P. 1
Monitorizarea Globala a Solurilor

Monitorizarea Globala a Solurilor

|Views: 2|Likes:
Published by OCtavian Gabriel

More info:

Published by: OCtavian Gabriel on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

MONITORIZAREA GLOBALA A SOLURILOR

I. GENERALITATI

În ţara noastră protecţia mediului înconjurător constituie o problemã de interes naţional în scopul păstrării echilibrului ecologic, menţinerii si imbunatatirii calitaţii factorilor naturali, asigurării unor condiţii de viaţa şi de muncã tot mai bune generaţiilor actuale şi viitoare. Dezvoltarea industrialã este caracteristicã epocii actuale în problema mediului înconjurator, o ,,problemã” care ne poate ajuta sã ţinem cât mai departe factorii dãunatori mediului înconjurãtor, astfel putem avea grijã de sanãtatea. Degradarea mediului are drept cauze atât unele fenomene naturale cât şi cele datorate activitãţii umane. Dacã factorii naturali cum ar fi uraganele, cutremurele de pãmânt, eruptiile vulcanice, ele acţionând intermitent, la intervale de timp variabile şi pe durate scurte, factorii antropicii ( datoraţi acţiunii omului ) se manifestã continuu şi drept urmare efectele negative ale acestorã sunt mult mai grave, amenintând chiar cu producerea unor dezastre la nivel planetar. Problema protecţiei mediului prin adoptarea mãsurilor de prevenire şi respectiv de combatere a poluãrii mediului a constituit una din preocupãrile comunitãţii ştiintifice de pe malurile Atlanticului, concretizatã prin conferintele internaţionale in cadrul cãrora s-au stabilit proceduri coerente de identificare şi limitare a impactului surselor de poluare. Legãtura dintre dezvoltarea economica durabilã şi protecţia mediului evidentiatã încã de la începutul anilor 90, este unanim acceptatã la ora actualã prin implementarea sistemului de management al calitãtii produselor in corelaţie cu sistemul managementului de mediu de cãtre marile companii comerciale. Cele mai renumite firme internaţionale au promovat proceduri noi, moderne în domeniul atestarii şi verificãrii gradului de protecţie a mediului prin apelarea la cele mai avansate cunoştinte tehnico-ştiintifice.

În fiecare zonă climatică predomină un tip de sol. Formarea profilului este influienţată de componenţa rocii materne. solurile brune şi podzolurile legate de porţiunile forestiere. Regimul de umiditate – periodic percolativ şi nepercolativ.CLASIFICAREA SOLURILOR PE PLAN MONDIAL SI TIPURI DE SOL Pe parcursul evolutiei pedologiei ca stiinta problema solurilor. Există circa 720 de variaţii de sol. slab structurat. Solurile cenuşii vertice se formează sub pădurile de quarcete. Cernoziomurile se deosebesc prin caracterul acumulativ. Dintre cele mai importante clasificari aparute pe paln mondial si care au determinat si in tara nostra adevarate salturi in cercetarea solurilor au fost: clasificarea naturalista ( rusa ). Primele clasificari au fost unilaterale. Cernoziomul ca tip este reprezentat de 5 subtipuri: . Orizontul superficial ocric trece evident într-suborizont albic (cu SiO2 amorf). Cernoziomurile se formează sub păduri preponderant quarcete şi cu înveliş ierbos. În zonele calde se înzîlnesc solurile roşii (culoare roşie) şi laterite (de culoare balbenă). Le este caracteristic un orizont A molic humnificat. fizica. Spre adîmc acest suborizont trece în brun-roşcat cu structură columnară sau prismatică şi dură. bine humificat (la adîncimea de 80-100 cm conţinutul de humus depăşeşte 1%) structurat şi afînat (molic). chimica sau biologica. Solurile cenuşii albice (denumirea precedentă – cenuşii deschise de pădure) se întîlnesc fragmentar pe rocile luto-nisipoase. a constituit o preocupare permanenta. deoarece solurile s-au grupat in finctie de o singura insusire. cu caracter eluvial slab pronunţat. S-au format sub pădure în majoritate carpinete-quarcete.carpinete. fiecare din ele avînd ceva caracteristic. cu structură grăunţoasă mare. cum ar fi clima şi altitudinea. sărace în humus şi săruri minerale. abundenţă de argilă fină). pe roci argiloase grele. predomină cernoziomurile de culoare neagră şi cu fertilitate ridicată. suportate de argile la adîmcimea de 150-200 cm. În zonele temperate. Profilul cernoziomului are caracter molic relativ humnificat. Are totodată particularităţi vertice (nuanţe verzui. feţe de alunecare. Reacţia solului este neutră sau slab alcalină. În stepe şi deşerturi solurile sunt cenuşii sau brune. Caracteristicile solului variază de la o zonă la alta în funcţie de numeroşi factori. Solurile cenuşii molice (denumirea precedentă –cenuşii închise de pădure) s-au format în condiţiile pădurilor de stejar cu înveliş ierbos dezvoltat. clasificarea Americana si mai recent clasificarea FAO si clasificarea romana.

cît şi de pădure. tipice sau levigale (caracter la nivel de gen). Procesele pedogenetice sunt condiţionate de proprietăţile specifice ale acestor roci. fiind mai slab humificat. Cernoziomurile tipice reprezintă subtipul modal al tipului. care contactează cu stepele mezofite. Redzinele se divizează în două subtipuri: levigate şi tipice. Cernoziomurile carbonatice se formează în condiţiile stepelor xerofite şi doar parţial cu pîlcuri de stejar pufos.– argiloiluvial. cu strustură mai puţin stabilă. fără caractere de eluviere şi doar slab pudrat cu SiO2. Orizontul B. Orizontul B este de tranziţie. sub vegetaţie ierboasă. Se formează în condiţii de stepă. uneori cu pîlcuri de stejar pufos. După nivelul şi conţinutul carbonaţilor cernoziomurile vertice pot fi carbonatice. dar se întîlnesc şi sub păduri de stejar cu înveliş ierbos. Procesele pedogenetice se produc doar în stratul alterat de la suprataţa rocilor calcaroase. atît sub influienţa asociaţiilor ierboase de stepă. Orizontul A este bine humificat. Cernoziomurile vertice se formează în condiţii de stepă. Subtipul se divizează în două: moderat humifere şi slab humifere. Cernoziomurile argiloiluviale s-au format sub pădurile de stejar cu înveliş de ierburi bine dezvoltat. iar în stare uscată crapă. pe roci argiloase cu conţinut ridicat de argilă fină. levigat. pe roci argiloase grele (conţinut mare de argilă fină). structurat. Primele se formează sub stepele mezofite şi xerofite cu pîlcuri de stejar pufos. Profilul solurilor redzinice este tipul fără orizontul de tranziţie B. adică lipsit totalmente de carbonaţi. Sunt slab humificate ca cele precedente. Orizontul superficial are caracter molichumificat. structurat şi afînat. Vertisolurile se formează în condiţii de stepă şi silvostepă. feţe strălucitoare. uneori scheletic. iar ultimele se formează sub steeple xerofite cu comunităţi de negară şi păiuş. fiind şi el în genere molic are caractere vertice – nuanţe verzui. Orizontul A este molic. structură poliedrică. structură bulgăroasă mare. levigat. suportat de rocă. Solificarea se produce doar în . Profilul are un caracter general molic. Orizontul de la suprafaţă este de tip molic. structurat. tipic. carbonatic şi vertic. prezenţa carbonaţilor (efervescenţa) începe ceva mai jos de limita inferioară a orizontului B. cu structură grăunţoasă mare şi bogat în diferite forme de carbonaţi. Ca regulă. Conţin carbonaţi chiar de la suprafaţă. tasat. Orizontul B în partea inferioară are caracter iluvial cu conţinut mai ridicat de argilă fină. dur. însă tasat. care în stare umedă gonflează. Redzinele se formează pe calcare şi marne. Cernoziomurile levigate se formează în condiţiile stepelor mezofite ale zonei de silvostepă.

columnar. vertice. Structura devine bulgăroasă sau columnară. Solurile aluviale sunt cele mai tinere şi se formează în luncile rîurilor pe depunerile aluviale recente. Astfel. Solurile cernoziomoide se formează în condiţii de stepă şi silvostepă. lamellar. este mai solubil şi mai cafeniu. Mocirlele pot fi tipice. Aceste soluri sunt foarte profunde. Evaporarea apei conduce la acumularea în profil şi la suprafaţa solului a sărurilor solubile. Solurile deluviale se formează la baza versanţilor şi în văi pe contul parcelelor neselectate. uneori cu nuanţe verzui. Orizontul B are caracter hidric condiţionat de pînza capilară sau nivelul ridicat al apelor freatice. Profilul acestor soluri constă din straturi de material solificat ( humificat. spre deosebire de humatul de Ca. Solurile sunt mlaştinoase. ajungînd pînă la suprafaţă.stratul de la suprafaţă. Prezenţa Na conduce la formarea humatului de Na. Principalele caractere sunt condiţionate de prezenţa cationilor de Na care parţial înlocuiesc în complexul absorbtiv Ca. avînd o structură bulgăroasă mare. care. Na2SO4 etc. pe terenurile unde periodic sau permanent persistă un surplus de umezeală. Se divizează în două subtipuri. humificate şi bine structurate. gleice şi turbice. şi gleizate. Ele se divizează în subtipuri-tipice.levigate şi tipice. cu feţe de alunecare. soloneţizate. cînd rămăşiţele plantelor hidrofile se descompun prea puţin şi se conservează în sol sub formă de turbă. pe rocile argiloase care conţin săruri solubile (NaCl. Solurile turboase se formează în condiţii permanent anaerobe. Solurile turboase pot fi de două feluri: tipice şi gleice. hidrice. Pentru profilul acetor soluri este caracteristi orizontul A molic. solul prezintă un strat amestecat. bine humificat şi structurat. După nivelul apelor freatice se divizează în două – molice şi hidrice. Grosimea profilului este relativ mică (5060 cm). structurat) mai mult sau mai puţin transformat de procesele pedogenetice actuale locale. Profilul soloneţului constă din orizontul A cu caracter solodizatcenuşiu deschis. Soloneţurile se formează în condiţii de stepă. Vertisolurile se divizează în subtipuri: molic si ocric. de culoare cenuşie închisă. şi turbice. procesele pedogeneze au caracter anaerob. Nivelul apei freatice se află în profil. Mocirlele se formează în arealele cu exces de umiditate. În funcţie de caracterul materialului iniţial solurile deluviale pot fi molice sau ocrice. transportate de torenţii de scurgere.). .solurile aluviale pot fi salinizate. Solonceacurile se formează sub influienţa apelor fretice mineralizate.

Amprenta influentelor antropice sunt din ce in ce mai puternice în zonele urbane. Conţin substanţe în cantităţi insuficiente. stejar cu arţar. Grosimea solului variază de la 40 pînă la 90 cm. drenaj. climat. Solurile cenuşii de pădure se formează sub păduri de stejar. Au un profil slab diferenţiat în orizonturi genetice. nivel bun al nutrientilor si al apei. avand un anumit specific. Repartitia solurilor nu este intamplatoare. la care se mai adauga si functia timp. dar reacţionează pozitiv la introducerea îngrăşămintelor naturale şi la cele chimice de azot. Oamenii fac parte din ecuatie deasemenea. Se evidenţiază două subtipuri principale: cenuşii tipice şi cenuşii-închise de pădure. ca suprafete sunt in principiu facute de om. Culoarea lor este brun-deschisă uneori roşcată. chimism si a biologiei apelor).Solurile de pădure se formează în condiţii de silvostepă şi sub păduri de foioase însoţite de un covor ierbos. . Solurile brune de pădure se formează sub pădurile de fag sau de stejar. cu o compoziţie mecanică uşoară. Profilul lor este bine evidenţiat în orizonturi genetice. au o structură glomerulară-nuciformă. in ciuda eforturilor. bogat in materie organica. chimica si biologica) poate fi complet distrusa printr-o exploatare deficienta. ca regulă. structura glomelurală. sa nu reusesca conservarea solurilor agricole. Orice schimbare a modului de utilizare a solurilor va influenta regimul hidrologic (infiltratie. Sol profound. Peisajele sunt diverse si in interiorul lor solurile sunt diferite. Solurile de pădure se divizează în două tipuri : cenuşii de pădure şi brune de pădure. iar fertilitatea lui (morfologica. fertil pe o structura stabila. Schimbarile climatice actioneaza asupra evolutiei solurilor: solurile constituie singurul mediu tampon. posibil a fi gestionat de catre om. Exista situatii in care agricultorii. Este favorabil culturilor agricole. Se caracterizează prin faptul că stratul de sol are o grosime mică şi conţine o cantitate mică de humus. Agricultorii au ajuns sa fabrice soluri agricole: iar daca acestea sunt fertile vor permite dezvoltarea unor sisteme agrare durabile. sau amestec de tei şi frasin. Solurile nu conţin carbonaţi şi sunt favorabile pentru plantaţiile de pomicole şi soiurile de tutun aromat. proces de identificare ce a debutat acum 125 ani prin intermediul lucrarilor marelui pedolog rus Vassili Dokuchaev (1846. la adîmcimi de 120-150 cm. adica “varsta peisajelor”. Pentru prima data s-a demonstrat ca solurile se formeaza si sunt dispuse in functie de tipul de roca. iar solurile. ea corespunzande unor reguli stricte de identificare.1903). organisme vii. unde pretentiile asupra solului sunt foarte diferite. Regimul hidric este suficient. relief. carbonaţii apar.

Punerea lui in valoarea. a fertiliza pe cele care au nevoie. cu toate ca este o sursa limitata. Creşterea populaţiei globului are drept urmare pierderi suplimentare de teren folosit iniţial pentru producţia vegetala. PRINCIPALI POLUANTI Cu toate funcţiile vitale ce le are pentru asigurarea de alimente. nerecuperabila. va necesita un aport costisitor de elemente nutritive (sub forma de ingrasaminte). construcţiile. pavajele. Pe măsura extinderii dezoltarii urbane. de a drena pe altele. de a iriga pe unele. solul a fost si este supus tot mai multor solicitări ale sectoarelor din afara agriculturii si silviculturii. eroziunea constitue si cauza directa a poluării apelor cu sedimente. acoperind terenurile care devin tot mai impermeabile la precipitaţii. ceea ce face ca anuala sa fie dezafectate suprafeţe însemnate. la care se mai adauga si aplicarea unei tehonologii ce permite imbogatirea in materie organica. a scoaterii din funcţiune prematura a bazinelor de acumulare si rezervoarelor de apa. de a prevedea fundatii solide pentru constructiile dispuse pe soluri gonflante. ca urmare scurgerile de apa devin mai rapide si mai mari.In general. favorizând eroziunea solului si producerea inundaţilor. a modului lor de evolutie. sarac in elemente nutritive. argilos. Prin cartografierea solurilor se reuseste identificarea invelisului de soluri si intelegerea repartitiei acestora in sanul peisajelor. Cea mai mare pierdere este datorata eroziunii. in prezent sunt afectate de salinizare sau de inmlastinire. Sol profound. a lipsei de drenaj adecvat ori calitatii necorespunzătoare a apei. stepe apare adesea compactarea solului ( tasarea puternica a acestuia ). In urma aplicării irigaţiei cu ape alcaline continand silice.5 miliarde de tone de sol. străzile. invelisul de soluri ce apartine unui anumit tip de peisaj. a drenării sau suprapasunarii in savane. Din cauza folosirii ineficiente a apei de irigaţie. definind in acelasi timp si conditiile lor de utilizare. . a degradării unor soluri de lunca prin colmatare. in afara iederii unor însemnate suprafeţe de sol. reactioneaza intr-un mod diferit la multiplele moduri de utilizare dar si fata de asa – numitele erori umane. din estimările existente se apreciază ca se pir anual peste 3. si alte ramuri inrudite cu Stiinta Solului au contribuit la descrierea solurilor. Acest tip de sol poate fi utilizat in alte scopuri: datorita continutului ridicat in argila el poate fi exploatat in productia de caramizi.

Efecte nedorite asupra calitatii solului il au deşeurile si reziduurile menajere din industrie. . prezintă cea mai importanta sursa de poluare a solului. conditionati de relief si uneori de apa freatica. Evitarea poluării solului in acest caz consta in epurarea aerului si gazelor de ardere in instalaţiile industriale si respectiv reducerea poluării cu emisiile autovehiculelor. Particulele solide evacuate cu aer si/sau gazele de ardere in atmosfera sunt purtate de curenţii de aer pe zone întinse. viteza vântului fiind un parametru important privind dispersia poluantului in atmosfera. Pesticidele sunt si vor continua sa fie sursa de poluare a solului care afecteza direct sănătatea omului si a animalelor. ajunse pe si in sol pe diferite cai se pot acumula in sol de unde trec in plante cu efecte dăunătoare. azotatii fiind transformati de catre flora bacteriana in azoti care afecteaza organismul uman. O parte din emisiile de NOX in atmosfera provin de la gazele de eşapament ale vehiculelor. Ingrasamintele cu azot duc la suprafertilizarea solului. 70 miliarde de tone de substanţe toxice gazoase. mercur. 32 miliarde mc de ape industriale uzate. Sedimentarea acestor particule solide sub acţiunea greutatii proprii sau prin umezirea lor de către picăturile de ploaie reprezintă principala sursa de contaminare a solului cu poluanţi din atmosfera. comerţ si agricultura care însumează anual circa 5 miliarde de tone de substanţe minerale. crom. faptul ca degajarea acestora pe lângă substanţele chimica folosite in agricultura. Apa din precipitati poate transforma substantele poluante din sol in care au fost incorporate in alte zone care sunt astfel contaminate. impunându-se folosirea limitata a DDTului. ) provenite din diferite surse. constatându-se o acumulare mărita de nitraţi in unele plante. acţiunea omului. 250 milioane de tone de praf. corp natural tridimensional situat la suprafaţa uscatului cu proprietati si funcţii specifice.MONITORIZAREA CALITATII SOLURILOR Una dintre componentele deosebit de importante ale biosferei este solul. reducându-se astfel riscul de poluare pentru mediul înconjurător. dejecţiile de la animale etc. produs in timpuri geologice prin acţiunea factorilor climatici si biotici asupra rocilor de la suprafaţa uscatului. Masurile luate la nivel comunitar privind excesul de nitrati. II. zinc etc. cupru. tot mai mult si mai intensiv. Metalele grele ( plumb. au rolul de a reduce dereglarile ce apar in activitatea microorganismelor fixatoare de azot din atmosfera. Probleme deosebite ridica deşeurile si reziduurile solide. la care se adaugă. De aceea se impune ca depozitele de reziduuri sa aibe prevazute santuri colectuare care sa permita controlul transferului in natura. capabil sa intretina viata plantelor teresre.

Cu toate aceste sunt puţine tari din lume care se preocupa de protecţia terenurilor agricole si nu cu fermitatea si rigurozitatea impuse de urgenta cu care ar trebui sa se acţioneze. În condiţiile aplicării Legii fondului funciar. alte observatii suplimentare efecuate concomintent cu cele de baza. in general intreaga societate civila despre eventualele pericole de degradare a mediului si consecintele lor. efectuate in scopul evaluarii si prognozarii cat mai corecte a starii mediului. fără respectarea . in sol poate avea loc concentrarea lor datorita faptului ca aici circulaţia substanţelor este foarte lenta. peste care nu se poate trece fara pericolul degradării. a fotografiilor din avion. analiza si interpretare . dar si solul ca orice corp natural are o limita de încărcare. de suportare. se execută lucrări agricole. determinarile efectuate . investigarea si evaluare schimbului de informatie . Eroziunile conduc la distrugerea solului. pierderea fertilităţii. Activitatea sistemului de monitoring a calitatii mediulului consta in : efectuarea de masuratori repetate a concentaratie factorilor ecologici. Monitorizarea se realizeaza prin intermediul satelitilor. frecventa observatiilor si a determinariilor . Sunt inca mulţi cei care gândesc ca amantul suporta multe. analiza componentelor biotice si abiotice ale mediului. Orice statie de monitorizare a mediului trebuie sa contina: lista principalilror poluanti de origine antropica urmariti. unde in general substamtele toxice se diluaeza pe măsura ce se amesteca. precum si pentru a realiza o evaluare mai corecte a resurselor din padurilor tropicale. Astfel. zonele expuse impactului poluarii. cu prezentarea metodologiilor de prelevare. Exista si anumite conditii pentru care se alege amplasare unei statii de monitoring. Prin monitorizare se intelege acel proces de supraveghere-observare a evolutie globale a mediului nepoluat sau a calitatii mediului in legatura cu factorii poluanti si efectele acestora asupra compomentelor biotice din ecosisteme cu scopul de a sensibiliza structurile de putere economica si juridica. energie sau materie dintre componentele mediului . cu scopul de a determina gradul de degradare a solului din zonele aride si semiaride. apar o serie de noi aspecte care prin efectul lor agresează solul. a zborurilor la joasa altitudine si a cercetarilor la nivelul solurilor. Spre deosebire de apa si aer. colmatarea văilor cursurilor de apă şi a acumulărilor. Datele obtinute sunt folosite de Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) si Programului Natiunilor Unite Pentru Mediu ( UNEP).

viabila. De aceea.10 ha/persoana (Lal. În aceste conditii. ca si al celor mai importante elemente vitale ( carbon.depozitarea sau chiar stocarea temporară de îngrăşăminte şi pesticide. Multitudinea ierburilor si a florilor din pajişti. . capacitatea globala de producere a hranei în agricultura va fi puternic încercata. solul prezintă particularitati pe cat de deosebite de ale celorlalţi factori ai mediului inconjurartor. lucrările de combatere a eroziunii şi lucrările de desecare şi drenaj. pentru om. apreciind ca pâna în 2050 se va ajunge la 9 miliarde locuitori. dar calitatea terenului si implicit a solului sunt hotarâtoare. solul. aproximativ 1 ha de teren productiv este pierdut la fiecare sase secunde. în viitor. pe de o parte. pădurile. 1995). iar pe de alta. mai ales orizontul sau cu humus este unul dintre principalii depozitari ai substanţei vii ai uscatului si ai energiei potenţial biotice captate prin fotosinteza. durabila. în special arături perpendiculare pe curbele de nivel.depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor şi dejecţiilor animaliere provenite de la complexele de creştere a animalelor. pe atât de importante pentru biosfera. Rapoarte recente precizeaza ca. datorita diferitelor forme ale degradarii. câmpurile de plante cultivate. care vor deveni tot mai mari. Fara nici o îndoiala. In orice ecosistem care cuprinde si solul. fosfor etc.). producerea hranei depinde.tehnologiilor adecvate. O altă agresare a solului se manifestă prin: . fertilizări în perioade necorespunzătoare. are doua funcţii esenţiale: de depozitar si furnizor de elemente nutritive si apa. toata aceasta vegetatie diversa depinde de energia solara si de fertilitatea solului. si de recipient si . azot. practic la nivel mondial rezervele terenurilor productive sunt epuizate. distrugându-se benzile înierbate. pe de o parte. populatia globului este în continua crestere. presiunea exercitata de catre populatie va fi în continua crestere datorita cerintelor si nevoilor. multe tari atingând deja valoarea limita a suprafetei cu soluri arabile. de numerosi factori. Ca suport si mediu de viata pentru plantele superioare. calciu. suprafata arabila productiva este în continua scadere. continua expansiune a agriculturii în plan “orizontal” nu mai este posibila. Prin natura lui. ajungând doar la 0. Numeroase statistici arata ca.ocuparea de suprafeţe prin depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere şi industriale. profitabile. . iar suprafata necultivata nu mai este corespunzatoare pentru dezvoltarea agriculturii performante.

Analize. pe de alta parte. sol.in conformitate cu planurile anuale de monitorizare si cele de verificare a conformitatii fata de actele de reglementare.la solicitare. Ele se fac la nivel local. infiintat in 1972 co ocazia conferintei asupra mediului de la Stockholm cand s-a infintat Programul Natiunilor Unite pentru Mediu. bacteriologice. reziduuri de pesticide si alte substanţe chimice utilizate in agricultura si silvicultura ca si prin diverse emisii provenite de la industrie. unul dintre cele mai vechi procese de degradare. Preluarea si prelucrarea informatiilor de la alte institutii cu responsabilitati in domeniul mediului Se fac zilnic rapoarte de monitorizarea a solului. si a mentine solul „sanatos”. Monitorizarea factorilor de mediu se desfasoara: 1. Deşi nu exista un consens in ceea ce priveşte populaţia care poate fi suportata pe pamant.si pentru a preveni dezastrele naturale cat si cele artificiale. in cadrul diferitelor ecosisteme naturale sau create de om. La nivel global sunt organizatii care au acest rol foarte important de monitoring. din punct de vedere calitativ sau cantitativ. ce au in vedere o gama diversa de analize fizico-chimice. apa.transformator de reziduuri si deşeuri. Asadar poluarea solului inseamna orice actiune care produce dereglarea functionarii normale a solului ca mediu de viata. având deci rolul de reglator al ecosistemului si de purificator al mediului înconjurător. 2. de la sursele de suprafata si din trafic de pe teritoriul judetului 3. international si global. este necesar daca nu cel mai important ca terenurile arabile sa nu li se diminueze suprafeţele. biologica a solului care afecteaza negativ fertilitatea sa. asigurand o viata mai sanatoasa. fiind foarte importante pentru a combate poluarea solului. cailor de comunicaţie. masuratori. . respectiv capacitatea sa bio-productiva. Sediul central se afla la Nairobi . chimica. cerere din partea clientilor interni si externi.395 miliarde hectare. Din estimările făcute pe glob suprafaţa totala a terenurilor este de 13.Concomitent cu celelalte masuri de mărire a suprafeţei arabile. una din cele mai importante este:Sistemul Global de Monitoring al Mediului ( GMES). metale grele. contaminarea si intoxicarea solului cu agenţi patogeni. dereglare manifestata prin degradarea fizica. precum si prin eroziunea solului. regional. a platformelor industriale. Inventarierea emisiilor provenite de la unitatile economice. vegetatie: . prin salinizarea si mlastinirea secundara datorita aplicării neraţionale a irigaţiei. chiar cele mai fertile sunt pierdute definitiv prin prin extinderea oraşelor. de intensificare a producţiei. sonometrice si de radioactivitate efectuate prin laboratorul propriu efectuate pe aer. In prezent o parte din solurile bune pentru cultura. este cert ca acesta poate fi de câteva ori mai mare decât cea prezenta.

Legislaţie. Analiză.Stabilirea unor decizii de management . Colaboreaza si cu alte organitatii pentru a putea colecta mult mai usor toate informatiile legate de mediu. Evaluare Calitatea reală a unei componente de sol Prelevare Analize de laborator . Prognoză.Kenya. Evaluare Strategie.Urmărirea evoluţiei calităţii mediului SISTEM DE MONITORIZARE A CALITATII SOLULUI Solul Recoltare. Măsurare. Analiză statistică. Procesare.Definirea la nivel naţional a unor obiective şi strategii. In momentul actuala GMES este prezent in peste 142 de tarii. .Informarea publicului .Evaluarea impactului în diferite variante de acţiune . Scopul în care se folosesc datele produse de sistemul de monitoring: .Stabilirea unor scenarii de acţiune şi a unor planuri de acţiune . unde sunt implicatii peste 30. Asigurare calitate date Baza de date. Decizie.Elaborarea de standarde şi norme. .000 de oameni de stiinta si tehnicieni care aduna datele pentru gestionarea problemelor de mediu. s-a concentrat pe dezvoltarea metodologiilor de monitorizare a calitatii mediului.

Toata aceasta activitate biologica contribuie la “fabricarea” solului: solul nu exista fara viata si nici viata nu poate exista fara sol. eliberând mai bioxid de carbon. a modului de ocupare a spatiului reflecta extraordinara diversitate a învelisului pedologic si a relatiilor dintre oameni si sol. Acesta ofera ancorare radacinilor. Solul este mediul de viata pentru nenumarate microorganisme. incepand de la fixarea azotului atmosferic pana la descompunerea materiei organice a organsimelor moarte. dar si rame. marea diversitate a modului de viata. ce desfasoara multiple transformari biochimice. a constructiilor. si stocheaza nutrientii care mentin viata – in lipsa acestor calitati Pamantul ar fi la fel de steril ca si planeta Marte. De urmărire a solurilor în descompunere va furniza informaţii cu privire la impactul schimbărilor climatice la sol de sănătate şi de productivitate . Prin urmare.Manipulare date Analiza datelor Raportare date Sistem de inventariere a datelor Obţinerea informaţiei asupra calităţii solului Schimbările climatice pot avea impact considerabil asupra proceselor de sol ca ratele de descompunere sunt influenţate de modificări la regimurile de temperatură şi umiditate. Solul nu este la fel peste tot. o mare parte a biodiversitatii terestre se gaseste in sol si nu deasupra lui. De fapt. oamenii nu numai ca se hranesc si se imbraca pornind de la sol. care apoi contribuie la încălzirea globală. Solul adaposteste animale microscopice. Creşteri de temperatură de încălzire globală prin posibilitatea de a mări rata de descompunere în solurilor. retine apa indeajuns ca plantele sa se poata folosi de ea. El reprezinta suportul vietii omenesti si a bunastarii. . dar si construiesc pe el. Solul este un corp viu minunat. furnici si termite.

Întreaga experienţa dobândita de omenire pana acum arata ca erorile costisitoare făcute pana in prezent. Cu toate ca rezolvarea acestor probleme pe plan naţional este o chestiune stricta. efectele poluantiilor asupra omului. Ca factor de importanta vitala pentru societatea noastră. vegetaţiei si materialelor.Trebuie sa acumulam mai multe cunostinte asupra naturii mediului înconjurător. cooperarea internaţionala poate juca un rol important in protecţia si gospodărirea raţionala a mediului înconjurător. pot fi evitate si ca o analiza serioasa a lor poate duce la concluzii valabile pentru întreaga omenire. in natura. proprie fiecărui stat in parte. . asupra stării actuale si tendinţelor care au avut loc in mediul înconjurător. si ca pentru mai eficienta soluţionare a problemelor. se impune cu necesitatea ca fiecare om sa devină un participant conştient. desfasurarii proceselor naturale. totuşi la elucidarea lor trebuie sa se tina seama de faptul ca mediul uman este global. mai ales in statele industrializate. practic si energic in munca de prevenire a degradării mediului înconjurător. de ameliorare a calitatii vieţii lui.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->