III seminaras Daina Bogdanienė daina.bogdaniene@arbeidstilsynet.no Tlf.: 912 45 675 2011.08.31.

Darbo kodeksas turi užtikrinti saugias darbo sąlygas ir saugią darbo vietą bei prasmingą darbo aplinką visiems dirbantiesiems. Darbo kodeksas nusako :  darbdavio ir darbuotojo pareigas ir atsakomybę.  darbo saugumo nuostatas,  darbo laiką,  galimybę : - išleisti į tikslines atostogas(permisjon), - įdarbinti - atleisti iš darbo.  Darbdavys pagal darbo kodeksą turi didžiausią atsakomybę, tačiau keliami tam tikri reikalavimai ir darbuotojams, t.p. techninių prietaisų ar pavojingų sveikatai medžiagų importuotojams ar gamintojams

Darbdavys privalo vykdyti visus Darbo kodekso nurodymus. Darbdavys privalo prižiūrėti kad : Darbo vietoje nebūtų nelaimingų atsitikimų, sveikatos sužalojimų ar kitų sveikatai kenkiančių aplinkybių. Kad Jūs gautumėte būtiną apmokymą ir informaciją, t.p. pagalbą dirbant. Darbdavys atsako už Jūsų sveikatą, gerą darbo aplinką ir saugumą darbo vietoje.

 

 

Darbuotojai taip pat turi prisidėti, kad darbo vietoje būtų sukurta palanki darbo aplinka Darbuotojas privalo: Bendradabiauti su darbdaviu imantis saugumo priemonių ir kuriant palankią darbo aplinką Privalo laikytis nustatytų taisyklių ir darbinių instrukcijų Jei nesilaikote darbe nustatytų saugumo ir kitų instrukcijų bei taisyklių, tai gali tapti atleidimo iš darbo priežastimi. Privalote dalyvauti reikiamuose apmokymuose Turite teisę aptarti darbo aplinkos klausimus su darbo saugos atstovu ir kitais kolektyvo atstovais.

Jūsų prievolės nesumažina darbdavio atsakomybės

Esant

bet kokiems darbo santykiams privalo būti raštiška darbo sutartis. Darbdavys įdarbindamas negali atsižvelgti į lytį, rasę, tautybę ar religiją ar politinius įsitikinimus ir diskriminuoti tuo pagrindu įdarbinant

Jūs turite kaip galima greičiau su savo darbdaviu sudaryti raštišką įdarbinimo sutartį.  Jei įdarbinimas yra trumpesnis nei vienam mėnesiui arba darbo jėga yra pernuomojama, įdarbinimo sutartis turi būti sudaroma tuoj pat.  Darbo inspekcija turi paruošusi darbo sutarties pavyzdį su vertimu į lietuvių kalbą(rasite internete, paieška "standard arbeidsavtale litauisk")  Darbo sutartyje privalo būti informacija apie darbdavį, darbo vietą, darbo pobūdį, darbo santykių pradžią, darbo santykių trukmę (ar tai terminuotas ar neterminuotas kontraktas), teisė į atostogas, apie darbo laiką, atleidimo terminus, darbo užmokestį.

Įdarbinimo sutartis pasirašomas kaip abipusiai sutartas dokumentas.  Jei nesutinkate su kai kuriomis sąlygomis, stenkitės aptarti tai prieš pasirašant kontraktą.  Nepasirašinėkite kontrakto jo nesupratę ar nesutikdami su Jums nepalankiomis darbo sąlygomis  Darbo inspekcija nerekomenduoja pradėti dirbti nepasirašius įdarbinimo kontrakto. Jei taip elgiatės – rizikuojate. ĮVERTINKITE RIZIKĄ!  Konflikto atveju, jei byla bus perduota į teismą, darbo santykių įrodymais laikomi tik dokumentai. Liudininkai, ar kiti įrodymai yra anraeiliai, juos teismas gali atmesti.

 Prieš

atleidžiant iš darbo šis klausimas turi būti aptartas su darbuotoju, kurį ketinama atleisti, ir kolektyvo atstovu  Darbdavys privalo turėti rimtą priežastį  Atleidimas turi būti raštiškas (oppsigelse)  Atleidimo rašte privalo būti nurodyta galimybė apskųsti atleidimą iš darbo.  Atleidus iš darbo, kiekvienas turi teisę į nemokamą juridinę pagalbą. Jei Jūsų nuomone atleidimas iš darbo neturi pagrindo, turite teisę reikalauti derybų su kolektyvo atstovu ir / arba advokato dalyvavimu.

Darbdavys turi teisę išleisti darbuotoją priverstinių atotogų, jei įmonėje susidaro ypatinga padėtis, dėl kurios sunku visus darbuotojus aprūpinti darbu, pvz.
  

Užsakymų stoka Žaliavų stoka Kitos priežastys – streikas, stichinės nelaimės ir pan.

Darbo vieta išlaikoma ir darbuotojas grąžinamas į savo darbo vietą, kai situacija įmonėje pagerėja. Prieš išleidžiant priverstinių atostogų privaloma: Surengti pasitarimą apie būsimas priverstines atostogas su darbuotojų atstovu (tillitsvalgt) ir surašyti šio pasitarimo protokolą. Kiekvienam darbuotojui įteikti rašytinį perspėjimą apie būsimas priverstines atostogas (permitteringsvarsel) Atotogos gali prasidėti anksčiausiai po 2 savaičių po rašytinio perspėjimo.

 

   

 

Paprastai į priverstines atostogas išleidžiami neseniai į darbą priimti darbuotojai, tačiau darbdavys turi teisę spęsti savo nuožiūra. Pirmąsias priverstinių atostogų dienas moka darbdavys (5 dienas). Paprastai priverstinės atostogos gali trukti 6 mėnesius ( jei yra rimta priežastis – ilgiau, ilgiausiai 12 mėn.) Dabuotojas gauna išmokas iš NAV. Galioja atskiros taisyklės dėl šių išmokų Darbuotojas, išleistas į priverstines atostogas, gali dalyvauti NAV perkvalifikavimo ir įdarbinimo programose ir dirbti kitą apmokamą darbą, bet tokiu atveju jam mažinamos išmokos. Kartą per mėnesį darbdavys privalo informuoti darbuotoją apie padėtį įmonėje. Pagerėjus situacijai ir atsiradus galimybei grįžti į darbą, darbdavys praneša darbuotojui, ir jis turi atvykti į darbą per 2 dienas (arba per daugiau dienų, priklausomai nuo susitarimo su darbdaviu).

Pagrindinė taisyklė – Jūs kaip darbininkas galite dirbti 9 valandas per 24 paros valandas ir 40 valandų per 7 dienas.  Kartais darbdavys ir darbuotojas gali sudaryti raštišką sutartį dirbti per 7 dienas 48 valandas. Tokiu atveju reikalaujama, kad jums už tai būtų duodami laisvadieniai, ir kad per 52 darbo savaites (įskaitant laisvadienius) šitaip dirbant Jūs nedirbtumėte daugiau nei 40 valandų per savaitę.  Sudarant kolektyvinę darbo sutartį (tarp darbdavio ir profsąjungos) ar gavus sutikimą iš Darbo inspekcijos, darbo valandų skaičius per dieną ar savaitę gali būti didesnis.

 Viršvalandžiai

apmokami mažiausiai 40 proc. priedu prie algos (statybininkams – 50 proc. priedas.)  Jūs turite teisę turėti mažiausiai 11 valandų laisvalaikio per parą ir mažiausiai 35 valandas laisvalaikio per savaitę.  Viršvalandinis darbas negali būti taikomas visą laiką.  Viršvalandžiai skiriami tik darbuotojui sutikus

 Įmonė,

registruota Norvegijoje, privalo automatiškai drausti visus savo darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe.  Įmonės, registruotos užsienyje, tačiau atliekančios darbus Norvegijoje, privalo turėti tokį pat draudimą.  Jei turite personalinę įmonę, privalote sudaryti asmeninę draudimo sutartį.

  

Patalpos, kuriose apgyvendinami darbuotojai, turi būti saugiai įrengtos ir prižiūrimos. Apgyvendinant laikinuose barako tipo statiniuose, vienam asmeniui turi būti skirtas kambarys su tualetu ir dušu. Jei apgyvendinama kitose patalpose, pagal standartus pageidaujama, jog asmenys miegotų po vieną kambaryje, iš kurio būtų lengvai prieinamas tualetas ir dušas. Valgomasis ir poilsio kambariai Valgomasis turi būti atskirtas nuo tualeto kambario / persirengimo kambario ir, jei įmanoma, turi turėti dienos apšvietimą. Valgomasis ir poilsio kambariai neturi būti naudojami nakvynei. Darbdavys turi pasirūpinti patalpų švara – ir apgyvendinant, ir palaikant švarą kasdieną.

 

Užmokestis statybos pramonėje yra suderintas ir privalomas šalyje, nustatant šį minimalų užmokestį:
 

visoje

Kvalifikuotiems darbuotojams - mažiausiai 154,50 NOK per valandą. Nekvalifikuotiems ir neturintiems patirties šioje srityje darbuotojams 139,00 NOK per valandą. Nekvalifikuotiems darbuotojams, turintiems vienerių metų patirtį 144,50 NOK per valandą. Jaunesniems nei 18 metų darbuotojams – 96,-NOK per valandą. Taip pat nustatytas privalomas vienodas užmokestis už viršvalandžius, t.y. 50 proc. priedas prie algos, kai viršvalandžiai dirbami iki 21 val. Už darbą po 2100 ir iki 0600 val, taip pat sekmadieniais ir šventinėmis dienomis privalo būti mokamas 100 proc. priedas prie algos.

DĖMESIO – INDIVIDULIOMS ĮMONĖMS ŠIE TARIFAI NEGALIOJA! Tačiau jei individuali įmonė samdo darbuotojus, jiems galioja tarifas.

Atliekant darbines užduotis toli nuo namų ir nakvojant ne namuose, darbdavys pagal susitarimą turėtų dengti atvykimo į darbo vietą ir išvykimo iš jos išlaidas, taip pat išlaidas už tam tikrą skaičių kelionių namo.  Prieš siunčiant darbuotoją atlikti užduočių toli nuo jo gyvenamosios vietos, sutartys dėl šių išlaidų padengimo turi būti sudarytos iš anksto.  Darbdavys, kuris privalėtų mokėti apgyvendinimo bei maitinimo išlaidas, nustato arba pastovius dienpinigius, arba apmokėjimą pagal pateiktus kvitus, ar kitas tokių išlaidų padengimo taisykles.  Darbdavys turi aprūpinti darbiniais/apsauginiais rūbais priklausomai nuo darbo vietos ir metų laiko.  Darbdavys privalo aprūpinti darbo įrankiais

Kaip ir visi dirbantys Norvegijoje, privalote mokėti mokesčius ir socialinį draudimą.  Jūsų darbdavys išskaito juos iš Jūsų atlyginimo ir įmoka valdžiai.  Jūsų darbdavys neturi teisės, išskyrus šiuos nustatytus išskaitymus, išskaičiuoti kitų išlaidų, pvz. nuomos, maistpinigių, darbo rūbų, transporto ir kt. be raštiško susitarimo tarp šalių.  Mokant algą, darbdavys privalo Jums pateikti dokumentą, nurodantį, kaip alga apskaičiuota ir kokie mokesčiai iš jos atskaityti.

 

Saugos atstovą turi išsirinkti visos įmonės. Atskirais atvejais ir atskiru susitarimu - jei įmonėje dirba mažiau nei 10 žmonių – gali galioti kita tvarka. Saugos atstovų užduotys: Saugos atstovas turi užtikrinti, kad bus pasirūpinta darbuotojų sveikata, sauga ir gerove. Saugos atstovas prižiūri: - kad darbuotojai neatsidurtų pavojingose situacijose; - kad reikiamose vietose būtų sumontuota apsaugos įranga ir kad darbuotojai turėtų asmenines saugos priemones. Saugos atstovas gali nutraukti bet kokius darbus, jei darbuotojo gyvybei ar sveikatai iškyla tiesioginis pavojus.

      

Pamatyti konfliktus darbo vietoje ir juos išspręsti privalo darbdavys. Konfliktai dažnai kyla dėl nesutarimų profesinių atžvilgiu, dėl kalbinių nesusipratimų ir kultūrinių skirtumą. Konfliktai dažnai kyla dirbant multikultūrinėje aplinkoje. Nepalanki psichosocialinė aplinka yra labai neigiamas veiksnys. Visus konfliktus geriausia aptarti su kolektyvo atstovu ir darbo saugos atstovu ir vėliau – su dabdaviu ar įmonės administracija. Kilus konfliktui laikykitės ramiai, nes bet koks susierzinimas ar balso kėlimas Novegijoje netoleruojamas. Dažnai kitos tautybės individas, nemokėdamas pakankamai išsiaiškinti su darbdaviu ar kolegomis užsienio kalba, kompensuoja tą trūkumą kūno kalba ar veido išraiška, t.p. emocijų demonstravimu – pakeltu tonu. Pokalbiui apie konfliktą pasiruoškite iš anksto, argumentuotai išdėstykite savo pretenzijas. Stenkitės ne tik skųstis ar skųsti, bet bandykite ieškoti racionalaus problemos sprendimo ar kompromiso. Kolektyvo atstovas ir darbo saugos atstovas padės Jums kalbėti su darbdaviu. Darbo inspekcija tam tikrais atvejais taip pat gali dalyvauti tokiose derybose.

Sprendžiant konfliktus darbo vietoje turi būti vadovaujamasi darbo kodeksu Darbdavys privalo konflikto atveju išsiaiškinti priežastis ir imtis priemonių juos spręsti. Jei jūsų darbo vietoje niekas nenori ar negali išspręsti kilusio konflikto, kreipkitės į Darbo inspekciją. Darbo inpekcija įpareigos darbdavį išpręsti konfliktą Reikalui esant padėtį įmonėje ir konflikto priežastis galės ištirti ekspertai. Darbdavys privalo rūpintis, kad dirbantieji nepatirtų priekabiavimo ar kito žeminančio elgesio darbo vietoje.

Visos darbuotojų turinčios įmonės privalo nustatyti atsakomybę ir tvarką, planus ir priemones, padedančius rūpintis darbuotojų sveikata, saugumu ir sveika darbo aplinka. Už priemonių dėl sveikos ir saugios darbo aplinkos (Norvegiškai helse-, miljø- og sikkerhetarbeid, sutrumpintai HMS-arbeid, toliau tekste – HMS priemonės) plano sudarymą ir šio plano vykdymą darbo vietoje atsakingas darbdavys. Taisyklės ir darbo instrukcijos turi būti surašytos raštu ir ta kalba, kurią supranta įmonėje dirbantieji. HMS priemonių tikslas – nustatyti įmonėje esančius pavojus sveikatai, saugumui ir sveikai darbo aplinkai ir diegti priemones, siekiančias užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ir sveikatos pablogėjimui, bei siekiant kuo saugesnės ir palankesnės darbo aplinkos.

  

 

Visos įmonės atliekančios darbus statybvietėse ir įrengiant statinius - ir norvegiškos, ir užsienio privalo parūpinti darbininkams ID-korteles. Šis reikalavimas taikomas ir personalinėms įmonėms. Norit gauti kortelę, įmonė ir jos darbuotojai turi būti tinkamai užregistruoti. Kortelė yra oficialus dokumentas ir išduodama firmoje Oberthur Technologies (anksčiau NORSIK), turinčioje valdžios įgaliojimus. Galite užsisakyti ID-kortelę svetainėje: www.byggekort.no Statybiniko kortelė nėra patvirtinimas, jog šalyje esate legaliai ir negali būti naudojama kaip tapatybės dokumentas

 

Pagal atostogų įstatymą, visi darbuotojai turi teisę į ne mažiau kaip 25 darbo dienų atostogas per metus. Darbo dienos yra iš šeštadieniai, nors dauguma darboviečių šeštadieniais nedirba. Taigi - Darbuotojai turi teisę į keturių savaičių ir vienos dienos atostogas kiekvienais kalendoriniais metais Darbuotojas negali padalinti atostogų po dieną ar į dalis nesusitaręs su darbdaviu. Darbdaviai turėtų aptarti atostogas su darbuotojais ar jų atstovais gerokai prieš visuotinių atostogų laikotarpį. Sprendžiamąjį balsą turi darbdavys. Darbuotojas turi teisę į tris savaites atostogų visuotinių atostogų laikotapiu (06.01.-30.09) Darbuotojas turi teisę žinoti kada jis išeis atostogų jau prieš 2 mėnesius prieš atsotogas.

Neišnaudotas atostogas darbuotojas gali prašyti pervesti į kitus metus (iki 2 savaičių atostogų). Reikia gauti sutikimą iš darbdavio. Geriausia susitarti raštu. Jei numatytų atostogų laikotarpiu susirgote, gali prašyti pervesti iki 3 savaičių atostogų į kitą laikotarpį arba kitus metus. Darbdavys duoti sutikimą. Tarkitės raštu. Būtina pateikti gydytojo pažymą. Jei esate motinytės / tėvystės atostogose tuo metu, kai turi būti Jūsų atostogos, galite atostogas perkelti į vėlesnį laiką. Tarkitės apie tai su darbdaviu. Darbdavys negali reikalauti, kad imtumėte atostogas po to, kai Jus atleido iš darbo ir Jūs atidirbate numatytą laikotarpį (nebent pats darbuotojas nori ir sutinka). Jei perėjote į kitą darbą iki 30 rugsėjo, galite imti atostogas pas naują darbdavį, jei neišnaudojote visų atostogų pas buvusį darbdavį. Jei perėjote į kitą darbą po rugsėjo 30 dienos, turitę teisę į vieną savaitę atostogų.

Atostoginiai uždirbami per metus prieš tuos metus, kai imate atostogas. Apskaičiuojami pagal atostoginių bazinę sumą (feriegrunnlag). Ta suma nurodoma algos lapelyje (lønnsslipp)  Atostoginiai yra paprastai 10,2 proc. nuo bazinės sumos (gali būti sutartas didesnis procentas)  Atostoginiai išmokami įprastą algų mokėjimo dieną prieš atostogas, paprastai liepos mėnesį.  Atleidus iš darbo, atostoginiai privalo būti išmokami su paskutiniu algos mokėjimu.

      

    

Darbdavys turi gerbti visus darbuotojus Pavaldiniai vadina darbdavį "TU" ir netituluoja viršininku, tačiau supranta, jog jis viršininkas ir rodo jam pagarbą. Viršininkas turi sprendžiamąjį balsą Nors viršininkas kreipiasi į pavaldinį prašymo forma "Kan du gjøre…", tai visgi reiškia, kad darbuotojas privalo atlikti darbą Būkite punktualūs Praneškite viršininkui jei negalite atvykti į darbą arba jei yra bet kokių neaiškumų ar nesusipratimų darbe Kalbėkitės su viršininku, jei turite nesusipratimų ar nusiskundimų dėl kolegų (BET NESKŲSKITE, RODYKITE NORĄ IŠSPRĘSTI PROBLEMĄ) Būkite iniciatyvūs Gerbkite kolegas Bendradarbiaukite su kolegomis Būkite vieningi Nedirbkite daugiau nei kiti.... 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful