Fundamentele procedurală

programării

şi

programare

Curs 1 Introducere în limbaje de programare
Obiective:
Acest curs are scopul de a forma o privire de ansamblu asupra programării în general şi a programării C în particular.

C este numit un limbaj de programare „de nivel mediu”. Această etichetă nu este datorată unei lipse de „putere” a limbajului de programare (din potrivă C este considerat de mul i ca un limbaj „prea puternic”) ci mai degrabă a posibilitatea de a accesa func ii de sistem de nivel coborât. Majoritate limbajelor de nivel înalt Pasal, Java etc. presupune faptul că orice ar avea nevoie programul există deja în limbaj. Un limbaj de nivel coborât (de exemplu un limbaj de asamblare) furnizează doar un acces la instruc iunile de bază ale unită ii centrale. Un limbaj de nivel intermediar ca de exemplu C nu are toate construc iile găsite în limbajele de nivel înalt dar furnizează un mod de programare suficient de elegant asemănător unui limbaj de nivel înalt oferind pe de altă parte şi unelte opera ii şi facilită i întâlnite la limbajele de nivel coborât.

Folosirea limbajului C
C a fost folosit la început pentru a dezvolta sisteme de operare. Practic peste 80% din Linux este scris în C. De ce? Pentru că programul C generat rulează aproape la fel de rapid ca cel scris în limbaj de asamblare, dar modul de scriere al programelor este asemănător cu cel al limbajelor de nivel înalt. Ce fel de programe sunt scrise în C: • Sisteme de operare • Compilatoare de limbaj (compilatoarele de C dar nu numai sunt de obicei scrise in C) • Asambloare • Editoare de text • Drivere de re ea • Baze de date sau programe care gestionează baze de date • Interpretoare de comenzi • Programe utilitare • etc. Popularitate limbajului C a făcut ca alte limbaje de programare moderne sa fie „inspirate” din C ca func ionalitate sau sintaxă; dintre acestea aş aminti Java şi php dar sunt multe altele.

Limbaje de programare
Limbajul de programare poate fi definit astfel: O unealtă software ce permite unui programator să scrie comenzi într-un format care poate fi uşor de în eles şi re inut de o persoană şi poate fi tradus într-un cod pe care un calculator îl poate în elege şi executa. Există foarte multe limbaje de programare El este apropiat de limbajul natural şi de aceea este un excelent mod de a explica un algoritm. Din exemplul de mai sus reiese cu claritate finitudinea algoritmului şi eficacitatea acestuia. Este un algoritm generalizat deoarece este conceput pentru a rezolva orice ecua ie de gradul I. Pentru a putea fi generalizată, orice solu ie algoritmică are nevoie de a verifica datele din toata plaja posibilă de valori. Algoritmului trebuie să poată accepta date de intrare, de a le prelucra şi de a le afişa ca rezultate. Aceste lucruri nu sunt posibile decât dacă datele pot fi "memorate". Cea mai folosită cale de a memora şi identifica date este aceea de a folosi variabile.

De ce să folosim limbajul C?
Limbajul de programare C în ciuda „vârstei” sale destul de înaintate este şi rămâne un limbaj de succes în rezolvarea oricărei probleme de programare imaginate de cineva, de la programe parte integrantă a sistemelor de operare până la programe de inteligen ă artificială, oferind compilări eficiente pe toate calculatoarele existente de la controlerele robo ilor industriali până la supercalculatoare. Acest succes se datorează folosirii unitare si bine structurate a următoarelor concepte practice: • O varietate mare si puternică de operatori; • O sintaxă elegantă; • Conceptul de biblioteci standard; • O accesibilitate sporită la nivel hardware; • Posibilitatea facilă de a optimiza codul pentru fiecare bucă ică de program în parte • Portabilitate între calculatoare;

Istoric
C este un limbaj de uz general, care este asociat de sistemul de operare UNIX (din care a derivat apoi şi Linux), sistem care foloseşte intensiv acest limbaj fiind în foarte mare măsură scris în C. Ideile din limbajul C au fost preluate din limbajul BCPL, dezvoltat de Martin Richards. Fiind precedat de limbajul B scris de Ken Thompson în 1970 la Bell Labs, pentru primul sistem UNIX pe calculatore DEC PDP-7. În 1972 Dennis Ritchie de la Bell Labs scrie limbajul C şi în 1978 publică „The C Programming Language” de Kernighan & Ritchie având ca rezultat ă revolu ie în lumea calculatoarelor. În 1983, American National Standards Institute (ANSI Institutul Na ional de Standarde American) stabileşte o definire clară a termenelor pentru limbajul C, rezultatul fiind definirea standardului ANSI pentru C supranumit "ANSI C", care apoi a fost completat în 1988. 1

Curs 2 No iunea de algoritm
Def.1. Un algoritm este o succesiune de paşi finită, cu punct unic de intrare şi de ieşire, care conduce într-un timp finit la rezolvarea unei clase de probleme. Def2. Algoritmul este un mod prin care o transformare este descrisa sistematic şi condi ional în desfăşurarea sa. Transformarea impune de obicei folosirea unor valori numite date de intrare sau parametrii de intrare pe care algoritmul le transformă în rezultate sau date de ieşire. Algoritmii au următoarele caracteristici:

Date de intrare

Algoritm

Date de ieşire

• generalizare: adică sunt concepu i pentru a rezolva cu succes mai multe probleme care au o cale de rezolvare asemănătoare • determinism: adică ob inerea de rezultate identice pentru valori de intrare identice • finitudine: procesul de prelucrare se termină după un număr finit de paşi; (există cazuri în care programele scrise nu respectă această condi ie ceea ce conduce la buclă infinită) • claritate: toate ac iunile sau condi ionările din algoritm sunt clar specificate Exemplu1: Rezolvarea unei ecua ii de gradul I. Analiza problemei: Forma generala a unei ecua ii de gradul I este ax+b=0. Date de intrare: a şi b. Date de ieşire: rădăcina calculata x a ecua iei sau un mesaj ("nu exista solu ie" sau "Există o infinitate de solu ii") Procesul prelucrării datelor de intrare poate fi descris astfel: PAS 1. Se citesc valorile coeficien ilor a, b; PAS 2. Dacă a=0 şi b=0 atunci se afişează "Există o infinitate de solu ii"; PAS 3. Dacă a=0 şi b<>0 atunci se afişează "nu exista solu ie"; PAS 4. Dacă a<>0 atunci solu ia este x=-b/a; PAS 5. Afişează valoarea lui x; Pentru a reprezenta un algoritm putem alege orice model care repezită dezideratele arătate mai sus. Algoritmul din exemplul anterior a fost reprezentat prin pseudocod. Pseudocodul este un mod de a descrie liber (fără îngrădiri) a unui algoritm.

El este apropiat de limbajul natural şi de aceea este un excelent mod de a explica un algoritm. Din exemplul de mai sus reiese cu claritate finitudinea algoritmului şi eficacitatea acestuia. Este un algoritm generalizat deoarece este conceput pentru a rezolva orice ecua ie de gradul I. Pentru a putea fi generalizată, orice solu ie algoritmică are nevoie de a verifica datele din toata plaja posibilă de valori. Algoritmului trebuie să poată accepta date de intrare, de a le prelucra şi de a le afişa ca rezultate. Aceste lucruri nu sunt posibile decât dacă datele pot fi "memorate". Cea mai folosită cale de a memora şi identifica date este aceea de a folosi variabile. O variabilă este o zonă identificabilă de memorie a cărei valoare poate fi modificată prin ac iunile algoritmului. Caracteristicile variabilelor sunt • identificarea de obicei realizată printr-un nume (format dintr-o înşiruire de litere şi cifre). Numele unei variabile dacă există se numeşte identificator; • tip de date. Este indicat ca să se cunoască ce fel de date vor fi memorate de către variabilă. Unele limbaje de programare (în special interpretoarele) admit existen a unui tip de date variabil adică variabila poate în perioada sa de defini ie să-şi modifice tipul. • zonă de memorie care va con ine valoarea la un moment dat a variabilei. Dimensiunea rezervată pentru o variabilă este de obicei în func ie de tipul de dată pe care îl con ine. Localizarea exactă a zonei de memorie este de obicei cunoscută doar în momentul execu iei programului. Variabila îşi poate schimba valoarea pe parcursul parcurgerii algoritmului, dar la un moment dat o variabilă nu poate avea decât o singură valoare. Valoarea variabilei poate fi utilizata de către algoritm prin intermediul numelui: oriunde apare numele unei variabile se în elege de fapt valoarea pe care aceasta o are la momentul respectiv. Prin tip de date se în elege gruparea datelor asemănătoare ca domeniu de defini ie sub un nume numit identificator de tip de date. În general, tipurile de date utilizate în informatica sunt submul imi ale mul imilor cunoscute din matematica. Limitarea plajei de valori este datorată caracterului finit al zonei de memorie folosite memorare. De exemplu, în limbajul C++ sunt utilizate, printre altele, următoarele tipuri: int: valori întregi intre -32767 şi 32768 (memorare pe 2octe i); long int: valori întregi intre -2147483648 şi 2147483647 (memorare pe 4octe i) Obs. Compilatoarele C moderne memorează tipul int pe 4 octe i, iar un întreg cu semn reprezentat pe 2 octe i se numeşte short int. Unii autori considera inclusă în defini ia tipului de date şi mul imea operatorilor şi func iilor care se pot aplica elementelor tipului respectiv. De exemplu, pentru un tip întreg, exista opera ii specifice: împăr irea întreagă şi modul aritmetic (restul împăr irii întregi). Prin constantă în elegem o valoare fixă, care nu se modifică de-a lungul aplicării unui algoritm. Constantele se reprezintă uzual printr-o valoare efectiva: 3, -2, -123, 9452 sunt constante întregi 3.456, 2.000, 3.4000E+10 sunt constante reale 'a', 'B', '&' sunt constante de tip caracter 2

'ecua ia are o infinitate de solu ii !' este o constanta şir de caractere

Modalită i de reprezentare a algoritmilor
Nu Da C

6. Blocul de decizie Nu C Da

Schema logică
Cea mai utilizata metoda de scriere a algoritmilor, cel pu in pentru începătorii în programare, este aceea a utilizării schemelor logice, care descriu opera iile ce pot fi aplicate datelor prin simboluri grafice numite blocuri. Sunt utilizate următoarele blocuri: START 1.Blocul START: Este blocul care indica începutul oricărei scheme logice şi este folosit o singura dată (orice schema logica are un început unic). 2.Blocul STOP Este blocul care încheie schema logica şi este, de asemenea, unic.

Blocul de decizie evaluează valoarea de adevăr a condi iei C şi, dacă aceasta este adevărata se trece pe ramura DA, iar dacă este falsă pe ramura NU. 6. Conectori Conectarea blocurilor ce formează o schema logica se realizează cu ajutorul unor săge i, acestea indicând şi sensul de efectuare a opera iilor ce compun schema logică. De asemenea, pentru a putea reuni mai multe săge i se folosesc cercule e. Cercule ele mici fără text încorporat au rolul de a uni estetic mai multe linii (conectori). Cercule ele mai mari având încorporate de obicei o literă din alfabetul grecesc pot avea rolul de a indica o continuare a schemei logice pe o altă pagină sau se folosesc pentru a elimina săge ile lungi inestetice.

STOP

3.Blocul de citire Blocul de citire corespunde opera iei de introducere a datelor, în timpul căreia se aşteaptă ca utilizatorul să introducă valori concrete, ce vor fi stocate în zona de memorie alocata variabilelor prezente după comanda CITEŞTE. Cu alte cuvinte, pentru fiecare variabila al cărui CITEŞTE nume este precizat în blocul de citire se cere introducerea unei valori. 4. Blocul de scriere Blocul de scriere corespunde operatei de afişare a valorii unei variabile sau a unui mesaj. După comanda SCRIE se precizează o lista cu numele variabilelor a căror valoare va fi afişată şi a mesajelor.

α

α

Scheme logice structurate
Schema logică poate fi definită ca o succesiune de blocuri de tipurile prezentate mai sus, cu următoarele caracteristici: a. con ine un singur bloc Start şi un singur bloc Stop; b. în fiecare bloc intra o singura săgeata şi, cu excep ia blocului de decizie, iese o singura săgeata (blocurile au o singura intrare şi o singura ieşire) c. exista cel pu in un “traseu” ce pleacă din blocul Start şi mergând în sensul săge ilor se ajunge în blocul Stop; secven a A1 Nu A2 C Da A Nu A2 C Da A1
Execu ie condi ionată simplă Execu ie condi ionată completă

SCRIE

5.Blocul de calcul variabila expresie Blocul de calcul corespunde opera iei numite atribuire, care are ca efect calcularea valorii expresiei şi memorarea valorii ob inute în zona de memorie alocata variabilei var. Schimbarea valorii unei variabile se poate realiza fie prin utilizarea unei atribuiri, fie prin citirea valorii prin intermediul unei opera ii de citire. Există şi un bloc de calcul de forma care indică o ac iune complexă (grafic indicat prin dublarea marginilor laterale), de obicei o procedură. Uzual informa iile din blocul de calcul sunt sub forma unor atribuiri variabila expresie care se traduc prin modificarea valorii variabilei cu valoarea dată de calculul expresiei.

d. blocul de decizie poate con ine, pe cele doua ramuri, orice combina ie de blocuri dintre cele prezentate; O schema logica ce are aceste proprietă i reprezintă un algoritm structurat.

Sunt posibile următoarele combina ii de opera ii ce descriu tipuri de scheme logice structurate: 1. Secven a înseamnă de fapt două sau mai multe ac iuni care se vor desfăşura una în continuarea celeilalte (adică ac iunea A2 se va realiza doar după încheierea ac iunii A1) 3

2. Execu ii condi ionate. Ele sunt de două feluri. Simplă, în cazul în care ac iunea apare doar pe ramura Da, respectiv completă, în cazul în care apar ac iuni pe ambele ramuri ale condi iei C. Condi ia simpla se exprimă prin: Dacă C atunci A sau în engleză If C then A iar cea completă se exprimă prin Dacă C atunci A1 altfel A2 sau în engleză If C then A1 else A2 Buclă cu Buclă cu 3. Bucle, care se folosesc pentru execu ia repetată test ini ial test final a unei ac iuni până în momentul în care condi ia devine falsă. Există două tipuri de bucle, cu test ini ial în care secven a este test-ac iune, si bucle cu test final în care secven a este de tip ac iune-test A Da C Bucla cu test ini ial se exprimă prin: atât timp cât C execută A Da A sau în engleză Nu C while C do A iar cea cu test final se Nu exprimă prin execută A atât timp cât C sau în engleză do A while C Să revenim pu in asupra opera iei de atribuire, opera ie care se efectuează într-un bloc de calcul şi care implică definirea mai multor termeni:

Prezentarea generală a no iunii de limbaj de programare
Am văzut în sec iunea precedenta cum pot fi reprezenta i algoritmii prin utilizarea pseudocodului sau a schemelor logice, insă prelucrarea automata a datelor presupune scrierea algoritmului intr-o forma ce poate fi în eleasă de calculatorul electronic. Algoritmii vor fi scrişi intr-un “limbaj de programare”, care va con ine opera ii asemănătoare celor despre care am amintit, numite acum instruc iuni. Limbajul de programare con ine: ALFABETUL: o mul ime de simboluri pentru scrierea cuvintelor din limbaj. Majoritatea limbajelor de programare folosesc alfabetul latin specific limbii engleze, cifre arabe, simboluri matematice etc. organizate sub forma unei codificări ASCII. Codificarea ASCII este de fapt o echivalarea a fiecărui simbol uzual folosit cu o valoare numerică (ini ial în intervalul [0, 127]). În elegerea acestei codificări de altfel intens folosită nu numai în programare este fundamentală în a în elege modul în care se memorează datele în calculator.

VOCABULARUL (LEXICUL): mul ime de cuvinte acceptate ca făcând parte din limbaj Se numeşte UNITATE LEXICALA cea mai mica "îmbinare" de caractere din vocabular, care are un în eles. Exista un set de reguli privind combinarea unită ilor lexicale în cuvinte şi a cuvintelor în "fraze" (reguli de SINTAXA), respectarea regulilor ducând la ob inerea unor construc ii corecte. SEMANTICA unui limbaj se refera la în elesul structurilor ob inute prin combinarea cuvintelor acceptate de limbaj. În vocabular avem: cuvinte cheie = cuvinte sau prescurtări ale unor cuvinte din limba engleza, ce reprezintă elemente de limbaj participând la crearea unor construc ii sintactic corecte (de exemplu comenzi sau instruc iuni). Cuvintele cheie sunt tratate diferit de restul textului din program de aceea ele trebuie cunoscute şi folosite doar în modul şi locul în care ele au fost definite. identificatori = nume folosite pentru variabile, tipuri de date şi func ii definite de utilizator. Un identificator este format dintr-un şir de caractere care începe cu o litera şi poate con ine litere, cifre şi caracterul "_" (underscore). Identificatorul, în func ie de limbajul în care este folosit nu poate con ine în general spatii sau apostrof, virgula, ghilimele ... Identificatorii nu pot coincide cu cuvintele cheie. Prin PROGRAM se în elege o succesiune de comenzi(instruc iuni) de prelucrare a datelor, scrise intr-un limbaj de programare. Programul este memorat intr-o entitate numita fişier sursa (este un fişier text). Prelucrările dintr-un program C++ sunt grupate în FUNC II. Rezolvarea unei probleme se face prin utilizarea unor func ii definite în limbaj şi / sau a unor func ii scrise de programator, atunci când func iile deja existente nu sunt suficiente. Func iile pe care limbajul le pune la dispozi ia utilizatorului sunt grupate, după tipul de prelucrare oferit, în mai multe fişiere numite "biblioteci" (fişiere HEADER). Pentru a putea utiliza o func ie trebuie să se specifice la începutul programului numele bibliotecii care con ine func ia respectiva. Orice program C++ trebuie să con ină o func ie numita "main" (un fel de “program principal”), instruc iunile con inute de aceasta fiind cele prelucrate atunci când programul este lansat în execu ie. Pentru a se putea ob ine rezultatele prelucrării datelor cu ajutorul programelor, trebuiesc parcurse următoarele faze: • scrierea programului (editarea textului sursa); • compilarea programului (=verificarea corectitudinii sintactice şi semantice a textului sursa şi prelucrarea sa fişier obiect) • editarea legăturilor (fişierul / fişierele obiect ob inute în urma compilării sunt transformate intr-un fişier executabil, adică într-un fişier care poate fi lansat în execu ie prin simpla scriere a numelui sau la prompt-ul sistemului de operare; Numim mediu de programare un program care permite asistarea programatorului în toate fazele de elaborare a unui program, scris intr-un limbaj de programare (editare, depanare, compilare, execu ie). În paragraful următor vor fi prezentate elementele de baza ale limbajului C. 4

primul caracter trebuind să fie litera sau underscore. adică a unitarilor lexicale. =. a căror ortografiere nu se cunoaşte (numele rutinelor sistem încep întotdeauna cu "_"). _. mai pu in combina ia */. Un identificator poate avea. Lista cuvintelor cheie ale limbajului C depinde de tipul de compilator folosit pentru mediul Borland C++ este: auto break case char const continue default do double else enum extern float for goto if int long register return short signed sizeof static struct switch typedef union unsigned void volatile while Identificatorii defini i de utilizator nu trebuie să coincidă cu cuvintele rezervate. NuME. Tipurile de date sunt: • tipuri de baza: tipuri predefinite în limbaj. prin combinarea cărora rezulta construc iile sintactice ("propozi ii şi fraze"). _1. Literele şi cifrele. Tipuri de date Defini ia no iunii de tip de dată cuprinde. keywords) Numele rezervate instruc iunilor. *. În limbajul C++ se mai adaugă câteva cuvinte cheie. <. Cuvinte rezervate (eng. Alfabetul limbajului C se compune din următoarele categorii de simboluri: • Literele mari şi mici ale alfabetului englez şi caracterul de subliniere "_" (eng. Comentariul poate fi scris pe mai multe linii dacă este scris în prima formă. şi alte aspecte: • dimensiunea memoriei alocate • mul imea opera iilor ce ac ionează asupra elementelor tipului • timpul de viata asociat datei. j.Prezentarea generala a limbajului C++ Alfabetul Alfabetul limbajului este format din acele simboluri utilizate la reprezentarea entită ilor unui program. constantelor. Nu se admit comentariile imbricate (adică un comentariu în alt comentariu). underscore) • Cifrele arabe: 0-9 • Semne de punctua ie: . \. !. {. Un comentariu este o construc ie de forma /* … */ ca de exemplu: /* şir de caractere */ sau de forma // … ca de exemplu: // şir de caractere comentariu până la sfârşit de linie unde prin şir de caractere se în elege o secven a de caractere din setul caracterelor reprezentabile. ‘ " • Alte caractere: +. tablou_de_caractere. [. ?. tipurilor de date definite de utilizator. #. }. ~. tablouDeCaractere. Un identificator este o secven a de litere. 5 . dat de clasa de memorie Aceste tipuri de date le vom folosi în continuare deoarece acesta defineşte o foarte importantă proprietate a constantelor cât şi a variabilelor folosite în programare. Compilatorul de C face distinc ie între literele mici şi cele mari din numele identificatorilor (eng case sensitive) astfel că identificatorii următori sunt to i diferi i între ei: nume. A doua formă este specifică pentru C++ şi permite scrierea unor comentarii ce nu depăşesc o linie. dar în general doar primele 31 de caractere sunt luate în considerare de compilator (iarăşi depinde de compilator). pe lângă mul imea de valori a tipului. după reguli ce vor fi descrise în paragrafele corespunzătoare. pentru a nu intra în conflict cu numele rutinelor sistem. prin unită i lexicale în elegem cele mai mici entită i cu valoare semantica (adică au o semnifica ie). Regulile de formare a identificatorilor sunt aceleaşi cu regulile din Pascal. Nume. / (. delimitate prin caractere speciale care determina ignorarea lor de către compilator. . de multe ori asimilat în mul imea literelor. o caracter (char) . &. ]. deci identificatorul "a" va fi diferit de identificatorul "A". func iilor. o diferite variante de tipuri întregi întreg (int). ). Comentarii Comentariile sunt acele şiruri de caractere utilizate la explicarea programelor sursa. abc. În limbajul C se face diferen a dintre literele mici şi majusculele corespunzătoare. tipurilor predefinite şi sintaxei de definire a func iilor şi tipurilor de date se numesc cuvinte cheie. sunt utilizate pentru construirea identificatorilor şi cuvintelor cheie. cifre şi caracterul underscore. NUMe Exemple (virgula are rol de separare): i. care vor memora date întregi având de la valori în intervalul [32767. 32768] (memorare pe 2octe i) până la valori memorate pe 4 octe i. >. o lungime arbitrara. Folosi i cu multa precau ie identificatori care încep cu underscore. ^. -. precum şi caracterul underscore.memorează un singur caracter scris în codificare ASCII (memorare pe 1octet) – pentru C tipul char poate fi de asemenea asimilat unui tip întreg de dimensiunea unui octet. care vor fi descrise la momentul oportun (în capitolul rezervat programării orientate obiect). teoretic. Identificatori Identificatorul reprezintă nume pe care le atribuim variabilelor. Reamintim ca.

SHRT_MAX] [-32768. int)sizeof(char)). respectiv fără semn ( valori naturale). printf("Signed short min: [%d.h> 1 Octet (Byte) Complement fa ă [-128. 65535] sau [USHRT_MIN. (unsigned int)USHRT_MAX). printf("Signed char: [%d. SCHAR_MAX). memoria necesara stocării valorilor de acel tip şi limita valorilor ce pot fi memorate intr-o variabilă de acel tip.%d]\n".SHRT_MIN.%d]\n". if (char_min < 0) printf("signed\n"). SCHAR_MIN. USHRT_MAX] 6 .CHAR_MAX] signed char unsigned char int 1 Octet (Byte) 1 Octet depinde de implementare (pentru compilatoarele vechi 2octe i pentru cele moderne 4octe i) 2 Octe i 2 Octe i 2 Octe i întreg fără semn complement de 2 fa ă [-128. int main(void){ printf("\n\n\n\n\n Tipuri Caracter\n"). în func ie de implementare. 4294967295] [UINT_MIN. Identifică un caracter ASCII [CHAR_MIN.127] sau [0. printf("\n Tipuri Int \n"). (int)sizeof(int)). SHRT_MAX). else if (char_min == 0) printf("unsigned\n"). UINT_MAX] [-2147483648. dacă unei variabile i se atribuie caracterul ’a’. Celelalte tipuri întregi sunt ob inute prin folosirea prefixului signed sau unsigned. Exista insa mai multe tipuri întregi şi reale. printf("Dimensiunea caracterului este: %d byte\n". (unsigned int)UCHAR_MAX). printf("Unsigned short min: [0. tipul int este echivalent cu short int sau long int. printf("Dimensiunea pentru int: %d bytes\n".127] sau [SCHAR_MIN.h> #include <limits. 65535] sau [0. CHAR_BIT). 255] de 2 sau întreg fără semn. double.UCHAR_MAX] [-32768. unele dintre aceste tipuri diferă de la o implementare la alta a limbajului (în func ie de calculatorul pe care se lucrează).32767] sau [-2147483648. INT_MAX] short int signed short int unsigned int short complement fa ă de 2 complement fa ă de 2 întreg fără semn [-32768.o • o o o o o o real (float. în func ie de numărul de bi i pe care se pot memora valorile şi dacă valorile sunt cu sau fără semn. 255] sau [UCHAR_MIN. printf("\n Tipuri short\n"). Astfel. else printf("non-standard\n").32767] sau [SHRT_MIN. printf("Unsigned char: [0. variabila va con ine valoarea 97 (numărul de ordine al caracterului ’a’ în codul ASCII). LONG_MAX] 4 Octe i întreg fără semn [0.4294967295] [ULONG_MIN. real şi caracter. Tipuri de date întregi Tipul char Tipuri întregi de date Dimensiune Tip Limita valorilor definită mai memorie reprezentare clar de <limits.2147483647] [LONG_MIN . În tabelul următor sunt prezentate tipurile fundamentale. În plus. O variabila de acest tip va avea ca valoare codul ASCII asociat caracterului respectiv. tipuri derivate: tipuri definite de utilizator. Exemplu: Un program C pentru a identifica tipurile de date folosite de compilatorul curent #include <stdio.%u]\n". De exemplu. unde precizia (numărul de cifre posibil de reprezentat( devine de asemenea importantă. printf("Implicit char este: "). printf("Numărul de biti pt un caracter: %d\n".SCHAR_MAX] [0.%d]\n". long double) folosite pentru a memora valori ra ionale ân limite foate largi de reprezentare. (int)sizeof(short)). Primul tip este tipul caracter. printf("Dimensiune short int: %d bytes\n". enumerare referin a structurate: tablou structura uniune unsigned int long long int signed long signed long int unsigned long unsigned long int depinde implementare 2 sau 4 octe i 4 Octe i de întreg fără semn complement de 2 fa ă [0.32767] sau [SHRT_MIN.h> volatile int char_min = CHAR_MIN. indicând dacă valorile respective sunt cu semn (con in şi valori negative). Tipul întreg cel mai des utilizat în programe este int. ULONG_MAX] Tipuri de date predefinite Tipurile de baza definite în limbajul C sunt: întreg. dar numărul de Byte (octe i) pe care se memorează valorile de acest tip diferă de la o implementare la alta a limbajului C (în func ie de tipul calculatorului). SHRT_MAX] [0.2147483647] [INT_MIN .

(unsigned int)UINT_MAX). Valorile reale se reprezintă conform nota iei din standardul IEEE 754 (folosind semnul. Această modalitate de memorare foloseşte următoarele reguli: • primul bit din reprezentare se numeşte bitul de semn şi prin conven ie bitul de semn are valoarea 0 pentru numere pozitive şi 1 pentru cele negative • valorile pozitive sunt memorate ca şi valori direct ob inute ca transformări în baza 2 a valorilor date cadrate la dreapta şi completate cu zerouri nesemnificative în partea stângă • valorile negative sunt ob inute din cele pozitive fiind rezultatul scăderii valorii pozitive din reprezentarea valorii zero (vezi exemplele de mai jos). Astfel pe 8 bi i reprezentăm 28=256 valori. nega ia logica). LONG_MAX).37*10-4932. printf("\n Tipuri Long Int\n").INT_MIN.Tipul char diferă de tipul caracter din Pascal (unde caracterele nu se „amestecă” cu valorile întregi). De exemplu.%u]\n". True} împreuna cu operatorii logici cunoscu i (şi. mantisa şi exponentul).225073*10-308.%lu]\n". printf("Unsigned int [0.LONG_MIN. 1. pentru tipul float se utilizează reprezentarea în simpla precizie. printf("Signed long: [%ld. } Exemple: pentru simplitate voi considera o reprezentare a datelor pe un octet (altfel spus pe 8 bi i) cu semn. folosind un bit de semn. se realizează simulat cu cea descrisă de exemplele mele numai că numărul de bi i diferă. intervalul de valori şi precizia memorării valorilor (numărul de zecimale re inute). Aceasta reprezentare are un exponent în limita a 10-37 şi 1038 cu 6 . diferen a dintre ele constând în cantitatea de memorie utilizata. În limbajul Pascal. printf("Unsigned long: [0.printf("Signed int: [%d. care desemnează codul ASCII corespunzător. Regula este că într-un spa iu de memorie având x bu i vom putea reprezenta 2x (2 la puterea x) valori distincte. O reprezentare a datelor pe 16bi i. 7 .%ld]\n". (int)sizeof(long)).18*10+4932] 19 Ultimele trei tipuri din tabel sunt tipuri reale.175494*10-38 . 3.ULONG_MAX). Variabilele care se vor folosi ca variabile logice vor fi declarate de tip întreg. Pentru a face o reprezentare a unor numere cu semn în memoria calculatorului trebuie să pornim de la următoarele premize: • în calculator se poate reprezenta un număr finit de valori într-o zonă de memorie de dimensiune prestabilită. 1. Modalitatea de reprezentare a datelor cu semn la care s-a ajuns şi este foarte cunoscută se numeşte complement fa ă de 2. aşa cum este el definit în alte limbaje de programare.7 zecimale precizie. • dacă vom dori reprezentarea unor date cu semn atunci trebuie să alocăm jumătate din spa iul de reprezentat pentru valorile pozitive şi jumătate pentru cele negative • semnul de reprezentare (pozitiv sau negativ) trebuie să fie cunoscut • calculele realizate cu valorile memorate trebuie sa fie cât mai simple.402823*10+38] 7 double 8 Octe i [2. 7 bi i pentru exponent şi 24 de bi i pentru mantisa. tipul logic (BOOLEAN) e definit ca mul imea cu valorile {False.%d]\n". Valoare de reprezentat Echivalent Hexazecimal Octal de la 00 la ff de la 000 la 377 Reprezentare 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 1 00 0 0 1 0 1 0 01 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 Observa ii 0 este un număr pozitiv deoarece are bitul semn 0 Valorile se cadrează la dreapta cea mai mare valoare pozitivă Se ob ine scăzând 1 din reprezentarea lui 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 0 0 0 0 1 111 1 1 1 1 1 Din tabel se observa ca nu exista un tip logic. În limbajul C nu s-a definit acest tip dar se foloseşte următoarea conven ie: o expresie este considerată adevărată dacă valoarea ob inuta la evaluarea ei este nenulă (are o valoare diferită de 0 exprimată prin valoarea 1) şi falsă (are valoarea 0) în caz contrar. pe 16bi i 216=65536 valori etc. 0 1 10 127 -1 00 01 0a 7f Ff 000 001 012 177 377 Complement fa ă de 2 Complementul fa ă de 2 reprezintă o modalitate foarte folosită pentru a reprezenta valori cu semn în memorie. în C caracterele fiind de fapt întregi. 32 de bi i etc. -128 80 200 1 0 0 0 0 0 0 0 Avantajul reprezentării în complement fa ă de doi a valorilor întregi cu semn este acela că opera iile aritmetice pentru valorile cu semn fa ă de cele fără semn sunt identice (abstrac ie făcând de faptul că apar „depăşiri” de reprezentare prin transporturi dincolo de prima cifră a reprezentării). Reprezentarea celei mai mici valori negative Tipuri de date reale Tipuri reale de date conform standardului IEEE 754 (mantisă şi exponent) Tipul Dimensiune Limite de reprezentare Precizie în cifre memorie semnificative float 4 Octe i [1. Tipul char se foloseşte în C pentru a identifica fie o valoare de reprezentare a unui caracter ASCII fie pentru a reprezenta o valoare întreagă cu un domeniu de valori foarte mic (256 valori diferite reprezentate pe 1Byte sau Octet). printf("Dimensiunea pentru long int: %d bytes\n". INT_MAX). Pentru mai multe detalii referitoare la modul de memorare a datelor reale consulta i subcapitolul constante reale. sau . return 0.7976931*10+308] 15 long double 10 Octe i [3.

de aceea programatorii folosesc frecvent reprezentarea în octal (baza 8) sau hexazecimal (baza 16) a datelor. sau reprezentare pe 32 de bi i dacă fie depăşeşte intervalul de definire pentru short int (dar valoarea ei este in intervalul unui long int [-2147483648. lu. O constantă întreagă zecimală fără semn se scrie în C folosind sufixul u sau U. Constantele sunt reprezentate fie pe 16 bi i (dacă valoarea variabilei este în intervalul de reprezentare a unei valori de tip unsigned short int adică [0. Calculatorul. Exemple: -192 012 -012 eronat unsigned short int eronat 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0x12 0xaa2b 0XAbCdE -0x12 unsigned short int unsigned short int unsigned long int eronat 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 11 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 00 0 0 00 0 0 01 0 1 01 0 1 11 1 0 01 1 0 11 1 1 00 Constante flotante O constantă flotantă se foloseşte pentru a reprezenta un număr ra ional şi este compusă din maxim trei componente plus eventual un indicator de tip: • parte întreagă – o constantă zecimală • parte frac ionară – un indicator separator de parte zecimală (reprezentat printr-un punct zecimal) urmat eventual de mai multe cifre zecimale • exponent – un indicator de exponent (litera e sau E). urmată de o valoare zecimală cu semn care reprezintă o putere a lui 10 la care este înmul ită valoarea. 8 . UL. Constanta întreagă 12 12u 12ul Tip constantă zecimală cu semn zecimală fără semn Zecimală fără semn zecimală cu semn Tip dată short int unsigned short int unsigned long int long int (deoarece depăşeşte reprezentar ea de 16bi i) unsigned long int unsigned short int eronat Reprezentare binară 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 01 1 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 1 1 00 0 0 11 0 1 01 0 0 00 Constante O constantă este (de fapt ca şi o variabilă) o zonă de memorie care are un tip şi o valoare. O constantă întreagă octală este o valoare fără semn scrisă în baza 8 (o succesiune de cifre de la 0 la 7) începând obligatoriu cu valoarea 0 (zero). Există mai multe tipuri de constante dintre care amintim: • Constante întregi • Constante flotante • Constante caracter • Constante şir de caractere 50000 50000u -13 -13u zecimală fără semn zecimală cu semn eronat deoarece nu se pot reprezenta numere negative eronat deoarece 9 nu este o cifră octală Octală fără semn eronat deoarece nu se pot reprezenta numere negative hexazecimală fără semn hexazecimală fără semn hexazecimală fără semn eronat deoarece nu se pot reprezenta hexazecimal numere negative 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 1 1 00 0 0 11 0 1 01 0 0 00 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 Constante întregi Noi suntem obişnui i cu sistemul de numera ie zecimal. adică folosim zece simboluri prin care exprimăm valorile numerice (cifrele de la 0 la 9). constanta octală poate fi reprezentată pe 16bi i sau (dacă are o valoare mare sau este postfixată cu litera l sau L) pe 32de bi i. Tipul constantei ca şi valoarea sunt determinate de modul în care această constantă a fost scrisă. la scrierea unei astfel de contante trebuie inut cont de faptul că obligatoriu trebuie să fie prezentă fie partea frac ionară. 4294967295]) sau valoarea este postfixată de caracterele ul. 2147483647]) sau valoarea este postfixată cu caracterul L sau l (de exemplu 12345678.32767]. pentru a desemna “nimic” sau “orice tip”.65535]. 23ul sau 123LU). În exemplele de până acum tipul void a fost folosit pentru a indica faptul ca func ia main nu întoarce nici o valoare. sau reprezentare pe 32 de bi i dacă fie depăşeşte intervalul de definire pentru unsigned short int (dar valoarea ei este in intervalul unui long int [0. Oricare dintre cele trei păr i poate lipsi dar. O constantă întreagă zecimală cu semn se scrie în C fără nici un prefix sau sufix. în func ie de contextul în care este utilizat. Constantele sunt reprezentate fie pe 16 bi i (dacă valoarea variabilei este în intervalul de reprezentare a unei valori de tip short int adică [-32768. din motive tehnice lucrează în binar (foloseşte doar valorile 0 şi 1) pentru a reprezenta valorile. Spre deosebire de variabilă valoarea unei constante nu se poate modifica în timpul execu iei programului. Valorile binare sunt destul de greu de memorat şi folosit. 23l sau 123L). fie partea de exponent fie indicatorul lor. Limbajul C fiind mai apropiat ca alte limbaje de codul maşină şi fiind folosit pentru a descrie sisteme de operare permite utilizarea nu numai a valorilor scrise zecimal dar şi octal sau hexazecimal.Tipul de date void O alta caracteristica aparte o constituie introducerea tipului void. De exemplu 0123 este o constantă octală iar 123 este o constantă zecimală. sau LU (de exemplu 12345678u. Ca şi constanta zecimală.

52 bi i pentru a memora partea zecimală normalizată a valorii de reprezentat (53 bi i precizie reală) adică cca. 127} O constantă caracter în C va avea valoarea corespunzătoare codului ASCII al caracterului ASCII pe care îl reprezintă. Tipul long double are o reprezentare pe 80 bi i. double şi long double). 1 un număr negativ) .4028234e38f Tipul double are o reprezentare pe 64 bi i. Calculatoarele personale moderne folosesc procesoare ce realizează calcule în virgulă flotantă folosind o reprezentare a datelor pe 80 de bi i (deci precizie de long double). 9 Reprezentare hexazecimală 3f80 0000 c000 0000 7f7f ffff 3eaa aaab 0000 0000 8000 0000 7f80 0000 ff80 0000 Reprezentare binară 0 01 1 1 11 1 1 00 0 00 00 00 00 00 00 0 00 0 0 00 0 1 10 0 0 00 0 0 00 0 00 00 00 00 00 00 0 00 0 0 00 0 0 11 1 1 11 1 0 11 1 11 11 11 11 11 11 1 11 1 1 11 1 0 01 1 1 11 0 1 01 0 10 10 10 10 10 10 1 01 0 1 01 1 0 00 0 0 00 0 0 00 0 00 00 00 00 00 00 0 00 0 0 00 0 1 00 0 0 00 0 0 00 0 00 00 00 00 00 00 0 00 0 0 00 0 0 11 1 1 11 1 1 00 0 00 00 00 00 00 00 0 00 0 0 00 0 1 11 1 1 11 1 1 00 0 00 00 00 00 00 00 0 00 0 0 00 0 Observa ii Mantisa are valoarea 0 Cea mai mare valoare Valoare rotunjită Caz special Ciudat dar posibil Plus infinit Minus infinit -2. nu are sufix deci este implicită în C • constanta float – se reprezintă pe 32bi i şi are sufixul f sau F • constanta long double – se reprezintă pe 80 de bi i şi are sufixul l sau L Reprezentarea datelor flotante conform IEEE 754-2008. 1 un număr negativ) 2. Modul de reprezentare con ine: 1.f ≈3. bias) – pentru simplă precizie 127 – care trebuie scăzută din exponent pentru a indica valoarea exactă a exponentului.f -0.32]. Pentru că marea majoritate a calculatoarelor reprezintă datele în multipli de 8 bi i (sau octe i sau Byte) putem spune că reprezentarea unui caracter (folosită de fapt şi de C este pe 8 bi i).126] • precum şi caractere negrafice care cuprind valorile {[0. 23 bi i pentru a memora partea zecimală normalizată a valorii de reprezentat (24 bi i precizie reală) această parte se mai numeşte şi mantisă. 3. 3.1001*24 • Deducem că: • Semnul 0 deoarece numărul este pozitiv • Exponentul este 127(bias) + 4 = 131 reprezentat ca 10000011 în baza 2 • Mantisa este 1. Precizia reală este dată de faptul că în mod implicit primul bit al unei reprezentări este totdeauna 1 (şi nu este direct reprezentat) Exemplu: 25 se reprezintă astfel: • Valoarea sa normalizată este 25(10)=11001(2) = 1. 1 bit de semn (0 reprezintă un număr pozitiv. 64 bi i pentru a memora partea zecimală normalizată a valorii de reprezentat (65 bi i precizie reală) adică cca. există preocuparea la nivel interna ional de a realiza standarde interna ionale cere să includă şi caracterele acestor ări dar din păcate acest lucru este departe de a fi realizat la un nivel acceptabil de către toată lumea. Setul ASCII cuprinde 128 de caractere realizând o codificare ini ială pe 7 bi i. 2. 3. Cele trei reprezentări reale sunt destul de complicate dar de multe ori dorim sa folosim în calcul numere ra ionale deci utilizarea lor este pe deplin justificată. 1 bit de semn (0 reprezintă un număr pozitiv.În C exista trei tipuri de date reale (float. Caracterele ASCII sunt împăr ite în: • caractere grafice (adică acele caractere care pot fi reprezentate printr-un simbol grafic) intervalul [33. Observa ii • Pentru informa ii suplimentare studia i anexa • Există unele versiuni foarte noi de C (în special folosite în mediul grafic) care recunosc şi folosesc o reprezentare pe 16 bi i a unui caracter dar aceste versiuni nu sunt dezbătute pe cuprinsul acestui curs. 15 bi i exponent (pentru a reprezenta exponen i negativi există o valoare – pentru precizie 214-1 – care trebuie scăzută din exponent pentru a indica valoarea exactă a exponentului. în consecin ă există posibilitatea de a folosi trei tipuri de constante reale: • constanta double – se reprezintă pe 64bi i.f -2 1/3 0 -0 +∞ -∞ 11 bi i exponent (pentru a reprezenta exponen i negativi există o valoare – pentru dublă precizie 1023 (210-1) – care trebuie scăzută din exponent pentru a indica valoarea exactă a exponentului. Caracterul este o modalitate simplă şi elegantă de a reprezenta literele. Modul de reprezentare con ine: 1. 8 bi i exponent (pentru a reprezenta exponen i negativi există o valoare (eng.4028234*1038 3. 15 cifre zecimale.f 0. Din păcate această standardizare nu ine cont de simbolurile specifice altor ări (care nu folosesc literele engleze). cifrele sau alte simboluri care apar într-un text într-o formă codificată numeric prin aceasta simplificându-se mult prelucrarea şi memorarea acestuia. 19 cifre zecimale. Constantă caracter Există multe programe sau subprograme care sunt scrise cu scopul de a prelucra text. Unitatea fundamentală a textului este caracterul. Tipul float Con ine 1. 1 un număr negativ) 2. 2.3333333f 0. Cel mai intens folosi mod de a codifica literele şi celelalte simboluri din text este standardizat pentru limba engleză (americană) şi se numeşte ASCII. 1 bit de semn (0 reprezintă un număr pozitiv.1001 din care cifra supraunitară nu se scrie deci 1001 deci în final numărul este: 0 10 0 000 1 110 0 100 0 000 0 000 0 000 0 000 0 Adică în hexazecimal 41c8 0000 Exemple: Valoare Constanta Zecimală flotantă 1 1. Observa ii: 1.

• una sau mai multe (maxim 3) cifre octale (numită secven ă escape) care sunt interpretate ca o valoare octală pentru a descrie un caracter din tabelul ASCII. Limbajul C este unul complicat astfel încât este bine de ştiut faptul că numele unei variabile nu se păstrează în mod normal în faza de execu ie a programului.a. Un exemplu tipic este PI cunoscut din matematică dar sunt multe astfel de cazuri ca de exemplu CHAR_MIN şi CHAR_MAX ş. Variabile O variabilă este o zonă identificabilă de memorie. Acest fapt nu este întotdeauna adevărat dar deocamdată ideea că variabilele au un nume ne este de foarte mare ajutor în folosirea lor. Fiecare dintre caracterele ce compun şirul poate fi un caracter ca şi cele descrise la constantă caracter. Aceşti identificatori sunt asimila i unor constante dar de fapt modul de descriere şi implementare este total diferit astfel încât amănunte despre ele voi da în capitolul directive precompilator. În C orice variabilă vom folosi trebuie declarată. Practic limbajul C va descrie şirul de caractere ca un tablou de caractere care con ine toate caracterele scrise în şir precum şi caracterul ’\0’ (supranumit caracterul null) care in C indică terminarea şirului de caractere. practic echivalent cu ”ab” Constante predefinite În C există anumi i identificatori care de fapt sunt asimila i unor constante. O secven ă escape poate depăşi intervalul normal de definire a unei reprezentări ASCII ([0. Variabilele se pot clasifica după modul în care se memorează datele în: 10 .255] (o extindere pe 8 bi i a codului ASCII) astfel valoare poate fi în octal între 0 şi 377. modificabilă prin opera ii de atribuire care are un tip şi o valoare. Pentru început vom spune că toate variabilele vor avea un nume şi anume un identificator folosit atât la declarare cât şi la utilizarea lor. O constantă de tip caracter în C poate fi definită ca o construc ie lexicală incluse între două caractere ’(apostrof).O constantă caracter va fi memorată ca un întreg (va avea tipul int). Exemple: Şir de caractere ”” ”a” ”123” ”\123” ”\1234” ASCII NUL a NUL 1 2 3 NUL S NUL S 4 NUL Reprezentare Hexazecimal 00 61 00 41 42 43 00 53 00 53 44 00 Octal 000 141 000 061 062 063 000 123 000 123 063 000 Byte 1 2 4 2 3 Observa ii Şir nul de caractere ”ab\0cd” N N a bUc dU L L 61 62 00 63 64 00 141 142 000 143 144 000 6 Cele 3 cifre sunt interpretate ca o valoare ASCII octal Cele 3 cifre sunt interpretate ca o valoare ASCII octal a 4-a ramâne 4 Deşi se alocă 6 octe i pentru şir doar primele 2 caractere vor fi vizibile. Spre deosebire de variabilă valoarea unei constante nu se poate modifica în timpul execu iei programului. Construc ia lexicală dintre apostroafe poate fi: • un caracter dacă acesta este un simbol grafic cu excep ia caracterului \ (backslash) sau ’ care sunt tratate special de către compilator • un caracter \ urmat de un alt caracter sau literă caz în care caracterul are o semnifica ie specială (vezi tabelul de mai jos). Exemple Constantă Cod Cod Denumire Utilizare Caracter ASCII ASCII caracter zecimal octal ’\\’ 49 57 Backslash Pentru a putea scrie caracterul backslash ’\’’ 39 47 Apostrof Pentru a putea crea o constantă caracter cu valoarea apostrof ’\”’ 34 42 Ghilimele Pentru a putea crea o constantă caracter cu valoarea ghilimele ’a’ 97 141 a Litera a minusculă ’A’ 65 101 A Litera A majusculă ’0’ 48 60 0 Cifra 0 (zero) ’1’ 41 61 1 Cifra 1 (unu) ’\a’ 7 7 Bell Calculatorul generează un sunet ’\b’ 8 10 Backspace Un spa iu înapoi ’\t’ 9 11 HT Tabulator orizontal ’\n’ 10 12 LF Trecere la linie nouă (în C echivalent cu trecere la rând nou) ’\v’ 11 13 VT Tabulator vertical – foarte rar folosit ’\f’ 12 14 FF Salt la pagină nouă (la imprimantă) ’\r’ 13 15 CR Retur de car – revenire la începutul rândului curent ’\7’ 7 7 Bell Ca mai sus la Bell ’ \101’ 65 101 A Litera A majusculă ’ \377’ 255 377 ??? Cea mai mare valoare ASCII posibil de reprezentat nu se ştie caracterul reprezentat deoarece depinde de la un SO la altul ’ \401’ Eroare valoare imposibil de reprezentat (nu există în tabela ASCII ’ \182’ Eroare – e nevoie de cifre octale iar 8 nu e una dintre ele Constantă şir de caractere O succesiune de zero au mai multe caractere care sunt incluse între ghilimele formează o constantă şir de caractere sau mai pe scurt un şir de caractere.127]) ajungând şi în intervalul [128. care au fost deja definite.

De multe ori se doreşte gruparea mai multor date care au atât separat cât şi împreună semnifica ie. este obligatorie declararea acesteia. apoi în timpul execu iei programului elementele unui tablou se identifică prin tablou[indice]. 3. Variabilele globale vor putea fi utilizate în toate func iile ce compun programul. dar aceste amănunte vor fi discutate mai târziu. un exemplu cunoscut este acela al matricelor care sunt tablouri ce au două dimensiuni. double tablou[25].b. Exemple pentru defini ia: int prime[10]={1. identificarea zonei de memorie cu numele dat variabilei şi eventual ini ializarea variabilei (adică atribuirea unei valori ini iale implicite sau explicite variabilei).y. no iuni la care vom reveni mai târziu). Aceste tablouri pentru a fi controlate au nevoie de mai mul i indici. int prime[10]={1. Variabilele care sunt declarate în interiorul corpului unei func ii se numesc variabile locale. long int z. 11 . pentru defini ia char sir[20]=”Primul program C”. Spre deosebire de şirurile din matematică în programare şirurile sunt obligatoriu de dimensiune limitată iar pentru programele scrise în C sau alte limbaje compilate dimensiunea acestor tablouri trebuie să fie cunoscută în momentul declarării lor şi ea rămâne fixă pe toată durata execu iei programului. 19. 23} int primePeste100[]={101. cele mai importante tipuri de date complexe fiind tablourile şi structurile. Un tablou unidimensional este echivalentul în programare a unui şir din matematică. Specificarea clasei de memorie este op ionala. 23} prime[0] are valoarea 1 prime[1] are valoarea 2 prime[2] are valoarea 3 prime[3] are valoarea 5 ş. sir[0] are valoarea ’P’ sir[15] are valoarea ’C’ sir[16] are valoarea ’\0’ sau null În C se pot folosi şi construc ii mai ciudate ca de exemplu se poate folosi indicele pentru o constantă şir de caractere ca în exemplele de mai jos: Construc ia ”123456789”[0] este echivalentă cu ’1’ iar ”123456789”[9] este echivalentă cu ’\n’. Indicele unui tablou este expresia care apare între paranteze drepte după numele tabloului. Indicii tablourilor Pentru a ne referi la un element al unui tablou în C se folosesc indicii. 5. 13. Variabilele care folosesc tipuri de date predefinite sunt în general simple. Exemple de tablouri unidimensionale cu sau fără ini ializări: int x[10]. Efectul unei declara ii este crearea unei zone de memorie ca loca ie a variabilei.a. 13. 3. Exemple: double matrice [4] [5]. 19. 5. int g=7. 2.c. char ch. Variabile compuse. Un tablou este o mul ime ordonată de elemente de acelaşi tip la care ne putem referi folosind indici. Tablouri. variabile compuse – care memorează mai multe valori de o dată. float x. 7. astfel: [clasa_de_memorie]TIP_DE_DATE lista_variabile. Limbajul C oferă mai multe metode prin care se pot grupa datele. • lista_variabile con ine lista variabilelor de acel tip. practic tipul variabilei va indica şi dimensiunea de memorie alocată pentru variabila respectivă. • TIP_DE_DATE este orice tip predefinit sau derivat. Exemple: int a. defineşte o matrice cu 4 linii şi 5 coloane iar matrice [2] [4] ne indică elementul de pe linia 3 şi coloana 5 a matricei cu numele matrice. 109} Variabile simple Pentru a putea utiliza o variabila intr-un program C.• • variabile simple – care pot memora o singură valoare. de exemplu pentru matrici primul indice se foloseşte pentru a arăta liniile unei matrici iar coloanele sunt indicate de al doilea indice. despăr ite prin virgula. 11. 17. 11. Tablouri multidimensionale Este posibilă declararea şi folosirea unor tablouri care au două sau mai multe dimensiuni numite tablouri multidimensionale. 2. 103. iar cele declarate în afara oricărei func ii din program se numesc variabile globale. Dacă la definirea unui tablou valoarea dintre parantezele dreptunghiulare reprezintă numărul de elemente pe care le va avea un tablou. Observa ie: La declararea variabilei întregi g s-a realizat şi ini ializarea acesteia (adică stabilirea unei valori ini iale). iar variabilele locale doar în cadrul func iei în care au fost definite. 17. char sir[20]=”Primul program C”. unde: • clasa_de_memorie specifica locul unde se va aloca memorie pentru variabila şi durata sa de viata. 107. 7. unde tablou înseamnă numele tabloului iar indice al câtelea element din tablou (începând cu elementul 0 în limbajul C).

. (operator postfixat) Dacă E1. (dacă în urma unei evaluări de expresie este nevoie de calcularea unei expresii care returnează adevărat atunci de fapt valoarea calculată este 1(unu)). Dacă E1.. constante. motivul pentru care avem o varietate mare de operatori este acela că C a fost conceput ca un limbaj care sa permită folosirea cât mai bună a codului maşină (generat de program) şi a ob ine un program executabil cât mai rapid cu putin ă (cerin e foarte importante pentru componentele unui sistem de operare). atunci se ob ine o valoare numerica. % .Orice valoare numerică diferită de 0(zero) se consideră adevărată. atunci E1 op_ternar1 E2 op_ternar2 E3 este expresie. constante. C are un astfel de operator şi anume ?: unde operanzii sunt organiza i sub forma: operand ? operand : operand • ordinea de execu ie a opera iile • de la stânga la dreapta – o ordine normală şi obişnuită din matematică care se aplică la majoritatea • de la dreapta la stânga – o ordine care pare anormală şi neobişnuită dar destul de logică la o analiză mai atentă 12 Expresia poate fi definita astfel: Variabilele şi constantele sunt expresii Dacă E1 este expresie atunci op_unar E1 este expresie. 2 > 7 este fals deci este reprezentat prin valoarea 0. atunci E1 op_binar E2 este expresie. Printre altele un operand poate fi: • constantă • variabilă simplă • nume de tablou • nume de structură • numele unui tip de dată • numele unei func ii • un element al unei structuri fiecărui operand al unei expresii are două proprietă i interesante pentru a calcula o expresie şi anume o valoare prin care participă la calculul expresiei şi un tip prin care compilatorul determină tipul rezultat în urma calculului. (a) (b) (c) (d) (e) . . . (operator prefixat) Dacă E1 este expresie atunci E1 op_unar este expresie. / împăr ire. (f) Orice expresie corecta se ob ine prin aplicarea paşilor (a). dacă expresia con ine operatori logici şi rela ionali atunci se ob ine o valoare logica (adevărat sau fals). După cum se ştie. operanzi.scădere. func ii şi operatori.34 Evaluarea unei expresii = ob inerea unei valori în func ie de valorile operanzilor ce apar în expresie. În acest paragraf voi aminti câteva din categoriile de operatori ai limbajului C: Există foarte mul i operatori în C. Limbajul C este vestit pentru marea varietate de operatori pe care-i pune la dispozi ia programatorului rezultând şi o diversitate de expresii ce se pot forma pe baza acestora. E2 sunt expresii. Operand În C mai multe construc ii lexicale pot avea rol de operand. E3 sunt expresii. -765. o expresie este formata din variabile.Orice valoare numerică egală cu 0(zero) se consideră falsă. c && d || e && f. al ii sunt trata i diferit de alte limbaje de programare. primul fiind plasat în stânga operatorului iar celălalt operand în dreapta • operator ternar – are trei operanzi.Operatori. Exemple de expresii: 23. func ii şi operatori. Dacă expresia este numerica. Exemple: 1 < 3 este adevărat iar acest adevăr este reprezentat prin valoarea 1. Unii operatori sunt foarte rar găsi i în alte limbaje de programare. 1234.restul împăr irii întregi ++.(e) de un număr finit de ori. expresii O expresie constă din unul sau mai mul i operanzi lega i prin operatori. În acest paragraf voi aminti câteva din categoriile de operatori ai limbajului C: Operatorii aritmetici: + adunare. În C (sau C++) nu există de fapt tipul de date logice ci este valabilă următoarea constatare: . Operatori Operatorii constituie unul din conceptele cele mai importante şi mai interesante care stau la baza unui limbaj de programare. o expresie este formata din variabile. După cum se ştie. Limbajul C este vestit pentru marea varietate de operatori pe care-i pune la dispozi ia programatorului rezultând şi o diversitate de expresii ce se pot forma pe baza acestora. * produs. Dintre aceste moduri amintim: • după numărul de operanzi • operatori unari – au un singur operand Operatorul unar poate fi plasat în dreapta sau stânga operandului iar pentru diferite paranteze (care sunt considerate de c tot ca operatori) atât în stânga cât şi în dreapta operandului • operatori binari – au doi operanzi. -. Există mai multe moduri prin care putem organiza aceşti operatori.incrementare şi decrementare Operatori Operatorul reprezintă o opera ie care se aplica datelor.4+12/4-a*b+1. E2 .

y=5. Nu to i operatorii vor fi descrişi în acest capitol.* ->* Binar Pointer la membru Stânga Dreapta 6 */% Binar Operatori aritmetici Stânga Dreapta multiplicativi 7 +Binar Operatori aritmetici de Stânga Dreapta adunare 8 << >> Binar Operatori de deplasare Stânga Dreapta (eng. Binar Operatorul virgulă Stânga Dreapta Obs. y=2*y. -> ++ -. dacă ve i folosi alte limbaje uni dintre aceşti operatori pot diferi ca forma de cei prezenta i de aceea este indicată studierea documenta iilor pentru a vedea diferen ele de nota ie.~ ! sizeof new delete operatorul poate fi atât postfixat cât şi prefixat 3 *& Unar Indirectare şi referin ă Dreapta Stânga pentru (pointeri) +Unar Operator de semn unar Dreapta Stânga 4 (tip) Unar Operatorul de for are a Dreapta Stânga tipului (eng. Atribuirea se desfăşoară astfel: (a) Se evaluează expresia din partea dreapta a atribuirii. casting) 5 . Obs: Vechea valoare a variabilei se pierde în momentul efectuării unei opera ii de atribuire. la care se adaugă o unitate). Operatorii enumera i mai sus pot fi utiliza i în limbajul C şi C++. Se evaluează expresia i+1. OR) Stânga Dreapta pe bi i 14 && Binar Operatorul logic Şi (eng.prioritatea operatorilor • dacă doi operatori (sau mai mul i) operatori sunt folosi i natural este ca ordinea în care aceştia vor fi aplica i să fi semnificativă de exemplu pentru cazul 2+3*4 pot fi două ordini de efectuare a opera iilor astfel (2+3)*4=20 sau 2+(3*4)=14. (b) b.const ++ Unar Pentru ++ respectiv – Stânga Dreapta -. i=i+1. Se stochează în i valoarea 4. x=x-y. a doua atribuire este o absurditate însă. Fie următoarele atribuiri: i=3. Tabel cu operatorii specifici C++ Nivel Operator Tip Descriere ordine 1 :: Unar Operatorul scop folosit Stânga Dreapta pentru a identifica elemente ale unei clase 2 () [] . (b) Valoarea ob inută în urma evaluării se memorează în zona de memorie a variabilei cu numele specificat în partea stângă a atribuirii. XOR) pe bi i 13 | Binar Operatorul Sau (eng. x=x+y. AND) Stânga Dreapta pe bi i 12 ^ Binar Operatorul Sau exclusiv Stânga Dreapta (eng. Motivul este că unii dintre operatori sunt încă prea complica i pentru acest capitol dar vor fi descrişi în capitolele următoare sau se reperă la programarea obiectuală care nu face obiectul acestei căr i. În continuare vă voi prezenta un tabel în care vor apărea pentru fiecare dintre operatorii C toate aceste informa ii de care am vorbit mai sus. shift) 9 < > <= >= Binar Operatori rela ionali Stânga Dreapta 10 == != Binar Test de egalitate sau Stânga Dreapta inegalitate 11 & Binar Operatorul Şi (eng. iar rezultatul ob inut este 4 (vechea valoare a lui I. Ne punem întrebarea dacă a doua atribuie este corecta. Stânga Dreapta AND) 15 || Binar Operatorul logic Sau Stânga Dreapta (eng. Operatori aritmetici Operatorii aritmetici sunt cunoscu i din matematică şi de aceea ei vor fi prezenta i primii aceştia sunt: Nivel Operator Tip Descriere ordine 3 +Unar Operator de semn unar Dreapta Stânga 6 */% Binar Operatori aritmetici Stânga Dreapta multiplicativi 7 +Binar Operatori aritmetici de Stânga Dreapta adunare 18 . Binar Operatorul virgulă Stânga Dreapta În continuare voi prezenta operatorii nu în ordinea din tabel ci grupa i după felul opera iilor pe care le execută. din punct de vedere al programării este corecta şi se realizează astfel: (a) a. Din punct de vedere matematic. Exerci iul 1 : Ce valoare are variabila x după următoarea secven a de atribuiri: x=3. 3. OR) • 16 17 ?: Ternar Operatorul condi ional Dreapta Stânga = *= /= %= += -= >>= Binar Operatorii de atribuire Dreapta Stânga <<= &= ^= != 18 . Limbajul C++ defineşte o mul ime de al i operatori. În matematică (dar şi in limbajul C) dacă nu există paranteze atunci înmul irea va avea prioritate mai mare decât adunarea. Exerci iul 2: (Bacalaureat 1999) Se da următoarea secven a de atribuiri: 13 . care vor fi studia i la momentul oportun.

Pentru a se ob ine valoarea 3. Dacă valoarea ob inuta prin evaluarea expresiei din dreapta atribuirii este de alt tip decât tipul variabilei din stânga atunci se încearcă conversia tipului valorii la tipul variabilei. } Observa ie: Executând acest program se va afişa valoarea 2 şi nu valoarea 2. Exemplul 2: void main(void){ float a. vorbind despre reprezentarea algoritmilor prin scheme logice. a=a-b. Explica ia sta în modul în care se realizează conversiile de tip în cadrul atribuirilor./2. deci variabilei a i se va atribui valoarea 2.75 dar variabilei a i se va atribui partea întreaga a acestei valori. 14 . valoarea ob inuta este stocata în zona de memorie a variabilei. a=b-a. b=a+b. Atribuirea are următoarea sintaxa: variabila = expresie. (5. în func ie de tipul variabilei din stânga atribuirii */ } Observa ie: Executând programul de mai sus se vor ob ine valori diferite pentru variabilele a şi c. de opera ia de atribuire./2. Valoarea expresiei de atribuire este valoarea ob inuta prin evaluarea expresiei din partea dreapta a atribuirii. Semnifica ia este următoarea: Se cere convertirea valorii rezultate din evaluarea expresiei la o valoare de tipul specificat intre paranteze. cout<<a. împăr irea întreaga..: Operatori rela ionali: <.0) fie utilizam operatorul de conversie explicita ( ). Explica ia este următoarea: operatorul / realizează.b. 2.+9. Valoarea expresiei 3. În exemplul de mai sus vom înlocui atribuirea cu: a=(float) 5/2. cout<<”a=”<<a<<”\n”.a=10. c=3. Variabila c este de tip float (număr real). 3. este 3. deci nu va mai fi nevoie de conversia rezultatului evaluării expresiei la tipul variabilei.5 aşa cum ar fi fost de aşteptat./4.nega ie logica Operatorii logici şi rela ionali sunt implica i în formarea expresiilor cu valoare logica. valoarea rezultata în urma atribuirii este valoarea atribuita variabilei.sau logic ! . (x>-3) &&(x<3).> == egal <= mai mic sau egal >= mai mare sau egal != diferit Operatori logici: && . Exista doua modalită i de rezolvare a problemei: fie înlocuim expresia cu 5.=5. În limbajul C se considera ca atribuirea este un operator. Exerci iu: Fie următorul program. deşi expresia care apare în dreapta ambelor atribuiri este aceeaşi. caz în care se va afişa un mesaj de eroare în urma compilării. Exemplul 1 : Fie următoarea secven a de program: void main(void){ int a..75. a=5/2. float c. Operatori de atribuire. În sec iunea precedenta am amintit. 7/5+2<s-1. Spre exemplu: a<2./2. se evaluează expresia. Acest nou operator ( numit cast). care calculează media aritmetica a trei numere a./4. Observa ie: Atribuirea fiind un operator. cout<<”c=”<<c<<”\n” /* aceeaşi expresie are valori diferite./2. se utilizează astfel ( tip_de_date) expresie. deci vom ob ine catul împăr irii întregi dintre 5 şi 2.5). a=3. Nu întotdeauna conversia este posibila. b=4. atunci când operanzii sunt întregi.+9. realizându-se eventuale conversii de tip. iar pentru c se ob ine 3. !(a==b) sunt expresii cu valoare logica.c . Orice expresie trebuie să aibă. (a) Ce valori au variabilele a şi b ? (b) Ce efect au ultimele trei atribuiri ? Teme: Construi i schema logica pentru rezolvarea ecua iei de gradul al II-lea. adică 3. (rezultatul expresiei va fi de tip float./4. în urma evaluării sale. respectiv expresia din partea dreapta.şi logic || . o valoare (un rezultat). primele doua introduse de la tastatura. se considera ca operanzii sunt variabila din partea stânga. Modul de func ionare este următorul: 1.+9.

/=. În cazul preincrementării. %= Operatorii de atribuire compusa au fost introduşi pentru a fi utiliza i în locul atribuirilor de tipul: v=v+expresie. a+=++b. respectiv predecrementare.c. Exemplul 1: Cel mai simplu program este programul care nu realizează nici o prelucrare: void main (void) { } Exemplul 2: Să se afişeze pe ecran un mesaj. variabila va primi ca valoare 1+valoarea ini ială. În atribuirea a = ++i se realizează întâi preincrementarea. se pot utiliza operatorii de incrementare şi decrementare ++ şi --. Expresiile de mai sus se vor putea scrie: v++. cin>>a. cout<<”b=”<<b<<”\n”.i=3. b va primi valoarea lui a (4. float s. unde: • v . adică se modifica valoarea variabilei a doar după ce s-au efectuat celelalte opera ii din expresie. Exerci iu: Executa i programul de mai sus şi urmări i rezultatele care se ob in. cout<<”b=”<<b<<”\n”. în momentul acela) şi abia apoi se va micşora valoarea lui a cu o unitate. *=. cin>>b. folosindu-se operatorii logici ce ac ionează la nivel de bit. În cazul nostru. spunem ca se realizează o preincrementare. Citirea şi afişarea datelor. } Executa i acest program şi identifica i greşelile. cout<<”Media aritmetica este=”<<s. etc. Corecta i greşelile găsite. //postdecrementare cout<<”a=”<<a<<”\n”. s=(a+b+c)/3. 15 . c=a/2+b/3. dar despre aceştia vom vorbi intr-o sec iune viitoare. în urma căreia i va avea valoarea 4. a=++i. b=a--. Primele programe în C++ Pentru introducerea datelor prin intermediul tastaturii avem nevoie de func ia cin. -=. Folosirea operatorilor de atribuire compusă sporeşte lizibilitatea programului şi viteza de execu ie.b. Dacă preincrementarea apare intr-o expresie se realizează întâi aceasta opera ie şi abia apoi celelalte opera ii care mai apar în expresie (preincrementarea are prioritate mai mare).b. v=v*expresie. v=v-expresie. } Observa ie: Când apar expresii de tipul : ++variabila sau --variabila. sau v=v-1. Mai exista operatori de atribuire compusa. Tot atunci vom discuta şi despre atribuirea multipla. Dacă atribuirea este de forma: v=v+1. //atribuire compusa cout<<”a=”<<a<<”\n”. v -= expresie. Exemplul 3: Se da următorul program: void main(void){ int a. iar pentru afişarea valorilor sau mesajelor de func ia cout. şi abia apoi se realizează atribuirea (a va avea valoarea 4). etc. În expresia b=a — se realizează o postdecrementare. //preincrementare a lui i cout<<a.void main(void){ int a. respectiv v--.variabila • expresie-orice expresie corecta în limbajul C În locul acestor expresii se vor folosi: v+=expresie. operatori de atribuire compusa: +=.

12500 Vin …………34764 Suc…………. altfel semnalându-se eroare.h> void main(void){ int a. //variabila care va memora primul număr int b.h> void main(void){ cout<< "Acesta este primul program în C ". Atunci când elaboram programe ceva mai complexe este necesar ca. Executând programul de mai sus ve i observa modul de afişare al rezultatului. După scrierea unei comenzi (func ie / instruc iune) se pune . să decidem continuarea acestuia în func ie de o condi ie. În primul laborator am dat ca exemplu de algoritm rezolvarea ecua iei de gradul 1 (pseudocod şi schema logica).h> void main (void) { cout<< "Acesta este primul program in C!". cu următoarea sintaxă: 16 .10000 Expreso………6000 #include <iostream. cout<<"\n scris în prima ora de laborator ". precedate de //. cin >>b.34764\n”. cout <<”\t Suc…………………5000\n”. cout <<”\t Nes……………….. } Observa ii: • Caracterul "\n" are ca efect afişarea a ceea ce urmează pe linia următoare a ecranului (adică salt la rândul următor). } Observa ii: • Se folosesc trei variabile pentru a memora numerele şi suma acestora. //variabila care va memora al doilea număr int s. cin >> a. • Mesajul trebuie precedat de << (aceste semne trebuie în elese ca o direc ie a fluxului de date de la textul scris spre func ia care afişează textul pe ecran) Exemplul 4: Să se scrie un program pentru însumarea a doua numere. } Observa ii: S-a folosit caracterul \t pentru a se “începe” un nou paragraf. Exemplul 3: Reluăm exemplul precedent: #include <iostream. deoarece sunt caractere neafişabile pe ecran decât prin utilizarea unor simboluri (secven e de evitare). s=a+b. cout <<”\t Expreso……………6000\n”. cout<<"Suma "<<a<<"+"<<b<<"="<<c<<"\n". cout <<”\t Vin……………….#include <iostream. numele acesteia. • "cin >> a" determina citirea unei valori de la tastatura. } Observa ii: 1. Intr-o schema logica ni se permitea utilizarea unui bloc de decizie de următorul tip: NU C A B DA cu semnifica ia: dacă este adevărata condi ia se executa prelucrarea B.h> declara ca se va utiliza biblioteca de func ii cu numele "iostream.5000 Cafea Nes….. În limbajul C este utilizata instruc iunea if.. valoare ce va fi memorata în zona de memorie a variabilei "a".10000\n”.. • Dacă se afişează un mesaj. // memoreaza suma celor doua numere cout <<"Introduce i primul număr:". Linia #include <iostream. prelucrările con inute de aceasta fiind primele efectuate la executarea unui program. cout <<”Cafea:\n”. con inutul acestuia trebuie pus intre ghilimele. Prelucrările ce apar intr-o func ie trebuiesc scrise intre { şi } 4. Prin "int a" se declara folosirea unei variabile de tip întreg. cout <<"Introduce i al doilea număr:". Func ia main() este func ia principala a unui program C. după simbolurile <<. altfel se executa prelucrarea A. intr-un anumit punct al programului. cout <<”\t Bere………………12500\n”. • • Instruc iunea alternativa (if) Până acum am folosit ca exemple programe simple. Cel care introduce date trebuie să tasteze o valoare întreagă. din care face parte şi func ia de afişare cout. Exemplul 5: Scrie i un program care să afişeze următorul meniu: Băuturi Bere ………. Dacă se doreşte afişarea valorii unei variabile atunci se scrie. #include <iostream. având numele "a". 3. care con ineau doar func iile de intrare / ieşire şi operatorul de atribuire. 2.h".h> void main(void){ cout <<”Bauturi:\n”. pentru a facilita în elegerea textului sursa. Caracterele “\t” şi “\n” fac parte dintre caracterele numite caractere escape. În textul programului au fost introduse mici comentarii.

c. #include <iostream.h> void main(void){ int a. else max=c. instruc iune2 .if (expresie) instruc iune1. #include <iostream. if (a<=b) max=b. cout<<”\nc=”. cout<<”a=”.b.c. if (a<=b) if (c<=b) max=b.orice instruc iune corecta din limbajul C . } Observa ie: După cum se vede din exemplu.orice expresie valida în limbajul C • instruc iune1. cin>>c. else max=c.} unde: • expresie . Mod de func ionare: • se evaluează expresia • dacă expresia este ne nulă (conven ia pentru adevărat) se executa instruc iune1 • dacă expresia este nula (falsă) se executa instruc iune2 • se trece la următoarea instruc iune a programului Observa ie: alternativa else instruc iune2 poate să lipsească. Să se testeze dacă numerele date pot fi lungimile laturilor unui triunghi. cout<<”Maximul celor doua numere este=”<<max<<”\n”. cout<<”\nMaximul este=”<<max. int max.h> void main (void){ int a. } Exemplul 5: Scrie i un program care calculează maximul a 3 numere. cin>>b. 17 . A se observa şi modul cum a fost scris programul. Exemplul 4: Să se scrie un program pentru calcularea maximului a doua numere. cin>>b. [else instruc iune2. cout<<”\nb=”. else if (c<=a) max=a. cout<<”\nb=”. Exemplul 6: Se dau trei numere întregi a. cin>>a. cin>>a. instruc iune1 şi instruc iune2 pot fi de asemenea instruc iuni if. cout<<”a=”. else max=a. Spunem ca sunt instruc iuni if imbricate. astfel încât să se vadă clar cărei instruc iuni if ii apar ine fiecare else.b.b. int max.

Să luam ca exemplu algoritmul de calcul al sumei a 2 numere introduse de la tastatura. if (a!=0){ x=(float) -b/a. Instruc iunile ce descriu aceste prelucrări ciclice sunt compuse din doua păr i: • corpul ciclului. b. if ((a<b+c) && (b<a+c) && (c<a+b)) cout<<”Numerele pot fi lungimile laturilor unui triunghi !”. Exemplul 8: Rezolvarea ecua iei de gradul I. c sunt pozitive.h> void main(void) { int a. citim o valoare folosind variabila “a”. El consta în citirea valorilor pentru cele doua numere şi afişarea sumei acestora. format din prelucrările ce se doresc a fi realizate de mai multe ori.c. cout<<”a=”. Instruc iuni iterative Toate problemele prezentate până acum au putut fi rezolvate folosind numai func ii de citire / scriere.b. cin>>a. Exemplul 7. 18 . cin>>b. cout<<”\nx=”<<x. care să permită repetarea de un număr oarecare de ori a unor par i din algoritm. cin>>a. cout<<”\nb=”.#include <iostream. care să ne permită repetarea de n ori a următoarei secven e de opera ii: 1.r. cout<<”\nb=”. Acest exemplu este doar unul didactic. Este indicata aceasta scriere pentru ca sporeşte lizibilitatea programului. cout<<”\nc=”. } Observa ie: În cazul în care a este nenul avem de realizat doua opera ii: atribuirea valorii -b/a variabilei x şi afişarea valorii rădăcinii.c. float x. altfel algoritmul nu ar mai fi general). să zicem. cin>>b. Reluăm exemplul precedent cu inten ia de a folosi mai pu ine instruc iuni if. adunam valoarea citita la rezultatul par ial. dacă avem propozi iile p.h> void main (void){ int a. Nu vom putea folosi cate o variabila pentru fiecare număr introdus deoarece nu cunoaştem exact cate numere avem (n este introdus de utilizatorul programului.q. if (a<b+c) if (b<a+c) if c<a+b) cout<<” Numerele pot fi lungimile laturilor unui triunghi !”. cout<<”a=”. else cout<<”Numerele nu pot fi lungimile laturilor unui triunghi !”. Atunci când se realizează mai multe opera ii acestea trebuiesc incluse intre { şi }.h> void main (void) { int a.b.b. #include <iostream. 2500 de numere ar fi cam dificil să utilizam 2500 de variabile distincte. Nu era nevoie decât de doua variabile. cin>>a. atunci propozi ia p&&q&&r va fi adevărata dacă toate propozi iile componente sunt adevărate şi falsă dacă una dintre propozi iile componente este falsă. cele trei condi ii anterioare fiind conectate prin operatorul ŞI logic. else cout<<”Numerele nu pot fi lungimile laturilor unui triunghi !”. memorat în variabila “s”. cout<<”\nc=”. else cout <<”\n Ecua ia nu are solu ii”. cin>>b. } Observa ie: Am folosit o singura instruc iune if. După cum se ştie. } else if (b==0) cout<<”\n x apar ine lui R “. Cele mai multe dintre probleme vor necesita structuri de date mai complexe precum şi folosirea unor noi instruc iuni. cout<<”\na=”. 2. cin>>c. atribuiri şi instruc iunea de decizie (if). Problema noastră se poate rezolva simplu dacă utilizam o instruc iune iterativa (ciclica). else cout<<”Numerele nu pot fi lungimile laturilor unui triunghi !”. cout<<”\nb=”. #include <iostream. } Observa ie: Nu am mai verificat dacă a. cate una pentru fiecare număr. Chiar dacă s-ar şti ca avem. cin>>c. Generalizarea problemei pentru n numere va modifica substan ial algoritmul nostru. în practica ne întâlnindu-se prea des cazuri în care să fie nevoie de a suma doua numere. else cout<<”Numerele nu pot fi lungimile laturilor unui triunghi !”.

int i. int i. În consecin ă. #include <iostream. prelucrările din ciclu se executa atât timp cat condi ia este adevărata. se trece la următoarea instruc iune de după while. Reamintesc faptul ca în limbajul C++ nu exista un tip de date logic. valoare care scade cu o unitate după fiecare itera ie (postdecrementare) • condi ia devine falsă atunci când valoarea lui n devine zero.orice expresie cu valoare întreaga. Cu alte cuvinte. cout<<"\n Numărul de elemente=". programul se va executa la infinit. Dacă expresia este falsă de la început corpul ciclului nu se va executa deloc. astfel: • cicluri cu test ini ial (While şi For). while(i<=n){ cout<<"Elementul "<<i<<"este: ".h> void main() { float a. să determine schimbarea valorii de adevăr a condi iei. Instruc iunea While Instruc iunea while (“atât timp cat”) este o instruc iune iterativa cu test ini ial şi are următoarea sintaxa: while ( <condi ie>) instruc iune. int suma=0. } Observa ie: Se poate utiliza o scriere mai compacta. cin>>n. în func ie de momentul evaluării condi iei. În cazul în care este neglijat acest aspect. • cicluri cu test final (Do .orice instruc iune valida a limbajului.. Problema propusa în paragraful precedent se poate rezolva astfel: Exemplul 1 Suma a n numere introduse de utilizator 19 .h> void main() { int n. În finalul paragrafului o chestiune de terminologie: o execu ie a corpului instruc iunii poarta numele se itera ie. } Exemplul 2: Suma primelor n numere naturale. Mod de func ionare: • dacă expresia este adevărată se executa prelucrările din ciclu. } cout<<"Suma este: "<<suma. care elimina şi necesitatea utilizării variabilei i: while (n--) suma+=n. //se mai poate scrie suma+=a i++. i=1. Modul de execu ie este următorul: • valoarea condi iei este valoarea variabilei n.• condi ia. #include <iostream. • altfel. dar se utilizează conven ia ca orice valoare ne nula să fie considerata ca adevăr iar valoarea zero ca valoarea fals. permi ând încheierea executării instruc iunii ciclice şi trecerea la următoarele instruc iuni ale algoritmului. după efectuarea de un număr de ori a corpului instruc iunii. While). while(i<=n){ suma=suma+i. cin>>n. cout<<"n=".evaluarea condi iei se face la sfârşitul fiecărei itera ii. } cout<<"Suma este= "<<suma.n. i++. suma=suma+a. float suma=0. Condi ia trebuie să fie o expresie cu valoare logica. unde: <condi ie> . cin>>a. i=1. orice expresie cu valoare de tip întreg va putea fi utilizata drept condi ie intr-o instruc iune iterativa. Instruc iunile iterative pot fi clasificate. pe baza căreia se stabileşte dacă se vor mai executa prelucrările din ciclu (este obligatorie executarea prelucrărilor din corpul instruc iunii de un număr finit de ori).evaluarea condi iei se face înaintea fiecărei itera ii. instruc iune . Corpul ciclului sau condi ia trebuie să con ină acele opera ii care.

Ini ializarea lui i cu 1 se realizează o singura dată. instruc iune . Dezavantajul metodei este acela ca nu se pot memora toate valorile citite ci doar ultima (citind o valoare intr-o variabila. Parantezele pătrate semnifica faptul ca instruc iunea este op ionala. while este mai pu in frecventa (se foloseşte pentru acele prelucrări care trebuiesc executate cel pu in o dată). } cout<<”suma =”<<suma. Cele mai multe programe presupun prelucrări complexe asupra datelor de intrare. ){ cin>>a. while este o instruc iune iterativa cu test final şi are următoarea sintaxa: do instruc iune. } Observa ii: Variabila i este utilizata pe post de “contor” al instruc iunii for. unde: expresie1. suma+=a.” .h> void main(){ int i. • se evaluează condi ia: dacă aceasta este adevărata se reia execu ia. expresie2.n--.Instruc iunea do ... expresie2 să devină falsă. expresie3 . corpul instruc iunii se executa o singura dată. suma+=a. care are rolul esen ial de a determina ca. No iunea de tablou În laboratorul precedent explicam de ce nu putem să utilizam 2500 de variabile distincte atunci când dorim să însumam 2500 de numere. • expresie1 se evaluează o singura dată. care are următoarea sintaxa: for (expresie1. float a. nu numai pentru calcularea sumei.i<=n.condi ia de continuare a execu iei ciclului. i++. deci va fi nevoie să memoram şirul nostru de numere astfel încât să poată fi utilizat şi în alte prelucrări. urmata de adăugarea acesteia la suma par iala. …………………………. Mod de execu ie: • expresiile au următoarea semnifica ie generala: • expresie1 . • expresie2 . după un număr de itera ii. 20 . • Nu este obligatoriu ca valoarea lui i să se mărească de fiecare dată cu o unitate. numărând la a câta itera ie s-a ajuns. Exemplul 3: Reluăm exemplul 1 folosind instruc iunea for: #include <iostream. suma=0.. } …………………………… • Instruc iunea for Una dintre cele mai puternice instruc iuni iterative ale limbajului C (şi nu numai) este instruc iunea for. • Aceasta forma a instruc iunii for este cea mai utilizata. la început. do{ cin>>a.expresie de ini ializare. while Instruc iunea do . Rezolvarea propusa atunci se baza pe citirea repetata a cate unei valori.orice instruc iune a limbajului C++. • Execu ia instruc iunii for se încheie atunci când numărul de itera ii devine egal cu n.i++){ cin>>a. } while(i<=n). • expresie3 . while (<condi ie>) Mod de func ionare: • se executa corpul instruc iunii. • atât timp cat expresie2 este adevărata se executa corpul ciclului.expresie de actualizare. for(i=1. ob inem: …………………………. dar este obligatorie scrierea separatorului “. suma+=a. i <= n este condi ia de continuare a execu iei. În cazul în care condi ia este falsă de la început. Utilizarea instruc iunii do .. • de fiecare dată se evaluează expresia de actualizare. expresie2. expresie3) [instruc iune].expresii valide în C++. Exemplul de mai sus se poate rescrie astfel: …………………………… for( . Dacă rescriem exemplul 1 utilizând do . altfel se trece la următoarea instruc iune din program. Deosebirea esen ială fa ă de instruc iunea while este aceea ca expresia se evaluează după itera ie. vechea valoare a acesteia se pierde). n. folosind o variabila a. Un alt mod de a descrie execu ia acesteia este următorul: pentru i de la 1 la n se executa corpul instruc iunii. while. • Nu este obligatorie utilizarea tuturor celor trei expresii din for. cin>>n. i++ se efectuează după fiecare execu ie a ciclului (postincrementare).

al doilea.Pentru a rezolva astfel de situa ii s-a introdus în limbajele de programare no iunea de tablou. //variabila ce va memora minimul int i. #include <iostream. Vectorul este un şir de valori în care se cunoaşte precis care este primul. declara un vector ce con ine 30 de elemente de tip int. Un tablou poate fi definit astfel: tip_de_baza nume [dimensiune1] [dimensiune2] … [dimensiune_n]. cin>>n. 2.h> void main(){ int n. /* se defineşte o variabila de tip tablou cu maxim elemente. dacă se scrie: cin>>a[2]. Să se afle cate numere sunt pare şi cate impare. 21 . [dimensiune_i] = numărul de elemente pe dimensiunea i tabloul are dimensiune1*…*dimensiune_n elemente No iunea de tablou multidimensional poate fi în eleasă mai bine după parcurgerea no iunilor referitoare la vectori şi matrice.i++){ cout<<”a[“<<i<<”]=”. …. /*ini ializam minimul cu primul element din şir */ for(i=1. Reprezentarea vectorului a va fi următoarea: a[0] a[1] a[2] a[3] 3 7 2 9 Valoarea oricărui element al vectorului poate fi modificata fie printr-o atribuire. Exemplul 1: Să se calculeze minimul elementelor unui şir de n numere. deoarece fiecare element al tabloului poate fi “găsit” / “utilizat” cunoscând numărul sau de ordine. cout<<”n=”. a[2].i<n. Spunem ca tabloul este o variabila indexata. Exemplul 2: Se considera n numere întregi introduse de la tastatura. declara un vector cu 50 elemente reale. //contor în instruc iunea for 50 de Tablouri unidimensionale Declararea unui tablou unidimensional: tip_de_baza nume[dimensiune]. De asemenea. “Numerotarea” elementelor se face de la 0 la dimensiune-1. unde: tip_de_baza = tipul elementelor tabloului. fiecare element al şirului se poate utiliza ca şi cum ar fi o variabila de tip int independenta. n = numărul de dimensiuni al tabloului. a[29]. valoarea elementului va fi cea introdusa de utilizator de la tastatura. deci n va trebui sa fie mai mic decât 50 */ int min. elementele vectorului nu au o valoare bine definita. Prin tablou se în elege un număr de elemente de acelaşi tip.i++) if (a[i]<min) min=a[i]. fie prin introducerea unei valori (folosind func ia cin. Să presupunem ca utilizatorul introduce pentru n valoarea 4.i<n. /* se citesc elementele şirului */ for(i=0. deci valoarea unui element al vectorului poate fi modificata independent de celelalte elemente. stocate intro zona compacta de memorie. //afişare minim } După cum se poate observa din programul de mai sus. utilizând vectori. //numărul de elemente int a[50].ultimul element. cin>>a[i]. adică cele 30 de elemente ale primului tablou sunt: a[0]. a[1]. “Numărul de ordine” al unui element se numeşte indice. De exemplu: int a[30]. 7. Dacă vom introduce atribuirea a[2]=23. Tablourile ne permit memorarea unui număr mare de valori utilizând o singura variabila. valoarea elementului al treilea din vectorul a nu va mai fi 2 (vechea valoare) ci 23. de exemplu) de la tastatura. } // se calculează minimul min=a[0]. putem reprezenta grafic vectorul astfel: Să presupunem ca utilizatorul introduce valorile 3. cout<<”Minimul este=”<<min. numit tip de baza. float b[50]. unde dimensiune specifica numărul de elemente al vectorului.. …. 9 pentru cele patru elemente ale vectorului. Ini ial.

impare.h> # include <string. dacă utilizatorul introduce cuvântul salariu.j<n. dacă acesta se împarte exact la doi. Func ia poate fi utilizata doar dacă a fost inclus fişierul header string. /* se citesc elementele şirului */ for(i=0. else impare++. //luam fiecare element din v şi testam dacă acesta este sau nu par for(j=0. cin>>v[i]. cout<<”Am gasit “<<vocale<<” vocale. impare int j.#include <iostream. clrscr().j<strlen(c). fişier ce con ine func iile ce ac ionează asupra şirurilor de caractere. #include <iostream.h> #include <conio. //citim numărul de elemente cout<<”n=”. impare=0. cin>>c. care are ca rezultat numărul de caractere al şirului dat ca parametru.h. 22 . De exemplu. cin>>n. Exemplul 4: Să se citească un cuvânt şi să se găsească numărul de vocale pe care le con ine. } //ini ializam variabilele pare=0. numit şi modul aritmetic. // numărul vocalelor int j. Acest mod de declarare ne permite să lucrăm cu oricare dintre caracterele ce formează cuvântul.”. //variabila contor pentru for clrscr(). În caz contrar. şi vom ob ine cuvântul salarii. } În programul de mai sus verificam.h> void main(){ char cuvant[30].h> void main() { int n. clrscr(). vectorul nostru de caractere arata cam aşa: Dacă dorim să modificam pu in cuvântul putem scrie: cuvant[6]=’i’. caz în care am mai descoperit un element par. } Observa i cu aten ie cum am declarat variabila ce va memora cuvântul: folosim un vector cu elemente de tip caracter. Exemplul 3: Să se introducă de la tastatura un cuvânt şi să se afişeze. //căutam vocalele for(j=0. care are ca rezultat restul împăr irii lui v[j] la 2.// memorează cuvântului int vocale. numărul elementelor impare se măreşte cu unu. cin>>cuvant.i++) { cout<<”v[“<<i<<”]=”. cout<<”Introduceti cuvantul:”. //numărul de elemente int v[30].j++) if (v[j] % 2 = =0) pare++. cout<<”Cuvantul introdus este:”<<cuvant. Am utilizat operatorul % .h> #include <conio. vocale=0. //afişam rezultatul cout<<”Am găsit “<<pare<<” numere pare şi “<<impare. // memorează nr. elementelor pare.h> #include <conio.i<n.h> void main(){ char c[30]. cout<<”Introduceti cuvantul:”. //vector maxim 30 întregi int pare. } • Observa ii: Am utilizat func ia strlen.j++) if ( c[j]==’a’ || c[j]==’e’ || c[j]==’i’ || c[j]==’o’ || c[j]==’u’) vocale++. #include <iostream. pentru fiecare element.

j++. i . int gasit. Exemplul 6. } if(gasit) cout<<”Elementul apar ine şirului dat !”. Exemplul 7.h> void main(){ int v[25]. cin>>v[j]. Un element poate fi specificat prin a[i][j]. fie am găsit un element egal cu x. else cout<<”Elementul nu apar ine şirului !”. //variabila logica ce indica dacă x apar ine lui v clrscr(). cin>>v[j].h> #include <conio. Mai multe despre şirurile de caractere vom spune după capitolul dedicat pointerilor. } //se citeşte elementul x cout<<”x=”. } //sortarea crescătoare a şirului v for(j=0. int n.j++) for(k=j+1. k<n. /* se citesc elementele şirului */ for(j=0. Condi ia de mai sus devine falsă în doua cazuri: fie am epuizat elementele şirului (j a ajuns egal cu n). cin>>n.j<n.h> void main(){ double v[40].h> #include <conio. (sortare) Se considera un şir cu n elemente reale. o. } Tablouri bidimensionale (matrice) Pe lângă vectori. v[j]=v[k]. Să se aranjeze elementele în ordine crescătoare utilizând acelaşi vector. Să se verifice dacă numărul x face parte din şirul considerat. int j. După executarea ciclului while testam dacă variabila găsit este ne nula (adevăr).k++) cout<<v[k]<<”\t”. trebuie să precizam linia şi coloana pe care se afla acesta. numit de cele mai multe ori matrice.k++) if (v[j]>v[k]){ //interschimbăm valorile v[j] şi v[k] temp=v[j]. Exemplul 5 (Căutare secven iala) Se considera un şir de n elemente întregi şi un număr întreg x. Dacă m = n atunci matricea se numeşte matrice pătrata de ordin n. O matrice cu m linii şi n coloane va avea m * n elemente.j<n-1. cin>>x. În cazul vectorilor citeam o valoare reprezentând numărul de elemente.numărul maxim de coloane. Să se citească elementele unei matrice şi să se afişeze. int j. //căutam x în şirul v while( (j<n)&&(!gasit)){ if (v[j]==x) gasit=1.reprezentând linia şi j . int n. e. for(j=0. condi ia de efectuare a ciclului fiind (j<n) && (!gasit). cel mai utilizat tip de tablou de numere este tabloul bidimensional. gasit=0. v[k]=temp.j<n. u.numărul maxim de linii şi o valoare n . j=0. int x.j++){ cout<<”v[“<<j<<”]=”. //tablou cu 3 linii şi 2 coloane de elemente întregi Pentru a putea avea acces la valoarea unui element al matricei. //citim numărul de elemente cout<<”n=”. 23 . } Am utilizat instruc iunea while. Corpul instruc iunii while se va executa atât timp cat nu s-a ajuns la sfârşitul şirului şi elementul x nu a fost găsit în v. cout<<”n=”.• “Mecanismul “algoritmului este următorul: se ia cate un caracter din şirul introdus şi se verifica dacă elementul respectiv con ine unul dintre caracterele a. Pentru matrice vom citi o valoare m .k<n.j++){ cout<<”v[“<<j<<”]=”. caz în care x apar ine lui v. #include <iostream. De fiecare dată când condi ia este adevărata se incrementează numărul de vocale. //tablou cu 10 linii şi 5 coloane de elemente reale int a[3][2]. #include <iostream. altfel x nu apar ine şirului. i. k.coloana. Declararea unei matrice se face astfel: tip_de_baza nume[dimensiune_1][dimensiune_2]. } //afişarea valorilor sortate crescător for(k=0. Exemplu: double a[10][5]. cin>>n.

b[20][20]. cin>>n. Declararea variabilelor de acest tip se poate face oriunde în programul în care apare defini ia.j<n. } } Exemplul 8. //calculam matricea suma for(i=0.i++){ for(j=0. Numele noului tip este matrice. Fie programul următor: 24 .i++) for(j=0. //contoare pentru for //citim numărul de linii şi coloane cout<<”Numărul de linii:”. fără să mai folosim variabila x.j++) c[i][j]=a[i][j]+b[i][j].i++) for(j=0. matrice a. j ia toate valorile intre 0 şi n-1.j<n. cout<<”\n”. Am definit o variabila de tip întreg x şi o variabila pointer. n şi cele doua matrici a şi b ………………………………………………. Exemplul 1. care poate con ine adresa unei variabile de tip întreg. cout<<”Numărul de coloane:”. La prima vedere. Se dau doua matrice cu m linii şi n coloane. j. deci indirect. Obiectul a cărei adresa este re inuta de pointer poate fi: variabila func ie Fie următorul exemplu: int x. Dacă definim mai multe tipuri se va folosi typedef pentru fiecare defini ie. Să se calculeze matricea suma. deci se parcurge linia i.#include <iostream. cin>>a[i][j]. O prima defini ie poate fi următoarea: Pointerul este o variabila ce con ine adresa unui obiect. j.n. putem declara un tip ale cărui elemente să fie matrice: typedef int matrice[20][20]. Pointerul va avea ca valoare adresa de memorie alocata variabilei x (vezi laboratorul nr. // linii.. defini ia variabilei). } //afişarea elementelor matricei for(i=0.i<m. ………………………………………………. b. int m. Simbolul * ce apare În stânga variabilei px arata ca px este o variabila pointer. ………………………………………………. //se citesc dimensiunile m. Prin atribuirea px=&x. Definirea unui tip de date se poate face numai prin utilizarea cuvântului cheie typedef înaintea declara iei. Pentru fiecare valoare a lui i. No iunea de pointer Pointerii au fost introduşi în limbajele de programare pentru a putea rezolva mai eficient anumite probleme sau pentru a da mai multa claritate anumitor programe. Atunci când lucrăm cu matrice avem nevoie de doi indici: i pentru a parcurge liniile matricei şi j pentru a parcurge coloanele acesteia. Pentru mai multa claritate. c[20][20].1.i<m. n. Operatorul unar & este utilizat pentru a se ob ine adresa variabilei x (operator unar = are un singur operand) Acum putem să lucrăm cu con inutul variabilei x (adică cu valoarea acesteia) prin intermediul pointerului px. aceasta modalitate de lucru poate părea dificila şi nu tocmai utila. În ultimul exemplu am utilizat trei matrice. //matrice cu elemente întregi int m. //se citesc elementele matricei for(i=0. Necesitatea utilizării pointerilor va apare cu mai multa claritate în sec iunea dedicata şirurilor de caractere şi func iilor.i<m. Am definit un tip de date (tip de date definit de utilizator) ale cărui elemente sunt matrice cu maxim 20 de linii şi coloane cu elemente întregi. cin>>m.h> void main(){ int a[20][20].h> #include <conio..j++){ cout<<”a[“<<i<<”][“<<j<<”]=”.j<n. int a[20][20]. int *px.j++) cout<<a[i]][j]<<”\t”. int i. respectiv coloane int i. //se afişează matricea c ………………………………………………. c.

int *px. } În programul de mai sus am introdus valorile variabilelor întregi x şi y. px=&x. Atribuirea *px=y. După aceasta atribuire. Fireşte ca era mai simplu să folosim atribuirea x=y. cin>>y.y. care este un vector cu maxim 20 elemente întregi şi pa un pointer la o variabila de tip întreg. adresa la care se afla valoarea acesteia (valoare dobândita prin utilizarea func iei cin). Pentru tabloul a vor fi aloca i 2*20=40Byte consecutivi în memorie adică. cin>>x. cout<<"y=". Prin *px se în elege valoarea aflata în zona de memorie a cărei adresa este memorata în pointerul px. y. cout<<"Suma este: "<<*pz. adică pa pointează la începutul vectorului a. Exemplul 2. pz=&z. pointerul pa con ine adresa primului element al vectorului. Operatorul unar * este folosit sub forma *variabila_pointer. În aceasta sec iune vom discuta despre legătura dintre pointeri şi vectori (tablouri unidimensionale). cout<<"x=". Valoarea afişată va fi chiar valoarea introdusa pentru x deoarece. px=&x. cin>>y. va modifica valoarea care se afla la adresa memorata de px. Să se calculeze suma a doua numere reale folosind pointeri. pentru a[19] ultimii 2 Byte din cei 40 aloca i.…. prin px avem acces la adresa variabilei x. exista o foarte strânsa legătura intre pointeri şi tablouri. insa exemplul este pur didactic. pentru a[1] următorii 2Byte. py=&y. Astfel va fi modificata chiar valoarea pe care o are variabila x. *pz=*px+*py. Să analizam atent linia: cout<<"x are valoarea "<<*px. #include <iostream. Am declarat o variabila a . valoare care va fi valoarea introdusa de utilizator pentru variabila y. vezi curs Bazele Informaticii). care are acelaşi efect şi ne scuteşte de de-a mai folosi pointeri. Fie următoarele declara ii: int a[20]. double *px. o valoare int are nevoie de 16 bi i pentru a fi memorata. pentru primul element a[0] sunt aloca i primii 2Byte. În concluzie.#include <iostream. Orice program în care apar tablouri poate fi modificat astfel încât să folosească pointeri în locul tablourilor. înainte de afişare. cin>>x. iar *pa va con ine valoarea sa. am definit un pointer la variabila x şi am atribuit acestuia adresa de memorie alocat variabilei x. După cum se ştie. În compara ia: 25 . cout<<"\nx a devenit "<<x. atunci pa va referi elementul al 4-lea din vectorul a. adică 2 Byte (o variabila int poate retine numere întregi intre -32768 şi 32767. *py. valoarea acestei expresii fiind valoarea care se găseşte în memorie la adresa memorata de pointerul ce apare ca operand. *px=y. Opera iile care se pot realiza cu pointeri sunt: • compara ia • adunarea unui pointer cu un întreg • scăderea unui întreg dintr-un pointer Doi pointeri pot fi compara i folosind operatori rela ionali. Fie atribuirea: pa=&a[0]. iar prin *px la valoarea variabilei x. pointerul px a primit ca valoare adresa variabilei x. Dacă scriem pa=&a[3]. cout<<"x are valoarea "<<*px. Variabilele pointer pot fi încadrate ca fiind de tip referin a. Vom spune ca un pointer “refera” indirect un obiect sau ca “pointează”(arata) la obiectul respectiv. z.h> void main(){ double x.h> void main(){ int x. *pz. } Pointeri şi tablouri În limbajul C. int *pa. astfel ca pointerii şi tablourile sunt tratate la fel.

utilizarea unei singure func ii duce la un program greu de în eles şi depanat. În matematica. int *pa. } } Prima pate a programului nu con ine elemente noi. cin>>a[i].i++){ cout<<"Elementul"<<i<<"=". f). Dacă prelucrările ce compun programul sunt foarte complexe. #include <iostream. • aduna pointerul pa cu 1 Incrementarea pointerului pa are ca efect modificarea adresei memorate în pa. Se poate compara un pointer cu valoarea NULL (sau 0). Urmările pot fi imprevizibile. func ia era definita ca fiind tripletul (A. cum se va vedea şi în exemplul de mai jos. Exemplul 3. for(i=0. de la blocarea programului până la blocarea sau închiderea calculatorului !!! No iunea de func ie. Să se calculeze aria a n triunghiuri.i<n. Func ia main (“programul principal”) nu va mai fi de mare întindere. prin care fiecărui element din domeniul de defini ie i se asociază un unic element din codomeniu. orice program trebuie să con ină obligatoriu o func ie numita main. pa++. unde: A . B.lege.n. Dacă vom introduce pentru n o valoare mai mare decât 20 (numărul maxim de elemente ale vectorului.codomeniul sau domeniul de valori. Pentru rezolvarea fiecărei sub probleme se poate utiliza cate o func ie separata. În informatica. dacă se cunosc lungimile laturilor acestora. Un pointer are valoarea NULL (valoare nedefinita) dacă nu refera nici un obiect. În acest caz este bine ca problema de rezolvat să fie împăr ita în sub probleme prin a căror combinare să se ob ină rezolvarea problemei ini iale. Adunarea unui pointer cu un întreg este definita numai atunci când pointerul refera un tablou (un element al tabloului). În limbajul C.domeniul de defini ie. Noua adresa este adresa zonei de memorie corespunzătoare elementului următor. Observam ca mărirea pointerului cu o unitate înseamnă de fapt trecerea la următorul element din vector. f . cout<<"Numărul de elemente= ".if(p1==p2) cout<<”Adrese identice”. Mai întâi ini ializam pointerul pa cu valoarea primului element al vectorului a. Să se citească elementele unui vector şi să se afişeze acestea utilizând pointeri.i<n. cin>>n. se verifica dacă adresa memorata de p1 este aceeaşi cu adresa re inuta de p2. conven ie.i++){ cout<<*pa<<"\n". unde p1 şi p2 sunt pointeri de acelaşi tip. else cout<<”Adrese diferite”. int i. B . Ciclul for con ine următoarele prelucrări: • afişează valoarea aflata la adresa indicata de pointer. Decizia de a folosi o func ie poate fi luata şi în cazul în care anumite prelucrări trebuiesc realizate de mai multe ori. aşa cum reiese din declara ie) atunci pointerul pa va depăşi zona de memorie alocata vectorului şi va referi o adresa la care se pot afla date importante pentru program. 26 . o adresa cu 2Byte mai mare decât precedenta. } //afişarea vectorului folosind pointeri pa=&a[0]. for(i=0. doar a doua parte meritând aten ie. Scăderea este definita în acelaşi caz. Exemplul 1. orice limbaj de programare furnizând facilită i de lucru cu func ii. no iunea de func ie diferă pu in de modul matematic de abordare. ea con inând doar apeluri către func iile deja definite.h> void main(){ int a[20]. Structura şi definirea func iilor No iunea de func ie este o no iune de mare importanta în informatica.

b. cout<<"c=". s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)). Orice func ie care are drept codomeniu un tip diferit de tipul void trebuie să con ină în corpul func iei o instruc iune return expresie.b. O func ie poate să aibă drept codomeniu orice tip predefinit scalar (întreg. b. b. int i. cin>>c. p=(float)(a+b+c)/2. for(i=1. c • evaluarea func iei înseamnă executarea prelucrărilor din func ie pentru valorile parametrilor formali a. • valoarea este memorata în zona de memorie a variabilei S. cout<<"Numărul de triunghiuri= ".h> float aria(int a. S=aria(a.n.c).#include <iostream. pentru fiecare parametru formal se specifica tipul. • corpul func iei: { float p. care calculează aria triunghiului cu lungimile laturilor a. Instruc iunea for va repeta de n ori (pentru fiecare triunghi) următoarele prelucrări: • se citesc valori pentru variabilele a.numele nu poate fi identic cu un cuvânt cheie • lista parametrilor formali . • se evaluează expresia din dreapta atribuirii. } } Programul trebuie să calculeze aria a n triunghiuri. caracter sau real).s. sunt semi perimetrul p şi aria s. • numele func iei: . int b. care se poate include în program prin 27 . expresie ce consta din apelul func iei aria pentru valorile a. } Corpul func iei con ine declara iile variabilelor utilizate în func ie şi prelucrările realizate de func ie. în iostream. c (parametrii formali nu se declara în corpul func iei) şi nici nu citim valori pentru ele în cadrul func iei.h> #include <math.i++){ cout<<"a=".h şi alloc. s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)). cin>>n. float S. cout<<"Aria triunghiului "<<i<< " este "<<S<<"\n". De exemplu. cin>>b. • se afişează valoarea ariei triunghiului curent.h> #include <conio. care apare în return. p=(float)(a+b+c)/2. cin>>a.h avem func iile de lucru cu şiruri de caractere.rezultatul func iei va fi o valoare de tipul declarat. return s. precum şi pointeri la orice tip. Nu declaram variabilele a. Modul de utilizare al func iei aria este interesant.i<=n. c prin formula lui Heron. int c) care con ine următoarele elemente: • tipul rezultatului func iei (codomeniul) . i=1. b.variabilele de care depinde calcularea rezultatului (“argumentele func iei”).h func ii pentru introducerea şi afişarea datelor.c). Am definit func ia aria.h sunt grupate func iile matematice. return s. Variabilele utilizate în func ia aria. c • valoarea întoarsa de func ie este valoarea variabilei s. . deci calculul ariei trebuie realizat de n ori. are următorul efect.c. int b. Atribuirea: S=aria(a.b. în func ie de utilitatea lor. În programul principal (func ia main) se citeşte numărul de triunghiuri n. tip compus (uniune sau structura).b. unde expresie este orice expresie corecta în C cu valoare de tipul declarat pentru codomeniu. Func iile pot fi clasificate astfel: • func ii predefinite = func ii deja definite de autorii mediului de programare C şi grupate. numite şi variabile locale. cout<<"b=". Instruc iunea return este utilizata pentru a semnala faptul ca valoarea func iei este valoarea expresiei. Programatorul poate să strângă func iile definite de el intr-un fişier header propriu. în malloc. în string. } void main(){ int a. Tipul void înseamnă ca func ia nu returnează nici o valoare. • se calculează aria triunghiului pentru valorile date. int c){ float p.h func ii pentru alocarea memoriei… • func ii definite de utilizator = func ii scrise de creatorul unui program pentru acele prelucrări pentru care nu exista func ii predefinite (caz destul de frecvent). în biblioteci numite fişiere header. b.s. c care reprezintă lungimile laturilor triunghiului curent. în biblioteca math. Structura func iei este următoarea: antet: float aria(int a.

5 şi apoi pentru 2. trebuie să precizam. Scrie i o func ie care să afişeze un mesaj. Din moment ce func ia nu întoarce vreo valoare. valorile parametrilor pentru care se realizează apelul (parametri actuali). } Apelul func iei poate fi: mesaj("Trăiască pacea şi bunăstarea poporului chinez !!!”). Func ia poate fi apelata prin asterisc(10). #include <iostream. Apelul func iilor şi transferul parametrilor Orice apari ie a numelui func iei înso ită de un număr de valori egal cu numărul parametrilor formali se numeşte apel al func iei. exact ca şi pentru func ia pre definită clrscr( ). în scopul modificării valorii acesteia astfel încât modificarea să fie disponibila în func ia apelanta. 6.6).h> int este_prim(int n){ int j. Dacă am dori ca func ia să afişeze un mesaj dat. Să se scrie o func ie care afişează pe ecran un număr dat de asteriscuri. if(este_prim(număr)!=0) cout<<”Numărul este prim !”. iar parametrul actual (4. deci codomeniul va fi tipul void.6. } Exerci iul 1: Folosi i func ia este_prim pentru a afişa toate numerele prime mai mici decât un număr întreg dat.h”. Exemplul 5.#include “nume_fisier.5)2*aria(2. ob inem: void mesaj(char s[80]){ cout<<s. în programul de mai sus. 5). Func ia nu întoarce nici o valoare. pe lângă numele acesteia. Pentru a putea apela o func ie. Dacă se doreşte transmiterea ca parametru a unei variabile. } void main(){ int număr. Scrie i o func ie care stabileşte dacă un număr este prim.5). else cout<<”Numărul nu este prim !”. care are ca efect afişarea a 10 asteriscuri. Apelul func iei se va face prin: mesaj(). Func ia în care apare un apel al altei func ii se numeşte func ie apelanta. De exemplu. 5. Exemplul 4. nu se va mai utiliza return. evaluarea expresiei ar începe cu executarea func iei aria pentru valorile 3. return este.56) este de tip double (incompatibilitate de tip). Aceste aspecte sunt tratate în următoarele exemple. for(j=1. Exemplul 2. deoarece primul parametru formal din defini ia func iei este definit ca de tip int. avem de-a face cu un parametru formal referin a (se realizează printr-o variabila de tip pointer). 4.j*j<=n. cout<<”Introduceti numărul=”. 4.4. //presupunem ca numărul este prim for(j=3. Numărul parametrilor actuali dintr-un apel de func ie trebuie să fie acelaşi cu numărul parametrilor formali din defini ia func iei apelate şi să corespunda ca tip. void asterisc(int nr){ int j. Exemplul 3. void mesaj( ){ cout<<”Trăiască Reforma !!!”. 6. De asemenea. nu puteam apela func ia aria ca s = aria(4. aceşti parametrii se numesc parametri valoare. Scrie i o func ie care să citească un vector de numere întregi. după ce se ob in rezultatele celor doua apeluri ale func iei se realizează evaluarea celorlalte operatori (înmul irile şi apoi scăderea). ci pot fi expresii. Parametrii sunt de doua tipuri: parametri formali: valoare referin a (pointer) parametri efectivi (actuali) Parametrii sunt utiliza i pentru a putea transmite din func ia apelanta valorile necesare prelucrărilor efectuate de func ia apelata. Atunci când parametrii formali sunt utiliza i doar pentru a transmite valori în func ia apelata. este=1. int este. } Func ia mesaj nu întoarce nici o valoare şi nici nu con ine parametrii formali (nu exista valori care să fie necesare execu iei func iei). cin>>număr. nu toate func iile întorc o valoare.4. un întreg nr reprezentând numărul de asteriscuri ce trebuie afişate. Observa i ca nu este obligatoriu ca parametrii din apel să fie variabile. Puteam apela func ia şi în modul următor: cout<<aria(3.56. } Func ia are un singur parametru formal. Dacă func ia noastră ar apărea intr-o expresie ca 23*aria(3. 5.j++) if(n%j==0) este=0. Nu este obligatoriu să existe parametrii formali intr-o func ie dacă nu este nevoie. deoarece nu este necesar (n-are sens să întoarcem vreo valoare). Aceasta instruc iune are ca efect afişarea ariei triunghiului cu laturile de lungimi 3.j++) cout<<”* ”.j<=nr. 28 .

k.k++) s=s+a[k].h> int cmmdc(int m.k++) c[j][k]=a[j][k]+b[j][k].a doua matrice c . int suma(int a[40]. } void main(){ int a. int apartine. Modifica i func ia din exemplul 7 astfel încât să poată ridica pe a şi la puteri negative.n). Exerci iul 8: Folosi i func ia de mai sus în programul de la exerci iul precedent. Scrie i o func ie care calculează suma elementelor dintr-un vector. Exemplul 11.void citeste(int a[30].j<m. int s. int n) { int k. cin>>a. cout<<"Al doilea număr=". return apartine. int n) { int k. m=n. Scrie i o func ie care calculează ax. int n){ int r. citeste(a. int cauta(int v[50].k<=x. cout<<"Primul număr=". cout<<”n=”. s=0. for(k=0. for(k=0. Func ia main poate să arate astfel: void main (){ int b[30]. k++) cin>>a[k].matricea suma (rezultatul sumei) 29 .k<n. Exemplul 9. //variabile contor în for for(j=0. int n){ int k. cin>>b. } Exerci iul 6: Scrie i o func ie pentru afişarea elementelor unui vector şi adăuga i-o exemplului precedent. int x) { int k. #include <iostream. } Parametrii de care depinde rezolvarea sarcinii sunt: a . //retine puterea p=1.k<n. for(k=1. int n){ int j. //se presupune ca x nu este element în v for(k=0.k<n. void suma_mat(int a[20][20]. return p. cout<<cmmdc(a. } Exerci iul 10. unde a real şi x întreg pozitiv. } Func ia are doi parametri: variabila de tip vector care va retine numerele citite şi variabila n. } Este necesar să introducem ca parametru şi numărul de elemente din vector n. Scrie i o func ie pentru a calcula cel mai mare divizor comun a 2 numere întregi folosind algoritmul lui Euclid.b.k++) if(v[k]==x) apartine=1. do{ r=m%n. int m.prima matrice b . }while(r!=0). int n.k<n. Să se scrie o func ie care realizează suma a doua matrice cu m linii şi n coloane.b). n=r. apartine=0. float putere(float a. cin>>n. return s.j++) for(k=0. } Exemplul 12 Să se scrie o func ie care verifica dacă un întreg x apar ine unui vector v.k++) p=p*a. int c[20][20]. Exemplul 7. care ne spune cate elemente trebuiesc citite. int b[20][20]. int p. } Exemplul 13. return m.

insa lucrurile stau tocmai pe dos. Să se scrie func ia main corespunzătoare func iei de mai sus. 30 . Să se scrie o func ie care interschimbă valorile a doua variabile întregi. &b). Dacă introducem valorile 5 pentru a şi 7 pentru b. în func ia main nu va fi sesizabila schimbarea realizata în func ia schimba). programul ar trebui să schimbe intre ele valorile celor doua variabile (a trebuie să devină 7. cin>>b. iar b să devină 5).numărul de linii n . } Singura schimbare din func ia main este apelul func iei. Programul de mai sus nu va realiza acest lucru. Să luam următorul exemplu: Exemplul 14. cin>>a. x=y. O situa ie interesanta apare atunci când vrem ca variabilele ce apar ca parametri formali să poată fi modificate în cadrul func iei. deci tablourile care apar ca parametrii formali se considera parametri referin a. precum şi func ii pentru citirea şi afişarea unei matrice. cout<<a. } void main(){ int a. Varianta corecta este următoarea: void schimba(int *x.numărul de coloane Exerci iul 5. Varianta următoare este greşita: void schimba(int x. tablourile sunt tratate exact ca şi pointerii. după cum şti i. } La prima vedere func ia pare corecta. chiar dacă se modifica valoarea lor în cadrul func iei aceste modificări nu vor avea efect în func ia apelanta (în cazul nostru. temp=*x. int y){ int temp. dar parametrul formal este corect? Răspunsul este afirmativ deoarece. deci orice modificare a con inutului zonelor de memorie alocate variabilelor x şi y va fi resim ită şi în func ia main. temp=x. cout<<b. schimba(a. y=temp. atunci când parametri formali sunt parametri valoare. int *y){ int temp. deci valoarea elementelor lui c este modificata în cadrul func iei. Parametrul formal c este o matrice calculata ca suma matricelor a şi b. b. Explica ia corectitudinii acestei variante este aceea ca se lucrează cu adresele variabilelor. *y=temp. Explica ia este ca. Problema se poate rezolva dacă parametrii din func ia schimba vor fi parametri referin a (pointeri). care devine schimba(&a. *x=*y.m . Parcurge i din nou exemplul 10 şi privi i cu aten ie antetul func iei suma_mat. modificările fiind disponibile în func ia apelanta.b).

ca în declara ia: Line line. apar confuzii atunci când un astfel de nume este folosit împreună cu operatorul de nega ie logică. Ar fi bine ca variabilele cu domeniu mare de vizibilitate să aibă nume mai lungi.. SEMAFOR_ROSU. recomandabil în format Camel Case (la început cu literă mică. isOpen NU: isNotSet. Ar fi bine ca denumirile listelor de obiecte să con ină sufixul List. StudentBursier Numele compuse reprezentând variabile ar fi bine să înceapă cu literă mică şi să con ină litere mari la începutul fiecărui cuvânt component. Practică generalizată în comunitatea programatorilor C++ şi par ial impusă în Java. contor. Conven ii specifice de nume Termenii obtine/seteaza (obt/set. isFound.// NU: exportHTMLSource(). apoi cu literă mare la începutul fiecărui cuvânt component) sumElem(). NR_MAX. isNotFound etc. maxVect(). într-o aceeaşi limbă). isFinished. ca şi cele ale func iilor trebuie să descrie efectul respectivei metode sau func ii. n. val). studList (o listă de studen i) Lizibilitatea programului creşte de vreme ce numele unui obiect sugerează imediat cititorului tipul şi opera iile ce pot fi efectuate asupra lui. nrStud Astfel. rezultând o dublă nega ie. i++) { . ::ferPrinc. // NU: filNavn Engleza este limba general adoptată de comunitatea interna ională. programatorul va trebui să găsească denumiri mai sugestive. managerdialog. de aceea ar fi bine să se evite reluarea numelui clasei în numele date metodelor clasei.. De asemenea. Deoarece isStatus sau isFlag nu sună bine. Numele unui obiect con ine de obicei numele clasei din care face parte.. Abrevierile şi acronimele nu trebuie scrise cu majuscule atunci când intră în componen a unui nume. cum se poate vedea şi din exemplul dat.seteazăNume(nume). ::contextApl.obtineNume(). însă este mai firesc ca programele destinate utilizatorilor români să con ină nume cât mai sugestive.. Inserarea numelui obiectului în numele metodelor pare naturală în cadrul defini iei clasei. Numele cel mai des folosite pentru astfel de variabile întregi sunt: i. exportHtmlSource(). 4). obtNume(). nrLinii Această nota ie este preluată din matematică. utilizându-se liniu a de subliniere pentru separarea cuvintelor componente. aceasta fiind o indiciu pentru programator că ele nu sunt folosite dincolo de limita a câtorva linii de cod. isVisible. variabilele se vor distinge uşor de tipuri şi se vor evita eventualele conflicte de nume. student. e bine de evitat folosirea variabilelor globale. Este recomandat ca diversele variabile cu rol temporar sau de indici să aibă nume scurte. dar se dovedeşte de prisos la utilizarea efectivă. i < nrLinii). // NU: openDVDPlayer(). stud (un student). Exemplu: for (int i = 0. Utilizarea acestui prefix împiedică alegerea unor denumiri neinspirate de genul status sau flag pentru ac iunile booleene. calcLungTotala() Numele compuse reprezentând spa ii de nume ar fi bine să con ină în întregime doar litere mici. matrice. In Java această conven ie tinde să se standardizeze.Anexe Recomandări pentru scrierea programelor Conven ii generale de nume Numele compuse reprezentând tipuri de date ar fi bine să con ină litere mari la începutul fiecărui cuvânt component. // NU: cers.setElement(2. m.obtRaza(). Practică generalizată în comunitatea programatorilor C++. Ar fi bine de ataşat prefixul is variabilelor şi func iilor booleene şi de evitat nega iile din cadrul numelor acestora isSet.open(). Ar fi bine ca variabilele globale s fie totdeauna referite utiliz nd operatorul "::". j. j. angajat. k. cerc. acestea putând fi înlocuite cu obiecte având un singur membru. numeFisier. Ar fi bine ca toate numele să fie scrise în română (în orice caz. Numele de constante (inclusiv al celor folosite în enumerări) ar fi bine de scris cu litere mari în întregime. Opera iile opuse trebuie să aibă denumiri antonime â ă 31 . openDvdPlayer(). Vector. Ar fi bine de ataşat prefixul nr variabilelor reprezentând un număr de obiecte. k etc. } Această nota ie este preluată din matematică.obtRazaCerc(). class D> . în limba nativă. respectiv c sau d pentru cele de tip caracter. nrPuncte.obtElement(2. fereastraprinc Numele pentru tipuri şablon ar fi bine să fie alcătuite dintr-o singură majusculă.obtNume() În general. PI Numele compuse reprezentând metode. iar cele cu domeniu mic de vizibilitate să aibă nume scurte. Ar fi bine ca variabilele iterative să fie numite i. 4. matrice. isNotVisible. template<class T>… template<class C. analizor. get/set) trebuie folosi i pentru metodele care accesează direct o dată membră a clasei.

.h. Nu scrie i niciodată: cmd în loc de comanda cp în loc de copie pt în loc de punct calc în loc de calculeaza init în loc de initializeaza etc. Nu scrie i niciodată: HypertextMarkupLanguage în loc de html CentralProcessingUnit în loc de cpu PriceEarningRatio în loc de pe etc. În general: • Se poate trece pe o linie nouă după o virgulă • Se poate trece pe o linie nouă după un operator • Se aliniază noua linie cu începutul expresiei din linia precedentă Includerea de fişiere şi includerea declara iilor Fişierele antet trebuie să con ină o construc ie care să prevină incluziunile multiple.cpp. private: float media. Trebuie bine eviden iat faptul că o instruc iune se întinde pe mai multe linii Atunci când o declara ie depăşeşte limita de 80 de coloane. begin/end. first/last.h Astfel va fi uşor de regăsit fişierele asociate cu o clasă dată. Ar fi bine ca o declara ia unei clase să se găsească într-un fişier antet. suspend/resume. class Student { public: float obtMedia () {return media} // NU! . start/stop. } Astfel va fi uşor de regăsit fişierele asociate cu o clasă dată. min/max. Ar fi bine ca instruc iunile de includere să fie sortate (crescător. Conven ia este ca numele acestor construc ii să fie formate doar din litere mari şi să fie compuse din numele modulului de program. COLOR_BLUE }. student. 1_1. Con inutul unui fişier nu trebuie să depăşească 80 de coloane. old/new. // NU: calcMed(). Exemplu: enum Color { COLOR_RED. numele fişierului şi sufixul h. imprimantelor sau debuggerelor atunci când sunt folosite într-un mediu multi-programare sau multi-platformă. show/hide. 1_1. Exemple: #ifndef _LISTA_H #define _LISTA_H … #endif Scopul este evitarea erorilor de compilare. iar defini ia ei . up/down. etc.h Acestea toate sunt standarde C++ adoptate deja pentru extensiile de fişiere.cpp. Acestea nu trebuiesc niciodată prescurtate. Aceste caractere pot cauza probleme editoarelor de text. calculeazaMedia(). se va renun a la parsarea fişierelor iar timpul de compilare va fi redus. next/previous. Caracterele speciale de genul "TAB" sau "page break" trebuie evitate. imprimante şi debuggere. Este dificil de stabilit reguli rigide de divizare a liniilor. emulatoarelor de terminal. add/remove. . Ar fi bine să fie evitate abrevierile în cadrul numelor. Constantele enumerative pot fi prefixate cu numele tipului lor comun. setul de constante înrudite şi conceptele reprezentate de constante. Complexitatea opera iei de asociere a unui nume cu semantica sa este redusă datorită simetriei. creaza/distruge. ea este divizată pe mai multe linii. de aceea ar fi bine ca fişierele partajate de mai multe persoane să respecte această restric ie. ambele cu un nume apropiat de cel al clasei. 80 de coloane este o dimensiune generalizată pentru editoarele de text. iar fişierele sursă extensia . Ar fi bine ca această construc ie să fie plasată chiar la începutul fişierului (înaintea tuturor declara iilor).. Această conven ie de nume este deja generalizată. cuvintele obişnuite.obt/set. Trebuie avute în vedere două tipuri de cuvinte. expresiile din diferite domenii popularizate mai mult prin abrevieri/acronime ar fi bine de păstrat în aceste forme prescurtate ale lor. Astfel sunt furnizate informa ii suplimentare despre locul unde poate fi găsită declara ia. Exemple: Fişiere sursă Ar fi bine ca fişierele antet C++ să aibă extensia . student. Ar fi bine ca toate defini iile să se găsească în fişiere sursă. emulatoarele de terminal. Întâi. increment/decrement. open/close.cpp. COLOR_GREEN. dar exemplele de mai sus dau o oarecare sugestie. 32 . Apoi. old/new.întrun fişier sursă. Astfel. după pozi ia lor ierarhică în sistem) şi grupate pe categorii (fiind lăsată o linie liberă între diversele grupe). insert/delete. care se găsesc în dic ionar.

În locul lor ar putea fi folosite variabile private şi metode de accesare a acestora. Variabile Ar fi bine ca variabilele să fie ini ializate acolo unde sunt declarate. fiecare trebuind eviden iată explicit. Ar fi bine ca variabilele membre ale unei clase să nu fie declarate niciodată public. Variabilele înrudite de acelaşi tip pot fi declarate împreună[3]. float y. În loc de acesta ar putea fi folosi class. float z. y. Exemple: medie = static_cast<float> nota // AŞA DA! valReala = valIntreaga. Ar fi bine ca testele implicite de egalitate cu 0 să nu fie folosite decât pentru variabilele booleene şi pointeri. Există o singură excep ie de la această regulă: în clasele reprezentând structuri de date neomogene (echivalentul unor struct din C) este mai indicată declararea variabilelor drept public. "if (line == 0)" în loc de "if (line)"). totuşi pot fi folosite şi testele explicite. protected şi private. Uneori este imposibil ca variabilele să fie ini ializate cu o valori valide chiar în momentul declarării lor: int x. este echivalent cu float *x. De asemenea. în ordine.h" #include "ui/FereastraPrincipala. z. Recomandarea de mai sus se bazează pe faptul că este imposibil să indici mai mult decât un pointer într-o declara ie de primul fel. Tipuri de date Tipurile de date locale unui singur fişier pot fi declarate în interiorul acelui fişier. Astfel sunt mai uşor de controlat ac iunile şi efectele secundare ale variabilelor. Este discutabil dacă un pointer este o variabilă de un tip pointer (float* x) sau un pointer la un tip dat (float *x). un test explicit sugerează imediat tipul testat. bursaFebruarie. y. &y. z. z. &z). int bursaIanuarie.. // NU: int& y. Grupându-se variabilele astfel. Acelaşi lucru este valabil pentru func iile globale şi pentru variabilele statice. y. Acelaşi lucru este valabil pentru referin e. Aceasta dă siguran a că variabilele sunt valide în orice moment. astfel încât cei care doresc doar să utilizeze clasa ştiu că e suficient să citească defini iile până la întânirea sec iunilor protected şi private. creşte lizibilitatea.h" Este sugerat astfel şi ce module de program sunt implicate. Bucle repetitive În construc ia for() trebuiesc incluse doar instruc iuni de control a buclei repetitive.#include <fstream> #include <iomanip> #include <Xm/Xm. Cerin a generală de a scrie declara iile pe linii separate nu se aplică situa iilor de genul celor de mai sus. Exemplu: float x. Sec iunile unei clase trebuie să fie. Criteriul de ordonare este "cel mai public întâi". Ar fi bine ca simbolul ce indică o referin ă sau un pointer C++ să fie scris lângă numele variabilei şi nu lângă numele tipului de dată. Instruc iunile de includere trebuie să fie plasate doar la începutul fişierului. Conversiile de tip trebuie făcute totdeauna explicit. Exemplu: 33 . Variabilele nu trebuie să aibă niciodată un în eles dual. În C++ nu există nici un motiv special pentru utilizarea acestor variabile. În astfel de cazuri este preferabilă varianta neini ializării decât ini ializarea cu valori nepotrivite. obtCentru (&x. Asigurându-se o reprezentare unică pentru fiecare concept. // NU: float* x.h> #include "ui/ProprietatiDialog. public. bursaMartie. Celelalte eventuale sec iuni ar fi bine de lăsat deoparte. int &y. Re ine i faptul că tipul struct este men inut în C++ doar din motive de compatibilitate cu C. // AŞA NU! Prin aceasta programatorul indică folosirea conştientă a diferitelor tipuri şi a amestecului lor. De exemplu. Exemplu: if (nrLinii != 0) // NU: if (nrLinii) if (valoare != 0. Nu vă încrede i niciodată în conversiile implicite de tip. Practică generalizată. Sunt evitate efectele secundare ale compilării unor fişiere incluse datorită unor clauze #include ascunse printre liniile programului sursă. Exemplu: float *x. float* x.0) // NU: if (valoare) Valorile 0 (nule) pentru variabilele întregi şi reale nu sunt în mod necesar implementate de compilator prin valoarea binară 0. Pentru pointeri s-a generalizat practica testelor implicite de egalitate cu 0 (de ex. Ar fi bine ca variabilele să fie declarate cu cel mai mic domeniu de vizibilitate posibil. Ar fi bine ca pentru variabilele neînrudite să nu se folosească o aceeaşi declara ie. Conceptele C++ de ascundere a informa iilor şi de încapsulare sunt violate prin folosirea variabilelor public. creşte lizibilitatea programului şi se reduce riscul erorilor datorate efectelor secundare Ar fi bine ca utilizarea variabilelor globale să fie minimizată. Implică ascunderea informa iilor.h> #include <Xm/DateImp. iar evitarea lui va spori lizibilitatea programului.

. Este important atât pentru claritate cât şi pentru performan ă.. doCleanup(). Exemplu: terminat = false. Trebuie evitate instruc iunile executabile în interiorul expresiilor condi ionale. Exemplu: // Rău! if (!(fileHandle = open (fileName. Programul devine mai uşor de între inut şi de citit. i < 100. fiind astfel clar care variabile controlează bucla şi care instruc iuni o alcătuiesc.) { // NU! } while (1) { // NU! } while (1) nu este prea sugestivă şi cu atât mai pu in for (. programul devine mai explicit. repetare = (nrElem == ultElem). } Aceste construc ii pot fi comparate cu instruc iunile goto şi de aceea este bine să fie utilizate doar atunci când oferă o mai mare claritate decât corespondentele din programarea structurată. Exemplu: isError = readFile (fileName). Trebuie totdeauna precizat explicit tipul returnat de o func ie. Ar fi bine ca expresia condi ională să se găsească pe o linie separată. e indicat să fie înlocuit printrun nume de constantă sau printr-o func ie care să-i acceseze valoarea. i < 100. Dacă un număr nu are prin el însuşi o semnifica ie evidentă. Exemplu: while (true) { } for (. Exemplu: if ((nrElem < 0) || (nrElem > maxElem)|| nrElem == ultElem) { … } ar putea fi înlocuite prin: terminare = (nrElem < 0) || (nrElem > maxElem).. i++) sum += value[i]. sum = 0. Acest lucru poate să nu fie cunoscut însă de cei care vor citi programul.. C consideră drept int tipul returnat de o func ie. Explica ia este legată de claritate şi de ra iuni de debug: este mai greu de evaluat o expresie care se află pe aceeaşi linie cu alte instruc iuni. fiind indicat să se folosească în locul lor constante declarate la începutul programului. Ar fi bine ca situa ia nominală (firească) să fie tratată pe ramura then iar excep ia pe ramura else a unei instruc iuni if [1]. // NU: for (i = 0. Ar fi bine să nu fie utilizată instruc iunea goto. // NU: bool terminat = false. Ar fi bine ca variabilele iterative să fie ini ializate imediat înainte de bucla repetitivă. if (terminare || repetare) { … } Asignând variabile booleene (cu nume sugestive) expresiilor.). Expresii şi instruc iuni condi ionale Expresiile condi ionale complexe trebuie evitate. Pentru buclele infinite ar fi bine de folosit forma while(true). if (!isError) { … } else { … } Asigura i-vă că a i luat în calcul toate excep iile care ar putea împiedica execu ia normală a programului. Altele Ar fi bine să fie evitate în program numerele "magice" (cu alte valori decât 0 sau 1). "w"). Exemplu: if (isDone) // NU: if (isDone) doCleanup().sum = 0. Exemplu: int getValue(){ // NU: getValue() … } Dacă nu este precizat explicit. care pare a se referi la o buclă infinită. "w"))) { … } // Mult mai bine! fileHandle = open (fileName. if (!fileHandle) { … } Mai ales pentru programatorii C++ începători astfel de expresii condi ionale ar fi foarte greoaie. 34 . În locul lor se pot folosi variabile booleene temporare. while (!terminat) { // . i++) for (i = 0.

Instruc iunile goto contravin ideii de cod structurat. Ar fi bine ca o instruc iune if-else să fie scrisă sub următoarea formă: Exemple: if (condi ie){ instruc iuni. } Scrierea fiecărei păr i a instruc iunii if-else pe linii separate permite o mai uşoară citire şi manipulare a ei (de ex. if (condi ie){ instruc iuni. O indentare cu mai mult de 4 caractere ar îngreuia citirea structurilor imbricate şi ar crea şansa ca o instruc iune să se întindă pe mai multe linii. Totuşi. } La fel. done = moreToDo(). ar fi bine ca buclele vide să fie evitate. } while (!done) { doSomething(). Ar fi bine ca o instruc iune while să fie scrisă sub următoarea formă: Exemplu: while (condi ie){ instruc iuni. } else{ instruc iuni. } La fel. } else{ instruc iuni. VisualC varianta 2. Exemplu: for (i = 0. i++) a[i] = 0. Ar fi bine ca o instruc iune for să fie scrisă sub următoarea formă: Exemplu: for (ini ializare. Ar fi bine ca o instruc iune for cu bucla vidă să fie scrisă sub următoarea formă: Exemplu: for (ini ializare. } Macheta unei instruc iuni Ar fi bine ca dimensiunea unei indentări să fie de 2 spa ii. renun area la clauza else). Trebuie utilizat "0" în loc de "NULL". } while (!done) { done = moreToDodoSomething(). actualizare){ instruc iuni. însă în C++ este deja demodat. condi ie. decurge par ial din regula generală pentru structura unui bloc. } else if (condi ie){ instruc iuni. Ar fi bine ca o instruc iune do-while să fie scrisă sub următoarea formă: Exemplu: do{ instruc iuni. La fel. } while (condi ie). însă în nici un caz nu trebuie să arate ca în exemplul 3. actualizare) { } Astfel este eviden iat faptul că instruc iunea for este construită în mod inten ionat cu bucla vidă. decurge par ial din regula generală pentru structura unui bloc. i < nrElem. Doar în foarte pu ine cazuri pot fi avute în vedere (de exemplu pentru ieşirea for ată dintr-un set foarte adânc de stucturi imbricate) şi doar dacă nu pot fi rescrise într-un cod structurat mai clar. condi ie. Exemple: while (!done) { doSomething(). done = moreToDo(). NULL face parte din biblioteca C standard. decurge par ial din regula generală pentru structura unui bloc. } 35 . Indentarea cu 1 caracter este prea mică pentru a eviden ia macheta logică a codului. done = moreToDo(). Ar fi bine ca macheta unei instruc iuni să arate ca în exemplul 2 de mai jos (recomandat) sau ca în exemplul 1. Ar fi bine ca o instruc iune switch să fie scrisă sub următoarea formă: Exemplu: if (condi ie){ instruc iuni. } Exemplul 3 introduce un nivel suplimentar de indentare care nu eviden iază la fel de clar ca primele două exemple structura logică a codului.. Emacs preferă varianta 3. iar începătorii o preferă pe prima (mai ales cei care au lucrat în Pascal).

. 3. Exemplu: 1. ar fi bine să apară în locul ei un comentariu pentru a se şti că ignorarea ei a fost inten ionată. Ar fi bine ca o instruc iune try-catch să fie scrisă sub următoarea formă: Exemplu: try { instruc iuni. virgulele să fie urmate de un spa iu. break. Observa i. Dacă o func ie nu are parametri. d). după fiecare cuvânt rezervat să urmeze un spa iu. Există ş recomadarea generală (de ex. 2. b. 4. Spa iile albe Ar fi bine ca: operatorii conven ionali să fie încadra i de câte un caracter spa iu. Numele variabilelor sunt astfel mai uşor de distins de numele tipurilor lor.i<10. Ramurile instruc iunilor if-else şi buclele intruc iunilor for sau while formate dintr-o singură instruc iune pot fi scrise fără paranteze acolade. case 100 : // NU: case 100: for (i = 0. decurge par ial din regula generală pentru structura unui bloc. c. Există şi opinia contrară că aceste constructii sunt "fragile" atunci când codul evoluează şi poate transforma programatorul într-o maşină de formatat. i++) { // NU: for (i=0. i < 10. case XYZ : instruc iuni.c. } Observa i faptul că fiecare cuvânt rezervat case este indentat relativ la cuvântul rezervat switch. break. condi ie. după fiecare operator . 5. să urmeze un spa iu. Recurge i la aliniere oriunde aceasta sporeşte lizibilitatea programului. spa iul dublu care precede caracterul ":". ceea ce conduce la eviden ierea instruc iunii switch ca întreg. din partea firmei Sun) ca parantezele acolade să fie utilizate în toate cazurile. fiecare componentă individuală a unei instruc iuni este pusă în eviden ă. } catch (Exception excep ie) { instruc iuni. Exemplu: a = (b + c) * d. Ar fi bine ca unită ile logice din cadrul unui bloc să fie separate printr-o linie goală.. actualizare) instruc iuni. // NU: a=(b+c)*d while (true) {// NU: while(true) . scopul parantezelor e acela de a grupa mai multe instruc iuni şi nu una singură. Exemplu: if (condi ie) instruc iuni. Dacă instruc iunea break lipseşte de pe o ramură case. int nrPuncte. Exemplu: doSomething( params ) // NU: doSomething(params). default : instruc iuni. variabilele să fie aliniate la stânga. Ar fi bine ca în func iile care au parametri să fie plasat un caracter spa iu după "(" şi înainte de ")". // NU: doSomething (a. Exemplu: AsciiFile *file.b. for (ini ializare. de asemenea. doSomething (a. Creşte astfel lizibilitatea programului. // Se execută şi următoarele instruc iuni până la primul break case DEF : instruc iuni. y. operatorul : să fie încadrat de câte un caracter spa iu.d).. float x.switch (condi ie) { case ABC : instruc iuni. crescând lizibilitatea programului. în cadrul declara iilor. Creşte astfel lizibilitatea programului. spa iul poate fi omis (doSomething()) de vreme ce nu este posibilă nici o confuzie asupra numelui în acest caz. 36 .i++){ Astfel. } La fel. Ar fi bine ca. iar lizibilitatea programului în ansamblu creşte. while (condi ie) instruc iuni. Astfel. Totuşi. break. fiecare nume în parte este eviden iat.

Ar fi bine ca toate comentariile să fie scrise în limba engleză.com/Cpp/CppCodingStandard. z). while (true){ // Efectueaza ceva prelucrare(). prelucrarea şi păstrarea datelor numerice sau nenumerice în interiorul unui calculator se realizează prin intermediul circuitelor de comutare. Algebra logicii operează cu propozi ii care pot fi adevărate sau false. ci să-l rescrie i! În general.Microsoft Press [2] Programming in C++. "Water"). Ar fi bine să existe un spa iu între "//" şi comentariul propriu-zis. case PHASE_GAS : strcpy (string. Wildfire Communications Inc. O propozi ie nu poate fi simultan adevărată sau falsă. averagePosition = computeDistance (average. De vreme ce în limbajul C nu sunt permise comentariile având mai multe nivele. (ştiin a care utilizează metode matematice în solu ionarea problemelor de logică) numit “algebra logicii” şi-a găsit o largă aplicare în analiza şi sinteza circuitelor logice. break. [4] C++ Coding Standard. Unei propozi ii adevărate i se atribuie valoarea “1”. Keith Gabryelski.ic.com/~ag/Engineering/Development/C++Style/ http://www.rules/ http://www. value = (potential * oilDensity) / constant1 + (depth * waterDensity) / constant2 + (zCoordinateValue * gasDensity) / constant3. inclusiv pentru cele care se întind pe mai multe linii. iar unei propozi ii false i se atribuie valoarea “0”. "Gas"). utilizarea simbolului // face posibilă ataşarea de comentarii tuturor sec iunilor programului. switch (value) { case PHASE_OIL : strcpy (string.html Comentariile Ar fi bine nu să comenta i codul care con ine capcane de programare. z). x. cele compuse ob inându-se din cele simple prin legături logice de tipul conjunc iei ∧. Steve McConnel . Ar fi bine să alinia i comentariile relativ la pozi ia codului la care ele se referă. else if (a == mediumValue) computeSomethingElse(). Exemplu: // Comentariu ce se întinde // pe mai multe linii. un domeniul al logicii matematice. Todd Hoff http://www. Rules and Recommendations. M Henricson. Este dificil de formulat reguli privind alinierea codului. debug) (pentru a se verifica func ionarea unei sec iuni a programului. } Se evită astfel deteriorarea structurii logice a programului din cauza comentariilor. Propozi iile pot fi simple sau compuse. care ar fi bine să înceapă cu literă mare şi să se termine cu punct. Exemplu: Anexe Elemente de algebră booleană Generalită i Transferul. celelalte sec iuni pot fi marcate temporar drept comentarii) etc. Stările sunt puse în coresponden ă cu valorile binare “0” şi “1” sau cu valorile logice “adevărat” şi “fals” (din acest motiv se mai numesc şi circuite logice). Simbolurile /* */ vor fi folosite în scopul depanării (eng. chiar dacă astfel se contravine regulilor generale de scriere.possibility. Folosi i "//" pentru toate comentariile.If (a == lowValue) compueSomething().wildfire. disjunc iei ∨ sau nega iei ¬. case PHASE_WATER : strcpy (string.uk/lab/cplus/c++.doc. utilizarea comentariilor va fi minimizată la maxim dacă se scrie codul într-un mod foarte clar. "Oil"). } // NU: while (true) { // Efectueaza ceva prelucrare(). y. } Există mai multe locuri într-un program unde pot fi plasate spa ii (în general în scopul alinierii) pentru a se spori lizibilitatea. dacă simultan ele sunt adevărate sau false. 37 . Ellemtel (Swedish telecom) [3] Wildfire C++ Programming Style. Bibliografie: [1] Code Complete. e. iar două propozi ii sunt echivalente din punct de vedere al algebrei logice. utilizându-se nume sugestive şi o structură logică explicită. break. Engleza este limba preferată în orice mediu interna ional. Nyquist. y. else if (a == highValue) computeSomethingElseYet(). Pornind de la aceste considerente. însă exemplele de mai sus ajută la formarea unei idei. Aceste circuite se caracterizează prin faptul că prezintă două stări stabile care se deosebesc calitativ între ele. break. minPosition = computeDistance (min. x.ac.

2. True) respectiv Fals (engl.Bazele algebrei logice au fost puse de matematicianul englez George Boole (18151864) şi ca urmare ea se mai numeşte şi algebră booleană. notată simbolic printr-o bară deasupra a ceea ce se neagă sau cu simbolul ¬. Opera iile ⋅ şi + au următoarele proprietă i: a. Mul imea M con ine cel pu in 2 elemente distincte x1 ≠ x2 (x1. Ambele opera ii admit câte un element neutru cu proprietatea: x1 + 0 = 0 + x1 = x1 x1 ⋅ 1 = 1 ⋅ x1 = x1 unde 0 este elementul nul al mul imii. sunt asociative x1 ⋅ (x2 ⋅ x3) = (x1 ⋅ x2) ⋅ x3 x1 + (x2 + x3) = (x1 + x2) + x3 c. În tabelul următor se dau denumirile şi nota iile specifice folosite pentru diverse domenii: Matematică Prima lege de compozi ie x1 + x2 A doua lege de compozi ie x1 ⋅ x2 Elementul invers Logică Disjunc ie x1 ∨ x2 Conjunc ie x1 ∧ x2 Negare ¬x Tehnică SAU x1 + x2 SI x1 ⋅ x2 NU • două opera ii binare numite SAU (OR engl. Acestea se mai pot numi Adevărat (engl. acestea trebuie să fie obligatoriu elementul nul 0 şi elementul unitate 1. Formulele lui De Morgan x1 ⋅ x 2 = x1 + x 2 x1 + x 2 = x1 ⋅ x 2 Aceste formule sunt foarte utile datorită posibilită ii de a transforma produsul logic în sumă logică şi invers. Aceste proprietă i sunt: 6.) notată simbolic + sau ∨ respectiv ŞI (AND engl. Definirea axiomatică a algebrei booleene Algebra booleană este o algebră formată din: • elementele {0. Opera iile se definesc astfel: Şi Sau Nu Sau exclusiv ⊕ 0+0=0 0⋅0=0 ¬0 = 1 0 ⊕ 0 = 0 0+1=0 0⋅1=0 ¬1 = 0 0 ⊕ 1 = 1 1+0=0 1⋅0=0 1⊕ 0 =1 1+1=1 1⋅1=1 1⊕1 = 0 Axiomele algebrei booleene sunt următoarele: Fie o mul ime M compusă din elementele x1. În definirea axiomatică a algebrei s-au folosit diferite nota ii. x2 ∈ M avem: x1 + x2 ∈ M şi x1 ⋅ x2 ∈ M 3. Idempoten a x⋅x=x x+x=x 8. Această mul ime formează o algebră dacă: 1. dar a fost apoi dezvoltată şi aplicată şi în alte domenii ale matematicii. Off) 5. False). Absorb ia x1 ⋅ (x1 + x2) = x1 x1 + (x1⋅ x2) = x1 9. Formulele pot fi generalizate la un număr arbitrar de termeni: 38 . sunt distributive una fa ă de cealaltă x1 ⋅ (x2 + x3) = x1 ⋅ x2 + x1 ⋅ x3 x1 + (x2 ⋅ x3) = (x1 + x2) ⋅ (x1 + x3) 4. Pentru ∀ x1 ∈ M. On) respectiv Oprit (engl. x2. x x Proprietă ile algebrei booleene Plecând de la axiome se deduc o serie de proprietă i care vor forma reguli de calcul în cadrul algebrei booleene. iar 1 este elementul unitate al mul imii. împreună cu opera iile ⋅ şi +. Proprietă ile elementelor neutre x⋅0=0 x⋅1=x x+0=x x+1=1 10. sunt comutative x1 ⋅ x2 = x2 ⋅ x1 x1 + x2 = x2 + x1 b.…xn. În 1938 Claude Shannon a folosit-o pentru prima dată în analiza circuitelor de comuta ie.1}. Principiul dublei nega ii x = x dubla nega ie duce la o afirma ie 7.x2∈ M).) notate simbolic prin ⋅ sau ∧. atunci pentru ∀ x ∈ M există un element unic notat cu x cu proprietă ile: x ⋅ x = 0 principiul contradic iei x + x = 1 principiul ter ului exclus x este inversul elementului x. Dacă mul imea M nu con ine decât două elemente. } Obs. Pornit (engl. Ea a fost concepută ca o metodă simbolică pentru tratarea func iilor logicii formale. • opera ie unară numită NU nega ie.

fie ooo sau orice alt semn). Scrierea pe acre o folosim noi (arabă) este una pozitională adică de exemlu numerele mai mari ca 10 erau scrise pe pozi ia a doua sau mai mare în număr (astfel că de fapt 23 nu însemna 2 obiecte şi încă 3 ci de două ori 10 obiecte şi încă 3)..). + x n = x1 ⋅ x 2 ⋅ . pentru 3 obiecte erau desenate fie | | |. scrierea arabă (care de fapt este la origine chinezească şi care este cea folosită în zilele noastre) este un astfel de exemplu. Un număr de mai multe cifre scris în baza 10 de forma: Tabele de adevăr Unei func ii booleene cu n variabile îi putem asocia un tabel care are 2n + 1linii care corespund celor 2n combina ii posibile ale variabilelor.. Prin tabelul de adevăr se stabileşte o coresponden ă între valorile de adevăr ale variabilelor şi valoarea de adevăr a func iei.. în afara unor permutări.. Acest stil de a scrie valori este folosit şi în zilele noastre şi este cunoscut de către toată lumea. + x0 * 10 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 Se observă că.). + x n x1 + x 2 + ..y)=x+y avem 2 variabile deci vom vrea un tabel cu 5 linii si 3 coloane x y F(x. O altă idee era de a folosi câte un simbol diferit pentru fiecare valoare de reprezentat (este ca si cum ai identifica grafic fiecare deget de la mâna). Există mai multe solu ii care rezolvau problema. Era uşor de spus că un obiect era de două ori mai mic ca altul sau de trei ori mai valoros.. L pentru 50. Pentru a putea reprezenta valori mai mari. de termeni. ⋅ x n = x1 + x 2 + . În vechime oamenii socoteau pe degetele de la mâini. dar finit.y)=x+y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 In cazul care func ia booleană este exprimată sub forma de expresie. indiferent de ordinea lor. Astfel...x1 ⋅ x 2 ⋅ . Deoarece în elesurile "mai înalt ca" sau" mai mare ca" nu erau suficiente a trebuit să introducă numere pentru a putea exprima aceste lucruri. Pentru că în formularea func iei apare negatul pentru z si pentru z în primul rând vom calcula acele valori apoi succesiv vom construi tabelul de adevăr pentru func ia dată.. din cele mai vechi timpuri încerca să realizeze măsurători sau compara ii. Comutativitatea şi asociativitatea pot fi extinse la un număr arbitrar.. 2. pentru a ajunge la tabelul de adevăr trebuie realizate mai multe calcule prin care să ne dăm seama care este tabelul de adevăr corespunzător func iei date. Baza de numera ie este o valoare care indică numărul de simboluri folosite pentru a reprezenta un număr. Pentru aceasta x n x( n +1) . Cea mai simplă spunea că trebuie scris câte un semn pentru fiecare unitate (de ex. sistemul de axiome rămâne acelaşi. 1. 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 Baze de numera ie Omul. Această metodă s-a dovedit a fi greoaie deoarece opera iile simple erau destul de greu de realizat (de exemplu aduna i MCLIV cu CMIX). Un număr care este scris în baza de numera ie b 39 . Evident că. Pentru a simplifica reprezentarea trebuiau născocite alte simboluri care să reprezinte valorile mai mari. astfel că având zece degete erau capabili să realizeze opera ii cu valori până la zece.. Verificarea proprietă ilor se poate face cu ajutorul tabelelor de adevăr şi cu observa ia că două func ii sunt egale dacă iau aceleaşi valori în toate punctele domeniului de defini ie. V pentru 5. Obs.. (ex.…. z ) = x ⊕ y + x y + x ⊕ z pentru a ajunge la tabelul de adevăr trebuie să realizăm mai multe calcule într-un mod asemănător unor calcule algebrice obişnuite numai că folosind regulile si principiile algebrei booleene. iar ultimul al zelelea 0). Aceste compara ii sau măsurători se făceau uneori între obiecte destul de diferite între ele şi erau specifice trocului. 3.. X pentru 10. Cu cat valoarea de reprezentat era mai mare rea nevoie de o repetare a mai multor simboluri de acelasi fel (vă imaginati cât de fericiti a i fi sa desena i o suta de linii pentru a repezenta valoarea 100).. 9 (deci în total 10) care fiecare are o valoare diferită (de la 0 care nu are valoare până la 9 practic fiecare deget de la mână avea un simbol primul deget 1 al doilea 2 etc. y . Astfel avem simbolurile 0. De exemplu pentru func ia F(x. î i dau 8 bucă i mari de sare pentru un miel etc. Principiul dualită ii – dacă în axiomele şi proprietă ile algebrei booleene se interschimbă 0 cu 1 şi + cu ⋅.x0 poate fi văzul ca o sumă de produse de forma x a 0 0 0 0 1 1 y b 0 0 1 1 0 0 z c 0 1 0 1 0 1 y (1) (2) z x⊕y xy x⊕ y + xy x ⊕ y + xy x⊕z j = a ⊕e x⊕z k = j F l =i+k d 1 1 0 0 1 1 e 1 0 1 0 1 0 f = a ⊕b g = a ⋅ d h= f +g i=h x n * 10 n + x n +1 * 10 n −1 + . ⋅ x n 11. De exemplu func ia: f ( x. în expresia de mai sus valoarea 10 este constantă şi de fapt reprezintă baza de numera ie folosită. precum a n+1 coloane care reprezintă cele n variabile plus una care reprezintă valorile corespunzătoare ale func iei. romanii foloseau diferite simboluri pentru a indica diferite "ponderi" ale valorilor (ex. pentru a nu ine minte prea multe lucruri trebuiau să-şi noteze calculate realizate. trebuiau pur si simplu scrise prea multe astfel de simboluri.

deşi putem folosi orice fel de simbol pentru a reprezenta cifre a căror valoare este mai mare ca 10. C-12. 8. totuşi vom utiliza litere (majuscule sau minuscule de fapt nu contează) pentru a reprezenta simbolurile lipsă. A.y n y ( n +1) . E (A va înlocui un simbol care va avea valoarea 10 şi va fi al unsprezecelea simbol de reprezentare. Procedând astfel vom ob ine rezultatul scontat.. şi 6). 1. deoarece simbolurile 6 respectiv X nu există în bazele de numera ie 5 respectiv 16. Exemple de numere corecte sunt 123(5). Acest lucru deranjează destul de mult.7. citind invers toate resturile ob inute Exemplu1: 292(10)=?(6) Rezultatul final este 1204(6) 292 6 24= 48 6 =52 48 8 6 =48 =0 6 1 6 ==4 2 0 0 1 Exemplul2: 2575(10)=?(16) 2575 16== =97= =96= ==15 ===0 ==15(F) 16 160 16 ==0 16 10 =0 10(A) 16 0 y n * b n + y n+1 * b n −1 + . iar >10 va avea mai multe (de exemplu baza 15 are nevoie de 15 simboluri). 5. + y 0 * b 0 (4) O bază de numera ie <10 va folosi mai pu ine simboluri (de exemplu baza de numera ie 7 va folosi doar 7 simboluri 0. 3. Această cale ar fi utilizarea bazelor de numera ie 8 sau 16 care sunt relativ apropiate de baza 10 şi pe de altă parte permit o schimbare uşoară de bază. 6. (3) Transformarea numerelor întregi din baza 10 în altă bază de numera ie Pentru această ac iune. 5. Observăm că 8=23 sau că 16=24. B. Pentru a transforma un număr întreg din orice bază de numera ie în baza zece trebuie să desfacem grupele prin care a fost scris numărul respectiv. adică simbolurile folosite de calculator sunt doar „0” şi „1”. Astfel pentru baza 15 vom avea 15 simboluri şi anume 0. Opera ia se realizează prin împăr iri succesive ale câturilor rezultate la noua bază de numera ie. B-11. 7A3(11) etc. C. 4.).. D. 2. 73X2(16). deoarece oamenii sunt obişnui i cu baza de numera ie 10 şi le este foarte greu să folosească noua bază de numera ie. toate calculatoarele func ionează în baza de numera ie 2. etc. 2. Pentru că nu există decât 10 simboluri pentru a reprezenta cifre şi nu putem folosi decât un singur simbol pentru reprezentare (deoarece în caz contrar sar crea confuzie) pentru fiecare cifră în parte. Transformarea numerelor întregi din altă bază de numera ie în baza 10 Pentru această ac iune. 4. Astfel nu avem nimic de făcut altceva decât să calculăm în baza 10 valoarea finală folosind pentru aceasta formula (4) Exemplu: 745(8)=7*82+4*81+5*80 adică =7*64+4*8+5=448+32+5=485(10) Un caz mai complicat este dacă baza de numera ie este mai mare ca zece şi cuprinde numere a căror valoare este mai mare ca zece Exemplu: 3CB(15)=3*152+C*151+B*150=3*225+12*15+ 11*1=675+180+11=866(10) 60B(16)=6*162+0*161+B*160=1536+0+11 =1547(10) Pentru aceste trasformări este important sa va reamintiti faptul cifrele din număr sunt pozi ionale şi nu trebuie transformate individual în baza 10 de exemplu este gresit să realizăm transformarea astfel: 60B(16)=6011(16)=6*163+0*162+1*161+1*160=… Observând că 10 corespunde simbolului A şi 15 simbolului F rezultatul final este A0F(16) Pentru aceste trasformări este important sa va reamintiti faptul cifrele din număr sunt pozi ionale şi deci resturile împăr irii trebuie transformate individual în noua bază de numera ie de exemplu este gresit să realizăm transformarea de mai sus 2575(10)=?(16) astfel: 2575(10)=10015(16) Cazuri speciale de transformări Se ştie că.. Exemple de numere scrise greşit sunt 264(5). 3.. 7. y 0 (b ) are forma de mai jos. 1. 40 . 9. Pentru ca programarea să fie mai uşoară trebuia găsită o cale de compromis. Acest lucru este foarte important pentru că puterile lui doi au o anumită semnifica ie (arătată mai jos). plecăm de la prezentarea unui număr în baza de numera ie b conform (4). inem cont de faptul că un număr scris în baza 10 de fapt reprezintă o cantitate egală cu valoarea scrisă. El trebuie regrupat pentru a putea fi reprezentat în altă bază de numera ie.

Baza 2 Baza 8 Baza 2 Baza 16 000 0 0000 0 001 1 0001 1 010 2 0010 2 011 3 0011 3 100 4 0100 4 101 5 0101 5 110 6 0110 6 111 7 0111 7 1000 8 1001 9 1010 A 1011 B 1100 C 1101 D 1110 E 1111 F Exemple: 1100111000111011011101110010101(2)=?(8) pentru a realiza transformarea din baza 2 în baza 8 vom grupa tot cate trei cifre binare începând de la dreapta spre stânga. De exemplu pentru baza 3 vom ob ine 9 valori.). . cu ajutorul cărora putem realiza direct echivalarea.0001. .1001. Ne existând alte valori. / 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : .. < = > ? 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 @ A B C D E F G H I J K L M N O 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ` a b c d e f g h i j k l m n o 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL Coduri ASCII în hexazecimal 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT NL VT NP CR SO SI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F SP ! " # $ % & ' ( ) * + . Generalizând.. 0110 0111 0001 1101 1011 1010 0011 1001 0101 6 7 1 D B A 3 9 5 =671DBA395(16) Observa ie: Folosind combinat metoda descrisă mai sus este foarte uşor de convertit un număr din baza 8 în baza 16 sau invers folosind baza 2 ca intermediar. Pentru uşurin ă în calcul putem folosi două tabele. iar dacă pentru ultima grupă nu sunt destule cifre atunci vom completa grupul cu zerouri. trecerea din baza 2 în baza 8 sau 16 se face doar prin grupări de cifre.0011.0101(2)=?(16) Tabela de Coduri ASCII Caracterele SCII sunt împăr ite în: • caractere grafice (adică acele caractere care pot fi reprezentate printr-un simbol grafic) intervalul [33.1010. / 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : .126] • precum şi caractere negrafice care cuprind valorile {[0.Se ştie ca folosind o cifră. baza 2. în baza b putem ob ine b valori diferite (adică două pt. pentru baza 2 patru valori etc. 001 100 111 000 111 011 011 101 110 010 101 1 4 7 0 7 3 3 5 6 2 5 =14707335625(8) 110. Comparând baza 8 cu baza 2 vom observa ca un număr de 3 cifre din baza doi are tocmai opt valori posibile (nici mai multe nici mai pu ine). Folosind două cifre vom ob ine b2 valori deoarece vom ob ine pentru fiecare valoare posibila pentru a doua cifră b valori prin modificarea primei cifre adică b*b sau b2. . pentru o valoare de n cifre scrisă în baza b vom ob ine bn valori.1101. 127} Coduri ASCII în zecimal 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT NL VT NP CR SO SI 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 SP ! " # $ % & ' ( ) * + .32]. La fel baza 16 se echivalează cu un număr de patru cifre în baza 2. completând de asemenea ultimul grup cu zerouri. < = > ? 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F @ A B C D E F G H I J K L M N O 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F ` a b c d e f g h i j k l m n o 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL Coduri ASCII în octal 000 001 002 003 004 005 006 007 010 011 012 013 014 015 016 017 NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT NL VT NP CR SO SI 020 021 022 023 024 025 026 027 030 031 032 033 034 035 036 037 41 pentru a realiza transformarea din baza 2 în baza 16 vom grupa tot cate patru cifre binare începând de la dreapta spre stânga. cincisprezece pentru baza 15 etc.0111.1011.

Înlocuire Escape File Separator – Separator de Fişier Group Separator – Separator de Grup Record Separator – Separator de Înregistrare Unit Separator – Separator de Unitate Space .DLE DC1 DC2DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US 040 041 042 043 044 045 046 047 050 051 052 053 054 055 056 057 SP ! " # $ % & ' ( ) * + . Line Feed) – Linie Nouă 11 b 13 Vertical Tab – Tabulaor Vertical 12 c 14 New Page (Or FF. . < = > ? 100 101 102 103 104 105 106 107 110 111 112 113 114 115 116 117 @ A B C D E F G H I J K L M N O 120 121 122 123 124 125 126 127 130 131 132 133 134 135 136 137 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 140 141 142 143 144 145 146 147 150 151 152 153 154 155 156 157 ` a b c d e f g h i j k l m n o 160 161 162 163 164 165 166 167 170 171 172 173 174 175 176 177 p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US SP 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 40 Synchronous Idle End Of Transmission Block – Sfârşit Transmisie Bloc Cancel – Anulare End Of Medium – Sfârşit De Mediu Substitute ..Spa iu Cod NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT NL VT NP CR SO SI DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK Numele simbolului ASCII Baza de numera ie Explica ie 10 16 8 0 0 0 Null – Terminare Şir C 1 1 1 Start Of Heading – Început De Antet 2 2 2 Start Of Text– Început De Text 3 3 3 End Of Text – Sfârşit De Text 4 4 4 End Of Transmission – Sfârşit De Transmisie 5 5 5 Enquiry – Interogare 6 6 6 Acknowledge – Acceptare 7 7 7 Bell – Sunet 8 8 10 Backspace – Spa iu Înapoi 9 9 11 Horiyontal Tab – Tabulator Orizontal 10 a 12 New Line (Or LF. / 060 061 062 063 064 065 066 067 070 071 072 073 074 075 076 077 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : . Form Feed) – Pagină Nouă 13 d 15 Carriage Return – Retur De Car 14 e 16 Shift Out 15 f 17 Shift In 16 10 20 Data Link Escape 17 11 21 Device Control 1 – Control Dispozitiv 1 18 12 22 Device Control 2 – Control Dispozitiv 2 19 13 23 Device Control 3 – Control Dispozitiv 3 20 14 24 Device Control 4 – Control Dispozitiv 4 21 15 25 Negative Acknowledge – Acceptare Negativă 42 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful