BOILERE ELECTRICE DIGITALE

TDG-50 TDG-80 TDG-100 TDG-150

INSTRUC|IUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE :I ~NTRE|INERE

BOILERE ELECTRICE DIGITALE

Vă mulţumim pentru achiziţionarea produsului nostru. Boilerul electric a fost proiectat şi fabricat cu grijă de specialiştii noştri, fiind testat intensiv în vederea satisfacerii tuturor exigenţelor clienţilor. Pentru ca noul dumneavoastră boiler electric să dea cel mai mare randament posibil şi pentru a prelungi durata de viaţă a acestuia, vă recomandăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile din prezentul manual.

Acest produs respectă cerinţele Directivei UE 2002/96/CE. Simbolul „pubelei tăiate” de pe aparat indică faptul că acesta trebuie îndepărtat separat de deşeurile menajere, la sfârşitul duratei de viaţă. Se recomandă ducerea aparatului la un centru de colectare selectivă a aparatelor electrice şi electronice. Responsabilitatea pentru depunerea aparatului la centrele de colectare special înfiinţate îi revine utilizatorului. Îndepărtarea corectă a aparatului la sfârşitul ciclului duratei de viaţă a acestuia permite reciclarea, demontarea şi prelucrarea ecologică a acestuia, contribuind la prevenirea eventualelor efecte negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii umane şi favorizeaz[ în acelaşi timp reciclarea materialelor componente ale produsului. Pentru informaţii mai detaliate privind sistemele de colectare existente, vă rugăm să vă adresaţi institu\iilor locale de colectare a de;eurilor.

.........2 1.........4 1....BOILERE ELECTRICE DIGITALE CUPRINS 1 INSTRUC|IUNI DE INSTALARE.....................9 ~ntre\inerea .................................... UTILIZARE :I ~NTRE|INERE ....................2 1..........................................13 3 DIMENSIUNILE GENERALE ALE BOILERELOR .....2 Instruc\iuni de instalare ......................16 1 ..............3 1......................3 Amplasarea aparatului ........................................................................................5 Racordarea la re\eaua de alimentare cu ap[............7 2 VOLUMUL DE INTERDIC|IE :I VOLUMUL DE PROTEC|IE .......4 1......................5 1..................16 5..............................15 5 SCHEMA DE FUNC|IONARE......5 FUNC|IONAREA PANOULUI DE COMAND{ DIGITAL ......................................................7 Racordarea la re\eaua de energie electric[ ........2 1............i fixarea................................1 Caracteristici generale.....3 1..............6 Descrierea supapei de siguran\[ ..........8 Punerea `n func\iune a aparatului .......4 Montarea ................................................................12 4 SCHEMA INSTALA|IEI ELECTRICE ................................................. Instalarea `n pozi\ie vertical[........................................................1...........................3 1.....6 PROCESUL DE FUNC|IONARE A BOILERULUI ELECTRIC TDG .........................................................

500 /2.BOILERE ELECTRICE DIGITALE I.i corpuri de iluminat. prize . 2 . 1) ilustrat la pag.500 1.i a Regulamentului privind echipamentele electrotehnice de joas[ tensiune.5 8. ci .000/1.5 (CU APĂ)* INTERVAL DE (°C) 30-75 30-75 30-75 30-75 TEMPERATURĂ PRESIUNE MAXIMĂ bar 8.500 TIMP DE ÎNCĂLZIRE DE LA 15°C LA 50 °C (2.500 W) PROTECŢIE ELECTRICĂ TIP INSTALARE 105 min.2.500 1. Instruc\iuni de instalare Instalarea aparatului trebuie efectuat[ cu respectarea legisla\iei `n vigoare.5 8.500 /2. IPX4 VERTICALĂ 35 min.5 DE LUCRU TENSIUNE V/Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz ALIMENTARE PUTERE (REGLABIL{ 1.000/1. IPX4 VERTICALĂ 70 min.i a reglement[rilor locale aplicabile. 13 nu se vor instala `ntrerup[toare. 1. INSTRUC|IUNI DE INSTALARE.500 /2. Caracteristici generale MODELE TDG-150 TDG-100 TDG-80 TDG-50 CAPACITATE litri 150 100 80 50 NOMINALĂ GREUTATE kg 185.000/1. precum . Volumele stabilite `n Regulamentul privind echipamentele electrotehnice de joas[ tensiune trebuie respectate mai ales la instalarea `n camera de baie sau toalet[.8 127. • ~n volumul de interdic\ie (fig.000/1.5 68.1. IPX4 VERTICALĂ 56 min. UTILIZARE :I ÎNTRE|INERE Buna func\ionare a boilerului nu depinde numai de calitatea produsului. a Codului Construc\iilor .7 103.5 8.500 1.i de instalarea corect[ a acestuia de c[tre personal calificat.500 W ~N 3 TREPTE) /2. IPX4 VERTICALĂ 1.

3. Montarea . care se deschide la maximum 8.te 5 bar.i orice obiect fix care ar putea obstruc\iona accesul la acesta. respecta\i regulile esen\iale pentru prevenirea coroziunii> „Nu se instaleaz[ \evi de cupru `naintea celor din fier sau o\el `n sensul de circula\ie al apei”. Instala\i un robinet de `nchidere pe conducta de alimentare.5. pentru a evita pierderea de c[ldur[ pe conducte. de la pag 16) al boilerului . ~n. 2).i fixarea Pentru fixarea pe perete (vezi dimensiunile. Boilerele TDG se monteaz[ `ntotdeauna `n pozi\ie vertical[. 1. dar pot fi instalate prize cu contact de protec\ie. Dac[ presiunea apei din instala\ie dep[. de la pagina 16) . cu racordurile `n partea inferioar[ (pag. 14) utiliza\i 2 dibluri adecvate pentru a sus\ine greutatea boilerului plin cu ap[ (vezi tabelul „caracteristici" de la pag. 13 nu se vor instala `ntrerup[toare.uruba\i dup[ cele dou[ conducte ale boilerului (conform ilustra\iei de la pag.i de suprapresiune. conform ilustra\iei (pag. cu ajutorul unei benzi din teflon.i cur[\are a interiorului trebuie l[sat un spa\iu de minimum 25 cm `ntre capacul de protec\ie (nr.i fixa\i racordul pentru procesul electrolitic la acesta. Grupul sau supapa de siguran\[ furnizat[ `mpreun[ cu boilerul con\ine o clapet[ de re\inere .i prevenirea efectului distrug[tor al acestora. 12). 16). Pentru facilitarea opera\iilor periodice de revizie . 8. `n. 3 . 1. instala\i un limitator de presiune.BOILERE ELECTRICE DIGITALE 1.e. 16).5 bar.4.ire a apei calde (de culoare ro. 16) cele dou[ racorduri izolatoare furnizate `mpreun[ cu acesta (nr.ie). Conecta\i conductele de distribu\ie a apei calde la racordul izolator montat pe \eava de ie. la pag. 13. Amplasarea aparatului • ~n volumul de protec\ie (fig. Se recomand[ amplasarea boilerului cât mai aproape de punctele de racordare la re\eaua de distribu\ie a apei calde. Racordarea la re\eaua de alimentare cu ap[ La instalarea conductelor de ap[. 2) ilustrat la pag.uruba\i `n conducta de ap[ rece (culoare albastr[) ansamblul de protec\ie hidraulic[ cu dispozitiv de golire furnizat (nr. Pentru a evita formarea perechilor galvanice .

6.irea supapei de siguran\[. Descrierea supapei de siguran\[ 1. Asigura\i-v[ c[ terminalul de alimentare este o priz[ adecvat[ pentru acest tip de . :techerul cablului de conectare a boilerului este de tip Schuko. 2. conform normelor `n vigoare (pag. Golirea boilerului se poate efectua cu ajutorul robinetului (1).BOILERE ELECTRICE DIGITALE Utilizarea clapetelor anti-retur la racordurile re\elei de ap[ menajer[ genereaz[ o cre.16) la ie. – Robinet pentru golirea boilerului. Cablul de alimentare este de tip H05 V V F 3 x 1 mm2. de la pag. Aceast[ conduct[ trebuie s[ aib[ deschidere `n aer liber . 4 .i c[ cei trei conductori (dintre care unul de `mp[mântare) au sec\iunea corespunz[toare puterii electrice consumate. 15).techer . cu borne laterale pentru `mp[mântare.eitatea tuturor conexiunilor.tere puternic[ a presiunii ca urmare a procesului de `nc[lzire< `n acest caz este obligatorie instalarea unei conducte de evacuare cu sifon (nr. Direc\ia de intrare a apei reci 1. 9. Verifica\i etan. 1. – Orificiu de scurgere sau evacuare. Racordarea la re\eaua de alimentare cu energie electric[ Asigura\i-v[ c[ tensiunea re\elei de alimentare cu energie electric[ este de 230 V / 50 Hz. verifica\i ca instala\ia electric[ s[ fie prev[zut[ cu un disjunctor diferen\ial. de culoare alb[. De asemenea.7.i s[ prezinte o pant[ descendent[.

5 de la pag.9. Dac[ anodul de magneziu prezint[ semne de uzur[ avansat[. Toate aceste opera\iuni de `ntre\inere sunt contracost. Astfel se elimin[ aerul din boiler . `nchide\i-le `ncepând cu cel mai de jos (bideu) .i a robinetelor de alimentare cu ap[ cald[. Cur[\a\i exteriorul boilerului cu o lavet[ `nmuiat[ `n ap[ cu detergent. ~ntre\inerea Centrul de service trebuie s[ efectueze o revizie anual[ a boilerului. pentru a evita blocarea acesteia. Ferroli nu `. 16) .i verificarea anodului de magneziu (nr. ~n momentul când din robinetele de ap[ cald[ `ncepe s[ curg[ ap[. Nu utiliza\i produse abrazive sau care con\in solven\i (de exemplu alcool). Din motive de siguran\[.i terminând cu cel mai de sus (du.BOILERE ELECTRICE DIGITALE 1. 4).i asum[ r[spunderea `n cazul utiliz[rii altor piese decât a celor originale instalate de c[tre Centrele de service autorizate. acesta va fi `nlocuit de c[tre Centrele de service.8. Dac[ apa din regiune este foarte dur[ sau coroziv[.). 5 . 16). Pornirea aparatului Umple\i boilerul cu ap[ prin deschiderea robinetului de `nchidere de pe conducta de alimentare cu ap[ rece . 15 de la pag. cu ajutorul robinetului nr. ave\i obliga\ia de a solicita revizii mai frecvente. Re\ine\i c[ supapa de suprapresiune trebuie ac\ionat[ regulat.i de pe conducte. 1. 1 al dispozitivului supapei de siguran\[ pentru golirea boilerului (pag. pentru `ndep[rtarea depunerilor de calcar de pe elementul de `nc[lzire (nr.

BOILERE ELECTRICE DIGITALE FUNCŢIONAREA PANOULUI DE COMANDĂ DIGITAL Descriere Panoul de comandă este format din două părţi diferite> . include o telecomandă cu infraroşii. Tastele manuale de comandă şi programare Pentru controlul general al boilerului.de asemenea. Afişajul pentru funcţii Pe afişaj sunt indicate toate funcţiile şi indicaţiile privitoare la boiler. întotdeauna în sens crescător 10 11 12 SET MODE CONFIRM +/- DISPLAY funcţia anti-îngheţ (automată) indicator de funcţionare avertizare în caz de defecţiune 6 . Tasta ON / OFF (Pornirea şi oprirea boilerului) Utilizat pentru selectarea secvenţială a următorilor parametri> 1 Temperatură 2 oră (ore şi minute) 3 putere utilizată 4 programarea disponibilităţii apei calde Utilizat pentru selectarea secvenţială a următorilor parametri>> 5 încălzire instantanee 6 funcţionare nocturnă 7 funcţia de economisire maximă şi consum redus de energie 8 programarea disponibilităţii apei calde 9 zilele de activare a disponibilităţii Confirmarea parametrilor sau a funcţiilor selectate Ajustarea parametrilor sau a funcţiilor.taste manuale de comandă şi programare .afişaj cu indicarea funcţiilor şi a parametrilor .

indiferent de motiv. M[ri\i temperatura pân[ la valoarea dorit[.i tasta ON / OFF. Totu. pân[ ce ajunge\i s[ cunoa. AFI:AJUL INDIC{ ~NTOTDEAUNA TEMPERATURA APEI DIN BOILER. pe afi. ATUNCI CÂND LUMINEAZ{ CONTINUU. Afi.i c[ intervalul de temperatur[ este de 30–75 ºC. cu ajutorul tastei + / -.techerului `n priza de 230 V / 50 Hz. Re\ine\i c[ modificarea se realizeaz[ `ntotdeauna `n sens cresc[tor . Punerea `n func\iune a boilerului Este important s[ ap[sa\i tastele rapid `n timp ce simbolurile afi. Indicatorul de func\ionare se aprinde.BOILERE ELECTRICE DIGITALE PROCESUL DE FUNC|IONARE A BOILERULUI ELECTRIC TDG Conectarea la re\eaua de alimentare cu energie electric[ La punerea boilerului `n func\iune. realiza\i diverse set[ri de mai multe ori. v[ recomand[m s[ v[ familiariza\i cu tastele . Simbolul corespunz[tor temperaturii se aprinde intermitent. Acest proces poate fi observat prin mi. De aceea. la ap[sarea tastei ON / OFF boilerul `ncepe s[ `nc[lzeasc[ apa conform ultimei program[ri efectuate. ~n cazul deconect[rii boilerului de la re\ea. Ap[sa\i CONFIRM.aj lumineaz[ intermitent simbolurile corespunz[toare orelor . RE|INE|I C{.ajul indic[ o serie de simboluri .ate lumineaz[ intermitent. ~n acest scop. dup[ introducerea .i modul de programare a diferitelor func\ii.i minutelor.i tastele acestuia.carea barelor colorate.i parametri pe care `i putem regla dup[ necesit[\i.i. |inând cont de observa\iile de mai sus> Ap[sa. panoul de comand[ digital memoreaz[ ultimele set[ri programate. Reglarea temperaturii apei Ap[sa\i tasta SET.te\i bine panoul de comand[ digital . 7 . deoarece dispune\i de doar câteva secunde pentru introducerea noilor date.

ora de `ncepere a perioadei de disponibilitate . Setarea zilei s[pt[mânii Dup[ reglarea orei. Ap[sa\i CONFIRM pentru validare.programarea disponibilit[\ii „C”> galben 8 . pentru fiecare dintre acestea setând urm[toarele> .ora de `ncheiere a perioadei de disponibilitate. ap[sa\i din nou tasta SET pân[ ce simbolul corespunz[tor orelor se aprinde intermitent.2.500 W (1.1.000 W . Ap[sa\i CONFIRM. Dup[ reglarea puterii. Simbolurile 1 – 7 (luni – duminic[) se aprind pe afi. Ap[sa\i din nou SET< simbolul minutelor se aprinde intermitent.500).ajul indic[ puterea rezisten\ei electrice> . ap[sa\i din nou SET.programarea disponibilit[\ii „B”> portocaliu . \inând cont de faptul c[ reglarea se efectueaz[ numai „spre `nainte”. ap[sa\i CONFIRM.1. Afi. Reglarea puterii dorite Dup[ setarea zilei. Selecta\i valoarea dorit[ ap[sând + / -.programarea disponibilit[\ii „A”> ro. Ap[sa\i tasta + / . Seta\i minutele ap[sând tasta + / -.500 W .000 + 1. ap[sa\i SET.BOILERE ELECTRICE DIGITALE Reglarea orei Dup[ selectarea temperaturii.temperatura dorit[ .pentru stabilirea zilei curente.aj. Fiecare perioad[ este identificat[ printr-o culoare> . Programarea disponibilit[\ii apei calde Descriere Ave\i posibilitatea de a realiza 3 program[ri diferite.pentru setarea orei curente.u . Ap[sa\i CONFIRM. Ap[sa\i tasta + / .

u). Dac[ utiliz[m apa cald[ `nmagazinat[ `n decursul perioadei programate. ~n func\ie de capacitatea boilerului (litri).i ap[sa\i CONFIRM (programarea minutelor se realizeaz[ `n trepte de câte 15).ii procesului de reglare a puterii descri. urma\i pa. Seta\i `ncheierea perioadei de disponibilitate „A” la ora 22>00. Dup[ selectarea puterii dorite. Stabili\i ca puterea de `nc[lzire s[ fie 1. Seta\i o temperatur[ de 75 ºC. Ap[sa\i tasta CONFIRM. Afi. de puterea programat[ .i ap[sa\i CONFIRM. Stabili\i ora de `ncheiere (ore .ajul indic[ simbolul pentru programare sau rezerv[ „A” (cadranul sau sectorul ro. Stabili\i ora de `ncepere (ore .terea de temperatur[ ce trebuie realizat[.BOILERE ELECTRICE DIGITALE Func\ionarea boilerului `n urma program[rii Comenzile electronice ale panoului digital regleaz[ boilerul astfel `ncât s[ `nc[lzeasc[ apa la temperatura .i ora de `ncepere programate.500 W. Programarea disponibilit[\ii „A” Re\ine\i c[ boilerul func\ioneaz[ la puterea setat[ anterior.i minute).i de cre. boilerul se pune `n func\iune când temperatura real[ a apei scade cu 5 ºC fa\[ de cea setat[. Dac[ dori\i s[ o modifica\i.i mai sus. trebuie s[ \ine\i cont de durata necesar[ `nc[lzirii prealabile. Seta\i valoarea dorit[ a (+ / -) . Comanda Electronic[ Inteligent[ calculeaz[ durata de func\ionare prealabil[ necesar[ pentru a DISPUNE DE AP{ CALD{ LA ORA PROGRAMAT{ (18>15) :I LA TEMPERATURA PROGRAMAT{ (75 ºC). 9 . De exemplu> Seta\i `nceperea perioadei de disponibilitate „A” la ora 18>15.i minute) (+ / -) . ap[sa\i din nou tasta SET. BOILERUL OPRINDU-:I FUNC|IONAREA LA ORA 22>00. boilerul activându-se mai devreme pentru a atinge parametrii seta\i. ~n mod logic. Boilerul va func\iona conform program[rii realizate.

Anularea program[rii disponibilit[\ii Pentru anularea program[rii efectuate pentru apa cald[> .i 7)< . Programarea disponibilit[\ii „C” Realiza\i acela.economisirea energiei< .terge programarea.BOILERE ELECTRICE DIGITALE Programarea disponibilit[\ii „B” Realiza\i acela. .i sâmb[t[ (2.sau zile diferite `n func\ie de necesit[\i.7)< .i proces pentru a programa disponibilitatea „C” (sectorul galben).Ap[sa\i tasta MODE pân[ ce accesa\i func\ia de programare a disponibilit[\ii (T). De exemplu> . trecând prin ordinea indicat[ mai sus> .NUMERELE ZILELOR S{PT{MÂNII< .Ap[sa\i + / .i „C” `mpreun[. urma\i pa. ap[sa\i + / .pute\i selecta toate zilele s[pt[mânii. .tarif de noapte< .i proces pentru a programa disponibilitatea „B” (sectorul portocaliu).i nu separat.pute\i selecta sfâr. de luni pân[ duminic[ (1 . 10 . de exemplu mar\i.itul de s[pt[mân[ (6 .Când simbolul se aprinde intermitent. ~n acest scop.i 6).Cu ajutorul tastei CONFIRM. memora\i ziua selec\ionat[ (simbolul acesteia lumineaz[ intermitent)< .ii de mai jos> Ap[sa\i tasta MODE pentru a accesa numerele zilelor s[pt[mânii. Zilele de utilizare a disponibilit[\ii apei calde Pute\i programa zilele `n care s[ activa\i sau s[ utiliza\i func\ia de disponibilitate a apei calde. „B” . Programarea se realizeaz[ `ntotdeauna pentru cele cei disponibilit[\i „A”.`nc[lzire instantanee< .pentru a elimina ziua selectat[.programare diferit[< .pentru a . vineri . 5 .

Dac[ dori\i s[ modifica\i parametrii de func\ionare ale.BOILERE ELECTRICE DIGITALE Func\ia de `nc[lzire instantanee Cu ajutorul acestei func\ii boilerul `nc[lze.Ap[sa\i tasta CONFIRM.Selecta\i `nc[lzirea instantanee prin simpla ap[sare a tastei MODE< func\ia este identificat[ prin mi.i func\ia este dezactivat[. ~n acest mod.area simbolului lunii.i 07>00.i CONFIRM. selecta\i pozi\ia de economisire . ~n acest scop. . `n modul descris mai sus.500 W). urmând pa. precum . Func\ia de economisire maxim[ Cu ajutorul tastei MODE. Boilerul ini\iaz[ procesul de `nc[lzire.i puterea de func\ionare.Ap[sa\i tasta SET . Dac[ dori\i s[ anula\i func\ia dup[ activarea acesteia> . 1. De asemenea. boilerul intr[ automat `n func\iune pân[ la atingerea temperaturii programate.i consum redus de energie.i selecta\i temperatura dorit[ `n intervalul 30–75 ºC. 11 . ~nc[lzirea apei la temperatura setat[ are loc `n acest interval orar.500 sau 2. Apoi ap[sa\i tasta MODE pân[ la afi. . simbolul (luna albastr[) dispare .carea barelor colorate.i ora de `ncheiere a ciclului. identificat prin simbolul lunii albastre care lumineaz[ intermitent.000.i pentru `nc[lzirea instantanee> . unitatea digital[ de comand[ permite modificarea intervalului setat din fabric[. Ap[sa.i mai sus. ~n momentul când temperatura apei calde `nmagazinate scade cu 5 ºC fa\[ de valoarea selectat[.Ap[sa\i MODE pân[ la accesarea modului de func\ionare nocturn[. . alege\i noua or[ de `ncepere cu ajutorul tastei + / atunci când ora presetat[ (23>00) lumineaz[ intermitent.Prin ap[sarea tastei + / -. Selecta\i mai `ntâi temperatura dorit[ . Ap[sa\i CONFIRM.ii descri. func\ionând la puterea selectat[. cu ajutorul tastei SET.te apa direct. dup[ care pute\i seta . Modul de func\ionare nocturn[ ~n acest mod. boilerul `nc[lze. boilerul func\ioneaz[ `ntre orele 23>00 . a c[rui durat[ difer[ `n func\ie de variabilele de mai sus.i puterea de func\ionare (1.te apa la 40 ºC.

Codurile defec\iunilor Afi. acesta se activeaz[ pentru a o `nc[lzi la 10 ºC. SIMBOL AFI:AT E1 E2 E3 E4 E5 DEFEC|IUNE Probleme de natur[ electric[ (punerea la mas[ sau curen\ii de fug[) Senzor de temperatur[ defect Temperatur[ prea ridicat[ a apei - 12 . boilerul memoreaz[ set[rile din acel moment.te `n timpul func\ion[rii. Func\ia anti-`nghe\ Aceasta este o func\ie intrinsec[ a boilerului.BOILERE ELECTRICE DIGITALE Dac[ dori\i s[ anula\i aceast[ func\ie predeterminat[ sau activat[> .at un cod de avarie. Memorarea func\iilor Boilerul p[streaz[ set[rile realizate 3 zile de la lipsa aliment[rii cu energie electric[. conform urm[torului tabel de identificare. . Dac[ curentul electric se opre.i func\ia este dezactivat[.) determin[ sc[derea temperaturii apei din interiorul boilerului la 5 ºC. Func\ia automat[ de prevenire a `nghe\ului este activ[ dac[ boilerul este alimentat cu energie electric[.it de s[pt[mân[ etc. De asemenea. utilizare doar la sfâr. simbolul dispare .Ap[sând tasta + / -. Dac[ circumstan\ele de amplasare (de exemplu `n zone friguroase.Ap[sa\i MODE pân[ la accesarea func\iei de economisire< simbolul lumineaz[ intermitent.ajul panoului de comand[ semnaleaz[ apari\ia defec\iunilor printrun semnal de alarm[. este afi. iar la revenirea curentului electric (maxim 3 zile) va reporni `n modul `n care era.

2. 13 . VOLUMUL DE INTERDIC|IE :I VOLUMUL DE PROTEC|IE Volum de interdic\ie (Fig. 1). 2). Volum de protec\ie (Fig.

14 . DIMENSIUNILE GENERALE ALE BOILERELOR Tabel cu dimensiuni (mm) MODEL TDG150 TDG100 TDG-80 TDG-50 DIMENSIUNI (mm) A 450 450 450 368 B 480 480 480 390 C 1275 934 770 745 D 157 157 157 126 E 1102 759 602 585 F 270 270 270 270 G 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" H 100 100 100 100 L 855 552 395 360 A B C F E L H D G * Modelul de 100 l dispune de dou[ suporturi metalice de fixare.3.

4. SCHEMA INSTALA|IEI ELECTRICE Schema instala\iei electrice 15 .

SCHEMA DE FUNC|IONARE 5. 12 (FURNIZATE ~MPREUN{ CU BOILERUL) :I VERIFICA|I ANUAL ANODUL DE MAGNEZIU Nr. 15 PENTRU A PREVENI CORODAREA ACESTUIA.5. Instalare `n pozi\ie vertical[ ATEN|IE! INSTALA|I RACORDURILE ~MPOTRIVA PROCESULUI ELECTROLITIC Nr. FERROLI ~:I DECLIN{ RESPONSABILITATEA ~N CAZUL APARI|IEI COROZIUNII DIN CAUZA NERESPECT{RII INDICA|IILOR MEN|IONATE.1. 16 .

e. Capac de protec\ie 14. Grup hidraulic de siguran\[ 9. Izola\ie (spum[ de poliuretan expandat f[r[ CFC) 3. Golire dirijat[* 10. Robinet de `nchidere pentru apa rece* 12. Reductor de presiune> dac[ presiunea dep[.irea apei calde 15. Anod de magneziu 16. Intrare ap[. Ie. la intrarea `n locuin\[ (niciodat[ `n apropierea boilerului). Panou digital. Element de `nc[lzire 6.* * montate de instalator 17 . Racorduri izolatoare 13. Carcas[ 2. Boiler emailat 4. acesta trebuie amplasat dup[ apometru.Legend[ 1. 5.te 5 bar. prev[zut[ cu sit[ 8.

FERROLI S. .i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul manual.A. f[r[ a prejudicia caracteristicile esen\iale.p. Ne rezerv[m dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[. `. dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful