СЕРВИСНИ ЦЕНТАР

ВИРТУЕЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА СРБИЈЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
Организациона јединица ___________________

Образац ПППДВ

ПОРЕСКА ПРИЈАВА
ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

ЗА ПЕРИОД ОД 01. 12.

ДО

31. 12.

2007.
(година)

“ Tријумф” д.о.о Сремска Митровица
Порески идентификациони број (ПИБ):

102220065

Ђуре Даничића бр. 2,
(назив и адреса)

425 III.9) 11. ЗБИР (6+7+8) 009 41250 41250 108 7. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА (у динарима без дeцимала) Износ накнаде безПДВ ПДВ (ПИБ пореског саветника) (ЈМБГ пореског саветника) Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни Промет добара и услуга који је10.2008.01. ПОРЕСКА ОБАВЕЗА 10. и 7. ЗБИР (1+2+3+4) 005 22. ослобођен ПДВ са правом на учених 1. 008 9. ПДВ надокнада плаћена пољопривреднику 007 107 8. Промет добара и услуга по посебној стопи 004 5.086 104 22. Претходни порез.попуњава Пореска управа 002 одбитак претходног Потврда о пријему порескепореза пријаве: 3. Промет добара и услуга који је ослобођен ПДВ без права на 2. односно њен део припремио порески саветник (потпис пореског саветника) I.П.700 103 4. 6. бр. Претходни порез плаћен приликом увоза 006 106 7.Сремска Митровица 001 одбитак претходног пореза (Место) (Датум) (Потпис одговорног лица) М.086 II.339 НЕ ДА (обавезно заокружи опцију) . осим претходног пореза са ред.700 10 5 4.попуњава подносилац пријаве: Пријаву.425 10 9 7. ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ 6. Промет добара и услуга по општој стопи 003 4. Повраћај: 110 -3. Износ ПДВ у пореском периоду (5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful