You are on page 1of 29

ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 11-4-2012
Α.Π. : Φ.15/4187/266

Ταχ. ∆/νση: Μεσογείων 119, 10192
Πληροφορίες: Χ. Πιπεροπούλου
Τηλ.: 210-6965910

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέµα:

Καθορισµός Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆), κατά
κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για
τις δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του
Ν.4014/11.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π∆ 63/05 (ΦΕΚ 98/Α/2005)
2. Το Π∆ 28/10 «Ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση
του Π∆ 189/09» (ΦΕΚ 64/Α/2010)
3. Το Π∆ 96/10 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
καθορισµός των αρµοδιοτήτων του και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ 170/Α/2010)
4. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού υπ’ αρ.: 2876/09 µε θέµα «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/2009)
5. Το Π∆ 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/1986) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας» και το Π∆ 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/1989) «Οργανισµός της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τα Π∆
342/90 (135/Α/1990) και Π∆ 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/1995 )
6. Το Π∆ 65/2011 (ΦΕΚ 147Α/2011) «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των

ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ

Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς»
7. Το Π.∆. 109/2011 (ΦΕΚ 243/Α/2011) «∆ιορισµός του Λουκά Παπαδήµου του
∆ηµητρίου ως Πρωθυπουργού»
8. Το Π.∆. 110/2011 (ΦΕΚ243/Α/2011) «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
9. Την υπ’ αριθµ. Υ13 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2740/Β/2011) «Καθορισµός
αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Σωκράτη Ξυνίδη»
10. Το ∆εύτερο Μέρος του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/2011) και ειδικότερα το άρθρο 36
παρ. 1, και το άρθρο 36 παρ. 5 αυτού.
11. Τον Ν.4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/2011) και
ειδικότερα το Άρθρο 8, Παρ. 3.
12. Τον Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ,

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι, κατ’ εφαρµογή του Άρθρου 36 του Ν.
3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/2011), ο καθορισµός των Πρότυπων Περιβαλλοντικών
∆εσµεύσεων (ΠΠ∆), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια ΕγκατάστασηςΛειτουργίας ή στην Υπεύθυνη ∆ήλωση για τις δραστηριότητες που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του ∆εύτερου Μέρους του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β
Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11.
Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 8 του Ν.
4014/11
(ΦΕΚ
209/Α/2011)
αποτελούν
τους
ειδικούς
τυποποιηµένους
περιβαλλοντικούς όρους ή δεσµεύσεις του Άρθρου 36, Παρ. 5 του Ν. 3982/2011 και
καθορίζονται µε την παρούσα.

τα οποία αφορούν στην κατάταξη της εν λόγω δραστηριότητας. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Σε κάθε περίπτωση.1 του Ν. Το Παράρτηµα 1. Η Απόφαση αυτή εφαρµόζεται για τις δραστηριότητες του Άρθρου 18. στο ερωτηµατολόγιο του Παραρτήµατος Ι της ΥΑ οικ. 1 του Ν. 5. περιλαµβάνει τις ΠΠ∆ ανά κλάδο δραστηριότητας. 3. 2. .4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011). Η κατάταξη στην κατηγορία Β ή στην υποκατηγορία Α2 του Ν. όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο Παράρτηµα IX της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012). Οι ΠΠ∆ που περιλαµβάνονται στην Υπεύθυνη ∆ήλωση ή στην Άδεια Εγκατάστασης ή στην Άδεια Λειτουργίας των δραστηριοτήτων των Άρθρων 19 και 20. µε την αναγκαία τεκµηρίωση όπου απαιτείται. ∆εν απαιτούνται ΠΠ∆ για τα επαγγελµατικά εργαστήρια που εξαιρούνται και αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος ΙΧ της υπ’ αριθµ. Η Αδειοδοτούσα Αρχή µπορεί. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) Υπουργικής Απόφασης. 6. Παρ. Οι ΠΠ∆ αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τηρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της υπόλοιπης νοµοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων του Άρθρου 2 απαιτείται να τηρούνται οι ΠΠ∆ ανά κλάδο δραστηριότητας και είδος τόπου εγκατάστασης.15/2012 (ΦΕΚ 158/Β/2012) θα πρέπει να παρατίθενται τα σχετικά υποκριτήρια µε την αντίστοιχη µοριοδότηση (σύµφωνα µε τον Πίνακα 4 του Παραρτήµατος ΙΧ της ΥΑ 1958/2012). Άρθρο 3 Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) 1. που δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/2002). να συµπεριλάβει επιπλέον δεσµεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 4. η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί το σύνολο της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 483/35/Φ.3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/2011) που κατατάσσονται στη Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρµογής 1.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) των δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος IX της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012).3982/11. 3 του σχετικού τµήµατος του Παραρτήµατος ΙΧ της ΥΑ 1958/2012 και τα υποκριτήρια του Πίνακα 4 του ανωτέρω Παραρτήµατος. Άρθρο 4 ∆ιαδικασία καθορισµού Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆) 1. Για το σκοπό αυτό. µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση. γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτών και έχουν ισχύ όσο και η Υπεύθυνη ∆ήλωση ή η Άδεια Εγκατάστασης ή η Άδεια Λειτουργίας.

1 του Ν. η Υπεύθυνη ∆ήλωση για την έναρξη λειτουργίας. θα πρέπει να περιλαµβάνει τις κατάλληλες. θα πρέπει να περιλαµβάνει τις κατάλληλες. 7. κατά περίπτωση. 3 του Ν. οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.3982/11. 4. η Άδεια Εγκατάστασης. 6. και έχει την υποχρέωση έκδοσης Άδειας Λειτουργίας. ΠΠ∆. Η Αδειοδοτούσα αρχή βεβαιώνει την κατάθεση της Υπεύθυνης ∆ήλωσης µόνο εφόσον αυτή περιλαµβάνει πλήρως τις κατάλληλες ΠΠ∆.3982/11. να περιλαµβάνονται οι κατάλληλες. ΠΠ∆. Άρθρο 5 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ . Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 5. Παρ. Παρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. που περιλαµβάνεται στον Πίνακα 2 της παρούσης. Παρ. που υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή. Εφόσον µια δραστηριότητα εµπίπτει στο Άρθρο 19. Εφόσον µια δραστηριότητα εµπίπτει στο Άρθρο 19. τεύχος Β΄. κατά περίπτωση. οι οποίες έχουν προσδιοριστεί στην άδεια εγκατάστασης. που χορηγείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή. κατά περίπτωση. ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 4 της παρούσας. ΠΠ∆. η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει. Εφόσον µια δραστηριότητα εµπίπτει στο Άρθρο 19. όπου αυτή απαιτείται.3982/11. για κάθε µια δραστηριότητα. να περιλαµβάνονται οι κατάλληλες. του συνόλου των Ειδικών Τυποποιηµένων Περιβαλλοντικών Όρων. 1 και 2 του Ν. Η ΓΓΒ µεριµνά για τη σύνταξη και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της. Μετά τη λήξη της ΑΕΠΟ. θα πρέπει στην Άδεια Λειτουργίας. Εφόσον µια δραστηριότητα εµπίπτει στο Άρθρο 20. 4 ή 5 του Ν. θα πρέπει στην Άδεια Λειτουργίας. Παρ. και έχει την υποχρέωση έκδοσης Άδειας Λειτουργίας. όπου απαιτείται.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ 2. 3. ΠΠ∆. µέχρι τη λήξη της. Σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων µε ΑΕΠΟ σε ισχύ. που χορηγείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή. και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. κατά περίπτωση.3982/11 και απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας. που χορηγείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή. Ο φορέας οφείλει να συµπεριλάβει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση για την έναρξη λειτουργίας τις ΠΠ∆ που περιλαµβάνονται στην Άδεια Εγκατάστασης. εφόσον δεν υπάρχει µεταβολή στην εγκατάσταση που να καθιστά υποχρεωτική την έκδοση νέας Άδειας Εγκατάστασης ή Λειτουργίας ή Υπεύθυνης ∆ήλωσης.

Α5 Οι διάδροµοι κίνησης των οχηµάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Α8 Απαγορεύεται το µπάζωµα οποιουδήποτε ποταµού. είτε σε στεγασµένους χώρους Α7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή. όπως λιµνάζοντα νερά κ.gr µε βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β). Α4 Τήρηση των απαιτούµενων µέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριµένες µελέτες. κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Οι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας για τους οποίους ισχύουν συγκεκριµένες πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις καθορίζονται στον Πίνακα 2. Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις Α/Α Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις Γενικές ∆εσµεύσεις Α1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόµιµα αδειοδοτηµένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες. προϊόντων και µηχανηµάτων χωρίς άδεια. .ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις για τις επιχειρήσεις της Κατηγορίας Β περιλαµβάνονται στον Πίνακα 1. Α3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες. Εφόσον µια δραστηριότητα δεν µπορεί να ενταχθεί σε κάποιον από τους Κωδικούς ΣΤΑΚΟ∆ του Πίνακα 2.ypeka. ρέµατος ή υγροβιότοπου. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα µη επικίνδυνα απόβλητα. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγµένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).λπ. Α2 Περιορισµός των τσιµεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να µην αλλοιωθεί ο ρυθµός απορρόφησης των όµβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσµενών για το περιβάλλον φαινόµενων. ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών. Πίνακας 1. Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) µε στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούµενο χρόνο. χειµάρρου. ΚΥΑ 24944/1159/2006 (791/Β) και την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν. Α6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια. ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήµατα βαρέως τύπου που µεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν µε κατάλληλο ύφασµα για τη συγκράτηση της σκόνης. Το προς συµπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας µπορεί να το προµηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www. αυτή εντάσσεται στην πλησιέστερη δραστηριότητα.

Γ3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιµοποιεί οχήµατα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης. και συγκεκριµένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισµού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους. Ειδικότερα. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιµετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρµόζονται οι διατάξεις της επόµενης παραγράφου Γ4.χ. ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ……… dB. Β3 Σωστή λειτουργία. σχετικά µε την εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Αέρια Απόβλητα ∆1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρµανση χώρων και νερού να λειτουργούν µε τα καύσιµα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από . Θόρυβος Γ1 (1) Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π. κτυπογενείς θορύβους. όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Γ4 Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης. κ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Γ5 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές µηχανολογικές εγκαταστάσεις που -λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών.προξενούν κραδασµούς ή δονήσεις. τότε τα µηχανήµατα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασµικά πέλµατα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφοµεταφερόµενου θορύβου. Γ2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιµοποιεί κινητά µηχανήµατα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης. εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δηµιουργούν συριγµούς. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήµατα σιγαστήρα εξάτµισης κ. πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή εκποµπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.λπ. Β4 Εκπαίδευση εργαζοµένων στην εφαρµογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.). αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας.λπ.∆. στάθµες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε µεγάλη απόσταση χωρ4ίς να µπορούν να ληφθούν ουσιαστικά µέτρα αντιµετώπισης. τότε παρόµοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων Β1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονοµικών ∆ιατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα. Β2 Να λαµβάνονται µέτρα για την ατοµική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων για την προστασία τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. ήχου µε τονικότητα. τακτική συντήρηση και καθαρισµός συστηµάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.) σε συνδυασµό µε τακτικές µετρήσεις από αδειούχο συντηρητή. Ε1-2 Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστηµα σηπτικής δεξαµενής . ∆3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 107 του Γ.Π. Ε1-3 Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο.απορροφητικού βόθρου.βάσει της µε Α. οφείλει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει µέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους το έντυπο συµµόρφωσης. ∆4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιοµηχανικών λεβήτων.Ο. που λειτουργεί σύµφωνα µε την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει. Οι παραγόµενοι ατµοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των δεξαµενών διαλυτών να απάγονται µε σύστηµα ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατµών ή άλλη κατάλληλη διάταξη αντιρρύπανσης.. ∆8 Να υπάρχει µονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δηµιουργείται σκόνη. καπνοδόχος κλπ. σύµφωνα µε την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρηµένο βιβλίο-µητρώο. . όπως ισχύει.∆. αγωγών καπναερίων (εστία. ∆9 Εφόσον η εγκατάσταση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 11641/1942 (ΦΕΚ 832/Β/2002) όπως ισχύει. ∆2 Τακτικός καθαρισµός και ρύθµιση των καυστήρων.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. ελαιοθέρµων και αεροθέρµων µε καύσιµο µαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% . ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκποµπών που καθορίζονται στην ΚΥΑ 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης. Υγρά Απόβλητα Ε1-1(2) Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων. περί εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατµόσφαιρα. 284/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1736/Β/2007)).Κ. ∆5 Να τηρούνται τα όρια του Π. E1-4 Τα αστικά λύµατα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε δίκτυο αποχέτευσης. 1180/81 (ΦΕΚ-293 Α') για τις εκποµπές αερίων αποβλήτων ∆6 Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσµών ∆7 Τα µηχανήµατα κοπής να διαθέτουν κατάλληλο σύστηµα διαβροχής το οποίο θα εµποδίζει την εκποµπή σκόνης. και σε ύψος που να µην δηµιουργεί προβλήµατα στο περιβάλλον. ατµογενητριών.

τις συµβατικές και άλλες χηµικές παραµέτρους. Ε2-7 Τα υγρά απόβλητα µετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραµµατισµένη επαναχρησιµοποίηση για τα υδατικά συστήµατα του άρθρου 7 του Π. . 51/2007.3. καθώς και την εκάστοτε κατ’ ελάχιστον απαιτούµενη επεξεργασία.1997) όπως ισχύουν. όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών µηχανηµάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης µετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό βόθρο. Ε2-6 Τα υγρά απόβλητα µετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραµµατισµένη επαναχρησιµοποίηση για βιοµηχανική χρήση σύµφωνα µε την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β'/14. σύµφωνα µε την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β'/14. Ε2-2 Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας.1997) όπως ισχύουν.3.1997) όπως ισχύουν. Ε2-4 Τα υγρά απόβλητα µετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραµµατισµένη επαναχρησιµοποίηση για την τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων σύµφωνα µε την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β'/14. Ε2-8 Τα υγρά απόβλητα µετά την επεξεργασία τους διατίθενται για περιορισµένη άρδευση µέσω υπεδάφιου συστήµατος άρδευσης ή τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του Π∆ 51/2007. εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νοµίµως λειτουργούντα φορέα. µε τους όρους που τίθενται για τους συγκεκριµένους τύπους επαναχρησιµοποίησης µε την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) όπως ισχύει. Ε2-3 Τα υγρά απόβλητα µετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραµµατισµένη επαναχρησιµοποίηση για γεωργική χρήση (άρδευση). σύµφωνα µε την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β'/14.3.1997) όπως ισχύουν.∆. • Οφείλουν να πληρούν τους όρους σχετικά µε τις οριακές τιµές για τις µικροβιολογικές. Ε2-9 (4) Τα υγρά απόβλητα µετά την επεξεργασία τους οδηγούνται για διάθεση σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη σύµφωνα µε τους εξής όρους: • Τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα διατίθενται σε ……………….1997) όπως ισχύουν.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ Ε2-1(3) ∆εν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία. που καθορίζονται στην …………………………………… …………………………………………………………… (καθορίζεται η απόφαση για τα όρια εκποµπών στον συγκεκριµένο αποδέκτη από την αρµόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας).3. …………………………………………………………………(καθορίζεται ο αποδέκτης). Ε2-5 Τα υγρά απόβλητα µετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραµµατισµένη επαναχρησιµοποίηση για αστική και περιαστική χρήση.3. σύµφωνα µε την ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β'/14.

.καναλιών .Ε.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ • Θα πρέπει να λαµβάνονται τουλάχιστον …………… (καθορίζεται ο ελάχιστος αριθµός δειγµάτων αποβλήτων) ανά µήνα (ή έτος) και θα διενεργούνται οι κατάλληλες αναλύσεις σύµφωνα µε την …………………………………… ……………………………………………………. Η επιχείρηση. εξουδετέρωση και καθίζηση ή άλλη ισοδύναµη επεξεργασία. για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Ε4 Το τυρόγαλα ή ο ορός λακτόζης που προκύπτουν κατά την παραγωγή του τυριού. µέσα στο πρώτο εξάµηνο κάθε έτους. ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων αποβλήτων και σύµβαση µε τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. είτε θα διατίθενται σε εξειδικευµένες εγκαταστάσεις που το χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη. ή σε µονάδες εκτροφής ζώων ως ζωοτροφή. Όλα τα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα. να παραδίδονται σε φορέα / εργολάβο. τα εξής: • Τα στοιχεία του παραλήπτη και τον τρόπο παράδοσης του τυρογάλακτος (επεξεργασµένου ή µη) ή του ορού λακτόζης • Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ τυροκοµείου και παραλήπτη. ή σε κάποιο κεντρικό σύστηµα επεξεργασίας αποβλήτων. Ε3 Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία θα οδηγούνται σε σύστηµα εδαφοδεξαµενών. αν αυτό της ζητηθεί. οφείλει να τηρεί αρχείο και να προσκοµίζει.ΠΕ. που αποθηκεύονται προσωρινά.ΧΩ. στο οποίο θα προσδιορίζεται η ετήσια ποσότητα τυρογάλακτος (επεξεργασµένου ή µη) ή ορού λακτόζης που θα παραδίδεται. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς .∆. αλλά µέσω αγωγών . η επεξεργασία τυρογάλακτος και ορού λακτόζης να είναι πάντα σύµφωνη και µε την υπ’ αρ οικ. (καθορίζεται η απόφαση για τα όρια εκποµπών στον συγκεκριµένο αποδέκτη από την αρµόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας). µε τα οποία να αποδεικνύεται ότι εξασφαλίσθηκε η διάθεσή τους προς τον παραλήπτη • Ηµερήσια δελτία παραλαβής γάλακτος για τυροκόµηση Στερεά Απόβλητα Ζ1 Τα αστικά απορρίµµατα που παράγονται να συλλέγονται καθηµερινά και να αποµακρύνονται σε τακτά διαστήµατα από τους κατάλληλους φορείς Ζ2 Η διαχείριση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. καθώς και δελτία αποστολής. µετά από επεξεργασία που περιλαµβάνει λιποσυλλέκτη.υπεδάφιων αγωγών να οδηγούνται στο σύστηµα επεξεργασίας. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Σε κάθε περίπτωση. 155680/8-3-2005 Εγκύκλιο του Υ. στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας. είτε θα υπόκειται σε περαιτέρω επεξεργασία εντός της µονάδας. Να ληφθεί µέριµνα ώστε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πλυσίµατος να µη γίνεται διασπορά υγρών αποβλήτων εκτός του χώρου του εργοστασίου.

τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου. µέσω κατάλληλα αδειοδοτηµένου συλλέκτη. η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του.Υ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το Π. σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της . Η.∆. 8668/2-3-07 (ΦΕΚ 287/Β) και τον Ν.∆. να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριµένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά µε τις συσκευασίες αυτές. Ζ3 Ζ4 Η διαχείριση των ρευµάτων αποβλήτων. κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει. σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Κ. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας. Ειδικότερα: • Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιµοποιούνται κατά τη λειτουργία της µονάδας. Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β). 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π∆ 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας. • Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά. τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω νόµου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύµα Προεδρικού ∆ιατάγµατος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. σύµφωνα µε τις διατάξεις αντίστοιχα των Π. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001). 24944/1159/30-606 (ΦΕΚ 791/Β). 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν. όπως ισχύει. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύµφωνα µε το Π. µε προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συµβληθεί µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης.Α. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει. • Η διαχείριση τω αποβλήτων από εκσκαφές. των χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων να γίνεται µέσω εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης. • Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο Π∆ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).∆. • Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισµού του εργοστασίου ή και των οχηµάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία µε καπάκι ασφαλείας.

είτε χρησιµοποιούνται ως καύσιµη ύλη.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ εταιρείας. Ζ9 Τα ακατάλληλα φρούτα θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και στη συνέχεια θα παραδίδονται σε κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή ή θα οδηγούνται σε αδειοδοτοµένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού ή σε µονάδα παραγωγής βιοαερίου ή σε άλλη ισοδυνάµου αποτελέσµατος διαχείριση. είτε διατίθενται σε µονάδες εκτροφής ζώων. είτε να διατίθεται για τη λίπανση των εδαφών. Προκειµένου για επικίνδυνα απόβλητα. για την παραγωγή καύσιµης ύλης ή για άλλη εναλλακτική διαχείριση. σε αδειοδοτηµένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού . Ζ8 Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας θα διατίθενται ως εξής: • Τα φύλλα από την διαλογή των ελιών µπορούν να διατίθενται για χρήση ως ζωοτροφή. Ζ7 Τα ρινίσµατα και τα ρετάλια των µετάλλων θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και θα διατίθενται σε εξειδικευµένη εταιρία ανακύκλωσης. για την παραγωγή φυτοχώµατος (compost).Υ. εφόσον αφυδατωθεί σε κλίνες ξήρανσης ή µε εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης. για επαναχρησιµοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία. Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων της επιχείρησης θα διατίθεται: 1. Στη συνέχεια είτε επαναχρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη.Π.Α. σύµφωνα µε την ΚΥΑ 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β). να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. • Η τέφρα που προκύπτει από την καύση του πυρηνόξυλου συλλέγεται και διατίθεται µε τα αστικά απορρίµµατα της µονάδας. Ζ5 Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους. Ζ10 Τα άδεια δοχεία µελανιών που θα προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία θα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους και θα παραλαµβάνονται από αδειοδοτηµένη εταιρία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η. Ζ11 Οι ποσότητες αδρανών που προκύπτουν από τις δεξαµενές καθίζησης των υγρών αποβλήτων θα επαναχρησιµοποιούνται σε ανάµιξη µε τα υπόλοιπα αδρανή υλικά. Ζ6 Τα πριονίδια µεταφέρονται µέσω συστήµατος απορρόφησης σε σιλό αποθήκευσης. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως ισχύουν. • Η ιλύς από τον πυθµένα των εδαφοδεξαµενών διατίθεται ως βελτιωτικό εδάφους κατόπιν αναµόχλευσης. σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 2. να συµπληρώνεται κατάλληλα το “Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων” σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις Κ. • Οι ελαιοπυρήνες διατίθενται σε πυρηνελαιουργία.

Η5 Η κατασκευή και λειτουργία των δεξαµενών αποθήκευσης βενζινών να ανταποκρίνονται στις τεχνικές διατάξεις του παραρτήµατος της ΚΥΑ οικ. Η3 Οι δεξαµενές αποθήκευσης υγρών καυσίµων να περιβάλλονται µε λεκάνες ασφαλείας. Η10 Για τις εργασίες βαφής θα πρέπει να χρησιµοποιούνται καµπίνες ειδικών . στο Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ………………………. Αιβ/8577/83 περί εργαστηρίων τροφίµων. 3.2/1988 (ΦΕΚ 550/Β) όπως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικότερα: • Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ΚΥΑ 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30-6-2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν. η κατασκευή και ο εξοπλισµός να καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.Υ. Η2 Απαγορεύεται η διάθεση χρησιµοποιηµένων λιπαντικών . που είναι απαραίτητη η αποµάκρυνσή του.α.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ (compost).Α. Η8 Η αποθήκευση χηµικών ουσιών θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µειώνονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. που χρησιµοποιούνται στις εγκαταστάσεις τυπογραφίας για τον καθαρισµό των κυλίνδρων να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα. 4. να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ. Η6 Απαγορεύεται η χρήση υλικών αµιάντου / αµιαντοτσιµέντου σύµφωνα µε την Κ. σε όσο το δυνατόν µικρότερες ποσότητες και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά δελτία δεδοµένων ασφαλείας. Η4 Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαµενών και του εξοπλισµού τους να ακολουθούν τις διατάξεις της ΚΥΑ 34628/85 (ΦΕΚ 799/Β) και Π7086/Φ5. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών. (MSDS) Η9 Παντός είδους υφάσµατα. Σε περίπτωση παρουσίας αµιάντου / αµιαντοτσιµέντου. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος. 82/2003 (ΦΕΚ 1045 Β) όπως ισχύει. των οποίων η σχεδίαση.ελαίων και γαλακτωµάτων στο έδαφος. εν όλω ή εν µέρει. Θα πρέπει τα χηµικά να αποθηκεύονται σε κλειστά βαρέλια.10245/713/97 (ΦΕΚ 311/Β). πανιά.∆. ανακυκλούµενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέµενος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 5. • Ο µηχανολογικός εξοπλισµός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν.Υ. 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β) όπως ισχύει. σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της νοµοθεσίας.Α. 44/87 (ΦΕΚ 15/Α). Ειδικές ∆εσµεύσεις Η1 Τήρηση των διατάξεων της Υ Α. στουπιά. στα επιφανειακά ύδατα και στο δίκτυο αποχέτευσης. Η7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της µονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της. κ.

Σχόλια (1) Η δέσµευση αυτή τίθεται υποχρεωτικά και θα πρέπει να καθορίζεται οπωσδήποτε το όριο θορύβου που θα πρέπει να τηρεί η εγκατάσταση σύµφωνα µε τον σχετικό πίνακα του Π∆ 1180 / 81 λαµβάνοντας υπόψη τη θέση της εγκατάστασης και το χαρακτήρα της περιοχής. όπως ισχύει. (3) Οι δεσµεύσεις Ε2-1 έως Ε2-9 αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης των επεξεργασµένων αποβλήτων και θα πρέπει να επιλέγεται τουλάχιστον µία από αυτές µε βάση πληροφορίες που δίνει ο φορέας κατά την υποβολή της Υπεύθυνης ∆ήλωσης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσδιορίζεται από την Αδειοδοτούσα Αρχή: • Ο επιφανειακός αποδέκτης. (2) Οι δεσµεύσεις Ε1-1 έως Ε1-4 αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης των αστικών λυµάτων και θα πρέπει να επιλέγεται τουλάχιστον µία από αυτές µε βάση πληροφορίες που δίνει ο φορέας κατά την υποβολή της Υπεύθυνης ∆ήλωσης. • Η Απόφαση καθορισµού των οριακών τιµών για τις µικροβιολογικές. (4) Η δέσµευση αυτή επιλέγεται εφόσον ο φορέας δηλώνει (είτε στο σχετικό ερωτηµατολόγιο είτε στην υπεύθυνη δήλωση) ότι θα διαθέτει τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης σε επιφανειακό αποδέκτη. ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή / και του υπόγειου υδροφορέα. οι οποίες να είναι κατασκευασµένες για να συγκρατούν ατυχηµατικές διαρροές.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ προδιαγραφών και τα φίλτρα που χρησιµοποιούνται σε αυτές µετά το τέλος κύκλου ζωής τους και τα δοχεία χρωµάτων και διαλυτών να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύµφωνα µε την διαδικασία της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β). • Η ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψίας και ελέγχων. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να αποµακρύνονται µε την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία. Η11 Οι δεξαµενές αποθήκευσης χηµικών και καυσίµων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου. . χηµικές και άλλες παραµέτρους και της κατ’ ελάχιστο απαιτούµενης επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων πριν από τη διάθεση τους. κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

Α6. Γ2. Α3. Γ5 προϊόντων αµύλου 10.4 φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών Παραγωγή 10. Β2. Γ4. Z12 Ζ1. ∆8 ∆1. Z12 Ζ1. Ζ3. Ε2.6 Α7. ∆5. Ζ12 Ζ1. Α7. Ε2 Ζ1. Ε2 Ε1. Ζ9. Α4.7 ∆1. ∆4. Ε2 Ε1. Ε2 Ζ1. ∆5. Α6. Α8 Α1. Α5. Α2. ∆2. Ζ2. Γ4. Β4 Γ1 Β1. ∆3. Α1. Α5. γαλακτοκοµικών Παραγωγή Α1. ∆9 ∆1. ∆6. ∆6. Ε3. Β2. ∆2. Α8 προϊόντων 10. Β3. Α8 ∆1. Γ3. ∆5. Α8 Α7. Η7 Η7 Η7 Η7 Η1. ∆2. ∆3. Α8 Β1. ∆5. Β4 Γ1 ∆1. Β4 Γ1 Β1. Α7. Ζ3. Α5. Γ2. Α3. Α2. Ζ2. Α6. Β2. Α3. ∆4. Ε1. ∆5. ∆3. Ε4 Ε1. Α6. Α2. Α4. ∆4. ∆4. Α2. Α6. ∆2. ∆1. Α7. Z12 Ζ1. Α8 Β1. Ζ2. ∆5. ∆4.5 Α1. Ζ2. Β2. Β4 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και Α1.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ Πίνακας 2.3 συντήρηση και φρούτων και λαχανικών Παραγωγή 10. Β4 Γ1 Β1. ∆2. Α4. Α6. Α3. ∆1. Ζ8. Ζ2. προϊόντων αλευρόµυλων. Ζ3.1 Θόρυβος Αέρια Απόβλητα Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Ειδικές ∆εσµεύσεις και συντήρηση και Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κρέατος παραγωγή Α1. ∆2. Γ3. ∆3. Α3. Ζ2. ∆2. Β2. Β1. Ε1. Z12 Η7 µαλακίων Επεξεργασία 10. ∆4. Ζ3. Β4 Γ1 Β1. Ε1. Α4. Α4. ∆3. Α3. ∆6. Α2. Β2. ∆6. Α4. ∆6 Ε1. Α5. Ζ3. Β2. Ε2 Ζ1. Ε2. Β3. ∆3. Α2. Ζ3. Z12 Η7 προϊόντων κρέατος Επεξεργασία 10. Οικονοµικές ∆ραστηριότητες ΣΤΑΚΟ∆ 2008 ∆ραστηριότητα Γενικές ∆εσµεύσεις Επεξεργασία 10. Η7 . ∆6. Ζ8. παραγωγή αµύλων και Α7. καρκινοειδών και Α1. ∆4. Α3. Α4. ∆5. Α2. Γ1. Α5. Α5. Β4 Γ1. Ζ2.2 και συντήρηση ψαριών. ∆3. Α5. Α6. Ζ3.

Γ4. Ζ3.8 ∆ραστηριότητα Γενικές ∆εσµεύσεις αλευρωδών προϊόντων Α7. Γ2. Α3. Γ3. Ε2 Ε1. Γ3. ∆5. Α6. Α3.9 ∆1. Ζ3. Α2. Α5. Γ2. Α3. Α2. Α7. Ζ5. ∆2. ∆2. Γ2. Ζ12 Ζ1. Γ4. Β4 Γ1. Ζ12 Ζ1. ∆6. Α7. Ε2 Ε1. Α2. Ζ12 Η4. ∆8. Β3. Α6. Γ3. Α4. Ζ2. ∆2. ∆2. ∆6. Ζ4. Η8 Η4. ∆6. ∆5. Η8 . Α2. Ζ2.3 Α1. Ε2 Ε1. ∆2. Η8 Ε1. ∆8. ∆8 Γ5 Τελειοποίηση (φινίρισµα) Θόρυβος Γ1. B4 Β1. ∆3. Α4. Γ5 Β2. Η8 Η4. Α8 Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών Α1. Α8 Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας Γ5 Β1. Α3. Α3. Β3.9 Α1. ∆9 ∆1. ∆4. Γ4. Γ3. Α6. Α6. Ζ12 Η1. Ζ3. Β3. Η7. υφαντουργικών Α7. Ε2 Ζ1. Α4. ∆5. Α6. Α4. ∆4. Γ1. ∆6. Α3. ∆3. Η4. Β4 Β1. Ζ12 Ζ1.2 Α1. Α2. Α3. Α5. Ζ3. Γ1 Β2. ∆8 Γ1. κλωστοϋφαντουργικών υλών Α1. Γ3. ∆2. Η7. Ζ3. ∆4. Ε2 Ε1. Α5. Β2. Β4 ∆1. Η7 Ε1. Ζ2. Α4. Ζ4. Α5. Β3. Α2. Η7. ∆8. Στερεά απόβλητα Ειδικές ∆εσµεύσεις Ζ12 Ε1. ∆3. Β3. Ζ2. Α8 Παραγωγή 10. Α2. Β4 Γ1. Α8 ζωοτροφών 11 12 Α1. Ποτοποιία Παραγωγή Α7. Γ4. ∆5. Ζ12 Ζ1. Β3. ∆3. Β4 Αέρια Απόβλητα Υγρά απόβλητα ∆6. Β2. Ε2 Ζ1. Γ1 Γ5 Β2. Α3. Ζ3. ∆5. Β3. Η7 Η7 Ε1. Α4. ∆3. ∆6. Α5. ∆9 ∆1. ∆8 ∆1. Γ2. Α6. Ζ3. Α8 και νηµατοποίηση Α1. ∆8 ∆1. ∆6. ∆2. Α4. ∆4.1 Α7. Η8 Η4. Α8 Παραγωγή Α1. Α2. Ζ4. ∆4. Ζ2. Ζ2. Γ4.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ ΣΤΑΚΟ∆ 2008 10. Α5. Ζ5. Γ2. Ζ4. παρασκευασµένων Α7. Α6. Ζ3. Ε2 Ζ1. Α5. Α6. Γ4. Α8 προϊόντων καπνού Προπαρασκευή 13. Ε2 Ζ1. Α5. Ζ5. ∆3. Α4. ∆9 ∆1. Ζ12 Η1. Γ3. ∆2. Η7. ∆5. Β2. ∆1. ∆3. Γ5 Β2. Γ2. άλλων ειδών διατροφής Α7. ∆4. Β4 13. Β2. Α8 υφαντικών ινών Ύφανση 13. ∆5. ∆6 Γ5 προϊόντων 13. ∆3. ∆4. ∆4. Β4 Β1. Γ1.

Α5. ∆3. Ε1. ∆6 Ε1. Γ4. Γ3. Α3. ∆2. ∆9 ∆1. Γ5 ∆1. Β4 Γ1. υποδηµάτων Α7. Α7. Γ2. Β4 Στερεά απόβλητα Γ5 Ζ1. ∆6. Α8 Α1. Γ3. Γ1. Ζ12 Η10 σαγµατοποιίας٠ κατεργασία και βαφή γουναρικών 15. Ζ12 Ζ1. ∆2. Ζ2. Ζ3. ∆5 Ε1. Ζ2. ∆5. Γ2. Γ4.1 ένδυσης. Α4. Γ5 Β2. ∆9 Ε1. Η7. Α6. Ε2 Ζ1. ειδών σελλοποιίας και Α1.1 Κατασκευή Α1. ∆3. Α6. ∆1. Η7. Γ4. Γ4. Γ3. Α8 Β2. Ε2 Ε1.3 Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ Α1. Α6. Β2. Β3. πλάνισµα Α1. Ζ5. Α4. ∆5. Γ2. Ζ12 Ζ1. ∆5. Η4. Α2. Α8 Θόρυβος Γ5 Β1. Ζ12 Η4.2 16. Α5. ∆6. Α2. Β4 Γ1. Η8 Η4. Α3. Ε2 ∆1. Η4. ∆4. Ζ4. Γ4. Ζ2. Β4 Γ1. Α3. ∆6 Ε1. Α6. Η8 Η4. Ε2 Γ5 Β1. ∆3. ∆3. ∆4. Ζ3. ∆3. Α4. Α2. ∆3. Β2. Α7. Α8 Κατασκευή 14. Α2. Α5.1 τσαντών. Η8. ∆2. Β4 Αέρια Απόβλητα Υγρά απόβλητα ∆6. Γ3. Α3. Α3. Η7. Α3. Γ4. Η8 Η4. ∆5. . 15.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ ΣΤΑΚΟ∆ 2008 ∆ραστηριότητα Γενικές ∆εσµεύσεις προϊόντων Α7. Α8 Πριόνισµα. Η8 Κατεργασία και δέψη δέρµατος٠ κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών). Α7. Γ2. Ζ4. Ε2 Ζ1. Α7. Β2. Α2. Α6. ∆6. Ζ12 Ζ1. Ζ3. Ζ2. ∆9 Γ1. Α6. Α2. ειδών εκτός από γούνινα ενδύµατα 14. Γ3. ∆7. Α4. Η8 . ∆2. Γ2. Ε2 ∆1. Ζ4. Α5. Ζ3. Ζ5. ∆5. Ειδικές ∆εσµεύσεις Ζ5. ∆2. Ζ3. Α4. Α5. ∆8. Α5. Β2. Α4.2 Κατασκευή γούνινων ειδών Α1. Ζ3. ∆1. Γ2. ∆7. Α8 Κατασκευή 14. ∆2. Ζ2. Ζ12 Γ5 Β1. Γ3. Β4 Γ1. Ζ2.

∆2. βασικών προϊόντων. ∆9 Ειδικές ∆εσµεύσεις Ζ5. Γ2. Α4. ∆6. Ζ12 Η10 Ζ1. Ζ12 Ζ1. ∆3. Η7. Α4. Α3. Η9 Η4. Α8 Β2. ∆5. ∆7.2 Α1. Γ4. Α5. ∆2. ∆3.1 Α1. ∆3. Β3. Ε2 Β2. Ζ2. Ζ5. ∆4. ∆5. ∆6. Α4. Α8 Εκτυπωτικές 18. Α8 (κωκοποίησης) 20. Β3. ∆9 Γ5 και σπαρτοπλεκτικής χαρτοπολτού. Β4 Παραγωγή 17. Α3. Ζ4. Η5. Α8 Γ5 Κατασκευή προϊόντων 16. ∆9 ∆1. Η8. Γ2. Α2. Ζ12 Ζ1. Ζ12 Β2. ∆6. Γ4. Ζ3. Ε2 Ε1. ∆8. Α3. Γ3. ∆9 Ε1. Ε2 Β4 Γ1 ∆1. Η8 Η4. Β4 Γ1 Β2. Ζ4. Α5. Α3. ∆5. Β3. ∆8 Ε1. Ζ5. ∆4. προεγγεγραµµένων Α7. ∆3. Γ4. Γ3. Ζ7. Η5. Ζ10. ∆4. Α5. ∆7. Α3. Ζ5. Η3. Ε2 Γ1 ∆1. Η3. Ζ2.2 Κατασκευή ειδών από Α1. Α8 δραστηριότητες Αναπαραγωγή 18. Α7. Α4. και Α1. Ζ5. ∆2. Α8 Γ1. Α2. ∆1. Η4. Ζ6. Α4.1 Α1. Ζ5. Ζ3. Α4. Ζ12 Ζ1. Στερεά απόβλητα Ε1. Α6. ∆4. Α6. Ζ2. ∆8. Η4. Α5.∆9 Ε1. Ε2 Ε1. Α2. Ζ6. Β4 17. ∆2. Γ5 χαρτονιού Β2. Ζ10. Ζ4. ∆7. Γ1. Α6. κατασκευή χαρτιού και Α7. και ειδών καλαθοποιίας Α7. Ζ12 Η4. Α3. Γ4. Γ5 ∆1. Α8 µέσων Παραγωγή 19. Α2. ∆2. Β4 Αέρια Απόβλητα Υγρά απόβλητα ∆7. Γ3. Β3. ∆7. χαρτί και χαρτόνι Α7. Α5. Α6. Ζ3. Η8 Η4. Ζ12 Η6. Ζ4. ∆3. ∆3. Α3. ∆2. Α6. Ζ3.2 από ξύλο και φελλό Α1. Α2. ∆4. Η8 Ζ1. Ε2 Ε1. Γ2. ∆8. ∆4. Β4 ∆1. Γ3. Α2. Ζ12 Η7 Ζ1. Θόρυβος Γ1. ∆2. Η8. ∆5.1 και συναφείς Α7. ∆3. Α7.1 προϊόντων οπτανθρακοποίησης Παραγωγή χηµικών λιπασµάτων Α1. Ζ3. Η7. Ζ3. Ζ3. Α2. Η7. Ε2 Ζ1. Β4 Γ1. ∆8. ∆8 Γ2. Η4. Ζ2. Α6. ∆9 ∆1. Α4. Ζ10. ∆5. ∆6. Β3. Η10 . Η7.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ ΣΤΑΚΟ∆ 2008 ∆ραστηριότητα Γενικές ∆εσµεύσεις και εµποτισµός ξύλου Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας Α7. ∆7. Α8 Β2. Α6. Ζ4. Α5. Α5.

Ζ3. ∆6. Η10 Ζ1. Α7. Η4. προϊόντων καθαρισµού 20. Β3. Ε2 µελανιών τυπογραφίας και µαστιχών Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών. Ζ5.2 παρασιτοκτόνων άλλων και αγροχηµικών Α1. ∆5. Α7. ∆4. ∆8. Α2. Η7. πλαστικών Θόρυβος Αέρια Απόβλητα Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Ειδικές ∆εσµεύσεις Ζ1. Α5. Α8 Β2. Α7. Η10 Ζ1. βερνικιών 20. Β4 Γ1. Α4. Η8.4 και στίλβωσης. Γ5 ∆1. Ζ3. Ζ5. Β4 Γ1 ∆1. ∆9 Ε1. Ε2 παρασκευασµάτων καλλωπισµού 20. Α5. ∆7. Η10 Ζ1. Α3. Ζ12 Η6. Γ4. Α3. Ζ12 Η7. Α2. Ζ12 Η6. Α7. Γ2. ∆8. Ζ5. Γ5 προϊόντων ∆1. Α5. ∆8. ∆2. Α5. Α2. Α4. ∆7. ∆5. Η11 Γ5 και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς µορφές Παραγωγή 20. Η3. Η7. ∆3. Γ3. Α4. επιχρισµάτων. Ζ4. Α8 Β2. ∆4.5 Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων Α1. Γ3. Β4 Γ1. ∆5. αρωµάτων και Α1. Η4. Α3.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ ΣΤΑΚΟ∆ 2008 ∆ραστηριότητα αζωτούχων Γενικές ∆εσµεύσεις Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ενώσεων. Ζ12 Η6. Β4 Γ1 Β2. ∆7. Γ4. Η5. Ζ4. ∆3. Ε2 Παραγωγή χρωµάτων. Ζ3. ∆6. ∆6. ∆7. Η3. Α3.3 και παρόµοιων Α1. Ζ2. Β3. ∆9 Ε1. ∆3. Α2. Γ2. Ζ3. Α6. ∆2. Ζ5. ∆2. Ζ2. Α4. Α8 ∆1. Ζ2. ∆8. Η5. ∆3. Ζ4. ∆4. Β3. Α6. ∆5. Ε2 . Η4. ∆6. Α8 B2. Η4. Β3. ∆9 Ε1. Ζ4. ∆2. Η3. Η5. Ζ2. ∆4. Η3. Α6. ∆9 Ε1. Η7. Α6. Η5.

Α7. ∆2. Η7. Γ3. ∆3. Α5. Β4 Γ1 Β2. Γ5 Β1. Ζ3. Α3. ∆8 Γ1. Α4. Α5. Η4. Η8 Ζ1. Α6. ∆8. Ε2 Ζ1. ∆8 Υγρά απόβλητα Ε1. ∆3. Ε2 Ζ1. ∆1. Α2. Γ4.2 φαρµακευτικών σκευασµάτων Κατασκευή προϊόντων 22. Α7.1 από ελαστικό (καουτσούκ) 22. προϊόντων από γυαλί Α7. ∆4. Ζ12 Ε1. προϊόντων Α7. Β3. Ζ4. Ζ3. Α6. Γ5 Β2. Ζ11. ∆3. ∆5. Ζ3. Γ4. ∆4. Η5. Γ2. Η11 Ζ1. Β3. ∆5. Ζ5. Ζ12 Η8. ∆8. Α4. ∆2. Η4. Α8 Παραγωγή 21. Α6. ∆4. Ζ12 Ε1. Α8 Α1. ∆3. ∆7. Γ1.2 23. Η8 . ∆2. ∆4. ∆2. Ε2 Ζ1. ∆4.6 ∆ραστηριότητα Παραγωγή συνθετικών Α1. Γ4. Α4. ∆3.3 Γενικές ∆εσµεύσεις Κατασκευή πλαστικών Α1. Η7. Ε2 Στερεά απόβλητα Ειδικές ∆εσµεύσεις Ζ1. Ζ2. Β4 Γ1. Η5. Α6. ινών Α7. Ζ12 Ζ3. ∆5. Ζ4. Β3. Ε2 Ζ1. Α4. Α5. Α5. Α8 Παραγωγή δοµικών υλικών από άργιλο Α1. ∆1. Γ4. Α6. Ζ12 Ε1. Α3. ∆4. Γ3. Ζ3. Α4. Β4 Αέρια Απόβλητα ∆1. Η4. Ζ5.1 βασικών φαρµακευτικών προϊόντων Παραγωγή 21. Α6. Ζ2. Β4 Γ1 Β2. Γ2. Α8 Α1. Γ3. ∆6. Α8 Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας Β2. Γ2. Α4. Γ2. ∆2. Α2. ∆2. ∆5. Ζ12 Η7. ∆6. Α5. Α8 Κατασκευή γυαλιού και Α1. Β2. Α2. Β4 Θόρυβος Γ1. Α3. Ζ4. Α3. Γ4. Β3. Γ3. προϊόντων Α7. Ζ2.1 23. Α7. Γ5 Β2. Ζ12 Η8. Ζ5. Ζ3. Α5. Ζ2. Η3. Η4. Ε2 Ε1. Γ5 Β1. Γ4. Α6. ∆8 ∆1. ∆2. Γ5 Β1. ∆9 ∆1. Α3. Η11 Ζ1. ∆9 ∆7. Α2. Β2. Α3. Ζ4.2 23. Η7. Β2. Β3. Ζ5. Γ3. Γ2. Γ3. ∆2.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ ΣΤΑΚΟ∆ 2008 20. Α8 Παραγωγή πυρίµαχων Α1. Α2. ∆7. Ζ3. ∆3. Α3. Β4 Γ1. Α2. ∆8. Α3. ∆5. ∆7. ∆3. ∆5. ∆4. Α5. Γ2. Β4 ∆6. Ε2 Ε1. ∆4. Α5. Α2. Α2. ∆3. Β4 ∆1. Η5. Ζ3. Α8 Α1. ∆9 ∆1. ∆9 ∆1. Ε2 Ε1. Α6. Α4. ∆5. Ζ12 Ε1. ∆5 Γ1. Β3. Α4. Α7.

Α8 και εξαρτηµάτων συναφών Ζ1. Ζ7. ∆3. µε καθορισµένη µορφή Α7. ∆3. κοίλων ειδών Α1. Α2. Γ5 Β2. Α5. Α8 Α1. Ε2 Ε1. ∆8 ∆1. Ζ12 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων. Α7. Ζ12 Ζ1. ∆5. Α3.2 αγωγών. Α7. ∆8 ∆1. Ζ3.4 άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραµικής 23. Γ3. Α4. 24. ∆4. ∆8 Ε1. Α4. ∆8 Ε1. Α4. Ζ11. Α8 Β2. Γ4. Β3. Α7. Β4 Γ1. Α7. Ζ3. Ζ3. Γ3. ∆5. Ε2 Ζ1. ∆2. Γ2. ∆2. Α2. Α3. Α6. Γ2. Α3. Γ4. 23. Α3. Ζ12 Ζ1. Ζ3. Β4 Γ1. ∆5. ασβέστη και γύψου Κατασκευή προϊόντων 23. Β3. Α5. Α6. Β3. Α5. ∆5.7 µορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων Παραγωγή 24. Γ5 Β2. ∆3. Β4 Γ1. Ζ12 Ζ1. ∆3. Γ2. ∆2. ∆4. Α5. Ζ11. ∆5. ∆3. Ζ12 Ειδικές ∆εσµεύσεις . Β4 Γ1 ∆1. ∆3. Α4. Α2. Β3. ∆2. Α7.1 σιδήρου και βασικού χάλυβα και σιδηροκραµάτων Α1. Α5. ∆2. Γ3. Α6. Β4 Γ1 ∆1.6 από σκυρόδεµα. τσιµέντο και γύψο Κοπή. Α8 Α1. Γ2. Ζ12 Ζ1. Ζ3. ∆8 ∆1. Γ4. Α2. Α8 Α1. Ζ11. Β3. Α6. Α2. Γ5 Β2.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ ΣΤΑΚΟ∆ 2008 ∆ραστηριότητα Γενικές ∆εσµεύσεις Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας Θόρυβος Αέρια Απόβλητα Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Γ5 Κατασκευή 23. Α6. ∆4. Ε2 Ε1. ∆2. Ε2 Β2. ∆8 Ε1. Ε2 Β2. Α3. Β3. Β4 Γ1. Α2.5 Παραγωγή τσιµέντου. ∆5. Α8 Α1. Ζ7. ∆4. Γ5 ∆1. Γ3. Α4. Γ4. . Α5. Α6. Ε2 Ε1. Α4. Α3.Ζ3.

Ζ3. ∆2. Β4 Γ1. Ε2 Β2. ∆3. Α2. Α6. Ζ7. Α3. ∆3.4 Κατασκευή όπλων και Α1. Β4 Γ1 ∆1. Ζ7. Ζ12 Ζ1. Α4. ∆5 Ε1. Γ5 Ζ1. δεξαµενών και δοχείων Α1. Α8 δοµικών µεταλλικών προϊόντων Κατασκευή µεταλλικών 25. Ζ3. Α2. Α4. ∆2. Ζ7. ∆8 Ε1. πρωτογενούς Α7. Α4. Ε2 Β2.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ ΣΤΑΚΟ∆ 2008 ∆ραστηριότητα Κατασκευή 24. Α7. Β4 Γ1 ∆1. Α2. ∆2. Α2. Ζ12 Ζ1. Ζ12 Η10 . πυροµαχικών Α7. Γ2. Ε2 Ζ1. Ε1. Α3. ∆2. 25. Ε2 Β2. Γ3. Ζ7. ∆5. ∆2. Ε2 B2. ∆8 Ε1. Γ4. Α5. Β4 Γ1 ∆1. Α8 Β2. ∆5. Α8 Ζ1. Ζ7. Χύτευση µετάλλων Κατασκευή Α7. Ζ7. Α4.3 Γενικές ∆εσµεύσεις Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας Θόρυβος Αέρια Απόβλητα Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Ειδικές ∆εσµεύσεις άλλων προϊόντων Α1. Α3. Ζ12 κεντρική θέρµανση 25. Α8 Β2. ∆2. Ζ3. Ζ3. ∆8 Ε1. ∆5. Β3. Ζ3. Α3. Α3. Α4. Ε2 ∆1. ∆3. Β4 Γ1 ∆1. Α5. Α7.1 Α1.2 ντεπόζιτων.4 Παραγωγή βασικών πολύτιµων µετάλλων και άλλων µη Α1. Α2. Α2. ∆8 Ε1. Β4 Γ1 ∆1. Α3. ∆3. Α8 Ζ1. ∆8. Ζ7. Β3. Α6. ∆5 Ε1. Α4. Ζ12 επεξεργασίας χάλυβα 24. Α5. Α5. Ε2 Β2. ∆5. Α3. Ζ12 σιδηρούχων µετάλλων 24.3 µε εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την Α1. Α6. Ζ3. Ζ12 Κατασκευή ατµογεννητριών. Β3. Β3. ∆3. Α5. Α4. Α7. ∆3. Α8 Α1. Α6. ∆3. Α7. Α8 Ζ1. Α5. ∆2. Α5. Α6. Α6. Α2. Β3.5 25. Β4 Γ1 ∆1. ∆5. Α6. Ζ3.

∆2. Α8 Ζ1. Α5. και Α7.2 υπολογιστών περιφερειακού εξοπλισµού και Α1. και Α7. Β4 Γ1 ∆1. Α6. Α4. ∆3. Β4 Γ1 ∆1. Α6. Α8 Ζ1. Ε2 Β2. Α2. ∆8 Ε1. Ζ3. Ζ7.5 ανισόπαχη τύπωση και µορφοποίηση µετάλλων µε Α1. ∆3. Α8 πλακετών Κατασκευή ηλεκτρονικών 26. ∆5 Ε1. Α5. Α7. ∆8 Ε1. Β4 Γ1 ∆1. Ε2 Ζ1. Ζ3. Ε2 Β2. Α3. Α6. Ζ3. Α8 Β2. Γ2. Α7. ∆2. Α5. ∆2. ∆2. ∆5. Α6. Ζ12 Κατασκευή 26. Α2. Ζ12 Β2. κοίλανση.7 µαχαιροπήρουνων. ∆3. ∆2. Α4. Α5. Ζ12 Η10 σιδηρικών 25. Α4. ∆3. Ζ3. 25. Α7. Ζ3. Ζ7. ∆5 Ε1. Ε2 Γ5 έλαση٠ Ζ1. Α6. Β3. Α7. ∆2. Α3. Α5. Β4 Γ1 ∆1. Α8 Η10 . Γ3. Α3.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ ΣΤΑΚΟ∆ 2008 ∆ραστηριότητα Γενικές ∆εσµεύσεις Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας Θόρυβος Αέρια Απόβλητα Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Ειδικές ∆εσµεύσεις Σφυρηλάτηση. Α2. Β2. ∆3. Α3. Ζ12 Ζ12 Η10 Κατασκευή 25. Α4. Γ4.9 Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων Α1. Α2. Ε2 Β2. ∆5 Ε1.6 και επικάλυψη µετάλλων٠ µεταλλοτεχνία Α1. Β3. Β4 Γ1 ∆1. Α8 Ζ1. Α5. ∆1. Α4. εργαλείων Α1. Ζ3. Ε2 Ζ1. Α4. Ζ12 Η10 κονιοµεταλλουργία Κατεργασία 25. ∆3. Β4 Γ1. Α2. ∆5. ∆5 Ε1. Α2. Ζ7. Ζ7. Α3. Α6. Α3.1 ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων Α1.

Α6. ∆3.6 και ηλεκτρονικών Α1. Α6. ∆3. Α2. Ζ3. Ζ12 Β2. Β4 Γ1 ∆1. Α5.4 ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης Κατασκευή και 26. Α4. Α5. ∆2. ∆5 Ε1. Β4 Γ1 ∆1. Α8 κατασκευή ρολογιών Κατασκευή ακτινολογικών 26. Α7. ∆3. Ε2 Ζ1. Ε2 Ζ1. Ζ12 Β2. Α6. Ζ3. Α3. Ε2 Ζ1. Ζ12 Β2. Ζ3. Α4. ∆2. Α2.7 οργάνων οπτικών και φωτογραφικού Α1. Ε2 Ζ1. Β4 Γ1 ∆1. Α4. δοκιµών και πλοήγησης٠ Α1. ∆2. Α3.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ ΣΤΑΚΟ∆ 2008 26. ∆5 Ε1. Α2. Α2. Α5. Ζ3. ∆2. Α7. Α6. επικοινωνίας Α7. Α7. Α3. Β4 Γ1 ∆1.5 Α1. Ζ12 οργάνων συσκευών µέτρησης. Α5. Α5. ∆2. Α7. ∆5 Ε1. Ζ12 Β2. ∆3. Α2. Α3. Α8 εξοπλισµού Κατασκευή 26. Α4. Α4. Α8 και θεραπευτικής χρήσης Κατασκευή 26. Ε2 Ζ1. Ζ3. ∆5 Ε1. Ζ12 Β2.3 ∆ραστηριότητα Γενικές ∆εσµεύσεις Κατασκευή εξοπλισµού Α1. Α3. ∆2. Α8 Κατασκευή 26. Α4. ∆5 Ε1. Α6. Α3. Α6. Α8 Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας Θόρυβος Αέρια Απόβλητα Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Β2. ∆3. ∆3. Α5. µηχανηµάτων ιατρικής Α7. Β4 Γ1 ∆1. Ε2 Ζ1. ∆5 Ε1. Α2.8 µαγνητικών οπτικών µέσων και Α1. Α8 Ειδικές ∆εσµεύσεις . Ζ3. Β4 Γ1 ∆1.

Ζ3. Α4.9 28. 27. Α5. ∆3. Α6. Α2. ∆3. ∆5 Ε1. Α7. Β4 Γ1 ∆1. Ε2 Ζ1.3 καλωδιώσεων και εξαρτηµάτων Α1. Α5. Ε2 Ζ1. ∆5 Ε1.2 στηλών και συσσωρευτών Α1. Α7. Α8 άλλου Α1. Α8 Κατασκευή Α1. Ε2 Ζ1. Α6. Α3. ∆2. Ε2 Ζ1. ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισµού 27. Α6. Α5. Α3. ∆2. Α4. Ζ3. διανοµής ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύµατος Κατασκευή ηλεκτρικών 27. Α5. Α3. Α6. Β4 Γ1 ∆1. Ζ3. Α6. Ζ3. ηλεκτρικού εξοπλισµού Α7. Α2.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ ΣΤΑΚΟ∆ 2008 ∆ραστηριότητα Γενικές ∆εσµεύσεις Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας Θόρυβος Αέρια Απόβλητα Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων. Α5. Β4 Γ1 ∆1. ∆5 Ε1. Β4 Γ1 ∆1.1 ηλεκτρικών Α1. Α4. Α8 Β2. Ε2 Ζ1. ∆2. Β4 Γ1 ∆1. Ζ12 Β2. Α8 καλωδίωσης Κατασκευή 27. ∆3. ∆2. Α7. Ζ12 Β2. Β4 Γ1 ∆1. Ζ12 Β2. µετασχηµατιστών συσκευών και και Α7. Ζ3. ∆2. ∆2. Ε2 Ζ1. Ζ12 Β2. Ζ3. ∆3. ∆5 Ε1. Ειδικές ∆εσµεύσεις . ηλεκτρογεννητριών. Α6. Ζ3. ∆3. ∆3. Ζ12 Β2. Α2. Α3. Ζ7. Α6. Α2. ∆3.5 27. ∆2. Α8 Κατασκευή 27.4 Α1. Α2. Α3. Ε2 Ζ1.1 Κατασκευή οικιακών συσκευών Κατασκευή Α7. ∆5 Ε1. Α4. Α3. Α8 Α1. Ζ12 Β2. Α4. ∆5 Ε1. Α2. Α5. Α4. Β4 Γ1 ∆1. ∆5 Ε1. Α2. Α3. Α5. Α4.

Ε2 Β2.3 και δασοκοµικών µηχανηµάτων Α1. Α4. Α7. Α8 κατασκευή ρυµουλκούµενων Α1. Α5. Β4 Γ1 ∆1. ∆3. Α3. ∆2. Α6. Α5.1 Α1. ∆2. µορφοποίησης µετάλλου και Α7. ∆3.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ ΣΤΑΚΟ∆ 2008 ∆ραστηριότητα µηχανηµάτων Γενικές ∆εσµεύσεις γενικής Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας Θόρυβος Αέρια Απόβλητα Υγρά απόβλητα Α7. Α6. και Ζ1. Ζ12 Κατασκευή µηχανηµάτων 28. Α2. Α8 Στερεά απόβλητα Ζ12 χρήσης Κατασκευή 28. Ζ12 εργαλειοµηχανών 28. ∆2. ∆3. Α6. Α3. Ζ7. µηχανοκίνητων Α7. Α8 οχηµάτων Ζ1. Ζ3. Α8 Ζ1. ∆5 Ε1. Α5. Ζ7. Α4.2 για µηχανοκίνητα οχήµατα. Α7. ∆5 Ε1. Α8 Α1. Α3. ∆2. Ζ7. Α2. Ζ12 Κατασκευή αµαξωµάτων 29.4 Α1. Ζ7. Β4 Γ1 ∆1. Α2. Α2. Α5. Α3. Ζ12 Ζ1. Ε2 Ζ1. ∆3. Β4 Γ1 ∆1. Α7. Α5. Α4. Α3. Α6. Α8 Α1. Ζ3. ∆5 Ε1. ∆5 Ε1. Β4 Γ1 ∆1. Ζ3. Ε2 Β2. ∆2. Α3. Β4 Γ1 ∆1. Β4 Γ1 ∆1. Α2. Α4. Ζ3. Α8 Β2. Ε2 Β2. Ε2 Β2. Α6. ∆3. Α4. ∆5 Ε1. Α4.9 Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης Κατασκευή 29. Ζ7. Ζ3.2 άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης Κατασκευή γεωργικών 28. Ε2 Β2. ∆3. Α6. Α7. Α2. Α5. ∆5 Ε1. ∆2. Ζ3. Ζ12 Ζ1. Ζ7. Ζ12 Ειδικές ∆εσµεύσεις .

Ε2 Β2. ∆5 Ε1. Α1. ∆2. Γ2. ∆2. Α6. Α3. Ζ3. Ε2 Ζ1. ∆5. Γ2. ∆2. ∆5. Α6. ∆5 Ε1. ειδών Α7. Α2. Ζ6. Α4. Α4. Α4. Ζ7. Α2.1 Α1. ∆3. Α5. Ζ3. Β3. Α8 Κατασκευή παιχνιδιών Α1. Α3. ∆3. Β3. Β4 Γ1 ∆1. Α2.3 32. Ζ12 Γ5 Β2. οργάνων Α7. Α5. Α4. Ζ1. Α6. ∆3. Β4 Γ1 ∆1. Ε2 Ζ1. Α2. ∆3. Α5. ∆2. ∆3. ∆3. ∆5. Α8 Κατασκευή αθλητικών Α1. Ε2 ∆1. Γ5 Η10 . Β4 Γ1 ∆1. Α3. Ε2 Β2. ∆8 Ε1. Ζ3. Α5. Β3. Β4 Γ1 ∆1. Α3. Α8 µεταφορών 31 Α1. ∆2. Α8 Ζ1. Α6. Ζ12 Η10 Κατασκευή κοσµηµάτων. 32. Α8 Β2. Ζ7. ∆3. πολύτιµων αντικειµένων και Α7. Α3. Ζ12 συναφών ειδών 32. Ζ3. ∆2. κάθε είδους Α7. Γ4. Ε2 Β2. Β4 Γ1. Γ3. Ζ3. ∆8 Ε1. Γ4. Ζ12 Ζ12 Ζ1. Α8 Ζ1. Α4. Γ3.3 εξαρτηµάτων για µηχανοκίνητα οχήµατα Κατασκευή 30 λοιπού εξοπλισµού Α7. Η10 Ζ12 Ζ1. Α2. Ζ7. Ζ7. Α2. Α8 Α1. Κατασκευή επίπλων Α7. Α4. Ζ3. Ζ3. Α4. ∆8 Ε1. Α3.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ ΣΤΑΚΟ∆ 2008 ∆ραστηριότητα Γενικές ∆εσµεύσεις Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας Θόρυβος Αέρια Απόβλητα Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Ειδικές ∆εσµεύσεις ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων Κατασκευή µερών και 29. Α6. Β4 Γ1. Ε2 Β2. Α6. ∆5. ∆5 Ε1. Α3. Α5. Α2. ∆8 Ε1. Β3. Β2.2 32. Α5.4 Κατασκευή µουσικών Α1. Α5. Ζ12 ∆1. Α6. Α7. ∆2. Β4 Γ1 ∆1.

Β3.δ. Α2. Α1. Ζ3. Β4 Γ1 ∆1. ∆2.2 βιοµηχανικών Α1. Α8 Συλλογή. ∆5. Α6. Α6. Α6. Α3. Α6. Α3. µηχανηµάτων και Α7. Ζ12 Β2. ∆5 Ε1. Ζ2. Ε2 Ζ1. ∆5 Ε1. Ζ4. Ε1. Ζ3. Ε2 Ζ1. Α2. Α4. Ζ2. Α3. Ζ7. επεξεργασία 38 και διάθεση απορριµµάτων· ανάκτηση υλικών Α1. Β4 Γ1 ∆1. Α4. ∆3. Α6. Α5. Α6. Ε2 Β2. Ζ12 Β2. Α8 Ζ1. Α8 Β1. Β4 Γ1 ∆1. ∆2. Ζ12 Β2. Α4. Α8 Β2. Ε2 ∆1. ∆2. Α3. Α7. Α2. Ζ3. Α5. Ζ3. Α4. Α4. Β4 Γ1. Α2. Α2. και παροχή νερού Α7. ∆5 Ε1. Α5. Α2. ∆3. Α5.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ ΣΤΑΚΟ∆ 2008 ∆ραστηριότητα Κατασκευή 32. Α6. Ζ4. ∆2. ∆2. Α3. Α3. Α7. ∆3.1 µεταλλικών προϊόντων. Ζ3. Α7. ∆5 Ε1. Β4 Γ1 ∆1. Ζ12 Ζ1. Α4. ∆3. ∆5 Ε1. ∆2.κ. Ε2 Ζ1. Γ3.α. Α2. Α5. Ζ2. Ζ5. Επισκευή 33. µηχανηµάτων και Α7. Α8 εξοπλισµού 36 37 Συλλογή.5 και Γενικές ∆εσµεύσεις Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας Θόρυβος Αέρια Απόβλητα Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Ειδικές ∆εσµεύσεις ιατρικών οδοντιατρικών οργάνων και Α1. Γ2. Ζ12 Β2. Β4 Γ1 ∆1. Α8 π. επεξεργασία Α1. Α3. Ζ12 ειδών εξοπλισµού Εγκατάσταση 33. ∆2. Ζ3. Γ5 Ζ1. Β4 Γ1 ∆1. Α8 Επεξεργασία λυµάτων Α1. Ζ5. Β2. Α4. Α5. Ε2 Ζ1. δραστηριότητες Α7. Ζ12 Η10 . Α5. ∆5 Ε1.9 Α1. Γ4. Ε2 προµηθειών Μεταποιητικές 32.

Α2. Β4 Γ1 ∆1. ∆2. ∆2. Α3. Α5. Α6. Α8 δραστηριότητες Επισκευή ηλεκτρονικών 95. Ζ4. Α2.71 στερεών. ∆3. ∆2. Α6. Γ1. Γ4. Α8 Πλύσιµο και (στεγνό) 96. Α2. ∆3. Β4 46. κλωστοϋφαντουργικών Α7. Α4. Α2. ∆9 Ε1.01 καθάρισµα Α1. ∆2. Α2. Α4. Α5. Ε2 Γ1 ∆1. Α8 επικοινωνίας Επισκευή 95. Ζ3. Β2. υπηρεσίες Α7. ∆5 Ε1. Α7. Ε2 Ζ1. Α4. Α5. Ε2 Ζ1. Α4. ∆6. ∆5 Ε1. Α7. ∆5 Ε1. Ειδικές ∆εσµεύσεις ∆1. Β4 συναφών προϊόντων Αποθήκευση 52 και υποστηρικτικές τη προς µεταφορά Α1. Ζ12 Η11 Β2. ∆2. Β4 Γ1 ∆1. Ε2 Γ5 διαχείριση αποβλήτων Χονδρικό Θόρυβος Ζ5. ∆5 Ε1. Α5. Α6. Ζ12 Β1. Α8 Β2. Α6. Α7. Α2. Ζ12 . Ζ3. Ζ2. Ζ12 Η11 Β2. Α4. Ζ5. ∆5. Α3. Α8 για τη Β2. Β4 Γ1 ∆1. Ε2 Ζ1. Α4. Ζ12 Η11 εµπόριο υγρών και αέριων καυσίµων και Α1. Ζ2. ∆5 Ε1.ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ ΣΤΑΚΟ∆ 2008 ∆ραστηριότητα Γενικές ∆εσµεύσεις Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ∆ραστηριότητες 39 εξυγίανσης και άλλες Α1. Αέρια Απόβλητα Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Ζ1. Ζ3. ∆3.2 ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης Α1. Α8 και γούνινων Ζ1. Α5. Α3. Γ3. Α7. Β4 Γ1 ∆1. Α3. Ε2 Ζ1. Γ2.1 υπολογιστών και εξοπλισµού Α1. Α5. Α6. Α3. Α3. Ζ4. ∆2. Ζ12 Β2. Α6. Ζ3.

ΑΔΑ: Β4ΩΖΦ-ΟΑΘ ΣΤΑΚΟ∆ 2008 ∆ραστηριότητα προϊόντων Γενικές ∆εσµεύσεις Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας Θόρυβος Αέρια Απόβλητα Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Ειδικές ∆εσµεύσεις .