/2010. 11 Autorităţile deliberative. în vederea selectării partenerului privat cu care se încheie contractul de parteneriat public-privat. pe baza identificării realizate de către ministerul cu atribuţii în gestionarea domeniului de aplicabilitate a proiectului de parteneriat public-privat. c) aprobă forma şi conţinutul anunţului de intenţie şi a documentului ataşat. Pentru selecţia partenerilor privaţi cu care intră în etapa de negociere. #M2 e) aprobă criteriile de evaluare. ART. a) . potrivit Legii nr. potrivit Legii nr. d) aprobă componenţa comisiei/comisiilor de evaluare şi negociere. #M2 e) aprobă criteriile de evaluare.ART. cum ar fi tipul de proiect de parteneriat public-privat. cu modificările şi completările ulterioare. aşa cum sunt definite de Legea nr. c) aprobă forma şi conţinutul anunţului de intenţie şi a documentului ataşat. 12 Guvernul are următoarele atribuţii: a) aprobă oportunitatea de demarare a proiectului de parteneriat public-privat.. 215/2001. au următoarele atribuţii: a) aprobă oportunitatea de demarare a proiectului de parteneriat public-privat. g) deleagă. ale formei-cadru a contractului de parteneriat public-privat. b) aprobă studiul de prefezabilitate sau de fundamentare aferent proiectului de parteneriat public-privat. Pentru selecţia partenerilor privaţi cu care se intră în etapa de negociere. partenerul public numeşte o comisie. #B f) aprobă criteriile de negociere cu investitorii privaţi selectaţi. după caz. grilele de punctaj şi modul de tratare a ofertelor/scrisorilor de intenţie întârziate sau primite nesigilate.

valoarea estimată a investiţiei aferente proiectului. h) aprobă raportul de evaluare al comisiei de evaluare a investitorilor privaţi cu care se încheie acordul de proiect. g) deleagă. perioada determinată a proiectului de parteneriat public-privat. h) aprobă elementele de bază. 178/2010. i) aprobă elementele de bază.f) aprobă criteriile de negociere cu investitorii privaţi selectaţi. cum ar fi tipul de proiect de parteneriat public-privat.. cu modificările şi completările ulterioare. eventuale penalităţi etc. #M2 ART. după caz.h). Pentru selecţia partenerilor privaţi cu care se intră în etapa de negociere. eventuale penalităţi etc. în vederea stabilirii investitorului privat cu care se încheie contractul de parteneriat public-privat. 178/2010. c) aprobă forma şi conţinutul anunţului de intenţie şi a documentului ataşat. perioada determinată a proiectului de parteneriat public-privat. au următoarele atribuţii: #B a) aprobă oportunităţile de demarare a proiectului de parteneriat public-privat. partenerul public numeşte o comisie. 14 Consiliile de administraţie ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară au următoarele competenţe: . g) aprobă raportul de evaluare al comisiei de evaluare a investitorilor privaţi cu care se va încheia acordul de proiect. 13 Organele deliberative de conducere ale partenerilor publici prevăzuţi la art. ART. #M2 e) aprobă criteriile de evaluare. #B f) aprobă criteriile de negociere cu investitorii privaţi selectaţi. b) aprobă studiul de prefezabilitate sau de fundamentare aferent proiectului de parteneriat public-privat. pe baza identificării realizate de către reprezentanţii legali ai partenerilor publici. 8 din Legea nr. către ministerul responsabil de domeniul de aplicabilitate a proiectului de parteneriat public-privat sau o echipă coordonată de către ministru sau un secretar de stat una ori mai multe dintre atribuţiile prevăzute la lit. a) . semnatari ai acordului de proiect. valoarea estimată a investiţiei aferente proiectului. ale formei-cadru a contractului de parteneriat public-privat. semnatari ai acordului de proiect. în vederea selectării partenerului privat cu care se încheie contractul de parteneriat public-privat.. grilele de punctaj şi modul de tratare a ofertelor/scrisorilor de intenţie întârziate sau primite nesigilate. d) aprobă componenţa comisiei/comisiilor de evaluare şi negociere. a) . după caz. cu modificările şi completările ulterioare. i) deleagă. în vederea selectării partenerului privat cu care se încheie contractul de parteneriat public-privat.f). grila de riscuri. cum ar fi tipul de proiect de parteneriat public-privat. ale formei-cadru a contractului de parteneriat public-privat. potrivit Legii nr. grila de riscuri. către reprezentanţii legali una sau mai multe dintre atribuţiile prevăzute la lit. care poate fi aceeaşi sau poate fi schimbată/modificată şi pentru etapa de negociere.

15 *** Abrogat ART. 20 *** Abrogat ART. 29 *** Abrogat ART. 22 *** Abrogat ART. republicată. #M2 CAPITOLUL III *** Abrogat #M2 ART. 14^1 În documentul ataşat. 16 *** Abrogat ART. în limitele dispoziţiilor prezentei hotărâri şi a competenţelor asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară acordate prin Legea nr.a) coordonează un proiect de parteneriat public-privat. în regiunea sau în localitatea în care urmează să fie realizate lucrările sau serviciile. 30 *** Abrogat ART. 25 *** Abrogat ART. partenerul public poate solicita investitorului privat să indice. b) pun în aplicare competenţele referitoare la proiectul de parteneriat public-privat. 23 *** Abrogat ART. 18 *** Abrogat ART. #M2 ART. 28 *** Abrogat ART. precum şi subcontractanţii propuşi. partea din contract pe care intenţionează să o subcontracteze unor terţi. (2) Partenerul public care furnizează informaţiile prevăzute la alin. 19 *** Abrogat ART. 17 *** Abrogat ART. Această precizare nu aduce atingere aspectului responsabilităţii investitorului privat. 26 *** Abrogat ART. #M2 ART. Alin. în oferta sa. 21 *** Abrogat ART. 24 *** Abrogat ART. 31 *** Abrogat . 215/2001. (1) nu aduce atingere punerii în aplicare a dispoziţiilor art. dispoziţiile de protecţie şi condiţiile de muncă în vigoare. şi care se vor aplica lucrărilor efectuate pe şantier sau serviciilor furnizate în decursul perioadei de executare a contractului. 54^35 privind verificarea ofertelor anormal de scăzute. (1) solicită investitorilor privaţi să menţioneze la procedurile de selecţie că la elaborarea ofertei/scrisorii de intenţie au ţinut seama de obligaţiile referitoare la dispoziţiile privind protecţia şi condiţiile de muncă în vigoare în locul în care urmează să fie realizate lucrările sau serviciile. 27 *** Abrogat ART. cu modificările şi completările ulterioare. protecţia mediului. care i-au fost transferate prin delegare de competenţă de către consiliile locale ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară. 14^2 (1) Partenerul public poate indica în documentul ataşat organismul sau organismele de la care investitorii privaţi pot obţine informaţii pertinente privind obligaţiile referitoare la impozite.

(1) furnizează elementele de bază pentru documentul ataşat anunţului de intenţie de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat. cu respectarea legii. 34 Studiul de prefezabilitate trebuie să acopere principalele aspecte tehnice. (2) Partenerul public realizează studiul de prefezabilitate sau studiul de fundamentare. k) estimarea efectelor asupra pieţei muncii. (5) Studiul de prefezabilitatea sau de fundamentare se aprobă prin hotărâre. II. ART. . sociale. instituţionale şi de mediu ale proiectului public-privat. b) evaluarea participării partenerului public la proiect. caracteristicile principale. în conformitate cu dispoziţiile cap. costurile generate de realizarea acestora fiind în sarcina partenerului public. care este conţinutul şi forma participării partenerului public la proiect. precum şi indicatorii tehnico-economici ai acestuia. #M1 d) faptul că proiectul beneficiază de închidere financiară #B şi în cazul în care costul proiectului nu poate fi acoperit din venituri publice. g) estimarea bugetară. b) alternativele de realizare a proiectului analizate. care cuprinde atât valoarea estimativă a investiţiei private. economice. c) modalitatea în care realizarea proiectului răspunde cerinţelor şi politicilor partenerului public. (3) Documentele prevăzute la alin. j) estimarea celor mai importante riscuri. h) evaluarea aproximativă a perioadei determinate de derulare a contractului de parteneriat public-privat. (2) Rezultatele studiului de prefezabilitate trebuie să ofere informaţii complete cu privire la: a) beneficiile pe care proiectul le poate aduce comunităţii. 32 (1) Studiul de prefezabilitate şi studiul de fundamentare reprezintă documente de bază pentru iniţierea unui proiect de parteneriat public-privat şi se întocmesc în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. d) beneficiile pe care le poate aduce proiectul. 33 (1) Studiul de prefezabilitate reprezintă documentaţia care cuprinde justificarea tehnică şi economică a proiectului de parteneriat public-privat. ART. c) aria de acoperire a proiectului. i) posibilităţi de recuperare a investiţiilor. e) direcţia de adresabilitate a proiectului. cuprinzând cel puţin următoarele elemente: a) obiectivul public al proiectului. f) posibilităţile tehnice de implementare. (4) Studiul de prefezabilitate sau de fundamentare executat de către partenerul public este pus la dispoziţia investitorilor privaţi interesaţi odată cu documentul ataşat la anunţul de intenţie. financiare.#B CAPITOLUL IV Forma şi conţinutul studiilor de prefezabilitate şi fundamentare ART. cât şi valoarea estimativă a participării partenerului public la proiect.

d) proiectul beneficiază de închidere financiară şi în cazul în care costul proiectului nu poate fi acoperit din venituri publice. precum şi caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai acestuia. de regulă. instituţionale şi de mediu ale proiectului public-privat. serviciilor etc. i) lista procedurilor şi standardelor utilizate în proiectul de parteneriat public-privat. care cuprinde. 36 Studiul de fundamentare trebuie să acopere principalele aspecte tehnice. planuri şi secţiuni generale de arhitectură sau orice alte elemente tehnice şi de arhitectură care pot să conducă la o estimare cât mai reală a valorii investiţiei. financiare. cât şi valoarea estimativă echivalentă a participării partenerului public la proiect. de principiu. m) realizarea unei ilustrări de temă de proiect. Rezultatele studiului de fundamentare trebuie să ofere informaţii complete care să justifice că: a) proiectul poate fi realizat. b) evaluarea participării partenerului public la proiect cu specificarea situaţiei reale a activelor cu care participă (situaţia terenului. planificare). g) analiza de buget şi risc (identificare. e) direcţia de adresabilitate a proiectului.l) evaluarea impactului asupra mediului. c) aria de acoperire a proiectului. care va putea cuprinde. cu încadrarea în prevederile legale. probabilitate. n) evaluarea impactului asupra mediului. o) realizarea unei ilustrări de temă de proiect. care cuprinde atât valoarea estimativă a investiţiei private. impact. planul general. cuprinzând cel puţin următoarele elemente: a) obiectivul public al proiectului. proiectul răspunde cerinţelor şi politicilor partenerului public. h) etapele implementării proiectului şi necesarul de resurse pentru implementare şi operare.). j) estimarea bugetară. planul de amplasare în zonă. b) în cazul în care va fi realizat. c) au fost analizate diverse alternative de realizare a proiectului şi că varianta cea mai bună este varianta parteneriatului public-privat. din care rezultă gradul de participare al fiecărui partener la proiect. mai elaborat decât studiul de prefezabilitate şi care se face pentru proiecte de o complexitate mărită şi reprezintă documentaţia care cuprinde justificarea tehnică şi economică a proiectului public-privat. m) estimarea efectelor asupra pieţei muncii. f) posibilităţile tehnice de implementare. . n) analiza şi propunerea unui anume tip de contract de parteneriat public-privat. 35 Studiul de fundamentare este documentul. ART. planuri şi secţiuni generale de arhitectură sau orice alte elemente tehnice şi de arhitectură care pot să conducă la o estimare cât mai reală a valorii investiţiei. d) beneficiile pe care le poate aduce proiectul. dacă este cazul. sociale. l) posibilităţi de recuperare a investiţiilor. planul general. k) evaluarea aproximativă a perioadei determinate de derulare a contractului de parteneriat public-privat. planul de amplasare în zonă. care este conţinutul şi forma participării partenerului public la proiect. ART. a utilităţilor. economice. de principiu.

#B e) furnizarea de informaţii pentru a permite persoanelor interesate să îşi formuleze un punct de vedere în ceea ce priveşte capacitatea tehnică. a. CAPITOLUL V Forma şi conţinutul documentului ataşat şi a anunţului de intenţie ART. economică şi financiară necesară pentru realizarea proiectului public-privat. a obiectivelor sale şi a modului în care se încadrează în strategia şi priorităţile partenerului public. #M2 c) pe baza acestuia. a.7) principiile comerciale aplicabile în derularea proiectului de parteneriat publicprivat. să se primească oferte/scrisori de intenţie din partea investitorilor potenţiali. a. ART. b) să informeze potenţialii investitori despre obiectivul public vizat a se realiza printr-un mecanism de parteneriat public-privat. a. cât şi valoarea estimativă echivalentă a participării partenerului public la proiect.5) detalii privind categoria şi tipurile de bunuri şi servicii pe care trebuie să le furnizeze investitorul în cadrul proiectului public-privat.6) calendarul estimativ al proiectului public-privat.2) o descriere sumară a proiectului public-privat. q) managementul schimbării/tranziţiei. din care rezultă gradul de participare al fiecărui partener la proiect. pe baza cărora autoritatea publică să facă o selecţie fundamentată. a. care cuprinde atât valoarea estimativă a investiţiei private. 37 Documentul ataşat are ca scop: #M1 a) să prezinte public proiectul de parteneriat public-privat şi serviciile pe care partenerul public se aşteaptă #B să le găsească pe piaţă. şi anume: a.4) propunerea de distribuţie a riscurilor de proiect (matricea de distribuţie a riscurilor). împreună cu atribuţiile şi responsabilităţile sale legate de proiectul public-privat. incluzând datele şi etapele pentru implementarea proiectului.p) analiza şi propunerea unui anume tip de contract de parteneriat public-privat. care să permită autorităţii publice să îşi formuleze un punct de vedere privind investitorii capabili să realizeze proiectul public-privat cât mai aproape posibil de obiectivele proiectului.3) estimarea bugetară. #M2 . 38 Documentul ataşat cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) informaţii despre partenerul public şi proiectul de parteneriat public-privat iniţiat. a.1) o scurtă descriere a partenerului public iniţiator. d) furnizarea de informaţii suficiente şi coerente pentru ca potenţialii investitori să prezinte oferte/scrisori de intenţie complete. criteriile de evaluare şi paşii care urmează să fie efectuaţi în implementare. f) oferirea de clarificări asupra riscurilor proiectului şi modului în care se va face distribuţia riscurilor între autoritatea publică şi investitor.

3) detalii privind modul în care sunt protejate drepturile de proprietate intelectuală menţionate în scrisoarea de intenţie şi anexele sale. şi anume: c. data-limită şi locul primirii ofertelor/scrisorilor de intenţie. #B c.1) detalii privind investitorul. b.1) o declaraţie a autorităţii publice. e. . natura şi forma relaţiei dintre aceştia şi condiţiile generale ale acordului dintre aceştia privind finanţarea şi realizarea tipurilor de activităţi propuse a fi derulate de investitor în cadrul proiectului de parteneriat public-privat. totuşi.3) capacitatea investitorului de a îndeplini cerinţele financiare şi tehnice ale proiectului public-privat.1) experienţa investitorului în realizarea de proiecte similare. #M2 d) formatul.3) informaţii privind expertiza şi capacitatea investitorului şi. incluzând detalii pentru fiecare membru al asociaţiei de investitori. dacă acesta este o asociere.5) informaţii privind cerinţele de confidenţialitate şi eventualele posibile conflicte de interes. precum şi posibilele surse financiare colaterale.2) o imagine generală a propunerii de abordare a proiectului de parteneriat publicprivat. potrivit căreia aceasta îşi rezervă în mod unilateral şi incontestabil dreptul de a nu continua proiectul de parteneriat public-privat.4) probitate demonstrată a persoanei juridice sau. a fiecărui membru în asociaţia de investitori demonstrată prin modul în care a asigurat anterior finanţarea unor investiţii semnificative. ci numai date referitoare la propria ofertă. b. în oricare dintre fazele care se desfăşoară înainte de depunerea de către investitor a ofertei finale rezultate din negociere. e. e. după caz. #B e) informaţiile pe care investitorii trebuie să le prezinte în ofertă. #M2 c.2) declararea faptului că autoritatea publică nu va rambursa niciunuia dintre investitorii participanţi la selecţie costurile realizate de aceştia ca urmare a pregătirii ofertelor/scrisorilor de intenţie sau altor activităţi desfăşurate pe timpul negocierilor. de asemenea. autoritatea publică îşi rezervă dreptul de a folosi unele comentarii ale investitorilor în etapele următoare de pregătire a proiectului de parteneriat public-privat. care trebuie să acopere. În mod obişnuit partenerul public trebuie să dea garanţii că informaţiile prezentate de ofertant în scrisoarea de intenţie nu vor fi divulgate. e. c. b.b) detalii privind baza de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie pentru selectarea investitorilor cu care se vor încheia acordurile de proiect. c) termenii şi condiţiile generale ale documentului ataşat.4) declararea faptului că partenerul public nu are intenţia de a da niciun fel de relaţii privind documente sau informaţii extrase din dosarele celorlalţi ofertanţi.2) balanţa capacităţilor şi expertizei persoanei juridice sau asociaţiei de persoane juridice. justificarea posibilităţii de satisfacere a cerinţelor proiectului. fără a se limita la acestea.4) detalii privind situaţia financiară a fiecărui membru al asociaţiei de investitori. cu argumente justificative concrete. şi anume: e. dacă este cazul. următoarele: #B b. în vederea demonstrării capacităţii investitorului de a răspunde la cerinţele autorităţii publice.

Fiecare trimitere este însoţită de menţiunea "sau echivalent". precum şi de utilizare a produselor. pentru alte caracteristici. 38^1 (1) Specificaţiile tehnice sunt definite în anexa nr. dacă investitorul dovedeşte în oferta sa. la standardele naţionale care transpun standardele europene. a) ca mijloc de prezumţie a conformităţii cu respectivele performanţe ori cerinţe funcţionale. în ordinea preferinţelor. prin orice mijloace adecvate. b). partenerii publici nu pot respinge o ofertă pe motiv că bunurile sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificaţiile la care au făcut trimitere. e. făcând trimitere la specificaţiile menţionate la lit. Cu toate acestea. (5) În cazul în care se folosesc de posibilitatea. cu un acord tehnic european. c) fie în termeni de performanţe sau de cerinţe funcţionale. calcul şi execuţie a lucrărilor. . (3). specificaţiile tehnice trebuie să fie suficient de exacte pentru ca investitorii să poată determina obiectul contractului şi pentru ca partenerii publici să poată atribui contractul. la acordurile tehnice naţionale sau la specificaţiile tehnice naţionale în materie de proiectare. la specificaţiile tehnice comune. în cazul în care acestea nu există. (2) Specificaţiile tehnice trebuie să permită accesul egal al investitorilor privaţi şi să nu aibă ca efect impunerea unor obstacole nejustificate în calea concurenţei în ceea ce priveşte lansarea procedurilor de selecţie. cu un standard internaţional ori cu un sistem tehnic de referinţă elaborat de un organism european de standardizare. dacă aceste specificaţii se referă la performanţele sau cerinţele funcţionale pe care le-au impus. b) fie în termeni de performanţe sau de cerinţe funcţionale. Prin mijloc adecvat se poate înţelege un dosar tehnic emis de producător sau un raport de testare emis de un organism recunoscut. care face parte integrantă din prezentele norme. 4. într-un mod care să răspundă cerinţelor partenerului public. b).e.7) evidenţa/dovada capacităţii investitorului de a gestiona nivelul propus de alocare a riscurilor. prevăzute la lit. d) fie prin trimitere la specificaţiile prevăzute la lit. studiul de prefezabilitate sau fundamentare. pentru anumite caracteristici. (4) În cazul în care se folosesc de posibilitatea de a face trimitere la specificaţiile prevăzute la alin. la acordurile tehnice europene. şi la performanţele sau cerinţele funcţionale prevăzute la lit. precum anunţurile de selecţie. 4 şi. documentul ataşat. (3) lit.6) confirmarea că nici investitorul şi nici membrii asociaţiei de investitori nu au un conflict de interese actual sau potenţial. Respectivele specificaţii tehnice trebuie stabilite astfel încât să ţină seama de criteriile de accesibilitate pentru persoanele cu handicap şi pentru toţi utilizatorii. #M2 ART. de bunuri şi de servicii conforme cu un standard naţional care transpune un standard european. la standardele naţionale. partenerii publici nu pot respinge o ofertă de lucrări. acestea pot include caracteristici de mediu. specificaţiile tehnice sunt formulate: a) fie prin trimitere la specificaţiile tehnice definite în anexa nr. a). prevăzută la alin. specificaţii care sunt menţionate în documentele contractului. a). cu o specificaţie tehnică comună. (3) Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de drept intern. la standardele internaţionale sau la alte sisteme tehnice de referinţă stabilite de organismele europene de standardizare ori. de a stabili performanţe sau cerinţe funcţionale de îndeplinit. că soluţiile pe care le propune îndeplinesc în mod echivalent cerinţele definite în specificaţiile tehnice.

Partenerii publici acceptă certificatele emise de organismele recunoscute din alte state membre. 39 Anunţul de intenţie şi documentul ataşat sunt supuse aprobării autorităţilor deliberative. o astfel de menţiune ori referire este însoţită de cuvintele "sau echivalent".(6) În oferta sa. consumatorii. în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de exactă şi de inteligibilă a obiectului contractului. o origine determinată sau un procedeu determinat şi nici nu se pot referi la o marcă comercială. #B ART. Guvernului sau organelor deliberative de conducere ale partenerilor publici. (10) Cu excepţia cazului în care sunt justificate de obiectul contractului. Prin mijloc adecvat se poate înţelege un dosar tehnic emis de producător sau un raport de testare emis de un organism recunoscut. că lucrările. dacă este necesar. la un tip. organismele de inspecţie şi de certificare care sunt conforme cu standardele europene aplicabile. fără plată. împreună cu programul de desfăşurare a procedurii de selecţie. partenerul public fiind obligat să distribuie. 41 Pentru a oferi tuturor părţilor interesate posibilitatea de a răspunde la anunţul de intenţie. cu condiţia ca: a) respectivele specificaţii să fie adecvate astfel încât să definească caracteristicile bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului. în conformitate cu dispoziţiile art. b). d) specificaţiile să fie accesibile tuturor părţilor interesate. 24 din Legea nr. investitorul privat trebuie să dovedească. distribuitorii şi organizaţiile de mediu. specificaţiile tehnice nu pot preciza o producţie determinată. cu titlu excepţional. într-un mod care să răspundă cerinţelor partenerului public şi prin orice mijloace adecvate. în conformitate cu alin. . grilele de punctaj şi modul de tratare a scrisorilor de intenţie întârziate sau nesigilate. partenerii publici pot utiliza specificaţiile detaliate ori. partenerii publici trebuie să accepte orice alte justificări adecvate. prin organisme recunoscute se înţelege laboratoarele de testare şi de calibrare. producătorii. (8) Partenerii publici pot preciza că bunurile sau serviciile care prezintă etichete ecologice sunt considerate ca respectând specificaţiile tehnice definite în documentul ataşat. (7) În cazul în care prevăd caracteristici de mediu în termeni de performanţe sau de cerinţe funcţionale. la un brevet. componenţa comisiei de evaluare a scrisorilor de intenţie. b) cerinţele etichetei să fie elaborate pe baza unor informaţii ştiinţifice. documentul ataşat tuturor investitorilor interesaţi. ART. după caz. Această menţiune sau referire este autorizată. (3) lit. conform etichetelor ecologice europene sau (multi)naţionale ori conform oricăror alte etichete ecologice. bunurile şi serviciile conforme cu standardul răspund performanţelor sau cerinţelor funcţionale ale partenerului public. (9) În sensul prezentului articol. partenerul public poate să publice acelaşi anunţ şi prin mass-media. astfel cum sunt menţionate la alin. c) etichetele ecologice să fie adoptate printr-o procedură la care să poată participa toate părţile implicate. părţi ale acestora. ART. 178/2010. criteriile de evaluare. la o origine sau la o producţie determinată. cum ar fi un dosar tehnic emis de producător sau un raport de testare emis de un organism recunoscut. care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor întreprinderi sau produse. 40 Anunţul de intenţie se publică. (3) şi (4). precum organismele guvernamentale.

a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. #B (3) În situaţia în care la evaluare se prezintă un singur candidat. precum şi orice altă persoană cu expertiză în domeniul obiectivului proiectului de parteneriat public-privat. b) comisia de negociere cu investitorii privaţi selectaţi şi cu care s-au semnat acorduri de proiect. cu modificările şi completările ulterioare. membrii autorităţilor deliberative/organelor de conducere. b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. se semnează acordul de proiect şi se continuă. . care nu se află în conflict de interese. 44^1 Partenerul public are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la: a) situaţia personală a investitorului privat. în calitate de expert cooptat. 43 (1) Comisia de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie şi a documentelor însoţitoare este formată din minimum 5 membri din cadrul experţilor şi specialiştilor partenerului public şi. potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia. membri ai executivului partenerului public definit la art. după caz. 178/2010. (2) Partenerul public numeşte. #M2 ART. etapa de negociere. 42 (1) Procedurile de selecţie a investitorului privat cu care se încheie contractul de parteneriat public-privat sunt: procedura deschisă şi procedura de dialog competitiv. conform legii. în cazul în care acesta va fi declarat câştigător. următoarele comisii: a) comisia de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie şi a documentelor însoţitoare ale investitorilor privaţi.#M2 CAPITOLUL VI Comisiile de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie şi de negociere a ofertelor finale ale investitorilor privaţi #M2 ART. comisia analizează în baza criteriilor de evaluare aprobate documentaţia prezentată de acesta şi. #M2 ART. 8 din Legea nr. financiar şi organizatoric al fiecărui investitor privat participant la procedură. în cazul în care aceasta îndeplineşte condiţiile de selectare. astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv. care participă la procedura de selecţie în vederea semnării contractului de parteneriat public-privat sau a acordului de proiect. 44 Criteriile de selecţie au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic. potrivit legii. #M2 ART. prevenirea şi sancţionarea corupţiei. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. (2) Rolul comisiei de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie şi a documentelor însoţitoare este acela de a analiza şi selecta investitorii privaţi. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice.

elaborând în acest sens o notă justificativă. clarificări sau completări ale documentelor prezentate. d) capacitatea tehnică şi/sau profesională. să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/prestate/executate în baza contractului de parteneriat public-privat care urmează să fie încheiat. în mod concludent. 44^4 În sensul prevederilor art. servicii prestate şi lucrări executate. taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale. 44^3 (1) Partenerul public nu are dreptul de a restricţiona participarea la procedura de încheiere a contractului de parteneriat public-privat prin introducerea unor criterii minime de selecţie. a investitorilor privaţi care optează pentru un astfel de sistem de certificare. în scopul demonstrării îndeplinirii anumitor cerinţe. orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probează. 44^1. e) standarde de asigurare a calităţii. incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către investitorul privat ca dovadă a experienţei lui similare. îndeplinirea respectivelor cerinţe. .c) situaţia economică şi financiară. dacă se consideră necesar. Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat (UCCPPP) are obligaţia de a informa Comisia Europeană cu privire la coordonatele şi modul de funcţionare a sistemului. care să ateste îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor. b) se prezumă că cerinţele minime de selecţie sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de parteneriat public-privat ce urmează să fie încheiat. #M2 ART. 44^2 (1) Investitorii privaţi au dreptul de a prezenta certificate emise de către o autoritate publică competentă sau de către un organism de drept public ori privat care respectă standarde europene de certificare. (3) Prin ordin al secretarului general al Guvernului se pot stabili modalităţi de certificare sau includere pe liste oficiale. la nivel naţional. (2) Partenerul public nu are dreptul de a impune investitorilor privaţi obligativitatea prezentării unei certificări specifice. dacă se impune îndeplinirea unor condiţii cum ar fi: a) suma valorilor/cantităţilor de bunuri furnizate. 44^3 alin. Partenerul public are dreptul de a solicita. #M2 ART. (4) În cazul utilizării listelor oficiale ale investitorilor privaţi desemnaţi. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. partenerii publici vor solicita adeverinţe suplimentare. (2) Partenerul public va impune criterii minime de selecţie referitoare la situaţia economică şi financiară ori la capacitatea tehnică şi/sau profesională a investitorilor privaţi. aceştia din urmă având dreptul de a prezenta. În acest caz. #M2 ART. b) sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de parteneriat public-privat ce urmează să fie încheiat. care: a) nu prezintă relevanţă în raport cu natura şi complexitatea contractului de parteneriat public-privat ce urmează să fie încheiat. f) standarde de protecţie a mediului. (1) lit. pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de selecţie formulate în conformitate cu prevederile art.

partenerul public are dreptul de a solicita detalii. cât şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens. în ţara de origine sau în ţara în care acesta este stabilit. (5) Partenerul public nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de selecţie pentru eventualii subcontractanţi. (3) Partenerul public are obligaţia să precizeze în anunţul de selecţie şi în documentul ataşat modalitatea de acordare a punctajului pe baza căruia se va realiza clasamentul investitorilor privaţi ori de câte ori urmează să realizeze o selecţie a acestora. dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens. (2) Etapa de selecţie în cadrul procedurii de dialog competitiv a investitorilor privaţi reprezintă un proces distinct care are ca scop doar limitarea numărului de investitori privaţi care vor participa la dialog. 178/2010. 44^6 (1) Partenerul public are obligaţia de a utiliza pentru selecţia investitorilor privaţi numai criteriile de selecţie şi negociere prevăzute în anunţul de selecţie. (2) Documentele solicitate nu trebuie să limiteze posibilitatea investitorului privat de a demonstra îndeplinirea criteriilor de selecţie şi prin alte mijloace.b) valoarea cifrei de afaceri a investitorului privat să fie mai mare decât valoarea estimată a contractului. precum şi documentele specifice prin care se pot confirma informaţiile respective. dar resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 12 alin. caziere judiciare ori alte documente echivalente emise de autorităţile competente din ţara respectivă. partenerul public are obligaţia de a asigura o perioadă rezonabilă de timp pentru furnizarea precizărilor/confirmărilor solicitate. cum ar fi certificate. (2) din Legea nr. precizări ori confirmări suplimentare atât de la investitorul privat în cauză. 44^7 orice document considerat edificator. partenerul public trebuie să precizeze în anunţul de selecţie şi în documentul ataşat anunţului de selecţie informaţiile pe care investitorii privaţi urmează să le prezinte în acest scop. din acest punct de vedere. cu modificările şi completările ulterioare. #M2 ART. se consideră inclus în categoria mijloacelor edificatoare orice site oficial al unei instituţii publice sau al unei alte entităţi abilitate prin lege în acest scop. . (2). #M2 ART. în măsura în care acestea pot fi considerate edificatoare de către partenerul public. 44^5 (1) Atunci când solicită îndeplinirea anumitor criterii de selecţie. (3) În sensul prevederilor alin. În orice situaţie. Selecţia se realizează prin acordarea pentru fiecare investitor privat a unui punctaj care trebuie să reflecte capacitatea acestuia de a îndeplini contractul de parteneriat public-privat ce urmează să fie încheiat. (4) În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate. #M2 ART. în măsura în care sursa de date respectivă conţine informaţii actualizate. multiplicată cu 2. #M2 ART. 44^7 Nu pot participa la procedurile de selecţie în vederea atribuirii unui contract de parteneriat public-privat persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 44^8 (1) Partenerul public are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că investitorul privat nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art.

#M2 ART. un grup de investitori privaţi poate menţiona capacităţile membrilor grupului sau ale altor entităţi. partenerul public are obligaţia de a lua în considerare şi data la care investitorul privat a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. (1) ori respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. atunci acesta are obligaţia de a indica în documentul ataşat şi informaţiile pe care investitorii privaţi urmează să le prezinte în acest scop. disponibile în funcţie de data înfiinţării sau începerii activităţilor investitorului privat. ca regulă generală. în conformitate cu prevederile din ţara în care investitorul privat este stabilit. b) prezentarea bilanţurilor sau a extraselor de bilanţ. un investitor privat poate include şi prezenta în oferta lui capacităţile altor entităţi. prin una sau mai multe dintre următoarele referinţe: a) declaraţii bancare corespunzătoare sau. În acest ultim caz. investitorul privat nu poate prezenta referinţele solicitate de partenerul public. În acest caz. #M2 ART. cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului. 44^11 . (3) După caz. prezentând. după caz. 44^10 (1) În cazul în care partenerul public solicită demonstrarea situaţiei economice şi financiare. investitorul privat trebuie să dovedească partenerului public că va dispune de mijloacele necesare. (2) Dovada capacităţii economice şi financiare a investitorului privat poate fi făcută. este autorizat să facă dovada capacităţii sale economice şi financiare prin orice alt document pe care partenerul public îl consideră şi îl acceptă ca fiind corespunzător. 44^7. #M2 ART. de exemplu. dovada unei asigurări a riscului profesional. indiferent de natura juridică a relaţiilor dintre acesta şi respectivele entităţi. o declaraţie autentică dată în faţa unui notar. (1). după caz. partenerul public are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau. a unei autorităţi administrative ori judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. (4) În aceleaşi condiţii. în cazul în care publicarea bilanţurilor este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit investitorul privat. pentru cel mult ultimele 3 exerciţii financiare. dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere. după caz. (5) În cazul în care. angajamentul ferm al respectivelor entităţi în acest sens. de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional.(2) În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte situaţia personală a respectivilor investitori privaţi. c) o declaraţie privind cifra totală de afaceri şi. (3) În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit investitorul privat nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. în măsura în care informaţiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile. din motive întemeiate. 44^9 Partenerul public are dreptul de a solicita oricărui investitor privat să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică şi. partenerul public are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente de natura celor prevăzute la alin.

Respectivele certificate indică valoarea. data şi beneficiarii publici ori privaţi. b) prezentarea unei liste a principalelor livrări sau a principalelor servicii efectuate în decursul ultimilor 3 ani. printr-o declaraţie a investitorului privat. perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit. indicând valoarea. j) indicarea părţii din contract pe care investitorul privat care prestează servicii are intenţia să o subcontracteze. a măsurilor aplicate de furnizor sau de prestatorul de servicii în vederea asigurării calităţii şi a resurselor sale de studiu şi de cercetare. însoţită de certificate de bună execuţie. c) indicarea tehnicienilor sau organismelor tehnice. e) în cazul în care bunurile sau serviciile care urmează să fie furnizate sunt complexe ori în care. măsurile pe care urmează să le ia în vederea controlării calităţii. în special. dacă este necesar. în numele acestuia. descrieri şi fotografii a căror autenticitate poate fi dovedită la cererea partenerului public. în special a celor care răspund de controlul calităţii şi. f) indicarea nivelurilor de studii şi profesionale ale investitorului privat care prestează servicii sau gestionează lucrările şi ale personalului din conducere şi. g) pentru contractele de parteneriat public-privat de lucrări şi de servicii şi numai în cazuri adecvate . a bunurilor ori a serviciilor: a) prezentarea listei de lucrări executate în decursul ultimilor 5 ani. (ii) în cazul în care beneficiarul a fost privat. l) în ceea ce priveşte bunurile care urmează să fie furnizate. Livrările sau prestările de servicii pot fi dovedite: (i) în cazul în care beneficiarul a fost un partener public. de un organism oficial competent din ţara în care furnizorul ori prestatorul de servicii este stabilit. h) printr-o declaraţie care să indice efectivele medii anuale de personal ale investitorului privat care prestează servicii şi numărul personalului din conducere pe o perioadă de 3 ani. d) descrierea echipamentului tehnic afectat pentru derularea proiectului de parteneriat public-privat. materialele şi echipamentul tehnic de care va dispune investitorul privat care prestează servicii sau execută lucrări pentru executarea contractului. indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea investitorului privat. în funcţie de natura.indicarea măsurilor de gestionare a mediului pe care investitorul privat le poate aplica în timpul executării contractului.(1) Capacităţile tehnice ale investitorilor privaţi pot fi dovedite în unul dintre următoarele moduri. sau în lipsa acesteia. cantitatea sau importanţa şi utilizarea lucrărilor. a celor de care va dispune contractantul în vederea execuţiei lucrărilor.un control efectuat de partenerul public sau. prin certificate emise sau contrasemnate de autoritatea competentă. prin solicitarea de către partenerul public de eşantioane. ale responsabilului ori responsabililor cu prestarea serviciilor sau coordonarea lucrărilor. i) printr-o declaraţie care să indice utilajele. sub rezerva acordului respectivului organism. cu titlu excepţional. sunt destinate unui anumit scop . dacă este vorba de contracte de parteneriat public-privat de lucrări. prin certificate emise de instituţiile sau de serviciile oficiale responsabile cu controlul calităţii şi cu competenţe . autoritatea competentă trimite certificatele direct partenerului public. după caz. controlul urmăreşte capacităţile de producţie ale furnizorului sau capacitatea tehnică a prestatorului de servicii şi. prin certificarea din partea acestuia. k) în ceea ce priveşte bunurile care urmează să fie furnizate.

178/2010. În acest caz. de exemplu. (3) În aceleaşi condiţii. #M2 . 44^14 Partenerul public poate invita investitorii să clarifice certificatele şi documentele prezentate în temeiul art. un investitor privat poate menţiona capacităţile altor entităţi. Partenerii publici recunosc certificatele echivalente ale organismelor stabilite în alte state membre. 3^1 din Legea nr. un grup de investitori privaţi prevăzut la art. 44 constituie elementele de bază pentru elaborarea şi aprobarea de către partenerul public a propriilor norme de selecţie pentru proiectul de parteneriat public-privat iniţiat. indiferent de ce caracter legal au relaţiile dintre el şi respectivele entităţi. #M2 ART. care să ateste conformitatea produselor clar identificată prin trimiterea la specificaţii ori standarde corespunzătoare. partenerii publici acceptă şi alte dovezi ale măsurilor echivalente de gestionare a mediului prezentate de investitorii privaţi. care să ateste că investitorul privat se conformează anumitor standarde de gestionare a mediului.44^13. cu modificările şi completările ulterioare. 45 Criteriile descrise la art. referinţele pe care doreşte să le primească dintre cele prevăzute la alin. (4) În cazul procedurilor de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat de bunuri care necesită lucrări de montaj sau de instalaţii.(4). Partenerii publici recunosc certificatele echivalente ale organismelor stabilite în alte state membre. prestarea unor servicii şi execuţia unor lucrări. #B ART. angajamentul ferm al respectivelor entităţi în acest sens.recunoscute. partenerii publici acceptă şi alte dovezi ale măsurilor echivalente de garantare a calităţii prezentate de investitorii privaţi. 44^12 În cazul în care solicită prezentarea unor certificate eliberate de organisme independente. partenerul public se raportează la Sistemul comunitar de management ecologic şi audit (EMAS) sau la standardele de gestionare a mediului bazate pe standardele europene ori internaţionale în domeniu şi certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară sau cu standardele europene ori internaţionale privind certificarea. partenerul public se raportează la sistemele de asigurare a calităţii fondate pe seriile de standarde europene relevante şi certificate de organisme conforme cu standardele europene privind certificarea. poate menţiona capacităţile membrilor grupului sau ale altor entităţi. investitorul privat trebuie să dovedească partenerului public că va dispune de mijloacele necesare. 44^7 . care să ateste că investitorul privat respectă anumite standarde de garantare a calităţii. #M2 ART. (2) După caz şi pentru un contract de parteneriat public-privat determinat. #M2 ART. experienţa şi fiabilitatea lor. 44^13 În cazul în care partenerul public solicită prezentarea unor certificate eliberate de organisme independente. capacitatea operatorilor economici de a furniza serviciile ori de a executa instalaţiile sau lucrările poate fi evaluată în special în funcţie de capacităţile. De asemenea. (1) . (5) Partenerul public precizează. prezentând. dacă sunt conforme cu legislaţia în domeniu. De asemenea. eficienţa. în anunţul de selecţie sau în documentul ataşat.

cu modificările şi completările ulterioare. definiţi la art. j) stabilirea modului de repartizare şi de balansare a riscurilor între partenerii public şi privat pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat. relaţiilor cu comunităţile locale. #B (2) Rolul comisiei de negociere cu investitorii privaţi selectaţi şi cu care s-au semnat acorduri de proiect este acela de a negocia cu fiecare candidat selectat pentru această etapă. 47 Criteriile de negociere cu candidaţii cu care s-a semnat acordul de proiect în vederea stabilirii investitorului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat sunt următoarele: a) identificarea clară a responsabilităţilor partenerului public şi ale investitorului privat în cadrul proiectului de proiect public-privat care se negociază. serviciilor. revizuirea. descrierea clară a participării părţilor şi convenirea perioadei determinate până la finalizarea contractului de parteneriat publicprivat. după caz. consilieri locali sau judeţeni. d) identificarea clară a responsabilităţilor de natură tehnică. . miniştri. c) stabilirea de către părţi a obiectivelor solicitate de către partenerul public pentru realizarea proiectului de parteneriat public-privat.ART. sau orice altă persoană cu expertiză în domeniul obiectivului proiectului de parteneriat publicprivat. ART. pentru stabilirea partenerului privat care depune oferta finală şi cu care se semnează contractul de parteneriat public-privat. în funcţie de condiţiile de realizare a proiectului de parteneriat public-privat rezultate şi acceptate de cei 2 parteneri pe timpul procedurii de negociere. devine falimentar. a serviciilor de furnizat. cu modificările şi completările ulterioare. i) asigurarea controlului costurilor. 161/2003. f) modificarea. h) stabilirea valorii totale a investiţiei. a numărului de membri în consiliul de administraţie şi a funcţiilor şi atribuţiilor acestora pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat. calităţii. contravine contractului sau subcontractelor speciale ori în cazul în care parteneriatul încetează înainte de termen. b) fixarea responsabilităţilor legale ale celor 2 parteneri în etapele premergătoare şi de organizare ale companiei de proiect. membri ai consiliilor de administraţie ori membri ai executivului partenerilor publici. 178/2010. g) identificarea clară a standardelor de performanţă. e) stabilirea concretă în baza legislaţiei în vigoare şi a analizelor şi documentelor justificative. care nu este în situaţie de conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 8 din Legea nr. financiară şi juridică ale celor 2 parteneri. siguranţei. a graficelor de desfăşurare a activităţilor pe toată durata de derulare a contractului de parteneriat public-privat şi a datelor de livrare şi performanţă. 46 (1) Comisia de negociere cu investitorii privaţi selectaţi şi cu care s-au semnat acorduri de proiect este formată din minimum 5 membri din cadrul experţilor şi specialiştilor partenerului public. analizelor şi planurilor de afaceri premergătoare sau necesare după etapa de negociere. k) aranjamentele alternative pentru cazurile în care investitorul se lichidează. a facilităţilor şi a echipamentelor ce urmează să fie furnizate. adaptarea sau realizarea studiilor. precum şi controlul cerinţelor de operare şi întreţinere. a cotelor de participare ale celor 2 parteneri la compania de proiect. secretari de stat.

51 *** Abrogat ART. #M2 ART. q) alte obiective stabilite de partenerul public. #M2 ART. dacă acestea se obţin. 49 *** Abrogat ART. întreţinerea. (3) Niciun contract de parteneriat public-privat de lucrări şi niciun contract de parteneriat public-privat cu scopul obţinerii unei anumite cantităţi de bunuri şi de servicii nu pot fi împărţite în vederea sustragerii de la aplicarea dispoziţiilor prezentei hotărâri. inclusiv a modului de utilizare a beneficiilor. . exploatarea ori managementul lucrărilor. finanţarea. reabilitarea/modernizarea. 54 Valoarea estimată a contractelor de parteneriat public-privat trebuie să includă suma costurilor actualizate. 50 *** Abrogat ART. estimată de partenerul public. 54^1 La calcularea valorii estimate a contractului de parteneriat public-privat se va ţine cont şi de valoarea riscurilor de proiect. #M2 ART. p) probleme referitoare la forţa de muncă preluată sau angajată pentru realizarea proiectului public-privat. construcţia/realizarea sau transformarea. n) stabilirea clauzelor de transfer al obiectivului proiectului public-privat către partenerul public la sfârşitul perioadei de derulare a contractului de parteneriat publicprivat. m) stabilirea mecanismelor de rezolvare a conflictelor. inclusiv suma valorii riscurilor de proiect.l) identificarea mecanismelor de urmărire a performanţei. reprezentând suma valorii dintre valoarea aportului partenerului public şi costul total rezultat din studiul de prefezabilitate sau fundamentare. 53 (1) Calcularea valorii estimate a unui contract de parteneriat public-privat se bazează pe valoarea totală. fără TVA. a calităţii serviciului şi a altor obiective ale partenerului public. 52 *** Abrogat #M2 CAPITOLUL VII Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de parteneriat public-privat #M2 ART. ART. generate de proiectarea. 48 Negocierea condiţiilor de realizare a proiectului public-privat. echipamentelor şi valorilor imateriale/materiale şi de prestarea de servicii prevăzute pe durata contractului. mentenanţa. Acest calcul ţine seama inclusiv de orice formă de opţiune posibilă şi de eventualele reînnoiri ale contractului. (2) Estimarea trebuie să fie valabilă la momentul expedierii anunţului de selecţie. a clauzelor contractului şi a anexelor sale se face numai în limitele mandatului acordat comisiei de negocieri de către conducătorul partenerului public. operarea. o) stabilirea clauzelor şi formei contractului de parteneriat public-privat care se va încheia între cei 2 parteneri.

riscul poate fi de două tipuri: riscul transferabil şi riscul reţinut. b) riscul de proiectare şi construcţie. riscul poate fi inclus în valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat. e) riscul de finanţare. prin una dintre următoarele metode: a) includerea costurilor riscurilor de proiect în cash flow-ul general. c) riscul ca cererea de utilizare să fie mai mică decât estimările. #M2 . h) riscul schimbării legislative. f) riscul apariţiei unei situaţii de forţă majoră. 54^6 Principalele categorii de riscuri sunt reprezentate de: a) riscul îndeplinirii cerinţelor specifice impuse proiectului. #M2 ART. b) ajustarea ratei de actualizare a costului capitalului în vederea reflectării nivelului specific al riscului pentru fiecare proiect. (2) Riscul transferabil reprezintă cuantificarea valorică a tuturor riscurilor de proiect care urmează să fie preluate de investitor. #M2 ART. #M2 ART. f) calcularea riscului transferabil. #M2 ART. incluzând şi efectul oricărei succesiuni sau sincronizări a elementelor de risc. 54^3 Evaluarea riscului presupune parcurgerea următoarelor etape: a) identificarea tuturor riscurilor. b) cuantificarea consecinţelor riscurilor. 54^5 În mod general. (3) Riscul reţinut reprezintă cuantificarea valorică a tuturor riscurilor de proiect care urmează să fie preluate de partenerul public. e) identificarea structurii de alocare a riscurilor. d) cuantificarea financiară a riscurilor. d) riscul asociat protecţiei mediului. #M2 ART. g) calcularea riscului reţinut. j) riscul specific proiectului. 54^4 În contextul valorii estimate. i) riscul uzurii morale şi al necesităţii modernizării. riscul reflectă potenţiale costuri suplimentare peste costul de bază al valorii estimate a contractului de parteneriat public-privat. c) estimarea probabilităţii riscurilor. g) riscul operaţional şi al asigurării nivelului de performanţă.#M2 ART. 54^2 (1) În cazul contractelor de parteneriat public-privat. 54^7 La finalizarea identificării tuturor riscurilor partenerul public trebuie să evalueze şi să cuantifice posibilele urmări ale fiecărui risc.

riscuri induse de omisiuni în cadrul specificaţiilor de proiect. Consecinţele directe includ valoarea. #M2 ART. pârghii eficiente de monitorizare şi management al riscului. obţinându-se astfel costul real suportat de partenerul public în cadrul unui parteneriat public-privat. armonizat cu probabilitatea de apariţie a acestui risc. #M2 ART. #M2 ART. porţiunea asumată de partenerul public din riscul diminuării cererii etc.ART. 54^12 Riscul reţinut reprezintă suma acelor riscuri propuse să fie asumate de partenerul public în cadrul parteneriatului public-privat. Astfel de riscuri pot fi: schimbări în legislaţie. 54^15 (1) Criteriul utilizat în vederea atribuirii contractelor de parteneriat public-privat îl reprezintă "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". timpul şi costurile ce depăşesc nivelul de bază al valorii estimate. Aceste riscuri trebuie adăugate la valoarea proiectelor. Consecinţele indirecte apar din interacţiunea dintre riscuri diferite. precum şi factorii de evaluare a ofertelor. fiecare risc trebuie analizat ca un risc transferabil sau reţinut. #M2 ART. acoperirea eficientă a riscurilor prin asigurare. 54^8 Consecinţa apariţiei unui risc măsoară diferenţa dintre nivelul de bază al valorii estimate şi noul cost generat prin apariţia acelui risc. #M2 ART. cuantificate şi incluse pentru a da o valoare reală a costului suportat de partenerul public. #M2 ART. 54^11 După identificarea şi evaluarea tuturor riscurilor materiale. în măsura în care el poate fi transferat partenerului privat ori reţinut de către partenerul public în cadrul unui aranjament de tip parteneriat public-privat. 54^13 Factorii care pot diminua riscurile reţinute sunt: a) abilitatea de a influenţa direct probabilitatea apariţiei unui risc. (2) Toate riscurile reţinute trebuie evaluate. care vor fi luaţi în considerare. 54^9 Consecinţele apariţiei riscului pot fi directe sau indirecte. 54^10 Toate riscurile identificate şi cuantificate trebuie incluse în valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat. se precizează în mod clar şi detaliat în cadrul documentului ataşat la anunţul . iar stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. 54^14 (1) Riscurile reţinute pot fi estimate pe baza unor pierderi anterioare sau în comparaţie cu valoarea primei de asigurare pentru un risc echivalent. b) colaborarea cu contractanţi cu reputaţie şi utilizarea de tehnologii performante. #M2 ART. (2) Algoritmul de calcul.

de selecţie şi vor reflecta metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de investitorii privaţi. (5) Ponderea poate fi exprimată printr-un punctaj întocmit corespunzător în ceea ce priveşte intervalul dintre maxim şi minim. 54^19 . 54^18 Partenerul public are obligaţia de a preciza în documentul ataşat anunţului de selecţie că pentru participarea la procedura de selecţie este prevăzută obligaţia investitorilor privaţi de a constitui o garanţie de participare. b) nu reflectă un avantaj real şi evident pe care partenerul public îl poate obţine prin utilizarea criteriului de evaluare respectiv. sau b) cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care investitorii privaţi le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini. #M2 ART. (2) Atunci când stabilesc criteriile de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie. partenerul public nu are dreptul de a utiliza criterii care: a) nu au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului de parteneriat public-privat ce urmează să fie încheiat. Pentru fiecare criteriu de evaluare partenerul public are obligaţia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect: a) importanţa caracteristicii tehnice/funcţionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat. #M2 ART. (6) Dacă partenerul public consideră că o astfel de ponderare nu este posibilă din punct de vedere obiectiv. 54^16 (1) Partenerul public nu are dreptul de a utiliza criteriile de selecţie drept criterii de evaluare a ofertelor/scrisorilor de intenţie. b) perioada de valabilitate a garanţiei de participare. (3) Ponderea stabilită pentru fiecare criteriu de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru încheierea contractului de parteneriat public-privat. 54^17 Garanţia de participare se constituie de către investitorul privat în scopul de a proteja partenerul public faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de parteneriat public-privat. care va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei. astfel cum a fost solicitată prin documentul ataşat. criteriile de evaluare vor fi ierarhizate în ordinea importanţei lor şi partenerul public va întocmi o notă justificativă în acest sens. documentul ataşat trebuie să conţină şi următoarele informaţii: a) cuantumul garanţiei de participare în sumă fixă de 1% din valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat. #M2 ART. În acest caz. #M2 ART. (4) Partenerul public menţionează în anunţul de selecţie sau în documentul ataşat ponderea relativă pe care o conferă fiecăruia dintre criteriile selectate în vederea determinării ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.

54^21 (1) Garanţia pentru participare. investitorul privat pierzând astfel suma constituită. b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare. investitorii privaţi ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. 54^20 Partenerul public are dreptul de a reţine garanţia pentru participare. (2) Garanţia de participare. dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată. atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia. constituită de investitorul privat a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor. dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei. se restituie de partenerul public în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de parteneriat public-privat. nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire. (3).(1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar. un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei. dacă transmit partenerului public o solicitare în acest sens. la alin. printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări sau prin depunere la casieria partenerului public şi se prezintă în original. b) a unei sume în numerar. #M2 ART. se returnează de partenerul public după semnarea contractului de parteneriat public-privat cu investitorul privat a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare. (3) În cazul în care partenerul public se află în situaţia de a anula procedura de încheiere a contractului de parteneriat public-privat. (3) Partenerul public nu are dreptul: a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări. (2) sau. garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a contestaţiilor cu privire la această decizie. refuză să semneze contractul de parteneriat public-privat în perioada de valabilitate a ofertei. (5) În orice situaţie. (2) Garanţia trebuie să fie irevocabilă. (4) După primirea comunicării privind rezultatul procedurii. după caz. c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre formele prevăzute ori de a acorda. (4) Garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria partenerului public: a) a unui ordin de plată sau a unei file cec. #M2 ART. în cadrul procesului de evaluare. constituită de investitorii privaţi a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare. b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări. dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor/scrisorilor de intenţie. în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentul ataşat. #M2 .

în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora în SEAP. 178/2010. 1. 178/2010. că în forma sau în conţinutul acestuia există erori ori omisiuni. în condiţiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. #M2 ART. 24 din Legea nr. (1) să comunice operatorului SEAP acceptul de publicare sau respingerea publicării anunţului. #M2 ART. (2) UCCPPP are obligaţia ca în termenul prevăzut la alin. inclusiv orice modificări aduse acestora.564/2005. #M2 ART. în cursul verificării anunţului transmis de partenerul public către operatorul SEAP. aceasta are obligaţia: a) de a comunica operatorului SEAP respingerea publicării anunţului. cu modificările şi completările ulterioare. (4) Orice altă modalitate privind publicarea anunţului de selecţie şi a documentului ataşat în afara celei prevăzute la alin. 54^23 (1) Anunţurile pentru care Legea nr. UCCPPP are obligaţia de a verifica anunţurile respective din punctul de vedere al respectării regulilor formale de completare. 1. (1). intervin anumite modificări faţă de informaţiile deja publicate. (2) În cazul în care. după publicarea unui anunţ.ART. (2) Partenerul public are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de selecţie. motivând decizia respectivă şi indicând modul în care erorile/omisiunile pot fi remediate.564/2005 al Comisiei din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice în conformitate cu directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi Consiliului. 54^27 . 54^26 (1) Anunţurile transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate conform prevederilor art. către operatorul SEAP. b) de a informa partenerul public asupra deciziei de respingere a publicării anunţului. 54^24 (1) După transmiterea anunţurilor către operatorul SEAP. (3) Transmiterea spre publicare a anunţurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice. cu modificările şi completările ulterioare. cu respectarea prevederilor şi formelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. impune obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redactează de partenerul public într-o limbă oficială a Uniunii Europene. inclusiv pe cele de tip erată la respectivele anunţuri. 54^25 În cazul în care UCCPPP constată. nu este permisă. 54^22 (1) Anunţul de selecţie se publică în conformitate cu dispoziţiile art. #M2 ART. partenerul public are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de tip erată la anunţul iniţial. #M2 ART. 54^25 sunt considerate anunţuri noi şi fac obiectul tuturor regulilor de transmitere şi verificare prevăzute în prezentele norme. (2) Anunţurile publicate în SEAP nu trebuie să cuprindă alte informaţii decât cele cuprinse în anunţurile publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi trebuie să menţioneze data la care anunţul a fost trimis către Comisia Europeană.

(5) În cazul în care. (4) În cazul procedurii deschise. necesară pentru verificarea anunţurilor de către UCCPPP şi pentru transmiterea acestora către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către operatorul SEAP. partenerul public are obligaţia de a transmite anunţul de selecţie spre publicare în SEAP cu cel puţin 22 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor/scrisorilor de intenţie. cu modificările şi completările ulterioare. nu au fost furnizate în termenele stabilite la art. anumite documente sau informaţiile suplimentare. 178/2010. autorităţile contractante ţin seama în special de complexitatea contractului şi de timpul necesar pentru pregătirea ofertelor. 178/2010.(1) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunţul transmis de partenerul public sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene fără obţinerea acceptului de publicare emis de UCCPPP. deşi solicitate în timp util. (3) Atunci când stabileşte perioadele-limită pentru depunerea ofertelor/scrisorilor de intenţie. partenerul public are obligaţia de a transmite anunţul de selecţie spre publicare în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel puţin 52 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor/scrisorilor de intenţie. (4) din Legea nr. partenerii publici ţin seama în special de complexitatea contractului şi de timpul necesar pentru pregătirea ofertelor/scrisorilor de intenţie. când valoarea estimată a contractului de parteneriat public privat este egală cu sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. cu modificările şi completările ulterioare. #M2 ART. (3) În cazul procedurii deschise. (1) din Legea nr. (5) În cazul procedurii de dialog competitiv. 54^28 (1) Operatorul SEAP are obligaţia de a publica anunţul în SEAP în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare. (4) Pentru stabilirea termenelor de primire a ofertelor şi a cererilor de participare. cu modificările şi completările ulterioare. termenele de primire a ofertelor/scrisorilor de intenţie sunt prelungite astfel încât toţi investitorii privaţi să poată avea acces la toate informaţiile necesare pentru formularea ofertelor/scrisorilor de intenţie. (1) din Legea nr. 178/2010. (2) Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura transmiterea anunţurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în formatul standard adoptat de Comisia Europeană şi în termen de cel mult două zile lucrătoare de la obţinerea acceptului de publicare. 178/2010. cu modificările şi completările ulterioare. (1) din Legea nr. . când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este mai mică decât pragurile valorice stabilite la art. 22 alin. dar în niciun caz înainte de data transmiterii acestuia spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. fără a aduce atingere termenelor stabilite în prezentele norme. indiferent de motiv. cu modificările şi completările ulterioare. partenerul public are obligaţia de a lua în calcul şi marja de timp de 7 zile lucrătoare. fără a aduce atingere termenelor stabilite de prezentul articol. 5^1 alin. sau în care ofertele/scrisorile de intenţie nu pot fi formulate decât în urma unei vizite la faţa locului. 5^1 alin. când valoarea estimată a contractului de parteneriat public privat este egală cu sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. (2) Pentru stabilirea termenelor de primire a ofertelor şi a scrisorilor de intenţie. 178/2010. dacă prevederile Legii nr. impun această obligaţie. 5^1 alin.

acesta are obligaţia de a răspunde la aceste solicitări. în aceleaşi condiţii în care se publică şi anunţul de selecţie. aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor. (8) Partenerii publici care au atribuit un contract de parteneriat public-privat trimit un anunţ privind rezultatele procedurii de selecţie în termen de cel mult 48 de zile de la atribuirea contractului. elementele principale ale fiecărei oferte. ora şi în locul indicate în anunţul de selecţie. partenerul public are obligaţia de a transmite anunţul de selecţie spre publicare în SEAP cu cel puţin 22 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor/scrisorilor de intenţie. de a face cunoscute clarificările sau eventualele modificări în legătură cu documentul ataşat. forma şi având perioada de valabilitate solicitată în documentul ataşat. la data. cu modificările şi completările ulterioare. (1) din Legea nr. (2) Orice investitor privat are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. 178/2010. care trebuie însă publicată cu cel puţin 3 zile înainte de data anunţată iniţial pentru deschiderea ofertelor. alte documente prezentate de investitorii privaţi participanţi. 18 din Legea nr. ce se va publica în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) Partenerul public are obligaţia. după caz. 21 din Legea nr. În cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor. consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare investitor privat. în cazul ambelor proceduri. cu modificările şi completările ulterioare. . partenerul public are obligaţia de a preciza această modificare printr-o erată la anunţul de selecţie. (4) Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţi ai investitorilor privaţi prezenţi la şedinţă. cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte. #M2 ART. (6) În cazul procedurii de dialog competitiv. când valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat este mai mică decât pragurile valorice stabilite la art. în cuantumul. 5^1 alin. 54^29 Termenele-limită privind depunerea ofertelor în cazul aplicării procedurii deschise sunt cele prevăzute la art. după caz. 54^30 (1) În cazul în care partenerul public primeşte solicitări de clarificare cu privire la prevederile documentului ataşat anunţului de selecţie. cu modificările şi completările ulterioare. #M2 ART. 22 alin.partenerul public are obligaţia de a transmite anunţul de selecţie spre publicare în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu cel puţin 37 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor/scrisorilor de intenţie. în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective. 178/2010. b) nu sunt însoţite de garanţia de participare. 178/2010. (7) Termenul curge de la data trimiterii anunţului de selecţie. #M2 ART. 178/2010. 54^31 (1) Partenerul public are obligaţia de a deschide ofertele şi. în mod similar cu accesul la fişierul iniţial. prin crearea unui nou fişier electronic la care se va asigura accesul direct şi nerestricţionat. respectând prevederile art. cu excepţia celor care se încadrează în una dintre următoarele situaţii: a) au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de selecţie. (4) din Legea nr. respectând prevederile art.

54^33 se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat. #M2 ART. atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu prevederile art. d) în urma verificărilor prevăzute la art. nu acceptă renunţarea la clauzele respective. iar investitorul privat. care sunt în mod evident dezavantajoase pentru acesta din urmă. indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa respectivă. 54^32 (1) În cazul în care în cadrul documentului ataşat a fost prevăzută obligaţia îndeplinirii unor criterii de selecţie. cât şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. c) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii. astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin documentul ataşat. după caz. deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie. b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit partenerul public în cadrul documentului ataşat. (2) Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă/scrisoare de intenţie. (3). ori pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. (6) Orice decizie cu privire la selecţia investitorilor privaţi sau. 54^31 alin. în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere. comisia de evaluare are obligaţia verificării modului de îndeplinire a acestor criterii de către fiecare investitor privat. cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor. atât din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse. (3) Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în documentul ataşat. astfel cum sunt acestea prevăzute în prezentele norme. (2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele documentului ataşat. 54^33 Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de investitorii privaţi. 54^35 . #M2 ART. 14^2. #M2 ART. b) a fost depusă de un investitor privat care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de selecţie stabilite în documentul ataşat ori nu a prezentat documente relevante în acest sens. #M2 ART. comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de selecţie. c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate.(5) Partenerul public are obligaţia de a transmite câte un exemplar al procesului-verbal tuturor investitorilor privaţi participanţi la procedura de atribuire. 54^34 (1) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art.

#M2 ART. partenerul public va solicita investitorului privat inclusiv documente privind. 54^34 sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile. Respectivele detalii se pot referi. e) posibilitatea ca investitorul privat să obţină un ajutor de stat. că ajutorul în cauză nu afectează concurenţa loială între investitorii privaţi care participă la una dintre procedurile de selecţie stabilite prin Legea nr. (3) Partenerul public care constată că o ofertă este anormal de scăzută. #M2 ART. a bunurilor sau a serviciilor propuse de investitorul privat. 18 alin. în special. lucrările sau serviciile prestate. pentru furnizarea bunurilor sau pentru prestarea serviciilor. nu poate respinge respectiva ofertă numai din acest motiv. (7) lit. (2) Conducătorul partenerului public are obligaţia în acest scop de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor investitorilor privaţi în legătură cu rezultatul aplicării . 178/2010. k) din Legea nr. deoarece investitorul privat a obţinut un ajutor de stat. ţinând seama de dovezile furnizate. deoarece investitorul privat a obţinut un ajutor de stat. la: a) economia procedeului de construcţie. oferta intră sub incidenţa prevederilor art. performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. precizat în anunţul de selecţie şi în documentul ataşat. (5) În cazul în care investitorul privat nu prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu pot justifica preţul aparent neobişnuit de scăzut. situaţia stocurilor de materii prime şi materiale. (1). în decursul unei perioade suficiente de timp stabilite de partenerul public. cu modificările şi completările ulterioare. (4) În scopul efectuării verificărilor prevăzute la alin. d) respectarea dispoziţiilor privind protecţia şi condiţiile de muncă în vigoare în locul în care se prestează serviciile. 178/2010. solicită în scris detalii privind elementele ofertei pe care le consideră relevante. lucrările sau bunurile. c) originalitatea lucrărilor. nivelul de salarizare a forţei de muncă. 54^36 (1) Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru. partenerul public verifică elementele menţionate la alin. în conformitate cu prevederile art. comisia de evaluare are obligaţia de a elabora. înainte de a putea respinge respectivele oferte. d). 54^34 alin. a procedeului de fabricare a produselor sau a prestării serviciilor. cu excepţia cazului în care consultă investitorul privat în acest sens şi acesta nu este în măsură să demonstreze.(1) În cazul în care pentru un anumit contract sunt prezentate oferte ce par anormal de scăzute în raport cu bunurile. (2) Prin consultare cu investitorul privat. preţurile la furnizori. Partenerul public care respinge o ofertă anormal de scăzută. informează Comisia Europeană cu privire la aceasta. un raport al procedurii de evaluare. după caz. (2) Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile pe baza criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic"". 54^37 (1) După ce a finalizat evaluarea ofertelor. care se aprobă de către conducătorul partenerului public. b) soluţiile tehnice adoptate şi condiţiile excepţional de favorabile de care dispune investitorul privat pentru execuţia lucrărilor. (1). (1) lit. partenerul public. cu modificările şi completările ulterioare.

partenerul public poate continua procedura. comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport de evaluare unde vor fi stabiliţi investitorii privaţi selectaţi ce vor fi invitaţi la negocierea şi semnarea acordului de proiect. 178/2010. invitând investitorul privat sau investitorii privaţi care au capacităţile solicitate. partenerul public are obligaţia de a transmite anunţul de selecţie spre publicare în SEAP cu cel puţin 22 de zile înainte de data-limită de depunere a scrisorilor de intenţie. În cazul în care numărul de investitori privaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie şi nivelurile minime este mai mic decât numărul minim. cu modificările şi completările ulterioare. #M2 ART. cu condiţia să fie disponibil un număr suficient de investitori privaţi. (3) După ce a finalizat selecţia investitorilor privaţi. fără ajutor şi în avans. care se aprobă de către conducătorul partenerului public. #M2 ART. (2) În cazul procedurii de dialog competitiv. 18 alin. 5^1 alin. Partenerii publici indică în anunţul de selecţie sau în documentul ataşat criteriile ori normele obiective şi nediscriminatorii pe care estimează că le vor utiliza. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea unei note justificative. 178/2010. numărul de investitori privaţi invitaţi trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală. În procedura de dialog competitiv. care devine parte a dosarului privind atribuirea contractului de parteneriat public-privat. din motive obiective. numărul minim este de 3. (4) Partenerii publici invită un număr de investitori privaţi cel puţin egal cu numărul minim prestabilit. (3) În procedura de dialog competitiv. când valoarea estimată a contractului de parteneriat public privat este mai mică decât pragurile valorice stabilite la art. numărul maxim. (5) din Legea nr. acesta poate decide atribuirea contractului de parteneriat publicprivat prin procedura de dialog competitiv. când valoarea estimată a contractului de parteneriat public privat este egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. când partenerul public nu este în măsură să definească. în măsura în care consideră că aplicarea unei proceduri deschise nu poate permite atribuirea contractului. după caz. partenerul public are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute la art. (2) În cazul proiectelor complexe din punct de vedere tehnic şi/sau financiar. cu modificările şi completările ulterioare. (1) din Legea nr. În cadrul aceleiaşi proceduri. 54^39 (1) În cazul procedurii de dialog competitiv. numărul minim de investitori privaţi pe care estimează că îi vor invita şi. . perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de selecţie spre publicare în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limită de depunere a scrisorilor de intenţie trebuie să fie de cel puţin 37 de zile.procedurii de selecţie a investitorului privat cu care se va încheia contractul de parteneriat public-privat. cu modificările şi completările ulterioare. (1) din Legea nr. În orice caz. partenerul public nu poate include alţi investitori privaţi care nu au depus o scrisoare de intenţie sau alţi investitori privaţi care nu au capacităţile solicitate. 178/2010. mijloacele tehnice care să îi satisfacă nevoile ori să facă aranjamentele financiare sau legale pentru proiect. partenerii publici pot limita numărul investitorilor privaţi corespunzători pe care îi vor invita să poarte un dialog. 5^1 alin. 54^38 (1) Înainte de iniţierea procedurii de dialog competitiv.

#M2 ART. În special. precum şi la factorii de evaluare aplicabili şi la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numărului de participanţi. 54^40 (1) Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv constă în organizarea de întâlniri cu fiecare investitor privat admis. montajele financiare. runde intermediare în care participanţii la dialog urmează să prezinte propuneri tehnice şi/sau financiare parţiale. obiectivele şi constrângerile partenerului public. precum şi data şi ora lansării acestuia. (5) Partenerul public are obligaţia de a transmite. (2) În sensul prevederilor alin. astfel cum au fost acestea evidenţiate în documentul ataşat. (2) Identificarea soluţiilor/opţiunilor se structurează în funcţie de necesităţile. prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare. b) adresa la care va avea loc dialogul.(4) Conducătorul partenerului public are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor investitorilor privaţi participanţi la etapa selecţiei cu privire la rezultatul acesteia. problemele legate de cadrul juridic şi orice alte elemente ale viitorului contract. #M2 ART. fără acordul acestuia. (1). . (3) Partenerul public are obligaţia de a anunţa toţi participanţii la dialog cu privire la modalitatea de desfăşurare a rundei intermediare. (3) În cadrul dialogului. concomitent. La sfârşitul fiecărei întâlniri. dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) această posibilitate a fost prevăzută în documentul ataşat. precizări referitoare la documentele suplimentare pe care investitorii privaţi trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor. 54^41 (1) Partenerul public are dreptul de a derula dialogul şi în runde intermediare. astfel încât o astfel de reducere să nu afecteze concurenţa reală. b) numărul participanţilor la dialog este suficient de mare. (4) Partenerii publici nu pot dezvălui celorlalţi participanţi soluţiile propuse sau alte informaţii confidenţiale comunicate de un investitor privat care participă la dialog. o invitaţie la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor investitorilor privaţi admişi. 54^40 alin. pe parcursul cărora se derulează un dialog cu scopul identificării soluţiilor/opţiunilor referitoare la aspectele tehnice. (1). (7) Partenerul public are obligaţia de a include în invitaţie informaţii privind modul de accesare a documentului ataşat. partenerul public are dreptul de a organiza. comisia de negociere are obligaţia consemnării problemelor discutate şi a aspectelor convenite într-un proces-verbal de şedinţă. partenerii publici asigură egalitate de tratament pentru fiecare investitor privat. după ce în urma dialogului cu fiecare dintre investitorii privaţi au fost clarificate o parte dintre aspectele prevăzute la art. c) limba/limbile în care se va derula dialogul. d) dacă este cazul. (6) Invitaţia trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) referinţe privind anunţul de selecţie publicat. partenerii publici nu prezintă în mod discriminatoriu informaţii care pot avantaja anumiţi investitori privaţi în raport cu ceilalţi. care au ca scop reducerea succesivă a numărului de soluţii discutate.

clarificările. (6) Prevederile art. Participanţii rămaşi în competiţie. la denaturarea concurenţei ori la situaţii discriminatorii. investitorii privaţi trebuie să depună ofertele finale pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul etapei anterioare. (4) Partenerii publici evaluează ofertele primite în funcţie de criteriile de atribuire stabilite în anunţul de selecţie sau în documentul ataşat şi aleg oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. (2) Partenerul public va publica în SEAP termenul-limită pentru depunerea ofertelor finale. (2). investitorul privat identificat ca având oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic poate fi invitat să clarifice unele aspecte din oferta sa ori să confirme angajamentele prezentate în ofertă. Ofertele trebuie să cuprindă toate elementele solicitate şi necesare pentru realizarea proiectului. odată admişi ca urmare a organizării unei runde intermediare. #M2 ART. (5) La cererea partenerului public. în cadrul rundelor următoare ori atunci când depun oferta finală. care se aprobă de către conducătorul partenerului public sau de persoana desemnată în acest scop. comisia de negociere are obligaţia de a elabora un nou raport. (7) lit. în conformitate cu prevederile art. 54^42 În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei soluţii viabile. 54^29 . #M2 ART. precizate şi perfecţionate la cererea partenerilor publici. să modifice angajamentele asumate prin propunerile tehnice şi/sau financiare parţiale pe care le-au prezentat. 178/2010. Totodată. nu au dreptul ca. persoană care devine totodată şi preşedintele comisiei de evaluare. considerându-se implicit îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 54^43 (1) În cadrul ultimei etape a dialogului competitiv. (6) Următoarea rundă de dialog se derulează numai cu participanţii rămaşi în competiţie după finalizarea rundei intermediare organizate anterior. partenerul public are dreptul de a anula procedura de atribuire. #M2 ART. (5) Conducătorul partenerului public sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor participanţilor la dialog cu privire la rezultatul rundei intermediare. (3) Ofertele pot fi clarificate. 54^44 Partenerul public are obligaţia de a desemna pentru selecţia investitorului privat persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor/scrisorilor de intenţie. 18 alin. Preşedintele poate fi membru în cadrul comisiei de evaluare sau rolul său poate fi limitat numai la . p) din Legea nr. care se constituie într-o comisie de evaluare.54^37 se aplică în mod corespunzător. ale căror variaţii pot denatura concurenţa sau pot avea un efect discriminatoriu. decât în sensul îmbunătăţirii acestora. perfecţionările sau informaţiile suplimentare nu pot avea ca efect modificarea elementelor de bază ale ofertei ori ale cererii de ofertă. precizările. 54^58 alin. cu condiţia ca acest lucru să nu ducă la modificarea unor elemente importante ale ofertei sau ale cererii de ofertă. 54^45 (1) Partenerul public va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de selecţie.(4) După finalizarea unei runde intermediare de reducere a numărului de participanţi la dialog. cu modificările şi completările ulterioare. #M2 ART.

din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din studiul de fundamentare sau din documentul ataşat. a altor documente care însoţesc oferta. f) verificarea propunerilor financiare prezentate de investitorii privaţi. şi stabilirea ofertei câştigătoare. Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi încă de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces. la: a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice. în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentul ataşat. i) aplicarea criteriului de atribuire. preşedintele comisiei de evaluare semnează raportul procedurii de atribuire. în funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora. de a-şi îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare. numiţi experţi cooptaţi.aspectele de organizare şi reprezentare. astfel cum a fost prevăzut în documentul ataşat. e) verificarea propunerilor tehnice prezentate de investitorii privaţi. k) elaborarea raportului procedurii de atribuire. c) analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de investitorul privat. (4) Partenerul public are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea. care îşi va exercita atribuţiile aferente până la finalizarea procedurii de selecţie. din motive obiective. în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv. j) în cazuri justificate. d) realizarea dialogului cu investitorii privaţi. 54^46 (1) Partenerul public are dreptul de a decide. După producerea înlocuirii. elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire. calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă. (2) Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi trebuie să precizeze atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale acestora şi să justifice necesitatea participării lor la procesul de evaluare. în acest din urmă caz neavând drept de vot. În orice situaţie. (3) Partenerul public are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare. dacă este cazul. (2) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt următoarele: a) deschiderea ofertelor şi. cu scopul de a sprijini activităţile de evaluare. c) realizarea selecţiei/preselecţiei investitorilor. după caz. h) stabilirea ofertelor admisibile. (4) Numai membrii comisiei de evaluare au drept de vot. după caz. b) analiza situaţiei financiare a investitorilor privaţi ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de investitorul privat. . desemnarea pe lângă comisia de evaluare a unor specialişti externi. g) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie. b) verificarea îndeplinirii criteriilor de selecţie/calificare de către investitorii privaţi. #M2 ART. (3) Atribuţiile şi responsabilităţile experţilor externi cooptaţi se rezumă.

dacă este cazul. Comisia de evaluare are obligaţia să întocmească înscrisuri prin care se formalizează deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare şi selecţie. însă orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel puţin două treimi dintre membrii săi. 54^48 (1) Comisia de evaluare şi membrii cooptaţi au obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate. #M2 ART. #M2 ART. cât şi experţilor cooptaţi. Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate partenerului public şi de către terţi. (3) Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor. însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice. au fost cooptaţi să îşi exprime punctul de vedere. asupra cărora. financiare sau juridice etc. partenerul public are obligaţia de a verifica cele semnalate şi. prin care confirmă că nu se află într-o situaţie ce implică existenţa unui conflict de interese. de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia unui conflict de interese. urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii şi perioada solicitată pentru valabilitatea ofertelor. a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. (3) Votul membrilor comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte. disciplinar sau penal. (5) este destinat să faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a ofertelor şi de stabilire a ofertei/ofertelor câştigătoare. (4) În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii. precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către investitorii privaţi. în cadrul procesului de evaluare şi selecţie. (4) Regulile de evitare a conflictului de interese sunt egal aplicabile atât comisiei de evaluare. conducătorul . (2) să nu fie respectate din cauza unor eventuale divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare. (1) trebuie semnată înainte de preluarea atribuţiilor specifice. (2) Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează conform legii. individual şi/sau în şedinţe comune. la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia şi. atunci acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă persoană. comisia de evaluare şi experţii cooptaţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor. pe baza expertizei pe care o deţin.(5) Experţii cooptaţi nu au drept de vot. Raportul de specialitate se ataşează la raportul de atribuire şi devine parte a dosarului de selecţie a investitorului privat. (2) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza şi evalua documentele depuse de investitorii privaţi. 54^47 (1) Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare. 54^49 (1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord între membrii acesteia. (2) Declaraţia prevăzută la alin. după caz. #M2 ART. (3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare sau unul dintre experţii cooptaţi constată că se află într-o situaţie de incompatibilitate. experţii cooptaţi. (6) Raportul de specialitate prevăzut la alin. (4) În cazul în care se ajunge în situaţia ca prevederile alin.

#M2 ART. Modificări ale propunerii tehnice se acceptă în măsura în care acestea: a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă ori erorilor aritmetice. precisă şi să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare. (3) Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de investitorul privat ori a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare.partenerului public sau. . iar preţul total va fi corectat corespunzător. în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei câştigătoare. iar o eventuală modificare a preţului. iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. sau b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore. 54^52 (1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de formă numai cu acceptul investitorului privat. Comunicarea transmisă în acest sens către investitorul privat trebuie să fie clară. cu excepţia situaţiei prevăzute la art. (3) În cazul în care investitorul privat modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare. #M2 ART. (5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris. nu ar fi condus la modificarea clasamentului investitorilor privaţi participanţi la procedura de selecţie. oferta sa va fi considerată neconformă. oferta sa va fi considerată neconformă. 54^51 (1) În cazul în care investitorul privat nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate nu sunt concludente. trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere. decizia finală se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi. (2) În cazul în care investitorul privat modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice. preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenţă. nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la procedura de selecţie. În cazul în care investitorul privat nu acceptă corecţia acestor erori/vicii. 54^52 alin. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord. după caz. 54^53 Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme. #M2 ART. (2) Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total. b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre. necesare pentru evaluarea fiecărei oferte. oferta sa va fi considerată neconformă. #M2 ART. oferta sa va fi considerată neconformă. (2). indusă de aceste corectări. precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. elaborând în acest sens o notă individuală ce se ataşează la raportul procedurii de atribuire. 54^50 Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare. trebuie luat în considerare preţul unitar.

54^57 (1) Toate comunicările. inclusiv. c) fiecărui investitor privat care a prezentat o ofertă/scrisoare de intenţie acceptabilă caracteristicile şi avantajele referitoare la oferta selectată. sau dacă vor relua procedura. partenerii publici pot decide să nu comunice anumite informaţii privind atribuirea contractelor. a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentul ataşat. prin poştă. prin fax sau pe cale electronică (e-mail). inclusiv de preşedintele acesteia. ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale investitorilor privaţi sau ar aduce atingere concurenţei loiale dintre aceştia. la alegerea partenerului public. #M2 ART. (3) Cu toate acestea. (4) Compararea preţurilor prevăzute în propunerile financiare ale investitorilor privaţi se realizează la valoarea fără TVA. (2) Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea. derularea activităţilor stabilite pe toată perioada de valabilitate a contractului de parteneriat publicprivat. #M2 ART. inclusiv cu privire la motivele pentru care au decis să renunţe la încheierea acestuia. 54^55 (1) După finalizarea evaluării ofertelor. informaţiile sunt furnizate în scris. care se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare. un manager de proiect care va supraveghea şi controla. b) fiecărui investitor privat respins motivele respingerii ofertei sale. (2) Raportul procedurii de selecţie se înaintează conducătorului partenerului public spre aprobare. în cazul în care partenerilor publici li se solicită acest lucru. . după caz. 54^54 (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile. comisia de evaluare trebuie să întocmească clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.#M2 ART. bunurile ori serviciile nu corespund performanţelor sau cerinţelor funcţionale. (3) Conducătorul partenerului public va desemna. în condiţiile legii. din cadrul unităţii proprii. precum şi toate schimburile de informaţii prevăzute de prezentul titlu pot fi realizate. (2) La cererea părţii în cauză. motivele deciziei de neechivalenţă sau motivele deciziei conform căreia lucrările. 54^56 (1) Partenerii publici informează în cel mai scurt timp investitorii privaţi cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte încheierea contractului de parteneriat public-privat. (3) În ordinea descrescătoare a punctajului acordat. pentru care lansaseră un anunţ de selecţie. partenerul public comunică în cel mai scurt timp: a) fiecărui investitor privat motivele respingerii ofertei/scrisorii sale de intenţie. ar fi contrară interesului public. #M2 ART. comisia de evaluare are obligaţia de a elabora raportul procedurii de selecţie. Termenele nu pot depăşi în niciunul dintre cazuri 15 zile de la data primirii unei cereri scrise. în cazurile în care dezvăluirea respectivelor informaţii ar împiedica punerea în aplicare a legislaţiei. precum şi numele câştigătorului. pentru fiecare ofertă.

178/2010. #M2 ART. cu modificările şi completările ulterioare. (3) Comunicările. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. precum şi faptul că partenerii publici analizează conţinutul ofertelor şi al scrisorilor de intenţie numai după expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea lor. 54^59 (1) Ca anexe ce devin parte integrantă a contractului de parteneriat public-privat se constituie cel puţin următoarele documente: . 178/2010. (4) Instrumentele utilizate pentru comunicarea pe cale electronică. în mod cumulativ. să întârzie încheierea contractului sau să adopte orice alte măsuri cu scopul de a crea circumstanţe artificiale de anulare a procedurii. procedura de selecţie se consideră afectată în cazul în care se îndeplinesc. schimburile de informaţii şi stocarea lor se realizează astfel încât să se asigure păstrarea integrităţii datelor şi confidenţialitatea ofertelor şi a scrisorilor de intenţie. Aceste situaţii sunt considerate încălcări ale principiilor prevăzute la art. 3 alin. (5) Partenerul public nu are dreptul ca. din documentul ataşat ori din alte documente emise în legătură cu procedura de selecţie. (3) Dispoziţiile alin. 3 alin. precum şi caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să aibă un caracter nediscriminatoriu. şi se sancţionează în consecinţă. nu trebuie să limiteze accesul investitorilor privaţi la procedura de selecţie. (1) din Legea nr. 54^58 (1) Partenerul public are obligaţia de a finaliza procedura de selecţie prin încheierea contractului de parteneriat public-privat. următoarele condiţii: a) în cadrul documentului ataşat şi/sau în modul de aplicare a procedurii de selecţie se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. (1) din Legea nr. (2) lit. b) partenerul public se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective. c) abaterile grave de la prevederile legislative afectează procedura de selecţie sau este imposibilă încheierea contractului. 178/2010. fără ca acestea să conducă. #M2 ART. (1) din Legea nr. la rândul lor. partenerul public are dreptul de a finaliza procedura de selecţie prin anularea acesteia. Investitorul privat care se consideră lezat de un astfel de comportament are dreptul de a solicita despăgubiri prin acţiune în justiţie. nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare. fără o justificare temeinică. b) nu a fost depusă nicio ofertă ori au fost depuse oferte care. (4) În sensul prevederilor alin. la încălcarea principiilor prevăzute la art. 3 alin. (1). c). cu modificările şi completările ulterioare. deşi pot fi luate în considerare. cu modificările şi completările ulterioare. (1) nu pot aduce atingere obligaţiei partenerului public de a anula o procedură de selecţie în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în acest sens a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. d) ca urmare a deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor prin care se dispune eliminarea oricăror specificaţii tehnice. dar numai în următoarele circumstanţe: a) au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme. să întârzie adoptarea unei decizii de finalizare a procedurii de selecţie. economice sau financiare din anunţul de selecţie. să fie permanent disponibile publicului şi compatibile cu tehnologiile de informare şi de comunicare general utilizate.(2) Mijloacele de comunicare alese trebuie să fie în general disponibile şi. prin urmare.

al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. cât şi în contractul care urmează să fie încheiat. modificarea sau completarea respectivelor informaţii/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului de parteneriat public-privat. 54^60 (1) În cazul în care părţi din contractul de parteneriat public-privat urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi. preţul poate fi ajustat în următoarele situaţii: a) au avut loc modificări legislative. modificarea ori renunţarea la anumite taxe/impozite locale. (3) Pentru a se respecta principiul transparenţei. Lipsa. în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei. c) graficul de îndeplinire a contractului. b) propunerea tehnică şi propunerea financiară. (2) lit. indicii care vor fi utilizaţi. se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în studiul de fundamentare. În cazul prevăzut la alin. în mod neprevăzut. . #M2 ART. posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să fie precizată atât în documentul ataşat. iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. b). prevalează prevederile studiului de fundamentare. altele decât cele prevăzute la alin. (3) este posibilă numai în următoarele cazuri: a) atunci când survin circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa părţilor. prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. (2) Pe parcursul derulării contractului. d) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ. investitorul privat nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul partenerului public. cum ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri. sau b) atunci când durata de aplicare a procedurii de selecţie se prelungeşte. prin clauze speciale în acest sens. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de parteneriat public-privat. al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. pe parcursul îndeplinirii contractului. b) pe piaţă au apărut anumite condiţii. partenerul public are obligaţia de a solicita. (2) În cazul în care. 54^61 (1) Preţul contractului de parteneriat public-privat se poate exprima în lei sau. (2) Pe parcursul îndeplinirii contractului. #M2 ART. după caz. în valută.a) studiul de prefezabilitate sau de fundamentare. precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora. (2). peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a investitorului privat. la încheierea contractului de parteneriat public-privat respectiv. partenerul public are obligaţia de a preciza totodată şi modul concret de ajustare a preţului. modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea. (4) Ajustarea preţului fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. dacă este cazul.

după caz. cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an. (2) Pentru a permite aprecierea rezultatelor punerii în aplicare a legislaţiei române în domeniul parteneriatului public-privat. constituind o bază de date statistice utilizată pentru: a) prezentarea în termen a rapoartelor solicitate de Comisia Europeană. (1) lit. în mod separat. din motive care se datorează culpei partenerului public. cu acordul părţilor semnatare. care are ca obiect. c) supravegherea modului de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat. 54^64. (3) Informaţiile solicitate se transmit în format electronic. 54^63 (1) UCCPPP prelucrează informaţiile relevante din anunţurile de selecţie. . (4). preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. constatarea unor încălcări ale legislaţiei în domeniu. reglementate de Legea nr. prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia investitorul privat respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării respectivei proceduri. (2) prezintă cel puţin: a) numărul şi valoarea contractelor de parteneriat public-privat atribuite. nu este posibilă invocarea prevederilor alin. d) prevenirea şi. 54^63 alin.(5) În orice situaţie. #M2 ART. contractele de parteneriat public-privat de bunuri. investitorul privat fiind însă îndreptăţit să solicite penalităţi şi/sau daune-interese. precum şi din alte informări primite de la partenerii publici. cu modificările şi completările ulterioare. a) sunt clasificate în funcţie de: a) procedurile de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat ce au fost utilizate. (7) Orice altă modificare privind clauzele contractului de parteneriat public-privat se face prin act adiţional. 54^64 (1) Pentru fiecare partener public. (2) În măsura posibilului. conform formatului standardizat care se pune la dispoziţie prin intermediul SEAP. Modul de ajustare a preţului contractului de parteneriat public-privat nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de selecţie. 54^62 (1) Monitorizarea atribuirii contractelor de parteneriat public-privat se realizează de UCCPPP. b) numărul şi valoarea totală a contractelor atribuite în temeiul derogărilor de la acordul privind contractele de achiziţii publice încheiat în cadrul negocierilor multilaterale ale Rundei Uruguay. b) furnizarea de informaţii tuturor celor interesaţi în legătură cu modul de funcţionare a sistemului de parteneriat public-privat. un raport statistic elaborat în conformitate cu art. #M2 ART. 178/2010. raportul statistic prevăzut la art. atribuite de partenerii publici în decursul anului anterior. UCCPPP comunică Comisiei Europene. datele prevăzute la alin. (6) În cazul în care durata de îndeplinire a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract. cel târziu până la data de 31 octombrie a fiecărui an. #M2 ART. contractele de parteneriat public-privat de servicii şi contractele de parteneriat public-privat de lucrări. (2) Partenerii publici au obligaţia transmiterii către UCCPPP a unui raport anual privind contractele de parteneriat public-privat atribuite în anul anterior.

60 *** Abrogat ART. 68 *** Abrogat ART. 75 *** Abrogat ART. 66 *** Abrogat ART. 69 *** Abrogat ART. 74 *** Abrogat ART. 65 *** Abrogat ART. în ordinea stabilită de . 58 *** Abrogat ART. 56 *** Abrogat ART. respectiv de lucrări. 80 *** Abrogat ART. 78 *** Abrogat ART. (3) Raportul statistic menţionează orice alte informaţii statistice solicitate în temeiul acordului. 67 *** Abrogat ART. încheiat între partenerul public şi investitor în vederea pregătirii contractului de parteneriat public-privat. 85 Acordul de proiect este actul juridic. 73 *** Abrogat ART. a). 70 *** Abrogat ART. 77 *** Abrogat ART. 71 *** Abrogat ART. 82 *** Abrogat ART. 84 *** Abrogat #B CAPITOLUL VIII Forma şi conţinutul acordului de proiect ART. 64 *** Abrogat ART. 59 *** Abrogat ART. #M2 ART. 76 *** Abrogat ART. 57 *** Abrogat ART. 61 *** Abrogat ART. 55 *** Abrogat ART. 63 *** Abrogat ART. tipurile de contracte de parteneriat public-privat: de bunuri şi servicii. 86 Acordurile de proiect se încheie cu fiecare dintre investitorii care au fost selectaţi în urma primei etape a procedurii de stabilire a partenerului privat. 62 *** Abrogat ART. 72 *** Abrogat ART. c) cetăţenia sau naţionalitatea investitorului privat căruia i s-a atribuit contractul. ART. 79 *** Abrogat ART. 83 *** Abrogat ART. premergător contractului de parteneriat publicprivat. 81 *** Abrogat ART.b) pentru fiecare dintre procedurile prevăzute la lit.

pe perioada negocierii de către părţi. 178/2010.2) enunţarea de comun acord a respectării. în vederea stabilirii prin contractul de parteneriat public-privat a proporţiilor de participare a părţilor la compania de proiect. CAPITOLUL X Modalitatea de organizare şi funcţionare a companiei de proiect . c. ART. 87 Acordul de proiect are următorul conţinut: a) termeni generali: a. 92 Durata determinată se negociază de către parteneri pe baza elementelor prevăzute în studiul de prefezabilitate/fundamentare.2) stabilirea condiţiilor de respectare a confidenţialităţii. c. a.3) durata valabilităţii acordului de proiect.4) stabilirea de principiu a duratei determinate care face obiectul negocierii în vederea stabilirii concrete a acesteia prin contractul de parteneriat public-privat. a părţilor semnatare. Modelul de acord de proiect cadru se pune la dispoziţia partenerilor şi este prevăzut în anexa nr. 88 La fiecare acord de proiect se anexează scrisoarea de intenţie/oferta investitorului împreună cu documentele ataşate prezentate de investitor. anexă care devine parte integrantă a respectivului acord. b) obligaţiile şi drepturile părţilor. c. cu datele de identificare.3) stabilirea de principiu a valorii estimate a investiţiei private care face obiectul negocierii. precum şi modalităţile de stingere a obligaţiilor reciproce pe durata negocierilor. #B ART. care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. 90 Potrivit Legii nr. ART. durata determinată este perioada negociată în care se derulează contractul de parteneriat public-privat şi care asigură investitorului privat recuperarea finanţării. a. a tuturor principiilor prevăzute la art. în bună stare şi liber de orice sarcină sau obligaţie. obiectivul realizat prin proiectul de parteneriat public-privat se transferă cu titlu gratuit partenerului public. ART. CAPITOLUL IX Criteriile de stabilire a duratei de derulare a contractului de parteneriat public-privat ART. 89 Conţinutul şi forma acordului de proiect se negociază pe baza acordului de proiect cadru. 178/2010. 91 La sfârşitul perioadei determinate. 3. c) termeni specifici: c.1) definirea.către comisia de evaluare a scrisorilor de intenţie şi a documentelor însoţitoare ale investitorilor privaţi interesaţi. 3 din Legea nr.1) enumerarea principalelor criterii în baza cărora se va desfăşura negocierea. #M2 ART.

în care cei 2 parteneri sunt reprezentaţi proporţional. conform legii şi actului constitutiv. 31/1990 privind societăţile comerciale. ART. 96 (1) Pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat. companiei de proiect i se permite să perceapă. precum şi transferul bunurilor şi serviciilor publice rezultate către partenerul public. pe măsură ce au fost îndeplinite activităţile din cadrul proiectului pentru care ele au fost implicate şi şi-au obţinut drepturile contractuale în cadrul asocierii. #M2 (2) Partenerul public aduce ca aport la capitalul social al companiei de proiect. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. bunuri aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. 98 (1) Evaluarea participării partenerului public la capitalul social şi la patrimoniul companiei de proiect. (1) din Legea nr. aceasta nu poate să-şi schimbe obiectul de activitate şi nu poate desfăşura operaţiuni economice în afara scopului expres al proiectului de parteneriat public-privat pentru care a fost creată sau al dezvoltării acestuia în folosul comunităţii. ART. 94 Scopul companiei de proiect este operarea şi gestionarea. respectiv până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii de dizolvare a companiei de proiect. ca o societate comercială al cărei capital social este deţinut de către partenerul public şi investitorul privat. investitorul putând să îşi recupereze investiţia. a tuturor etapelor de derulare a contractului de proiect de parteneriat public-privat în condiţiile art. pe principii economice. în condiţiile legii. 93 (1) Compania de proiect se organizează şi funcţionează conform Legii nr. republicată. 178/2010. (2) În conformitate cu forma de înţelegere sau asociere a entităţilor private care formează asocierea sub care se înregistrează partenerul privat. liderul asocierii care formează partenerul privat nu poate fi înlocuit din compania de proiect. (3) Prin contractul de parteneriat public-privat.ART. . f) din Legea nr. 27 lit. 178/2010. se va realiza înainte de începerea procedurii de selectare a partenerului privat prin însumarea valorii bunurilor cu care participă la proiect şi a valorii estimate a serviciilor puse la dispoziţia proiectului. să finanţeze întreţinerea şi să realizeze profit. #M2 ART. cu modificările şi completările ulterioare. cu participarea prevăzută la art. în vederea stabilirii proporţionalităţii de reprezentare a celor 2 parteneri în consiliul de administraţie. (3) Documentul care stă la baza formării şi funcţionării asocierii care formează partenerul privat va fi anexat la contractul de parteneriat public-privat. 6 alin. #B ART. 95 Pe toată perioada de funcţionare a companiei de proiect. şi altor acte normative în vigoare. cu acordul partenerului public. #B ART. 97 Compania de proiect este condusă de un consiliu de administraţie. tarife corespunzătoare pentru utilizarea de către terţi a bunului public pentru o perioadă stabilită. unele entităţi se pot retrage din proiect.

100 *** Abrogat #B CAPITOLUL XI Forma şi conţinutul contractului de proiect de parteneriat public-privat ART. În această secţiune diferitele elemente agreate între partenerul public şi investitor se formulează din punct de vedere legal. precum şi pe baza acordului de proiect-cadru în cazul procedurii de dialog competitiv. g) din Legea nr. specifici şi comuni. contractul de parteneriat public-privat sau contractul de proiect este actul juridic care stipulează drepturile şi obligaţiile partenerului public şi ale investitorului privat pentru întreaga perioadă de funcţionare a parteneriatului public-privat. potrivit competenţelor şi atribuţiilor legale ale acestuia. pe toată perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat şi nici cu privire la cesionarea unor drepturi primite prin contract. care prevăd condiţiile de realizare a proiectului public-privat. 101 Potrivit prevederilor art. operare. 106 Conţinutul standard al contractului de parteneriat public-privat este structurat pe două secţiuni: a) condiţii generale. de evaluatori persoane fizice sau juridice autorizate. 4 lit. se identifică pe principalele aspecte ale acestuia. #M2 ART. 103 Clauzele contractului de parteneriat public-privat se redactează pe baza condiţiilor de realizare a proiectului deja negociate şi acceptate. respectiv finanţare. #M2 ART. #B ART. care cuprind termenii generali. atestate conform legii. 99 Compania de proiect nu are dreptul să ia decizii cu privire la schimbarea formei de proprietate sau de administrare a patrimoniului public sau privat cu care partenerul public participă la proiectul de parteneriat public-privat. b) condiţii tehnice. pe baza raportului de evaluare. 107 . profit etc. construcţie. 105 Contractul de parteneriat public-privat în forma finală este supus spre aprobare partenerului public. întocmit conform standardelor în vigoare. #M2 ART. #M2 ART. 102 Conţinutul şi forma contractului de parteneriat public-privat se negociază pe baza unui proiect de contract propus de partenerul public investitorului privat selectat. 104 *** Abrogat #M2 ART.(2) Bunurile cu care participă partenerul public la proiect sunt evaluate la valoarea de piaţă. ART. 178/2010. #M2 ART.

construcţiei şi exploatării proiectului public-privat. g) modul de asigurare a unor drepturi de exclusivitate. d) modalităţi de asigurare a libertăţii comerciale. . w) proceduri de urmărire a realizării obiectivelor proiectului public-privat. h) formule compensatorii. b) valoarea de finanţare. y) modalitatea de transfer către partenerul public a bunului rezultat din proiectul de parteneriat public-privat la sfârşitul contractului. dacă este cazul. t) condiţiile de înfiinţare a companiei de proiect. z) stabilirea unor angajamente specifice ale părţilor. f) confidenţialitate. r) proceduri de revizuire a documentelor. c) durata contractului. ţ) elementele de bază ale statutului companiei de proiect ca document de bază pentru înregistrarea societăţii comerciale rezultate. q) proceduri de legătură şi comunicare. e) drepturi de proprietate. u) stabilirea bazei de calcul al amortismentelor.(1) Informaţiile generale ale contractului de parteneriat public-privat cuprind cel puţin următoarele elemente: #B a) părţile semnatare cu datele legale de identificare. i) regimul taxelor şi impozitelor. v) alte mecanisme de finanţare şi auditare financiară pe durata de funcţionare a proiectului public-privat. b) scopul contractului. dacă este cazul. f) achiziţionarea de terenuri. precum şi a celorlalte activităţi care fac obiectul contractului de parteneriat public-privat. n) monitorizarea proiectării. l) definirea unor garanţii financiare şi de risc valutar. x) modul de recuperare a investiţiei de către fiecare parte la contract. s) stabilirea cotelor de participare ale partenerului public şi investitorului la compania de proiect. o) dreptul utilizatorilor. g) drepturi de exploatare a bunului. k) modalităţi de evidenţiere şi folosire a bunurilor private cu care partenerul public participă la compania de proiect. e) modificări acceptabile în proiect. p) cazuri de suspendare sau de încetare anticipată a contractului. d) începerea contractului. #M2 (2) Condiţiile generale ale contractului de parteneriat public-privat cuprind cel puţin următorii termeni specifici: #B a) modul de încredinţare a realizării proiectului public-privat. ş) stabilirea duratei determinate de derulare a contractului de parteneriat public-privat. c) moduri de finanţare. m) interdicţii de substituţie a părţilor semnatare. dacă este cazul. j) garanţii speciale.

g) specificaţii de echipament. c) durata maximă de construcţie sau modernizare. #B (3) Condiţiile generale cuprind. e) standardele de calitatea a construcţiilor. i) valutele împrumuturilor şi sursele de finanţare. e) dividende. h) rata aplicabilă a dobânzilor. b) durata de viaţă proiectată. i) metode de operare. e) modalitatea de rezolvare a litigiilor. b) raportul debit-capital.aa) condiţiile de realizare ale studiului de fezabilitate. e) garanţii. c) capacităţi de infrastructură. g) alte acorduri între acţionari. dacă este cazul. d) metode directe de măsurare a utilizării. . după caz: a) standarde şi specificaţii. dacă este cazul. i) programul lucrărilor auxiliare. dacă este cazul. (2) Condiţiile tehnice cuprind următoarele clauze de construcţie sau modernizare. c) rata de acoperire. dacă este cazul. şi următorii termeni comuni: a) legislaţie aplicabilă. h) proceduri de control şi inspecţie. j) prescripţii temporare. b) asigurarea proprietăţilor. bb) clauze de retragere din proiect. g) caracteristicile construcţiilor. c) încetarea contractului. capitalul iniţial subscris şi vărsat. #M2 cc) penalităţi pentru situaţia în care nu se îndeplinesc/respectă obiectivele/termenele/clauzele stabilite prin contract. f) facilităţi de creditare stand-by. d) metodele de punere în exploatare. ART. f) achiziţia de materiale. înregistrări şi acces la acestea. d) forţă majoră. dacă este cazul. garanţii şi precauţii constructive. d) capitalul de lucru. h) tehnologii aplicabile de construcţie. 108 (1) Condiţiile tehnice cuprinse în contractul de parteneriat public-privat se referă la următoarele aspecte financiare: a) capitalul investit sau. f) contabilitate. de asemenea. (3) Condiţiile tehnice cuprinse în contractul de parteneriat public-privat cuprind următoarele clauze de exploatare şi operare: a) specificaţii de performanţă. după caz. b) cerere minimă.

d) distribuţia de venituri. 110 Potrivit art. dacă este cazul. 178/2010. partenerul public este obligat să publice anunţul de selecţie şi documentul ataşat în SEAP şi. SEAP pune la dispoziţia partenerului public. dacă este cazul. documentul ataşat anunţului de selecţie. în vederea analizei şi consultării EUROSTAT asupra tratamentului bugetar al cheltuielilor implicate în proiectul de parteneriat public-privat. dacă este cazul. etapa de negociere şi atribuirea contractului de parteneriat public-privat. . dacă este cazul. cu modificările şi completările ulterioare. care asigură suportul electronic necesar publicării anunţului de intenţie şi a documentaţiei aferente asigurării transparenţei procedurii de realizare a proiectului de parteneriat public-privat. partenerul public va transmite acordul de proiect Institutului Naţional de Statistică. etapa de selecţie. f) garanţii pentru cererea minimă. cu modificările şi completările ulterioare. prin asigurarea unui nou flux de informaţii specializat. în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. e) valuta veniturilor. dacă este cazul. care pot fi dezvoltaţi parţial sau în totalitate în conţinutul contractului ori la care se pot adăuga şi alţi termeni specifici proiectului de parteneriat public-privat. (3) Înainte de semnarea contractului. urmărind respectarea prevederilor privind parteneriatul public-privat din Manualul privind deficitul şi datoria guvernamentală. clarificări solicitate de investitorii privaţi. termenul-limită pentru depunerea ofertelor/scrisorilor de intenţie.(4) Condiţiile tehnice cuprinse în contractul de parteneriat public-privat se referă la următoarele clauze economico-financiare: a) nivelul taxelor/tarifelor percepute şi modul de percepere. #M2 ART. în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului de parteneriat public-privat care urmează să fie realizat este egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. h) aranjamente bancare escrow. respectiv în derularea negocierilor. elaborat de Comisia Europeană . după caz. (1) din Legea nr. b) perioada pe care vor fi percepute taxe/tarife. incluzând anunţul de selecţie. 5^1 alin. #B CAPITOLUL XII Dispoziţii finale #M2 ART.EUROSTAT. (2) Pe toată durata evaluării ofertelor/scrisorilor de intenţie. g) structura tarifului. suportul tehnic necesar asigurării transparenţei procedurii complete de stabilire a partenerului privat. 111 (1) SEAP implementează şi operează la nivel naţional un nou flux informaţional specializat sub denumirea de "parteneriat public-privat". c) frecvenţa şi criteriile de actualizare a taxelor/tarifelor. astfel încât investiţia în cauză să nu influenţeze deficitul bugetar. dacă este cazul. #B ART. 109 (1) Forma şi conţinutul contractului de parteneriat public-privat vor fi negociate şi finalizate ţinându-se cont de termenii de mai sus. 178/2010. partenerul public are obligaţia de a se consulta cu UCCPPP. 24 din Legea nr.

din motive de natură tehnică. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. partenerului public îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunţului respectiv prin mijloace proprii. II din Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.Minister B . cu modificările şi completările ulterioare.(2) SEAP comunică partenerilor publici modalitatea de aplicare a procedurii de folosire a SEAP pentru parteneriatul public-privat. Operatorul SEAP are obligaţia de a înştiinţa partenerul public cu privire la apariţia unei astfel de situaţii. ANEXA 1 la normele metodologice Lista documentaţiei principale care stă la baza proiectului de parteneriat public-privat şi competenţele de aprobare a acesteia Documentele principale care stau la baza proiectului de parteneriat public-privat sunt elaborate şi aprobate pe parcursul procedurii de alegere de către partenerul public a unui investitor privat interesat. în cel mult o zi lucrătoare de la constatarea cauzei tehnice. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. după competenţele pe care le au conform legii partenerii publici. împreună cu care înfiinţează compania de proiect. În principiu. cu respectarea prevederilor cap.660/2006. Documente concepute şi elaborate de către partenerii publici (propuse pentru aprobare): Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A . 1. 112 Partenerul public este obligat să respecte procedurile SEAP şi să se înregistreze şi să transmită informaţiile conform acestora.| . operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunţ spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Consilii de administraţie şi ADI ______________________________________________________________________________ | \ Partener |Consiliul|Consiliul|Primar|Preşedintele|Conduceri|Guvern| A | B | | \ public |local |judeţean | |consiliului |executive| | | | | \ | | | |judeţean | | | | | | \ | | | | | | | | | | \ | | | | | | | | | | Competenţa\ | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|______|____________|_________|______|___|___| #M1 |Studiul de | | | X | X | X | . ART. documentele respective se împart în următoarele 3 categorii: 1. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. #M2 ART.| X | . 113 Operatorul SEAP are obligaţia de a publica anunţul de selecţie şi documentul ataşat aferent asigurării transparenţei procedurii de realizare a proiectului de parteneriat publicprivat în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare de la UCCPPP. #B ART. 114 În cazul în care. precum şi formularistica specifică.

| X | .| X | . | | | | | | | | | |grile de | | | | | | | | | |punctaj etc.| | | X | .| X | |ataşat şi | | | | | | | | | |anunţul de | | | | | | | | | |intenţie | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|______|____________|_________|______|___|___| |Criterii de | X | X | .| X | .| |negociere. Documente care trebuie aprobate de către partenerii publici competenţi: Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A .| |acordului de | | | | | | | | | |proiect | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|______|____________|_________|______|___|___| |Criterii de | | | X | X | X | .| | | X | .| | | X | .| X | .Minister B .| |documente | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|______|____________|_________|______|___|___| 2.| X | |selecţie.|prefezabili.| X | .| | | | | | | | | |tate sau de | | | | | | | | | |fundamentare | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|______|____________|_________|______|___|___| #B |Documentul | | | X | X | X | .| | | | | | | | | |tate sau de | | | | | | | | | |fundamentare | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|______|____________|_________|______|___|___| #B |Documentul | X | X | .| X | . | | | | | | | | | |grile de | | | | | | | | | .| X | .| X | |prefezabili.| |contractului | | | | | | | | | |final PPP | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|______|____________|_________|______|___|___| |Contractul de| | | X | X | X | .| |selecţie. | | | | | | | | | |inclusiv | | | | | | | | | |participarea. | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|______|____________|_________|______|___|___| |Forma-cadru a| | | X | X | X | .| |PPP şi | | | | | | | | | |anexele la | | | | | | | | | |contract | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|______|____________|_________|______|___|___| |Alte | | | X | X | X | .| |ataşat şi | | | | | | | | | |anunţul de | | | | | | | | | |intenţie | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|______|____________|_________|______|___|___| |Criterii de | | | X | X | X | .| | | | | | | | | |valoarea | | | | | | | | | |estimată | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|______|____________|_________|______|___|___| |Forma-cadru a| | | X | X | X | .Consilii de administraţie şi ADI ______________________________________________________________________________ | \ Partener |Consiliul|Consiliul|Primar|Preşedintele|Conduceri|Guvern| A | B | | \ public |local |judeţean | |consiliului |executive| | | | | \ | | | |judeţean | | | | | | \ | | | | | | | | | | \ | | | | | | | | | | Competenţa\ | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|______|____________|_________|______|___|___| #M1 |Studiul de | X | X | .

... | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|______|____________|_________|______|___|___| |Forma-cadru a| X | X | ....studiul de fezabilitate pentru proiectul de parteneriat public-privat...| X | |acordului de | | | | | | | | | |proiect | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|______|____________|_________|______|___|___| |Criterii de | X | X | ..........Model ACORD DE PROIECT CADRU Prezentul acord de proiect cadru intră în vigoare la data .... adresă..... #M2 ANEXA 2 *** Abrogată la normele metodologice #B ANEXA 3 la normele metodologice ... .| | | | | | | | | |valoarea | | | | | | | | | |estimată | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|______|____________|_________|______|___|___| |Forma-cadru a| X | X | ....... de către investitorul privat sau compania de proiect: . Având în vedere că: A..........| | | X | ....... şi este încheiat între .......... [investitorul sau liderul asociaţiei de investitori (denumire........|punctaj etc.....| X | |documente | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|______|____________|_________|______|___|___| 3......| X | |PPP şi | | | | | | | | | |anexele la | | | | | | | | | |contract | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|______|____________|_________|______|___|___| |Alte | X | X | ... reprezentare)] denumit/denumită în continuare partenerul public............ ................. Documente care vor fi elaborate.| | | X | .... adresă. .... . [partenerul public (denumire.. Partenerul public este decis să realizeze .........| X | |contractului | | | | | | | | | |final PPP | | | | | | | | | |_____________|_________|_________|______|____________|_________|______|___|___| |Contractul de| X | X | ....................| | | X | .....................) denumit în continuare Proiectul........... (Se nominalizează proiectul.... după caz..............| | | X | ..alte documente.... reprezentare)] denumit/denumită în continuare investitor..................... Partenerii menţionaţi mai sus sunt denumiţi colectiv părţi sau individual parte..........planul de afaceri pentru perioada de derulare a contractului de parteneriat publicprivat........| | | X | .. şi .................... | | | | | | | | | |inclusiv | | | | | | | | | |participarea......| X | |negociere...

În scopul realizării Proiectului. inspecţiilor şi în general toate datele care. ale măsurătorilor. precum şi cu alţi parteneri sau subcontractanţi care ar putea fi atraşi în realizarea Proiectului. c) să procure şi/sau să pună la dispoziţia partenerului public. în conformitate cu prevederile legii. d) să faciliteze accesul investitorului la orice date. e) să respecte confidenţialitatea absolută pe parcursul negocierilor şi să protejeze. informaţii. . economice şi financiare ale Proiectului. atunci când este cazul. Obligaţiile investitorului Investitorul are următoarele obligaţii: a) să numească o echipă de negociatori care să acopere aspectele tehnice. f) să întreprindă toate măsurile pe care le consideră necesare pentru bunul mers al negocierilor. la orice document care ar putea clarifica oricare dintre aspectele tehnice. părţile convin următoarele: 1. atunci când este cazul. Investitorul. D. care să reprezinte baza negocierii unui contract de parteneriat public-privat. investitorul este gata să intre în negociere cu partenerul public şi. în opinia sa şi pe baza documentelor furnizate pe propria răspundere de investitorii interesaţi. toate documentele disponibile pentru clarificarea oricărui punct de negociere. în vederea încheierii unui contract de parteneriat public-privat având ca scop realizarea Proiectului în condiţiile cerute de partenerul public. la cererea acestuia sau din proprie iniţiativă. drepturile de proprietate intelectuală generate de propunerile sau soluţiile oferite de partenerul public. c) să numească o echipă de negociatori care să acopere aspectele tehnice. d) să pună la dispoziţia partenerului public toate rezultatele vizitelor sale pe teren. în general. 2. printre aceştia numărându-se şi investitorul. enumeraţi în anexa la prezentul acord. şi în acest scop a selecţionat un număr de potenţiali investitori care. g) să respecte confidenţialitatea absolută pe parcursul negocierilor şi să protejeze.B. b) să negocieze cu bună-credinţă şi în limita timpului fixat prin prezentul acord de proiect cadru. C. ar putea întregi imaginea Proiectului. Obligaţiile partenerului public Partenerul public are următoarele obligaţii: a) să realizeze pe cheltuiala sa un studiu de prefezabilitate sau de fundamentare. în opinia sa. drepturile de autor generate de propunerile sau soluţiile oferite de investitor. studii. Partenerul public intenţionează ca Proiectul să fie realizat pe baza unui contract de parteneriat public-privat. e) să sprijine investitorul în procesul de clarificare a statutului proprietăţilor care vor fi incluse în Proiect sau care facilitează accesul la acestea. comerciale/financiare şi legale ale Proiectului şi să îi acorde acesteia depline puteri pentru a negocia. comerciale/financiare şi legale ale Proiectului. statistici şi. este gata să procure sursele financiare şi tehnice pentru a realiza Proiectul. sunt capabili de realizarea Proiectului. în nume propriu şi asumându-şi responsabilitatea solidar cu oricare şi cu toţi partenerii şi subcontractanţii săi. b) să furnizeze investitorului spre consultare rapoartele intermediare şi raportul final ale studiului de prefezabilitate sau de fundamentare.

. g) să informeze imediat şi în scris partenerul public despre orice modificare a statutului său sau al asociaţilor şi subcontractanţilor săi. documentele... Alte clauze...2........ Durata acordului de proiect cadru 3.. ..... Prin prezenta..1.. multiplicarea şi distribuirea lor de către investitor prin orice mijloace sunt strict interzise..1..... a oricărei situaţii care aduce o schimbare a elementelor incluse în scrisoarea de intenţie sau care ar prejudicia în vreun fel continuarea negocierilor.... 6.. Calendarul negocierilor este ataşat la prezentul acord de proiect cadru şi face parte integrantă din acesta. Toate informaţiile... documentele. Clauze speciale 5. graficele. în general. 3. Limba acordului de proiect cadru Limba care guvernează acordul de proiect cadru este limba română.1. planurile şi altele asemenea puse la dispoziţie investitorului de către partenerul public sunt şi rămân proprietatea exclusivă a partenerului public.. sintezele....... Partenerului public nu i se poate cere rambursarea niciunui cost asociat direct sau indirect în legătură cu îndeplinirea prezentului acord de proiect cadru.... Clauze organizatorice 4.. #M2 ANEXA 4 la normele metodologice DEFINIŢII PRIVIND ANUMITE SPECIFICAŢII TEHNICE .3... rapoartele sau altele asemenea puse la dispoziţia sa de partenerul public. a poziţiei sale financiare.. Părţile convin să negocieze actul constitutiv al noii societăţi şi să stabilească relaţiile dintre această companie şi părţi până la ajungerea la termen contractului de parteneriat public-privat... Acest acord de proiect cadru îşi încetează aplicabilitatea automat în momentul intrării în vigoare a contractului de parteneriat public-privat.. Scrisoarea de intenţie depusă şi asumată de investitor în numele şi în contul tuturor asociaţilor şi subcontractanţilor săi este anexată la prezentul acord de proiect-cadru şi face parte integrantă din acesta. părţile au încheiat acest acord de proiect cadru... 8... a apariţiei unui conflict de interese şi. 5..........2... 3.1..... Copierea. stabilite în condiţiile legii 7... 5... dacă aceasta a survenit înainte de limita de timp menţionată la clauza 3..... 4.... studiile. 3.... hărţile. (semnătura) Data .. indiferent dacă părţile finalizează sau nu negocierile ori dacă părţile ajung sau nu la încheierea unui contract de parteneriat public-privat. după cum urmează: Pentru şi în numele partenerului public. (semnătura) Pentru şi în numele investitorului. 4..... Părţile se angajează să analizeze şi să hotărască înfiinţarea unei companii de proiect. prezentările..... programele de computer..f) să restituie toate studiile.. .....2.. ... Acest acord de proiect cadru intră în vigoare la data semnării şi încetează la data de .

pentru un produs sau pentru un bun şi care permit caracterizarea acestora astfel încât să corespundă utilizării urmărite de partenerul public. b) prin specificaţie tehnică se înţelege. precum nivelurile de calitate. marcarea şi etichetarea. prin specificaţie tehnică comună se înţelege orice specificaţie tehnică elaborată în conformitate cu o procedură recunoscută de statele membre şi publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. 3. inclusiv indicaţiile aplicabile produsului în ceea ce priveşte denumirea sub care este comercializat. Printre respectivele caracteristici se numără nivelurile de performanţă ecologică. instrucţiunile de utilizare. ambalarea. siguranţa sau dimensiunile.standard internaţional: un standard adoptat de un organism internaţional de standardizare şi pus la dispoziţia publicului. fondată pe îndeplinirea cerinţelor de bază pentru construcţie. precum şi procedurile de evaluare a conformităţii. Agrementul tehnic european este eliberat de un organism desemnat în acest scop de statul membru. în cazul în care este vorba de contracte de parteneriat public-privat de bunuri şi contracte de parteneriat public-privat de servicii: o specificaţie menţionată într-un document ce defineşte caracteristicile solicitate pentru un produs sau serviciu. Caracteristicile includ. prin agrement tehnic european se înţelege aprecierea tehnică favorabilă a capacităţii de utilizare a unui produs pentru un scop determinat. ambalarea. în cazul în care este vorba de contracte de parteneriat public-privat de lucrări. normele de proiectare şi calculare a lucrărilor.standard naţional: un standard adoptat de un organism naţional de standardizare şi pus la dispoziţia publicului. testările şi metodele de testare. . terminologia. marcarea şi etichetarea. care definesc caracteristicile solicitate pentru un material. de control şi de recepţie a lucrărilor. a) prin specificaţii tehnice se înţelege. . în ceea ce priveşte lucrările terminate şi în ceea ce priveşte materialele sau elementele acestora. proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul persoanelor cu handicap) şi evaluarea conformităţii. inclusiv procedurile referitoare la asigurarea calităţii. 5. ansamblul indicaţiilor tehnice cuprinse în special în documentul ataşat anunţului de selecţie. prin referinţă tehnică se înţelege orice produs elaborat de organismele europene de standardizare. performanţa. precum şi procesul şi metodele de producţie. procesele şi metodele de producţie. în funcţie de caracteristicile intrinseci ale respectivului produs şi de condiţiile stabilite de aplicare şi utilizare. terminologia. 4. simbolurile. siguranţa ori dimensiunile acestuia. de asemenea. care nu este obligatorie şi care se încadrează în una dintre categoriile următoare: . prin reglementări generale ori specifice. în conformitate cu o procedură adaptată în funcţie de evoluţia cerinţelor pe piaţă. proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul pentru persoanele cu handicap) şi evaluarea conformităţii.În sensul prezentei anexe: 1. a performanţei. nivelurile de performanţă ecologică.standard european: un standard adoptat de un organism european de standardizare şi pus la dispoziţia publicului. . altul decât standardele oficiale. 2. simbolurile. condiţiile de testare. a utilizării produsului. prin standard se înţelege o specificaţie tehnică aprobată de către un organism desemnat de standardizare în vederea utilizării repetate sau permanente. precum şi tehnicile sau metodele de construcţie şi toate celelalte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este în măsură să le prevadă. testările şi metodele de testare.

. | ADMINISTRARE FISCALĂ | : COLEGIUL : | 1......|... 34/2009) Numărul maxim de posturi = 1845 posturi (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Finanţelor Publice ______________ | MINISTRU |___________________ |______________| | | CABINET | ________________|_____________ | MINISTRU | | UNITĂŢI SUBORDONATE*: | |______________| |______________________________| | | 1..............:............#B ANEXA 2 (Anexa nr..1..... GARDA FINANCIARĂ | : MINISTERULUI : | 1..3..........: | VĂMILOR | | | 1........... COMISIA NAŢIONALĂ DE | |____________________________| | | PROGNOZĂ | ____________________________ | |______________________________| |UNITATEA PENTRU COORDONAREA | | |ŞI VERIFICAREA ACHIZIŢIILOR |________| |PUBLICE*3) | | |____________________________| | ____________________________ | |DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ |________| |____________________________| | ____________________________ | |DIRECŢIA GENERALĂ A | | |TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI |--------| |____________________________| | ____________________________ | |UNITATEA CENTRALĂ DE | | |ARMONIZARE PENTRU AUDITUL |________| |PUBLIC INTERN*3) | | |____________________________| | ____________________________ | |DIRECŢIA DE AUDIT PUBLIC | | |INTERN |--------| |____________________________| | ____________________________ | |INFORMAŢII CLASIFICATE*1) |________| |____________________________| | . AUTORITATEA NAŢIONALĂ A | :.. |CABINET | : |SECRETAR| |SECRETAR||SECRETAR| |__________| : : |SECRETAR| : |DE STAT | |DE STAT ||DE STAT | |SERVICIUL | : : |DE STAT | ... 1 la Hotărârea Guvernului nr.. : ________________________|_________________:__________________ : ___|____ ___|____ ___|____ | : ____|___ : |SECRETAR| |SECRETAR||SECRETAR| | : |SECRETAR| : |DE STAT | |DE STAT ||DE STAT | ____|_____ : |DE STAT | : |________| |________||________| |SECRETAR | : |________| : |CABINET | |CABINET ||CABINET | |GENERAL |. AUTORITATEA NAŢIONALĂ | |____________________________| | | PENTRU RESTITUIREA | ____________________________ | | PROPRIETĂŢILOR | |CORPUL CONSILIERILOR PENTRU |________| |______________________________| |AFACERI EUROPENE*2) | | | 3.....2.. AGENŢIA NAŢIONALĂ DE | ...... DIRECŢIILE GENERALE ALE | ____________________________ | | FINANŢELOR PUBLICE JUDEŢENE | |INSPECŢIA GENERALĂ*1) |________| | ŞI DIRECŢIA GENERALĂ A | |____________________________| | | FINANŢELOR PUBLICE A | ____________________________ | | MUNICIPIULUI BUCUREŞTI | |UNITATEA DE POLITICI | | |______________________________| |PUBLICE*1) |--------| | 2.....| : |....

_.||_____| |POLITICILOR | |ARMONIZARE||ACHIZIŢII | |BUGETARE | |A ||PUBLICE ŞI | |____________| |SISTEMELOR||SERVICII | ____:__|____ |DE ||INTERNE | |UNITATEA DE | |MANAGEMENT||___________| |POLITICI DE | |FINANCIAR | |DES| |ŞI | |CENTRALIZARE| |CONTROL*6)| |FINANCIARĂ A| |__________| |SERVICIILOR | ______|______ |PUBLICE*1) | |UNITATEA DE | |____________| |MONITORIZARE | |A | |CHELTUIELILOR| |PUBLICE*9) | |_____________| MODUL 1 ________________ |SECRETAR DE STAT| |________________| |CABINET SECRETAR| |DE STAT | |________________| _____________|________________________________ _____________________|_____________|_________ | | | | DIRECŢIA GENERALĂ DE PROGRAMARE BUGETARĂ | | | | |_____________________________________________| | | | ____|_____ ____|_____ ______|______ ______|______ | | | |DIRECŢIA ||DIRECŢIA ||DIRECŢIA DE ||DIRECŢIA DE || | | |DE ||DE ||PROGRAMARE ||PROGRAMARE A || | | |PROGRAMARE||PROGRAMARE||BUGETARĂ ÎN ||INVESTIŢIILOR|| | | |BUGETARĂ ||BUGETARĂ ||SECTORUL ||PUBLICE || | | |ÎN ||ÎN ||SECURITATE || || | | |SECTORUL ||SECTORUL ||NAŢIONALĂ ŞI || || | | |ECONOMIC ||SOCIAL||ADMINISTRAŢIE|| || | | | ||CULTURAL || || || | | |__________||__________||_____________||_____________|| | | _________| | | _____|______ _____|_____ ______|______ |UNITATEA DE ||DIRECŢIA ||DIRECŢIA | |COORDONARE A||GENERALĂ ||GENERALĂ | |RELAŢIILOR ||DE ||TREZORERIE ŞI| |BUGETARE ||METODOLOGIE||CONTABILITATE| |CU UNIUNEA ||CONTABILĂ ||PUBLICĂ | |EUROPEANĂ*4)||INSTITUŢII || | | ||PUBLICE || | |____________||___________||_____________| MODUL 2 ._._._|_.:._._|_._|_.|._._._. : |: :| :| | : : | : : _______|:_ :| :| ___|___:___:_________ | : ____:__|____ _|__| _:|__ _:|__ __|__ _____|_:__ _____|_____ _|_:_ |DIRECŢIA ||MODUL| |MODUL| |MODUL||MODUL||UNITATEA ||DIRECŢIA ||MODUL| |GENERALĂ DE || 1 | | 2 | | 3 || 4 ||CENTRALĂ ||GENERALĂ DE|| 5 | |SINTEZĂ A ||_____| |_____| |_____||_____||DE ||INVESTIŢII._._._._._.: |________| |________||________| |ASISTAREA | : : |________| : | | | |CONDUCERII| : : | : | | | |__________| : : | : | | | ____|_____ : : | : | | | |SECRETAR | : : | : | | | |GENERAL | : : | : | | | |ADJUNCT | : : | : | | | |__________| : : | : |._.:._._._._._._._._.

| |__________________| |INTERNĂ | |POLITICI FINANCIARE| |MASS-MEDIA ŞI | _________|________ | | | | |TRANSPARENŢĂ | |ŞCOALA DE FINANŢE | |_____________| |___________________| |________________| |PUBLICE ŞI VAMĂ*8)| |__________________| MODUL 5 .________________ |SECRETAR DE STAT| |________________| |CABINET SECRETAR| |DE STAT | |________________| _____________________|______________________________ _________________|________________ _____|____ | ______|_____ | ______|______ | DIRECŢIA GENERALĂ LEGISLAŢIE ||DIRECŢIA |||DIRECŢIA |||DIRECŢIA | | COD FISCAL ||LEGISLAŢIE|||DE |||GENERALĂ DE | |__________________________________||COD DE |||LEGISLAŢIE |||LEGISLAŢIE ŞI| _____|____ _____|____ _____|____ |PROCEDURĂ |||ŞI |||REGLEMENTARE | |DIRECŢIA ||DIRECŢIA ||DIRECŢIA ||FISCALĂ |||REGLEMENTĂRI|||ÎN DOMENIUL | |LEGISLAŢIE||DE ||DE || |||CONTABILE |||ACTIVELOR | |IMPOZITE ||LEGISLAŢIE||LEGISLAŢIE|| ||| |||STATULUI | |DIRECTE ||ÎN ||ÎN ||__________|||____________|||_____________| | ||DOMENIUL ||DOMENIUL | ______|_____ _______|_______ | ||T.V. | |ÎN DOMENIILE||SINDICATELE ŞI | |VAMAL ŞI ||PATRONATUL | |NEFISCAL || | |____________||_______________| MODUL 3 ________________ |SECRETAR DE STAT| |________________| |CABINET SECRETAR| |DE STAT | |________________| ______________________|___________________ ___________|__________ _________|________ ________|_______ | DIRECŢIA GENERALĂ | | OFICIUL DE PLĂŢI | | AUTORITATEA DE | | PREGĂTIRE ECOFIN ŞI | | ŞI CONTRACTARE | | CERTIFICARE ŞI | | ASISTENŢĂ COMUNITARĂ | | PHARE*4) | | PLATĂ*5) | |______________________| |__________________| |________________| MODUL 4 ________________ |SECRETAR GENERAL| |________________| | SERVICIUL | | ASISTAREA | | CONDUCERII | |________________| ________|_______ |SECRETAR GENERAL| |ADJUNCT | |________________| _____________________________|___________________________ _________|________ ______|______ _________|_________ ________|_______ |DIRECŢIA GENERALĂ | |DIRECŢIA DE | |DIRECŢIA GENERALĂ | |DIRECŢIA DE | |MANAGEMENTUL | |BUGET ŞI | |DE ANALIZĂ | |COMUNICARE. | |RESURSELOR UMANE | |CONTABILITATE| |MACROECONOMICĂ ŞI | |RELAŢII PUBLICE. ||ACCIZELOR | |DIRECŢIA DE ||DIRECŢIA PENTRU| |__________||__________||__________| |POLITICI ŞI ||RELAŢIA CU | |LEGISLAŢIE ||PARLAMENTUL.A.

*3) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală. *6) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală.________________ |SECRETAR DE STAT| |________________| |CABINET SECRETAR| |DE STAT | |________________| | _________________________|_____________________________ ______________|_____________ _______|______ _____|____ | _______|______ |AUTORITATEA PENTRU ||AUTORITATEA DE||DIRECŢIA | | |DIRECŢIA | |COORDONAREA INSTRUMENTELOR ||MANAGEMENT ||GENERALĂ | | |GENERALĂ | |STRUCTURALE*7) ||EX-ISPA*3) ||DE | | |MANAGEMENT AL | |____________________________||______________||TREZORERIE| | |DOMENIILOR | _____|____ | | _____|____ | ______|_____ | |ŞI DATORIE| | |REGLEMENTATE | |DIRECŢIA || ||DIRECŢIA || |DIRECŢIA DE || |PUBLICĂ | | |SPECIFIC | |DE || ||COORDONARE|| |MONITORIZARE|| |__________| | |______________| |ANALIZĂ ŞI|| ||DE SISTEM || |EX-ISPA || __________|_ _____|______ | |PROGRAMARE|| || || | || |DIRECŢIA ||DIRECŢIA DE | | |__________|| ||__________|| |____________|| |GENERALĂ ||MANAGEMENT | | __________|_ | _________|_ ___________|_ |AJUTOR DE ||ŞI | | |DIRECŢIA || |UNITATEA | |DIRECŢIA DE | |STAT. *2) Se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment. *8) Îndeplineşte funcţia de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică. *4) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie.G. 1011/1999. nr. republicată. nr.G. H. *9) Se organizează şi funcţionează la nivel de birou şi include şi Unitatea pentru Analiză Cost-Beneficiu. 1328/2000 şi Autoritate de Certificare şi Plată pentru Fondul European de Dezvoltare Regională. Fondul Social European şi Fondul de Coeziune conform H. 497/2004. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. *1) Se organizează şi funcţionează la nivel de serviciu. --------------- . nr. cuprinzând Corpul controlorilor delegaţi. *5) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală şi îndeplineşte funcţia de Fond Naţional pentru asistenţa financiară de preaderare conform H. ||MONITORIZARE| | |MONITORIZARE|| |CENTRALĂ DE| |VERIFICARE A | |PRACTICI ||ALTE DOMENII| | | || |EVALUARE*9)| |SISTEMELOR DE| |NELOIALE ŞI ||SPECIFICE | | |____________|| |___________| |MANAGEMENT | |PREŢURI ||____________| | ________|_ |FINANCIAR | |REGLEMENTATE| __________|_ |DIRECŢIA | |PENTRU | |____________| |UNITATEA DE | |ASISTENŢĂ | |PROIECTELE | |REGLEMENTARE| |TEHNICĂ*8)| |EX-ISPA | |ŞI | |__________| |_____________| |MONITORIZARE| |JOCURI DE | |NOROC*1) | |____________| -----------*) Unităţi aflate în subordinea ministerului pentru care organizarea şi funcţionarea sunt reglementate prin Hotărâre a Guvernului. aşa cum a fost reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr.G. *7) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală şi îndeplineşte rolul de autoritate de management pentru cadrul de sprijin comunitar.