Prepared Approved

17.05.’12 17.05.’12
2. Gia cong va su dung
XemModel dính kem
Ap dungtu ETD 27/5
17. Khac (Hien thuc hoa)
1. Thay doi ban in theo thay doi kí hieu Model ESTec Yamaha 28mm
2. Noi dung thay doi
Model Tr uoc Sau
Tieu chuan dong goi Xem dính kem (2/2)
3. Phuong phap xu ly ton kho
: Xu ly in Lable thanh P22- len phan Par t “A” da in va su dung
Noi dung thay doi tieu chuan dong goi
Tr uoc
Sau
Tr uoc
Sau

Noäi dung thay ñoåi tieâu chuaån ñoùng goùi Tröôùc Sau Tröôùc Sau .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful