"
\
E1\ENH1: H1\. M/1H

/

~

1:T' E~O1:11:
Xplo"(lavlKi~

'Opa5£~ e£ooai\oviKn~
«Oi OKUPVOI»

1991

/""

npOi\orO1:* To .Bl.BMoaura ypacJ>mKe vorepa ana rou<;npo.Bl'JnllanGJ1ou<; nou aia8avollaorav ol'Ja ra nalDla yupw ano ro Kavro 8illa rn<;f;ivn<;llovO1Kn<;, yvworn<;lli ro ovolla rn<; POK. Kai ro npo.BMlla f;eKivnae ano mv neplcJ>p6vnan nou volw8alle yJa mv ElIl'JnVlKri llOVO1Kri Kai mv tvrovn avazriman m<;f;ivn<;, ro vonlla m<;anoia<;Div KaravoouGalle, Dlon ra oupmaxra r{i}v rpayovDlor{i}v ori<; tf;aMe<; I:.llcJ>aviael<; Div lla<; acJ>nvav avnMcJ>80ulle niaw rov<; va ri ano ol'Ja aura Kpu.Bovral. 'H tpevva mv anoia Kavalle lla<; tDwae mv euKalpia va Dlamorwaovlle on ri llOVO1Kri POK elval aaraVlKri Kai npoana8ef va nepaael orov x{i}po m<;KapDla<; lla<; 8m.Bepa llnvullara nou aDnyou\,' orriv anoyorirevan Kai rriv auroKfovia, orov aVapX1GJ10 mv l:.f;aMoauvn, ora vapKai KwnKa Kai orriv aef;ovamKritf;apan Kai DlaorpocJ>ri, arrlv rel'Jeia nvevllanKri anoDl0pyavwan Kai mv Karanaman Ka8e rl81Kn<; af;ia<;W<; Kai rriv neplcJ>povnan xplanaVlm<; Kn<;niorew<;. Mi rriv nenoi8nan on vnnperoulle mv al'Jri8ela Kai

* T6 f31f3Mo aur6 ypciq,rnKt: J1t f3dan oxrnKfi~ at avvtBOIO rCJv XOlouaVIKCJv Ma8nnKCJv

oJ1IMa~ nou tYlvt:

'OJ1dBu>v et:aaaAovfKn~.

4
{3on80Vj1E Kaf 6Ma na181a orriv avazriman rfi(;" al\ri8E1a(;", 8irOUj1E ai KuKl\opopfa ro {31{3l\fo aura j1i rriv Euxri va tmruxE1 orov tm81WKOj1EVO aKono. "Gaol j1Q(;" {3ori8naav orriv EK80on aurov roD {31{3l\fou rou(;"Euxap1oroVj1EKaf EUXOj1aorE 8EO(;"va Eul\oYEl rou(;" 6 Konou(;" rou(;".

XplOTIaV1K~<; Ma8nnK~<; 'Op6oe.<; «Of I'KuPVO1»

MOY1:IKH POK
'H Gnll£plvn KOlovoi\oonKn KOIVOOV!O llovn nu~!oo m~ nou f.X£1 IO oull<Pepov, O!V£I £i\oXlm£~ ouvolomI£~ VIa Inv ll£IO~U I&V ov8pffinoov qJUXIKn£no<pn KO! npooeYYlon. CIO! onllloupY£lIOI EVO I£pOonO XO0l10, OKOllO KO! oe OV8pffinou~ nou 80 IOU~ o£l~ ouYK£VIpoollevou~ «nOI£l~ ll£ nOI& O£». '0 i£po~ 8£OllO~ lfi~ <pli\!O~ £Ivol oUO£Up£IO~. nepoo£ mo n£pl8ffiplo n n£pIOp!mnK£ mo oxnllolo KO! mou~ Iunou~ KO! mn 8eon lfi~ <pli\!O~llnfiKov Oi\i\o npoyllOIO onoo~ n mi\£opoon, IO POOIO<pOOVO, onop, EVO IO xollnu. 'EK£lvo Olloo~nou Kuploi\£KnKo EX£IovnKolomno£1 KO! ovoni\npffio£1 Inv EWOIOlfi~ <pli\!O~£Ivol n pouolKil. 'H llouOlKn £Ivol KO! IO 8ello IOU onll£plvou llo~
OUV£OP!ou.

'OplOpOS~

A~ OWOOUllE npooro tOv aplopo tfi~ 110UOIKfi~ via va

~£pOUllE tf 6Kplf300~Elval auto 11£to anoia 80 6oxoi\n80Ul1E OnllEpa. MoumKn Elval Eva l1EVOi\Oooopo toO eEOY 11£ to anoia a aV8pffinO~ f.K<PPOzEI IpUXIKOtau KOopO. t!.£v tov
f.K<PPOzEI110VO 6tOl11KO Konolov aV8pffinO 6i\i\0 f.K<PPOZEI

l.1azfKaf mv nvEUllanKn Kaf KOlvffivlKn tau KatOmaon. 'H I.1°UOIKnElval n mo 6vovi\u<pn o<ppavfoa nou Onl1aOEUEI Eva i\ao Kaf tOV noi\mouo tau.

6
rivvnon rjj~ povolKii~

nOI£ VIa npcbm <j>opa a avepcunoc;-apXlO£ va xpnOl1I0nol£i aUla 10 ooopo IOU E>EOY nou /\EY£IOI 1I0uOIKn; Mac;- n/\npo<j>op£i n no/\ola t1108nKn n anoIa £IvOl 10 apxOIOI£pO f31f3/\fo IOU KOOllOU,on a npOOIOC;- aaxo/\£inou 101 lIE IiI 1I0uOIKn, IiIv IExvn IOOV nxcuv, £IvOl a , (oojJon. '0 'lcuf3n/\ £Ivol EVOC;ano IOUC;anoyovouc;- IOU Kai"v, nou t<j>£UpfOK£1 ouo opyovo. To 1p0/\IiIp10 (Eva £Iooc;-apnoc;-) Kof Inv Kl8apo.

'Eftl1lfn
'H pOUOlKn Olya-Olya e~£i\loo£rol. n£plepX£IOI II<; y£VIe<; IOU 'Ioponi\ nOlpvoVIO<; EVOV anoi\ulo epnoK£unKo xopOKlnpo aInv apxn KOI En£IIO n£pVQ OII'IV iOloonKn, KOIVOOVIKn aIpOnOOnKn KOI zoon I&V 'Ef3poloov. 01 'loponi\II£<; xpnOlponOIOuv In pOUOlKn f300lKa VIa mv e~opvnon IOU BEOY. Bi\enoup£ IOV Moouofi va upv£i KOI va £uxoplaI£i IO BEO p£Ia In olaf3oon IOU 'loponi\mKou i\oou ano Inv 'Epuepa eai\ooOO. '0 1010<; Moouon<;lpai\i\£1 KOI enovo0 i\opf3av£1 IOO<;aIIXOU<;n XOpOOOIO avop&v. 'Ano Inv I&V ai\i\n n Moplap, n ao£i\<l>n IOU Moouon, lpai\i\£1 IOV 1010
OlIVO KOI enovai\opf3av£1 VOIK&V. ,AKopo IOO<; aIIXOU<; n XOpOOOIO I&V YU-

£Ivol eVIunooOloKo IO y£yovo<; noo avo<l>epEIOI unoyop£o£1 OlIVO

aIO ~£UI£pOVOpIO, onou 0 1010<;0 BEO}: aIO Moouon, 0 onoio<;

IOV KOIOypa<l>£1 KOI IOV OIOaOK£1

Kolomv aIO i\oo. Elvol n "ooonKYPIOY», 01100<; ovopoeo algi.
BJ\tnoup£ t.nion~ IOV L\auio va upv£i IO BEG 010 IOU lpaJ\mpfou. l.IJoi\i\w onpafv£1 lpauw, lpnJ\a<l>&010 I&V oaKIuJ\wv ri~ xopot~ IOU opyovou. L\tv £lval 6 povo~

7

'0 L1avfB uJIvei rov BEO JIg ro !panmplo

opcu<;nou xpnOlpOnO1Eito opyavo Ka! YEV1Ka pOUOIKn. tn LtnV tnoxn tOO f3ploKopamE pnpoma ot opyavcuptvE<; onpoOlE<;tKtElltOE1<;pt noMa Elbn pOUOIK&V6pyavcuv. Oi 'Iopani\ftE<; nrov 6 Kat' t~oxnv pOUOIKO<; i\ao<;. Meta tou<; 'Iopani\ftE<; epxoVtal oi "EMnvE<;. Oi "EMnvE<; avEf36zouv tn pouOIKn mo x&po m<; tma1i1pn<;. '0 nu8ayopa<;,6 ni\atCUV,6 ' AplmOtti\n<;, 8EOrnZOUV vopou<; tn<; pouOIKn<;8ECUp!a<;, pEtpooVta<;pt pa8npanKn aKP!f3Ela to olamnparo Ka! tou<; tovou<; t&V nxcuv. LuvtxEla m<; 'EMnvlKn<; pouOIKn<; Elval n tKMnOlaOIlKn. 'E~Ei\!OoErol ana 8EonvEumou<; POUOIKOU<; oncu<;6 'Apf3poOlo<; trnOKOnO<;MEblOi\aVCUV, Pcupavo<; 6 pEllcu6 00<;, 6 'Icuawn<; 6 ~apaoKnvo<;, 6 'Icuawn<; 6 KOUKOUZt-

8
I'Inc; Kof ono nOI'lI'lOUC; oi\i\OUC;.'H 110uOIKnoum nofpVEI TO OVO11O f3uzoVTIvn £nElbn KoI'II'IlEpyn8nKE ma XpOVIO TOU BUZOVTfou.METa Tnv Ql'looon Tnc; KoovmoVTIVOUnOI'lEOOC; £pXETOI

n nopoK11nmc; VIa va

ovof3lffiOEI nal'll mn blKn Kof

11°C; £noxn. 'Ev TOO 11EToSU OTOV "El'll'lnVEC; 01 b£V Elxov TfC; bUVOTOmTEC;va ooxol'ln80uv 11£ Tn 110uOIKn, £l1<l>ovfzETol amv Eupffinn Eva v£o ElboC;110uOIKnc; ono Kanolouc; 110UOIKouC;blavoIEC;Kof nofpvEI TOOVO11O Kl'IooOlKn 110uOIKn.'AvoOOC; <I>£pou11E 11EPIKOUC; OUTOUC; Kl'IooOlKnc; 110uOIKnc;. ono Tnc; Mnax, XOIVTEI'I, MOZOPT, MnETof3Ev, LOU11ov, B£pVTI, LTpaouc; Kof noi\i\of Oi\i\OI. L1£v E'ino11E TfnOTOVIa Tn 110uOIKnTOOV Oi\i\oov 1'I0oov. 8a nou11E110VO on 01'101 1'I00f Tnc;ync; E'iTE 01 npooToyoVOI EiTE nOl'lmO11£VOI, xpnOl11onolouv Tn 110uOIKn bEfxvOVTOC; £TOI m ma811n Kof TO nolov TOU nOl'lmo11OU TOUC;. nol'lu nEpll'lnnnKa 111I'lnOO11E Tn y£wnon Koi Tnv £S£l'Ilsn mC; Yla 110uOIKnc;. LKonoc; TOUan11EPlvou OUVEbpfou Ol1OOC; EIb£V val va £SETaoou11E Tnv Kl'IooOlKn 110uOIKn oGrE KOV£VO ono Ta f1\i\nVlKa Eibn onooc;L1n11onKn,BuzoVTIvn, 1\olKn fI PE11n£nKn.8a £SETaoou11E EVa Elboc; 110uOIKnc; anoia n ovEm<l>UI'IOKTo 11nopEIva xopoKTnplmEI noYKoo11IO,£<1>' 0oov OKOUYETOI TOEVa OKpO roc;TO01'11'10 ono OKpOmC;ync;. 'H 110uOIKn oum Elvol n nEplf3onm Kof noI'lUOUZnm11£vn POK.

nOIOI dIAdIdOYN
8a mv ano mpEi XPIrTO apXfOOUI,1E I,1E I,1la loropfo npffiloni\aorffiv,

TH POK
nou 'IOffi<; <}>ovEi ~EVn 0 8EOr I,1Ela YEVO<;

I,1EIO 8EI,10 1,10<;. "EXEI Ol,1ffi<;OI,1EOnoxton. mooon I&V Inv Inv of VEl Inv unooxEon ol,1oplfo. unooxEon

IOU 'Aoal,1 Kof m<; Euo<;, 6 8EOr Ol,1ffi<; ep8EI IOV

on 8a i\UlpOOOEI IO av8poomvo ME IO ni\npffil,10 IOU xpovou IOU Kof mEi\vEI IOV Ylo

IOU IHrOY

VIa va i\UlPOOOEI IOV KOOI,10. 01 'Ef3poiol Kof axaplmo<;, Tov nEpII,1EVOUV va 0' oi\o

i\OO<; ommo<;

£KIO<; I,1EPIKOOV £~OlpEOEffiV, va KOlai\UOEI Inv ouva IOU<; i\UlpOOOEI f3Ef30tffi<; IOU EIvol mov on 01

OEV anOOEXOVIOI IO XPIrTO. IOKpOIOplO IOU Kofoopo KOOj.lO. '0 XPIrTor ano IOV Kofoopo 8Eov8poonou, To 'Ef3poiol Inv

I,1EOOOE OO~O Kof nl,1n, novloxupo,

KOI va KuplopxnoEI

Ol,1ffi<;OEV epxElol

a/'J'la ano n<; O1,10pnE<; IOU<;. 01 'Ef3poiol eIOI. Kol I,1EIn 8Ei\non oi\n GUm Inv uno8Eon

OEV IOV anooExoVIOI IPOYIKO 0'

IOV ou/'J'Iol,1f3avouv KOt IOV moupoovouv. ouyvvool,1n VIa anE-

OEV I,1£IOvonOov OUIE KOt znmoov

£yKi\nI,10nKn

IOU<; OUl,1nEpl<}>opa anEvovn

moi\I,1EVO Ylo IOU 8EOU. 'AVIt8EIO, aKOl,10 nEpII,1EvOUV IO MEooto (IO OIKO IOU<; Xplmo - IOV 'AVItxplmo) npOEIOIl,1aZOVIO<; OUVEXOO<; eoo<}>o<;. ' Ano Kanolo oYpEon lOOV 'EIO f3POtffiV, IOU<; 'Eoootou<;, OXnl,10ItzEIOI it mo IpOI,1Epn KOt it ni\Eov OoIovlKn opyavffion, 6 1:16)V1op6~. rIOXO<; IOU rlffiVIOj.lOU EIvOI it unoooui\ffion Oi\ffiv lOOV £8voov, it onrloovI,110upyto noYKOOj.ltou Kpalou<; I,1E npffiIEuoUOO Inv

10
'I£pouooflnlI Koi lIE apxnyo TO OIKO TOU<; M£ooio-XPlorO nou n£pllIEVOUV.Oi 'Ef3poiol oUlI<l>ffivo lIE n<; npo<l>m£i£<; TOOXplorOO 01ai\u8nKov oov KPOTO<;. vOX! °lIffi<; Koi oov £8v0<;. 'H TpolI£pn OPYOVffionTOOV LlffiVlorOOV <l>lflo~£vn8n-

K£ O1i1v'AlI£plKn n anoia ui08Emo£ ai\i\o Koi f3on8no£
onlIoVTIKo n<; OKOT£IVE<; f3f1E\V£I<; TOOVLlffivlorOOV. To KUplOO-

T£pO lIEOO nou xpnOllIonoinoov TOO OKonoO TOU<;nTov: 1. Oi 2. 0

VlO mv

npoYlIoTonoinon

KOTO Tonou<; OUYKPOUO£I<; lI£TO~U TOOVflOOOV, XffiplOlIO<; TOOV flOOOVOE QUO lInfloK, avoTofllKO

6i\i\0 Koi oi QUOnoYKoolIlOInofl£lIol.
Koi OUTlKO. 3. 'H nfln8oopo TOOV 8pnOK£UTlKOOVOipEO£ffiV. TOOV VOpKffiTlKOOV. 4. 'H <l>of3£pn 1I0onyo

5. 'H punovon Tn<;Ko8opn<; OKE\Vn<; TO lIEOO lIOZIlIE Kn<;tvnlIEpffion<; Koi m offip£io TOOV punopoov <l>Ui\i\OOiffiV.

6. Koi TEflO<; 1I0uOIKn n pOK, lIE Tnv anoia 80 aoxofln8001I£ OI£~OOIKOOT£pO. '0 OKono<; TOO LlffiVlOlIOO VlO Tnv KUPIOpxio OflffiV

TOOV flOOOVm<; yn<; 80 nTov KOTOOIKOOlIEVO<; anoTuxio, OE

tov tPXOTOV ano TO OUVopo m<; noTpioo<; lIo<; VlO vo anOlmOOUV Tnv unooouflffion lIO<; 0' OUTOU<;, ora nOYKO0}.l10 LlffivlonKO KpOTO<;. vEPXOVTOl °lIffi<; lIE novnplo, lIE Tn 1I0uOIKn. Eiof3oi\i\ouv XOlIOY£flooroi n Koi aYPlOl lIE n<; I'IfI£KTpOVlKE<; KI80p£<; Koi lIE TO VTPOlI<;.

'OpIOpO~ pox rn~
~A<; OVOAUOOU},l£ A£~n pOK VIa va In
OP10llO m<;.
f3vaAOU},l£ 10V

'ApX1Ka t},l<povimnK£ 0 opo<; non-pOK. non on},lOiV£1 ~npo<; KpOI0<;. POK on},lOiV£1KOUVI£},lOI n£po 0&8£. Aivo OPVOI£pOOKOUV£101 opo<; POK-EVI-POt.. Tov opo OUI0V 0

11

10V tmvono£ 0 Ai\oVI <1>pnVI onoio<; npooolopiz£1 OKPI0
~

/3&<;Inv EWOIo m<; J.lOUOIKn<;. 1010<; '0 ovoi\UOVIo<; /\E£I: POK-EVI-pO/\ onJ.loiv£1 n<; Quo KlvnO£I<; lOG ov8p<univolJ OffiJ.loI0<; Kala mv &po In<; OJ.lopl<u/\n<; npo~n<;. 'E~ CiMou mnv K080J.lI/\ouJ.lEVn OJ.l£pIKoV1Kn y/\&ooo POK-EVI-pO/\onJ.loiv£1nopv£io. ~lnv t<t>nJ.l£piOo «NEA» olo/36zouJ.l£: «POK £Ivol K08£ n nou EX£I oxton J.lEEp<UIo,J.lEOopKoOJ.lO, OUp/\loXI0, J.lE J.lE10 80VoI0 lOG K08<uonp£moJ.loGKoi In<; /3/\oK£io<;». ~10 n£pIOOIKO «non & POK» 010/30Z0UJ.l£: «...POK £Ivol n Cipvnon OE ononnol£ unopx£l. 'Eov OpEO£1 mou<; yov£i<; oou... OEV £Ivol Ko/\O». ~10 n£ploOIKO «METAL HAMMER» tnion<; 010/30ZOUJ.l£: «... J.lE10V cpo pOK twooGJ.l£ <t>UOIKO nonnol£ 0,
/3opu KI OOl'lK<UI0».

l"i:vvnon xal i:fi:mfn rn~ pox
'H j.lOUOlKn POK-EVI-P°i"l £j.l<t>OV!Z£tOI j.l10 Oploj.ltvn xpovoi"loy!O. ~tv j.lnOpouj.l£ OJ.lffi<;va xpovoi"loynoouj.l£ n<;
P!Z£<; m<; yton 0 pu8j.lo<; ~£nnoa ono mv aYPlo zouyKi"lo tn<; ,A<t>PIKn<; KO! tn<; !\OIlvIKn<; ,Aj.l£pIKn<;. To 1619 01 nprotol oKi\of301 ' A<t>PIKOVO! j.l£tO<t>tpOVIOI mnv ' Aj.l£pIKn. 01 ooui"Itj.lnopol VOj.l!ZOUV OIl j.l£IO<t>tpouv ani"lo 6v8pffim-

vo KOpj.lIO yto noui"lnj.lo. Kovouv i"I080<;. 01 j.lOUpOI <t>tpvouv j.lOZ! tou<; tOV ayplo noi"lmOj.lo, to E81j.lO Ko8ffi<; KO! tn j.lOUOlKn tou<;. Ki\1j.lOKffitO j.lt mv j.l!~n 6<t>PIKoVlKn<; KO! £upffinoIKn<; j.lOUOlKn<; onj.lloupy£itol it i"I£Y°j.l£vn j.lOUOlKn uaz. Elvol it j.lOUOlKn nou £K<t>POZ£1 tou<; vtou<; m<; £noxn<; XffiP!<; OJ.lffi<;va onj.lloupy£i nt<;. npoo-ro <1»000 -rn~ pOK. To 1954-55 vouolmnc wEi"I61<;np!oi"l£u mnv ' Aj.l£pIKn 0 v£opo<; tpOtpoyouoa KO! um£pIOj.lou<; KO! nop£KtpO-

12

'0 'En.Bl~np[oJ'Jeii onl:1loupy£i £~£y~pO£I<;, 4>p£vfno£<; Kof Ol:100lKn UOI£pfo, 1:10z0 oi06ovOVTOI avfoxu-

KupfU)<; l00V V£OpOOVKOpnOiOOV. 01 OnI:100l£<; apx~<; I:1npoOIO O~ 1:110 1~1010 av£~~I\£YKm p£<;. '0 "EI\~I<; npfol\£u Kof 10U<; OIfxou<; aMo ~£onKWV£1 OXI I:1°VO 1:1~ I:1°UOlKn In Kof 1:1~ n<; npoK/\nnK~<; KIvnO£I<; Kof ol\ou<; «80011\10<; m<; ano £VOV novoupyo Kof avol\ol:1-

x£lpovOl:1f£<; IOU. 'OVOI:1OzETOI ano 1:1£1010 80VOI0 ~OV£I mv IOU. KOl£u8uv£101

POK-£VT-POI\» Kof yfV£101 aVlJK£fl:1£vo 1\0Ip£fo<; aKOl:10 Kof I:1°VO1Z£P, 10V OUVTOYI:1°10pXn TOI:1 nOpK£p npo~ol\n "OnU)<; KOl01\0~ofv£l£ ano oumv

IOU 1:110 l:1£y6i\n al:1£pIKOVIKn £10Ip£fo. In onYl:1n 01 'E~pOIaVlJKof Kof

OOI:1£pIKOVOIElu)V1OI~<; avol\ol:1~OVOUV 10 K08nKOVTO 10U<;. M~ 10 npOOl0 KpOUOl:10 111<; pOK, 10V "EI\~I<; npfol\£u, 1\01:1~OVOVTOI noon ol04>nl:1fZoVTo<;mv. ol04>80po £rn4>~p£1 n I:1°UOlKn ouln xpnl:101dOolWVTO<; mv £KI:1£Iai\i\£UOVTOI Inv £UKOlpfo,

13
MEla IOV vEI\j3I<;;np!OI\EU, 0 onoio<;; n£8avE ano vap.. KCUIlKa, aKol\ou80Gv noMoi ).10UOtKO!. 'H £navamaon Ii'l<;; pOK n8n apX!OE OX! ).10VO mnv ' A).1EpIKn aMa O£ noMa I,!£pn Ii'l<;; yi'l<;;, naVIa ElalpEiE<;;. d£u"[£pn
IOO<;; «Mnnm<;;»,

).1£ In

j3on8Ela

ano

Ii<;; LlCUVlOIlK£<;;

c!»aon "[n~ pOK. Lln 8EoIEpn <!>aon Ii'l<;; POK).1£ npculaycuVlm£<;;
XOO». IOO<;; «POI\IYK LIOOUV<;;» Ka! IOO<;; «fiE

£VI-p61\ j3ya!VEI n ).108a lOOV YKpoon 'Ano Hard 800 Ka! n£pa Rock n Soft Rock

().1al\aKn pOK) yfvElal XapVI pOK EIval

(oKJ\npn pOK). npOOIO<;;mnv

0 ni'lIEp T aOUVOEVI. nl\nv Elval 0 vAi\l<;; KoGnEp. AUIO noo nomon xapaKInp!ZEI

O).1cu<;; Kopu<!>n Ii'l<;; XapVI pOK n IO v£o KG).1a EIval n IEI\EIO"OOOV Oumn).1aIlKn Ka! £VIaIl).1£ IOO<;;pu8-

lOG pu8).1oG Ka! Ii'l<;; £VIaon<;; lOG nxou.

a<!>opo IO pu8).10 Y!VElal ).110nol\o Kn avaznmon "EIOt ouvti\E~av Eva ol\oKJ\npo

moo<;; pu8).100<;; ano Ii<;; a<!>pIKaVIK£<;; <!>UI\£<;;. pEnEploplO

OJ Mnnrilc;.

~

14
~ou<; Kof If<; ~Ei\ooofE<; lOOV IEi\EIOUPy100V auvouafo<;,
~oYEfo<; Kof lOOV £~OpKla~OOV. '0 In<; pu8~o<; m<; XOpVI pOK

aq,upOKono ~E £m~ovn Oi\E<; If<; auYKlvnmoKE<; oovnaEI<; aOO~OI1KE<; Kof \pUXOi\OYIKE<;~E IEIOIO Ipono <'bOTE va OIEYEfpEI IO VEUPIKO aUOTn~o lOOV aKpoolOOV Kof Kupfoo<; va nopoi\uEI m OIOVOnI1Kn OloolKoafo EVOIIKIO. T oopo oaov In<; auvEfonan<;. aq,opo Inv '0 pu8~o<; m<; XOPVI pOK £mvon8nKE IO aE~ouoi\IKO ~ovooo Llnv lOG nxou avEf3ofvouv q,oovn EXEI nEpfnou iolo Elm <'bOTE va £pE8fZEI EVIoan Elvol

IO VIEm~nEi\ OTO 80 (NIEm~nEi\

~ElpnaEoo<; OTnv EVIoan lOG nxou.

'H av8poomvn

33 VIEm~nEi\ Kof 6 KEpOUVO<;70). vAmVI Elvol auvoovu~n lOOV VOpKOOI1KOOV yfVEIOI

DUm q,oan In<; POK-EVI-POi\ nou f3plaKo~o~ooo

OTE £~q,OVfZEIOI Kof n OOlVI-pOK. i\E~n lOG VOpKOOI1KOG. 'H

ni\Eov ~16Ipo~Epn ni\nyn. 'H pOKOEV Elvol mo n ~oumKn
nou OIOOKEO6zEI. rfVEIOI Ipono<; zoon<; ~E IO VOpKOOI1KO, ~E

IO poGxo q,pfKn, ~E IO ~EoloVIpono i\EQi\Oy10. Elvol n ~Eyoi\uIEpnnoi\rnKn ouvo~n. rlolf OXI; Mnnoo<; nfaooano
OUIOU<; OEV KPUf30VIOI oj mooVlOTE<;nou vouv n noYKOO],lIO noi\rnKn ouvo~n; npOKEIIOI va yf-

Tpi-rD ~OOD -rii~ pOK. 80 lInopouoe Kovef~ va lliort\pel 011 elxolle <pTooelora OplO. AuTo OlIOO~ oT1lI01ve 80 011 unolllIoulIe TOU~unoKlvmt~ m~. L' DUTil m <poon n
POK-tVT-POi\ nofpvel oKi"lnpo VIa mv vnoouv <pn ornv
!CUV.

TO QVOlIO OQ-rOV-pOK. "Onoo~ f3i\tneTe, TOU. T 000 XpOVlO ooui\e\pe Tfi~ veoi\ofo~. va ntoouv, T oopo lIt TO oj va TOV npooKU-

6 LOTOVO~ OleKOIKei Tn lIepfoo anoouv8eon ofKlo TOU zma ano TOU~ vtou~ Kof va TOU o080uv KuplOTepe~ nnyt~

6i\oKi"lnpOOllKo. T pei~ elvol

nou npoKoi\ouv

Tnv ano<poOlO1\Kn orpolInvulIo-

£~ti\l~n Tfi~ POK-EVT-POi\ npo~ TO LOTOVO.

1) OJ Olo<pope~ TexvIKt~ T&V unoouvelonToov

15
2) 'H o<poofroon lWV lolrov lWV Ka/li\llexvwv mo npoorono IOU Lalavo. 3) Kaf oi XpnJ.lal000le<; Lalavo-Llrovlm£<;. Ti1:ap1:o +000 1:fi~ pOK. nlmeuele loro<; 011elval 10 1£i'l0<;.vOX! OKOJ.la.Mnnro<; V°J.lfzele 011 a Lalavo<; 8£1\el oni'lo i'lalpeUlIKO IpaYOUOoK1aVlO xopn IOU Kaf rinole ai'li'lo; Oi onaoof IOU 8£i'lel vo elval Enavamole<;. No oaprovouv 10 noVTa mo n£paoJ.lo 10U<;.No £xouv aYPle<; Kaf OpVnllK£<;0Ia8£oel<; o£ o,lIOnnOle unopxel. vEIO! OTI'IV10eria IOU '80 EJ.l<pavfzelaln novK-poK. nOVK GnJ.lafvel oa8pomla, oanfi'la. LKono<; IOU V£OU aUI0U K6J.lal0<; elval vo oonynoouv 106<;v£ou<; mnv auI0KTovfa, mnv OJ.laOIKn t3fa Kaf m06<; oUmnJ.lallKOu<; <povou<;.To mo yvromo nOVK OuYKpOlnJ.lala elval oi «Kiss», oi «L£~ nfmoi'l<;», oi «"EVTU£VT O£ XOl», oi «~e Ki'la<;»Kaf ai'li'lol.

OJ "Ayy1l01Ei( moroll~ (Oe(Oua1l1apIKa mor6ma)

16
'Eo& mO),1010U),1£VlO i\IVo vo nopou),1£ ovonvon. MEXPI OIIV),1f1C; bEV £lnO),1£ nnO1£. Kovo),1£ ani\o EVO OX£010Vp°),1),10 mc; ),10UOIKflC;POK-EVI-POi\. ' Ano 0& Kol nEpo 80 apxlaOU),1£ vo £P£UVOU),1£10 ),1UOIIKOKOI nc; i\£mO),1Ep£lEC; mc;.

'H VEKpoKEcj>allri nov aKOVEI lIt ra aKOVOllKa lIOVOIKri Elval i:mvonan rc;>v JiSIWV rc;>v poKa8wv VIa va anooEffovv on oj 8fOKOI lIt rri pOK

OKorcOvovv.

nAPAK1\AL\IA TH1: POK
ME Tnv ~~<}>oVlon Tflc;POK-£VT-POfl K08E pOKOC;6 aVTIYPO<}>EI TOUC;ana nponyou~EvOUC;TOUKonolo orolxElo f30ZOVIac;- TO npOOffinlKO TOUorUfI. "OflOI TOUC;Kai 8EflOUVva ~EXffipizouv ana TOUC;aMOUC;-,va ~vrunffimozouv Kai TO ovo~O TOUC;- f3pioKETalOUVEXOOC;- ~nlKOlpomTa. "ETm va ornv on~loupyn8nKav noMa napaKi'loolo Tflc;pOK. 'Ava<}>Epou~E TO KUplffiTEpa. 1. 'H vrlOXO (f3yflKE ana Tnv 'EMnvIKn flE~n OiOKOoIOK08nKn). Eival EVO<}>mvoKoTaoKEuao~a, anflo OIOOKEoaOIlKo ~EOO Kai npoKi'lnon Ylo xopo. 2. 'H VlOU youinfJ nou EivOI Evo aVaKOTE~O ana TO aMa napaKi'loola Tflc;pOK. 3. 'H naVK nou OEVEivOI napa ~IO nxnnKn oof3oupa. 4. 'H piWE. Eival a~EpIKOVIKO Eiooc;- Koi 8u~izEI YEffiPYOnou XTuno OOEIOUC;VTEVEKEOEC;- va <}>uyOUV VIa TO nOUfllO ana TO onopTO TOU. 5. 'H pan. noflu OTEXVO, a<}>pIKaVlKO Eiooc;-nou OE ~ETa<}>EpEI xffipa TOOV orn ZOUflOU Koi Tflc;zouyKi'lac;-. 6. 'H xifJu pi~aA. ~n~aivEI f3opu ~ET:oMo. L\.EVEival anflO TO «Ku~f3aflov aflaflOzOV» TOU' Anoor. nouflou aMo £XEI EioxffipnoEI f3a8Elo orn ~oYEia Kai oro oaToVlo~o. BaoizETal orouc;-TpO~EpOUC;~VIOXUTEC;- ora ~Eyofla VTEKai m~nEfI. 7. 'H qJuxE8inElo. Kai aUTO Eival Evo a~EpIKOVlKO Eiooc;-.t\EYETal £Tm VlOll f3yaivEI ~EOO ana Tnv lpuxn TOOV

18
IPOYOUOlor&V),1£IOana ),110 y£pn Soon L.S.D. nou £Ivol VOPKWIIKO nopoloenOloyovo. 8. T£/'Ioc;avo<p£pOU),1£ Inv 9paz PE-Yot.nou £Ivol Koi EVO £Iooc;- x£{3u ),1£IO/'I.8paz on),1oiv£1 OKOUmOIO.Elvol no/'lu n£IUxn),1£voc;- xopOKmpIO),1oc;-. 6 LX£OOVo£v unopx£1 ),1£/'Iwoio. To VI£OI),1n£/'I £0& av£{3oivouv novw ana 140 nou £Ivol IO OplO novou ora OUIIO Koi <pIOVOUV ),1£XplIO
160!!! novw VI£OI),1n£/'I. KI aMo nopoMooIO mc;- pOK. To napa £Ivol IO mo OIOO£OO),1£vo. 'H ),10UOIKn o£ Y£VIK£C;-YPO),1),1£C;£Ivol xwpic;- a~io, ouloi a~£orn oj EVO nxnIlKo KO! {3pOO),1IVOI£C;-, Uor£pIK£C;- IOIpio£c;-, avopep£c;un£p{3o/'lIKoi xopOKmpIO),1oi' 'Ynopxouv

noVOOI),10V10 ana Kn. Koi YloIi £Ivol o£v £Ivol

KPOUY£C;-, OUp/'lIOXIO. Elvol

av a<pnOOU),1£IO y£yovoc;- OIl r'I ),10UOIKn IOUC;-a),1<pIIO aVI1K£i),1£vO I&V £),1nv£uo£oov IOUC;{3pOO),1IKOC;-

o{3m£\IOI roc;- I£xvn,

IO OU),1<p£pov, r'I K£pOOOKOmO, r'I {3io, 6

EpWIOC;-, IO VOpKWIIKO,

6

LOIOVOC;-.

OJ ),1£YO/'lOIMOOOlKOi avop£c;- mc;- ),1000lKnc;- a<pnoov aeOVOIO EPYO OIOIl £),1nv£OVIOV ana IO 8EO Bi{3/'1O. rIa r1 aUla oj IOUC;-POK£p ),10UOIKOUC;- 8EOL 6 /'I£v£. '0 n£pimwon MiK Koi ana Inv o£v unopx£l. ana IOUC;-

£),1nv£UO£IC;IOUC;- £IvOl IOOO uno{3l{3oOj.1£v£c;-. TzoK£p

'AKOUor£ IOUC;-iolouc;- Ii onwc;- OUV£{30IV£ Koi ornv

PO/'lIYK LIOOUVC;/'1££1:«'E),1nv£0),101 Kupiwc;- ana Inv Ip£Mo, IOU T OOi'KO<pOKU.'H IO xpn),1o. KI onoloc;<po{3£poc;-unOKpl{3io ),1£ £),1nv££1 onwc;- £monc;- Koi Inc;-. 'E~ aMou

),10UOIKOC;O£V OU),1<pWV£\ ),1ozi ),10U £Ivol

),1£ IO nou OK£<pIO),101 nooc;-EXOU),1£noM£c;-

meovomI£C;- va nou/'lnoou),1£ IOUC;OiOKOUC;),10C;-, E),1nV£Ur'I on ),1ac;EpX£IOI ora /'I£mo-!! No aKOUOOU),1£Koi Inv fIv££Ior nOIn),1£VO, In zwn ),10U nouxn. vAi\loov 'H MOYI£I, ana Ii £),1-

«6£v ),1nop& va volooew IO noVIO yupw ),10UIOKIOun£p{30/'lIKn np£),1io, r'I

19
£uluxfo Kof Ii Iti\EIO £mKOIVffiVfo pt IO n£plj3aMov pt apPffimofvouv noMt<; <t>opt<;.8ti\ffi va 0lo8avopol avnouxn, va nOVaffi, va uno<t>tpffi not> Kof not>. Movaxo EIOI I1nop& va £pnvEum& In pouOlKn pou. ~Av otv EXEI avn8tOEI<;Kof anpoomo Ii Zffin pou 80 £KpnoEvlm&». Av otv nEf8E08E, napE mi<; ouvOui\fE<; va OOUPEIi
~

yiV£IOI. OJ aV8pffinOl ~tv

ouloi

EIvOI npOypOnKa

£~ffi<t>PEV1KOf. not> EXOUV

OIO<t>tpouv ot IinOIO an' OUIOV IOV IpEMo

M£IOptVO ma OfOEpO. 'H 'EMaoo unoIi8EloI on otv EXEI <plaO£1 mnv IptMo In<; ,AVVi\io<; Kof In<; ,ApEpIKn<;. Afyo n£plmOnKa

ouvoui\fo mnv

povo

' A8nvo

80 avo<t>tPOUPE not> ouvtj3noov Kpam

VIa va j3yai\EIE Ia OXEnKa oupnEonou 6 ooi-

ot

pIa

paOpOIO Yla IO If oUpj30iVEI ma aMo

l1ovo<; In<; POK-EVI-POi\ EXEI nEploooIEPE<; npooj36oEI<;.

«3 LEmEpj3piou 1988. nUpEIWOn<; npoElolpOofo mo
OIaOIO IOU' AnoMffivo. 80 IPOYOUOOUOE6 POKEp IPOYOU-

olOIn<;1YKU. 610j36zouPE ana IO nEploolKO non Koi POK. « Afva OEUtEp6i\Ema n mo napavolKn<t>lvoupa ~EtO mnv iOtopfa tfiC; POK {3vafvEI xoponnoooVtac;... Mac; nfipE Kaf !laC; aTtKU>OE EKEivo to {3poou. To OOK nou vloooa~E Olav apXIOEtic; tOU~nEC; autOC; 6 KaKKai\lopnc; 40xpovoC;, Olav apXIOE to Kouvn~ata t&v vo<t>&v Kaf to oupi\laXtO ntav Kon nou 80 to 8u~a~al 0' oi\n ~ou tn zu>n... «I Love You», Kaf ~E Eva ai\~a {30UtOEI~E to KE<t>6i\1 ~Eoa Otov KOO~Onou Koxi\6zEI ano KOtU> oov n<t>afmElo. 'H ~noVta auvExfZEI va nafzEI mo avpla, mo {3fala. '0 1YKU xOVEtal !lEOa mo napai\npn~a tau KOO~OU!Oi ~npo{301 6p~aVE <l>O{3ou~EVOI Kon OEVnOEl Kai\o. rIa ~EpIKOOEUtEp6i\Eon rna 6 1VKU £XEI xa8Ei ~Eoa mo ni\fi80c;! 'A~EOU>C; ~EtO o~U>C; 1010C; KOOilOC; 6 6 tOV ~avavE{36zEImn OKnvn. KpatOEI Eva tplaVto<t>uMo. To {36zEI ~Eoa mo naVtEi\ovI tau!

20

'0 napavoiKo~'1wu non Jl£ ro aaraVlKO c5axruMc5J c5axrullo. 0l0
nap' 0110 nov «<jIofmOE» ro 1974-75 O£ IpUXlarpEio rou /lo~ "AVZZEI1E~, OUVExfZEJva c5JaKar£XElaJ dno rp£l1l1a Jl£ Jlovn c5Jaq,opa rc.:>pa, on YV(j)pfZEJKaf KaMllEXVlKr1 i:mwxfa.

21
«I Love You» /'IE£I a ~IYKu, «I Love You» KI a KOaJ.lO~ op810~ X£lpOKpOIO£I, OUP/'lIOz£I, <j>rovOz£I... ~£ano£1 mn EKa<j>£voovfz£1 J.lOKpUO. M£IO In~ OKnvn~... '0 XOpo~ auv£IO nOVI£l\oV1 IOU Kaf IO

~6an IOU J.lIKpo<j>ffivou! Tnv OEPV£IOI, KU/'IIEIOI mo aovfol

xfZ£Ial. BYOz£1 IO /'IOU/'IOUOI ana
).IE

oaYKffiv£1 EmO£IKIlKO! J.lEV£1 YUJ.lVO~ana In J.lEan Kaf novro

6PYE~ ai\i\o f3fOl£~ Klvna£I~... Kaf EmIE/'IOU~ n£Iuxofv£1 aUla nou fi8£/'I£! No anoa£1 onl\oon In f3oan IOU J.lIKpO<j>cbvou SUO KOJ.lJ.lOna aE nou IO Eva nE<j>I£1 mov KoaJ.lO Kaf IO oi\i\o napa /'Ifyo va xlunna£1 IOV KI8apfma mo Ke<j>MI!!...Ipayouooua£ J.lIOo/'loKi\npn K£pKfoa Ko8ffi~ a Iggy KU/'llOIaV mn aKnvn Kaf <j>IovoVIa~ mnv oKpn m~ aaOOJ.lOZOXlanKo Ef3ya/'l£ In Y/'lffiaaa a£~OUa/'lIKO,Kopo.ioeunKO KI ElJ£lIa aKuf3oVIa~ £Y/'lUlp£ (!!!) IO aovfol nou npfv naIoua£! 'H Kalvoupyta f3oan IOU J.lIKpo<j>ffivou £Ix£ n1V Iuxn m~ npffim~! 'EKa<j>£voovfmnK£ aE Konola OKpn Inc; OKnvn~... To auYKpOmJ.la auv£xfz£1 va nafz£1 KI EK£lvac; n£IffiVIo~ KOlro IO J.lIKPO<j>roVO Ipayouoo£1 Mn. K/'ln. ». xropf~ aUla...

MniO]

Mn61(;

'1Q1O1Q)

22
noMa
Kof OIO<l>OPOou),lf3ofvouv ),l£ TOU<;),lOVIOKOU<; pOKEp TPOYOUOlOI£<;. 01 «Mmon Mnol<;» aYPIE),l£VOI o£p-

vouv TOU<;on),lomoypo<l>ou<;, YIOOUPTWVOUV TOV KOO),lO Kof

),lnouYEi\wvouvavunomou<; nEpoonKoU<;. rlo TOU<; ,,!:£~
nfOIoi\<;» i\£EI ),l10 vEopn O£ ),l10 OUv£VIEu~n: «Ma<; f3pfzovE Kof npoof3oi\ovE oi\ov TOV KOO),lO. "E<I>TUVOV OIO noTw),lO anofo». r£ ),l10 ouvoui\fo TOU Kof <l>TUVOVIOUOOV ),l£IO~U TOU<;.rK£m Kof EVa aKO),lO mo anoloonKo. "Ai\I<; KounEp oI),lo zwwv, EVIoo810 Kof o<l>OyIo. ),l10 ouvoui\fo. ),l£ ),l10 <l>OUVIO ),l£

OOEIOZOVOIOU<; 8EOT£<;KOZOVlO YE),lOTOana

No On),lElwOOU),lE on 01 pOKEp TPOYOUOlOI£<;EnnpEozouv O),lEOOTO KOIVO nou nopoKoi\ou8Ei Bi\£nEI<; XIi\IOOE<; V£OU<; E~OYPIW),l£VOU<; Kof aMonpoooi\i\ou<;. "Ai\i\01 Elvol <l>oi\oKpof ana mow, ),lnpOOIO, oMol f30),l),l£VO Kof op810 ),loMIO ),lOKpu),loMnOE<; Kof aXT£VIOIOI, oMol

(0£ aVIf8EOO ),l£ TO nEO),l£VO

n81KO TOU<;<l>povn),lo) , Qi\i\01 ),l£ KOTmOOKlO, ),l£ ~UpO<l>IO,

'0 aKplaVa~

8EQa rn~ 4>wroypa4>ia~ axnparizEIKan pi ra rpia rou

8axwna. Aura O11paivEI:«0 bey to devil» 8nna81i «unaKovw ora tJlaf3ono»!!! I'rf~ ovvauME~ Kupiw~ f3ninEI KavEi~ aVwE4>Ora xipla

pi ra ,,0 bey to devil» Ti rpoIJEplioIJonoyia!

23
MUOOIOEI;, Kap<PIO, /lOUKf.ro, Xal'lKOOEI;, turoVj.lf.VOUI; j.lf. 5ixtua, j.lf. OXIOJ.lf.va pouxa, j.lf. ZffiVpa<plf.1; Kal rotOUGz OtO o&j.la. B/lf.nEII; aKOj.la <papOlf.1; nOUKaj.lIOEI;, n <paVE/lOKIa j,lf. KOVKOpOEI;, j.lf. anOKpOUOtlKf.1; anEIKOVIOEII; ana VEKpOKE<pa/lf.I;, tf.pma, omavoOEI;, j.laVIKO OUj.l~O/la, j.laOOVlKO

Cmf.pla, n Kal npOOtUXEI; <ppOOEII; Kal /If.~EII;. Kal 0/101 autol j.laVlaKOI, E~aMol of. KmoOtaon <ppIKnl;. n&1; j.lnopOUj.lEVO nOUj.lEon napaKo/lou80Uv j.lOUOIKn auto to nalolo orov n norotEla Elval unoxpEffij.lf.Vn VO j,lEtaKlVnOEI MAT ana noMf.1; nEpIOXf.1; VO napEj.lnoto VIO OIOEImv KmaOtpo<pIKn tOUI; j.lavla; rlo K08E ouvau/lla nou EtOlj.lGzEtalVO VIVEI, oi Onj.lOOlOVPO<pOI t<pnj.lEpIt&V OffiVj.lQZEuoVtalOtO Otoola ylO vo vP°\pouv tll; napEKtpOnf.1;t&V onao&v tTlI; pOK Kal noMoI ylmpol VIO tll; np&tEI; Bon8EIEI;OtO 8uj.lma. Ltll; /lIOtEI; atuxnj.lOtffiV tTlI; xpoVlol; 1986 avnj.lEtffimmnKav OUVOroKO 676 nEplrnrooEII;, 239 nEplrnrooEII; novoKE<pO/lffiV nj.lIKpaVlal;, 30 Otoj.laXlKf.1;olmapaxf.l;, 139 Kal nEplmrooEII;j.lf. tpauj.lma Kal vpatZouVlf.1; ana aixj.lnpo avnKElj.lEva. ' AKOj.la noMf.1; 8Epj.lOn/ln~IEI; Kal /lln08uj.lIEI;.

To 1988 tmonl; onj.lElro8nKav80vmol onao&v ana 2
tnv unEp~O/lIKn mEan IOU n/ln80ul;, OtO j.lf.POI; aKpl~&1; Katffi ana tn oKnvn. noMa aKOj.ln Elval to napaOEIVj.lma j,lf. 8uj.lma Kal ropaxf.l;, OtOUI; xropoul; nou VlvoVtal oi ouvaU/lIEI; tTlI; pOK. LtO BavKou~EP IOU Kavaoo of. napamaon 30' j.lovo /lEm&v ana tOOl; «Mnnt/ll;", nrov iKava (bOtEva Kmanam80uv 100 otoj.la, va oEx80uv tm8f.OEII; Kal va tpauj.lanOtouv oo~apo. Ltn Bnpuno IOU i\1~avou Eva uOtEplKO n/lTl801; Of.V j,lnOpEoE va 0lal'lu8ci, napa j.lOVO j.lf. tn ~on8Ela nf.VtE 60paU/lIK&v aVt/lI&v. Lf. j.l10 ouvau/lla t&v «PO/lIVK LtOouvl;" to 1969 onou napaKo/lou80uoav 300.000 OtOj,la, apKEtOI Vf.OI nf.8avav ana ao<pu~la Kal tpEil; ana

24
0),1001Kn ooon veol VOpKffinKoG. TO 1979 ae ),110auvoui\fo 18.000 11 ),1expl 80VOTOU ano 8EoTec;,

~TO ~IVOlVOn TOOV HnA KoTonoTn8nKov

nou aUVeTpllpOV TO KlVKi\iOOO),10TO VO ),1noGv mo <1>EonVIO f36i\. To auVKpOm),10 TOOV«6e Xou» aPXlaE Tn auvoui\fo aov vo ),1n auvef3olvE TfnoTE Kof 01 ai\i\o<1>povEC; 8EoTec;, KoTei\of3ov Tn aKnvn nou npo~evnaE mo Tei\oc; TOC;nopomoanc;, npaV),10 veouc; 80VOTOUC;ano nVlV),1o. ~0),1n08» mo Milwankee ),1ETO ano auVKpouaEIC; ),1e Tnv

~Tnv nEploOEfo TOOV «Mni\oK 160 aTO),10 auvEi\n<1>8naov,

amuvo),1fo. Kof n oi\n <1>oaopfo ~EKfvnaE ano EVa ),1nouKOi\1 nou EKa<1>EvoovfmnKE Kof xTunnaE TOV Kl80pfmo TOG VKpoun, 8 amuvo),1IKof onooof TPOU),1oTfmnKov, onffiC; Kof apKETof TO aVn),1Epo ni\o80c;, TOC; pOK. rlo VO n80aaEuaouv

xpEIomnKE oi\oKi'lnpn n amUVO),1IKn OUVO),1nniC; noi\nc;. Kof EVa TpO),1EpO, KOTO Tn OIOPKEIO auvoui\loov EVOC; ~0f3f30TOKUPIOKOU mo !\OC; uAVTZEi\EC;. 650 veol f3POKOV TO 80VOTO. ~TO lpuVEio TOG !\OC; uAVTZEi\EC;,oe xffipoGaov TO 650 mOO),1oTo Kof anoTe8nKov mouc; 0100pO),10UC;KOTO ),10KO<;TOOV TofxffiV. Mlo anofOlO oa),1n KOT£i\Of3Eoi\o TO KTfpIO. MIO ),1opTupfo apVOTEpO ano Tn ),10Vlaao Tzouvn 'APVKOaoVl ),1aC; Emf3Ef3oloovEI Vlo Tnv Tuxn nou f3POKOV 01 Ipuxec;
OUTOOVTOOV650 veffiv. "AUTOUC; KofTo~e TOUC; KOi\O (TOC; ETnE

0 oof),1ovoC;) ETvOI TO Tpon010 ),10U. Aum EK8Eanc; TOOV Tponoloov ),1ou».!!! mpn

ETvOI n or80uao

8U),10TO,8U),10TO,8U),10TO.6ev ETvOI napa ),11001),108uafo mo ~OTOVO. BU),10TO f3ef3olo oev ETvOI ),1ovo, nou aKoToo8nKov ae ),110 auvoui\fo,

01 <1>ovOTIKofonooof

),1ETO ano ),110<1>oaopfo, ai\i\o 01 VlOTpof ),1aC; Emf3Ef3oloovouV on nopompoGVTol affi),10nKec; Kof IpUxoi\oVlKec; f3i\of3EC; ae oi\ouC; oaouc; aKoGvE pOK. '0 ),1EVOi\OC; VlOTpOC;Bob Lorson ),1ozf ),1e ),1100),1000

ai\i\ffiV VlOTpOOV,au),1nepOVE TO nopOKOTffi:

25
<PVOlXQ anoreileapara: avonvon, onoon TOU /lapuwo 'A/I/lOYEC;

mo °<puYJ.lO mv Koi

OU~nJ.lEVn £KKplon TWV EVOOKplVWV aOEVffiV, 00OlaV n J.l£/lffioio av£j3oiv£1 OE \Pn/looc; oloT£iY/lUKOmooc; xoJ.ln/lOOC; TOVOUC; /lapuwoc; 6

TOVOUC;. 'Evw

VETOI, Koi 6 j300lKOC; J.lETOj30/lIOJ.lOC; TO nooomo Koi

znc; mo oIJ.lo 6i'Ii\az£1KoTa m OlapK£lo TfiC;aKpooonc;. MnopouJ.l£ /lomov va nouJ.le «noizouJ.le» TOV on J.lE av8pwmvo 6pyoVlOJ.lo. Eivol a/ln8elo on J.leplKoiouv8ETec; Tfic;
l'I/leKTpOVlKnc; J.lOUOlKnc;, J.lETOxelpizoVTOI TOV EYKE<P°/IO onffiC; Kavel j3POXUKUK/lWVOVTOC; TiC; Evouveiomec; TO vopKffinKO. iolomTec;,

'H ouna

pOK onJ.lloupyei

aKOJ.lO ooj3opa

npoj3/1nJ.lOTO ma

J.lE Ta J.leya/lo VTeOlJ.lnE/I K08wC; Koi KOpolooweloKa 'QC; npoc; TO onnKO Emneoo, n £VTOon TWV eiOIKWV aveno-

vOonJ.l°TO Koi npoj3/1nJ.lOTo iooppomoc;. <pffinOOKWVKoi n xpnon avoj3ooj3nvouv youC;, vouTio '0 aKTiVffiV /lEi'zep, npo~evouv

vop8ffiTec; KOTompO<pEC; ma J.lano. 'Em n/lEOV Ta <pWTOnoo J.lE TO pu8J.lO Tnc; J.lOUOlKnc;, <pEpvel i/liyKoi \PeuooloennKa <polv°J.levo. Knieste /lEel VopKoi Ex8pomTo, u\Pn/ln mean,

olaonJ.lOC; J.lOUOlKo8£poneuTnc; Adam mn pOK, npoKa/lei ouone\Pio,

on n £VTOon TOU nxou

KlOOlOJ.lO,E~aVT/lnon, novIKo,

~Ia nopa~£vn vapKffion. tJlvxoiloyJxQ anoreileapara: 'N\i\oyn TWV OUYKlvnOlOKWV avnopao£ffiv noo Ku~oivOVTOI ano Tnv £i\i\el\Pn ~EXpl Tnv aVe~E/leYKTn j3io. 'Anw/lelo TOU E/lEYXOU TOU EvouvelonTou, ~eiffion TWV aVTovoKoi K/lOOOKWV Koi Tfic; iKovomToc; OUYKEVTPffionC;. 'A90onJ.leiffim TOU E/lEYXOU olovononc; cb8noelC;. 8E/lnonc; mic; unoouveiomec;

'YnepolEyepon veupo-<ppeVlKn noo npoKo/lei eu<popio, Taon VIa unVffinOOKn unoj30/ln, umepio Koi nopoioenon. ~oj3opn ooyxuon TfiC; J.lvnJ.lnc;, TWV olovonnKWV Evep-

26
YEIWV Kaf tau VEUPO-),lUIKOU aUVtOVla),lOu.

'YnV<I>nKn KatOmaan, nou ),lEta~oi\i\EI to OtO),lO at Eva EI60~ po),lnot. Kata8i\mnKn KatOmaan, nou <t>tOVEI ),ltXpl tn VEUP<l>an Kai tnv tpux<I>an,Kupf<l>~ Olav yfVEtal auv6uaO),lo~ ),louOIKn~ pOK Kaf VapK<I>nKou. T oaEI~ aUtoKtovfa~, ov8p<l>noKtovia~, nou au~ovoVtal an),lavnKo ),It tnv Ka8n),lEplVn Kaf VlO ),laKpU XPOVIKO 610mn),la aKpOaan tn~ pOK. AUtO-aKp<l>mplaO),lO~, auto-a<t>ayfaan Kaf auto-n),l<l>pia, Kupf<l>~ ),lEYOi\E~ at auYKEVtpcbaEI~.
, AKatavfKmE~

w8naEI~ Katampo<t>n~,~av6ai\la),lou

Kaf £~tYEpan~ ),lEtO ana auvaui\iE~ Kaf <t>Eon~Oi\ pOK. ,AKO),la,),liao~, 8u),l0, zni\la, £K6fKnan, Kaf aE~ouai\lKOmta.
AEflnOYlO
Aivo vo 6voq,ep80Gl,le Koi oro i\e~li\oVlo, nou xpnOl1,l0noloGv KOi\i\l1EXVec; Koi 6noooi: 'Enelon, i\oi\ei», «£K toG neplOOeul,lOtOC; tfiC; KopoioC; to orOI,lO f3PCiJI,lIO,nezoopOl,llO Koi OEV nopouOIOZOUV napa

OI,lOptCiJi\o unovooul,levo. 80 unoVPol,ll,liooul,le 6noq,euvetol Tnv oivel, tooec; noMa, n xpnon

1,l0VO l,leplKEC; £Kq,pooelC;, VlO VO

tOUC;.

f3piOKCiJ,tI'IV \VOXVCiJ, toG tnv nEq,tCiJ, I,lE tPEXOUV, \VWVIOO, f:neoo VOK KOtO EKOtOVKoi oMo tOUC;

q,oon, vouoroPciJ, KOUq,O, XOI,lOC;, OKonoui\opCiJ, 1,l0G tnv to 1,l0G 6vof3elC; to i\Ol,lnOKlO, tnv q,OpEC; tnv 6Mo ClOUt Koi to £novoi\ol,lf3ovol,levo OEV 80 ooeloooul,le XCiJpiC; i\ovo

nl,lEpO «£Vto~el». 'Ynopxouv

<Si\o to oKounfolo

t-.n(';) lJfao

28 'OvopaoiE~ rov~
Toonv &po npoon0800~£ va offioou~£ ~IOV £lKovo tou<;ana tl'lV tv ytv£1 ou~n£pl<l>opo tou<;.No 000~£ o~<u<; Kof oi 10101 /\tv£ yto tou<; eoutou<;tou<;. nolo n tOUtOtf rota tou<;. <t>UOlKO 80 aVOtpt~ou~£ ora /\n~lopxIKO otv ypo<l>£io.80 000~£ o~<u<; \p£uoffivu~o tou<; nou otv to £lvol K080/\ou \p£unKo, 0<1>00 ~a<; ofvouv to oKono tn<; nopouofo<;tou<; orov KO/\/\It£XVlKO x&po. , Avo<l>tpou~£ ~£to<l>poOlltvo ~£pIKOana auto: 1) 2) 3) 4) nttp£<; nou KU/\aV£ EKopmo<; B/\oorl'l~IO 8n/\uK10 a/\£nou

5) ~1081'1Kn

6) Mtyo<; 80voto<; 7) I\otp£fo toO ~n/\t orp£IOIOO 8) MoOpo Eo~~oto 9) "On/\o Kof tpIOVtO<l>Ui\i\o 10) ~n/\ml'lplo 11) YAyplo tpt9~0 12) npoOlvn ou~~opfo 13) '£pto<; toO 'Iouoo 14) nOp8£VlKO<; ofonpo<; 15) "Av8pOKO<; 16) l\£nf80 17) KOKOnolOlo 18) E£~OUO/\IOpIKO moro/\lo M£pIKO6vo~oto 'Ei\i\nVlK&v YKpoun 19) T£p~ft£<; 20) 1\08p£m~ot£<;
21) KO~IK<; 22) Moo£/\£<;

29
23) TpunE~ 24) 'Aval1noul1noui\a 25) ZIK-zaK 26) rtpe~ 27) rEVIO tau xoou~

28)

,Avcbq,Ei\n f.mf3fwon

29) Maupa ioavlKo 30) 'Anof3i\ntol 31) MnOtE OKUi\OI6i\emE 32) 'Aoq,u~fa 33) Mni\o l1ni\o 34) <1>i\&pOI 36) '.QpfWVE~ Kaf 1110~EVlKn ovol1aofa. "Oi\a to xef3u l1Etai\ ouvKpOtnl1ata, i\evoVta «to tepata tfi~ POK». Kaf tpfa f.nE~nvnl1atIKO ovol1ata: 01 «ABBA». MEtaq,paOl1evo Elval Ii tf3pai"Kn i\e~n ,Af3f3o~, nou Onl1afvEI natepa. Elval Eva 6no to ovol1ata tau BEOY. To oUVaVt°l1E mnv f.Kq,paon, «'Af3f3o a natnp». To OuVKpOtnl1a t&v ABBA Ol1W~noi\i\e~ q,ope~ to ouo B to VPOq,EI 6no tnv 6vonoon a VIO vo l1nv f.WOOUVtOV BEO natepa, 6i\i\0 tov unox80vlo natepa, tOV 610f30i\0. OJ AC7 DC. Aumpai\lavo VKpoun to anoia npfv f3vEi 6no to opla tau KPOtOU~ tau Onl1alVE «ulpni\n toon». "Orav Ol1W~ nfiVE mnv 'Avvi\fa Ii «ulpni\n toon» f.VIVE Anti-Crist Death to Crhist, nou onl1afvEI «'AVtf-xplmo~ 80vat~ mo XPlrTO-!! OJ K.I.S.S. To Kiss mo 6VVi\IKO Onl1afVEI q,fi\nl1a. 6.ev Elval Ol1w~ q,fi\nl1a 6i\i\0 6PXIKOt&v i\e~Ewv Kings in Satan's Service, nou 80 nEi BaO1i\looE~ mnv unnpEofa toG ratavo. Kings mnv vi\cbooa tfi~ l1aVEfa~, oev Elval f3aO1i\looE~, 6i\i\0 OlatEtaVl1evOI jEpEi~ mn i\atpEfa tau ratavo.

30

TEXNIKA MEI.A rIA THN npOneHI.H THI. POK-ENT-PO"
Kai V£WI£Tal n anopia, 'E4>' ooov n POK-EVl-POi\£Ival TOOOoaTaVlKn Kai f>p~pIKn pouOIKn, Viall EX£I KaTaMUO£I oi\n Tnv u4>ni\lo; KaT apxnv f>on80uv oi OloKovpa4>IK£~£Talp£i£~, oi 6noi£~ ooui\£uouv VlO TO p£voi\o OKono TOU}::lroViOPOU. 'H pOK-Evr-pOi\ £Ival n pouOlKn nou npof>oM£Tal Kai nou aKoUV£Tal ana navrou. Tnv aKou~£ oro paolo4>rovo, ornv mi\£opaon, oro opopo, oro oxoi\£io, ora KaTaornpaTa Kai 4>UOlKO ori~ vriOKO, ora Ki\opn~, ori~ Ka4>£T£pl£~, ora 4>oor-4>ouvr. 'H ola4>npnon m~ DUTil, npoKai\£i TO avopOOllKO KOIVO.' AKopa TO f>ivr£o-Ki\in~, TOanoia EXOUV KOV£I8pouon VIa TO i\ovo on £Ival oX! povo aKouOllKo, 6i\i\0 Koi onnKO p£oo. To f>ivr£o-Ki\in~ £Ival Eva KIvnpaTOvpa4>IKo 4>ii\p nou olapK£i 000 Koi EVOTpavouol. Bi\tn£l~ TOV'Tpavouolorn va Tpavouoo£1 Kal £voo." ouv£xlz£TOI TO TpaVOUOI f>i\tn£l~ TOV1010 oro i\ovolvo p£ plO Kon£i\a Kal QP£oro~p£TO orn TzopoiKa n ornv Aivumo. AuTn n £wai\avn TOOV £iKOVroVnou ox£Tlz£Tal Gp£oa p£ TOU~orlxou~ TOUTpavouoloU, £Ival n rno T£i\£IO ola4>npnon, To KOKO o£v orapoTo £000, VlOTIo£v £rni\£V£I~TOU~oloKou~ nou 80 oou Gpezav, aMo OUTOU~ nou oou npoo4>£pouv p£ Tn ola4>npnon,

To VKpoun n oi Tpavouolor£~ olavrovlzovral, "OTav n.x. nop£1TOvoup£o 1 n Mavrova, TOT£ £ou 80 avoKOI

32
paOEI~ aUla IO KOi\UIEpO. t!.tv mnv Elvol O),100~),10VO 1'1 olo<l>n),1non nou lfi~ pOK. 'Ynapxouv OU),1[36i\i\EI Kol KanOIO ano aUla IpO),1Epn Olaooon nou [3yfiKE npOOIO, a<l>ou unoIl8Eroi on Elvol

tmmn),10VlKa

KOI 00i\10 ),1too mo XOOPO lfi~ IEXVlKfi~, nou Kol KOromPO<l>IKa. "Eva avtK08EV yvoomo,

Ooui\EUOUV unox80vlo Llnv tmmn),1n nrov

ElvOl IO oumn),1o BinpaoE~. on aplo),1tvol nxol Elxov oE~ouoi\IKn tnlopoon ma £VIOpO KOI ma ZOOO. ClOt EVO~ ' A),1EpIKaVO~ tmmn),1ovo~, KOroOKEuooE Eva IEpaono ),1Eya<l>OOVO OKEnOOJ.1tvo ),1t Eva i\EmorolO ),1Eroi\i\IKO olKIuo. To ),1Eya<l>oovO t~tnE),1nE IOV [30),1[30 tvo~ 8ni\uKou Kouvoumou, anomoon. £onEuoov IOV anoio ElxE KOroypalpEI ot EiolKn rolvlo IOV nxo, KOI aVO),1Ero6iooVIov IWPO ano IO ),1Eya<l>OOVO ),1Eyai\n ot aKouyoVIO~

To apOEVIKa Kouvoumo np6~ ouvavmon ni\EKIpIO),1tvo

lfi~ "vu),1<1>n~» KOI <l>UOtKanpoolKIUO IOU ),1EYO<l>WVOU. To ouvti\E~E nEola, ouo OaKKOU~ VE),1t806i\1ElO

OtKPOUOV mo Kpa Kouvoumo.

tnO),1EVO npool a tmmnpovo~ 00 xpnOt),1onolouv AUlnv In Kof ot

To nElpo),1o ElxE nEluxEI. Tnv ouln ai\i\o onoo~ mnv

VIa va npooEi\KUOOUV Ia lpaplO Kala KOnaOIO. ),1t8000 t<l>ap),1ooov Kof mn ),10UOtKn, VIa va Ipo[3n~ouv 01 IOU~ vtou~. Eva' 'Avo<l>tpoo Eva nOpaOElY),10, ),1t Ayyi\IKO POK ouYKpOm),10, orov

Ia anole:i\tOJ.1oro IOU OUmn),10IO~ BfnPOOE~. "MnnIi\~», t),1<1>OVIZOroV mo KOIVO, npoKai\ouoov aVOmalOOon KOI u-

mEplKt~ tKoni\woEI~ mou~ vtou~. pmn~ lOOV 'Ayyi\IKOOV oxoi\Eloov, ZOVIO~ aUla IO <l>OIVO),1EVO lfi~

'0 UYEIOVO),1IKO~ tm8EooPOi\OVI LptYKEP, t~ElaMnnIi\o),1ovIO~, Kolti\n~E

mo ou),1ntpoo),1o: ,,'H ),10UOtKn lOOV"MnnIi\~», OUpnEpli\a),1[30VE nxou~ - VOIE~ 01 anoiol tmopouoov OE~OUOi\IKOO~, EiolKa mou~ vtou~. KOI VIa va El),1omE oo<l>tmEpoI, ),110£Kmoon anoKaT

oElx8nKE on 01 nxol OUIOI npoKoi\ouoov

33
apxnv KOI OE fllVO apEOCJ)';' p£ta O£~OUOflIKO OPVOopo. 'H pOUOlKntrov «Mnnm,;,» a5nvouo£ mnv anOOfl£IO tn,;, flOVIKn,;,KOI mnv EflfI£lll'n i'l8IKn,;, Kplon,;, ». Auto pO';' flE£1a PoflOVt LpEVK£p. To 1510 KOI X£lpOt£pO pnopoup£ va 50up£ KI £p£i,;, ml';' OUVOUfll£';' nou VIVOVtOImn 51Kn pO';' £noxn. Mia aMn pE8050 nou xpnOlponolouv Via tnv npooo8non tn,;, pOK (oOtOVlKn £<J>£up£on trov LICJ)VImrov KI outn),

elvol n civQ(J'[pocl»n KMutpn

~(j)v 5ioKOOV.

' Avampo<J>n

K6i\Ull'n £Ivol n t£XVIKn KOta tnv anoia KanOIO pnvupotO nou 5EV aVtEXOUvva aKoumouv an' £U8£10';',aKoUVOVtOI mo avampo<J>o VUplopO tau 510KOU.ria va 00';' 5000CJ) va KOtOfla~£te, unapxouv mKan nou VUPIZOUV tau,;, 5lmou,;, KOVOVIKanpo,;, to aplm£pa, KOI PE KanOIO Koupnl avnmpE<J>£tOl VUplopO tau 510KOU npo,;, to 5£~la. "Otov a to Slmo,;, VUPIZ£IKOVOVIKa tOtE to unoouv£15nto trov aKpootrov ouMop~av£1 to pnvupo nou ~pIOK£tOl ano nloCJ)KOI £t0l VIV£tOl n nfluon £VK£<J>aflOU. To oumnpo auto £Ivol Evo ano to mo OOtOViKaVIa tnv £io~ofln pnVUpatCJ)v,51on av to aKouvop£ an' £u8£10,;, KOI £~nvnpEvo, 80 to anopplmop£. No noo,;,fI£ltouPv£i a pnxovlopo,;, auto,;,. ria tnv £vvpo<J>nKanOIOU510KOU5EV xpnOlponolouv EVOKOVafll, aMa noMa, (pEXpl KOI 23). rpa<J>ouv~£XCJ)plma to tPOvOU51, ~£xCJ)plma tl';' KI8ap£,;" ~£xCJ)plma to Vtpap,;" to ouv8£oalz£p, tl';' KpOUVE';', OUpflIOXta, tau,;, to KpOtOU';' K/\n. S£xCJ)PlmaVpa<J>ouv KOI to pnvupo nou 8EAOUVva 50000uv. Kotomv to vpa<J>ouvCAO pall OE 5uo KOVafllOto tpOVOU51, pouOlKn, to KPOUma KOI to pnvutn po, ~OzOVto,;,to cpCJ)';' aKoUV£tOl ano tnv aVtlmpo<J>n va nA£Upa. Autn n £vvpo<J>n oVOPOz£tOl«P£pl~». ,AKOUVOVtO';' £p£i,;, EVO510KO nou n£plflOp~aV£1 pnvu-

34
j.l0 ornv ovoorpo<l>n TOGOfaKOU, oro anj.l£io OKplf3&<; nou f3pfaK£Iol TO j.lnVUj.lO, OKOGj.l£ OKOToi\of3fanK£<; i\t~£I<; nou OKOUYOVIOI aov Y£j.lfaj.lOTO orov nxo. 'Ej.l£i<;otv j.lnopoGj.l£ va Tf<;Enovoi\of3oUj.l£, VlOTfnptn£1 va Tf<;npo<l>tpOUj.l£ £lanvtoVIO<;, npoyj.lO OOUVOTOV. 'H anopia £fVOI, n&<; £fvol OUVOTOV auMoj.lf3oV£1 va a voG<;TOG ov8poonou KonOIOVOnj.lOTo, EV& otv TOOKOU£I. noi\u En£~nynj.lOnKo 80 noGj.l£ TOVTpono i\£IToupyfo<; TOG EYK£<l>Oi\OU oumv Tnv n£pfmcuan. 'H npoacumKomTO a'

TOG ov8poonouonoT£i\£iTol ono 3 j.ltpn. ' Ano TOEvouv£i80IO, I.O aouv£i80IO KGi IO vn£p£v~. To Evouv£i80IO £fvol EK£ivo nou unoK£ITol ornv 0j.l£an Ej.ln£lpfo j.l0<;. 6ni\oon, ouTn Tnv &po TpOOCUT09n o£ucu j.lt Tpoivo n OKOUCU Mn£Iof3£v, n f3pfaKOj.lOIj.ltao oro v£po Tn<; 80i\oaao<; n j.loG XTunO£1TO npoacuno a Tp£i\i\O<;OV£j.lo<;.EfvOl n auv£fonan nou EXOUj.l£YIO TO Y£YOVOTO nou j.lo<; auj.lf3ofvouv. To aouv£i80IO £fvOl a x&po<;, orov anoia j.loz£uovTOI 01 Ej.ln£lpf£<;Kof TO auvola8nj.lOTo nou KpOTOj.l£ j.ltao j.lo<;.AuTO<; x&po<; £fvol aKoT£lvO<; a Kof otv j.lnopoGj.l£ va TOVEi\ty~OUj.l£. n£pltx£1 0la8nj.loTo Emf3fcuan<; TOGov8poonou, auvoIa8nj.lOTo Em8£nKomTo<;, apyn<;, oyonn<;, j.lfaou<;, EKofKnan<; Mn. AuTO TOauvola8nj.lOTO m80vov va onj.lloupyn8nKOV Kof npfv Tn ytwnan TOGov8poonou Kof nou lacu<;va

6<l>£fi\OVIOI orou<; npoyovou<; TOU.To n£pff3i\nj.lo, a E~CUT£pIKO<;<l>i\010<; OUTOG TOGoaUV£lonTou, i\tY£TOI vnoouv£i80IO. 'H OIO<t>OpaUnOOlJV£IOntOlJ QOlJV£IOntOlJ, Kof £fvo\ on to unoolJv£fonto oKoi\fzoVta~ to jlnopOUjl£ va to <t>£pOlJjl£ mnv em<t>av£\o Kof va OOUjl£ tf n£p\£x£\, ev& to QolJv£fonto jl£V£\ QV£9xvfomo.

T£i\o~ to vnEpEV~ £fvo\ 6 x&po~ nou n£p\£x£\ EVOV

35
KQTai\oyon8lK&v VO!lC1)V, nou !laC; unoO£IKVU£1 n&c; nptn£1 va ou!ln£pI<p£pOO!lom:£. "OnC1)C; n.x. otv nptn£1 va OKOTOOO£IC;, otv nptn£1 va Mtlp£IC;, otv nptn£1 va n£Ic; lpt!l!lOTO, Mn.
AUIO! 01 Ip£iC;; X&pOl, IO EVOUV£!OmO, IO OOUV£!OmO KO! IO un£p£voo f3P!OKOVIOl oe ouv£xn oi\i\ni\£n!Opoan. LlnV OUVK£KpllIeVn 1I°C;; n£p!mffiOn lie In 1I0UmKn va If OUlIf30!V£l. To oun OKOU£l IOUC;;nxouc;; IOU IPOVOUOlOU KO! IOUC;;OI!XOUC;;,IOUC;;ono!OUC;; KOlovo£i. 01 i\e~£lC;; n 01 <j>poOElC;; OliffiC;; nou OKOUVOVIOl OVoOIPO<!>O,EV& IO EVOUVE!OmO oev nc;; ~£XffiP!Z£l, IO unOOUv£!omo oui\i\OlIf3oV£l IO vonliO IOUC;; KO! Ennp£Oz£l IO EVOUV£!omo, IO OOUv£!onIO KO! IO unEpEVoo. To unoouv£!omo nO!pVoulI£ nrov lIeoo oev £X£l In OUVOIomIO va KP!V£l «0-

KO! va ~EXffiP!Z£l av aUla nou OKOUEl £IvOl KOi\O n KOKO. oov nopoOElV1I0 IO unoouv£!omo lInvulIo: no<j>omoE va KOnV!O£lC;;1I0PlXOUoVO». ~Av OUln n <!>poon OIOUC;;OI!XOUC;;KOVOVlKo, OlIeOffiC;; IO un£pEVoo 80 EnovoOIoIOUO£ KO! eo £i\£VE: «OXl oev eo KOnV!OElC;; llOPlxouovo, Clan £IvOl vopKffinKo KO! eo oe f3i\oqJ£l, eo of. OKOlOOO£l». To unoouv£!omo VUllO oV£~f.i'I£VKIO KO! mU£l OliffiC;; oex£Iol aUla IO lInIO un£p£voo va mOIeqJ£l, on

tmlei\ouc;; npen£l va KOnV!OEl 1I0PlXOUoVO. 'Eov IO IpOVOUOl aUla OKOUOI£i noi\i\ec;; <!>opec;;, V!V£IOl

n ni\uon tVKE<!>oi\OU lIlo lIepo IO aIO1I0 eo qJo~£l KO!
llOVlffiO&C;;Vlo 1I0PlXOUoVO yton non ffie£iIOl OXl 1I0VO ono IO unoouv£!omo, oi\i\o KO! ono IO Oouv£!omo, IO EVOU-

VE!OmO KO! IO un£p£voo.

No anlI£lOOooUliE Io unoouv£!omo lInvU1I0IO on lInopouv va <!>epouv KO! oOIpomoio onolei\£O1I0,XffiP!C;; va
QKOUOIOUVyto lI£voi\o XPOVlKO OlOOIn1I0. <f>epVOUlI£ oov KO! nopOOElY1I0 Inv E<!>OPlIoyn IOUC;; 0I0 noi\uKoIOOIn1I0IO

Olo ooun£p lIopK£I nou OPVloZEl n Ki\£qJlo. "Ef3ozov 1I0UO1-

37
Kn anGlIn, nou nEplEixE ornv avoorpo<t>n ml;, j.lnvuj.loto nou anEtpEnov tnv Kl\ElpIO. Movo a' OUtOVtOV tOj.lEOKOlEYPOlpOV 80% EmtUXIEI;. 01 EmtUXIEI;orov tOj.lEO tfil; pOK j.loUOIKfil; OEV Elvol 80% 6Mo m8ovov KOI nEplaaOtEpEI; ano 100% alan ano illO EpEUVO, nololo aKouvE pOK ano 3-5 ooPEI; to tnv nj.lEpo KOI j.lEtO tnv Ej.l<t>ovlantOOV YOUOKj.lOV, oronanKEI; 01 IIEVEon aKOUVE7-8 ooP£1; tnv nj.lEpO j.lOUOIKnpOK. Elvol Euvomo, on oX! j.lOVOV unoauvElomo al\i\o KOI to EVauto vElomo, KO! to unEpEYro, U<t>lorOVtOI 01o<t>80poavunolloYIorn, j.lEtO ano tnv nolluoopn aKpOoan tfil; pOK. 'EnElon to unoauvElomo j.lnvuj.loto nolzouv anj.lovnKOtOtOpolio a' OliO to <t>oaj.lotfil; pOK j.lOUOIKfil;,VI' auto BpfiKOV tpOnoul; KOI j.lEaO VIa tnv KollutEpn KOtOVOnan
OUtOOV tOOV j.lnvuj.lotoov.

"Eva ano auto to j.lEaO £Ivol n KOtoYPo<t>n un£pnxnnKOU onpQ~o~. To anj.loto auto OEV YIVOVtOIaVtlllnmo ano to OUtl j.lOI; aov OKOUOj.lO, YIOtl Elvol YPOj.lj.lEVO j.lE unEpnxnnKn auxvomto. ria va aol; oroaoo va KOtOllof3EtE, n yfi onool; KOI 0110101 nllovfitEI; KIVOUVtOIilllVYlOOOOOI; ilEao oro oloornj.lo onj.llouPyroVtOI; tpOj.lEpO 8opuf30. Au10Ul; tOUI; 80puf3oul; n unEpnxoul; onool; IIEYOVtOI,to av8promvo OUtl OEVtOUI; aul\i\Oj.lf3ovEI. ME nopoj.lolO un£pnxnnKn auxvomto KOtOypO<t>ouv EiolKO ilnxOvnj.loto, tEj.lE

1010 anj.lOto."Orov 6

EYKE<t>OIlOI; OIEY£IPEtOI nOpOtEtOj.lEV~

ano EVa tEtOIO unEpnxnnKo afij.lo, tOtE nopoYEI j.lIO aVtISpoan f310j.lnXOVIKn, nou Elvol aov va KOVEII;j.l10 EvEan ilop<t>lvnl;. AutO nou nopoYEI 6 EYKE<t>OIlOI; IIEYEtOI EVOOp<l>lvn (onlloon <t>uOIKn j.lop<t>lvn).

'H aVtlopoan outn <t>EpVEI Suo anot£IIEOj.lOto: 1) Mia nopo~Evn EU<t>OpIO Euxoplornan. KOI 2) tllEYEpan tfil; olovonnKfil; IIEItOuPYIOI;. "EtOi onj.llouPyroVtOI; EU<t>OP!O, aKoul; to tPOYOUOIE-

38
novEli\n),ltvo a<l>ou ot Euxoplm:El Kof ),It tnv unEpoltYEpon
tfi<; oKtlpn<; nou npoKoi\El, to, va oui\i\afjEI 'EKtO<; ano KOtOvonon to opom:nplonolEI to unoouvEfonfjon8o OTf1v Kof va KOtOVOnoEI KOi\UtEpO to ),lnvu),lo. unEpnxnnKO IOU nxou. EVOi\i\OOOO),lEVE<; ouXVOtmE<;. on),lO nou

IOU ),lnvu),loto<;, xpnOi),lOnOIOuv Kof to nolyvfol-

O),lo 0Tf1 ouXVOtmo 2) Xo),lni\t<; 3) noi\u

1) ~Exouv ouxvt<; ),lata avo OEUtEpoi\Emo.

ouXVOtmE<; nou <l>tavouv 14 Eoo<;20 KUEoo<; 20.000

ulpni\t<; ouXVOtmE<; ano 17.000

KU),lOtO avo OEUtEpoi\Emo. 4) Evoi\i\ooOO),lEVn toxumto m:n ouxvomto IOU nxou. ,AnoOEfx8nKE on ano Eva fjpoxvo Kof fjfolo 80pufjo, nOpaYOVIOI ouYKlvnOioKt<; avnOpaOEI<; fjfOIE<;, nou KOtOm:pt<l>ouv Ka8E ),lnxOVlO),lO O),luvo<;. LO<; <l>tpvoo nOpaOEIY),l0 to tPOYOUOI IOU rlawn npoKoi\El ouYKfvnon, ai\i\a Mli\IOOKO "ria Kof fjfolo to KOi\O ),lou». To tpOoi08n),loto.

YOUOI auto OIOaOKEI tnv OUtoKtovfo. 'H npotponn npo<; tnv OUtoKtovfo fjpfOKEtOI m:o tti\o<; IOU tPOYOUOIOU. ' Aoxttoo<; OV anoOtxEOOI Kof fjfolol £xouv nxol nou tnv OUtoKtovfo n oX!, oj fjpoxvof to tPOYOUOI, ot m:o tti\o<;,

aKOUm:nKOV 0' oi\o

K08ni\oooEI Kof tn i\uon

tfi<; outoKtovfo<;

tnv anoOtxEOOI oav to mo <l>UOiKOanOtti\EO),lO. To unoouvEfomo 8El ),It tn xpnon IOU pu8),lou, lpuxoi\oylKfi<; '0 auto m:ov av8poomvo to j.lnvu),lo ),lnopEI Enfon<; va ),lEtOOO'H ouYKomO),lEvn oovnon Kof ),lna),l-),lna),l nou aKOU),lE, nOpaYEI tfi<; fjloi\oylKfi<; IOU pu8),lou.

OPYOVlO),lO ),lEtofjoi\n va npoKoi\toEI

i\EltouPyfo<;

tOOVoPyavoov IOU OOO),lOtO<;. tnv ou~non IOU EivOI ),lfo ouofo

nooom:ou m<; aopEvoi\fvn<;. ' AOPEvoi\fvn
nou

pu8),l0<; ),lnopEI

nOpaYEI 6 OPYOVlO),lO<;Kof £XEI 00<; anOtti\EO),lO ),lfo tOOV VEUPOOV, EmtaXUvon tOOV KOPOIOKOOV nOOVlO),lO ),ltXpl Kof OE~oUOi\IKO oPYOO),lo.

unEpoltYEpon noi\),loov, ani\o

39
ria rnv Korovonon r&v unOOUV£lonrffiV j,1nVUj,10rffiV, xpnOlj,10nOIOovKof onUKO j,1too. "Eva ono aura £Ivol n xpnon roo O'[pofJooKoniou. To orpof>ooKomo £Ivol EVa KUMIKO opyovo, ro anoia £mrptn£1 rnv nopornpnon at apya pu8j,10, ora OVIIK£ij,1£vO nou EXOUV ypnyopn Kivnon. nopoo£IYj,10 01 poo£<; roo nooni'lorou, £v& yupizouv noi'lu vpnyopo f>i'ltnouj,1£at oVIi8£!n Kor£u8uvon va yupiz£1 nonu opyo, n 'iSla paba. nErOi j,1£ ro orpof>ooKomo j,1nopooj,1£va ou~noouj,1£ 000 8ti'louj,1£ rn Oloooxn 4>ffiro<;/oKorou<;. (Mli'looj,1£ V10 ro <I>&ronou ovof>oof>uvouv). "000 mo ypnyopn Oloooxn <l>curo<;ioKorou<; EXOUj,1£, rooo n£plooor£po onoOuvOj,100V£rOI 1'1 oY08non npooovoroi'll0j,10O rn<; Kpion<; Koi r&v OVIOVOMOOUK&V.

nEx£1onoo£lx8£i au arov ro 4>&<; EX£I 6 Effi<;8 OIOKOnf.<; oro o£ur£pon£nro, ror£ XOV£I<; rnv oY08non roo f>o80u<; Koi rn<; onooroo£ffi<;. "Orov ro 4>&<; EX£I 25 oloKont<; ma o£ur£poi'l£mo, ror£ ropazoVIol ro KUj,10rOoi'l4>o roo
EYK£4>Oi'lOU, j,1t ooxnj,1£<; £mnrooo£I<;. (To KUj,10rO on4>o £I-

val aura nou £mrptnouv oro oroj,1o va £Ivol at Korooroon Eypnyopon<; Koi OUYKtVIpffion<;roo voo). 'H oloropoxn our&v r&v KUj,10rffiV oi'l4>o, £mf>poouv£1 TJ'IV lKovomro roo voo va OUYK£VIpoov£rol. "Orov ro 4>&<; EX£I n£plooor£p£<; ono 25 oloKont<; oro oEur£poi'l£mo, ror£ ro KUj,10rOon4>o roo EYK£4>Oi'lOU Xovouv K08£ ouvoromro £i'ltyxou. "Onffi<; Koroi'lof>oiv£!£, £4>' aoov xov£rol n Kpion Koi 6 Ei'I£yxO<;, unoouv£ionro j,1nvuj,1oroov£voxi\nro £Kni'lnro poov ro oKono rou<;. tltv £Ivol j,10VO orpof>ooKomo. 80 onopI8j,1noouj,1£ ro !lavo ro r£XVIKOj,1too 4>ffiUOj,10O ouvn8ffi<; xpnOlj,1onOInou OOV ori<; VIioKO, ori<; ouvoui'li£<; Koi ora 4>£ouf>oi'l.npof>onEi<;, 4>ffiuOUKO £4>4>t, 4>ffir£lvoi offii'lnv£<; TIYOLI, OIO~OVl-

40
KO KOI TpIO~OV1KO n£plmp£<I>op£vo <l>CI)nOTlKO otopnc;, aKU-

V£C;i\ti'z£p

KOI ai\i\o.

npoot~T£ nooo KOKKIVO <I>&C; onCl)C;KOI (310i\t, npoOlVo KOI pni\t KUPIOpXOOV. To i\£UKO xp&po otv TOUC; t~unnp£T£I. XpnOlponoloov 8£ppo xp&po mo noi\u mnv TO KOKKIVO <I>&C;, VlOTI £fvol un£p8tppovon TOO ooopoKOI (3on80

TOC;. "OnCl)C; KOI TO OKOOpO
~

Y£V1KO XPOOPOTO, VlOTI OIVOUV

Tnv tVTunCl)on on nt<l>Touv (30p10 tnovCI) oou. Ai\i\o onnKO ptoo £fvOl (3£(30ICl)C; KOI TO fJiV1:EO Min. Efvol ptoo iOXUPOTOTO VIa Tn p£Toooon TO pnvupo mov nxo ai\i\o T&V unOOUV£IOnTCI)Vpn-

VUPOTCI)Volon

pnop£1 va (3pIOK£TOI OXI pOVO oui\-

KOI on1V £iKOVO.

To pan paC;, onCl)C;£fvol YVCl)mo, £X£I ouvoTomTo i\nlpnc; 60 n£plnou TnO£1 pOVO TIC; 60 unoouv£lonTo Tal n£pIOOOT£p£C;ana

£iKOVCI)VTO O£UT£poi\£mo. "OTov OIVOV60 £iKOV£C; TOT£ TO pan 80 OUYKPOKOI oj unoi\oln£c; 80 n£pooouv mo nou npoo-

pt TO 1010 aKpl(3&C; anoT£i\topoTO

vo<l>tpop£ mo aKouOTlKo unoouv£lonTo pnvupoTO. ~tpVCI) KOI noi\1 EVa nopoo£IYPo. Konoloc; ,AP£pIKOVOC; nTov pti\0C; at pia £TOlP£IO KOI i\oyCI) TOO on oj ouvoi\i\oytc; TOU ptoo otv TOU

nTOV noVTO pt ulpni\o UIV noVT£i\ovI, '0 npoypo Tal, on nou otv at

npOOCl)no, nTOV noVTO VTUptVOC; no£fx£ CUTE EVa Koumoupl.

i\u KOi\O. LTnv YKOpVTopopno av8pCl)noc; OUTOC; K08no£

a<l>oo KUKi'lO<l>Opooo£ noVTo pt TO noi\uouvn8Iz£. u<l>oopo pni\ouulv. aKoTovIKnm

EVa (3poou va O£I mi\£opoon, 'EK£I trOt Va olo<l>npl'0 1010C;t~opoi\OY£IVa ayopoo£1 tm8uplo

zouv pooxo,

oi080v8nK£

pni\ouulv, onCl)C; KOI £KOV£ Tnv £nop£vn ptpo. To TZIV noVT£i\oV1 nou ayopoo£ otv TO <l>op£o£ VlOTI otv TO ouvn8Iz£. M£TO ana Tp£lC; pfiv£c; n £TOlp£IO nou olo<l>nplz£ TO pni\ouulv KOTOOIKomnK£ VIa a8tplm olo<l>nplon. 'AnoO£Ix8nK£ on mn olo<l>nplon ouTn £fx£ £iKOV£C; n£ploooT£p£c; ana OUTtc; nou pnop£1 va oUi\i\O(3£1 TO pan KOI n£pI£IXOV

41
sex. "EtOt onJ.1loupyoGoav mov mi\E8Eatn J.1fa Eu<l>opfa Kaf Euxapfmnon, noli tOV 0080GOE ayopOOEI tZfv. va "Eva aKOJ.1a £nOntiKO J.1£00Elval Kaf oj anEIKovfoEI~ mo t.~oocl»urJIo 5ioKOOV ~ou~. Mn oa~ napa~EvEliEI ~ci>v auto. t1fvouv tpOJ.1Epnf3aplimta mo £~oo<l>ui\i\a t&v ofOKOOV. Kaf £0& EXOUJ.1E napaf3faon tfl~ ouvEfonon~, O£ manKn ni\£ov EiKova. Kaf £0& to unoouvEfomo <l>OOtoypa<l>fZEI EiKOVE~noli to J.1onaouvatEi va oui\i\of3EI. napooE1YJ.1a: 'Eov to J.1on oEi J.110 VEKpoKE<I>ai\n mo ni\ol n avanoooyupIOJ.1£vn n aKOJ.1a K°J.1J.1ana°J.1£vn olaOKopKaf nlOJ.1£vn, unoouvEfomo J.1nopEi tnv ouvapJ.1oi\oynoEI to va mo npaYJ.1anKO olivoi\o. ' AJ.1£ooo~ m~ J.1EtO unoouvEfonto to 80 mEfi\EI mn J.1vnJ.1n 8i\If3EPOJ.1nvuJ.1a. J.1nvuJ.1a Eva To toG 8avotou. r' Eva ai\J.1nOUJ.1 «POi\IYK rtOOuv~» mo £~oo<l>ui\i\o t&v anEIKovfzEI Eva naVt£i\ovl tZfv, J.1£ npaYJ.1anKO <l>EpJ.10UOp. To J.1nvuJ.1a noli m£i\vEI Elval to KatOOtEpa EVOllKta. "Eva ai\i\o £~oo<l>ui\i\o noli npaYJ.1anKO J.1a~ £VtunooOtoZEI Elval t&v <Joy Division» Kaf ola<l>nJ.1fzEtal «to ruo w~ £Kni\nKtlKOVEKplKOt.~oo<l>ui\i\o noli nxEi oov to ruo tpaylKO ano to noi\li J.1Eyoi\aPOK-EVt-POi\Epya». 'AnEIKovfzEI Eva VEKpO avopa J.1£J.1IKPO YEVOKIonoo~ toG XPIrTOY J.1a~, !laMia J.1aKpiO J.1£Xpl toli~ ooJ.10U~ <l>ootom£<I>avo!! Kaf ria to ruo «£Kni\nKnKo VEKplKO£~oo<l>ui\i\o» o£v f3pflKav ai\i\ov av8poono noli va avnnpoooonEliEI to 80vato napa Autov noli ErnE on «'Eyoo EiJ.11 'AvomaOt~ Kaf n n loon»!! nolo~ J.1nopEi aJ.1<1>lof3mnoEI mv avnxplOllava ylO VlKn noi\EJ.1IKnnoli KOVOUVKaf J.10VO ano to £~oo<l>ui\i\o; To J.1nvuJ.1a Elval 6i\O<l>OVEpO. To £~oo<l>ui\i\o tOOV«Dei Leppard» J.1£ rimo «Hysteria» (umEpfa) anE1KovfzEIEva J.1aOOVIKO tpfyoovo tfi~ i\EUKfI~ J.1aYEfa~. M£oa mo tpfyoovo Eva napo~Evo KE<I>Oi\1 J.1£ ouo moJ.1ata noi\li avOIXtO, J.101c:1z0UV Kpauyozouv umEva

42

T6 l:{wcJ>uMo roa o{QKOU Hysteria (uOTep{a) r(;)v NrecJ>/lendpvr.

'Eva /3i'J6aljJn)io tf;ri>ljJvMo 6'iOKov. '0 'EOTavpw)iEVO~ OKEi'JEr6~)iE rpia ljJ6Jua Kai rpia KEpara. KE-

'E{W<J>vMo BiOKOVano TO OVYKpOmpO Demon (/Joipwv). Me noon 116000 {eoxizovv TO ETOVPO OX! o6v a(Jivxo avuKeipevo aM6 cOt; ZWVTOVO.

44 pIKa. To )ll1vu)la Tnc;TpE/'I/'Iac; O)lC1>C;, onC1>C; <»afv£Tal npounnpx£, o<»ou 13 E:KaTO)l)lUpla VEal enoauploav TOUC; «Def Leppard» )lE TO va oyopaOOUV TO «Hysteria», /),EV )lEvel OKO)la OnapaTl1pnTO )lI1VU)la TOUsex nou npoo<»Ep£1n TO MaVTova O<»£IOOOC; )lava ono TO e~cb<»u/'I/'Ia OfOKC1>V Kaf TOOV mc;. To OatavlKO VKpoun olvouv tnv tautomto touc; f30ZOVtac;tov opxnvo tOUc; (to olof3ol\o) VO <!>IVOUPOP£I mo £~oo<!>ul\l\a t&v olOKCJ>v, nol\l\EC; Kal OIO<!>°P£C; OE moo£IC;. To £~oo<!>ul\l\a t&v oloKCJ>v nOVta EXOUVKon VO nouv, OOX£ta OV £rval 1l10 OUVK£KplllEvn <!>CJ>tovpa<!>la n Eva 0<!>npnllEvo oxnlla. npOOE~t£ nol\u autiI tnv naVloa nou I\EV£tal £~oo<!>ul\I\a oloKCJ>v, Vlatf llnopouv Ov£ta Kal llovo llE to £~oo<!>ul\1\0, vo m£ll\ouv to unoouv£lonto 01\1\0Kal to £vouv£lonto llnvullo tOUC;. Mo 80 llou n£lt£, Vlatf toooc; ovoovac; VlO tnv ll£toooan t&v unoouv£lontCJ>vllnvullotCJ>v; 60 noll£ Kal nol\l mnv opxn. LKonoc; tau LICJ>VIOl1oU £rval Ii KataOuvom£uan ol\CJ>v t&v I\a&v KOI Ii onoooxn tau VEOUM£oola, tau 'AVtlxplmou. '0 oKonoc; tOUC; OllCJ>C; f3PloK£1 ioxupn oVtlmaon KuplCJ>C; ana tOUC;XpIOt\avouc;. r 10 to I\ovo auto I\avoopouv to llnvullato tOUC; mnv ovompo<!>n t&v olOKCJ>v t&v KaO£t&v. Kal No OOUll£ toopa to n£pI£xoll£vo touc;, VIO vo f3vol\oull£ mo OUVK£KplllEva oulln£pOOl1ata. 1) LE oloKo tau OuVKpOtnllatoc; «i\EVt ZEn£l\lv» amv oVtlmpo<!>n oKpoaan OKoUV£tal: «npEn£1 vo znoCJ> VlO to Latavo». 2) LE tpavouol t&v «Mnnt/\c;» OKoUV£tal mnv OVtlmpo<!>n oKpoaan «6IEV£IPEll£ O£~OUai\IKO V£KPE ovopa». '0 V£KpOC; ovopac; (OC;llE ouvxCJ>pnon6 6EOL) £rval 6 IHLOYL XPILTOL.

45
3) }::E bioKO T&V «Kouiv» Koi j,lIKpn n Enibpoon mnv ovrimpo<l>n oKpooon j,lnVUj,lO-

aKouYETOI: «wAPXIOE VO KonvizEI<; j,lOPIXOUOVO». L\EV nTov OUTOU TOU unoouvElbnTou

10<;.01 <l>olmTE<; m<; 'Aj,lEpIKn<; enE<l>Tov j,lE TO j,lOUTpO mn
yn Koi f300KOUOOV oov TO Z&O j,lOPIXOUOVO. 4) }::E TPoyOUbl T&V «Mni\oK OaK ApKOVOO<;» j,loyvmo<l>ooVnj,lEVO Eni OKnvn<; EVO l11nj,lo, o<l>nvEI vo aKOUaeOUV i\E~EI<;aKoTovomE<;, OUpi\IOXTO ano oi\o TO j,lEi\n TOU ouyKpOTnj,lOTO<;. "Orov j,lnvuj,lo Elvol. noiZETOI aUTO TO Tllnj,lO avrimpo<l>o TO «WTOVO<;... }::OTOVO<;... }::OTOVO<;... Elvol

8EO<;... Elvol 8EO<;... Elvol 8EO<;...». Koi TO j,lnvuj,lo TEi\ElOOVEI j,lE EVO umEplKO YEi\IO. 5) }::E TPOYOUbl noi\1 T&V «i\Evr ZEnEi\lv» aKouYETOI xopo-

avnmpo<l>oo<;. «ri\uKE j,lOU OOTOVO,KOVEi<;aMo<; bE ~E nopEio». 6) }::TO ai'lllnOUj,l «Ei\ NTopovro»

TOU OuYKpOTnj,lOTo<;

«Ei\o» EVO f3i\oo<l>nj,lo j,lnvuj,lo
KOKO<;, a OOTOVlKO<; XPI}::TO}::». 7) }::E TPOyOUbl

aKouYETOI: «AUTO<; ElvOl a
ovnmpo<l>oo<;: «TQ

T&V «Po<;» aKouYETOI

... TOIXOI TOU }::OTOVO TOIXO<; 8uofo<;...~Epcu EaU Elool nou ayon&». on 8) }::E biOKO Tn<;Movrovo OKOUj,lE j,lnvuj,lO mo TO
LOTOVO EaU j,lOVO i\Oj,lnEI<;

aVTimpo<l>o YUPIOj,lO: «w AKOUOE j,lE }::OTOVO» Koi EvrEi\&<; aKoTovomo 1nv IKovomTo «OUK VOUK». No OIEuKpiVlon. To OUK-VOUK bEV onj,lOiVEI unCIa. aKouYETOI ouyxpovoo<;, nolo aoxoi\n8nKov vo unof3oMEI

Kon

aMo

KOVOUllE Eb&

j,l10

wEXEI OJ,loo<;

OE OUVOUOOllO j,lE Tnv nvlxTn j,lOUOIKn nou TOOO TOV aKpooTn, Kon TETOIE<; blo TOU unoKOpEK/lO TOU. "ATOj,lO TO ai\EVE, on bEV Elvol OKOTOi\O-

(bmE vo TOV K08ni\oovEI mnv

j,lE Tn j,loYEio

i\E~EI<;,onoo<; TO OUK-VOUK m<; Movrovo, f3ionKE<; aMo ouvElonTou.

ayvoomE<;, nou ouMoj,lf3ovovrol

9) U biOKOnoi\1 Tn<; Movrovo, OKOUllE unoouvEiTO

46

'H Mavrova

otv npoa<}>tpEl JlOVO «08(;)0» sex Kai rlOOVIOJlO. "OnCiJ~ eVOorE:pa rou I"araVIOjlOU o<}>ov

<}>aivETal ExE:I E:ioxCiJpnoE:IKai ora

nioCiJ ana ra rpayouola rn~ Jlt ro ouamJla rn~ ovaorpo<}>n~ K6i\Vlpn~ OKOVJlE: «~AKOVOt JlE: I"arava» Kai 6i\i\ov «~/af3ollo~... 016f301l0~... olaf301l0~...»

omo

pnvupo: «/j.IO~Oi'lO<;... OIO~Oi'lO<;... OIO~Oi'lO<;». 10) U OiOKO OKOpO I&V «<POpOiUEp<;» OKOUYEWI IO

pnvupo «Lowvo» Koi at oMo ptpo<; «/j.o~oOInv apopuo, OInv apopuo po<;».
11) LIO IPOYOUOIIOU nonoKOOVOIoVIivou
«nAOE pE

vo KOVOO i'l080<;» OKOUYEWI OVI\OIpO<j>OO<; «TO, 80 pli'lnooo

pt IO VEKpO... n \puxn pou KOi'l& £00<;». 12) LIO IPOYOUOI IOU Xoun «noi'llo 'Eotp» OKOUYEIOI OVI\OIpO<j>OO<; £yro... 80 yiVOUpE 08EOI». «z& 13) 'AKOPO OIO IPOYOUOI In<; MoplvtMo<; «KI UOIEpO po otv unopXEI UOIEpO»OKOUYEWI oi'loK080po «LOWVO<; po<; lei, LOWVO<; po<; zEi...». 'Eov £XEIEonoloonnOIE Op<j>l~oi'lio pnopEiIE vo IO OKOUOEIE POVOI00<;. Elvol i'liyo Koi

47
,

48
Eva<; mixo<;, oi\i\a EVa olloKi"lnpo Tpavouol. '0 OiOKO<; lIeV£Tal «Hotel California». To «XOTM Kalll<l>opvla» £Ival OllOKi"lnpOOnKa o<l>l£poolIevo ml'lv £KKi"lnoia TOO LaTavo, nou iopu8nK£ mo LaV <t>paVTZioKO 1960 ono TOVTpOTO lI£pOlIaVO AVTOVlIa B£G. To Tpavouol ono TI'IV KaVOVIKI'ITOUnll£upa 1I1l10VIa Eva v£apo Ta~IO£UTI'I nou malIaTO TI'I VUXTamo ~£vooox£lo «XOT£lI Kalll<l>opvla», £v& oleoxlZ£ TOV auToKlvnTOOpO1I0. npooKall£ITal ono 1I1a lIaVIOOa va lIn£1 0' aUTOTO i£po, onou TOO npoo<l>epouv TI'IV av£on, TI'IV £uxapimnon, TI'IV uv£ia, TI'I ooompia, lIe TI'IV npoGn08£oo va OUlIlI£TaOX£1 ml'lv T£lI£TI'I nou 80 viv£1 npo<; nlIl'1v TOOLaTavo, OUlIn£pIlIalIBavolIevn<; Kai Tn<; 8uoia<; £Vo<; 1I1KpOO OVOpIOO.' A<1>00 lIn£1 0' aUTOTO lIepo<;, Kav£i<; oev lInop£1 ma va TO 0<1>1'10£1. Ka8eva<; lInop£1 va VOlOOO£1 olll'l8£la T&V '0 TI'IV unooxeo£oov, oi\i\a 80 npen£1 va 0000£1 Eva ulInlIa: TI'IV
\pUXI'I Kaf TI'IV aioovla ZOOI'l TOU. TOO OiOKOU OKOOlI£, TO T£lI£TOUpylKO LTI'IV ovampo<l>n

nou OUVT£lI£ITal mo «XOT£lI Kalll<l>opV1a».'H T£lI£TI'I£Ival Tn<;lIaupn<; lIav£ia<;. «... '0 LaTaVa<; oiv£1 OlaTavl'I navoo ml'l OlaTavl'I
oPvavoov£1 TI'I OIKI'I TOU 8pnoK£ia.

Nai, 80 lInopoOo£<; va yvoopiz£l<; olin aUTI'I n VUXTaOlav unepoxn. CI aUTO<; lIaV£lp£u£1 oe 1I1a o£~alI£vI'I TO (lIll1a£1 yla TO nalof nou 80 8UO1aOOUV) KaV£1mo VU10TOU1I1a Ev£on vapKoonKoO TOVonolo KaV£1o&po ai\i\n 1I1a Ev£on. vail M£lv£ yla lIfvo OVOPI, Ka8no£ KaTOO. 'H OYY£lIIKI'I1I0U oKovn OKOUlInO£K£I navoo.
v

A<I>no£ 000 o£f~oo va Kan

TOVlIunnlIevo LaTaVa lIeoa oe Eva «Xfnon»... (Xfnon £Ival £100<; vapKoonKoO).

49
To napanovw KEil.1EVO ava<l>tpEwI mn l.1aupn i\EIIOUPvia. To vapKwIlKo VIa IO anoia i\tEI I.1toa otv naptxoVIal 110VO mo I.1IKpO ayopI nou npOKElIal va 8U01000UV ai\i\o

Kai mouc; OUI.1I.1EltxoVIac; OaWVlKni\alpEla. mn

' ApXlKO

IOUC;I.1E8aVEKai KaIomv IOUC;oivouv KOKKaivn, VIa va Elval xwpic; Kal.110 aVIimaon mnv 0108Eon I<i>V1.10ywv. To "XOIM Kai\I<I>opvla» Elval Eva Ipayouol apKElo npEl.10,I.1Ei\ayxoi\IKo f3tf3ala, ai\i\o I.1t anai\ouc; nxouc;. To oul.1ntpaO\.la Elval OIl OUIE Kai mo anai\o Kai npEl.1aIpayouola I.1nV EXEIE noli El.1mmOOuvn, VlaIi otv ~tpEIE Ii l1nopEi va Kpuf3EIal mow ana aUla.

EN~YNEIL\HT A MHNYMA TA
~

A~ acpnOOUl1E al1U>~ mv

oEi\foa

T&V unOOUVElonTU>V Kaf a~ OOOl1E mv

l1nVU110TU>V, nou TOU~ KaTaolKOzEI 6i\oTMa TO nEpIEXOl1EVO T&V Tpayouol&V, nou

aKOUYETal ano

KaVOVIKn ni\Eupo. POK Koi sex. "Oi\a TO OUYKpOTnl1aTa Kaf ai\ol oj Tpayouolmt~, ai\i\ou '0 nptnEI oo~ KUplO nEpIEXOl1EVO TOU~ £XOUV TO sex. 'E~ pOK Onl1afVEI nopvEfa. i\tEI on: Zappa ,,'H pOK Elval sex Kaf Tfi~ mo 1100Tpa 11' auTnv». OJ nxol XTUnnl1aTa avnnpoou>l1t Tfi~ Richard Oldhan Kaf n iSla n i\t~n

vo xTunnOOUl1E TOU~ vtou~ 6 Frank

'AKOl1n

anOKai\UffiEI.

POK-£VT-POi\ ElvOl OUl1{3oroKof. To nEUOUV Tnv avn81Kn npo~n. 'H MaVTova pOK. To 90%

Elval TO OUl1{3oi\o TOO sex. Tpayouoo oj 0i\i\01 mop

TO KOPl1f m~. To iSla KOVOUV Kaf ai\ol cpEfi\ETal OTnv npOKf'lnnKn PIEXOl1EVOT&V TpayouoI&v.

T&V EnlTUXnl1tvu>v pOKEP~ Kai\i\ITEXV&V 0TOU~ El1CPOVIOO Kaf mo rVu>pfzoVTa~ i\omov sex nEoj Kai\i\1VO

TtXVE~ aUTO TO l1UmlKO Tfi~ EnlTUxfa~ TU>Vot olmOzouv l1aTa n Kaf xu>pf~ auTo!! t:J.t 80 cptpu> CUTE Eva napooElYl1a nEpIExOl1EVO Clan YEVIKO oul1ntpaOj,la: "aioxpov TpayouoloG

El1cpaVlmoOv, aKOl1a Kaf l1t 110va TO EOU>TEpIKO TOU~ EVOUl1t sex Eva

Emf Kaf i\tYEIV». Movo

To sex Kaf 6 Epu>nO110~T&V Tpayou-

OI&V 1fI~ POK-£VT-POi\ unEp{3afvEI TO CPUOIOi\OYIKO apla. t:J.tv

Elval 6 £pU>Ta~ anu>~mo On110nKO l1a~ Tpayouola nou

51

To .8paZ1i\!aVlKo ovVKp6mpa

rwv .KAOMA»

(Kar(i) Ij>(i)roypalj>ia) ava-

YV(i)piomKenaYK6op/a ano Eva apKera avomo rpayovB/, ro ."apnaVla». OJ .KAOMA» eo ovvtXlZav va .8piOKoVla/ornv alj>ave/a, I:av ra novnpa .8ntppara rwv O/(i)VlorWV Btv E.8nenavp' I:vB/alj>tpov ro xop6 rou ."apnaVla» (I:nav(i) Ij>(i)roypalj>ia).I'Kono~ rou ."apnaVla» e[va/ va {unvrioe/ oro na/Bi rwv 10 Kai 12 trwv, ro ot{ Kai rov I:p<i)napo. OJ npoaBoKie~ rou~ Op(i)~ {entpaoav ro ptrpo alj>ou ro xopeoouv na/BaKIa 2 trwv ptxP/ Kai oj 8apwve~ Kana/au .1:{ei\1yptvou» K.A.n Y To ."apnaVla» Bt ovP.8omzEIannci>!; ot~ aMa e[va/ fI oe{ouai\!Kn ro npa{n uno rvnov xopou. r/' auro ro povo nov Btv pnopei va oou l:vyun£Jeie[va/ fI iI£JIKnoou aKepa/omra. .000/ mOlal Kai I:x£Jpoirwv Gpapr(i)nwv orPO.8lJ!Japwv rii~ I"aI1c.>pn~ paKp/a ano ro ."apnaVla». 'H I"aI1c.>pn EVlvefI ahia va anoKelj>ai\1orei 'I(i)awn~ 0 np6Bpopo~. 0 'Eov pt ro ."apnaVla» eo yive/~ fI ahia VIa rriv Karaorpolj>n nonnwv Ipuxwv.

52
KaTa/'lnY£1 YO).lOKai nou n ayonn TWV OUO VEroV EX£I OE moxo TnV OiKOYEV£la.K08£ ai\i\o. 'E~u).lvouv Evav Eprom aYPlo, f3PW).lIKO Kai Oal).loVlKo. rTOU~ mixou~ nap£/'Iauvouv o£~OUa/'lIKO oPYla Kai OXEO£I~ olampocPfi~. '0 Kai\i\lTExvn~ nou 80 TO/'l).lnO£1 £1val naVTp£).lEvO~ va Emro Kaf ).lE nO/'lmKO YO).lO Kaf ).In/'l£Y).lEvO~ mf~ OiKoy£v£laKE~ unoXP£WO£I~, £1val mo ).lolla TWVai\i\rov Y£/'Ioio~ Kai omoeoOpO).lIKO~. noi\i\oi ana auTou~ £1val OI£mpa).l).lEvoIKaf OE yvropfzouv KaV OUT£OE mo cpU/'IO avnKouv. '0 YAi\I~ Koun£p on/'lroo£: "nlm£uro 011 oj av8pronol £1val apo£vIKoi Kai 8n/'luKof ).lazi». To /'IE£I roro~ VIa va OIKalO/'loyno£1TO yuvalK£io TOUOVO).la. Ai\1~80 n£i 'Ai\fKn.
Y

'0 Boy George Ef3ya/'l£ OiOKO nou unomnpiz£1 Tnv O).locPu/'locPu/'lfa. 'Ai\i\o £1val yvromo 011 Kaf 0 rolo~ £1val O).lOcPU/'lOcPI/'IO~.Nick Lowe E~O).lo/'loy£iml 011TOUapE'0 O£I va TPlYUPVOmou~ OPO).lou~ oov aon).ln VOIKOKUpO! Kaf 0 George Michael /'IoYO).laXWVTa~ KonoT£ ).lE TOU~
On).lOOloyPOcPOu~ TOU ~EcPUY£: «...

I\olnov, val, £1).lal Eva~

... f3pro).llopn~...». rx£oov 0/'101npoocPEpOUV, £1T£).lE TO TpayouOla TOU~, £1T£).lE Tnv napouoiaor'l TOU~,Eva Kmvwon sex, 00).l0 Kaf f3falo. Kai oj onaooi nafpvouv£ ana auTou~ 0, 11TOU~mlpIOz£I, 0, 11TOU~no£1 n£ploooT£pO. 6EV £1val Ka80/'lou ouOKO/'IO TO olammWOOU).l£.nO).l£ OE ).lfa VTfOKO Kaf OE va n Eva an/'lo nopTu. 'EK£i oiv£tal npaY).lallKO n £UKalpia, va VOIWOOUV E).ln£lpia ).lIO~Ka8apfi~ «nproToyovn~ ouYKiTnv vnon~», OE a1).loocPalpa o/'loKi'lnprollKfi~ avoxfi~. '0 Ka8Eva~ KOTro ana TOU~TOOO npoKi'lnllKOU~ nxou~ Tfi~ POK-EVTpO/'l, ).lnop£i va EKOn/'lWO£1 xropf~ lp£UlIKn VTponn, Tnv a).lcPfpponn o£~OUa/'lIKOmTO TOU. 'O).lOcPU/'IOcPI/'IOI, ET£POcPU/'IOI

Kaf a).lcPlcPU/'IOcPl/'IOI, acPnvoVTalEp).lala mo pu8).l0 Tfi~ f3pro).lIO~Kai TOUsex.

53
POK Kai Q~apaia. OJ mixol In<; POK-£VI-POA£KIO<; ano sex 1IlAoGv VIa £novamoan, VIa £~tYEpon, aVIopoio, ~io, £meEIIKomlo, KolompEnIlKomlo. '0 Tzill Moploov pOKEPIPoYOUOlmn<;AtEI: «£volo<l>tpolIOI Yla KaeE II nou £XEI oxton lIt Inv £novamoan, mv aVIopoio, IO xao<;. EiolKOIEpO VIa KaeE opomnpiomlo nou otv £XEI KOVtVO vonlIo». '0 Gene Leess OlIOAoYEi: «KOIOpeWOOlIE <l>IIa~ouva lIE lIt In pOK, IOV mo oiyoupo Ipono onlIloupyio<; IOpOx&v». t1tv £XEI OOIKO.ro<; avo<l>tpffi VIa nopaOEIYlIO IOU<; XOUAIYKOV<; mou<; noooo<l>olpIKOU<; ay&vE<; Koi n<; avopX\Kt<; °lIaOE<;, lIt n<; YVffimt<; IOpOxt<; nou onlIlouPyoGv. "Evo<; ana IOU<; mo IPOlIEpOU<;£nOVOmaIE<;0 Iggy Pop IpO~O oKi\nponupnVlKn YPolIlIn aVIopoio<;, ot 0, IIonnoIE 0010 Koi jEpO UnapXEI. ria 1Iia onYlIn ~Eono: «Tnv I'1lItpo nou ano<l>oimoo ana IO YUlIVamO £~O\IJOIa lIOAAla 1I0U nAoIlvtVlo, Ia o<l>noo va lIEyai\wvouv. ZoGoo 000 f3pwlIlKO lInopoGoo. MoG OPEOE iota all noli otv nAEvolIoUI'1 vo... "HeEAo va EIlIOI Evo YOUPOUVl, Eva OyplO YOUPOUVl. "Heffio va lInAExI& ot npof3AnlIolo. MnAtxmKo!!...». rIa nEplOOIKO non Koi POK olof3OzoUlIE: «I'1POK-£VIpOA Elvol Eva onAo aVOlpEmlKO Koi £mKivouvo, OV Elvol YElIlOl,Jtvo lIt Inv aneoan vEoVlKn ouvEionan». To OIai\UlItvo, EUIUX&<;,YKpoun I&V «rt~ nfmoA<;» nou nlov IO mo £novomoIlKo YKpoun m<; nponyoulIEvn<; OEKOEIio<; mo IPOYOUOI «God Save the Queen» £f3P1ZE BooiAIOOO In In<; 'AYYAio<;, «J1AieIOKoi ouvnIlKn uopoyovof301If30...». '0 "EAAnvo<; pOKEp nOnOKffiVmOVIivou ot Evo IpOYOUOI OIOaOKEI £lIlIEOO all otv lIO<;XpEIOzOVIOI oulIf3ouoj AaIOPE<;, OUIE Koi 0 BEor f3tf3olo. I\tEI mo IPOYOUOI: «vAOElIE va KaVffi AaeO<; lInv nOplmaVEI<;IO BEO t1tv lI' aptoouv oj offilnpE<;

54

'0 "EnI1nva~ pOKep nanaK(J)voravr1vov dn08e8elVJltvo~ Qeeo~. XplOllaVO[ 4>vnaxrejre.

O£ youoropoo vo 0008&». KOtEom).1£VO Elvol 6 BEOE, KOtEom).1£VO Elvol Kof to oxoi\Eio. np£nEI vo ruooEI OOV 6~fo onoo~ £nEoov Kof oi\o to aMo. Eo~ ).1EtOq,£pOO tOU~ orfxou~ £vo~ tPOYOUOIOG,
t&V «nfVYK <t>i\60uVt». «L)£ XPEIOZO).10orE).10Pq,ooon O£ XpEIOZO).10orE £i\EYXO OK£lpEOO~ OOtE OKOtEIVO 00pKO0).10 ).1£00 ornv to~n

L)OOKOi\OI 6q,fiorE nouxo to nololo. £, OOOKOi\E aOE ).10~nouxou~». ,Ano to iolo OuYKpOtn).10 noi\1 6KOG).1E i\£VE: vo «'AyopaoE~).1l0KI86pa VlOvo lI).1oopnOEl~ ).10WO m oou Kof to oxoi\Eio O£v 0' apEOE Kof ~£PEI~
noo~ o£v Elool KOVEVO~ to KOPOIOO».

L)ni\oon Oi\E~ £oEi~ nou nOtE oro oxoi\Eio KOtO mv yvoo).1nOUtoG ElorE KOpOIOO. '0 £novooronKo~ ruq,oovo~ m~ ).1ouOlKfi~ POK-£Vt-pai\, OOPOOVEI noVto oro n£poO).1o tau. L)£V 6q,nvEI tfnOtE to op810. 8£8010 £KEi nou npoKai\Ei m ).1Eyoi\UtEpnzn).1lo

55
£lvol mi<; HnA Koi mnv 'Ayyi\io. 'EK£i olommwvoull£ Koi In Il£Voi\ul£pn ou~non IOU nooomou In<; EvK1\nlloIlKomlo<; mou<; VEOU<;, v£wno£l<; xoopi<;VallO, npo~£I<;f3io<;oi\oov Ii<; lWV £iowv, ooi\o<povi£<;, OUI0KIovi£<;. To V£VOVOI0 aUla llO<;onoo£IKvUOUV, 011 Ii Enovomoon In<; pOK npoKoi\£o£ aE olomnllo 1l0VO 35 El&V, mv mo f30810 o10<p80po In<; v£oi\oio<; nou YVWpIO£ nOlE Ii imopio. <1>OiV£IOI oi 011 LiroVlmE<;,oj unoKlvmE<; In<; Kolompo<pIKn<; pOK, yvoopizouv KOi\Ul£pO ano IlO<; Inv nopoillio: "l110<p8£ipOl£ Inv v£oi\oio, 80 vIKno£l£ 10 EevO<;». AUYOKYOvio. 'H aVIopoio nou npoKoi\£i Ii pOK, OEV n£plopiz£101 1l0VO OE Il£PIKO Kol£mnllEvo (Kol£mnIlEVo Kala Inv yvwlln 10U<;). "0,11 unor: ."'1 s::Ivol Kol£mnIlEvo. .Oi\o £lvOl Via VKPEIlIOllO, yto KOL£oo<plon. AUI0 OIlOO<; OEV ViV£101. "000 KI OV Ii Emppon In<; oopooIlKn<; pOK £lvol l£pOOIlO OEV llnop£i va VKP£llio£1 oi\£<; Ii<; a~i£<; Koi 1l0i\lmo Ii<; oiwvI£<;. r1 OUI0 ~£onouv mov eoulo 10U<;Koi 10V KolompE<pouv ilia Via noVIO. To KPOUOllOI0In<; OUI0KIovio<; EXOUVilia aVnOUXnIlKn ou~non. "EytV£ Ii O£Ul£pn aiTio evnOillomlo<; mou<; VEOU<;, ll£IO 10 OUI0KIvnIlOIlKo

oumuxnllOl0.' Ai\i\o Koi 10 OUI0KIvnIlOIlKo oumuxnllOl0

£IVOI ilia Kai\ullEvn OUI0KIovio. rE apK£IO IpOVOUOIO0KOUll£ llE noi\i\n npoK1\nIlKomlo va npolpEnouv 10U<; VEOU<; mnv OUI0KIovio. 'Avo<pEPOUll£Il£PIKO nopoo£iVllO10: 'Ano 10U<;niVK <1>i\OOUVI ,,'AVIio oK1\npE KOOll£». 'Ano 10U<;Blue Oyster «Mn <pof3oool Inv OUI0Kl0vio». 'Ano 10V Ozu Ozllnoupv ,,'H i\uon In<; OUI0Klovio<;». 'Ano 10U<; The Grateful "KoIEmp£lp£ 10V eoulo ooU». 'Ano Inv Blodie "nE80v£ VEO<;,nE80v£ OIlOP<PO<;». 'EKI0<; ano aUla nou a<p80vouv mo p£n£plopIO - ouvn8oo<; In<; oK1\npn<; pOK - £lvol Koi Ii npolponn oll£on n Ellll£on Via In i\nlpn vopKronK&V nou Koloi\nvouv OE ilia aPvn OUI0Kl0vio. 'H oVYopoio UtO «XilJu Miyar.». "0i\01 oj pOK£p<;

56

HORSE. 'Eva Kalvoupy/O<ppovroana rriv 'Awi\[a. t1laKpivovral ana ra yeyovaS" ypoveoKonovoavrouS" on onpoOJoypa<pouS" Ka8e

<popa eo ronpovoav ypGlpouv Evavriov nou va Kan rouS".
npoano80uv va yfvouv map, va <l>Taaouvmnv «Kopu<l>n» Kof va yfvouv £loffii\o noYKoa),lfffi<;. 'EK£ivOI O),lffi<;nou xffipf<; noi\u Kano E<l>Toaov ma u\pn ),l£ ~KOTO),l),lUpIO nffii\na£l<; mou<; ofaKou<; TOU<;, £IVOI oj x£{3U),l£Toi\ao£<;. a T T£POTO Tn<; paK onffi<; op£aKoVTOI va OUToonoKoi\ouVTOI. T £pOTO),l£ oi\n Tnv an),loafo Tn<;i\£~£ffi<;,o<l>ouo£v EXOUV va npoa<l>£pouv TfnoT£ ov8pffinlvo. fi£v £IVOI napa r'1i\£KTPOVIK£<; un£pKIVOU),l£V£<; <l>IYOUP£<;, KOIVOO<;«),l£TOi\O». ' A-

yonn),l£vo TOU<; 8£),lOTO£IVOI npooTo 6 ~oTova<;, En£ITO6

~

57
8oVOTO<;, KOTomv n V£KPO<l>Ii\fo Kaf oi\o Ta nap£P<l>£pfi. To VKpoun Kof 01 Tpavou6lmt<; xtfJU-ptTOi\ ovtfJaoav Tf<;p£TOXt<;TOU<; VloTf mooov TO o<l>uvpo m<; v£oi\ofa<;. Mla<; v£oi\ofo<; xoopf<;8EO, xoopf<;i6aVlKa, xoopf<;oKonou<; Kof moxou<;. =tpouv on 0<1>00 mn v£oi\ofo 6tv unapx£1 nv£uponKn ovafJaon, unopx£1 polpala n KaTofJoon. Kof fJon8a aplma mo KaTpaKui\lopa, TO xtfJU-ptTOi\, 6fvOVIO<; onf8av£<; i\UO£I<;ma npofJi\npaTo TOU<;, onoo<;: KoTOO vopo<;, Val, mf<; M£u8£p£<; oxtO£I<;. 6 KoTOO VUVOfKO, n Val, mov e..auTo pou!! KaTooTO npofJi\npoTa m<; zoofi<;,val mnv auToKTovfo. KaToon zoon, Val, mo 8avoTo. KoTOO 8£0<;, val, mo &afJoi\o. 6 KI oi\a aUTOTa npoo<l>tpouv ETOloopo Kof O<l>Ii\Tpoplmo. ' Ai\i\o 6/in8£la n&<; pnop£1 pia V£OVlKn lpuxn va KOTom£1 oi\n oUTn Tn 610mpo<l>n T&V O~I&V; Kovtvo<; 6tv VfV£TOI pia e..fJ60pa6a X£fJup£Tai\o<;. LupfJofv£1 0, n 0ot KPlfJ&<;Kaf mo vapKoonKo. nofpv£l<; np&Ta paplxouova, En£ITO xaof<;, L.S.D. Kof OPvoT£pa npooivn. To 1610 oupfJofv£1 Kaf mn pOK pouOlKn. Tnv 60KlPOz£I<;voui\la-voui\10. KI EV& ~£KIva<; OKOUVOVIO<;pnoi\aVI£<;, <l>ToV£I<; xoopf<;

va TO KOTOi\ofJ£l<; XtfJU-MtTOi\, ma 8pOz (oKounf610) mo 'Ynapx£1 ot 610fJ£fJal& Kof ntpa ono TO NTt8-MtTai\
MtIoi\, mo NTt8 (8avoTo<;)

Kof TO Xti\ (Koi\oon) MtIoi\ onou pnop£l<; va OKOO<; aiooVIa «MtIoi\» pt ouv06£fa TOV «TpIVPOKaf TO fJpuvpo T&V
,C ' T' A.. , OuOVIOOV...». I '¥pIKn. r I' OUTOU<; fJtfJola noopooo£oo<; TfnoT£ otv

,

nou

MtTOi\

EXOUV <l>ToO£1 mo

maolo

TfI<;

£Ivol <l>plKlaouKO Kof TfnOT£ TpOp£pO.

Mt opK£Tn npoKi'lnon poi\lmo ot onpooxvouv v' OKOUO£I<; £vo XtfJu-MtTai\ Kaf ot unooxOVIal pt noi\i\n <l>uOlKomTo
on 6 OfOKO<; «OKOTOOV£I».
,

Ano TO n£pIOOIKO non

Kof POK

OIOfJozOUP£:

58

'0 George Lunch ana ro ovYKp6rn}la Lynch Mob (oxnoKparla). Movo nou 8tv }lolcizEI vd avnnpoo())nEUElKai r600 rnv oxno-Kparia. ed roil raipIQZEnEploa6rEpo ro VEKpO-Kparia.

59
«SLAYER 'Eo& Exouj.le va Kavouj.le j.lt. tnv xe1-

plaIn t&v tj.lne1p1&v Kal ot.v tyyuoj.lame Vla mv nveuj.lauKn n lpUXlKn oa<; oKepa1omta at. neplmooon nou ea Exete tnv <t>ae1vn iot.a va ouj.lj.letaoxete mo oPVlO tOU<;... 'Enmj.l01 tap1xeUtt.<;i\omov oj «Slayer» Kal oei<; p.n olmaOete va tou<; npoo<t>t.pete6i\olpuxa can KaKla 00<; Ej.le1ve, Vlatl auto <t>alveta1 tmo1WKouV ono to K01VO va tOU<;.wAv OVIt.~ete (3t.(3a1a toei<; Kal ta nxeia oa<;...»!! "Oi\o<; auto<; 6 Kata1VlOJ.l°<; xt.(3u Mt.tai\ Onj.l10UpTOO yei evav npaYj.laUKa «j.letai\i\lKo» xapaKrnpa mou<; vt.ou<;, oKi'Inpo, onpooapj.lomo, OVne1KO,Oa1j.lOVlwon. Kan010<; veapo<; nou neei\e va oi\i\ni\oypa<t>noe1 j.lt. vt.ou<; tn<; ni\lKla<; IOU Kal va EXOUV io1a tvo1a<t>t.poVIa ta j.l' autov, E(3ai\emv napaKatOOoni\ooon mo nep10O1KO METAL HAMMER, nou 0<t>nve1 <t>aveiovayi\u<t>a 6 xava paKrl'1pa<;nou onj.l10upyei to Katampo<t>lKo Xt.(3u Mt.-rai\. Av elate umep1Kol, tpei\ol, noopooj.lt.V01, oVIlxp1m01, j.lt.taMa, atoj.la j.l' ovnouxle<;, atOj.la nep1eOOp1aKa «npoj.lt. (3i\nj.lata» K01vooVlKn<; ouj.lnep1<t>opo<; elate navoo ono 18 xpov&v Kl opKeta &p1j.l01ypalpte j.lOU: npo<; Black Rose
«W

(Maupo tp1aVIa<t>ui\i\0)... 'Aenva. D.t. youmapoo ni\aKe~»!! wOX1ot.v naoxe1 ono lpUXlKn vooo 6 veapo<;, cute Kave1 «xapnooj.lt.va» omeia. 'Ani\a oKouel. Xt.(3u Mt.tai\!
ot;','
.n~ ... " "" "

..

-,.

I1ev Aeinouv Kai oj yuvajKe~ ano rov xwpo roD oKiInpou Xe.8u Miran. Ern cJ>wroypacJ>ia Iezebelle. 1ow~ ErOl va Ewooiiv ro cJ>eJlIVlOJlO oj rou~ aVZ1ypacJ>ovra~ ra Aaen rwv avc5pwv. <SAa

61
POK Kai VapK6>YIKO. 01 mixol lfiC; POK )l1i\OUVVIa Ti oi\i\o; ria VapKOOnKa.Ka! o£v KaVOUV ani\a KanOIEC; avaq,op£c; ma VapKOOnKa, ai\i\a )l£ napaOEIY)la IOUC;)laC; OIOaOKOUV OOKl)laOOU)lE va Kai t)lEic;. "Hon )l£Xpl On)lEpa EXOUV OroOEIIn zoon IOUC;naVOO ana 3D!!! Kai\i\lI£xvEC; lfic; POK-EVI-POi\.n£8avav KalOO ana Inv zai\n IOU L.S.D. Kai lfic; npooivnc;, unOypaq,OVIaC;EIOI )l£ IO 8aVaIO IOUC;,OU)lf3oi\alo Karompoq,fic; )l£ IOUC; v£OUC;, nou aKouvE pOK. '0 Boy George O£ OUv£VIEu~nIOU oni\rovEI: ,,'H KOKaivn (Eva ana Ia rno oKJ\npa VapKOOnKa) Elval IO I£i\EUroio OU)lf3oi\o VIa va trnKuprooEI Kai va avaoEi~EI Evav map Ific; pOK!». ~ni\aon KanOIOC; nou KaVEI xpnon EJ\aq,pOI£pOOV vapKoonKoovo£v Elval 090C; va 6VO)lamEi map. Elval Eva trnxEipn)la VIa va f3yai\OU)lEIO ou)ln£pao)la on Oi\OI 01 Ipayouolm£c; lfiC; pOK Elval xpfimEC; ti\aq,poov n
oKi\npoov vapKoonKoov OUOIOOV.

'0 'Oi\i\avooc; Herman Brood q,IaVEI mo on)lEio aoimaKIa va IpunnOEI Tic;q,i\£f3EC; Yla va napEI In ooon, IOU )lnPOma mic; Ka)lEpEC;IfiC; mi\Eopaonc;, OOKapOVIaC; IOUC; naVIEC;.'AKO)la 0 Jerry Garcia O)loi\oYEi on "n pOK Elval )lOUOIKn nou aKouYEIal Kai\uIEpa orov napEIC; )lla YEpn ooon vapKoonKou». Bi\£nOU)lE O)lOOC; va olopyavrovouv Kai ouvaui\iEC; Yla mv Karonoi\£)lnon lOOV vapKoonKOOv. ou)lTi f3aivEI; '0 Doc Mc Chee EKavE )lla ouvaui\ia tvaVIiov lOOV vapKoonKoov, VIa va yi\UlroOEI In q,ui\aKn. ElXE mnv KaIoxn IOU )lla )lEyai\n nooomro MaplxouavaC; Kai IO OIKamnplO IOV a8rooooE, )l£ mv npouno8Eon va olop8roOEI IO i\a80c;, )l£ In ouvaui\ia auln. B£f3ala o£v oU)lf3aivEI EIOI O£ Oi\EC;Tic; nEplmrooEIC;. No noo )lava Yla oac; nou o£v KaVEIE xpnon vapKoonKoov OUOIOOV 01 "~Koprnovc;» O£ )lla ouvaui\ia IOUC; on mn Mooxa Elnav: "To Kai\uIEpo vapKoonKo Elval n )lOUOIKnPOK-

62
EVI-POl'l».Kol oupnl'lnpoovoup£ Ep£l~. Oi vopKopov£l~ OKOlOOVOUVIO OoopO, EVOOOUIOI nou OKOUV£ pOK OKOlOOVOUV

InV lpUxn. Elvol ol'ln8£lo on noMa nololo OlaV otv EXOUV xpnpolo va oyopOOOUVIn Soan IOU~, pnolvouv ptoo at EVO OUIOKIvmo KOI OKOUV£pOK GIn P£yol'lUI£pn EVIoon. To nolOlo aUla apol'loynoav on voloo80uv mv 1010 £u<I>opia onffi~ OlaV 80 Enolpvov In Soan IOU~. "Elm Yl'lliOOVOUV ono In "LKUl'IO»KOI nt<l>Iouv GIn "Xopuf3on». POK Kai 9poOK£ia. Elvol <l>ov£po on n pOK EpX£IOI at OVI18£on pt IOV XplonOVIOj.lO. Kol OUIOOUpf30Iv£1 VlOII EVOO XplonOVlOpO~ KOIOOIKOZ£I apOpIIO, n pOK OVIIa Inv 8£IO Inv onootx£IOI, mv EYKffiPIOz£I, Z£l p' oumv KOI VI' oulnv. ria IO on n pOK £Ivol Ex8po~ IOU XplonOVIOpOU oa~ pll'lOUV oi 10101oi "MnnIi\~» at EVOIOU~ IPOYOUOI. ,,'0 XplonOVlOPO~ 80 E~O<l>OVlor£1 80 p£lffi8£1, 80 KOIOp£UO£I. t1.tv XP£IOZ£IOI IO ouzmoo. va "Exffi OIKOIOKOI 80 0lKOlffi8oo on EXffi OIKOIOn ioroplo 80 pt OIKOlOOO£I. E'ipoor£ mo onpo<l>ll'I£l~ ono IOV IHLOY XPILTO lOOpO. t1.tv ~tpffi nolo~ 80 <l>uY£1 npoolo~ To POK-EVI-P°l'l n a XplonOVIOpO~;» (No KOVffi pia O£uKplvnon. t1.tv EvOIO<l>tpOVIOI £iOIKO VIa mv KOlopp£uon lfi~ 'Op8000~n~ n lfi~ K080l'l1Kfi~ 'EKKl'Inolo~. uOl'lO~a XplonOVIOpO~Y£VIKO£Ivol Ex8po~ IOU~). '0 Deve Mustain IOU OUYKpOlnpOIO~«Megadeth» EX£I m OIKn IOU 8pnOK£10. ' Avo<l>tp£1at pia ouvtVI£u~n. «... 'Aoxol'loupOI pt nv£uponKo 8tpOIO oMo OXI pt In 8pnOK£10. t1.tv nnyolvffi ornv EKKl'InOIO oMo pll'lOO mv pt
,AvooI£pnt1.uvopn n

anoia pnop£l va £IvOl EVOpnOUKOl'll

v£po: ,,'Ayonmo pOU v£po f3on8not p£ va P£IVffi ZffiVIOVO~ onp£po».

63

'0 Dave Mustaine roO avYKporriJ1ar~ Megadeth.

'H MaVTova plflO naVTa PE nEpl<}>povnon VIa Ifc; Ka80fl1KEC; KaflOYPIEC;. Kaf n Taylor Dayne apvEltal va nEI to npaypanKo roc; avopa, 51on anwc; flEEI Kaf n i51a Elval KanOlO xplonaViKo avopa (to Taylor Dayne Elval to KaflflltEXVlKOmc;). 'EKtOC;apwc; ana tOUC; POKEpC; nou If8EVTai £x8pIKa n nEpl<}>povnnKa OtO XplonaVlO}.lO Elval Kaf n pEpf5a autrov nou aoxoflouVTal PE Ifc; aVatOfliKEC;8pnOKEIEC; onwc; 'Iv50u'iopo, BpaxpaViopo Ki"ln. To YKpoun trov «Maxa~lovou» Ota £~ffi<}>ufla trov 5foKWV tOUC;EXOUV ofloKi"lnpa KatE~ata PE Knpuypata unEp tau 'Iv50ui'0}.l0u. ctOl £~unnpEtouv OplOta PE tOV tpono auto to oxE510 tfic; nav8pnOKEfac; trov ElwVlOtrov. '0 Carlos Santana OE pia
tau OUvEVTEu~n paYElpEuEI OflEC; tiC; 8pnoKEIEC; OtO KazaVi flEyoVTac;: «... '0 Bou510}.loC; , 0 XPI0 'Iv50ui'O}.loC;, OflEC;01 8pnoKEIEC; EXOUV opEon tnc; «nav8pnoKEfac;» onaViopoc;,

oxton PE to XpIOtO...». Etnv pnflouza tau 0 Santana EXEI to Nup<}>fo XPIETO PE 5uo plKpa 5Ia~oflaKla. 1owC; Kaf

64
to 810f30i'lOKlO, OnffiC;-Koi 6 'Iv80uYoj.l0c;- Koi 6 Bou810j.l0C;-,

va EXOUV Konolo oxEon j.lE to XPI}::TO. Elvol oi'lo m8ovo VIa tOV Santana nou ~EpEI va OVOKOtEUEI Oi'lEC;- 8pntic;OKEiEC;-. 'H Tivo 81Kn. noMoi Koi aMol KpU<pIOj.lO. '0 TOPVE KOVEI j.l10 f3oi'ltO OOC;- 'Iv8iEC;- Koi tic;Otic;- 'Iv8iEC;- ana nEplEpYEIO VIa va j.lun80uv to OtOV 'Anonovffi apoKoi'lonOt1 j.luEitOI Otic;- aVOtoi'llKEC;-80~ooiEC;-. ~EV Elvol OJ.lffiC;- j.lovon POKEp nnyoivouv np08Eon j.lE oof3opn

'AnoKpu<pIOj.loc;- Elvol

ana tOV unox80vlo YOtEpO. POK Kat 8EV unopxEI

}::OtOVlOj.lO, nou 80 j.lEtonn8noouv Koi

L\.afJor.o~. aMo

<ptOVEI n POK-EVt-pOi'l OtO nlO xoj.lni'lo 'OVOj.lOzEtOI OOtOVIKn pOK

onj.lEio va avvi~El tOV nu8j.lEVO tnc;- af3uooou. oKoi'lonOt1.

j.lE npffitOnOpo to XEf3U MEtOi'l Koi nYEj.lOVEUOVtEC;- OOtOto va Koi to 80voto. 'E8& to noVto yivOVtOI j.lOUpo. 'Ana to nEtmVO YUOi'llOtEPO nOVtEi'loVlo t&V 8ioKffiV OOC;tn j.lEXPI tn j.loupn OKlO OtOV KOtffi ana to j.l0t10 Koi ana tic;- OKOtEIVEC;anEIKovioEIC;- OtO t~cb<puMo j.loupn nopO80j.lEVn }::OtOVO \jJuxn tou<;.

Ta«OJxapEp6» aura repara Elval ro avnKEfpEVO m~ EpnvEVori~rwv. CPwroypa<j>fa ano ro aVYKpornpa rwv W.A.S.P. Ii aM1W~ BaOJllla~ roD ~EKoli\1aaparo~!

65
Bi\EnEI KOVEI<;'pEOO ano TOU<;' mlxou<;, va ~EnETaYOVTOI paYOI, paVlOOE<;', VEKpOI, <pOVTaopOTO, pnaTpov, paTpov, 5Ia~oi\ol, OOTovaOE<;'KOI noi\i\a oi\i\o TpOpOKTIKa npaypoTO. 'H POYEIO, i\EuKn KOI poupn, E1vol 1'1nprom mn i\lmo T&V £VOIO<pEPOVTOOV TOU<;'KOI OEV olmOzouv va Tnv npo~ai\i\ouv aKopo KOI PEOO ano Ta TPOYOUOIO TOU<;'."Eva nopaoEIYPo ano TO TPOYOUOI T&V «I\EVT ZEnEi\IV», «LKai\o VIa TOV OUPOVO». " T PEpOOano OUYKlvnon OTOV KOITazoo ounKa KOI TO nVEUpo pOU avomEvaZEI VIa va <PUYEI. LTn OKElpn pOU E1oo KUMOU<;, ano Konvo avapEoo ma OEVTpO. Kol OKOUOO TI<;'<pOOVE<;' OUT&V nou Op8IE<;' PE KOITOzOUV». ovonTOI KOI <pOlvopEVIKa aouvapmToI, pE pia pIKpn £~nynon
'0 TITi\O<;' i\EEI «LKai\o

ria TOVpn punpEvo mn POYEIO mlXOI E1vol ouoj VI' aUTO 8a KavouTOU noponavoo ouYKlvnon TPOYOUOIOU.
VIa TOV OUPOVO». OUPOVO<;' E1vOl

1'1KOi\Oon. T PEPEI ano

£nnpEoopEVO<;' ano m

poVlKn £VEPYEIO. L\unKa YUPIOpEVO<;', VlOTI £v& 6 XPILTOL E1vol aVUlpOOpEVO<;' avoToi\IKa, 6 'Eooo<popo<;, ma ounKa. 'H avoToi\n To nvEupo naEI ai\i\ou E1vol oup~oi\o nou napa Tn<;, zoon<;" 1'1Ouon TOU 80vaTou. VIa va <PUYEI OEV 8Ei\EI va LTO onavomEvOzEI

OE pEpO<;' «Epnpo KOI ovuopo».

pEio nou avo<pEpEI KUMOU<;, KOI Konvou<;" £wOEi TO PEPO<;' onou OUYKEVTproVOVTOI paVlOOE<;'Tn VUXTO, KaTOO oj ano Ta OEVTpOTOU oaoou<;, yupoo ano pia <poona, VIa TI<;'TEi\ETOUPYEiE<;' PEOO mo
POYEIO<;'. ,Ano

OUP~Oi\IKO KOI npomOTEunKO
<f>i\OOUVT aKOUPE:

KUMO Tn<;,

TOU<;' nlYK

«... pOKpua nEpo an' Ta i\1~aolo
6 nxo<;, Tn<;,OIOEpEVIO<;' Kopnavo<;, Koi\Ei TOU<;' nlmou<;, va YOVOTIOOUV KOI va aKOUOOUV lpl8uplma ~OpKIO...»

~

66

ntvre cJ>p6V1pa nalBla oj «IRON MAIDEN». Ta xtpla oraup(J)ptva, .BntppaeKoranKo ema KepaKla!... Kaf aav va npoaevxovral...aav va .BpfaKovral ptaa at vao. /lire va npoaevxovraloro Earava; ... Kaeonouanfeavo.

l:1Ev £Ivol Ol1roc;-l1avov oj mixol nou KOVOUV avo<}>opEC;-mn 110upn Koi m i\£UKn 110y£io. EiolKO IO £~ffi<}>ui\o KOIoKlluol1EVO ana 110YIKOUC;OUl1IOOVOiOKroV IOUC;-,£Ivol
[3oi\IO110UC;-.

M£pIKO ana aura £IvoI:

1)

To K£<POi\l tpoyou nou OUJ,lf30i\iZ£1 Lamvo. to

67
2)
V To avanocSoyuplOPEVO iOOOKEi\E~ TPIYCl>VO nou EfvOl pI6 oKompn napapop<!>CI>on TOU

OUpf>Oi\IOPOU 'AYla~ TpI6cSa~. TfI~

3)

~ N'

To neVTOKT\VO oarEpl J1E tic;- ouo yooviec;npoc;- to KOtOO, not> OUJ1t3oi\izel ~10t30i\O to J1EOVTOIXtO noola Kai to xEpla. to

4) (x

To £~oKnvo OOtEpl J1Eto ouo ec!>ontoJ1£vo iaoaK£i\fi tpfYffiVO, aUVneffi~ to EVO J1oGpo Kof to aMo aanpo, nou auJ1f3oi\fz£1 i\£utn Kn Kof tn J1oupn J1oy£fo.

5) 0

To OK1QKtlVO OOIf-pl nou auJ.1f3oi\fz£1Tnv KOToOIpo<pn Kof mv oTo~fo Kof ovnKo810IO

Tnv apJ.1ovfo J.1f- auyxuan. Tn

To OOtOVIKO OUJ,lf>O/lOtnc; toCUt£pIKnc;

tPlacSOC;. oepoc;,n vn, n <l>cuna '0 oe
OUVcSUOOJ,1o tPI&V KUK/ICUV. (»Apov£, £IVOI an/ln ouJ,lmcuon to on EVa O<l>PIKaVIKO VKpoun paC;, <l>cuna»;). 6VOJ,lclz£tOI «vn, oe-

7)

'0 paVIKOC; KUMOC; Via va maoouv to paVIa Ka! 01 xpnopo! ano tOuc; pavouc;. 'Ynapxouv Ka! aMOI OUpf>Oi\IOPO! nou anooe.IKvUOUV m~ OXEon tfic; pOK PE tn pave.!a Ka! to LataVIO],lo.

68 To au),1~oi\o O),1cu<;, nou npoY),10nKa ),10<;' eKni\naaEl Elvol a aroupo<;,. KoTnvrnaE ),1000 Oi\OI va KpE),10UV aroupo aro i\01),10,a' ouna, ora pouxo. Tf aU),1~OfVEI; nlarEUOUV aro Ewupo TOUKYPIOY ),10<;'; ~OXI. Ka8E ai\i\o. npo<povoo<;' VIa noponi\avnan - ElvOl TO au),1~oi\o ),110<;' oipEan<;,
TOOV ),1oaovcuvnou i\f.YOvrOI "PoooarouphE<;'». "0i\01 01 poKaoE<;'nou <pOPOUVE aroupo of. an),10fVEIon Elvol "PoooarouphE<;'».noMoi TOV<pOPOUVE ),1000. 01 npoY),1onKof VIa "PoooaroupfTE<;'» <pOPOUVE auvn8cu<;, EVa paz aroupo n xpuao. nOTf. O),1cu<;, ~Ui\IVO. '0 ~Ui\IVO<;' Ewupo<;, Elvol a Ewupo<;, TTI<;' 8uafo<;, TOUXPIETOY, TOVanoia anEx8avovWI.

'0 David Grosby, 6 Nathan Young KO! 6 Graham
Nash EIvOI ll£/ln 1l1O<; OOtOVlKn<; EKKlInO!o.<; OJ tpEi<; auto!

<t>wroypaq,fa roO YKpovn r(/)v Mot6thead af pIa auvauMa rour;. lawr; ofv Elval Kaf roao 01aKoapnnKO orO1XE1O E:KE1VOr; q,plKw1for; oafpo0 var; navw ano ra KEq,ama rour;... lawr; opwr; va Elval Kaf 0 ola.8ol1or; q,vl1aKar; roO auYKporriparor;...

69
EIVOI 01 mo ),lEYOi\OI nopoyU)yof To OuYKpOTn),lOTO mnv ),lE),lOVU)),l£VOI TPoyouolm£<; Ki'lnofo<;. "OTov nopoyouv ta ana Kof Tn<; ),lOUOIKn<;POK-£VI-POi\. ni\EIOlpn<l>fo TOU<; K08oo<; Kof EIVOI ),l£i\n Tn<; OoTovIKn<; £KEVa OfOKO, KOVOUV 6i\oKi'lnpE<; ME-

TEi\ETOUpyfE<;not> nEpli\O),l~OVOUV Kof av8pU)n08uofE<;. £XEI £m<l>opnmEi va

),l10 T£1010 TEi\ETn EVO<;),lEYOi\O<;apI8),l0<; OOI),lOVu)V £KTEi\£OEI n<; OIOTOyt<; TOOV),lOYu)V. Kou~oi\aTE Kof mo onfn 00<; 00<; on 6 ),lOVlO <l>tPVETEmo onfn EIVOI EuvonTo, <l>POVI),lO at va

onU)<; KOTai\O~ofvETE olaV

EVa OfOKO not> £XEI unomEi oof),lovo<; otv Tnv oloToyn

avono<l>EUKTO Kof TO oof),lovo. TOG oU)),lonOU 00<;, aMo 80

80 nOEl Va K08noEI

),l10 yU)VIO £KTEi\tOEI

npoon08noEI

TOG ),lOYOU n Tn<; ItPEIO<;. OlaV onTE Kon Va aMozEI KonolU)v OfOKU)V. To

r\
mov

aUTO ),lnv £Kni\nnE08E,

EouTo 00<; ),l£ Tnv aKpooon 1) n 6~u8u),lfo. 2) To nvEG),lO £novomoon<; 3) To aOE),lVO i\E9i\oVlO. 4) 01 ~i\oo<l>n),lfE<;. 5) TooEI<; ~fo<;, av8pU)noKTovfo<; To

anoTEi\tO),lOTO Tn<; OOI),lOvIKn<; £nnpElo<; EIVOI:

Kof OUTOKTovfo<;. . VIa TO }::OTOVO

OuYKpOTn),lOTO not> KOVOUV i\oyo <f>i\OOUVI» oaK ApKOVOO<;» }::0),ln08»

Kof Tn ),loYEfo mo pEnEpToplO TOU<;,EIVOI 01: "nfYK "Mni\oK "Mni\oK «KISS» "EI }::1-Nn }::I»
«<t>ITVOUVI MOK»

,,}::OVIOVO»

«i\EVI ZEnEi\lv» « 'Aipov MEVIEV» «Ii\EKTpIK i\Oi'T OpKlmpo»

70
'0 Ozu Ozl1noupv, 6 NTOKtOPTzcbv, 6 Mu 1\00<1>, 6 MIK TZOKEP,6 ~Ai\I~ KoonEp Itaf ai"JIol. AuTof Elval oj mo olaOEOOl1tvOI. 80 ava<l>tpOUl1E l1EplKOaKOl1n napaoEfYl1ma. To ouYKpOml1a TOOV «KISS» (= BaOll\IOOE~mnv unnpEofa TOULmav5) Tpayouo5:
«' Avmpo<l>nKa ano

Eva oafl1ova

npOETOll1aOl1tvo~ Kuf3EpvnoU)00 110VaOIKo~. vo EIl1O16 KOpIO~Tfi~ tpnl1ou Eva~ OIOEptVIO~avepU)no~ TOU110VTtpVOU KOIpOU. LUYKEVTPcbvU) oKom VIO Tnv Euxapfmnon 110u TO Kaf ot olmozU) vo yovatfoEI~

To ouYKpompa rwv K.I.S.S. npoatt;re nw~ EXOVV YpdlJlel lIt~n arf! K.I.S.S. ra 800 S. Molazovvpt 800 aarpant~ napa pt S. Auro Exel anpaafa. '0 Kepavvo~ 7 erval ro auP.8ollorou Beou Bwp, Beou
rou pOK-EVT-p6l1, nou 8tv erval aMo~ anD ro I;arava. Tov Kepavvo ('7 ) rov .8pfaKovpe Kvpf(J)~ 4 avYKporripara: AC" DC, K.I. L,. 1,., at ELECTRIC LIGHT ORCHE'7 TRA, BLACK" ABBA TH

71
\.lnpoc;-oro 8£0 TOUK£pouvou orov 8£0 TOUpOK-Evr-pOl\». To auYKpOm\.lO TWV «AC7 DC»
8aVOTOC;- oro XPI~TO) £~U\.lv£i'

('Avrf-xPlorOC;-

KO\.lnaV£C;- Tfic;- Kol\ab£CI>C;-

OJ ACL, DC PE rriv KQpn6vQ rii~ K6I1Qon~ on(J)~ IIE£I Kf 6 rfrllo~ rou

rOQvovolOu«HELL"~ REI 1"

72
«K1V& tOv KepOUVO JlOU pfxvoVto~ KOtOppOKtOOOn f3poxn EpXOJlOI oov aVeJlOmpof31110~ 01 ampont~ JlOU, <pffiriZOUV tOV OUpOVO.

EIool vto~ aMo 80 ne80ve1~ 6tv 80 <pUIIOKfoffi KOVtvOV otv 80 lIunn8& KOJlJl10 Zffin Kovtvo~ otv 80 JlOUaVtlmo8ei
EXffi ri~ KOJlnOVe~ JlOU.

Kof 80 at nopffi mnv KOlloon 80 at nopffi '0 LOtOVO~80 at nopel 01 KOJlnOVe~ m~ Kolloon~ val! 01 KOJlnOVe~ m~ Kolloon~». 'Ano to ouYKpOmJlO t&v «nlYK <PIIOOUVt» aKOUJleEVO tPOYOUOI rima «LKOtOOVffi Jlt no1010».

«'0 8eo~ elne va at YOOPffi ZffiVtOVO.
LKOtOOVffi no1010.

M' aptoe1 va to f3l1tnffiva ne8ofvouv.
LKOtOOVffi no1010.

KOVffiri~ Jlnttpe~ tOU~va Ki"loive. to ouv8l1ff3ffiKOtffiano to outoKfvnto JlOU 8tllffi va to aKouffi va <PffiVOzOUV. No tOU~OfVffiva tp&ve onllnmp100Jltve~KOpOJltlle~ va tOU~ KOtOmpt<pffi mv nopoJlovn t&V «' Ayfffiv nOVtffiV». 80 avo<ptpouJleKof Jlep1Kt~moxuolloynJltve~ avo<popt~npo~ to LOtOVO ano 010<pOpO YKpoun. To unoouvefonto JlnvuJlo: «Z& VIa to LOtOvo. 6t JlOUyoumope1 6 8EOL. 6tv Jlnop& va tov ano<puYffi,
elvo1 6 YIIUKO~ JlOU, 6 LOtOVO~. '0 LOtOVO~ elvo1 OUVOtO~,

80 OOUooooelto 666!!!» «XopeuoVto~Jlt tOV K. 610f301l0».

73
«<I>l\£YO),l£vn KOl\Oan». ,,'0 6Ia~0l\0~». ,,'H KOpn taU 6Io~ol\ou». '0 6Ia~0l\0~ mnv KopOla m~». ,,6Ia~ol\o~ n "Ayy£l\o~». ,,'0 6Ia~0l\0~ <popcbVto~),lnl\£». '0 6Ia~ol\o~ 8a O£ nap£I».

l

«<I>Il\OI tau 6Io~ol\ou». "KoI),lcb),l£vo~),l£ to 6Ia~0l\0». "Lu),lna8£IO VIa to 6Ia~ol\o». (AUto to tPOYOUOI £Ivol
KOI 6 U),lVO~ tWV LOtOVlmwv). ,,'H KOl\OOn £Ivol o),lop<pn».

6£ l\£fn£1 KOI to OVO),lO tau ' AVtlxpfmou

onCJ>~mou~

«AC~ DC». ,AKO),lO6 apI8),lo~ 666 n VIa noponl\avnon

twV a<p£-

l\WV avonoooyupIO}.l£VO, 999. T£oo£po 6vo),loto E),l<pOVlzOVtOI ouxva OtiIl\oYOt£XVlo tfi~ pOK. AUtOI £Ivol oj: Aleister Growley, Keneth Anger, Anton La Vey, Carlos Castenada. 0 Aleister Growley £Ivol £ion),lCJ>v tfi~ OOI),lOVOl\Oyfo~ KOI E~OOK£im ),loupn ),loY£lo. EIvol 6 npwto~ nou OIOaoK£1tnv aVtlmpo<pn YPo<pn, mv aVtlmpo<pn Yl\cbooo Kof tnv aVtlmpo<pn ),lOUOlKn. 0 Keneth Anger 6 6noio~ £Ivol 6nooo~ tau npcbtou ),luno£ mov 'AnoKpu<pIO}.lOtov MIK TzaYK£p ana tOU~
"POl\i\lVYK LtOOUV~».

0 Anton La V ey £Ivol iopum~ tfi~ npcbm~ ootoVlKfi~ EKKi\nolo~, ouyypo<p£o~ tfi~ ootoVlKfi~ ~1~l\OU KOI o£voploypa<po~ tfi~ tOIVIO~ (to ),lCJ>po POZ),lOpu).To ),lCJ>po tfi~ auto £Ivol 6 'AVtIXplmo~. '0 Anton La Vey avo<p£p£tOI mo tPOYOUOI "XOt£l\ KOl\I<pOpVlO» twV «Eagles». 0 Kapl\o~ Kom£vaVto £Ivol £iOIKO~twV anoKpu<pCJ>V F.mmnuwv KOI on),llouPYo~ tau pOK OuYKpOtn),lOto~«Ea-

74

NOZV NOz.unovpv

To aaravIKoraro yKpovn rwv MnA6K Ea.una8 (MarJpo E6{3{3aro).

75
gles». To YKpoun IOOV«Eagles» nnp£ IO ovoj.1a ano IO novnpo nv£Gj.1anot; eop£u£1 mouc; 'IvolovouC; «Cosmos». Elval ai\n8£la on oj «Black Sabbath» (MaGpo rof3f3aIo) npfv ano Ko8£ onj.1oma £llq,ovlon IOUC;EKavav j.110 j.1aupn i\£IIoupyfa, nou npooq,Epovrav novw mo oooj.1a j.110C; yuvafKac;, nou Inv £Ixav pavnOj.1Evn j.1E alj.1a ano KoIonoui\a. '0 Ozu Ozj.1noupv KUplO j.1Ei\OC; «Black Sabbath» IOOV

oni\cbv£l: «To aKpoaInplo j.1ac;f3pfOK£IalKOIW ano mv
Kuplapxfa j.110C; oaIavlKnc; ouvaj.1nc;, aura £~ny£i Inv £rnIuxfa j.1ac;». ,AKOj.1a6 1010C; j.10C; i\E£1 on f3ploKoIav OE KaIomaon IpOj.10U, Ko8£ q,opo nou EKav£ Konola ouv8£on IpayouClOG, n napoumaZOIav mn OKnvn. To ouYKpOmj.1a nou xapaKmpfz£Ial roc;IO rno npomuxo, oOi\Oq,OVIKO oaIaKaf VIKO £Ival IOOV Aumpai\tzwv ACt, DC nou onj.1afv£1AntiCrist Death to Crhsti = Avrfxplmoc; 8ovaIoc; mov XPIrTO. Ava<}>tpoullE !OU~ !f!l\OU~ ana
IOlJ~:

llEplKO !paYOUOla

«t\£oo<pOpo~ VIa Tnv KOi\Oon». «Ko).1nav£~ Tfi~ Koi\ao£oo~». «LKon£uo£ VIa va OKOTcbo£I~». «Bpcb).1IK£~ npa~£I~ £KOVOV f3pcb).1IKn npomuXla». «YAv 8Ei\£I~ 01).10 TOX£I~». To T£i\£UTOio £Ivol TfTi\O~f.VO~ ai\).1nou).1 nou £iKovfz£1 £vo VEO nou TOV £X£I olon£pao£1 ).1la KI8apo Kof n£8ofv£1 OE ).1la
i\f).1vn 01).10To~. 'AKO).10 Ta TPOYOUOIO ).1E TOU~ TfTi\OU~ «'H

noi\n Tfi~ o).1opTfo~».«Q>poVTfzoo TO ~laf3oi\o». «NUXTO Yla ma ).10Kpoui\a ).1oxofplo». «'H KOi\Oon OEV £Ivol aoxn).1o~ Tono~ Yla va z£i~». «KOToofKn POK-£VT-pai\». LE ).1la ouvoui\fo TroV AC~DC TO f3paou Tfi~ 18n~ Q>£f3pouopfou 1980 mo t\ovofvo 6 Kopu<poio~ TPOYOUOImn~ TOU OuYKpOTn).1oTo~, Bon Scott, ).1E£vo OOI).10VIKO ypUi\IO).10 <POOVGz£1 oKpooTnplo OTOV mo T£i\£fooo£Ii ouvou-

76

'0 rpQy1KO~ Mnov

LKOr

roD avVKpomJlQrO~ DC. ACt,

i\10: «Koi\& to t110f30i\0 zmnaEI tnv lpuxn 1l0UVlml n va Koi\oan Elvol n rfl tfl~ 'EnoYYEi\lo~.80 aVtoi\i\o~ffi to
EiOltnplo OIOpKEIO~VIa EVO EiOltnplo llla~ KmEueuvan~ llOVO VIa tnv Koi\oan»!!! '0 oumuxo~ Bon Scott, nEeOVE to 1010 f3poou aE ni\IKlo 33 E::t&v, llEtO ano Kmoxpnan vopKffinK&v nou ElxE KPUllllEVO llEao mnv KleOpO IOU. 80 ntOV nopoi\Ellpn QV OEVavo<l>EpoullEKOI tOV Ai\1~
~

KounEp. To npoYllonKo IOU OVOl,10Elvol Vincent Fournier. '0 1010~ 1,10ptupEiaE 1,110 aUVEVtEU~n:«'Eo& KOI apKEtO XpOV10 nflyo aE 1,110 auYKEVtpffian nvEUI,10nal,1ou onou 6 Norman Backley iKEtEUaEto «nVEUI,10» aKOUva mEi. To «nvEul,1o»oni\ffiaE tnv nopoualo IOU KOI 1,10U 1,11i\naE. Mou unoaxEenKE KOI a' EI,1EVO mo auYKpOtnl,10 KOI

77
llOU, In OO~O,Inv nOYKoOlllO KUPIOpxfo orn llOUOIKn pOK Kof ni\n8cbpo ni\ouIOU. To lloVO npallO nou llOU znmoe oov aVIoi\i\OYllO nlov vo IOU a<t>noU) O&llO llOU VlO vo IO llE Kupleuoei OUIO IO «nveullo». LE aVI6i\i\OYllO lfiC; Kmoxfic; IOU KOPlllOU llOU EVIVOoloonlloc;, 0' oi\o IOV KOOllO. rlo vo yfvel OUIO, nfipo IO OVOllO llE IO anoia «OUIO»(IO nveullo) oni\U)oe Inv IOUIomlo IOU 0IfI OUYKEVIpU)on.' AvoyvU)pf08nKo i\omov noYKOO),lIO. 61epu)Ia08e VI' aUla IO OVOllO: Alice Cooper. Alice Cooper eIvOl IO OVOllO lllaC; llOVlOOOC; nou nE8ove to& KI EVOVoicbvo. 'H eiolKomIO IOU Alice eIvOl vo ullveI oi\ec; riC; llOP<t>EC; oe~ouoi\IKfiC; oloorpo<t>fiC;ana IOV OUVOVlO),lO Inv veKpo<t>li\fo Kof roc; ana IOV Ipof3eorlollo llEXPI In oo<t>ntmoel~lollovfo. T Ei\OC; Exel tmoo8eI oro omoVlKo pOK llE IO Qi\llnoull «v Ai\1C; llEOO ornv Koi\oon» Kof llE ai\i\o EVOai\llnoull «'Ano vAi\1C; llE novnplo». Eioolle IOUC; omovlKouC; oKonouc; I&V pOK OUYKpomllOIU)V. Eioolle IOUC; poKepc; llE i\uooo vo xuvouv In i\of3o

'0 {jQl.uOVlO.uivo~ ~AJ.ICKounEo

78

79 ro<;Ko/\oan<; oumuxn vEo/\oio.vA<; mn
OKOUaOUj.lE I£/\O<;

KI EVa ooij.loVO va j.l1/\0 j.l£ IO moj.lo j.l10<; vEopfi<; OOIj.lOVIaj.l£vn<;: "Elj.lOI 6 npiYKnno<; Koi KOIE~oivoo. "0/\01 KOTE~OiVOUj.lEVIa va oolj.loviaoUj.lE j.l10 <pu/\n, If! vEo/\oio ro<;
'Aj.lEpIKfi<;»!!!

'H 'Aj.lEpIKnXOVEIOI, 'Ayy/\io tnfon<;. I\£IE 6 ooij.lon vo<; va KOVEI t~oipEon If!v 'EMooo; no/\u onf80vo. vAv
O£V npo/\O~OUj.lE va /\O~OUj.lE IO j.l£IpO j.lo<;, no/\u <PO~Oj.lOI

OIl 80 npoi\o~EI 6 aolovo<; Koi If! olKn j.lO<;Kolompo<pn. KaMl~£xV1Ko~n~a ~(i)v mlx(a)v ~fi~ pOK. Eiooj.lE j.l£Xpl onYj.lfi<; Inv POK-EVI-POi\j.l£ noMn ao~opomlo Koi tnfyvooon IOU aKonou m<; va npoa<p£pEI sex, VOpKOOIlKO, tnovomoIlKomlo, ~io, oVIixplmo ioEffion, j.loYEio, aOlOVl01.10 . "EX£1 OJ.lW<; Kaf mv orJIn ni\£upa m<;n pOKnou J.lli\a£l VIa KPOUOZ1EP£<;, ra~fOla Kaf J.lai\lora J.lEi\fap utI, ni\ouro, f3fi\£<; Kaf vroi\ap<; J.lEro rOOUf3ai\l. Kaf oi\a aura f3Ef3ala ra onoi\aJ.lf3aV£I<; Vo£pa Kaf <l>avraanKa. OUmaanKa J.lEV£I<; J.lEEva J.l£y6i\o K£VOornv \lJuxn Kaf Eva OKOJ.la K£VO amv roEnn nou ~OO£U£I<; oOKona xpnJ.lara VIa ra oKounfola rn<; pOK. MIa llano va pf~OUllE Kaf ornv Kai\i\IIEXVIKn £ll<P°vlan IOOVorfxCI>v. 'H 6lloloKaIai\n~fa Elval onoVlo <palvollEvO. 'Ano oouvapmofa ot, Elval oouvayrovlorol. 'Ava<ptpoullE llEPIKO napaoEfYllaIa: ,,"Eva llCl>PO ouo KE<poi\la/ Kaf OUO KEpallfola ora llt ouo IOU <ppuola / n llallo IOU Elval orEipa». rIOU~ napaKOICI> orfxou~ 80 o<pnoCl> £oEi~ va f3YOi\EIE InvoKpn. "Tf fSollfSa - <PUYE Mtpa ni\npCl>llfi~ - KOVIEni\oKa £onaoE - 8ti\EI olop8C1>lla- MEYOi\O £~I MfK MOK - rIa orooou - OXI, OXI - MnpfYK llnfVKo KOV' IOU~ va yEi\ElvE - KOV' IOU~ va MaivE

80
KaV' TOU<; xop£oouv moo<; OlaOpO110u<;». va n&<; l1nop£i va l1nv anOpnO£1 Kav£i<; l1nPOma mnv avonoia TaU napaKaTW TpaYOUOIOU; «Elval Kav£i<; EK£i £~(J);»!!! AuTO £Ival (Si\o TaU TO TpaYOOOl- mpo<t>n - mixo<;. Bi\tn£I£ El1<t>aVIOn, Kai\i\IT£xvIKomTa, nomnKn £K<t>paon, nOlKli\ia ouval08nl1aT(J)V!! KaTa TO ai\i\a £xouv Tnv avonoia va anOKai\ouv napol1O1a Tpayooola Kai\i\II£XVIKn EmTuxia Kai nV£Ul1anKn Tpo<t>n.

Xi ixq,pazovv;
nopof3/\tnoo on £lno J.ltXpl anYJ.ln<; ylOll YVOOPIZOO no/\on EVOIO<j>tp£OT£OJ.l£OOVIO 10 n£pl£XOJ.l£VO VIO 10V 1010 10V IpOvouoIOTn n 10 /\t<; ano 00<; otv

100 IpOVOU0100, ai\i\o

VKpoun. ' Ai\i\o pcbmo£<;10V tOUI0 OOU OV a~IZ£1vo 10U<;
EKnJ.lO<; KOI VO 10U<; ayono<;; :=:tpoo ot npoo£/\KU£l ot t/\KU£l; To aXltV10T0 n J.lop<j>n10U<;. "0J.l00<; II an' 0/\0 J.l0i\i\10 10U<; nou £lvol /\IVO J.lo-

KpUl£pO ano 10 OIKO OOu; To f3/\tJ.lJ.lO10U<; nou n f.K<j>poon noIKI/\£l ano n/\18lomlo /\OVoo m<; xpnon<; vopKoonK&v, J.ltXPI novnplo<; aJ.l<j>1f30/\OU o£~ouo/\IKn<; ioopponlo<; KOI KOnol£-Konol£ J.lt ooon II; unopx£l J.l£vo/\n nolOUVO/\OKlO In<; MovnOlO ano 0/\0 0010vIKomlo<;; Mnnoo<; ot t/\KU£1 10 10 npooooJ.lOKlylOZ nou OIV£1 aVTI ylO 10 <j>UOlKO npoooono, n£io 10U<;; 'Ai\i\o Mnnoo<; 10 EVOUJ.lOI0 10U<;; 'Eo& Kl/\IO. ' ApxlzouJ.l£ ano 10 novoKplf30

10VO J.ltXpl In f3pcbJ.lIKn <j>ovt/\o 100 Iggy.
ot EK<j>POZ£l;

Mo val rnOT£uoo EOU otv £1001 ano EK£ivo 10 y£on /\oio 010J.l0 nou EMlnopoov ano 10 £1000/\010U<;VO 10U<; £u/\ovnoouv!!! 001£ aKOJ.lOano 10U<;avomou<; EK£IVOU<; onooou<; nou <j>l/\OOV OpoJ.lOano onou ntpoo£ n avo10

81

'0 MaiM TzaKoov. "Eva~ ana rou~ roo 6'nJlo<l>MEi~ Jlaupou~ rpayou6'lorE~. 'OXI nJ!Eov np6aa>no £WIa ro npooa>nEio rou JlEra ana Jlla OElpd f.yXElpriOEI~ noli roD oroixloav 20.000.000 opx. 4'aivEral OJla>o Kalla JlnaOJ.lEV~arri .POK». rlari rEllEuraia np6oBEOE

oro OvoJlarou l:.arav MaiM TzaKoov.

'0 Boy George.
To roo OlearpappEVO opo4>vllo4>llIo naloi

m~ pOK.

82
nnptvn IOUC;Ipoyouofmplo! Eivol ai\n8£10 on tau otv nt<j>I£IC;mo p£yai\o apapmpo Inc; £ioooi\Oi\OIp£foc; va npOOKUVac; yovonmoc; mn OKnvn IOV ai\i\o<j>povo IpO(!!) youolaIf1 nou xoponnoa pnpoma OOU. 'Ynapx£1 opooc; EVOC; av£~nymoC; plpnnopoc; ano ptpOUC; oou ooov a<j>opa Inv t~ooI£pIKn IOUC;tp<j>avlon. rIa EVO olamnpo OOU o£Pf3fpov£ IO ~£8ooplooptvo pni\ouIZfv. Kof ou aOfmOKIO IO <j>op£o£c; noVI£i\ovI, ot ot <j>oumo, ot nOUKaploo, ot pnou<j>av. 'H ~£8ooplooptvn oou tp<j>avlon nIOv IOOO aXopn Kof ampti\nm. AUIO opOOC; otv ot npof3i\npanz£, a<j>OU ItIOIO IZfv <j>opouo£ Kof 0 Mnovo, n 0 npfvc;. Moi\lc; apxloov oj pOKao£c; va <j>opouv poupo, aptoooc;KI tooo POUpIO£0 Ionoc;. Kof Koi\a oUlof EXOUV IOUC;
i\oyOUC; IOUC;Kof <j>opav£ poupo. IOUC;, 0 6Iaf30i\0c; LOIOVa. IO <j>opac;; 'EKIOC; KI av 8ti\y£001 T OUC;oloIaZ£1 IO a<j>£VllKO 'Eou Vlon xpoopo IOU ano IO poupo VIa va POlazOUV mo xpoopo.

"Onooc; f3i\tn£I£ ano Inv apxn npfv npoi\af3oup£ KaV va oi\oKi'lnp<i>ooup£ IOV OplOpO mc;, n pOK KolooIKaamK£. 6tv £lnop£ KOVtVO KOi\O mc;. 'Ai\i\a nolo £ivol IO KOi\O
nou npoo<j>tp£l; 6100Ktooon; LO<j>OOC; OXI. "0001 aKOUV£

pOK aKOUV£VIa va «pomoup<i>voVIOI»Kof OXI Yla va 010OK£OazOUV. 8a pOU n£iI£ Kavouv ouvoui\f£c; tvoVIfov IOU "Ei"IZ. Mai\lmo. Koi\a nou pac; £ionyoyov IO "Ei"IZ VIa va
IO OI<i>~OUV I<i>pO pt Ifc; tpoonKt~ Nof Kavouv vopKoonKoov. ni\nv Kof ouvoui\f£<; ouvoui\f£c; tvoVIfov IOUC;. Inc; pamlYoc; lOOV

opOOC; 10101 KOIOVOi\<i>vouv I£paoo£c; oj

nooomI£C;. 6tv i\£fnouv f3tf3olo Kof oj n£plm<i>o£lC; nou npooyayoVIol Kof ot jKOVOIOIOUC; tpnopouc;. Lnavlo IOUC; f3i\tnoup£ va Kavouv Kof <j>1i\ov8poonf£c;. Eivol noi\u ap<j>ff30i\0 opOOC; aUla Ia xpnpolo nou £ivOl «£ui\oynptvo» av ano IO Lolova Kof IOUC;payouc; pnopouv va Kavouv Kanolo KOi\O.

83

OJ POISON (onJlmnplo). Tou<; EJInIOTeUeOTe; JlEveIpEJIara. OE Auro nou EXOUV aura eo aa~ oWaouv, oni\nrriplo!

84
Mo aKOIJO Kl av ioxuplZEatE OIl unopxouv KonOIO OEV VOIJI-

KOi\o nou TOU<;OIOKPlVOUV (Kol nou t.yoo ayvo&)

ZOO OIl aura TO «KOi\o» va oa<; t.nnpEOZOUV TOOO, &atE va ayonaTE KOI va aKOUTE Tn pOK. noVTOO<; YEVlKo KUPIOPXOUV TO atOlXE1O nou t.i\O<PPUVETE m TOU<; KOTOOIKoZOUV Kol IJn 0Ei\nOETE va 0Eon TOU<;. Eio' aMoo<; 00 ElatE OoV va

npoono0E1TE va a00000oETE TOV LToi\IV <PEP' EinElv VIa TO £KOTOIJIJUpIO nou EO<pO~E, IJE m OIKOIOi\OYlO OIl KonOTE EKOVE IJlo Koi\ooouvn. ' Ai\i\o OUTOI ElvOI XElPOTEPOI ana
TOV LT6i\IV VlOTI EXOUV OKOTOOOEI OXI KOPIJlo aMo OIOEKO-

TOIJIJUplO lpUXE<;.

'Avil1afJE ri~ Ev86vE~oov
LK£lpOU 110VO on £XEI~ to "AVlo BonnOllo oro QVO110 tfi~ 'AVio~ Tplooo~. L\£v l1nopEi~ va noiZEI~ 11£ to 8EO. 'H pOK ErVOI OOtOVIKO KOtOOKEUOO110.L\IOi\E~E tffipo tov 6<l>£vrn nou 8£i\EI~ va i\Otp£lpEI~. "H to 8EO n to LOtOVO. L\£v l1nopEi~ va Ooui\EUEI~ Koi orou~ SUO. 'H pOK i\OtPEUEI tOV LOtOVO. To 1010 KOVEI~ Koi au Otov 6KOU~ pOK. 1\0tpEUE~ l1£xpl tffipo to LOtOVO tv 6yvoio ZEI~. Tffipo £1108E~ Koi tvnl1Epffi8nKE~. npof>i\nl1o. Kot' 11£ l1Evoi\n Eu8uvn QV ouvExioEI~ K£~ i\UOEI~ oro oou. Tffipo yvcupiri' auto f>OPUVEOOI

va 6KOU~. L\&OE OUVOl1l6pxnv KOtOorPElpE Koi

t~O<l>OVlOE0, n OiOKOU~ KOOEtE~ n f>IVtEOKOO£tE~ £XEI~ 11£ 110UOlKn pOK. Mnv tOU~ i\unn8Ei~ Koi tOU~ OffiOEI~ Konou 6Mou VlOti onou K1 QV naVE KOKO 80 KOVOUV. VEnElto t~ol1oi\ovnoou Eii\IKpIVO. 'E~ol1oi\ovnoou Via va O£ trn0K100EI 1'1XOpl~ tau 8EOY 1'1anoia 0iffix8nKE KoKnv KOK&~ 11£ tnv ~£<l>PEvn Koi OOll1oVlKn POK-£Vt-POi\.

B£f>olol1EtO tnv t~ol1oi\ovnon o£v tEi\Elffivouvto f>ooovo. 80 £XEI~ noMou~ Koi noIKii\ou~ nElpOO110U~.
XPEIOzEtOI va KOVEI~ npOV110nKO oKi\np£~ 110XE~. "Ei\nIZE

85
OJ,lWC; BEa Kol n vlKn 80 elvol alKn aou. 010 Tei\elwvoVIoC; aoO eUXOj,lOI ano mv KOpala j,lou KOi\OV ay&vo KOI noVIo O1e<j>oVWj,l£VO vlKec;. j,l£

a BEar j,lOZI aou

.#'

.
..~
<PE:UYE:Kal o({)zou.

nEPIEXOMENA
npol\oVo<;
MOUOlKn

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POK . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.3 .5 .9 17 31 50 87

nolofoIOofooUVlnpOK
nopoKi\aolo In<; pOK

.
. . . . . . . . . . . . . . .

TExvlKa ).lioo Via Inv npocb8non In<; POK-£VI-POI\ 'EVouvEfomo ).lnvu).loro . . . . . . . . . . . . . . BI{3l\lovpo<l>fo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BIB1\IOrPA<I>IA 1. napa~ia<m Ifi~ ouvei6n<m~~E ~nvu~aIa unoouvei6ma ROCK N'ROLL IOGJeah Paul Regimbal. 2. MeOQVUXIa DIn NIiOKO... IOG K.r. nana6n~mpaK6nou/Iou. .Ana ra n£plooIKa: non Kaf POK

non KOPN IN
METAL HAMMER MOVrIKH