P. 1
Κοινό πόρισμα ΚΚΕ - ΕΑΡ (1988)

Κοινό πόρισμα ΚΚΕ - ΕΑΡ (1988)

|Views: 47|Likes:
Published by Yiannis Tziallas

More info:

Published by: Yiannis Tziallas on May 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

Κοινό πόρισμα ΚΚΕ-ΕΑΡ

Η ομάδα εργασίας, που συγκροτήθηκε από το ΚΚΕ και την ΕΑΡ μετά από τη συνάντηση Κύρκου - Φ!ράκη,
σκοπό εί"ε να διερευνήσει τις δυνατότητες προγραμματικ#ν συγκί$σε!ν ανάμεσα στα δύο κόμματα%
Η ομάδα εργασίας πήρε υπό&η της το 'σ"(διο για την Αριστερά), που διατύπ!σε η ΕΑΡ και τις κατευθύνσεις
για μια 'ποιτική συμ*!νία) τ!ν δυνάμε!ν της Αριστεράς και της προόδου, που πρότεινε το ΚΚΕ%
Η ομάδα εργασίας συ+ήτησε μ(σα σε κίμα ειικρίνειας και αηοκατανόησης (να ευρύ *άσμα
προ,ημάτ!ν% -ι προσεγγίσεις που επιτεύ"θηκαν, διατυπ#νονται στο κείμενο που ακοουθεί και
υπο,άεται στα αρμόδια όργανα τ!ν δύο κομμάτ!ν, προκειμ(νου να γίνουν οι σ"ετικ(ς ποιτικ(ς
εκτιμήσεις%
.ο κείμενο αυτό αποτεεί '(να κείμενο εργασίας) που καταγρά*ει μία πρ#τη προσ(γγι$ση από&ε!ν σε
μερικά θ(ματα - κειδιά ανάμεσα στα δύο κόμματα% /εν υποκαθιστά την ανάγκη για μία προγραμματική
συμ*!νία ό!ν τ!ν δυνάμε!ν της Αριστεράς και της προόδου, αά μπορεί να συμ,άει σ0 αυτήν
Η ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
1Α2 Η μεγάη, σύγ"ρονη, συνασπισμ(νη Αριστερά, που *ιοδο3ούμε να οικοδομήσουμε, δεν
αποτεεί ευκαιριακή υπόθεση% Είναι στό"ος μακράς πνοής% Επιδι#κει να δημιουργήσει (ναν
συνασπισμό κοιν!νικ#ν και ποιτικ#ν δυνάμε!ν με προοπτική ε3ουσίας% 4α αναδεί3ει την
Αριστερά σε ανερ"όμενη, πανίσ"υρη δύναμη στην κρίσιμη δεκαετία του 056, ικανή να
εμπνεύσει την πειο&η*ία του εηνικού αού και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του% 7ια τον
σκοπό αυτόν, καούνται οι δυνάμεις της Αριστεράς και της προόδου να επε3εργα$στούν (να
ρι+οσπαστικό, σύγ"ρονο, πειστικό πρόγραμμα μιας ν(ου τύπου ανάπτυ3ης, που να δίνει
άμεση και μακροπρόθεσμη απάντηση στις ανάγκες της εηνικής κοιν!νίας και στα
προ,ήματα τ!ν εργα+ομ(ν!ν%
Η Αριστερά καείται να αναά,ει το (ργο της προετοιμασίας της "#ρας στο κατ#*ι του
8666, του παραγ!γικού και τε"νοογικού εκσυγ"ρονισμού της, της διαμόρ*!σης ν(!ν
κοιν!νικ#ν σ"(σε!ν, της ανα,άθμισης της διεθνούς της θ(σης σε συνθήκες πήρους
απασ"όησης, οοκηρ!μ(νης κοιν!νικής ποιτικής, ποιτιστικής ανόδου, οικοογικής
προστασίας και δημοκρατικής άνθισης% /ια*ορετικά, το (ργο της διακυ,(ρνησης της "#ρας
θα το αναά,ουν οι δυνάμεις της συντήρησης και του μεγάου κε*ααίου με ,αρύ τίμημα
για την απασ"όηση, το εισόδημα και τα δικαι#ματα τ!ν εργα+ομ(ν!ν, με (νταση της
εκμετάευσης, της κερδοσκοπίας και παραοικονομίας και με "ειροτ(ρευση της θ(σης της
στον διεθνή κατακερματισμό εργασίας%
192 .ο μ(ον για την Αριστερά δεν ε3ασ*αί+εται "!ρίς αποτεεσματικ(ς μά"ες και νίκες
στο σημερινό δύσκοο παρόν% :!ρίς την καταυτική παρ(μ,αση της Αριστεράς στη
σημερινή ποιτική, οικονομική, κοιν!νική και ηθική κρίση% :!ρίς την ικανότητα της να
αναδει"θεί πριν και μετά τις εκογ(ς, σ0 (να ισ"υρό πόο συσπείρ!σης τ!ν ρι+οσπαστικ#ν,
προοδευτικ#ν και γνήσια δημοκρατικ#ν δυνάμε!ν της εηνικής κοιν!νίας και να
ε3ασ*αίσει μία ομαή, δημοκρατική δι(3οδο από την κατάσταση που διαμορ*#νει η
πήρης "ρε!κοπία της κυ,(ρνησης του ;Α<-Κ% :ρε!κοπία που παίρνει διαστάσεις σή&ης
και απότομης κατάρρευσης, η οποία απειεί να συμπαρασύρει θεσμούς και να αποσυνθ(σει
τη δημόσια +!ή%
= - συνασπισμός τ!ν δυνάμε!ν της Αριστεράς και της προόδου στις συνθήκες αυτ(ς μπορεί
και πρ(πει να πάρει μ(σα στο αό τις διαστάσεις ενός πατιού δημοκρατικού κινήματος για
την κάθαρση και την ομαότητα, για την άμεση προσ*υγή στις εκογ(ς με απή αναογική
και ισότιμους όρους διε3αγ!γής της εκογικής αναμ(τρησης% Η υποστήρι$3η της Αριστεράς
σ0 αυτ(ς τις εκογ(ς δεν ("ει το νόημα μόνο της υποστήρι3ης τ!ν δυνάμε!ν του
μετασ"ηματισμού της εηνικής κοιν!νίας% ;αίρνει (να ευρύτερο νόημα δημοκρατικής
θ!ράκισης, ε3υγίανσης και εκσυγ"ρονισμού της δημόσιας +!ής%
= Η μα"ητική παρουσία μιας μεγάης Αριστεράς θα *(ρει (ναν άνεμο ηθικής αναγ(ννησης
της ποιτικής και κοιν!νικής +!ής% <ε μια ν(α 9ουή η ύπαρ3η μιας ισ"υρής Αριστεράς,
στηριγμ(νης στο αό, θα δ#σει πραγματικό περιε"όμενο στις διαδικασίες κάθαρσης,
ε3υγίανσης και δημοκρατικού ε(γ"ου% Καμιά άη ποιτική δύναμη δεν>μπορεί να *(ρει
σε π(ρας αυτό το εθνικής σημασίας καθαρτήριο (ργο%
= Η καταυτική εμ*άνιση στο ποιτικό προσκήνιο μιας σύγ"ρονης και συνασπισμ(νης
Αριστεράς μπορεί να διαύσει καταστάσεις αδράνειας και παθητικότητας στην κοιν!νία%
?πορεί να εμπνεύσει την κινητοποίηση, την πρ!το,ουία και τη συμμετο"ή του αού% @α
αναγεννήσει τις επίδες, τις προσδοκίες και τους αγ#νες του% Η μεγάη, συνασπισμ(νη
Αριστερά δεν πρ(πει να μείνει στις κορυ*(ς% ;ρ(πει να μετατραπεί σε (να πααAκό κίνημα
δημοκρατικής αντίστασης, μά"ης και διεκδίκησης για τη διεύρυνση τ!ν κατακτήσε!ν τ!ν
εργα+ομ(ν!ν% Η αυτονομία τ!ν κομμάτ!ν του συνασπισμού, η ιδιαιτερότητα της *υσιο$
γν!μίας τους δεν αναιρεί αά πρ(πει να ενισ"ύει τη συσπείρ!ση μ(σα από τη
δια*ορετικότητα και να εγγυάται π!ς ο συνασπισμός θα είναι ανοι"τός σε ν(ες ιδ(ες, στα
κοιν!νικά κινήματα, στον (εγ"ο και στην κριτική της κοιν!νίας% B
= Η Αριστερά αποτεεί σήμερα τη μόνη πειστική δύναμη ανα"αίτισης και περιορισμού του
ρόου και της δύναμης της 4% /ημοκρατίας και ευρύτερα της συντηρητικής παράτα3ης% Η
υποστήρι3η στο ;Α<-Κ δεν ("ει ουσιαστικά αντιδε3ιό "αρακτήρα% .ο ;Α<-Κ με τη δε3ιά
ποιτική του, τον αυταρ"ισμό της ηγεσίας του και την αποσύνθεση του αποτεεί π(ον τον
μεγάο τρο*οδότη της συντηρητικής παράτα3ης% Η Αριστερά μπορεί να δ#σει αποτεε$
σματικά τη μά"η κατά της συντηρητικής ποιτικής και ιδεοογίας της 4%/%, με προγραμμα$
τικ(ς θ(σεις, επι"ειρήματα, ιδ(ες και α3ίες% ?ε ταυτό"ρονη προσπάθεια ενίσ"υσης της
δημοκρατικής επικοιν!νίας και της κοινής δράσης με τους εργα+όμενους που την
ακοουθούν% ?ε επιδί!3η επίσης συμ,οής ό!ν τ!ν κομμάτ!ν του συνταγματικού
παισίου, μετα3ύ αυτ#ν και της 4%/%, στην ε3ασ*άιση ομα#ν ποιτικ#ν ε3εί3ε!ν% Η
μά"η κατά της 4% /ημοκρατίας και γενικότερα κατά του συντηρητισμού, δεν σημαίνει
επιστρο*ή σε παραδοσιακούς και α*ηρημ(νους δια"!ρισμούς, α*ορισμούς και στερεότυ$
πα ά!ν επο"#ν%
= Η Αριστερά είναι σε θ(ση να δ#σει νικη*όρα την κρίσιμη για την πορεία του τόπου
εκογική αναμ(τρηση% 4α κατακτήσει μία απο*ασιστική δύναμη στη 9ουή και στο αό% 4α
ειτουργήσει !ς καθοριστική ποιτική δύναμη στη μετεκογική περίοδο, συσπειρ#νοντας
και άες προοδευτικ(ς δυνάμεις, γεγονός που θα ανοί3ει ν(ες, θετικ(ς προοπτικ(ς στην
ποιτική +!ή του τόπου%
Η ενισ"υμ(νη παρουσία τ!ν δυνάμε!ν της Αριστεράς και της προόδου, θα ε3ασ*αίσει μια
ποαπή και καθοριστική συνεισ*ορά τους, ανε3άρτητα από τη συγκεκριμ(νη ύση που θα
δοθεί στο πρό,ημα της κυ,ερνητικής ε3ουσίας, με ,άση το συσ"ετισμό τ!ν δυνάμε!ν% ?ια
ισ"υρή Αριστερά μπορεί να αποτε(σει τη μα"ητική δύναμη αντιποίτευσης ενάντια σε κάθε
κυ,ερνητικό σ"ήμα που θα ,ασί+εται στο δικομματισμό και στη δε3ιά ποιτική, με την
οποιαδήποτε παρααγή της%
?ια ισ"υρή Αριστερά μπορεί να οδηγήσει σε ήττα τον δικομματισμό, να μαται#σει ύσεις
αυτοδυναμίας, να προκα(σει ρι+ικ(ς ανακατατά3εις και να συμ,άει #στε να
δημιουργη$θούν οι αναγκαίες προCποθ(σεις για τη διαμόρ*!ση κυ,ερνητικ#ν ύσε!ν
συνεργασίας προοδευτικού προσανατοισμού% Η Αριστερά σε καμμιά περίπτ!ση δεν θα
δε"θεί ν0αποτε(σει συμπηρ!ματική δύναμη στήρι3ης οποιασδήποτε ύσης στα παίσια του
δικομματισμού και της συντηρητικής ποιτικής% Καμμιά κυ,ερνητική συνεργασία δεν μπορεί
να γίνει με το ;Α<-Κ, με τη σημερινή ηγεσία, ποιτική και νοοτροπία του%
Η κατά"τηση μετεκογικά μιας ισ"υρής Αριστεράς με *ερ(γγυο και σύγ"ρονο πρόγραμ$μα
και με (να ν(ο, απο*ασιστικό ρόο στην ποιτική +!ή, θα αποτε(σει α*ετηρία μιας
επιθετικής της στρατηγικής που θα στηρί+εται στην πούμορ*η άνοδο της κοιν!νικής
πρ!το,ουίας για τη συγκρότηση του κοιν!νικοποιτικού συνασπισμού ε3ουσίας, για την
ήττα κάθε συντηρητικού και νεοσυντηρητικού πειράματος, για το κ(ρδισμα της
πειο&η$*ίας του αού, για την άνοδο του κόσμου της εργασίας και του ποιτισμού στην
ε3ουσία στην κρίσιμη δεκαετία του 056, που εισ(ρ"εται η "#ρα μας και ο κόσμος%
Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΗ
/ιανύουμε μία περίοδο ραγδαί!ν ααγ#ν και ανακατατά3ε!ν σε όο τον κόσμο% Dούμε
στην επο"ή της τε"νοογικής επανάστασης, της πηρο*ορικής και της εντεινόμενης
διεθνοποίησης όπου τα σύνορα γίνονται πού στενά για να "!ρ(σουν τα προ,ήματα τ!ν
οικονομι#ν, τις αγ!νίες και τους αγ#νες τ!ν α#ν%
;ροσεγγί+οντας το κατ#*ι του 8666 η αριστερά της πατρίδας μας, όπ!ς και η αριστερά σε
όο τον κόσμο αντιμετ!πί+ει μία μεγάη πρόκησηE
4α αντιμετ!πίσει αποτεεσματικά την νεο*ιεεύθερη επίθεση που επιδι#κει να
α3ιοποιήσει τις ανακατατά3εις που προκαούν οι τε"νοογικ(ς ε3εί3εις, εντείνοντας τις
κοιν!νικ(ς ανισότητες, την ε3άρτηση, τον συγκεντρ!τισμό και την αδια*άνεια της
ε3ουσίας%
4α δ#σει ν(ο, σύγ"ρονο, εκτικό και ρι+οσπαστικό περιε"όμενο και ν(ο δυναμισμό, στους
αγ#νες για μια κοιν!νία εευθερίας, δικαιοσύνης και αηεγγύης%
<ήμερα η Αριστερά στη /υτική Ευρ#πη μετά από μακρά περίοδο θε!ρητικ#ν
ανα+ητή$σε!ν, ποιτικ#ν πειραματισμ#ν και εκογικ#ν δυσκοι#ν, επι"ειρεί να
αντιμετ!πίσει τις προκήσεις που διαμορ*#νουν η επανάσταση τ!ν ν(!ν τε"νοογι#ν, η
δομική κρίση και οι αναδιαρθρ#σεις του καπιταισμού, για επιθετικ(ς πρ!το,ουίες που θα
("ουν0 σαν στό"ους να αντιμετ!πίσουν τις συν(πειες της νεο*ιεεύθερης επίθεσης και να
προ!θή$σουν ,αθι(ς ποιτικ(ς και κοιν!νικ(ς ααγ(ς%
Η περεστρόικα και η γκάσνοστ πραγματοποιούν επαναστατικ(ς ααγ(ς στην Ε<</ και
επηρεά+ουν καθοριστικά τις παγκόσμιες ε3εί3εις% -ι μεταρρυθμίσεις του 7κορμπατσ#* και
η 'ν(α σκ(&η) θ(τουν υπό ρι+ική αμ*ισ,ήτηση και συ"νά ανατρ(πουν 'αήθειες) και
,ε,αιότητες εδραι!μ(νες για δεκαετίες, υπογραμμί+ουν την ανάγκη άρρηκτης σ"(σης
μετα3ύ δημοκρατίας και οια!ιμο" , συμ,άουν στην καθι(ρ!ση ν(ου θετικότερου
κίματος στις διεθνείς σ"(σεις προ!θούν ρι+ικ(ς τομ(ς στις σ"(σεις του κράτους με την
κοιν!νία και την οικονομία, της αγοράς με τον προγραμματισμό%
<την πατρίδα μας, η παταγ#δης αποτυ"ία της πασοκικής εμπειρίας "ρε#νει όες τις
δυνάμεις της Αριστεράς και της προόδου με πρόσθετες ευθύνες, καθ#ς η προοπτική
διαμόρ*!σης μιας μεγάης Αριστεράς, σύγ"ρονης και συνασπισμ(νης, θερμαίνει τις επίδες
εκατοντάδ!ν "ιιάδ!ν ποιτ#ν, δίνει ποιτική δι(3οδο και (κ*ραση σε ευρύτερες
προοδευτικ(ς ρι+οσπαστικ(ς δυνάμεις της κοιν!νίας, ανε3άρτητα από τη μ("ρι σήμερα
κομματική τους (ντα3η%
Ανι"νεύοντας με ρεαισμό, αά και ρι+οσπαστική διάθεση το ,ηματισμό της επο"ής μας,
ανα+ητούμε προγραμματικ(ς συγκίσεις και συμ*!νίες ανάμεσα στις δυνάμεις της
Αριστεράς, με διαρκή προσπάθεια αναν(!σης του όγου και τ!ν πρακτικ#ν της, με στό"ο
τη δυναμική ανάπτυ3η της επιρροής της, με την δια*ορετικότητα που παίρνει η προσπάθεια
αυτή στα παίσια του κάθε κόμματος%
Η επαναστατική αναν(!ση της υπόθεσης του σοσιαισμού αποτεεί καθήκον ό!ν τ!ν
δυνάμε!ν της Αριστεράς% <τη ,άση αυτής της προσπάθειας πρ(πει να ανα+ητηθεί και μπορεί
να πραγματοποιηθεί η συνάντηση τ!ν δια*ορετικ#ν ποιτικ#ν και κοιν!νικ#ν ρευμάτ!ν
της ευρύτερης Αριστεράς%
7ι0 αυτό και δεν περιορι+όμαστε στην αναγκαία και επι,ε,ημ(νη ,ετί!ση τ!ν σ"(σε!ν και
πύκν!ση της κοινής ή παράηης δράσης τ!ν δυνάμε!ν της Αριστεράς% -ύτε
αποσκοπούμε στην ανασύσταση μιας παιάς ενιαίας οργαν!τικής μορ*ής%
/ιδασκόμαστε από το παρεθόν% Fεκινάμε πατ#ντας στ(ρεα στην πραγματικότητα του
παρόντος, με τις επίδες αά και τις δυσκοίες της% Ανα+ητούμε με,τα μάτια στραμμ(να
στο μ(ον τους πρ!τότυπους δρόμους για την οικοδόμηση σε σταθερή και ανθεκτική
,άσης μιας μεγάης, σύγ"ρονης και που*!νικής Αριστεράς, ικανής να δ#σει, μ(σα από τη
δική της ανασυγκρότηση, ρι+οσπαστικ(ς, ρεαιστικ(ς και σύγ"ρονες απαντήσεις στα
εντεινόμενα προ,ήματα% Εργα+όμαστε για μια μεγάη, σύγ"ρονη και συνασπισμ(νη
Αριστερά της μά"ης και της ε3ουσίας%
#ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Κεντρικό +ήτημα της αριστερής αντίη&ης για την ανάπτυ3η και τον κοιν!νικό
μετασ"ηματισμό είναι αυτό της εευθερίας και της πήρους ε*αρμογής της /ημοκρατίας σε
κάθε πτυ"ή της κοιν!νίας%
G2 /ημοκρατία και Αριστερά είναι αδιαίρετες (ννοιες% Η θεμειακή για την Αριστερά α3ία της
εευθερίας, είναι αδιαίρετη με τις α3ίες της ισότητας, της ανθρ#πινης αηεγγύης, της
κοιν!νικής δικαιοσύνης, της συογικότητας, της πήρους ανάπτυ3ης της προσ!πικό$τητας
του καθενός και της εεύθερης επιογής του σ0 όες τις σ*αίρες της +!ής%
Η δημοκρατία είναι και μ(σο και σκοπός της πάης για τον κοιν!νικό μετασ"ηματισμό%
Επιδι#κουμε την οικοδόμηση της σοσιαιστικής προοπτικής με απόυτο σε,ασμό τ!ν
δημοκρατικ#ν διαδικασι#ν% Αγ!νι+όμαστε για την προστασία και πήρη ανάπτυ3η τ!ν
ατομικ#ν και συογικ#ν δικαι!μάτ!ν του ποίτη, στηριγμ(νοι στην που*!νία και τον
πουκομματισμό% 7ια την άνθιση της εεύθερης (κ*ρασης και πάης, "!ρίς περιορισμούς,
τ!ν δια*ορετικ#ν κοιν!νικ#ν, ποιτικ#ν, ποιτιστικ#ν δυνάμε!ν και ρευμάτ!ν% Η
δημοκρατία για την Αριστερά δεν περιορί+εται στην πήρη προστασία τ!ν δικαι!μάτ!ν τ!ν
ποιτ#ν απ(ναντι στην ε3ουσία και τις κατα"ρηστικ(ς μορ*(ς άσκησης της% .οποθετεί τον
κόσμο της εργασίας και του ποιτισμού στην καρδιά της ε3ουσίας και της διεύθυνσης της
παραγ!γής% ;ροσδίνει ν(ες, πρ!τότυπες αυτοδια"ειριστικ(ς διαστάσεις στις εευθερίες και
στα δικαι#ματα τ!ν εργα+ομ(ν!ν και ποιτ#ν% Κατο"υρ#νει πήρ!ς όες τις κατα"τημ(νες
εευθερίες και δημιουργεί ν(α ποιτικά, κοιν!νικά και οικονομικά δικαι#μα$τα% -ικοδομεί
ν(ες μορ*(ς δημοκρατίας και συμμετο"ής σ0 όες τις πτυ"(ς της κοιν!νικής +!ήςE το
σ"οείο, την παραγ!γή, τις υπηρεσίες, τον τομ(α της κουτούρας, την α3ιοποίηση του
εεύθερου "ρόνου και την οργάν!ση της καθημερινής +!ής%
Η πού"ρονη και πούμορ*η εμπειρία τ!ν κινημάτ!ν για το σοσιαισμό, ιστορική και
σημερινή, διεθν#ς και στη "#ρα μας, μας οδηγεί με απόυτη σα*ήνεια στο συμπ(ρασμα
π!ς ο αγ#νας για τη δημοκρατία, ο αγ#νας για το δικαί!μα κάθε αού να επι(γει
εεύθερα το δρόμο του, παίρνει οικουμενική διάσταση και α3ία% - αγ#νας HIJ τη
δημοκρατία δεν είναι (νας δρόμος προς το σοσιαισμό, αά είναι ο δρόμος του
σοσιαισμού% - δρόμος για τη διαμόρ*!ση μιας πιο δίκαιης κοιν!νίας, όπου η ανάπτυ3η
της εευθερίας του καθενός δεν θα είναι εμπόδιο για την εευθερία ό!ν, "!ρίς ε3ουσίες
ή δικαι#ματα που πρ(πει η μπορεί να ε3αιρούνται στο όνομα οποιασδήποτε σκοπιμότητας
από τους δημοκρατικούς κανόνες% ?ε αυτή την σταθερή και αδιαπραγμάτευτη
κατευθυ$ντήρια επιογή, θε!ρούμε ότι η ανάδει3η της Αριστεράς στην κυ,(ρνηση και η
παραμονή της σ0 αυτήν προCποθ(τει την ε3ασ*άιση της εεύθερα εκ*ρασμ(νης θ(ησης
της πειο&η*ίας του εηνικού αού%
Φιοδο3ία της Αριστεράς είναι να διατυπ#σει (ναν 'καταστατικό "άρτη) τ!ν δικαι!μά$τ!ν
και τ!ν εευθερι#ν τ!ν ποιτ#ν, που θα αποτε(σει την πιο προ!θημ(νη και ρι+οσπαστική
πρόταση για τον εκδημοκρατισμό της δημόσιας +!ής και της "#ρας%
82 Η Αριστερά δεν θε!ρεί καμμιά δημοκρατική κατάκτηση οριστική και δεδομ(νη%
:ρειά+εται διαρκής αγ#νας για τη διεύρυνση τ!ν υπαρκτ#ν δικαι!μάτ!ν και εευθερι#ν,
για την περι*ρούρηση τ!ν ομα#ν ποιτικ#ν ε3εί3ε!ν και την ανα+ήτηση δημοκρατικ#ν
διε3όδ!ν από κάθε ποιτική και κοιν!νική κρίση% Ειδικότερα η Αριστερά σήμερα πρ(πει να
αντισταθεί στην υπο,άθμιση της ποιτικής +!ής, στις απόπειρες τ!ν κυ,ερν#ντ!ν να
κρατήσουν με κάθε μ(σο την ε3ουσία, να συγκαύ&ουν τις ,αρι(ς ευθύνες τους και να
μετατρ(&ουν την κρίση και το αδι(3οδο της ποιτικής τους σε κρίση γενικά της ποιτικής
και σε *θορά τ!ν α3ι#ν της%
Η Αριστερά πρ(πει να γίνει *ορ(ας μιας αηθινής ηθικής επανάστασης και αναγ(ννησης της
δημόσιας και κοιν!νικής +!ής, επι,άοντας θεσμούς δια*άνειας και ε(γ"ου,
ε3υ&#νοντας το κοιν!νικό και ποιτικό κίμα, αποτρ(ποντας σ"(σεις συνααγής τ!ν
κ(ντρ!ν ή&ης απο*άσε!ν και τ!ν δημοσί!ν ειτουργ#ν με τα μεγάα συμ*(ροντα% 4α
υπερασπιστεί την ποιτική !ς "#ρο προγραμμάτ!ν, ιδε#ν και α3ι#ν, κι ό"ι !ς εργαείο
"ειραγ#γησης του αού, οικοδόμησης πεατειακ#ν σ"(σε!ν και μ(σον πουτισμού% 4α
επι,άει στην ποιτική αντιπαότητα συγκεκριμ(νο προγραμματικό και ιδεοογικό
περιε"όμενο, συνδεδεμ(νο με το παρόν και το μ(ον της "#ρας% 4α προ,άει τη
δημοκρατία ό"ι μόνο !ς "#ρο δικαι!μάτ!ν και διεκδικήσε!ν, μα και "#ρο υπο"ρε#σε!ν,
υπευθυνότητας και συμμετο"ής%
Η Αριτ$ρ% α&$'(")$ι μια α)οι*τ+ και μ,)ιμη δημοκρατικ+ &ρ,κ!ηη &ρος ,!$ς τις
&ο!ιτικ-ς δ')%μ$ις το' τ,&ο'. $!$"($ρη και ι,τιμη &ο!'κομματικ+ α)τι&αρ%($η μ$
τη) κα(ι-ρ/η της α&!+ς α)α!ο0ικ+ς, το) $κδημοκρατιμ, τ/) μα1ικ2) μ-/)
$)ημ-ρ/ης, τη) κατ%ρ0ηη τ/) διακρί$/) και τ/) ρο'3$το!ο0ικ2) μη*α)ιμ2)4
K2 Η Αριστερά δεν προ,άει μόνο μία άη ποιτική, αά και ν(ες εναακτικ(ς μορ*(ς
διακυ,(ρνησης% ?ορ*(ς αντίθετες με τη ογική της ανάθεσης σε μια κυ,(ρνηση να ύσει
τα προ,ήματα και να δια"ειριστεί τις τύ"ες της "#ρας στο όνομα του αού, "!ρίς τη
συμμετο"ή του% .ο πρόγραμμα της θα συμπυκν#νει τις #ριμες κοιν!νικ(ς ανάγκες και
αιτήματα τ!ν μα+ικ#ν αγ#ν!ν και κινημάτ!ν, ό"ι αθροιστικά, αά με κριτική,
επιστημονι$
κή και δημοκρατική σύνθεση και α3ιοόγηση τους%
-ι αριστερ(ς εναα"τικ(ς μορ*(ς διακυ,(ρνησης αποκείουν την ύπαρ3η ατύπ!ν,
γρα*ειοκρατικ#ν ή ά!ν κ(ντρ!ν ε3ουσίας υπεράν! του αAκού και κοινο,ουευτικού
ε(γ"ου% Απορρίπτουν τη μυστικοπάθεια και απορρητομανία της ε3ουσίας και καθιερ#$νουν
την πήρη πηρο*όρηση, τη δια*άνεια και το δημόσιο αποογισμό% Κατο"υρ#νουν την
πήρη αAκή κυριαρ"ία, συγκεντρ#νοντας την ε3ουσία στους εκεγμ(νους
αντιπροσ!$πευτικούς θεσμούς και αποτρ(ποντας την ιδιοποίηση της από διοικητικούς και
γρα*ειο$κρατικούς μη"ανισμούς% Αρνούνται την κομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης
και τ!ν δημόσι!ν οργανισμ#ν και επι"ειρήσε!ν% Η ειτουργία και η τύ"η τ!ν θεσμ#ν
ε3ουσίας δεν ε3αρτι(ται από την πορεία και τύ"η τ!ν προσ#π!ν που την ασκούν% Καν(νας
θεσμός δεν είναι τόσο ιερός και απαρα,ίαστος που να μην μπορεί να αντικασταθεί από (ναν
άο πιο δημοκρατικό και πιο ανθρ#πινο% Καν(να πρόσ!πο που ασκεί δημόσιο α3ί!μα δεν
είναι ταμπού, #στε να μην υπόκειται στο δημόσιο (εγ"ο και να μην μπορεί να
αντικατασταθεί μ(σα στους δημοκρατικούς και α3ιοκρατικούς κανόνες της ανάδει3ης και
ενααγής%
<υστατικό στοι"είο και μια από τις προCποθ(σεις για την υοποίηση μιας τόσο προ!θημ(νης
δημοκρατικής διακυ,(ρνησης της Αριστεράς αποτεεί η δημοκρατική +!ή στα ίδια τα
κόμματα που θα τη στηρί3ουν, ο αποκεισμός σε αυτά *αινομ(ν!ν αρ"ηγισμού,
γρα*ειοκρατίας και διοικητικής απόσπασης από την κοιν!νία, ο (μπρακτος σε,ασμός τους
προς τους δημοκρατικούς θεσμούς, η ασυμ,ί,αστη αντίθεση τους στη διαμόρ*!ση δικτύου
ρουσ*ετοογικ#ν και γενικότερα πεατειακ#ν σ"(σε!ν, ο δια"!ρισμός τους από τον
κρατικό μη"ανισμό, η ανάδει3η τους σε ενεργούς παράγοντες της αυτεν(ργειας και
αυτοδιεύθυνοης τ!ν μα+#ν, η διαε"τική αντιστοι"ία τους με τις κοιν!νικ(ς δυνάμεις που
αντιπροσ!πεύουν, ο πούτος τ!ν ιδε#ν τους και η ικανότητα τους για την κατάκτηση της
πρ!το,ουίας στο πνευματικό, ποιτιστικό και ιδεοογικό πεδίο%
L% <υστατικά στοι"εία μιας αριστερής πρότασης για τη δημοκρατία είναιE
= Η ανα,άθμιση τ!ν ειτουργι#ν και του ρόου τη 9ουής και ό!ν τ!ν αντιπροσ!πευτι$
κ#ν θεσμ#ν%
= - εκδημοκρατισμός τ!ν ??Ε και η ε3ασ*άιση που*!νικής πηρο*όρησης% Η
απο*ασιστική απόρρι&η κάθε κρατικής και κομματικής τους κηδεμονίας%
= - εκδημοκρατισμός του κρατικού μη"ανισμού του στρατού και τ!ν σ!μάτ!ν ασ*αείας
με την κατάργηση τ!ν στεγαν#ν, την καθι(ρ!ση πραγματικού κοινο,ουευτικού και
αAκού ε(γ"ου% Η δημοκρατική αναδιοργάν!ση και ο εκσυγ"ρονισμός στη δημόσια
διοίκηση που θα πή3ει τη γρα*ειοκρατία και τον παρασιτισμό, θα ανε,άσει την
παραγ!γικότητα και απόδοση, τη δημοκρατική συμμετο"ή και ευθύνη τ!ν εργα+ομ(ν!ν σ0
αυτήν%
= Η δημοκρατική αποκ(ντρ!ση του κράτους και η ενδυνάμ!ση τ!ν θεσμ#ν της
περι*ερειακής του συγκρότησης με την ανάδει3η αιρετ#ν και ισ"υρ#ν τοπικ#ν και
κοιν!νικ#ν ε3ουσι#ν%
= - εκδημοκρατισμός και η ανε3αρτητοποίηση της /ικαιοσύνης από την εκτεεστική
ε3ουσία% Η ρι+ική ααγή του σ!*ρονιστικού συστήματος με ,άση τις σύγ"ρονες
αντιή&εις για την ποινή και τη μετα"είρηση τ!ν κρατουμ(ν!ν%
= Η επε3εργασία πρότασης αναθε#ρησης του <υντάγματος με στό"ους τη διεύρυνση τ!ν
δικαι!μάτ!ν και εευθερι#ν τ!ν ποιτ#ν με την εισαγ!γή θεσμ#ν που κατο"υρ#νουν ν(α
ποιτικά και κοιν!νικά δικαι#ματα%
9ασικοί ά3ονες μιας τ(τοιας πρότασης είναι η ανα,άθμιση του αυτόνομου ρόου της 9ουής,
το δικαί!μα τ!ν ποιτ#ν να προκαούν τη διε3αγ!γή δημο&η*ίσματος, το δικαί!μα τ!ν
-.Α στην ανακατανομή του προCποογισμού προς ό*εος τους και στο να ("ουν δικούς
τους πόρους κ%ά%, ο πήρης "!ρισμός εκκησίας και κράτους και η ρητή κατο"ύρ!ση της
'αAκότητας) του κράτους και της θρησκευτικής εευθερίας%
= Η υπεράσπιση, κατο"ύρ!ση και διεύρυνση τ!ν συογικ#ν και ατομικ#ν εευθερι#ν
τ!ν ποιτ#ν% Mδιαίτερα εκείν!ν που ("ουν δια*ορετική από την τρ("ουσα θε#ρηση του
κόσμου, υπό τον απαρά,ατο όρο της κατο"ύρ!σης τ!ν εευθερι#ν τ!ν ά!ν% Η Αριστερά
ο*είει να είναι ο ασυμ,ί,αστος υποστηρικτής του δικαι#ματος κάθε ποίτη να εκ*ρά+ε$
ται εεύθερα, να οργαν#νεται κομματικά, συνδικαιστικά, ή με οποιοδήποτε άο τρόπο
θ(ει, να επι(γει τον τρόπο +!ής που τον αντιπροσ!πεύει%
= Η παράηη ανάδει3η μορ*#ν άμεσης δημοκρατίας μ(σα από τα κοιν!νικά κινήματα,
παραδοσιακά και ν(α, τους θεσμούς της αυτοδιοίκησης και τις μορ*(ς συμμετο"ής και
αυτοδια"είρισης%
=Η ανάδει3η τ!ν κοιν!νικ#ν κινημάτ!ν σε ενεργούς παράγοντες και αυτοτεή υποκείμενα
της κοιν!νικής και ποιτικής +!ής και ο σε,ασμός της αυτόνομης ειτουργίας και δυναμικής
τους από το κράτος, την εργοδοσία και τα κόμματα%
Fε"!ριστή (μ*αση αποδίδουμε στον αγ#να για την υπεράσπιση και διαρκή ανάπτυ3η τ!ν
δικαι!μάτ!ν τ!ν γυναικ#ν, που ο*είει να είναι ιδιαίτερα (ντονος, για την και(ργεια
αντίστοι"ης κοιν!νικής συνείδησης%
ΠΡΟ5ΛΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝ6ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η εηνική οικονομία ,ρίσκεται σε ,αθιά κρίση% Η παραγ!γή μ(νει για οόκηρη δεκαετία
στάσιμη, τα εείμματα αυ3άνονται απειητικά, ο πηθ!ρισμός παραμ(νει σε υ&ηά
επίπεδα, η ανεργία μεγα#νει% Η συμμετο"ή της "#ρας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας
"ειροτερεύει, το ,ιοτικό επίπεδο του αού συμπι(+εται, το περι,άον υπο,αθμί$+εται%
?εγάο μ(ρος του παραγ!γικού μας ε3οπισμού δεν μπορεί να αντ(3ει στο διεθνή
ανταγ!νισμό% Φτάσαμε σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να αντιμετ!πισθεί με ημίμετρα%
:ρειά+εται ρι+ική αναδιοργάν!ση της οικονομίας%
Η ποιτική του ;Α<-Κ, και της πρ#της και της δεύτερης τετραετίας, δεν (,γαε την
εηνική οικονομία από την παραυτική κατάσταση που την εί"ε *τάσει η 4%/%, στις αρ"(ς
της δεκαετίας μας% .α σταθεροποιητικά μ(τρα, ιδιαίτερα, ό3υναν τις οικονομικ(ς
ανισότη$τες και ανισορροπίες, "ειροτ(ρε&αν την κατάσταση, π(τυ"αν μόνο ανακατανομή
εισοδη$μάτ!ν σε ,άρος τ!ν μισθ#ν%
Η νεο*ιεεύθερη πρόταση παντού όπου ε*αρμόστηκε μεγά!σε τις κοιν!νικ(ς
ανισότητες, αύ3ησε την ανεργία, προκάεσε τεράστιο κοιν!νικό κόστος% Η απόπειρα να
εισα"θεί στην Εάδα θα είναι πρακτικά ανε*άρμοστη και ποιτικά και κοιν!νικά οδυνηρή%
<τό"οι και κριτήρια
Η ανασυγκρότηση της εηνικής οικονομίας, που προτείνουμε, απο,(πει στον
εκσυγ$"ρονισμό και την άνοδο τ!ν παραγ!γικ#ν δυνάμε!ν και ικανοτήτ!ν της εηνικής
κοιν!νίας, τον ,αθύ εκδημοκρατισμό της ποιτικής και της κοιν!νικής +!ής και τ!ν
εργασιακ#ν συνθηκ#ν% Είναι α3ε"#ριστη από την ποιτιστική ανάπτυ3η, την υπεράσπιση
της αAκής κυριαρ"ίας και την κατο"ύρ!ση της ειρήνης, της εθνικής άμυνας και της εθνικής
ανε3αρτησίας μ(σα σ0 (ναν αηοε3αρτ#μενο κόσμο% -ι επιμ(ρους προτάσεις της
Αριστεράς πρ(πει ν0 αποτεούν οργανικά συστατικά μιας συνοικής διαδικασίας που,
αρ"ί+οντας από τις επείγουσες ανάγκες του σήμερα, πρ(πει να ("ει σταθερό στό"ο της τη
ρι+ική ααγή της εηνικής κοιν!νίας, την ανα+!ογόνηση τ!ν δημιουργικ#ν της
δυνάμε!ν, το σοσιαιστικό της μετασ"ηματισμό%
Η ανάπτυ3η που προτείνουμε ("ει !ς στό"ους της την αύ3ηση με γρήγορους ρυθμούς της
παραγ!γής και του ν(ου κοιν!νικού πούτου, την ε3ασ*άιση της απασ"όησης και την
ικανοποίηση τ!ν διευρυνόμεν!ν αναγκ#ν τ!ν εργα+ομ(ν!ν, τη ,ετί!ση της ποιότητας
τ!ν υπηρεσι#ν και τ!ν προAόντ!ν που παράγονται, την ανα,άθμιση του περι,άοντος,
την ανακατανομή του εισοδήματος υπ(ρ τ!ν εργα+ομ(ν!ν%
Αυτοί οι καθοικά αναγν!ρισμ(νοι στό"οι μπορούν να υοποιηθούν μόνο με μια ποιτική
που πρ!ταρ"ικό κριτήριο της ("ει την ικανοποίηση τ!ν αναγκ#ν τ!ν εργα+ομ(ν!ν,
στηρί+εται στον δημοκρατικό προγραμματισμό και στην και(ργεια μιας ν(ας κουτούρας
στους εργα+όμενους, προ!θ#ντας τη δημοκρατία, τη δια*άνεια, την υπεύθυνη συμμετο"ή
και την πρ!το,ουία τ!ν εργα+ομ(ν!ν% /εν μπορούν να υοποιηθούν με ποιτική εθνικού
απομον!τισμού ή παθητικής παράδοσης στους μη"ανισμούς της διεθνούς καπιταιστικής
αγοράς, αά μόνο με μία ποιτική που ε3ασ*αί+ει την οικονομική ,ι!σιμότητα μ(σα στη
διεθνή οικονομία κατακτ#ντας επίπεδα αποτεεσματικότητας διεθν#ς ανταγ!νιστικά%
Nποστηρί+ουμε την προγραμματισμ(νη αναμόρ*!ση της οικονομίας και τη διαμόρ*!ση
ενός ν(ου παραγ!γικού προτύπου που θα αντιστοι"εί στις δυνατότητες και τις ανάγκες της
"#ρας μας και θα εκ*ρά+εται σε μία ν(α ανταγ!νιστική ε3ειδίκευση της εηνικής
οικονομίας και στην ε3ασ*άιση της απασ"όησης του ικανού για εργασία πηθυσμού%
Η Αριστερά πρ(πει να κάνει σε πιο απο*ασιστικό ,αθμό δική της υπόθεση την ανάπτυ3η
ν(!ν τε"νοογι#ν στην πατρίδα μας, με ε3ασ*άιση και διεύρυνση τ!ν δικαι!μάτ!ν τ!ν
εργα+ομ(ν!ν, την ανάπτυ3η τ!ν επιστημ#ν και της (ρευνας, της ειρηνικής και
παραγ!γι$κής α3ιοποίησης τ!ν αποτεεσμάτ!ν της% @ε!ρούμε την κατάκτηση τ!ν ν(!ν
τε"νοογι#ν στο επίπεδο της (ρευνας, της παραγ!γής και της ε*αρμογής τους και την
ανασυγκρότηση οόκηρης της οικονομίας πάν! στη ν(α τε"νική ,άση που διαμορ*#νει η
επιστημονικοτε-"νική επανάσταση !ς (να από τα πιο κρίσιμα +ητήματα της αναπτυ3ιακής
στρατηγικής για τη "#ρα μας στις επόμενες δεκαετίες%
;ρόγραμμα και αγορά
7ια να προ!θήσουμε την αναδιοργάν!ση της οικονομίας, για να επιτύ"ουμε το μικρότερο
κοιν!νικό κόστος για τις αναγκαίες αναδιαρθρ#σεις, απαιτείται (να δημοκρατι$κό
αναπτυ3ιακό πρόγραμμα%
-ι δυνάμεις της αγοράς της "#ρας μας μόνες τους δεν οδηγούν στην παραγ!γική
ανα,άθμιση, εντείνουν τον αντιπαραγ!γικό προσανατοισμό τ!ν πόρ!ν, τον παρασιτισμό,
την παραοικονομία% .ο δημοκρατικό πρόγραμμα που θα διαμορ*#νεται με τη συμμετο"ή
του αού και τ!ν *ορ(!ν του δεν θα είναι όργανο κηδεμόνευοης της οικονομίας από το
κράτος, αά θα είναι δεσμευτικό πριν απ0 όα για το Oδιο το κράτος% @α διαμορ*#νει
συγκεκριμ(να παίσια και κατευθύνσεις ανάπτυ3ης, θα ιεραρ"εί τους στό"ους και τα μ(σα0
ποιτικής%
<υστατικό στοι"είο ενός τ(τοιου προγράμματος είναι η ανάπτυ3η της επιστημονικής
(ρευνας, η περι*ερειακή ανάπτυ3η, η "!ροτα3ία και η ποιτική γης, που θα οριοθετεί τις
εναακτικ(ς "ρήσεις%
.ο εθνικό αναπτυ3ιακό πρόγραμμα πρ(πει να ενεργοποιεί τους εσ!τερικούς παράγοντες και
να ε3ασ*αίσει τους αναγκαίους μη"ανισμούς συμμετο"ής στις διαδικασίες της
διεθνοποίησης% @α ενισ"ύεται από την προ#θηση της αποκ(ντρ!σης τ!ν διοικητικ#ν και
εκτεεστικ#ν ε3ουσι#ν του κράτους και την καθι(ρ!ση αυτοδιοίκησης ,0 και γ0 ,αθμού%
Pτσι μόνον μπορεί να ενισ"υθεί ο περι*ερειακός - τοπικός προγραμματισμός και η
ανάπτυ3η% Η αγορά θα συνυπάρ"ει με το πρόγραμμα για τον (εγ"ο του% /εν μπορεί όμ!ς
να το υποκαταστήσει%
Φορείς
Η Αριστερά ενδια*(ρεται για την ανάπτυ3η της επι"ειρηματικότητας και του δημόσιου και
του ιδι!τικού τομ(α, τ!ν συνεταιρισμ#ν και της .οπικής Αυτοδιοίκησης, τ!ν Oδι!ν τ!ν
εργα+όμεν!ν% ?(σα όμ!ς σε ν(α παίσια που διασ*αί+ουν την (ντα3η αυτής της
επι"ειρηματικότητας στην επίτευ3η δημοκρατικά καθορισμ(ν!ν κοιν!νικ#ν στό"!ν%
9ασικός μο"ός για την ανάπτυ3η στην Εάδα πρ(πει να είναι ο δημόσιος τομ(ας της
οικονομίας% Αυτός που υπάρ"ει σήμερα, ίγο μπορεί να συμ,άει στην ανάπτυ3η για την
οποία μιάμε% Εκ*ρά+ει τον κρατισμό της κυρίαρ"ης τά3ης, είναι δημιούργημα της 4%/% και
του ;Α<-Κ, και η γρα*ειοκρατική, ρουσ*ετοογική, αδια*ανής και εειμματική ειτουρ$
γία του καθρε*τί+ει την δική τους ποιτική% Είμαστε, επίσης, κατηγορηματικά αντίθετοι με
την προσπάθεια που γίνεται σήμερα να α3ιοποιηθούν αυτά ακρι,#ς τα προ,ήματα για να
δικαιοογηθούν ποιτικ(ς ιδι!τικοποιήσεις%
Η ύση, όπ!ς πάντα υποστήρι3ε η Αριστερά, ,ρίσκεται στον εκδημοκρατισμό τ!ν δημόσι!ν
επι"ειρήσε!ν, την απααγή τους από την κηδεμόνευση της κυ,(ρνησης, τη δια*άνεια και
τον κοιν!νικό (εγ"ο της ειτουργίας τους, την ευει3ία και την αυτοτ(εια τ!ν δημοσί!ν
επι"ειρήσε!ν στα παίσια του δημοκρατικού-προγραμματισμού% ?όνον (τσι οι δημόσιες
επι"ειρήσεις θα γίνουν πραγματικ(ς επι"ειρήσεις και πραγματικά δημόσιες% @α ,ετι#σουν
την ποιότητα τ!ν υπηρεσι#ν και τ!ν προAόντ!ν τους, θα ανε,άσουν την
αποτεεσματικότητα τους και θα μπορ(σει συνοικά ο δημόσιος τομ(ας να παί3ει το
στρατηγικό ρόο που του ανήκει και που ειδικά στη "#ρα μας είναι αναντικατάστατος%
Απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια να "ρε!θούν στους ίδιους τους εργα+όμενους *αινόμε$να
αδράνειας, παθητικότητας, 'δημοσιοCπαηισμού), που καιεργεί το Oδιο το σύστημα και
εκμεταεύονται ποιτικά οι εκπρόσ!ποι του%
Η Αριστερά ό"ι μόνο δεν ταυτί+εται με τ(τοιες καταστάσεις και νοοτροπίες, αά αντίθετα
τις θε!ρεί ,ασικό μη"ανισμό ποιτικής "ειραγ#γησης τ!ν εργα+ομ(ν!ν από τις δυνάμεις
του δικομματισμού και γιG αυτό ποεμά τις αιτίες που τις υποθάπτουν%
- ιδι!τικός τομ(ας της οικονομίας δεν είναι αναγκαίο κακό% - ιδι!τικός τομ(ας της
οικονομίας στο παίσιο του δημοκρατικού προγραμματισμού πρ(πει ό"ι μόνο να γίνει
ανεκτός, αά και να ειτουργεί απααγμ(νος από τις γρα*ειοκρατικ(ς περιπτύ3εις,
εεύθερος να δράσει μ(σα σ0 (να νομοθετικό και θεσμικό παίσιο που θα καθορί+ει τους
,ασικούς όρους ειτουργίας του% Nποστηρί+ουμε την ανάγκη για δια*ανή και σταθερά
παίσια δράσης του και ε*0 όσον η δράση αυτή υπακούει στα παίσια αυτά, και προ!θεί
τους παραγ!γικούς στό"ους του προγράμματος της Αριστεράς, θα ενισ"υθεί% .αυτό"ρονα,
παίρνοντας υπό&η τη *ύση του καπιταισμού γενικά και ειδικά στην Εάδα, τον τεράστιο
παρασιτισμό, τη *οροδια*υγή, τις υπερτιμοογήσεις και υποτιμοογήσεις και τις
προκη$τικ(ς για την κοιν!νία κερδοσκοπικ(ς πρακτικ(ς, θε!ρούμε αναπό*ευκτη τη
σύγκρουση κάθε πραγματικά αριστερού και εκσυγ"ρονιστικού προγράμματος με σημαντικά
τμήματα του ιδι!τικού καπιταιστικού τομ(α και ιδιαίτερα με αυτά που κατ("ουν
προνομιακ(ς μονοπ!ιακ(ς θ(σεις στην οικονομία και τη διαμόρ*!ση της ποιτικής%
-ικονομική ανάπτυ3η και περι,άον
Η εκρηκτικότητα του προ,ήματος του περι,άοντος επι,άει μια ρι+ική
επανατοποθ($τηση ό!ν μας, και πριν απ0 όα της Αριστεράς σε σ"(ση με τα κριτήρια της
ανάπτυ3ης και την πρ!ταρ"ική θ(ση που πρ(πει να πάρει μ(σα σ0 αυτά η ε3ασ*άιση της
οικοογικής ισορροπίας% Επι,άεται να απορρι*θούν τε"νικιστικ(ς αντιή&εις για την
ανάπτυ3η και την αύ3ηση της παραγ!γής που την αποσπούν από τις κοιν!νικ(ς επιπτ#σεις
και προCποθ(σεις της% 7ια την κοιν!νία, η υπο,άθμιση του περι,άοντος αποτεεί κόστος,
εν# η προστασία του αποτεεί επ(νδυση%
Επι,άεται ακόμα να συνειδητοποιήσουμε ότι η προστασία του περι,άοντος δεν
ε3ασ*αί+εται αυτόματα ούτε και σε συνθήκες προγραμματικής ανάπτυ3ης, παρά μόνον αν
αποτεεί α*ετηριακό κριτήριο και στό"ο της αναπτυ3ιακής διαδικασίας, μόνιμο μ(ημα της
κοιν!νίας, σταθερό αίτημα και *ροντίδα τ!ν ίδι!ν τ!ν εργα+ομ(ν!ν% Αυτό α*ορά το
πρότυπο της ανάπτυ3ης, την επιογή τ!ν τε"νοογι#ν, τη "!ροθ(τηση τ!ν οικονομικ#ν
δραστηριοτήτ!ν, τον περι*ερειακό και ποεοδομικό σ"εδιασμό%
Η εναρμόνιση αναπτυ3ιακ#ν στό"!ν με τις απαιτήσεις της οικοογικής ισορροπίας,
προσκρούει σε πραγματικ(ς αντιθ(σεις και συγκρούσεις συμ*ερόντ!ν και επιδι#3ε!ν%
Nπάρ"ει ανάγκη παραπ(ρα διερεύνησης και συ+ήτησης του προ,ήματος αυτού με στό"ο τη
διαμόρ*!ση ενός κοινά αποδεκτού συστήματος κριτηρί!ν και δημοκρατικ#ν μ(σ!ν για την
αντιμετ#πιση τ!ν αντιθ(σε!ν από μ(ρους μας%
Α&α*,!ηη
Η ε3ασ*άιση της απασ"όησης σήμερα δεν μπορεί να επιτευ"θεί μόνο με ν(ες επενδύσεις
και επ(κταση του σημερινού παραγ!γικού δυναμικού% Απαιτείται εκτεταμ(νη αναδιάρθρ!ση
της απασ"όησης, επανειδίκευση και εκπαίδευση του εργατικού δυναμι$κού% -ι διαδικασίες
αυτ(ς, ε*όσον γίνονται μ(σ! τ!ν μη"ανισμ#ν της καπιταιστικής αγοράς, όπ!ς συμ,αίνει
σήμερα, ("ουν ,αρι(ς κοιν!νικ(ς και οικονομικ(ς επιπτ#σεις, οδηγούν αναπό*ευκτα σε
μα+ική και "ρόνια ανεργία, σε αποειδίκευση και καταστρο*ή παραγ!γικ#ν ικανοτήτ!ν, σε
πτ#ση της κοιν!νικής παραγ!γικότητας της εργασίας%
Nποστηρί+ουμε την προγραμματισμ(νη αναδιάρθρ!ση του εργατικού δυναμικού και την
προηπτική του επανειδίκευση, στα παίσια ενός εθνικού σ"εδίου για την διεύρυνση της
απασ"όησης και την διασ*άιση τ!ν αν(ργ!ν%
Η αύ3ηση της απασ"όησης δεν πρ(πει να ανα+ητείται μόνο στην διεύρυνση της σ*αίρας της
υικής παραγ!γής% <ημαντική συμ,οή στη διεύρυνση της απασ"όησης θα πρ(πει να
("ουν οι τομείς τ!ν υπηρεσι#ν, ιδιαίτερα σε σύγ"ρονους, κοιν!νικά αναγκαίους και
αποδοτικούς τομείς%
Nποστηρί+ουμε δραστική μεί!ση του "ρόνου εργασίας, ιδιαίτερα σε συνθήκες εισαγ!γής
ν(!ν τε"νοογι#ν και ανόδου της παραγ!γικότητας, τη δημοκρατική αναδιοργάν!ση του
"ρόνου και τ!ν συνθηκ#ν εργασίας με στό"ο αυτή να αποκτά ν(ο δημιουργικό
περιε"όμε$νο και αν#τερη αποτεεσματικότητα, καθ#ς και η διαμόρ*!ση προCποθ(σε!ν
για τη δημιουργική α3ιοποίηση του εεύθερου "ρόνου%
@ε!ρούμε αη(νδετες διαστάσεις της ποιτικής μας, τόσο την αύ3ηση, όσο και την
ανακατανομή του πούτου προς ό*εος τ!ν εργα+όμεν!ν%
Mδιαίτερα σε συνθήκες πηθ!ρισμού, μακρό"ρονης διά,ρ!σης της αγοραστικής δύνα$μης
τ!ν εργατικ#ν εισοδημάτ!ν και αναδιανομής του κοιν!νικού πούτου προς ό*εος του
μεγάου κε*ααίου και τ!ν κερδοσκοπικ#ν κυκ!μάτ!ν, θε!ρούμε αναγκαία στοι"εία της
οικονομικής ποιτικήςE
= .ην ύπαρ3η αποτεεσματικού αμυντικού μη"ανισμού που να κατο"υρ#νει τα εργατικά
και αAκά εισοδήματα από τον πηθ!ρισμό και την άνοδο του κόστους +!ής%
= .ην απεευθ(ρ!ση τ!ν συογικ#ν διαπραγματεύσε!ν από κρατικούς και εργοδοτι$
κούς καταναγκασμούς και περιορισμούς%
= Τη) $7α3%!ιη της 'μμ$το*+ς τ/) $ρ0α1ομ-)/) τα ο3-!η α&, τη) %)οδο της
&αρα0/0+ς και της &αρα0/0ικ,τητας μ$ τη μορ3+ α'7ημ-)/) $ιοδημ%τ/), )-/)
(-$/)
α&α*,!ηης, μ$ί/ης το' $ρ0%ιμο' *ρ,)ο'4
Nποστηρί+ουμε την κατο"ύρ!ση και ανα,άθμιση του κοιν!νικού "αρακτήρα της κοιν!νικής
ασ*άισης, την ενίσ"υση τ!ν ασ*αιστικ#ν οργανισμ#ν με την αύ3ηση της κρατικής
επι"ορήγησης, την ορθοογική αναδιοργάν!ση και το διοικητικό εκσυγ"ρονισμό και
εκδημοκρατισμό του, την αποτεεσματική αντιμετ#πιση της εισ*οροδια*υγής%
Είμαστε αντίθετοι σε κάθε ποιτική που ανα+ητά ν0 αντιμετ!πίσει την κρίση της κοιν!νικής
ασ*άισης σε ,άρος τ!ν εργα+ομ(ν!ν, μ(σα από την υπονόμευση τ!ν ασ*αιστικ#ν
δικαι!μάτ!ν τους και την ενίσ"υση τ!ν τάσε!ν ιδι!τικοποίησης του ασ*αιστικού
συστήματος%
-ι πόροι
.εράστιοι πόροι διακινούνται μ(σα από παρασιτικά κερδοσκοπικά κυκ#ματα που
αποτεούν μια α*ανή πυραμίδα συμ*ερόντ!ν που διαπ(κεται με την επίσημη οικονομική
και κοιν!νική δομή, στηρί+εται από την κρατική ε3ουσία και την στηρί+ει% 7ι0 αυτό και το
πρό,ημα τ!ν πόρ!ν είναι κοιν!νικό - ποιτικό% - παραγ!γικός προσανατοισμός τ!ν
πόρ!ν και η κοιν!νικά εεγ"όμενη α3ιοποίηση τους είναι μία διαδικασία ταυτόσημη με την
προ#θηση τ!ν εργα+ομ(ν!ν και της Αριστεράς στα κ(ντρα τ!ν απο*άσε!ν και της
ε3ουσίας% %%%%
Από δ! και η στρατηγική σημασία που ("ει μια .ραπε+ική ποιτική που θα προ!θεί την
προγραμματισμ(νη αναδιάρθρ!ση της οικονομίας, καθ#ς και ο προCποογισμός που
δια"ειρί+εται τα δημόσια (3οδα και το *οροογικό σύστημα που καθορί+ει τα (σοδα αυτά% Η
δια*άνεια και ο δημοκρατικός (εγ"ος και προγραμματισμός είναι οι αναγκαίοι όροι για ν0
ανοί3ει ο δρόμος για μια ν(α δημοκρατική και αποτεεσματική δια"είριση του κοιν!νικού
πούτου%
Ειδικά για το *οροογικό σύστημα, καθρ(*τη σήμερα τ!ν τεράστι!ν κοιν!νικ#ν
ανισοτήτ!ν και αδικι#ν, υποστηρί+ουμε τη ρι+ική αναμόρ*!ση του% Καμμιά ε3αίρεση από
τα *οροογικά Qάρη, αά καθορισμός τους σύμ*!να με τις δυνατότητες του καθενός, με
κριτήριο ό"ι μόνο την κοιν!νική δικαιοσύνη, αά και τις ανάγκες "ρηματοδότησης, και τη
θ(ση του καθ(να στην κοιν!νία και το ρόο του στην οικονομία%
<ημαντική ε3οικονόμηση πόρ!ν μπορεί να προκύ&ει από τον αυστηρό (εγ"ο τ!ν
στρατι!τικ#ν δαπαν#ν που είναι υπ(ρογκες για τη "#ρα μας%
#ι$()+ς Οικο)ομία
<ε συνθήκες εντεινόμενης διεθνοποίησης της οικονομικής +!ής (να αριστερό αναπτυ$3ιακό
σ"(διο δεν μπορεί να είναι ,ι#σιμο αν δεν στηρί+εται σε μία διεθνή στρατηγική που να
ε3ασ*αί+ει την ανάπτυ3η μ(σα σ0 (να αηοε3αρτ#μενο κόσμο και να διασ*αί+ει την
εναρμόνιση εθνικ#ν επιδι#3ε!ν με τους διεθνείς περιορισμούς και τις δυνατότητες%
<τα παίσια μιας στρατηγικής που είναι ανοι"τή στη δυναμική τ!ν διεθν#ν ε3εί3ε!ν και
ανακατατά3ε!ν υποστηρί+ουμεE
.ην εγκαθίδρυση μιας ν(ας διεθνούς τά3ης που να στηρί+εται σ0 (να καθοικό σύστημα
στρατι!τικής και οικονομικής ασ*άειας και στην εμπ(δ!ση στη διεθνή πρακτική ν(!ν
αρ"#ν στη ,άση της αμοι,αιότητας και της ισοτιμίας%
?(τρα ποιτικής που θα θ!ρακί+ουν τη "#ρα μας απ(ναντι στην επιθετικότητα,, του
διεθνούς πουεθνικού κε*ααίου και στην ανα+!πύρ!ση%τ!ν τάσε!ν προστατευτισμού που
δυναμ#νουν επικίνδυνα% Nποστηρί+ουμε διεθνείς προσπάθειες για μια δίκαιη ρύθμιση του
προ,ήματος του διεθνούς "ρ(ους% Nποστηρί+ουμε μια ν(α τάση δημοκρατισμού τ!ν
οργανισμ#ν αυτ#ν και σε,ασμού τ!ν συμ*ερόντ!ν τ!ν πιο αδύνατ!ν "!ρ#ν%
7MΑ .Α Ε@4MΚΑ @Ε?Α.Α ΚΑM .Η4 ΕFR.ΕΡMΚΗ ;-SM.MΚΗ
Η ανε3αρτησία, η ασ*άεια της πατρίδας μας και η ακεραιότητα του εθνικού μας "#ρου
αποτεούν σταθερούς, μη διαπραγματεύσιμους και α*ετηριακούς ά3ονες της ε3!τερικής
μας ποιτικής
% 7ια την υπεράσπιση τους δεν αρκούν οι ρητορίες και οι υποτιθ(μενοι ευ*υείς "ειρισμοί%
Απαιτείται οοκηρ!μ(νη στρατηγική αντίη&η, οικονομική ευρ!στία και ανάπτυ3η, ομαή
ειτουργία τ!ν θεσμ#ν, δημοκρατικ(ς και α3ιόμα"ες (νοπες δυνάμεις%
Nποστηρί+ουμε την ενεργό συμμετο"ή της "#ρας μας στις προσπάθειες για διεθνή ύ*εση,
και ,αθμιαίο, ισόρροπο α*οπισμό σε όα τα επίπεδα% Εργα+όμαστε για τη διαμόρ*!ση
ενός ν(ου κίματος στις διεθνείς σ"(σεις που να προάγει την παγκόσμια ασ*άεια και να
αντιμετ!πί+ει εποικοδομητικά τα πανανθρ#πινα προ,ήματα με την ουσιαστική συμμετο"ή
ό!ν τ!ν "!ρ#ν και ό"ι μόνον τ!ν μεγά!ν δυνάμε!ν%
- κίνδυνοι για την εδα*ική ακεραιότητα της "#ρας μας προ(ρ"ονται από την .ουρκία, της
οποίας οι επεκτατικ(ς ,(&εις ο*είονται σε εγγενείς αιτίες και ενισ"ύονται από την
αμερικανική στρατηγική στην περιο"ή μας% ?ε τους αούς της .ουρκίας δεν ("ουμε
δια*ορ(ς% Είμαστε αη(γγυοι στον αγ#να τους για δημοκρατία και είμαστε αντίθετοι σε
κάθε σ!,ινιστική και ρατσιστική εκδή!ση%
Είναι δυνατό να υπάρ3ει διάογος #στε να αντιμετ!πισθούν τα προ,ήματα μετα3ύ τ!ν δύο
"!ρ#ν, με ,άση τους διεθνείς κανόνες και το μη διαπραγματεύσιμο της εθνικής μας
ακεραιότητας% Η μόνη υπαρκτή δια*ορά, η οριοθ(τηση της υ*αοκρηπίδας του Αιγαίου,
μπορεί να διευθετηθεί ειρηνικά σύμ*!να με το διεθν(ς δίκαιο και τη διεθνή πρακτική% 7ια
το σκοπό αυτό πρ(πει να υπάρ3ει διμερής διάογος για την παραπομπή του θ(ματος στο
/ιεθν(ς /ικαστήριο της :άγης και παράηα μ(τρα #στε η "αάρ!ση της (ντασης ανάμεσα
στις δύο "#ρες, να καταστεί αμοι,αία επ!*εής%
.ο Κυπριακό μας α*ορά άμεσα, καθ#ς η μεγάη πειο&η*ία
του Κυπριακού αού είναι Pηνες, και η κατο"ή τμήματος του
ανε3άρτητου Κυπριακού Κράτους αποτεεί σσ,*ή εκδή!ση της .ουρκικής
επεκτατικότητας% Η Εάδα πρ(πει να συμ,άει με όες της τις δυνάμεις για μια Κύπρο
ενιαία, ανε3άρτητη, "!ρίς 3(νους στρατούς, όπου θα μπορούν να συμ,ι#σουν αρμονικά και
οι δύο κοινότητες στο παίσιο μιας ομοσπονδίας με κατο"ύρ!ση τ!ν 'τρι#ν εευθερι#ν)
1εγκατάστασης, διακίνησης, περιουσίας2% Απο*ασιστικό ,ήμα για σταθερή ύση του
Κυπριακού θα αποτε(σει η απο"#ρηση τ!ν τουρκικ#ν στρατευμάτ!ν%
Η Εάδα συνδ(εται με τους αούς τ!ν 9ακανί!ν και της Ανατοικής ?εσογείου με κοινό
ποιτισμό και ιστορία αι#ν!ν και αυτή η διάσταση δεν πρ(πει να υποτιμάται% Απαιτείται να
αναπτυ"θεί η ,ακανική συνεργασία και να ανα,αθμιστούν οι οικονομικ(ς και ποιτιστικ(ς
σ"(σεις με τις άες "#ρες της "ερσονήσου% Είμαστε αντίθετοι στην υπόθα&η τ!ν
μειονοτικ#ν προ,ημάτ!ν, γιατί υπονομεύουν την ασ*άεια και τεικά την ίδια την ειρήνη
στα 9ακάνια και ε3υπηρετούν συμ*(ροντα τρίτ!ν% -ι μειονότητες δικαιούνται να
αποαμ,άνουν τα κατο"υρ!μ(να από διεθνείς συνθήκες δικαι#ματα τους%
Η μεσογειακή τ(ος διάσταση του εαδικού "#ρου, επι,άει να υπάρ3ουν πρ!το,ου$ίες
#στε ν0 αναπτυ"θεί η ευρ!παAκή ποιτική στη ?εσόγειο% -ι παραδοσιακ(ς σ"(σεις *ιίας με
τον αρα,ικό κόσμο και τα κινήματα εθνικής και κοιν!νικής απεευθ(ρ!σης που δρουν στην
περιο"ή πρ(πει να ενισ"υθούν%
-ι κίνδυνοι που απειούν την παγκόσμια ειρήνη μπορούν να μει!θούν με την εγρήγορση και
την κινητοποίηση τ!ν α#ν% Καταδικά+ουμε την κούρσα τ!ν ε3οπισμ#ν, τις προσπάθειες
για παγκόσμια κυριαρ"ία% Απαιτούμε την καταστρο*ή τ!ν πυρηνικ#ν όπ!ν% Είμαστε κατά
τ!ν ποεμικ#ν απει#ν, της "ρήσης ,ίας στις διεθνείς σ"(σεις και καταδικά+ουμε τις
στρατι!τικ(ς επεμ,άσεις απ0 όπου κι αν προ(ρ"ονται% Είμαστε αντίθετοι στην εμποκή της
"#ρας σε τοπικούς πο(μους, μ(σ! της π#ησης όπ!ν στους εμπόεμους%
Είμαστε αντίθετοι στην ύπαρ3η στρατι!τικ#ν συνασπισμ#ν και αγ!νι+όμαστε για την
κατάργηση τους% Είμαστε αντίθετοι στο TUVW% Η πορεία αποδ(σμευσης απ0 αυτό επηρεά+εται
απο*ασιστικά από τον γενικότερο αγ#να για την ύ*εση και την ,αθμιαία κατάργηση τ!ν
στρατι!τικ#ν συνασπισμ#ν%
Είμαστε κατά της παρουσίας τ!ν αμερικανικ#ν ,άσε!ν στη "#ρα μας και παεύουμε για
την απομάκρυνση τους% - στό"ος αυτός διευκούνεται από τον γενικότερο αγ#να για την
προ#θηση της ύ*εσης στην περιο"ή και τη ,αθμιαία κατάργηση τ!ν συνασπισμ#ν%
Η οοκηρ!μ(νη επε3εργασία μιας εναακτικής ε3!τερικής και αμυντικής ποιτικής
τ!ν δυνάμε!ν της Αριστεράς και της προόδου, η ιεράρ"ηση τ!ν στό"!ν της, ο
υποογισμός για τη συγκεκριμ(νη υοποίηση της μιας σειράς παραγόντ!ν που συνδ(ονται
με τις εσ!τερικ(ς ε3εί3εις και τις μετα,ο(ς που σημει#νονται στο διεθν(ς παίσιο
απαιτούν μια παραπ(ρα γόνιμη εργασία και συ+ήτηση από τις αριστερ(ς και προοδευτικ(ς
δυνάμεις% ΑΡM<.ΕΡΑ ΚΑM ΕNΡR;Η
Η Ευρ#πη είναι σήμερα το πιο σημαντικό παγκόσμιο σταυροδρόμι, όπου συναντ#νται
δια*ορετικά ποιτικά, οικονομικά και κοιν!νικά συστήματα%
<τις σημεριν(ς πραγματικότητες τ!ν πυρηνικ#ν ε3οπισμ#ν, της επιστημονικής
τε"νο$ογικής επανάστασης, τ!ν μεγά!ν οικονομικ#ν αναδιαρθρ#σε!ν, της
καταστρο*ής του περι,άοντος, οι αοί της συνδ(ονται όο και περισσότερο σαν από μια
κοινή μοίρα% <αν αποτ(εσμα μιας αντικειμενικής γενικής τάσης για αηε3άρτηση και
διεθνοποίηση της οικονομίας στον σημερινό κόσμο, αναπτύσσονται στην Ευρ#πη
ποικιόμορ*ες διαδικα$σίες οικονομικής και ποιτικής συνεργασίας και οοκήρ!σης% <0
αυτή την πορεία είναι σημαντικό Ε-Κ και <-Α, να αναπτύ3ουν την συνεργασία τους σε μια
σειρά τομείς προς ό*εος της παγκόσμιας Ειρήνης και προς το συμ*(ρον ό!ν τ!ν "!ρ#ν
και τ!ν α#ν της Ευρ#πης% - στό"ος 'Ευρ#πη κοινό σπίτι τ!ν α#ν), παρά το δρόμο που
πρ(πει να διανύσουμε για την επίτευ3η του, ανταποκρίνεται στους πόθους και τα οράματα
τ!ν δυνάμε!ν της εργασίας και της κουτούρας στην ήπειρο μας%
Η Αριτ$ρ% τη *2ρα μας, &ο' &%)τα &%!$'$ 0ια -)α κ,μο δί*/ς ")ορα, τηρι0μ-)ο
τη) α!!η!$00"η τ/) $ρ0α1ομ-)/), δ$) &ρ,κ$ιται )α μ$ί)$ι ($ατ+ς της ρα0δαίας
δι$()ο&οίηης, α&ομο)/μ-)η τα $()ικ% της ")ορα4 Α&-)α)τι το) ,!ο και &ιο τ$),
δι$()+ ')το)ιμ, και τη) τρατη0ικ+ και τη δρ%η το' κ$3α!αίο', α&-)α)τι τις
&ο!'$()ικ-ς &ο' η δρ%η το'ς δ$) &$ριορί1$ται α&, κρατικ% ")ορα, &ρ-&$ι )α
α)τι&αρα(-$ι τη δικ+ της δι$()ιτικ+ α!!η!$00"η, &ο' (α α)τα&οκρί)$ται τις
')(+κ$ς $),ς 8α(ι% α!!η!ο$7αρτ2μ$)ο' κ,μο', ,&ο' μια $ιρ% &ρο8!+ματα της
$&ο*+ς μας μ&ορο") )α !'(ο") μ,)ο μ-α α&, δι$()$ίς μη*α)ιμο"ς ρ"(μιης και ,&ο'
-)α α'7α),μ$)ο τμ+μα τ/) α&ο3%$/) !αμ8%)$ται $ &ο!'$()ικο"ς ($μο"ς4<ήμερα
"ρειά+εται η πατύτερη δυνατή συνεργασία της Αριστεράς στην Ευρ#πη, η επε3εργασία
κοιν#ν προγραμματικ#ν στό"!ν τόσο σε κοινοτικό επίπεδο, όσο και σε ευρύτερο
ευρ!παAκό παίσιο, που θα αποτεεί μιαν αριστερή εναακτική ύση απ(ναντι στις
νεο*ιεεύθερες και νεοσυντηρητικ(ς επιογ(ς και τη στρατηγική του πουεθνικού
κε*ααίου%
<ήμερα που η ,αθιά κρίση πήττει τη θ(ση και τις προοπτικ(ς της "#ρας στο διεθνή
καταμερισμό εργασίας κι είναι (κδηη η ανικανότητα τ!ν δυνάμε!ν του δικομματισμού να
απαντήσουν στις διεθνείς προκήσεις, η Αριστερά πρ(πει να αναδει"τεί σε δύναμη ικανή να
διαμορ*#σει (να κοινό, αγ!νιστικό παίσιο ποιτικ#ν και διεκδικήσε!ν για μία δυναμική
και επ!*εή συμμετο"ή της "#ρας μας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας%
.α δύο κόμματα υποστηρί+ουν τους παρακάτ! κοινούς στό"ους και προγραμματικ(ς
επιδι#3εις που εντάσσονται στο κοινό όραμα μιας Ευρ#πης της Ειρήνης, της συνεργασίας
και της αηεγγύης τ!ν εργα+ομ(ν!ν% -ι στό"οι αυτοί στην ενότητα της συνιστούν μια
επιθετική, ενεργητική παρ(μ,αση της Αριστεράς στην πορεία της οοκήρ!σης και της
διεθνοποίησης%
.α δύο κόμματα συμ*!νούν οτηνανάγκη να συνε"ιστεί και να εμπουτιστεί ο διάογος για
τον "αρακτήρα, το ρόο, τις επιπτ#σεις και τις προοπτικ(ς της Ενιαίας Ευρ!παAκής ;ρά3ης,
#στε να αντιμετ!πιστούν γόνιμα και εποικοδομητικά οι δια*ορετικ(ς από&εις που
υπάρ"ουν ανάμεσα στις αριστερ(ς δυνάμεις στα +ητήματα αυτά%
Αυτοί οι κοινοί στό"οι είναιE
;ρ#τονE -ι αριστερ(ς δυνάμεις μπορούν και πρ(πει να επιδράσουν στους
προσανατοι$σμούς της Ευρ!παAκής -ικονομικής Κοινότητας, #στε αυτή να συμ,άει στην
υπόθεση της ειρήνης, του α*οπισμού και της αμοι,αίας !*(ιμης διεθνούς συνεργασίας
για την παγκόσμια οικοογική προστασία, την ε3ομάυνση τ!ν σ"(σε!ν '9ορρά - 4ότου),
την ε3εύρεση διεθν#ν ύσε!ν στις μεγάες εστίες (ντασης και προστρι,#ν%
<ε μια επο"ή που (γιναν τα πρ#τα "ειροπιαστά ,ήματα στην X*εση και τον Α*οπισμό,
ύστερα από τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Η;Α και Ε<</, μια προ#θηση αταντικ#ν
ποιτικ#ν και η στρατι!τικοποιηση της Ε-Κ, θα αποτεούσε ,ήμα προς τα πίσ! και γι0 αυτό
είμαστε αντίθετοι σε μια τ(τοια ε3(ι3η%
/εύτερονE Η πορεία της Ευρ!παAκής Κοινότητας προς το G558 "αρακτηρί+εται από μια ο3εία
αντιπαράθεσηE Από τη μία ,ρίσκονται οι δυνάμεις του μεγάου κε*ααίου, οι ποιτικ(ς του
νεοσυντηρητισμού που ενδια*(ρονται για τη δημιουργία της Ενιαίας Εσ!τερικής
Ευρ!παAκής Αγοράς, σε ,άρος τ!ν εργα+ομ(ν!ν, σε ,άρος τ!ν ασθεν(στερ!ν "!ρ#ν και
περι*ερει#ν της Κοινότητας% Από την άη ,ρίσκονται οι δυνάμεις της εργασίας, τ!ν
κοιν!νικ#ν κινημάτ!ν και (να ευρύ *άσμα ποιτικ#ν δυνάμε!ν που αντιπαραθ(τουν μία
εναακτική ποιτική για την Ε-Κ που να ε3ασ*αί+ει τη συνε"ή μεί!ση της απόστασης
μετα3ύ αναπτυγμ(ν!ν και ιγότερο αναπτυγμ(ν!ν "!ρ#ν και περιο"#ν, την ανάπτυ3η
κοιν#ν ποιτικ#ν και πρ!το,ουι#ν, ιδιαίτερα όσον α*ορά το περι,άον και τις ν(ες
τε"νοογίες, την προ#θηση 'Ενιαίου Κοιν!νικού "#ρου) με τον σε,ασμό τ!ν δικαι!μάτ!ν
τ!ν εργα+ομ(ν!ν, την ισότιμη συνεργασία, τη δυνατότητα προγραμματισμ(νης α3ιοποίησης
τ!ν εσ!τερικ#ν πόρ!ν, τον σε,ασμό τ!ν ιδιαίτερ!ν αναγκ#ν κάθε "#ρας%
Η Αριστερά θα πρ(πει να μπει επικε*αής στους αγ#νες που γεννάει η πιο πάν!
αντιπαράθεση%
Ειδικά, όσον α*ορά τη "#ρα μας, με το συγκεκριμ(νο επίπεδο ανάπτυ3ης και δομής της
οικονομίας της και την ποιτική τ!ν εηνικ#ν κυ,ερνήσε!ν η πορεία προς το G558 θ(τει
το αό και τη "#ρα μας μπροστά σε κρίσιμες προκήσεις και προ,ήματα% .α προ,ήματα
αυτά πρ(πει να αντιμετ!πιστούν επιθετικά% Y"ι με τη μεί!ση τ!ν κατακτήσε!ν τ!ν
εργα+ομ(ν!ν, αά με συγκεκριμ(νες πρ!το,ουίες για την ανασυγκρότηση και
τε"νοο$γική αναν(!ση του παραγ!γικού δυναμικού, την άνοδο της ανταγ!νιστικότητας,
την ουσιαστική ,ετί!ση τ!ν ικανοτήτ!ν, της δημιουργικής προσ*οράς και τ!ν
δικαι!μάτ!ν του κόσμου της εργασίας% @α πρ(πει ε3άου να ανα+ητούμε και τις
κατάηες συμμα"ίες στον κοινοτικό "#ρο, προκειμ(νου να αντιμετ!πίσουμε, όσο αυτό
είναι δυνατό, από κοινού τα δύσκοα αυτά προ,ήματα% 4α προ!θήσουμε σε εθνικό
επίπεδο μ(τρα και ποιτικ(ς για να αντιμετ!πιστούν Κοινοτικ(ς ρυθμίσεις που δημιουργούν
προ,ήματα στη "#ρα μας%
.ρίτοE Η ανάπτυ3η ενός 'ενιαίου κοιν!νικού "#ρου) που να υπερασπί+εται τα δικαι#ματα
τ!ν εργα+ομ(ν!ν από τη νεοσυντηρητική επίθεση, δεν μπορεί για την Αριστερά να αποτεεί
μια δευτερεύουσα διάσταση, (να διορθ!τικό μ(τρο της ενιαίας εσ!τερικής αγοράς% -
ενιαίος κοιν!νικός "#ρος πρ(πει να ,ρίσκεται ακρι,#ς στο επίκεντρο της παρ(μ,ασης στις
διαδικασίες της Ευρ!παAκής Κοινότητας%
Η μεί!ση του "ρόνου εργασίας, η ε3ασ*άιση της απασ"όησης, η ισοτιμία της γυναίκας, η
εργατική συμμετο"ή, η επαγγεματική εκπαίδευση, η προστασία τ!ν μεταναστ#ν, η υγεία
και ασ*άεια στους "#ρους εργασίας, η εναρμόνιση προς τα πάν! της κοιν!νικής
νομοθεσίας και τ!ν κατακτήσε!ν τ!ν εργα+ομ(ν!ν, η διεκδίκηση ενός ν(ου ποιοτικού
επιπ(δου +!ής, εργασίας, ποιτισμού δεν αποτεούν απ#ς διεκδικητικά αιτήματα τ!ν
εργα+ομ(ν!ν, αά α*ορούν μια κοιν!νική ποιτική, που μπορεί να υπάρ3ει μόνο !ς
αναπόσπαστο τμήμα μιας εναακτικής οικονομικής ποιτικής% Η ανάπτυ3η του ενιαίου
κοιν!νικού "#ρου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν υπάρ"ει (να πρόγραμμα
κοιν!νικ#ν μ(τρ!ν συγκεκριμ(ν!ν και με ,άση (να "ρονοδιάγραμμα μ("ρι το G558%
.(ταρτοE <την επο"ή μας, τα προ,ήματα που σ"ετί+ονται με την αντιμετ#πιση και
"αιναγ#γηση της γοργής οικοογικής καταστρο*ής στον πανήτη μας, παίρνουν
δραματικό "αρακτήρα και απαιτούν μια δυναμική διεθνική κινητοποίηση, παράηα με τις
εθνικ(ς δράσεις% Η οικοογική διάσταση τ!ν οικονομικ#ν ποιτικ#ν και η προ#θηση
ρι+οσπαστικ#ν διεθν#ν πρ!το,ουι#ν για την υπεράσπιση του περι,άοντος σε
Κοινοτι$κό και ;ανευρ!παAκό επίπεδο εντάσσονται σήμερα στα θ(ματα επείγουσας
προτεραιότη$τας για την Αριστερά%
;(μπτοE Η παρ(μ,αση στα διαρθρ!τικά ταμεία της Κοινότητας και η α3ιοποίηση τ!ν
-οκηρ!μ(ν!ν ;ρογραμμάτ!ν απαιτεί=μακριά από μια στενή 'ταμειακή αντίη&η) τ!ν
σ"(σε!ν με την Ε-Κ= κινητοποίηση της Αριστεράς, τ!ν οργάν!ν της Αυτοδιοίκησης, τ!ν
συνδικαιστικ#ν και ά!ν *ορ(!ν% ;ού περισσότερο που όα αυτά τα τεευταία "ρόνια,
η κυ,(ρνηση του ;Α<-Κ με την ποιτική της μονόπευρης ιτότητας, είτε δεν απορρό*η$σε
Κοινοτικά κονδύια, είτε τα σπατάησε αντιπαραγ!γικά, κρατ#ντας την Αυτοδιοίκηση στη
γ!νία και μη ("οντας προ!θήσει την Αυτοδιοίκηση 9 και 7 ,αθμού% Η αριστερά επιδι#κει
την αύ3ηση τ!ν πόρ!ν προς τις ιγότερο αναπτυγμ(νες "#ρες της Κοινότητας, την ύπαρ3η
κριτηρί!ν που ανταποκρίνονται στις εθνικ(ς ανάγκες, τη δημοκρατική δια*ανή δια"είριση
τους%
PκτοE Η Αριστερά διεκδικεί, η ανάπτυ3η κοιν#ν ποιτικ#ν της Κοινότητας στην (ρευνα,
στην τε"νοογική ανάπτυ3η, στις μικρομεσαίες επι"ειρήσεις κ%π%, ν0 αποτε(σει
παράγο$ντα οικονομικής και κοιν!νικής σύγκισης, να διευρύνει τις δυνατότητες για
ανάπτυ3η του εγ"#ριου δυναμικού, να προ!θεί την ισότιμη συνεργασία%
Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής ;οιτικής, πρ(πει να ε3ασ*αί+ει σ!στά μεετημ(νες
και ανταποκρινόμενες στις ιδιαιτερότητες μας αναδιαρθρ#σεις καιερ$γει#ν, ορθοογικό
τε"νοογικό εκσυγ"ρονισμό που θα *(ρει μεί!ση του κόστους παραγ!γής, "!ρίς
καταστρο*ή του περι,άοντος, μια ν(α ισόρροπη αντιμετ#πιση τ!ν μεσογειακ#ν
προAόντ!ν, εισοδηματικ(ς ενισ"ύσεις τ!ν μικρ#ν παραγ!γ#ν, ιδιαίτερα του 4ότου%
P,δομοE Η ε3(ι3η της Ευρ!παAκής Κοινότητας, με το π(ρασμα αρμοδιοτήτ!ν άπό τα εθνικά
κοινο,ούια στο <υμ,ούιο Nπουργ#ν και με την όη συγκρότηση της, θ(τει επί τάπητος
την ανάγκη εκσυγ"ρονισμού τ!ν θεσμ#ν της% Η Αριστερά πρ(πει να παρ(μ,ει για τον
εκδημοκρατισμό τ!ν θεσμ#ν και διαδικασι#ν της Κοινότητας, #στε να υπάρ"ει δια*άνεια,
κοινο,ουευτικός και κοιν!νικός (εγ"ος στη δράση ό!ν τ!ν Κοινοτικ#ν οργάν!ν, να
ενισ"υθεί μ(σα στην Κοινότητα ο ρόος του Ευρ!παAκού Κοινο,ουίου σε ,άρος τ!ν
ε3ουσι#ν του <υμ,ουίου τ!ν Nπουργ#ν και τ!ν γρα*ειοκρατικ#ν δομ#ν και να αυ3ηθεί ο
(εγ"ος του πάν! στην Επιτροπή% 4α δυναμ#σει ο ρόος τ!ν εκεγμ(ν!ν περι*ερειακ#ν
οργάν!ν και ό!ν τ!ν αντιπροσ!πευτικ#ν θεσμ#ν 1Αυτοδιοίκηση κ%π%2%
Η διαδικασία του εκδημοκρατισμού συνδ(εται με την άνοδο του ρόου τ!ν δημοκρατι$κ#ν
κοιν!νικ#ν δυνάμε!ν και κινημάτ!ν και συμ,αδί+ει με το δικαί!μα κάθε αού να επι(γει
εεύθερα τον κοιν!νικοποιτικό δρόμο που επιθυμεί%
YγδοοE Η συμ*!νία Ε-Κ-<-Α μπορεί να γίνει (νας ιστορικός σταθμός που θα ανοί3ει μια
ν(α σείδα στην πορεία της ;ανευρ!παAκής συνεργασίας% Η προ#θηση της οοκήρ!σης
της Ε-Κ δεν πρ(πει να αποτε(σει εμπόδιο στην πανευρ!παAκή συνεργασία ούτε με τις
"#ρες του <-Α, ούτε με τις υπόοιπες "#ρες της Ευρ#πης% Ειδικά η συνεργασία της
Ευρ!παAκής /ύσης και Ανατοής μπορεί να προ"!ρήσει γρήγορα μ(σα από πούμορ*ες
διαδικασίες για τα ερευνητικά προγράμματα, την προστασία του περι,άοντος, την
εν(ργεια, τις μετα*ορ(ς και αού, #στε ν0 ανοί3ει ο δρόμος για μια 'Ευρ#πη κοινό σπίτι
τ!ν α#ν της)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->