เหรี ยญมี2ด้ าน(บทความดีดี ที่อยากให้ ลองอ่าน

)
คุณลองหยิบเหรี ยญบาทขึ ้นมา1เหรี ยญ
แล้ วลองมองเหรี ยญในมือคุณ
คุณเคยคิดบ้ างหรื อไม่วา่
ทาไม? คุณมองเห็นเหรี ยญได้ เพียงแค่ด้านเดียว
ทาไม? คุณถึงไม่สามารถมองเห็น
ทัง2ด้
้ านของเหรี ยญได้ พร้ อมๆกัน
ด้ านของเหรี ยญก็เปรี ยบเสมือนกับตัวคุณ
ที่มีทงด้
ั ้ านบวก และด้ านลบ
คนเรามักจะมองเห็นแต่ข้อดีของตัวเอง
และชอบที่จะมองความผิดพลาดของผู้อื่น
การที่คณ
ุ มองเห็นแต่ข้อดีของตัวเอง
ก็เหมือนกับการที่คณ
ุ มองเหรี ยญ
แค่เพียงด้ านเดียว
จะมีน้อยคนนักที่จะยอมเสียสละเวลา
มองเหรี ยญให้ ครบทัง2ด้
้ าน
เพราะธรรมชาติของมนุษย์
มักจะเข้ าข้ างตัวเอง
และคิดเสมอว่า
สิ่งต่างๆที่ตนทาอยูน่ นั ้
ถูกต้ องเสมอ
แต่จะมีน้อยคนนัก
ที่ชงั่ ใจได้ ระหว่างถูก กับผิด
ถ้ าคุณเป็ นคนประเภทที่ชอบเข้ าข้ างตัวเองอยูเ่ สมอ
ลองหยิบเหรี ยญขึ ้นมา1เหรี ยญ
ยอมสละเวลาสัก2-3นาที
นัง่ พิจารณาเหรี ยญที่ละด้ าน
แล้ วคุณจะเห็นความต่าง
ว่าเหรี ยญยังมีทงหั
ั ้ วและก้ อย
แล้ วนับประสาอะไรกับคน
ที่มีทงด้
ั ้ านบวก และลบในตัว
ถ้ าคุณเข้ าใจถึงธรรมชาติของเหรี ยญได้
คุณก็จะเข้ าใจธรรมชาติของมนุษย์
และเข้ าใจตัวคุณเอง
เมื่อคุณเข้ าใจตัวคุณเองแล้ ว
คุณก็จะเข้ าใจผู้อื่นได้ ดียิ่งขึ ้น
และพร้ อมที่ยอมรับผู้อื่น

ที่มีทงด้ ั ้ านบวก และด้ านลบ เหมือนกับตัวคุณ ถ้ าคุณมองเหรี ยญทัง2ด้ ้ าน แล้ วยังหาด้ านลบของตัวคุณเองไม่เจอ คุณลองให้ เพื่อนของคุณนัง่ หันหน้ าเข้ าหาคุณ แล้ ววางเหรี ยญตังไว้ ้ ตรงกลาง คุณจะเห็นเหรี ยญด้ าน1 และเพื่อนของคุณก็จะเห็นเหรี ยญอีกด้ านหนึ่ง ที่คณ ุ มองไม่เห็น สิ่งที่เพื่อนของคุณเห็นก็คือ ด้ านอีกด้ านหนึ่งในตัวคุณ ที่ต้องใช้ สายตารอบๆด้ านในการมอง ที่ผ้ อู ื่นจะเห็นได้ ชดั เจนกว่าตัวคุณ เพราะคนเรามักจะมองเห็น ความผิดพลาดของคนอื่นได้ ดีกว่า แต่ฉันไม่ได้ หมายความว่า เพื่อนของคุณเป็ นคนไม่ดี ที่ชอบมองแต่ความผิดพลาดของผู้อื่น แต่ฉันแค่จะบอกว่า ในบางครัง้ การส่องกระจกก็ทาให้ เรา เห็นตัวเองแค่ด้านหน้ าเท่านัน้ แต่ถ้าเรามีเพื่อน ที่คอยมองข้ างหลังให้ เรา เราก็จะสามารถเห็นตัวเองได้ รอบด้ าน และชัดเจนมากยิ่งขึ ้น ลองเปิ ดใจให้ กว้ าง และพร้ อมจะยอมรับฟั งข้ อบกพร่องของตัวเอง ที่คนอื่นมองเห็นแต่ตวั คุณมองไม่เห็น เพราะคนเราไม่สามารถมองเห็นถึงข้ อเสียของตัวเองได้ ถ้ าไม่มีใครคอยบอก ก็เหมือนกับการที่คณ ุ ไม่สามารถ มองเห็นเหรี ยญได้ พร้ อมกันทัง2ด้ ้ านนัน่ เอง .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful