Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ Νο 4
http://perseasorion.blogspot.com/2012/05/4.html
ΠΡΟΛΟΓΟ΢
Μεηά ηελ δεκνζίεπζε ησλ άξζξσλ κνπ ΣΑ ΢ΖΜΔΗΑ ΣΧΝ ΚΑΗΡΧΝ Νν 1,Νν 2 θαη
Νν 3 πνπ θάιπςαλ ζέκαηα Γεσθπζηθήο θαη εμσγήηλεο δξαζηεξηόηεηαο από ην 1947
κέρξη 4 Γεθεκβξίνπ 2011,ζπλερίδσ ζήκεξα 15 Μαίνπ 2012,γηαηί ηα γεγνλόηα
ηξέρνπλ κε γξήγνξνπο ξπζκνύο θαη πνιιά απ'απηά είλαη ζπγθινληζηηθά,αιιά ν πνιύο
θόζκνο δελ ηα γλσξίδεη,αθ'ελόο ιόγσ ηεο κηθξήο ή ηεο κεδεληθήο ελεκέξσζηο από ηα
ΜΜΔ θαη αθ'εηέξνπ ιόγσ ηεο όιν θαη επηδεηλνύκελεο θαηαζηάζεσο πνπ έρεη
πεξηέιζεη ε ρώξα καο,όπνπ ην θπξηόηεξν ελδηαθέξνλ ηνπ 90% ηνπ πιεζπζκνύ είλαη ν
αγώλαο επηβίσζεο.
Δίλαη αξθεηά κεγάιν άξζξν θαη αο επηιέμεη ν θαζέλαο λα δηαβάζεη όηη ηνλ ελδηαθέξεη
!!!
ΑΔΡΟΦΔΚΑ΢ΜΟΗ
΋ιν ην πξώην ηεηξάκελν ηνπ 2012,ζπλερίζζεθαλ νη γλσζηνη αεξνςεθαζκνί απν ...ηα
άγλσζηα αεξνζθάθε.Δηδηθα ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ην Απξηιίνπ μεπέξαζαλ θάζε
πξνεγνύκελν ζε έληαζε θαη δηάξθεηα.
Φαίλεηαη λα επηβεβαηώλνληαη νη θαηαγγειίεο όηη κπζηηθέο πηήζεηο αεξνπιάλσλ πνπ
ςεθάδνπλ ρεκηθά, θαηλόκελν γλσζηό ζαλ chemtrails («ρεκηθέο νπξέο»),
δηελεξγνύληαη ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό γηα πνιηηηθνύο ζθνπνύο, όπσο εμάγεηαη
από έξεπλα.
Δλδεηθηηθό απηνύ ηνπ θιίκαηνο είλαη ην γεγνλόο όηη ζηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο γηα ηνπο
ζθνπνύο ησλ αεξνςεθαζκώλ, πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ Διιεληθή Βνπιή θαηά ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία από βνπιεπηέο νισλ ησλ θνκκάησλ, ηα ππνπξγεία Δζληθήο
Άκπλαο, Γεσξγίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Μεηαθνξώλ, από ηα νπνία δεηήζεθε λα
απαληήζνπλ, όια δήισλαλ θάζε θνξά άγλνηα γηα ηηο κπζηεξηώδεηο νπξάληεο
«δξαζηεξηόηεηεο» ή αλαξκνδηόηεηα,ξίρλνληαο ..ην κπαιάθη ην έλα ζην άιιν !!! Σν
δήηεκα πήξε λέα ηξνπή ηνλ πεξαζκέλν Ηαλνπάξην. Δίρε πξνεγεζεί αλαθνξά ηνπ
βνπιεπηή ηεο ΝΓ από ηνλ Οθηώβξην πξνο ηνλ ππνπξγό Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ.Σν ΤΠΔΚΑ δήισζε αλαξκόδην θαη
παξέπεκςε ηελ αλαθνξά ζην …αξκόδην ππνπξγείν, απηό ην Μεηαθνξώλ.Κη ελώ ζηελ
πξάμε, ν ζπλήζεο ρξόλνο απάληεζεο κηαο αλαθνξάο είλαη κόιηο ιίγεο βδνκάδεο, ν
βνπιεπηήο πήξε ηειηθά απάληεζε ηξεηο κήλεο κεηά, ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 2012. ΢ηε
δηζέιηδε απηή απάληεζε, ηελ νπνία ππνγξάθεη ν πθππνπξγόο Μεηαθνξώλ Γηάλλεο

Μαγθξηώηεο, ην ππνπξγείν αξλείηαη ηα πεξί αεξνςεθαζκώλ κε ρεκηθά θη απνζπλδέεη
ην θαηλόκελν από ηνλ όξν «ρεκηθέο νπξέο», ιέγνληαο όηη πξόθεηηαη γηα ηηο ζπλήζεηο,
αθίλδπλεο «ιεπθέο νπξέο» πνπ αθήλνπλ ηα επηβαηεγά αεξνπιάλα, αιιά θαη γηα
γεσξγηθνύο ή ππξνζβεζηηθνύο ςεθαζκνύο!
Καη ζπλερίδεη λα «ηπξβάδεη πεξί άιισλ» ε ππνπξγηθή απάληεζε: «Ζ Τπεξεζία
Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο(ΤΠΑ) δελ έρεη ππόςε θαλέλα πξαγκαηηθό ζηνηρείν ή ζρεηηθή
πιεξνθόξεζε θαη δελ έρνπλ θαηαγξαθεί από ηηο ππεξεζίεο ειέγρνπ ελαέξηαο
θπθινθνξίαο αεξνζθάθε «αγλώζηνπ» ηαπηόηεηαο». Δπηπιένλ, παξαπέκπεη ζε
αγξνηηθνύο ςεθαζκνύο από αέξνο «γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θνπλνππηώλ θαη γηα ηελ
πξνζηαζία θαιιηεξγεηώλ από ραιαδνπηώζεηο». Απηναλαηξείηαη όκσο ιέγνληαο πσο νη
ςεθαζκνί απηνί «δελ δύλαληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ίρλε ζπκπύθλσζεο (δει. νπξέο)
πνπ παξαηεξνύληαη ζηα κεγάια ύςε».
΢εκεηώλεη όηη ΤΠΑ δελ είλαη αξκόδηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ ςεθαδόκελσλ πιηθώλ νύηε
γηα λα απαληήζεη γηα ηηο πηζαλέο κεζόδνπο πνπ ζα εμαθξίβσλαλ ελδερόκελε ξίςε
ρεκηθώλ, παξαπέκπνληαο γηα θάηη ηέηνην ζην Ηλζηηηνύην Δξεπλώλ ηνπ
Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ! Ζ ππεξεζία ηέινο ηνλίδεη όηη έρεη απαληήζεη
επαλεηιεκκέλα ζε θνξείο θαη πνιίηεο γηα ην ζέκα θη όηη ηα παξαπάλσ απνηεινύλ
επίζεκε ελεκέξσζε.
΢εκεηώλεηαη εδώ όηη ε Αίγηλα έρεη κηα παγθόζκηα πξσηηά: είλαη ν κνλαδηθόο δήκνο
πνπ έρεη ππνβάιεη «κήλπζε θαηά παληόο ππεπζύλνπ» γηα ηε δηελέξγεηα
αεξνςεθαζκώλ.Απηό έγηλε έπεηηα από θνβίεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα
ελδερόκελεο επηπηώζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηζηηθηάο ζην λεζί.
Σν δεκνζίεπκα αλέθεξε όηη «παξαηεξήζεθε αεξνπνξηθόο ςεθαζκόο ζην λεζί κε
νμείδηα αινπκηλίνπ θαη άιιεο ρεκηθέο νπζίεο». Ζ ππόζεζε απηή έθεξε ζηελ
επηθάλεηα λνκηθό θόιιεκα. ΋πσο καο εμεγεί ε δηθεγόξνο πνπ ππέβαιε ηε κήλπζε
ηνπ Γήκνπ Αίγηλαο, Ηθηγέλεηα Μάξγαξε: «Ζ κήλπζε έκεηλε ζην αξρείν. Δπεηδή ην
ζέκα είλαη πξσηόγλσξν, ηα δεκνζηεύκαηα δελ παξέρνπλ πάληα επαξθέο πιηθό γηα λα
θηλεηνπνηεζνύλ νη εηζαγγειηθέο αξρέο.
΢ε αληίζεζε κε ηελ Διιάδα, νη Κππξηαθέο αξρέο θαίλεηαη πσο απνθάζηζαλ λα
ιάβνπλ ζνβαξά ππόςε ηηο θαηαγγειίεο γηα ςεθαζκνύο ζηελ Μεγαιόλεζν. Πην
ζπγθεθξηκέλα, από ηνλ πεξαζκέλν Ηαλνπάξην θαη ζύκθσλα κε έγγξαθν ηνπ
ππνπξγείνπ Γεσξγίαο & Πεξηβάιινληνο, βξίζθνληαη ζε εμέιημε δεηγκαηνιεςίεο θαη
ρεκηθέο αλαιύζεηο βξόρηλνπ λεξνύ θαη αηκνζθαηξηθνύ αέξα ζηελ Κύπξν. Δίλαη ε
πξώηε θνξά πνπ επξσπατθή ρώξα απνθαζίδεη λα δηεμάγεη επίζεκε θξαηηθή έξεπλα
γηα ην ζέκα. Ζ απόθαζε απηή πάξζεθε ύζηεξα από πίεζε πνπ αζθήζεθε ζην
ππνπξγείν από ηελ πξσηνβνπιία πνιηηώλ θαηά ησλ ςεθαζκώλ θαη ην θόκκα ησλ
νηθνιόγσλ.

Ο πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο πεξηβάιινληνο ηεο Διιεληθήο Βνπιήο θ. Καξηάιεο είρε
ππνζρεζεί από ην 2011 ζηνπο Έιιελεο αθηηβηζηέο λα εξεπλήζεη πξνζσπηθά ην ζέκα.
Χζηόζν κέρξη ζήκεξα, δελ ππήξμε θαλ απάληεζε
Πξάγκαηη καο ςεθάδνπλ ρεκηθά. Απηή ηελ μεθάζαξε δεκόζηα ζέζε γηα ηνπο
αεξνςεθαζκνύο έρεη πάξεη έλαο δηαθεθξηκέλνο επηζηήκνλαο, ν Γξ. Νίθνο Καηζαξόο,
επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζηνλ θέληξν εξεπλώλ Γεκόθξηηνο, π. Πξόεδξνο ηεο
Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ, π. Γξακκαηέαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη π.
Πξόεδξνο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ.
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε βιέπεη αληηθαηηθά ηελ ππόζεζε ησλ αεξνςεθαζκώλ. ΢ηα
πξαθηηθά κειέηεο πνπ παξνπζηάζηεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ 2010 ζε παγθόζκην ζπλέδξην
ζην Βέιγην, ηεθκεξηώλεηαη όηη νη αεξνςεθαζκνί πξάγκαηη είλαη έλα πείξακα
παγθόζκηαο εκβέιεηαο πνπ ζπλεπηθνπξείηαη από ηηο ηερλνινγίεο εθπνκπήο
ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ηνπ ζπζηήκαηνο HAARP. ΢ε θακία όκσο ρώξα ηεο
Δ.Δ. δελ έρεη ππάξμεη κέρξη ζήκεξα επίζεκε απάληεζε.Από Οιιαλδό επξσβνπιεπηή
είρε γίλεη εξώηεζε ζηελ Δπξσβνπιή, ζηνλ ηόηε Έιιελα Δπίηξνπν Πεξηβάιινληνο
΢ηαύξν Γήκα, ν νπνίνο απάληεζε όηη είλαη γλσζηά ηα πεξί αεξνςεθαζκώλ αιιά δελ
κπνξεί λα δνζεί θάπνηα επίζεκε απάληεζε.
Ζ ηειεπηαία ηάζε ζην δηαδίθηπν είλαη νη ηζηνζειίδεο ζπιινγήο ππνγξαθώλ από
πνιίηεο πνπ δεηνύλ ηελ εηζαγγειηθή δηεξεύλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ πξνώζεζε
λνκνζεζίαο πνπ ζα επηβάιιεη πεξηνξηζκνύο.Αλάινγα ζπλέδξηα γηα ην θαηλόκελν ησλ
ςεθαζκώλ δηνξγαλώλνληαη από αλεμάξηεηνπο εξεπλεηέο θάζε ρξόλν ζε Δπξώπε θη
Ακεξηθή!
Έγθπξνη αθαδεκατθνί θαζεζπράδνπλ πσο πξόθεηηαη γηα εθαξκνζκέλε γεσκεραληθή,
ηελ επηζηήκε πνπ εξεπλά ηερλνινγίεο επέκβαζεο ζην θιίκα ηεο κε ζηόρν ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, όπσο πξνθύπηεη θη από ηηο εθζέζεηο ησλ
θπβεξλεηηθώλ επηζηεκνληθώλ επηηξνπώλ πεξηβάιινληνο ηεο Αγγιηθήο Βνπιήο θαη
ησλ ΖΠΑ.΢ε επίπεδν OHE, ζηε δηάζθεςε ησλ 193 ρσξώλ γηα ην θιίκα ην 2010
ςεθίζηεθε ε αλαζηνιή θάζε είδνπο πεηξακάησλ γεσκεραληθήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αεξνςεθαζκώλ.
Κξαπγή από έλαλ πξώελ δηεπζεληή ηνπ FBI.
Από πέξπζη, ε δεκόζηα ζπδήηεζε γηα ηνπο αεξνςεθαζκνύο βξίζθεηαη ππό ην πξίζκα
κηαο αλαπάληερεο εμέιημεο, κεηά ην ζάλαην ηνπ Σελη Γθάληεξζνλ, πξώελ επηθεθαιήο
ηνπ FBI ζην Λνο Άληδειεο. Ο ζάλαηόο ηνπ απνδίδεηαη από ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζε
δειεηεξίαζε κε αξζεληθό. Δίλαη εθείλνο πνπ κε ζηνηρεία επηβεβαίσζε ηελ
πξαγκαηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οζάκα Μπηλ Λάληελ ώο πξώελ νξγάλνπ ηεο CIA θαη ην
όηη ε ηζιακηθή νξγάλσζε Αι Κάηληα θηλεηνπνηείηαη από ην Πεληάγσλν, κε πην
πξόζθαηε απνζηνιή ηεο ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ πηώζε ηνπ θαζεζηώηνο Καληάθη

αιιά θαη ζην Μεμηθό θαη ζηνλ Καλαδά. ΋ηαλ θάπνηνο θαηλνύξγηνο πξόθεηηαη λα «κπεζεί». Ζ Π. ιίγν πξηλ πεζάλεη.ηεο Ληβύεο. Αθόκε ηα ρεκηθά ησλ αεξνςεθαζκώλ –ηδίσο ην αινπκίλην. ζύκθσλα κε δηαξξνέο ηεο Παγθόζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο. ππνινγίδεη πσο ν αξηζκόο ησλ αλζξώπηλσλ ζπκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο από αζζέλεηεο ζα είλαη πεξίπνπ 2 δηζεθαηνκκύξηα θαηά ηελ 50εηή πξνβιεπόκελε δηάξθεηα ηνπ. Ο Γθάληεξζνλ ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 2011.youtube. πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ πξνσζεί ηελ εθηέιεζε ζην NATO θαη ζε κεγάιεο εηαηξείεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο. Σα πηελά πεζαίλνπλ ζε όιν ηνλ θόζκν. πξέπεη λα δεζκεπηεί κε ζπκβόιαην ζε δηαηήξεζε ηεο κπζηηθόηεηαο. Πιεξνθνξίεο πξνσζνύληαη κόλν όηαλ είλαη απαξαίηεην γηα ην πξόγξακκα. ηελ Ηξιαλδία θαη ηε Βόξεηα Δπξώπε. ΋ηη νη αεξνςεθαζκνί είλαη κέξνο πξνγξάκκαηνο πνπ νλνκάδεηαη «Αζπίδα» θη ππόθεηληαη ζηνλ ΟΖΔ. Γηαξξνέο πξνγξάκκαηνο Αζπίδα. θαζώο ηνπο απνθαιεί «ξίςεηο ζαλάηνπ» (death dumps).) πνπ δεκηνπξγήζεθε γη‟ απηό ην ζθνπό. Αθνύ δίλεη ηελ καξηπξία ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλεο βάζεηο απνγείσζεο ησλ αεξνπιάλσλ ζηηο ΖΠΑ.Ο. έθαλε κηα αγσληώδε έθθιεζε γηα ηνπο αεξνςεθαζκνύο ζε βίληεν. Παξόιν πνπ δελ ππάξρεη θάπνηνο «νξαηόο ζσξόο πησκάησλ» από ηνπο αεξνςεθαζκνύο. πέθηνπλ θαη ςεθάδνληαη ζε όιεο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηελ Αγγιία. Απηό είλαη γελνθηνλία. δειαδή 60-80 εθαηνκκύξηα αλά έηνο.Ο. Απηό είλαη δειεηήξην.ζπλδένληαη θαη κε ηελ εμάπισζε ηεο λόζνπ Αιηζράηκεξ. (http://www. Ζ δηάηαμε εληνιώλ κέζα ζην πξόγξακκα «Αζπίδα». δειαδή 40 εθαηνκκύξηα ζύκαηα αλά έηνο. είλαη απζηεξά ηεξαξρηθήο δνκήο. Δδώ ζπλππνινγίδεηαη θη ν πξόσξνο ζάλαηνο ειηθησκέλσλ αλζξώπσλ όπσο θαη αλζξώπσλ κε αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα. ππάξρνπλ ππνςίεο γηα αζζέλεηεο πνπ ζπλδένληαη κε απηά ηα ρεκηθά. ν Γθάληεξζνλ εθπέκπεη SOS: «Οη ξίςεηο ηνπ ζαλάηνπ. ην FBI. αιιηώο γλσζηέο σο „chemical trails‟ (ρεκηθέο νπξέο). Σν Ακεξηθάληθν Κέληξν Διέγρνπ Αζζελεηώλ (CDC) κηιά γηα 3-4 δηζεθαηνκκύξηα λεθξνύο.Τ. ηε ΢θσηία. κηιώληαο γηα «ηεξάζηηα. Γελ δίζηαζε αθόκε λα μεζθεπάζεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ ππεξεζία. Γίλνληαη δηακέζνπ ελόο εηδηθνύ ηκήκαηνο ηεο Παγθόζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο (Π.Τ. Απηό είλαη δνινθνλία από ηα Ζλσκέλα Έζλε. Σα ςάξηα πεζαίλνπλ θαηά εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Κάπνηνο ζην Κνγθξέζν ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη κπξνζηά θαη λα ην ζηακαηήζεη ηώξα». ζαλ βνκβαξδηζηηθά αεξνπιάλα ρσξίο επηγξαθέο». Αλεπίζεκα έρνπλ δηαξξεύζεη ζην δηαδίθηπν ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο.com/watch?v=gPC7IQjwO_4&feature=results_main&playnext= 1&list=PL0EE82A9D5A90ABA8). γηα ηελ βνκβηζηηθή επίζεζε ζην World Trade Center ην 1993. .

Δπηβξαδύλνπλ ηηο αληηδξάζεηο.αθέιεηα.html ΢ύκθσλα κε έξεπλεο νη επηπηώζεηο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό από ηηο θπξηώηεξεο νπζίεο ησλ αεξνςεθαζκώλ .Αλεπξύζκαηα Ανξηήο.. Ο ρξόλνο θαηά ηνλ νπνίν είλαη νξαηά ηα ίρλε . Καη από ελώζεηο Βαξίνπ – Ησδίνπ: Τπνζπξενεηδηζκόο. νη νπνίεο πάλησο δελ έρνπλ αξρίζεη αθόκε γηα ην έηνο 2012.΢ύγρπζε.Παηδόκνξθε ζπκπεξηθνξά (Γεξνληηθή άλνηα. Σα ιεπθά ίρλε πνπ παξαηεξνύληαη θαη ελδερόκελα πξνθαινύλ αλεζπρία. απνηεινύληαη από λεξό ππό ηε κνξθή ζηαγνληδίσλ ή κηθξνζθνπηθώλ παγνθξπζηάιισλ θαη νθείινληαη ζηε ζπκπύθλσζε ησλ πδξαηκώλ.Τπνηξνπηάδνληα θξπνινγήκαηα.newsnow.gr/article/71753/tisymvainei-me-tis-mystikes-ptiseis-psekasmon.Τπέξηαζε.Καηάζιηςε. πνπ πεξηέρνληαη ζηα θαπζαέξηα ησλ πνιηηηθώλ αεξνζθαθώλ ηα νπνία θηλνύληαη ζε αεξνδηαδξόκνπο άλσζελ ηεο ρώξαο καο.Σάζε απηνθηνλίαο. Ζ ζπκπύθλσζε ησλ πδξαηκώλ ησλ θαπζαεξίσλ απνηειεί θπζηθό θαηλόκελν θαη νθείιεηαη ζηε ρακειή ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζηα κεγάια ύςε όπνπ θηλνύληαη ηα αεξνζθάθε απηά. ην Γεληθό Δπηηειείν Αεξνπνξίαο αλαθνηλώλεη ηα εμήο : Κακία πηήζε ςεθαζκνύ κε ρεκηθέο νπζίεο δελ εθηειείηαη πάλσ από ειιεληθό έδαθνο.Αζεξσκάησζε.Απειπηζία (δελ κπνξεί θαλείο λα ηνπο βνεζήζεη)Αίζζεζε όηη ν Υξόλνο θπιάεη αξγά.Καρππνςία – επηθπιαθηηθόηεηα. εθηόο ειάρηζησλ πνπ αθνξνύλ ςεθαζκνύο ζε πεξηνξηζκέλεο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο από πνιύ ρακειό ύςνο.΢θιήξπλζε θαηά πιάθαο.Παξάιπζε.Φόβνο αλάιεςεο επζπλώλ. λεπξηθή αηαμία.) Κη αθόκα πεξηζζόηεξα αλ ζπλδεζεί ην Βάξην κε ριώξην θαη λεξό:Τζηεξία.Βξαδύηεηα ζθέςεσο – ζπλαηζζήκαηνο.Αλαπνθαζηζηηθόηεηα. Σν ίδην θαηλόκελν κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη ζηηο εμαηκίζεηο ησλ απηνθηλήησλ ηηο πνιύ ςπρξέο εκέξεο." ΢ηηο 7 Μαίνπ ην Γεληθό Δπηηειείν ηεο Διιεληθήο Αεξνπνξίαο (ΓΔΑ) βγάδεη ηελ παξαθάησ αλαθνίλσζε : " ΢ε απάληεζε εξσηήζεσλ αξθεηώλ ζπκπνιηηώλ καο πνπ αθνξνύλ ζε ίρλε πνπ παξαηήξεζαλ ζηνλ ειιεληθό ελαέξην ρώξν.Αιηζράτκεξ.Παξάιπζε κπώλ.Υνξεία.Γπζθνιία λα απαληήζεη κηα εξώηεζε. Βάξην: Αλάγθε γηα πξνζηαζία.Αξγά αληαλαθιαζηηθά.Πεξηζζόηεξα κπνξείηε λα δηαβάζεηε εδώ:http://www.εηλαη: Αινπκίλην: Βξαδύηεηα.Γεληθή θαρεμία – Υξόληα θόπσζε.Έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο.Απιντθόηεηα.

Οη πηήζεηο ησλ αεξνζθαθώλ απηώλ εγθξίλνληαη θαη ειέγρνληαη αλά πάζα ζηηγκή από ηελ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ηεο ρώξαο καο.έρνπκε πξνζηαζία άλσζελ !!!! 21 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 Δίκαζηε ήδε ζρεδόλ ζηα κέζα ηεο ρξνληάο θαη πιεζηάδνπκε ηελ εκεξνκεληα ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012.όπσο ζα έπξεπε γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη πεξηέιζεη ε ρώξα καο.πνιύ θνληά όκσο ζην θέληξν ηνπ γαιαμία.ζπκπύθλσζεο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ζην ύςνο πηήζεο.κίιεζαλ γηα "ηέινο .κέρξη ζηηγκήο ην κόλν νξαηό απνηέιεζκα είλαη κηα κηθξή απνραύλσζε κέξνπο ηνπ πιεζπζκνύ. ελώ ε Πνιεκηθή Αεξνπνξία εμαζθαιίδεη όηη δελ εηζέξρεηαη άιιν ίρλνο ζηνλ ειιεληθό ελαέξην ρώξν γηα άιιε δξαζηεξηόηεηα". Μαύξε ηξύπα είλαη κηα ζπγθέληξσζε κάδαο ζεκαληηθά κεγάιεο ώζηε ε δύλακε ηεο βαξύηεηαο λα κελ επηηξέπεη ζε νηηδήπνηε λα μεθεύγεη από απηή. ζα ηελ είρακε κεηαηξέςεη ζε κία «καύξε ηξύπα». Δθηόο απηνύ ηελ εκέξα εθείλε ην επίπεδν εθιεηπηηθήο ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο (δειαδή ε εθπιεηπηηθή ηξνρηά πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηελ θίλεζε ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο γύξν από ην θέληξν ηνπ γαιαμία καο θαη κία πεξηθνξά ηνπ δηαξθεί 25920 ρξόληα ) ζα βξεζεί θάζεην κε ην επίπεδν ηνπ γαιαμηαθνύ ηζεκεξηλνύ θαη ζα ζρεκαηίζεη ηνλ ιεγόκελν "ζηαπξό".όπνπ ν πιαλήηεο καο ζα επζπγξακηζηεί κε ηνλ Ήιην θαη κε ην θέληξν ηνπ Γαιαμία καο.Σν επίπεδν εθιεηπηηθήο ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο. ΢ρόιην:Παξόιν πνπ ε ρώξα καο βνκβαξδίδεηαη ζρεδόλ επί θαζεκεξηλήο βάζεσο κε αεξνςεθαζκνύο.δελ έρνπκε πξόβιεκα.έηκεζε ηνλ γαιαμηαθό ηζεκεξηλό ζηηο 11/11/2011 !!! Δμ αηηίαο ινηπόλ απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηεο επζπγξακκίζεσο πνπ πξναλέθεξα.Πάλησο όζνη είκαζηε πξαγκαηηθνί Διιάληνη.ην νπνίν δελ αληηδξά.θαζόζνλ ην πξνεγνύκελν παξόκνην γεγνλόο έιαβε ρώξα πξηλ 25920 ρξόληα θαη όπσο θαηαιαβαίλνπκε νπδέλ γξαπηό ππάξρεη εθείλεο ηεο επνρήο !!!! Πάλησο νη Μάγηαο . νύηε θαλ ην θσο.όπνπ εθεί ζύκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο ππάξρεη Μαύξε Σξύπα.πηζαλόλ λα δεκηνπξγεζνύλ ηζρπξόηαηα βαξπηηθά πεδία ηα νπνία θαλείο δελ κπνξεί κε αθξίβεηα λα πεη ηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ζηνλ πιαλήηε καο.πνπ πξώηνη αλαθέξζεθαλ ζην γεγνλόο απηό.Αλ κπνξνύζακε λα ζπκπηέζνπκε ηε Γε καο νιόθιεξε ζην κέγεζνο ελόο θεξαζηνύ.

Ο Α΢ΣΔΡΗ΢ΜΟ΢ ΣΟΤ ΖΛΗΑΚΟΤ ΜΑ΢ ΢Τ΢ΣΖΜΑΣΟ΢ Αιήζεηα.έρνπλ ήδε αξρίζεη. Οη 39 ζεηζκνί πνπ ηξάληαμαλ ηνλ πιαλήηε κέζα ζε 2 κόιηο κέξεο δελ κπνξνύλ λα εμεγεζνύλ θαη όπσο αλαθέξεη ν ίδηνο ζεηζκνιόγνο “"Κάηη δελ πάεη θαιά! Τπάξρνπλ πάξα πνιινί ηζρπξνί ζεηζκνί.γεγνλόο πνπ αλεζπρεί ηνπο επηζηήκνλεο θαζώο ηνπο θαίλεηαη πεξίεξγε δηόηη δελ κπνξεί λα εμεγεζεί κε ηα δεδνκέλα ηεο επηζηήκεο.δειαδή ζηηο 21 /12/2012 θαη ώξα Γθξίλνπηηο 11:11 (13:11 ώξα Διιάδνο) θαη κάιηζηα όπσο ιέλε νη Μάγηαο πεξηκέλνπλ εθείλε ηελ εκέξα ηελ επηζηξνθή ησλ ζεώλ ηνπο !!!! Από ζύγρξνλνπο κειεηεηέο ιέγεηαη όηη ζα γίλεη κηα βαζηά αιιαγή ζηελ πλεπκαηηθόηεηα ηεο αλζξσπόηεηαο θαη όηη ν πιαλήηεο καο ζα πεξάζεη ζηελ 5ε δηάζηαζε !! Ίδσκελ !!!! Πηζηεύσ όηη ηα πξνεόξηηα γεσθπζηθώλ θαηλνκέλσλ ιόγσ απηώλ πνπ πξναλέθεξα.έρεη δηεξσηεζεί πνηέ θαλείο. Ζ ηξέρνπζα επνρή ζύκθσλα κε ην εκεξνιόγην ησλ Μάγηαο μεθίλεζε κε ην πξώην ηεο Μπαθηνύλ (5125 ρξόληα) ζηηο 11/08/3114 πΥ θαη ηειεηώλεη κε ην 13ν Μπαθηνύλ ζην ρεηκεξηλό ειηνζηάζην. ΢ΔΗ΢ΜΟΗ-ΖΦΑΗ΢ΣΔΗΑ Από ηηο αξρέο ηνπ 2012 παξαηεξείηαη έληνλε ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζπρλή εκθάληζε πνιύ κεγάισλ ζεηζκώλ ζε πνιιά ζεκεία ηνπ πιαλήηε. ζηαηηζηηθώο ζα έπξεπε λα εκθαλίδεηαη έλαο κόλνλ κεγάινο ζεηζκόο .Οη ζεηζκνί απνηεινύλ κηα έθπιεμε πνπ δελ κπνξεί εύθνια λα εμεγεζεί κε ηελ παξνύζα επηζηεκνληθή γλώζε.όπσο πνιινί δηαηείλνληαη.6 θαη 8.Ζ ζεηξά ζεηζκώλ άξρηζε ζηηο 10 Απξηιίνπ κε 2 ηζρπξόηαηνπο ζεηζκνύο ζηελ Ηλδνλεζία θιίκαθαο 8.επνρήο" θαη όρη γηα θαηαζηξνθή ηνπ θόζκνπ.ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ αλήθεη ζηνλ αζηεξηζκό ηνπ Σαύξνπ ηνπ Γαιαμία καο (΢πεηξνεηδήο Γαιαμίαο).΢εκεησηένλ όηη ε ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα έρεη απμεζεί θαηά 400% κόιηο από ην 1973 θαη ε εθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα έρεη απμεζεί 500% από ην 1975.2 Ρίρηεξ θαη ηαρύηαηα αθνινύζεζαλ νη ζεηζκνί ζην Μεμηθό κέζα ζε ιίγεο κόλνλ ώξεο.ζεσξεί πνιύ αζπλήζηζην ηνλ ηειεπηαίν ζεηζκό ηεο Ηλδνλεζίαο. Ο θεκηζκέλνο Ρνπκάλνο ζεηζκνιόγνο Gheorghe Marmureanu.ζε πνηόλ αζηεξηζκό αλήθεη ε Γή καο θαη ην ειηαθό καο ζύζηεκα? Λνηπόλ.αλήθνπκε ζην αζηξηθό ζύζηεκα ηεο Αιθπώλεο ηνπ αζηξηθνύ ζκήλνπο ησλ Πιεηάδσλ. Γηα παξάδεηγκα ν ζεηζκόο ζηελ Ηλδνλεζία.όπσο ζα δνύκε ζηελ ζπλέρεηα.

Φίηδη. ΢ύκθσλα κε άιινπο ζεηζκνιόγνπο ν ζεηζκόο ηεο ΢νπκάηξα ησλ 8. Μάιηζηα θάπνηνη αλαθέξνπλ θαη έλα πεξίεξγν γεγνλόο απόθξπςεο κεγάισλ ζεηζκώλ .επεηδή ην ειηαθό καο ζύζηεκα έρεη ήδε κπεί ζε πεξηνρή λέθνπο αεξίσλ.Σνπξθία. άιινο κηθξόηεξνπ κεγέζνπο αλνηρηά ησλ αθηώλ ηεο Καιιηθόξλίαο. http://earthquake.Ηξ άλ.Ν.Μεμηθό.Υηιή.Καη δελ είλαη κόλν ζηε Γε.Ν. (SB RAS).ζε απηό ην ηκήκα ηεο Αζίαο θάζε 500 ρξόληα. ΢ε ζπδεηήζεηο 'ζαινληνύ" ιέγεηαη όηη ε αηηία είλαη εμσγελήο.Αιάζθα θαη ΢ηβεξία.Διιάδα(Μεζώλε).gov/earthquakes/map/.΢νπκάηξα.Γειαδή επηθξαηεί βαζεηά αλεζπρία ζηηο ηάμεηο ηνπο.Μεμηθό. ΢εηζκνί από ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 άλσ ησλ 5 ξίρηεξ έρνπλ γίλεη ζηηο παξαθάησ ρώξεο: Ηλδνλεζία. θαη ιίγν αξγόηεξα 4..ε πεξέθιεζε ηνπ καγλεηηθνύ βνξξά.Εειαλδία.Γνπηλέα.Αιγεξία.πξνεηδνπνηεί όηη ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη έληαζε ηεο ζεηζκηθήο δξαζηεξηόηεηαο εληόο ηνπ πξνζερνύο δηαζηήκαηνο θαη όηη ε δξαζηεξηόηεηα απηή απνηειεί κέξνο ελόο νινέλα θαη απμαλόκελνπ ζώκαηνο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ δείρλνπλ κηα "ηαρεία" κεηαηόπηζε ησλ καγλεηηθώλ πόισλ ηεο Γεο.θαηάινηπα απν έθξεμε ππεξθαηλνθαλνύο.Μαξόθν.Σν ζέκα είλαη ππό έξεπλα θαη δελ έρεη αλαθνηλσζεί ηίπνηα επηζήκσο. Από ην 2004 όκσο έρνπλ ζπκβεί εθεί ήδε 3 ζεηζκνί κε κέγεζνο άλσ ησλ 8R.ηα νπνία ζσκαηίδηα πεξηέρνπλ κεηαιιηθά ηρλνζηνηρεία θαη επεξεάδνπλ ηνλ Ζιην θαη ηνπο πιαλήηεο.Ηαπσλία.Δλδείμεηο επ'απηνύ είλαη ε ππεξβνιηθή ειηαθή δξαζηεξηόηεηα.Πεξνύ.Αλάινγα θαηλόκελα παξαηεξνύληαη απν ηα ηειεζθόπηα θαη ηνπο θαζκαηνγξάθνπο ζηνλ Γία.Ηλδία.κεξηθά εθαηνκκύξηα ρξόληα πξίλ.7 Ρίρηεξ.αιιά γηα επλνήηνπο ιόγνπο δελ κπνξεί λα βγεί πξόο ηα έμσ.ηα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα θαη ε αύμεζε ηεο ζθόλεο κεηεσξηηώλ πνπ δέρεηαη θαζεκεξηλά ν πιαλήηεο.Πνιπλεζία.ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελνπο 11εηείο θύθινπο. απνζηαζεξνπνίεζε ξήγκαηα ζε όιε ηε Γε κε απνηέιεζκα λα ζεκεησζεί ζεηζκόο 7 βαζκώλ ηηο θιίκαθαο Ρίρηεξ ζην.Κίλα. Σειεπηαία θπθινθνξεί αλεπίζεκα όηη νη γεσιόγνη είλαη ζηα πξόζπξα "παληθνύ" κε ηελ "νκνβξνληία" απηε ησλ ζεηζκώλ. Σόλ Απξίιην 2012 έρνπκε 111 ζεηζκνύο κεγαιύηεξνπο από 5 Ρίρηεξ ζε όιν ηνλ θόζκν.ε ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα.ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελα ρξόληα.9 βαζκώλ ηηο θιίκαθαο Ρίρηεξ αλνηρηά ησλ αθηώλ ηνπ ΋ξεγθνλ ησλ ΖΠΑ.3 βαζκώλ αλνηρηά ηνπ Παιέξκν ηεο Ηηαιίαο κε ζρεδόλ ηαπηόρξνλε ελεξγνπνίεζε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο Αίηλαο.ζηνλ Κξόλν θαη ηνπο δνξπθόξνπο ηνπο.όπνπ ν έλαο από απηνύο ζηε Μεζώλε ηεο Πεινπνλλήζνπ. Δπίζεο ην Γεσθπζηθό Ηλζηηηνύην ηεο Ρσζηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ.ΖΠΑ.usgs. πξάγκα πνπ δελ είλαη θπζηνινγηθό". 5.

κε θξαηήξα πνπ έρεη ύςνο 470κ θαη θζάλεη κέρξη ηα 17 κ θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ν νπνίνο θαίλεηαη δπζαλάινγα κεγάινο.ζηηο Φηιηππίλεο θαη ζηα Καλάξηα λεζηά (Αηιαληηθόο) όπνπ εγελλήζεη λέν λεζί.ππνζαιάζζην.ην Δθνπαδόξ (Ηζεκεξηλόο). Οη ζεηζκηθέο δνλήζεηο πνπ ζεκεηώλνληαη είλαη ρακειήο έληαζεο. Γείηε Πεξηζζόηεξα: http://www. ηα Μέζαλα.otherside.Σν γεγνλόο απηό. Μελ μερλάκε θαη ηελ έληνλε. ΢πγθεθξηκέλα θαη ζύκθσλα πάληα κε ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθεθαλ από εηδηθά όξγαλα πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζην ΒΑ άθξν ηεο ΢αληνξίλεο..gr/2009/06/energo-ypothalassio-ifaisteio-exw-apotin-santorini/#ixzz1tEsxme79 ΢ηνλ ππόινηπν θόζκν εθαηζηηαθή δξαζηεξηόηεηα είρακε από ηνλ Ννέκβξην 2011 κέρξη ηώξα. Θεόδσξνη Κνξηλζίαο). θαζώο θαη ην ΢νπζάθη(Άγ. όηαλ ην βόξεην ηκήκα ηεο αθξηθαληθήο ηεθηνληθήο πιάθαο άξρηζε λα βπζίδεηαη θάησ από ηελ πιάθα ηνπ Αηγαίνπ.έρεη αλεζπρήζεη Έιιελεο θαη μέλνπο ζεηζκνιόγνπο.ππάξρεη θαη έλα ηξίην.νη νπνίνη βξίζθνληαη ζπλερώο ζην λεζί.ζπλνδεπόκελν από εληνλε κπξσδηά "ζεηθηνύ"ζε όιν ην λεζί θαη θνθθίληζκα ηεο ζάιαζζαο ζε νξηζκέλα ζεκεία.όπσο παξαθάησ: Ννέκβξηνο 2011: Δμεξάγεζαλ εθαίζηεηα ζηελ Ηλδνλεζία.ην "Κνινύκπν" 6. αληηζέησο δίλεη ζπλερείο κηθξνζεηζκνύο έσο 4 βαζκώλ ηεο Κιίκαθαο Ρίρηεξ θαη δηαξθή κεηαηόπηζε ηνπ ππζκέλα γύξσ από ηνλ θξαηήξα. ζηελ ΢αληνξίλε θαη κεηαμύ απηήο θαη ηεο Κξήηεο. ρξόληα.otherside.ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ζεκεηώλεηαη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. απνηειείηαη από ην εθαηζηεηαθό θέληξν ηεο ΢αληνξίλεο ζην νπνίν αλήθεη ην Κνινύκπν.5 ρικ ΒΑ ηεο ΢αληνξίλεο. Δθηόο από ηα γλσζηά ηεο εθαίζηεηα ηεο Παιαηάο θαη Νέαο Κακέλεο. ε Μήινο θαη ε Νίζπξνο.αιιά κηθξή ζε έληαζε. . αιιά όπσο εμεγνύλ νη επηζηήκνλεο ην εζηηαθό βάζνο βξίζθεηαη όιν θαη πην θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο ΢αληνξίλεο θαη ην θαηλόκελν εμεγείηαη κε ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηνπ κάγκαηνο από ηνλ ππζκέλα ηνπ εθαηζηείνπ ην νπνίν πηέδεη ηνλ θώλν ηνπ θξαηήξα.ζηελ πεξηνρή ηνπ Καλαδά. ε εθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ππνζαιάζζηνπ εθαηζηείνπ Κνινύκπν δελ ζηακαηά πνηέ. Σν εθαηζηεηαθό Σόμν ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ.gr/2009/06/energo-ypothalassio-ifaisteioexw-apo-tin-santorini/#ixzz1tEtSM6aG http://www. κε δηάκεηξν ελάκηζη ρηιηόκεηξν. πνπ εκθαλίζηεθε πξηλ από πεξίπνπ 13 εθαη. δηακέηξνπ πεξίπνπ 5 ρηιηνκέηξσλ.ελώ θάησ από ην εθαίζηεην θξύβεηαη έλαο ζάιακνο γεκάηνο κάγκα..

΢ρεδόλ θαζεκεξηλό έρεη γίλεη ην θαηλόκελν ηεο δηνιίζζεζηο ηνπ εδάθνπο. γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη όηη ν ζάιακνο ηνπ κάγκαηνο «εμαεξώλεηαη». κηαο θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα αλαβιύδεη ζηελ επηθάλεηα ηεο ιίκλεο.ζηελ Αιάζθα θαη ζηελ Ηζιαλδία. καδηθέο εθθελώζεηο.Οη ζπλέπεηεο ζα είλαη ηξαγηθέο !!!! ΚΑΣΑΒΤΘΗ΢ΔΗ΢ ΔΓΑΦΟΤ΢ Ζ Γε καο έρεη απνζηαζεξνπνηεζεί θαη νη ηεθηνληθέο πιάθεο βξίζθνληαη ζε κηα πεξίνδν κεηαβνιώλ. Απξίιηνο 2012: Ξύπλεζε ην ηεξάζηην εθαίζηεην "Πνπνθαηεπέηι" 70 ρικ από ηελ πόιε ηνπ Μεμηθνύ.κε όηη απηό κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη. Έλα ππεξ-εθαίζηεην ζε ιήζαξγν ζηε Γεξκαλία επηδεηθλύεη θάπνηα αλεζπρεηηθά ζεκάδηα αθύπληζεο.900 ρξόληα. Ση κπνξεί λα ην πξνθαιεί απηό? Δίλαη πηζαλόλ έλαο έμσ-πιαλεηηθόο παξάγνληαο λα ην πξνθαιεί! Γελ είλαη ηπραίν όηη όια απηά ζπκβαίλνπλ ηώξα! Γελ είλαη ηπραίν όηη απηά ζπκβαίλνπλ ηώξα πνπ ην εκεξνιόγην ησλ Μάγηα ιήγεη! Ζ ηεθηνληθέο πιάθεο έρνπλ απνζηαζεξνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκό! Τπάξρνπλ πιάθεο . θαηά η‟ άιια.Ζθαηζηεηνιόγνη πηζηεύνπλ όηη ην εθαίζηεην ηεο Laacher See είλαη αθόκα ελεξγό. Οη εηδηθνί πηζηεύνπλ όηη αλ ηειηθά όλησο ελεξγνπνηεζεί. ν Ρόιαλη Έκκεξηρ δειαδή θαίλεηαη ζαλ λα έρεη απνθνιιεζεί νιόθιεξε ε πιάθα ηνπ Δηξεληθνύ.Απηό ην ηέξαο εθξήγλπηαη θάζε 10 κε 12 ρηιηάδεο ρξόληα θαη ε ηειεπηαία θνξά πνπ είρε μππλήζεη ήηαλ πξηλ 12. ηόηε ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο. Ζ Γε καο έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη αζηαζήο.Γεθέκβξηνο 2011:Δμεξάγεζαλ εθαίζηεηα ζηελ Δξπζξά ζάιαζζα ( ππνζαιάζζην εθαίζηεην αλαηνιηθά ηεο Τεκέλεο θαη δεκηνύξγεζε λέν λεζί).Καξαδνθεί κόιηο 627 ρηιηόκεηξα θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο θηιήζπρεο. Ηαλνπάξηνο2012: Δλεξγνπνηήζεθε ην εθαίζηεην ηεο Αίηλαο ζηελ Ηηαιία (΢ηθειία). ιίκλεο Laacher See θνληά ζηε Βόλλε θαη είλαη ζε ζέζε λα εθηνμεύζεη δηζεθαηνκκύξηα ηόλνπο κάγκαηνο. αθόκα θαη κία βξαρππξόζεζκε παγθόζκηα κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.Σεξάζηηεο γεσινγηθέο δηεξγαζίεο πξαγκαηνπνηνύληαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηνλ πιαλήηε καο. ΢πκβαίλεη δειαδή απηό αθξηβώο πνπ καο ιέεη κέζα από ηελ ηαηλία ηνπ. Σν θαηλόκελν έρεη μεθηλήζεη από ηελ Κίλα θαη επεθηείλεηαη ζε όιε ηελ δπηηθή πιεπξά ηεο πιάθαο ηνπ εηξεληθνύ.2012. σο απνηέιεζκα ηεο παξεκπόδηζεο ησλ ειηαθώλ αθηίλσλ από ηα ζύλλεθα ηέθξαο.

΢ηα Φάξζαια. Οη εδαθηθέο ππνρσξήζεηο νθείινληαη ζηελ ππεξάληιεζε ησλ ππόγεησλ πδξνθόξσλ ηεο πεξηνρήο θαη νη εηδηθνί ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αλαραίηηζε ηνπ πξνβιήκαηνο.αιιά όρη ζε απηό ην βαζκό θαη απηήλ ηελ έθηαζε.gr/portal/anexigita/20762012-04-10-12-19-06). Δθηόο από ηελ Αλαηνιηθή Θεζζαιία. όπνπ εληνπίδεηαη ζνβαξό πξόβιεκα. ΢ε αληίζεηε πεξίπησζε. ελώ πξόζθαηεο έξεπλεο ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ .blogspot.κε απνηέιεζκα ηνλ άκεζν θίλδπλν θαηνηθεκέλσλ θηεξίσλ.com/2012/04/los-frailes-bajacalifornia-sur-mexico. αληίζηνηρα θαηλόκελα παξαηεξνύληαη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο όπσο ζηελ Πεξαία Θεζζαινλίθεο.Οη πξώηεο δηαξξήμεηο ηνπ εδάθνπο εληνπίζηεθαλ πξηλ από πεξίπνπ 10 ρξόληα.Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη πεξηνρέο ηεο Κάξιαο. ζην Ακύληαην ηεο Φιώξηλαο. όπσο ζπλέβεη ηώξα. ΢ηηο 16 Μαξηίνπ.elora.(http://www.θακπαλάθη θηλδύλνπ γηα ηελ ππνρώξεζε ηνπ εδάθνπο πνπ παξαηεξείηαη ζηε ιεθάλε ηεο Γπηηθήο Θεζζαιίαο.html?spref=fb).Οη εδαθηθέο ππνρσξήζεηο ιόγσ ππεξάληιεζεο ησλ ππόγεησλ πδάησλ έγηλαλ αξρηθά αηζζεηέο ζηελ Αλαηνιηθή Θεζζαιία από ηηο αξρέο ηνπ 1990.Πξόθεηηαη γηα ηελ ηνπξηζηηθή παξαιία ηνπ Lνο Frailes ζην Los Cabos Baha sour California ηνπ Μεμηθνύ πνπ εμαθαλίζηεθε! Υάζεθε γηα πάληα. ΢ηηο 9 Μαξηίνπ ε θνηλόηεηα Γεξβελίνπ Κνξηλζίαο(Διιάο) θεξύρζεθε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο θαζώο είρακε ππνρώξεζε ηεο αθηνγξακκήο ιόγσ ηνπ ππνβηβαζκνύ ηεο επηθάλεηαο ηνπ βπζνύ ζηνλ ζεκείν απηό ηνπ Κνξηλζηαθνύ θόιπνπ.πνπ από ηελ κία πιεπξά βπζίδνληαη θαη από ηελ άιιε αλπςώλνληαη.κεγάιν ηκήκα ησλ βξάρσλ ηνπ Νηόβεξ ζηελ λόηηα Αγγιία.(http://arisix8issynomwsiologos.Κάηη παξόκνην είρε ζπκβεί θαη πξηλ 20 ρξόληα. ΢ηηο 17 Μαξηίνπ. ζηνλ ΢ηαπξό. ηνπ ΢ηεθαλνβίθηνπ. ΢ηελ πιεπξά πνπ βπζίδνληαη πιεκκπξίδνληαη από ζαιαζζηλό λεξό νιόθιεξεο παξαιηαθέο εθηάζεηο θαη ζηελ πιεπξά πνπ αλπςώλνληαη ζρεκαηίδνληαη ιίκλεο από ην λεξό ησλ παξαπιήζησλ πνηακώλ! ΢ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κηιάκε γηα ηελ ΝΓ πιεπξά ηεο Ακεξηθαληθήο πιάθαο όπνπ ζηηο 4 Απξηιίνπ 2012 αλπςώζεθε ζε θάπνηα πεξίπησζε θνληά ζηα 100 κέηξα ζε κηα κέξα. ζηε Μεγαιόπνιε θαη ην Καινρώξη Θεζζαινλίθεο ην νπνίν πιένλ βξίζθεηαη 5 κέηξα θάησ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο όπσο ε Οιιαλδία. ζηνλ Αγην Γεώξγην θαη ζην Καησρώξη έρνπλ ζρεκαηηζηεί ξσγκέο κεγάινπ κήθνπο επί ηνπ νδνζηξώκαηνο. ήηαλ 200 κέηξα πην έμσ από όηη είλαη ηώξα! Απηήλ ηελ ζηηγκή δεκηνπξγήζεθε κηα παξαιία 100 κέηξα πην ρακειά. ηεο Μέιηζζαο θαη ηνπ Ρηδόκπινπ. θξνύνπλ νη επηζηήκνλεο.εληειώο αλεμήγεηα θαξαξξέεη ζηελ ζάιαζζα. αλακέλεηαη δξακαηηθή επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. ΢ηε Γπηηθή Θεζζαιία ηα θαηλόκελα πξσηνεκθαλίζηεθαλ ην 2001 πιήηηνληαο ηηο πόιεηο ησλ Φαξζάισλ θαη ηνπ ΢ηαπξνύ. ελώ δεκηέο έρνπλ πξνθιεζεί θαη ζε θαηνηθίεο.Ζ πεξηνρή ππέζηε δεκηέο ζε κηθξό ηκήκα ηεο αθηνγξακκήο.

ΚΑΗΡΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ-ΦΤ΢ΗΚΔ΢ ΚΑΣΑ΢ΣΡΟΦΔ΢ Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο πνπ ζπκβαίλνπλ ηνλ ηειεπηαίν θαηξό ζηνλ πιαλήηε γίλνληαη όιν θαη πην ζπρλέο.κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ κπνξεί λα θαηεπζύλνπλ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. ΢ύκθσλα κε επηζηήκνλεο ηεζ ΝΑ΢Α ην ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν ηεο Γεο έρεη άκεζε επηξξνή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. αιιά ε ιίκλε άδεηαζε πνιύ πην γξήγνξα από ην ζπλεζηζκέλν θαη ε αληίζηξνθε κέηξεζε μεθίλεζε όηαλ είρε πάιη γεκίζεη κεηά από πεξίπνπ δύν κήλεο”. εμαηηίαο ηνπ παξάμελνπ θαηλνκέλνπ.(http://kastamonitis.com/2012/04/2.Απηέο απμήζεθαλ θαηά 410% από ην 1963.Απηό νθείιεηαη ζην ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν ηεο Γεο πνπ θαηεπζύλεη ηνλ ηξόπν πνπ ν Ήιηνο ρηππάεη ηελ Γε. Οη επηζηήκνλεο δελ έρνπλ θαηαθέξεη εμεγήζνπλ αθόκα ην θαηλόκελν. ΢ηηο 21 Μαξηίνπ 2012 κηα ηεξάζηηα "Καηαβόζξα" ηξύπα άλνημε ζηελ πεξηνρή Malmberge 75 ρηιηόκεηξα από ηελ πόιε Kiruna. Οη ξσγκέο είλαη κεγάιεο θαη ηέκλνπλ θηίξηα. πνπ έθαλε γηα δεύηεξε θνξά ηελ εκθάληζή ηνπ θέηνο ζηε Υηιή. Πξόθεηηαη γηα ηε ιίκλε Cachet 2.Οη θαηαζηξνθέο από ηπθώλεο έρνπλ απμεζεί θαηά 300% από ην 1950 θαη από αλεκνζηξόβηινπο θαηά 200% από ην 1970.Σν βάζνο ηεο είλαη πεξίπνπ 150 κέηξα όζν θαη ην άλνηγκά ηεο 150 κέηξα θαη νλνκάδεηαη "Fabiangropen" (Fabian ιάθθν).όπσο ε (δήζελ)ππεξζαίξκαλζε ηνπ πιαλήηε. “Γελ γλσξίδνπκε ην γηαηί.(http://www.Από ηελ θαηαβόζξα αθνύγνληαη θαηά δηαζηήκαηα πνιύ δπλαηνί ζόξπβνη ζαλ αεξνπιάλν πνπ πεηά ρακειά πάλσ από ζπίηη θαη πξνμελνύλ ηξόκν ζηνπο θαηνίθνπο πνπ κέλνπλ θνληά ηεο. κε ελδεηθηηθή ηελ πεξίπησζε ηνπ ΢ηαπξνύ όπνπ είραλ κήθνο ίζν κε ην δηπιάζην πιάηνο ηνπ ρσξηνύ. Μηα ιίκλε εμαθαλίζηεθε γηα δεύηεξε θνξά απηή ηε ρξνληά αθήλνληαο άθσλνπο ηνπο επηζηήκνλεο. πνπ έρεη γίλεη παγθνζκίσο γλσζηή. Ο γίγαληαο Καηαβόζξα επεθηείλεηαη δηαξθώο θαη ην κέιινλ παξακέλεη αβέβαην.html).blogspot. ΢ηηο 9 Απξηιίνπ ζηελ Παηαγνλία έλα παξάμελν θαηλόκελν.html).Ζ ιίκλε άξρηζε λα “αδεηάδεη” πξηλ από κεξηθέο κέξεο. Από ην 2008 ην ίδην θαηλόκελν έρε θαηαγξαθεί 11 θνξέο.apocalypsejohn.Σν πξόβιεκα είλαη κεγάιν.com/2012/04/blog-post_9449. Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη πιένλ πέξαλ από αλζξσπνγελείο παξάγνληεο.Πνιπηερλείνπ θαηέδεημαλ όηη ηα ζπκπηώκαηα πνιιαπιαζηάδνληαη θαη εμαπιώλνληαη γεσγξαθηθά. κε απνηέιεζκα ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ λα κεησζεί θαηά 31 κέηξα ζε 48 ώξεο.ηεο βόξεηαο ΢νπεδίαο. πξνβιεκαηίδεη ηνπο επηζηήκνλεο. Οη θπξηώηεξεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο από ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011 κέρξη .

Αίόβα.θαησιηζζήζεσλ θαη ζαιάζζησλ θπκάησλ άλσ ησλ 5κ. δεκηνπξγήζεθαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ ειεθηξνδόηεζε ελώ από ζαύκα δελ είρακε θάπνην ηξνραίν. ΢ύκθσλα κε ην σθεαλνγξαθηθό θέληξν ηεο Κύπξνπ. «ηαμίδεπαλ» αλεμέιεγθηεο.Σν γεγνλόο όηη έθηαζαλ ζηηο αθηέο ηεο Κύπξνπ 24 ώξεο κεηά ηελ εθδήισζή ηνπο δείρλεη θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ θαηλνκέλνπ.Βξαδηιία.ζπειιώδεηο άλεκνη 8 κπνθσξ "ζάξσζαλ" ηελ Κξήηε..ζήκεξα..Εειαλδία. ζεκεηώζεθε ζηα Υαληά όηαλ έλα αθόκε ηκήκα ηεο ζθεπήο ηνπ θιεηζηνύ Κνιπκβεηεξίνπ Αθξσηεξίνπ "μεξηδώζεθε" από ηνπο ζπειιώδεηο αλέκνπο θαη έπεζε ζην δξόκν πνπ νδεγεί ζηα Κνπλνππηδηαλά.Σν γεγνλόο όηη θαηάθεξε λα πεξάζεη από ηα ζηελά ηεο ΢ηθειίαο.ηπθώλσλ. Σν θαηλόκελν εμαζζέλεζε ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Ηζξαήι. λα επεξεάζεη ην Αηγαίν Πέιαγνο θαη θαη΄ επέθηαζε ηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Κύπξνπ. ΢ηηο 29 Απξηιίνπ ν πδξάξγπξνο ζηελ Μόζρα θζάλεη ζηνπο 29 βαζκνπο !! Ζ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία εδώ θαη 130 ρξόληα γη'απηήλ ηελ επνρή !!! -Καηά ηνλ κήλα Μάξηην ηζρπξνί αλεκνζηξόβηινη θαη ηπθώλεο ηαρύηεηαο 270 ρικ ηελ ώξα.πξνθάιεζαλ ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο θαη εθαηνληάδεο λεθξνύο θαη ηξαπκαηίεο ζηηο θεληξηθέο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ.Ν. παξόηη ήηαλ ηζρπξνί.Οη κεγαιύηεξεο θαηαζηξνθέο πξνθιήζεθαλ ζηηο πνιηηείεο Κάλζαο. θιπ έγηλαλ ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο θαη κάιηζηα ππήξμαλ θαη αξθεηά ζύκαηα : -Σαπιάλδε. -΢ηηο 18 Φεβξ.Σν πην πεξίεξγν ζε όια απηά ηα γεγνλόηα.. είλαη όηη ηα ΜΜΔ πνιύ ιίγα αλέθεξαλ γη'απην ην ζέκα θαη όηη ηα δπηηθά .΢ε όιε ην λεζί μεξηδώζεθαλ δέληξα.Οιόθιεξα ρσξηά θαη θσκνπόιεηο θαηαζηξάθεθαλ ζρεδόλ νινζρεξώο. αθήλεη έθπιεθηνπο ηνπο επηζηήκνλεο ησλ σθεαλνγξαθηθώλ θέληξσλ.Ηζπαλία. νη άλεκνη πνπ έπλεαλ ζηελ πεξηνρή.πιεκκπξώλ.Δίλαη ίζσο ε κνλαδηθή πεξίπησζε ηνλ ηειεπηαίν αηώλα πνπ θύκαηα ζύειιαο θαηαθέξλνπλ λα μεπεξάζνπλ ηα ζηελά ηεο ΢ηθειίαο θαη λα θηλεζνύλ θαηά κήθνο ηεο Μεζνγείνπ. πηλαθίδεο θαη ηέληεο .ιόγσ εληόλσλ βξνρνπηώζεσλ.Αξγεληηλή.θύκαηα ζύειιαο πνπ θηάλνπλ ζε ύςνο ηα έμη κέηξα πξνζθξνύνπλ ζηηο αθηέο ηεο Κύπξνπ Σν θαηλόκελν εθδειώζεθε πξηλ από 24 πεξίπνπ ώξεο ζηνλ Κόιπν ηνπ Λένληα ζηε Γαιιία. -΢ηηο 16 Μαξηίνπ. ζηηο αθηέο ηεο Υάτθα.Πξσηνθαλέο θαηλόκελν !!! -΢ηηο 17 Απξηιίνπ ην βξάδπ.εθαηνληάδεο ξεθόξ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ θαηαγξάθεθαλ ζηηο βόξεην θεληξηθέο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ πνπ ήηαλ 20-30 βαζκνύο πάλσ από ην κέζν όξν. Σελεζί.Σν πην ζνβαξό πεξηζηαηηθό όκσο.Οράτν. δελ δηθαηνινγνύζαλ ηελ ύπαξμε απηνύ ηνπ ύςνπο θπκάησλ. Μήπσο είρακε κηα επηβξάδπλζε ηεο πεξηζηξνθήο ηεο Γεο γύξσ από ηνλ εαπηό ηεο?Μηιάκε γηα επηβξάδπλζε κεξηθώλ δεπηεξνιέπησλ.Ηληηάλα θαη Μηδνύξη.

Απηή ε απεηθόληζε από ηηο ΖΠΑ ησλ αλζξώπσλ πνπ πξνεηνηκάδνληαη γηα ην ρεηξόηεξν σο "εθθεληξηθνύο" έξρεηαη ζε έληνλε αληίζεζε κε ην ζύλνιν ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ. Σα πξώηα ζπκπηώκαηα ηα είδακε εθέηνο. ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε.Γηα ην πόζν απνηξόπαηα θέξνληαη νη αμησκαηνύρνη ησλ ΖΠΑ πξνο ηνπο πνιίηεο ηνπο πνπ πξνεηνηκάδνληαη γηα θπζηθέο θαηαζηξνθέο. ζπλερίδνπλ λα εθεζπράδνπλ ηνπο πιεζπζκνύο ηνπο όζνλ αθνξά ηα πξσηνθαλή γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαη πνπ ππάξρεη πηζαλόηεηα λα ρεηξνηεξέςνπλ. πνπ έρεη ζηνηρίζεη πάλσ από 650 δσέο).άιια ζα ην μαλαπώ !!! "Οπσο είλαη γλσζηόλ ζε νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε ππάξρνπλ κηθξνη θαη κεγάινη ελεξγεηαθνί ρώξνη.Ζ Διιάδα καο όκσο είρε έλαλ θαλνληθό ρεηκώλα κε θπζηνινγηθό θξύν θαη ρηνλνπηώζεηο. θπξίσο νη ΖΠΑ.πξέπεη λα θηλεζεί κέζσ απηώλ ησλ ππιώλ. όπνπ ην λα απνζεθεύεη ηξόθηκα θαη πξνκήζεηεο ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ γηα θάζε ελδερόκελν ήηαλ κηα πνιύηηκε πξαθηηθή.ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε ελώ νη Ρώζνη απνδίδνπλ όιε απηή ηελ αλαζηάησζε ζην Βόξεην εκηζθαίξην. ζηελ κεηαθίλεζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηεο Γεο (μεξόηεξν θαη ζεξκόηεξν ρεηκώλα ζηελ θαηαγεγξακκέλε ηζηνξία ηεο Ακεξηθήο. ζηε ρεηξόηεξε πεξίπησζε. άξζξα πεξηνδηθώλ θαη ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ απνθαινύλ απηνύο ηνπο αλζξώπνπο “Doomsday Preppers” θαη ηνπο απεηθνλίδνπλ σο ςπρηθά αζζελείο.Έηζη ζην εγγύο κέιινλ ζα ππάξμεη ζηηο βόξεηεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε κηλη επνρή παγεηώλσλ". θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ή άιινπ είδνπο έθηαθηε αλάγθε..έζλε.κε ζπλέπεηα λα ςύρνληαη ηα άλσ ησλ 100ρικ ζηξώκαηα ηεο γήηλεο αηκόζθαηξαο.΋πνηνο ζέιεη λα εηζέιζεη ή λα εμέιζεη από ην ειηαθό καο ζύζηεκα.κε θύξηα είζνδν ζηελ πεξηνρή ηνπ Ζιίνπ. ελώ ζηελ Δπξώπε ξεθόξ θξύνπ θαη ρηνληνύ.Γηαηί άξαγε ? Σν έρσ μαλαλαθέξεη ζε πξνεγνύκελα άξζξα κνπ.Οη Ακεξηθαλνί επηζηήκνλεο απνδίδνπλ ην γεγνλόο ζηελ κείσζε ηεο επηθάλεηαο ησλ πάγσλ ζηνλ Αξθηηθό Χθεαλό εμαηηίαο ηεο. Μία άιιε αηηία γηα ην πξσηνθαλέο θξύν κπνξεί λα είλαη ε εμήο: Ζ ΝΑ΢Α ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009.δήζελ. αξθεί λα θνηηάμνπκε ηελ πξνπαγάλδα ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ησλ όξγαλσλ ηνπο πνπ μεθίλεζε ηνλ Φεβξνπάξην.νη νπνίνη δηεζλώο απνθαινύληαη "Αζηξηθέο Πύιεο"(Star Gate).όηαλ ν πνηακόο Γνύλαβεο πάγσζε θαη ην ρηόλη έθζαζε ζε αξθεηό πςνο. ή ζνβαξά δηαηαξαγκέλνπο.είρε αλαθνηλώζεη νηη:"Σν ειηαθό καο ζύζηεκα εηζήιζε ζε έλα ηεξάζηην ειεθηνκαγλεηηθό λέθνο θαη απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ Ζιίνπ.Δθηόο απηνύ κέζα από ηηο αζηξηθέο πύιεο έξρεηαη ε θνζκηθή αθηηλνβνιία ησλ άζηξσλ πξνο ηελ Γε θαη κία από ηηο ηδηόηεηεο ηεο είλαη λα βειηηώλεη ην θιίκα ηνπ πιαλήηε πξνο ην . κε κηα ζεηξά από δεκνζηεύκαηα.΋ιε ε Δπξώπε ΄θαη ην γύξσ από ηελ ρώξα καο πέηαιν ρσξώλ είραλ ζηελ θπξηνιεμία παγώζεη από ηηο έληνλεο ρηνλνπηώζεηο.. Ο ρεηκώλαο ηδίσο από ηνλ Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην 2012 ήηαλ από ηνπο πιένλ θξύνπο ζηελ Δπξώπε.

ΜΔΣΑΚΗΝΖ΢Ζ ΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΠΟΛΧΝ ΋πσο είρα αλαθέξεη ζην "Σα ΢εκεία ησλ Καηξώλ Νν2". πνπ ζπκίδνπλ ην ΢πκβάλ ηεο Tunguska. (SB RAS). πνπ έρεη δηπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαία 50 ρξόληα. Ζ "θνηλή ζύλδεζε" κεηαμύ απηώλ ησλ κπζηεξησδώλ εθξήμεσλ θαη ηεο αύμεζεο ησλ ζεηζκηθώλ γεγνλόησλ ζηε ΢ηβεξία. όπσο αλαθέξεη ε έθζεζε.θνζκηθή αθηηλνβνιία ηνπ ΢είξηνπ.Δπεηδή ινηπόλ ε ρώξα καο έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο πύιεο ηνπ πιαλήηε. κεηά ηηο "κπζηεξηώδεηο εθξήμεηο" ζηηο 9 θαη 12 Φεβξνπαξίνπ ζηελ Πεξηθέξεηα Kemerovo. ζηηο 30 Ηνπλίνπ ηνπ 1908.ν βόξεηνο καγλεηηθόο πόινο ηεο Γεο.com/2012/03/blog-post_5172. αλεζπρνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξν γη' απηή ηελ πεξηνρή.(http://www. Μηα αλεζπρεηηθή έθζεζε πνπ εθπνλήζεθε από ην ηκήκα ηεο ΢ηβεξίαο ηνπ Γεσθπζηθνύ Ηλζηηηνύηνπ ηεο Ρσζηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ.html). κεηαηνπηδόκελνο βόξεηα-βνξεηνδπηηθά πξνο ηνλ Αξθηηθό Χθεαλό πεξηζζόηεξα από 55 ρηιηόκεηξα αλά έηνο. Ζ πην άκεζε επίδξαζε ζηε Γε καο.Γειαδή νη ππμίδεο λα δείρλνπλ ηνλ Νόην αληί ηνλ Βνξξά.κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ήπηνπο ρεηκώλεο".60 ρικ θαη θαλείο δελ γλσξίδεη αλ ζα ζηακαηήζεη θαη αλ ππνπέζεη πξνο ηα Νόηηα θαη αληηζηξαθεί.ήπηνλ. πνπ παξακέλεη ε κεγαιύηεξε έθξεμε απηνύ ηνπ ηύπνπ ζηε ζύγρξνλε επνρή.Ζ ρώξα καο δηαζέηεη 5679 αζηξηθέο πύιεο θαη ν ππόινηπνο πιαλήηεο κεξηθέο εθαηνληάδεο.Δηζη ινηπόλ ε κεγάιε.ηνπ ππξαθησκέλνπ γίγαληα ΢είξηνπ πνπ απέρεη από ηελ Γε 8.ε .Από ην 1990 ε ηαρύηεηα απηή απμήζεθε ζηαδηαθά θαη ζήκεξα έρεη θζάζεη ηα 55. Οη επηζηήκνλεο ηεο SB RAS.έρεη αξρίζεη λα θηλείηαη αλεμήγεηα από ην 1910 πξνο ηα ΒΑ κε ηαρύηεηα 10 ρικ ηνλ ρξόλν. εηζέξρεηαη θαζέησο πξνο ηελ Γε.apocalypsejohn.ιόγσ κεγέζνπο. θαη πνπ γηα πάλσ από έλαλ αηώλα δελ έρεη αθόκε εμεγεζεί πιήξσο.8 βαζκώλ πνπ έπιεμε ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηελ Γεκνθξαηία ηεο Tyva ζηελ ξσζηθή αλαηνιηθή ΢ηβεξία.Άξα ην πιείζηνλ ηεο θνζκηθήο αθηηλνβνιίαο εηζέξρεηαη ζηελ ρώξα καο. ιόγσ απηήο ηεο "καγλεηηθή αλσκαιίαο ".4 έηε θσηόο (ζρεηηθά θνληά αζηξνλνκηθώο). πξνεηδνπνηεί όηη ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη έληαζε ηεο ζεηζκηθήο δξαζηεξηόηεηαο εληόο ηνπ πξνζερνύο δηαζηήκαηνο θαη όηη ε δξαζηεξηόηεηα απηή απνηειεί κέξνο ελόο νινέλα θαη απμαλόκελνπ ζώκαηνο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ δείρλνπλ κηα "ηαρεία" κεηαηόπηζε ησλ καγλεηηθώλ πόισλ ηεο Γεο.ιακβάλεη θαη ην κεγαιύηεξν παζνζηό ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ ΢είξηνπ.Σα ηξία ηειεπηαία ρξόληα ην επίπεδν εθιεηπηηθήο ηεο Γεο(επίπεδν πεξηζηξνθήο ηεο πεξί ηνλ Ήιην)έρεη έξζεη παξάιιειν πξνο ην επίπεδν εθιεηπηηθήο (πεξί ηνλ Γαιαμία)ηνπ ηεξνύ άζηξνπ ησλ Διιήλσλ. θαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 "αλέπηπμε ηαρύηεηα". νθείιεηαη ζηελ ηαρεία κεηαηόπηζε ηνπ καγλεηηθνύ Βόξεηνπ Πόινπ ηεο Γεο. ζρεηηθά κε ηνλ ζεηζκό ησλ 6.

(http://www. ελώ από ηελ επξσπατθή πιεπξά λα ππάξρεη ξεθόξ θξύνπ θαη ρηνληνύ. ήηαλ ε "πεξίεξγε αλαζηάησζε" πάλσ από ην Βόξεην Ζκηζθαίξην. ε παξνπζία ηνπ αεξίνπ είλαη όκσο αηζζεηή πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο. κε απνηέιεζκα ε Βόξεηα Ακεξηθή λα έρεη ηνλ μεξόηεξν θαη ζεξκόηεξν ρεηκώλα ζηελ θαηαγεγξακκέλε ηζηνξία ηεο.είλαη ην απμαλόκελν παγθόζκην ράνο πνπ ζα κπνξνύζε θάιιηζηα λα πξνθύςεη αλ νη πξνβιέςεηο ηνπ απνδεηρζνύλ αθξηβείο. Δπηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ όηη ηα δνξπθνξηθά ζηνηρεία αλαηξέπνπλ όιεο ηηο πξνβιέςεηο.έθζεζε ζπλερίδεη. επεηδή δηαπηζηώζεθε όηη ην ιηώζηκν ησλ πάγσλ είρε «ρηππήζεη» ξεθόξ. Δσο ηώξα νη εηδηθνί αγλννύζαλ όηη ν βόξεηνο παγσκέλνο σθεαλόο κπνξεί λα θξύβεη ζηα λεξά ηνπ κεζάλην.ηη ππνινγίδνπλ αθόκε θαη νη πην απαηζηόδνμεο σο ηώξα πξνγλώζεηο. Καη ην "ελδερόκελν" γηα ην νπνίν θάπνηνο πξέπεη πξάγκαηη λα πξνεηνηκαζηεί. Απηό ζεκαίλεη όηη ην ιηώζηκν ησλ πάγσλ ελδέρεηαη λα απειεπζεξώζεη ζηελ αηκόζθαηξα ηεξάζηηεο πνζόηεηεο κεζαλίνπ πνπ νη επηζηήκνλεο δελ «ππνιόγηδαλ» ζηα κνληέια ηνπο θαη νη νπνίεο ζα επηηαρύλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο .com/2012/03/blogpost_5172.000 επηπιένλ θαηαθπγίσλ επηβίσζεο ζηε Μόζρα θαη κόλν. θαη ηνπο Δπξσπαίνπο λα θαηαζθεπάζνπλ απηό πνπ νλνκάδεηαη "Doomsday Seed Vault" (Παγθόζκηα Σξάπεδα ΢πόξσλ). έλα γεσκαγλεηηθό "ζπκβάλ" ηύπνπ Laschamp. νδήγεζαλ ην Κξεκιίλν λα παξαγγείιεη ηελ θαηαζθεπή 5. νη πάγνη δελ δείρλνπλ λα αλαθάκπηνπλ! Ο Βόξεηνο Παγσκέλνο Χθεαλόο ζα πάςεη ζύληνκα λα είλαη παγσκέλνο ηα θαινθαίξηα πνιύ λσξίηεξα από ό. πνπ έρεη ζηνηρίζεη πάλσ από 650 δσέο.apocalypsejohn. ΑΡΚΣΗΚΖ Σν θαινθαίξη ηνπ 2007 ε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα είρε ζνξπβεζεί. πεξηνξίδνληαο ηελ παγνθάιπςε ησλ αξθηηθώλ πεξηνρώλ ζηε κηθξόηεξε έθηαζε πνπ είρε θαηαγξαθεί πνηέ ζηα ρξνληθά θαη ην Βνξεηνδπηηθό Πέξαζκα λα αλνίγεη γηα πξώηε θνξά ύζηεξα από έλαλ αηώλα. "ρσξίο ακθηβνιία". γλσζηό σο γεσκαγλεηηθή εθηξνπή. έλα αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνιύ πην ηζρπξό από ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. όπσο ζεκεηώλεηαη ζηελ έθζεζε ηεο Ρσζηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ. Οη απμαλόκελεο αλεζπρίεο ηεο Ρσζίαο. Δπίζεο εξεπλεηέο ηεο NASA δηαπίζησζαλ όηη από ηηο ξσγκέο ησλ πάγσλ πνπ ιηώλνπλ ζηνλ Αξθηηθό Χθεαλό εθιύεηαη κεζάλην. ηεο ΔΔ θαη ησλ ΖΠΑ ιόγσ ηεο ηαρείαο κεηαηόπηζεο ησλ καγλεηηθώλ πόισλ ηεο Γεο.html).Ζ Γε απηή ηε ζηηγκή δηαλύεη.

ζην αλαηνιηθό ηνπ ηκήκα ζπληειείηαη ε δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο αύμεζεο ηεο παγνθάιπςεο.Απζηξαιίαο.βξήθακε όηη ην θάζκα ησλ πεξηζζόηεξσλ εμ απηώλ θπκαίλεηαη κέζα ζην εύξνο ησλ ππόερσλ.θαζώο θαη ζε ιίγεο πεξηνρέο ηεο Αζίαο. Παξόια απηά βξέζεθε έλαο γεσθπζηθόο απν ην Αδεξκπατηδαλ.Ο Elchin Khalilov είλαη γεσθπζηθόο πνπ εξγάδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο γεσδπλακηθήο θαη γεσηεθηνληθήο. Δίλαη πξόεδξνο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ γηα ηελ Δπηζηεκνληθή ΢πλεξγαζία. ζα αθνινπζήζεη απόηνκε ππεξζέξκαλζε ηνπ θιίκαηνο.apocalypsejohn. ππέζηεζαλ δεκηέο.Δθείλν όκσο πνπ ηνπο θάλεη εληύπσζε είλαη όηη ελώ ζην δπηηθό ηκήκα ηνπ Αξθηηθνύ σθεαλνύ ιύσλνπλ νη πάγνη. δελ εκθαλίζηεθαλ πνπζελά γηα λα δώζνπλ θάπνηα εμήγεζε γηα απηνύο ηνπο ζνξύβνπο. Σν πην αλεζπρεηηθό είλαη όηη νη ιαιίζηαηνη θαηά ηα άιια γεσθπζηθνί θαη ζεηζκνιόγνη. δειαδή δελ κπνξεί λα αθνπζηεί από ηνπο αλζξώπνπο. θάηη πνπ δελ έρεη μαλαζπκβεί ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα.Σνπιάρηζηνλ απηέο αλαθνηλώζεθαλ. πνπ παξαζέηεη κηα ινγηθή εμήγεζε γηα απηνύο ηνπο ζνξύβνπο. ζε Δπξώπε θαη Ακεξηθή θαηά θύξην ιόγν. πξόεδξνο ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο γηα ηελ Παγθόζκηα Γεσινγηθή θαη Πεξηβαινληηθή Αιιαγή θαη πξόεδξνο ηνπ Παγθόζκηνπ Γηθηύνπ γηα ηελ Πξόβιεςε ησλ ΢εηζκώλ.com/2012/04/blog-post_5883.ηξνκαθηηθνί θαη αλεμήγεηνη ζόξπβνη αθνύγνληαλ ζε δηάθνξα κέξε ηνπ πιαλήηε καο . Δίλαη ρακειήο ζπρλόηεηαο αθνπζηηθέο εθπνκπέο ζην εύξνο πεξίπνπ 20 κε 100 Hz δηακνξθσκέλεο κε πνιύ ρακειήο .κάιηζηα κεξηθά πινία ιόγσ ηεο δύζθνιεο θαηάζηαζεο ησλ πάγσλ. ΠΑΡΑΞΔΝΟΗ ΑΠΟΚΟ΢ΜΟΗ ΖΥΟΗ Σνύο δύν πξώηνπο κήλεο ηνπ 2012 παξάμελνη.αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Πέιιαο(Μαθεδνλία).Δηξεληθν θαη Αξθηηθό σθεαλό θαη ζρεδόλ θαζόινπ ζηελ Αθξηθή .html). ΢ηελ ρώξα καο αθνύζηεθαλ ζηελ Άξηα.Ν.ζέξκαλζεο ηεο Γεο.Εειαλδίαο. Απηό πνπ αθνύλ νη άλζξσπνη είλαη έλα κηθξό θιάζκα ηεο πξαγκαηηθήο δύλακεο ησλ ήρσλ απηώλ. ΋πσο αλέθεξε: Μεηά από ερνγξαθήζεηο ηέηνησλ ήρσλ.Παλόξακα Θεζ/λίθεο. Δηδηθά είλαη πεξίεξγε ε απνπζία κηαο εμήγεζεο απν ηε NASA ή θάπνηα άιιε επίζεκε πεγή. Απηό αθξηβώο απμάλεη ηηο θεκνινγίεο. ΢πγρξόλσο ην αλεζπρηηηθό απηό θαηλόκελν παξαθνινπζείηαη θαί από ξώζνπο επηζηήκνλεο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Αξθηηθήο θαη Αληαξθηηθήο ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο θαη ζύκθσλα κε απηνύο ζε πεξίπησζε δηείζδπζεο ζηελ αηκόζθαηξα ηνπιάρηζηνλ ηνπ 2% απηνύ ηνπ αεξίνπ.Σν θαηλόκελν παξαθνινπζείηαη επηζηακέλσο !!!(http://www.

ε νπνία απμήζεθε πεξηζζόηεξν απν πέληε θνξέο κεηαμύ ηνπ 1998 θαη ηνπ 2003 θαη είλαη ζην ίδην επίπεδν ζήκεξα δείρλεη εληαηηθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ελέξγεηαο ζηνλ ππξήλα ηεο Γεο. ηελ ηνλόζθαηξα θαη ηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα. εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο. Σν γεγνλόο όηη ε επηηάρπλζε ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ βόξεηνπ καγλεηηθνύ πόινπ ηεο Γεο. δεδνκέλνπ νηη είλαη δηεξγαζίεο ζην εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό ππξήλα πνπ δηακνξθώλνπλ ην γεσκαγλεηηθό πεδίν ηεο. ζηα ζύλνξα αηκόζθαηξαο-ηνλόζθαηξαο ζπγθεθξηκέλα.Οη ππόινηπνη επηζηήκνλεο θαη ζρεηηθέο ππεξεζίεο παγθνζκίσο. Μπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιέο αηηίεο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη νη δηεξγαζίεο ζηνλ ππξήλα δηέπνπλ ηελ εζσηεξηθή ελέξγεηα ηνπ πιαλήηε καο."επνίεζαλ ηελ λήζζαλ" !!! (λήζζα=πάπηα). θηι. απνηεινύλ ελδείμεο ηεο αλακελόκελεο ζεκαληηθήο αύμεζεο ηεο ειηαθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο γεσδπλακηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ πιαλήηε καο. Οη δηεξγαζίεο απηέο ζπκπεξηιακβάλνπλ πνιύ δπλαηέο ειηαθέο εθξήμεηο θαη ηελ ηεξάζηηα ελέξγεηα πνπ ξέεη από απηέο. ηζνπλάκη θαη αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα πνπ ζα ζα θνξπθσζνύλ ην 2013-2014. ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε ζην ηέινο ηνπ 2012 κηα απόηνκε αύμεζε ηζρπξώλ ζεηζκώλ. ηζνπλάκη. ΋πσο πξναλέθεξα . Τπάξρεη αθόκε κία πηζαλή αηηία ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ήρσλ απηώλ θαη κπνξεί βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο Γεο. νξκώληαο πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαη απνζηαζεξνπνηεί ηελ καγλεηόζθαηξα.ζπρλόηεηαο θύκαηα. θαηαηγίδεο. όπσο: ζεηζκνί. Σν βέβαην είλαη όηη ην κέγεζνο ησλ παξαηεξνύκελσλ βνπεηώλ σο πξνο ηελ πεξηνρή πνπ θαιύπηνπλ θαη ην πξαγκαηηθό κέγεζνο ηεο ηζρύο ηνπο ππεξβαίλεη θαηα πνιύ εθείλεο πνπ κπνξνύλ λα παξαρζνύλ απν ηα πξναλαθεξζέληα θαηλόκελα. πνπ δεκηνπξγνύλ απηά ηα ερεηηθά θύκαηα. Γεκηνπξγνύληαη ζηελ αλώηεξε αηκόζθαηξα. Δπίζεο ε πεγή ηόζν δπλαηώλ θαη ηεξάζηησλ εθδειώζεσλ θπκάησλ αθνπζηηθήο βαξύηεηαο πξέπεη λα νθείινληαη ζε κεγάινπ εύξνπο ελεξγεηαθέο δηεξγαζίεο. ΖΛΗΟ΢ Μαγλεηηθό πεδίν --------------------΢ύκθσλα κε ην Δζληθό Αζηξνλνκηθό Παξαηεξεηήξην ηεο Ηαπσλίαο θαη άιισλ .είλαη ν κόλνο πνπ κίιεζε. ηπθώλεο. εθαηζηεηαθώλ εθξήμεσλ. νη επηδξάζεηο ησλ ηζρπξώλ ειηαθώλ εθξήμεσλ είλαη ε πξόζθξνπζε ησλ θξνπζηηθώλ θπκάησλ ηνπ ειηαθνύ αλέκνπ. Έηζη. σο εθ ηνύηνπ. Παξόιν πνπ νη αηηίεο ησλ αθνπζηηθώλ θπκάησλ βαξύηεηαο είλαη αξθεηά θαηαλνεηέο απν άπνςε γεσθπζηθνύ ραξαθηήξα.

ζα εκθαληζηνύλ ζην Βόξεην θαη Νόηην πόιν θαη ηα αξλεηηθά πεδία ζα εκθαληζηνύλ ζηνλ Ηζεκεξηλό ηνπ Ήιηνπ. Ζιηαθέο θειίδεο ------------------΢ηίο 12 Μαξηίνπ εκθαλίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ειίνπ ηεξάζηηα ηξηγσληθή καύξε θειίδα. Δλώ νη επηζηήκνλεο είραλ πξνβιέςεη όηη ε επόκελε αιιαγή ζα μεθηλήζεη από ην Μάην ηνπ 2013. ΢ε απηή ηελ επνρή. γλσζηή σο ειάρηζηε.apocalypsejohn.com/2012/04/2012_23.θαηά ηνλ νπνίν ν Σάκεζεο ηνπ Λνλδίλνπ πάγσζε θαη άλζε ηεο θεξαζηάο άλζηζαλ αξγόηεξα από ην ζπλεζηζκέλν ζην Κηόην. Οη ππάιιεινη ηνπ Δζληθνύ Αζηεξνζθνπείνπ ηεο Ηαπσλίαο θαη ηνπ Riken( Ίδξπκα Δξεπλώλ) δήισζαλ ζηηο 19 Απξηιίνπ όηη ε δξαζηεξηόηεηα ησλ ειηαθώλ θειίδσλ θαίλεηαη λα κνηάδεη κε έλα 70εηή θύθιν ζηε δηάξθεηα ηνπ 17νπ αηώλα.ην καγλεηηθό πεδίν ηεο πνιηθόηεηαο ζηνπο ειηαθνύο πόινπο ζα αληηζηξαθεί θαη απηό ζα γίλεη (έλα ρξόλν λσξίηεξα από ην αλακελόκελν) πηζαλώο ην Μάην. ην καγλεηηθό πεδίν ηνπ ήιηνπ αληηζηξέθεη πεξίπνπ κία θνξά θάζε 11 ρξόληα.com/watch?v=4HGu-UMfcBA&feature=related). ε παξαηήξεζε ηνπ δνξπθόξνπ Hinode. Αλ απηή ε ηάζε ζπλερηζηεί. κε δύν λένπο πόινπο λα δεκηνπξγνύληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ηζεκεξηλνύ ηνπ. ζύκθσλα κε Ηάπσλεο εξεπλεηέο όηαλ έλα παξόκνην θαηλόκελν ζπλέβε πεξίπνπ πξηλ από 300 ρξόληα. Ο ήιηνο κπνξεί λα εηζέξρεηαη ζε κηα πεξίνδν κεησκέλεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζηε Γε.youtube. ε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο Γεο έπεζε ειαθξώο. ζα έρνπκε ηε δεκηνπξγία ηεζζάξσλ καγλεηηθώλ πόισλ ζηε δνκή ηνπ ήιηνπ.Ζ ηαπσληθή κειέηε δηαπίζησζε όηη ε ηάζε ηεο ηξέρνπζαο δξαζηεξηόηεηαο ησλ ειηαθώλ θειίδσλ είλαη παξόκνηα κε ηα αξρεία από εθείλε ηελ πεξίνδν. Σν 2001. Καλνληθά.ηδξπκάησλ. ν βόξεηνο καγλεηηθόο πόινο ηνπ ήιηνπ γύξηζε πξνο ηα λόηηα. δηαπίζησζε όηη ν βόξεηνο πόινο ηνπ ήιηνπ έρεη αξρίζεη λα αιιάδεη πεξίπνπ έλα ρξόλν λσξίηεξα από ην αλακελόκελν. Γελ ππήξμε θακία αμηνζεκείσηε αιιαγή ζην λόηην πόιν. ΢ηηο 8 Μαίνπ ην δηαζηεκηθό ηειεζθόπην SDO πνπ παξαηεξεί ηνλ Ήιην εληόπηζε ηνλ ζρεκαηηζκό κηαο θειίδαο ζηελ βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ άζηξνπ ε νπνία όζν .(http://www. (http://www. νη ζεξκνθξαζίεο εθηηκάηαη όηη ήηαλ πεξίπνπ 2.html).ε νπνία ηηο επόκελεο εκέξεο εμαπιώζεθε ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ ειηαθνύ δίζθνπ.5 βαζκνύο ρακειόηεξεο από όηη ζην δεύηεξν κηζό ηνπ 20νπ αηώλα. Οη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ επίζεο ελδείμεηο κε αζπλήζηζηεο αιιαγέο ζην καγλεηηθό πεδίν ζηνλ ήιην.πνπ ζεκαίλεη όηη ηα ζεηηθά πεδία.

Απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή όισλ ησλ ηειεπηθνηλσληώλ θαη ησλ ζρεηηθώλ δνξπθόξσλ. ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο πςειήο ηάζεσο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.ν απόζηξαηνο Ακεξηθαλόο Σαγκαηάξρεο Ed Dames.youtube. Σελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ -Φεβξνπαξίνπ είρακε κηα πεξίνδν ζρεηηθήο εξεκίαο θαη ζ'απηό ην γεγνλόο νθείινληαη νη έληνλεο ρηνλνπηώζεηο θαη ε ελ ζπλερεία ςύμεο ζε Δπξώπε θαη Αζία θαζώο θαη νη έληνλεο θαηαηγίδεο ζε πνιιά κέξε ηνπ θόζκνπ. νη νπνίεο άξρηζαλ ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 2011.ζπλερίδνληαη ζε αθαλόληζηα δηαζηήκαηα θαη πνιιεο θνξέο είλαη ηεξάζηηεο. Ζιηαθέο εθιάκςεηο ----------------------Οη ειηαθέο εθιάκςεηο.Πξνέβιεςαλ κηα ζεηξά απν θαηαζηξνθηθά γεγνλόηα θαη ν ίδηνο ν Dames ηα πξναλήγγεηιε πξηλ ζπκβνύλ.πνπ δηεμήγαγαλ νη Μπζηηθέο Τπεξεζίεο ησλ ΖΠΑ θαη ν ΢ηξαηόο γηα ζηξαηησηηθνύο ιόγνπο. Οη επηζηήκνλεο εθηηκνύλ όηη νη εθιάκςεηο ιόγσ ηεο θειίδαο ζα πξνθαιέζνπλ παλίζρπξεο καγλεηηθέο θαηαηγίδεο πνπ πηζαλώο λα επεξεάζνπλ ηα ηειεπηθνηλσληαθά θαη ελεξγεηαθά δίθηπα ηεο Γεο.΋ηαλ είλαη θάπνηνο λα ρεηξηζζεί ή λα ζπκκεηέρεη ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα. Δθείλν όκσο πνπ κνπ θάλεη εληύπσζε.κε νιέζξηα απνηειέζκαηα.Ο Ed Dames ζπληαμηνδνηήζεθε θαη μεθίλεζε λα εξεπλά κόλνο ηνπ ηα γεγνλόηα απηά κε νκάδεο αλζξώπσλ πνπ είραλ ηελ ηθαλόηεηα ηεο δηόξαζεο.com/2012/05/blog-post_6).άιισο δηώθεηαη δηθαζηηθώο !!! .πεξλνύλ νη κέξεο γηγαληώλεηαη θαη ήδε ε δηάκεηξόο ηεο είλαη νθηώ θνξέο κεγαιύηεξε από εθείλε ηεο Γεο.(http://www.αλαγθάδνληαο ην ηειεπηαίν λα αιιάμεη ζρήκα θαη ηζρύ.Απηά πνπ είδαλ νηη ζα ζπκβνύλ ζην κέιινλ ήηαλ εμαηξεηηθά δνθεξά γηα ηελ αλζξσπόηεηα.(http://www. Οη εθιάκςεηο (εθξήμεηο ή αιιηώο καγλεηηθέο θαηαηγίδεο) ζπλνδεύνληαη από εθηηλάμεηο ειηαθνύ πιάζκαηνο ζην δηάζηεκα.com/watch?v=uS5qBJMoJhw ).θιπ.είλαη ε επθνιία κε ηελ νπνία αλαθέξεη δεκνζίσο απνηειέζκαηα "Άθξσο απνξξήησλ "πξνγξακκάησλ.ζρέδηα.ππεξαηζζεηηθήο αληίιεςεο. ΢ε πξόζθαην βίληεν πνπ θπθινθόξεζε ζην δηαδίθηπν.apocalypsejohn. θαζώο επηζεο κπνξεί λα θαηαζηξέςεη-ιύσζεη.αλαθέξεη όηη ήηαλ επηθεθαιήο ζε έλα απόξξεην πξόγξακκα δηόξαζεο .κε απνηέιεζκα γεληθό black out. θαζώο θαη καγλεηηθώλ πεδίσλ.ππνγξάθεη δήισζε κε ηελ νπνία δεζκεύεηαη θαη κεηά ηελ ζπληαμηνδόηεζε ηνπ λα ηα απνθαιύςεη. πνπ πξνζθξνύνπλ νξκεηηθά ζηελ αηκόζθαηξα θαη ην καγλεηηθό πεδίν ηεο Γεο.Μηα ζεηξά δειαδή ειηαθώλ εθιάκςεσλ πνπ ζα αιιάμεη ηε δσή ζηε Γε όπσο ηελ μέξνπκε θαη ζα πξνθαιέζεη ην ζάλαην δηζεθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ. δειαδή ελόο λέθνπο ειεθηξηθά θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ.Σν πην ηξνκαθηηθό απν όια όζα πξνέβιεςαλ είλαη ην επνλνκαδόκελν "Killshot".

Απηό γίλεηαη θάζε 25920 ρξόληα.Ζ εμήγεζε είλαη όηη ε γηγάληηα ελεξγή δώλε. Δθείλν πνπ παξαηήξεζα εγώ θαη άιινη θίινη κνπ είλαη όηη από ηηο 8 Μαίνπ ν Ήιηνο θαίεη πεξίεξγα θαη ην ρξώκα ηνπ από θίηξηλν έρεη γίλεη ιεπθό!! Ίζσο απηό λα νθείιεηαη ζηηο θειίδεο θαη ζηηο έληνλεο εθιάκςεηο ! ΣΡΔΗ΢ ΖΜΔΡΔ΢ ΟΛΟΚΛΖΡΧΣΗΚΟ ΢ΚΟΣΑΓΗ Απν ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2011.Πάλησο έρνπλ πεη όηη ν πιαλήηεο καο ζα είλαη ππό ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη δελ πξέπεη λα παληθνβιεζνύκε. ε ΝΑ΢Α είρε αλαθνηλώζεη όηη ην ειηαθό καο ζύζηεκα έρεη αξρίζεη θαη εηζέξρεηαη ζε κία ηεξάζηηα δώλε θσηνλίσλ ε νπνία έρεη πνιιέο ηδηόηεηεο.com/2012/03/3. πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ηεξάζηηεο αλαηαξαρέο ζηνλ πιαλήηε . ηηο επόκελεο εκέξεο ζα επζπγξακκηζηεί κε ηε Γε. άγλσζηεο ζηνπο επηζηήκνλεο.blogspot. ΑΣΗΑ .Μήπσο ινηπόλ θξύβεηαη θάηη άιιν από πίζσ ? Πρ πείξακα ρεηξαγώγεζεο ηεο αλζξσπόηεηαο.λα βηώζνπκε ηξείο ή πεξηζζόηεξεο εκέξεο ζθνηάδη θαη ζηελ ζπλερεηα κεγάιν δηάζηεκα κόλν θσηόο(θάπνηνη κηινύλ γηα ζπλερέο θσο 17 ρξόληα) θαη πηζαλώο θαη αιιαγέο θπζηθέο.κέζσ εμάπισζεο θεκώλ πεξί επεξρνκέλνπ ηέινπο..Τπάξρεη ινηπόλ πεξίπησζε.html).Σν πόηε ζα γίλεη θαλείο δελ μέξεη αθξηβώο !!!(http://myapopsis. πνπ ζρεκαηίζηεθε ζηνλ Ήιην πξηλ κεξηθέο εβδνκάδεο.Μελ μερλάκε θαη ηελ ηεξάζηηα θειίδα πνπ ελεθαλίζζεη ζηηο 8 Μαίνπ.αιιά δελ ππάξρνπλ γξαπηά από πξώηεξεο δηειεύζεηο γηα λα μέξνπκε ιεπηνκέξεηεο. έλα δηαζηξηθό λεθέισκα κε θνζκηθή αθηηλνβνιία. Οη επηζηήκνλεο εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο επεηδή ε "ζπλάληεζε" ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο κε δηαζηξηθά λεθειώκαηα ζπλδέεηαη κε πεξηόδνπο όπνπ ζηε Γε εθδειώζεθε καδηθή εμαθάληζε εηδώλ !!!!! ΢ηηο 12 Μαίνπ ην Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Γεσθπζηθήο ηεο Ρσζηθήο Τπεξεζίαο Τδξνκεηεσξνινγίαο αλαθνίλσζε όηη ηζρπξέο καγλεηηθέο θαηαηγίδεο έξρνληαη ζε ιίγεο εκέξεο.γηαηί πξόθεηηαη πεξί θπζηθνύ θαηλνκέλνπ. πλεπκαηηθέο ή λνεηηθέο ζηνπο εαπηνύο καο θαη ηελ Γε. Απηό ην έρνπλ αλαθέξεη θαη νη Οιύκπηνη ζε έλα από ηα πξώηα κελύκαηα ηνπο. κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηζρπξέο καγλεηηθέο θαηαηγίδεο ζηνλ πιαλήηε καο. πξάγκα.ιόγσ απηήο ηεο δώλεο. πνπ όπσο ιέλε νη εηδηθνί.κε ζθνπό ηνλ θόβν ? Ίδσκελ !!! ΢ηηο 10 Μαίνπ ε ΝΑ΢Α αλαθνίλσζε όηη ην ειηαθό καο ζύζηεκα θηλείηαη πξνο ην "Σνπηθό Νέθνο".

Μάιηζηα έλα ζθαηξηθό ζην κέγεζνο ηνπ πιαλήηε Γία από ηηο 2 Μαίνπ κέρξη 5 Μαίνπ ήηαλ αθίλεην ζε κηθξή απόζζηαζε από ηνλ ήιην ζην θάησ αξηζηεξά ηνπ κέξνο.(http://www..fbi. ην θαηλόκελν είλαη πξαγκαηηθά ιίγν αθαηαλόεην.πνπ απνθηνύλ πιηθή ππόζηαζε όηαλ εηζέξρνληαη ζηνλ δηθό καο θόζκν. ΢ηηο 11 Μαξηίνπ.Οξηζκέλα Διιεληθά ηειενπηηθά θαλάιηα αλέθεξαλ ηελ είδεζε.΢πλερίζζεθε από ηνλ Γεθ. Δθείλν όκσο πνπ πξνμέλεζε εληύπσζε είλαη ε επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο ΝΑ΢Α γηα ηελ ζέαζε ηξηώλ UFO από ηνπο αζηξνλαύηεο ηνπ δηαζηεκηθνύ ιεσθνξείνπ ATLANTIS θαηά ηελ ηειεπηαία ηνπ πηήζε θαη έδσζε κάιηζηα ζηελ δεκνζηόηεηα θαη βίληεν.λα βξίζθεηαη ζην θάησ αξηζηεξά κέξνο ηνπ Ήιηνπ.ζαλ λα παίξλεη θαύζηκν θαη ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα απνζπλδέζεθε από ηνλ Ήιην.ην νπνίν έρεη ζπλδεζεί κε ηελ επηθάλεηα ηνπ κε κία "πξνβνζθίδα".gov/UFO/UFO%20Part%201%20of%2016/view ΋πσο έρσ αλαθέξεη ζηα πξνεγνύκελα "΢εκεία ησλ Καηξώλ" ηα ηειεπηαία ρξνληα εκθαλίδνληαη πνιύ ζπρλά ζηελ πεξηνρή ηνπ Ήιηνπ ηεξάζηηα αληηθείκελα.com/watch?v=MLx5LbA6Ng&feature=player_embedded).πνιιέο θνξέο κεγαιύηεξα ηνπ πιαλήηε καο θαη δηαθόξσλ ζρεκάησλ(ζθαηξηθά.com/2012/02/fbi_22. ζε απηόλ ηνλ ηύπν ηεο ειηαθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ νλνκάδεηαη "πξνβνιή.2011 κέρξη ζήκεξα ε αύμεζε ηεο εκθαλίζεσο ΑΣΗΑ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε θαη πνιιέο θνξέο εκθαλίζζεθε νιόθιεξνο ζηόινο.com/watch?v=bQ7RaOMHb5I&feature=related).Βέβαηα όπσο έρσ μαλαγξάςεη κέξνο απηώλ πηζαλόλ λα είλαη γείλεο θαηαζθεπέο ησλ κεγάισλ θξαηώλ(Ακεξηθήο.θπιηλδξηθά.youtube.Ζ ΝΑ΢Α βέβαηα όια απηά ηα ραξαθηεξίδεη ζαλ ηερληθέο αλσκαιίεο.ζηα ςηιά θαη ρσξίο πεξαηηέξσ ζρνιηαζκνύο.apocalypsejohn. .Πεξηζζόηεξα κπνξείηαη λα δηαβάζεηε ζηηο παξαθάησ ηζηνζειίδεο: http://www.είρακε είρακε ηνπιάρηζηνλ 4 δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο εκθαλίζεσλ UFO θνληά ζηνλ Ήιην.com/2012/05/o-ufo-2-2012-video."(http://www.Ρσζίαο . Σν δηάζηεκα από 2 Απξηιίνπ κέρξη 2 Μαίνπ.youtube.΢ύκθσλα κε επηζηήκνλεο ηεο NASA.. αιιά ζπρλά παξαηεξείηαη.Κίλαο).html).εηθόλεο θαη βίληεν από ηα ειηαθά παξαηεξήξηα SOHO δείρλνπλ έλα ηεξάζην ζθαηξηθό αληηθείκελν ζην κέγεζνο ηνπ πιαλήηε Γία.html http://vault.θιπ). Δπίζεο από δηαξξεύζαληα (?) αξρεία ηνπ FBI επηβεβαηώλεηαη ε ύπαξμε παξάιιεινπ θόζκνπ θαη επηζθεπηώλ από ην 1947.apocalypsejohn.(http://www..

Απηά θαίλνληαη από ηελ ηζηνζειίδα ησλ ειηαθώλ παξαηεξεηεξίσλ SOHO ηεο ΝΑ΢Α κέζσ ηεο νπνίαο θαίλεηαη δσληαλά ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ Ζιίνπ(εθιάκςεηο).Σειεπηαία έρνπλ παξαηεξεζεί επίζεο.html).πηζαλώο Αζηξνπνιηηεία.ζηηο 9 Μαξηίνπ 2012 άξρηζε ε θαηαζηξνθή ηεο ηειεπηαίαο ππνζαιάζζηαο βάζεο εξπεηνεηδώλ.STEREO.ζρήκαηνο "κνιπβηνύ" ζηνλ λνηηναλαηνιηθό κέξνο ηνπ Κόιπνπ ηεο . γηα ιίγε ώξα ηεξάζηηα ζθάθε. ΢ύκθσλα κε ηνλ γήηλν αληηπξόζσπν Tolec ζην Αλδξνκέδην ΢πκβόύιην.(http://www.κεγαιύηεξν ηεο Γεο εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ήιηνπ (εηθόλα από ηα ειηαθά παξαηεξεηήξηα ηεο ΝΑ΢Α.αθόκα θαη κεγαιύηεξα ηεο Γεο δηαθόξσλ ζρεκάησλ (θσην) ηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα εμαθαλίδνληαη.θιπ εδώ θαη 13000 ρξόληα. http://sohodata.html) ΢ύκθσλα κε ιεθζέληα κελύκαηα από ηνπο Οιύκπηνπο-Αλδξνκέδηνπο. (http://www.nasa.θαηέζηξεςαλ ηνλ Γεθέκβξην.πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ζέζεηο ζην ειηαθό καο ζύζηεκα γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ κεηάβαζε ηνπ πιαλήηε καο ζε αλώηεξεο δηαζηάζεηο θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ΜATRIX ζην νπνίν καο έρνπλ ππνρξεώζεη λα δνύκε νη ζθνηεηλέο δπλάκεηο ησλ απνζηαηώλ-εξπεηνεηδώλ από ηνύο αζηεξηζκνύο Γξάθνληνο.θαηεζηξάθεη από ηηο ίδηεο δπλάκεηο. ΢ηηο 10 Μαίνπ άιιν ηεξάζηην ζθάθνο.youtube.νη Αλδξνκέδεηεο δπλάκεηο από ηνλ αζηεξηζκό ηνπ ΠΡΟΚΤΧΝΑ. Μεηά από απηό ε ΝΑ΢Α δηέθνςε ηελ δσληαλή εηθόλα κεηάδνζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο γύξσ από ηνλ ήιην ζην δηαδίθηπν από ηα ειηαθά παξαηεξεηήξηα SOHO.όπσο αλέθεξα ζην άξζξν.νξηζκέλα από ηα ζθάθε απηά έξρνληαη από καθξηλνύο γαιαμίεο θαη ζύκπαληα.apocalypsejohn.gov/cgi-bin/data_query Δπίζεο ζηηο 5 Μαίνπ εκθαλίδεηαη κία ηεξάζηηα δνκή-ζθάθνο.com/watch?v=x9f3T1uCXVs&feature=watch_resp onse).άιιεο δύν ππόγεηεο βάζεηο ζηελ πνιηηεία ΚΔΝΣΑΚΗ ηεο Ακεξηθήο. ε νπνία θαηλόηαλ πάλσ από κία ώξα.Κήηνπο.nascom.πνιιά από ηα νπνία είλαη άγλσζηα θαη ζ'απηνύο.com/2012/05/video_5165.apocalypsejohn.΢αύξαο. ΢ηηο 8 Μαξηίνπ 2012.ππόγεηα βάζε ζην ΦΟΗΝΗΞ ηεο ΑΡΗΕΟΝΑ΢. ΚΑΣΑ΢ΣΡΟΦΖ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΒΑ΢ΔΧΝ Μεηά ηελ θαηαζηξνθή αξθεηώλ ππνγείσλ βάζεσλ ησλ εξπεηνεηδώλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θόζκνπ από ηνλ Αύγνπζην κέρξη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2011."Σα ζεκεία ησλ θαηξώλ Νν3".δελ ηα είρεη θιείζεη απηά).(http://www.Όδξαο.γηα επλνήηνπο ιόγνπο θαη ηελ μαλαελεξγνπνίεζε ζηηο 13 Μαίνπ.com/2012/05/ufo-10-5-2012-video.

youtube.νη νπνίεο έδσζαλ ζθιεξέο κάρεο.. Απνινγηζκόο: 2. 3.Απηνί όινη δελ είλαη άλζξσπνη αιιά γελλεηηθά κεηαιιαγκέλεο δηαζηαπξώζεηο αλζξώπσλ θαη εξπεηνεηδώλ. 8. Να δηεπθξηλήζνπκε όηη θαλέλα από απηά ηα όληα δελ αλήθε ζηελ αλζξώπηλε θνηλσλία ηεο Γεο. Σα παξαπάλσ έρνπλ επηβεβαησζεί εμ. όινη πςειόβαζκα ζηειέρε. αιιά ήηαλ όινη ηνπο άηνκα πνπ εξγάδνληαλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε απηή ηελ ππόγεηα βάζε.Σν ζρέδην απηό έρεη εθπνλεζεί . κεηαθέξζεθαλ θαη θξαηνύληαη ζε ρώξνπο πςίζηεο αζθαιείαο ησλ Αλδξνκέδησλ.000 πξνζσπηθό ππνζηήξημεο.000 άηνκα ηεο Cabal (Μαθία ηξαπεδηηώλ πνπ θπβεξλά ηελ Γε) θαη ησλ Illuminati(Δπηθπξίαξρσλ) ηα νπνία θαηείραλ πνιύ πςειέο ζεζεηο ζηε δηνίθεζε.Ζ θαηαζηξνθή.Ζ θαηαζηξνθή νινθιεξώζεθε ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ε πιήξεο εθαζάξηζε ζηηο 31 Μαξηίνπ.be).(http://andromedacouncil. 2.html).000 εξπεηνεηδείο θαη ακθίβηνπο εξπεηνεηδείο από ηνπο αζηεξηζκνύο Γξάθνληνο θαη Όδξαο..com/page05.Ήηαλ ε κεγαιύηεξε βάζε ησλ εξπεηνεηδώλ κε ζύκπιεγκα πνιπνξόθσλ θηεξίσλ. 5.ΒΔΓΓΑΕΖ΢ (ΝΑ ηεο Ηλδίαο) ε νπνία είρε πξνζσπηθό 10.κεηά ηελ θαηαζηξνθή θαη ηεο ηειεπηαίαο από ηηο ππόγεηεο θαη ππνζαιάζζηεο βάζεηο ησλ εξπεηνεηδώλ ελεξγνπνηήζεθε ην ΢ρέδην "DRAKE" ζηελ Ακεξηθή.000 άηνκα από ηα παξαπάλσ αηρκαισηίζηεθαλ. (http://www. ηεο έγηλε θαη πάιη από δπλάκεηο ηνπ ΠΡΟΚΤΧΝΑ θαη ηεο "ΔΗΓΗΚΖ΢ ΓΤΝΑΜΔΧ΢ DELTA STRIKE" ηνπ Αλδξνκέδηνπ ΢πκβνπιίνπ.com/watch?v=WKVR-fF8Rbs&feature=youtu.000 άηνκα ηα πεξηζζόηεξα πξνζσπηθό ππνζηήξημεο επέιεμαλ λα ηειεκεηαθεξζνύλ κέζα από κία πύιε ζε έλαλ πιαλήηε ζηελ άιιε άθξε ηνπ δηαζηήκαηνο από ηνλ νπνίν δελ ππάξρεη ηξόπνο λα επηζηξέςνπλ. άλσζελ !!!! ΢ΤΛΛΖΦΔΗ΢ -΢ΥΔΓΗΟ DRAKE ΢ύκθσλα κε κε επηβεβαησκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ θπθινθνξνύλ ζην δηαδίθηπν.000 εξπεηνεηδείο πνιεκηζηέο.Γθξίδνη(gray-βηνξνκπόη) γηα δηάθνξεο επηρεηξήζεηο απηήο ηεο βάζεο.

Ηηαιίαο θαη Ηαπσλίαο.Λακβάλνληαο όκσο ππόςε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο δηεζλνύο νηθνλνκίαο.com/p/131resignations-from-world-banks.Σπραία όια απηά ? (http://americankabuki.θιπ) θαη κεγαινηξαπεδηηώλ.ελώ από ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Μαξηίνπ 2012 θαη κέρξη 22 Απξηιίνπ 2012 ν αξηζκόο ηνπο αλήιζε ζηνπο 611.html).ζηξαηησηηθνύο.από πγηείο νκάδεο από δηθαζηηθνύο. ΢ύκθσλα κε λεόηεξεο πιεξνθνξίεο ηεο 1εο Μαίνπ. Γαιιίαο.Οη εληνιέο ελεξγνπνηήζεσο ηνπ ζρεδίνπ.πνιέκνπο.Οη 611 παξαηηήζεηο από θνξπθαία ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ζε δηάξθεηα ελλέα κελώλ.γηα παξάλνκε εθηύπσζε δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη όηη αλαθξηλόκελνο νκνιόγεζε ηα πάληα.θαζώο θαη ν ηδηνθηήηεο ηεο Μάτθξνζνθη Μπίι Γθέτηο γηα 30 ζνβαξόηαηεο παξαβάζεηο νκνζπνλδηαθώλ λόκσλ.όπσο ζα δνύκε πην θάησ.ιέγεηαη όηη έρνπλ δνζεί από ηελ "Γαιαμηαθή Απηνθξαηνξία ηεο Αλδξνκέδαο".Γεξκαλίαο.πθηζηακέλνπο θαη λενπξνζιεθζέληεο".ζεσξνύληαη εμσπξαγκαηηθόο αξηζκόο !!! Θα κπνξνύζε λα ζπζρεηηζζεί ν αξηζκόο απηώλ ησλ παξαηηήζεσλ. πινίν πξηλ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ παγθόζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ .΋πσο αλέθεξε "ην παξόλ εξγαζηαθό πεξηβάιινλ είλαη ην πην ηνμηθό θαη θαηαζηξνθηθό πνπ έρεη ζπλαληήζεη ζηελ κέρξη ζήκεξα καθξάλ ζηαδηνδξνκία ηνπ θαη δελ άληερε άιιν ηα ςέκκαηα πνπ έιεγε ζε πειάηεο. Οιιαλδίαο..έρνπλ ήδε εθδνζεί εληάικαηα ζύιιεςεο εηο βάξνο αλσηάησλ ππαιιήισλ ησλ δηεζλώλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο Federal Reserve .blogspot.αζηπλνκηθνύο θαη ηηο ιεγόκελεο "Οκάδεο Διεπζεξίαο" από πνιίηεο.θιπ.Δπξσπατθώλ Κεληξηθώλ Σξαπεδώλ. Δθείλν όκσο ην νπνίν είλαη επηβεβαησκέλν είλαη όηη απν ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2011 κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ 2012 ππέβαιαλ ηηο παξαηηήζεηο ηνπο παγθνζκίσο 371 αλώηαηα ζηειέρε ηξαπεδώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ νίθσλ.κε ζθνπό λα ζηακαηίζεη ε δξάζε ησλ εγθιεκαηηθώλ νκάδσλ CABAL(=Μαθία κεγαινηξαπεδηηώλ) θαη ΗLLUMINATI (=Πεθσηηζκέλνη-Δπηθπξίαξρνη) πνπ εδώ θαη πάξα πνιιά ρξόληα θαηαπηέδνπλ ηελ παγθόζκηα θνηλσλία κε νηθνλνκηθά κέηξα. Ο κε θπζηνινγηθόο όγθνο παξαηηήζεσλ απνθαιύθζεθε ζηα ΜΜΔ εμ αηηίαο κίαο καθξνζθεινύο επηζηνιήο πνπ δεκνζηεύηεθε ζηνπο New York Times ζηηο 14 Μαξηίνπ 2012 απν ηνλ Greg Smith πςειόβαζκν ζηέιερνο ηεο ηξάπεδαο Goldman Sachs .κήπσο ζα ήηαλ πην ινγηθή ε εξώηεζε αλ απηά ηα άηνκα πξνζπαζνύλ λα εγθαηαιείςνπλ ην.κε εηζαγγειηθέο έξεπλεο πνπ ελδερνκέλσο πξνζπαζνύλ απηά ηα άηνκα λα απνθύγνπλ.Δπίζεο είλαη έηνηκα λα παξαηηεζνύλ-απνζπξζνύλ κεγάια νλόκαηα ηεο Γνπώι ΢ηξήη. Βειγηνπ. Κπθινθνξνύλ θήκεο όηη ζπλειήθζεη θαη θξαηείηαη ν δηνηθεηήο ηνπ ακεξηθαληθνύ λνκηζκαηνθνπείνπ.πνπ αλαθνίλσλε ηνπο ινγνπο πνπ ηνλ εμώζεζαλ ζηελ παξαίηεζε.΢ηελ ζπλέρεηα εθιήζεζαλ θαη αλαθξίζεθαλ πνιιά γλσζηά καο νλόκαηα πνιηηηθώλ(Κίζηγθεξ.

αιιά απηό έγηλε αληηιεπηό από κέιε ηεο DRAKE θαη απεθεύρζεη κε δηαθνπή επηθνηλσληώλ. λα θπγεη από ηελ πεξηνρή.Ζ Κίλα επηθνηλώλεζε κέζσ ηεο δηπισκαηηθήο νδνύ κε ηηο Φηιηππίλεο θαη ραιάξσζε ε έληαζε.html). Δλ ησ κεηαμύ αθίρζεη ζηελ πεξηνρή ΢ηόινο ησλ ΖΠΑ από νθηώ πνιεκηθά.Να ππελζπκίζσ όηη ε FEMA ζε πεξηόδνπο θξίζεσλ αλαιακβάλεη ηελ δηνίθεζε ησλ ΖΠΑ !!!! ΢ύκθσλα κε ηα κέιε ηνπ DRAΚE ην 2008 θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξεκαηεζηεξηαθήο θξίζεσο ε ηξαπεδηθή Μαθία (Cabal) πξνζπάζεζε ε λα κεηαθέξεη ειεθηξνληθά ζην εμσηεξηθό ηξηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα.com/2012/04/highlights-of-davidwilcock-interview.blogspot.voanews. Οη Κηλέδνη κάιηζηα.ζπζηήκαηνο ? (Πεξηνδηθό ΣΡΗΣΟ ΜΑΣΗ ηεύρνο 199).Οη δπλάκεηο ηεο πξώηα έςαμαλ ζπζηεκαηηθά ζε απνζήθεο θαη ζπειηέο ησλ Φηιηππίλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε βπζηζκέλα πινία ζηελ πεξηνρή ησλ Κηλεδηθώλ λεζηώλ Κηλγθληάν.html).ηα ζηξαηόπεδα πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ε "Τπεξεζία Γηαρείξεζεο Κξίζεσλ"(FEMA) ηεο Ακεξηθήο (ζπκάζηε ηελ απνζήθεπζε ρηιηάδσλ πιαζηηθώλ θεξέηξσλ ηξηώλ ζέζεσλ ζ'απηά. .com/english/news/China-Sends-Second-Boat-to-Standoff-withPhilippines-148064665. από πέξπζη ην θαινθαίξη ?).(http://www. όπσο αλαθνίλσζε ην Κηλεδηθό Τπνπγείν Δμσηεξηθώλ.άιισο ζα γηλόηαλ ¨Κξαρ" κεγαιύηεξν από εθείλν ηνπ 19291930.Πξνο ηνύην ε Cabal ρξεζηκνπνίεζε πινίν ησλ Φηιηππίλσλ ην νπνίν δήζελ ζα έθαλε αξραηνινγηθέο έξεπλεο ζηελ Κηλέδηθε πεξηνρή.Οη έξεπλεο όκσο απέηπραλ θαη ην πινίν δηεηάρζεη. ΢ύκθσλα κε άιιν δεκνζίεπκα ε cabal πξνζπάζεζε λα θιέςεη θξπκέλν ρξπζό ζηελ πεξηνρή ησλ Φηιηππίλσλ θαη ζηελ Κίηξηλε Θάιαζζα.ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θπιάθηζε ησλ κειώλ ηεο CABAL θαη ησλ ILLUMINATI.ν νπνίνο ήξζε αληηκέησπνο κε θνηλό Ρσζνθηλεδηθό ΢ηόιν ν νπνίνο είρε ζπεύζεη ζηελ πεξηνρή γηα λα απνηξέςεη ηελ θινπή. Πηό ζπγθεθξηκέλα ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Απξηιίνπ 2012. αλαθνίλσζαλ όηη είλαη έηνηκνη λα πάλε ζε πόιεκν γη'απηήλ ηελ ππόζεζε. (http://www.ascensionearth2012. ΢ύκθσλα κε ηνπο ηζύλνληεο ηνπ ζρεδίνπ "DRAΚE".ιακβάλεη ρώξα κηα ζεκαληηθή ζηξαηησηηθή αληηπαξάζεζε γηά ηελ αλαθάιπςε βπζηζκέλσλ πινίσλ από ηελ επνρή ηνπ Β'ΠΠ εκθόξησλ κε ηεξάζηηεο πνζόηεηεο ρξπζνύ.θαζώο θαη άιινπ θξπκέλνπ ζε ππνζαιάζζηεο ζπειηέο ζηνλ Κηλεδηθό ύθαιν γλσζηό σο" ΢θάξκπνξν" ζηελ πεξηνρή ησλ θηλεδηθώλ λεζηώλ Κηλγθληάν (ε πεξηνρή κάιηζηα εθαιύθζεη γηα ιίγν δηάζηεκα από ην Google Earth).

νύηε απνηειεί ζπλεξγαζία ζηα πιαίζηα δεκηνπξγίαο ζπκκαρηθνύ "άμνλα"". Απηή ε αξπαγή ρξπζνύ ζεσξείηαη από πνιινύο σο ε ηειεπηαία πξνζπάζεηα ιεειαζίαο από ηα κέιε ηεο cabal ειπίδνληαο όηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγμνπλ ηνλ θόζκν κε ην ρξπζό. Τπνρξέσζε όκσο ηελ ππνηαθηηθή ηνπ θπβέξλεζε ηεο Ηαπσλίαο. όπσο ην θαηαδξνκηθό "Βαξηάγθ". ΋πσο δήισζε πεγή ηνπ Ρσζηθνύ Τπνπξγείνπ Άκπλαο. Ζ Παγθόζκηα Σξάπεδα από ηελ πιεπξά ηεο κπόξεζε ην 2011 λα εθκηζζώζεη κόλνλ 42 δηο δνιάξηα.όηη ην ΓΝΣ εηζέπξαμε κία "λίθε". . "ε άζθεζε δελ ζηξέθεηαη θαηά θακίαο άιιεο πιεπξάο.ζε ζύγθξηζε κε ην παγθόζκην ΑΔΠ πνπ αλέξρεηαη ζε 75 ηξηο δνιάξηα.ην δεύηεξν δεθαήκεξν ηνπ Απξηιίνπ. ΢ηελ επόκελε θάζε πεξηιακβάλεηαη ε εθπαίδεπζε ζε δηάθνξα ζελάξηα.δεκνζίεπζε ζηηο 25 Απξηιίνπ ηελ παξαθάησ είδεζε: "Οινθιεξώζεθε ε πξώηε θάζε ηεο ζηλν-ξσζηθήο άζθεζεο. όπσο απειεπζέξσζε πινίνπ θαηεηιεκκέλνπ από πεηξαηέο.θαζόζνλ κπόξεζε λα πάξεη 430 δηο δνιάξηα γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη Δπξσπατθά θξάηε.ηα νπνία είραλ αξρηθά πξνβιεθζεί γηα ηελ αλαζπγθξόηεζε κεηά ην ηζνπλάκη.νξγάλσζαλ έλα meetings(ζπλάληεζε) ζηελ Οπάζηγθηνλ. ΢ηελ άζθεζε ζπκκεηέρνπλ πεξί ηα 20 πινία. ζηα αλνηρηά ηνπ θηλεδηθνύ ιηκαληνύ Κηλγθληάν ζηελ Κίηξηλε Θάιαζζα. γηα λα θεξδίζεη ην λνκηθό δηθαίσκα γηα ην 85% ηνπ ρξπζνύ ηεο αλζξσπόηεηαο πνπ θαηέρεηαη από ηνπο Αζηάηεο. παξά ηηο πνιιαπιέο πξνζπάζεηεο.λα παξαδώζεη πάλσ από 60 δηο δνιάξηα ζηελ καθία (cabal)ησλ ηξαπεδώλ.Σα δπηηθα κεζα ελεκέξσζεο αλέθεξαλ πξνπαγαλδηζηηθά. Ζ άζθεζε ζα νινθιεξσζεί ηελ Παξαζθεπή θαη ζε πξώηε θάζε ηα πινία αλαπηύρζεθαλ ζηελ πεξηνρή δηεμαγσγήο ηεο. ην «Ναύαξρνο Βηλνγθξάληνθ». θαζώο νη Κηλέδνη έρνπλ δηαζέζεη θξεγάηεο θαη θαηαδξνκηθά ηειεπηαίαο λαππήγεζεο ". κε ηελ ζαιάζζηα πεξηνρή λα έρεη γεκίζεη κε κεγάια ζθάθε επηθαλείαο. ΢ε θάζε πεξίπησζε. ζπλνδεία εκπνξηθώλ πινίσλ θαη άκπλα νκάδαο πινίσλ από λαπηηθή θαη αεξνπνξηθή πξνζβνιή. Σν ΓΝΣ θαη ε Παγθόζκηα Σξάπεδα. απηή ε κάρε κε ηελ Cabal λα θιέςεη ρξπζό είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλα ζεκάδη ηεο απνγνήηεπζεο κεηά ηελ απνηπρία ηεο.Πξνο επηβεβαίσζε ηνύησλ ε Διιεληθή ηζηνζειίδα defencenet. θαζώο από ξσζηθήο πιεπξάο ζπκκεηέρνπλ κεξηθά από ηα κεγαιύηεξα πινία ηνπ ζηόινπ. Πξόθεηηαη γηα ηελ κεγαιύηεξε αξκάδα πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί ζηελ πεξηνρή από ηελ επνρή ηνπ Β'Π. ην «΢ηξαηάξρεο ΢απόζληθνθ» θαη ην «Ναύαξρνο Σξηκπνύηο».Π. Σα ελ ιόγσ πινία απνηεινύλ ηελ "αθξόθξεκα" ηνπ ζηόινπ ηνπ Δηξεληθνύ.

έρεη εμαθαληζζεί από ην ακεξηθάληθν νκνζπνλδηαθό ζεζαπξνθπιάθην θαη ζηε ζέζε ησλ πιαθώλ ρξπζνύ έρνπλ ηνπνζεηεζεί επηρξπζσκέλεο πιάθεο Βνιθξακίνπ(έρεη πεξίπνπ ην ίδην βάξνο κε ηνλ ρξπζό).αιιά εθείλν πνπ γλσξίδσ είλαη όηη ν ρξπζόο κε θαηάιιειε επεμεξγαζία.Ζ cabal όκσο πξνζπάζεζε λα πείζεη ηνλ εγέηε ηεο Κίλαο Υνπ Εηληάν.Έιαβε όκσο απάληεζε όηη ε WDS δελ έρεη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Ρόηζηιλη θαη δελ ιακβάλεη δεθάξα νύηε από απηνύο.Δίλαη αθηεξσκέλε ζηνλ ηεξκαηηζκό ηεο θαθνδηνίθεζεο ηνπ πιαλήηε !! Δδώ πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε πιεξνθνξία πνπ θπθινθνξεί εδώ θαη πνιύ θαηξό . Καη έλα ηειεπηαίν πνπ θπθινθόξεζε ζην δηαδίθηπν ζηηο 7 Μαίνπ:Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο ησλ ΖΠΑ θαηεγόξεζε επίζεκα .όηη ν WDS είλαη κηία λεναπνηθηαθή νξγάλσζε πνπ ειέγρεηαη απν ηελ νηθνγέλεηα Ρόηζηιλη.θιπ.(http://topontiki. κε αξρηθή ρξεκαηνδόηεζε ύςνπο 800 ηξηο δνιαξίσλ.΢ε θάζε πεξίπησζε ην ΓΝΣ θαη ε Παγθόζκηα Σξάπεδα παίδνπλ πιένλ όιν θαη κηθξόηεξν ξόιν ζηελ δηεζλή νηθνλνκία.gr/article/29378). .δηθά ζαο !!!!! Δπίζεο ηέινο Ηαλνπαξίνπ δηεζλέο έληαικα ζύιιεςεο θαηά ηνπ "ηξνκνθξάηε ρξεκαηηζηή" Σδνξηδ ΢όξνο εμέδσζε ν Ρώζνο πξσζππνπξγόο Βιαληηκίξ Πνύηηλ.΋πσο ιέγεηα ε ζύιιεςε ηνπ πξώελ δηεπζπληνύ ηνπ ΓΝΣ ΢ηξνο Καλ γηα ηελ ππόζεζε ηεο θακαξηέξαο.ην Γηεζλέο Γηθαζηήξην.ηα Ζλσκέλα Έζλε.νύηε από ηηο άιιεο νηθνγέλεηεο ηεο cabal. ΢ύκθσλα κε ηα όζα κεηέδσζαλ Ηηαιηθά ΜΜΔ ν Σδνξηδ ΢όξνο δηώθεηαη γηα απάηε θαζώο ζπκκεηείρε ζε κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε παξαγώγσλ κε μέλα λνκίζκαηα. ΢ηελ πξνζπάζεηα ηεο ε cabal γηα επηβίσζε κπινθάξεη όιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ νξγαληζκώλ θαη αξλείηαη ηε ξπδηθή κεηαξύζκηζε ησλ νξγαλώζεσλ ηεο. κε ζθνπό λα επηηεζεί ζηε ξσζηθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.ηνπο Ρνθθέιεξ θαη Μπνύο.όηη ε κεγαιύηεξε.όπσο ε BIS(Σξάπεδα Γηεζλώλ Γηαθαλνληζκώλ).ε Παγθόζκηα Σξάπεδα.κε απνηέιεζκα παξάηαζε ησλ εηώλ δσήο !!! Βέβαηα γηα κία έλεζε ρξεηάδεηαη κεγάιε πνζόηεηα ρξπζνύ !!!!! Σα ζπκπεξάζκαηα .ην ΓΝΣ.γίλεηαη "κνλναηνκηθόο"θαη κε κνξθή ελέζεσο αλαδσνγνλεί ηα θύηηαξα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνπ.έγηλε επεηδή γλώξηδε απηό ην γεγνλόο θαη εηνηκαδόηαλ λα ην απνθαιύςεη θαη έηζη πξνζπάζεζαλ λα ηνπ "θιείζνπλ ην ζηόκα" !!!! Αιιά αλ είλαη αιήζεηα. Σδνλ Πόιζνλ.ηη έγηλε ν ρξπζόο ? Γελ γλσξίδσ. Αληίζεηα ν λένο θηλεδηθόο νηθνλνκηθόο νξγαληζκόο κε ηελ νλνκαζία "White Dragon Society"(WDS) πξνηείλεηηε δεκηνπξγία κηαο καθξνρξόληαο ππνδνκήο γηα όινπο. ηνπο "Σδνξηδ ΢όξνο.πνζόηεηα ηνπ ακεξηθαληθνύ ρξπζνύ.αλ όρη θαη όιε.

΢ύκγσλα κε ακεξηθάληθεο ηζηνζειίδεο θάπνπ θξύβεηαη. δηόηη ζρεδίαζαλ ηελ επίζεζε ζην επξώ θαη θαη επέθηαζε θαη ηελ επίζεζε ζηελ Διιάδα!.ίζσο ζε ππόγεηα βάζε. πξώελ πξόεδξν ησλ ΖΠΑ George Bush θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Δθηηκώ.ηνπο έζεζαλ ζε θαη'νίθνλ πεξηνξηζκό θαη ζε πεξηνξηζκέλεο θηλήζεηο θαηά ηηο νπνίεο ζπλνδεύνληαη από αζηπλνκηθνύο.Richard Cheney πξώελ αληηπξόεδξν ησλ ΖΠΑ.δηεξσηάηαη θαλείο .αιιά "θαπλόο ρσξίο θσηηά." Γηθαζηήξην Δγθιεκαηηώλ Πνιέκνπ" κε ηελ θαηεγνξία ηνπ εγθιήκαηνο ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη ησλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ ζην Ηξάθ.Δπηζεο γξάθεη όηη ν Οκπάκα είλαη άξξσζηνο θαη ράλεη βάξνο.έγηλαλ ζπιιήςεηο ζηελ Οπάζηγθηνλ ησλ Κιίληνλ. θαλέλαο δελ έβγαιε άρλα! (http://www.com/2012/05/deep-intel-down-rabbit-hole-5-0912.Ρέηλη θαη εθαηνληάδσλ ηξαπεδηθώλ ζηειερώλ. αλ πξάγκαηη έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα.Ζ ίδηα ηζηνζειίδα αλαθέξεη όηη επίθεηηαη ε απνκάθξπλζε θαη ζύιιεςε ηνπ Οκπάκα ιόγσ απάηεο πεξί ηεο θαηαγσγήο ηνπ θαη πξνδνζίαο.γηαηί ν ΢όξνο δελ έρεη ζπιεθζεί αθόκα. Μεηά από απηά. ΢ηελ Δπξώπε.blogspot.Alberto Gonzales ζύκβνπινο ηνπ Πξνέδξνπ Bush.gr/2012/05/euro.html).Πειόδη.Ρνθθέιεξ.δελ γίλεηαη"!!! ΚΑΣΑΓΗΚΔ΢ ΠΡΟ΢ΧΠΗΚΟΣΖΣΧΝ ΑΠΟ ΓΗΚΑ΢ΣΖΡΗΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΔΜΟΤ.William Haynes ηόηε Γεληθόο ΢ύκβνπινο ηνπ ππνπξγείνπ Άκπλαο.΢ηίβελ Κνέλ θαη Νηέηβηλη Ατρνξλ".Γελ γλσξίδσ αλ είλαη αιήζεηα όια απηά..Αθγαληζηάλ θαη ηελ βάζε ησλ ΖΠΑ ζηελ Κνύβα Γθνπαληαλάκν. θαη John Yoo Choon πξώελ Αλαπιεξσηήο Βνεζόο Γεληθνύ Δηζαγγειέα . David Addington ηόηε γεληθόο ζύκβνπινο ηνπ αληηπξνέδξνπ. Σν πξώην δεθαήκεξν ηνπ Μαίνπ 2012 ζπλεδξίαζε επί πέληε εκέξεο ζηελ Kuala Lumpur ηεο Μαιαηζίαο. Σν δηθαζηήξην ζηηο 11 Μαίνπ θεξύζζεη έλνρνπο ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο.Donald Rumsfeld πξώελ ππνπξγό Ακπλαο.katohika.Σνπο αθαίξεζαλ ηα δηαβαηήξηα.όηη ν Οκπάκα κπνξεί λα πξνθαηαιάβεη ηα γεγνλόηα θαη λα δηαηάμεη ζπιιήςεηο θαη παξαπνκπή ζηελ δηθαηνζύλε ησλ πξναλαθεξζέλησλ (http://nesaranews.html). Jay Bybee ηόηε βνεζόο Γεληθνύ Δηζαγγειέα. ΢ύκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεύεη ακεξηθάληθε ηζηνζειίδα ζηηο 9 Μαίνπ.

θαζόζνλ ζηηο ΖΠΑ ηζρύνπλ άιινη λόκνη θαη νη θαηαδηθαζζέληεο πξνζηαηεύνληαη από ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηώλ. Ζ θπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ππόθεηηαη ζην εζηκηθό δηεζλέο δίθαην θαη ηηο αξρέο ηνπ Υάξηε ηεο Νπξεκβέξγεο θαη ηελ απόθαζε ηεο Νπξεκβέξγεο. ΢ε εξώηεζε δεκνζηνγξάθνπ αλ ζα ζπιεθζνύλ νη θαηαδηθαζζέληεο. -Σν δηθαζηήξην ζπληζηά ζηελ Δπηηξνπή Δγθιεκάησλ Πνιέκνπ λα δώζεη ηε κεγαιύηεξε δπλαηή δηεζλή δεκνζηόηεηα γηα απηή ηελ ππόζεζε θαη ηελ ρνξήγεζε ησλ απνδεκηώζεσλ.net/news/?x=630404).Δπίζεο νη θαηαδηθαζζέληεο έρνπλ θαη ηνλ θόβν ηεο απνδεκίσζεο πνπ πξέπεη λα θαηαβάινπλ ζηα δηθαησζέληα ζύκαηα.mathaba. Μεηά απ'όιε απηή ηελ εμέιημε. -Σα νλόκαηα ησλ θαηαδηθαζζέλησλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην κεηξών ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δγθιεκαηηώλ Πνιέκνπ θαη λα δεκνζηνπνηνύληαη αλάινγα. Σν παξαπάλσ δηθαζηήξην ζπλεδξίαζε βάζε ησλ ¨Αξρώλ ηνπ Υάξηε ηεο Νπξεκβέξγεο" νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί σο δηεζλέο εζηκηθό δίθαην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ.έρεη πιήξε επίγλσζε όηη ε εηπκεγνξία ηνπ έρεη απιώο αλαγλσξηζηηθό ραξαθηήξα. Σα ινπξηά ινηπόλ έρνπλ αξρίζεη θαη ζθίγγνπλ δηεζλώο !!!!! ΑΝΓΡΟΜΔΓΗΟΗ -ΟΛΤΜΠΗΟΗ .νη θαηαδηθαζζέληεο έρνπλ αθπξώζεη όια ηα δηεζλή ηαμίδηα πνπ είραλ πξνγξακκαηίζεη ζε Διβεηία. (http://www.Να ππελζπκίζσ εδώ όηη ην δηεζλέο δηθαζηήξην ηεο Νπξεκβέξγεο. απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε ησλ θαηαγγειιόλησλ ζπκάησλ Δγθιεκάησλ Πνιέκνπ θαη αλαγλσξίδεη ηελ θαηαβνιή απνδεκηώζεσλ ζ'απηά.δηθαζηήο ηνπ πξναλαθεξζέληνο δηθαζηεξίνπ απάληεζε όηη κόλνλ ν πξόεδξνο ησλ ΖΠΑ Οκπάκα έρεη δηθαηνδνζία λα δηαηάμεη ηελ ζύιιεςε ηνπο.θαη ηνπο θαηαδηθάδεη σο εγθιεκαηίεο πνιέκνπ γηα βαζαληζηήξηα θαη ζθιεξή. Ο πξόεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ αλαθέξεη: -Χο δηθαζηήξην ηεο ζπλείδεζεο. Σν δηθαζηήξην δελ έρεη θακία εμνπζία επηβνιήο ηνπ λόκνπ. θαζώο απηά είλαη θαζνιηθά εγθιήκαηα γηα ηα νπνία ππάξρεη επζύλε γηα ηηο ρώξεο λα αζθήζνπλ ηηο ζρεηηθέο δηώμεηο.θνβνύκελνη κελ ζπιιεθζνύλ θαζόζνλ ε απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο Μαιαηζίαο έρεη δηεζλή ηζρύ.ήηαλ απηό πνπ δίθαζε θαη θαηαδίθαζε ηνπο Γεξκαλνύο εγθιεκαηίεο ηνπ Β'ΠΠ. δελ έρεη εμνπζία λα επηβάιεη νπνηαδήπνηε πνηλή.Καλαδά θαη Γεξκαλία .

όρη όκσο πιήξσο.αιιά όπσο έρνπλ πεί.έρνπλ αξρίζεη λα βγαίλνπλ θαηά ρηιηάδεο ηέξαηα θαη νη Αλδξνκέδηνη κέζα από ζθάθε ηα εμνινζξεύνπλ ζε κεγάιν βαζκό.βγαίλνπλ θαη εθεί ηέηνηα όληα .΢ηελ Σνπξθία θαη Ηξάλ.΋πσο έρσ μαλαγξάςεη.αιιά ηα Αλδξνκέδηα-Οιύκπηα ηα έρνπλ πεξηθπθιώζεη θαη αλακέλνπλ εληνιέο. -΢ηελ πύιε ηνπ Νόηηνπ πόινπ (Αληαξθηηθή)ππάξρνπλ απνζηαηηθά ζθάθε.αο κελ ηνπο αλαθέξσ).Αθγαληζηάλ.όιν θαη πεξηζζόηεξα άηνκα αθππλίδνληαη ζηελ ρώξα καο γηα ηελ ππόζεζε ησλ Οιπκπίσλ-Αλδξνκέδησλ θαη νξηζκέλα κάιηζηα δηαηζζεηηθά άηνκα.έρνπλ αξρίζεη λα παίξλνπλ λνεηηθά κελύκαηα.Σνπξθία.ηα νπνία πνιινί.αιιά εθεί ηνπο εμνινζξεύνπλ πιήξσο.Γελ ππνρξεώλσ θαλέλαλ λα ηα πηζηέςεη θαη δελ θξύβσ όηη θη'εγώ έρσ κηα δόζε ακθηβνιηώλ !!! Σνλ ηειεπηαίν θαηξό.Μέζε Αλαηνιή.Από εδώ θαη θάησ ζα αλαθεξζώ ζε πεξίεξγα θαηλόκελα.Αιέμαλδξνο είρε θιείζεη ηα "Βδειπξά ΄Δζλε" εληόο ηεο γεο.Αδηαλόεηα καο θαίλνληαη όια απηά.Ηξάλ. ηα νπνία πξνο ην παξόλ επηηεξνύλ δνξπθόξνπο θαη νπιηθά ζπζηήκαηα ησλ γήηλσλ ζπλεξγαηώλ ησλ απνζηαηώλ.δελ κπνξνύκε λα ηνπο δνύκε.δελ ζα ηα πηζηέςνπλ θαη ίζσο κε απνθαιέζνπλ θαη ηξειό. κόλν κηθξό ηκεκα ηνπ εγθεθάινπ καο ιεηηνπξγεί(ην ιέλε θαη νη επηζηήκνλεο)θαη ε όξαζε θαη ε αθνή καο έρνπλ πεξηνξηζκέλν εύξνο ζπρλνηήησλ-θξαδαζκώλ. Οδεγίεο πξνο Διιάληνπο από ηνλ Απόιισλα: . -΢ηελ πεξηνρή ηνπ Αθγαληζηάλ "Άνξλνο Πέηξα" όπνπ ν Μ. -Σεξάζηηα ζηξαηηά ζθαθώλ θαη πνιεκηζηώλ θαηαθιύδεη ηνπο Γειθνύο. -Μεγάινο αξηζκόο Αλδξνκέδησλ ζθαθώλ θαη ζηξαηεπκάησλ έρεη αθηρζεί ζε πνιιά κέξε ηνπ πιαλήηε θαη ζηελ ρώξα καο.είλαη αλεπηπγκέλνο ζηα λόηηα ζύλνξα ηεο Ρσζίαο.επεηδή απηνί είλαη ζηελ 5ε δηάζηαζε θαη εκείο ζηελ 3ε.(γλσξίδνπκε πνηνί είλαη απηνί.εθηόο αλ ζειήζνπλ νη ίδηνη θαη έξζνπλ ζε θαηάζηαζε ζπκπεθλώζεσο ηεο ύιεο.κε γλσξίδνληεο. ΢πκθσλα κ'απηά: -Πέξημ ηεο Γεο ππάξρνπλ Αλδξνκέδηα νπιηθά ζπζηήκαηα αλώηεξεο ηερλνινγίαο. -Δπίζεο κεγάινο αξηζκόο Αλδξνκέδησλ ζηξαηεπκάησλ θαη ζθαθώλ. -΢ε όιε ηελ Διιάδα ππάξρνπλ αζύιιεπηεο ζηξαηηέο θαη ζθάθε ησλ Οιπκπίσλ.

ελεθαλίζζεζαλ γηα ιίγν ν Φίιηππνο.ε νπνία κεηά θιείλεη.Σν θαηλόκελν είλαη νξαηό κόλνλ αλ θάπνηνο είλαη κέζα ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν.πνιεκώληαο κέζα από ζθάθε όια ηα εξπεηά (απνζηάηεο).δελ είλαη δπλαηόλ λα καο γλσζηνπνηεζεί. ΢ηηο 30 Απξηιίνπ.όκσο ηίπνηε δελ είλαη ηπραίν. -Θα αξρίζνπκε απ'εδώ θαη πέξα λα θάλνπκε δηάθνξα πξάγκαηα. -Σν ζρέδην θαη ν ηξόπνο πνπ ιεηηνπξγνύλ θαη ζα δξάζνπλ νη Οιύκπηνη.από ηελ νπνία βγαίλνπλ ζθάθε ηα νπνία πεγαίλνπλ πξνο δηάθνξεο θαηεπζύλζεηο θαη κεηά από κία ώξα πεξίπνπ επηζηξέθνπλ.όπσο λα πεγαίλνπκε ζε κέξε ηεξά.κόλν πίζηε θαη λα κελ πεξηκέλνπκε γηα ηίπνηα πιηθό.ζα γλσξίδνπκε λένπο θίινπο.ν Μ. Από άιιν άηνκν πιεξνθνξνύκαη όηη πξηλ κεξηθνύο κήλεο ζε αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Βόξεηαο Διιάδαο κόιηο έθιεηζε γηα ην θνηλό ην κεζεκέξη.εαξηλή ηζεκεξία. Αξρέο Μαίνπ θπθινθνξεη ζην Youtube βίληεν ηνπ Ληαθόπνπινπ (πηζηεύσ όηη όινη .Αιέμαλδξνο θαη ε Οιπκπηάδα.Γελ πξέπεη λα δηαθύγεη θαλείο.ζα γίλνληαη ζπλαληήζεηο.ιακβάλεηαη κήλπκα πνπ πξνηξέπεη ηνπο Διιάληνπο.Πξέπεη λα έρνπκε εκπηζηνζύλε.-Θα γίλεη ε αλάιεςε καο.θαζόζνλ αξρίδεη εθπνκπή πξνο ηελ Γε θαη ηδίσο πξνο ηελ ρώξα καο κεγάινπ αξηζκνύ θσηνλίσλ θαη ζσκαηηδίσλ λεηξίλν.΋ια απηά ζα λνκίδνπκε όηη έίλαη ηπραία.Έγηλαλ αληηιεπηνί από ην πξνζσπηθό ηνπ ρώξνπ. -Να έρνπκε πίζηε.ηηο πξώηεο πξστλέο ώξεο αλνίγεη αζηξηθή πύιε.γηα ηελ αθύπληζε καο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ DNA καο !!! Σέινο Απξηιίνπ ιακβάλεηαη πιεξνθνξία όηη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζε αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Αηηηθήο.γηαηί απηό είλαη δηθή ηνπο δνπιεηά. ζα ην μέξνπκε ιίγν πξηλ από εθείλε ηελ ηεξή ζηηγκή.Σόηε ζα πάξνπκε ην θαλνληθό θσηεηλό καο ζώκα θαη ζα επηζηξέςνπκε γηα λα εθηειέζνπκε ηελ απνζηνιή καο ζην πιάη ησλ Οιπκπίσλ αδειθώλ καο.από ηελ 1 Μαίνπ λα επηζθέπηνληαη ηαθηηθά αξραηνινγηθνύο ρώξνπο.ζα αλνίμεη κνλίκσο ε Αζηξηθή Πύιε απν ηνλ αζηέξα ΢είξην πξνο ηνπο Γειθνύο.ελ είδε νκίριεο.εηζέξρνληαη ζηελ πύιε .Σν πόηε.αιιά θαζνδήγεζε από ηνπο Οιύκπηνπο. Με άιιν κήλπκα ζηηο 20 Μαξηίνπ.είλαη δίπια καο θαη καο πξνζηαηεύνπλ ζπλερώο !! Οια ηα παξαπάλσ ειήθζεζαλ ηνλ Μάξηην 2012.Γελ πξέπεη λα κνιύλνπλ άιιν ην ζύκπαλ.θιπ.καο πιεξνθόξεζαλ νηη από ηελ επνκέλε 21 Μαξηίνπ.

ε Αζελά.Ο Αξράγγεινο Μηραήι νπθ έπεζελ εηο ηνηαύηελ παγίδαλπξόηαζηλ θαη ε κάρε ιακβάλεη ρώξαλ ησ παξόληη ελ Λεβαλία (΢ειήλε) δηα θαηάιεςηλ θαη ζύιιεςηλ ηνπ ζθάθνπο " ΢ηηο 8 Μαίνπ ειήθζεη κήλπκα ιαθσληθόηαηνλ.blogspot.Σεο επηηξάπεη λα παξακείλεη εθεί ππό επηηήξεζε γηα 13000 γήηλα ρξόληα.ε Λίιηζ είλαη αζηξνπνιηηεία ησλ απνζηαηώλ πνπ αθίρζεη ζηελ πεξηνρή καο ην 11600πρ από πιαλήηε ηνπ αζηξνπ "α" ηνπ αζηεξηζκνύ ηνπ Βνώηε κε θπβεξλήηε ηνλ Γηαρβέ (κεηέπεηηα ζεό ησλ Δβξαίσλ) θέξλνληαο εληζρύζεηο ζηνπο απνζηάηεο. όηη ζηηο 4 Μαίνπ νη δπλάκεηο ηνπ θαθνύ(απνζηάηεο) είλαη απνθαζηζκέλεο λα δώζνπλ ην ηειεησηηθό ρηύπεκα ζηηο δπλάκεηο ηνπ θαινύ ζην <θέληξν ηεο αλνκίαο .ηνπο Γειθνύο> !!! Δπεηδή ηα όζα έιεγε ήηαλ ιίγν πεξίεξγα.Δζκέλ κεζ'πκώλ κεηά Διιαλίνπ αγάπεο.ληθεθόξνη κεηά κεγίζηνπ επηηπρίαο θαη ιάκςεσο. Σα νλόκαηα ¨Αλζξσπνο θαη Παλγαία "πνπ αλαθέξνληαη ζην πην πάλσ κήλπκα.αξθεί λα επηηξέςεη εηο απηνύο λα επηζηξέςνπλ εηο ην δέθαηνλ πξαγκαηηθόλ ζύκπαλ.κέζσ αηόκσλ πνπ κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε απηνύο.Ο Άλζξσπνο θαη ε Παλγαία.πξώηε .ν Αξράγγεινο Μηραήι(πνιέκαξρνο ηνπ Θενύ θαηά Ληαθόπνπιν) θαη ν άγγεινο Ούζα.ιακβάλεηαη από δηαηζζεηηθά άηνκα .ε Ήξα.λα ηνπο βνεζήζνπλ δηα ηνλ αθαληζκό ησλ επηθπξηάξρσλ (απνζηαηώλ) ηνπ εηθνληθνύ πιαλήηε Γαία.ε κεγίζηε Αζελά θαη ν Ήθαηζηνο.αλερώξεζαλ δηα ηαο βάζεηο ησλ.ην εμήο κήλπκα. Γηα όζνπο δελ γλσξίδνπλ . Σηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο 6 Μαίνπ.Οη εθ ηεο Λίιηζ κεηά πνλεξίαο επξόηεηλαλ εηο ηνλ Αξράγγεινλ Μηραήι θαη Ούζα.html ).ηνλ γλσξίδεηαη).κε ηνλ γλσζηό ηνπ ηξόπν.΢πλειήθζεη από ηηο δπλάκεηο ηεο 7εο απνζηνιήο ππό ηνλ Απόιισλα θαη Ήξα θαη κε εληνιή ηνπ Γηόο εηνπνζεηήζεη όπηζζελ ηεο ΢ειήλεο." ΢ηηο 7 Μαίνπ.ιακβάλεηαη ην εμήο κήλπκα : "Υαίξεζζε ελ εηξήλε. "Υαίξεζζε ελ εηξήλε..εδεηήζεη ε γλώκε ησλ Οιπκπίσλ.ζην νπνίν αλαθέξεη.Ο Αξράγγεινο Μηραήι θαη ν Άγγεινο Ούζα παξέκεηλαλ ελ Γειθνίο δηα ην δεύηεξνλ ζθέινο ηεο κάρεο.ν Ήθαηζηνο.Οη Οιύκπηνη ηα επηβεβαίσζαλ όια απηά θαη είπαλ όηη ε ειίη ησλ εξπεηνεηδώλ-απνζηαηώλ από 1250 άηνκα ζα αθηρζεί ζηνπο Γειθνύο (ζην πεκπηνδηαζηαηηθό πεδίν βέβαηα) γηα ηελ κάρε θαη από πιεπξάο Οιπκπίσλ ζα ιάβεη κέξνο ν Εεπο.΢ήκεξνλ εθθηλεί ε επηρείξεζηο ζπιιήςεσο ηεο Λίιηζ θαη ηνπ ζηξαηεύκαηνο απηήο.ν κέγηζηνο άξρσλ θσηόο Εεύο θαη ε Ήξα.Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζε ζρεηηθό άξζξν ζην blog κνπ (http://perseasorion.Ζ Λίιηζ εζηί εμνξηζζείζα εμ απάλησλ ησλ ζπκπάλησλ.όηη ε Λίιηζ θαηειήθζεη.com/2011/10/13_4996.Ζ πξνζεζκία ιεγεη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012.ελ ηε κεγίζηε θσηεηλόηεηη.

"Τπάξρνπλ θσηεηλά όληα άθζαξηα πινπνηνύκελα θαηά βνύιεζε.αιιά κελ μελάηε όηη "αλ θάηη δελ ην πηζηεύνπκε. ηηκάηε απηνύο από ηνπο δηθνύο καο.θαη ζεηο ηα νλνκάδεηε αγγέινπο. πνπ ζπζηάζηεθαλ γηα ηελ ειεπζέξα βνύιεζε ηνπ αλζξώπνπ. Δίδεζε ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο ------------------------------------΢ηηο 5 Μαίνπ ν ζύκβνπινο εζληθήο αζθαιείαο ηνπ πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ. Οη Δβξαίνη όπσο θαηαιαβαίλεηε έθιεςαλ απηέο ηηο νληόηεηεο από ηνπο Οιπκπίνπο.Παλγαία νλνκαδόηαλ θαη ε ζεά Γήκεηξα.Σνπο πιεξνθνξώ ην ηη έρνπλ πεί πεξί αγγέισλ νη Οιύκπηνη ζε κελύκαηα ηνπο.γηαηί (νη Δβξαίνη)πξνέξρνληαη από ηνπο απνζηάηεο ηνπ αζηεξηζκνύ ηνπ ΋θεσο.Υξηζηηαληζκόο.Thomas Donilon.ν νπνίνο βξέζεθε ζηε Μόζρα θαη΄εληνιή ηνπ Barack Obama γηά επίιπζε ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ.γηα ην ηη δνπιεηά έρνπλ νη Αξράγγεινη θαη άγγεινη ησλ εβξαηνγελλώλ ζξεζθεηώλ (Ηνπδατζκόο.κεηαμύ ησλ άιισλ ηνπ είπε: . ζα δεκηνπξγεζνύλ εύινγεο απνξίεο. κε εμνπζία ηνπ ΋ινπ Φσηόο.ηνπο νπνίνπο γλώξηδαλ πνιύ θαιά.Καινγεξάθε <Ζ ΔΠΗ΢ΣΡΟΦΖ ΣΧΝ ΘΔΧΝ> θαη <ΤΠΔΡΣΑΣΖ ΜΤΖ΢Ζ>. πνπ δελ γλσξίδνπλ όια ηα κέρξη ηώξα κελύκαηα ησλ Οιπκπίσλ.Μνπζνπικαληζκόο)κε ηνπο Οιύκπηνπο.ζην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο ηνπ κε ην πξόεδξν Putin.Βέβαηα πάληα πξέπεη λα έρνπκε θαη ακθηβνιίεο γηα νξηζκέλα πξάγκαηα. Αξγόηεξα ηνπο νλνκάζαηε αγγέινπο". έρνπλ απαιιαγεί από ην πιηθό ζώκα θαη παίξλνπλ όπνηα κνξθή ζέινπλ". Τπ'όςε όηη νη Οιύκπηνη όηαλ αλαθέξνληαη ζε νλόκαηα. Δπεηδε ζε νξηζκέλνπο.όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηα βηβιία ηνπ ζηξαηεγνύ-ζπγγξαθέα Γεξ. ΢ε εξώηεζε πνπ ηνπο έγηλε γηα ηελ 8 Ννεκβξίνπ:"Σελ εκέξα απηή εζείο νη επίγεηνη.γηα ηνπο κε γλσξίδνληεο. Γλσξίδσ όηη όια όζα πξναλέθεξα θαίλνληαη πάξα πνιύ πεξίεξγα έσο ηξειά.γηαηί απηό είλαη ίδηνλ ησλ πξαγκαηηθώλ Διιάλησλ "!!! Γελ ππνρξεώλσ θαλέλαλ λα ηα πηζηέςεη.δελ ζα πεί όηη δελ κπνξεί λα είλαη αιεζηλό ".Έρνπλ εμειηρζεί εθαηνκκύξηα ρξόληα πξηλ από ηνλ άλζξσπν.γηαηί νη ίδηνη νη Οιύκπηνη ερνπλ πεη ζε κήλπκα ηνπο:"Υαηξόκεζα πνπ έρεηε ακθηβνιίεο.Σα νπξάληα θσηεηλά όληα είλαη πλεπκαηηθά αλώηεξα όληα θαη έρνπλ απνζηνιή ηελ πξνζηαζία ηνπ έξγνπ ηεο δεκηνπξγίαο.θνξά ηα αθνύσ. έρνπλ δεζκεύζεη ηελ ύιε. Τπάξρνπλ ηάμεηο Αγγέισλ πνπ εκθαλίδνληαη ζαλ θσηεηλέο ζθαίξεο. ιέλε:"΋πσο εζείο ηνπο απνθαιείηε " θαη απηό γηα λα κπνξνύκε λα θαηαιαβαίλνπκε γηα πνηνύο κηιάλε.

εμσπνιηηηθά)ηξέρνπλ πιένλ κε πνιύ γξήγνξνπο ξπζκνύο θαη ίζσο ηελ ζηηγκή πνπ δηαβάδεηε απηό ην άξζξν πνιιά λα είλαη ήδε μεπεξαζκέλα.πνπ έρνπλ αηκαηνθπιίζεη ηνλ θόζκν ηόζα ρξόληα θαη έρνπλ εμαζιηώζεη νηθνλνκηθά ιανύο.πνπ πάληα ζηάζεθε εκπόδην ζηα ζρέδηα ηνπο.θαηαξξένπλ !!! Ήδε έρνπλ ράζεη ηνπο έμσζελ πξνζηάηεο ηνπο θαη κέζα ζηελ ζύγρηζε θαη ζην θόβν ηνπο.Γη'απηό δελ ραζήθακε πνηέ από ηνλ πιαλήηε. Πξώηνο ζηόρνο ηνπο ε Διιάδα θαη ν Διιεληζκόο.κπνξεί λα καηώζνπκε.αιιά πηζηεύσ αθξάδαληα όηη δελ ζα ηνπο πεξάζεη !!! Μπνξεί λα ππνθέξνπκε έλα δηάζηεκα.ν Ννζηξάδακνο είλαη απηόο πνπ έρεη ηελ εμνπζία θαη θαλείο από εκάο ίζσο δελ ζα έρεη θαλέλα κέξνο λα δήζεη πξηλ ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ απηνύ"! ΔΠΗΛΟΓΟ΢ ΋ια γεγνλόηα {πνιηηηθά.ην "απνζαλέην ε ςπρή κνπ κεηά ησλ αιινθύιισλ". Ζ εγθιεκαηηθή καθία(cabal).νη επηθπξίαξρνη θαη ηα παξαθιάδηα ηνπο.γηαηί: "Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΣΔ ΓΔΝ ΠΔΘΑΗΝΔΗ."Αιιά ηη ζεκαζία έρνπλ όια απηά ηέινο πάλησλ.ζην ηέινο όκσο εκείο ζα είκαζηε νη ληθεηέο !!! Μελ μερλάηε όηη νη πξαγκαηηθνί Διιάληνη είκαζηε "θπηόλ νπξάληνλ θαη βιάζζεκα ζείνλ"!!! Μελ μελάηε όηη έρνπκε νπξάληα πξνζηαζία θαη αο κε ην πηζηεπνπλ νξηζκέλνη !! Γηθαίσκα ηνπο !! Μελ μελάηε όηη ην Διιεληθό DNA δελ θαηαζηξέθεηαη θαη αλ έξζεη ζε επηκεημία κε DNA άιιεο θπιήο ζε 120 ρξόληα έρεη απνξνθήζεη ην μέλν.ΜΟΝΟ ΛΗΓΟ ΚΑΗΡΟ ΞΑΠΟ΢ΣΑΗΝΔΗ ΚΑΗ ΞΑΝΑ ΠΡΟ΢ ΣΖΝ ΓΟΞΑ ΣΡΑΒΑ "!!!!! Δπραξηζηώ πνπ δηαβάζαηε ην άξζξν κνπ !!! . Σν ζεξίν όκσο όηαλ μεςπράεη γίλεηαη πνιύ επηθίλδπλν θαη δελ ζα δηζηάζεη λα εθαξκόζεη. θάλνπλ απεγλσζκέλεο θηλήζεηο.κπνξεί λα πεηλάζνπκε.γεσθπζηθά.παξόινπο ηνπ θαηαθηεηέο πνπ είρακε θαηά θαηξνύο!!!! Φειά ην θεθάιη ινηπόλ.

.Καινγεξάθε. -Πεξηνδηθό ΣΡΗΣΟ ΜΑΣΗ ηεύρνο 199. -ΒΗΒΛΗΑ: Ζ ΔΠΗ΢ΣΡΟΦΖ ΣΧΝ ΘΔΧΝ θαη ΤΠΔΡΣΑΣΖ ΜΤΖ΢Ζ ηνπ ΢ηξαηεγνπ εα Γεξ. -Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο.15/3/2012 ΓΔΧΡΓΗΟ΢ ΚΑΡΓΑΜΗΣ΢Ζ΢ ΤΠΟ΢ΣΡΑΣΖΓΟ΢ ΢Ξ εα ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ: -Διιεληθέο θαη μέλεο ηζηνζειίδεο. -Ζκεξήζηνο θαη εβδνκαδηαίνο ηύπνο.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful