Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

^ETVRTAK, 17. 5. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.498

KAD GOD PRO\EM PORED SARAJEVA, SVRATIM DA NEKOG UBIJEM
SU\ENJE RATKU MLADI]U PO^ELO UZ IZNO[ENJE DOKAZA TU@ITELJA
Obja{njavaju}i zlo~ina~ki poduhvat zauzimanja teritorija koji je po~eo ulaskom arkanovaca u Bijeljinu, tu`itelj Ha{kog tribunala Dermont Groom je naveo kako su osvajani gradovi, jedan po jedan... Do kraja aprila bilo ih je 35 pod kontrolom 2-3. srpskih snaga - prosje~no, osvajali su jednu op}inu dnevno. Nakon imenovanja Mladi} je nastavio etni~ko ~i{}enje strana

DANAS PRILOG

Turci do{li sa 100 miliona eura
Po~eo Sarajevo Business Forum
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

6-7. strana

Neuspio sastanak {estorke u Mostaru

KUP BiH: [iroki - @eljo 0:0

57. strana

DOGOVORILI SASTANAK U SARAJEVU

SportSport.ba

5. str.

Plavima dupla kruna

SPECIJALNI PRILOG U SUBOTU 21. 5. 2012.

U @I@I
Parlament FBiH donio Deklaraciju

2

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Su|enje Ratku Mladi}u po~elo

KAD GOD PRO\EM
Obja{njavaju}i zlo~ina~ki poduhvat zauzimanja teritorija koji tribunala Dermont Groom je naveo kako su osvajani gradovi, srpskih snaga - prosje~no, osvajali su jednu op}inu dnevno.
(Specijalno iz Haaga za Oslobo|enje)

Propustili mnogo toga {to je moglo normalizirati odnose

Foto: A. KAJMOVI]

SVRATIM DA N
Provokacije u sudnici
Su|enju Ratku Mladi}u prisustvovalo je i 30-ak predstavnika udru`enja `rtava iz BiH, koji se nisu mogli suzdr`ati komentara na neke od ~injenica koje je iznosio tu`itelj, ali i na Mladi}evo pona{anje. Mladi} je, naime, od po~etka su|enja poku{avao da ih isprovocira, kako ironi~nim grimasama, osmijesima, tap{anjem ruku, tako ~ak i povla~enjem prsta preko vrata, na {ta su `rtve reagirale jer su to shvatile kao njegovu poruku da bi ih ponovo klao. Zbog toga je Mladi}a opomenuo predsjednik vije}a upu}uju}i ga da se suzdr`i i prati {ta govori tu`itelj. zlo~ine koji su uslijedili, a Mladi}u su date odrije{ene ruke za njihovo postizanje. Ve} na po~etku izlaganja Groom je naveo tri konkretna slu~aja kako bi ilustrirao kako su i za{to ~injeni zlo~ini. Kao prvi naveo je slu~aj Elvedina Pa{i}a iz Kotor-Varo{i, koji bi trebao biti i prvi svjedok. Pa{i} je s majkom napustio selo kad su ih napale srpske snage. S ocem su se na{li u jednoj enklavi u kojoj je bilo ve}insko muslimansko stanovni{tvo, ali ih ubrzo Mladi}evi vojnici okru`uju i daju ultimatum da predaju oru`je, a oni }e ih tada pustiti. Nisu se smjeli predati i velika grupa u kojoj je bilo `ena i djece tu no} kre}e preko {ume. Nailaze na zasjedu. Elvedin i njegov otac su zarobljeni i odvedeni u {kolu. Kada su do{li srpski vojnici i rekli da `ene i djeca ustanu kako bi ih deportovali dalje, Elvedin nije htio, sjedio je pored oca, koji mu je rekao: “Idi sa `enama i djecom, mo`da }e{ pre`ivjeti.” On je oti{ao, ali oca vi{e nikad nije vidio. Groom je govorio i o Dini Salihovi}u, koji je bio visok, {trkljast dje~ak od 16 godina. Ubili su ga zloglasni [korpioni u Trnovu. Prije toga su ga izazivali da }e nevin umrijeti. “On nije bio vojnik, bio je samo dje~ak” rekao je , Groom, a onda ispri~ao: “28. augusta 1995. bio je lijep ljetni dan. Iznad Sarajeva je puhao povjetarac kada je u Ulici Mula Mustafe Ba{eskije, nakon 11 sati, pala granata na tr`nicu Markale. Ovo je bilo drugi put u ratu da na ovu tr`nicu pada granata. Na ulici su le`ali mrtvi i ranjeni. Prolaznici su ih u gepecima svojih vozila prebacivali u bolnicu. Jedan svjedok je ispri~ao: Kad sam do{ao, vidio sam nered. Krv je tekla ulicom. Svuda okoIako su advokati Ratka Mladi}a u nekoliko navrata poku{ali ispo slo va ti od go du po ~et ka su|enja - posljednji takav dopis sa zahtjevom za izuze}e predsjednika vije}a uputili su u petak, su|enje Ratku Mladi}u ipak je po~elo 16. maja, kao {to je i planirano. Odbrana je ostala pri stavu da zasad ne}e iznositi uvodne rije~i (dr`e}i se ranijih tvrdnji da nisu imali dovoljno vremena da se pripreme), a Tu`iteljstvo je u usmenoj komunikaciji sa vije}em ~ak uspjelo isposlovati da dobiju vi{e od {est sati, koliko im je prvobitno bilo odobreno za uvodna obra}anja.

Br~ko - pitanje budu}nosti BiH
Deklaracijom o neprihvatanju ukidanja supervizije u Br~ko distriktu isti~e se da RS nije u potpunosti ispunio obaveze
Ve}inom glasova u oba doma Parlamenta Federacije BiH ju~er je donesena Deklaracija o neprihvatanju ukidanja supervizije za Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine, koju je predlo`io predsjednik FBiH @ivko Budimir. Protiv Deklaracije u Predstavni~kom domu bili su poslanici HDZ-a BiH, a u Domu naroda HDZ-ovi delegati u Klubu Hrvata i delegat iz Kluba Srba, ~lan SNSD-a. Predsjednik i potpredsjednici FBiH, zaklju~eno je, trebaju hitno zatra`iti sastanak sa predstavnicima Vije}a za implementaciju mira (PIC), visokim predstavnikom u BiH Valentinom Inzkom i supervizorom za distrikt Br~ko Roderickom Mooreom i informisati ih o donesenom dokumentu. distriktu Br~ko u Parlamentarnoj skup{tini BiH kojim bi se trajno rije{ila sva nerije{ena pitanja i oblasti `ivota u distriktu, dosad regulisani odlukama i zaklju~cima. U svojim uvodnim izlaganjima pred oba doma Budimir je podsjetio na istorijat distrikta, te istakao da je neprihvatljivo ukidanje supervizije sve dok iz RS-a dolaze poruke kojima se negira dr`ava BiH. On je rekao da je povjerenje me|u entitetima lo{ije nego nakon rata. Pred Predstavni~kim domom rekao je da od RS-a treba tra`iti obe{te}enja za `rtve genocida, jer je Vojska RS-a po~inila genocid. - Propustili smo mnogo toga {to je moglo normalizirati odnose u BiH, poput pitanja odnosa prema genocidu i sankcija nad onima koji su po~inili genocid. Sva obe{te}enja nad onim koji su pretrpjeli genocid snose narodi FBiH, kazao je Budimir.

Umrijet }e{ nevin
Tu`itelj Groom je prvi dan su|enja govorio o {est strate{kih ciljeva koji su objavljeni na Skup{tini 12. maja 1992, kada je i formirana Vojska Republike Srpske, a Mladi} postavljen za njenog komandanta. Tog 12. maja Skup{tina je usvojila sljede}e ciljeve: uspostavljanje koridora u Posavini (nesrpsko stanovni{tvo protjerati ili pobiti); uspostavljanje koridora na Drini i da se Drina izbri{e kao granica; uspostaviti granice du` Une i Neretve; podjela Sarajeva, koje je bilo model raznovrsnosti, i obezbijediti Srbima izlaz na more. Po Groomu je ovih {est strate{kih ciljeva bio okvir za

Deklaracija
U Deklaraciji se, izme|u ostalog, isti~e da nisu ste~eni uslovi za okon~anje re`ima supervizije, jer RS jo{ nije u potpunosti ispunio sve obaveze koje proisti~u iz Kona~ne odluke Arbitra`nog suda, niti je pokazao nesumnjivu spremnost da se pridr`ava svih obaveza prema distriktu. Visoki predstavnik i supervizor treba da zatra`e od NSRS-a poni{tenje odluke o neprihvatanju Kona~ne odluke i dono{enje odluke ili zaklju~ka o prihvatanju Kona~ne odluke Arbitra`nog suda o progla{enju Br~ko distrikta. Deklaracijom se nagla{ava da }e Arbitra`ni sud nastaviti da postoji i ~uva jurisdikciju i ima ovla{tenja da u slu~aju ozbiljnog nepridr`avanja odredbi jednog od entiteta, po potrebi modifikuje Kona~nu odluku i to sve dok supervizor uz saglasnost visokog predstavnika, ne obavijesti Sud da se oba entiteta u potpunosti pridr`avaju svojih obaveza da podr`e uspostavljanje ustanova i da te ustanove funkcioni{u efikasno i trajno. Prije ukidanja supervizije trebaju biti rije{ena preostala otvorena pitanja u distriktu, poput predstavljanja distrikta u institucijama BiH, finansiranja i infrastrukture, kao i snabdijevanje elektri~nom energijom. Neophodno je i dono{enje zakona o

Mogu}a borba
U poslani~kim raspravama istaknuto je da je Parlament FBiH bio manje involviran u doga|aje oko distrikta od NSRS-a. Ismet Osmanovi} (SDA) je rekao da bi preuranjeno ukidanje supervizije ostavilo prostor za retrogradne procese koji }e se ogledati u mogu}oj varijanti borbe izme|u dva entiteta oko primata nad tim prostorom, {to }e imati negativnu posljedicu na gra|ane distrikta. Besima Bori} (SDP) je rekla da arbitra`na odluka za distrikt nije provedena do kraja i da proces ustavnih rje{enja i kona~an izgled dr`ave BiH jo{ nije dovr{en ~emu treba posvetiti punu pa`nju. Marinko ^avara (HDZBiH) je objasnio da poslanici HDZ-a BiH ne podr`avaju Deklaraciju jer je predlaga~ nezakonit, a i PIC je ve} odlu~io o superviziji. U Domu naroda je {ef Kluba Bo{njaka Amir Zuki} podsjetio da je pitanje Br~kog bilo ultimativno pri potpisivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da je tad Alija Izetbegovi} rekao da je pitanje Br~kog pitanje budu}nosti BiH.
M. \UROVI] RUKAVINA

lo su bili komadi ljudskih tijela...” U svom izlaganju tu`itelj je ustvrdio da je zajedni~ko za ove zlo~ine to {to su obuhva}eni zlo~ina~kom namjerom i da je postojao poduhvat, ~iji je Mladi} bio ~lan, kome je cilj bio trajno uklanjanje muslimanskih i hrvatskih civila sa teritorija na koje su Srbi polagali pravo.

MARKALE “28. augusta 1995. bio je lijep ljetni dan. Iznad Sarajeva je puhao povjetarac kada je u Ulici Mula Mustafe Ba{eskije, nakon 11 sati, pala granata na tr`nicu Markale. Ovo je bilo drugi put u ratu da na ovu tr`nicu pada granata. Na ulici su le`ali mrtvi i ranjeni. Prolaznici su ih u gepecima svojih vozila prebacivali u bolnicu”

Teror i opsada
Obja{njavaju}i da je zauzimanje tih teritorija po~elo u no}i 31. marta na 1. april ulaskom arkanovaca u Bijeljinu, Groom je dalje naveo kako su zauzimani gradovi, jedan po jedan... i do kraja aprila bilo ih je 35 pod kontrolom srpskih snaga - prosje~no, osvajali su jednu op}inu dnevno. Nakon imenovanja Mladi} je nastavio etni~ko ~i{}enje. Prvog dana izno{enja uvodnih rije~i tu`itelj Dermont Groom je govorio o zlo~inima u Bosanskoj krajini, Bratuncu, Fo~i, Vlasenici, Zvorniku i Srebrenici, zatim otvaranju logora za nemuslimane i uzimanju pripadnika UN-a za taoce.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

U @I@I
Suo~avanje s pro{lo{}u

3

uz izno{enje dokaza tu`itelja

PORED SARAJEVA,
je po~eo ulaskom arkanovaca u Bijeljinu, tu`itelj Ha{kog jedan po jedan... Do kraja aprila bilo ih je 35 pod kontrolom Nakon imenovanja Mladi} je nastavio etni~ko ~i{}enje

Umjesto `rtava pamte se imena zlo~inaca
Na dan kada je pred Ha{kim tribunalom po~elo su|enje generalu Ratku Mladi}u, u Banjoj Luci odr`ana je druga, u ciklusu tribina posve}enih pitanju tranzicione pravde koju organiziraju Centar za demokratizaciju i tranzicionu pravdu i Fondacija “Friedrich Eebert” . ^injenica da ju~er niko od politi~kih predstavnika i ~lanova nevladinih organizacija koje okupljaju biv{e borce Republike Srpske nije `elio komentarisati po~etak Mladi}evog su|enja najbolje je potkrijepila tezu predstavnice Centra za humanitarno pravo iz Beograda Marijane Toma, koja je ustvrdila da se na prostorima biv{e Jugoslavije “umjesto kulture dijaloga njeguje kultura poricanja” Razlog za takvo stanje, . poja{njava Toma, le`i u ~injenici da i nakon brojnih presuda Ha{kog tribunala i sudova u Hrvatskoj, Srbiji i BiH zbog ratnih zlo~ina, politi~ke elite imaju veliku potrebu da imaju svoje verzije ratnih de{avanja koje u pravilu ne odgovaraju istini. - Zlo~ini se pori~u, `rtve se minimiziraju i tako se dolazi do paradoksa da svi znaju imena ljudi koji su zlo~ine ~inili, da se oni glorifikuju, a niko ni na prste ruke nije u stanju pobrojati imena njihovih `rtava, podvukla je Toma. Prema njenim rije~ima, ~ak i rijetka izvinjenja koja su politi~ari spremni izgovoriti, nisu iskrena i u sebi sadr`e zahtjev da se izvine oni drugi. Toma je naglasila da se to desilo i sa izvinjenjem koje je predsjednik Srbije Boris Tadi} uputio bo{nja~kom narodu u Srebrenici, istovremeno zahtijevaju}i izvinjenje i za srpske `rtve. “Time je propu{tena istorijska {ansa da se pru`i ruka pomirenja, jer je svrha izvinjenja da se prizna odgovornost za ono {to se desilo” na, glasila je Toma. Podvla~e}i odgovornost politi~kih elita za sporost procesa pomirenja i suo~avanje s odgovorno{}u za doga|aje iz proteklog rata, Toma je ukazala da se to neminovno prenosi i na same gra|ane. Potvrdila je to i podacima iz istra`ivanja koje je provela misija OSCE-a u Srbiji 2011. godine prema kojem je 64 posto gra|ana Srbije ~ulo da je tokom rata Sarajevo bilo pod opsadom Vojske RS-a, da su civili svakodnevno ubijani, ali da samo 15 posto njih vjeruje da je to {to je ura|eno Sarajevu i njegovim gra|anima ratni zlo~in. U diskusiji koja je uslijedila profesor Filozofskog fakulteta Miodrag @ivanovi} upozorio je da je proces denacifikacije, {to potvr|uju iskustva Njema~ke nakon Drugog svjetskog rata, spor i mukotrpan. “Nacionalizam je te{ka bolest koja se mora lije~iti” podvu, kao je @ivanovi}. Mladi ljudi, studenti banjalu~kog Fakulteta politi~kih nauka smatraju da izvinjenje zna~i i prihvatanje kolektivne krivice i isti~u da se ne `ele osje}ati krivim za doga|aje koji su se zbili netom po njihovom ro|enju. Toma je na to konstatovala da “izvinjenje ne zna~i prihvatanje kolektivne odgovornosti, ve} spremnost politi~kih lidera da prihvate odgovornost za djela svojih prethodnika” . Sudbin Musi}, biv{i logora{ iz Prijedora, zaklju~io je da do pomirenja ne}e do}i sve dok pripadnici sva tri naroda zajedno ne prihvate i priznaju zlo~ine po~injene i u Srebrenici i u Prijedoru i u Sarajevu. G. KATANA

NEKOG UBIJEM

Veliki dio raspolo`ivog vremena posvetio je opsadi Sarajeva nagla{avaju}i da je svaka Mladi}eva direktiva eksplicitno govorila da se opsada Sarajeva mora nastaviti jer su ubrzo nakon {to su opkolili Sarajevo, shvatili da im to mo`e biti od koristi iz dva razloga: prvi, da vr{e pritiske u vrijeme pregovora koji su uslijedili i drugi, da teroriziraju gra|ane Sarajeva zbog nekih doga|aja koji su se de{avali na drugim mjestima. U sudnici je ju~er prikazano vi{e dokumenata koji potvr|uju Mladi}evu odgovornost za sve {to mu se optu`nicom stavlja na teret, te snimaka na kojima on izdaje nare|enja ili govori o nekim doga|ajima. Izme|u ostalog, pu{ten je snimak Mladi}a koji se vozi u automobilu sa Milanom Le{i}em prema isto~noj Bosni, obja{njava mu kako je raskr~en taj put, a zatim po~inje govoriti o Sarajevu: “Kad god pro|em pored Sarajeva, svratim i ubijem nekog. Ubijam Turke, ko ih jebe” (na traci je smijeh, a nasmijao se i u sudnici).
D`enana KARUP - DRU[KO

Allan Little, novinar BBC-a

Mladi} mi je rekao: Sanjam mir u svijetu
Bio je juni 1992. Borave}i na srpskim pozicijama na Trebevi}u, na ju`noj strani Sarajeva, mogli ste posmatrati grad ispod vas. Ulice su izgledale kao da su na mapi pod va{im stopalima. Moglo se vidjeti kako je lako napada~ima da ga|aju svoje mete. “Mo`ete li pogoditi Holiday Inn odavde” pitao sam jednog , snajperistu. (Hotel je kasnije bio baza za strane novinare. BBC je postavio svoj ured tu krajem ljeta. Izgledao mi je opasno izlo`en). “Ha” nasmijao se, , “pogoditi Holiday Inn? Izaberi koji prozor da ga|am” . U blizini ovog polo`aja nalazila se i stara vojna kasarna JNA, u mjestu Lukavica. Zvao sam tamo, poku{avaju}i prona}i put u grad pod opsadom, tra`e}i dozvolu od srpske vojske za prolaz kroz ratne linije. Tamo je bilo oru`ja na prodaju. Jedan ~ovjek mi je rekao da bi mogao kupiti ru~nu granatu za dolar. To je isti novac, {to sam saznao kasnije, za koji biste mogli kupiti jedno svje`e jaje u opkoljenom, gladnom gradu. Na tom mjestu, tog dana, upoznao sam li~no generala Mladi}a. Ru ko vao sam se s njim. Dr`ao mi je ruku ~vrsto i nije je pu{tao ~ak nekoliko minuta, kako se meni tada ~inilo. Pribli`io mi se jako blizu, na samo nekoliko centimetara od mog lica. “Sanjam mir u svijetu” rekao , je, “u ko jem }e oru `je bi ti izra|eno od plastike, za male dje~ake koji }e u igri ponavljati borbe svojih predaka.” Dok je to govorio, vojnici pod nje go vim za po vje dni {tvom bombardirali su grad ispod nas.
Prevela: Anela HAKALOVI], oslobodjenje.ba

4

DOGA\AJI

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
U BiH postoje struje koje misle da bi socijalni bunt mogao biti uvod u ustavno preure|enje BiH i koje sve ~ine da bud`et ne bude usvojen

Potpisan Sporazum o saradnji u oblasti odbrane BiH i Hrvatske

Hrvatska lobira
ulazak BiH u NATO
Jako nam je va`no da imamo potporu Hrvatske i Ministarstva obrane RH, koja je ve} ~lanica NATO-a, kazao je Muhamed Ibrahimovi}
U sklopu posjete ministra odbrane Republike Hrvatske Ministarstvu odbrane BiH, ju~er je potpisan Sporazuma o saradnji u podru~ju odbrane dviju zemalja. Dokument kojim se definiraju na~ela i na~ini saradnje su u ime Vlade R Hrvatske i Vije}a ministara BiH potpisali ministri odbrane Ante Kotromanovi} i Muhamed Ibrahimovi}.

Potpora Hrvatske

Nikola [piri},
ministar finansija BiH

DOBAR LO[
VJEKOSLAV BEVANDA

ZAO

Nije ni{ta, govore}i za Oslobo|enje, ubla`avao predsjedavaju}i Vije}a ministara; ukratko, bila je to gotovo ispovijest novini kojoj vjeruje. A kad je tako, kad se govori istina, bez politi~kih ograda, sve se doima jednostavno. Pa i temeljna Bevandina poruka: Dosta je populizma, treba raditi!

BR^ANSKA MALTA
Dostojanstveno je obilje`ena 20. obljetnica bitke za Tuzlu - kojom je izbjegnuto da ovaj grad do`ivi sudbinu nekih drugih gradova izlo`enih Karad`i}evoj i Mladi}evoj (para)vojsci. Strahovanje kako bi i Tuzlaci, kao (neke) Sarajlije, mogli pokazati be{}utnost prema majkama poginulih vojnika-dje~aka, pokazalo se - sre}om - nepotrebnim.

DOM NARODA
Iznenadila je crveno-zelena koalicija na posljednjem parlamentarnom zasjedanju; kona~no su se oko ne~ega slo`ili, pa su se stvorili gotovo svi preduvjeti da pro|e tzv. Kom{i}ev amandman kojim pla}e du`nosnika ne bi bile Ustavom za{ti}ene. No, {to bi kazao Dragan ^ovi}, jo{ nije stvoren ambijent. E, ba{ se ne da SDA i SDP-u.

- Ova saradnja je utemeljena na bazi ranije potpisanog Memoranduma o razumijevanju. Saradnja se pokazala efikasnom u proteklom periodu i `elimo da se ona nastavi i unaprijedi. Jako nam je va`no da imamo potporu Republike Hrvatske i Ministarstva obrane RH, koja je ve} ~lanica NATOa, te vjerujemo da }e nam pomo}i u na{im nastojanjima da se pribli`imo euroatlantskim integracijama i naravno NATO-u, kazao je ministar Ibrahimovi}. Iskustva koja je Republika Hrvatska stekla u proteklom periodu trebala bi biti od velike koristi na{oj zemlji, smatra Ibrahimovi}, te dodaje da }e potpisivanje o saradnji u oblasti odbrane definisati odre|ene principe i na~ine saradnje, kao i da }e biti dobra osnova za pro{irivanje i na druge oblasti. Hrvatski ministar odbrane Ante Kotromanovi} istaknuo je u prvom redu prijateljske odnose dviju zemalja, te opredijeljenost Hrvatske da sna`no podr`i euroatlantski put na{e zemlje. - Mi }emo i dalje sna`no lobirati da BiH {to prije postane ~lanica NATO-a, kazao je ministar Kotromanovi}, potcrtavaju}i da je to zajedni~ki interes dviju zemalja. On je tako|er naglasio da ministarstva odbrane BiH i Hrvatske nemaju otvorenih pitanja te ukazao na zna~aj ja~anja regionalne odbrambene saradnje

Koristiti hrvatska iskustva

Foto: D. ]UMUROVI]

Ibrahimovi} o~ekuje podr{ku
Ministar odbrane BiH Muhamed Ibrahimovi} o~ekuje da }e na samitu NATO-a u Chicagu (20. i 21. maja) biti iskazana sna`na podr{ka napretku BiH na planu njenog pribli`avanja ~lanstvu u NATO-u, javila je Fena. Ibrahimovi} je izjavio ju~er u Sarajevu da su u BiH, u me|uvremenu, u~injeni zna~ajni iskoraci i demonstrirana politi~ka volja da se rije{i pitanje nepokretne perspektivne vojne imovine kao preduvjeta za “aktiviranje” Plana za ~lanstvo u NATO-u - MAP-a. Komentiraju}i novinarski upit u vezi s o~ekivanjima od samita u Chicagu, ministar odbrane kazao je da, ukoliko do aktiviranja MAP-a ne do|e na ovom samitu, da se to mo`e o~ekivati onog momenta kada se okon~a pitanje uknji`be spomenute vojne imovine. “Ostaje nam jo{ da provedemo sve kroz institucije - Vije}e ministra BiH i Parlamentarnu skup{tinu BiH”, kazao je ministar Ibrahimovi}, uz uvjerenje da bi sve zapo~ete aktivnosti u vezi s vojnom imovinom mogle biti okon~ane u kratkom roku. za ekonomski razvoj i svestrani napredak. Ocijenio je da su iskustva koje je Republika Hrvatska stekla na tom putu od velike va`nosti za euroatlantski put BIH. nja od predstoje}eg samita NATOa u Chicagu. Sugovornici su bili saglasni u gledi{tima da dosada{nju saradnju u oblasti odbrambene politike treba unapre|ivati, uklju~uju}i i kori{tenje zajedni~kih kapaciteta kao cilja koji propagira NATO. Obostrano je ocijenjeno da sporazum koji je potpisan otvara nove mogu}nosti na tom planu te da }e kvalitet budu}e saradnje biti na jo{ vi{em nivou.
E. GODINJAK

O~ekivanja od Chicaga
Posjeta hrvatske delegacije s ministrom Kotromanovi}em na ~elu bila je prilika i za razmjenu mi{ljenja o bilateralnoj saradnji, NATO integracijskim procesima i sudjelovanju u operacijama potpore miru, uklju~uju}i i o~ekiva-

BRATUNAC
Dobro, nije ba{ Sr|an Vrzi} imao oru`ja da napadne Ameriku, ali za jedan onako manji rat bio je spreman. Ili za rat ili za napad na d`enazu. No, bratuna~ka je policija ocijenila da Sr|an `ivi sred pu{aka bajoneta, ne zato {to ima opasne namjere, nego mu je to hobi. Pustilo ga da i dalje skuplja mitraljeze.

Podijeljena mi{ljenja o putu u Alijansu
Konferencija parlamentarnih komisija Ameri~ko-jadranska povelja (A-5) o temi Informiranje javnosti u vezi s NATO-ovim integracijama, u organizaciji Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost BiH, odr`ana je ju~er u Sarajevu, javila je Fena. BiH predsjedava A-5 od januara do juna 2012, a u sastavu grupe su Albanija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija i SAD. Teme o kojima su u~esnici konferencije diskutirali bile su napredak ~lanica A-5 na putu ka euroatlantskim integracijama te ulozi parlamenata u informiranju javnosti u vezi s NATO-ovim integracijama. Predsjedavaju}a Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost BiH Du{anka Majki} izjavila je na otvaranju skupa da su BiH i njene institucije anga`irane na ispunjavanju uvjeta za po~etak realizacije Akcionog plana za ~lanstvo u NATO-u (MAP). Komandant NATO-ovog {taba u Sarajevu brigadni general Gary E. Huf fman je kazao da bi se dijalog trebao voditi izme|u onih koji donose odluke i gra|ana na koje se te odluke odnose, te podsjetio da je NATO-ov {tab u Sarajevu s tim ciljem u proteklom periodu realizirao program informiranja javnosti o ovom savezu. Du{anka Majki} je izjavila da su u BiH nepodijeljena mi{ljenja o potrebi kretanja zemlje ka EU, ali da RS i FBiH imaju ra zli~ita mi{ljenja kada je u pitanju put zemlje ka NATO-u. - Kona~nu odluku nema pravo da donese nijedna politi~ka par tija, to treba da urade gra|ani, istakla je Majki}eva. Govore}i o odr`avanju referenduma u vezi sa NATO-om, Majki}eva je konstatovala da je o~igledno da u Federaciji nema potrebe za tim, jer postoji nedvosmislena podr{ka Alijansi, ali da je odr`avanje referenduma izvjesno u RS-u.

VIJEST U

BROJU

zahtjeva potencijalnih partnera iz inostranstva primila je pro{le godine Privredna komora Republike Srpske.

290

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

DOGA\AJI

5

Neuspio sastanak {estorke u Mostaru

DOGOVORILI SASTANAK U SARAJEVU
^ovi}: Predstavnici jednog konstitutivnog naroda ne mogu birati predstavnike drugom narodu Dodik: Sada vidimo da se mo`da nismo dobro razumjeli Lagumd`ija: Nemamo dogovor o kapitalnim pitanjima poput bud`eta Tihi}: Bud`et nije dogovoren ni u Banjoj Luci, ni na nekom drugom mjestu
Lideri stranaka vladaju}e {estorke ju~er u Mostaru nisu postigli dogovor o usvajanju prora~una dr`avnih institucija, niti o implementaciji presude Europskoga suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} - Finci. Tako|er, lideri se nisu dogovorili ni o statusu prijevremeno umirovljenih vojnika Oru`anih snaga BiH. O ovim pitanjima, poru~ili su, poku{at }e se dogovoriti na sljede}em sastanku koji bi se trebao odr`ati 23. svibnja u Sarajevu. - Razgovarali smo o presudi u slu~aju Sejdi} - Finci, vojnoj i dr`avnoj imovini te dr`avnom prora~unu. Dogovoreno je da sljede}i sastanak odr`imo za sedam dana, 23. svibnja u Sarajevu. Na tom bismo sastanku trebali finalizirati dogovore o temama koje smo danas otvorili. Dogovorili smo principe koje treba uva`avati, a jedan od njih je da zajedno rije{imo pitanje izbora ~lanova Predsjedni{tva BiH te izaslanika u domovima naroda FBiH i BiH. Predstavnici jednog konstitutivnog naroda ne mogu birati predstavnike drugom narodu, rekao je predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi}, ina~e doma}in ju~era{njega sastanka u Mostaru.

Deblokirati europski put
Lider SNSD-a Milorad Dodik je rekao kako su predsjednici stranaka usmjereni na tra`enje rje{enja za presudu Sejdi} - Finci, i to jer se “tako deblokira europski put BiH” . - Politi~ki dogovor koji smo ranije postigli o vojnoj i dr`avnoj imovini treba preto~iti u sporazum izme|u Vije}a ministara i entitetskih vlada. Taj sporazum treba biti vjerni odraz onoga {to smo dogovorili na politi~kom nivou. O~ekujemo da vlade entiteta dobiju taj sporazum koji }e potom usvojiti i time }emo rije{iti pitanje dr`avne i vojne imovine. Bud`et BiH je ponovno problem. Bud`et u sebi sadr`i stavke o pravima penzionisanih vojnika. @elimo da se ta populacija uputi na entitete i da oni tamo rje{avaju

svoje probleme. Sada vidimo da se mo`da u tomu nismo dobro razumjeli. Stoga }e sljede}i sastanak dobro do}i kako bismo i to pitanje rije{ili, rekao je Dodik. Sulejman Tihi}, ~elnik SDA, pak, izjavio je kako su lideri, kada je provo|enje presude Sejdi} - Finci u pitanju, ostali na istim pozicijama na kojima su bili i prije ju~era{njega sastanka. ^ini mi se, kazao je Tihi}, da smo se ne{to vi{e pribli`ili u principima osiguranja etni~koga legitimiteta ~lanova Doma naroda FBiH i BiH. - I dalje, pak, postoje razlike u vi|enju na~ina biranja ~lanova Predsjedni{tva BiH. U RS-u su stava da se ~lan Predsjedni{tva bira na neposredan na~in i to bez navo|enja etni~ke pripadnosti. SDA smatra da treba osigurati etni~ki legitimitet svakog ~lana Predsjedni{tva. To se mo`e uraditi samo na indirektan na~in, odnosno posrednim izborom. Protivimo se formiranju tre}e izborne jedinice. TaFoto: Didi TORCHE

ko|er, protivimo se i asimetri~nim rje{enjima u na~inu biranja ~lanova Predsjedni{tva jer tada njegovi ~lanovi ne bi imali istu snagu. [to se Doma naroda ti~e, blizu smo postizanja dogovora o na~inu biranja predstavnika ostalih. Dva delegata ostalih bi se birala iz FBiH, a jedan iz RS-a, rekao je Tihi}. Naglasio je, pak, kako SDA nije postigla bilo kakav dogovor o bud`etu ili fiskalnom okviru s drugim strankama. Takav dogovor, veli Tihi}, nije postignut u Banjoj Luci, niti na nekom drugom mjestu. No, slo`io se s Dodikom da visina primanja vojnika koji zakonom imaju utvr|eno pravo na prijevremeno penzionisanje treba biti na razini primanja sli~nih kategorija u entitetima.

Sve }e se znati 24. maja
Lider SDP-a Zlatko Lagumd`ija je izjavio kako }e {estorka odr`ati sljede}i sastanak 23. svibnja jer }e se sljede}i dan odr`ati zasjedanje Zastupni~kog doma Parlamenta BiH na

kojem }e se raspravljati o dr`avnom prora~unu u drugom ~itanju. - Mi }emo, dakle, 24. maja znati imamo li ili nemamo bud`et institucija BiH. Danas nemamo dogovor o kapitalnim pitanjima poput bud`eta. S druge strane, mislim da }e se u narednih nekoliko sedmica bez velike drame posti}i dogovor o presudi Sejdi} - Finci. Iskristalizirali smo nekoliko matemati~kih modela izbora ~lanova Doma naroda FBiH i BiH. Mi ovdje moramo pomiriti etni~ki legitimitet ~lanova Doma naroda i gra|anski u tijelima Predstavni~kog doma, rekao je Lagumd`ija. Tako|er, izjavio je kako lideri na sljede}em sastanku moraju vidjeti imaju li dogovor o pitanjima za koja su mislili da su ih ve} dogovorili, poput dr`avnog prora~una, zakona o umirovljenim vojnicima te o dr`avnoj i vojnoj imovini. - To je primarni razlog na{eg sljede}eg sastanka. Trenutno na politi~koj sceni u BiH imamo po-

`ar. Mi }emo, dakle, na sljede}em sastanku gasiti ova tri po`ara. Tako|er, tada }emo znati i ko je ta parlamentarna ve}ina koja stoji iza bud`eta dr`ave. Ne znam ko }e usvojiti bud`et, ali se nadam da }e to biti ovih {est stranaka, rekao je Lagumd`ija, te dodao kako niti jedna stranka ne mo`e blokirati usvajanje dr`avnog prora~una. Nadam se, rekao je predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi}, da na sljede}em sastanku, gase}i ovaj po`ar, ne}emo izgubiti niti jednog vatrogasca. Ljubi} je tako|er dodao kako je {estorka suglasna da presudu Sejdi} - Finci treba provesti u cjelini i na su{tinski na~in. - To zna~i da }emo rije{iti pravo biranja nekonstitutivnih, ali i konstitutivnih naroda, posebice poziciju hrvatskoga naroda u Domu naroda FBiH i BiH. Naravno, sva tri naroda trebaju biti u istoj poziciji i pri biranju ~lanova Predsjedni{tva BiH, rekao je Ljubi}.
Jurica GUDELJ

VIJEST U OBJEKTIVU

Upoznajmo i zavolimo balet
U~enici prvog ra zreda Osnovne muzi~ke {kole “Mladen Pozaji}”, u okviru projekta “Upoznajmo i zavolimo balet”, a pod umjetni~kim rukovodstvom Bri`ite Karaba{i}, ju~er su priredili plesni program u Centru za kulturu Sarajevo (Jeli}a 1). U publici su bili u~enici O[ “Isak Samokovlija” i to tre}ih, ~etvrtih i petih ra zreda. Oni su imali priliku u`ivati u koncer tnom putovanju baleta kroz historiju. Pokrovitelj projekta je bila Op}ina Centar.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Po~eo Sarajevo Business Forum

Spremni za novi aran`man
BiH i Me|unarodni monetarni fond spremni su za otpo~injanje razgovora o novom aran`manu, zaklju~eno je ju~er na sastanku delegacije MMF-a i predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Vjekoslava Bevande, javila je Srna. [ef misije MMF-a za BiH Kostas Hristou naglasio je da delegacija MMF-a ostaje u BiH do 29. maja, do kada planira obaviti neophodne razgovore sa predstavnicima institucija BiH, entiteta i Centralne banke BiH. Ministar finansija i trezora BiH Nikola [piri}, koji se tako|er sastao sa Hristouom, rekao je ju~er da }e BiH do kraja godine ostvariti u{tede od 37 miliona KM, ukoliko bud`et za 2012. bude usvojen do kraja ovog mjeseca.

Libija zainteresovana za forenziku
Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} sastao se ju~er u Sarajevu s ministrom za pitanja porodica poginulih i nestalih osoba Libije Naserom Hamedom, s kojim je razgovarao o mogu}nosti saradnje dviju zemalja i prenosa iskustava u oblasti sigurnosti i traganja za nestalim osobama. Ministar Hamed je istakao da je Libija posebno zainteresirana za saradnju i pomo} BiH u oblasti forenzike i sudske medicine radi pronalaska i identifikacije nestalih osoba, ali i za saradnju u oblasti sigurnosti te zajedni~kim ekonomskim projektima, javila je Fena. Ministar Ahmetovi} je izrazio spremnost za uspostavu saradnje u svim ovim oblastima. Delegacija Libije je zatra`ila da BiH ra zmotri mogu}nost pojednostavljenja procedura izdavanja viza za libijske dr`avljane koji `ele posjetiti na{u zemlju.

TURCI DO[LI SA 10
Da u svijetu postoji ogroman interes za BiH, kao i cijelu regiju, svjedo~i ~injenica da su na ovaj forum do{li investitori iz zapadne Evrope, Sjeverne Amerike, Bliskog istoka, Kine i Japana
Ako imate hrabrosti da investirate u BiH i ako se potrudite, vidje}ete da je BiH zemlja velikih mogu}nosti, poru~io je investitorima na otvaranju tre}eg Sarajevo Business Foruma predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}. On je dodao kako je SBF {ansa da svi u~esnici profitiraju, potpi{u nove ugovore, izgrade nove brendove te da osiguramo ekonomski rast. Na otvaranju ove investicijske konferencije spomenuto je da BiH ima velike potencijale u mnogim oblastima, od energetike do infrastrukture, ali je ipak istaknuto da je najve}i potencijal BiH poljoprivreda i proizvodnja hrane. Tako|er, nagla{eno je da je namjera Sarajeva da postane edukativni centar regije, kao i centar za me|unarodne medije koji `ele pokrivati ovu regiju. Development Bank Ahmad Mohamed Ali. “Potpisivanje ugovora i njihova realizacija po~eli su ve} nakon prvog SBF-a i vjerujemo da }e ovaj forum koristiti iskustva prethodna dva”kazao je Muhamed Ali. , Vi{e od 650 u~esnika Foruma, ugovori koji }e biti potpisani, kao i vi{e od 130 prezentiranih projekata, garancija su da SBF gra|anima ove regije nudi bolju budu}nost. vlasti poku{avaju ohrabriti investitore iz ove zemlje da ula`u u BiH te je dodao kako je za investicije, odnosno biznis, najva`nije da je dr`ava stabilna. Turski ministar poljoprivrede Mehdi Eker ovom prilikom je kazao da je jugoisto~na Evropa vrlo zna~ajno tr`i{te sa aspekta poljoprivrednih proizvoda, gdje je prihod od prodaje poljoprivrednih proizvoda oko 11,6 milijardi dolavrede koji su osmi{ljeni za BiH i svi se mogu brzo realizirati. Da Turci ove godine na SBF nisu do{li samo da pri~aju o investicijama, nego da ne{to konkretno i urade, pokazuje ~injenica da je ve} prvog dana Foruma potpisan memorandum o razumijevanju izme|u T. C. Zraat Bankasi A. S. iz Ankare, Bosna banka International i Turkish Ziraat Bank Bosnia o uspostavljanju kreditne linije u

Uskla|ivanje zakona sa EU
Ministar unutra{njih poslova Republike Srpske Stanislav ^a|o i {ef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen razgovarali su ju~er o aktivnostima koje to ministarstvo provodi u procesu evropskih integracija te strate{kim ciljevima entitetske policije, javlja Fena. ^a|o je rekao da MUP RS-a ula`e velike napore da uskladi doma}a zakonska rje{enja s legislativom EU, saop}eno je iz MUP-a RS-a. - Na{ zadatak je da u okviru ovog procesa vodimo ra~una o strate{kim ciljevima i da sistem bude funkcionalan, uz o~uvanje ustavnih nadle`nosti, izjavio je ^a|o.

FENIX Jedan od najzna~ajnijih rezultata SBF-a je potpisivanje sporazuma o priklju~enju ~etiri bh. kompanije regionalnom gra|evinskom konzorciju Fenix. Ovom konzorciju su pristupile kompanije Euroasfalt, Energoinvest, Ans drive i [irbegovi} group. Fenix sada ~ini vi{e od 40 gra|evinskih kompanija iz BiH, Srbije i Slovenije i one zajedno ostvaruju godi{nji promet od 3,5 milijardi eura, a zapo{ljavaju 35.000 radnika
Organizatori su postali misionari za pronala`enje ideja i prevazila`enje krize. A neke od takvih ideja su promocija Sarajeva kao regionalnog centra za proizvodnju halal-hrane, edukaciju, medije itd. Zamjenik premijera Turske Ali Babacan je obe}ao da }e Turska nastaviti podr`avati BiH te istakao da ova zemlja pridaje veliki zna~aj ekonomskom razvoju BiH gotovo kao i svome. Babacan je kazao kako turske ra, uglavnom je rije~ o proizvodima koji se mogu proizvoditi u BiH. Upravo zbog toga, turski investitori su zainteresovani za poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu industriju. “BiH ima potencijal da zadovolji vlastite potrebe za pojedinim prehrambenim proizvodima, kao i potrebe regije, ali su za to potrebne investicije” kazao je Eker. , On je naglasio da Turska ve} ima oko 20 projekata iz oblasti poljopriiznosu od 100 miliona eura, koju je obezbijedila Ziraat banka iz Ankare, a plasira}e je BBI i Turkish Ziraat Bosnia po 50 miliona.

Bolja budu}nost
Da u svijetu postoji ogroman interes za BiH, kao i cijelu regiju, svjedo~i ~injenica da su na ovaj forum do{li investitori iz zapadne Evrope, Sjeverne Amerike, Bliskog istoka, Kine i Japana. Njihovo prisustvo ovdje je svjedo~enje da SBF nudi brojne prilike investitorima, kazao je predsjednik Islamic

Kredit za poljoprivredu
Sredstvima iz ove kreditne linije finansira}e se projekti iz oblasti poljoprivrede, turizma, odr`ivog povratka izbjeglica i njihovog zapo{ljavanja te mala i srednja preduze}a u BiH. Direktor Ziraat Bankasi iz Anka-

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Unapre|enje ekonomske saradnje
Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara i ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija ju~er je zavr{io dvodnevnu slu`benu posjetu ^e{koj, gdje je boravio na poziv zamjenika premijera i ministra vanjskih po slo va ^e {ke Re pu bli ke Ka re la Schwar zenberga. Lagumd`ija se ju~er susreo s premijerom ^e{ke Petrom Ne~asom i obratio u~esnicima prvog sastanka Zajedni~kog komiteta za ekonomsku saradnju. Ne~as je izra zio punu podr{ku uklju~ivanju na{e zemlje u euroatlantske integracije i ocijenio BiH kao perspektivno tr`i{te i suglasio se da treba unapre|ivati ekonomske odnose.

Hrvatska Vlada o pelje{kom mostu
Hrvatska Vla da da nas odlu~uje o prijedlogu zaklju~ka o davanju suglasnosti na Spora zum o raskidu ugovora o gra|enju mosta kopno - Pelje{ac, sklopljenog izme|u Hrvatskih cesta d.o.o. i Po slovne udruge tvrtki Kon struktor - In `enjering d.d, Split kao vo de}eg par tnera, te tvrtki par tnera Vi adukta d.d, Za greb i Hi dro elek tre niskogradnja d.d, Zagreb. Prema najavama iz Ureda za odnose s javno{}u Vla de RH, o ovoj temi odlu~i vat }e se u otvo renom di jelu da na {nje sjedni ce. J. D.

00 MILIONA EURA
KRIZA Niko ne zna kada }e svijet iza}i iz ekonomske krize, ali je va`no da se zemlje i u krizi razvijaju, da se uspostavljaju bilateralni odnosi te da zemlje koje su stabilne pomognu onima koje to nisu
rili da poslovno okru`enje nije povoljno i da je prepreka za investitore, pojedini strani investitori su zadovoljni {to su ba{ u BiH ulo`ili novac. Jedan od njih je Muzaffer Cilek. Posao u BiH je po~eo tako {to je osnovao firmu za prodaju dje~ijeg namje{taja, zatim je investirao u proizvodnju zdrave hrane. “[to se ti~e procedura, ja stvarno nisam imao nikakvih problema, tokom ~etiri godine osnovao sam ~etiri firme u BiH, a osnivanje firme je trajalo po 20 dana i nema neke velike razlike u pore|enju sa Turskom. Nigdje nije lako zapo~eti biznis, ako poredim sa drugim zemljama, onda je mo`da ~ak u BiH bilo i najlak{e. Apsolutno preporu~ujem BiH investitorima, a i sam nastavljam sa investiranjem. U narednom periodu planiram ulagati u energetiku, sto~arstvo i ribarstvo” ka`e Cilek. ,
Jakub SALKI] Forum okupio vi{e od 650 u~esnika
Foto: [. SULTANOVI]

Osna`iti razvoj islamskog bankarstva
Premijer FBiH Nermin Nik{i} i dopremijer i federalni ministar prostornog ure|enja Desnica Radivojevi} pri mi li su ju ~er, u sje di {tu Vla de FBiH u Sarajevu, predsjednika Islamske banke za ra zvoj (IDB) dr. Ahmeda Muhameda Alija. Nik{i} je zahvalio na doprinosu i pomo}i koju IBD i njegova ~lanica u BiH Bosna Bank International (BBI) imaju u obnovi i razvoju privrede na{e zemlje, isti~u}i potre bu za ja ~im ra zvo jem prin ci pa islamskog bankarstva u bh. finansijskom sektoru. Ovakav vid bankarstva nije stvar vjere, ka zao je Nik{i}, ve} vrlo povoljan i prihvatljiv na~in vo|enja bankarske politike. “U prilici smo da pripremimo i ponudimo kvalitetan tekst zakona koji }e omogu}iti sna`niji razvoj islamskog bankarstva, i nema nikakvog ra zloga da njegovi principi, koji su stekli povjerenje {irom svijeta, ne budu primijenjeni i u na{oj zemlji”, ka zao je Nik{i}.

re Huseyin Aydin je kazao kako niko ne zna kada }e svijet iza}i iz ekonomske krize, ali je va`no da se zemlje i u krizi razvijaju, da se uspostavljaju bilateralni odnosi te da zemlje koje su stabilne pomognu onima koje to nisu. Od zna~ajnih rezultata prvog dana vrijedi izdvojiti memorandum o razumijevanju kojim je Islamic Development Bank kupila udio u BBI real estate i postala ve}inski vlasnik ove kompanije, te memorandum o razumijevanju izme|u ENOC International Sales, naftne kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, i kompanije

Eurolube, kojim je Eurolube postao distributer i zastupnik naftnih derivata ENOC-a za podru~je Balkana. Jedan od najzna~ajnijih rezultata SBF-a je potpisivanje sporazuma o priklju~enju ~etiri bh. kompanije regionalnom gra|evinskom konzorciju Fenix. Ovom konzorciju su pristupile kompanije Euroasfalt, Energoinvest, Ans drive i [irbegovi} group. Fenix sada ~ini vi{e od 40 gra|evinskih kompanija iz BiH, Srbije i Slovenije i one zajedno ostvaruju godi{nji promet od 3,5 milijardi eura, a zapo{ljavaju 35.000 radnika.

Branislav Gruji}, predsjednik konzorcija Fenix, kazao nam je da kompanije iz regije samostalno ne mogu dobiti poslove na tenderima koji su vrijedni vi{e od 200 miliona eura pa do milijardu, me|utim, kada se udru`e, onda imaju velike {anse da dobiju velike poslove u zemljama regije i inostranstvu. Gruji} je pojasnio da je konzorcij u razgovoru sa bankama obezbijedio kreditna sredstva potrebna za po~etak poslova, a ciljaju na tr`i{ta biv{ih sovjetskih republika te zemlje Bliskog istoka. Koliko god u BiH mislili i govo-

8

DOGA\AJI
VIJESTI

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

U 103. brigadi HVO-a poginulo vi{e od 190 Bo{njaka

Po~elo obnovljeno su|enje Osmi}u
^itanjem optu`nice i preslu{avanjem iskaza dvojice svjedoka Tu`ila{tva BiH, pred Sudom BiH ju~er je po~elo obnovljeno su|enje Aliji Osmi}u, optu`enom za zlo~ine nad Hrvatima u Bugojnu 1993. i 1994. Na po~etku obnovljenog su|enja preslu{ani su iskazi Ivana Kapetanovi}a i Ivice Ke{ki}a, svjedoka Tu`ila{tva BiH, a ranije je re~eno da je planirano da budu preslu{ani iskazi ukupno {est svjedoka. Prije po~etka obnovljenog postupka, branilac optu`enog Vasvija Vidovi} zatra`ila je od Apelacionog vije}a Suda BiH da ne prihvati nove dokaze optu`be - saslu{anje Osmana [ege, kao i izno{enje nalaza vje{taka medicinske struke u vezi sa ubistvom Vlatka Kapetanovi}a. Protivljenje saslu{anju vje{taka obrazlo`ila je time da je Tu`ila{tvo BiH moglo to u~initi tokom prvostepenog postupka, prenosi Fena.

Zaboravili ih svi bo{nja~ki politi~ari
Ra{i}: Li~no sam zvao neke od uglednih bo{nja~kih politi~ara, ali ni izaslanike nisu poslali Mujki}: Kad je Bajram, onda su oni, Hrvati, umjesto nas i{li na liniju. Za Bo`i}, bilo je obrnuto!
Premda je me|u 593 poginula branitelja 103. brigade HVO-a Derventa (Derventski vitezovi) i vi{e od 190 poginulih Bo{njaka, pripadnika te brigade, to nije bio dovoljan razlog da se ijedan zna~ajniji politi~ar u Bo{njaka pojavi na obilje`avanju 20. godi{njice ove brigade u Derventi. Organizatori su neke od njih i pozvali, no, ranije preuzete obaveze su ih sprije~ile da se odazovu. Nisu ni svoje izaslanike poslali.

Ekshumacija na lokalitetu [ari}a harem
Na lokalitetu [ari}a harem u Mostaru ju~er su ekshumirani kompletni posmrtni ostaci jednog lica, ~iji }e identitet biti utvr|en naknadnom analizom, saop{teno je iz Tu`ila{tva BiH, prenosi Srna. Prona|eni posmrtni ostaci preba~eni su na Gradsko groblje Sutina u Mostaru, gdje }e biti izvr{ena obdukcija i uzet DNK nalaz radi identifikacije. Procesom ekshumacije na terenu koordinisao je stru~ni saradnik Posebnog odsjeka za ratne zlo~ine Tu`ila{tva BiH. U postupku ekshumacije u~estvovali su slu`benici Instituta za nestala lica BiH, vje{tak patolog sudsko-medicinske struke, radnici i mehanizacija JKP-a Komos iz Mostara, kao i policijski slu`benici MUP-a HNK-a, koji su vr{ili uvi|aj i obezbje|ivali lokaciju.

Hercegovina i Posavina nisu isto
“Li~no sam zvao neke od uglednih bo{nja~kih politi~ara da se pojave na obilje`avanju 20. obljetnice 103. brigade HVO-a Derventa u kojoj je bilo i mnogo Bo{njaka. No, neki od njih, poput Bakira Izetbegovi}a, predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH, kojeg sam li~no zvao na obljetnicu, bili su zauzeti obavezama koje su tih dana imali u Bruxellesu. Poziv su dobili i neki drugi politi~ari, ne samo Bo{njaci, no, nisu se pojavili. ^ak ni svoje izaslanike nisu, kako to red nala`e, poslali. Niti su nas obavijestili da ne}e do}i. Mislim da to nije uredu. Onih 190 poginulih Bo{njaka u 103. brigadi HVO-a je zaslu`ilo da im neko od politi~ara u Bo{njaka oda po~ast. Treba znati da Bo{njaMe|u politi~arima nijednog Bo{njaka

ci i Hrvati u Posavini nisu ratovali jedni protiv drugih. Na referendum o neovisnosti BiH smo zajedno iza{li, zajedno smo i ratovali protiv istog agresora. Nije, ka`em, isto porediti Hercegovinu i Posavinu. Zbog takvog stava sam osobno imao problema sa pokojnim Gojkom [u{kom, ministrom obrane Republike Hrvatske” obja{njava , general HVO-a Ilija Ra{i}. Eno Mujki}, jedan od zapovjednika spomenute brigade HVO-a, obja{njava kako je i vi{e od 190 Bo{njaka poginulo u toj brigadi, te kako su poginuli zaslu`ili da se i neko od politi~ara u Bo{njaka pojavi na njihovim mezarima. Tim prije

{to je me|u njima bilo sjajnih momaka koji su BiH po~eli braniti onda kada u Sarajevu ni metak nije bio ispaljen. “Ove se godine, dakle, nijedan politi~ar, Bo{njak, nije pojavio na obilje`avanju 103. brigade HVOa, koja je u svojim redovima imala znatan broj Bo{njaka. Bi}e da kod njih ovo HVO ima lo{ predznak. Pro{le godine kada je bilo obilje`avanje godi{njice ove brigade Adil Osmanovi} je barem poslao izaslanika. Ove se godine niko nije pojavio da poginulim Bo{njacima zajedno s ostalima Jasin prou~i” ka`e Mujki}, obja{njava, ju}i kako su odnosi Bo{njaka i

Hrvata u toj brigadi bili dobri. “Kad je Bajram, onda su oni, Hrvati, umjesto nas i{li na liniju. Za Bo`i}, bilo je obrnuto” ka`e Mujki}. ,

Imam prou~io Jasin
Kako god, porodice poginulih Bo{njaka, biv{ih pripadnika 103. brigade HVO-a, u`ivaju sva prava porodica poginulih boraca. Bilo u Federaciji BiH, bilo u Republici Hrvatskoj. Za obljetnice spomenute brigade mjesni imam Murisefendija Abdurahmanovi} poginulim je Bo{njacima prou~io Jasin, a po~ast im je, me|u ostalima, odao i @ivko Budimir, predsjeA. BE^IROVI] dnik FBiH.

Suprotstaviti se uzurpaciji

Premla}ivanje kom{ije
U ju~era{njem nastavku su|enja Veselinu Vlahovi}u, optu`enom za zlo~ine u sarajevskim naseljima Grbavica, Kova~i}i i Vrace, svjedok Tu`ila{tva BiH rekao je da je Vlahovi} odveo njegovog kom{iju, koji se vratio isprebijan, javlja BIRN. Svjedok Safet Mili~evi} kazao je da se sje}a odvo|enja kom{ije Nijaza Alispahi}a, te da je naknadno saznao da ga je odveo i premlatio optu`eni Vlahovi}. Prema iskazu svjedoka, Nijaz mu je rekao da ga je optu`eni Vlahovi} vodio i na Trebevi}, gdje je vidio neku rupu iz koje se osjetio stra{an smrad, a nakon toga su oti{li u podrum njihove zgrade da Nijaz preda novac i zlato. Ostatak su|enja je bio zatvoren za javnost zbog svjedo~enja `rtve silovanja. Su|enje se nastavlja 23. maja 2012.

Hrvatski narodni sabor
Hrvatski narodni sabor (HNS) insistira na provedbi odluke Ustavnog suda BiH vezane za Grad Mostar na na~in da se ispo{tuje bira~ka volja svakog gra|ana i otkloni diskriminacija u izbornom procesu, priop}eno je ju~er nakon sjednice Predsjedni{tva HNS-a. Dodaje se, tako|er, kako Mostar vi{e ne smije biti grad slu~aj u kojem }e na snazi biti izborna pravila koja se ne primjenjuju u drugim dijelovima zemlje. Donesen je i zaklju~ak o zajedni~kom nastupu stranaka koje sudjeluju u radu HNS-a na predstoje}im lokalnim izborima, i to “u svim sredinama gdje je ugro`ena nacionalna pozicija hrvatskog naroda” . Predsjedni{tvo HNS-a, kojim

Federacija kr{i Ustav
predsjedava lider HDZ-a BiH Dragan ^ovi}, smatra da presuda Suda za ljudska prava u Strasbourgu u predmetu Sejdi} i Finci, mora biti provedena na na~in da se istovremeno osigura jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda u izboru ~lanova Predsjedni{tva BiH i Doma naroda BiH, uz istovremeno otklanjanje diskriminatorskih odredbi prema nacionalnim manjinama i onima koji se nacionalno ne izja{njavaju. Predsjedni{tvo HNS-a se bavilo i problematikom trasiranja koridora 5c, te su optu`ili Vladu FBiH za uzurpiranje nadle`nosti `upanija i op}ina. - Ova nelegalna i nelegitimna vlast u Federaciji kr{i Ustav FBiH koji definira podijeljenu nadle`nost u oblasti prostornog planiranja izme|u FBiH i `upanija. Protuustavno se uzurpiraju nadle`nosti `upanija, op}ina i dr`ave. Od Federacije BiH se poku{ava napraviti unitarni entitet sa bo{nja~kom dominacijom. Zadu`uju se du`nosnici stranaka HNS-a BiH u `upanijama da se suprotstave prijenosu nadle`nosti, te da sami donose propise temeljem ustava, a hrvatski izaslanici u Domu naroda FBiH pokrenu pitanje vitalnog nacionalnog interesa kad na dnevni red do|u nacrti zakona o prostornom planiranju FBiH i zakona o koridoru 5c, priop}eno je nakon sjednice Predsjedni{tva HNS-a. HNS zadu`uje hrvatske ministre u Vije}u ministara BiH i zastupnike u Parlamentarnoj skup{tini BiH da stave u proceduru prijedlog zakona o javnom RTV servisu - kanal na hrvatskom jeziku, te izmjene i dopune Zakona o javnom RTV sustavu koji su ve} pripremljeni. Naposljetku, Predsjedni{tvo HNS-a je pozvalo @ivka Budimira da “`urno podnese ostavku na du`nost predsjednika FBiH, jer je izabran temeljem odluke visokog predstavnika” . - Svojom ostavkom Budimir mo`e omogu}iti legitimnim hrvatskim predstavnicima da za{tite interese braniteljske populacije, kao i ukupne hrvatske interese u Federaciji BiH, zaklju~uje se u priop}enju. J. G.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

Novi zakoni na mala vrata

Interresorna radna grupa iza{la iz mandata
Iz Ustavnopravne komisije poru~uju kako se jedinstvena pravila o pravnim propisima ne smiju naru{iti, a iz TI-ja BiH da se cijeli proces vrati u zakonske okvire
Iako za to nije dobila mandat od Parlamentarne skup{tine BiH, Interresorna radna grupa u proceduru je uputila, zapravo, nove prijedloge zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i zakona o finansiranju politi~kih partija BiH. I to pod okriljem izmjena i dopuna postoje}ih akata. Ovim je napravljen nevi|eni presedan kojim se poku{avaju naru{iti jedinstvena pravila koja podrazumijevaju da, ukoliko se radi o utvr|enim izmjenama i dopunama vi{e od 50 posto va`e}eg akta, mo ra se pris tu pi ti izradi novog prijedloga. No, kako Radna grupa nema ovla{tenja da predlo`i nova zakonska rje{enja, a po{to je promijenjeno izme|u 70 i 80 posto va`e}ih zakonskih rje{enja o sukobu interesa i finansiranju politi~kih partija - poku{ava se pribje}i triku. Upravo iz ovih razloga Transparency International BiH uputio je pismo predsjedavaju}em Ustavnopravne komisije Predstavni~kog doma PSBiH [efiku D`aferovi}u i ~lanovima tog parlamentarnog tijela u kojem ih poziva da odbace utvr|ene akte te ~itav proces vrate u legalne i legitimne okvire kakvi su propisani jedinstvenim pravilima.

Razmjena informacija
Pred sjedava ju}i Vi je}a mi nista ra BiH Vjekoslav Bevanda i novoimenova ni amba sa do ri BiH sa gla si li su se na ju~era{njem sastanku u Sarajevu da je unapre|enje razmjene informaci ja klju~no za di plo ma ti ju, javi la je Srna. - Uvjeren sam da dijelite moje mi{ljenje o zna~aju ekonomske diplomatije i nadam se da }emo zajedno raditi na otvaranju vrata privrednicima BiH u svijetu, rekao je Bevanda. Sastanku su prisustvovali novoimenova ni amba sa do ri BiH u Bel gi ji Bi sera Turkovi}, Izraelu Branko Kesi}, Bugarskoj Jusuf Pu{i na, Nor ve{koj Emir Poljo, Holandiji Ahmet Halilovi}, Jorda nu Darko Zeleni ka, SAD-u Ja dranka Negodi}, Ma|arskoj @eljko Janjetovi}, ambasador BiH u Njema~koj Edin Dil berovi}, te {ef stal ne mi si je BiH pri EU u Bruxel lesu Igor Davi do vi} i pri UN-u u New Yorku Mirsa da ^olakovi}, OEBS-a, Kancelarije UN-a i druge me|unarodne organizacije u Be~u Tomislav Leko, te generalni konzuli Hrvo je Kan ta u Istan bulu i Bra ne Pe}a nac u Chi ca gu.

Pravni presedan
- Iako su utvr|ene izmjene i dopune Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Zakona o finansiranju politi~kih partija BiH u ve}em nivou od onih koje propisuju jedinstvena pravila, ~lanovi Interresorne radne grupe su to svjesno zanemarili. Tako kreirana rje{enja, umjesto prijedloga zakona, podmetnuli su PSBiH kao izmjene i dopune, {to je nevi|eni pravni presedan, upozorio je Sr|an Blagov~anin, izvr{ni direktor TIBiH. ^lan Ustavnopravne komisije Lazar Prodanovi} istakao je za Oslobo|enje kako treba po{tovati jedinstvena pravila o pravnim propisima. - Ako smo druge akte vra}ali jer je izmijenjeno vi{e od 50 posto trenutno va`e}ih rje{enja iz zakona, logi~no je i u ovom slu~aju uraditi isto. Odnosno, osigurati da se pravila ispo{tuju. Radi se o veoma osjetljivoj zakonskoj problematici i mislim kako ne bismo smjeli naru{avaLazar Prodanovi}: Ne smijemo prekr{iti pravila

Priznanje
Da je tako svjedo~e i navodi iz obrazlo`enja izmjena i dopuna zakonskih prijedloga koji su upu}eni u parlamentarnu proceduru. - Na posljednjoj sjednici ~lanovi Interresorne radne grupe dali su suglasnost na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i s obzirom na ve}i broj izmjena i dopu na Za ko na pre dlo `e nih u ponu|enom rje{enju, zauzet

Sr|an Blagov~anin: Sporna procedura dolaska do rje{enja

PODMETANJA Tako kreirana rje{enja, umjesto prijedloga zakona, podmetnuli su PSBiH kao izmjene i dopune, {to je nevi|eni pravni presedan, upozorio je Sr|an Blagov~anin
ti dosada{nje principe, ocijenio je Prodanovi}. On je istakao da je mogu}e da se Ustavnopravnoj komisiji dostavljena rje{enja proslijede Ministarstvu pravde, a ono predlo`i Vije}u ministara BiH, koje bi ih kao ovla{teni predlaga~ uputilo u parlamentarnu proceduru eventualno kao nove zakonske prijedloge u istoj ili modificiranoj formi u odnosu na ono {to je usvojila Interresorna A. TERZI] radna grupa.

Radnici Borca dolaze u Sarajevo
U ponedjeljak, 21. maja, pred zgradom Vlade FBiH u Sarajevu, od 11 do 13 sati, sekcija demobilisanih boraca Konfekcije Borac Travnik, Op}inska i Organizacija demobilisanih boraca Srednjobosanskog kantona, te Sindikat spomenutog preduze}a, organizuju mirne demostracije kojima tra`e poni{tenje privatizacije Borca, ali i aktivno u~e{}e Vlade FBiH u stabilizaciji ovog preduze}a. O~ekuju da njihove predstavnike na razgovor prime premijer FBiH i resorni ministar. Na proteste iz Travnika za Sarajevo kre}u ispred kapije Borca (u 8.30), a mo`e se o~ekivati da u Sarajevo stigne stotinjak uposlenika Borca. A. B.

je jedinstven stav da se u narednom periodu pristupi izradi novog prijedloga zakona, navodi se na kraju zakonskog akta dostavljenog u proceduru, ~ime zapravo Interresorna radna grupa razotkriva svoje planove koji su usmjereni ka suspendovanju transparentnosti i propisane procedure dono{enja zakonskih rje{enja. Sli~no obrazlo`enje navedeno je i za Za kon o fi nan si ra nju po li ti ~kih partija BiH.

Centri civilnih inicijativa

Vlada ZDK-a kr{i i svoje zakone
Vlada i Skup{tina ZDK-a su se utopile u atmosferu op{te neodgovornosti bh. vlasti, koja kr{i ~ak i vlastite zakone i dokumente koji reguli{u njihov rad, ugro`avaju}i, pritom, normalno funkcionisanje zajednice i dalje pogor{avaju}i kvalitet `ivota gra|ana, tvrde iz Centara civilnih inicijativa. “ZDK je jedan od pet kantona u Federaciji BiH koji nije usvojio bud`et do kraja 2011, ali nije ni do kraja prvog kvartala ove godine, do prestanka va`enja odluke o privremenom finansiranju. Na`alost, propu{tena je prilika da ZDK bude pozitivan primjer. Naime, Vlada ZDK-a je utvrdila nacrt bud`eta u septembru 2011, kada je bila jedna od rijetkih institucija koje su na vrijeme po~ele kreirati bud`et, a Skup{tina ZDK-a je isti razmatrala i prihvatila 19. oktobra. No, i pored toga, bud`et, ipak, nije usvojen do kraja godine, nego tek sedam mjeseci nakon utvr|ivanja nacrta” ka`e Mersad , Avdi} iz CCI-ja. M. D.

Policajcima novi automobili
U krugu sjedi{ta Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona izvr{ena je primopredaja 22 nova policijska vozila volkswagen pollo, koja }e biti proslije|ena na raspolaganje organizacionim jedinicama Uprave policije. Sve~anoj primopredaji prisustvovali su Sead ^au{evi}, premijer Tuzlanskog kantona, Bego Guti}, ministar unutra{njih poslova, i Fadil [ljivi}, v.d. policijskog komesara. S. K.

Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona

10

KOMENTARI

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Dr`ava ubijenog dru{tva I
Pi{e: Gojko BERI] gberic@bih.net.ba

Bo`o Ljubi} je iskren kad ka`e: “Dragi su mi i Sejdi} i Finci, ali mi je hrvatski narod dra`i”. A evo {ta o tome misli Thorbjørn Jagland, generalni sekretar Vije}a Evrope: “Individua je u samom srcu i prava i odgovornosti koje se ti~u ljudskih prava, demokratije i vladavine zakona. Grupna prava proisti~u iz individualnih ljudskih prava. Primarni subjekt ljudskih prava je pojedinac”. Uporedite ove stavove i shvati}ete koliko smo jo{ udaljeni od Evrope

zgubljenom u bosanskohercegova~koj politi~koj mo~vari, bez snage i odlu~nosti da rije{i bilo koji ozbiljniji problem, Valentinu Inzku je jedino ostalo da sa {to ma nje mo dri ca iz gu ra svoj mandat i ode kao prijatelj koji je iznevjerio sva na{a o~ekivanja. Jedino se tako mo`e razumjeti njegov “izvje{taj o situaciji” s kojim je ovog utorka upo, znao Vije}e sigurnosti UN-a u New Yorku. Prema pisanju dnevnih listova, Inzko je stanje u Bosni i Hercegovini ocijenio ovako: “Politi~ka situacija je dobra, a ekonomska katastrofalna” ^ini se da ova originalna . dijagnoza zahtijeva ekspertizu tima politologa, ekonomista i sociologa. Postoji li jo{ ijedna evropska zemlja u kojoj je politi~ka situacija pozitivna, a ekonomska sami jad i ~emer? I laiku je poznato da su te dvije dru{tvene sfere komplementarne i da bez uspje{ne politike nikako ne mo`e biti uspje{ne ekonomije. Istog dana kad je Inzko u Vije}u sigurnosti izveo svoju “diplomatsku uspavanku” , u Bruxellesu su ministri vanjskih poslova EU skinuli s dnevnog reda svog zasjedanja raspravu o Bosni i Hercegovini. Razlog: zemlja se ve} nedopustivo dugo nalazi u stagnaciji! Istina je, dakle, ono {to i vrapci na grani znaju - da je stanje u Bosni i Hercegovini lo{e u svakom pogledu. Dodu{e, visoki predstavnik nije u New Yorku pre{utio da nacionalisti svih zastava i dalje ja{u. Naveo je i tri najkriti~nije adrese - Srebrenicu, Mostar i neizbje`nog Milorada Dodika. Sva tri ova slu~aja su u su{tini

O

politi~ka i sva tri su, ~ini se, nerje{iva. U Srebrenici i Mostaru vlada velika napetost uo~i predstoje}ih lokalnih izbora. Postoje}i Izborni zakon otvara vrata za hitno uplitanje me|unarodne zajednice, u prvom redu SAD-a, ali je ona digla ruke od ovog frustriraju}eg problema. To je podiglo tenzije u oba ova stradalni~ka grada, razli~ita po svemu, osim po etni~koj podjeli. Inzko je ponovo optu`io Dodika da nacionalisti~kom retorikom i dalje zaga|uje ovda{nji politi~ki prostor i “ugro`ava suverenitet i teritorijalni integritet BiH” Ne sa~ekav{i da se vi. soki predstavnik vrati u Sarajevo, Dodik mu je poru~io da }e i dalje izjavljivati ono {to je izjavljivao i do sada! vu ze mlju je dna ko mu~e i pitanje rata i pitanje mira. Rat je zavr{en etni~kim ~i{}enjem i genocidom, a Dejtonski mirovni sporazum je takav ishod ovjerio i mir u~inio trajno nepravednim. Zapad je na ru{evinama prethodne Bosne i Hercegovine stvorio eksperimentalnu dr`avu, koja ni {esnaest godina nakon rata naprosto ne funkcionira, niti mo`e da funkcionira, bez obzira na sredstva i ljudsku energiju koji su u nju ulo`eni. Zapad nije `elio da se upu{ta u obnovu njenog multietni~kog dru{tva, jer bi to bio skup i komplikovan posao, koji bi, kako je to neko duhovito primijetio, zahtijevao anga`ovanje ameri~ke [este flote. Mnogima je laknulo ne samo zato {to se zavr{io rat ve} i zato {to se u kabinetima svjetskih centara mo}i ukazala slika etni~ki podijeljene ze-

M

mlje, {to “balkanska plemena” ne}e vi{e `ivjeti zajedno i ne}e se vi{e mrziti do me|usobnog istrebljenja. Me|utim, ispostavilo se da dr`ava ne mo`e funkcionirati bez harmoni~no ure|enog dru{tva i da sa etni~kim podjelama mr`nja nije nestala, ve} se naprotiv pove}ala. Richard Holbrooke se navodno ~udio {to ni Milo{evi}, ni Tu|man, ni Izetbegovi} nisu pominjali gra|anina kao individuu, niti su mnogo marili za ljudska prava. Svako od njih brinuo je samo o tome koliki }e ko mad ze mlje pri ba vi ti za “svoj” narod, jer je samo od toga zavisilo kako }e biti do~ekan kad se vrati ku}i. aksimalno prote`ira ju }i ko le kti vna etni~ka prava, Dejtonski sporazum je totalno zanemario individuu, koja je ina~e temelj ameri~ke demokratije. Time su {irom otvorena vrata populisti~koj politici, najgoroj politi~koj opciji, ~ak ju je u~inio jedino mogu}om za svakog ko je imao ili ima liderske pretenzije. Bo`o Ljubi}, lider HDZ-a 1990, iskren je kad ka`e: “Dragi su mi i Sejdi} i Finci, ali mi je hrvatski narod dra`i” Ljubi} u svakoj pri. lici isti~e svoje proevropsko opredjeljenje, ali prethodna izjava ostavlja sumnju u njegovo razumijevanje savremene Evrope. Jer, evo {ta o tome misli jedan istinski Evropljanin, Thorbjørn Jagland, generalni sekretar Vije}e Evrope: “Ve}ina problema u vezi sa za{titom ljudskih prava u BiH osta}e sve dok konceptualni okvir evropskih zakona o ljudskim pravima ne bude u potpunosti integriran

D

u Ustav. A to zna~i da je individua u samom srcu i prava i odgovornosti koje se ti~u ljudskih prava, demokratije i vladavine zakona. To ne zna~i da su kolektivna i grupna prava nekompatibilna sa individualnim pravima, nego to zna~i da grupna prava proisti~u, odnosno da su sekundarna individualnim ljudskim pravima. Primarni subjekt ljudskih prava je pojedinac” Uporedite ovo shvata. nje sa stanjem dominiraju}eg duha u Bosni i Hercegovini i shvati}ete koliko smo jo{ udaljeni od Evrope. ejtonski sporazum je deklarativno dao podr{ku ideji ljudskih prava, samim tim u~inili su to i njegovi potpisnici, ali je ta podr{ka bila neiskrena. Ameri~ki sociolog Keith Doubt tvrdi da ljudska prava predstavljaju temelj na kojem treba uspostaviti dr`avu, ona su od presudne va`nosti za dru{tvenu stabilnost. U knjizi “Sociologija nakon Bosne” Keith pi{e: “U Bosni se desilo to da je, u interesu stvaranja dr`ave, funkcionalno dru{tvo ubijeno. Nije to bio samo genocid - bio je to sociocid. Da li dr`ava mo`e biti uspostavljena ako je princip na kojem ona gradi svoj legitimitet princip aparthejda osnovan na ubistvu dru{tva? Sociolo{ki gledano, mi znamo odgovor na ovo pitanje; historijski, mi ~ekamo da odgovor daju svjedoci” Oni koji shvata. ju smisao ove posljednje Doubtove re~enice, a osje}aju se politi~ki, intelektualno i moralno odgovornim, morali bi se duboko zamisliti nad sudbinom Bosne i Hercegovine.

17. MAJ, ME\UNARODNI DAN BORBE PROTIV HOMOFOBIJE I TRANSFOBIJE

Stop homofobiji!

FOKUS

Vrijeme je da se i u BiH i dr`ava i dru{tvo krenu boriti protiv homofobije i transfobije
samih medijskih ku}a, preko kulturnih institucija, politi~kih stranaka, preduze}a pa do obrazovnih ustanova i udru`enja, dru{tvena represija i strah ih ~ine u potpunosti nevidljivim. Javno deklarisanje (coming out, autovanje) vrlo ~esto mo`e da zna~i gubitak radnog mjesta, odbacivanje od porodice, maltretiranje i mobing od vr{njaka. Na{e susjedne dr`ave Srbija i Hrvatska su pokazale da LGBT osobe skoro na svakodnevnoj osnovi trpe fizi~ko nasilje, a takvi incidenti nisu nepoznati ni u Bosni i Hercegovini. No, upravo zbog toga, vrijeme je da se i u Bosni i Hercegovini i dr`ava i dru{tvo krenu boriti protiv homofobije i transfobije. Gejevi, lezbijske, biseksualne i transrodne osobe su gra|ani/ke kao i svi drugi, oni imaju svoje probleme i `elje, uspjehe i poraze, porodice i prijatelje i samo zato {to imaju druga~iju seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet ne smiju biti diskriminisani/e. Homofobija i transfobija su oznaka nezrelih dru{tava, a za nadati se da }e se Bosna i Hercegovina pokazati kao sve zrelija i zrelija. Postaju}i ~lanica Vije}a Evrope i na putu ka Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina se obavezala da }e po{tovati ljudska prava svih gra|ana/ki. I na tom putu nema kompromisa i hijerarhija. Dr`ava je du`na obezbijediti sigurnost i ravnopravnost svim gra|anima/kama, neovisno od njihove seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spola, etni~ke pripadnosti ili drugih li~nih karakteristika. Sarajevski otvoreni centar nam svima `eli sre}an Me|unarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije!
(Autor teksta je izvr{ni direktor Sarajevskog otvorenog centra, organizacije koja se zala`e za ljudska prava i politi~ku participaciju gra|ana BiH)

T

rinaestog maja Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine donijela je odluku po kojoj }e i Bosna i Hercegovina u budu}nosti obilje`avati 17. maj - Me|unarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije (IDAHO, www.dayagainsthomophobia.org). Zastupnici/e i delegati/kinje su jednoglasno usvojili ovu odluku te su pozvali/e sve institucije na dr`avnom ali i na ni`im nivoima da se jo{ ja~e bore protiv diskriminacije prema LGBT (lezbijkama, gej-mu{karcima, biseksualnim i transrodnim osobama) populaciji. Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine }e u budu}nosti ovaj dan obilje`avati kroz svoje aktivnosti… Ovako bi mogla glasiti vijest 2020. godine. Do danas, ni Parlamentarna skup{tina ni Predsjedni{tvo se nikad nisu ni oglasili kada su u pitanju LGBT prava. Naprotiv, sada{nji ~lan Predsjedni{tva Bakir Izetbegovi} je u

pro{losti znao izjavljivati kako “oni” misle}i na lezbijke i gejeve, , imaju pravo na svoju seksualnu orijentaciju tj. dezorijentaciju i kako }e se svim moralnim sredstvima boriti protiv utjecaja homoseksualaca na omladinu. Naravno, Izetbegovi} nije jedini politi~ar koji je tako reagovao, imamo veliki broj drugih politi~ara i politi~arki koji su u pro{losti direktno ili indirektno zagovarali predrasude, pa ~ak i mr`nju. Vjerske zajednice su poznate po svojim radikalnim stavovima (“ukoliko se krenu javno okupljati, mi to ne}emo mirno posmatrati”), a i mediji su znali {iriti mr`nju i predrasude. Me|unarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije se obilje`ava 17. maja, na dan kada je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 1990. godine homoseksualnost skinula sa liste bolesti. IDAHO se obilje`ava od 2005. a do da-

Pi{e: Sa{a GAVRI]

nas su ga zvani~no, izme|u ostalog, priznali parlamenti Evropske unije, [panije, Belgije, Ujedinjenog Kraljevstva, Meksika, Kostarike, Nizozemske, Francuske, Luksemburga i Brazila. Homoseksualne, biseksualne i transrodne osobe su skoro pa u potpunosti nevidljive u Bosni i Hercegovini. Iako se nalaze svuda, od

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

KOMENTARI
brov~ani se tako `ale kako su zbog bosanskog izlaza na more getoizirani i izolirani, pa ovih dana tra`e dovr{etak Pelje{kog mosta, od kojega je nova hrvatska vlast zbog visokih tro{kova odustala u korist koridora kroz Neum. “Tra`imo da se na{a @upanija pove`e s maticom zemljom!” ka`u u dubrova~koj , udruzi Pelje{ki most. “Previ{e je novca ve} ulo`eno, i uzalud bi bilo tro{iti na druga rje{enja. Posebno ako znamo da se namjerava ulagati u drugu dr`avu, politi~ku nesre|enu, s kojom imamo negativna povijesna iskustva. Stara poslovica ka`e da se na tu|u barku katran ne stavlja.” Tristo godina kasnije Dubrov~anima, eto, do{lo iz dupeta u glavu. Tampon zona prema Mlecima postala im tampon zona prema “matici zemlji” Zaboravili su, na. ime, da su sami “na tu|u barku katran stavljali” odnosno da su toj “drugoj dr`a, vi s kojom imaju negativna povijesna iskustva” Neum poklonili upravo oni. I to ba{ zato - nije li povijest divna jedna zajebancija? - da izbjegnu za susjede “drugu dr`avu s kojom imaju negativna povijesna iskustva” Pa sada tra`e Pelje{ki . most, malo du`i, ali zato mnogo skuplji put da se pove`u s “maticom zemljom” je, dnom dakle “politi~ki sre|enom dr`avom” s kojom valjda nemaju nijedno “negativno povijesno iskustvo” . Ne znam kako je u “nesre|enim dr`avama” ali za ~ovjeka koji bi zbog lo{ih his, torijskih iskustava dao dvjesto pedeset milijuna eura da bi vozio dvadeset pet kilometara vi{e, u sre|enijim se dr`avama kolokvijalno ka`e da je glup voza~. Pri~a o glupom voza~u pou~na je stoga pri~a o tome kako mala historijska nesmotrenost ponekad mo`e izroditi veliku, koja se poslije vrati o glavu, za tri ili tristo godina. Eto, recimo - kad smo ve} kod Neuma - sad se i tamo `ale na koridor autoceste kroz svoju op}inu, koja bi tako bila prepolovljena, odnosno, rekli bi Dubrov~ani, izolirana od “matice zemlje” . “Ako se izgradi koridor prema Dubrovniku, Neum }e se getoizirati i izolirati!” , izjavio je na~elnik Op}ine @ivko Matu{ko, pa ne budi lijen sastavio priop}enje. “Kori dor bi bio u po tpu nos ti za tvo ren, ogra|en `icom, a vozilima bi bilo zabranjeno zaustavljanje. Jezovita pri~a!” pi{e , ljuti na~elnik. “Energi~no se protivimo iz-

11

Od Neuma do nedraga
KOD KO@E

Z
Pi{e: Boris DE@ULOVI]

Glupo je tvrditi da autocesta ogra|ena `icom a svaka na svijetu je, nemojte re}i @ivku, ogra|ena `icom - neku op}inu getoizira i dijeli na dva dijela, jer bi u tom slu~aju i slavna Njema~ka odavno propala: Neum bi, naprotiv, “getoiziran i izoliran” bio upravo odustajanjem Hrvatske od autoceste kroz Neum i dovr{enjem Pelje{kog mosta. Glupo je, naime, kad zbog protivljenja neumskom koridoru - jer bi na njemu “vozilima bilo zabranjeno zaustavljanje” turistima na putu prema Dubrovniku uskrati{ svaku priliku da se u Neumu uop}e i ikad zaustave

vao me nekidan u dva iza pono}i Ko`o da ispri~a vic. Ima on taj obi~aj, zovne u gluho doba no}i iz kafane da ispri~a vic. Elem, krenuo Mujo autobusom kod Sulje u Tuzlu, taman pojeo burek i lijepo zadrijemao, kad kontrolor krenuo pregledavati karte. Dao mu Mujo kartu, a ~ovjek se uhvatio za glavu: “Haman, ~ovje~e, ovo je karta za Tuzlu, a ovaj autobus vozi u Neum!” “Ja glupa li voza~a, majkumujebem!” pravo popizdio Mujo. , I umjesto kod Sulje u Tuzli, zavr{io Mujo kod @ivka u Neumu. A svemu kriv glupi voza~. Duga je to, ali pou~na pri~a. [ta je bilo? Glupi voza~, majkumujebem, gre{kom odveo trgovce iz Venecije na tursku teritoriju. Zajebali ga Dubrov~ani, uputili ga na krivi, du`i put. U ta davna vremena, naime, nije Dubrovnik nikako volio Veneciju, dra`i su im bili i Osmanlije nego Mle~ani, pa sve gledali kako da ih zajebu. Kad je ~uo da mu se mleta~ki trgovci vrzmaju po avliji, popizdio veliki vezir Damat Ali Pa{a i na veselje dubrova~ke vlastele napao venecijanske posjede. Austrija, me|utim, na to objavila rat Carigradu, pa pustila Eugena Savojskog na Beograd. Razbio Ojgen Mustafa Pa{u, pao Beograd, Porta na kraju, {ta }e, 1718. potpisala Po`areva~ki mir, Habsburzi dobili turske zemlje ju`no od Save, a Venecija pojas od Plavna do Imotskog - uz samu granicu Dubrova~ke Republike! Udarili se onda Dubrov~ani po ~elu, pa sve gledaju}i kako da spase stvar - nije se tada jo{ znalo za onu da se “na tu|u barku katran ne stavlja” - dali Turcima komad zemlje s Neumom kao tampon zonu, samo da im pokvareni Mle~ani ne budu kom{ije. Sad }e od toga bogami ravno tri stotine godina, oti{li u me|uvremenu i Mle~ani iz Dalmacije i Osmanlije iz Bosne, a Neum do danas ostao bosanski. Da nije, eto, glupi voza~ odveo one venecijanske trgovce ravno na turske zemlje, ne bi smeteni Mujo na sarajevskom kolodvoru tri stotine godina kasnije s kartom za Tuzlu u{ao u autobus za Neum. Nego valjda za Gora`de. Pri~a o glupom voza~u pou~na je stoga pri~a o tome kako mala historijska nesmotrenost ponekad mo`e izroditi veliku, koja se poslije vrati o glavu, za tri ili tristo godina. Ve} dvadeset godina Du-

gradnji cestovnog pravca koji bi op}inu Neum dijelio na dva dijela na najvitalnijem dijelu njenog zale|a! Ponavljamo: `elimo razvijati dobru suradnju s na{im susjedima, Dubrovnikom i Metkovi}em, jer stjecajem povijesnih okolnosti, dijelimo Republiku Hrvatsku na dva dijela.” U priop}enju, primijetili ste i vi, nedostaje samo jedna zgodna kratka re~enica, ona kako “stara poslovica ka`e da se na tu|u barku katran ne stavlja” @ivko valjda . zaboravio. Kao {to je zaboravio da su im onomad i samima drugi “na barku katran stavljali” i da protivljenjem najkra}em cesto, vnom pravcu do Dubrovnika, koji bi ga, eto, “getoizirao i izolirao” Neum zapravo , - nije li povijest divna jedna zajebancija? - “getoizira i izolira” Grad koji im je prije tristo godina i omogu}io da se danas uop}e protive autocesti. Dobro, to mo`e biti historijski zlo~esto, ali nije historijski glupo. Re}i }u vam {to je glupo. Glupo je tvrditi da autocesta ogra|ena `icom - a svaka na svijetu je, nemojte re}i @ivku, ogra|ena `icom - neku op}inu getoizira i dijeli na dva dijela, jer bi u tom slu~aju i slavna Njema~ka odavno propala: Neum bi, naprotiv, “getoiziran i izoliran” bio upravo odustajanjem Hrvatske od autoceste kroz Neum i dovr{enjem Pelje{kog mosta. Glupo je, naime, kad zbog protivljenja neumskom koridoru - jer bi na njemu “vozilima bilo zabranjeno zaustavljanje” - turistima na putu prema Dubrovniku uskrati{ svaku priliku da se u Neumu uop}e i ikad zaustave. Ne znam kako je u sre|enijim dr`avama, ali za ~ovjeka koji od izolacije `uri pobje}i dvadeset pet kilometara du`im putem, i to zato {to je na onom kra}em zabranjeno zaustavljanje, u nesre|enim se dr`avama kolokvijalno ka`e da je glup voza~. Pri~a o glupom voza~u pou~na je stoga pri~a o tome kako mala historijska nesmotrenost ponekad mo`e izroditi veliku, koja se poslije vrati o glavu, za tristo ili tri godine. Mujo, recimo, zbog njega umjesto u Tuzli zavr{io u Neumu. Pa ostao tri stotine godina. I sam bog zna koliko bi siromah jo{ tamo ostao da mu na kraju “stjecajem povijesnih okolnosti” nisu minirali ku}u. Ja glupog voza~a, majkumujebem!

U OBJEKTIVU
Protesti u Frankfurtu
Njema~ki grad Frankfurt ju~er je bio blokiran, dok je policija rastjerivala demonstrante u centru grada po sudskom nare|enju prema kojem su morali napustiti podru~je koje okru`uje znak eura ispred Evropske centralne banke (ECB). Oko 40 grupa je protestovalo protiv mo}i banaka i politike osiroma{ivanja cijele Evrope. Protesti su trebali uzeti maha danas, na praznik banaka, za kada je planirano okupiranje centralnih trgova, a za sutra je bila planirana blokada ECB-a. Sud je zabranio mnoge od planiranih demonstracija, dok je za okupljanje u subotu dato odobrenje.
Reuters

IN MEMORIAM

Stanislav Kova~evi} Sta}o
Vijest o smrti Stanislava Sta}e Kova~evi}a duboko je potresla sve njegove kolege, drugove, prijatelje i poznanike u na{em gradu. Iz na{e sredine je oti{ao bard bosanskohercegova~kog novinarstva koji je svojim tekstovima u Oslobo|enju ostavio duboke tragove. Gotovo pune ~etiri decenije Sta}o je na stranicama ovog lista pratio zbivanja iz dru{tveno-politi~kog, ekonomskog, kulturnog i drugog `ivota i svojim novinarskim darom bilje`io. Bio je uvijek me|u prvim poslanicima pisane rije~i, u fabri~kim halama, me|u rudarima, solarima, gra|evinarima, poljoprivrednicima afirmi{u}i njihove uspjehe. Posebno je na{ Sta}o pratio kulturna zbivanja u na{em gradu. Radovao se svakoj novoj premijeri u Tuzlanskom narodnom pozori{tu, otvaranju novih {kola i fakulteta, a njegovi osvrti na likovni `ivot u ovoj sredini predstavljali su male eseje novinarskog zaljubljenika. Stanislav Kova~evi} je cjelokupni radni vijek proveo kao novinar i urednik u Dopisni{tvu Oslobo|enja u Tuzli. Sa tog mjesta je oti{ao u zaslu`enu mirovinu. Nikada se nije odvajao od svog Oslobo|enja pa je u tuzlanskim novinarskim krugovima predstavljao sinonim za ovaj list. Stanislav Kova~evi} je ro|en u Bosanskoj Kostajnici 1928. godine, ali je kao mali{an sa majkom stigao u Tuzlu, gdje je i proveo svoj radom ispunjen `ivot. Za svoj pregala~ki rad Stanislav Kova~evi} dobio je brojna odlikovanja i priznanja, a me|u ostalim i Novinarsku nagradu za `ivotno djelo Udru`enja novinara Bosne i HerD. R. cegovine.

12

OGLASI

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

13

KONTROLA LUPA VRATIMA Rezultati revizije boraca od 5. jula 2010. do 31. marta 2012.

BEZ MJESE^NIH NAKNADA OSTALO 3.378 KORISNIKA
Najvi{e FMB2 obrazaca kojim korisnici ostaju bez prava napravljeno je u Klju~u - 330, Sanskom Mostu - 290, Ljubu{kom - 208, Grudama - 74 U{tede u bud`etu 2.500.000 KM mjese~no Nezvani~no, 400 sada biv{ih korisnika pokrenulo upravni spor na Vrhovnom sudu FBiH
U periodu od 5. jula 2010. do 31. marta ove godine bez mjese~nih naknada ostalo je 3.378 osoba koje su u`ivale prava iz bora~ko-invalidske za{tite. Provedba zakona o reviziji boraca bez prava je ostavila 2.140 osoba za koje je napravljen obrazac FMB2, na Institutu za medicinsko vje{ta~enje FBiH lije~nici su ocijenili da 631 dosada{nji ratni vojni invalid ima procent invalidnosti ispod 20 posto te su, samim tim, izvedeni iz prava. Bez mjese~ne naknade ostalo je i 408 ratnih vojnih invalida koji se nisu pojavili na Institutu radi provjere procenta invalidnosti, a 199 osoba je bez mjese~ne naknade ostavio Inspektorat Ministarstva za bora~ka pitanja. movima se na uvid daju neformalne, nelegalne evidencije i to ba{ u op}inama u kojima je do{lo do drasti~nog pove}anja broja korisnika. Problem su i op}ine u kojima nema vojne dokumentacije i gdje su se potvrde izdavale na osnovu izjava dva svjedoka. U principu, revizija na terenu ima podr{ku, ali kad kontrolni timovi po~nu izdavati naloge za izdavanje obrasca kojim se korisnici izvode iz prava, tra`i se obustava revizije. Op{ta je ocjena da kantonalna ministarstva za bora~ka pitanja i bora~ke organizacije, osim {to kritikuju reviziju, nisu dovoljno anga`ovana. Kako god, formiran je poseban revizorski tim koji je, za sada, konostvario to pravo nezakonito. Recimo, za 150 korisnika povoljne penzije utvr|en je prestanak radnog odnosa zbog nedolaska na posao 2000. godine, a pravo na povoljnu mirovinu ostvarili su 2007. i to kao prekobrojni u Ministarstvu obrane FBiH. Ili, osobi prestane radni odnos na osnovu isteka roka raspolaganja i otkaznog roka, a povoljnu penziju ostvari kao prekobrojna. cu FMB2, kojim se korisnik izvodi iz prava. Najvi{e, 659, stiglo ih je iz Unsko-sanskog kantona, potom 405 iz Zapadnohercegova~kog, 182 iz Sarajevskog, 173 iz Srednjobosanskog, 172 iz Zeni~ko-dobojskog, 91 iz Livanjskog, 81 iz Hercegova~koneretvanskog, 60 iz Posavskog i 20 iz Bosanskopodrinjskog kantona. Dakle, najvi{e FMB2 obrazaca kojim korisnici ostaju bez prava napravljeno je u Klju~u - 330, Sanskom Mostu - 290, Ljubu{kom - 208, Grudama - 74, Jajcu - 72, Livnu - 69, Tuzli - 67, Posu{ju - 59... Nezvani~ne informacije ka`u da je 400 sada biv{ih korisnika pokrenulo upravni spor protiv Ministarstva za bora~ka pitanja na Vrhovnom sudu FBiH.
A. BE^IROVI]

Ferhadija simbol obnove povjerenja
Za mjenik pred sjedava ju}eg Pred stavni ~kog do ma Par la men tar ne skup{tine BiH Denis Be}irovi} sastao se ju~er sa muf tijom banjalu~kim Edhemom ef. ^amd`i}em i predstavnici ma Ri ja seta Islamske za jedni ce. Ferhadija treba biti simbol obnove povjerenja ne samo u Banjoj Luci nego i u cijeloj BiH. Upravo zbog toga, zbog njenog univer zalnog zna~aja, rekonstrukcija Ferhadije mora biti briga {ire dru{tvene zajednice, rekao je Be}irovi} i dodao kako je pora zno da su na tom pla nu za ka za li neki orga ni vlasti te da je “vri jeme da se po no vo svi akti vi ra mo”. Po ri je~i ma ^a md`i}a, gradnja banjalu~ke Ferhadije je na~in da se u fokus interesa ponovo vrati i ono {to se desilo u nedavnoj pro {losti, ali i pot vrdi stvarni mul tietni ~ki ka ra kter BiH.

Broj pet najvredniji
U principu, od 16 revizorskih timova koji su radili na terenu najvredniji je bio revizorski tim broj 5 u kojem rade Luka Babi}, Mirsad Dardagan, Danijel Vukovi} i Refik Kiselica. Oni su iz prava mjese~no, u

EU nastavlja pomagati policiju
Zamjenik {efa EUPM-a pukovnik Domeniko Paterna boravio je ju~er u BPK-u Gora`de. Sa ministrom unutra{njih poslova i komesarom policije BPK-a Gora`de Nusretom Sipovi}em i E{refom Huri}em razgovarao je o najavljenom okon~anju misije Evropske policije u BiH te daljnjim vidovima pomo}i koje EU namjerava pru`iti u cilju ja~anja doma}ih kapaciteta. - Tu pomo} policija mo`e tra`iti u okviru projekata IPA, jer }e EUPM naslijediti druga~iji pristup Evropske unije. Te budu}e aktivnosti odnose se na tzv. projekte IPA i stvaranje jedinice u okviru kancelarije specijalnog predstavnika EU, ka zao je Paterna. Kako je najavljeno, EUPM misiju u BiH zavr{ava 30. juna. A. H.

La`ne potvrde
Do sada su obra|ena 722 FMB2 obrasca (kojim se korisnici izvode iz prava) i ra~un je pokazao da je, samo na osnovu toga, mjese~na u{teda u bud`etu FBiH 900.000 KM, pa je za o~ekivati da }e za 2.140 korisnika koji ostaju bez prava u{tede biti oko 2.500.000 KM mjese~no. Ovo su, ukratko, i finansijski rezultati revizije koju je Ministarstvo za bora~ka pitanja radilo u re~enom periodu. Revizija je otkrila i za{to je pove}an broj korisnika u provo|enju zakona o pravima boraca. Problem su, zaklju~eno je, la`ne potvrde o pripadnosti i okolnostima stradanja, te uvjerenja o vr{enjima komandnih du`nosti. Potvrde koje su slu`ile za sticanje prava pisane su suprotno sa postoje}im vojnim evidencijama koje su nea`urne, nestru~no vo|ene, nepouzdane. [tavi{e, ustanovljeno je revizijom, postoje op}ine u kojima nema ni minimum vojnih evidencija potrebnih za obavljanje revizije. Umjesto toga, kontrolnim ti-

Institut iz prava izveo 631 RVI-ja
Na Institutu za medicinsko vje{ta~enje FBiH 3.620 ratnih vojnih invalida i{lo je na provjeru invalidnosti. Tako ih je 706 dobilo manji procent invalidnosti, 631 je progla{en ratnim vojnom invalidom ispod 20 posto i time je ostao bez mjese~ne naknade. Invaliditet je pove}an za 22 ratna vojna invalida. Ina~e, planirana dinamika pregleda stradalnika rata od 2.000 mjese~no jo{ nije dostignuta. Naime, korisnici prava izbjegavaju do}i na ocjenu invalidnosti na Institut. Kako god, Ministarstvo za bora~ka pitanja FBiH je od Instituta zatra`ilo da izdaju {ira i kvalitetnija obrazlo`enja kada ratnim vojnim invalidima skidaju procent invalidnosti kako predmeti ne bi padali na sudu. Nezvani~no, pokrenuto je 500 sudskih sporova, a odgovori na tu`be su proslije|eni kantonalnim sudovima. Institut radi 120 predmeta dnevno. trolisao 3.912 takozvanih povoljnih penzionera, onih koji su u prijevremenu mirovinu oti{li po uredbama Vlade FBiH. Kontrole su napravljene u Konjicu, Biha}u, Bosanskom Petrovcu, Biha}u, op}ini Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Bosanska Krupa, Bu`im, Cazin, Velika Kladu{a, Kladanj, @ivinice, Mostar, Tuzla, Travnik... I bez takve je mirovine ostalo 267 korisnika. Revizijom povoljnih penzionera spoznalo se da je veliki broj takvih penzionera prosjeku, izvodili 28 korisnika, potom tim broj 4 (mjese~no izvodili iz prava 23 korisnika), a revizorski timovi broj 2 i 13 nikoga nisu izveli iz prava. Grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze su pro{le godine (2011) Sektoru za normativno-pravne poslove Ministarstva dostavile 1.967 uvjerenja na obras-

Ministar Zukan Helez

BPK Gora`de

Klub za tra`enje posla
Klub za tra`enje posla, u sklopu Slu`be za zapo{ljavanje BPKa Gora`de, po~eo je sa obukom prve grupe nezaposlenih osoba. Obuka }e trajati tri sedmice, a nakon toga nezaposleni }e imati ve}u {ansu da prona|u posao. - Klub je otvoren po~etkom maja, a na ovom mjestu nezaposlene mlade osobe imaju priliku da sti~u znanja i vje{tine kako bi bile konkurentnije na tr`i{tu rada, ka`e Senija Had`i}, stru~ni saradnik za posredovanje u zapo{ljavanju. Aktivnosti Kluba traju tri sedmice za jednu grupu. U septembru pro{le godine u Gora`du je otvoren Ciso centar za informisanje i savjetovanje mladih. Kroz centar su do sada pro{le 762 nezaposlene osobe, od kojih je 259 prona{lo zaposlenje. U Klubu za nezaposlene obuka traje znatno du`e nego u Ciso A. H. centru.

Delegacija iz Merilenda u BiH
Ministar odbrane Muhamed Ibrahimovi} i zamjenica ministra odbrane Marina Pende{ sa saradnicima primili su ju ~er de le ga ci ju Na ci onal ne garde Savezne dr`ave Merilend (SAD) koju je predvodio komandant generalmajor James Adkins. Delegacije su razgovarale o bilateralnoj saradnji Bosne i Hercegovine i Savezne dr`ave Merilend. Izra`ena su o~ekivanja da }e se Program dr`avnog par tnerstva koji se dosada realizovao kroz vojnu saradnju unaprijediti i na civilni sektor, javila je Fena.

14

CRNA HRONIKA
Dvije osobe su povrije|ene u tu~i koja je preksino} izbila u Gornjim Pascima kod Tuzle. Prema informaciji iz MUP-a TK-a, u ovom sukobu su u~estvovali E. F. (1975) i E. S. (1989), kod kojeg su konstatovane lak{e povrede. O stepenu povreda drugog u~esnika tu~e ljekari tuzlanskog UKC-a se nisu izjasnili. Obojica su nakon ukazivanja pomo}i privedeni u prostorije PU Tuzla radi kriminalisti~ke obrade.

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Povrije|eni u tu~i

La`nom potvrdom do licence ispitiva~a

Slu`benici CJB-a Trebinje dostavili su Okru`nom tu`ila{tu Trebinje izvje{taj protiv R. D. iz Gacka, koji se sumnji~i za falsifikovanje ili uni{tavanje poslovnih knjiga ili isprava. Naime, R. D. se tereti da je la`nu potvrdu o obavljanim poslovima voza~a instruktora upotrijebio kao pravu te je prilo`io nadle`nom ministarstvu kako bi dobio licencu ispitiva~a iz upravljanja motornim vozilima, potvr|eno je iz trebinjske policije.

Nakon udesa u Sarajevu

Hajdarevi} i Titori} u stabilnom stanju
Muamer Hajdarevi} (32) i Edin Titori} (42), koji su te{ko povrije|eni u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u utorak kasno poslijepodne u sarajevskoj Ulici D`emala Bijedi}a, ju~er su bili u stabilnom stanju. Kako nam je potvrdila Biljana Jandri}, portparol Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, obojica su preksino}, nakon prijema u ovu zdravstvenu ustanovu, po{to su im konstatovane te{ke povrede u vidu politrauma, operisana, te zadr`ana na lije~enju na Klinici za ortopediju i traumatologiju. “Titori} je stabilan, ali je i dalje u te{kom stanju te je na Intenzivnoj njezi” precizirala je Jandri}eva. , Osim Hajdarevi}a i Titori}a, podsje}amo, u istom udesu lak{e su povrije|eni D`enan Gagula (30), koji je, nakon ukazane pomo-

EKSPLOZIJA U CENTRU SARAJEVA

Mladi} aktivirao

ru~nu bombu
Povrije|eni Z. S. zadobio vi{e povreda nanesenih gelerima
Dvadesetdevetogodi{nji Z. S. povrije|en je u srijedu popodne kada je u jednom prolazu, u Ulici Hazima [abanovi}a do broja 2, kod Maksiofacijalne hirurgije u Sarajevu, aktivirao ru~nu bombu. Policija je o ovom doga|aju obavije{tena u 17 sati, a 20 minuta kasnije povrije|eni mladi} primljen je u KUM bolnice Ko{evo, gdje su ljekari konstatovali da je zadobio vi{e povreda nanesenih gelerima, po rukama, nogama i glavi. Nakon {to su mu operativnim putem geleri izva|eni, Z. S. je zadr`an na lije~enju. Tokom uvi|aja na mjestu doga|aja policija je prona{la ka{iku bombe i tragove krvi, te do{la do saznanja da je mladi} bio u dru{tvu kada je aktivirao
Klinika za ortopediju i traumatologiju: Edin Titori} na Intenzivnoj njezi

}i, otpu{ten na ku}no lije~enje, a prema informaciji iz policije, i Refik Be{lagi} (38). Do ove nesre}e je, kako smo ve} objavili, do{lo prilikom sudara BMW-a, kojim je upravljao Hajdarevi}, i kombija renault trafic, za ~ijim volanom se nalazio Be{lagi}.
L. S.

Policija tokom uvi|aja prona{la ka{iku bombe

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Srbijanac poku{ao podmititi bh. grani~ara
Dr`avljanin Srbije A. F. zaradio je krivi~nu prijavu jer je u srijedu na me|unarodnom grani~nom prelazu Karakaj poku{ao podmititi slu`benika Jedinice grani~ne policije Zvornik. Naime, grani~ar je tokom kontrole suvoza~a u audiju, bh. registarskih oznaka, ustanovio da se radi o dr`avljaninu Srbije A. F, koji je na uvid predo~io izbjegli~ki karton jer u na{oj zemlji boravi po osnovu priznatog izbjegli~kog statusa. Me|utim, kako A. F. nije ispunjavao uslove, odbijen mu je izlaz iz BiH, nakon ~ega je on slu`beniku Grani~ne policije ponudio 40 KM da ga pusti da iza|e iz na{e zemlje, potvr|eno je iz GPBiH. Zbog sumnje da je A. F. po~inio krivi~no davanje mita, o doga|aju je obavije{ten tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva Bijeljina, koji je nalo`io da se nov~anice oduzmu i dostavi izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu. L. S.

bombu. Iako je on izjavio da je poku{ao samoubistvo, u razgovoru sa o~evicima doga|aja inspektori policije su do{li do saznanja da se Z. S. mo`da i nije imao namjeru ubiti, te je osumnji~en za izazivanje op{te

opasnosti i bi}e li{en slobode. Sre}om, niko osim njega nije povrije|en. Navodno se radi o labilnoj osobi koja je svojevremeno poku{ala da zapali svoj stan.
D. P.

BR^KO Dan poslije poku{aja ubistva supruge

Danijel An|eli}
Dvadesetsedmogodi{nji Danijel An|eli} iz naselja Brodu{a u Br~kom nakon hap{enja je smje {ten na Odjel hi rur gi je br~anske bolnice, gdje se nalazi i njegova supruga Merima, koju je u utorak izbo kuhinjskim no`em. Naime, on je nakon napada na suprugu pobjegao te se, kako se ispostavilo, poku{ao ubiti. je potvr|eno da }e An|eli} biti saslu{an nakon oporavka, a iz bolnice nam je re~eno da se radi o vi{e posjekotina po rukama i trbuhu, koje je An|eli} sam sebi nanio. U policiji navode da su An|eli}eve povrede lak{e prirode, te je u bolnici pod nadzorom policajaca. U istom odjelu oporavlja se Merima An|eli}, koja je nakon bra~ne sva|e sa Danijelom navodno zadobila 15-ak povreda no`em. Oboje su van `ivotne opasnosti. Merimina majka Jasminka Memi{evi} ispri~ala je, podsje}amo, da je u utorak oko 2.30 sati ~ula zapomaganje k}erke, koja je kroz jecaje molila Danijela da je

poku{ao samoubistvo
ne tu~e. Jasminku je, naime, k}erka pozvala mobitelom.

Rasvijetljena plja~ka kladionice

Priveden Hakija Bege{t

Dvadesetpetogodi{nji Hakija Bege{t uhap{en je preksino} u Jo{ani~koj ulici u Vogo{}i te predat policajcima Prve sarajevske PU zbog sumnje da je u ponedjeljak nave~er oplja~kao sportsku kladionice Bet Live u sarajevskoj Ulici bra}e Begi}. U tu kladionicu, kako smo ve} objavili, upao je maskirani plja~ka{ koji je, prijete}i pi{toljem, od uposlenice oteo oko 600 KM, a onda pobjegao.

O hap{enju Bege{ta obavije{ten je de`urni tu`ilac sarajevskog Tu`ila{tva, a protiv osumnji~enog }e, kako je saop}eno iz policije, biti preduzete zakonom predvi|ene mjere. Ina~e, Hakija Bege{t je odranije poznat sarajevskoj policiji. U oktobru pro{le godine je, podsje}amo, hap{en zbog poku{aja kra|e. Naime, tada je zate~en u Ulici Patriotske lige dok je obijao BMW u vlasni{tvu O. O. iz Sarajeva. Dva mjeseca ranije, preciznije u avgustu 2011, privo|en je u istrazi eksplozije u naselju Soukbunar, nakon ~ega je priznao da je bacio bombu pred ku}u Asima, Hilme i [emsudina Kr{e. L. S.

Uzela dijete
Majka je poslije tre}eg poziva po{la da vidi {ta se de{ava, a kada je otvorila vrata, vidjela je krvavu k}erku kako izlazi iz ku}e. Za njom je i{ao Danijel i, prema Jasminkinim tvrdnjama, zamahnuo je no`em da je jo{ jednom ubode. Jasminka je novinarima ispri~ala da je uspjela da ga udari stolicom i utr~i u ku}u da uzme dijete, da ga ne bi povrijedio. Danijel je potom pobjegao iz ku}e i, dok se skrivao, po svemu sude}i je istim no`em kojim je napao suprugu, nanio povrede i sebi, vjerovatno poku{avaju}i da se ubije. D. P.

Povrede ruku i stomaka
Policajci su, kako smo ju~er objavili, u utorak nave~er An|eli}a prona{li i uhapsili u naselju Brodu{a, na osnovu informacija koje su im pru`ili gra|ani. Prema rije~ima Gorana Luji}a, {efa br~anske policije, An|eli} je imao povrede zbog kojih je smje{ten u bolnicu. Iz Tu`ila{tva nam

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

CRNA HRONIKA
Slu`benici bijeljinskog CJB-a prona{li su i oduzeli 538 stabljika indijske konoplje, prenijela je Srna. Ovaj zasad pripadnici Odjeljenja za spre~avanje organizovanog kriminaliteta i korupcije su, postupaju}i po prikupljenim saznanjima, prona{li na imanju ^. T. Rad na ovom slu~aju je u toku, nakon ~ega }e Okru`nom tu`ila{tvu biti dostavljen izvje{taj protiv vlasnika imanja zbog neovla{tene proizvodnje i prometa droga.

15

Otkriven zasad indijske konoplje

Ukradeno vozilo katoli~kog sve{tenika

U mjestu Ti{ina kod Bosanskog [amca preksino} je ukradena {koda oktavija u vlasni{tvu katoli~kog sve {te ni ka, pot vr|eno je iz CJB-a Doboj. Automobil je, saznajemo, vla sni {tvo fra Jo se Or{oli}a, a bio je parkiran u dvori{tu @upnog ureda u naselju Ti{ina. Odmah nakon prijave policija je izvr{ila uvi|aj te zapo~ela potragu za vozilom i kradljivcem.
L. S.

STRAVI^NA NESRE]A KOD PRIJEDORAl Poginuli 17-godi{nji voza~ i 18-godi{njakinjal

D

Ku}a porodice Kolund`ija: Golf izvu~en pomo}u bagera

Automobil potpuno uni{ten

vije osobe, od kojih je jedna maloljetna, poginule su, a jedan maloljetnik je povrije|en kada je preksino}, pola sata poslije pono}i, u mjestu Omarska kod Prijedora, golf 5 sletio sa regionalnog puta Lamovita - Bronzani Majdan te udario u ku}u, potvr|eno je iz banjalu~ke policije. Voza~ golfa Ivan Sekuli} (17) iz Omarske i suvoza~ica Dajana Gruban (18) iz Lamovite, kako saznajemo, stradali su na mjestu, dok je povrije|en Bo`idar Predojevi} (17) iz Gradine kod Prijedora. Uvi|ajem je utvr|eno da je do nesre}e, najvjerovatnije, dotoga po~eo prevrtaVJERIDBA {lo kada je voza~ golfa, kote se kraju Dajana Gruban ti zabio na ku}u ji se kretao regionalnim u uskoro se putem iz Lamovite porodice Koprema Bronzanom namjeravala udati, a lund`ija. vozilo u kojem je Majdanu Omarskoj, Sekuli} i prilikom preticanja poginula, prije nekoliko Predojevi} su izgubio kontrolu nad se te no}i vramjeseci joj je, kao upravlja~em te vozi}ali sa koncerro|endanski lom sletio s ceste na njita Ace Lukasa, poklon, kupila vu. Automobil se nakon koji je odr`an na baka

Golf se zabio u ku}u
Ivan Sekuli} i Dajana Gruban stradali na mjestu, povrije|en 17-godi{nji Bo`idar Predojevi} • Do{la po prijatelje i maloljetniku dala da vozi
velikom gradskom trgu u Prijedoru u sklopu proslave Dana op{tine Prijedor. Na povratku ku}i, dio puta su pre{li taksijem, a potom nazvali Dajanu Gruban da do|e vozilom po njih. Kada je do{la, djevojka je Sekuli}u dala da vozi golf, iako je maloljetan i nije imao polo`en voza~ki ispit. Prilikom preticanja maloljetnik je izgubio kontrolu, te pri brzini ve}oj od 100 kilometara na sat izletio sa ceste. Tokom prevrtanja auta, sa zadnjeg sjedi{ta je prvo ispao Predojevi}, koji je zadobio lak{e povrede, a potom Sekuli} i Grubanova, koji su udarili u zid ku}e te stradali na mjestu. Od siline udara golf se zabio u ku}u i izva|en je uz pomo} bagera. Na mjestu gdje se vozilo zabilo u ku}u je dnevni boravak, te je sre}a da se u toj prostoriji u vrijeme udesa nije nalazio niko od ~lanova porodice Kolund`ija. Nastradala Dajana Gruban, kako se moglo ~uti, uskoro se namjeravala udati, a za subotu je bila planirana vjeridba. Vozilo u kojem je poginula, prije nekoliko mjeseci joj je, kao ro|endanski poklon, kupila baka. D. PAVLOVI] ubiti nevjen~anu suprugu Snje`anu Ma|ari} (32), koja ga je nedavno napustila. Incident se desio u ponedjeljak u prnjavorskom kafi}u Stela 3. Lazi} je u{ao u kafi} i sjeo za stol, a potom rekao Snje`ani, koja je bila za {ankom, da mu se pridru`i. Ona je to odbila rekav{i mu da nema vi{e ni{ta sa njim, nakon ~ega je on pri{ao i zabo joj lova~ki no` u stomak. No` je ostao u njenom tijelu, a Lazi} je mirno iza{ao napolje i ubrzo se predao policiji. Cijela porodi~na drama desila se pred o~ima @eljkovog i Snje`aninog djeteta, koje je bilo u kafi}u. D. P.

Suspendovan pripadnik Grani~ne policije

Banja Luka

Nelegalni ulazak u BiH naplatio 100 eura
Direktor Grani~ne policije BiH Vinko Duman~i} ju~er je privremeno, preciznije do okon~anja pokrenutog postupka, suspendovao policijskog slu`benika P. M. (1969) sa poslova i zadataka u Jedinici grani~ne policije Ora{je, a koji se sumnji~i za te`e povrede slu`bene du`nosti. P. M. je, prema informaciji iz GPa BiH, s ciljem sticanja finansijske koristi, a suprotno interesima i ciljevima slu`be, 2. maja na Me|unarodnom grani~nom prelazu [amac u zamjenu za novac putnicima u fiatu, njema~kih registracija, B. F, B. E, B. I. i B. A. sa Kosova, koji nisu imali odgovaraju}e vize za ulazak, boravak ili tranzit preko teritorije BiH, omogu}io ulazak u na{u zemlju. “P. M. nije izvr{io grani~nu kontrolu opti~kim ~ita~em putnih isprava, za {ta je od voza~a B. F. tra`io, a potom i dobio 100 eura” saop}eno , je iz Grani~ne policije uz napomenu da je njihova disciplinska komisija 14. maja protiv tog grani~ara pokrenula disciplinski postupak zbog sumnje da je po~inio te`e povrede

slu`bene du`nosti i to: neizvr{avanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepa`ljivo izvr{avanje slu`benih zadataka, pona{anje koje naru{ava ugled policijskog organa i zloupotreba slu`benog polo`aja. Iz Grani~ne policije BiH su istakli da i dalje pokazuju odlu~nost u borbi protiv korupcije, pa tako i u vlastitim redovima, te ponovo pozvali gra|ane da im u tim nastojanjima pomognu i prijave eventualna saznanja o ovakvim ili sli~nim L. S. doga|ajima.

Pritvoren slu`benik prnjavorske policije
Sudija za prethodni postupak Okru`nog suda Banja Luka odredio je jednomjese~ni pritvor @eljku Lazi}u (43), dr`avnom slu`beniku zaposlenom u Policijskoj stanici za bezbjednost saobra}aja Prnjavor. Lazi} je, podsje}amo, osumnji~en da je poku{ao

16

REGION
VIJESTI

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

HRVATSKA Aktualiziran problem Ljubljanske banke

[tedi{e bez novca idu u EU
Njema~ka tu`ila Makedoniju
Na Evropskom sudu za ljudska prava trenutno se odr`ava saslu{anje u slu~aju njema~kog dr`avljanina kojeg je CIA nezakonito privela i zato~ila u tajni zatvor u Afganistanu, {to je jedna od najve}ih sramota za ameri~ki rat protiv terorizma. Halid el-Masri, koji je libanskog porijekla, ka`e da su ga brutalno ispitivali ~etiri mjeseca u tajnom zatvoru koji dr`i CIA u Afganistanu nakon {to su ga oteli u Makedoniji 2003. godine, javila je Fena. CIA-ini agenti su mislili da je on jedan od osumnji~enih za terorizam, podsje}a AP. On ka`e da je {trajkovao gla|u 27 dana, nakon ~ega su ga vratili u Evropu i ostavili u napu{tenoj planinskoj regiji u Albaniji. Vlasti u Makedoniji negirale su bilo kakvu upletenost u slu~aj s otmicom ElMasrija. Saslu{anje pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu ti~e se ElMasrijevog slu~aja protiv makedonskih vlasti zbog njihovog u~estvovanja po vi{e ta~aka zloupotrebe ljudskih prava u vezi s njegovom otmicom.

Hrvatska izri~ito isti~e o~ekivanja da pitanje Ljubljanske banke ni na koji na~in ne bude povezano s odlukom slovenske strane o ratifikaciji ugovora o pristupanju Europskoj uniji
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Problem slovenskog duga {tedi{ama Ljubljanske banke ponovo se aktualizira u hrvatskoj javnosti. Sada u svjetlu predstoje}e slovenske ratifikacije ugovora o pristupanju RH Europskoj uniji. Hrvatska izri~ito isti~e o~ekivanja da pitanje Ljubljanske banke ni na koji na~in ne bude povezano s odlukom slovenske strane o ratifikaciji.

Raniji dogovor
No, pitanje je to svih pitanja za oko 144.000 hrvatskih gra|ana, koji su ostali bez svojih deviznih u{te|evina. Taj dug je prije 20-ak godina iznosio samo 320 milijuna tada{njih DEM. No zbog neisplate i kamate, dug je u me|uvremenu narastao na vi{e stotina milijuna eura, a, po nekim izvorima, radi se o dugu od ~ak nekoliko milijardi eura. Naga|a se kako bi vra}anjem novca {tedi{ama Ljubljanske banke Slovenija bila prili~no financijski destabilizirana. Zato je povrat ovog novca jo{ komplicirana pri~a bez skorog kraja. Premijeri dviju dr`ava Zoran Milanovi} i Janez Jan{a, nakon susreta prije nekoliko dana u Mariboru, konstatirali su da nerije{enih pitanja izme|u Slovenije i Hrvatske nema te da }e se preostala sporna pitanja rje{avati na tehni~koj razini. [to se ti~e dinamike ratifikacije, prema Jan{inim rije~ima, ovaj postupak u Sloveniji treba biti dovr{en do po~etka druge polovice idu}e godine. Nakon mariborskog sastan-

Milanovi} i Jan{a: Slovenija pitanje starih deviznih {tedi{a smatra sukcesijskim problemom

Pobuna kamiond`ija iz Novog Pazara
Kamiond`ije iz Novog Pazara blokirale su ju~er kamionima magistralni put Ra{ka - Novi Pazar, izra`avaju}i nezadovoljstvo zato {to ne mogu da prevoze robu na Kosovo preko prelaza Jarinje i Brnjak, zbog ~ega imaju velike materijalne gubitke. Na podru~ju Novog Pazara registrovano je vi{e od 3.000 kamiona koji se naj~e{}e bave {pediterskim uslugama za veliki broj firmi iz Srbije.

MILIJARDE Dug je prije 20-ak godina iznosio samo 320 milijuna tada{njih DEM. No zbog neisplate i kamate, dug je u me|uvremenu narastao na vi{e stotina milijuna eura, a, po nekim izvorima, radi se o dugu od ~ak nekoliko milijardi eura
ka, slovenski premijer je tako|er pozdravio stav hrvatske Vlade u vezi s rje{enjem pitanja {tedi{a Ljubljanske banke, to jest, stajali{te da sve ostaje kao {to je bilo dogovoreno u trenutku kada

je Hrvatska zatvarala pregovore o pristupanju EU. Biv{a HDZ-ova vlada, s Jadrankom Kosor na ~elu, pristala je tada da se ovaj problem rije{i na me|unarodnoj razini, a ne di rek tnim spo ra zu mom izme|u dviju dr`ava. Ovo je u Mariboru Milanovi} komentirao, rekav{i da obveze koje je Hrvatska preuzela u nedavnoj pro{losti obvezuju i sada{nju Vladu RH. Kako je rekao, bez ula`enja u detalje i u korisnost tih mjera, jer da je za Hrvatsku to sad nebitno. Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije u posebnom priop}enju objavilo je nedavno ponovljeno stajali{te kako pitanje starih deviznih {tedi{a nekada{nje Ljubljanske banke smatra sukcesijskim problemom. Po stru~nim tuma~enjima, novac je vlasni{tvo, a vlasni{tvo

ne zastarijeva, pa kada je takvo pitanje nerije{eno, uvijek postoji {ansa da }e se rije{iti. Me|utim, prema interpretacijama iz Slovenije, Ljubljanska banka ~ak potra`uje odre|ena sredstva od novonastalih dr`ava na teritoriju ex-Yu, tako|er po slovenskim izvorima, novac iz trezora Ljubljanske banke navodno je zavr{io u Narodnoj banci Jugoslavije, odnosno SFRJ.

Gra|ani izgubili
Svoj problem poku{ala je svojevremeno samoinicijativno raspe tlja ti sku pi na hrvat skih gra|ana ko ja je os ta la bez u{te|evina u Ljubljanskoj banci, tako {to je pokrenula postupak pred Sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Ali u tom predmetu nije odlu~eno u korist hrvatskih gra|ana.
Jadranka DIZDAR

Kosovo poručilo Srbiji

Tatonovi tu`ili Srbiju za 300.000 eura
Porodica Bricea Tatona, koji je nasmrt pretu~en u Beogradu 2008, podnijela je tu`bu protiv Srbije, kojom tra`i od{tetu od 300.000 eura, prenosi Srna. Preko opunomo}enika porodice Taton, tu`ba protiv Vi{eg suda u Beogradu zapravo je podnijeta protiv Ministarstva unutra{njih poslova. Advokat Slobodan Ru`i} je rekao da je podnio tu`bu po{to se Republi~ko javno pravobranila{tvo u roku od 60 dana nije izjasnilo o mogu}nostima za mirno rje{enje, odnosno sporazumom. Brice Taton je nasmrt pretu~en u centru Beograda neposredno pred fudbalsku utakmicu Par tizan - Tuluz, koju je kao navija~ francuskog tima do{ao da prati. Zbog tog zlo~ina su huligani, mahom navija~i Par tizana, osu|eni na kazne zatvora od ~etiri do 15 godina.

Srbi sa sjevera ne}e dijalog sa Pri{tinom
Dr`avni sekretar Ministarstva za Kosovo Oliver Ivanovi} ka`e da se jedino kroz dijalog mo`e do}i do konkretnog dogovora o statusu Kosova i sjevera. - Pri{tina je svjesna da ne mo`e imati uticaj i suverenitet na sjeveru i pod pritiskom dijelova me|unarodne zajednice lansira novi plan, ali mora biti svjesna kakav god plan ponudila, makar i najbolji, idealan, Srbi i Srbija ga ne}e prihvatiti, kazao je Ivanovi}. On je to rekao komentari{u}i najavu da }e kosovska Vlada u septembru ponuditi plan za dijalog o sjeveru, kojim taj dio Kosova `eli da integri{e u ustavnopravni sistem zemlje, a realizova}e ga kroz dijalog sa predstavnicima Srba sa sjevera. Prema tom planu, u zavr{noj fazi u dijalog treba da se uklju~i i Beograd kako bi osigurao da se dogovor po{tuje.

Potreban politi~ki okvir za status Kosova

Prema njegovim rije~ima, taj plan }e biti neprihvatljiv sve dok se kroz dijalog ne do|e do konkretnog dogovora koji bi predstavljao politi~ki okvir za status Kosova i sta-

tus sjevera. - Pri{tina lansiranjem planova za integraciju sjevera `uri ne bi li pobolj{ala poziciju prije nego {to do|e do pregovora, ocijenio je on.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012. Nastavljena hap{enja u Sloveniji

REGION

17

Srbijanac trgovao oru`jem
Slovena~ka policija uhapsila Velibora Popovi}a, jednog od klju~nih {vercera oru`ja, koje je trebalo u Francuskoj biti zamijenjeno za drogu
Policija u Sloveniji uhapsila je Beogra|anina Velibora Popovi}a, vo|u grupe od 60 ljudi koja je trgovala oru`jem. Sumnja se da je oru`je, koje su u Francuskoj razmjenjivali za drogu, bilo namijenjeno teroristima. Popovi} u Francuskoj ima stalno prebivali{te.

Porijeklo iz BiH
Sumnja se da je Velibor Popovi} naru~io veliku koli~inu vojnog oru`ja i eksploziva, koje je dovezeno iz BiH, a uskladi{teno u slovena~kim Spodnjim Bitnjama, odakle ga je 35-godi{nji Daniel Stojanovi} odvezao u Francusku. Na putu ka Francuskoj su ga, pro{log novembra, zaustavili italijanski policajci i kod njega prona{li veliku koli~inu oru`ja i plasti~nog eksploziva. trgovine oru`jem i drogom, a krivi~ne prijave podnijete su protiv 47.

Dvoje mrtvih u padu aviona
Dvije osobe smrtno su stradale u nesre}i malog sportskog aviona dvokrilca koji se ju~er ujutro sru{io nedaleko od u{}a Neretve. Poginuli su Stjepan Vlahovi} Pa~e (57) iz Komina i Matea Bebi} (24) iz Metkovi}a, prenose agencije. Avion je vlasni{tvo Stjepana Vlahovi}a, a u trenutku nesre}e pilotirala je Matea Bebi}, ina~e in`enjer aeronautike. Uvi|aj }e nastaviti Agencija za istra`ivanje nesre}a i ozbiljnih nezgoda aviona, saop}ila je PU dubrova~ko-neretvanska, tako da je za sada nepoznat uzrok pada aviona. Policija je dojavu o nesre}i zaprimila od o~evidaca, nakon ~ega je na mjesto doga|aja upu}ena i Hitna medicinska pomo} iz Plo~a, no unesre}enima nije bilo spasa. Ljekar Dragan Konti} mogao je samo konstatirati smrt. - Rije~ je o te{kim ozljedama glave, vratne kralje{nice i lomovima ekstremiteta, a uzrok smrti najvjerojatnije je unutarnje krvarenje, kazao je Konti}.

Vo|a grupe
Slovena~ka policija izvela je, ~etiri dana nakon {to je uhap{eno 60 osoba, jo{ jednu veliku akciju protiv organizovanog kriminala u kojoj je, kako javljaju lokalni mediji, uhap{en vo|a grupe koja se bavila trgovinom oru`jem u regionu i EU. Dnevni list Slovenske novice pi{e da je policija u utorak u gradu Kokrici, 30 kilometara sjeverno od Ljubljane, uhapsila Velibora Popovi}a, koji je bio glavni organizator trgovine oru`jem, prenosi novinska agencija STA. Popovi} je, navodno, naru~io oru`je i eksplozive iz Bosne i Hercegovine, koje je trebalo da proda u Francuskoj za drogu, a ovaj tovar, koji je ~inilo 17 pu{aka, 19 pi{tolja, 700 komada mu-

35 kilograma droge
Slovenija se obra~unava s mafijom

nicije i 4,3 kilograma plasti~nog eksploziva, na putu ka odredi{tu zaplijenila je italijanska policija, pi{u i Novice i Delo. Policija je saop{tila da je rije~ o izuzetno velikoj koli~ini oru`ja koja daleko prevazilazi potrebe kriminalne grupe, pa se sumnja da je bilo namijenjeno teroristima. Ranije je re~eno da su francuske vlasti ve} pokrenule is-

tragu kako bi se utvrdilo da li je ovo oru`je bilo namijenjeno za teroristi~ke akcije. Pripadnici grupe, koja je trgovala oru`jem za drogu, mogu da budu osu|eni na najvi{e 15 godina zatvora. U do sada najve}oj akciji hap{enja u Sloveniji, u kojoj je u petak u~estvovalo 350 policajaca, privedeno je 60 osoba zbog

Za 20 osoba odre|en je pritvor, dok su tri osobe u ku}nom pritvoru, a u ovoj akciji zaplijenjeno je oko 35 kilograma droge i ve}a koli~ina oru`ja te gotovog novca. Osumnji~eni su formirali kriminalnu grupu koja je djelovala u Sloveniji, EU i na zapadnom Balkanu, a istraga je pokrenuta jo{ 2010. u saradnji sa drugim zemljama.

Boris Tadi}, predsjedni~ki kandidat koalicije Izbor za bolji `ivot

Nikoli} naru{ava ugled Srbije
Predsjedni~ki kandidat koalicije Izbor za bolji `ivot Boris Tadi} izjavio je ju~er da je izmi{ljanje afere oko kra|e na izborima imalo za cilj da dezavuira izborni proces i pru`i alibi Tomislavu Nikoli}u za neuspjeh na izborima, a za posljedicu ima jo{ jedno uru{avanje te{ko ste~enog ugleda Srbije. - To je jo{ jedan dokaz neodgovornosti Nikoli}a i poku{aj da se destabiliziraju institucije i sistem. Svako ovakvo uru{avanje ugleda Srbije ima direktnu {tetnu posljedicu jer potencijalnim investitorima {alje lo{u poruku i odvra}a ih od Srbije. To je veoma lo{e i na tu opasnost upozoravam sve vrijeme, rekao je Tadi} za Politiku. On je izrazio zadovoljstvo {to su nadle`ni dr`avni organi obavili istragu i utvrdili da nikakve izborne kra|e o kojoj govori Tomislav Nikoli} nije bilo. Prema Tadi}evim rije~ima, prijetnje nasiljem, sukobima i silom, a to Nikoli} neprekidno radi, potpuno su neprihvatljive, pogotovo kada dolaze od kandidata za predsjednika. - Niko nema pravo da unosi atmosferu straha u ove izbore. U nedjelju, 20. maja, praznik je demokratije. Toga dana svaki gra|anin ima
Tadi}: Poku{aj destabilizacije

puno pravo da potpuno slobodno iza|e na svoje izborno mjesto i nesmetano da svoj glas. Niko nema

prava da gra|ane u tome spre~ava niti zastra{uje kako bi ih odvratio od izbora, kazao je Tadi}, prenosi Fena.

1.000.000,00 KM

GARANTOVANI

GARANTOVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKER-a

50.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ PRIVREMENI IZVJEŠTAJ JOKER-a 16. KOLA SuperLOTO-a UZ 16. KOLO SuperLOTO-a OD 15.05.2012.godine OD 15.05.2012.godine
Dobitak sa 6 pogodaka - JACKPOT:
DOBITNA KOMBINACIJA SuperLOTO-a:

Dobitak sa 6 brojeva - JACKPOT:

DOBITNA BOJA: CRNA

03 13 29 31 34 40

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAČENJA

29 13 03 31 40 34
9 2 3 2 3 6 1 1 0 9 4 2

Ukupna uplata Loto 6/45 je:....................89.878,00 KM Fond dobitaka za igru Odaberi boju 65%........7.450,82 KM Fond dobitaka 50%:.............................................44.939,00 KM Akumulirano u fondu za Jackpot ......................50.505,26 KM Ukupna uplata za igru SuperJackpot ukupno: .......................................57.956,08 KM Odaberi boju je:.....................................11.462,80 KM
Fondovi dobitaka za Loto 6/45 Fond za dobitak prve vrste 30% : ..................................13.481,70 KM Akumulirano u fondu za jackpot:..................................84.651,92 KM Jackpot ukupno:................................................................98.133,62 KM Fond za dobitak druge vrste 15 % : .................................6.740,85 KM Fond za dobitak treće vrste 17,50 % : .............................7.864,33 KM Fond za dobitak četvrte vrste 37,50 % : ......................16.852,13 KM

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA
UKUPNA UPLATA:................................10.426,00 KM Nagradni fond 50%:..............................5.213,00 KM Fond za dobitak prve vrste 20%: ....1.042,60 KM Broj dobitaka 1. vrste (6 brojeva): Broj dobitaka 2. vrste (5 brojeva): Broj dobitaka 3. vrste (4 broja): Broj dobitaka 4. vrste (3 broja): Broj dobitaka 5. vrste (2 broja): Broj dobitaka 6. vrste (1 broj):

Dobici SuperJackpot 6 pogodaka 5 pogodaka 4 pogotka 3 pogotka

Broj dobitaka 0 0 5 160 3.585

Iznos

Jp. se prenosi u naredno kolo Jp. se prenosi u naredno kolo 1.348,20 KM 49,10 KM 4,70 KM

Igre na sreću Lutrije BiH i provjere dobitaka na www.lutrijabih.ba Rok za prigovore 4 dana od prvog idućeg dana po objavljivanju privremenog izvještaja. Lutrija BiH Sarajevo 16.05.2012.

Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:....................9.887,60 KM Jackpot ukupno:..................................................................10.930,20 KM Fond za ostale dobitke: .........................................................4.170,40 KM 0 JACKPOT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO Iznos: 1 1.000,00 KM Iznos: 3 104,90 KM Iznos: 23 20,50 KM 188 2,50 KM Iznos: 1.911 1,00 KM Iznos:

Rok za prigovore 4 dana od prvog idućeg dana po objavljivanju privremenog izvještaja. Lutrija BiH Sarajevo 16.05.2012.

18

OGLASI

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Podru`nica Termoelektrana “Kakanj”, Kakanj Na osnovu ~lana 7., stav 1., ta~ka 2., Pravilnika o radu broj: NO-01-601-6/08 od 02.02.2008. godine i Odluke o potrebi zapo{ljavanja novih zaposlenika u II kvartalu 2012. godine u Podru`nici Termoelektrana “Kakanj” Kakanj, u djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije, direktor Podru`nice Termoelektrana “Kakanj” Kakanj, r a s p i s u j e za zapo{ljavanje novih zaposlenika na neodre|eno i odre|eno vrijeme Zapo{ljavanje novih zaposlenika na neodre|eno vrijeme u II kvartalu 2012. godine vr{i se na slijede}im radnim mjestima: 1. Stru~ni saradnik za okolinsko upravljanje........................................................................1 izvr{ilac USLOVI: VII stepen stru~ne spreme, VSS-2, tehnika/za{tita okoli{a, samostalan rad na ra~unaru, pasivno znanje stranog jezika i 2 godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima ili VII stepen stru~ne spreme, VSS-1, tehnika/za{tita okoli{a, samostalan rad na ra~unaru, pasivno znanje stranog jezika i 1 godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima 2. Bravar - specijalist............................................................................................................1 izvr{ilac USLOVI: V stepen stru~ne spreme, VK, bravar i 1 godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima 3. Tehni~ar tehni~ke arhive... ..............................................................................................1 izvr{ilac USLOVI: IV stepen stru~ne spreme, SSS, ma{inski tehni~ar/elektrotehni~ar, samostalan rad na ra~unaru i 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima Kandidati su obavezni, uz prijavu na oglas, dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove zahtijevane oglasom, i to: Za radno mjesto pod rednim brojem 1. - diploma o ste~enoj stru~noj spremi, dokaz o poznavanju rada na ra~unaru i poznavanju stranog jezika te dokaz o radnom iskustvu na istim ili sli~nim poslovima nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom Za radno mjesto pod rednim brojem 2. - diploma o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstvo o zavr{enim razredima i dokaz o radnom iskustvu na istim ili sli~nim poslovima nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom Za radno mjesto pod rednim brojem 3. - diploma o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstvo o zavr{enim razredima, dokaz o poznavanju rada na ra~unaru i dokaz o radnom iskustvu na istim ili sli~nim poslovima nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom Pored gore navedene dokumentacije, prijavljeni kandidati su du`ni dostaviti i slijede}u dokumentaciju: izvod iz mati~ne knjige ro|enih, obrazac o mjestu prebivali{ta/boravi{ta-CIPS Zapo{ljavanje novih zaposlenika na odre|eno vrijeme u II kvartalu 2012. godine vr{i se na slijede}im radnim mjestima: 1. In`enjer za elektri~ne ma{ine...........................................................................................1 izvr{ilac USLOVI: VII stepen stru~ne spreme, VSS-2, elektrotehnika-energetika, samostalan rad na ra~unaru, pasivno znanje stranog jezika, polo`en stru~ni ispit i 2 godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima ili VII stepen stru~ne spreme, VSS-1, elektrotehnika-energetika, samostalan rad na ra~unaru, pasivno znanje stranog jezika i 1 godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima 2. Rukovalac na postrojenjima VO[iP-a..............................................................................1 izvr{ilac USLOVI: III stepen stru~ne spreme - KV, bravar/elektri~ar i 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima 3. Pomo}ni radnik na kiperu... ............................................................................................2 izvr{ioca USLOVI: II stepen stru~ne spreme - PK, osnovna {kola 4. Pomo}ni radnik na KRB..................................................................................................2 izvr{ioca USLOVI: II stepen stru~ne spreme - PK, osnovna {kola 5. Pomo}ni radnik - uzorkiva~ uglja.....................................................................................1 izvr{ilac USLOVI: II stepen stru~ne spreme - PK, osnovna {kola 6. Saradnik za uvoz... ...........................................................................................................1 izvr{ilac USLOVI: VI stepen stru~ne spreme - V[, ekonomija, samostalan rad na ra~unaru, aktivno znanje stranog jezika i 1 godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima 7. Voza~................................................................................................................................1 izvr{ilac USLOVI: III stepen stru~ne spreme - KV, voza~, voza~ka dozvola - “C” kategorija i 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima Kandidati su obavezni, uz prijavu na oglas, dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove zahtijevane oglasom, i to: Za radno mjesto pod rednim brojem 1. - diploma o ste~enoj stru~noj spremi, dokaz o poznavanju rada na ra~unaru i poznavanju stranog jezika, uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu te dokaz o radnom iskustvu na istim ili sli~nim poslovima nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom Za radno mjesto pod rednim brojem 2. - diploma o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstvo o zavr{enim razredima i dokaz o radnom iskustvu na istim ili sli~nim poslovima nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom Za radna mjesta pod rednim brojem 3., 4. i 5. - svjedo~anstvo o zavr{enoj osnovnoj {koli Za radno mjesto pod rednim brojem 6. - diploma o ste~enoj stru~noj spremi, dokaz o poznavanju rada na ra~unaru i poznavanju stranog jezika te dokaz o radnom iskustvu na istim ili sli~nim poslovima nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom Za radno mjesto pod rednim brojem 7. - diploma o ste~enoj stru~noj spremi, svjedo~anstvo o zavr{enim razredima, polo`en voza~ki ispit za “C” kategoriju (voza~ka dozvola) i dokaz o radnom iskustvu na istim ili sli~nim poslovima nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom Pored gore navedene dokumentacije, prijavljeni kandidati su du`ni dostaviti i slijede}u dokumentaciju: izvod iz mati~ne knjige ro|enih, obrazac o mjestu prebivali{ta/boravi{ta-CIPS Sva dokumentacija tra`ena oglasom mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji, koja nije starija od 6 mjeseci. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Oslobo|enje”. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. O rezultatima oglasa kandidati }e biti pismeno obavje{teni. Dokumentacija se ne vra}a, a istu svi kandidati koji ne budu primljeni mogu li~no preuzeti u upravi u roku od 30 dana po okon~anju konkursnog postupka. Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom “prijava na oglas” dostaviti na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Podru`nica Termoelektrana “Kakanj” Kakanj

OGLAS

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OGLASI

19

20

SVIJET
VIJESTI

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Korak ka uspostavljanju povjerenja izme|u Bruxellesa i Kijeva

Nov~ano ka`njen predsjednik Tajvana
Tajvanski predsjednik Ma Ying-jeou, koji je ponovo izabran u januaru, osu|en je na nov~anu kaznu od 500.000 tajvanskih dolara (13.000 eura) zato {to je radio kampanju na dru{tvenoj mre`i Facebook na dan izbora, saop}ila je ju~er izborna komisija, prenosi Fena. Zakon na ovom ostrvu u ju`noj Aziji zabranjuje svaku politi~ku propagandu na dan nekih izbora. [ef dr`ave, koji je izabran 2008, pobijedio je 14. januara i dobio novi ~etverogodi{nji mandat. Njegova vlada je, me|utim, do{la pod udar o{trih kritika zbog serije kontroverznih politi~kih poteza, zbog ~ega je njegova popularnost pala na najni`i nivo od 19,5 posto, prema istra`ivanjima objavljenim pro{le sedmice.

Stru~njaci EU mogu posjetiti Timo{enko
Eksperti }e imati puno pravo na pristup svim neophodnim dokumentima i informacijama kako bi se sa sigurno{}u moglo re}i da je su|enje bilo u skladu sa me|unarodnim standardima
Ukrajinski premijer Mikola Azarov izjavio je da EU mo`e da uputi pravne i ljekarske stru~njake da posjete Juliju Timo{enko, koja izdr`ava kaznu od sedam godina zatvora. Azarov je rekao da tim iz Evropskog parlamenta i EU mo`e da do|e i pregleda Juliju Timo{enko, koja je u bolnici zbog diskus hernije (oboljenje ki~me), ali ona tvrdi da su je pretukli. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz rekao je da je, poslije intenzivnih i iskrenih razgovora, Azarov pristao na dolazak tima u Ukrajinu i ocijenio to kao pozitivan korak. Julija Timo{enko se nalazi u zatvoru nakon {to je u oktobru osu|ena na sedam godina zatvora zbog zloupotrebe polo`aja. Afera Timo{enko dovela je do EU zaprijetilo je politi~kim bojkotom utakmica fudbalskog {ampionata zbog afere Timo{enko. Schulz je rekao da }e biti imenovan i stru~njak za procjenu pravnog slu~aja protiv Julije Timo{enko, sa ~ime se saglasio Azarov. On je kazao da }e stru~njaci imati puno pravo na pristup svim neophodnim dokumentima i informacijama kako bi se sa sigurno{}u moglo re}i da je su|enje u Ukrajini bilo sto posto u skladu s me|unarodnim standardima. Schulz je u izjavi za medije rekao da je postizanjem dogovora o nadzoru nad slu~ajem Timo{enko u~injen va`an korak ka ponovnom uspostavljanju povjerenja izme|u Bruxellesa i Kijeva.

Julija Timo{enko: Osu|ena na sedam godina zatvora zbog zloupotrebe polo`aja

Zaplijenjene dvije tone heroina u Afganistanu
Vi{e od dvije tone heroina zaplijenjeno je u velikoj akciji koju su u Afganistanu izvr{ile specijalne ruske i ameri~ke slu`be, saop{tio je ju~er u Moskvi na konferenciji za novinare Viktor Ivanov, direktor ruske slu`be za kontrolu narkotika, prenosi Srna. Ivanov je saop{tio da su dvije zemlje obavile u aprilu veliku akciju da bi razotkrile vi{e laboratorija za proizvodnju droge. Cilj ruskih i ameri~kih slu`bi za borbu protiv narkotika jeste uni{tavanje heroinskih laboratorija u centralnoj Aziji. Rusija i SAD su i ranije sara|ivale u borbi protiv prometa narkoticima, ali se saradnja znatno poja~ala prije pola godine. Prva zajedni~ka operacija specijalnih slu`bi Rusije i SAD-a odr`ana je u oktobru 2010. Tada su bile uni{tene ~etiri laboratorije za proizvodnju droge u Afganistanu i 930 kilograma heroina.

ozbiljne krize u odnosima izme|u Kijeva i zapadnih zemalja, koje iza presude vide politi~ke motive i tra`e osloba|anje biv{e premijerke. @alba Timo{enkove

razmatrat }e se nekoliko dana pred finale Evropskog prvenstva u fudbalu u Ukrajini, koja to takmi~enje organizuje zajedno sa Poljskom. Vi{e zemalja ~lanica

Rekonstrukcija palestinske vlade

Fajad smijenio pola kabineta
Palestinski premijer Salam Fajad smijenio je gotovo polovinu vlade, {to mo`e da zna~i da su se napori da se formira vlade Fataha i Hamasa na{li u }orsokaku, prenosi Tanjug. No vih de set pa les tin skih mi nis ta ra vla de, ~i je je sje di {te na Zapadnoj obali, ju~er je polo`ilo zakletvu, a me|u njima je i Nabil Kasis, novi ministar finansi ja, a to je fun kci ja ko ju je do sa da obavljao Fa jad. Polaganje zakletve 25 ~lanova vlade de{ava se godinu nakon {to je prethodni kabinet podnio ostavku u februaru 2011. Palestinski predsjednik Mahmud Abas, vo|a Fataha, i Fajad, svjetski priznati ekonomista, dogovorili su se po~etkom maja da se formira nova vlada, prenose izraelski mediji, pozivaju}i se na palestinske izvore. Abas i Fajad navodno nisu mogli da se dogovore o tome kome da se povjeri portfelj ministarstva spoljnih poslova. Abas je bio za aktuelnog {efa diplomatije Rijada al-Malikija, dok je Fajad tra`io promjenu, ali je izgubio bitku.
Palestinski premijer Salam Fajad

Evakuiran kamp Putinovih protivnika
Ruske snage reda ju~er su evakuirale kamp aktivista ruske opozicije podignut prije vi{e od sedam dana u jednom parku u centru Moskve i uhapsile dvadesetak osoba, saop}ila je ruska policija, prenosi Fena. Jedan sud u glavnom gradu kojem su se obratili gra|ani `ale}i se na buku naredio je evakuaciju ovog kampa u parku ^iste Prudi, koji je organiziran u znak protesta protiv `estokog gu{enja demonstracija opozicije blizu Kremlja 6. maja, dan uo~i inauguracije Vladimira Putina za predsjednika. “Sve se odvijalo relativno mirno, bez fizi~kog otpora, jer je ve}ina aktivista shvatila {ta se od njih tra`i”, izjavio je jedan policijski zvani~nik za rusku televiziju. U toku operacije su uhap{ene 23 osobe zbog pijanog stanja na javnom mjestu, kazao je Jurij Zdorenko. Demonstracijama protiv Putina koje su se odr`avale u Moskvi prisustvovalo je oko 100.000 ljudi.

POVIJESNA ODLUKA
Norve{ka je iznenadila mnoge kada je njen parlament donio novi ustavni amandman kojim }e odvojiti crkvu od dr`ave, javlja Secularism, prenosi Tportal.hr. Dr`ava }e postati sekularna, bez slu`bene religije, a vlada vi{e ne}e u~estvovati u imenovanju biskupa i crkvenog starje{ine.

Norve{ka odvaja
dr`i jednoglasan prijedlog da se dr`ava trajno odvoji od crkve, kojim }e se kona~no prekinuti hiljadugodi{nja tradicija crkve u Norve{koj i oslabiti me|usobni uticaj dr`avne i crkvene vlasti. Svih 169 ~lanova sedam stranaka u norve{kom parlamentu, uklju ~u ju }i 10 pred sta vni ka Kr{}anske demokratske stranke i 30 Konzervativne stranke, podr`alo je ovaj prijedlog. Vlada vi{e ne}e imati ministra crkvi, a dr`ava vi{e ne}e biti odgovorna za imenovanje biskupa i crkvenih starje{ina. Umjesto toga, Norve{ka }e se prema svim religijama i filozofijama odnositi jednako. “Dr`ava vi{e ne}e u~estvovati u vjerskim aktivnostima, ali }e jednako podr`ati Norve{ku crkvu, nacionalnu crkvu i druge vjerske zajednice” prenosi NRK. , O~ekuje se da }e izmjene ustava biti izvr{ene u ponedjeljak.

crkvu od dr`ave

Vlada vi{e ne}e imati ministra crkvi, a dr`ava ne}e biti odgovorna za imenovanje biskupa i crkvenih starje{ina. Umjesto toga, Norve{ka }e se prema svim religijama i filozofijama odnositi jednako
dicionalno, svaki dr`avljanin Norve{ke postao bi ~lan Norve{ke crkve nakon kr{tenja. Tako je luterana u Norve{koj 79,4 posto, ostalih protestanata i katolika ima oko 1,7 posto, a ostatak je neopredijeljen. Norve{ka crkva imala je dosad status dr`avne crkve. Budu}i da je prema prija{njoj praksi norve{ki kralj ujedno bio i vrhovni poglavar dr`avne crkve, ovaj potez predstavlja veliki preokret u zemlji. Stanovni{tvo Norve{ke spada, me|utim, me|u najmanje pobo`no stanovni{tvo u Evropi.

Tradicija
Svein Harberg, glasnogovornik Odbora za crkvu, obrazovanje i istra`ivanje, izjavio je da je ova odluka povijesna i za crkvu i za norve{ke politi~are u parlamentu. Parlamentarni odbor predstavio je prekju~er izvje{taj koji sa-

Status
Ina~e, Norve{ka crkva je osnovana nakon luteranske reformacije 1536, a slu`beno se zove Luteranska dr`avna crkva. Tra-

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012. Sastanak njema~ke kancelarke i novog francuskog predsjednika

SVIJET
VIJESTI

21

Gr~ka treba ostati u eurozoni
Nadam se da Grcima mo`emo poru~iti da je Evropa spremna dodati mjere za poticanje rasta i potporu ekonomskoj aktivnosti, kazao je Hollande
Njema~ka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Francois Hollande saglasili su se da Gr~ka treba da ostane u eurozoni, dodaju}i kako se nadaju da }e isto pokazati i gr~ki bira~i na novim izborima. Njih dvoje su, tako|er, priznali da postoje me|usobne razlike o mjerama za podsticaj privrednog rasta u Evropi, prenosi Srna. Me|utim, pokazale su se neke razlike u stavovima dok Hollande `eli da vi{e pa`nje posveti privrednom rastu Merkel daje ve}i zna~aj mjerama {tednje.

Ayrault preuzeo du`nost od Fillona
Jean-Marc Ayrault, kojeg je novi francuski predsjednik Francois Hollande prekju~er imenovao za premijera, u srijedu je i zvani~no, u pala~i Matignon u Parizu, preuzeo du`nost od dosada{njeg predsjednika vlade Francoisa Fillona i po~eo sastavljati novi kabinet. Na po~etku prvog radnog dana Ayrault (62), biv{i profesor njema~kog jezika i dugogodi{nji Hollandeov saradnik, po~eo je sastavljati novu vladu, 35. od postanka Pete republike, koju }e predlo`iti {efu dr`ave, a sastav kabineta novog francuskog predsjednika bit }e objavljen kasnije. Prva sekretarka francuske Socijalisti~ke par tije Mar tin Obri, predstavnica "stare {kole", ne}e biti ~lanica nove vlade, nasuprot prvobitnim o~ekivanjima da bi ona mogla biti postavljena na neku va`nu funkciju.

Bud`etska disciplina
Hollande je naveo da `eli da se ponovo pregovara o bud`etskom sporazumu kojim se ja~a bud`etska disciplina u Evropi, da bi se u to uklju~io i privredni rast. Njema~ka kancelarka je rekla da ima ta~aka o kojima je saglasna sa Hollandeom oko rasta, ali priznala da ima i razmimoila`enja. Francois Hollande, koji je doputovao u Berlin svega nekoliko sati po{to je i zvani~no preuzeo du`nost predsjednika, zakasnio je vi{e od jednog sata na sastanak sa njema~kom kancelarkom, jer je njegov avion tokom leta udario grom.

Du`nost
"@elimo da Gr~ka ostane u eurozoni. Saglasili smo se da ka`emo da nam je du`nost da radimo zajedno", izjavila je Angela Merkel na zajedni~koj konferenciji za novinare poslije razgovora sa Hollandeom u Berlinu. Merkel i Hollande izjavili su da su spremni da razmatraju dodatne mjere za podsticaj rasta, kako bi se pomoglo Gr~koj. "Nadam se da Grcima mo`eHollande i Merkel: Raditi zajedno za dobrobit Evrope
Reuters

mo poru~iti da je Evropa spremna dodati mjere za poticanje rasta i potporu ekonomskoj aktivnosti", kazao je Hollande. Merkel je dodala da nekada novinari preuveli~avaju razlike izme|u nje i Hollandea, ali je istakla da su Francuska i Nje ma ~ka svje sne od go vor nosti koju imaju za dobar raz-

voj Evrope. Francuski predsjednik je rekao da `eli uravnote`en odnos Pariza i Berlina i uzajamno po{tovanje. "@elimo da radimo zajedno za dobrobit Evrope", rekao je Hollande, dodaju}i da `eli da sve stavi na sto ve} narednih sedmica.

Italija: Zaplijenjena imovina Gadafijevih
Italijanska finansijska policija zaplijenila je imovinu koja je pripadala porodici ubijenog libijskog lidera Muamera Gadafija, a ~ija se vrijednost procjenjuje na 20 miliona eura, prenosi Srna. Me|u zaplijenjenom imovinom nalazi se hotelski kompleks sa terenima na italijanskom ostrvu Panteleria u Mediteranu, 100 kilometara jugozapadno od Sicilije. Imovina je zaplijenjena na osnovu naloga suda. Krajem marta Italija je zaplijenila vi{e od 1,1 milijardu eura vrijednu imovinu. Me|u zaplijenjenom imovinom bile su i akcije u najve}im kompanijama.

Grci ponovo izlaze na birali{ta

Parlamentarni izbori 17. juna
Novi parlamentarni izbori u Gr~koj ponovno }e biti odr`ani 17. juna, najavio je ju~er predsjednik Dr`avnog vije}a i predsjednik Vrhovnog upravnog suda Panajotis Pikramenos, koji je imenovan za tehni~kog premijera privremene prelazne vlade, javila je gr~ka novinska agenciju ANA. Tako }e Grci drugi put, za ne{to vi{e od mjesec, iza}i na birali{ta, poslije vanrednih parlamentarnih izbora odr`anih 6. maja i niza neuspjelih poku{aja da se formira nova koaliciona vlada, podsje}a ANA. Pikramenos je kazao kako o~ekuje da }e biti sastavljena vlada od 12 do 13 starih i novih ministara, prenosi Fena. Ovi izbori su bitni za zemlju zbog prodora ljevice i stranaka koje su protiv mjera {tednje. Poslije neuspjeha vi{ednevnih razgovora sa gr~kim predsjednikom Karolosom Papuljasom o formiranju koalicione vlade, lideri tri gr~ke najja~e politi~ke partije me|usobno su se optu`ivali za neuspjeh pregovora. Glasnogovornik predsjednika Papuljasa prekju~er je saop}io da su posljednji poku{aji formiranja vlade do`ivjeli neuspjeh i da }e biti sazvani novi izbori, a da }e u me|uvremenu biti formirana prelazna vlada. Lideri tri gr~ke vode}e partije nisu ju~er uspjeli posti}i dogovor ni o sastavu tehni~ke vlade, koja }e voditi Gr~ku do izbora u junu, pa je, prema gr~kom Ustavu (~lan 37), u tom slu~aju predsjednik dr`ave du`an imenovati tehni~kog premijera iz redova predsjednika tri glavna suda - Vrhovnog upravnog suda, Vrhovnog gra|anskog suda i Vrhovnog krivi~nog suda, odnosno Suda revizora, navodi ANA.

Nastavljeni sukobi u Siriji

Najmanje 11 osoba, me|u kojima dvoje djece, ubijeno je ju~er u sukobima u sirijskim provincijama Idleb, na sjeverozapadu zemlje, i Deri, na jugu zemlje, javila je sirijska grupa za ljudska prava, prenosi Fena. Sirijski opservatorij za ljudska prava (OSDH) javio je da vladine snage napadaju mjesta u Idlebu te{kim naoru`anjem, posebno Khan Sheikhun. Sirijski pobunjenici su u srijedu predali {estoricu UN-ovih posmatra~a ~iji je konvoj dan ranije napadnut u spomenutom gradu. [est promatra~a iz Jemena, Brazila, Ban-

Nove `rtve u Idlebu i Deri

Smrtonosne oluje u Kini
U olujama pra}enim jakim ki{ama {irom Kine od kraja aprila poginule su 102 osobe, a 30 ljudi je nestalo, saop{tila je ju~er dr`avna agencija za saniranje prirodnih katastrofa, prenosi Srna. Ki{a, grmljavina i sna`an vjetar i ju~er su zahvatili veliku teritoriju, na kojoj `ivi oko 13 miliona ljudi. Pomo} je neophodna za oko 820.000 ljudi, navodi se u saop{tenju koje je prenijela Xinhua. Oluje su pogodile 147 okruga u 22 kineske provincije i izazvale poplave i klizi{ta. Najte`e su pogo|ene provincije \ijangsi, Hunan i Gansu u isto~nom, centralnom i sjeverozapadnom dijelu zemlje.

glade{a, Danske, Maroka i Nizozemske na{li su se u Khan Sheikhunu pod granatama sirijske vojske, u `estokom napadu u kojem je poginulo vi{e od 20 civila. "Vratili smo {estoricu posmatra~a skupa s vozilima u UN-ov konvoj nedaleko od ulaza u grad. Svi su neozlije|eni i na putu za Damask", javio je satelitskim telefonom Abu Hasa, zapovjednik Slobodne sirijske vojske. Pripadnici pobunjeni~ke vojske su kazali da su posmatra~i u gradu "vidjeli smrt vlastitim o~ima" te ih zamolili da ih odvedu izvan grada, na sigurno.

22

OGLASI

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Prilog broj 2. U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo:

GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1. 1 - 31. 12. 2011. GODINE
MI[LJENJE NEZAVISNOG REVIZORA O IZVR[ENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJE[TAJA ZA JAVNO PREDUZE]E "9. SEPTEMBAR" DD SREBRENIK, ZA 2011. GODINU - NADZORNOM ODBORU DRU[TVA - SKUP[TINI DRU[TVA 1. Obavili smo reviziju finansijskih izvje{taja Javnog preduze}a "9. septembar" d.d. Srebrenik na dan 31. 12. 2011. godine, i to bilans stanja, odgovaraju}eg bilansa uspjeha, izvje{taja o gotovinskim tokovima i izvje{taja o promjenama u kapitalu za period koji zavr{ava sa tim datumom. Za ove finansijske izvje{taje odgovorna je uprava Dru{tva. Na{a je odgovornost da izrazimo mi{ljenje o ovim finansijskim izvje{tajima zasnovano na na{oj reviziji. 2. Reviziju smo obavili u skladu sa me|unarodnim revizijskim standardima. Ovi standardi nala`u da planiramo i izvr{imo reviziju na na~in koji }e nam omogu}iti da se uvjerimo da li u finansijskim izvje{tajima ima zna~ajnih pogre{nih izno{enja ~injenica. Revizija uklju~uje ispitivanje, testiranje i prikupljanje dokaza koji potkrepljuju iznose i objavljivanja u finansijskim izvje{tajima. Revizija tako|er podrazumijeva ocjenu kori{tenih ra~unovodstvenih na~ela i zna~ajnih procjena od Uprave, kao i ocjenjivanje cjelokupnog prezentiranja finansijskih izvje{taja. Vjerujemo da izvr{ena revizija pru`a pouzdanu osnovu za na{e mi{ljenje. 3. Prema na{em mi{ljenju, finansijski izvje{taji prikazuju objektivno i realno, u svim materijalnim aspektima, finansijski polo`aj Preduze}a na dan 31. 12. 2011. godine, poslovni rezultat, promjene u nov~anim tokovima i kapitalu za navedeni obra~unski period i u skladu su sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja (MSFI).
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma JP "9. SEPTEMBAR" DD SREBRENIK - adresa sjedi{ta KISELJACI BB 75 350 SREBRENIK - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica: 035-645-714; fax. 035-644-032; - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Abdulahovi} Fahrudin, Taletovi} Tifaga, Omi} Enes - ~lanovi uprave Djedovi} Zajim II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i 22.925; 46 KM nominalna cijena - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Op}ina Srebrenik, dionica emitenta s pravom glasa Omi} Mehmedalija - vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i postotak vlasni{tva u emitentu III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilanca stanja: AKTIVA f) Upisani, a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 1.347.238 h) Teku}a sredstva 350.922 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 1.698.160 PASIVA f) Kapital g) Upisani osnovni kapital 1.161.429 h) Dugoro~ne obaveze 254.356 i) Kratkoro~ne obaveze 282.375 j) Ukupno pasiva 1.698.160 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 1.459.421 g) Rashodi 1.457.105 h) Dobit/gubitak prije poreza 2.316 i) Porez na dobit 631 j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 1.685 IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora "REVICUS" d.o.o. Zenica - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o POZITIVNO finansijskim izvje{tajima1 Direktor: Djedovi} Zajim, dipl. ecc.
1

Zenica, 23. 3. 2012. godine "Revicus" d.o.o. Zenica Omer Kozli}, dipl. oec. Ovla{teni revizor Broj dozvole: 3040186102 Direktor: Hamdija Mujinovi}, dipl. oec. Ovla{teni revizor Broj dozvole: 3040128104

Nazna~iti da li su podaci iz izvje{taja revidirani i prezentirati mi{ljenje vanjskog revizora kao: pozitivno, suzdr`ano ili negativno. * Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012. Strah od brze devalvacije

SVIJET FINANSIJA

23

Grci povla~e eure iz banaka
Guverner Centralne banke Gr~ke Jorgos Provopulos rekao je da su {tedi{e u ponedjeljak povukle najmanje 700 miliona eura
Grci su po~eli da intenzivnije povla~e novac iz banaka zbog straha od brze devalvacije u slu~aju da zemlja napusti eurozonu, prenosi Srna. Guverner Centralne banke Gr~ke Jorgos Provopulos rekao je da su {tedi{e u ponedjeljak povukle najmanje 700 miliona eura. Predsjednik Karolas Papuljas obavijestio je o ovome lidere politi~kih stranaka sa kojima je pregovarao o formiranju vlade, prenose gr~ki mediji.

BiH

EU

Nema panike
"Provopulos mi je rekao da nema panike, ali da postoji veliki strah da bi panika mogla da nastane", rekao je Papuljas. Guverner Centralne banke izrazio je o~ekivanje da }e u ovom talasu iz banaka biti podignuto oko 800 miliona eura. Grci postepeno povla~e novac iz banaka ve} mjesecima, ali je tempo zna~ajno ubrzan od kada je postalo izvjesno da politi~ke stranke ne}e mo}i da formiraju vladu poslije izbora koji nisu dali jasnog pobjednika. U posljednjih nekoliko dana sve su ~e{}e ocjene da }e Gr~ka morati da napusti eurozonu i prestane da koristi euro. Izvori iz dviju banaka javljaju da se ubrzano podizanje novca nastavlja, iako pred bankama jo{ nema redova, prenosi Fena. Mnogi Grci se nadaju da ipak mogu ostati u eurozoni i bez po{tivanja uslova koje su nametnuli EU i MMF, kao {to obe}aje Aleksis

Da li }e Gr~ka odustati od eura?

Cipris, karizmati~ni 37-godi{nji vo|a ljevi~arske stranke Syrize.

Vlada {izofrenija
Nau~ni institut ELIAMEP ocjenjuje da u gr~kom dru{tvu "trenutno pomalo vlada {izofrenija". Politi~ki lideri su se sastali da bi se dogovorili o formiranju prelazne vlade, koja }e zemlju voditi do novih izbora. To }e biti drugo glasanje u Gr~koj u ne{to vi{e od mjesec. Ankete pokazuju da su gra|ani sve vi{e naklonjeni ljevi~arskim strankama koje ne gledaju blagonaklono na sporazum Gr~ke sa me|unarodnim kreditorima. Novi izbori vjerovatno }e biti odr`ani sredinom juna.

Zbog pada bruto doma}eg proizvoda

Rumunija ponovo u recesiji
Rumunija je ponovo pala u recesiju, jer je u prvom ovogodi{njem kvartalu zabilje`en pad bruto doma}eg proizvoda (BDP) od 0,1 posto, prenosi portal Capital.ba. To je drugi uzastopni kvartal negativnog privrednog rasta, jer je rumunski BDP u posljednjem kvartalu 2011. oslabio za 0,2 posto. Usporavanje ekonomskih aktivnosti Rumunije je, me|utim, bilo slabije u odnosu na o~ekivanja analiti~ara, koji su za ovaj kvartal predvi|ali pad izme|u 0,2 i 0,3 posto. Rumunija, koja je od 2007. ~lanica Evropske unije, iza{la je 2011. iz dvije uzastopne godine recesije, uz ostvareni rast od 2,5 posto. Me|unarodni monetarni fond predvi|a da }e Rumunija u ~itavoj 2012. ostvariti rast od 1,5 posto.

Analiti~ari smatraju da su lo{e vrijeme, koje je u februaru ozbiljno pogodilo nekoliko regiona u zemlji, kao i kriza u eurozoni, koja je najve}e izvozno tr`i{te Rumunije, negativno uticali na kvartalne rezultate BDP-a. Rumunska ekonomija je, poslije trogodi{njih strogih mjera {te-

dnje, ostvarila zna~ajan napredak, ali bi vlasti sada trebalo da se fokusiraju na odr`iv rast, rekao je zvani~nik MMF-a Jeffrey Frenks u pro{lonedjeljnom intervjuu. Nova vlada lijevog centra premijera Viktora Ponte je izjavila da }e rast biti jedan od prioriteta te vlade.

Kriza u eurozoni spustila i cijenu zlata
Cijene zlata su u padu ~etvrti dan, po sli je ne us pje ha gr~kih politi~ara da formiraju vladu, {to dodatno podsti~e spekulacije da }e ova zemlja mo`da napustiti zonu eura, prenosi Fena. Cijena zlata za trenutnu isporuku je pala za ~ak 1,1 posto, na 1.526,97 dolara po unci, {to je za 20 posto ni`e u odnosu na njen historijski maksimum iz septembra pro{le godine, prenose agencije. Novi izbori u Gr~koj }e vjerovatno biti odr`ani narednog mjeseca, poslije neuspjeha najve}ih stranaka, koje su 6. maja odnijele pobjedu na izborima, da formiraju vladu. Njema~ki ministar finansija Wolfgang Schauble pozvao je Gr~ku na odr`avanje referenduma o njenom ~lanstvu u eurozoni.

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u saradnji s Kontakt-biroom grada Be~a organizirala je ju~er u Sarajevu info-dan na kojem je predstavljena Dunavska strategija Evropske unije. Strategiju je predstavio koordinator grada Be~a za Strategiju EU za dunavsku regiju Kurt Puchinger, koji je kazao da je ubije|en da }e sve regije koje djeluju unutar Dunavske strategije EU imati koristi od u~estvovanja i saradnje unutar te mre`e. Puchinger je istakao da su ciljevi tog dokumenta postizanje efikasnije saradnje i bolje koordinacije svih aktera u regiji Dunava, zatim postizanje dodatne vrijednosti upotrijebljenih sredstava i aktivnosti, intenziviranje saradnje sa susjedima iz EU, kao i aktiviranje svih nivoa politike, administracije i privatnog sektora. Dunavska regija obuhvata 14 zemalja i oko 115 miliona stanovnika. Puchinger je naveo da se Dunavska strategija sastoji od obavijesti Evropske komisije i akcijskog plana, koji je ustvari i glavni radni instrument za provo|enje te strategije. Po njegovim rije~ima, akcijski plan se sastoji od 11 prioritetnih oblasti, me|u kojima su po ja ~a no po ve zi va nje transportne infrastrukture na Dunavu, za{tita okoli{a, pove}anje blagostanja u Podunavlju, ja~anje institucionalnih kapaciteta, unapre|enje kulture, turizma i kontakata me|u ljudima. Istakao je da se u procesu provedbe Dunavske strategije trenutno vr{i konkretiziranje aktivnosti akcijskog plana, prikupljanje i savjetovanje teku}ih, dostavljenih i plani ra nih tran sna ci onal nih, odnosno prekograni~nih projekata, te izrada demonstracijskih projekata za pojedina~ne aktivnosti.

SERDA: Predstavljena Dunavska strategija EU
Vije}e Evrope usvojilo je Dunavsku strategiju 24. juna 2011. godine, kada je i po~ela njena implementacija, koja nije vremenski ograni~ena. Di re ktor SER DA [ev ki ja Okeri} kazao je da BiH nema dovoljno informacija koje se odnose na Dunavsku strategiju i udru`ivanje regija 14 dr`ava kroz ~iju teritoriju proti~e Dunav. "O~ekujem da }emo danas dobiti sve potrebne informacije, kao i odre|enu vrstu mogu}nosti da apliciramo projektima i da ih na vrijeme pripremimo te finansijske okvire i prioritetne mjere", rekao je Okeri} novinarima. "Promovi{u}i Be~ i njegove aktivnosti u Evropi, mi danas prvi put promoviramo Dunavsku strategiju. Prije svega, nu di mo in for ma ci je, ali i otvaramo vrata za mogu}u saradnju svih lokalnih zajednica Sarajeva i cijele BiH u okviru Dunavske strategije", kazala je Berina Filipovi} Kulenovi}, direktorica Compressa Sarajevo, koji ima zadatak da promovira aktivnosti grada Be~a. Dunavska strategija je program za makroregiju u kojem u~estvuje osam ~lanica EU: Njema~ka, Austrija, ^e{ka, Slova~ka, Slovenija, Ma|arska, Bugarska i Rumunija, te {est ne~lanica: Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Ukrajina i Moldavija. Ta strategija trebala bi oja~ati teritorijalnu saradnju i interakciju regiona unutar dunavske regije, a bazirana je na uspostavljanju sistema sigurne plovidbe, razvoju prometa i prate}e infrastrukture, za{titi `ivotne sredine i odr`ivom kori{tenju prirodnog bogatstva, ekonomskom razvoju i ja~anju regionalne saradnje, povezivanju slabije i sna`nije razvijenih sredina, ulaganju u odre|ene zemlje, te umre`avanju i partnerstvu u regionu Podunavlja.

24

BIZNIS I EKONOMIJA
u isto~nom dijelu ovog entiteta. Ove sedmice meteorolozi ne najavljuju stabilizaciju vremenskih prilika, {to }e dodatno ugroziti zasade brojnih poljoprivrednih kultura, ali i redovne radove koje su ratari trebali da obave u maju. Kao i dosad, iz resornog ministarstva najavljuju da }e pomo}i u nadoknadi {teta samo u skladu s raspolo`im sredstvima u bud`etu.

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Republika Srpska

Ratari sabiraju {tete od snijega
Snijeg u maju uz temperature znatno ni`e od prosje~nih nanio je velike {tete poljoprivrednicima, a u pojedinim op{tinama Republike Srpske potpuno su uni{teni usjevi i prinosi u vo}njacima, javila je Fena. Predsjednik Udru`enja poljoprivrednika i sto~ara RS-a Vladimir Usorac potvrdio je da se ve} sada zbrajaju velike {tete, posebno

INTERVJU Alexander Picker,

BiH se mora
Od marta je Uprava Hypo Alpe Adria bank d.d. Mostar oja~ana novim direktorom banke. S austrijskim iskustvom, te radom u zemljama srednje i isto~ne Evrope, ovaj stru~njak za tr`i{ta, riznice, poslove sa stanovni{tvom i upravljanje kreditima i rizicima, stigao je u Bosnu i Hercegovinu
Razgovarao: Jakub SALKI]

AW Broker d.o.o. Sarajevo, D`emala Bijedi}a 144, 71000 Sarajevo, te Ermin Kapetanovi}, Bilmi{}e 105, 72000 Zenica, daju

OBAVIJEST
shodno ~lanovima 243. i 248. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira FBiH ("Slu`bene novine FBiH", broj: 85/08) AW Broker d.o.o. Sarajevo je 15.5.2012. godine posredovao u kupoprodaji dionica izvan berze. Kupoprodajni ugovor se odnosi na 176.063 dionice, odnosno 28,0082% emitenta BIRRA-PROM DD ZENICA, oznaka BIRAR. Gdin Ermin Kapetanovi} prodajom navedenih dionica nema vi{e vlasni~kog udjela u emitentu.

Gospodine Picker, {ta Vi nakon bogatih iskustava na razli~itim bankarskim tr`i{tima mislite o bankarskom tr`i{tu BiH? - Usprkos ~injenici da cijelu eurozonu, na koju se dijelom oslanja bh. ekonomija, potresa kriza, svi pokazatelji govore u prilog tome da je bankarski sektor va{e, a sada i moje zemlje, zabilje`io dobre rezultate. Podaci Agencije za bankarstvo ka`u da su banke u BiH ostvarile rast kredita od 4%, ili skoro 626 miliona KM u pro{loj godini, {to je najvi{e doprinijelo i istoj stopi rasta aktive, koja je pove}ana za vi{e od 830 miliona KM. Ovaj podatak govori koliko su banke na ovom tr`i{tu predane cilju da i u te{kim uslovima ostanu kreditno aktivne. Nisam u potpunosti zadovoljan disperzijom kreditnog portfelja, no na tomu se ve} aktivno radi.

Nije sve politika
Za kratko vrijeme koje sam proveo ovdje rije~ koju sam naj~e{}e ~uo, osim mo`da dobar dan, je rije~ politika, politi~ki, politi~ko pitanje, politi~ka tema... Ne `elim vjerovati u tezu da je isklju~ivo politika uzrok i

UNIVERZITET U SARAJEVU CENTAR ZA INTERDISCIPLINARNE POSTDIPLOMSKE STUDIJE POSTDIPLOMSKI STUDIJ "RELIGIJSKE STUDIJE"

OBAVJE[TENJE
Na Univerzitetu u Sarajevu, u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije, 17.6.2012. godine sa po~etkom u 13 sati, odr`at }e se odbrana magistarskog rada kandidatkinje EMINE ABRAHAMSDOTTER na temu: "Analyzing Social Work of Faith-Based Organizations in Community Development in Albania" Odbrana magistarskog rada je javna. Rad se mo`e pogledati u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije (Zmaja od Bosne 8, Kampus). CENTAR ZA INTERDISCIPLINARNE POSTDIPLOMSKE STUDIJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 125665 10 P Sarajevo, 31. 1. 2012. godine Tu`itelj: Tu`eni: Radi: Vsp: Jokica Mrda Bilal Memi{evi} Svojina / Posjed - nepokretnosti, ostale 55.185,00

POZIV
za drugotu`enu: TO[I] BRANKU Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za UTORAK, 19. 6. 2012. godine, u 11 sati, pred ovaj sud u sobu broj 340/III. Sudija Sanela D`idi}

NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPPa), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

KRIZA MO@E BITI [ANSA Proizvodnja opada. U posljednjoj deceniji bankarstvo nije zabilje`ilo udio nekvalitetnih kredita od 12,6 posto, a upravo do tog procenta je udio i{ao u pro{loj godini. Ipak, predanim radom i trudom posti`e se balans - brojke svjedo~e o tome. Kriza je definitivno {ansa za BiH
povod svega, da je politi~ko pitanje da li }emo se sa klijentom sastati u sali "hodnik dolje lijevo ili hodnik gore desno" - da banaliziram stvar. Politi~ko pitanje definitivno nije da li }e neka kompanija otvoriti svoju ekspozituru na kraju ili po~etku ulice ili da li }e uvesti novu proizvodnu liniju za sigurnog

Povjerenje je definitivno najbitnija stavka banka

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

BIZNIS I EKONOMIJA
VIJESTI

25

direktor Hypo banke

okrenuti privredi
kupca koji je potpisao ugovor i osigurao plasman proizvoda u naredne tri godine... Iz moje perspektive: Bosna i Hercegovina se mora koncentrirati na ekonomiju i raditi u cilju osiguravanja odr`ive budu}nosti za svu svoju djecu. I sami znate lokalnu izreku: "Glad na vrata, ljubav kroz prozor!" - Moramo oja~ati ekonomiju i osigurati bolji `ivot za ljude BiH. Sve drugo su prazne pri~e i gubljenje vremena. Prema tome, moj zadatak je iskoristiti sva dosada{nja znanja i iskustvo u unapre|enje poslovanja Hypo banke, ali i cijelog bankarskog sektora BiH i podr`ati privredu jer je ja~anje ekonomije jedina prava perspektiva BiH. Da li je kriza prijetnja ili mo`e biti izazov i {ansa? - Sve zavisi kako se postavimo. Duboko vjerujem da je izazov i velika {ansa za one koji to prepoznaju. I bankarstvo i ekonomija u BiH pretrpjeli su negativne posljedice globalnih de{avanja. To je najvidljivije u segmentu izvoza, a naplata potra`ivanja i redovito servisiranje kreditnih obaveza je jo{ uvijek vrlo ote`ano i nije na zadovoljavaju}oj razini. Proizvodnja opada. U posljednjoj deceniji bankarstvo nije zabilje`ilo udio nekvalitetnih kredita od 12,6 posto, a upravo do tog procenta je udio i{ao u pro{loj godini. Ipak, predanim radom i trudom posti`e se balans - brojke svjedo~e o tome. Kriza je definitivno {ansa za BiH. Ne treba dozvoliti da kriza upravlja nama kao {to to ka`e jedna hercegova~ka izreka, koju sam ovdje ~uo: pustiti se k'o tikva niz vodu! To nije dobar izbor - ne mo`emo se skrivati, sjediti skr{tenih ruku i govoriti da nas je zadesila kriza i ~ekati da pro|e sama od sebe. Ne}e pro}i sama od sebe. Banke koje umiju protuma~iti znakove sa me|unarodnog tr`i{ta, bit }e pobjedni~ke. Moramo jasno definirati {to je to {to nas ko~i prema cilju koji smo postavili: pobolj{anju `ivotnog standarda, te dizajnirati jasnu strategiju i po~eti sa njenom provedbom ju~er. Ne mo`emo, naravno, odjednom i za jedan dan promijeniti sve {to nam se ne svi|a i {to nas ko~i, ali mo`emo ovaj veliki cilj, pobolj{anje `ivotnog standarda, razbiti u etape i i}i korak po korak i svaki dan dobiti jednu bitku, posti}i jedan mali uspjeh na tom putu. Ako budemo predani postavljenom cilju kriza }e ostati iza nas. Cilj koji postavimo mora biti zajedni~ki za banku, njene klijente i cijelu zajednicu. Bez op}eg napretka nema sre}e za pojedine subjekte na tr`i{tu. Kakvo ste stanje zatekli u Hypo Alpe Adria banci koja va`i za jednu od tri najsna`nije na tr`i{tu BiH? - Va`no je napomenuti, ako ve} govorimo o pozicijama, da je razlika izme|u tre}eg i ~etvrtog mjesta zna~ajno ve}a u odnosu na razliku izme}u tre}eg i drugog mjesta na tr`i{tu. Na{a pozicija je stabilna, pa ~ak sebi mo`emo dopustiti i smanjenje aktive koje ne}e bitno utjecati na na{ tr`i{ni udio. @elim da ka`em da Hypo Alpe Adria banka u cijeloj BiH ima sve preduslove da nastavi svoje poslovanje i potvrdi svoju poziciju, tim vi{e uzmemo li u obzir ~injenicu kako je regija JI Europe, a samim time i BiH osnova poslovanja na{eg holdinga. Ako ne pri~amo o brojkama, nego o sveukupnom stanju koje sam zatekao, mogu da ka`em da sam djelimi~no zadovoljan. Hypo ima zdravu osnovu, jasno postavljene ciljeve, konkurentne proizvode i ljude koji `ele raditi, dokazati se i doprinijeti razvoju ne samo banke, ve} i tr`i{ta na kom se natje~u u tr`i{noj utakmici. Ne ka`em da je sve sjajno: naime prijeko je potrebno da se interno preslo`imo i na tome intenzivno radimo, a sam proces ne smije dugo trajati. Potrebno je da optimiziramo poslovanje i svakako je jedan od va`nijih ciljeva rije{iti problem sa naplatom koji je postao uniforman za cijeli bankarski sektor, jer je realni sektor od kraja 2009. suo~en sa ozbiljnim problemima {to direktno uti~e i na nas kao pru`atelje financijskih usluga. Sa kreditnim tzv. "bumom" po~etkom pro{le decenije, svi smo bili svjesni rizika koji preuzimamo i sada se moramo nositi s tim. Na{ poslovni rezultat - gledaju}i prihode, svakako moramo pobolj{ati. Dijelom to }emo i posti}i smanjenjem tro{kova po svim pozicijama. A ako govorimo u brojkama? - Uporedi}emo, na nivou BiH - na{e dvije Hypo banke, pro{lu i pretpro{lu godinu na tri razine: kapital, broj kredita i volumen depozita u segmentu stanovni{tva. Kapitalno smo vrlo sna`na banka - ukupni kapital naHypo Alpe Adria-bank d.d. u iznosu od 20 milijuna KM koje je realizirano uplatom u fond rezervi na{e banke u Mostaru.

Od ju~er ni`e cijene goriva
Na benzinskim pumpama u RS-u od ju~er je benzin jef tiniji za pet, a dizel-gorivo za ~etiri feninga po litri, javila je Fena. Nakon brojnih poskupljenja goriva u RSu od po~etka godine, nova korekcija s cijenama nani`e je druga u ovom mjesecu. Pojeftinjenje je uslijedilo nakon smanjenja cijene barela sirove naf te na svjetskom tr`i{tu, {to se odrazilo i na rafinerijske cijene u RS-u. Predsjednik Udru`enja uvoznika i distributera naf te i naf tnih derivata RS-a Vuka{in Vojinovi} potvrdio je da se cijena nafte, odnosno bezolovnog benzina kre}e od 2,30 do 2,35 KM po litri, a superbenzina oko 2,40 KM. Vojinovi} je ovo sni`enje cijene goriva u RS-u najavio po~etkom maja, imaju}i u vidu da je potra`nja pala, a ponuda pove}ala.

Kapacitet banke
Hypo grupa se nije zadr`ala na tome u svojoj namjeri da poka`e dobru volju prema bh. tr`i{tu. Tako|er, donesena je odluka o pove}anju dioni~kog kapitala u iznosu 20 milijuna KM putem emisije dionica i odluka o emisiji vrijednosnih papira putem zatvorene prodaje. Kolika je sada adekvatnost kapitala u banci na ~ijem ste ~elu? - Adekvatnost kapitala Hypo banke u Mostaru na dan, 31. 3. iznosila je 17,1%, a na{ ukupni kapital na isti dan je 254,81 milijun KM. Na{i klijenti i `itelji BiH su svjesni kako novo pove}anje kapitala dodatno oja~ava kapacitet banke za dalji razvoj i podr{ku stanovni{tvu i lokalnoj privredi. Ovo je jedan od onih malih koraka koje sam pominjao. Svje` kapital je preduslov da pokrenete mnoge pozitivne procese dobro promi{ljenom poslovnom strategijom. Taj korak smo napravili i idemo dalje. Odlu~ni smo da budemo brzi, da se svakim problemom uhvatimo uko{tac i da ga rije{imo. Kako komentirate najave da bi moglo do}i do oporavka tr`i{ta? - Te{ko je pri~ati o oporavku u momentu kada cijene resursa nisu predvidive. Izvori iz inozemstva su limitirani poradi du`ni~ke krize u zemljama EU i posljedi~no pove}ane tra`nje doma}ih izvora sredstava, {to svakako utje~e na njihovu cijenu. Tu je i pogor{an kreditni rejting zemlje. Realno, to je novi problem s kojim bismo se mogli suo~iti u ovoj godini. Davati nade je uredu, ali mislim da je mnogo bolje to vrijeme potro{iti na kvalitetno tra`enje rje{enja situacije u kojoj se stvarno nalazimo. Kriza predugo traje, privreda, ekonomija, sve {to ima veze s novcem ranjivo je i sada svaki naredni korak mora biti pa`ljivo planiran. Do oporavka tr`i{ta }e do}i onda kada svi u oporavak po~nemo zaista da vjerujemo i kada po~nemo da zajedno djelujemo u tom pravcu. Krizu moramo gledati kao set prilika za BiH. Ali odmah nakon prvog pogleda u tu stranu po~eti vrijedno i predano raditi na tom planu. Ali, napominjem svi zajedno. Svi smo bitni u tom lancu. Cilj je ekonomski oporavak, cilj nam je svima isti, pa je to razlog vi{e da svi zajedno krenemo ka tom cilju.

SVJE@ KAPITAL Na{i klijenti i `itelji BiH su svjesni kako novo pove}anje kapitala dodatno oja~ava kapacitet banke za dalji razvoj i podr{ku stanovni{tvu i lokalnoj privredi. Ovo je jedan od onih malih koraka koje sam pominjao. Svje` kapital je preduslov da pokrenete mnoge pozitivne procese dobro promi{ljenom poslovnom strategijom
{e dvije banke je bio 472,47 milijuna KM. Broj kredita narastao je za ~ak 41,37%. Volumen depozita je za 10,36% ve}i u odnosu na 2010. godinu, i prema{io je milijardu KM {to definitivno potvr|uje kako nam na{i klijenti, gra|ani BiH, vjeruju. Povjerenje je definitivno najbitnija stavka bankarskog poslovanja i ono nas ne samo motivira nego i obavezuje. Spomenuli ste Hypo i ulogu krovne organizacije u razvoju bh. ogranka Hypo Alpe Adria Holdinga. Kako Grupa gleda na Hypo u BiH? - Kao {to sam ve} spomenuo, Hypo je sna`no odre|ena prema tr`i{tu jugosito~ne Europe, jer najbolji rezultati sti`u upravo sa ovih prostora. Nedavna dokapitalizacija govori tome u prilog. Na{em dodatnom u~vr{}ivanju pozicije na tr`i{tu ali i osiguranju kvalitete cijelog sektora svakako je doprinijelo pove}anje osnovnog kapitala

Druga branding konferencija
U organizaciji komunikacijske agencije Via Media, u Sarajevu }e 15. juna biti odr`ana Druga branding konferencija pod nazivom ^iji je ve}i brand index? Na pro{logodi{njoj, Prvoj branding konferenciji, koja je izazvala veliko interesovanje stru~ne javnosti, najbolji predava~i iz regiona su govorili o procesu izgradnje branda, prenosi Fena. Ove godine, u fokusu }e biti izra~unavanje brand indeksa. Naime, svaki brand ima svoju tr`i{nu vrijednost, ali mnoge kompanije ne znaju u ~emu se ta vrijednost nalazi, niti kako je izmjeriti. Zato }e ugledni stru~njaci iz oblasti brandinga putem radionica, panel-diskusije i case study pokazati kako se marketin{kim naporima ulo`enim u upravljanje brandom mo`e pove}ati njegova vrijednost.

Novo izdanje nov~anica
Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je saop}ila da }e se od 1. juna u opticaju na}i novo izdanje nov~anica konvertibilne marke u apoenima od 10, 20, 50 i 100 KM. Nove nov~anice navedenih apoena, izdanje 2012. godine, {tampane su u skladu s redovnim aktivnostima CBBiH, koje imaju za cilj osigurati dovoljno nov~anica odgovaraju}e apoenske strukture za potrebe gotovinskog prometa u BiH. Nove nov~anice }e u opticaju zamijeniti nov~anice prethodnih izdanja, koje su zbog dotrajalosti tokom prethodnih godina povu~ene iz opticaja. Nov~anice prethodnih izdanja, ~iji je kvalitet zadovoljavaju}i u skladu sa standardima CBBiH, i dalje }e ostati u opticaju kao zakonsko sredstvo pla}anja. Osnovna karakteristika novih nov~anica KM je pobolj{an kvalitet papira i primjena za{titnih elemenata koji osiguravaju kvalitet i trajnost.

arskog poslovanja i ono nas ne samo motivira nego i obavezuje

26

BIZNIS I EKONOMIJA

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Nestro petrol Banja Luka

Udru`enje mikrofinansijskih organizacija u BiH

Imid` utemeljen na

iskrenom odnosu
Svjetska kriza je ostavila traga i na ovaj sektor, pa je u posljednje vrijeme do{lo do pogor{anja imid`a mikrokreditnih organizacija
Udru`enje mikrofinansijskih organizacija u BiH (AMFI) organizovalo je ju~er u Sarajevu dru`enje sa predstavnicima medija koji su proteklih godina pratili rad ovih organizacija. Generalni sekretar AMFI-ja Dragana Mehmedovi} za Oslobo|enje je rekla da su mikrokreditne organizacije u BiH uspje{na pri~a koja je krenula zahvaljuju}i Svjetskoj banci. Ipak, svjetska kriza je ostavila traga i na ovaj sektor, pa je u posljednje vrijeme do{lo do pogor{anja imid`a mikrokreditnih organizacija.

Preduze}e Nestro petrol Banja Luka ostvarilo je pro{le godine prihod od 238.988.122 KM, {to je za oko 89 miliona vi{e u odnosu na 2010, javila je Srna. Prema izvje{taju o poslovanju za 2011, ovo preduze}e ostva ri lo je ne to do bit od 48.985.920 KM, dok je 2010. godine ostvaren neto gubitak od 6.272.672 KM. Vrijednost ukupnih investicionih ulaganja iznosi 13.648.020 KM, {to je za oko dva miliona KM vi{e u odnosu na 2010. godinu.

Ostvaren prihod od oko 239 miliona KM

Rashodi preduze}a pove}ani su za oko 83,2 miliona KM u odnosu na 2010. godinu. Preduze}e Krajinapetrol Banja Luka ostvarilo je u prvom kvartalu ove godine gubitak od 232.420, {to je za oko 126.000 KM vi{e u odnosu na isti period pro{le godine. Prema izvje{taju o poslovanju u prva tri mjeseca ove godine, preduze}e Krajinapetrol ostvarilo je prihod od 9.910.787, {to je za oko tri miliona KM vi{e u odnosu na isti period pro{le godine, dok su rashodi pove}ani za oko 3,1 milion KM.

Profitna dru{tva
“Stabilizacija ovog sektora je krenula 2010. godine i na kraju pro{le godine smo imali pozitivne rezultate poslovanja. Va`no je jo{ re}i da zakonski okvir o mikrokreditnim organizacijama nije harmoniziran na nivou dr`ave. U FBiH najve}i problem mikrokreditnim organizacijama stvara zakon koji je donesen 2006, a koji ne onemogu}ava mikrokreditnim fondacijama da se preregistruju u mikrokreditna dru{tva, odnosno da posta-

Dru`enje sa predstavnicima medija

Foto: D.]UMUROVI]

nu profitna dru{tva. Imid` mikrokreditnih organizacija u BiH se treba temeljiti na iskrenom odnosu i informacijama koje su ta~ne i koje javnost ne dovode u zabludu.

Krediti
Cilj nam je da upoznamo javnost s time da mikrokrediti omogu}avaju zapo~injanje posla ljudima koji nemaju pristupa komercijalnim izvorima finansiranja, odnosno bankama” ka`e Mehmedovi}. ,

Mikrokreditne organizacije su, kako pi{e portal Profitiraj.ba, od 1997. do kraja 2011. godine za oko 1.924.000 korisnika plasirale mikrokredite u iznosu od oko 5,64 milijarde KM. Prosje~an iznos kredita je 3.000 KM. Od toga, ukupno je za poslovnu dje la tnost pla si ra no 4.481.000.000 KM ili oko 75 odsto od ukupnog plasmana kreditnih sredstava.
Dk. O.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

BIZNIS/BERZE
1.478,75
808,25
BIRS BIFX

27

Sindikat PPDIVUT

Socijalno partnerstvo na
svim nivoima Agrokora
U fokusu razgovora bile su aktivnosti u Sarajevskom kiseljaku, gdje jo{ nije zavr{en reizbor novog sindikalnog rukovodstva
Predsjednik Sindikata PPDIVUT BiH Mehmed Avdagi} razgovarao je ju~er u Sarajevu s izvr{nim direktorom za odnose sa sindikatima koncerna Agrokor Zagreb Matom Gregani}em o sindikalnom organizovanju i djelovanju u Agrokorovim kompanijama. U fokusu razgovora bile su aktivnosti u Sarajevskom kiseljaku, gdje jo{ nije zavr{en reizbor novog sindikalnog rukovodstva. U toj kompaniji ranije je potpisan kolektivni ugovor kojim su utvr|ena prava zaposlenika iz rada i po osnovu rada i dosljedno se primjenjuje, {to je i razlog vi{e da se reizbor u Sindikalnoj organizaciji privede kraju, navodi se u saop}enju iz Sindikata PPDIVUT. Kako se dodaje, u svim Agrokorovim kompanijama u BiH radnici su organizovani u sindikat, {to besprijekorno funkcioni{e, posebno u ostvarivanju socijalnog partnerstva na svim nivoima koncerna Agrokor. Na temeljima dosada{njeg pozitivnog iskustva u razvijanju me|usobnog partnerstva, dogovorene su i odgovaraju}e dalje aktivnosti i nakon ulaska Hrvatske u EU, {to }e posebno biti od koristi za zaposlene. Time }e sindikalnim predstavnicima iz

747,73 1.784,15
FIRS

SASX-10

898,57 799,54
ERS10

SASX-30

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 16. maj/svibanj 2012.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar ZIF Fortuna fond dd Bihac ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. E PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo JP HT dd Mostar SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE 19,31 3,79 45,76 7,40 -0,45 5,28 -0,86 -1,33 19,40 3,79 46,00 7,40 19,30 3,79 45,53 7,40 1.188 150 96 500 22.944,57 568,50 4.392,50 3.700,00 7 1 3 1 30,00 0,00 30,00 30,00 30.000 9.000,00 1 3,81 4,95 3,76 4,20 0,00 -4,62 -2,34 -0,24 3,82 5,10 3,76 4,20 3,79 231 4,95 220 3,76 23.000 4,20 151 880,11 1.098,75 86.480,00 634,20 4 2 3 1 10,90 0,83 10,90 10,90 2.000 21.800,00 1

Mehmed Avdagi}, predsjednik PPDIVUT-a

BiH biti na raspolaganju i dragocjena iskustva kolega iz Hrvatske pri stvaranju novog socijalnog partnerstva i ambijenta na putu BiH u EU, posebno zbog uloge sindikata u BiH u tom procesu kao partnera dr`avnim organima, saop}eno je iz Sindikata PPDIVUT.

Litvatrans dd Banovici

13,00

0,00

13,00

13,00

108

1.404,00

1

SASE: Promet 203.176 KM
Na trgovanju na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 203.176,63 KM (152.902,63 KM redovne berzanske trgovine i 50.274,00 KM prijavljenog vanberzanskog prometa). Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijek d.d. Sarajevo. Kurs ovog emitenta je iznosio 10,90 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo od 22.944,57 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 19,31 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta Energoinvest d.d. Sarajevo od 5,28 posto i dostigle su cijenu od 3,79 KM.

T3 uveo internet-usluge
Kompanija T3 d.o.o, koja se bavi pru`anjem usluga fiksne telefonije, po~ela se baviti i pru`anjem usluga interneta te uvela uslugu T3 Net. T3 Net je novitet na bh. tr`i{tu. Be`i~ni, flat rate internet, baziran na CDMA tehnologiji, spoj je svih kvaliteta koje nude ostali internet-provajderi, a koje je T3 integrisao u jedan proizvod. CDMA (Code Division Multiple Access) je tehnologija digitalnog be`i~nog prenosa podataka koja omogu}ava da vi{e korisnika upotrebljava isti radiokanal. Do sada se ova tehnologija koristila u SAD-u i Aziji, a T3 je me|u prvima u regionu koji sa ovom tehnologijom izlazi na tr`i{te. T3 Net }e za po~etak pokrivati {iru regiju Sarajeva, a u budu}nosti je planirano i pokrivanje ostalih ve}ih gradova. T3 je pored ve} postoje}e poslovnice na Stupu, u Ulici tvorni~ka 3, za svoje trenutne, ali i potencijalne korisnike otvorio i novi, savremeni T3 Shop u Ulici Radi}eva broj 8. S ciljem {to bolje komunikacije i interakcije sa korisnicima, T3 je planirao otvaranje maloprodajnih mjesta u tr`nim centrima na ~itavom podru~ju Sarajeva.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 16. maj 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Bira~ a.d Zvornik Boksit a.d. Mili}i Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje Dunav osiguranje a.d. Banja Luka Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 5 9,7 0,043 5,51 3,93(A) 5,6 5,49 -3 -2,27 -0,54 0 0,36 5 9,7 0,043 5,69 3,93 5,6 5 9,7 0,043 5,46 3,93 5,52 782 766 233.187 3.317 20 2.738 3.910,00 7.430,20 10.027,04 18.273,28 78,60 15.322,53 0,013 0,896 0,476 73,02 1,43 -18,75 -0,44 1,93 -2,64 -6,54 0,013 0,9 0,476 73,02 1,44 0,013 0,89 0,476 73,02 1,43 4.090 10.000 4.486 30 19.913 53,17 8.964,00 2.135,34 2.190,60 28.524,92

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 094 - 17. 5. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka Jedinica Kupovni za valute valute devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Kina Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 156 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB CNY RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.522626 1.520372 25.860822 0.076628 0.262466 0.662864 1.902800 0.565032 0.255995 0.214460 1.624295 0.841649 2.440964 1.531590 0.049572 0.242272 1.732976

1.955830 1.526442 1.524182 25.925636 0.076820 0.263124 0.664525 1.907569 0.566448 0.256637 0.214997 1.628366 0.843758 2.447082 1.535429 0.049696 0.242879 1.737319 USD BAM

1.955830 1.530258 1.527992 25.990450 0.077012 0.263782 0.666186 1.912338 0.567864 0.257279 0.215534 1.632437 0.845867 2.453200 1.539268 0.049820 0.243486 1.741662 1.53312 2.334753

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Banja Lakta{i a.d. Lakta{i Boska RK a.d. Banja Luka Fabrika vijaka a.d. Mrkonji} Grad Industrijske planta`e a.d. Banja Luka Vi{egrad promet a.d. Vi{egrad Veletrgovina a.d. Gradi{ka Veselin Masle{a a.d. Banja Luka Republika Srpska - stara devizna {tednja 1 Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 Republika Srpska - obaveze dobavlja~ima 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 0,25 0,15 0,155 0,28 0,1 0,287 0,65(A) 96 91,3 47,38(A) 49,77 49,59 45,79 45,39 0 0 -3,12 0 0 0 0 2,66 0,33 3 -3,4 3,88 1,24 0,87 0,25 0,15 0,155 0,28 0,1 0,287 0,65 96 91,3 47,38 50 49,89 46 46,15 0,25 0,15 0,155 0,28 0,1 0,287 0,65 96 91,3 47,38 49,5 47,74 45,23 45 1.463 535 22.728 1.607 33.472 2.080 18.400 31.281 12.885 14.768 9.500 87.300 32.639 22.963 365,75 80,25 3.522,85 449,96 3.347,20 596,96 11.960,00 6.005,95 8.234,80 6.997,08 4.728,50 43.293,27 14.944,64 10.422,86

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

112,00 2,57

$ 0,21 %

1.550,50 27,90

$ 0,42 %

628,00 594,50

$ 0,08 %

PLIN
$ 3,12 %

SREBRO
$ 0,62 %

KUKURUZ
$ 0,46 %

SDR (Special Drawing Rights) na dan 15. 05. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 15. 05. 2012 =

28

OGLASI

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

U skladu sa ~lanom 140. Uredbe o kriterijima i na~inu vo|enja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" br.57/08, 77/08 I 62/10) objavljuje se Izvje{taj revizora u skra}enom obliku o reviziji finansijskih izvje{taja Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01.2011. — 31.12.2011. godine.

IZVJE[TAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Vlasnicima Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine: Obavili smo reviziju u skladu sa Me|unarodnim revizorskim standardima, finansijskih izvje{taja Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine ("Banka") za godinu koja je zavr{ila 31. decembra 2011, a koji su pripremljeni u skladu sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja ("MSFI"), iz kojih su izvedeni prilo`eni sa`eti finansijski izvje{taji (bilans stanja i bilans uspjeha). U na{em izvje{taju od 8. maja 2012. godine izrazili smo mi{ljenje bez kvalifikacije na finansijske izvje{taje Banke pripremljene u skladu sa MSFI za godinu koja je zavr{ila 31. decembra 2011. Bez kvalifikovanja na{eg mi{ljenja skrenuli smo pa`nju na slijede}e: U skladu sa ~lanom 3. Zakona o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je iz svog prora~una trebala pove}ati kapital Banke za 400 miliona KM u jednakim ratama po~ev{i od 2008. do 2011. godine. Do datuma na{eg izvje{taja nije u~injeno pove}anje kapitala u skladu sa dinamikom i

iznosima utvr|enim Zakonom o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine. Prema na{em mi{ljenju, prilo`eni sa`eti finansijski izvje{taji su konzistentni u svim materijalnim aspektima sa finansijskim izvje{tajima iz kojih su izvedeni. Za bolje razumijevanje finansijske pozicije Banke na dan 31. decembra 2011. godine i rezultata njenog poslovanja za godinu koja je tada zavr{ila, te obima na{e revizije, prilo`eni sa`eti finansijski izvje{taji trebaju se ~itati zajedno sa finansijskim izvje{tajima, te prate}im napomenama u na{em revizorskom izvje{taju. Deloitte d.o.o. Sead Bahtanovi}, direktor i ovla{teni revizor Sarajevo, Bosna i Hercegovina 2. maj 2012. godine Sabina Softi}, ovla{teni revizor

BILANS USPJEHA
za period od 01.01. do 31.12.2011.godine
u KM u KM

POZICIJA 1 A. PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVANJA 1. Prihodi od kamata 2. Rashod kamata Neto prihod od kamata (201-202) Neto rashodi od kamata ( 202-201) 3.Prihodi od naknada i provizija 4. Rashodi od naknada i provizija Neto prihod od naknada i provizija (205-206) Neto rashodi od naknada i provizija (206-205) 5. Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (210 do 213) a) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha b) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspolo`ivi za prodaju c) Dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se dr`e do roka dospije}a d) Dobici po osnovu prodaje udjela (u~e{}a ) 6. Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (215 do 218) a) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha b) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji su raspolo`ivi za prodaju c) Gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira koji se dr`e do roka dospije}a d) Gubici po osnovu prodaje udjela (u~e{}a ) Neto dobici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (209-214) Neto gubici po osnovu prodaje vrijednosnih papira i udjela (214-209) DOBITAK IZ POSLOVANJA (201+205+209-202-206-214) GUBITAK IZ POSLOVANJA (202+206+214+-201-205-209) B. OSTALI OPERATVNI PRIHODI I RASHODI 1. Prihodi iz operativnog poslovanja (224+225) a) Prihodi po osnovu lizinga b) Ostali prihodi iz operativnog poslovanja 2. Rashodi iz operativnog poslovanja (227 do 236) a) Tro{kovi bruto zarada i bruto naknada zarada b) Tro{kovi naknada za privremene i povremene poslove c) Ostali osobni rashodi d) Tro{kovi materijala e) Tro{kovi proizvodnih usluga f) Tro{kovi amortizacije g) Rashodi po osnovu lizinga h) Nematerijalni tro{kovi (bez poreza i doprinosi) i) Tro{kovi po osnovu poreza i doprinosa j) Ostli tro{kovi DOBITATAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (223-226) GUBITAK IZ OSTALIH OPERATIVNIH AKTIVNOSTI (226-223) C. TRO[KOVI I PRIHODI IZ OSNOVA REZERVISANJA 1. Prihodi od ukidanja rezervisanja (240 do 243) a. Prihodi od ukidanja tro{kova rezervisanja po plasmanima b. Prihodi od ukidaanja rezervisanja za izvanbilacne pozicije c) Prihodi od ukidanja rezervisanja za obveze d) Prihodi od ukidanja ostalih rezervisanja 2. Tro{kovi rezervisanja (245 do 248) a) Tro{kovi rezervisanja po plasmanima b) Tro{kovi rezervisanja za vanbilansne pozicije c) Tro{kovi po osnovu rezervisanja za obaveze d) Tro{kovi ostalih rezervisanja DOBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA ( 239-244) GUBITAK IZ OSNOVA REZERVISANJA (244-239) D.OSTALI PRIHODI I RASHODI 1. Ostali prihodi (252 do 258) a) Prihodi od napla~enih otpisanih potra`ivanja b) Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja c) Prihodi od smanjenja obaveza d) Prihodi od dividendi i u~e{}a e) Vi{kovi f) Ostali prihodi g) Dobici od obustavljenog poslovanja 2. Ostali rashodi (260 do 266) a) Rashodi po osnovu direktnog otpisa potra`ivanja b) Gubici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja c) Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja d) Manjkovi e) Otpis zaliha

Oznaka za AOP 2 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264

IZNOS Teku}a godina Prethodna godina 3 4 8.661.873 76.047 8.585.826 2.601.751 14.645 2.587.106 0 7.553.737 87.166 7.466.571 2.208.579 18.603 2.189.976 0

0

0

0 0 11.172.932

0 0 9.656.547

72.659 72.659 7.003.359 4.385.665 1.364 378.114 236.276 596.511 388.143 910.844 106.442

59.781 59.781 6.989.429 4.220.768 0 398.844 262.554 685.678 401.219 935.537 84.829

6.930.700 3.149.149 3.002.960 146.189

6.929.648 6.219.372 4.609.469 1.609.903

2.894.799 2.619.602 148.008 50.343 127.189 254.350 0 1.304.161 0

7.067.624 5.471.280 1.498.531 47.470 848.252 815.977 80.518

10.045 1.304.161 7.214 725.414 10.620

f) Ostali rashodi g) Gubici od obustavljenog poslovanja DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251-259) GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (259-251) POSLOVNI DOBITAK (221+237+249+267-222-238-250-268) POSLOVNI GUBITAK (222+238+250+268-221-237-249-267) E.PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA 1.Prihodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza 272 do 276) a) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potra`ivanja b) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira c) Prihodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza d) Prihodi od promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja e) Prihodi od pozitivnih te~ajnih razlika 2. Rashodi od promjene vrijednosti imovine i obaveza ( 278 do 282) a) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti plasmana i potra`ivanja b) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti vrijednosnih papira c) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti obaveza d) Rashodi po osnovu promjene vrijednosti osnovnih sredstava, ulaganja u nekretnine i nematerijalnih ulaganja e) Rashodi po osnovu negativnih te~ajnih razlika DOBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (271-277) GUBITAK PO OSNOVU PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA (277-271) DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA ( 269+283-270-284) GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA ( 270+284-269-283) F. TEKU]I I ODLO@ENI POREZ NA DOBIT 1. Porez na dobit 2. Dobitak po osnovu pove}anja odlo`enih poreznih sredstava i smanjenja odlo`enih poreznih obaveza 3. Gubitak po osnovu pove}anja odlo`enih poreznih sredstava i pove~anja odlo`enih poreznih obaveza DOBITAK POSLIJE POREZA (285+268-287-269) ILI (288-286-287-289) GUBITAK POSLIJE POREZA (286+287+289-288) ILI ( 287+289-285-288) G.OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU 1. Dobici utvr|eni direktno u kapitalu (293 do 298) a) Dobici po osnovu samnjenja revalorizacijskih rezervi na osnovnim sredstvima i nematerijalnim ulaganjima b) Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspolo`ivih za prodaju c) Dobici po osnovu prevo|enja finansijskih izvje{taja inozemnog poslovanja d) Aktuarski dobici od planova definiranih primanja e) Efektivni dio dobitaka po osnovu za{tite od rizika gotovinskih tokova f) Ostali dobici utvr|eni direktno u kapitalu 2.Gubici utvr|eni direktno u kapitalu(300 do 304) a) Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti vrijednosnih papira raspolo`ivih za prodaju b) Gubici po osnovu prevo|enja finansijskih izvje{taja inozemnog poslovanja c) Aktuarski gubici od planova definiranih primanja d) Efektivni dio gubitka po osnovu za{tite od rizika gotovinskih tokova e) Ostali gubici utvr|eni direktno u kapitalu NETO DOBICI ILI NETO GUBICI PO OSNOVU OSTALOG UKUPNOG REZULTATA U PERIODU (292-299) ILI (299-292) H. POREZ NADOBIT KOJI SE ODNOSI NA OSTALI UKUPAN REZULTAT OSTALI UKUPAN REZULTAT U PERIODU ( 305+306) UKUPNI NETO DOBITAK U OBRA^UNSKOM PERIODU ( 290±307) UKUPNI NETO GUBITAKU OBRA^UNSKOM PERIODU ( 290±307) Dio neto dobiti/gubitka koji pripada ve}inskim vlasnicima Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima Obi~a zarada po dionici Razrije|ena zarada po dionici Prosje~an broj zaposlenih po osnovu sati rada Prosje~an broj zaposlenih na osnovu stanja na kraju perioda

265 266 267 268 269 270

6.255 1.296.947 5.793.529 0

287 805.357 2.684.004 0

271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315

7.076.346

11.147.185

1.747 7.076.346 7.084.686

11.145.438 11.342.839

7.084.686

11.342.839

8.340 5.785.189 0

195.654 2.488.350 0

5.785.189 0 0

2.488.350 0 0

0

0

0

0

0 5.785.189

0 2.488.350

127 133

123 122

959

10.333

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OGLASI

29

BILANS STANJA
na dan 31.12.2011.godine
u KM u KM

POZICIJA

Oznaka za AOP Bruto 3

Iznos teku}e godine Ispravka vrijednosti 4 Neto (3-4) 5

Iznos prethodne godine (po~etno stanje) 6

POZICIJA 1 PASIVA A. Obaveze (102+106+109+113) 1. Obaveze po osnovu depozita i kredita (103 do 105) a) Obaveze po osnovu depozita i kredita u doma}oj valuti b) Obaveze po osnovu kredita i depozita sa ugovorenom za{titomod rizika u doma}oj valuti c) Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti 2. Obaveze za kamatu i naknadu ( 107+108) a) Obaveze za kamatu inaknadu u doma}oj valuti b) Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti 3) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira (110 do 112) a) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u doma}oj valuti b) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira sa ugovorenomza{titom od rizika u doma}oj valuti c) Obaveze po osnovu vrijednosnih papira u stranoj valuti 4. Ostale Obaveze i PVR (114 do 124) a) Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada b) Ostale Obaveze u doma}oj valuti, osim obveza za poreze i doprinose c) Obaveze za poreze i doprinose, osim teku}ih i odgo|enih obveza zaporez na dobit d) Obaveze za porez na dobit e) Odgo|ene porezne obaveze f) Rezerviranja g) PVR u doma}oj valuti h) Obaveze po opsnovu komisionih poslova, sredstava namijenjenihprodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja, subordiniranih obaveza i teku}a dospije}a obaveza i) Ostale obaveze u stranoj valuti j) PVR u stranoj valuti k) Obaveze po osnovu komisionih poslova, dospjelih i subordiniranihobaveza i teku}a dospije}a u stranoj valuti B. KAPITAL (126+132+138+142-148) 1. Osnovni kapital (127+128+129-130-131) a) Dioni~ki kapital b) Ostali oblici kapitala c) Dioni~ka premija d) Upisani a neupla}eni dioni~ki kapital e) Otkupljene vlastite dionice 2. Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve (133 do 137) a) Rezerve iz dobiti b) Ostale rezerve c) Posebne rezerve za procijenjene gubitke d) Rezerve za op}e bankarske rizike e) Prenesene rezerve (kursne razlike ) 3. Revalorizacijske rezerve (139 do 141) a) Revalorizacijske rezerve po osnovu promijene vrijednostiosnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja b) Revalorizacijske rezerve po osnovu promijene vrijednostivrijednosnih papira c) Revalorizacijske rezerve po ostalim osnovama 4. Dobitak ( 143 do 147 ) a) Dobitak teku}e godine b) Neraspore|eni dobitak iz ranijih godina c) Vi{ak prihoda nad rashodima teku}e godine d) Neraspore|eni vi{ak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina e) Zadr`ana zarada 5. Gubitak (149+150) a) Gubitak teku}e godine b) Gubitak iz ranijih godina C. POSLOVNA PASIVA (101+125) D.VANBILANSNA PASIVA E. UKUPNA PASIVA (151+152)

Oznaka za AOP 2 101 102 103

Iznos na dan bilansa teku}e godine 3 112.740.791 65.851.679 60.795.401

Iznos prethodne godine (po~etno stanje) 4 138.384.265 83.479.308 54.990.728

1 AKTIVA A.TEKU]A SREDSTVA I POTRA@IVANJA (002+008+011+014+018+022+030+ 031+032+033+034) 1. Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i potra`ivanja iz operativnogposlovanja (003 do 007) a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u doma}oj valuti b) Ostala potra`ivanja u doma}oj valuti c) Gotovina i gotovinski ekvivalenti u stranoj valuti d) Zlato i ostali plemeniti metali e) Ostala potra`ivanja u stranoj valuti 2. Depoziti i krediti u doma}oj i stranoj valuti (009+010) a) Depoziti i krediti u doma}oj valuti b) Depoziti i krediti u stranoj valuti 3. Potra`ivanja za kamatu i naknadu, potra`ivanja po osnovu prodajei druga potra`ivanja (012+013) a) Potra`ivanja za kamatu i naknadu, potra`ivanja po osnovuprodaje i druga potra`ivanja u doma}oj valuti b) Potra`ivanja za kamatu i naknadu, potra`ivanja po osnovu prodajei druga potra`ivanja u stranoj valuti 4. Dati krediti i depoziti (015 do 017) a) Dati krediti i depoziti u doma}oj valuti b) Dati krediti i depoziti sa ugovorenom za{titom od rizika udoma}oj valuti c) Dati krediti i depoziti u stranoj valuti 5. Vrijednosni papiri (019 do 021) a) Vrijednosni papiri u doma}oj valuti b) Vrijednosni papiri sa ugovorenom za{titom od rizikau doma}oj valuti c) Vrijednosni papiri u stranoj valuti 6. Ostali plasmani i AVR (023 do 029) a) Ostali plasmani u doma}oj valuti b) Ostali plasmani sa ugovorenom za{titom od rizika u doma}oj valuti c) Dospjeli plasmani i teku}a dospije}a dugoro~nih plasmana udoma}oj valuti d) AVR u doma}oj valuti e) Ostali plasmani u stranoj valuti f) Dospjeli plasmani i teku}a dospije}a dugoro~nih plasmana ustranoj valuti g) AVR u stranoj valuti 7. Zalihe 8. Stalna sredstva namijenjena prodaji 9. Sredstva poslovanja koje se obustavlja 10. Ostala sredstva 11. Akontacija poreza na dodatu vrijednost B. STALNA SREDSTVA (036+041) 1. Osnovna sredstva i ulaganja u nekretnine (037 do 040) a) Osnovna sredstva u vlasni{tvu banke b) Ulaganja u nekretnine c) Osnovna sredstva uzeta u finansijski lizing d) Avansi i osnovna sredstva u pripremi 2. Nematerijalna sredstva ( 042 do 046) a) Goodwill b) Ulaganja u razvoj c) Nematerijalna sredstva uzeta u financijski lizing d) Ostala nematerijalna sredstva e) Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi C. ODGO\ENA POREZNA SREDSTVA D. POSLOVNA AKTIVA (001+035+047) E. VANBILASNA AKTIVA F. UKUPNA AKTIVA (048+ 049)

2

001

293.540.018

20.637.179

272.902.839

246.699.516

002 003 004 005 006 007 008 009 010

61.470.687 24.381.888 90.782 36.998.017

2.076 181 1.895

61.468.611 24.381.707 88.887 36.998.017 0 0

70.405.147 13.014.713 6.298 57.384.136

104 105 106 107 108 109 110 5.056.278 0 28.488.580 0

0

0

3.629.083 3.629.083 0

0 3.629.083

3.629.083 4.180.885

4.180.885

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

011

1.046.150

350.610

695.540

408.484

46.889.112 410 342.213 3.948

54.904.957 319 748.022 2.843

012

1.044.392

348.852

695.540

408.467

013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050

1.758 207.826.706 207.825.868

1.758 5.557.348 5.557.331

0 202.269.358 202.268.537 0

17 170.617.292 168.560.666

804.005 1.621.665

1.150.491 1.859.442

838 0

17 0

821 0 0 0 0

2.056.626 0

121 122 123

38.625.011 88.269

47.347.727 4.069

19.567.392

14.727.145

4.840.247 0 0

1.087.708

124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

5.403.591 165.787.030 153.000.000 153.000.000

3.792.044 113.480.573 106.489.159 106.489.159

19.296.344 93.210

14.583.951 1.864

4.712.393 91.346 0

1.005.997 65.851

7.001.841 4.881.268 2.120.573

4.503.064 4.503.064

177.838

141.330

36.508 0 0 0 0 0 0

15.860

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

10.211.245 9.648.234 8.653.455

4.586.263 4.076.106 4.076.106

5.624.982 5.572.128 4.577.349 0 0

5.165.322 5.117.472 4.810.928

5.785.189 5.785.189

2.488.350 2.488.350

994.779 563.011

994.779 510.157

306.544 52.854 0 0 0 47.850

0

0

563.011

510.157

52.854 0 0

47.850

278.527.821 22.953.039 301.480.860

251.864.838 38.705.145 290.569.983

303.751.263 22.953.039 326.704.302

25.223.442 25.223.442

278.527.821 22.953.039 301.480.860

251.864.838 38.705.145 290.569.983

1) Osnovne informacije o Banci: Naziv Banke: Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine Adresa Banke: Sarajevo, Igmanska 1. Telefon: 033 724 900 Telefax: 033 611 232 SWIFT code: IBBHBA22 Web site: Mati~ni broj: http://www.rbfbih.ba 4200057850004

2) Nadzorni odbor Banke: Petar Jur~i}, dipl. oec., predsjednik Samir ]atovi}, dipl. oec., ~lan Ru`ica ]urkovi}, dipl. oec., ~lan Ivica Musi}, dipl. oec., ~lan Senad Softi}, doc. dr., ~lan D`enan D`onlagi}, prof. dr., ~lan Aid Berbi}, dipl. pravnik, ~lan

3) Odbor za reviziju Banke: Dragan Prusina, dipl. oec., predsjednik Advija Alihod`i}, mr. sc., ~lan Meliha Ba{i}, prof. dr., ~lan Fatima Drin~i}, dipl. oec., ~lan Dragan Kolobari}, dipl. oec., ~lan

4) Uprava Banke: Predsjednik Uprave: Ramiz D`aferovi}, mr. sc. Potpredsjednik Uprave: Borislav Trlin, dipl. oec. Izvr{ni direktor: Belma Izmirlija, dipl. pravnik Izvr{ni direktor: Dubravka Bo{njak, mr. sc. 5) Interni revizor: ]amila Dudo, ovla{teni revizor 6) Broj organizacionih dijelova Banke: 4 7) Broj zaposlenih: 133 8) Vanjski revizor: Deloitte d.o.o. Sarajevo 9) Vlasnik Banke: Federacija BiH (100%)

30

SARAJEVSKA HRONIKA

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

I zastupnici u Skup{tini nezadovoljni gradskim prevozom

Iz Grasa tra`e novac, nadle`ni da se radi
Izdvojiti 40 miliona maraka za pokrivanje gubitaka je paradoks, isti~e Konakovi} • Nas ne zanima spa{avanje Grasa, ve} samo to da na{i sugra|ani imaju brz, siguran i jeftin prevoz, ka`e Kojovi}
Situacija u Grasu iz dana u dan sve je te`a, a to pokazuje i povla~enje autobusa iz saobra}aja u posljednjim danima zbog nesta{ice goriva, odnosno zbog duga prema dobavlja~ima. Iz Grasa su kazali kako im prijeti i isklju~enje struje {to bi rezultiralo obustavom trolejbuskog i ovo malo tramvajskog saobra}aja koji je jo{ u funkciji. nuli, ali izgleda da oni ne shvataju svoju ulogu tako. Bitno je da se primaju menad`erske pla}e koje nisu male. Upravljanje firmama je najve}i nedostatak. Menad`eri se moraju pobrinuti da se tro{i onoliko koliko se ima, a ne da se ide u gubitke. Tako|er, nije uredu ni da se neko vozi besplatno jer danas ni{ta nije d`aba, pojasnio je Fazlija. Opozicioni zastupnici smatraju da je sjednica iskori{tena za politi~ko pokrivanje.

Neispunjeni uslov
- Ni{ta nisam o~ekivao od tematske sjednice i dobili smo neka pokri}a, a ne ono {ta treba konkretno da se uradi. Doneseni zaklju~ci su nesvrsishodni i ne provode se. Mi kao opozicija ne}emo predlagati {ta treba da se uradi ve} pozicija i vlast treba da se odrede prema tom problemu. Pro{la je godina i po, a do sada ni{ta nije ura|eno, istakao je Besim Mehmedi}, zastupnik SBiH. Iz Na{e stranke kazali su kako su prije nekoliko mjeseci glasali za spas Grasa, ali da su imali uslov koji nikada nije ispunjen. - Tad smo tra`ili da se na februarskoj sjednici zastupnicima podnese izvje{taj Tu`ila{tva o aktivnostima koje se vode protiv ljudi koji su Gras doveli u ovakvu situaciju. Me|utim, to nikada nije do{lo na dnevni red. Nas u principu ne zanima spa{avanje Grasa, ve} samo to da na{i sugra|ani imaju brz, siguran i jeftin prevoz. Ko }e to raditi, Gras ili neko drugi, nas ne interesuje, pojasnio je Predrag Kojovi}, zastupnik Na{e stranke. U bud`etu KS-a za Gras je planirano 31.585.000 maraka, od ~ega je do sada upla}eno oko devet miliona. Tako je od planiranih 3,6 miliona KM iz bud`etskih sredstava za pokrivanje dijela gubitaka Grasa do sada upla}eno 1.913.685 maraka.
S. HUREMOVI]

Slike sa ilid`anskog terminala sve govore

Nema kolegija
Radnici su ogor~eni, ali i putnici ~ija su o~ekivanja prije tematske sjednice Skup{tine Kantona Sarajevo posve}ene Grasu bila jako velika. Nakon sjednice, euforija je naglo opala zbog, kako su tada pojedinci rekli, slabih rezultata, odnosno donijetih zaklju~aka koji su ozna~eni kao spas ovog preduze}a. Da bi stvar bila i gora, ni zaklju~ci se ne po{tuju tako da i ne ~udi {to danas u Kantonu imamo sve neredovniji i nesigurniji prevoz. Zastupnici u kantonalnoj Skup{tini, kao i na{i sugra|ani o~ekivali su mnogo vi{e od odr`avanja tematske sjednice. - ^ini mi se da nijedna strana koja se obavezala zaklju~cima da }e pomo}i ozdravljenju Grasa ne radi svoj posao, ni

PLA]A MENAD@ERAl Menad`er treba da obezbijedi da preduze}e radi na nuli, ali izgleda da oni ne shvataju svoju ulogu tako. Bitno je da se primaju menad`erske pla}e koje nisu male, smatra Fazlija
Skup{tina, ni Vlada, a ni menad`ment Grasa. Jo{ na sjednici obavezali smo se da }emo svaki mjesec imati kolegij na kojem }emo vidjeti u kojoj su fazi realizacije zaklju~ci koje smo usvojili. Ali, od tada nijedan kolegij o toj temi nismo imali. Komunikacija sa menad`mentom Grasa je nikakva. Pet mjeseci nemamo nikakve informacije iz Grasa i to govori da ne{to nije uredu. Ono {to tra`e, a to je da se pokrivaju gubici i samo daju pare je nemogu}e. Vlada i Skup{tina }e ispuniti ono {to su obe}ale, ali izdvojiti 40 miliona maraka za pokrivanje gubitaka je paradoks. Situacija je dramati~na, ali pojedinci se pona{aju kao da nije tako, istakao je Elmedin Konakovi}, {ef Kluba zastupnika SDA u Skup{tini KS-a. Ned`ad Fazlija, {ef Kluba zastupnika SDP-a, naglasio je da je o situaciji u Grasu upoznat jedino putem medija i onog {to vidi, odnosno lo{eg voznog parka. - Stanje nije dobro. Ali, problemi su se nakupljali 20 godina i nerealno je o~ekivati da se rije{e za nekoliko mjeseci. S druge strane, ovo govorim za sve direktore javnih preduze}a ili menad`ere, kako se oni nazivaju - funkcija menad`era nije da proslje|uje pare, to mo`e raditi svako. Menad`er treba da obezbijedi da preduze}e radi na

Besplatna {kola gimnastike za djecu
Osnov ci ma i dje ci pred {kol s kog uzrasta iz centralne gradske op}i ne, do bi od ~etiri do 10 go di na, tokom 2012. na raspolaganju su besplatni ~asovi gimnastike u sportskoj sali FIS-a. Rije~ je o projektu Gimnasti~kog kluba “Dragan \okanovi}” pod nazivom [kola gimnastike za djecu op}ine Centar, koji je Op}ina podr`ala sa 3.000 KM. ^asovi gimnastike se odr`avaju tri puta sedmi~no, utorkom i ~etvrtkom (od 17.45 do 19 sati) i subotom (od 10.15 do 11.30 sati). Vodi ih trener gimnastike Dragan \okanovi} sa tri pomo}nika. Animacija u~enika za besplatno poha|anje ove {kole vr{i se putem osnovnih {kola i pred{kolskih ustanova u op}ini. Planirano je da projektom bude obuhva}eno 120 djece. U sklopu programa bit }e realizovane vje`be na parteru, karikama, vratilu, gredi, {vedskoj klupi i poligonu za provjeru kondicije, brzine, spretnosti, okretnosti te preskoci, koreografski elementi i oblikovanja.

[uman posjetio Reljevo

Pomo} za kvalitetnije vodosnabdijevanje
Kako bi se prona{la {to bolja rje{enja za kvalitetnije snabdijevanje vodom naselja Reljevo i Rje~ica, u narednih 15 dana bi}e odr`an sastanak sa predstavnicima KJKP Vodovod i kanalizacija. Ovo je zaklju~eno na sastanku vr{ioca du`nosti na~elnika Op}ine Novi Grad Anera [umana i predstavnika Savjeta MZ Reljevo. Izgradnjom velikog broja stambenih objekata na prostoru Reljeva lokalni vodovod ne mo`e snabdjeti vodom sve stanovnike, a prijedlog predstavnika Mjesne zajednice je da se na|u tehni~ka rje{enja i nabavi potisna pumpa za dio naselja koji se snabdijeva iz gradskog vodovoda. Kako je istakao predsjednik Savjeta MZ Reljevo Suvad Osmanagi}, najve}i problem vodosnabdijevanja je u ljetnom periodu, kada su sla-

vine ve}inom suhe. Osmanagi} je upoznao [umana i o problemima oko sanacije o{te}enog puta u Ulici paljevska, gdje saobra}a kombi-linija i mosta u Reljevskoj ulici kod crkve, zatim potrebama postavljanja rasvjete kod okretnice u Paljevskoj

ulici, kao i problemima prevoza u~enika do O[ Dobro{evi}i. [uman je obe}ao da }e Op}ina poku{ati izna}i najoptimalnije rje{enje za ove probleme, te do po~etka nove {kolske godine osigurati prevoz za 168 S. Hu. u~enika.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

31

Po~inje izgradnja Betanija centra na 50 hiljada kvadrata

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Izgled Betanija centra izvana i iznutra

Prva faza krajem juna
Ve} je upla}ena renta za prvih deset hiljada kvadrata prostora Op}ini Centar od pola miliona maraka, ka`e Petrovi} • Hotel, kongresne dvorane, multipleks, gara`ni i poslovni prostori
Betanija centar investitor je istoimenog projekta, ~ija gradnja treba po~eti za tridesetak dana, ka da se o~e ku je iz da va nje gra|evinske dozvole za objekat koji }e imati vi{e od pedeset hiljada kvadrata, kazao nam je zastupnik firme Betanija centar Zlatko Petrovi}. prethodno jedini zahtjev iz Kantona ka investitoru odnosio na rje{avanje infrastrukturnih priklju~aka, jer gradnje na ovom mjestu dosad nije bilo.

Kongresni centar
Prema urbanisti~kom projektu Grad ski park Be ta ni ja, pre dvi|eni su ugostiteljsko-smje{tajno-turisti~ki sadr`aji, pa }e budu}i centar imati hotel sa apartmanima, multifunkcionalne dvorane, specijalizirane trgovine, du}ane, salone namje{taja, dje~ije opreme, modne salone, multipleks, prostorije za fitnes, kasino, diskoteke... Kao dodatni sadr`aji, u sklopu kompleksa }e se nalaziti kongresni centar, te polivalentna dvorana namijenjena projekcijama, sportskim i estradnim manifestacijama. Podzemna gara`a se, prema projektu koji je uradio Mustafa Forto, prostire na 12.200 kvadratnih metara, dok }e vanjski parking imati 189 mjesta.
J. MILANOVI]

Zacjevljenje Su{ice
- U desetom mjesecu 2008. godine izdata je urbanisti~ka suglasnost za projekat, me|utim, onda je do{la kriza, a u 2011. stekli su se uslovi za realizaciju prve od tri faze izgradnje poslovno-hotelskog objekta, koja podrazumijeva deset hiljada kvadrata gara`nog i poslovnog dijela. Prije toga morali smo osigurati posebne saglasnosti za komunalnu infrastrukturu svakog preduze}a, te privremeni priklju~ak na saobra}ajnicu od federalne Direkcije za ceste, do izgradnje prve transverzale, istakao je Petrovi}. Prema Petrovi}evim rije~ima, kompleks Betanija centar predvi|en je kako Prostornim pla-

Priprema terena za po~etak gradnje

nom, tako i urbanisti~kim projektom ovog podru~ja koji je usvojilo Op}insko vije}e Centra. - Treba naglasiti da investitor nije nimalo odstupio od predvi|ene namjene ovog prostora, u proceduri je izdavanje vodne saglasnosti, a spreman je i ugovor sa Op}inom o ure|enju zemlji{ta, jer }e se iznad objekta, a prema gradskom parku Betanija, nalaziti javni parking koji }e investitor sufinansirati, napomenuo je Petrovi}. Samo u prvoj fazi gradnje u

centar }e biti ulo`eno oko 20 miliona maraka, a o~ekuje se da bi cjelokupna investicija mogla prema{iti stotinu miliona KM. - O~ekujemo da se za mjesec sve po pitanju dozvola zavr{i i da dobijemo i gra|evinsku. Trenutno se radi zacjevljenje potoka Su{ica jer je to na{a obaveza, naglasio je Petrovi}. Ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Abid Jusi} potvrdio nam je da je izdavanje gra|evinske dozvole za Betanija centar u proceduri, te da se

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

Izgradnja javne ~esme
Izgradnja javne ~esme u op}ini Novo Sarajevo, lokacija - Pampers park je zvani~no po~ela. Lokalitet je odabran zbog blizine {etali{ta u Aleji lipa i Vilsonovog, te velike posje}enosti dje~ijeg parka. Izvo|a~ radova je firma In, dok je nadzorni organ Aber design. Sredstva za izgradnju parka obezbije|ena su u bud`etu Op}ine, i to 8.000 KM. Rok za izvo|enje radova je 30 dana.

Isklju~enja struje
Zbog radova na postrojenjima bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 9 do 12 sati Po{ta 5, od 9 do 15 Borak, Dobrinja 51, Dupovci, Grivi}i 1, Kr~evine, Mljekara Ni{i}i, Ni{i}i 1, 2, Balibegovi}i, Reza~eva, Ru|era Bo{kovi}a 1, Terovi}a, Vitkovac brdo, od 8.30 do 16 Centar BiH, Ho{in brijeg, od 13.30 do 15 Grbavica 6, 7, od 9 do 14.30 M. Mehmedba{i}a, od 12 do 13.30 Zagreba~ka 7, Vraca 4, od 9 do 10.30 Radni~ka 2, Vraca 2, od 11 do 15 Toromanova, od 10.30 do 12 Vraca 3, 5, od 8 do 15.30 Vratnik {kola.
kim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30,

PORODILI[TA

7 11

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30

14.20 i 21.25, Budapest 14.20, Zagreb 15.45 i 22.00, Koeln 19.25 i 21.00

Odlasci:
Istanbul 6.15, 14.40 i 16.15, Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Vienna 7.30 i 15.05, Zurich 7.30, Munich 13.05 i 13.10, Ljubljana 13.35 i 14.45, Budapest 14.50, Ancona 17.55, Koeln 20.05 i 21.40

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6. 5 i 17.57, Budimpe{ta 21. 0, Beograd 1 1 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxelles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et-

AVIONI Dolasci:
Ancona 10.35, Beograd 11.25 i 21.55, Istanbul 12.00, 13.40 i 21.50, Munich 12.25, Zurich 12.50, Ljubljana 13.05 i 14.15, Vienna

vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko sva-

11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

32

SARAJEVSKA HRONIKA

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Obilje`en Dan op}ine Novo Sarajevo i Pofali}ke bitke

Neprijatelj je `elio
napraviti Srebrenicu
Toplane, ipak, pale postrojenja
U dogovoru sa ~lanovima Vlade Kantona Sarajevo, kao osniva~a preduze}a, KJKP Toplane }e od jutros po~eti zagrijavanje stanova, kazao nam je {ef kabineta direktora ovog preduze}a @enja Ljubu{ki}. - Toplane }e po~eti zagrijavanje prostora 51 hiljade korisnika, a u kolikoj mjeri }e raditi grijanje, zavisi od temperatura u narednih nekoliko dana, dodao je Ljubu{ki}. J. M.

od Sarajeva
Cilj agresora bio je da presije~e grad preko Pofali}a. Armiji BiH dat je ultimatum da preda oru`je
Prije 20 godina u Pofali}ima, srpski agresor bio je grupisan sa nare|enjem da presije~e granicu Plavi granap - kasarna Mar{al Tito - Grbavica - Vraca, ~ime bi grad bio podijeljen na dva dijela. Na sre}u, nije uspio u tome zahvaljuju}i hrabrim borcima koji su dali `ivote za cjelovitu BiH. U odlu~uju}oj bici za slobodu Sarajeva, ali i kompletne BiH Armija je izvojevala pobjedu. Neprijatelji su najprije uputili ultimatum Armiji RBiH i stanovni{tvu Pofali}a da predaju oru`je, pripremiv{i se za napad 16. maja oko pet sati. Snage Armije napale su agresora sat ranije. U borbama je poginulo oko 260 srpskih vojnika, a njihov vo|a, ratni zlo~inac Radovan Karad`i}, kazao je da je to, poslije Kosova, najve}i poraz Srba.

Podr{ka Radioklubu Sarajevo
Predsjedavaju}i OV Centar Slaven Kova~evi} primio je ju~er Emina Skopljaka, predsjednika Radiokluba Sarajevo, osnovanog daleke 1946. godine. Nakon {to je Slu`ba za civilnu za{titu Centra pro{le godine nabavila opremu za profesionalnu mobilnu radiokomunikaciju, ~lanovi RK Sarajevo su volonterski izvr{ili obuku za oko 100 pripadnika op}inskog i mjesnih {tabova CZ-a i op}inskih uposlenika, kao i certificiranje za upotrebu novog sistema veza u slu~aju prirodnih i drugih nesre}a, koji signalom pokriva cijeli Kanton. Stoga je Kova~evi} predlo`io, na~elnik Op}ine D`evad Be}irevi} prihvatio, a Op}insko vije}e usvojilo da se rebalansom bud`eta Op}ine Centar za 2012. godinu izdvoji 5.000 KM za pomo} u radu ovom klubu. Na sastanku je zauzet stav da radioamatere, koji su dali veliki doprinos tokom proteklog oslobodila~kog rata, treba uvrstiti u kategoriju od interesa za op}ine.

Polo`eno cvije}e na Pofali}ima i Vele{i}ima

@estoke borbe
- Sje}am se da smo dan prije odlu~uju}e bitke dobili ultimatum da za pola sata predamo oru`je, u suprotnom }e nas sve likvidirati. Cilj je bio da se osvoji, porobi i napravi Srebrenica od Sarajeva, da se general Mladi} osveti Turcima, kako je to ~esto govorio. Prvi pofali}ki odred digao je prvi stepen borbene gotovosti, ~ekaju}i naredbu za protunapad. Komandant ovog odreda obavijestio je sve druge i zatra`io pomo}. Do{lo je do ubrzane pripreme na{ih snaga, tako da su u pomo} pritekli Drugi pofali}ki, te Vele{i}ki odred i 7. grupa iz grada koja je 2. maja od-

Nogometno prijateljstvo
U prostorijama sportskog centra u sklopu d`amije kralja Fahda, ve} tra di ci onal no se odigrava turnir za djecu sa umanjenim sposobnostima. U~esnici su ~lanovi NVO altruista Svjetlo i Srednje {kole za okoli{ i drvni dizajn. Ova saradnja ima za cilj promociju socijalne inkluzije, koja se o~ituje kroz odr`avanje nogometnih utakmica u maju te dru`enje knji`evnika sa u~enicima {kole i to onih koji u okviru volonterskog projekta Knji`evnik u gostima gostuju na knji`evnim ve~erima. Organizator je NVO Svjetlo. Odigravanje prijateljskih utakmica odvija se i u okviru kampanje Bu|enje s prolje}em 5. D. I.

bra ni la Pred sje dni {tvo BiH. Vo|ene su `estoke borbe protiv daleko opremljenijeg neprijatelja. Pred sami mrak smo uspjeli, Pofali}i su bili oslobo|eni, prisjetio se Habib Idrizovi}, komandant Pofali}ke bitke, dodav{i da su tada `ivote izgubila ~etiri hrabra borca. Pofali}ka bitka bila je prelomna u odbrani Sarajeva i BiH. Zbog toga je dan kada se odvijala - 16. maj izabran i za Dan op}ine Novo Sarajevo, koji je ju~er i sve~ano obilje`en. Brojne delegacije obi{le su mezarja i groblja, te je polo`eno cvije}e i odata po~ast poginulim borcima na spomen-obilje`jima Pofali}i i Vele{i}i. Odr`an je i mar{ Vele{i}ko-pofali}kog odreda, a na platou MZ Pofali}i 2 uprili~en je historijski ~as, te kulturnozabavni program uz poslu`iva-

nje vojni~kog graha. Otvorena je rekonstruisana Kolodvorska ulica, te na kraju odr`ana i sve~ana sjednica Op}inskog vije}a na kojoj su dodijeljene plakete.

Za{tita plo~a
- Sa `eljom da na dostojanstven na~in obilje`imo Dan op}ine, ove godine smo organizovali ~etrdesetak razli~itih manifestacija. Obilje`ili smo 14. maj kao Dan {ehida i poginulih boraca, obi{li groblja, spomenike, te uprili~ili na neki na~in i ponovno otvaranje obnovljenih obilje`ja, s obzirom na to da smo imali problem sa plo~ama koje su po~ele da tamne i gube sjaj. Zato smo po~eli za{titu tih plo~a kako ne bi bilo kakva sjena pala na lik i djelo boraca koji su dali `ivote za odbranu BiH, naglasio je na~elnik Ned`ad Kold`o. E. ASOTI]

FERHADIJA

Zamjena polomljenih plo~a

Do ulaznica za filmske projekcije uz Cinema City i Oslobo|enje Ime i prezime: Adresa: Telefon: Popunjeni kupon predati u oglasne slu`be Oslobo|enja na adresama Zelenih beretki 14 i Grbavi~ka do 14c (STR Axel) ili na recepciju na{eg lista u Ulici D`emala Bijedi}a 185.

Rekonstrukcija najprometnije {etnice u na{em gradu Ferhadije je po~ela. Radovi koje ve}inskim dijelom finansira Vlada Kantona Sarajevo, u saradnji sa Op}inom Stari Grad, trajat }e 65 dana. U okviru rekonstrukcije, bi}e uklonjene dotrajale i polomljene plo~e, izra|ena armiranobetonska podloga, te ugra|ene nove plo~e od jablani~kog prirodnog granitnog kamena debljine osam centimetara. Tako|er, bi}e obnovljena i pahuljica, za{titni znak Olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine kod Ekonomskog fakulteta. S. Hu.

Foto: D. TORCHE

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.
KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo

OGLASI

33

Na osnovu ~lana 9. Zakona o javnim preduze}ima u FBiH (Sl. novine Federacije BiH br. 8/05, 81/08 i 22/09), ~lana 246. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine Federacije BiH broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), ~lana 29. ta~ka 11 u vezi sa ~lanom 34. i 35. Statuta KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo, te odluke Skup{tine KJKP "Park" d.o.o. broj 1022-6 od 7. 5. 2012. godine Skup{tina KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo raspisuje

Broj, 11.7.1.-6.8.-2368- 10/11 Datum, 9.5.2012. god. Na osnovu ~lana 75. Statuta BH Telecom d.d. Sarajevo i ~lana 7. Uputstva o postupku za prodaju sredstava BH Telecom d.d. Sarajevo broj: 00.1-2.-1.-5593/08 od 18.3.2008. godine, kao i Odlukom o usvajanju izvje{taja o izvr{enom popisu sredstava i obaveza na dan 31.12.2010. godine broj: 00.1.-6.8.-21021-4/10 od 8.2.2011. godine, Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Sarajevo objavljuje:

za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo I Predmet javnog konkursa Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje 3 (tri) ~lana Nadzornog odbora KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo. Izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora vr{i Skup{tina javnog preduze}a. Nadzorni odbor na svojoj prvoj sjednici bira predsjednika Nadzornog odbora. Opis pozicije Nadzorni odbor nadle`an je da: 1. predla`e Skup{tini dono{enje, izmjene i dopune Statuta i Eti~kog kodeksa, 2. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora, 3. donosi op{te akte, 4. usvaja trogodi{nji i godi{nji plan poslovanja, 5. usvaja izvje{taj Uprave o poslovanju sa finansijskim izvje{tajima po polugodi{njem obra~unu, a na osnovu prethodno datog mi{ljenja Odbora za reviziju, 6. podnosi Skup{tini godi{nji izvje{taj o poslovanju Preduze}a sa finansijskim izvje{tajima, koji obavezno uklju~uje: izvje{taj eksternog revizora, preporuku Odbora za reviziju po finansijskim izvje{tajima i izvje{taju eksternog revizora, izvje{taj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, 7. razmatra prijedlog Uprave o raspodjeli dobiti, a po prethodno datom mi{ljenju Odbora za reviziju i predla`e Skup{tini dono{enje odluke, 8. razmatra prijedlog Uprave o na~inu pokri}a gubitaka, a po prethodno datom mi{ljenju Odbora za reviziju i predla`e Skup{tini dono{enje odluke, 9. vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njihovo imenovanje Skup{tini, 10. prati provo|enje postupka javnih nabavki, u skladu s va`e}im propisima, 11. imenuje i razrje{ava ~lanove Uprave u skladu sa odredbama Statuta, 12. daje ovla{tenja za aktivnosti koje su ograni~ene propisima Zakona o javnim preduze}ima, 13. daje upute direktoru za provo|enje preporuka u vezi sa uo~enim nepravilnostima, 14. nadzire Upravu u provo|enju preporuka datih od Odbora za reviziju, kao i vanjskog revizora sa specificiranim rokovima, 15. prati poslovanje i zakonitost poslovanja Preduze}a, 16. daje upute organima Preduze}a radi otklanjanja nepravilnosti u radu, 17. prisustvuje sjednicama Skup{tine Preduze}a i u~estvuje u raspravi bez prava glasa, 18. vr{i uvid u poslovne knjige i dokumentaciju Preduze}a, 19. vr{i druge poslove predvi|ene zakonom, 20. donosi cjenovnik usluga i 21. informi{e se o radu Odbora za reviziju kroz njegove izvje{taje o mjese~nim sastancima.

J AV N I K O N K U R S

II

PO NO V N I JAV N I P O ZIV
ZA PRODAJU TRANSPORTNIH SREDSTAVA Predmet poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih transportnih sredstava Direkcije Sarajevo, putem pribavljanja pisanih ponuda, po specifikaciji u tabeli: PODACI O VOZILIMA
R.br Marka vozila Vrsta vozila Godina proizv. Broj {asije Broj motora Prijedlog po~etne cijene vozila u KM (bez PDV-a) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1. 2. 3. 4.

[koda Felicia [koda Felicia [koda Felicia [koda Felicia

putni~ko putni~ko putni~ko putni~ko

2000. 2000. 2000. 2000.

TMBEHH653Y5203843 TMBEHH65315325046 TMBEHH653Y5204721 TMBEHH65315325043

AEF350820 AEF355916 AEF356402 AEF356899

Dokumentacija sa uslovima za u~e{}e po predmetnom javnom pozivu se mo`e preuzeti na Protokolu Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo, od dana objave u dnevnim novinama, svakim radnim danom od 8 do 15.30 sati. Motorna vozila se mogu pogledati 21.5.2012.godine u vremenu od 10 do 12 sati na parkingu «BOSNA- AUTA» (biv{i STROJORAD), u Ulici Topal Osman-pa{e bb, Sarajevo. Rok za podno{enje ponuda je 28.5.2012. godine do 11 sati. Direktor Kemal Avdagi}, dipl. ing. el.

III Mandat ^lanovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (~etiri) godine, s tim da po isteku od 2 (dvije) godine od dana imenovanja Skup{tina preduze}a glasa o povjerenju ~lanovima Nadzornog odbora. ^lanovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa Statutom. IV Uslovi Kandidati za imenovanje za ~lana Nadzornog odbora moraju ispunjavati op}e i posebne uslove. a) Op}i uslovi Za ~lana Nadzornog odbora iz ~lana 1. ove odluke mo`e biti imenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uslove: 1) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu), 2) da je stariji od 18 godina i da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili kopija li~ne karte), 3) da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u Nadzornom odboru pet godina od pravosna`ne presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne i da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadle`nosti Nadzornog odbora (dokaz: uvjerenje ne starije od tri mjeseca nadle`nog MUP-a i od nadle`nog suda), 4) da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (dokaz: uvjerenje nadle`nog suda ne starije od tri mjeseca), 5) da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadle`nog op}inskog organa), 6) da nije izabrani zvani~nik nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiH broj: 13/02, 16/02, 14/03 12/04) (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadle`nog op}inskog organa), 7) da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadle`nog op}inskog organa), 8) da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadle`nog op}inskog organa), 9) da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje funkcije u Nadzornom odboru (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadle`nog op}inskog organa). b) Posebni uslovi: 1) da ima univerzitetsku diplomu - VII stepen {kolske spreme (dokaz: ovjerena fotokopija univerzitetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju), 2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci (dokaz: potvrda ili uvjerenje), 3) da posjeduje znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja i propisa koji se primjenjuju na rad i poslovanje iz oblasti komunalnih javnih preduze}a (dokaz: intervju), 4) da nije direktor ili ~lan Uprave ili Skup{tine ili Odbora za reviziju u preduze}u u kojem se kandiduje (dokaz: potpisana izjava ovjerena od op}inskog organa), 5) da nije predsjednik ili ~lan Nadzornog ili Upravnog odbora u drugom preduze}u sa ve}inskim dr`avnim kapitalom ili instituciji (dokaz: potpisana izjava ovjerena od op}inskog organa), 6) da se na njega ne odnose ograni~enja iz ~lana 264. Zakona o privrednim dru{tvima FBiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od op}inskog organa), 7) da posjeduje sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje povjerene funkcije i sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka (preporuka poslodavca), 8) da ima pozitivne rezultate u radu (dokaz: potvrda ili uvjerenje, preporuka poslodavca i sl.), 9) da nema privatni finansijski interes u preduze}u (dokaz: potpisana izjava ovjerena od op}inskog organa), 10) da ima komunikacijske i organizacijske sposobnosti (intervju). Po`eljno je da kandidati posjeduju certifikat o zavr{enom usavr{avanju u skladu sa Uredbom o usavr{avanju predsjednika i ~lanova nadzornih odbora i uprava privrednih dru{tava sa u~e{}em dr`avnog kapitala (Sl. novine FBiH br: 71/09, 33/10, 23/11 i 83/11). Prilikom izbora uzet }e se u obzir slijede}i kriteriji: - rezultati i priznanja ostvareni u dosada{njem radu, - znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvje{taja i poznavanje propisa koji se primjenjuju na rad i poslovanje kantonalnih javnih komunalnih preduze}a, - komunikacijske i organizatorske sposobnosti, - da posjeduje sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka. Prilikom izbora vodit }e se ra~una o spolnoj i nacionalnoj strukturi kandidata. V Zavr{ne odredbe Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije naprijed navedenih dokumenata koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. Komisija za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora }e nakon zaklju~enja konkursa pregledati sve prispjele prijave i utvrditi da li su blagovremene i sa potpunom dokumentacijom. Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija ne}e razmatrati. Komisija }e razmotriti sve potpune i blagovremene prijave i sa~initi listu kandidata koji su u{li u u`i izbor. Komisija za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora }e sve kandidate koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom pozvati na intervju. Nakon obavljenog intervjua Komisija za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora }e Skup{tini preduze}a preporu~iti kandidate koji su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora vr{i Skup{tina preduze}a. Komisija zadr`ava pravo provjere svih podataka iz izjava i drugih dokumenata kandidata. Konkurs za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana zadnjeg objavljivanja u Slu`benim novinama Federacije BiH, a isti }e se objaviti i u dnevnom listu "Oslobo|enje". Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: "KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo, Ul. Patriotske lige broj 58, sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR ^LANOVA NADZORNOG ODBORA "OTVARA KOMISIJA" Na pole|ini koverte nazna~iti ime i prezime podnosioca prijave. Napomena: kandidatima se vra}aju samo originalni dokumenti.

BosnaiHercegovina - Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKIKANTON Skup{tina - Slu`ba Skup{tine Broj: 02-34-249-6/12 Tuzla, 15.5.2012. g. Na osnovu ~lana 23. i ~lana 30. stav 6. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 49/05) i ~lana 10. a u vezi sa ~lanom 7. stav 2. i ~lanom 20. stav 2. Pravilnika o radnim odnosima u Slu`bi Skup{tine Tuzlanskog kantona, sekretar Skup{tine Tuzlanskog kantona objavljuje

o prijemu namje{tenika u radni odnos na odre|eno vrijeme, na poslovima: 1. Portir, radi sezone kori{tenja godi{njih odmora, a najdu`e do {est mjeseci... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvr{ilac Opis poslova: - obavlja poslove unutra{njeg i vanjskog osiguranja ljudi i imovine; - obavlja sve poslove u vezi sa ulaskom osoba u zgradu Skup{tine; - vr{i prijem stranaka i izdaje odgovaraju}e propusnice; - vodi evidenciju prijema stranaka i popunjava propisane obrasce; - vodi evidenciju o ulasku i izlasku zaposlenika Slu`be; - du`an je da otkloni opasnost od objekta, zaposlenika i funkcionera na radu; - du`an je da sprije~i pristup i ulazak neovla{tenim osobama u objekat i prostorije koje obezbje|uje i da takve osobe, ukoliko pru`aju otpor, prinudno udalji; - du`an je da sprije~i neovla{teno izno{enje stvari. Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih u ~lanu 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH (dr`avljanstvo BiH, punoljetstvo, op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, zavr{ena srednja stru~na sprema, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba da ispunjavaju i slijede}e posebne uslove, i to: - {est mjeseci radnog iskustva, - rad u smjenama. Kandidat je du`an uz prijavu na javni oglas prilo`iti slijede}a dokumenta: 1. diplomu o zavr{enoj srednjoj stru~noj spremi, 2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), 3. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove li~ne karte, 4. potvrdu o radnom iskustvu, 5. izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini (ovjerenu u op}ini), 6. izjavu kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da ne izdr`ava kaznu izre~enu od Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju, da nije pod optu`bom niti se oglu{io o poziv da se pojavi pred sudom), ovjerenu u op}ini. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova, originale ili ovjerene kopije, dostaviti na adresu: Slu`ba Skup{tine Tuzlanskog kantona, Ul. Rose Had`ivukovi} br. 1, 75 000 Tuzla. Rok za podno{enje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Sekretar Skup{tine Ahmet Smajovi}

J AVNI O G L A S

34

OGLASI

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Muharem Bazdulj

D

esi se tako ponekad da dvije znamenite li~nosti manje ili vi{e povezane umru u razmaku od samo nekoliko dana. Zbilo se to, recimo, prije vi{e od trideset godina sa Miroslavom Krle`om i Nikolom [opom. Ta~no prije decenije i po, ne{to se sli~no desilo s princezom Dianom Spencer i Majkom Terezom. A prije pet godina jedan sli~an fenomen najlak{e je bilo primijetiti ba{ iz Bosne: u razmaku od tek nekoliko dana umrli su Safet Isovi} i Luciano Pavarotti.

MODENA, MOSTAR, SARAJEVO
Za vrijeme rata u Bosni i Pavarotti }e se na}i me|u onim svjetski zna~ajnim umjetnicima koje se obi~ava zvati “prijateljima na{e zemlje”. War Child koncert u Modeni, Pavarottijevom rodnom gradu, i momenat kad je zajedno sa U2 premijerno otpjevao pjesmu Miss Sarajevo, nezaboravan je svima koji su ga imali priliku gledati. Nakon rata Pavarotti je u Mostaru osnovao Pavarotti Centar. I na svojoj je opro{tajnoj turneji trebao gostovati u Sarajevu, no na`alost tog koncerta nije bilo
li priliku gledati. Nakon rata Pavarotti je u Mostaru osnovao Pavarotti Centar. I na svojoj je opro{tajnoj turneji trebao gostovati u Sarajevu, no na`alost tog koncerta nije bilo. Pavarotti je u Sarajevu, me|utim, pjevao jo{ 1966. i 1967. u operama La Boheme i Lucia di Lammermoor, a uloga Rodolfa u prvoj jedna je od njegovih najprepoznatljivijih uloga uop{te. I ina~e su devedesete godine pro{log stolje}a bile vrijeme golemog Pavarottijevog humanitarnog djelovanja. Osim ljudima u na{oj zemlji, Pavarotti se, me|u ostalim, trudio pomo}i i stanovnicima Guatemale, Liberije, Kosova te Iraka. Upravo je humanitarni rad jedan od razloga za{to su ga voljeli i po{tovali i oni koji nikada nisu gledali nijednu operu, niti slu{ali ijedan koncert ozbiljne muzike. Kako re~e David Hajdu, muzi~ki kriti~ar ~asopisa The New Republic, bio je na neki na~in otjelovljenje komi~nih stereotipa o operskom pjeva~u: skoro nevjerovatno krupan, guste brade, duge kose i ~upavih obrva, teatralan i pone{to djetinjast.

Fudbal
Nije to jedina podudarnost koja je mogla upasti u o~i. I vijest o smrti Isovi}evoj i vijest o smrti Pavarottijevoj pratila je informacija da su umrli u sedamdeset i prvoj godini. Nisu ipak bili isto godi{te: Pavorotti je ro|en 1935, a Isovi} 1936. Pavarottijeva biografija je dobro poznata i nebrojeno je puta ispisana na stotinama jezika i u hiljadama medija. Ovdje }emo zato istaknuti tek neke klju~ne momente. Ro|en je u Modeni dvanaestog oktobra 1935. Otac mu je bio pekar, a mati je radila u tvornici duhana. Po~etkom {ezdesetih godina pro{log stolje}a po~inje pjevati kao tenor. Prvi korak ka svjetskoj slavi bila je njegova suradnja sa sopranisticom Joan Sutherland. U idu}ih dvadeset i pet godina njegova je slava u svijetu opere nezaustavljivo rasla. Globalnu mu je slavu, koja daleko nadilazi publiku koju ina~e zanima ozbiljna muzika, donijelo Svjetsko nogometno prvenstvo u Italiji 1990. Puccinijeva arija Nessun Dorma u Pavarottijevom izvo|enju postala je nezvani~na himna mundijala. A uo~i finala tog svjetskog prvenstva, uo~i one rijetko lo{e utakmice izme|u Njema~ke i Argentine koju je rije{io gol Andreasa Brehmea iz penala, Pavorotti je sa Placidom Domingom i Joseom Carrerasom uz ravnanje Zubina Mehte, odr`ao naj~uveniji koncert iz famozne serije koncerata Tri tenora. To je postalo globalno prepoznatljiv brand - toliko prepoznatljiv da su “tri tenora” kao fraza u{li u popularnu kulturu, a da je u Bosni koncept variran kao “tri hafiza” Fa. mozni mundijal iz 1990. po mnogima je, me|utim, najavio i kona~an raspad Jugoslavije, ~ija }e se najkrvavija dionica zbiti upravo u Bosni i Hercegovini.

Prilog za kulturu, umjetnost i nauku ^etvrtak, 17. 5. 2012. godine

Muzika: Luciano Pavarotti

Nepotro{ivost

umjetni~ke

veli~ine

Sarajevo
Za vrijeme rata u Bosni i Pavarotti }e se na}i me|u onim svjetski zna~ajnim umjetnicima koje se obi~ava zvati “prijateljima na{e zemlje” War Child koncert u Modeni, Pavarot. tijevom rodnom gradu, i momenat kad je zajedno sa U2 premijerno otpjevao pjesmu Miss Sarajevo, nezaboravan je svima koji su ga ima-

Nepunih pet godina nakon {to je umro, Luciano Pavarotti za ve}inu je ljudi i dalje paradigma velikog pjeva~a. Ovih dana, recimo, u kontekstu reality showa “Britain’s Got Talent”, 17-godi{njeg takmi~ara Jonathana Antoinea nazivaju “britanskim Pavarottijem”. Vrijedi se prisjetiti nekih detalja iz Pavarottijeve biografije

Veliki pjeva~
Bio je genijalac i narodski ~ovjek, onako kako je to bio Shakespeare, onako kako je to Gabriel Garcia Marquez. Velikom Marquezu nije ispod ~asti napisati esej o Shakiri, a Pavarotti se nije snebivao izi}i na scenu i pjevati ~ak i sa Spice Girls! Dobro U2 i Queen, re}i }e ~ak i ve}ina elitista, dobro Bryan Adams i Jon Bon Jovi, dodat }e poneki, ali Spice Girls su ipak previ{e, pomislili bi oni koji nisu svjesni ~injenice da za svaku pravu veli~inu, ljudsku i umjetni~ku, zaista vrijedi ona izvorno vulgarna dosko~ica: nije sapun da se tro{i. Svaki od tih dueta bio je dostojan Pavarottija samim tim {to je Pavarotti u njemu u~estvovao. Kao vizuelni amblem te Pavarottijeve veli~ine izvrsno mo`e poslu`iti ona live izvedba pjesme O Sole Mio s Bryanom Adamsom {to se kao spot nekad relativno ~esto mogla vidjeti na MTV-u. Pavarotti skockan u sve~anom odijelu dominira binom, a kraj njega je Bryan Adams u istrpanoj naran~astoj ko{ulji. Iza njih simfonijski orkestar po~inje svirati O Sole Mio. Adams je u to vrijeme velika pop-zvijezda, pro{le su dvije-tri godine od kad je njegova pjesma Everything I Do bila planetarni hit, no vidi se da se spetljao kao |a~e. Lice mu se znoji, ~elo se bora, dok se trudi izvu}i visoke tonove. Pavarotti ga sve vrijeme gleda s beskrajnom simpatijom, a nakon {to Adams zavr{i strofu i refren veliki tenor sklapa dlanove kao u molitvi i duboko mu se klanja. A zatim, dok mu lice obasjava tek zadovoljni smije{ak, onako lako i kao usput pjeva! Adams ga gleda i divi mu se, a divi se valjda i sebi {to je s njim na bini. Bio je veliki ~ovjek i veliki pjeva~, a prije pet godina ga je u vje~nost ispratio cijeli svijet. Program CNN-a te subote bio je obilje`en prenosom njegovog pogreba.

36

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012. godine

HNK Zagreb na Mostarskom prolje}u

Ma{kare pod crijepom
Dvorana je bila puna, Mostarci su srame`ljivo reagirali i pratili ovu kazali{nu pri~u, smijali se, a na kraju ustali i aplauzom ispratili glumce
Dragan Marijanovi} vica Kun~evi} kao redatelj, Alma Prica, Vanja Matujec, Ana Begi}, Doris [ari} Kukuljica, Olga Pakalovi}, Luka Dragi} kao glumci te mala vojska i lutkaria, dramski tekst Dubrov~anina Iva Vojnovi}a iz 1922, jednog od zna~ajnijih hrvatskih dramati~ara, intrigantan i pisan s podsmijehom o svojim sugra|anima toga vremena, nazvan “Ma{karate ispod kuplja” (Ma{kare ispod crijepa), golemi scenografski radovi na pozornici, izvrsna kostimografija i glazba, autoritet i ozbiljnost HNK Zagreb, bili su posve dostatnim razlogom za sjajan posjet mostarske publike ovoj izvedbi, praizvedenoj u Pragu jo{ 1923, a onda posve zaboravljenoj sve do 2007, kada }e ju sa Zetskim kraljevskim pozori{tem iz Cetinja uprizoriti Kun~evi} i kada }e to biti predstava sezone u Crnoj Gori. Radnja se doga|a na posljednji dan poklada, u potkrovlju dubrova~ke vile koja je podavno izgubila sjaj, jo{ otkada je Dubrovnik prestao biti Republika, i otkako se dvije stare sestre bile go-

I

Iz predstave

spo|e kojima su udvarali konzuli i generali, ata{ei i senatori. One nastoje `ivjeti kao nekada, sve manje svjesne svoje ocvalosti i prohujalosti slavnih vremena, ~ak je u neizlje~ivoj bolesnici u njiho-

vu potkrovlju vi{e `ivotne radosti a svjesnosti o pravom stanju stvari u njihovih konavoskih slu{kinja, vi{e nego u njih samih... Izvrsna gluma, bogat jezik, gotovo raritetni dijalozi kojih se danas sve

rje|e ~uje i u samom Gradu, osnovne su znakovitosti ove predstave, vrlo toplo primljene od ovda{nje publike. Pri~a suptilno do~arava tihu sjetu, isprazne nade i prave male tragedije `ivota koji balan-

sira na rubu irealnog. Sjajnom reakcijom publike bila je, pa gotovo iznena|ena glumica Olga Pakalovi}. “Svi smo bili uzbu|eni {to }emo do}i u Mostar. Mislila sam da }e biti praznije, ali dvorana je bila puna. Svidjelo mi se kad sam ~ula da ljudi srame`ljivo reagiraju i prate, smijali su se, na kraju su se ustali i ba{ mi je bilo drago. Jo{ se dojmovi nisu slegli, ali mi je ba{ bilo sve~ano. Premijera ove predstave bila je u sije~nju u HNK u Zagrebu, nije mnogo igrana jer nije bilo mogu}nosti... Kao nekom tko nije iz Dubrovnika, zanimljivo mi je u predstavi i to dubrova~ko podneblje, a posebno tema jer bismo ustvari svaki dan trebali `ivjeti kao da je zadnji. To je propitivanje kako ja `ivim, kako ljudi reagiraju na smrt oko mene i uop}e uzeti u obzir tu temu smrti na takav na~in - da to nije samo ne{to stra{no, tu`no..., nego govoriti o tome i na drugi na~in. Uz to, predstava daje i uvid u politi~ki `ivot tog vremena, govori o slojevima dru{tva” zapravo je Pakalovi} , ponajbolje objasnila cijeli smisao ove kazali{ne pri~e.

Virtuozan nastup @eljke Mandari}

Od ^erina do
Ferdinandov rad “vi{kom pameti” budala{tinom ukratko, i iz, guran je tek jedan nara{taj mladih talenata, a onda je {kola zatvorena, krov je opet po~eo proki{njavati, a u njezino dvori{te opet su se vratile krave i ovce. Stra{no. Od tog udarca dobri Zovko nikada se nije posve oporavio. Djeca koja su ubijala vrijeme ~uvaju}i stada i naganjaju}i loptu po seoskim guvnima, glazbenim pedagozima bila su izvor posve nove energije, bilo je tu pravih otkri}a i naprasno prekinutog napredovanja. Roditelji koji su mogli, slali su svoju djecu dalje, a to dalje u vrijeme dok rat jo{ nije bio posve stao, bilo je ono ba{ daleko. Mostaru vratila pobjedni~ki, ona je svoj dar otkriven i pokrenut u toj {koli u tom ^erinu, uspjela realizirati. I morala po}i daleko… Najprije u Dubrovnik, ondje je zavr{ila Umjetni~ku {kolu Luka Sorko~evi} (i u Dubrovnik je stigla kao povratnica - pobjednica, prirediv{i pro{le godine nezaboravan koncert u Kne`evu dvoru, o kojemu se hrvatska glazbena kritika bila ba{ raspisala; izrazita spretnost, tehni~ka savr{enost, izvedbena sigurnost, umjetni~ka zrelost, ljubljansko Delo dodat }e i virtuoznost,i sl…), onda je u Ljubljani zavr{ila Glazbenu akademiju, u klasi profesora Hinka Haasa, onda Njema~ka i Folkwang sveu~ili{te u Essenu gdje se usavr{ava kod znamenitog Tilla Engela, a pro{le godine uspijeva u}i u klasu svjetskoga renomea, Meisterklasse Lev Natochenny u Frankfurtu, iste godine

Yehudija Menuhina
Kompetentnim kritikama (koje govore o izrazitoj spretnosti, tehni~koj savr{enosti, izvedbenoj sigurnosti, umjetni~koj zrelosti i virtuoznosti) dodajem emociju, emocija ovu curu ~ini posebnom i nesvakida{njom
Dragan Marijanovi}

G

alerija Katarina i koncertni nastup, bilo je mjes tom i ra zlo gom kratkog boravka mlade virtuoze na klaviru @eljke Mandari} u rodnome gradu. Davno je @eljka oti{la, to je onaj tip odlazaka koji ne primje}uje nitko nego ona koja odlazi i njezini najbli`i. Sve je po~elo jednom glazbenom {kolom, koju je vrijedni operni prvak Ferdinand Zovko otvorio u selu ^erinu, bajkovitu mjestu u srcu zapadnoga kamena. Pedagoge je dovodio odsvuda. Uglavnom, najbolje. Obnavljao staru austrougarsku kamenu {kolu, zazivao stare prijatelje po zemljama u kojima je nastupao. Pa su od norve{kog princa stigle tople pe}i, iz ove zemlje ovo, iz one zemlje ono… No, vlasti tada{nje Herceg-Bosne smatrale su

Mlada pijanistica @eljka Mandari} u rodnome gradu

postat }e i {ti}enicom ustanova Gallus u Sloveniji i Yehudi Menuhin Live Music Now u Njema~koj. Dobila je Pre{ernovu nagradu za izvedbe Sostakovica i cijeli niz svjetskih nagrada vi{e primjerenih za spominjanje u detaljnom `ivotopisu, negoli prostoru o ovom novinskom izvje{}u. Od ove godine svira duo s Amerikankom Rachelle Hunt, nakon {to je snimila koncert s orkestrom Radio-televizije Slovenije.

Povratnica - pobjednica
Ovaj uvod osjetio sam potrebnim, upravo zato {to je ba{ @eljka Mandari} djevojka koja se

Zagubila na{e “r”
Ovdje je koncert posvetila romanticima: Shumannu, F. Lisztu, F. Chopinu, sve genijalcima

ro|enim potkraj pretpro{loga stolje}a, ali je “izvadila” i jednog hrvatskog skladatelja, i ba{ kad smo pomislili da je to aktualni predsjednik Ivo Josipovi}, ona nas je upoznala sa temom “Zvukolik” , skladatelja Davorina Kempfa. Bio je to prekrasan klavirski sat, fantasti~no muziciranje djevojke koja je ve} negdje po svijetu zagubila ono na{e “r” i neka dru, ga slova koja je manje tvrdo izgovarala kada je i{la u {kolu do ^erina, ne slute}i da }e jednom sti}i do Menuhina… Onim kompetentnim kritikama dodajem emociju, emocija ovu curu ~ini posebnom i nesvakida{njom.

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012. godine

37

Promocija Bosanskoturskog rje~nika u Zagrebu
Mladen Bi}ani}

Nek’ trag bude svijetao
Rje~nik ima tristo i trideset stihova sa vi{e od sedam stotina rije~i bosanskoga jezika tuma~enih turskim jezikom i obratno - turskih rije~i tuma~enih bosanskim jezikom
slanstvo BiH i Bo{nja~ka nacionalna zajednica za grad Zagreb i Zagreba~ku `upaniju, a o knjizi tog znamenitog Tuzlaka - lingviste i jednog od najpoznatijih i najzna~ajnijih me|u piscima i pjesnicima alhamijado knji`evnosti - govorili su na~elnik tuzlanske op}ine, u ime izdava~a, pomenuti ministar, prof. dr. sc. Ahmet Ka su mo vi}, uz Sve ina Monneslanda iz Osla, urednik ovog izdanja, kao i cijenjeni gost knji`evnik Predrag Matvejevi} i ambasador BiH u Hrvatskoj, Vladimir Raspudi}. - U svome Rje~niku, Tuzlak Hevai svoj maternji jezik i jezik svih Bosanaca i Hercegovaca nedvojbeno i dosljedno naziva bosanskim jezikom. Upore|uju}i ga sa latinskim jezikom i proizvode}i odu{evljenje ali i glorifikaciju, tvrdi da su ova dva jezika do{la od Boga, si{la s neba kao dar govorenja i pisanja. Uporedba bosanskoga sa latinskim jezikom, sama ta tvrdnja da je bosanski jezik toliko vrijedan, bogat i bitan kao {to je i latinski jezik, osim op}ih patriotskih razloga, pokazuje da je Hevai dobro znao koliko su beskona~ne mogu}nosti ko lo kvi jal ne upo tre be bo san skoga jezika, te koliko je bosanski jezik pogodan da se njime ka`e sve {to se misli i osje}a, naglasio je prof. Kasumovi}, predo~iv-

N

aumio sam da sa~inim jednu knji`icu/kakvu prije niko nije zamislio/Ali nema na svijetu rije~i koja ve} nije re~ena/Kazano je sve, dobro i zlo./Udubiv{i se u nauku razmi{ljao sam/Te se u taj mah(~as) prisjetih (dosjetih)/Da skupim jedan rje~nik na bosanskom jeziku/Nek i on prema sebi bude jedna lu~a (svjetlo, svije}a), skupljen. Mnogo je lijepih rje~nika napisano/Sve kao dragi kamen pribranih (cijenjenih) i omiljelih/Ali nema napisna na bosanskom jeziku/Ni sastavljena u prozi ni ski}ena u pjesmu (stihove)/Moje je zapo~eti, a Bo`ije da mi dade da uspijem.

Dar s neba
Tako je davne 1631, u predgovoru svog danas ~uvenog Bosansko-turskog rje~nika, ~iji je reprint, u izdanju Op}ine Tuzla i uz potporu Ministarstva obrazovanja Federacije BiH, krajem pro{log tjedna prvi put promoviran i u Hrvatskoj, pisao Muhamed Hevai Uskufi (1601-1651), autor tog izuzetno vrijednog dokumenta, “koji svjedo~i o historiji i kontinuitetu postojanja bosanskog jezika na prostoru BiH” (Damir Ma{i}, ministar obrazovanja i nauke FBiH). Promociju su priredili Velepo-

^uveni rje~nik prvi put promoviran i u Hrvatskoj

{i ujedno da sam Rje~nik ima tristo i trideset stihova sa preko sedam stotina rije~i bosanskoga jezika tuma~enih turskim jezikom i obratno - turskih rije~i tuma~enih bosanskim jezikom. Originalni naziv Hevaijina Rje~nika na arapskom jeziku jeste “Magbuli arif” i zna~i: prihvatljivo u~enu ~ovjeku, ili drago pametnu ~ovjeku. No, on ima i popularni, puno poznatiji naziv “Potur - [ahidija” u zna~enju ugledaju, }i se u [ahidiju, koji je pak bio turski pjesnik i leksikograf. U svakom

slu~aju rije~ je o jedinstvenom doga|aju “u historiji ju`noslavenskih jezika, a pogotovo bosanskog jezika, kao jednom od najranijih rje~nika uop}e na ju`noslavenskom jezi~nom prostoru...” (Svein Monnesland).

Krupne rije~i
- Kako je Bo{njak krupna stasa (rasta)/Znaj da su mu tako i rije~i krupne/Pa ih onda dovesti na metrum da se mogu sricati/(To je gvozden luk koji nije mogu}e nategnuti), opisuje svoje muke u

radu na rje~niku autor, Muhamed Hevai Uskufi, poznat i kao Hevai Uskufi Bosnevi. Ali, prete`e radost, pa odmah i dodaje: - Hvala Bogu, po pravilima retorike (o tropama i figurama)/ Izra`avah se, nek trag bude svijetao od zraka/Na~inio sam te~nim i pisao jasan srok./Ko(ga)slu{a, srce mu se razgaljuje... Reprint - izdanje Rje~nika iz 1631. napravljeno je prema primjerku {to se ~uva u Zbirci rukopisa Univerzitetske biblioteke u Uppsali.

Zavr{en 19. festival malih scena u Rijeci

Zagreb osvojio stru~ni `iri

- Beograd publiku
gradskog Ateljea 212, te Jerneju [ugmanu u predstavi “Kad sam bio mrtav” SNG-a iz Ljubljane, u re`iji Diega de Bree. “Otac” je osvojio i nagradu za scensku glazbu, a nagrada za kolektivnu gluma~ku igru pripala je drugom Frlji}evom kazali{nom projektu izvedenom na festivalu - “Mrzim istinu” po vlastitom tekstu, iz zagreba~kog Teatra&TD. Rije~ki Me|unarodni festival malih scena odr`an je od 3. do 9. maja, a pored pomenutih predstava, selektorica @eljka Tur~inovi}, vode}i se temom: “Disfunkcionalna obitelj pod pritiskom dru{tvenih, politi~kih i socijalnih imperativa” odabrala je jo{ “Komad o majci i domovini” Bo`ene Keff, u re`iji Jana Klata (Teatr Polski iz Wroclawa), “Prizore s jabukom” Ivane Sajko u njenoj re`iji i produkciji festivalskog ansambla Dubrova~kih ljetnih igara, te dramu “Na dnu” Maksima Gorkog u izvedbi Gradskog kazali{ta iz Vilniusa (Litva), u re`iji Oskarasa Kor{unovasa, kojom je Festival i zatvoren.

Nagrada publike pripala je predstavi “Elijahova stolica” JDP-a iz Beograda, dok je stru~ni `iri najboljom predstavom proglasio “Moj sin samo malo sporije hoda” ZKM-a iz Zagreba
Mladen Bi}ani}

P

redstava “Moj sin samo malo sporije hoda” mladog hrvatskog dramati~ara Ivora Martini}a u re`iji gosta iz Poljske Janusza Kice, a u izvedbi gluma~kog ansambla ZKM-a najbolja je predstava u cjelini izvedena na netom zavr{enom 19. me|unarodnom festivalu malih scena u Rijeci. Tako je odlu~io tro~lani stru~ni `iri (Snje`ana Banovi}, teatrologinja i redateljica iz Zagreba, Du{anka Stojanovi} - Glid, glumica iz Beograda, i Damir Orli}, glumac iz Rijeke) dodijeliv{i ujedno istoj predstavi i nagrade za kostimografiju (Doris Kristi}), scenografiju (Slavica Radovi} - Nadarevi}), epizodnu ulogu (Doris [ari} - Kukuljica) i glavnu `ensku ulogu (Ksenija Marinkovi}). Nagrada, pak, publike - ocjena 4,72 od mogu}ih pet poena - pripala je predstavi JDP-a iz Beograda “Elijahova stolica” , ra|enoj prema romanu Igora [tiksa, u re`iji Borisa Lije{evi}a. Ujedno, stru~ni `iri ovjen~ao je ovu izvedbu nagradama za re-

Nagra|ena predstava JDP-a iz Beograda “Elijahova stolica”

`iju (Boris Lije{evi}), dramatizaciju (Darko Luki}), najbolju mu{ku ulogu (Svetozar Cvetkovi}) i najbolju mladu glumicu (Maja Izetbegovi}).

Stru~ni `iri dodijelio je, ravnopravno, jo{ dvije nagrade za glumu: Hani Selimovi} iz “Oca na slu`benom putu” Abdulaha Sidra, na, u re`iji Olivera Frlji}a i izvedbi beo-

38

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012. godine

39

Zvonimir Po`ar izla`e u Pragu

Sarajevo poslije ki{e
Nostalgija i uspomene na netom minulu pro{lost tematike su Zvonimira Po`ara i dobrim dijelom vezane su za autorov rodni grad
An|elko Zelenika

T

rideset dvije izlo`ene slike u tehnici ulja, na tvrdoj podlozi, nastale prete`no posljednjih godina sumornog vremena u umjetnikovu izgnanstvu i izbjegli{tvu iz rodnog Sarajeva, uglavnom su odraz autorovih do`ivljaja, nostalgije i razmi{ljanja o svemu onome {to se natalo`i u slikarovoj du{i. Nastale su u ovom razdoblju bezumlja bosanskohercegova~ke krize i drame.

Minula pro{lost
Zla sudbina i surova stvarnost zbivanja bili su glavni poticaji i inspiracija autoru da slobodu ranijih svojih umjetni~kih ma{tanja i svu {irinu ljepote likovnog stvarala{tva i slobode izraza, sada usmjeri na svjetlije strane `ivota ili pak na reminiscencije tih i pro{lih vremena. Nostalgija i uspomene na netom minulu pro{lost, tematike Zvonimira Po`ara dobrim dijelom vezane su za autorov grad Sarajevo. Pomalo tamna slikarska gamakolorita u kojoj preovladavaju zagasite boje ukomponirana je u nostalgi~nu tematiku slikarove zbilje

koja je uglavnom preokupirana u relativno kratkom vremenu njegova stvarala{tva u izbjegli{tvu. Recimo izlo`ena slika "Pono}ka" sa svo jom du bo kom sim bo li kom predstavlja karakteristi~na slikarska ostvarenja pod surovom impresijom ovog sarajevskog slikara. Kvalitetna likovna ostvarenja na ovoj izlo`bi, pored ostalih su nostalgi~na sje}anja na poznate motive slikarovog rodnog grada iz predratnog perioda s kojim je slikar bio intimno povezan. ^ak i slikani motivi sada{njeg slikarevog okru`enja u kojem djeluje u srednjoj Dalmaciji i makarskom primorju vi{e ne odi{u plavetnilom i intenzivnom svjetlo{}u Mediterana ve} su prigu{eni tamnim tonalitetom ~ime je autor osobnom do`ivljaju podredio vedute i pejza`e na{eg slikovitog Jadrana. Izlo`ba je pro`eta intenzivnim unutarnjim umjetnikovim do`ivljajem nastalim i akumuliranim u relativno kratkom vremenskom periodu. Ova izlo`ba po svojim likovnim i umjetni~kim kvalitetama nema pretenzija da reprezentira sve slikareve mogu}nosti. Ona je nastala pod sna`nom impresijom i, kao

Tamna slikarska gama kolorita u kojoj preovladavaju zagasite boje

takva, ona je samo jedan isje~ak iz posljednjeg razdoblja stvarala{tva ovog sarajevskog umjetnika.

Suvremena stvarnost
Zvonimir Po`ar svjedo~i o neuni{tivosti na{eg ~ovjeka koji svojim stvarala~kim ~inom pobje|uje zlo destrukcije. Sna`an dojam njego-

vih ulja ne mo`e nas ostaviti ravnodu{nim. Ovo je zna~ajan prilog likovnom stvarala{tvu jednog broja Hrvata u BiH, koji su imali mogu}nost da se neposredno umjetni~ki izraze i svoja djela prezentiraju {iroj javnosti u ovim vremenima na{e suvremene stvarnosti.

Izlo`ba djela Zvonimira Po`ara bit }e otvorena 22. maja u Pragu. Autor ju je nazvao "Sarajevo poslije ki{e" i posvetio Sa{i i Selmi. Pokrovitelji izlo`be su ambasador BiH Nediljko Bili} i veleposlanik Republike Hrvatske Frane Krnica. Publika u glavnom gradu ^e{ke radove }e na{eg umjetnika imati priliku pogledati do 10. juna.

Posve}eno Sa{i i Selmi

Autoportret umjetnika

^ak i slikani motivi Dalmacije ne odi{u plavetnilom i intenzivnom svjetlo{}u

Slikarstvo je lijek
- Sad sam u najboljim godinama da preto~im sve sakupljeno, za mnoge nevidljivo, u ovo nevidljivo, re}i }e Zvonimir Po`ar i dodaje: - Neka izlo`ene slike otkriju stanje u kojem sam stvarao iako je bilo te{ko vrijeme... Svaka slika nosi u sebi odre|enu poruku, nadu i sposobnost da lije~i. Zvonimir Po`ar nam na sebi svojstven na~in predstavlja kako ga je slikanje lije~ilo i kako se stvarala{tvom mo`e pobje}i od realnosti, pobje}i od rata...

Vi{e od pet decenija sa kistom
Zvonimir Po`ar ro|en je u Sarajevu 1934. Davne 1955. diplomirao je na dr`avnoj [koli za primijenjene umjetnosti u rodnom gradu, a studije slikarstva kroz `ivljenje i studije u Zagrebu i studijska putovanja u Be~, Rim, Veneciju, Pariz i Petrovgrad. U proteklih pet desetlje}a, kao ~lan ULUBiH-a, od 1959, aktivno djeluje kao slikar, grafi~ar, ilustrator knjiga i ~asopisa stalno nastupaju}i na svim izlo`bama koje organizira ULUBiH u zemlji i inozemstvu. Osim mnogobrojnih nagrada za likovno stvarala{tvo, nagra|en je [estoaprliskom nagradom grada Sarajeva i nagradom za `ivotno djelo Izdava~ke ku}e Oslobo|enje. Njegove slike zastupljene su u stalnoj postavci Umjetni~ke galerije BiH u Sarajevu. Trenutno `ivi i radi na relaciji Sarajevo - Mala Duba, @ivogo{}e, Makarska.

Od Sarajeva do Praga
Najstariji po{tovaoci likovnog stvarala{tva Zvonimira Po`ara sjetit }e se njegovih samostalnih izlo`bi iz 1960, 1963, 1966. i 1971. u Sarajevu (izlo`ba slika dvojice), koja je predstavljena i 1959. u Tuzli. Po`ar je izlagao i u Makarskoj 1992/93, zatim u Franjeva~koj galeriji u [irokom Brijegu 1993, te galeriji Podravke u Koprivnici 1995. i u galeriji hotela Korali u Umagu 1997. U~estvovao je i na brojnim skupnim izlo`bama, kao, naprimjer, prvoj izlo`bi grafike i crte`a ULUBiH-a 1962, [estoaprilskoj izlo`bi 1964, selektivnoj izlo`bi ULUBiH-a 1965, izlo`bi mladih 1967, izlo`bama ULUBiH-a u Modeni, Dionu, Ljubljani i Zagrebu. Slike Zvonimira Po`ara posjeduju mnogi kolekcionari u zemlji i inostranstvu.

40
PRIKAZ
Davor Beganovi}

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012. godine

K

rvavi pir u kojemu je po~etkom devedesetih Jugoslavija odlu~ila da vi{e ne `eli postojati donio je, bar za one sklone cini~nom razmi{ljanju, sa sobom i ne{to dobro. Naime, interes koji je na{a zemlja pobu|ivala u zapadnome svijetu prije raspada bio je manje ili vi{e sporadi~an. Ni prijevodi sa hrvatskog i srpskog nisu bili osobito obilati i ~esto su se pokazivali kao plod osobnih preferencija pojedinih djelatnika koji su u jugoslavenskim knji`evnostima pronalazili sinonime svojim iskustvima i gla~ali ih na mjestima koja se nisu pokazivala uskla|ena s o~ekivanjima. Tako i danas imamo [oljanov Kratki izletna njema~kom kojemu nedostaje cijeli zavr{ni dio, po Zganarelovu izlasku iz istarskih katakombi, a Moja sestra Elida uskra}ena je za jedno poglavlje (o tom zahvatu bar postoji bilje{ka). Nedavno sam diskutiraju}i sa studentima otkrio da se ni, ina~e disciplinirana i pouzdana, Ilma Raku{a nije mogla suzdr`ati od kra}enja pa je Dnevnik o ^arnojevi}u li{ila prekrasne ljubavne scene s otoka Krka. Mo`da je na taj na~in provela onu antipornografsku cenzuru o kojoj izvje{tava Crnjanski kada razmatra ulogu Vladimira ]orovi}a u publiciranju toga romana.

Asimetri~ni
ljubavni trokut
gnu}u u koji je ulo`en nemali trud, ali i obrazovanost, nizozemskoga slaviste. Guido Snel je za one koji se na Zapadu bave ju`noslavenskim knji`evnostima sve prije negoli nepoznanica. No kao romanopisac poznat nam je, bar nama neukima u nizozemskome, postao tek prijevodom romana Batler gospodina Lugosija. Taj je roman suptilno ispripovijedana pri~a o asimetri~nom ljubavnom trokutu koji je, u najboljem postmodernom maniru, uvjetovan mije{anjem i gubljenjem identiteta, ili bar njihovom akutnom nestabilno{}u. Ljubavni sam trokut ozna~io asimetri~nim ({to dr`im i sredi{njom odrednicom cijele strukture ovoga pripovjednog teksta) iz dobrog razloga. Naime, njegovi su sa~initelji - Hercegovci Nermin i Jasmina i Nizozemac Dorn - pozicionirani u svijetu u kojemu se nijednog trenutka ne susre}u, u kojemu se, zapravo, ne mogu ni susresti, utroje. Njihova je veza/njihove su veze determinirane pojedina~nim su~eljavanjima i traganjima koja zapo~inju onoga trenutka kada se one raskinu, ali isto tako i nepoznavanjem odre|enih ~injenica, bar {to se ti~e Nermina i Jasmine, u ~ijemu raspetljavanju ali i ponovnome zauzlavanju Dorn slu`i kao svojevrsno {an`irno mjesto. No o tome op{irnije ne{to kasnije. U skladu se s ovom presupozicijom nepoznatosti razvija druga dominanta formalnoga strukturiranja romana: slu~aj. U prikazu }u ga, budu}i da je i sam roman (to~nije, njegov glavni tok) iniciran njime, uzeti kao ishodi{nu to~ku. Dorn, koji je zaposlen kao prevoditelj na ICTY u Hagueu, vra}aju}i se s jednoga ro~i{ta automobilom u magli udara neznanca. Ispostavlja se da je ovaj upravo “nekonvencionalno” svjedo~io na Ha{kome sudu, i to u procesu protiv hrvatskoga warlorda [tuke. Ne htiju}i se povinovati zapovijedima sudija poku{ao je od [tuke doznati {to se zbilo s djevojkom, Hrvaticom, koja je na samome po~etku rata netragom nestala iz njegova `ivota i za koju, s pravom, pretpostavlja da je dopala u [tukine ruke te postala zarobljenicom u zlikov~evu privatnom bordelu. Mladi}-neznanac je Nermin, dok je njegova djevojka Jasmina Jagoda. nom) preto~iti u knji`evnost. Nerminova je pri~a, pripremana u telefonskim razgovorima izme|u Hercegovine i Nizozemske, a ispripovijedana u jednom dahu (na margini valja zamijetiti da se Snelov pripovjeda~ tu slu`i tehnikom sa`imanja koju je, dodu{e na osnovi pisanih tekstova a ne usmenoga izvje{}a, do savr{enstva doveo Danilo Ki{) narativno jezgro samoga romana. Istovremeno se Nermin konstruira kao nepouzdani pripovjeda~, i to na [tukinom sekusalnom ropstvu nije rezultirao smr}u, odlazak iz Hercegovine bijeg je u podjednakoj mjeri povezan i s u`asima rata, i s odlukom da se prija{nji `ivot zamijeni radikalno novim, da se odbaci jedan identitet a na njegovo mjesto instalira drugi, manje bolan, kojim }e dominirati tek melankoli~na sje}anja na ljepotu onoga {to je bilo prije i `udnja da se prevlada trauma nanesena joj u balkanskoj klaonici devedesetih. Otkri}e se te tajne za Dor-

(Guido Snel, “Batler G. Lugosija”, prijevod s nizomeskog Radovan Lu~i}. Fraktura, Zagreb 2011)
Ivan Ki{a za kojega se ispostavlja da je ~uvar klju~a tajne Jasminine sudbine. No i njegovo }e obja{njenje uslijediti tek u vidu opro{tajnoga pisma samoubojice u kojemu se ukazuje na putove {to ju vode u nizozemsko izbjegli{tvo. Jasno je da se na ovome mjestu pripovjedne niti ra~vaju. Dok se Nermin gubi iz Dornova `ivota i prepu{ta Giseli Schmetterling, Dorn se sam koncentrira na potragu za `enom koju je upoznao kao himeru, iz tu|e pri~e, da bi sama ta pri~a generirala ljubav {to `udi za ispunjenjem. Ali retrospekcija nije jedini metod generiranja diskontinuiteta u narativnome sklopu. Dorn u romanu figurira i kao dobar poznavatelj jugoslavenskih kultura i prevoditelj jednoga od njezinih najzanimljivijih predstavnika, pjesnika Egona Hir{a. Kako bi dopunio znanje o njemu, Dorn pravi {iroki luk u putovanju od Nizozemske do Mosta, grada u kojemu se odr`ava konferencija na koju je pozvan, i posve}uje rodno Hir{ovo mjesto Csongrad. Sasvim je jasno da Snel postupkom narativno-biografske kontaminacije u pjesnikovu figuru upisuje dobar dio `ivotopisa Milo{a Crnjanskog. I ne samo to: od biografije je neusporedivo va`nija poetika, a ono {to o Hir{u saznajemo nepogre{ivo nas vodi k piscu Dnevnika o ^arnojevi}u. Posjet zaba~enome banatskom gradu (u kojemu kao da se preslikava kasniji katastrofalni izlet u Gabelu), obilje`en je jednom od najupe~atljivijih metafora ~itavoga romana. Asocijativnim se nizom, naime, uspostavlja veza izme|u panonske {tuke, Esox pannoniensis, endemskoga bi}a nastanjena u Dunavu i Tisi, rijekama Hir{ova rodnog kraja, s grabljivim pjesnikom-zlikovcem iz hercegova~kog gradi}a u kojemu je opskurni meksi~ki “arheolog” (i ne tako davni prete~a teksa{ko-viso~koga Indiane Jonesa) locirao “istinsku” Troju. Ho}emo li se prevariti kada u [tuki prepoznamo autenti~noga stanovnika Scheveningena - pjesnika i ru{itelja mostarskoga mosta Slobodana Praljka? Vodi li nas pripovjeda~ u svojoj `udnji za razotkrivaju}im prikrivanjem i u tome slu~aju prema poznatome {to se njegovom voljom deformira u nepoznato? Isto onako kao {to Mostar postaje Most, Neretva Bistra, a Gabela po nekome unutarnjem zakonu, po semanti~koj ekonomiji pripovjednoga teksta, mora ostati Gabela, jer tek se u tome autentificiranju i jedna~enju sa stvarno{}u mo`e realizirati kao mjesto zla i prokletstva. U opise se Dornova bo-

Slu~aj
Bilo kako bilo, broj prijevoda spisateljica i spisatelja iz zemalja nasljednica Jugoslavije pokazao se neproporcionalno velikim u odnosu na njihove prethodnike - kako iz kraljevske, tako i iz socijalisti~ke jedinstvene dr`ave. No ono {to je osobito zanimljivo jest da se pojavila i cijela nova klasa knji`evnih i inih umjetni~kih djela u kojima se pokazao interes za Jugoslaviju, u kojima je tematizirana na najraznolikije na~ine, u kojima su njezini biv{i i sada{nji stanovnici, emigranti i oni koji su se odlu~ili vratiti u domovinu, po~eli nastanjivati fikcionalne svjetove tako raznolikih kultura kakve su njema~ka, irska, ameri~ka, {vedska ili {panjolska. Mo`e se u toj produkciji prona}i sva{ta, a i prijem na koji nalazi u onome okru`ju o kojemu umjetni~ki izvje{}uje - ekstremni primjer “rascijepljene” recepcije je, naravno, film Angeline Jolie o “zemlji krvi i meda” - sve je prije negoli jednozna~an, o jednodu{ju da se i ne govori. Mene }e, pak, u dana{njem tekstu zanimati jedno posve druk~ije knji`evno-umjetni~ko djelo koje, i u tome je njegova ogromna komparativna prednost, ne}e izazvati osobit interes javnosti, makar bilo kudikamo provokativnije od, nakraju, banalizacije rata koju se nepogre{ivo detektira u holivudskome uratku. [to je jo{ zanimljivije, teme se i jednoga i drugoga na odre|enim presjeci{tima preklapaju. I dok je u jednome to u~injeno na razini plakativne ljubavne pri~e, u drugome je rije~ o elaboriranom intelektualnom pre-

MAGIJSKA PODLOGA
Guido nas Snel postupno ali sigurno vodi u pripovjedne prostore kojima na prvi pogled vladaju zakoni realnosti. Na drugi, u njima se, kao i u prozama Danila Ki{a, razotkriva magijska podloga koja realnome ne dopu{ta preuzimanje primata
dvije razine - psiholo{koj i epistemolo{koj. S jedne strane, ni Dorn ni primatelj naracije ne mogu s precizno{}u odrediti u kojoj se mjeri njegovi iskazi pokrivaju sa stvarno{}u, u kolikoj su mjeri plod imaginacije koja se povremeno pokazuje kao, gotovo patolo{ka, la`. S druge, pak, informacije koje su mu dostupne, osobito u vezi s nestankom Jasmine, nedovoljne su i odve} subjektivne da bi se iz njih mogao sklopiti realan slijed zbivanja nakon njezine otmice. Nermin je prinu|en na spekulacije a one }e se, u virtuoznoj razradi peripetije, pokazati kao u dobroj mjeri neto~ne. Boravak u na pokazuje dugotrajnim i fizi~ki bolnim procesom, ali ga i legitimira kao, u po~etku nevoljkog a potom sve strastvenijeg, pripadnika ljubavnoga trokuta. Nakon {to od Nermina dobije la`nu informaciju da je u{ao u Jasminin trag te se stoga zaputio u Gabelu (sve igra kako bi se oslobodio svoga nizozemskog pratitelja i upustio u aferu sa starijom `enom - njema~kom spisateljicom Giselom Schmetterling - u ~iji lik kao da su u~itani odjeci Coetzeejeve Elisabeth Costello i realne Herte Müller), Dorn postaje `rtvom lokalnih objesnika koji ga bestijalno prebijaju. Pomo} mu pru`a lije~nik

^uvar tajne
Pri~a je organizirana retrospektivno. Ideja koja opsjeda Nermina jest da je Dorn prikladna osoba koja }e njegovu i Jasmininu ljubavnu pri~u (a on je smatra toga itekako dostoj-

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012. godine

41
IN MEMORIAM

^ovjek i drvo
Ode na{ ^ovjek, na{ ^enga. Predlo`io sam u ULUPUBiH-u da na sljede}oj izlo`bi postavimo magi~nu stolicu na koju je naslonjen njegov {tap kojim se pomagao u hodu. Bio bi to lijep hommage jednom od na{ih najstarijih ~lanova
Alija Hafizovi} Haf Guido Snel ravka u Csongradu upisuju oniri~ki momenti Hir{ova ljubavnog odnosa s udanom Ma|aricom kojim se pripovjedni tekst arbitrarno i na prvi pogled nemotivirano vra}a u povijest koja mu ne pripada. No upravo je ta prividna nepripadnost, generirana na~elom monta`e nesukladnoga, ono {to }e cijeli roman definirati kao naslagu geolo{kih sedimenata u kojoj }e se pro{lost slobodno mije{ati sa sada{njosti, evociraju}i LéviStraussovu metaforu o srodnosti geologije i antropologije. Kao da i sam pripovjedni tekst odgovara na poetiku diskontinuiteta intenzivno se koriste}i prezentom, osobito u Dornovim “nizozemskim” poglavljima pro`etim traganjem za Jasminom.

P

rije petnaestak dana ulazim u klub Collegium Artisticum. Oko pola tri popodne tamo nema `ive du{e. Ali, ima ^enge. Sjedi kao i uvijek (posljednjih deceniju i po) za prvim stolom lijevo. To je niski veliki stakleni stol sa osam fotelja. Prva fotelja do ulaska u kancelariju Udru`enja. Savio se nad ukr{tene rije~i. Pitam ga {ta ima, on ka`e nema ni{ta. Jesi li rije{io ukr{tene? Jesam sve, samo dva slova su stavili bez veze... Zna~i, ne treba ti pomo}? Smije se. Imao je drag osmijeh; stisne o~i i {iroko se nasmije. [ta ima u Udru`enju? Ma, ni{ta... Nema para, duguju nam od...

Emir ^engi} ro|en je u Sarajevu 1937. Diplomirao je Dr`avnu {kolu za primijenjenu umjetnost u Sarajevu u klasi prof. Petra [aina i Pedago{ku akademiju, Likovna umjetnost, u Beogradu. Redovni je ~lan ULUPUBiH-a i Udru`enja filmskih radnika BiH od 1970. Izlagao je na kolektivnim izlo`bama ULUPUBiH-a ~iji je bio i predsjednik 1990-1992. Radio je na scenografiji za dvadeset filmova. Dobitnik je vi{e nagrada za grafi~ki i produkt-dizajn. Nagrade: Collegium Artisticum 2002. i 2003. Zaslu`ni je ~lan Udru`enja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti BiH. Umro je u petak, 11. maja, u Sarajevu. vo ljut. Rekao mi je, posjekli su mi ono moje drvo. Koje drvo, pitao sam. Ono uz Katedralu. Bio je to veliki ogroman platan, vi{i od ku}e u kojoj je ^enga imao atelje. Rekao je, imao sam hlad cijelo ljeto, a sad }e biti pr`iona. Rekao sam pa posadi}e novo. A, zna{ li ti koliko je raslo ono drvo, pitao me, retori~ki. Preko sto godina, odgovorio je sam sebi. Poslije nekoliko dana sop{tio mi je da su uklonili ogromne grane korijena i posadili mali {im{ir, mo{ mislit. Govorili smo i o njegovom profesoru Petru [ainu s kojim se dru`io. Opisivao je njegove poteze u tan~ine, na~in na koji je prenosio svoje umije}e na |ake Srednje umjetni~ke. Govorili smo i o fudbalu, znao je napamet raspored utakmica, imena igra~a. Pri~ali smo i o filmu; bili su to po~eci tada{njeg jugoslavenskog filma, a ^enga je radio sa najve}im rediteljima i scenografima. Bilo je pravo zadovoljstvo slu{ati ga o ~emu god je govorio; uvijek je ta pri~a bila pro`eta le`erno{}u i sjetnim osmijehom. O ljudima je govorio bez zlobe, ali je znao izre}i i prijekor onima koji uni{tavaju ovo na{e `ivljenje. A na{i `ivoti prolaze. Uskra}eni smo za normalnosti, za male sre}e u jednom danu, govorio bi, a mi bi smo se svi za tim staklenim stolom slagali s njim. Ode na{ ^ovjek, na{ ^enga. Predlo`io sam u Udru`enju da na sljede}oj izlo`bi postavimo magi~nu stolicu na koju je naslonjen njegov {tap kojim se pomagao u hodu. Bio bi to lijep hommagejednom od najstarijih ~lanova Udru`enja primijenjenih umjetnika na{e zemlje...

Spiritus movens ULUPUBiH-a

Magi~na stolica
^enga je bio spiritus movens na{eg Udru`enja. Otkad je zavr{eno ono {to se doga|alo Sarajevu i njegovim gra|anima, od hiljadu devetsto devedeset {este, `ivio je za primijenjene umjetnike i svoju i njihovu asocijaciju; i sam je bio njen ~lan gotovo od samih po~etaka. Poslije svake Nove godine `ivnuo bi i po~eo organizovati pripreme za sljede}u godi{nju izlo`bu sva tri udru`enja umjetnika: primijenjeni, likovni i arhitekti. Podsje}ao je ~lanove na termine, propozicije, organizovao sjednice Umjetni~kog savjeta i Izvr{nog odbora. Ovo sad zvu~i veoma administrativno, ali to zaista nije bilo tako; ^enga je u svaki taj kontakt unosio dio svoje poznate blagosti i raspolo`enja, a kad je trebalo, znao je igrati ters ~ovjeka, tamo gdje je to trebalo. Nisam nikad vidio da se neko naljutio na njega. Izgledao je kao profesor koji sve konce dr`i u svojim rukama, ali nikad nije zamjerao ako bi neko uzeo pokoji kon~i} u svoje ruke. Smatrao je to pomo}u i bio je zahvalan zbog toga ali to nije pokazivao odmah. Poslije bi o svojoj zahvalnosti govorio nama koji smo bili oko njega... Kako je stario, manje je izlagao. Za njegovo opredjeljenje u stvaranju, posljednjih godina, tre-

Emir ^engi}

Otvorenost
Doista, Dorn je nakraju pronalazi (kao {to je, uostalom, “pronalazi” i Nermin kada u Giselinoj biblioteci iskopa prijevod njezine knjige na hrvatski kojega je sa~inila Jasmina, pritom se prisje}aju}i kako je na njemu radila upravo u doba njihove najve}e ljubavne sre}e), s njom i davno izgubljenu harmoniju, dok Nermin u otvorenome zavr{etku ostaje zarobljen izme|u stvarnosti i fikcija koje definitivno vladaju njegovim `ivotom. Guido nas Snel postupno ali sigurno vodi u pripovjedne prostore kojima na prvi pogled vladaju zakoni realnosti. Na drugi, u njima se, kao i u prozama Danila Ki{a, razotkriva magijska podloga koja realnome ne dopu{ta preuzimanje primata. Tek se na tom labilnom segmentu pripovjednoga teksta, koji ne po~iva toliko na psihi protagonista koliko na kulturalnoj pozadini na kojoj su smje{teni, zamje}uje kako mu je stalo do predo~avanja nepredo~ivog, do traume koja odre|uje `ivote dvoje hercegova~kih junaka ali i Dorna, kao svojevrsnog nositelja sekundarne traumatizacije. Tu se negdje i zatvara krug ove pripovijesti u kojoj }e Nermin postati batler u njujor{kome stanu potomka Bele Lugosija, a nizozemski prevoditelj Egona Hir{a prona}i mir uz hercegova~ku prevoditeljicu Gisele Schmetterling. Ho}e li njegovo smirenje ubla`iti Jasminino traumatsko iskustvo? To nije jedino ingardenovsko “mjesto neodre|enosti” u ovome romanu otvorene strukture. Popunjavati ih, stvar je to kriti~arske preferencije. A ja sve vi{e volim otvorenost.

balo je ~ak i fizi~ke snage koju je on od rata naovamo polako gubio. Ranjen u opsadi Sarajeva, imao je bolesnu nogu. Ipak je stvarao u oblasti produkt-dizajna i bivao je nagra|ivan za svoje umije}e. Sje}amo se i danas njegove Magi~ne stolice za koju je dobio i nagradu Collegium Artisticum 2003; bio je to izuzetan spoj dizajnerskog i likovnog nadahnu}a. Sjedalica i tabure u crnoj i toploj tamno`utoj boji doimaju se kao postojane kubisti~ke skulpture vrlo vje{to spojenih linija. Takve skulpture po`elio bi savremeni promatra~ i danas u svom enterijeru.

[im{ir
Kad je prestao izlagati, pitao sam ga {ta je, a on mi je rekao postalo je preskupo. Nije me za~udio odgovor umjetnika koji je, kad je prestao biti samostalni umjetnik i oti{ao u penziju, od po{tara dobio prvi ~ek i novac; bio je to iznos od dvjesto sedamdeset tri konvertibilne marke. Jednog je dana sjedio u Klubu tmuran i goto-

In memoriam
Danilo Krstanovi} je uvijek na smiren i blag na~in relativizirao probleme u fotoredakciji Oslobo|enja

Ostalo je prazno mjesto iza gola na Ko{evu i Grbavici
Mladen Pikuli}

[

ta ima veze?, bila je mantra i non{alantna upitna re~enica Danila Krstanovi}a koji je na smiren i blag na~in uvijek relativizirao probleme u fotoredakciji Oslobo|enja. Njegova blagost te je jednostavno prikovala za stolicu da bi, kao hipnotisan, sam sebe upitao, pa stvarno {ta ima veze?

Jedina primjedba
Volio je sport, pa je svake nedjelje godinama stajao iza gola da li na Ko{evu ili Grbavici, to njemu nije bilo va`no. Va`na je bila dobra i kvalitetna fotografija. Znao se nama kolegama po`aliti da mu je samo Nikonov objektiv 300 mm 2,8

Danilo Krstanovi}

kakve bi tek onda fotke pravio! To je bila jedina primjedba koju sam ikada ~uo do njega. Taj objektiv mu je izgleda bio san, ali i sa onom “nesportskom opremom” pravio je genijalne fotke. Fotografiju je smatrao toliko ozbiljnom da ju je zamijenio za nedjeljni porodi~ni ru~ak. Ne, Ninu i Renatu je, naravno, vi{e spominjao i volio od fotografije, bio je tradicionalno odgojen, ali ipak “slu`ba je slu`ba” . Nije ni ~udno. Poticao je iz fotografske porodice i sve je nau~io od svog oca Slobodana, ~uvenog majstora fotografije. [ta bi vi{e fotograf mogao po`eljeti: otac fotograf, stric se bavi fotografijom, a ti

upravo zavr{io fotografsku {kolu i radi{ u elitnim dnevnim novinama. Jo{ samo taj objektiv 300 mm 2,8 znao je ponekad re}i. Dnevna novina je `iva hektika. Telefoni stalno zvone i nikada ne zna{ da li zove de`urni urednik pani~no tra`e}i fotografiju da je zaka~i uz tekst; da li zovu sa deska pani~no `ele}i imati fotografiju na uvid ili pak {tamparija pani~no zove jer ne mogu krenuti sa rotacijom jer nema fotografije. U svoj toj gunguli i organizovanom haosu samo bi Danilo znao budisti~ki smireno re}i: [ta ima veze?

Danilo i rat
Od prvog dana rata zajedno smo krstarili sarajevskim ulicama. Njemu je

prijalo moje dru{tvo, a meni njegova smirenost dok nam granate fiju~u iznad glava. Njegova opu{tenost je tako bila apsurdna u ratnom de{avanju da mi se ~inilo da sve oko mene nije realno, jer upravo Danilova smirenost negira stotine granata koje padaju po gradu. Do|em u apsurdnu situaciju kome da povjerujem: Danilu koji se ne obazire na granate ili upravo na granate koje ru{e ku}e i ubijaju ljude? On je bio u tom trenutku kao apaurin za smirenje ili dva gutljaja konjaka da do|e{ sebi. Preselio je u raj. [ta ima veze? Pa to je i zaslu`io. Sigurno slika derbi @eljo Sarajevo sa objektivom 300 mm 2,8. A {ta bi drugo?

42

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012. godine

65. me|unarodni filmski festival u Cannesu

Ponovo u znaku veterana
Glavnim programom dominiraju filmovi “starih” poznanika najzna~ajnije me|unarodne smotre sedme umjetnosti u svijetu, a na{oj kinematografiji je pripala izuzetna ~ast da bude predstavljena sa dva filma, i to dugometra`nim “Djeca” Aide Begi} i kratkometra`nim “Akumulator” Ale{a Kurta
Du{ko Dimitrovski ao {to je to u historiji najzna~ajnijeg filmskog festivala u svijetu ve} znalo biti, tako }e i ovogodi{nji jubilarni 65. Cannes Film Festival prote}i, bar kad je o zvani~noj konkurenciji rije~, u znaku filmova koje su re`irali veterani. Na neki na~in, simboli~an uvod u to je bilo prezentovanje postera Cannesa 2012. na kojem se nalazi fotografija istinske legende Holywooda i jedne od najpopularnijih, ali i najboljih filmskih glumica svih vremena - Marilyn Monroe. Upravo se obilje`ava pola vijeka od njene tragi~ne smrti. Tako }e, na ju~er sve~ano otvorenom Festivalu, projekcijom filma “Moonrise Kingdom” Wesa Andersona, izme|u ostalog, u konkurenciji za Zlatnu palmu biti “Vous n’avez encore rein vu” ostvarenje , Alaina Resnaisa, jednog od najstarijih radno aktivnih svjetskih reditelja i, ujedno, za~etnika francuskog

K

gleskom filmu “Broken” Rufuisa Norrisa, kojim se otvara program ugledne Nedjelje filmske kritike, ve} decenijama nezaobilaznog i uglednog specijalnog programa Festivala.

Umjetni~ko i komercijalno
Cannes ne bi ni bio to {to jeste da se na njegovom popularnom {etali{tu - Croaseti i na crvenom tepihu ispred festivalskog centra ne pojave najpopularnije zvijezde svjetske kinematografije. Tako su, izme|u ostalih, Angelina Jolie i Brad Pitt gotovo nezaobilazni gosti posljednjih festivala u Cannesu. Ina~e, u hijerarhiji me|unarodnih filmskih festivala tri su najzna~ajnija i to Cannes - najpoznatiji i najcjenjeniji, Venecija - najstariji i Berlin - najmla|i. Festival u Cannesu je trebao biti najstariji, jer je planiran da se prvi put odr`i jo{ davne 1939, ali je tada izbio Drugi svjetski rat, tako da je stvarno prvi festival odr`an tek godinu nakon zavr{etka rata, tj. od 20. septembra do 5. oktobra 1946, a

Festivalski plakat u ~ast legende Holywooda i jedne od najpopularnijih glumica svih vremena - Marilyn Monroe

Festival otvoren projekcijom filma “Moonrise Kingdom” Wesa Andersona

Na{ film “Djeca” Aide Begi} u takmi~arskom programu Un Certain Regard

novog talasa sa kraja {ezdesetih godina pro{log vijeka, autora remekdjela sedme umjetnosti “Hiro{ima, ljubavi moja” i “Pro{le godine u Marienbadu” Resnais ove godine . navr{ava 90 godina `ivota i poslije Portugalca Manoela de Oliveira (104 godine), jedini je koji u toj `ivotnoj dobi jo{ snima filmove.

10.000 novinara
Od malih kinematografija najve}e priznanje ukazano je austrijskoj, ~ija su ~ak dva sineasta zastupljena u glavnom takmi~arskom programu. Rije~ je o rediteljima poznatim i gledala~kom auditoriju Sarajevo Film Festivala: Michaelu Hanekeu i Ulrichu Seidlu. Naime, oba su u sedmoj deceniji `ivota, i to jedan na samom po~etku (Seidl), a drugi na kraju sedme decenije (Haneke). Oni su ve} sa uspjehom predstavljeni, pa ~ak i nagra|ivani na ranijim festivalima u Cannesu. Ovaj put prezentuju filmove “Amour” (Haneke) i

“Paradies: Liebe” (Seidl). Tu }e, izme|u ostalih, biti iranski veteran Abbas Kiarostami sa filmom “Like Someone In Love” en, gleski klasik Ken Loach (“The Angels’share”) i rumunski, ve} bi se moglo re}i ako ne veteran, ono du`e vremena izuzetno internacionalno afirmisani sineasta Cristian Mungiu (“Beyond The Hills”). Vreme{nim rediteljima pridru`uje se i Brazilac Walter Salles (“On The Road”) i holivudski Kana|anin David Cronneberg (“Cosmopolis”), dok su mla|e, da ne ka`emo mlade snage, predstavljene filmovima Italijana Mattea Garronea (“Reality”) i Amerikanca Jeffa Nicholsa (“Mud”). Kao {to je to ve} decenijama uobi~ajeno, i ovogodi{nji festival }e medijski popratiti oko 10.000 novinara, filmskih kriti~ara i fotoreportera, odnosno filmskih i televizijskih snimatelja, a tu je i na desetine hiljada gostiju iz sedme umjetnosti i filmske

industrije iz cijelog svijeta. Kome }e, izme|u dvadeset i jednog odabranog ostvarenja internacionalnih sineasta, biti dodijeljena Zlatna palma, kao najboljem filmu snimljenom izme|u dva festivala u Cannesu, odlu~i}e `iri, kojem ove godine predsjedava Italijan Nani Moretti, internacionalno izuzetno afirmisani reditelj i glumac, ~ije je posljednje ostvarenje “Habemus Papam” kao i njega li~no, imala pri, liku da upozna publika pro{logodi{njeg Sarajevo Film Festivala. Iako nema nijednog filma ne samo iz na{e zemlje ve} i iz cijelog na{eg regiona me|u kandidatima za Zlatnu palmu u glavnom takmi~arskom programu, ipak je uspjeh bh. kinematografije jo{ jednom, i to po ko zna koji put, na internacionalnim festivalima i smotrama potvr|en uvr{tavanjem na{eg filma “Djeca” Aide Begi} u takmi~arski program Un Certain Regard, kao i prikazivanjem filma “Akumulator”

Ale{a Kurta u selekciji kratkometra`nih filmova. Aida Begi} je ve} bila uspje{no predstavljena na ranijim festivalima u Cannesu kratkometra`nim filmom “Prvo smrtno iskustvo” i dugometra`nim igranim filmom “Snijeg” . Film “Djeca” kojim }e sve~ano bi, ti otvoren i ovogodi{nji 18. Sarajevo Film Festival, pri~a je o Rahimi i Nedimu, dvoje ratne siro~adi, koji `ive u Sarajevu, gradu koji pati od bolesti dru{tva u tranziciji. Naime, njihov `ivot sveden je na puko pre`ivljavanje. U glavnim ulogama pojavljuju se Marija Piki} i Ismir Gagula, a tu su i Aleksandar Seksan, Nikola \uri~ko, Jasna Ornela Bery, te mlade nade na{eg glumi{ta Sta{a Duki} i Vedran \eki}. Da na{a prezentacija na Cannesu bude jo{ potpunija, treba zahvaliti ve} internacionalno izuzetno afirmisanoj bh. pozori{noj i filmskoj glumici Zani Marjanovi}, koja tuma~i jednu od manjih uloga u en-

samo dva puta nije odr`an: 1948. i 1950. zbog nedostatka finansijskih sredstava. Ono {to Cannesu omogu}ava da bude i ostane najpopularniji me|u manifestacijama takve vrste u svijetu jeste to {to izuzetno dobro spaja umjetni~ko i komercijalno a da to ne ru{i njegov dignitet ozbiljnog i nadasve uva`enog kulturnog doga|aja. Tako se po tradiciji u podrumu festivalskog centra odr`ava i sajam na kojem producenti i distributeri iz cijelog svijeta kupuju i prodaju filmove, pa i onih kojima nije u prvom planu umjetni~ka vrijednost. Cannes 2012. zvani~no je po~eo. Da li }e ovogodi{nji festival donijeti i neke novine na planu filmskog jezika, ako ne na glavnom programu gdje dominiraju ostvarenja veterana, ono, bar, na brojnim specijalnim programima, odnosno biti oboga}en sa vrijednim filmovima svjetskih sineasta koji }e na}i svoje mjesto u istoriji sedme umjetnosti, ostaje nam da vidimo.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OGLASI

43

44

KULTURA

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Knji`evnost

Najbolje gradske pri~e 21. stolje}a
U izdanju De Geusa, jedne od najuglednijih holandskih izdava~kih ku}a, objavljena je antologija "Naar de stad" (Prema gradu), sastavljena od najboljih pri~a svjetske knji`evnosti napisanih u 21. stolje}u, a koje su inspirisane gradovima. Me|u 40 uvr{tenih pri~a je i pri~a "Sarajevo" Muharema Bazdulja
Saneke van Hassel, knji`evnica iz Holandije i njena belgijska kolegica Annelies Verbeke uredile su antologiju "Naar de stad" (Prema gradu) koju je ove sedmice objavila jedna od najuglednijih holandskih izdava~kih ku}a - De Geus. Cilj antologije je da holandskoj knji`evnoj publici predstavi najbolje pri~e svjetske knji`evnosti napisane u 21. stolje}u, a koje su inspirisane gradovima. U antologiju je uvr{teno ~etrdeset pri~a, a njihovi autori su globalno najpoznatija knji`e vna ime na, izme|u os ta lih: naj va `ni ji sa vre me ni me ksi ~ki pisac Carlos Fu entes, Rober to Bola no iz ^i lea, Haruki Mu ra ka mi iz Ja pa na, Ja vi er Marias iz [panije, Lydia Davis iz SAD-a, a tu su ta ko|er i Jhum pa La hi ri, To bi as Wol ff, Olga Tokarczuk, Ali Smith, Anne Enright… U ovu presti`nu antologiju uvr{tena su samo dva pisca sa prostora nekada{nje Jugoslavije: David Albahari i Muharem Bazdulj. Izabrana Bazduljeva pri~a zove se "Sarajevo" i premijerno je objavljena u ~asopisu Svjetlo rije~i, a zatim i u knjizi "^arolija". Ovo nije njezino prvo uvr{tavanje u svjetske antologije, jer je prije nekoliko mjeseci publikovana i u ameri~koj antologiji "Best European Fiction 2012", zbirci najbolje evropske proze namijenjenoj ameri~koj publici. K. R.

Uspjeh mlade Bi{}anke

Kristalna svjetiljka u na{im danima
Uo~i 51. sarajevskih dana poezije
Dobitnik priznanja Bosanski ste}ak je pjesnik i knji`evnik Ibrahim Had`i}
Pjesnik, prevoditelj, dugogodi{nji televizijski urednik Ibrahim Had`i} ovogodi{nji je dobitnik priznanja Bosanski ste}ak i dosada je 14. pjesnik i knji`evnik koji je ovo najve}e priznanje koje dodjeljuje Dru{tvo pisaca BiH dobio. Ime dobitnika Bosanskog ste}ka saop}eno je na ju~era{njoj konferenciji za novinare u Domu pisaca uprili~enoj povodom predstoje}ih 51. sarajevskih dana poezije koji }e biti odr`ani od 22. do 26. svibnja. Govore}i o djelu Ibrahima Had`i}a, predsjednik Programskog savjeta Sarajevskih dana poezije, pjesnik Mile Stoji} kazao je, izme|u ostalog, da "iako opsegom nevelik, izuzetnom liri~no{}u i mudro{}u opus Ibrahima Had`i}a name}e se kao refleks humanosti u babilonskoj vrevi pobunjenih ju`noslavenskih stanja, kao kristalna svjetiljka u na{im danima koje jo{ uvijek prekrivaju tama i pomra~ina. Kao virtualni bosanski ste}ak, ~ije }e jezgrovite poruke otkrivati suFoto: D. TORCHE

Autoportret mlade fotografkinje

Vouge otkrio Maju Top~agi}
Na preporuku urednika italijanskog Vouga, mladoj Bi{}anki Maji Top~agi} ponu|en je ugovor iz fotografske agencije koja servisira brojne svjetske publikacije. O Maji je Oslobo|enje pisalo kao pobjednici natje~aja "Moja slika Sarajeva", kao i o njenim najnovijim uspjesima. Kako je do{lo do saradnje sa Vo ugom, Ma ja To p~a gi} obja{njava: - Na italijanskoj web stranici vogue.it mogu}e je napraviti svoj profil i portfolio s fotografijama. Vogue selektira najbolje fotografije i samo one koje editorijal odabere bivaju objavljene. Nakon {to su mi prihvatili 15-ak fotografija stigao mi je mail od kompanije Art + Commerce iz New Yorka, koja 30 godina radi sa Vogue Italia, iz koje su mi predlo`ili suradnju. Potpisala sam ugovor na godinu. Oni licenciraju moje fotografije i mogu ih prodavati za razne editorijale, covere knjiga, ~asopise, bilboarde. Ustvari, oni su zastupnici mojih fotografija i predla`u klijentima odabir odgovaraju}ih fotografija u zavisnosti od toga {ta njima treba. Nadam se da }e moje fotografije u skorijoj budu}nosti osvanuti u nekom svjet skom ~a so pi su, ka za la nam je Top~agi}. Maja je skromna djevojka, `ivi u Biha}u, studira matematiku i informatiku, iako je imala `elju upisati neki smjer za umjetnost, ali za to nije imala mogu}nosti jer takav fakultet u Biha}u ne postoji. Sad kada zna da }e njene fotografije zavr{iti kao cover neke knjige, ili na nekom bilbordu ko zna gdje u svijetu, ova mlada umjetnica ka`e da }e sa jo{ ve}im `arom i inspiracijom fotografirati.
F. BENDER

Za ljubitelje poezije i ove godine }e biti prire|eni kvalitetni i zanimljivi programi

vremenici, ali i budu}i nara{taji". Priznanje Bosanski ste}ak Had`i}u }e biti uru~eno 25. svibnja u 20.30 sati u Zemaljskom muzeju BiH. Od pjesnika Fuada Kova~a, pres-medijatora Dana, saznalo se da }e ceremonija otvorenja biti 23. svibnja u Zemaljskom muzeju BiH s po~etkom u 13 sati, da }e na njima sudjelovati 73 pjesnika iz 12 zemalja svijeta i BiH te da }e biti odr`ano 20 programa. Prof. dr. Senadin Musabegovi}, predsjednik Organizacionog odbora, kazao je da su Sarajevski

Preminuo Dragoslav Janji}
^lan Upravnog odbora Dru{tva pisaca BiH knji`evnik Dragoslav Janji} (1937) preminuo je iznenada 15. svibnja u Sarajevu, saop}eno je na konferenciji za novinare. Zajedni~ka komemoracija Dru{tva pisaca BiH, PEN Centra BiH i SPKD Prosvjeta bit }e odr`ana 18. svibnja u prostorijama Multimedijalnog centra MAK u Sarajevu (Alipa{ina 6a) u 11 sati, a sahrana }e biti obavljena u 12.30 sati na groblju Sveti Marko u Sarajevu.

dani poezije postali sami po sebi institucija i simbol otvorenosti i od njega se vi{e i saznalo {to }e se sve de{avati tijekom ~etiri dana njihova trajanja. Me|u ostalima, bit }e odr`an i program Knji`evni portret posve}en knji`evnom djelu Slobodana Blagojevi}a, hommage pjesniku Rajku \urici, vi{e }e se saznati i o suvremenom crnogorskom pjesni{tvu, kao i o pjesnicima ro|enima 80-ih a koji nisu dovoljno prisutni u medijima... Bit }e i nekih novina, poput iskoraka u film (Poezija i film: Pier Paolo Pasolini), okrugli stol na kojemu }e se razgovarati o poeziji u konfliktnim zonama... Ove godine Dani }e dosegnut do Gora`da, Sokoca, Po~itelja, bit }e i dru`enja pjesnika s u~enicima osnovnih {kola, a od Majde Kova~, koordinatorice manifestacije, ~ulo se da na Danima sudjeluje 28 stranih pjesnika. Tako|er, bit }e prire|en i muzi~ki program, a gost je VlaAn. [IMI] do Kreslin.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

KULTURA

45

Beethovenova Deveta simfonija u BKC-u

11. festival BH drame Zenica

Teatar izazova

i Frlji}eve provokacije
Na probi je atmosferu plijenila veli~ina djela koje se izvodi
Foto: N. SELIMOVI]

Zajedni{tvo na djelu
Grandiozno djelo jo{ grandioznijeg kompozitora odsvira}e i otpjeva}e studenti Muzi~ke akademije, Sarajevska filharmonija i hor Opere Narodnog pozori{ta
U okviru Majskih muzi~kih sve~anosti u BKC-u u Sarajevu, sutra }e biti izvedena slavna Deveta simfonija Ludwiga van Beethovena, u izvedbi studenata Muzi~ke akademije u Sarajevu, Sarajevske filharmonije i hora Opere NP-a. Kako je re~eno na konferenciji za medije, ovaj koncert je najve}i doga|aj, od deset koje Muzi~ka akademija ima namjeru izvesti, kako bi promovisala svoj i rad svojih studenata. ti ta mjesta muzi~arima sa Akademije, kazala je Gulamovi}. Gulamovi} je napomenula i da Filharmonija radi sa minimalnim brojem muzi~ara, tek 50, dok je u svijetu standard da njihov broj bude duplo ve}i, a neke ~ak imaju i po 150 muzi~ara. A za vrijeme konferencije, u sali BKC-a trajala je proba i muzi~ari su vrijedno vje`bali pod dirigentskom palicom Ognjena Bomo{tara. Mogle su se ~uti i primjedbe i pohvale, ali atmosferu je plijenila veli~ina djela koje izvode. U maloj pauzi i maestro Bomo{tar se pojavio pred novinarima.

Za okruglim stolom o predstavi "Pismo iz 1920" izre~ene su do sada najemotivnije, pa ~ak i me|usobno kontroverzne prosudbe
Mladen BI]ANI]

180 izvo|a~a
- Nadam se da se Beethoven ne}e povampiriti sutra kada budemo izvodili Devetu, na{alio se Bomo{tar i dodao: - Najbitnije od svega je da ostvarujemo vezu izme|u onih koji u~e i onih koji ve} rade, i ~itav moto ovog koncerta je "svi zajedno". Na sceni }e biti 180 izvo|a~a, hor sa 100 ~lanova, a tu su i solisti Adema Pljevljak Krehi}, Amir Sara~evi}, Sonja Milenkovi} i Ivan [ari}. @elimo da poka`emo da nije samo Beethoben veliki, nego i mi. Ovim koncertom Bosanski kulturni centar nastavlja novu politiku ustoli~enja ovog objekta kao kulturnog centra Sarajeva, a {to se o~ituje u otvorenosti ka organizaciji svih vrsta priredbi i manifestacija. - Mi `elimo da budemo primjer i drugim javnim ustanovama da one ustvari postoje radi gra|ana i da rade u njihovu korist, naglasio je Mario Peji}, direktor Bosanskog kulturnog centra.
N. SELIMOVI]

Do`ivljaj za mlade
- Mi `elimo obogatiti kulturni `ivot grada, ali i pokazati kulturnoj javnosti {ta ustvari radimo. Vrlo je bitno da ovaj, ali i ostale koncerte, organizujemo sa institucijama u kojima }e najvjerovatnije zavr{iti na{i studenti - Filharmonijom i horom Opere, a i poseban je do`ivljaj za mlade muzi~are svirati ovako grandiozna djela, rekao je Ivan ^avlovi}, dekan MA u Sarajevu. Samra Gulamovi}, direktorica Sarajevske filharmonije, istakla je da je saradnja orkestra koji vodi i Muzi~ke akademije porasla u zadnje vrijeme. - Radujem se ~injenici da je na Akademiji pokrenuto nekoliko smjerova koji su deficitarni u na{oj dr`avi i nadam se da }e Filharmonija u narednom periodu popuni-

Humanitarni karakter
Ulaz na sve koncerte koje organizuje Muzi~ka akademija u Sarajevu je besplatan, ali na ovaj nije (ulaznice ko{taju 15 KM). Poja{njenje je dao dekan Ivan ^avlovi}: - Na Akademiji imamo dosta siroma{nih studenata koji vode svakodnevnu bor bu sa izna la `e njem sredstava za redovno studiranje i svoje tro{kove, tako da smo odlu~ili osnovati fond za pomo} takvim kategorijama budu}ih muzi~ara. Prihod od prodaje ulaznica bi}e inicijalna sredstva za taj fond, tako da koncert ima i neku vrstu humanitarnog karaktera.

"Vi{e volim publiku koja mrzi nego onu koja je ravnodu{na". Glas je to Olivera Frlji}a, sa samoga kraja predstave "Pismo iz 1920", nastale u koprodukciji MESS-a i zeni~kog BNP-a, naravno u njegovoj re`iji, izvedenoj tre}e takmi~arske ve~eri 11. festivala BH drame u Zenici. Taj glas i poruke koje u sebi nosi kao uostalom i ~itava predstava, premijerno odigrana upravo na lanjskom MESS-u, upravo je {kolski primjer tipa teatra kojim je taj mladi i nadareni redatelj pro{lih nekoliko sezona osvojio kazali{nu publiku regiona - provokativan i izazovan, beskompromisan i nesmiljen u izno{enju onoga {to smatra bitnim za njegovo shva}anje pozori{ta, to~an i direktan kada je u pitanju dru{tveni anga`man - ako kazali{te posmatramo u prvom redu kao ogledalo dru{tvene stvarnosti, {to jeste jedna od njegovih teza na kojima gradi vlastite projekte.

Slu`enje teatru
I ovogodi{nje izdanje Festivala BH drame odvija se uz raznovrstan prate}i program - izlo`be, pro mo ci je, raz go vo re, predstave van konkurencije. Goran Pavlovi}, sin pozori{nog kroni~ara i kriti~ara, ali i pjesnika, dramskog i proznog pisca Luke Pavlovi}a (1932 1982), predstavio je pet knjiga Biblioteke "Luka Pavlovi}". To su knjige "Drugi susret", "Ni{ta, samo bjelina", "Dubrova~ke ljetne igre" i "Kritike I i II", {to su izi{le u periodu 2003 - 2010. Gradimir Gojer nastavlja pak svoj spisateljski anga`man knjigom "Bard s Miljacke" - teatrolo{kim kola`om o Vladimiru Jokanovi}u, velikom glumcu, tom "najautenti~nijem tuma ~u Mi ro slava Krle`e u BiH", za koga nalazi da su bitne tri karakte ris ti ke: ek spre si vni scen ski go vor, us kla |enost gesta i govora, i izuzetno eti~an stav u tom dugogodi{njem (Vladimir Jokanovi} ro|en je 1929) "slu`enju teatru". hvalan put gra|enja vlastitog imena u svijetu teatra, stranputica sa koje nema povratka.

Ranjiva od zaborava
Naravno, Frlji} je isuvi{e darovit i mudar redatelj da bi se iscrpio samo u provokaciji i teatarskom uobli~enju dru{tveno relevantnih tema - on je beskrajno duhovit i intrigantan kada to treba biti. Njegove predstave jesu preslika stvarnosti u kojoj `ivimo - ali one su i slika svih na{ih zabluda, sumnji i nedoumica proizi{lih iz te iste stvarnosti, ispri~ane teatarski jasno i precizno, kazali{nim jezikom znalca i iskrenog poklonika te nestalnije od svih umjetnosti, krhke u prolaznosti i ranjive od zaborava. Ujedno, pozori{ni projekti Olivera Frlji}a mala su enciklopedija svega onog ~ime se pozori{te slu`i u ovladavanju magijom i iluzijom teatarske igre - njegovi komadi u svojim najboljim trenucima pravi su mali kompendij trikova, postupaka i rje{enja kojima ljudi od kazali{ta pribjegavaju da bi nas zaveli, osvojili, zadivili, zamislili, rastu`ili ili nasmijali. Pritom nikada ne igraju}i na kartu niskih strasti i podila`enja publici Frlji} predobro zna koliko je to pogre{an i neza-

Tajna teatra
"Pismo iz 1920" ne priziva samo imenom duh i sjenu velikog prozaiste i romansijera, Ivu Andri}a, nenadma{nog pripovjeda~a i tragaoca bespu}ima ljudskih du{a. Predstava je upravo mi{ljena na takav, frlji}evski na~in ovladavanja tajnom teatra. Stoga i ne ~udi da su upravo o njoj, tokom razgovora za okruglim stolom Festivala izre~ene do sada najemotivnije, pa ~ak i me|usobno kontroverzne prosudbe. Ned`ad Fejzi}, jedan od moderatora, to~no i vrlo duhovito nazvao ga je i "psihoterapeutskim stolom". Jer, Frlji}, osvjedo~ili smo se, nebrojeno puta do sada, rijetko koga ostavlja ravnodu{nim.

Sa ju~era{nje konferencije za novinare

Foto: D. TORCHE

46

OGLASI
“EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari” d. o. o. Stanari

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu Odluke direktora “EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari” d. o. o. Stanari broj: 689 /12 od 15. 5. 2012. godine, Komisija za provo|enje licitacije objavljuje

za prodaju rabljenih osnovnih sredstva putem usmenog javnog nadmetanja I Vr{i se prodaja sljede}ih rabljenih osnovnih sredstava (u daljem tekstu: ma{ina): Red. Naziv br. ma{ine 1. Hidrauli~ni bager KOMATSU PC 600 ( int br.7) God. proizv. 2007. Po~etna cijena u KM 239.393, 60

J AVNU L I CI TA C I J U

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INA BANOVI]I JU “JAVNA BIBLIOTEKA” BANOVI]I Broj: 01-04-66/12 Datum: 11. 5. 2012. godina Na osnovu ~lana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj: 12/03 i 34/03), ~lana 35. Zakona o bibliote~koj djelatnosti (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj 6/00 i 15/11 ), ~lana 27. Pravila Javne ustanove “Javna biblioteka” Banovi}i broj: 44/2003 od 17. 7. 2003. godine i 01-4-54/12 od 25. 4. 2012. godine i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU “Javna biblioteka” Banovi}i broj: 01-0464/12 od 11. 5. 2012. godine, objavljuje se

2.

Buldo`er 2005. KOMATSU D 85 EX -15 int br.1

Tehni~ke karakteristike Motor model SAA6D140E-5, snaga 317 kW, Zapremina ka{ike 3,6 m3 Te`ina 60 tona, Papu~e trogrbe {irine 750 mm, Specifi~ni pritisak na tlo 7,9 N/cm2 Grana: jednodijelna standardna du`ine 6.600 mm, Ruka du`ine: 2.900 mm, Komforna kabina sa otvaranjem prednjeg stakla i klimom, Serijski broj ma{ine K50056. Motor model SAA6D 125E-3, snage 179kW, No` Semi-U sa tilt cilindrom, kapaciteta SAE 7m3 Papu~e jednogrbe {irine 610 mm, Specifi~ni pritisak na tlo 7,5 N/cm2 Kabina sa ROPS/FOPS za{titom, klimatizovana Serijski broj ma{ine 10217

JAVNI K O N K URS
za izbor i imenovanje direktora JU “Javna biblioteka” Banovi}i 1. Op}i uslovi: Kandidat za poziciju direktora Ustanove treba ispunjavati sljede}e uvjete: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti Bosne i Hercegovine, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo, privredni prijestup zloupotrebu polo`aja, 5 godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac sudske ili izvr{ne funkcije ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{ne funkcije, - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, - da nije direktor, ~lan uprave, predsjednik ili ~lan nadzornog odbora ili odbora za reviziju u drugom privrednom dru{tvu. 2. Posebni uslovi: Kandidati trebaju ispunjavati slijede}e posebne uslove: - da imaju visoku stru~nu spremu ili ekvivalent iz oblasti dru{tvenih nauka, - najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti kulture poslije sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme i da se odlikuje stru~nim, radnim i organizacionim sposobnostima, Imenovanje se vr{i na period od 4 godine u skladu sa Zakonom i po isteku mandatnog perioda mo`e biti ponovo imenovan. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti: - kra}u biografiju - adresu i kontakt-telefon, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od {est mjeseci), - izjavu da nije otpu{ten kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, - izjavu da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH, - uvjerenje o ne ka`njavanju (ne starije od tri mjeseca), - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, - izjavu da nije izabrani zvani~nik nosilac sudske ili izvr{ne funkcije ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{ne funkcije, - izjavu da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, privrednim dru{tvima, - diplomu o zavr{enoj visokoj stru~noj spremi, - potvrdu o radnom iskustvu u oblasti kulture poslije sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme i da se odlikuje stru~nim, radnim i organizacionim sposobnostima, - program rada i razvoja JU “Javna biblioteka” Banovi}i na period od 4 godine. Sva naprijed navedena dokumentacija predaje se u originalu ili ovjerenoj kopiji, u suprotnom smatrat }e se da je dokumentacija nepotpuna. Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u sredstvima informisanja. Prijave na konkurs sa tra`enom dokumentacijom dostaviti li~no ili putem po{te preporu~eno na adresu: Javna ustanova “Javna biblioteka” Banovi}i, Ul. branilaca Banovi}a broj 66, 75290 Banovi}i sa naznakom “Prijava na konkurs za direktora ustanove”. - NE OTVARATI. Nepotpune i neblagovremene prijeve ne}e se razmatrati. Javna ustanova nije obavezna kandidatima vra}ati dokumentaciju prispjelu na konkurs. Predsjednik Upravnog odbora Fahrudin Softi}, dipl. kriminalist

89.185,85

II Prodaja ma{ina se vr{i po principu vi|eno-kupljeno i ne}e se primati nikakve reklamacije koje se odnose na ispravnost, kompletnost, kvalitet i tehni~ke karakteristike ma{ina. Na izlicitiranu cijenu obra~una}e se PDV. Tro{kove PDV-a i ostale tro{kove vezane za prenos vlasni{tava i kupoprodaju snosi kupac. Zainteresovana lica mogu da pogledaju ma{ine u krugu preduze}a svakog radnog dana od 10 do 12 sati u dogovoru sa kontakt-osobom. Kontakt-osoba za sve informacije je Ceri} Zlatan, mob. 065/879-443. III Pravo u~e{}a imaju pravna i fizi~ka lica koja prije po~etka licitacije uplate na blagajni “EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. Stanari depozit u iznosu od 10 % od po~etne cijene ma{ine za koju licitiraju. Ako najbolji ponu|a~ odustane od kupovine nakon {to je njegova ponuda prihva}ena, upla}eni depozit od 10 % mu se ne}e vratiti. U~esnicima u licitaciji ~ije ponude ne budu prihva}ene depozit od 10 % }e biti vra}en nakon obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude. IV Licitacija }e se odr`ati 29. 5. 2012. godine u velikoj sali Upravne zgrade Rudnika sa po~etkom u 10 sati. V Ma{ina }e se prodati licu koje ponudi najve}i iznos. Ako lice koje je ponudilo ve}i iznos i progla{eno takvim odustane od ponude, ma{ina se nudi sljede}em ponu|a~u. VI Ponu|a~i imaju pravo prigovora na postupak prodaje i isti stavljaju odmah na zapisnik Komisiji za provo|enje licitacije. VII Po obavljenoj licitaciji kupac i prodavac }e zaklju~iti ugovor o kuporodaji. Kupac je du`an da kupoprodajnu cijenu uplati i ma{inu preuzme u roku od pet dana od dana izvr{ene prodaje, u protivnom }e se smatrati da je odustao od kupovine. KOMISIJA ZA PROVO\ENJE LICITACIJE Vasilije Bro}i} - predsjednik @eljko Star~evi} - ~lan Zlatan Ceri} - ~lan Vesna Stoj~inovi} - ~lan

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ip 024492 08 Ip Zenica, 20. 4. 2012. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Hamzi} Mirhunisa, postupaju}i u predmetu izvr{enja tra`ioca izvr{enja, UniCredit banka DD, protiv izvr{enika Hrusti} ]a{ifa, Zenica, radi prodaje nekretnine, radi 29.205,52 KM, donio je 20. 4. 2012. godine slijede}i:

ZA KLJU ^AK
I ODRE\UJE SE DRUGA PRODAJA nekretnina izvr{enika Hrusti} ]a{ifa iz Zenice, i to: nekretnine ozna~ene kao k.~. broj 160/3 i 160/1, upisane u z.k. ul. 189 KO Klop~e (stari zk. ul. 1248 KO Klop~e), koji u naravi predstavljaju privrednu zgradu i dvori{te Brdo povr{ine 594 m2 i ku}a i dvori{te i njiva Brdo povr{ine 1.540 m2, vlasni{tvo Hrusti} ]a{ifa, sina [efika, sa dijelom vlasni{tva 1/1, procijenjene vrijednosti od 138.620,78 KM, putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog suda, soba broj 39/III, za dan

31. 5. 2012. godine u 11 sati.
II Vrijednost navedene nekretnine koja je predmet prodaje utvr|ena je u iznosu od 138.620,78 KM u skladu sa ~lanom 80. Zakona o izvr{nom postupku. Na nekretninama iz ta~ke 1. ovog zaklju~ka nema upisanih slu`nosti, a postoji upisano zalo`no pravo tra`ioca izvr{enja. Na drugom ro~i{tu za javno nadmetanje ne mo`e se nepokretnost opisana u ta~ci 1. ovog zaklju~ka prodati ispod jedne tre}ine njene utvr|ene vrijednosti, a kupac je du`an platiti poreze i takse u vezi sa prodajom navedene nekretnine. Navedenu nekretninu koja je predmet prodaje kupci mogu razgledati svakim radnim danom od 11 do 12 ~asova, po~ev od dana objavljivanja ovog zaklju~ka na oglasnoj plo~i ovog suda. Kupac ne mo`e biti sudija, ili drugo lice koje slu`beno sudjeluje u postupku prodaje, njihov supru`nik i s njim povezana lica (preci, potomci, bra}a, sestre i njihovi supru`nici), izvr{enik i njegov supru`nik, a ni lice koje prema zakonu ne mo`e ste}i nepokretnost koja je predmet izvr{enja. O prodaji nepokretnosti najboljem ponu|a~u sud donosi zaklju~ak koji se objavljuje na sudskoj oglasnoj plo~i. Ponu|a~ sa najvi{om ponudom du`an je polo`iti cijenu umanjenu za polo`eno

III IV

V

VI

osiguranje u roku od 8 dana od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nepokretnosti najpovoljnijem ponu|a~u na sudskoj plo~i. VIII Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena vratit }e se polo`eno osiguranje nakon zaklju~enja javne prodaje. IX Ukoliko ponu|a~ sa najve}om ponudom ne deponuje prodajnu cijenu sudu u predvi|enom roku, sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u koji treba u roku koji }e odrediti sud da deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku, sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a. Iz polo`enog osiguranja prvog ponu|a~a kojem je prodana imovina i koji u predvi|enom roku ne uplati prodajnu cijenu, pokrivaju se tro{kovi neuspjelog ro~i{ta, a u slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovima, sud }e oglasiti da ro~i{te za prodaju nije uspjelo i zakazati novo ro~i{te. Ako se ovi tro{kovi ne mogu namiriti u cijelosti iz iznosa osiguranja koje je polo`io prvi ponu|a~, razlika }e se namirit iz osiguranja drugog ponu|a~a ako i ovaj odustane od kupovine nepokretnosti. Preostali iznos }e se vratiti davaocu osiguranja. X U javnom nadmetanju kao kupci mogu u~estvovati samo lica koja su prethodno dala osiguranje. Kupci su du`ni osiguranje polo`iti na depozitni ra~un ovog suda broj 134-0100000044837 otvoren kod IK BANKE DD ZENICA, Zenica, i to najkasnije na dan zakazane prodaje, te dokaz o izvr{enom davanju osiguranja predati u spis ovog suda prije po~etka prodaje. Osiguranje iznosi 1/10 odre|ene vrijednosti nepokretnosti, s tim {to ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM. Pored lica koja prema ovom Zakonu nisu du`na dati osiguranje u izvr{nom postupku, osiguranje nije du`an dati tra`ilac izvr{enja na ~iji je prijedlog odre|eno izvr{enje. XI Ovaj zaklju~ak objavit }e se na sudskoj oglasnoj plo~i. Tra`ilac izvr{enja je du`an o svom tro{ku objaviti ovaj zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno isti mo`e da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti. Dokaz o istom tra`ilac izvr{enja je du`an ulo`iti u spis ovog suda. XII Zaklju~ak o prodaji dostavit }e se strankama i nadle`nom organu Poreske uprave. Pravna pouka: Protiv ovog zaklju~ka nema mjesta pravnom lijeku. SUDIJA Mirhunisa Hamzi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 P 062758 11 P Tuzla, 10. 5. 2012. godine OP]INSKI SUD U TUZLI, sudija Zorka Eri}, u pravnoj stvari tu`ioca Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla, ul. Mitra Trifunovi}a U~e 125, Tuzla, koju zastupaju punomo}nici Zajedni~ka advokatska kancelarija Rifat Konji}, Nihad Konji}, Zinaida Konji} iz Tuzle, protiv tu`enog Kemal Ahmetovi}, radi isplate duga, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku za tu`enog Ahmetovi} Kemala, nepoznatog boravi{ta, sa posljednjom poznatom adresom u Od`aku, ul. Red`e Skahi}a br. 31

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE
Zakazuje se ro~i{te za glavnu raspravu u ovoj pravnoj stvari za utorak, 5. 6. 2012. godine, sa po~etkom u 11 sati, koje }e se odr`ati u prostorijama ovog suda, soba broj 50/II. Na glavnoj raspravi }e se raspravljati o osnovanosti i visini tu`benog zahtjeva. Izve{}e se dokazi saslu{anjem svjedoka predlo`enih od tu`itelja: Vilu{i} Stjepana, Ilija Maji} i Pamuk~i} Devleta Izve{}e se dokaz uvidom i ~itanjem pismenog nalaza i mi{ljenja vje{taka ekonomske struke i saslu{anje vje{taka Aide Jusufovi}. Izve{}e se dokazi uvidom i ~itanjem: - ugovor o finansiranju nabavke junica iz uvoza broj 32/08 od 7. 2. 2008. godine - ra~un - otpremnica IFTRD/2008-270 od 29. 2. 2008. godine na ukupan iznos od 7.851,78 KM - otpremnica - izlaz robe broj 20/08 od 30. 1. 2008. godine - plan otplate za Ahmetovi} Kemala - opomena pred tu`bu br. 1451/10 od 23. 9. 2010. godine - analiti~ka prometna kartica za komitenta Ahmetovi} Kemala od 21. 9. 2010. godine Ako na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`ilac, a svoj izostanak ne opravda, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~lan 97. stav 2. Zakona o parni~nom postupku, u daljnjem tekstu: ZPP). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, a svoj izostanak ne opravda, rasprava }e biti odr`ana bez njegovog prisustva (~lan 97. stav 3. ZPP-a). Sudija Zorka Eri}

VII

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

SCENA

47

Frizerski spektakl

Theatre Hair Show

SAN U NOVOM RUHU

u Sarajevu

Specijalni gost Tony Rizzo

Po uzoru na Alternativni Hair Show u Londonu, u petak, 19. maja, u Narodnom pozori{tu bit }e uprili~en Theatre Hair Show. Na ovoj manifestaciji nastupit }e poznati frizeri iz Velike Britanije, USA, Slovenije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Po~asni gost je Tony Rizzo, organizator Alternative Hair Showa u Londonu. Pored dobre zabave, ovaj frizerski spektakl ima i humanitarnu stranu. Naime, organizator manifestacije se odri~e prihoda od prodaje ulaznica iz Narodnog pozori{ta i sav novac donira fondu za djecu oboljelu od leukemije. Koordinacija projekta se vr{i u saradnji sa Udru`enjem Srce za djecu. Dan poslije, u subotu, 20. maja, svi zainteresovani mogu prisustvovati i seminaru, koji }e se odr`ati u prostorijama Coloseum Cluba u Sarajevu. Ula zni ce se mo gu re zer vi sa ti na ma il info@ths.ba, gdje se mogu na}i i sve dodatne informacije o ovom frizerskom showu.

Pored pri~a sa naslovne strane San vam donosi i

2-3. strana
HITNA POMO] urgentna medicinska ili socijalna slu`ba

Koncert u Banjoj Luci

Ljudi nam tra`e sirupe za ka{alj kako bi ih mazali djeci na hljeb!

31. strana
@enska kolumna: DINA VAM PRI^A

Daj, draga, jedan d`emper

8. strana
Sarajevo: Dva azila malo, lutalica mnogo

Psi bez zakona, ljudi bez za{tite

2. strana
Kontrola bosanskog neba: Vije}e ministara ukinulo suverenitet BiH

Na{ zra~ni prostor "okupirali" susjedi, niko ne zna koliko smo novca izgubili?!

11. strana
Ironi~ni oglasi: novi na~in zapo{ljavanja mladih

^ola 25. maja na Trgu Krajine
Neprikosnoveni i vje~no popularni Zdravko ^oli} svim fanovima u Banjoj Luci po ko zna koji put poklonit }e no} za pam}enje. Na banjalu~kom Trgu Krajine 25. maja u 20.30 sati ^ola }e odr`ati spektakularni solisti~ki koncert u organizaciji banjalu~ke agencije Mint. Ovaj vrhunski pjeva~ obe}ao je odli~nu atmosferu uz hitove "Ti si mi u krvi", "Glavo luda", "Javi se, javi se", a svi koji su bar jednom bili na ^olinom koncertu znaju da ne mogu ni o~ekivati ni{ta drugo osim dobre zabave. I na ovom muzi~kom spektaklu popularnog ^olu na bini }e pratiti vrhunski muzi~ari, a ne}e izostati ni pirotehni~ki efekti, kao ni animacije, koje }e se prikazivati na velikim LED ekranima. Svima koji ne znaju gdje provesti petak ve~er, Banja Luka je pravo mjesto za to.

Ubila me tuga, jer na FPN-u nisam na{o "{telu"

14-15. strana
Putuju}i Bosnom: Mlini{ta

Kraji{kim vozom u zaborav

33. strana
Modni kutak: Seada Deli}, kreatorka

Dje~ije kolekcije su mi najdra`e

48

OGLASI

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 5. Pravilnika o radu, ~lana 5. Uputstva o postupku zasnivanja radnog odnosa u Dioni~kom dru{tvu BH Telecom Sarajevo i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa koju je donijela Uprava Dioni~kog dru{tva, raspisuje se:

Na osnovu ~lana 5 Pravilnika o radu, ~lana 5 Uputstva o postupku zasnivanja radnog odnosa u Dioni~kom dru{tvu BH Telecom Sarajevo i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa koju je donijela Uprava Dioni~kog dru{tva, raspisuje se

za prijem zaposlenika na radno mjesto tehni~ar u Direkciji Tuzla U Direkciji Tuzla u Slu`bi za podr{ku BH Mobile Centra telekomunikacija, zasnovat }e se radni odnos sa jednim zaposlenikom na odre|eno vrijeme, u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Tehni~ar }e obavljati slijede}e poslove: - U~e{}e u planiranju radiomre`e u smislu dostavljanja podataka: - potrebama za pokriveno{}u teritorije na regionalnom nivou, - mjerenju signala mobilne mre`e i drugim informacijama korisnim za planiranje, - U~e{}e u definisanju mikrolokacija za izgradnju baznih stanica, - Prikupljanje podataka za plan rada i nabavku materijala i opreme, - Vodi ra~una o ispravnosti i kompletnosti mjernih instrumenata i pribora, - Obavezan da se osposobi za rad sa savremenim instrumentima i priborom - Pra}enje dostignu}a iz djelokruga rada, provo|enje drajv test mjerenja mre`a BH Mobile, - Otklanjanje smetnji na antenskim sistemima u svim vremenskim uslovima i na raznim visinama, neposredan rad na lociranju i otklanjanju smetnji na GSM,3G opremi, WI FI opremi i pripadaju}ih antenskih sistema, monta`a GSM opreme, - Rad na visini ve}oj od 3 m - Upravljanje terenskim teretnim motornim vozilom u terenskim uslovima POSEBNI USLOVI: - Zavr{ena SSS IV stepen (Elektrotehni~ka {kola smjer: telekomunikacije, elektronika, informatika) - 6 mjeseci radnog iskustva - Voza~ka dozvola za B kategoriju Pored posebnih uslova, kandidat treba da ispunjava i op}e uslove i to: 1. - Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine 2. - Da je stariji od 18 godina Uz prijavu na oglas kandidati moraju dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija): - Uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih ne stariji od 6 mjeseci - Diplomu o zavr{enoj SSS - Svjedo~anstvo o zavr{enom IV razredu srednje {kole - Dokaz o radnom iskustvu - Dokaz o posjedovanju voza~ke dozvole Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa mogu se dostaviti neposredno na Protokol Direkcije Tuzla ili preporu~eno putem po{te na adresu: Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Tuzla Aleja Alije Izetbegovi}a 29 75 000 TUZLA Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. O rezultatima oglasa kandidati }e biti pisano obavije{teni. Direktor Direkcije Tuzla Miralem Jahi}, dipl. ecc

JAV N I OGLA S

JAVNI O G L AS
za prijem zaposlenika na radno mjesto stru~ni saradnik u Direkciji Tuzla U Direkciji Tuzla u Slu`bi za pristupne sisteme Centra telekomunikacija, zasnovat }e se radni odnos sa jednim zaposlenikom na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa trudni~kog bolovanja, a najdu`e u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci, uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci. Stru~ni saradnik }e obavljati slijede}e poslove: - U~estvuje u poslovima otklanjanja svih prijavljenih smetnji na ure|ajima - Vr{i poslove digitalnih mjerenja i lociranja izvora smetnje - Vr{i poslove hardverske i softverske konfiguracije opreme, testiranje i instaliranje iste kod korisnika, - Vr{i poslove monitoring paketskih ~vorova, MUX ure|aja i terminalne opreme, - Vr{i poslove unosa podataka u tehni~ku bazu podataka, - U~estvuje u poslovima pronalaska tehni~kih rje{enja za korisnike usluga, - U~estvuje u doradama postoje}ih aplikativnih rje{enja - U~estvuje u instaliranju novih tehnolo{kih rje{enja - Vr{i poslove monta`e i testiranja paketskih ~vorova, MUX ure|aja i modemske opreme - Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca u okviru stru~ne spreme - Po potrebi upravlja motornim vozilom POSEBNI USLOVI: - Zavr{en fakultet VSS VII stepen(elektrotehni~ki smjer: telekomunikacije, komunikacije, informatika, tehni~ka informatika, elektronika) - 1 godina radnog iskustva - Pasivno znanje engleskog jezika - Voza~ka dozvola za B kategoriju Pored posebnih uslova, kandidat treba da ispunjava i op}e uslove, i to: - Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - Da je stariji od 18 godina Uz prijavu na oglas kandidati moraju dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija): - Uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ne stariji od 6 mjeseci - Diplomu o zavr{enoj VSS - Dokaz o radnom iskustvu - Dokaz o poznavanju engleskog jezika - Dokaz o posjedovanju voza~ke dozvole Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa mogu se dostaviti neposredno na Protokol Direkcije Tuzla ili preporu~eno putem po{te na adresu: Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Tuzla Aleja Alije Izetbegovi}a 29 75 000 TUZLA Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. O rezultatima oglasa kandidati }e biti pisano obavije{teni. Direktor Direkcije Tuzla Miralem Jahi}, dipl. ecc.

Na temelju ~lanka 244. Zakona o gospodarskim dru{tvima, kao i ~lanka 19. Statuta, grupa dioni~ara sa 52% ukupnog broja dionica s pravom glasa "Promet-Mehanika" d.d. za trgovinu, proizvodnju i usluge, Ora{je, Ulica Auto cesta bb, 17.5.2012. g. godine objavljuje: o sazivanju Skup{tine "Promet-Mehanika" d.d. Ora{je za 20.6.2012. g. Skup{tina "Promet-Mehanika" d.d. za trgovinu, proizvodnju i usluge, Ora{je, Ulica Auto cesta bb, odr`at }e se 20.6.2012.godine u prostorijama Dru{tva sa po~etkom u 12 sati. Za Skup{tinu je predlo`en slijede}i dnevni red: 1. Izbor predsjednika Skup{tine 2. Imenovanje zapisni~ara i dva ovjerovatelja zapisnika Skup{tine 3. Dono{enje odluke o pokretanju postupka o promjeni oblika organiziranja dru{tva iz dioni~arskog dru{tva u dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u 4. Izbor Nadzornog odbora Dru{tva. Predlo`eni kandidati: Marko Ivanovi}, Kata Simi} i Stjepan @ivkovi}. Upute za dioni~are: - pravo sudjelovanja u radu Skup{tine i odlu~ivanju imaju dioni~ari koji se nalaze na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine - pravo odlu~ivanja u radu Skup{tine i odlu~ivanju dioni~ar mo`e ostvariti neposredno ili putem punomo}nika - dioni~ar/punomo}nik je du`an najkasnije tri dana prije roka odre|enog za odr`avanje Skup{tine podnijeti prijavu za sudjelovanje na Skup{tini - punomo} mora biti uredno-pisano sastavljena, sa jasnim uputama dioni~ara za sudjelovanje u radu Skup{tine, te biti dostavljena Odboru za glasovanje najkasnije sat vremena prije po~etka rada Skup{tine; Glasovanje na Skup{tini se obavlja putem glasa~kih listi}a zaokru`ivanjem prijedloga za ili protiv prijedloga odluke, odnosno imena predlo`enog kandidata - dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti pitanja i prijedloge za uvr{tavanje u dnevni red, kao i izmjenu dnevnog reda, predlo`iti kandidata za Nadzorni odbor, najkasnije osam dana od objavljivanja ove obavijesti - prijave, prijedlozi i punomo}i se dostavljaju u sjedi{te Dru{tva na adresu: Auto cesta bb, 76270 Ora{je - dioni~ar-punomo}nik ima pravo uvida u listu dioni~ara, materijale pripremljene za Skup{tinu, kao i zapisnik sa prethodne Skup{tine, svakim radnim danom u vremenu od 9 do 14 sati u sjedi{tu Dru{tva - ova obavijest je poziv dioni~arima za Skup{tinu Dru{tva U Odbor za glasovanje imenuju se: 1. Mara Ivki} 2. Martin Dominkovi} 3. Marko T. Ivanovi} Grupa dioni~ara Ivanovi} P. Marko Ivanovi} T. Marko Or{oli} Marijan Kne`evi} Marko @ivkovi} Stjepan Simi} Kata

Firma Fonda: Adresa-sjedi{te Fonda Broj telefona i telefaks: E-mail adresa: Broj u Registru emitenata kod Komisije:

OBAVIJEST

Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo Ferhadija 16/IV, Sarajevo tel: 033/251-440; fax: 033/251-452 e-mail: abds@bih.net.ba ZJP-031-02

Izvje{taj o doga|aju koji bitno uti~e na finansijsko poslovanje Fonda: 1. Navesti doga|aj iz Priloga br. 2: 2. Datum nastanka doga|aja: 3. Kratak opis i razlog doga|aja: Obavijest o odr`anoj ~etvrtoj Skup{tini dionii~ara ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo; 15.5.2012. godine; Dana 15.5.2012. godine odr`ana je ponovno sazvana ~etvrta Skup{tina dionii~ara ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo, na kojoj su usvojene sljede}e odluke: 1. Odluka o usvajanju godi{njeg finansijskog Izvje{taja ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo za 2011. g. sa izvje{tajima vanjskog revizora i Odbora za reviziju i Izvje{tajem o radu Nadzornog odbora Fonda; 2. Odluka o na~inu pokri}a gubitka Fonda iz 2011. godine; 3. Odluka o na~inu izboru vanjskog revizora za reviziju Fonda za 2012. god; Odluka o izmjenama i dopunama Statuta ZIF "BIG- Investiciona grupa" d. d. Sarajevo, ve}inom glasova protiv nije usvojena; Edina Dizdar, Kontakt-tel. 033/251-440

4. Ime i prezime i kontakt- telefon osobe ovla{tene za davanje dodatnih informacija u vezi sa doga|ajem:

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OGLASI

49

50

POMO] U KU]I
Rekreativni program za po~etnike

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Prevencija nastanka karcinoma
Sok grejpfruta bogat je bioflavonoidima i djeluje na metabolizam, pogotovo na enzime koji poma`u u borbi protiv slobodnih radikala, poma`e radu jetre i ja~anju ar terije. Preventivno djeluje protiv nastanka karcinoma, odnosno uni{tava kancerogene spojeve koji nastaju kao produkt pu{enja. Sok crvenog grejpfruta sadr`i likopen i karotenoid, koji imaju antitumorno svojstvo. Ovo vo}e djeluje kao antiseptik, a sudjeluje i pri detoksikaciji organizma, osobito kada je rije~ o crijevnom i urinarnom sistemu. Od cvijeta se priprema esencija koja lije~i nesanicu, tegobe `eluca i srca, a ekstrakt lista djeluje protuupalno. Grejpfrut poma`e i u borbi s dijabetesom. Novija saznanja govore da je uspje{an protiv virusa i bakterija, kod gripe i prehlade, u prevenciji karcinoma i sr~anih bolesti te da ja~a imunolo{ki sistem kod upalnih stanja organizma. Studija njema~kih nau~nika uka zuje na to da konzumacija grejpfruta poma`e u borbi protiv bolesti zubnog mesa. Pokazalo se da osobe koje pate od bolesti zubnog mesa imaju manje izglede da }e im krvariti desni ako svakog dana pojedu dva grejpfruta.

Hodanje idealna rekreacija
Hodanje je idealna rekreacija za sve starosne grupe, a posebno za one sa vi{kom kilograma. Ni sportsko hodanje nije tako jednostavno, naro~ito za po~etnike ili ljude koji nisu dugo vje`bali. Kako biste izbjegli te{ko}e koje svaki po~etak nosi (obi~no je to preforsiranje, zapaljenje mi{i}a, {to vodi odustajanju i lo{em raspolo`enju, zatim tje{enju hranom), pred vama je 12-sedmi~ni program koji }e vam pomo}i da lagano u|ete u ovu vrstu jednostavnog vje`banja i da poslije 12 sedmica budete u formi za ulazak u slo`enije

I zapamtite, uvijek se zagrijte prije treninga i opustite poslije
sisteme vje`banja. Hodanje mo`ete provoditi kako napolju, tako i unutra, dovoljno je da pratite jednostavna uputstva. Poku{ajte da praktikujete hodanje tri puta sedmi~no, idealno uz dan odmora izme|u treninga, kako biste tijelu dali mogu }nost da se opo ra vi. Ako odre|ene sedmice treninga osjetite da je previ{e napora za vas, ponovite raspored za tu sedmicu i sljede}e, time }ete izbje}i mogu}e nelagodnosti i br`e napredovati. Hodajte `ustrim, ne le`ernim tem pom. Po ku {aj te sli je di ti smjernice za pobolj{anje va{ih sposobnosti, {to zna~i da }ete svake sedmice hodati dva-tri minuta vi{e. I zapamtite, uvijek se zagrijte prije treninga i opustite poslije. Zagrijavanje se vr{i hodanjem sporim tempom i odli~na je priprema za zglobove, mi{i}e i srce kojima predstoji pove}ani napor. Opu{tanje }e vam, poslije same intenzivne aktivnosti, pomo}i da se tijelo vrati u normalu bez bolova u mi{i}ima, povreda i sl. Opu{tanje se tako|er vr{i laganim hodom.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Nosi se prljavoroza
Prljavoroza, boja pudera, tiffany zelena, nje`no `uta... sezonu su obilje`ili pastelni tonovi. Trgovine su prepune lijepih pastelnih komada, svi|aju nam se baby doll haljine, `elimo isprobati prozra~ne svilene ko{ulje, ~ak su i farmerke dobile nje`niji karakter. I {to sada sa svom tom odje}om a da na kraju ne izgledamo kao ostarjele Lolite? Jednostavno, izaberite najljep{i pastelni komad, a sve ostalo neka bude neutralno, baloner, safari jakna, mala ko`na jakna, lake ljetne ~izme od gamo{a, mo`ete ~ak ubaciti i ne{to grubljeg karaktera poput torbe ili kai{a od sirove ko`e. A ako vam nedostaje malo kolora, ovu pastelno-neutralnu kombinaciju potcrtajte jarkim ru`em ili lakom za nokte.

Polutrajne boje nje`nije
Polutrajne boje su odli~no rje{enje za nekog ko je tek po~eo da sijedi i `eli da eksperimenti{e sa bojom. Daju prirodan rezultat, jer }e sijede primiti boju druga~ije od ostatka kose, pa }e kosa izgledati kao da su izvu~eni pramenovi. Sa polutrajnim bojama nema o~igledne linije razgrani~enja, tako da ne morate da sre|ujete izrastak svake dvije sedmice. Polutrajna boja je mnogo nje`nija prema kosi nego trajna. To je zato {to ne otvara kutikulu dlake i ne ulazi u njeno sredi{te. Polutrajna boja ne sadr`i peroksid, {to zna~i da je mnogo nje`nija prema kosi, ali to tako|er zna~i da ne}e dramati~no promijeniti boju (posebno ako ste izabrali svjetliju nijansu od svoje prirodne). Ono {to mo`e da uradi jeste da u~ini boju toplijom, da joj da vi{e `ivota i sjaja, da se stopi sa va{im sijedim i da dubinu va{oj boji.

Pr`ena riba sa slatko-ljutim sosom
Potrebno:
600 g ribljeg filea 100 g bra{na 2-3 crvene ljute papri~ice 60 g crnog luka 30 g korijena korijandera 1 dl pile}e supe 30 g sme|eg {e}era 2 limuna 3 ka{ike soja sosa

Priprema:

Ribu isijecite na ve}e komade, uvaljajte u bra{no i ispr`ite u vrelom ulju. Ljute papri~ice, luk i korijen korijandera isitnite. Zagrijte pile}u supu i {e}er, dodajte papri~ice, luk i korijander, pa kuhajte 5 minuta. Dodajte zatim limunov sok i soja sos. Ribu prelijte sosom i servirajte.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novi Grad Sarajevo Op}insko Vije}e Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Canton Sarajevo Town Sarajevo Novi Grad Municipality Sarajevo Mayor of Municipality Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novi Grad Sarajevo Op}insko Vije}e

OGLASI

51

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Canton Sarajevo Town Sarajevo Novi Grad Municipality Sarajevo Mayor of Municipality

OBAV J E [ TAVA
da je u “Slu`benom glasniku BiH” br: 36/12 od 14.5.2012. godine objavljeno OBAVJE[TENJE O NABAVCI Predmet javne nabavke: “Izvo|enje radova na sanaciji 9 stambenih jedinica na podru~ju op}ine Novi Grad Sarajevo u okviru projekta ZP/09 po sistemu “klju~ u ruke”. Broj obavje{tenja: (M1-A-6291-12) Vrsta postupka: otvoreni postupak Otvaranje ponuda:12.6.2012. godine u u 14 sati u zgradi Op}ine Novi Grad Sarajevo, sala 242/II Kontakt-telefon: 033/291-247, 033/291-191 Pozivaju se svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti da dostave ponude u skladu sa uslovima datim u Obavje{tenju o nabavci.

O BAV JE [ TAVA
da je u “Slu`benom glasniku BiH br: 36/12” od 14.5.2012. godine objavljeno OBAVJE[TENJE O NABAVCI Predmet javne nabavke: “Izvo|enje radova na izgradnji kanalizacione mre`e u dijelu ulice Aleja Bosne srebrene i Hajrudina [abanije - III faza na podru~ju op}ine Novi Grad”. Broj obavje{tenja: (M1-A-6290-12) Vrsta postupka: otvoreni postupak Otvaranje ponuda.13.6.2012. godine u u 14.30 sati u zgradi Op}ine Novi Grad Sarajevo, sala 242/II Kontakt-telefon: 033/291-247, 033/291-104 Pozivaju se svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti da dostave ponude u skladu sa uslovima datim u Obavje{tenju o nabavci.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novi Grad Sarajevo Op}inski Na~elnik

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Canton Sarajevo Town Sarajevo Novi Grad Municipality Sarajevo Mayor of Municipality

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 074693 09 P Sarajevo, 27. 4. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Kraji{nik Dubravka, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD SARAJEVO, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`enih Markovi} Slobodan iz Gora`da, Centar 1 BB, Dokovi} Mario iz Vi{egrada, Bikavac br. 6 i Markovi} Zoran iz Ilid`e, ul. Josipa Pan~i}a br. 13, radi duga, v.s. 27.293,85 KM, donio je

da je u "Slu`benom glasniku BiH br: 36/12" od 14.5.2012. godine objavljeno

O B AVJ E [TAVA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
Predmet javne nabavke: "Izvo|enje radova na izgradnji kanalizacione mre`e za dio Ulice novopazarska". Broj obavje{tenja: (M1-A-6289-12) Vrsta postupka: otvoreni postupak Otvaranje ponuda: 13.6.2012. godine u 14 sati u zgradi Op}ine Novi Grad Sarajevo, sala 242/II Kontakt-telefon: 033/291-247, 033/291-332 Pozivaju se svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti da dostave ponude u skladu sa uslovima datim u Obavje{tenju o nabavci.

RJE [E NJE
Ispravlja se presuda zbog propu{tanja Op}inskog suda u Sarajevu broj 65 0 P 074693 09 P od 8. 9. 2009. g. tako {to se u izreci presude iza teksta: "na ime obra~unate kamate na dan 6. 2. 2009. g." dodaje dio teksta koji glasi: "iznos 69,57 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 6. 2. 2009. g." U ostalom dijelu presuda zbog propu{tanja ostaje neizmijenjena. POUKA: Protiv ovog rje{enja dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od trideset (30) dana od dana prijema istog. @alba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. NAPOMENA: Obavje{tava se tu`eni Markovi} Zoran da po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja rje{enja o ispravci presude zbog propu{tanja u dnevnim novinama dostava se smatra obavljenom. SUDIJA Dubravka Kraji{nik

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: 065-0-Mal-06-006604 Sarajevo, 19. 4. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca DD BH TELECOM SARAJEVO Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 88, protiv tu`enog GOVORU[I] VLADO, ul. Safeta Had`i}a 102, Sarajevo, sa posljednjim poznatim prebivali{tem na istoj adresi, radi isplate nov~anog potra`ivanja, v.sp. 1.404,40 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 53/03) - dostavu tu`be na odgovor POZIVA SE TU@ENI da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 28. 2. 2006. godine. U tu`bi je predlo`eno da se tu`eni obave`e tu`iocu isplatiti dug u iznosu od 1.404,40 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama i to na iznos od 1.089,70 KM po~ev od 8. 9. 2005. godine, na iznos od 294,60 KM po~ev od 8. 10. 2005. godine, na iznos od 20,10 KM po~ev od 8. 11. 2005. godine, pa do isplate, te tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostavi sudu

OBJAVLJUJE

pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava, tu`beni zahtjev mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na istu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: 065-0-Mal-06-010902 Sarajevo, 19. 4. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca DD BH TELECOM SARAJEVO Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 88, protiv tu`enog KORJENI] ADI, Trg ZAVNOBiH-a 25, Sarajevo, sa posljednjim poznatim prebivali{tem na istoj adresi, radi isplate nov~anog potra`ivanja, v.sp. 463,90 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 53/03) - dostavu tu`be na odgovor POZIVA SE TU@ENI da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 18. 4. 2006. godine. U tu`bi je predlo`eno da se tu`eni obave`e tu`iocu isplatiti dug u iznosu od 463,90 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama, i to na iznos od 199,90 KM po~ev od 8. 9. 2005. godine, na iznos od 175,20 KM po~ev od 8. 10. 2005. godine, na iznos od 88,80 KM po~ev od 8. 11. 2005. godine, pa do isplate, te tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostavi sudu

OBJAV LJU J E

pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava, tu`beni zahtjev mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na istu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: 065-0-Mal-06-010818 Sarajevo, 19. 4. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca DD BH TELECOM SARAJEVO - Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 88, protiv tu`enog Kaljanac Nedeljka, ul. Sutjeska 8, Sarajevo, sa posljednjim poznatim prebivali{tem na istoj adresi, radi isplate nov~anog potra`ivanja, v.sp. 608,20 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 53/03)

OBJ AV L J U J E
- dostavu tu`be na odgovor POZIVA SE TU@ENI da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 18. 4. 2006. godine. U tu`bi je predlo`eno da se tu`eni obave`e tu`iocu isplatiti dug u iznosu od 608,20 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama, te tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu.

Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava, tu`beni zahtjev mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPPa). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na istu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: 065-0-Mal-06-006617 Sarajevo, 20. 4. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca DD BH TELECOM SARAJEVO Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 88, protiv tu`ene KUSTURA ALDIJANA, ul. Resnik 18, Pazari}, sa posljednjim poznatim prebivali{tem na adresi ul. Humska 2, Sarajevo, radi isplate nov~anog potra`ivanja, v.sp. 1.370,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 53/03),

O B J AV L J U JE
- dostavu tu`be na odgovor POZIVA SE TU@ENI da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 28. 2. 2006. godine. U tu`bi je predlo`eno da se tu`eni obave`e tu`iocu isplatiti dug u iznosu od 1.370,00 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama i to na iznos od 582,20 KM po~ev od 8. 6. 2005. godine, na iznos od 547,60 KM po~ev od 8. 7. 2005. godine, na iznos od 240,20 KM po~ev od 8. 8. 2005. godine, pa do isplate, te tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najka-

snije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava, tu`beni zahtjev mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPPa). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ne dostavi pisani odgovor na istu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Ivana Jovanovi}

52

OGLASI

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Босна и Херцеговинa БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Канцеларија за управљање јавном имовином Брчко дистрикта БиХ

Bosna i Hercegovina BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE Kancelarija/Ured za upravljanje javnom imovinom Br~ko distrikta BiH

Булевар мира 1, 76 100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине; Телефон: 049/ 240-632, факс: 240-633, централа: 240-600, локал: 632 Bulevar mira 1, 76 100 Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine; Telefon: 049/ 240-632, fax: 240-633, centrala:249-600, lokal: 632

MI[LJENJE NEZAVISNOG REVIZORA O IZVR[ENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJE[TAJA BROKERSKE KU]E "AW BROKER" DOO SARAJEVO ZA 2011. GODINU - OSNIVA^IMA DRU[TVA 1. Obavili smo reviziju finansijskih izvje{taja Brokerske ku}e "AW BROKER" d.o.o. Sarajevo na dan 31. 12. 2011. godine, i to Bilansa stanja, Bilansa uspjeha, Izvje{taja o gotovinskim tokovima i Izvje{taja o promjenama u kapitalu za period koji zavr{ava sa tim datumom. Za ove finansijske izvje{taje odgovorna je Uprava Dru{tva. Na{a je odgovornost da izrazimo mi{ljenje o ovim finansijskim izvje{tajima zasnovano na na{oj reviziji. 2. Reviziju smo obavili u skladu sa me|unarodnim revizijskim standardima. Ovi standardi nala`u da planiramo i izvr{imo reviziju na na~in koji }e nam omogu}iti da se uvjerimo da li u finansijskim izvje{tajima ima zna~ajnih pogre{nih izno{enja ~injenica. Revizija uklju~uje ispitivanje, testiranje i prikupljanje dokaza koji potkrepljuju iznose i objavljivanja u finansijskim izvje{tajima. Revizija tako|er podrazumijeva ocjenu kori{tenih ra~unovodstvenih na~ela i zna~ajnih procjena od Uprave, kao i ocjenjivanje cjelokupnog prezentiranja finansijskih izvje{taja. Vjerujemo da izvr{ena revizija pru`a pouzdanu osnovu za na{e mi{ljenje. 3. Prema na{em mi{ljenju, finansijski izvje{taji prikazuju objektivno i realno u svim materijalno zna~ajnim aspektima finansijski polo`aj Dru{tva na dan 31. 12. 2011. godine, poslovni rezultat, promjene u gotovinskim tokovima i kapitalu za navedeni obra~unski period i u skladu su sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja (MSFI). Zenica, 27. 4. 2012. godine "Revicus" d.o.o. Zenica Omer Kozli}, dipl. oec. Ovla{teni revizor Broj dozvole: 3040186102 Direktor: Hamdija Mujinovi}, dipl. oec. Ovla{teni revizor Broj dozvole: 3040128104

B r o j: 22-001238/12 Br~ko, 17. 5. 2012. godine
Na osnovu ~lanova 11. i 18. Zakona o javnoj imovini u Br~ko distriktu BiH (“Slu`beni glasnik Br~ko distrikta BiH”, broj: 28/06 i 19/07), ~lanova 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku redovnog raspolaganja imovinom Br~ko distrikta BiH, broj: 01-014-006019/07 od 26. 3. 2007. godine (“Slu`beni glasnik Br~ko distrikta BiH”, broj: 26/07), Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku redovnog raspolaganja imovinom Br~ko distrikta BiH, broj: 01.1-02-019282/09 od 18. 6. 2009. godine, Odluke direktora Ureda za upravljanje javnom imovinom Br~ko distrikta BiH o raspisivanju ponovljenog javnog konkursa za davanje u zakup poslovnih prostora i magacina putem usmenog javnog nadmetanja, broj: 22-001238/12 od 14. 5. 2012. godine, Ured za upravljanje javnom imovinom Br~ko distrikta BiH, o b j a v lj u j e

PONOVLJENI JAVNI KONKURS
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA I MAGACINA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA 1. Br~ko distrikt BiH, Ured za upravljanje javnom imovinom Br~ko distrikta BiH, objavljuje ponovljeni javni konkurs za davanje u zakup poslovnih prostora i magacina putem usmenog javnog nadmetanja. 2. Zakupac koji bude izabran kao najpovoljniji ponu|a~ uzima poslovni prostor - magacin u zakup u vi|enom stanju i nema pravo, bez prethodne saglasnosti Ureda za upravljanje javnom imovinom, vr{iti bilo kakve prepravke niti adaptacije. 3. Krajnji rok za podno{enje ponuda je 4. 6. 2012. godine do 15 sati po lokalnom vremenu. 4. Usmeno javno nadmetanje za davanje u zakup poslovnih prostora - magacina iz ovog konkursa odr`at }e se u Domu kulture 7. 6. 2012. godine u 11 sati. 5. Kompletan tekst ponovljenog javnog konkursa se objavljuje na web portalu Vlade Br~ko distrikta BiH http://www.bdcentral.net/index.php?option=com_docman&Itemid=114/ i na oglasnoj plo~i u zgradi Vlade Br~ko distrikta BiH, a informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na broj telefona: 049/240-632. VD DIREKTORA UREDA Andrea Kova~evi}, dipl. ing. gra|.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

KORAK NAPRIJED
PeaZip 4.5.1: Alat za arhiviranje
PeaZip je open source alat za arhiviranje i menad`er fajlova. Rije~ je o sof tveru koji je besplatan i koji se mo`e koristiti bez ikakvih ograni~enja. PeaZip mo`e da ekstraktuje ve}inu formata kako iz Windows i Unix svjetova, opsega od mainstream 7Z, RAR, TAR i ZIP do eksperimentalnih kao {to su PAQ/LPAQ familija, koji je trenutno najmo}niji dostupni kompresor. Za kreiranje arhive, PeaZip podr`ava {irok spektar kompresionih i enkripcionih standarda, od najbr`ih do najmo}nijih i omogu}ava ekspor tovanje definicija kao skripti sa ciljem premo{}ivanja jaza izme|u grafi~kog korisni~kog inter fejsa i konzolnih aplikacija i omogu}ava korisniku da odabere ono najbolje iz dva svijeta.

53

Mozilla odustaje od Windows RT-a
Tehni~ki, Microsoft nije onemogu}io kori{}enje ne-IE pretra`iva~a na Windows RT ver ziji operativnog sistema, koja je ustvari verzija Windowsa 8 za ra~unare sa ARM procesorima. Me|utim, kako Mozilla navodi, tako ne{to nije ni potrebno. Ra zlog je taj {to Microsoft dozvoljava da se koriste ograni~eni inter fejsi koje mo`e da koristi samo Microsof tov pretra`iva~. Ovo zna~i da Firefox i drugi pretra`iva~i nemaju pristup istom aplikacionom programskom inter fejsu, {to zna~i da ne}e mo}i da imaju iste karakteristike i mogu}nosti kao Microsof tov pretra`iva~ na ovom operativnom sistemu, {to mo`e da dovede do toga da ne budu u istoj star tnoj poziciji u odnosu na IE.

Microsoft testira Xbox 360 pretra`iva~
Xbox 360 bi mo gao us ko ro da po nu di igra ~i ma kom ple tan, Ki nect kom pa ti bi lan web pre tra `i va~. Izvo ri upo zna ti sa ra zvo jem situ aci je navo de da Mi cro soft tre nu tno tes ti ra mo di fi kova nu ite ra ci ju In ter net Explo rer 9 ko ja }e ra di ti na po pu lar noj ku }noj kon zoli. Xbox 360 tre nu tno po dr`ava Bing gla so vnu pre tra gu pre ko Ki nec ta, ali se po jav lju ju sa mo re zul ta ti ve za ni za me di ja sa dr`a je. Web pre tra `i va~ ko ji je tre nu tno u pro cesu tes ti ra nja }e omo gu }i ti ko ri sni ci ma da u po tpu nos ti vr{e tra `e nje i pre tra gu in ter ne ta pre ko Ki nect kon tro le ges tova i gla sa. Ki nect pre ma in for ma ci ja ma ne }e bi ti obave zan za novi Web pre tra `i va~.

Serija laptopa sa opti~kim driveom
Kompanija Fujitsu je predstavila SH seriju laptop-ra~unara koje ova kompanija reklamira kao najtanje na svijetu koji posjeduju ugra|eni opti~ki drive. Postoje trenutno dva modela u okviru Lifebook SH serije - Lifebook SH76/H i Lifebook SH54/H. Oba modela karakteri{e 13.3” LED pozadinski osvijetljeni ekran, 4GB sistemske memorije 128GB SSD drive i DVD reza~. Fujitsu Lifebook SH76/H pokre}e tre}a generacija Intel Core Ivy Bridge procesora, dok Lifebook SH54/H pokre}e Intel Core i3-235M procesor, radnog takta 2.3GHz. Zajedni~ke karakteristike uklju~uju HD web kameru, Ethernet, WiFi, Bluetooth, WiMAX, ~ita~ kar tice 2x USB 3.0, 1x USB 2.0 i HDMI por tove.

Nadolaze}a apokalipsa

Uniformni izgled za sve platforme

DA LI ]E ROBOTI BITI
konkurencija novinarima?
Algoritmi koji uzimaju podatke i pretvaraju ih u rije~i po~eli su kao eksperiment u laboratoriju, me|utim, danas su svoju primjenu na{li na web stranicama ~asopisa Forbes.com. Posjetite li navedenu stranicu Forbes.com i pro~itate li ovaj ~lanak, primijetit }ete da u potpisu stoji “By Narrative Science” drugim rije~ima umjetna inteligencija. , Radi se o skupu algoritama koji na unos podataka reagiraju tako da od njih kreiraju re~enice. Ono {to je po~elo kao eksperiment na sveu~ili{tu Northwestern tokom kojeg su novinari i in`enjeri radili zajedno, preraslo je u spoj novinarstva i tehnologije koji, kako prenosi Guardian, ne}e osvojiti mnogo Pulitzerovih nagrada. Me|utim, program je toliko usavr{en da je gotovo nemogu}e prepoznati je li autor teksta stroj ili `iva osoba. Iako se radi o posve novom izumu, kompanija koja stoji iza ovog algoritma razvija ga ve} dugi niz godina, a redakcije diljem svijeta jo{ su skepti~ne prema proizvodu. Recimo, New York Times u prvom kvartalu teku}e godine bilje`i zna~ajni pad prihoda. Ironija je u tome {to svjetski poznati novinski brendovi, kao {to su Washington post, USA Today i spomenuti NYT, grcaju u problemima, a o njima na Forbes.com izvje{tava umjetna inteligencija. Zabrinutost zbog budu}nosti {tampanih izdanja tolika je da mnogi novinarski profesionalci danas govore o nadolaze}oj apokalipsi za novinsku industriju u cjelini, ali i za mnoge novinske brendove srednje veli~ine. Zatvaranje novina (od kojih Vjesnik u Hrvatskoj u tom kontekstu nije izuzetak), ste~ajevi i {trajkovi postali su svakida{njica u Sjedinjenim Dr`avama tokom posljednih pet godina. Prema istra`ivanju koje je proveo Pew Research Center, za svaki ameri~ki dolar ulo`en u ogla{avanje na internetu, njih ~ak sedam se povla~i iz {tampanih izdanja. Mozilla je nedavno iskombinovala djelovanje svojih mobilnih i desktop dizajnerskih timova sa ciljem objedinjavanja Firefox korisni~kog iskustva u okviru ure|aja razli~itih formi. Prezentacija koje je ponudio Madhava Enros iz korporacije Mozilla daje uvid u proces dizajna i pokazuje kako poku{aji vizuelne kohezije Firefoxa su u saglasnosti sa Mozillinom Kilimanjaro inicijativom. Mozilla ima za cilj kreiranje mekog, lakog za kori{}enje i humanog dizajna koji }e dati osje}aj kao Firefox {irom svih dostupnih platformi i formi. Izazov }e biti povezivanje specifi~nog vizuelnog stila pretra`iva~a sa platformama koje ~ine osnovu pretra`iva~a.

Novi dizajn Firefoxa

Ameri~ki mediji se bave naga|anjima

Namijenjena IOS-u i Androidu

Novitet na Facebooku }e spa{avati `ivote
[ef Facebooka Mark Zuckerberg je prilikom gostovanja na jednoj televiziji rekao da slobodno mo`e najaviti novitet na Facebooku, koji bi “mogao spasiti `ivote” Predstavnici Fa. cebooka nisu odgovarali na upite medija o najavljenom spasonosnom novitetu, prenosi Mashable. Ameri~ki me di ji ba ve se na ga|anjima o mogu}im novim opcijama koje bi mogle biti predstavlje ne. Tu je mo gu }e pro{irenje postoje}ih alata poput Lifelinea, koji obavje{tava Facebook ukoliko korisnik objavi suicidalnu po-

Nasljednica igre Angry Birds sti`e u julu
Kompanija Rovio je najavila nasljednicu popularne igre Angry Birds, a to je igra Amazing Alex. Ova igra je bazirana na igri Casey’s Contraptions, ~ija je prava nedavno kupila kompanija Rovio. Casey’ Contraptions, koju su razvile kompanije Snappy Touch i Mystery Coconut, uklonjena je iz prodavnice aplikacija jer kompanija Rovio uvodi izmjene. Nova igra kompanije Ro-

ruku, ili seta alata predstavljenih pro{le godina kojima je cilj smanjen je cyber na si lja.

Ipak, naga|anja ostaju naga|anja, a Zuckerberg bi trebao otkriti o ~emu se zapravo radi.

Sa Zuckerbergom }e se kao go{}a pojaviti i COO Facebooka Sheryl Sandberg.

vio }e sadr`avati i edukativni element, a za ure|aje sa operativnim sistemima iOS i Android }e biti dostupna ovog ljeta. [to se drugih platformi ti~e, vi{e detalja }e biti poznato ne{to kasnije. Posljednja igra kompanije Rovio, nazvana Angry Birds Space, do sada je preuzeta vi{e od 50 miliona puta. Simpsons verzija ove igre bi tako|er uskoro trebala biti predstavljena.

54

OGLASI
BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA Broj: 08-14-2046/12 V.N. Sarajevo, 14. 5. 2012. godine

JU Druga osnovna {kola Bugojno Na osnovu ~lana 57. Zakona o osnovnoj {koli (Sl. novine SBK, br. 11/01) i ~lana 79. Statuta {kole, Upravni odbor Druge osnovne {kole raspisuje

KON KU ka S R za prijem radni
nastavnik razredne nastave 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme od 12. 6. 2012. g. do kraja nastavne {kolske 2011/12. godine - higijeni~ar, 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme sebne uslove u pogledu stru~ne spreme - najmanje Uslovi za nastavnika: Pored op}ih uslova prezavr{ena osnovna {kola. dvi|enih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i Uz pisanu prijavu, obavezno dostaviti dokumenta: posebne uslove u pogledu stru~ne spreme propisane - ovjerenu kopiju svjedo~anstva o zavr{enoj osu Zakonu o osnovnoj {koli i Pedago{kim standardinovnoj {koli ma SBK. - uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopiju li~ne karte Uz pisanu prijavu obavezno dostaviti dokumente: Sa prijavljenim kandidatima }e se obaviti intervju. - ovjerenu kopiju diplome Prijave na konkurs se primaju u roku od 8 dana od da- uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopiju li~ne karte na objavljivanja konkursa ra~unaju}i i dan objave. - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kriviPrijave sa tra`enom dokumentacijom, adresom i ~ni postupak kontakt-telefonom dostaviti na adresu: te dokumente za bodovanje po Pravilniku za prijem JU Druga osnovna {kola, Ul. Armije BiH br. 7, uposlenika i to: Bugojno, po{tom ili li~no. rje{enje o tehnolo{kom vi{ku, potvrdu o smanjenoj Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se raznormi, uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, ovjematrati. ren prepis ocjena, kopiju radne knji`ice. Predsjednik UO Uslovi za higijeni~ara: Pored op}ih uslova pres.r. Suvada Trapo, prof. dvi|enih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i po-

Na osnovu ta~ke 6. Odluke o uslovima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 31/12) i ta~ke 3. Odluke o zadu`enju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 40/12), Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, objavljuje

za u~estvovanje u emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira 1. 2. Pozivaju se sva zainteresovana fizi~ka i pravna lica da u~estvuju na aukciji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine. U skladu sa Odlukom o zadu`enju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 40/12) i obavje{tenjem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo o privremenom simbolu trezorskih zapisa, definisani su osnovni elementi emisije: • Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine • Opis emisije: 1. emisija obveznica javnom ponudom • Planirani iznos emisije: 80.000.000,00 KM • Broj obveznica: 80.000 • Nominalna vrijednost obveznice: 1.000,00 KM • Privremeni simbol obveznice: FBH3O512 • Datum aukcije: 29. 5. 2012. • Datum uplate po zaklju~enim transakcijama: 30. 5. 2012. • Datum dospije}a: 30. 5. 2015. Osnovni elementi aukcije: • Datum i vrijeme odr`avanja: 29. 5. 2012. god. u 9 sati; • Vrijeme unosa kupovnih naloga: od 9 do 10 sati; • Vrsta aukcije: aukcija na primarnom tr`i{tu; • Vrsta cijene: stopa prinosa do dospije}a; • Kupon: utvr|uje se nakon zavr{ene aukcije; • Metoda aukcije: format vi{estruke cijene; • Isplata kamate: polugodi{nje, od datuma poravnanja; • Isplata glavnice: jednokratno na datum dospije}a; • Vrsta obveznice: obveznica sa fiksnim kuponom; • Valuta: konvertibilna marka (KM).

J AV N I P O Z I V

3.

Na osnovu ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima i Statuta Dioni~kog dru{tva "BIRRA-PROM" Zenica, Nadzorni odbor Dru{tva je donio odluku, te daje

OBAVJE [TE~ara NJE o sazivanju Skup{tine dioni
"BIRRA-PROM" d.d. Zenica Skup{tina dioni~ara "BIRRA-PROM" d.d. Zenica odr`at }e se 8. 6. 2012. godine u 10 sati u prostorijama Dru{tva. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i dnevni red: 1. Utvr|ivanje kvoruma za pravosna`no odlu~ivanje Skup{tine dioni~ara. 2. Izbor zapisni~ara. 3. Izbor dva ~lana iz reda ~lanova Skup{tine za ovjeru zapisnika. 4. Izvje{taj Nadzornog odbora i direktora Dru{tva o izvje{tajima o poslovanju, problematici, te namjeri za promjenu oblika Dru{tva na osnovu Plana reorganizacije Dru{tva. 5. Dono{enje odluke o promjeni oblika dru{tva. 6. Usvajanje Statuta Dru{tva. Zainteresirani mogu na uvid dobiti dokumente po ta~kama dnevnog reda, u prostorijama Dru{tva, svakog radnog dana od 8 sati, deset dana prije odr`avanja Skup{tine. Za sve informacije kontakt-osoba je Predojevi} Petar, telefon 063/442-060. Predsjednik Nadzornog odbora

Cijena obveznica utvr|uje se na osnovu sljede}e formule:

DSC = broj dana od datuma poravnanja do narednog kuponskog datuma E = broj dana u kuponskom periodu u koji ulazi datum poravnanja N = broj kupona plativih izme|u datuma poravnanja i datuma isplate A = broj dana od po~etka kuponskog perioda do datuma poravnanja • Vrijeme objave izvje{taja o rezultatima aukcije: 29. 5. 2012. god. do 15 sati; • Na~in objave izvje{taja o rezultatima: internet-stranica Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevske berze-burze; • Datum i vrijeme do kada je neophodno da lica sa kojima je zaklju~ena transakcija izvr{e uplatu na depozitni ra~un Ministarstva: 30. 5. 2012. god, do 10 sati; • Depozitni ra~un Ministarstva na koji se vr{i uplata: 338 690 224 959 4821; • Banka depozitar: UniCredit Bank d.d. Mostar • Agent emisije: SEE Investment Solutions d.o.o. Sarajevo • Kontakt-osobe: u Federalnom ministarstvu finansija-financija: Vedad Neziri}, tel: 033/253-440, e-mail: vedad.neziric@fmf.gov.ba i Jasna Vukasovi}, tel: 033/253-448 e-mail: jasna.vukasovic@fmf.gov.ba na SASE: Almir Mirica tel: 033/251-463, e-mail: almir.mirica@sase.ba MINISTAR Ante Krajina Sarajevo, Ulica Mehmeda Spahe br.5 Telefon: +387 33 253 400 Fax:+387 33 663 314 e-mail: info@fmf.gov.ba www.fmf.gov.ba

In accordance with the Development Plan “KJKP Toplane Sarajevo” is announcing

Information on procurement
The subject matter of the public announcement is procurement of equipment for laboratory examination and pairing of temperature sensors, heat energy compact meters and laboratory equipment for calibration of electronic computing units - no JNR 16/2012. The Water Flow Laboratory for calibration of warm water flowmeters (examination table with accompanying equipment) has already been installed at the” KJKP Toplane Sarajevo” premises. The due date for the bidders to collect necessary tender documentation along with the proof of payment for the amount of 50 KM + VAT for national and 30 Euros for international bidders is 4st of June 2012. The bids should be submitted directly or mailed to “KJKP Toplane Sarajevo” d.o.o. Sarajevo address: Semira Fraste no. 22, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Deadline for submitting bids is 12th of June 2012 at 10:00 hours. The bids should be in one of the official languages of Bosnia and Herzegovina. The bids shall be opened at “KJKP Toplane Sarajevo” d.o.o. Sarajevo premises, at the address Topal Osman Pase 22a, room no. 4, on 12th of June 2012 at 11:00 hours. All additional information regarding the subject tender can be obtained at our web site www.toplane-sa.co.ba and in the “Official Gazette of Bosnia and Herzegovina” no. 36 dated 14th of May 2012.

DOO “Remont i servis motornih vozila” Tuzla Broj: NO 12 /12
Na osnovu ~lana 241 i 242 Zakona o privrednim dru{tvima, a u skladu sa odredbama Statuta DOO “Remont i servis motornih vozila” Tuzla, Nadzorni odbor DOO na sjednici odr`anoj 27.2.2012. g. donio je odluku o sazivanju Skup{tine udjeli~ara ovim putem objavljuje

o sazivanju 11 (jedanaeste) redovne Skup{tine DOO “Remont i servis motornih vozila” Tuzla XI redovna Skup{tina DOO “Remont i servis motornih vozila” Tuzla odr`at }e se 18.6.2012. g. (ponedjeljak) sa po~etkom u 16 sati u prostorijama DOO “Remont i servis motornih vozila” Tuzla, Ul. Mitra Trifunovi}a U~e br. 3. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i: DNEVNI RED 1. Izbor Odbora za glasanje 2. Izbor dva ovjeriva~a zapisnika 3. Usvajanje Finansijskog izvje{taja o poslovanju DOO za 2011. godinu 4. Usvajanje izvje{taja vanjskog revizora za 2011. godinu 5. Potvrda mandata ~lanovima Nadzornog odbora na period od 4 godine Udjeli~ari ili grupa udjeli~ara sa najvi{e 5% ukupnog udjela sa pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu Dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine najkasnije 8 (osam) dana od dana obavje{tavanja Skup{tine. - Udjeli~ari koji iz bilo kojih razloga ne mogu prisustvovati Skup{tini mogu dati pisanu punomo} za zastupanje licu koje }e ih zastupati na Skup{tini potpis udjeli~ara, te punomo} mora biti ovjerena od nadle`nog organa saglasno va`e}im propisima. - Uvid u isprave i materijale za Skup{tinu mo`e se izvr{iti u sjedi{tu Dru{tva svakim radnim danom od 7 i 30 do 16 sati od dana objavljivanja oglasa za sazivanje Skup{tine. Dodatna obavje{tenja, kao i sve informacije vezane za odr`avanje Skup{tine, mogu se dobiti u toku radnog vremena na telefon 035/251-260. NADZORNI ODBOR

O B A V J E [ T E NJ E

U skladu sa ~lanom 248. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira (Sl. novine Federacije BiH, broj 58/08) Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, ulica Zagreba~ka br. 50, Sarajevo

O B J A V LJ U J E
da je putem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira prodao i time smanjio u~e{}e u ukupnom broju dionica s pravom glasa u sljede}em emitentu: TP RUDHEM DD TUZLA, Fadila Jahi}a [panca 43, Tuzla, oznaka: RDHMRK2. Broj dionica s pravom glasa koje su bile predmet prodaje: 720 obi~nih, redovnih, dionica s pravom glasa ili procenat od 12,6294% u ukupnom broju dionica s pravom glasa i svih dionica emitenta. Nakon obavljene transakcije, Fond vi{e ne posjeduje dionice navedenog emitenta.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.
Dr. Fadil Ademovi} ^etni{tvo u slu`bi okupatora i kvislinga (1941-1945) (51)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
kralj nasti padovi 1102.PrviniugarskiBiograizdudiza krajeljaArHrvatske}ai kru san u Dalmacije. gi vi} naj ri sin i 1395.PosljenuoroKraljeljapjeVuMar{iko,Prenajstanejipouzna dnik kra ka na, popularnija li~nost srpskih na dnih sama. ma danim podacima, poginuo je kao turski vazal u borbi protiv vla{kog vojvode Mir~e na Rovinama. U narodnim pjesmama idealizovan je kao uzor juna{tva i kao za{titnik sirotinje od zuluma i nasilja.

55

Nada u invaziju
saveznika na Balkan
Saradnja Dra`e Mihailovi}a i ~etni~kog pokreta sa nacifa{isti~kim okupatorima i njihovim kvislinzima u svjetlu njema~kih, italijanskih, engleskih, ameri~kih, ruskih, ~etni~kih, endehazijskih i nopovskih istorijskih izvora
Jo{ prije nego {to je izvr{eno povezivanje ~etni~kih grupa u jednu, ravnogorsku organizaciju prevladavao je stav ~ekanja u raznim dijelovima zemlje. Prve ratne godine (1941.) te grupe u Crnoj Gori, Hercegovini, Bosni, Dalmaciji, Lici i Kordunu, u prvim ustani~kim danima, razilazile su se s partizanima i na pitanju ~ekanja na borbu za koju jo{ nije do{lo vreme. Stav ~ekanja i nenapadanja okupatora pogotovo se ukorijenio po{to su ~etni~ke grupe izvan Srbije stavljene pod Dra`inu komandu. On je doveo i do Dra`inog sastanka sa visokim funkcionerima njema~ke okupacione vlasti. To su i prvi koraci uspostavljanja saradnje sa njema~kim Vermahtom. Na{i saveznici preko radia ukazuju na va`ne i velike odluke ovih dana. Nemcima se bli`i kraj. Pripremajte se za odsudnu akciju. Stoga, rad i red na prvom mestu. Ra{~istite teren svuda od komunista da bismo imali odre{ene ruke za odsudni momenat. do|e vreme; ne podizati narod na ustanak preuranjeno; organizovati se, ~ekati i udariti protiv okupatora kada budu pora`eni od savezni~kih sila i po~nu odstupati iz Jugoslavije. U njegovoj i u strategiji ravnogorskog pokreta, koji je on predvodio u toku rata, borba protiv okupatora nije bila glavni ratni cilj. Strategija je u njihovom opredjeljenju za ~ekanje. Dokle i na {ta da se ~eka? ^ekanje dok velike savezni~ke sile (Engleska, SAD i SSSR) poraze sile Osovine. Tek tada bi ~etnici nastupili kao oslobodioci i uzeli vlast u svoje ruke. A do tada? Do tada je za njih najva`nije svim sredstvima i na~inima uni{titi partizane. Za{to? Da im se oni, po svr{etku rata ne isprije~e na tom putu ka zaposjedanju vlasti u Jugoslaviji. U tako definisanoj strategiji, taktici i politici Dra`a i njegov {tab nisu sami. Oni su u tome na istim talasima sa svim kraljevskim vladama u izbjegli{tvu. Na toj liniji je i prva poruka generala Simovi}a, dok je u Londonu bio u svojstvu predsjednika te vlade. To je, u isto vrijeme, i stav Britanaca, odnosno britanske vlade. Iz britanske vlade takve poruke su stizale Dra`i dok je za britanske vojne interese rat u Jugoslaviji bio od male i nebitne va`nosti. Tako je potrajalo dok se anglo-ameri~ke snage nisu iskrcale na Siciliju i u Italiju. To iskrcavanje je pove}alo zna~aj jugoslovenskog rati{ta. Tada se i njihova politika prema pokretima u Jugoslaviji, posebno ~etni~kom i NOP-ovskom, po~ela da mijenja. Strategija ~ekanja i odga|anja borbe protiv okupatora su{tina je i stavova ve}ine vode}ih politi~ara iz prijeratnih politi~kih stranaka. Saglasno s tim stavom pona{ali su se i lokalni politi~ari tih stranaka. S njima na istoj poziciji bili su i mnogi visoki ~inovnici iz vrhova doratne jugoslovenske dr`ave do onih iz lokalnih organa te vlasti Kraljevine Jugoslavije, a zatim i ve}ine doratnih oficira, onih sa visokim i ni`im ~inovima, koji nisu zapali u zarobljeni{tvo okupacionih trupa. Uporedo sa raskorakom {to je nastajao u odnosima izme|u ~etnika i Britanaca Mihailovi} je pro{irivao svoje odnose sa Nijemcima. Izdao je i nare|enje svim komandantima korpusa u

vjerski vo|a ajatolah Ruholah Homeini. U Iran se vratio iz izbjegliRo|en engleski ljekar Edvard D`ener, {tva 1979. nakon pronalaza~ vakcine protiv velikih boginja. {to je u “islamskoj Umro francuski sve}enik i politi~ar Moris de Taljeran Perigore, jedan od najvje- revoluciji” zba~en {ah Reza Pahlavi, {tijih diplomata u istoriji. Zahvaljuju}i njegovoj vje{tini uspostavio teoFrancuska je, mada pora`ena strana, na Be~kom kongresu (1814-15) uspjela da zadr`i granice iz 1792. kratsku diktaturu i vladao Iranom Tomas Kuk organizovao prvi turisti~ki do smrti 1989. paket aran`man u svijetu, {estodnevno
Po narud`bi Lorenca Medi~ija prvi je me|u italijanskim slikarima uradio ilustracije za Danteovu “Bo`anstvenu komediju”.

itali dro Boti 1510.Umrovaplojanlaski slikarneSanRo|enje~eli.- 1900. iranski Njego dje “Prolje}e” i Ve Ro|en nere” smatraju se ova }enjem re sansnog duha.

Ruholah Homeini

1749. 1838.

1861. dona u Pariz. putovanje iz Lon

francuski kompozitor i janist 1866.Ro|en ti, autoriza“Gimnopedija”.piPobaleta Erik Sa znat je postao skandalom koji je zvao izvo|enjem “Parada” na tekst Koktoa i sa scenografijom Pikasa, koji je prikazan 1916. kao “kubisti~ki manifest”.

Propala obe}anja
I{~ekivanje invazije na momente je dovedeno do usijanja. Izdavane su i naredbe o pokretima trupa u susret saveznicima na pretpostavljenom mjestu njihovog iskrcavanja. Nade u invaziju engleskih i ameri~kih trupa nikad se nisu obistinile. One nisu do{le ni u Jugoslaviju ni na prostore Balkana. Time su propala neprekidna obe}anja op{teg ustanka i napada ravnogoraca na okupatore. Od tada pa nadalje Dra`a je stalno izdavao uputstva i naloge vojnoorganizacione prirode. U njima se kategori~ki nare|uje da se okupatori ne smiju izazivati, niti oru`ano napadati. Za taj op{ti napad do}i }e, ko zna kad - nekakav trenutak i dan koji treba ~ekati. ^ekati dok Dra`a ne dadne znak za taj napad. Spo~etka rata on se u propagandi koju je vodio unutar zemlje deklarisao antifa{isti~ki. Na rije~ima se izja{njavao za borbu protiv okupatora. Kada? Kad za to do|e vreme. Strategija, taktika i politika ~etni~kog pokreta koji je Dra`a predvodio svodila se na stavove: jo{ nije vreme za borbu protiv okupatora; ne stupati u borbu protiv okupatora dok ne

Srbiji: U odnosu na okupatore mi imamo utvr|enu liniju od koje ne}emo odstupiti sve dok ne do|e do invazije Balkana. Ta utvr|ena linija zna~ila je da nema borbe protiv okupatora. Odga|ana je i u ~etvrtoj godini rata. Osim {to je saradnja sa Italijanima jo{ od po~etka rata postala javna, sad je kolaboracija sa njema~kim trupama i u Srbiji i drugdje i javna i zna~ajno pro{irena. I nakon kongresa u selu Ba (25-28. januara 1944. godine) Nijemci su uhvatili i de{ifrovali vi{e telegrama upu}enih od Mihailovi}a istaknutim dr`avnicima u svijetu. Za sada ne}e po~injati borbu protiv okupatora - pi{e u depe{i predsjedniku emigrantske vlade Bo`idaru Puri}u u Kairu. Najpovjerljiviji Dra`in komandant Predrag Rakovi} 25. marta 1944. godine prenio je njema~kim predstavnicima Mihailovi}ev stav koji su Nijemci zapisali: Po nalogu D. M. Rakovi} je ponovo precizirao: 1. Sigurne (pismene) garancije da ne postoje ni najmanje namere da se planira op{ti ustanak ili da se sprovode sabota`ne akcije. U slu~aju invazije (savezni~kih snaga - o.a.) nema borbe protiv Nemaca. Borba protiv komunista }e se produ`iti. Mihailovi} pi{e u ta~ki 2. prijedloga svoje ponude pregovora o saradnji sa Nijemcima podnesenog 18. avgusta 1944. ^etnici ho}e da spre~e vezu partizana sa invazionim trupama obja{njava razloge zbog kojih nema borbe protiv Nijemaca, a ima protiv partizana.

ji va 1903.U [painiukinaciteonalizonena imovina crkve nu crkve {kole. Ri~ard Nikson Ro|ena ska ~i 1906.tropokilitenhrvatrebapjevaopecareZinka Kunc,i 1973. prva nja Zagre ~ke (1928-36) solistkinja Me ope (1937-66). Specijalni koka ni prizna snost Re mitet ameri~kog 1949.VelinjekeBritaKrajaljevstvu.la nezavidnost Sje-- Senata po~eo ispubli Irske i potvrdila pripa verne Irske Ujedi nom

1954.

Vrhovni sud SAD-a osporio je propis iz 1896. da obrazovanje treba da bude “odvojeno ali jednako”, ~ime je formalno odba~ena rasna segregacija u dr`avnom {kolskom sistemu.

Prvi pre TV program ji 1965.~keliTVput jeta`e jeniujetSAD.viTopojegled unabostaiz Ve ke Bri ni bio prenos emisije ameri mre NBC “No ru Englesku” preko ameri~kog komercijalnog telekomunikacionog satelita “Erli Bird”. tri splo je automobi 1974.U njeekDablizina 32 osobe la bomgibinuule, a centru su po vi{e stotina je ra no. ratni avion F-I Mira` je dvije set-ra te na ameri~ki ni 1987.jiIra~kiegzorao Zalikevom. Pogiispaloliojevoj37, a brod Stark ko je patroli nu ranjena su 62 mornara. Kabi sa svojim tru ma u{ao Kin{a preuzeo u Za i promi1997.Loransu,molakratskavlastpublipairuKongo. u jenio naziv dr`ave u De Re ka Kabila je ubijen u poku{aju dr`avnog udara u januaru 2001, a vlast je preuzeo njegov sin @ozef. padnici sepa tis ~kog po milskih ubili d`ini Jo 1998.Prina~eltinigrova rafne,tisu SaronakretajaTa-gesvarana, grado ka D`a grada sjeveru [ri Lanke. re Izra ris ~ke par Ehud Barak, ~ime okon 1999.Izbodaviutinajepreelu dorabioBevo|amiLajebuNetati-~ana trogodi{nja vla mije nja na njahua, lidera desni~arskog Likuda. odr`ano su|enje za 2000.U Indonineziijiskihlaprava.prvotom za ubissu kr{enje ljud U proce dvadeset~etvoro voj ka civi optu`eno je tvo desetina seljaka u masakru u provinciji Aceh 1999.

tragu o aferi Votergejt u kojoj su pristalice Republikanske stranke bile optu`ene da su pred predsjedni~ke izbore 1972. radi {pijuna`e provalile u sjedi{te Demokratske stranke. Administracija predsjednika SAD-a Ri~arda Niksona optu`ena je da ometa istragu, pa je pokrenut postupak za opoziv predsjednika. Nikson je u avgustu 1974. dao ostavku, a du`nost preuzeo D`erald Ford.

Napu{tanje Srbije
Rat se bli`io kraju. I dalje se odga|ala ~etni~ka akcija protiv okupatora. Bez kraja. I dalje po svemu nije ni postajala takva namjera. U jesen 1944. godine ~etnici su, zajedno sa Nijemcima, morali napustiti Srbiju. Od svog glavnokomanduju}eg za ~etiri godine ~etnici nisu zapamtili ni jedno nare|enje koje bi ih okrenulo u napad na njema~ke trupe. Oru`ana borba protiv okupatora i dalje je ostala preuranjena.
(Sutra: Ko je koga odbacio - ~etnici saveznike ili saveznici ~etnike?)

Protagonisti i privr`enici istorijskog desni~arskog revizionizma i velikosrpske politike otvorili su procese antifa{izacije fa{izma devastiranjem istorijske nauke i istine koju je ta nauka do danas utvrdila. ^ine to poku{ajima rehabilitacije i predstavljanjem ~etni{tva i Dra`e Mihailovi}a kao oslobodila~kog i antifa{isti~kog pokreta. Takve tvrdnje i nastojanja nacionalisti~ke istoriografije i aktuelne politike u Srbiji i RS-u u potpunosti opovrgava i ~ini neosnovanim kapitalno djelo dr. Fadila Ademovi}a "^etni{tvo i ~etni~ka propaganda u ju`noslovenskim zemljama u Drugom svjetskom ratu (1941-1945)". Zbog mnogobrojnosti izvora i racionalnosti upotrebe prostora u ovom feljtonu nisu mogli biti nazna~eni izvori datih historijskih ~injenica. Svako ko je zainteresovan, te izvore i njihovo porijeklo mo`e na}i u knjigama kod izdava~a - "KULT-B" (direktor i urednik Mustafa Kapid`i}), tel. 033/238-090.

tnika, ju}i i iranskog 2001.Svihta30izpunjebraveukljule~uhmajenapoDadmana 2002. nistar ministra sao }aja Ra Biv{i mi i zamjenike minis ra go de gaci ginulo je kada se na sjeveru Irana sru{io ruski avio Jak-40. U naj pla sljednjih 50 godina, koja likih {a za si 2003.ginuloveje}ojjepoposlivijeuvepookoki55.000dekula [ri Lanku, po oko 250 ljudi, }a je potpuno uni{teno, a neka sela su zbrisana sa lica zemlje. Procijenjeno je da je oko 150.000 ljudi ostalo bez krova nad glavom.

Alija Delimustafi}

sa sets postao ame ~ka dr`ava za 2004.Matog~ukojala.jejedozvolilaprvaklju~enrije braka sa osobom is spo Kju jer, 2006.Umro kcijeFokomveteziran holivudske produ i po tor.

unutra{njih poslova RBiH Alija Delimustafi} izru~en bh. vlastima. Na zahtjev BiH za njim su raspisane dvije tjeralice zbog zloupotrebe polo`aja i umije{anosti u finansijske malverzacije.

56

SPORT

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Sarajevo uputilo `albu u vezi s licencom za Evropu

Selimovi}: Pla}aju se dugovanja
Fudbalski klub Sarajevo uputio je `albu Nogometnom savezu BiH zbog odluke Prvostepene komisije za licenciranje krovnog saveza, koja bordo klubu nije odobrila licencu za evropski nastup. Direktor ko{evskog premijerliga{a Dino Selimovi} izjavio je da je `alba sa prilo`enom dokumentacijom predata u roku, te da je argumentovana i

Izme|u ostalih, ispla}en je odre|eni dio dugova Mirzi Vare{anovi}u, Mehmedu Janjo{u, Jir`iju Pli{eku, Edimu Had`ialagi}u prije nekoliko mjeseci, rekao je direktor bordo kluba
vjeruje u njen pozitivan ishod. "Izme|u ostalih, ispla}en je odre|eni dio dugova Mirzi Vare{anovi}u, Mehmedu Janjo{u, Jir`iju Pli{eku, Edimu Had`ialagi}u prije nekoliko mjeseci... Tako|e, ispunjavamo obaveze prema Daliboru Nedi}u. Vra}amo stara dugovanja i igra~ima se ispla}uju plate. Ne bih prejudicirao odluku Drugostepene komisije za licenciranje, ali sam optimista da }e se sve zavr{iti na najbolji na~in", rekao je Selimovi}. Dodao je da }e nekada{nji strateg tima sa Ko{eva Pli{ek doputovati u petak u Sarajevo i da }e po sma tra ti ne djel jnu prvenstvenu utakmicu 29. kola Premijer lige BiH protiv Zvijezde u Grada~cu. Pli{ek je izabran za trenera ~e{ke ekipe Hradec Kralove, i kako ka`e Selimovi}, dolazi sa sportskim direktorom ovog kluba kako bi anga`ovao mogu}a poja~anja iz bordo sastava. "Pli{ek poznaje igra~ki kadar Sarajeva i dobio je snimke sa nekih utakmica. Vidje}emo za koje igra~e i na kojim pozicijama }e biti zainteresovan. U konkretnim pregovorima dogovorio bi se iznos novca za obe{te}enje Sarajevu. Izvjesno je da `elimo zadr`ati okosnicu ekipe za narednu sezonu", istakao je Selimovi}.
Z. RA[IDOVI] Zadr`a}emo okosnicu ekipe: Dino Selimovi}

Razgovori o regionalnoj ligi
Regionalni sastanak ~lanica i pridru`enih ~lanica ECA za isto~nu Evropu, kojem su prisustvovali klubovi iz ^e{ke, Slova~ke, Poljske, Ma|arske, Rumunije, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i BiH, odr`an je u Bukure{tu. Tema sastanka bio je Memorandum o razumijevanju, potpisan krajem marta sa UEFA, a gdje su ve} pripremljena dva aneksa i to prvi o osiguranju igra~a od povreda dok igraju za A reprezentacije ukoliko se isti odigravaju u okviru kalendara FIFA. Osiguranje pokriva gubitak u ispla}enim pla}ama, a prema va`e}em ugovoru izme|u igra~a i kluba, koji je ovjeren u Savezu. U sezoni 2012/13. za evropske kupove po~inje primjena novih pravila, koja je vrlo bitna, i to {to }e u kvalifikacionim ciklusima igra~ biti suspendovan nakon tre}eg `utog kartona, a onda nakon petog. Ispred FK Sarajevo sastanku je prisustvovao zvani~ni predstavnik pri ECA Mirza Kurtovi}, oficir za vezu sa UEFA. "U narednom periodu po~inju razgovori o mogu}nosti organizacije regionalne lige kao generatora prihoda za klubove koji se ne uspiju plasirati za grupne faze UEFA takmi~enja", kazao je Kurtovi} za slu`benu klupsku stranicu.

Da li je me~ GO[K - Sloboda regularan?

Miralem Pjani} poslije neuspjeha Rome

Mo`emo nau~iti iz ove sezone
Razo~aravaju}a sezona Rome u Seriji A, u kojoj rimska ekipa nije izborila nastup u evrokupovima prvi put u posljednjih 15 godina, bh. reprezentativcu Miralemu Pjani}u otvorila je dobre perspektive. Veznjak na{e najbolje selekcije (22) izjavio je za Gazzettu dello Sport da nije sve crno kako se ~ini: "Mnogo je stvari koje moramo zapamtiti iz ove sezone. U klub je stiglo ljetos puno novih igra~a i logi~no je da nam treba vi{e vremena. Nadam se da }emo se brzo vratiti evropskim takmi~enjima", rekao je Pjani} prokomentirav{i potom mogu}eg nasljednika odlaze}eg {panskog trenera Luisa Enriquea: "Vincenzo Montella? Odradio je veoma dobru sezonu sa

U izvje{taju delegata utakmice 28. kola Premijer lige BiH GO[K - Sloboda (1:4) ^ede [evarike iz Banje Luke navodi se sumnja u njenu regularnost i kona~an rezultat jer je me~ u Gabeli po~eo sa sedam minuta zaka{njenja. Mada je, po tvrdnji pomo}nog sudije Sini{e Janji}a, mre`a iza jednog gola bila ispravna prije zagrijavanja igra~a obje ekipe, kao razlog ka{njenja po~etka susreta delegat je istakao njenu navodnu neispravnost. [evarika je naveo kako se ~ekalo dono{enje ljestvi za popravljanje mre-

Na potezu TK i DK N/FSBiH

Nadam se brzom povratku Rome u evropske kupove: Miralem Pjani}

`e, te da je od starta sve bilo neregularno i sumnjivo. "Prema onome {to se moglo vidjeti na terenu, uo~eno je totalno nezalaganje doma}ih fudbalera na ovoj utakmici. Tako|e, po na {a nje zva ni ~nih predstavnika dva kluba bilo je sumnjivo", napisao je [evarika u delegatskom izve{taju. Komitet za takmi~enje N/FSBiH razmatra}e de{avanja u me~u GO[K - Sloboda na dana{njoj sjednici, dok }e se Disciplinska komisija bh. ku}e fudbala oglasiti povodom ovog slu~aja u utorak. Z. R.

Catanijom. No, na klubu je da odlu~i ko }e biti novi trener." Kada je u pitanju njegova igra~ka budu}nost, jedan od kreatora igre na{eg dr`avnog tima ne krije `elje.

"Volio bih igrati u [paniji ili Engleskoj, premda velikih klubova ima i u Italiji. Svejedno, prerano je govoriti o tome. Ugovor s Romom imam jo{ idu}e tri sezone", zaklju~io je Pjani}.

Ljubojevi} i Bakovi} na kongresu FIFA
Potpredsjednik Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza BiH Darko Ljubojevi} i generalni sekretar N/FSBiH Jasmin Bakovi} otputova}e u utorak, 22. maja, na redovni kongres FIFA. Zasjedanje Svjetske fudbalske federacije odr`a}e se u Budimpe{ti. Recimo i to da }e dio bh. fudbalske selekcije krenuti 24. maja iz Sarajeva na prijateljske me~eve sa Republikom Irskom, u Dublinu 26. maja i protiv SAD-a, u Chicagu, pet dana kasnije. Z. R.

Jasmin Bakovi} prisustvova}e kongresu FIFA u Budimpe{ti

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

SPORT

57

REVAN[ FINALA KUPA BiH [iroki Brijeg - @eljezni~ar 0:0

Plavi osvojili
Stadion Pecara u [irokom Brijegu. Gledalaca:3.000. Sudija: Radoslav Vukasovi} (Trebinje) 7, pomo}nici: Momir [irko (Banja Luka) i Ratko Kuni} (Banja Luka). @uti kartoni: Marciano, Roskam, Je{e, ]ori} ([iroki Brijeg), Selimovi}, Svraka, Gu{o (@eljezni~ar). [IROKI BRIJEG: Bilobrk 6,5, ]ori} 6,5, Berto{a 6, Brekalo 6, Je{e 6,5, Marciano 6,5, Ivankovi} 6, Bajano 6,5 (od 60. Zakari} - ),Varea 6 (od 66. Roskam - ), Wagner 6 (od 77. M. Kvesi} - ), [ili} 6,5. Trener: Marijan Bloudek. @ELJEZNI^AR: Gu{o 7, B. ^oli} 6,5, J. Kvesi} 6,5, Kerla 6,5, Bogi~evi} 7, Svraka 6,5, Zoloti} 6,5, Bekri} 6,5 (od 85. Jamak - ), Selimovi} 6,5, Adilovi} 6,5 (od 71. Be{lija 6,5), Zeba 6,5 (od 90. Stani} - ). Trener: Amar Osim. jedni~ka Premijer liga BiH. Plavi sa Grbavice {ampionskoj tituli sino} su pridru`ili i trofej namijenjen pobjedniku Kupa BiH. Izabranici menad`era Amara Osima odigrali su 0:0 protiv [irokog Brijega na Pecari i tako su sa~uvali prednost iz prvog susreta sa Grbavice (1:0). Presing @eljezni~ara mogao je uroditi plodom ve} u 4. minuti. ^oli} je presjekao loptu na polovini [irokog, odigrao dulpi pas sa Adilovi}em i iza{ao sam pred golmana Bilobrka. Ipak, ~uvar mre`e [irokobrije`ana odli~nom intervencijom spa{ava svoj tim. Doma}i su odgovorili u 12. minuti, kada je [ili} izbjegao ofsajd zamku, ali ga je na putu prema Gu{inom golu uspio zaustaviti Bogi~evi}. Do sredine prvog dijela, @eljezni~ar je imao jo{ pet prilika. Prvo je Zeba, udarcem iz daljine zagrijao dlanove golmana Bilobrka, da bi nekoliko trenutaka kasnije Selimovi} glavom {utirao pored gola. Bekri}, Zeba

duplu krunu

Izabranici menad`era Amara Osima odigrali su 0:0 protiv [irokog Brijega na Pecari i tako su sa~uvali prednost iz prvog susreta sa Grbavice (1:0)

Presing @elje
Fudbaleri @eljezni~ara uspjeli su u~initi ono {to niko nikada dosad nije uspio otkako se igra za-

Plavi sa Grbavice ostvarili podvig

SportSport.ba

Osim: Zaslu`eno smo trijumfovali u Kupu BiH
“Kad se sve sabere, zaslu`eno smo trijumfovali u Kupu BiH. Zadovoljni smo {to smo osvojili jo{ jedan trofej i {to smo u jo{ jednoj utakmici ostali nepora`eni. Ispostavilo se da je 1:0 sa Grbavice, velika razlika u na{u korist” rekao je Amar Osim, menad`er , @eljezni~ara. “@elio bih ~estitati @elji na osvojenoj duploj kruni. Dali smo sve od sebe, ali jednostavno bili smo pod utiskom prve utakmice igrane na Grbavici i nismo uspjeli pokazati ono {to znamo” , rekao je Marijan Bloudek, trener [irokog Brijega.

i Kvesi} izveli su dobru akciju u 21. minuti, ali je @eljin bek iz izgledne situacije {utirao preko gola. Minut kasnije, Adilovi} se ne snalazi najbolje na ubacivanje Zebe, a u 27. minuti @eljo je imao idealnu priliku za vodstvo. Bekri} je odigrao dupli pas sa Zebom i sna`no {utirao iz prve, a Bilobrk fantasti~nom paradom loptu skre}e u korner.

Veliko slavlje plavih
Proma{aje @eljezni~ara, [iroki je mogao iskoristiti u 34. minuti. Bogi~evi} je nesmotreno dodao loptu Varei, koji se na{ao sam

pred Gu{om, no, @eljin veteran je odli~nom i hladnokrvnom reakcijom spasio svoj gol. U nastavku susreta [iroki je prvi zaprijetio. Igrao se 47. minut, kada je Ivankovi} {utirao nakon duge akcije, ali lopta odlazi pored gola. Plavi su zaprijetili preko Zebe, ali je veznjak plavih bio neprecizan. U 75. minuti Gu{o je spasio @elju nakon {to je ]ori} odli~no {utirao sa desne strane. U nastavku akcije, Kvesi} je ra{~istio opasnost intervencijom ispred [ili}a. U fini{u susreta, doma}i su dodali gas i zahvaljaju}i smu{enim reakcijama @elji-

ne odbrane mogli su izboriti jedanaesterce. Ipak, aktuelni prvak BiH odolio je svim napadima za kona~nih 0:0 i veliko slavlje gostiju iz Sarajeva. Pehar i medalje osvaja~u i finalisti Kupa BiH uru~ili su ~lanovi Ko mi te ta za nor ma li za ci ju N/FSBiH predvo|eni predsjednikom Ivicom Osimom. Mrlju na odli~nu organizciju bacili su navija~i doma}eg tima, koji su izvi`dali himnu BiH, prije po~etka utakmica te u nekoliko navrata pogrdnim skandiranjem “po~astili” goste iz Sarajeva.
S. [I[I]

Dobri nastupi biv{eg Travni~anina

Faji} blista u Sloveniji
Biv{i prvotimac Travnika Nusmir Faji}, koji sa uspjehom nastupa za Muru, progla{en je za najboljeg napada~a u prvenstvu Slovenije. On je sa 19 pogodaka trenutno drugi strijelac lige, a u pro{lom kolu ima najve}e zasluge za pobjedu (2:1) Mure na gostovanju u Dom`alama. Nakon {to su doma}ini poveli, Faji} je nedovoljno oporavljen u{ao sa klupe i unio preokret u igri, te zabilje`io asistenciju i potom pogodak u 90. minutu za pobjedu. Ovom pobjedom Mura je na korak do plasmana u evropsko takmi~enje, jer trenutno zauzima ~etvrtu poziciju sa samo bod manjka ispred tre}eplasiranog Kopera. Faji} je na TV Sloveniji progla{en za najboljeg napada~a

Utakmica trajala 129 minuta

Fortuna nakon 15
godina u Bundesligi
Fortuna Düsseldorf vratila se u Bundesligu i u njema~koj eliti igrat }e nakon izbivanja od 15 godina (1997. ispali su iz elite). Fortuna je nakon pobjede u Berlinu (2:1) odigrala nerije{eno u Düsseldorfu protiv Herthe, {to je bilo dovoljno za ukupnu pobjedu i ulazak u Bundesligu. Zanimljivo, utakmica je trajala skoro dva i po sata, a nisu igrani produ`eci. Prvo je nakon sat vremena susret prekinut na sedam minuta zbog bakljade doma}ih navija~a. U sudijskoj nadoknadi susret jo{ jednoj prekinut i to na gotovo pola sata. Naime, u 96. minuti navija~i Fortune su, misle}i da je sudija Wolfgang Stark ozna~io kraj, masovno utr~ali na teren i po~eli slaviti ulazak u Bundesligu. Rezervni igra~i doma}eg tima za pet minuta ubijedili su ih da se vrate na tribine, ali su za to vrijeme igra~i Herthe oti{li u svla~ionice i nisu se vratili dok se situaci-

Nusmir Faji}, drugi strijelac lige

i drugog igra~a prvenstva. Njegove dobre igre primijetili su predstavnici novog bundesliga{a Eintrachta, pa je mogu} njegov transfer u Frankfurt. Stoga su na Piroti ponosni na svog biv{eg prvotimca, a njegovom uspjehu posebno se raduju u rodnoj Bosanskoj Otoci.
ENI news

Navija~i su dva puta utr~avali na teren

ja nije smirila. Drugi ulazak navija~a Fortune na teren bio je "legalan", s obzirom na to da je Stark ozna~io kraj utakmice u 129. minuti, te dao znak za po~etak velikog slavlja u Düsseldorfu. Iz Fudbalskog saveza Njema~ke (DFB) potvrdili su da je otvorena istraga nakon {to je novi drugoliga{ Hertha ulo`io prigovor na uslove odigravanja utakmice.

58

SPORT

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Jose Manuel de la Torre objavio spisak za BiH

Meksiko sa osam igra~a iz Evrope
Popularni Chepo ra~una na 15 reprezentativaca koji nastupaju u meksi~kom {ampionatu, a najvi{e ih je iz Monterreya, me|u kojima i jedini novajlija Severo Meza
Jose Manuel de la Torre, selektor fudbalske reprezentacije Meksika, objavio je spisak od 23 igra~a na koje }e ra~unati u predstoje}em prijateljskom susretu koji }e njegov tim odigrati protiv Bosne i Hercegovine 31. maja u Chicagu. Popularni Chepo pozvao je 23 igra~a, a zanimljivo, samo su osmorica koji nastupaju u evropskim timovima (Javier Chicharito Hernandez, Guillermo Ochoa, Andres Guardado, Francisco Javier Rodriguez, Rafael Marquez, Hector Moreno, Pablo Barrera i Giovani dos Santos). Preostalih 15 reprezentativaca nastupa u meksi~kom {ampionatu, a najvi{e ih je iz Monterreya, finaliste Clausure, me|u kojima i jedini novajlija Severo Meza. Sa druge strane, meksi~ki mediji ~ude se kako je drugi finalista, Santos Laguna, dao samo jednog reprezentativca, napada~a Oribu Peralta. Pozive su dobili: golmani - Jose de Jesus Corona (Cruz Azul), Alfredo Talavera (Toluca), Guillermo Ochoa (AC Ajaccio); odbrana - Severo Meza (Monterrey), Rafael Marquez (New York Red Bulls), Israel Jimenez (Tigres), Francisco Javier Rodriguez (VfB Stuttgart), Hugo Ayala (Tigres), Hector Moreno (Espanyol), Carlos Salcido (Tigres), Jorge Torres Nilo (Tigres); vezni red - Jesus Zavala (Monterrey), Luis Ernesto Perez (Monterrey), Jesus Molina (America), Ge-

U Chicagu novi duel Pjani}a i Salcida

rardo Lugo (Morelia), Andres Guardado (Deportivo La Coruna), Pablo Barrera (Real Zaragoza), Angel Reyna (Monterrey), Edgar Andrade (Jaguares); napad - Oribe Peralta (Santos), Giovani dos Santos (Tottenham), Javier Hernandez Chicharito (Manchester United) i

Aldo de Nigris (Monterrey). Okupljanje reprezentativaca Meksika zakazano je za 21. maj, s tim da }e igra~i Monterreya i Santosa, koji istog dana igraju revan{ finala, imati obavezu da se selektoru jave 22. maja. Prije utakmice sa BiH, Chepovi izabranici odmjerit }e

snage sa Welsom (27. maja), a poslije duela sa zmajevima suprotstavit }e se i slavnom Brazilu (3. juna). To }e im biti glavne provjere pred start kvalifikacija za SP 2014. godine i utakmice protiv Guyana (8. juna), te El Salvadora (12. juna).
S. [.

Preuzima prvaka Kine
Italijan nije mogao odbiti pravo bogatstvo

Dimitri Seluk, menad`er igra~a iz Obale Slonova~e

Yaya Toure odlazi iz Citya
Nakon {to je osvojio naslov prvaka Engleske s Manchester Cityem, fudbaler Obale Slonova~e Yaya Toure (29) ve} razmi{lja gdje }e nastaviti karijeru idu}e sezone, iako jo{ ima va`e}i ugovor naredne dvije. “Uradio je sve {to je mogao za City, a sada mu je potrebna nova motivacija u karijeri” rekao je igra, ~ev menad`er Dimitri Seluk. “Ne bi puno ko{tao. Ima jo{ dvije godine ugovora sa Cityem, ali klub mo`e napustiti ve} na kraju idu}e sezone po Websterovom pravilu.” Toureov menad`er tvrdi da bi njegov pulen najradije nastavio karijeru, a kasnije i okon~ao, u klubu za koji je igrao izme|u 2007. i 2010. godine - Barceloni. “Toure bi mogao potpisati za mnoge velike klubove poput Chelsea i Bayerna. Me|utim, on bi najvi{e od svega volio da se u trku

Lippiju 10 miliona eura po sezoni
Marcello Lippi, nekada{nji selektor Engleske, prona{ao je novi posao. Italijanski stru~njak imenovan je za novog trenera najboljeg kineskog kluba - Gvang`ua, prenijeli su kineski mediji. Lippi }e preuzeti prvaka Kine, koji se neo~ekivano rastao sa dosada{njim trenerom Li \ang Suom. Korejac je podnio ostavku nakon plasmana Gvang`ua u osminu finala azijske lige {ampiona. Lippi, koji je bez posla od Svjetskog prvenstva 2010. godine, potpisa}e trogodi{nji ugovor za 10 miliona eura po sezoni. Trofejni stru~njak nikada nije radio van Italije, a posljednji klub koji je vodio bio je Juventus, 2004. godine.

Yaya Toure se `eli vratiti u Barcelonu

uklju~i i Barcelona. Jo{ nisam razgovarao s trenerom ili predsjednikom, ali oni znaju za njegovu situaciju. Ako `ele razgovarati, nema problema” rekao je Toure, ov menad`er, koji je nakon toga otvorio vrata i najlju}em rivalu katalonskog kluba.

“Ne znam da li je Real Madrid zainteresovan, ali znam da je Toure bio zanimljiv Mourinhu kada je ovaj preuzimao Inter. Me|utim, tada je Yaya bio Barcelonin i nije bilo {anse da pre|e u Inter” zaklju, ~io je Seluk zanimljiv razgovor za radiostanicu Ona.

Nakon ispadanja iz elite

Sanchez spreman za finale Kupa kralja
^ileanski napada~ Alexis Sanchez oporavio se od povrede bedrenog mi{i}a i od srijede je u punom treningu Barcelone, pred kojom je finale Kupa kralja protiv Athletica iz Bilbaa. Dobre vijesti za trenera Katalonaca Pepa Guardiolu prije

zadnje utakmice na kormilu Barcelone stigle su iz ljekarske slu`be na Camp Nouu. Naime, nakon {to je zbog povrede propustio prvenstvene utakmice protiv Malage, Espanyola i Betisa, 23-godi{nji Sanchez dobio je odobrenje da trenira punim intenzitetom. U finalnom dvoboju Kupa kralja, u kojem }e na opro{taju s Guardiolom Barcelona tra`iti prvi trofej sezone, za katalonski sastav ne}e nastupiti preostali povrije|eni dvojac Carles Puyol i David Villa. Finalna utakmica Kupa [panije na rasporedu je 25. maja.

Ivan Klasni} napustio Bolton
Biv{i hrvatski reprezentativac Ivan Klasni} objavio je da napu{ta Bolton nakon tri sezone provedene na Reebok stadionu. Wanderersi su ispali u 2. ligu remijem kod Stoke Citya u posljednjem kolu pa su najbolji igra~i, me|u kojima i Klasni}, po~eli tra`iti druga odredi{ta. “Tu`an sam i nesretan. Bilo mi je lijepo u Boltonu posljednje tri godine. Odlazim iz kluba i zahvaljujem na svemu. Bolton }e mi uvijek biti u srcu”izjavio je Klasni}. , Klasni} je ove sezone bio prvi strijelac ekipe sa devet golova, a iza sebe je ostavio i prvog napada~a Kevina Daviesa. U 94 utakmice za Bolton zabio je 24 i namjestio 12 golova. Za sada, nije poznato gdje }e 32-godi{nji biv{i hrvatski reprezentativac nastaviti karijeru.

Hrvat je ove sezone postigao devet golova

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

SPORT

59

FINALE PLAY-OFFA Igokea izjedna~ila protiv [irokog

Baji}: Presudila je
Uspjeli smo da se vratimo na psiholo{kom planu poslije jako lo{e utakmice u [irokom Brijegu, rekao je Dragan Baji} • Nedostajalo je vi{e `elje i htijenja, kao i eksplozivnosti kod pojedinih igra~a, kazao je Ivan Veli}
Ko{arka{i Igokee izjedna~ili su u finalnoj seriji play-offa za prvaka BiH, pobijediv{i [iroki WWin na svom terenu rezultatom 73:58. Nakon uvjerljivog poraza na Pecari, izabranici Dragana Baji}a su se vratili u velikom stilu i bez velikih pote{ko}a su pomeli aktuelne prvake na{e zemlje, te tako unijeli dodatnu dozu neizvjesnosti u borbi za titulu. “Uspjeli smo da se vratimo na psiholo{kom planu poslije jako lo{e utakmice u [irokom Brijegu. Odigrali smo kvalitetno u odbrani i spustili smo [iroki na 58 poena, a uz to smo ih i nadskakali. Ispo{tovali smo dogovor do posljednjeg detalja. Poslije prve utakmice u Ligi 6 Veli} je rekao da ih niko nije nadigrao kao mi u tom prvom poluvremenu, a sada se ponovilo to isto. Imali su vi{e izgubljenih lopti protiv nas ne-

~vrsta odbrana
Igokea uvjerljiva protiv aktuelnih prvaka

go protiv Maccabija. ^estitam svojim momcima na zalaganju i partiji koju su prikazali”rekao je Baji} na, kon velikog trjumfa svog tima. S druge strane, najbolji trener ABA lige u protekloj sezoni nije bio presretan izdanjem svog tima u ovom me~u. “Moji igra~i bili su malo uspavani visokom pobjedom iz prvog susreta. Sada nam je nedostajalo vi-

{e `elje i htijenja, kao i eksplozivnosti kod pojedinih igra~a. Uz to, lo{e smo ga|ali za tri poena i nismo mogli o~ekivati da napravimo ne{to bolje. Lo{ postotak slobodnih bacanja utjecao je na poraz i kada imate tako lo{ procenat onda to zna~i da apsolutno niste u utakmici i niste koncentrirani” rekao , je prvi strateg [irokobrije`ana Ivan Veli}, te dodao:

“Mo`da je i moja krivica {to ih nisam dovoljno pripremio za utakmicu i ne bje`im od toga. Serija se igra na tri pobjede, ovo se mora brisati i nema vremena za dublju analizu. Sigurno da }emo mi u narednom susretu poku{ati do}i do pobjede” . Tre}u utakmicu u finalnoj seriji play-offa ova dva tima igraju u nedjelju u [irokom Brijegu.
A. K.

NBA Spursi poveli protiv Clippersa

Odbrojavanje pred po~etak OI

Beckham nosi plamen u Britaniju
Biv{i kapiten Engleske nogometne reprezentacije David Beckham donije}e olimpijski plamen iz Gr~ke u Veliku Britaniju, saop{tili su organizatori Igara u Londonu. Plamen }e prije otvaranja OI 27. jula pre}i vi{e od 12.000 kilometara kroz Britaniju, a Beckham }e biti prisutan danas na ceremoniji predaje plamena na anti~kom stadionu Panathinaiko u Atini. On }e u petak zajedno sa princezom Anom i drugim zvani~nicima avionom donijeti plamen u Britaniju. Igre u Londonu bi}e sve~ano otvorene 27. jula na Olimpijskom stadionu u Londonu, gdje }e plamen zapaljen u Herinom hramu u Olimpiji zapaliti vatru koja }e gorjeti tokom vi{e od dvije sedmice nadmetanja sportista.

Indiana nadigrala favorizovani Miami

Reuters

Pacersi {okirali Heat
Indiana Pacersi su u drugoj utakmici NBA doigravanja Isto~ne konferencije {okirali Miami Heat slaviv{i s 78:75, te su tako izjedna~ili seriju na 1:1. LeBron James i Dwyane Wade ubacili su 52 poena za Heat, a vodili su ko{arka{i Miamija i s devet ko{eva razlike, me|utim, u tre}oj ~etvrtini Indiana se sjajnom igrom vratila u susret, te je uspje{no odoljela zavr{nim naletima Heata. U doista katastrofalnoj {uterskoj ve~eri Miami je ga|ao tricu 1:16, a ni Pacersi nisu bili ni{ta bolji s 3:15. Ipak, Indiana je svojim trojcem West-Hibbert-George nadskakala Miami te sasvim zaslu`eno ukrala prednost doma}eg parketa Heatu. West je bio najefikasniji kod Indiane sa 16 poena i 10 skokova, dok je George Hill ubacio 15, uz ~etiri skoka. Kod Miamija James ubacio je 28, a Wade 24. Tre}a utakmica igra se u Indianapolisu. U drugoj utakmici Spursi su slavili nad LA Clippersima rezultatom 108:92 i jo{ jednom potvrdili da su, uz Oklahomu i Miami, najozbiljniji kandidati za naslov prvaka. Najefikasniji kod losan|eleske mom~adi bio je Eric Bledsoe s 23 poena i pet skokova, a kod Spursa je Duncan o~itao lekciju ubaciv{i 26 poena uz deset skokova. Ginobili je upisao 22 ko{a, dok je Tony Parker dao sedam, ali uz 11 asistencija. Druga utakmica polufinalne serije igra se u San Antoniju. Polufinale NBA doigravanja: Isto~na konferencija, 2. utakmica: Miami Heat - Indiana Pacers 75:78 (James 28p, 9s, 5a - West 16p, 10s). Serija je izjedna~ena 1:1. Zapadna konferencija, 1. utakmica: San Antonio Spurs - LA Clippers 108:92 (Duncan 26p, 10s - Bledsoe 23p, 5s). San Antonio vodi u seriji sa 1:0.

Galatasaray poveo protiv Be{ikta{a
U prvoj utakmici polufinala play-offa ko{arka{kog prvenstva Turske Galatasaray je poveo sa 1:0 u seriji koju igraju protiv Be{iktasa, slaviv{i sa 75:74. Bh. reprezentativac Nihad \edovi} je za pobjedni~ki tim postigao skromnih sedam poena, dok su najefikasniji njegovi saigra~i bili Aldemir sa 17, Luk{a Andri} sa 15, te Lucas sa 14 ko{eva. U Be{ikta{u je najraspolo`eniji bio Erceg sa 23 poena.

\edovi}: Ubacio sedam poena

60

SPORT

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

PLANINARSKI KUTAK

Na Cvjetnoj stazi u Sanskom Mostu
Sedamdeset planinara na susretu u ovom kraji{kom gradu • Profesori o sportu u nastavi • Sarajevski u~enici na Ormanu • Sastanak Balkanske planinarske unije u Bugarskoj...
Ure|uje: Ramo KOLAR

OKRUGLI STOL PROFESORA Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja sa nastavnicima srednjih {kola na podru~ju Kantona Sarajevo, odr`an je u glavnom gradu a odazvalo se 15 nastavnika od ukupno 39 {kola. Cilj sastanka je, prije svega, za{tita struke, te su izneseni neki od problema sa kojima se nastavnici i profesori sporta susre}u, a u cilju pobolj{anja uvjeta za odr`avanje nastave. Rje-

{enje problema le`i u me|usobnoj komunikaciji nastavnika, zajedni~ko, sistemsko rje{avanje problema te izrada Strategije djelovanja koja }e objasniti i utvrditi pravila po kojima }e nastavnici na jedan profesionalan i savremen na~in pravilno obavljati svoj posao i te`i postati tradicionalan, javile su Nejra [ehagi} i Ines ^engi}... • NA PLANINSKOJ [ETNJI CVJETNOM STAZOM u Sanskom Mostu bilo je i sarajevsko PD Fas-

to, gdje se na{lo 70 planinara iz vi{e bosanskohercegova~kih gradova. Planinarsko-ekolo{ko dru{tvo PED Kanjon Sanski Most izvr{ilo je ranije obilje`avanje planinarske staze du`ine petnaestak kilometara koja povezuje prostor srednjovjekovnog grada Kamengrada sa vodopadom Blihe i izleti{tem Jasice. Jedan od ciljeva planinarske {etnje Cvjetnom stazom jeste promocija prirodnih ljepota, te bavljenja ovim vidom sporta i rekreacije. Predstavnicima

Planinari na Cvjetnoj stazi u Sanskom Mostu

planinarskih dru{tava uru~ene su zahvalnice za u~e{}e na ovoj planinarskoj {etnji, a PED Kanjon Sanski Most se zahvalio Lova~kom dru{tvu Sana i JU Centru za mlade Kult media na nesebi~no pru`enoj pomo}i pri organizaciji ovog doga|aja... • JEDNODNEVNI IZLET NA ORMAN (1155 m) i dru`enje u~enika, planinara iz sarajevskih

osnovnih {kola "D`emaludin ^au{evi}" i "Musa ]azim ]ati}", izveden je u povodu Dana Sunca i obitelji, javio je Red`ep Grabus... • REDOVNI SASTANAK BALKANSKE PLANINARSKE UNIJE odr`ava se u Karlukovu, Bugarska (do 20. maja). Planinarski savez Bosne i Hercegovine je ~lan i jedan od osniva~a ove unije, a na sastanku }e imati ~etiri delegata...

Izborna skup{tina SD @eljezni~ar

Prvenstvo KS-a u sportskom vazduhoplovnom modelarstvu

Izet Jeli} novi predsjednik
SD }e finansijski pomo}i svoje klubove, a najavljena je i saradnja sa sportskim kolektivima iz Evrope i to Barcelonom, Freiburgom, Gummersbachom i Galatasarayem
Izet Jeli}, istaknuti sportski radnik iz Sarajeva, imenovan je za pred sje dni ka Upra vnog odbora Sportskog dru{tva @eljezni~ar, odlu~eno je na Izbornoj skup{tini SD koja je odr`ana u utorak u Plavom salonu stadiona Grbavica. Za potpredsjednika UO izabran je Zlatko Mari}, dok }e Upravni odbor sa~injavati: Bilal Ba{ovi}, Nermin Glamo~, Enes Hajdarevi}, Kemal Ho{i}, Tarik Hod`i}, Kasim Im{irevi}, Tarik Ke~o, Mi{o Kojevi}, Mirsad Sipovi}, Aco [aki} i D`emal [urkovi}. Tako|er, izabrani su i novi ~lanovi Nadzornog odbora, koji }e ubudu}e sa~injavati: Goran Hatibovi}, Ivan Vidovi}, Goran Bo{njak i Senad Muharemnovi}. Izbornoj skup{tini prisustvovalo je 19 delegata, od 21 koliko SD @eljezni~ar ima u svom sastavu. Usvojeni su izvje{taji Nadzornog i Upravnog odbora iz 2011. godine, a delegati su pohvalili dosada{nji rad UO i izvr{nog direktora, Senada Mehi~evi}a, koji su radili u izuzetno te{kim finacijskim uslovima i uspjeli normalizovati i odr`ati rad SD @eljezni~ar. Na Skup{tini je donesena nova strategija razvoja SD koju je novi predsjednik iznio i predlo`io, a koja je jednoglasno usvojena. Tako }e, izme|u ostalog, u narednom periodu priritetni za-

Modelari O[ "Musa ]azim ]ati}"

Jeli} je dobio povjerenje delegata

daci biti pomo} daljem razvoju klubova, njihovoj afirmaciji i stvaranju uslova za adekvatan takmi~arski rezultat. SD }e finansijski pomo}i klubove, a najavljena je i saradnja sa sportskim kolektivima iz Evrope i to Barcelonom, Freiburgom, Gummersbachom i Galatasarayem. Jedan od ciljeva je i formiranje stalnih ili povremenih komisija sa prvenstvenim zadatkom sagledavanja op}eg stanja u klubovima, kao i utvr|ivanje stvarnih obaveza, te planova i programa rada u narednom periodu. Na kraju je Mehi~evi} izrazio zadovoljstvo izborom nove Uprave SD @eljezni~ar i nadu za novi i bolji prosperitet Dru{tva i njegovih udur`enih klubova.

Aeroklub Ikar rasadnik sportskog modelarstva
Po tmurnom, ki{nom i vjetrovitom danu, mladi modelari su pokazali izuzetno znanje i volju za postizanje vrijednih rezultata
Na sportskim terenima aerodroma Butmir te sportskoj dvorani i igrali{tu O[ "Fatima Guni}", a u organizaciji Narodne tehnike Kantona Sarajevo, odr`ano je 51. takmi~enja KS modelara u sportskim vazduhoplovnim disciplinama. U~estvovao je veliki broj mladih iz vi{e od 60 osnovnih {kola. Po tmurnom, ki{nom i vjetrovitom danu, mladi modelari su pokazali izuzetno znanje i volju za postizanje vrijednih rezultata. Njihovi treneri - mentori ulo`ili su veliki trud da mlade modelare pripreme za ovakve sportske rezultate. Bio je u`itak gledati letove jedrilica A-1, teledirigovanih modela, lansiranje jednostepenih raketa sa padobranom, letove raketoplana kao i zmajeva. Najbolje rezultate pokazali su modelari sarajevskih {kola koji su ~lanovi Aerokluba Ikar Sarajevo. Ti mladi modelari su u {est disciplina osvojili 18 odli~nih plasmana (od prvog do petog mjesta), a Druga, Tre}a, ^etvrta i Peta osnovna {koa, osvojile su 19 plasmana, {to zna~i samo jedan plasman vi{e od modelara AK Ikar. Pojedina~no najbolje rezultate pokazali su modelari O[ "Musa ]azim ]ati}": Vedad Kozi} - raketoplani, Ensar Kadri} sobni modeli i Amar Baraklija rakete; iz O[ "[ejh Mustafa ef. Had`ijamakovi}": Nedim Divjan - rakete i Aldin ^orbo - raketoplani; O[ "Mula Mustafa Ba{eskija": Kemal Zeljkovi} - raketarstvo, Skender Malagi}, predsjednik AK Ikar, odu{evljen je sportskim rezultatima klupskog podmlatka, najavio je da }e ovih dana organizovati prigodno dru`enje, naravno uz koktel. B. M.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.
DIONI^KO DRU[TVO "PIVARA" TUZLA U skladu sa ~lanovima 109. i 112. Zakona o vrijednosnim papirima i ~lana 4. stav 1. i 2. ta~ka c. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta, Dioni~ko dru{tvo Pivara Tuzla objavljuje

OGLASI
DIONI^KO DRU[TVO "PIVARA" TUZLA

61

Na osnovu Odluke o sazivanju Skup{tine Dioni~kog dru{tva Pivara Tuzla broj 1255 donesene na sjednici Nadzornog odbora dana, 10.5.2011. godine, u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima, Statutom i op}im aktima Dru{tva, Nadzorni odbor Pivara Tuzla d.d, objavljuje

IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 11. ili 12. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta vrijednosnih papira - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja Dioni~ko dru{tvo Pivara Tuzla; skra}eni naziv firme: Pivara Tuzla, d.d. Mar{ala Tita 163, Tuzla 035 300-100, 300-107 pivara@pivaratuzla.ba Odluka o sazivanju Skup{tine Pivara Tuzla, d.d., u smislu odredbe ~lana 112. stav 1. ta~ka 5. Zakona o vrijednosnim papirima 10.5.2012. Nadzorni odbor Pivara Tuzla, d.d. donio je Odluku o sazivanju Skup{tine Dru{tva za utorak, 12.6.2012., sa po~etkom u 12 sati, u sjedi{tu Dru{tva, Pivara Tuzla, Mar{ala Tita 163. Obavje{tenje o sazivanju Skup{tine objavljeno je 17.5.2012. godine u dnevnim novinama "Oslobo|enje", na oglasnoj tabli Dru{tva i dostavljeno Komisiji za vrijednosne papire.

OSAZIVANJUV J E [ PIVARA TUZLA DD B A XIII SKUP[TINE T E NJ E O
I Saziva se XIII Skup{tina Dioni~kog dru{tva "Pivara" Tuzla, i zakazuje za 12.6.2012. godine (utorak) sa po~etkom u 12 sati. Skup{tina }e se odr`ati u sali restorana Pivara Tuzla d.d, u sjedi{tu Dru{tva, u Ulici mar{ala Tita 163. Radna tijela Skup{tine: a) Radom Skup{tine do izbora predsjednika Skup{tine, predsjedava prisutni dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara, sa najve}im brojem dionica sa pravom glasa b) Zapisnik }e voditi g-|ica A{~i} Ramiza Skup{tini }e prisustvovati notar. III Za Skup{tinu je utvr|en slijede}i dnevni red: 1. Utvr|ivanje broja prisutnih sa pravom glasa-kvorum 2. Izbor predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika 3. Dono{enje odluke o godi{njem Izvje{taju o poslovanju za 2011. godinu sa Izvje{tajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Nezavisnog revizora 4. Dono{enje odluke o na~inu pokri}a gubitka Dru{tva u 2011. godini 5. Dono{enje odluke o planu poslovanja za 2012. godinu 6. Dono{enje odluke o izboru vanjskog revizora 7. Dono{enje odluke o razrje{enju ~lana Nadzornog odbora na li~ni zahtjev 8. Dono{enje odluke o imenovanju ~lana Nadzornog odbora IV Za Skup{tinu su utvr|eni slijede}i prijedlozi odluka: 1.1. Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja vr{i Odbor za glasanje, u sastavu: ^orhod`i} Senada, predsjednica, Grebovi} Sead i Erna Lutvija, ~lanovi 2.1. Predsjednik Skup{tine i ovjeriva~i zapisnika izabrat }e se na Skup{tini na osnovu podnesenih prijava za u~e{}e na Skup{tini 3.1. Predla`e se Skup{tini da donese Odluku o usvajanju godi{njeg Izvje{taja o poslovanju za 2011. godinu, sa Izvje{tajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i vanjskog revizora 4.1. Predla`e se Skup{tini da donese Odluku o na~inu pokri}a gubitka u 2011. godini 5.1. Predla`e se Skup{tini da donese Odluku o usvajanju Plana poslovanja za 2012. godinu 6.1. Predla`e se Skup{tini da donese odluku o izboru vanjskog revizora za 2011. godinu, i to: PKF "Re opinion" DOO Sarajevo II

- potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

Tuzla, 16.5.2012. godine
V

7.1. Predla`e se Skup{tini da donese odluku o razrje{enju ~lana Nadzornog odbora Had`i} Muamera, na li~ni zahtjev. Obavje{tenje za dioni~are o postupku prijave za u~e{}e, utvr|ivanja zastupljenosti i na~inu glasanja na Skup{tini 1. Pravo odlu~ivanja na Skup{tini ima dioni~ar koji se nalazio na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. 2. Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara je du`an podnijeti Prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine, po{tanskom po{iljkom na adresu: Pivara Tuzla d.d, Mar{ala Tita 163, faxom na broj 035/300107 i putem e-maila: pivara@pivaratuzla.ba, najkasnije tri radna dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. 3. Prijava se podnosi u pisanom obliku, sa sadr`ajem utvr|enim u obrascu Prijave, koji je dostupan u sjedi{tu Pivara Tuzla d.d. kod sekretara Dru{tva i predsjednika Glasa~kog odbora. Uz Prijavu se obavezno podnosi fotokopija isprave za identifikaciju (li~na karta ili paso{) podnosioca Prijave.

Na osnovu ~lana 248. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira Dru{tvo za upravljanje fondovima "BLAGO" d.o.o. Sarajevo, u ime i za ra~un Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "prevent INVEST" d.d. Sarajevo

Objav lju je
da je Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "prevent INVEST" d.d. Sarajevo, sa sjedi{tem na Bulevaru Me{e Selimovi}a br. 16, 16.4.2012. godine, kupio i time pove}ao u~e{}e u ukupnom broju dionica s pravom glasa emitenta Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica, Trg Bosne i Hercegovine br. 1, oznaka dionice IKBZRK2. Nakon izvr{ene navedene kupovne transakcije Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "prevent INVEST" d.d. Sarajevo posjeduje 38.024 redovne dionice emitenta Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica, te je tako pove}ao u~e{}e u ukupnom broju dionica s pravom glasa ovog emitenta iznad 10%, odnosno na 10,05% od ukupnog broja emitovanih dionica. Direktor Dru{tva Alma Kadri}

4. Podnosiocu uredne Prijave, izdat }e se Potvrda o prijavi za u~e{}e na Skup{tini, koja je obavezna isprava za utvr|ivanje ovla{tenog prisustva i zastupljenosti dioni~ara na Skup{tini. Dioni~ar ili njegov punomo}nik su du`ni izdati potvrdu, uz predo~enje identifikacijske isprave, predati Odboru za glasanje u prostorijama odre|enim za odr`avanje Skup{tine, najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak Skup{tine. 5. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine Pivara Tuzla d.d, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine. Prijedlog se podnosi Nadzornom odboru u pisanom obliku, neposredno ili preporu~enom po{iljkom na adresu Pivara Tuzla d.d. 6. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ari mogu ostvariti li~no ili putem punomo}nika. Punomo} mora biti data u obliku pisane izjave, sa potpisom dioni~ara - vlastodavca i punomo}nika. Osim svakog poslovno sposobnog fizi~kog lica, punomo}nik mo`e biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udru`enje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara, u kojim slu~ajevima ovla{tenja iz punomo}i vr{i zakonski ili opunomo}eni zastupnik takvog pravnog lica. Punomo} se predaje prilikom podno{enja prijave za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine, ukoliko nije predata prilikom podno{enja prijave za neku od ranijih Skup{tina, i jo{ je na snazi. Prijava i punomo}i predaju se li~no, po{tanskom po{iljkom, faxom i putem e-maila, u roku i na na~in iz odjeljka V, ta~ke 2. ovog obavje{tenja. Ukoliko se punomo} dostavlja putem faxa ili e-maila originalna punomo} se predaje Odboru za glasanje sa ostalim potrebnim dokumentima navedenim u ovom obavje{tenju. 7. Glasanje na Skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a koji sadr`e ime i prezime, ili firmu dioni~ara i broj glasova kojim raspola`e. Glasanje se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke. VI Uvid u isprave i materijal za Skup{tinu 1. Listu dioni~ara 2. Izvje{taj o poslovanju za 2011. godinu sa Izvje{tajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i vanjskog revizora 3. Prijedlog Plana poslovanja za 2012. godinu 4. Prijedloge odluka i sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvr{tenih u dnevni red Skup{tine Dioni~ari i njihovi punomo}nici imaju pravo uvida u listu dioni~ara i sve druge isprave, materijale i prijedloge odluka o pitanjima koja su uvr{tena u dnevni red Skup{tine. Uvid mogu izvr{iti u Pivari Tuzla d.d, Mar{ala Tita 163, radnim danom, u vremenu od 11 do 14 sati, u prostorijama odsjeka za pravne, kadrovske i op{te poslove, po~ev od prvog dana od dana objavljivanja obavje{tenja u javnom glasilu, te preuzeti Prijave za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine. Nakon podno{enja Prijave izdat }e im se Potvrda o prijavi za u~e{}e na Skup{tini. Sekretar Dru{tva i zaposlenici odsjeka za pravne, kadrovske i op{te poslove nisu ovla{teni niti odgovorni za obja{njenja i tuma~enja isprava i materijala. Predsjednik Nadzornog odbora Pivara Tuzla d.d. Smajlagi} Ibrahim, dipl. ecc.

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJE [TAVA
sve zainteresirane da }e: 1. DR. ENRA LUKOVAC braniti magistarski rad pod naslovom:

"KLINI^KO-LABORATORIJSKO ISTRA@IVANJE STAFILOKOKNE BAKTEREMIJE/SEPSE"
u petak, 15. juna/lipnja 2012. godine, u 12:00 sati u u Malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolni~ka 25.

Magistarski rad se mo`e pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

62

OGLASI

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM jednosoban stan 49m2, Grbavica kod [opinga, za pristojnu vikendicu od Mostarskog raskr{}a do Rakovice. Mob. 062/623-690, 033/613-230.k MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 4 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi Grad RS, za vikend ku}u ili stan. Mob. 065/674-417 i 052/753-292.k ^ENGI] Vila I, izdajem jednosoban stan, lift, centralno grijanje, namje{ten. tel. 526-022 i 061/916-429. 2761 IZDAJEM poslovno skladi{ni prostor 40 - 250m2 na Stupu, udaljen 50m od Interexa, kamionski pristup. Mob. 061/266869.k IZDAJEM ku}u u Lu`anima-Ilid`a, ul. [emsudina Sarajli}a br. 8, 185m2, vrt 500m2. Mob. 061/552-783, od 10-20 sati.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Grbavici, Ul. Zagreba~ka. Tel. 061/224-704.k BREKA, prodajem trosoban stan, 79m2, II sprat, centralno grijanje, ul. Himze Polovine. Mob. 066/196-317.k KISELJAK - Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice, pod vo}em, prodajem. Mob. 033/647-851 i 061/555949.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, potpuno adaptiran, 54m2+balkon, 2 kat, cen. grij. kab. ^. Vila, (Vjetrenja~a). Mob. 061/217-897.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM sobu, centralno grijanje, kablovska, zaposlenom mu{karcu.N.S. Socijalno. Tel. 062/619-677 i 659-895.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM ekstra srre|en i namje{ten jednosoban stan, strogi centar, IV sprat, lift, centralno. Mob. 061/205-235.k IZDAJEM dvoiposoban kompletno namje{ten stan, ul. Grbavi~ka, 500KM. Mob. 061/205-235.k IZDAJEM prazan stan u ku}i - Pofali}i. Mob. 063/972-038.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Grbavici, II sprat. Mob. 062/724-819.k IZDAJEM vulkanizersku radnju, ul. Safeta Zajke. Mob. 061/149-442.k IZDAJEM gara`u kod doma zdravlja Stari grad. Mob. 061/377-196.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru samici ili bra~nom paru, 150KM. Mob. 061/358-772.k JEDNOSOBAN stan, Gornji Kova~i}i. Mob. 062/712-991 i 033/226-193.k IZDAJEM dva poslovna prostora u zgradi Papagajka jedan 40m2 a drugi 20m2.Tel. 061/141-676 i 033/535-165.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru zaposlenoj osobi cen.grijanje S. Grad. Tel:538598 i 061/928-057.k IZDAJEM namje{tenu trgovinsku radnju 40m2 z prodaju prehrane. Mob. 061/ 358-772.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Dobrinja 1. Mob. 063/325-987.k IZDAJEM gara`u blizu fabrike duhana Pofali}i. Mob. 062/439-329 i 061/437-719.k IZDAJEM poslovni prostor, plato Skenderija, 9m2. Tel. 033/442-239 ili 061/480-207.k IZDAJEM jednoiposoban namje{ten stan u privatnoj ku}i kod Termalne rivjere - Ilid`a, eta`no, internet. Mob. 061/319-589 i 629-932.k IZDAJEM lijepo namje{ten dvosoban stan na Grbavici, sa gara`om ili bez. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan sa gara`om u centru. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan na Grbavici u stambenoj zgradi. Mob. 061/167-930, vikendom 00385922444-341.k IZDAJEM useljiv prazan stan, II sprat, ul. Envera [ehovi}a 58/II. Mob. 062/353-622.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400KM strancu ili poslovnom ~ovjeku.Tel. 061/323-347. IZDAJEM manju lijepo namje{tenu sobu sa posebnim ulazom, kupatilo, grijanje, strogi centar, studentu, samcu. Tel. 061/217-897.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u Ul. ^obanija. Tel. 062/326-484.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400KM poslovnom ~ovjeku ili strancu. Tel:061/322-347.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod okretaljke Jezero. Tel.033/442-994 i 061/525-795.k IZDAJEM prostor 50m2 pogodan za kancelarije, igraone, servise.Tel: 061/357-786.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM prostranu garsonjeru, centar, Mejta{, namje{tenu, zasebnu, sa dvori{tem i vrtom, za jednu ili dvije osobe. Mob. 061/869-396.k IZDAJEM lijepo namje{ten stan, 65m2, poseban ulaz, pristup internetu. Tel. 538-364.k GRBAVICA, izdajem dvosoban namje{ten stan, cen. gr. blind vrata, 55m2, za studente i samce-samice. Mob. 062/737506.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, 2 sprat, Hrasno, pored TC Robot. Mob. 061/390-538.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, ^engi} Vila. tel. 227-756 i Mob. 061/954592.k SLATINA kod porodilista Jezero, pos. prostor pogodan za sve namjene, 190m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k IZDAJEM namje{ten stan, 55m2, extra povoljno, Aerodromsko naselje, za poslovne ljude. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno, ul. Akifa {eremeta. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM sobu u centru, ^obanija, upotreba kuhinje, povoljno, mogu i dvije djevojke. Tel. 200-564.k IZDAJEM samcima ve}i jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar. Mob. 061/320-843.k IZDAJEM stan 80m2, parking, ba{ta, alarm, et. grij. opremljen, Breka. Mob. 061/182-128.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958368.k IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru u centru grada, Mejta{, zaseban objekat sa vrtom i parkingom. Mob. 061/869-396.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

MALI OGLASI
CENTAR prodajem stambeno-poslovni prostor u ulici Cumurija nedaleko od Katedrale, prvi sprat, 76 m2. Povoljno. Tel. 061/360-223.sms PRODAJA: Ciglane - Husrefa Redzica, odli~an trosoban, 79 m2, dvije velike terase 20 m2, ostava 8 m2. Povoljno. Tel: 061/214-856.sms CENTAR,Mejta{, dvosoban, adaptiran, namje{ten,sa centralnim grijanjem, u zgradi. 450+re`ije. Tel: 061/351-553.sms STAN Pofali}i, 40m2, 57.000KM, adaptiran, visoko prizemlje. Mob. 062/619-361.k PRODAJEM vikendice Vlakovo, 1.200m2 zemlje, 160m2 stambenog prostora, useljiva, 100.000KM. Mob. 062/619361.k PETOROSOBAN stan na M. Dvoru, ul. Valtera Peri}a, I kat, 138m2, cijena po vi|enju. Mob. 061/320-439.k STAN, Ciglane, 78m2 + balkon, potpuno adaptiran i namje{ten, II sprat, 220.000KM. Mob. 062/619-361.k STAN na Vojni~kom polju, ul. Aleja Bosne srebrene, vis. prizemlje, 81m2/1.500KM i Titova, V sprat, potkrovni stan, ima lift, 68m2, 180.000KM. Mob. 065/819-136.k APARTMAN na Bjela{nici, novogradnja, II sprat, ima lift, sa stvarima, 41m2, 120.000KM. Mob. 065/819-136.k ALIPA[INA ul. 66m2, 2 sprat, plin, i Grbavica 53m2, prizemlje. Mob. 062/156882.k GARSONJERA 25m2 na Aneksu, 4 sprat i Hrasnica 78m2, 2 sprat. Mob. 061/724-504.k STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865-011.k DOLAC Malta, Paromlinska, 59m2, 8 sprat, 1.900 KM/m2, Vojni~ko P. 67m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ku}u u centru, tri sprata, dvije gara`e + prate}i objekat. hitno! Mob. 062/337-925.k GRBAVICA, ul. Grbavi~ka 53m2, adaptiran, 1.900 KM/m2. Mob. 062/383-064.k NAHOREVO -Studenac nova ku}a 10x8 dvije gara`e 2 dunuma vo}njaka i ba{te cijena po dogovoru vi|enju. Tel:061/352112 i 061/157-718.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35m2, 77m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ku}u na Kromolju 240m2 stambenog prostora i 500m2 zemlji{ta, sva infrastruktura. Mob. 062/591-105.k PRODAJEM vikendicu 70m2, 1.940m2 zemlje pod vo}em, Binje`evo - Mi{evi}i. Tel. 033/525-120.k NAMJE[TEN trosoban stan internet, kablovska alram grijanje sa 2ije terase mogu i studenti.Tel:062/226-665.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 062/383-064.k STANOVI: N. Sarajevo 44m2, Hrasno 53 i 65m2, Dobrinja 49, 68 i 88m2, Alipa{ino P. 78m2, Isto~no S. 60m2, Pofali}i 40m2, Mojmilo 55m2. Mob. 061/375787. www.nerasbih.com

63

MEJTA[ 63m2, dvoiposoban, detalno renoviran, et. grij. ju`na strana, 2 kat. Mob. 061/148-810.k GRBAVICA, Zagreba~ka, 2 kat, 53m2, 2 balkona, cen. grijanje. Mob. 061/148810.k NOVO Sarajevo, renoviran, 98m2+pro{irenje na 130m2, gara`a, 210.000 KM. Mob. 063/555-858.k FERHADIJA, izuzetan polo`aj, 78m2, 4 kat, 2 terase, mogu}nost pro{irenja. Mob. 061/148-810.k KU]E: Vratnik (kod Hendek d`amije), Reljevo, Rakovica (na putu Ilid`a-Rakovica) i vikend ku}e Pale (Potoci, Krivoglavci). www.nerasbih.com Mob. 066/488-818.k BREKA, 105m2, 2 eta`ni, 2 terase, cen. grij. 235.000 KM. Mob. 063/555-858.k KU]A, Ljubljanska, 195m2, dobro stanje, 95.000 eura. Mob. 063/555-858.k M. DVOR, 90m2, 3 kat, 2.000 KM/m2. Tel. 033/222-506.k CIGLANE, 33m2, 4 kat+terasa. Tel. 033/222-506.k BISTRIK, 75m2, troiposoban, renoviran. Mob. 061/148-810.k TITOVA, 147m2, 3 kat, ju`na orjentacija, ~etverosoban, eta`. grijanje. Tel. 033/222-506.k OTOKA, 89m2, troiposoban, dobro stanje, 2 balkona, cen. grijanje. Mob. 061/148-810.k OTES, 60m2+pro{irenje za 60m2 sa dozvolom, 85.000 KM. Mob. 063/509365.k PELJE[AC-Sreser, prodajem 200m2, pla`a uz more, mogu}e dokupiti, 70 eura/m2. Tel. 200-449.k KISELJAK-Dra`evi}i, plac 1.380m2, asvalt, voda, struja. Tel. 200-449.k DOLAC M. Fojni~ka, 56m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56m2, 1.400 KM/m2, apartman na Jahorini, 33m2+16m2 podrum, 78.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM vikendicu Kiseljak-Pale{ka }uprija sa 2200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851, 061/555-949.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024042.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74m2 fiksno 1500m2. Tel. 061/080-257.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 II sprat kod Doma Armije.Tel:445371.k PRODAJEM gara`u zidani stalni objekat sa kanalom 14m2, 25.000KM, ul. Radni~ka - grbavica. Tel. 033/644-341.k PRODAJEM dunum i po zemlje sa monta`nom vikendicom, Lukavica Ivani}i. Tel. 033/811-173.k PRODAJEM ili mijenjam stan 70m2 u blizini OHR-a. Mob. 061/397-343.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM prostor 55m2 pogodna za trgovinu, ordinaciju, knjigovodstvo uz cestu, prizemno, cijena 550KM. Tel. 061/357-786 i 062/531-220. 2780 U ISTOCNOM Sarajevu izdajem namje{tenu garsonjeru. 066/129-394.sms STAN, Ko{evsko brdo, 50m2, jednoiposoban, 300KM. Mob. 062/619-361.k

AKCIJA!!!
Prodaja original tableta za potenciju od najboljih svjetskih proizvo|a~a, najjeftinije i najbolje. Dvije kutijice + 1 gratis samo 49 KM, a na vi{e cijena po dogovoru. Diskrecija zagarantovana. 2+1 Dostava pouze}em u cijeloj BiH. gratis

Mob: 062/484-339

49KM

PRODAJA
PRODAJEM, jednosoban stan, 38m2, dnevni boravak, trpezarija s radnom kuhinjom, kupatilo, ostava i veliki balkon, c.grijanje. Mob. 061/250-990.sms

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 0 P 216680 11 P Sarajevo, 9. 5. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Sanela Goru{anovi} - Butigan, u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.d. Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`enih Radi} Bojana iz Donje Slatine bb, Donja Slatina - [amac, Ili} Marko iz Modri~e, ul. Vidovdanska br. 101, Damjanovi} Predrag iz Crkvina, [kari}, Petar Vuksanovi} iz Gornje Slatine, ul. Gornja Slatina bb, radi duga, vrijednost predmeta spora 18.087,38 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine Federacije BiH, broj 53/03, 73/05, 19/06 - u daljem tekstu ZPP-a)

OBJAVLJUJE OGLAS
/dostava tu`be na odgovor/ Dana 15. 11. 2011. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enih, radi duga, kojim su tu`eni Radi} Bojana, Ili} Marko, Damjanovi} Predrag i Vuksanovi} Petar du`ni solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 14.661,73 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, pa do dana isplate, iznos od 1.802,55 KM na ime obra~unate kamate na dan 1. 11. 2011. godine, iznos od 1.368,10 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 1. 11. 2011. godine, iznos od 255,00 KM na ime naknada za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, i to takse na tu`bu u iznosu od 542,62 KM, takse na presudu u iznosu od 542,62 KM, kao i eventualnih drugih tro{kova, a sve u roku 30

dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja. Ovim putem, tu`enom ILI] MARKU se dostavlja tu`ba na odgovor shodno odredbi ~lana 69. ZPP-a. Tu`eni su du`ni najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku - dva istovjetna primjerak (~lan 70. stav 1. i ~lan 334. stav 5. ZPP-a). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. stav 2. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporavaju tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasnivaju svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mogu u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Obavje{tavaju se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Federacije BiH i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Sudija Sanela Goru{anovi} - Butigan

64

MALI OGLASI
NEKRETNINE
KOD Srednjeg prodajem devastiranu ku}u i 66 dunuma {ume. Tel. 656-478.k PRODAJEM gara`u na Marindvoru, Kranj~evi}eva ulica, (ispod Konzuma) novogradnja, vl. 1/1, grunt. Mob. 061/869-396.k PRODAJEM stan, Alipa{ino polje A faza, 70m2, 95.000 KM. Mob. 061/312-217.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM ili iznajmljujem plac na Ilid`i, 580m2, ogra|en, 1/1. Tel. 033/621-119 i 062/006-319.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k DALMATINSKA - Centar, stan 121m2, visoko prizemlje, mogu}a stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533.k HRASNO, jednoiposoban stan 53m2, A. [imi}a 10. Mob. 061/964-797, 617-742.k GRBAVICA, troiposoban stan 85m2, renoviran, sa gara`om. Mob: 061/964797, 617-742.k PRODAJEM stan 140m2, ravne Ciglane. Mob. 063/419-296.k PRODAJEM vikendicu 70m2, 1.940m2 zemlje pod vo}em, Binje`evo-Mi{evi}i. Tel. 525-120.k PRODAJEM jednosoban stan, na Mejta{u, centar. Mob. 061/226-668.k PRODAJEM vikendicu na Jablani~kom jezeru. Mob. 061/927-908.k PRODAJEM ku}u u donjem Hotonju. Mob. 061/333-652.k PRODAJEM ku}u u Patriotske lige, centar. Mob. 065/275-894.k PRODAJEM stan 77m2, 5 kat, ~etverosoban, (mo`e i namje{ten), Alipa{ino polje, odmah useljiv. Mob. 061/167-930.k LIJEP troiposoban stan, 13 kat, ul. Kolodvorska. Mob. 061/188-847.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58m2, 5 kat, i dvoiposoban 64m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k LIJEP trosoban stan Kova~i}i kod male po{te, adaptiran, 75m2, 6 kat i jednosoban 42m2, Skenderija, 1 kat. Mob. 061/311-478.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85m2, prizemlje+potkrovlje, 750m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311478.k NEUM, dvosoban stan sa opogledom na more, 55m2 i ku}a u Orebi}u sa 500m2 placa. Mob. 061/717-731.k STAN 35m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k KU]A u Had`i}ima sa oku}nicom, dvije vanjske gara`e, cijena po dogovoru. Tel. 420-319, 521-187.k BA[^AR[IJA, prodajem ku}u. Tel. 665-966, 061/199-845.k PRODAJEM stan Ilid`a-Lu`ani, 71m2, 650 e/m2, 2 balkona. Tel. 628-699.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k SALONSKI stan 130m2, strogi centar u Subotici. Mob. 061/500-432.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k PRODAJEM TEA pe}, 3 KW. Tel. 063/864-775.k PRODAJEM povoljnom malo kori{ten zamrziva~. Tel. 061/212-650.k

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.
PRODAJEM fotoaparat Praktica B100, 1981. godina, film nije kori{tem. Tel. 032/244-417.k PRODAJEM 100kom. nekori{tenih nov~anica 1.000BHD iz 1972 godie, bankovno pakovanje. Tel. 032/244-417.k PRODAJEM DVD sa snimljenim svih 503 topografske karte BiH. Tel. 032/244417.k PRODAJEM gril za pe~enje pili}a - plin, platu za ro{tilj - plin. Mob. 061/375-168.k PRODAJEM komplet nov~anica od 10, 25, 50, 100 i 500 dinara iz 1992. godine. Tel. 032/244-417.k PRODAJEM sobna vrata (5 komada) u odli~nom stanju, jeftino. Mob. 061/869396.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM {pajz servis za 12 osoba Rojal-Tifani. Tel. 657-504. PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{emn stambenom ili poslovnom prostoru. Mob. 061/243-891.k POVOLJNO prodajem vi{e hiljada zna~ki u albumima. Mob. 062/127-833.k ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973852.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo “Suslea”, fiksno 100KM.Tel.061/194-929.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275440.k [IVA]A ma{ina Singer Raritet, 100 god. povoljno. Mob.061/909-320.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PE^ za cen. grijanje 31 KW, sa bojlerom za sanitarnu toplu vodu. Mob. 061/182128.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249631.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182128.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k KUPUJEM stare satove zidne |epne ru~ne ordenje, zna~ke i ostalo.Tel: 033/456505 i 061/214-405.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stri nakit i ostalo. Tel: 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM lomljeno, dukate i ostale predmete od zlata, najvi{e pla}am. Mob. 061/965-126.k STARU deviznu {tednju - od{tetu, dionice, isplata odmah, cijela BiH. Najpovoljnije. Mob. 063/351-572.k STARU deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice - dionice. Isplata odmah, dolazim na adresu, cijela BiH. Mob. 061/175-237.k STARU deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, isplata i dolazak na adresu, u FBiH i RS. Mob. 061/517-897.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM stare satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456505 i 061/214-405.k KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate i zlatne satove. Mob. 061/553640.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

OSLOBO\ENJE

NAMJE[TAJ
KUHINJA, sudoper + 5 vise}ih elemenata, 150KM. Mob. 065/346-222.k

KOMPJUTERSKA OBUKA: Microsoft ECDL-certificirani predava~ vrsi privatnu obuku. Windows, Word, Excel, Powerpoint, grafika i drugi software. Tel:062/198-790.sms KVALITETNO vr{imo ru~no pranje ~ilima i itisona, dolazak na adresu je besplatan. Tel. 033/221-945. 802 KERAMI^AR radi brzo kvalitetno i povoljno. Tel: 061/811-736.k PREVOZ putnika novim klima kombijem, Sarajevo, more, {irom BiH, a i van granica, dolazim na adresu. Mob. 062/671-603.k PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima, tepiha, itisona, namje{taja i auto sjedi{ta. Mob. 062/738-728.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k TELEFONIKO servis popravlja stare i nove be`i~ne telefone izrada telefonska instalacija. Tel. 061/141-676.k UNI[TAVAMO `ohare, mrave, moljce, mi{eve, stjenice, muhe i drugu gamad najsavremenijim sredstvima u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Mob. 061/191-935.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesnio lice. Mob. 062/569-444.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909-306.k STAKLARSKA radnja Edo, obavljamo sve vrste staklarskih poslova, uramljujemo slike, ogledala, ul. H. Kre{evljakovi}a. Tel. 221-902 i 061/130-034.k ELEKTRI^AR, popravlja i ugra|uje elektro instalacije, postavlja lustere, osigura~e, karni`e po banji. Mob. 061/901646.k MOSTAR, ozbiljna `ena pazila bih stariju osobu ili ~uvala dijete, u va{em stanu. Samo ozbiljne ponude, mob. 062/600318.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel:061/201-685.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k ^ISTIMO stanove, samo ozbiljne ponude. Tel. 062/970-325.k

PRODAJA
PRODAJEM stan u centru Sarajeva, 89m2, I sprat, u ul. Mehmeda Spahe br. 8. Mob. 061/229-086.k PRODAJEM stan 77m2, V kat, ~etvorosoban, 2wc + kupatilo, na Alipa{inom polju, odmah useljiv. Mob. 061/167-930.k vikendom 00385922444341.k PRODAJEM ku}u u @ep}u u centru, sa 570m2 zemlje, Trzna 37, cijena po dogovoru. Mob. 061/063-151.k PRODAJEM trosoban stan u centru Zenice i vikendicu na Vla{i}u. Mob. 061/528-032.k MARIJIN Dvor, V. Peri}a, 106m2, trosoban, dva mok. ~vora, dvostrano orjentisan. Mob. 062/254-859.k PRODAJEM gara`u 11m2 na Marijin Dvoru Kranje~vi}eva ulica. Tel:061/188-270.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k PRODAJEM staru bosansku ku}u, Ul. Mihrivode 45, preko puta d`amije, 175m2 sa oku}nicom. Tel. 061/299-653.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836-764.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k MARIJIN dvor, 100m2, ul. Valtera Peri}a br. 3, IV sprat, 145.000KM. Mob. 061/205-235.k ALIPA[INO, Trg nezavisnosti 18/II, 68m2, trosoban, ~etvorokatnica, 46.000 eura. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM poslovni prostor 60m2 na ^ar{iji uz mogu~nost pro{irenja prostora za oko 100m2. Mob. 065/021-556.k PRODAJEM stan 36m2, Hrasno, Trg heroja, 60.000KM. Mob. 065/021-556.k DVOSOBAN stan, ul. Jo{anica - Sarajevo, prodajem ili mijenjam za more. Tel. 033/538-036.k AERODROMSKO, ul. Franca Pre{erna br. 1, 100m2 eta`a i stan, sve novo, 65.000 eura. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM jednosoban stan 37m2, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a, 110.000KM. Mob. 061/309-268.k STROGI centar, troiposoban 88m2 + lo|a 7m2, II kat, eta`no, povoljno. Mob. 061/350-448.k ^ENGI] Vila, ul. Fetaha Be}irbagovi}a br. 1, 60m2. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k PRODAJEM vikendicu 50m2 sa 1.600m2 oku}nice na jezeru Modrac, kod hotela Senad od Bosne. Mob. 062/474-137 Samka Raki}.k \EHOVI]I kod H. Novog, apartmani, 30m od mora, novogradnja, od 1.200 1.500 eura. Mob. 061/205-235.k STROGI centar, ul. Alipa{ina 4/III, 68m2, 75.000 eura. Mob. 061/205-235.k OREBI], vila 130m2 + 600m2 oku}nice, ul. Trsteni~ka br. 27, 70m od mora, 170.000 eura. Mob. 061/205-235.k

TEHNIKA

VOZILA
NISSAN Micra 2005.god hitno i povoljno 7800 KM. Tel: 062/642-302.sms PRODAJEM Isuzu Rodeo, cijena po dogovoru. Tel. 033/811-321, 062/993-269.k PRODAJEM-mijenjam Ibisu, 2006. god. metalik, 3 vr. registrovana do 8/2012. pre{la 108.000 km, full oprema, rezer. 2 gume. Mob. 061/217-897. PRODAJEM kombi Transport TDI T4, 2000. god. Smart Mercedes, 2003. god. Mob. 061/809-763.k PRODAJEM Opel Corsu 1,2 benzin, 1998. godina, tek registrovan, u odli~nom stanju. Mob. 061/375-168.k PRODAJEM Renault Megan 2000g. 1,6 ful oprema, reg. april 2013. g. servisna knjiga.pre{ao 145.000KM. Tel. 062/690-900.k JUGO Koral, registrovan do kraja 2012. pre{ao 11.187 km, 2006. god. Tel. 443-743.k PRODAJEM izuzetno o~uvan reno megan benzinac, 1999. godina, 140.000 km, cijena po dogovoru. Mob. 061/165-195.k PRODAJEM povoljno Reno Megan cupe 1,6 16v, gara`iran, dobro o~uvan, registrovan do 7.2012. godine. Mob. 061/730-405.k KOMBI VW, T4, 2,5 TDI, 150 ks, 2003. god. pre{ao 217.000 km, cijena 14.000 KM fiksno. Mob. 061/689-171.k PRODAJEM Ford - Sijera, 2.0, 115ks, 1988. godina, u vrlo dobrom stanju. Mob. 061/904-499.k VENTO dizel, kraj 94. god. u odli~nom stanju. Mob. 061/203-772.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama, 12.500KM. Mob: 062/855-888.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765 i 061/134-544.k FORD Eskort 1.6 (66 kw) proizvod. 11/97. god. registrovan do 11/2012. god. Mob. 061/430-778.k

ZAPOSLENJE
FRIZERSKOM salonu potreban frizer za zene i muskarce.Tel: 061/900-620.sms POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel/fax 070/235-236 i Mob. 061/225-424.k

USLUGE
ALU @ALUZINE 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel:033/211-484, 033/767-995, 061/131-447. 001

DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231.k ZIDARSKO - tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, sve vrste {alovanja, povoljno. Mob. 062/134-827.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600514.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108-779.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k RADIM molerske farbarske poslove po pristupa~nim cijenama ~isto i uredno.Tel:033/412-486 i 062/482-192.k ELEKTRI^AR, popravka i ugradnja elektro instalacija. Mob. 061/901-646.k KERAMI^AR. Mob. 061/811-793.k ENGLESKI |acima testovi, upis u gimnazije, profesorica u mirovini. Mob. 061/139-768.k

KUPOVINA OSTALO
Velika akcija!!! AKCIJA prodajem orginal tableta za potenciju od najboljih svjetskih proizvo|a~a, 2 kutije+gratis, samo 49KM.Diskrecija zagarantovana, dostava pouze}em u cijeloj BiH. Tel:062/484-339. 734 PRODAJEM trakice za mjerenje {e}era u krvi bajerove Contour TS kutija 30km Mob: 065/431-637.sms PELET:proizvodnja, prodaja i dostava. Povoljno a kvalitetno. Tel: 061/893071.sms PRODAJEM stajsko gnojivo. Mob. 061/515-235.k PRODAJEM pr`ionicu kafe sa kompletnom opremom. Tel:061/187-001.k PRODAJEM 20 metalnih stolica za ba{tu. Pogledati u cafe Ambasadoru. Tel.061/100-314.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM staru deviznu stedmju ratnu ostetu idionice isplata odma. Tel: 38766734673.sms KUPUJEM zlato, lomljeno, ispravno, dukate, {orvane, najbolje pla}anje, dolazak na adresu. Isplata odmah. Tel: +38762/ 375-771 KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k STARU deviznu {tednju ispla~ujemo sa kamatama. Mob. 063/723-595.k KUPUJEM deviznu {tednju, Jugo i Privredna benka, po povoljnim cijenama. Isplata odmah. Mob. 065/027-864.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEMO stanove u Sarajevu ili vr{imo posredovanje, uz proviziju od 3%. Tel. 654-793.k

MIKADO-Alu `aluzine, trakaste, dual, plise i rolo zavjese, harmonika vrata i vanjske roletne. www.mikadobh.com Tel. 033/ 789-999, Mob. 061/551-515. 800 MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k 2575 “VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k “DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k KIRBY - dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat, itisoni 1,5KM/m2, firma Glanz. Tel. 061/350688.k PROF. engleskog, sudski tuma~, prevodi-ovjerava dokumente, dr`i ~asove. Mob. 062/612-399. 840 KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
na{em dragom i uva`enom kolegi, umjetniku i pedagogu

65

BE]IRU DRNDI
4. 1. 1937 - 16. 5. 2012. redovni profesor u penziji

koji je odgojio generacije mladih flautista ostaviv{i dubok trag u kulturnom, muzi~kom i pedago{kom `ivotu Sarajeva, Bosne i Hercegovine i {ire. Komemoracija }e se odr`ati u ~etvrtak, 17. maja 2012. godine, u 11 sati u Narodnom pozori{tu. S tugom i po{tovanjem, kolektiv i studenti Muzi~ke akademije u Sarajevu
2813

USLUGE
MAJSTOR Dino jednosoban stan 200KM sa pripremom zidova bjelo ili u bojama. Tel. 061/529-608.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Greninga. Tel. 062/256376.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219761.k POVOLJNO radimo sve od rigipsa i moleraj. Mob. 061/545-888, 062/206-090.k BRAVARSKI radovi svih vrsta. Profesionalna izrada i monta`a vrata, prozora, za{titnih re{etki, ograda, tendi... Mob: 061/141-659.k MOLER moluje stanove: 1-sobni oko 120 KM, 2-sobni oko 170 KM, 3-sobni oko 220 KM. Mob. 062/073-760, 630332.k ELEKTRI^AR - vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, sanitarije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopke itd. Mob. 061/132-149.k SERVISIRANJA - viklovanja elektro motora, brusilica, bu{ilica, cirkulara, motornih pila, aparata za varenje, usisiva}a, monta`u-servis klima ure|aja”LG”,”BEKO”usluge iznajmljivanja hidrauli~nom dizalicom”korpom”na visini do 12m. Tel. 061/889246.k PROF. engleskog, sudski tuma~, prevodi-ovjerava dokumente, dr`i ~asove. Mob. 062/612-399.k KOMBIJEM vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948.k MOLERSKO farbarski poslovi povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061/262-973.k STAKLARSKA radnja Edo, izvodi staklarske radove, uramljivanje slika, ogledala. H. Kre{evljakovi}a (Papagajka), od 8-19. Tel. 221-902, 061/130-034.k TAPETAR-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 718-405, 061/156-728.k VODOINSTALATER sa 30. god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u sanit. ure|aja, pro~epljenje odvoda. Tel. 535-659, 062/139-034.k ELEKTRI^ARSKE usluge: el. pe}i, bojleri, indikatori, automatski osigura}i, itd. Mob. 061/048-497.k NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Mob. 061/537-739.k NUDIMO povoljno vo|enju svih knjigovodstvenih poslova. Tel:061/160-020.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle, prevodi. Tel. 065/572966.k ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, vrste {alovanja, povoljno. Mob. 062/134-827.k

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom stricu

dragom prijatelju

BE]I

MARKU MARKICI KUKRI]U
od obitelji: Delimustafi}, Karovi}, Grci}, Dedovi}, Ohranovi} i Novakovi}
2821

Tvoja dobrota i vedrina ostaju zauvijek u nama. Tvoji: Aida, Adi, Esin i Adis
2809

IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k SIGURNOSNA/protuprovanla vrata po mjeri. Izrada i postavka novih vrata, demonta`a starih vrata, popravka brava... Mob: 061/141-659.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

Danas se navr{ava 6 mjeseci od smrti na{eg mu`a i oca

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom i po{tovanom kumu i prijatelju

EKREMA (VELIJE) PRUTINE
Ni kap vode se ne gubi, samo se mijenja, kako se mo`e izgubiti sve ~ovjekovo? Supruga Refija, k}i Jasmina i sin Emil
2819

BRA^NE PONUDE
TUZLAK, `ivi u Norve{koj kraj Osla, 56. godina, 170/75, profesor muzike u penziji, situiran, zdrav, razveden, djeca odrasla i odselila, isklju~ivo radi braka `eli da upozna skomnu i slobodnu `enu do 50 godina sa ili bez djece. Edo Elezovi}, telefon 0047 9100 3828 ili mail: edware@nline.no 001A

DRAGANU JANJI]U
Hvala ti za sve. Radmila, Ivana i Ian
2801

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, e-mail: villabianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. ++387(0)36 884 125 NEUM izdajemo i apartmane uz more povoljno 063/322-271 i 036/884-711. 001A U OREBI]U izdajem apartmane i sobe savremeno opremljeno i povoljno. Iskoristite sve prednosti pred sezone, ljepota Orebi}a i sadr`aji u na{oj ku}i. Mob. 061/252-782.k IZDAJEM apartmane u Igalu blizu pla`e. Tel. 061/537-739.k PROVEDITE ugodne prvomajske praznike u Vili Musi} u Dubrovniku. Kontakt tel:00385 91 507 87 00 e-mail:srecko.music@du.com.hr. www.villamusic.tk NEUM, povoljno izdajem apartmane, smje{ten uz more.Tel:063/327-098, 036/884-169.k

Osamnaestog maja 2012. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage mame

DRAGANU JANJI]U
Teta Mila, Mikan i Lula
2818

Gradac- sobe sa balkonom i kupatilom sa wcom. upotreba kuhinje. Tel. +385 21 697 340.sms BAR - dobre vode, ljetovanje, sobe 70m od mora, sobe po le`aju 5, 6 i 7 eura, posebno kupatilo, zajedni~ka kuhinja, u cijenu ura~unat parking i boravi{na taksa. Tel. 033/621-119 i 062/006-319 i 0038267360365 Fikret.k HVAR, ku}a, 80m od mora, 4+2, parking, ro{tilj, TV, klima ure|aj. Tel.

0038763304296.k TRPANJ na moru, povoljno izdajem sobe i apartmane, vlastiti parking. Tel. 00385989938666.k NEUM apartmani, sobe, pet metara od mora, parking. Tel. 036/880-582 i 061/488-043.k NEUM, apartmani konforni, klimatizirani, blizu mora, parking. Tel. 036/884493, 061/141-752 i 061/183-981.k

FATIME BEHLILOVI], ro|. PROHI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem, k}erka Nadira i sin Narcis sa porodicama
2820

66

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

BE]IRU DRNDI
1937 - 2012.

istaknutom i proslavljenom flautisti Orkestra Opere Narodnog pozori{ta Sarajevo, Sarajevske filharmonije i Orkestra RTV Sarajevo, umjetniku koji je vi{e od ~etiri decenije ostvarivao sebe kao umjetnik i koji je kroz duh muzike stvarao nezaboravne solisti~ke flautske interpretacije kroz nastupe sa brojnim sinfonijskim orkestrima {irom svijeta, ansamblu Momus i Sarajevski barokni trio sviraju}i repertoar od baroka do doma}ih kompozitora. Zbog izvanrednog doprinosa razvoju muzi~ke umjetnosti, dobitnik je Ordena rada sa Srebrenim vijencem. Plemeniti lik i virtuozno izvo|enje umjetni~kih djela za flautu uve{}e ovog istaknutog muzi~ara i muzi~kog pedagoga u zlatnu historiju muzike Bosne i Hercegovine. Hvala mu i neka Bog podari mir njegovoj du{i. MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

001

POSLJEDNJI POZDRAV

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

tati na{e Aleksandre

MIRSAD (OSMANA) VI[]A
preselio na ahiret 16. maja 2012. u 54. godini. D`enaza polazi u ~etvrtak, 17. maja 2012. godine, poslije ikindija-namaza (16.46 sati) ispred ku}e `alosti Kula Banjer Visoko, a klanjat }e se na mezarju Kula Banjer, gdje }e se obaviti i ukop. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASAIH

SAFET (JUSUFA) PEKI]

preselio na ahiret 16. maja 2012. u 71. godini. D`enaza }e se klanjati u haremu d`amije u Hrasnici u ~etvrtak, 17. maja 2012. godine, u 17 sati (poslije ikindija-namaza), a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: supruga Mina, sin Senad, k}erka Vildana, sestre Zehra i Esma, unu~ad Dino, Azra i Lejla, snahe Sanela i Razija, zet Fahro, brati}i Ibrahim, Fuad, Jasminko i Sanel, brati~ne Minka i Sanela, sestri~na Eldina, amid`i} Fahro sa suprugom, Hajra Peki} sa porodicom, te Damir, Admir, Sibel, Benjamin, Danis, Ajla, Ema Peki}, Armin I}indi}, te porodice Peki}, Grbi}, Metiljevi}, Ibrahimovi}, Tutun, Jele{kovi}, I}indi}, Rami}, Ba~vi}, Mahmutovi}, Sidran, Zjajo, Mujakovi}, Muhi}, ]enanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti u stanu rahmetlije, Ul. Dervi{-pa{e Bajezidagi}a 10/4, sa po~etkom u 17 sati, Hrasnica.
000

DRAGAN JANJI]
Lana, Selma, Sanela
71123

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

O`alo{}eni: majka [uhreta, supruga Esma, sin Mirnes, k}erka Elmedina, unuk Ibrahim, bra}a Vehbija i Avdija, sestra [ida, nevjeste Umu{a i Alisa, zetovi Avdo i D`enan, brati} Muhamed, sestri}i Adis i Adin, amid`a ]azim sa porodicom, tetak [emso sa porodicom, {ure Ibro i Hasan sa porodicama, bad`e Fadil i Mevludin sa porodicama, te porodice Vi{}a, D`afi}, Leme{, Fejzovi}, Mu{ija, ^olakovi}, Alihod`i}, Ibrahimovi}, Mandra, Gond`o, Ahmedovi}, Smajlhod`i}, Hadrovi}, Korjeni}, Semi}, Rizvo, Hafizovi}, Jusi}, D`ini}, Kopi}, D`akmi}, Hrvat, te ostala mnogobrojna rodbina prijatelji i kom{ije
71300

na na{eg dragog ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

^OSI MIRALEMA OSMANOVI]A
Porodice: Avdi}, Franjkovi} i Had`ihasanovi}
2815

VASVIJA (RA[IDA) MEMI]
EMILIJA STAR^EVI], ro|. DROBNI]
preminula 15. maja 2012. u 86. godini. Sahrana }e se obaviti 17. maja 2012. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sinovi Toni i Zdravko, sestre Stana i Ida, unu~ad Maja, Katja, Emilija i Vladan, snahe Ljubica i Marica, djeveri Zdravko, Bogdan i Maksim, zaova Jovanka sa porodicom, jetrve Jela, Milena i Nada, porodice Star~evi} i Dobroti}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

dragom prijatelju, kom{iji i radnom kolegi sa na{ih `eljeznica. Oti{ao je Ibrahim ^osi} - D`on Vejn sa spava}ih kola, prije tebe iz na{e Ulice Jabu~ice Avde oti{li su: Nail, Tomo Majstor, Smajil, moja sestra Gara i jo{ mnoge druge kom{ije, prijatelji, rodbina. Na{a Ulica Jabu~ica Avde vijuga i dalje vijuga. Sule
2812

preselila na ahiret u srijedu, 16. maja 2012, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 17. maja 2012. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: porodice Memi}, Dervi{kadi}, Fazlagi}, Bo{njak, Kurtagi}, @ep~an, D`ubur, Hamzi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati, Ul. Sime Milutinovi}a Sarajlije 15/II, stan Kurtagi}. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

67

dragom kolegi i prijatelju

prof. BE]IR (MUHAMEDA) DRNDA

preselio na ahiret u srijedu, 16. maja 2012, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 17. maja 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Hatid`a, k}i Zina, brat Sabit, snahe Fikreta, Zlata i Subha sa porodicama, porodice Drnda, ^ar, [e}erkadi}, Selmanovi}, Tahirbegovi}, ^oli}, \uzel, Aga~evi}, Bajrovi}, Nuhanovi} i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u stanu rahmetlije u Ulici Odoba{ina br. 15/I.
002

prof. BE]IRU DRNDI
KOLEKTIV SARAJEVSKE FILHARMONIJE
001

S tugom obavje{tavamo kolege i prijatelje, poznavaoce i poklonike njegovog knji`evnog i ukupnog stvarala~kog djela, da je 15. maja 2012. iznenada, u 76. godini u Sarajevu preminuo na{ uva`eni ~lan

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

DRAGOSLAV JANJI]
1937 - 2012

SEJDA (OMERA) KARI], ro|. IBRAHIMOVI]
preselila na ahiret u utorak, 15. maja, u 78. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 17 maja 2012. godine, poslije ikindija-namaza (17 sati). RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH EL - FATIHA O`alo{}eni: sin Naim, k}erka Zumra, snaha Boba, unuci Belma sa porodicom, Dino sa porodicom, Ahmo sa porodicom, Nevrus, Damir, An|ela i Mi{el-Nikol, zet Rade, djever Ibrahim, zaova Selva, jetrva Hasna te porodice Kari}, Ibrahimovi}, Had`i}, Lokvan~i}, Hrnji}, Stamboli}, ^eko, D`emi|i~, Bajri}, Trogrli}, Torlak, Memija, Krupalija, Vukadin, Beganovi}, Bostand`i}, Alad`uz, Bizum, Mulaosmanovi}, Kokor, [ukalo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u d`amiji u Lasici.

Sahrana }e se obaviti u petak, 18. maja 2012. godine, na groblju Sveti Marko u Sarajevu u 12.30 sati. Zajedni~ka komemoracija Dru{tva pisaca BiH, PEN Centra BiH i SPKD “Prosvjeta” bi}e odr`ana u petak, 18. maja 2012. godine, u prostorijama Multimedijalnog centra MAK u Sarajevu, Alipa{ina 6a, sa po~etkom u 11 sati. Dru{tvo pisaca BiH
001

Sa dubokim bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, djed i brat

POSLJEDNJI POZDRAV

voljenom suprugu i tati

DRAGOSLAV (MILANA) JANJI]
iznenada preminuo 15. maja 2012. u 76. godini. Sahrana }e se obaviti u petak, 18. maja 2012. godine, u 12.30 sati na groblju Sveti Marko. O`alo{}eni: supruga Georgina, k}erka Aleksandra, brat Slobodan, unu~ad Asja i Zana, zet Sead, snaha Dunja, brati} Du{an, strina Mariona sa djecom, svastika Smiljka, bad`o Vojislav sa djecom, rodica Rajka sa porodicom, te porodice Dimitrijevi}, Joji}, Zeli}, Vukovi}, Ivankovi}, Habibija, Nikoli}, Gruba~i}, Ljutovac, Popovi}, Stojadinovi}, Had`ihalilovi}, Ne{kovi}, Jokanovi}, kao i brojni prijatelji i kom{ije.
000

DRAGOSLAVU (MILANA) JANJI]U

000

IN MEMORIAM

Gina i Aleksandra
2808

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em voljenom tati, dedi i puncu

[EMSO BE[IREVI]
17. maj 2000 - 17. maj 2012.

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

DRAGOSLAVU (MILANA) JANJI]U
Njegovi: Aleksandra, Sead, Asja i Zana
2808

S bolom, s ponosom, sa zahvalno{}u, s ljubavlju! Supruga Mekrema, k}erke Arma i Aida, zet Midhad, unuci Miar i Miron
2799

68

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SULEJMAN LJAJI]
2008 - 2012.

Porodica Ljaji} i prijatelji
111

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na uposlenike Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo ubijene za vrijeme agresije na Sarajevo 1992/95. godine

majci na{eg prijatelja

majci na{eg prijatelja

ANTE KOZINA
(1938 - 1992) med. tehni~ar

ARFAN OPIJA^
(1945 - 1992) med. tehni~ar

prim. dr. SILVA RIZVANBEGOVI] prim. dr. SILVA RIZVANBEGOVI]
17. 5. 1992 - 17. 5. 2012. (1948 - 1992) spec. urgentne medicine

MERDAN KRE[TALICA
(1953 - 1992) voza~

ME[AN BE[I]
(1934 - 1992) voza~

dr. SALAHUDIN VI[EGRA\ANIN
(1935 - 1992) spec. op}e medicine

SAFIJI RIZVANOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet. Mesud Kozar~anin sa porodicom
870

SAFIJI RIZVANOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet. Mirsad Miso sa porodicom
869

VLASTA ANTUNOVI]
(1943 - 1993) med. laborant

S ljubavlju, obitelj
2789

Vje~no se sje}amo i ~uvamo uspomene na dobre i plemenite kolege. Direktorica i uposlenici Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo
001

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg prijatelja

majci na{eg prijatelja

Osamnaestog maja 2012. navr{ava se godina od smrti na{e drage

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e Mariane

JELENE VEKI]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo njen grob i polo`iti cvije}e. Porodica
2798

MARKO KUKRI]

SAFIJI RIZVANOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem,

SAFIJI RIZVANOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, @arko Lali} sa porodicom
867

od Engina, Amara, Nerme i Vanje
2803

Sini{a Kova~ sa porodicom
866

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

Sedamnaestog maja 2012. navr{ava se 10 godina od smrti na{e majke i godina od smrti na{eg oca

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{eg

majci na{eg prijatelja

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK

RU@E STRI@AK, ro|. BAGARI]

BO@E STRI@AKA

MIRSADA (HILME) MUTAP^I]A
17. 5. 1994 - 17. 5. 2012.

SAFIJI RIZVANOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet. Mehmed Kulenovi} sa porodicom

S po{tovanjem i ljubavlju,
Tel: 387/30/879-438

Liki i Dado
001A

Adnan i Zirka
71103

868

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

69

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga supruga, majka, sestra i tetka

SAFIJA RIZVANOVI], ro|. UZUNOVI]
preselila na ahiret u utorak, 15. maja 2012, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 17. maja 2012. godine, u 16 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz Ulice kolodvorska br. 3 sa polaskom u 15 sati, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: suprug Adem, k}erka Zefira, sin Adnan, sestre Samija i Habiba, zet Huso, tetka Rabija, daid`a Ibrahim, daid`inica Amira, sestri~na Amina, sestri}i Nihad, Hi{am i Jusuf, zaove [emsa i [a}ira sa porodicama, jetrva D`uner i djeveri} Safet sa porodicom, rodice Zinka i Jasna sa porodicama, teti}i i teti~ne, amid`i}i i amid`i~ne, te porodice Rizvanovi}, Uzunovi}, [e}ibovi}, Prlja~a, Hafizovi}, Erzumli}, Bristina, Top~i}, D`ud`a, Merdan, Had`iselimovi}, Brdari}, ]u~i}, Dedi}, D`aji}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16 sati u ku}i `alosti u Ulici kolodvorska br. 3/VIII.
002

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sedamnaestog maja 2012. godine navr{ava se 40 dana od odlaska na{eg dragog sina, supruga, oca i brata

Sedamnaestog maja 2012. navr{ava se 40 dana od prerane smrti

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

IBRAHIM (JUNUZA) ]OSI]
preselio na ahiret u utorak, 15. maja 2012, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 17. maja 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sestra Sabaheta, daid`e Salko, Ismet i Ahmed, daid`inice Hajra i Subhija, teti} Asim sa porodicom, teti~na had`i Fatima sa porodicom, daid`i~na [evala sa k}erkama, snahe Safa i Ulvija, zet had`i Mustafa, strine Pa{a i Subha, amid`i~ne Senada i Elmana sa porodicama, amid`i}i Senad, Nizo i Nermin sa porodicama, rodice Mina Galizovi} sa porodicom i Fatima ]atovi} sa porodicom, te porodice ]osi}, Mrkva, Jamakosmanovi}, Potogija, Dedi}, Rekanovi}, Muja~i}, Tabakovi}, Had`imehanovi}, Imamovi}, Omanovi}, [ljoki}, ^ajdri}, Begovi}, Had`imusi}, Hod`i}, prijatelj Kemal Husein~ehaji}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Ive Andri}a br. 3/II. 000

ASIMA SENA (HAMIDA) ^ENGI], ro|. KULOSMAN
preselila na ahiret u utorak, 15. maja 2012, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 18. maja 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Ismet, k}erke Nermina, Mubera, Velida i Sabina, bra}a Azim, Rasim, Suljo, Edhem i Sabir, zetovi Rizo, Sini{a i Nermin, unu~ad Ervin, Ema, Amar, Mak i Sara, snahe, brati}i, brati~ne, te porodice ^engi}, Kulosman, Tahirovi}, ]eho, Tvrtkovi}, Salman, [adinlija, Jakupovi}, Jamakovi}, Kunovac, Korjeni}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.30 sati, Ul. Eniza Cocali}a 5, Dobrinja. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

ASIM (ZAHIRA) BEGOVI]
Sa vje~nim bolom, tvoja majka ]erima, supruga Sanja, k}erke Hena i Emma, tvoja bra}a Amir sa porodicom i Edib
851

ASIM (ZAHIRA) BEGOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Zauvijek o`alo{}ena tetka Mevla
852

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Tu`nim srcem javljamo da je na{

dobrom ~ovjeku, dragom prijatelju i odanom saradniku

Petnaestog maja 2012. godine navr{ilo se ~etrdeset dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi

MARKO (MARKA) KUKRI]
1949 - 2012.

prim. dr. SILVA RIZVANBEGOVI]
17. 5. 1992 - 17. 5. 2012.

RIFAT (MUSTAFE) HAFIZOVI]
EMIRU ^ENGI]U
S neizmjernom ljubavlju, zauvijek }e ostati u na{em sje}anju. Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u petak, 18. maja 2012. godine, u 14 ~asova u ^obanija d`amiji.
SINE QUA NON d.o.o.

preminuo 13. maja 2012. u 63. godini. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 17. maja 2012. godine, u 14.15 sati na gradskom groblju Bare iz ateisti~ke kapele. O`alo{}eni: supruga Rada, sin Dejan, k}erka Mariana, snaha Aldijana, unuk Dorian, sestra Irena, zet Mirko i ostala rodbina i prijatelji
000

S ljubavlju, tvoji Marija i Drago Kure{ sa porodicom
2777

Tvoji: unuk Amar, unuka D`ana i zet Haris
2762

001

70

PREDAH

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Izbjegavat }ete dru`enje s kolegama, a posebno s onima koji su suvi{e naporni. Ako ste dio ve}eg tima, potrudite se vi{e uva`avati tu|a mi{ljenja. Slobodne trenutke najradije }ete provoditi kod ku}e. @udjet }ete za malo mira i samo}e, a nabolje }e vas opustiti gledanje kakvog dobrog filma. Tu`ne misli navest }e vas da utjehu potra`ite u hrani. Kolege }e vam se obra}ati za savjet, a poslodavci nuditi preuzimanje zahtjevnijih funkcija. Iskoristite sav {arm za u~vr{}ivanje poslovnih veza. U svakom }ete dru{tvu u`ivati popularnost, a danas sklopljeno poznanstvo moglo bi postati va`nim dijelom va{eg `ivota. Pozitivnim na~inom razmi{ljanja uspje{no }ete se obraniti od svih bolesti. [ef }e pomno pratit va{ rad i pritom ne}e tolerirati nikakve pogre{ke. Ulo`ite dodatne napore kako biste ispunili njegova o~ekivanja. Tvrdoglavo }ete ustrajati u stavovima, ~ak i kad za to nema nikakve potrebe. Svojim }ete pona{anjem povrijediti mnoge drage ljude. Skloni ste nespretnim padovima, stoga izbjegavajte pretjerane tjelesne napore. Porast energije omogu}it }e vam da privedete kraju mnoge zapo~ete projekte. Povoljno je vrijeme za sklapanje novih saradnji, posebice ukoliko su vezane za inozemstvo ili vanjsku trgovinu. Samci }e zapo~eti vezu s osobom koja }e im biti intelektualno privla~na. Ako ste zauzeti, s partnerom }ete po~eti ozbiljnije razgovarati o zajedni~kom useljenju u stan. Po~nite vi{e misliti na zdravlje. Posvetite se obavljanju dosadnih i napornih obaveza koje ve} odavno odga|ate. Rije{ite {to prije sve zaostatke kako biste se mogli posvetiti radu na novim projektima. @eljni ste novih iskustava i akcije. Ako je va{a veza upala u monotoniju, zabavu }ete potra`iti na nekom drugom mjestu. Patit }ete od glavobolje i nesanice. Nastojat }ete izbje}i timski rad, no to ne}e uvijek biti mogu}e. Ako ste primorani s nekim sara|ivati, budite profesionalni i strpljivi. Trebat }e vam mnogo pa`nje kako biste se osje}ali voljenima. Slobodni bi se zbog osje}aja usamljenosti mogli uplesti u komplicirani ljubavni trokut. Pijenje biljnog ~aja moglo bi vam ubla`iti nervozu. Porast koncentracije pomo}i }e vam da se lak{e nosite s obavezama. Posvetite se rje{avanju zaostataka, budu}i da }ete istovremeno mo}i obavljati nekoliko razli~itih zadataka. Ostvarivanje materijalne sigurnosti bit }e vam prioritet, zbog ~ega bi se va{i bli`nji mogli osje}ati zanemarenima. Oja~ajte imunitet uzimanjem dodatnih vitamina. Mo}i }ete se pohvaliti dobrim nosom za biznis, zahvaljuju}i kojem }ete prepoznavati isplative prilike. Mnogi }e se upustiti u kakvo investiranje ili kupiti dionice za koje procijene da }e im donijeti zaradu. Privla~ni ste i atraktivni, pa }ete bez problema zavesti svakoga koga po`elite. U odli~noj ste kondiciji, a vje`banje }e vam predstavljati pravi u`itak. Zbog pada energije i koncentracije, trebat }e vam mnogo vremena ~ak i za obavljanje rutinskih poslova. Posvetite se isklju~ivo neodgodivim obavezama. Nemojte zapo~injati sva|e s bli`njima ukoliko nemate konkretan razlog. Rasprave i prepucavanja dodatno }e poremetiti va{e ionako naru{ene odnose. Mnogo odmora i sna bit }e od presudne va`nosti za va{e zdravlje. Mnogo }ete komunicirati s klijentima i stalno im biti na raspolaganju. Pru`i li vam se prilika za kra}im poslovnim putovanjem, objeru~ke je prihvatite. Dan je kao stvoren za izlaske i zabavu. Samci }e u`ivati u igri zavo|enja, a njihovom }e {armu i privla~nosti biti uistinu te{ko odoljeti. Povoljno je vrijeme za sve tjelesne aktivnosti. Neki neo~ekivani tro{kovi dodatno }e opteretiti va{ ionako slaba{an ku}ni prora~un. Ne}ete podnositi samo}u, a u isto }e vas vrijeme svi `ivcirati. Nemojte zapo~injati sva|e iz ~iste dosade jer biste nepromi{ljenim izjavama mogli povrijediti voljenu osobu. Nezdrave navike odrazit }e se na va{e zdravlje, uzrokuju}i probleme s nesanicom ili probavne smetnje. Uporno{}u i jakim argumentima uspjet }ete ste}i naklonost neodlu~nog klijenta. Instinktivno }ete znati kako pridobiti druge na svoju stranu. Ako je va{a veza u krizi, prebrodit }ete je iskrenim razgovorom. Nakon {to sve sumnje podijelite s partnerom, oboje }ete odahnuti. Zahvaljuju}i optimizmu, izbje}i }ete ve}inu zdravstvenih tegoba.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: neruda, ogulin, ratilo, arijan, d`eneta, osk, bonini, plamen, rira, u, zaostatak, {lang, enita, temerut, sid, ema, adare, e, n, tu|ina, am, o{, nasukati, salinas, ma~, truniti se, a, adini, trir.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas prije podne obla~no sa ki{om, u brdsko-planinskim predjelima sa snijegom. Puha}e umjeren sjeverni vjetar. Poslije podne u zapadnim i sjevernim, a uve~er i u ostalim predjelima razvedravanje. Minimalna temperatura od 3 do 7, maksimalna dnevna od 7 do 18°C. U Bosni i Hercegovini narednih dana sun~ano i toplo. U Sarajevu obla~no, sa ki{om. Puha}e umjeren, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura 5, maksimalna dnevna 9°C.

Danas u Evropi obla~no sa ki{om i pljuskovima, na istoku i grmljavinom, jedino }e sun~ano biti na Pirinejskom i Apeninskom poluostrvu. Na Mediteranu }e puhati jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najhladnije }e biti u centralnoj Evropi od 10 do 15, a najtoplije na jugozapadu kontinenta do 31°C. Na Balkanu danas prete`no obla~no, ponegdje sa ki{om, poslije podne na istoku razvedravanje. Umjeren do jak sjeverni vjetar puha}e u centralnom dijelu Balkana i na Jadranu. Maksimalna temperatura od 8 u centralnim dijelovima do 20°C u Panonskoj niziji i na primorju.

72

KULTURNI VODI^
KINOTEKA
MLADI LAVOVI
re`ija: Edward Dmytryk, uloge: Marlon Brando, Montgomery Clyft, Dean Martin... po~etak u 19 sati.

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

uloge: Robert Downey Jr., Samuel L. Jakson, Scarlett Johansson... po~etak u 15 sati.

TUZLA

JACK AND JILL
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino... po~etak u 18.30 i 20.15 sati.

MUZEJI
BO[NJA^KI
Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011.”, kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

POZORI[TA
MLADI
KOKO[KA

OGLEDALCE, OGLEDALCE

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

KINA
CINEMA CITY
DIKTATOR
komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sasha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley... po~etak u 15.15, 17, 19.30 i 21.15 sati.

SARAJEVO

CENTAR ZA KULTURU
komedija, avantura re`ija: Tarsem Singh, uloge: Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer... po~etak u 14.30 i 16.30 sati. Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

OSVETNICI 3D

POZORI[TA
autor: Nikolaj Koljada, re`ija: Admir Glamo~ak, igraju: Mario Drma}, Alen Muratovi}, Sanin Milavi}, Mirza Tanovi}, Damir Kustura po~etak u 20 sati. Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

BANJA LUKA

BOSANSKO NARODNO
Festival BH drame Zenica 2012.

Gostovanje Nevid teatra Banja Luka SLU^AJEVI
autor: Bo`ana Bijeli}, Dejan Andri}, Marko Duki} i Aleksandar Ili}, re`ija: Aleksandar Ili}, igraju: Bo`ana Bijeli}, Dejan Andri}, Marko Duki} po~etak u 19 sati.

NARODNO
stripovski spektakl, re`ija: Joss Whedon, uloge: Robert Downey Jr., Samuel L. Jakson, Scarlett Johansson... po~etak u 16.40 i 20.40 sati.

HAMLET U SELU MRDU[A DONJA
komedija, autor: Ivo Bre{an, re`ija: Sulejman Kupusovi}, igraju: Josip Pejakovi}, Milan Pavlovi}, Mirsad Tuka, Sa{a Petrovi}, Amina Begovi}, Mirvad Kuri}, Aldin Omerovi}, Alma Terzi}, Slaven Vidak, Merima Lepi}, Riad Ljutovi} po~etak u 19.30 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

KINA
MULTIPLEKS PALAS
DIKTATOR
komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sacha Baron Cohen, Anna Faris, Megan Fox... po~etak u 16.30, 18.30, 20.30 i 22.30 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU

UHVATITI GRINGA
akcijska crna-komedija re`ija: Adrian Grunberg, uloge: Mel Gibson, Peter Stormare, Dean Norris... po~etak u 16, 18, 20 i 22 sata.

SARTR
BIO JE LIJEP I SUN^AN DAN
premijera, re`ija: Tanja Mileti}, igraju: Sonja Goronja, Mirela Lambi}, Ana Mia Mili}, Maja Salki}, Amila Terzimehi}, Benjamin Bajramovi}, Adnan Kreso, Sead Pandur, Jasenko Pa{i} po~etak u 20 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

OSVETNICI 3D
stripovski spektakl, re`ija: Joss Whedon, uloge: Robert Downey Jr., Samuel L. Jakson, Scarlett Johansson... po~etak u 15.30, 18.15 i 21 sat.

ZENICA

BIHA]

komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 18.45 i 21 sat.

GALERIJE
MAK
U organizaciji ambasade dr`ave Palestine i Udru`enja bosanskohercegova~kog i palestinskog prijateljstva, otvorena je izlo`ba slika pod nazivom “Palestina u bosanskom kistu”. Izlo`ba je za posjetioce otvorena do 20. maja, od 10 do 19 sati.

SJENE TAME

SJENE TAME
fantazijska komedija, re`ija: Tim Burton, uloge: Johnny Depp, Michelle Pheiffer, Eva Green... po~etak u 16, 18.15 i 20.30 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
DIKTATOR

KINA
UNA
AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU
komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Shannon Elizabeth, Alyson Hanningan... po~etak u 19 i 21 sat.

21 JUMP STREET
akciona komedija, re`ija: Phil Lord i Chris Miller, uloge: Channing Tatum, Jonah Hill, Ice Cube... po~etak u 15.45, 18 i 20.15 sati.

GOETHE-INSTITUT
Izlo`ba plakata”Ni{ta nije obavljeno”, Klausa Staecka, sastoji se od ~etrdeset plakata koji predstavljaju karakteristi~an pregled neumornog provociranja, agitovanja, upozoravanja, pra}eno neumoljivom vjerom u kriti~ko razmi{ljanje i umjetni~ko prosvje}ivanje. Izlo`ba je za posjete otvorena do 31. maja.

fantazijska komedija, re`ija: Tim Burton, uloge: Johnny Depp, Michelle Pheiffer, Eva Green... po~etak u 15.45, 18, 20.15 i 22.30 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
RAZVOJNI PUT BORE [NAJDERA
autor: Aleksandar Popovi}, re`ija: Du{an Petrovi}, igraju: Aleksandar Stojkovi}, Boris [avija, Ljubi{a Savanovi}, @eljko Erki}, Goran Joki}, Vladimir \or|evi}, Sla|ana Zrni}, Nikolina Jelisavac, Sandra Ljubojevi}, Goran Simi} po~etak u 20 sati.

ZAUVIJEK TVOJ

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova Amira ]ati}a, studenta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafika. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a za sve posjetioce je otvorena radnim danima od 8 do 16 sati.

KUPILI SMO ZOO

ATELJE ZEC
drama, romansa re`ija: Scott Hicks, igraju: Zac Efron, Taylor Schilling, Blythe Danner... po~etak u 16.20 i 18.30 sati. Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sasha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley... po~etak u 14, 16, 17.30, 19.30, 20.30 i 21.15 sati.

OSVETNICI
stripovski spektakl, re`ija: Joss Whedon,

drama, komedija re`ija: Cameron Crowe, uloge: Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church... po~etak u 18 i 20.30 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012. Soko Wismar
15.40 BHT1

TV PROGRAM
RI JE

73

SE

Na idili~nom seoskom imanju porodice Wittmeier prona|en je le{ u |ubretu. Preminuli je vlasnik bara Stefan Stolze. Wittmeierovi, navodno, ne znaju kako se to desilo. Me|utim, uskoro se pojavljuju i prvi osumnji~eni.

CSI: New York
20.15 BHT1

Istra`uju}i ubistvo ruskog turiste, Macovi forenzi~ari otkrivaju zastra{uju}e ~injenice o trgovini ljudima. Slu~aj poprima li~ni karakter kada na povr{inu isplivaju osje}anja istaknutog ~lana njujor{ke policije.

Larin izbor
21.10 FTV

Ameri~ka ljepota
American Beauty. 1999.

00.15 PINK

Dinko ulovi svog kolegu [imu kako krade ribu. Nadaju}i se da }e ga Branko po{teno nagraditi, prijavljuje mu kra|u. No slijedom prilika, Dinko ispada kriv te dobiva otkaz. Po dolasku u stan, Blanka ga obavijesti da Leila radi u Kr~mi. Dinko pobijesni na nju, no ona ~vrsto odlu~i nastaviti s poslom. Svjestan da je sad Leila jedina zaposlena, Dinko moli da ga se vrati na posao. Kad ne uspije, odlu~i se na o~ajni~ki korak. U no}i provaljuje u ribarnicu, no aktivira se alarm. Iako je me|u njima puno simpatija, Mija jo{ `ali za Vuksanom, te Zoran odlazi zaliti tugu u Nelinu kr~mu, prethodno odbaciv{i vrijednu ogrlicu. Dinko provaljuje u ribarnicu i krade novac zbog osvete i prkosa svom poslodavcu Branku. Leila je uzbu|ena pred vjen~anje i ni ne sluti {to se doga|a. Dinko joj kupuje vjen~anicu koju su prethodni dan gledali u izlogu. Leila je odu{evljena i pita Dinka odakle mu novac. Dinko la`e da je dobio promaknu}e. Nela je uzrujana kad vidi Zorana i tjera ga iz kr~me. Uvrije|eni Zoran odlazi. Veliki udarac na njegov ego proizvela je ~injenica da su ga odbile obje njegove `ene iz pro{losti. Mija ne `eli priznati Lari koliko ju je potresao susret sa Zoranom. Zoran dolazi u Vilu Zlatar. Donosi poklon Lari, nau{nice koje joj je namijenio Vuksan. Lara je presretna.

DRAMA

Re`ija: Sam Mendes Uloge: Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Wes Bentley, Mena Suvari, Chris Cooper

@ivot Lestera Burnhama je potpuni proma{aj. Njegova savr{eno odjevena, u{togljena `ena, Carolyn, predbacuje mu za svaku sitnicu, k}er Jane ne komunicira s njim, a posao je pravi pakao. Ipak, Lester jednog naizgled obi~nog dana do`ivljava malu renesansu: opaziv{i k}erkinu kolegicu iz navija~kog tima, Angelu, u njemu se probude zaboravljene strasti. Potresen sna`nim osje}ajima prema Angeli, Lester kre}e na put bez povratka i daje otkaz, usput ucijeniv{i {efa te po~inje dizati utege u gara`i i podsje}ati se na stvari koje su ga uveseljavale...

Kralj Kalifornije
00.05 OBN KOMEDIJA
Re`ija: Mike Cahill Uloge: Michael Douglas, Evan Rachel Wood, Willis Burks II, Laura Kachergus King of California, 2007.

FIL

M

Prijateljice pune love
23.25 NOVA KOMEDIJA
Re`ija: Nicole Holofcener Uloge: Catherine Keener, Jason Isaacs, Timm Sharp, Joan Cusack, Greg Germann Friends with Money, 2006.

FIL

M

Miranda je 16-godi{njakinja ~iji `ivot je obilje`en time {to ju je napustila majka. Kako bi stvari jo{ bile i gore njen otac je u umobolnici te se nitko ne brine o njoj. No snala`ljiva Miranda se uspjela othrvati od tih svih problema te je prona{la posao ~ime dovoljno zara|uje za `ivot. Njen zasad miran `ivot odjednom poljulja povratak njenog oca Charlija. Mirandin otac Charlie je opsjednut blagom {panjolskog istra`iva~a koje navodno ve} nekoliko stolje}a le`i zakopano u obli`njoj rezidencijalnoj zoni...

Tri bogate prijateljice, Frannie, Jane i Christine, brinu se zbog Olivije koja se doima nesposobnom odr`ati vezu ili zara|ivati za `ivot, barem prema njihovim standardima. No njihova grupna analiza uve}ava njihove sumnje o vlastitim brakovima i karijerama. Na kraju Olivia nalazi stabilnost na neo~ekivanu mjestu, no njezin je donekle sretan kraj pomalo umanjen te{kom stvarno{}u odjednom raspadnutih `ivota njezinih prijateljica.

Chatroom
23.20 FTV TRILER
Re`ija: Hideo Nakata Uloge: Aaron Johnson, Imogen Poots, Matthew Beard, Hannah Murray, Daniel Kaluuya, Megan Dodds Chatroom, 2010.

FIL

M

@ena kojoj sam ~itao
21.35 HRT1 DRAMA
Re`ija: Stephen Daldry Uloge: Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross, Lena Olin, Bruno Ganz, Jeanette Hain, Susanne Lothar The Reader, 2008.

FIL

M

Tajna Starog Mosta
17.30 FTV

Pepa i Tristan vjeruju da istragu treba nastaviti tamo gdje je na|ena jakna. Me|utim, tamo pronalaze samo kosti, pa se moraju vratiti jer je suvi{e mra~no. No, ako je Martin `iv, bit }e sve te`e na}i. Gregoria smatra da je, ukoliko je krv dje~ija, te{ko vjerovatno da je pre`ivio. Uprkos svemu, Pepa misli kako jo{ ima nade.

Ljubav bez granica
17.50 OBN

Azul se uzruja kad shvati da su Diego i Cecilia pijani u njezinu stanu. Azul prigovori Ceciliji zato {to je rekla Diegu za{to je posustala i ka`e joj da ne `eli da vi{e `ivi s njom. Emilia se uzruja jer Azul ne zavr{ava studij, nego radi s Mauriciom, a Azul joj grubo ka`e da je ona tako odlu~ila. Emilia joj ka`e da se zavarava jer zapravo Mauricio donosi sve njezine odluke. Silvana poludi kad vidi Mauricija i do`ivi `iv~ani slom. Diego je poku{ava smiriti, a Mauricio ka`e Azul da je bio jako tu`an kad je vidio Silvanu takvu i ka`e joj da je ona majka dje~aka koji je poginuo s njegovom `enom Lilianom...

Tinejd`eri Jim, Eva, Emily i Mo upoznaju Williama preko interneta i odmah su o~arani njegovom karizmom. No, William nije onakav kakav se ~ini. Zapravo je prora~unati manipulator koji tra`i novu `rtvu preko kompjutera jer u stvarnom `ivotu uop{te ne funkcionira. Jim je ranjiv i nije svjestan koliko je opasno prijateljstvo s Williamom koji saznaje da je Jim na lijekovima zbog depresije. Po~inje stra{na igra ma~ke i mi{a.

U Berlinu, nakon kraja Drugog svjetskog rata, Michael upozna tajanstvenu `enu Hannu s kojom se upu{ta u strastvenu vezu. Iako ona potraje jedno ljeto, i njega i nju ona jako dojmi i ispuni, pogotovo zbog toga {to joj on po~ne ~itati zanimljive knjige. Osam godina kasnije Michael prisustvuje njema~kom su|enju za ratne zlo~ine. Radi se o {est `ena koje su osumnji~ene da su skrivile smrt nekoliko stotina @idova. Jedna od osumnji~enih je Hanna...

Podvodna platforma
22.40 TV1 / MRE@A
Deep Star Six, 1989.

FIL

M

Gone to Maui
13.40 HRT2 KOMEDIJA
Re`ija: Robert C. Thompson Uloge: Lars von Saldern/Lars Kamper, Cesar Lopapa, Pat Morita Gone to Maui, 1999.

FIL

M

AKCIJA / HOROR
Re`ija: Sean S. Cunningham Uloge: Taurean Blacque, Nancy Everhard, Greg Evigan, Miguel Ferrer, Nia Peeples

Morski biolozi ispod povr{ine pripremaju teren za smje{taj raketa. No, dr. Gelder ne `eli ostati bez fondacije te nastavlja s uni{tavanjem podvodne {pilje. Nakon {to stvore otvor u {pilju, odlu~e je istra`iti podvodnim senzorima, no ubrzo ih izgube pri prvim skeniranjima. Nakon {to su krenuli u potragu za senzorom, iznenada ih napadne razbjesnjela neman.

Mickey, instruktor jedrenja na dasci, zapinje za oko svim `enama. Mickeyev prijatelj Paniolo njegova je ~ista suprotnost u pogledu `ena, ne `eli ga ni jedna. Nije ~ak ni mi{i}av. Njih dvojica jednom sretnom zgodom od utapanja spase izvjesnog pretilog gospodina, koji je `elio nau~iti jedriti na dasci. Stjecajem okolnosti on umre od nekog drugog uzroka, ali nije zaboravio svoje spasioce: oporu~no im u znak zahvalnosti ostavlja Harryjev bar...

74
BHT

TV PROGRAM
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Den Haag: Su|enje Ratku Mladi}u, prijenos 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija, 150. ep. (r) 13.05 Villa Maria, serija, 103. ep. 13.55 Harveytoon, crtana serija 14.15 Graditelj Bob, crtani film 14.25 Profesor Baltazar, crtani film 14.35 Svijet nogometnog huliganstva: Engleska, dok. serija, 12. ep. 15.25 Vijesti

~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro 09.00 Den Haag: Su|enje Ratku Mladi}u, prijenos 12.00 BHT vijesti 12.15 Den Haag: Su|enje Ratku Mladi}u, nastavak prijenosa 13.45 Nerije{en slu~aj, emisija o kriminalu (r) 14.30 BHT vijesti 14.45 Odli~an, 5+, edukativna serija 14.50 Frenderi u zemljama Evrope: Vatikan 15.00 Tv enciklopedija 15.15 BHT slagalica 15.40 Soko Wismar, serija, 58/117 16.30 Hronika regija: Centralna Bosna 17.00 Povjerljivi dosijei, dok. serija 17.30 Putevi zdravlja, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.50 BH Telecom: U susret EP u nogometu 19.00 Dnevnik 1 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.05 Mostarsko prolje}e 2012, kronika, 5/6 20.15 CSI: New York, serija, 14/25 21.00 Tre}a strana, info. program 22.00 Dnevnik 2 22.30 Bra}a Karamazovi, serija, 5/12 23.15 Soko Wismar, serija, 58/117 (r) 00.00 CSI: New York, serija, 14/25 (r) 00.45 Mostarsko prolje}e 2012, kronika, 5/6 (r) 00.55 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 01.40 Pregled programa za petak

FTV

06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.00 10.25 10.30 11.00 11.30 12.00 12.15 12.45 13.00 13.30 14.00 15.00 15.10

RTRS

Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Kenguri ko{arka{i, crtana serija Muzika za djecu Fragolanija, crtana serija Ameri~ki film, dokumentarni serijal Pomorske tehnologije, dok. serija Dnevnik 1 Zauvijek mlad, serija (r) Gastronomad (r) Pri~aj ne{to narodno (r) Ognji{ta (r) ^ejs, serija Vijesti U fokusu

06.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 27/187 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 28/187 08.00 Vijesti 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, 50/134 (r) 09.00 Vijesti 09.05 Strasti i intrige, serija, 57. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, igrana serija, 16. ep. (r) 11.00 Vijesti 11.05 Türkan, serija, 17. ep. (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. serijal, 2/14 13.00 Vijesti

TV1

06.45 Kad li{}e pada, 275. ep. 07.30 Takeshijev dvorac, TV show 08.00 Timmy, crtani film 08.20 Lijeni grad, crtani film 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Nodi, crtani film 09.20 Moji d`epni ljubimci, crtani film 09.35 Garfield, crtani film 09.50 Bakugan, crtani film 10.18 Dragon ball Z, crtani film 10.45 Sirene, crtani film 11.05 Winx, crtani film 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Slijepa ljubav, 68. ep. 13.00 Kad li{}e pada, 275. ep.

HAYAT

06.00 Moje srce kuca za Lolu, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Obi~ni ljudi, serija 10.55 Kursad`ije, humoristi~ki serijal 12.00 Info top, informativni program 12.10 Kursad`ije, humoristi~ki serijal (r) 12.45 Brze pare, kviz 13.45 Gospo|ica, serija (r)

PINK

06.20 Iron Man, crtani film 06.45 Atomska Betty, crtani film 07.40 Farhat, crtani film 08.05 Bunny Maloney, crtani film 08.20 Gladiatori, crtani film 09.05 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 09.55 Princ iz Bell Aira, humoristi~na serija 10.20 Survivor bez cenzure, reality show 11.00 Stol za 4, kulinarski show 11.30 Skrivena kamera 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info 12.05 Ja sam tvoja sudbina, serija

OBN

Odgovorite ljudima

20.10

Pe~at

20.10

Dobar, lo{, zao

13.05

Bumba

09.00

@ene sa Dedinja

20.30

Crime Time

11.50

15.35 Cimmer fraj, serija, 74. ep. (r) 16.15 Slomljena krila, igrana serija, 8. ep. 17.00 Federacija danas 17.30 Tajna Starog Mosta, serija, 151. ep. 18.25 Lud, zbunjen, normalan, serija, 122. ep. 19.05 Profesor Baltazar, crtani film 19.15 Graditelj Bob, crtana serija 19.27 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.10 Larin izbor, serija, 151. ep. 22.10 Cimmer fraj, igrana serija, 75. ep. 22.50 Dnevnik 3 23.20 Chatroom, igrani film 01.05 Villa Maria, igrana serija, 103. ep. (r) 01.45 Dnevnik 3 (r) 02.15 Pregled programa

15.55 Pitajte, tra`imo odgovor 16.24 Izvje{taj sa berze 16.30 Srpska danas 17.00 Larin izbor, serija 18.00 Zauvijek mlad, serija 18.35 Gastronomad 19.05 Malac znalac, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.05 Dok. program 22.00 Koldic, serija 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.55 Koldic, nastavak serije 23.30 Stjuardese, serija 00.20 Zelena rijeka, film 01.50 ^ejs, serija (r) 02.45 Pe~at (r) 03.40 Dnevnik 2 (r) 04.05 U fokusu (r) 04.45 Pitajte, tra`imo odgovor (r) 05.10 Stjuardese, serija (r)

13.05 Dobar, lo{, zao, talk show 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 51/134 15.00 Vijesti 15.05 CSI: Las Vegas, igrana serija, 14/22 (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 58. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, igrana serija, 17. ep. 18.15 Najava Dnevnika 18.16 Okusi kultura, dokumentarni serijal, 2/13 (r) 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Türkan, igrana serija, 18. ep. 21.05 Ja biram goste, dijalo{ka emisija 22.40 Podvodna platforma, igrani film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 02.00 No}ni program

14.00 Bandini, serija, 33. ep. 15.58 Sport centar 16.00 Takeshijev dvorac, TV show 16.30 Slijepa ljubav, 69. ep. 17.30 Dobar dan svima, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 19.50 Televoting: Tvoje pjesme, moji snovi 19.55 Kad li{}e pada, serija, 276. ep. 21.00 Ispuni mi `elju 22.20 Bandini, serija, 34. ep. 23.20 Sport centar 23.25 Bonano, igrani film 4. dio 01.00 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti

14.45 Moje srce kuca za Lolu, serija 15.50 Info top, informativni program 16.10 Mala nevjesta, serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18.17 Vremenska prognoza 18.30 City Exclusive, zabavna showbiz emisija 18.50 Mala nevjesta, serija 19.45 Gospo|ica, serija 20.30 @ene sa Dedinja, serija 21.30 Zabranjeni forum, talk show 23.20 Brojevi, serija 00.15 Ameri~ka ljepota, ameri~ki film 02.30 City Exclusive, zabavna showbiz emisija (r) 03.00 Gold Express, muzi~ka emisija (r)

12.55 Dolina Vukova, kriminalisti~ka serija 14.05 Ljubav bez granica, serija 15.10 Survivor, reality show 16.10 Kismet, turska serija 17.10 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 17.50 Ljubav bez granica, serija 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.20 Vox Specijal, talk show 20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.05 Survivor, reality show 22.05 Kisemt, turska serija Vox Populi 23.10 Survivor bez cenzure, reality show 00.05 Kralj Kalifornije, film 01.50 OBN Info 02.00 Vox Populi 02.05 Euroliga, sportski pregled 04.20 ^uvari planeta, dok. program

Ru`a vjetrova
20.00 OBN
Dok je kod Suzane, kojoj je donijela prera|eni ugovor, Nives doznaje da je Marko zaposlio Milivoja na svojem projektu. Zbog ovog riskantnog ~ina, Marko jo{ jednom mora obaviti `ustar razgovor s ocem i tetom… Milivoj po~inje osje}ati sve ve}i pritisak nakon {to je i Nives vidjela njegove nacrte. Kako bi prekinuo kreativnu blokadu, pose`e za novim izlazom. Kako bi za{titio obitelj, Edo nagovori Jakova da zaposli Mirjanu. Sr|anu je drago {to je Ana prestala zapitkivati o Borisu.

SE

RI

JA

TV SA

10.15 Ulica zoolo{kog vrta (r) 10.30 Divlji zapad, (r) 11.25 Art ku}a: Ve~e sevdaha, snimak 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Neko negdje za nekoga ne{to igra-historija Sarajevskog teatra (r) 13.50 Sevdah 14.25 La`na obe}anja, film (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Egipat, 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA-vremenska prognoza 19.00 Vitaminix 19.2 Bajke iz cijelog svijeta 19.15 Ulica zoolo{kog vrta 20.00 Ne{to za raju, u`ivo 21.00 Vijesti TVSA 21.15 Va{ar ta{tine, 22.00 Pusti muziku 23.00 Voice of America 23.30 Leonardo Da Vin~i, 00.25 Dnevnik TVSA (r)

TV TK

10.05 Kinali Kar, serija 11.00 Strasti i intrige, serija (r) 12.00 Vijesti 12.15 Glas Amerike 12.45 Pe~at u vremenu, dok. program 13.15 Slavni parovi14.00 Dje~ije popodne 15.15 Skrivena kamera 16.00 Dnevnik 1 16.15 Danas popodne, otvoreni program 17.15 Kinali Kar, serija 18.15 Hod vijekova, dok. program 18.45 Suveniri... 19.00 Dnevnik 2 19.45 Pri~e za laku no} 20.05 Turkan, serija 21.00 Labirint 22.00 Svjetla pozornice 22.50 Vijesti 23.00 @ivot poslije ljudi, dok. program 00.15 Strasti i intrige, serija (r) 01.00 Dnevnik 2, repriza 01.30 Kinali Kar, serija (r) 02.15 Glas Amerike

MRE@A

09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 57. ep. (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 16. ep. (r) 11.05 Türkan, igrana serija, 17. ep. (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 58. ep. 17.15 Kinali kar, igrana serija, 17. ep. 20.05 Türkan, igrana serija, 18. ep. 22.40 Podvodna platforma, igrani film

TV MOSTAR

09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 57. ep. (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 16. ep. (r) 11.05 Türkan, igrana serija, 17. ep. (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 58. ep. 17.15 Kinali kar, igrana serija, 17. ep. 20.05 Türkan, igrana serija, 18. ep. 22.40 Podvodna platforma, igrani film

TV ZENICA

08.00 Dobro jutro, jutarnji program 08.35 Dobro jutro djeco: Bo u pokretu 09.00, Jutarnje vijesti 09.05 Zenica danas (r) 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 Patnja, serija 11.00 Turkan, serija (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Sponzoru{e, serija 13.00 Vijesti 13.05 Selu u pohode (r) 14.00 Iz dana u dan 14.05 Muzi~ki spotovi 14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti 15.05 Muzi~ki program 16.00 Sredinom (r) 17.00 Iz dana u dan 17.15 Patnja, serija (r) 18.17 Dje~iji program:^arli i Mimo 19.00 Zenica danas 20.00 Turkan, serija 21.00 Kontakt program 22.40 Igrani film 24.00 Zenica danas (r) 00.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.30 Frej`er 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 TV Sahar 10.00 Kim 11.30 O~i du{e 12.00 TV Sahar 12.30 Frej`er 12.50 KIM 14.00 BH RITAM 15.30 O~i du{e 16.00 Istra`itelji 17.05 2. svjetski rat 17.30 Auto Shop Magazin 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Zanati koji nestaju 21.10 Dom2 21.40 Dragulj u kruni, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Program za Ameriku IC

TV VOGO[]A

08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 12.00 Magazin Plus, Viso~ka hronika (r) 12.30 Sedam dana u @ivinicama (r) 13.00 Istina, emisija o povratku (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Hronika Jablanice 20.00 Bonus, talkshow 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Extreme, sportski program 22.40 Criss Angel 23.00 Glas Amerike

TV USK

08.00 TV jutro 09.34 Program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija 11.00 Turkan, serija 12.00 Vijesti 12.09 Velikani na{e pro{losti, dok. serijal 13.05 Biografije 13.55 TV liberty (r) 14.30 Vijesti 14.35 Najvoljenije `ene svijeta (r) 15.00 Ljudi i vrijeme 15.30 Kultura 16.00 Strasti i intrige, serija 17.16 Kinali kar, serija (r) 18.30 Program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.46 Muzi~ki program 20.05 Turkan, serija 21.05 U fokusu 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Sredinom sedmice 16.40 SMS centrala, muzi~ki program 17.20 Meridijanima, dokumentarni program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.30 “Vje`bajmo zajedno” sportsko, rekreativni program 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Ko zna,zna, zabavno obrazovni program 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Capri, igrana serija 22.05 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Stav I kontrastav (r) 14.00 Novosti 14.05 Crveni orkestar, serija 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.00 Anali, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Sport fles 18.45 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Igrana serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Kineska odiseja, film 01.20 Preljubnici

TV ATV

08.00 Jutarnji program 09.00 Bumba 09.05 Nodi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Sirene 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada 14.00 Bandini, serija 15.30 Yu Gi Oh 16.00 Sport centar 16.01 Take{i dvorac 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 Kod Ane 17.45 Bandini, serija 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena 19.55 Kad li{}e pada, serija 21.00 Kursad`ije 22.00 Vijesti 22.20 Bandini, serija 23.20 Sport centar 23.21 Bonano IV dio, film

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.
07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.50 10.00 10.09 10.10 11.10 12.00 12.10 12.14 12.30 13.15 14.00 14.10 14.40 14.55 15.15 16.05 16.50 17.00 17.28 18.20 19.12 19.30 19.59 20.10 21.05 21.35

TV PROGRAM
07.05 I tako to..., serija 07.35 Astro boy, crtana serija 08.00 Bumba, crtana serija 4 08.15 TV izlog 08.30 Kad li{}e pada, serija (r) 09.25 TV izlog 09.40 Strasti Orijenta, serija (r) 10.40 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.40 IN magazin (r) 13.30 Larin izbor, serija (r) 14.30 Walker, teksa{ki rend`er, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Strasti Orijenta, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Provjereno, info. magazin 23.25 Prijateljice pune love, film 01.05 Magazin MMA lige 01.30 Policijska akademija 7: Moskovski zadatak, film (r) 02.55 Glupost nije zapreka, serija 03.20 Sjedi i {uti!, serija 03.45 Pravednik, serija (r) 04.30 Ezo TV, tarot show

75
SE RI JA

HRT1

23.40 00.15 01.30 02.15 03.00 03.40 04.20 04.35 05.20

Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Lugarnica 21, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas National Geographic: Pod naponom - Udar groma, dok. film Mjesto pod suncem ostati ili oti}i, dok. serija Dnevnik Sport TV kalendar (r) Kad zavolim, vrijeme stane, serija Dr. Oz, talk show Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Trenutak spoznaje Hrvatska kronika BiH (r) Kulturna ba{tina Ponos Ratkajevih, serija Alisa, slu{aj svoje srce, serija TV kalendar (r) Vijesti u pet Hrvatska u`ivo 8. kat: Pas, moj najbolji prijatelj, talk-show (r) 20pet, kviz Dnevnik Sport Sve u 7!, kviz Pola ure kulture Ciklus dobitnika Oscara: @ena kojoj sam ~itao, film (r) Dnevnik 3 Klapa Sinj - 30 godina rada, snimka koncerta In medias res (r) Dr. House 7, serija (r) Tra~erica 4, serija (r) Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 5, serija (r) Kulturna ba{tina Lugarnica 21, serija (r) 8. kat: Pas, moj najbolji prijatelj, talk-show (r)

06.40 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.25 Teletubbies, serija 07.50 Mala TV 08.20 Pse}a ophodnja, serija za djecu (r) 08.45 H2O Uz malo vode! 1, serija za mlade (r) 09.10 [kolski sat: Homofobija Kokice 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.45 Degrassi Novi nara{taj 5, serija za mlade (r) 11.10 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija 11.35 Drugi format (r) 12.20 Paralele (r) 13.05 Putujmo povoljno: Paris, dok. film (r) 13.40 Gone to Maui, ameri~ki film 15.05 Degrassi Novi nara{taj 5, serija za mlade 15.30 Olujni svijet, serija za mlade (r) 15.55 [kolski sat: Homofobija (r) 16.40 Mala TV (r) 17.10 Ljubav u zale|u, serija 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Tree Hill 8, serija 19.15 Teletubbies, animirana serija (r) 19.40 Glazba, glazba... 20.00 In medias res 20.50 Zalagaonica, dok. serija 21.10 Zalagaonica, dok. serija 21.35 Dr. House 7, serija 22.20 Tra~erica 4, serija 23.05 Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 5, serija 23.50 U uredu 5, humoristi~na serija 00.15 Retrovizor: Bez odu{evljenja, molim! 7., serija (r) 00.45 Retrovizor: Ljubavnice 2, serija 01.30 Retrovizor: Zlo~ini bez sankcija, serija 02.15 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi

HRT2

NOVA

08.00 Komorska ostrva Izme|u plime i oseke, I dio, dok. program 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Egipat u plamenu, dok. program 09.30 Hramovi propadanja, dok. program 10.00 Finansijski krah, dok. program 11.00 Kontekst, talk-show 11.30 AJE program 14.30 Druga strana Srbije, dok. program 15.00 Kontekst, talk-show 15.30 Nova zora za ju`ni Liban, I dio, dok. program 16.00 Vijesti, program 17.00 Mustafa Akkad - Od Hapela do Holywooda, II dio, dok. program 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti, program 19.05 Finansijski krah, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show 23.30 Hramovi propadanja, dok. program 00.00 AJE Vijesti

AL-JAZEERA B.

10.05 Vijesti 10.10 Sasvim prirodno, reporta`a (r) 10.40 Moja lepa Srbija, reporta`a 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi, pr,za dijasporu (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Pod otvorenim nebom, {kolski program 13.00 Gastronomad, zabavni program (r) 13.20 Ivan, tv film 14.30 Trend setter, muzi~ki program (r) 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Selo gori, a baba se ~e{lja 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.43 Zanimanje dete, program za decu 19.00 7 RTS dana 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.15 Magazin Srbije na vezi 21.50 Avantura, sportski program 22.05 Vijesti 22.10 Da, mo`da, ne, dok. program 23.10 Oko magazin, info 23.55 Dnevnik

RTS

11.00 Vijesti 11.05 Program za djecu 11.30 Sat TV 12.00 Vijesti 12.05 Putevi `ivota (r) 12.35 Nau~noobrazovni program 13.05 Stil 13.30 Dokumentarna emisija 14.00 Vijesti 14.05 Obrazovna emisija (r) 14.35 Etno 15.10 Lajmet 15.20 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 15.50 Muzika 16.00 Nato info 16.30 Sat TV 17.00 Dokumentarni serijal (bbc) 18.00 Vijesti 18.05 Crna Gora, u`ivo, kontakt emisija 19.00 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 U centar 21.15 Sat TV 21.40 Muzika 22.00 Dnevnik 3 22.30 Dokumentarna emisija 23.00 Sat TV 23.30 Obrazovna emisija 00.00 Vijesti u pono}

RTCG

Villa Maria
13.05 FTV

Dunja ka`e dr. Sikirici da njihova veza nema budu}nost. Helena u Opatiji sazna tko joj je majka. Tomo i Ana poku{avaju saznati {to se dogodilo izme|u Dore i Luke, no on to otkriva samo Dunji. Majda i Ivan su sretni jer im je uspio pakleni plan. Vesna i Sven planiraju iskoristiti Ivana u osveti protiv Tome.

SlomljenaERIJ A krila
16.15 FTV
Nevzet i Aj{e odlu~uju Hrista sakriti na drugo mjesto, kako ga niko ne bi na{ao. D`emal se pojavljuje na sastanku sa ostalim komandantima i ponovo susre}e sa Nazli. Ona primje}uje da je D`emal izbjegava. Tokom priprema za sastanak, Nazli razgovara sa D`emalom i saznaje pravu istinu o svom vjereniku.

S

08.30 Fitnes 08.45 Biciklizam, Tour of Italy 09.30 Tenis, WTA Rome, Italija 11.00 Tenis, WTA Rome, Italija, u`ivo 14.45 Biciklizam, Tour of Italy, u`ivo 17.30 Watts

EUROSPORT

10.00 Biciklizam, Tour of Italy 14.45 Tenis, WTA Rome, Italija, u`ivo 20.00 Biciklizam, Tour of Italy 22.30 Obaranje ruku 23.00 Kuglanje

EUROSPORT 2

DISCOVERY

08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima 12.20 Trgovci automobilima 12.45 Automobili 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Prljavi poslovi sa Piterom [majhelom 21.00 Potraga za Bigfutom 21.55 Pecanje golim rukama 22.50 Ukleta ku}a 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

12.35 Avionske nesre}e: Kargo zavera 13.30 [apta~ psima: Udovi~in pas, Balavko 14.25 Erupcija planine Sveta Helena 15.20 Tajna Biblija: Apokalipsa 16.15 Megastrukture: Najmo}nija svjetska brana 17.10 Najve}e katastrofe: Cunami 18.05 Najstro`i ameri~ki zatvori: @ivot poslije zaklju~avanja 19.00 [apta~ psima: Promijenjeni `ivoti 19.55 Megastrukture: Pekin{ka vodena kocka 21.00 Najve}e katastrofe: Tornado 21.55 @ene na ivici - Detroit 22.50 ]orkirani u inostranstvu: Delhi 23.45 Najve}e katastrofe: Tornado

WTA Rome, Italija
17.45 Fudbal, UEFA L[ `ene, u`ivo, finale 20.00 Tenis, WTA Rome, Italija, u`ivo 21.15 Skokovi u vodu, E[ Eindhoven, Holandija 22.45 Biciklizam, Tour of Italy 23.30 Biciklizam, Tour of California, u`ivo 00.45 Tenis, WTA Rome, Italija

20.00

Kuglanje

23.00

06.00 Pregled ATP Masters Madrid 07.00 Pregled Premier League 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Fudbal mondijal magazin 10.30 Mobil 1 The Grid 11.00 ATP Masters Rome osminafinala, direktno 23.00 Masters Studio, direktno 23.15 Premier League Magazin 23.45 NBA Action 00.15 Vijesti 00.30 Premier League News 00.45 NBA Live 01.00 NBA play off Conf polufinale Game 3: Indiana - Miami, direktno 04.00 Ruska ko{arka finale Game 1 05.45 Ajax TV

SPORT KLUB

09.00 Fudbal Kup Srbije: Crvena Zvezda Borac 12.00 Hokej Svjetsko Prvenstvo: Kanada Slova~ka prenos 14.45 Hokej Sp: Rusija - Norve{ka prenos

ARENASPORT 1

Olympiacos Panathinaikos

21.00

17.30 Hokej Sp: Sad-Finska, prenos 20.00 Magazin Goalisimo 21.00 Ko{arka Gr~ka: Olympiacos Panathinaikos prenos 23.00 Box: Kotv Classics 00.00 Poker Wpt Series 09 03.00 Hokej NHL: Phoenix - Los Angeles prenos

12.00 Bejzbol Mlb: Boston Tampa Bay 15.00 Racing Trough Time 11 Ep. 16.00 Endesa Magazin 16.30 Rukome Bundes Liga: Rnl - Flensburg 18.00 Atletika Diamond Liga: Doha 20.00 Ko{arka Endesa Liga: Cetvrtfinale 22.00 Box: Klitschko Mormec 00.00 Ameri~ki Fudbal NFL: Season Review Pittsburgh Cincinnati 03.00 Rukomet Bundes Liga: Magazin 03.30 Rukomet EHF Liga [ampiona: Magazin 04.00 Kotv Magazin 04.30 Rukomet Bundes Liga: Hamburg-Kiel 06.00 Ufc: Korean Zombie Poirier

ARENASPORT 2

VIASAT HISTORY

12.30 U krupnom kadru 13.00 No} slomljenog stakla 14.00 Drugi svjetski rat u boji 15.00 Stopama ^ajkovskog 16.00 Vrt Agate Kristi ubistvo i misterije u Devonu 17.00 U potrazi za [erlokom Holmsom 18.00 ^arobnjak iz Oza: Istinita pri~a 19.00 Vajat Erp 20.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 22.00 Drugi svjetski rat u boji 23.00 Stopama ^ajkovskog 00.00 Vrt Agate Kristi - ubistvo i misterije u Devonu 01.00 U potrazi za [erlokom Holmsom 02.00 ^arobnjak iz Oza: Istinita pri~a 03.00 Vajat Erp 04.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 06.00 Drugi svjetski rat u boji

ANIMAL PLANET

12.45 Rezervat divljih `ivotinja, Afrika 13.10 Spa{avanje divljih `ivotinja 13.40 Budu}i veterinari u Africi, 2 epizode 14.30 Eko i slonovi Amboselija 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Planeta beba 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Safari sestre, 2 epizode 18.05 Spa{avanje divljih `ivotinja 18.40 Bjekstvo u raj za {impanze 19.10 Kit ubica 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Priroda Britanije sa Rejom Mirsom, 2 epizode 21.55 Borba za zmije sa Brusom D`ord`om 22.50 K9 Policajci sa psima

UNIVERSAL

06.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru: Knji`evni Klub, igrani film 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Urgentni centar, serija 13.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru: Zaka{njela poruka, igrani film 18.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Vidovnjak, serija 21.20 @ivot s neprijateljem, igrani film 23.20 Uzbu|enje ubistva, igrani film

TV1000

06.00 Bla`enstvo, igrani film 08.30 Pacov, igrani film 10.00 Kiss me goodbye, igrani film 12.00 Samo Sinatra, igrani film 14.00 Tipi~no za Meri, igrani film 16.00 Pohlepni, igrani film 18.00 Menhetn, igrani film 20.00 Bez srca, igrani film 22.00 Djeca, igrani film 00.00 Ludilo, igrani film 02.00 Osveta, igrani film

FOX LIFE

11.00 [kola za parove, serija 11.20 Kako sam upoznao va{u majku, serija 12.20 Ru`na Beti, serija 13.10 Dr Haus, serija 14.10 Dr Haus, serija 15.05 Ali Mekbil, serija 16.00 Kako sam upoznao va{u majku, serija 16.45 Svi vole Rejmonda, serija 17.40 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 18.05 Razvedeni Gari, serija 18.30 Lui, serija 18.55 Ali Mekbil, serija 20.00 Ru`na Beti, serija 20.55 Uvod u anatomiju, serija 22.00 Osveta, serija 23.00 Prava krv, serija 23.50 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 00.20 Ali Mekbil, serija

FOX CRIME

11.40 Milosrdna Grejs, serija 12.30 Pisac i detektiv, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10 Kasl, serija 15.00 Tijelo je dokaz, serija 15.50 Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Medijum, serija 17.30 Milosrdna Grejs, serija 18.20 Bjekstvo iz zatvora, serija 19.10 Za{titnica svjedoka, serija 20.00 Red i zakon, serija 20.55 Bouns, serija 21.45 Bouns, serija 22.35 Medijum, serija 23.25 Okru`en mrtvima, serija 00.15 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 01.05 Za{titnica svjedoka, serija 01.50 Milosrdna Grejs, serija

HBO

06.00 Umije}e laganja, film 07.40 Odgoj za po~etnike II, 1. ep., serija 08.05 Medvjedi} Winnie, film 09.10 Moj brat Simon, film 10.40 Moje ime je Khan, film 13.20 Gregov dnevnik, film 14.55 Sati, film 16.50 Izvorni kod, film 18.20 [ahistica, film 20.05 @iv zakopan, film 21.40 Generacija samaca, film 23.00 Boksa~, film 00.55 Centurion, film 02.30 Previ{e je slo`eno, film 04.25 Strava u Ulici brijestova, film

CINESTAR

09.00 Nepobjedivi, igrani film 11.00 Operacija Delta Force 4, igrani film 13.00 Ameri~ki marinci, igrani film 15.00 Ljubavni jadi, igrani film 17.00 Bijeg, igrani film 19.15 Kobna {esta igra, igrani film 21.00 Kraljica Margot, igrani film 23.45 Duga, igrani film 02.00 Showgirls, igrani film

Sarajevo uputilo `albu u vezi s licencom za Evropu

Selimovi}: Pla}aju se dugovanja
56. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
~etvrtak, 17. maj/svibanj 2012.

Otvoren sajam GraposeExpo 2012.

Rusija sprema novi ud`benik historije
Novi ud`benik historije bit }e objavljen u Moskvi kako bi se stvorila pozitivna slika o dana{njoj Rusiji, kod Rusa i u svijetu, saop}ilo je ju~er rusko ministarstvo obrazovanja i nauke. Iz tog ud`benika }e se u~iti u {kolama kako bi se ispravili stereotipi koji su se pojavili poslije raspada Sovjetskog saveza 1991. godine a umanjuju ulogu eminentnih historijskih li~nosti koje ~ine slavu i ponos Rusije, saop}ilo je ministarstvo, ne preciziraju}i koje li~nosti su u pitanju. Vladimir Putin je jo{ 2007. godine, u svom drugom predsjedni~kom mandatu, objasnio histori~arima da novi ud`benici treba da ulijevaju osje}aj ponosa novim generacijama, za razliku od onih iz 90-ih godina koji su izazivali osje}aj krivice.

U Gra~anicu stiglo 268 izlaga~a
Tokom me|unarodnog sajma poduzetni{tva i obrta razgovara}e se o pobolj{avanju uslova za privre|ivanje i kreiranje poslovnog ambijenta u BiH
U poslovnoj zoni [irbegovi} u Gra~anici, na povr{ini od pet hiljada kvadratnih metara, u srijedu je na sve~an na~in otvoren Tre}i me|unarodni sajam poduzetni{tva i obrta GraposeExpo 2012. na koji se odazvalo 268 izlaga~a iz zemlje i okru`enja. Sajam je otvorio ministar prometa i komunikacija BiH Damir Had`i}, a u naredna ~etiri sajamska dana bi}e odr`ane i brojne manifestacije, me|u kojima se izdvajaju konferencija o temi Dugoro~ne i kratkoro~ne mjere Vlade FBiH na pobolj{anju uslova privre|ivanja i kreiranja poslovnog ambijenta. Uvodno izlaganje prvog sajamskog dana je imao Amir Had`i}, savjetnik federalnog ministra razvoja, poduzetni{tva i obrta Sanjina Halimovi}a. On je govorio o plasmanu sredstava po povoljnim uslovima malim i srednjim preduze}ima, dok je direktor Vladine fondacije Odraz Sarajevo Safet Daut govorio o strate{kom razvoju poduzetni{tva i obrta. Isti dan je promovisana knjiga “Tajne uspje{nih preduzetnika” autora Bajruzina Hajre Planjca i Edina Ajanovi}a. O knjizi su govorili promotori prof. dr. Perica Gojkovi}, dekan Saobra}ajnog fakulteta u Doboju, i Muharem Sejdi}, osniva~ i vlasnik firme Koteks iz Te{enja, te Sead Terzi} i Samir ]uri}, poduzetnici iz Gra~anice. Danas }e biti odr`an okrugli sto o temi Kako podr`ati i unaprijediti izvoz u kontekstu ulaska Hrvatske u EU te uticaj na privredu BiH. O~ekuje se da }e uvodna izlaganja imati predstavnici Sektora za ekonomski razvoj i certificiranje, Sektora vanjske politike i stranih ulaganja, Sektor poljoprivrede, prehrane, {umarstva i ruralnog razvoja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, dok }e Nermin Ali} obrazlo`iti temu Ozna~avanje doma}ih proizvoda znakom C.
M. BEGI]

Me|unarodni problem
Me|unarodna zajednica izdala je ju~er saop{tenje povodom 17. maja - Me|unarodnog dana borbe protiv homofobije. “Homofobija se defini{e kao skup negativnih stavova koji mogu dovesti do odbacivanja i diskriminacije gej-mu{karaca, lezbijki, biseksualaca i transrodnih (LGBT) osoba. Na`alost, to predstavlja me|unarodni problem i mi, potpisnici, posve}eni smo borbi protiv ovog i svih oblika netolerancije. Radujemo se danu kada }e svi ljudi u BiH, uklju~uju}i pripadnike LGBT zajednice, mo}i u`ivati svoja prava u potpunosti i `ivjeti sigurno, slobodni i za{ti}eni od fizi~kog, emocionalnog ili verbalnog uznemiravanja i zlostavljanja”, ka`e se, uz ostalo, u saop{tenju koje su potpisali ambasadori Nigel Casey (Ujedinjeno Kraljevstvo), Bosse Hedberg ([vedska), {efica misije Vije}a Evrope u BiH Mary Ann Hennessey, Ulrike Maria Knotz (Njema~ka), Vibeke Lilloe (Nor ve{ka), José Lindgren-Alves (Bra zil), Patrick S. Moon (SAD), Sweder van Voorst tot Voorst (Nizozemska) i Ambasada [vajcarske u BiH.

POSLJEDNJE VIJESTI
DROBNI^ NOVI AMBASADOR EU U PODGORICI - Dosada{nji slovena~ki ambasador u Berlinu Mitja Drobni~ bi}e novi ambasador EU u Crnoj Gori. Drobni~ }e naslijediti Leopolda Maurera, ~iji mandat isti~e u junu. SLOGA BOLJA OD ^ELIKA - U 7. kolu doigravanja za rukometnog prvaka BiH u sino}njim utamicama ostvareni su sljede}i rezultati: Borac - Gora`de 35:25, ^elik Sloga 34:42, Izvi|a~ - Bosna BHT 17:28. NOVI ^LANOVI ASOCIJACIJE MLADIH SDA KS-a - Asocijacija mladih SDA Kantona Sarajevo organizirala je sino} u Domu mladih prijem za vi{e od 400 novih ~lanova Asocijacije. Predsjednik KO SDA Sarajevo Denis Zvizdi} je kazao novinarima da za jednu stranku nema sretnijeg doga|aja od momenta kada vi{e od 400 mladih ljudi postaje ~lanom stranke. On je istaknuo da je to izuzetno va`na poruka “iz prostog razloga da je rije~ o mladim, perspektivnim ljudima, onima koji }e za par godina preuzeti liderske pozicije i pozicije u kompanijama i firmama gdje rade, onima koji }e uistinu voditi BiH”.

MESS ugostio mali{ane iz izbjegli~kog kampa Mihatovi}i

Za tople dje~ije osmijehe
Internacionalni teatarski festival MESS ugostio je ju~er oko 60 mali{ana iz izbjegli~kog kampa Mihatovi}i kod Tuzle, organiziraju}i im cjelodnevni program ispunjen sadr`ajima koji su mali{anima uzrasta od prvog do osmog razreda osnovne {kole izmamili tople osmijehe. Direktor Osnovne {kole Podrinje Fejzo Begovi} ostvario je kontakt sa Festivalom, koji je preuzeo organizaciju posjete uz pomo} prijateljskih institucija i pojedinaca. Po dolasku u Sarajevo, poslije {etnje Ba{~ar{ijom i Ferhadijom, zahvaljuju}i redatelju Nenadu Dizdarevi}u, organizirana je zatvorena projekcija njegovog filma “Magare}e godine” u art-kinu Kriterion. Direktorica Kriteriona Vildana Drljevi} osim {to je ustupila salu za projekciju, za svu djecu pripremila je i porcije kokica kako bi filmski do`ivljaj bio potpun. Tokom ru~ka u Mc’Donaldsu, koji je zajedno sa Gradskom upravom poklonio ru~ak uz sladoled za male goste iz Mihatovi}a, direktor Begovi} je objasnio da u njihovoj osnovnoj {koli ima 160 djece, a da u cijelom izbjegli~kom naselju nema nijedno dijete koje nije zavr{ilo osnovnu i srednju {kolu, dok me|u biv{im |acima ima i

Poziv politi~arima
Jedan od goru}ih problema bh. dijaspore je slab odziv glasa~a u inozemstvu, koji putem po{te ili u diplomatsko-konzularnim predstavni{tvima glasaju na izborima u BiH. Novi izbori zakazani su za oktobar 2012, a CIKBiH kre}e s registracijom glasa~a u dijaspori. S obzirom na to da doma}i politi~ari i nadle`ni ministri za slabu registraciju glasa~a u inozemstvu naj~e{}e krivicu prebacuju na bh. udru`enja i njihova rukovodstva, Bosnia UK Network iz Velike Britanije odlu~io je da za predstoje}u registraciju glasa~a opet u pomo} pozove politi~are i nadle`ne ministre iz BiH. “Ponovo nam je `elja da zajedni~ki organiziramo javne tribine na kojima }e predstavnici stranaka govoriti o zna~aju predstoje}ih izbora, predstaviti svoje programe i pozvati potencijalne glasa~e da se registriraju i glasaju za njihove stranke”, saop}eno je iz ove organizacije.

doktora nauka. Zahvaljuju}i suradnji sa Narodnim pozori{tem Sarajevo, tehni~ka direktorica Marijela Margeta - Ha{imbegovi} gostima je ispri~ala kratku pri~u o ovoj teatarskoj ku}i i pozvala ih da ne{to izvedu na sceni. Jedna grupa se odva`no popela na binu i dobila svojih pet minuta slave na sceni najstarije teatarske ku}e u BiH i zaslu`ila veliki aplauz. Prije nego su se vratila u izbjegli~ki kamp koji zovu ku}om, zahvaljuju}i susretljivosti direktora Pionirske doline Esada Taji}a, djeca su obi{la i ovaj centar Mr. S. i u`ivala u njegovim sadr`ajima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful