You are on page 1of 9

SESI : SATU – PAGI

TARIKH & HARI : 26 MAC 2011 (SABTU) MASA PENDAFTARAN : 6.45 pagi - 7.30 pagi

TEMPAT MENDAFTAR : RUANG LEGAR ARAS SATU, BANGUNAN PERSATUAN PELAJAR, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

SESSION : ONE – MORNING

DATE & DAY : 26 MARCH 2011 (SATURDAY) REGISTRATION TIME: 6.45 AM - 7.30 AM REGISTRATION VENUE : LOBBY OF 1st. FLOOR, STUDENT'S UNION BUILDING, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM PAW DOKTOR FALSAFAH (KEJURUTERAAN AWAM)

FAKULTI ALAM BINA PBS DOKTOR FALSAFAH (SENIBINA) PBW DOKTOR FALSAFAH (PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH)

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK PEE DOKTOR FALSAFAH (KEJURUTERAAN ELEKTRIK)

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA PKB DOKTOR FALSAFAH (KEJURUTERAAN BIOPROSES) PKR DOKTOR FALSAFAH (KEJURUTERAAN POLIMER)

FAKULTI KEJURUTERAAN PETROLEUM DAN TENAGA DIPERBAHARUI

PKP DOKTOR FALSAFAH (KEJURUTERAAN PETROLEUM) PKG DOKTOR FALSAFAH (KEJURUTERAAN GAS)

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN SISTEM MAKLUMAT PCS DOKTOR FALSAFAH (SAINS KOMPUTER)

FAKULTI GEOINFORMASI DAN HARTA TANAH PGG DOKTOR FALSAFAH (GEOINFORMATIK) PGN DOKTOR FALSAFAH (PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN TANAH)

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING DOCTOR OF PHILOSOPHY (CIVIL ENGINEERING)

FACULTY OF BUILT ENVIRONMENT DOCTOR OF PHILOSOPHY (ARCHITECTURE) DOCTOR OF PHILOSOPHY (URBAN AND REGIONAL PLANNING)

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING DOCTOR OF PHILOSOPHY (ELECTRICAL ENGINEERING)

FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING DOCTOR OF PHILOSOPHY (BIOPROCESS ENGINEERING) DOCTOR OF PHILOSOPHY (POLYMER ENGINEERING)

FACULTY OF PETROLEUM ENGINEERING AND RENEWABLE ENERGY

DOCTOR OF PHILOSOPHY (PETROLEUM ENGINEERING) DOCTOR OF PHILOSOPHY (GAS ENGINEERING)

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEM DOCTOR OF PHILOSOPHY (COMPUTER SCIENCE)

FACULTY OF GEOINFORMATION AND REAL ESTATE DOCTOR OF PHILOSOPHY (GEOINFORMATICS) DOCTOR OF PHILOSOPHY (LAND ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT)

FAKULTI SAINS

PSF DOKTOR FALSAFAH (FIZIK)

PSM DOKTOR FALSAFAH (MATEMATIK)

PSK DOKTOR FALSAFAH (KIMIA)

FAKULTI PENDIDIKAN PPZ DOKTOR FALSAFAH (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA) PPB DOKTOR FALSAFAH (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)

FACULTY OF SCIENCE DOCTOR OF PHILOSOPHY (PHYSICS) DOCTOR OF PHILOSOPHY (MATHEMATICS) DOCTOR OF PHILOSOPHY (CHEMISTRY)

FACULTY OF EDUCATION DOCTOR OF PHILOSOPHY (TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE) DOCTOR OF PHILOSOPHY (GUIDANCE AND COUNSELLING)

 

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

FACULTY OF MANAGEMENT AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

PHM

DOKTOR FALSAFAH (PENGURUSAN)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (MANAGEMENT)

PHM

DOKTOR FALSAFAH (PENGURUSAN)

DOCTOR OF PHILOSOPHY (MANAGEMENT)

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

MMM/MMD SARJANA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL)

MASTER OF ENGINEERING (MECHANICAL)

MMC

SARJANA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - BAHAN)

MASTER OF ENGINEERING (MECHANICAL - MATERIALS)

MMB

SARJANA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - TEKNOLOGI MARIN)

MASTER OF ENGINEERING (MECHANICAL - MARINE TECHNOLOGY)

MMA

SARJANA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - TEKNOLOGI PEMBUATAN TERMAJU)

MASTER OF ENGINEERING (MECHANICAL - ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY)

MMN

SARJANA KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN INDUSTRI)

MASTER OF ENGINEERING (INDUSTRIAL ENGINEERING)

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

MAE

SARJANA KEJURUTERAAN (AWAM - STRUKTUR)

MASTER OF ENGINEERING (CIVIL - STRUCTURE)

MAG

SARJANA KEJURUTERAAN (AWAM - HIDRAUL DAN HIDROLOGI)

MASTER OF ENGINEERING (CIVIL - HYDRAULICS AND HYDROLOGY)

MAJ SARJANA KEJURUTERAAN (AWAM - GEOTEKNIK) MAL SARJANA KEJURUTERAAN (AWAM - HIDROLOGI DAN SUMBER AIR)

MASTER OF ENGINEERING (CIVIL - GEOTECHNICS) MASTER OF ENGINEERING (CIVIL - HYDROLOGY AND WATER RESOURCES)

MAP

SARJANA KEJURUTERAAN (AWAM - PENGANGKUTAN DAN JALANRAYA)

MASTER OF ENGINEERING (CIVIL - TRANSPORTATION AND HIGHWAY)

MAH

SARJANA KEJURUTERAAN (AWAM - PANTAI DAN MARITIM)

MASTER OF ENGINEERING (CIVIL - COSTAL AND MARITIME)

MAK

SARJANA KEJURUTERAAN (AWAM - PENGURUSAN ALAM SEKITAR)

MASTER OF ENGINEERING (CIVIL - ENVIRONMENTAL MANAGEMENT)

MAM/MID SARJANA SAINS (PENGURUSAN PEMBINAAN)

MASTER OF SCIENCE (CONSTRUCTION MANAGEMENT)

MAZ

SARJANA PENGURUSAN PROJEK

MASTER OF PROJECT MANAGEMENT

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING

MEE

SARJANA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK)

MASTER OF ENGINEERING (ELECTRICAL)

MEG

SARJANA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - PERHUBUNGAN)

MASTER OF ENGINEERING (ELECTRICAL - COMMUNICATION)

MEH

SARJANA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - KOMPUTER DAN SISTEM MIKROELEKTRONIK)

MASTER OF ENGINEERING (ELECTRICAL - COMPUTER AND MICROELECTRONIC SYSTEM)

MEL SARJANA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - ELEKTRONIK DAN TELEKOMUNIKASI)

MASTER OF ENGINEERING (ELECTRICAL - ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS)

MEM

SARJANA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - MEKATRONIK DAN KAWALAN AUTOMATIK)

MASTER OF ENGINEERING (ELECTRICAL - MECHATRONICS AND AUTOMATIC CONTROL)

MEP

SARJANA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - KUASA)

MASTER OF ENGINEERING (ELECTRICAL - POWER)

 

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA

FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING

MKK

SARJANA KEJURUTERAAN (KIMIA)

MASTER OF ENGINEERING (CHEMICAL)

MKB

SARJANA KEJURUTERAAN (BIOPROSES)

MASTER OF ENGINEERING (BIOPROCESS)

MKR

SARJANA KEJURUTERAAN (POLIMER)

MASTER OF ENGINEERING (POLYMER)

MKS

SARJANA KEJURUTERAAN (ALAM SEKITAR)

MASTER OF ENGINEERING (ENVIRONMENTAL)

MKA

SARJANA SAINS (TEKNOLOGI POLIMER)

MASTER OF SCIENCE (POLYMER TECHNOLOGY)

MKH

SARJANA SAINS (KESELAMATAN, KESIHATAN DAN ALAM SEKITAR)

MASTER OF SCIENCE (SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT)

MKL

SARJANA SAINS (PENGURUSAN LOJI PROSES)

MASTER OF SCIENCE (PROCESS PLANT MANAGEMENT)

FAKULTI KEJURUTERAAN PETROLEUM DAN TENAGA DIPERBAHARUI

FACULTY OF PETROLEUM ENGINEERING AND RENEWABLE ENERGY

MKG

SARJANA KEJURUTERAAN (GAS)

MASTER OF ENGINEERING (GAS)

MKP

SARJANA KEJURUTERAAN (PETROLEUM)

MASTER OF ENGINEERING (PETROLEUM)

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN SISTEM MAKLUMAT

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEM

MCS

SARJANA SAINS (SAINS KOMPUTER)

MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE)

MCT

SARJANA SAINS (SAINS KOMPUTER - KEJURUTERAAN PERISIAN MASA NYATA)

MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE - REAL TIME SOFTWARE ENGINEERING)

MCC

SARJANA SAINS (TEKNOLOGI MAKLUMAT - PENGURUSAN)

MASTER OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY - MANAGEMENT)

MCH

SARJANA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN MAKLUMAT)

MASTER OF COMPUTER SCIENCE (INFORMATION SECURITY)

MCM

SARJANA SAINS (KEUSAHAWANAN TEKNOLOGI MAKLUMAT)

MASTER OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP)

SESI : DUA – PAGI

TARIKH & HARI : 27 MAC 2011 (AHAD) MASA PENDAFTARAN : 6.45 pagi - 7.30 pagi

TEMPAT MENDAFTAR : RUANG LEGAR ARAS SATU, BANGUNAN PERSATUAN PELAJAR, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

SESSION : TWO – MORNING

DATE & DAY : 27 MARCH 2011 (SUNDAY) REGISTRATION TIME: 6.45 AM - 7.30 AM REGISTRATION VENUE : LOBBY OF 1st. FLOOR, STUDENT'S UNION BUILDING, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

FAKULTI ALAM BINA MBS SARJANA SENIBINA MBW SARJANA SAINS (PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH) MBJ SARJANA SAINS (PERANCANGAN PENGANGKUTAN) MBD SARJANA SAINS (REKABENTUK BANDAR) MBG SARJANA SAINS (PENGURUSAN KONTRAK PEMBINAAN) MBH SARJANA SAINS (PERANCANGAN - PERUMAHAN) MBK SARJANA SAINS (PERANCANGAN PELANCONGAN) MBM SARJANA SAINS (PERANCANGAN - PENGURUSAN SUMBER JAYA DAN ALAM SEKITAR) MBN SARJANA SAINS (PERANCANGAN-TEKNOLOGI MAKLUMAT)

FAKULTI BIOSAINS DAN BIOKEJURUTERAAN MQT SARJANA SAINS (BIOTEKNOLOGI)

FAKULTI SAINS MSF SARJANA SAINS (FIZIK) MSK SARJANA SAINS (KIMIA) MSM SARJANA SAINS (MATEMATIK) MSJ SARJANA SAINS (MATEMATIK KEJURUTERAAN) MSN SARJANA SAINS (SAINS FORENSIK)

FACULTY OF BUILT ENVIRONMENT MASTER OF ARCHITECTURE MASTER OF SCIENCE (URBAN AND REGIONAL PLANNING) MASTER OF SCIENCE (TRANSPORTATION PLANNING) MASTER OF SCIENCE (URBAN DESIGN) MASTER OF SCIENCE (CONSTRUCTION CONTRACT MANAGEMENT) MASTER OF SCIENCE (PLANNING - HOUSING) MASTER OF SCIENCE (TOURISM PLANNING) MASTER OF SCIENCE (PLANNING - RESOURCE AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) MASTER OF SCIENCE (PLANNING - INFORMATION TECHNOLOGY)

FACULTY OF BOISCIENCE AND BIOENGINEERING MASTER OF SCIENCE (BIOTECHNOLOGY)

FACULTY OF SCIENCE MASTER OF SCIENCE (PHYSICS) MASTER OF SCIENCE (CHEMISTRY) MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS) MASTER OF SCIENCE (MATHEMATICS ENGINEERING) MASTER OF SCIENCE (FORENSIC SCIENCE)

FAKULTI GEOINFORMASI DAN HARTA TANAH MGF/MGR SARJANA SAINS (PENGURUSAN FASILITI) MGG SARJANA SAINS (GEOINFORMATIK) MGN SARJANA SAINS (PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN TANAH) MGP SARJANA SAINS (HARTA TANAH) MGU SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN GEOMATIK) MGS SARJANA SAINS (REMOTE SENSING) MGT SARJANA PENGURUSAN ASET DAN FASILITI

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA MHF SARJANA SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) MHM SARJANA PENGURUSAN (TEKNOLOGI)

FAKULTI PENDIDIKAN MPA SARJANA PENDIDIKAN (PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN) MPB SARJANA PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING) MPC SARJANA PENDIDIKAN (KURIKULUM DAN PENGAJARAN) MPD SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN) MPE SARJANA PENDIDIKAN (PSIKOLOGI PENDIDIKAN) MPF SARJANA PENDIDIKAN (FIZIK) MPK SARJANA PENDIDIKAN (KIMIA) MPM SARJANA PENDIDIKAN (MATEMATIK) MPP SARJANA PENDIDIKAN (TEKNOLOGI PENDIDIKAN) MPU SARJANA PENDIDIKAN (PENGUKURAN DAN PENILAIAN) MPV SARJANA PENDIDIKAN (TEKNIK DAN VOKASIONAL) MPZ SARJANA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA) LPE DIPLOMA PENDIDIKAN (ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK)

SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH MLA SARJANA KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR

SEKOLAH PENGAJIAN ANTARABANGSA MRA SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEUSAHAWANAN TEKNO) MRB SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN STRATEGIK) MRC SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN MODAL PERUSAHAAN)

SEKOLAH RAZAK UTM DALAM KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI TERMAJU MDA SARJANA EKSEKUTIF PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

SEKOLAH INFORMATIKS TERMAJU MNP SARJANA KEJURUTERAAN PERISIAN

FACULTY OF GEOINFORMATION AND REAL ESTATE MASTER OF SCIENCE (FACILITIES MANAGEMENT) MASTER OF SCIENCE (GEOINFORMATICS) MASTER OF SCIENCE (LAND ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT) MASTER OF SCIENCE (REAL ESTATE) MASTER OF SCIENCE (GEOMATIC ENGINEERING) MASTER OF SCIENCE (REMOTE SENSING) MASTER OF ASSET AND FACILITIES MANAGEMENT

FACULTY OF MANAGEMENT AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT MASTER OF SCIENCE (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT) MASTER OF MANAGEMENT (TECHNOLOGY)

FACULTY OF EDUCATION MASTER OF EDUCATION (MANAGEMENT AND ADMINISTRATION) MASTER OF EDUCATION (GUIDANCE AND COUNSELLING) MASTER OF EDUCATION (CURRICULUM AND TEACHING) MASTER OF EDUCATION (EDUCATION AND DEVELOPMENT) MASTER OF EDUCATION (EDUCATIONAL PSYCHOLOGY) MASTER OF EDUCATION (PHYSICS) MASTER OF EDUCATION (CHEMISTRY) MASTER OF EDUCATION (MATHEMATICS) MASTER OF EDUCATION (EDUCATIONAL TECHNOLOGY) MASTER OF EDUCATION (MEASUREMENT AND EVALUATION) MASTER OF EDUCATION (TECHNICAL AND VOCATIONAL) MASTER OF EDUCATION (TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE) DIPLOMA IN EDUCATION (ELECTRICAL AND ELECTRONICS )

SCHOOL OF GRADUATE STUDIES MASTER OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING

INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (TECHNO ENTRENEURSHIP) MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (STRATEGIC MANAGEMENT) MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (VENTURE CAPITAL MANAGEMENT)

RAZAK SCHOOL OF UTM IN ENGINEERING AND ADVANCED TECHNOLOGY EXECUTIVE MASTER OF SAFETY AND OCCUPATIONAL HEALTH MANAGEMENT

ADVANCED INFORMATICS SCHOOL MASTER OF SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL SMM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL) SMB SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - BAHAN) SMI SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL -INDUSTRI) SMK SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - TEKNOLOGI MARIN) SMP SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - PEMBUATAN) SMT SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - AERONAUTIK) SMV SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - AUTOMOTIF) SRI SARJANA MUDA SAINS (REKABENTUK INDUSTRI)

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK SEE SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK) SEI SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - KAWALAN DAN INSTRUMENTASI) SEL SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - ELEKTRONIK) SEM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - MEKATRONIK) SEP SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - ELEKTRONIK PERUBATAN) SET SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - TELEKOMUNIKASI) SEW SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - MIKROELEKTRONIK) SEC SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - KOMPUTER)

FAKULTI KEJURUTERAAN PETROLEUM DAN TENAGA DIPERBAHARUI

SKP SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (PETROLEUM) SKG SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA-GAS)

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM SAW SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (AWAM)

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING BACHELOR OF ENGINEERING (MECHANICAL) BACHELOR OF ENGINEERING (MECHANICAL - MATERIALS) BACHELOR OF ENGINEERING (MECHANICAL - INDUSTRIAL) BACHELOR OF ENGINEERING (MECHANICAL - MARINE TECHNOLOGY) BACHELOR OF ENGINEERING (MECHANICAL - MANUFACTURING) BACHELOR OF ENGINEERING (MECHANICAL - AERONAUTICS) BACHELOR OF ENGINEERING (MECHANICAL - AUTOMOTIVE) BACHELOR OF SCIENCE (INDUSTRIAL DESIGN)

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING BACHELOR OF ENGINEERING (ELECTRICAL) BACHELOR OF ENGINEERING (ELECTRICAL - INSTRUMENTATION AND CONTROL) BACHELOR OF ENGINEERING (ELECTRICAL - ELECTRONICS) BACHELOR OF ENGINEERING (ELECTRICAL - MECHATRONICS) BACHELOR OF ENGINEERING (ELECTRICAL - MEDICAL ELECTRONICS) BACHELOR OF ENGINEERING (ELECTRICAL-TELECOMMUNICATIONS) BACHELOR OF ENGINEERING (ELECTRICAL - MICROELECTRONICS) BACHELOR OF ENGINEERING (COMPUTER)

FACULTY OF PETROLEUM ENGINEERING AND RENEWABLE ENGERGY

BACHELOR OF ENGINEERING (PETROLEUM) BACHELOR OF ENGINEERING (CHEMICAL - GAS)

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL)

SESI : TIGA – PETANG

TARIKH & HARI : 27 MAC 2011 (AHAD) MASA PENDAFTARAN : 12 tengah hari - 1 petang

TEMPAT MENDAFTAR : RUANG LEGAR ARAS SATU, BANGUNAN PERSATUAN PELAJAR, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

SESSION : THREE – EVENING

DATE & DAY : 27 MARCH 2011 (SUNDAY) REGISTRATION TIME: 12 PM - 1 PM

REGISTRATION VENUE

: LOBBY OF 1st. FLOOR, STUDENT'S UNION BUILDING, UTM JOHOR BAHRU, JOHOR

FAKULTI ALAM BINA SBW SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH SBS SARJANA MUDA SENIBINA SBC SARJANA MUDA SAINS (PEMBINAAN) SBQ SARJANA MUDA UKUR BAHAN

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN SISTEM MAKLUMAT SCK SARJANA MUDA SAINS (KOMPUTER) SCS SARJANA MUDA SAINS (SAINS KOMPUTER) SCI SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KOMPUTERAN INDUSTRI) SCJ SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) SCR SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN DAN KESELAMATAN KOMPUTER) SCV SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PERISIAN GRAFIK DAN MULTIMEDIA)

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA SKK SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA) SKB SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA-BIOPROSES) SKR SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA-POLIMER)

FACULTY OF BUILT ENVIRONMENT BACHELOR OF URBAN AND REGIONAL PLANNING BACHELOR OF ARCHITECTURE BACHELOR OF SCIENCE (CONSTRUCTION) BACHELOR OF QUANTITY SURVEYING

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEM BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER) BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (INDUSTRIAL COMPUTING) BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (SOFTWARE ENGINEERING) BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (COMPUTER NETWORKS AND SECURITY) BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (GRAPHICS AND MULTIMEDIA SOFTWARE)

FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING BACHELOR OF ENGINEERING (CHEMICAL) BACHELOR OF ENGINEERING (CHEMICAL - BIOPROCESS) BACHELOR OF ENGINEERING (CHEMICAL - POLYMER)

FAKULTI SAINS SSA SARJANA MUDA SAINS (KIMIA) SSZ SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) SSE SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK) SSC SARJANA MUDA SAINS (KIMIA INDUSTRI) SSD SARJANA MUDA SAINS (FIZIK BAHAN) SSF SARJANA MUDA SAINS (FIZIK INDUSTRI) SSH SARJANA MUDA SAINS (FIZIK KESIHATAN) SSM SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK INDUSTRI)

FAKULTI BIOSAINS DAN BIOKEJURUTERAAN SSG SARJANA MUDA SAINS (BIOLOGI) SSB SARJANA MUDA SAINS (BIOLOGI INDUSTRI)

FACULTY OF SCIENCE BACHELOR OF SCIENCE (CHEMISTRY) BACHELOR OF SCIENCE (PHYSICS) BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) BACHELOR OF SCIENCE (INDUSTRIAL CHEMISTRY) BACHELOR OF SCIENCE (MATERIAL PHYSICS) BACHELOR OF SCIENCE (INDUSTRIAL PHYSICS) BACHELOR OF SCIENCE (HEALTH PHYSICS) BACHELOR OF SCIENCE (INDUSTRIAL MATHEMATICS)

FACULTY OF BOISCIENCE AND BIOENGINEERING BACHELOR OF SCIENCE (BIOLOGY) BACHELOR OF SCIENCE (INDUSTRIAL BIOLOGY)

FAKULTI PENDIDIKAN SPC SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (KIMIA) SPF SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (FIZIK)

FAKULTI PENDIDIKAN SPC SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (KIMIA) SPF SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (FIZIK)
SPI SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM)

SPI SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (PENGAJIAN ISLAM)

SPM SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN SPN SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN

SPM SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN SPN SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN

(MATEMATIK)

(SAINS)

FACULTY OF EDUCATION BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (CHEMISTRY) BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (PHYSICS) BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (ISLAMIC STUDIES) BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (MATHEMATICS)

EDUCATION (PHYSICS) BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (ISLAMIC STUDIES) BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (MATHEMATICS)
EDUCATION (PHYSICS) BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (ISLAMIC STUDIES) BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (MATHEMATICS)
EDUCATION (PHYSICS) BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (ISLAMIC STUDIES) BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (MATHEMATICS)

BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (SCIENCE) BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (SPORTS SCIENCE) BACHELOR OF SCIENCE AND COMPUTER WITH EDUCATION (PHYSICS) BACHELOR OF SCIENCE AND COMPUTER WITH EDUCATION (MATHEMATICS) BACHELOR OF TECHNOLOGY WITH EDUCATION (LIVING SKILLS)

BACHELOR OF TECHNOLOGY WITH EDUCATION (LIVING SKILLS) SPS SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN) SPP

SPS SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN) SPP SARJANA MUDA SAINS DAN KOMPUTER SERTA PENDIDIKAN (FIZIK) SPT/SSK SARJANA MUDA SAINS DAN KOMPUTER SERTA PENDIDIKAN (MATEMATIK) SPH SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP)

SARJANA MUDA SAINS DAN KOMPUTER SERTA PENDIDIKAN (MATEMATIK) SPH SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP)

FAKULTI GEOINFORMASI DAN HARTA TANAH SGU SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (GEOMATIK) SGP SARJANA MUDA SAINS (PENGURUSAN HARTA TANAH) SGS SARJANA MUDA SAINS (REMOTE SENSING) SGT SARJANA MUDA SAINS (PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN TANAH)

FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SHR SARJANA MUDA SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) SHD SARJANA MUDA PENGURUSAN (TEKNOLOGI) SHF SARJANA MUDA PENGURUSAN (PEMASARAN) SHT SARJANA MUDA PENGURUSAN (TEKNOLOGI)

FACULTY OF GEOINFORMATION AND REAL ESTATE BACHELOR OF ENGINEERING (GEOMATICS) BACHELOR OF SCIENCE (PROPERTY MANAGEMENT) BACHELOR OF SCIENCE (REMOTE SENSING) BACHELOR OF SCIENCE (LAND ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT)

FACULTY OF MANAGEMENT AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT BACHELOR OF SCIENCE (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT) BACHELOR OF MANAGEMENT (TECHNOLOGY) BACHELOR OF MANAGEMENT (MARKETING) BACHELOR OF MANAGEMENT (TECHNOLOGY)

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

SZM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL)

SZT SARJANA MUDA KEJURUTERAAN

SZA SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - AUTOMOTIF)

SZL SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL. - TEKNOLOGI MARIN)

(MEKANIKAL - AERONAUTIK)

SZE SARJANA MUDA KEJURUTERAAN

SZC SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KOMPUTER) SZP SARJANA MUDA PENGURUSAN (TEKNOLOGI)

(ELEKTRIK - ELEKTRONIK)

SEKOLAH PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN PENDIDIKAN BERTERUSAN DDA DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM DDJ DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DDT DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AERONAUTIK) DDB DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (MEKATRONIK) DDC DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (MEKATRONIK) DDK DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA) DDP DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (PERHUBUNGAN) DDE DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DDG DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI DDL DIPLOMA UKUR TANAH DDQ DIPLOMA UKUR BAHAN DDR DIPLOMA SENIBINA DDW DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PERAKAUNAN) DDZ DIPLOMA SAINS KOMPUTER (MULTIMEDIA) DKK DIPLOMA KEJURUTERAAN KIMIA

KOLEJ TENTERA UDARA DFT DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AERONAUTIK)

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA BACHELOR OF ENGINEERING (MECHANICAL) BACHELOR OF ENGINEERING (MECHANICAL - AERONAUTICS) BACHELOR OF ENGINEERING (MECHANICAL - AUTOMOTIVE) BACHELOR OF ENGINEERING (MECHANICAL - MARINE TECHNOLOGY) BACHELOR OF ENGINEERING (ELECTRICAL - ELECTRONICS) BACHELOR OF ENGINEERING (COMPUTER) BACHELOR OF MANAGEMENT (TECHNOLOGY)

SCHOOL OF PROFESSIONAL AND CONTINUING EDUCATION DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING (AERONAUTICS) DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (MEKATRONIK) DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK (MEKATRONIK) DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING (POWER) DIPLOMA IN ELECTRICAL ENGINEERING (COMMUNICATION) DIPLOMA IN ELECTRONIC ENGINEERING DIPLOMA IN MANAGEMENT TECHNOLOGY DIPLOMA IN LAND SURVEYING DIPLOMA IN QUANTITY SURVEYING DIPLOMA IN ARCHITECTURE DIPLOMA IN MANAGEMENT TECHNOLOGY (ACCOUNTANCY) DIPLOMA IN COMPUTER SCIENCE (MULTIMEDIA) DIPLOMA IN CHEMICAL ENGINEERING

KOLEJ TENTERA UDARA DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING (AERONAUTICS)