Kanji sc2

Bài 24


thñ


nghiïåm


vêën


àïì


àaáp


duång


thuãy


têåp


nghiïn


cûáu

Bài 25


phaån


trûúâng


chñnh


thïë


giúái


cêëp


dûúng


bêët

Bài 26


höåi


nghõ


tûâ


nhu


truá


maåo


hoaânh


viïîn


duåc


trò

Bài 27


caãnh


sùæc


thanh


súã


cuå


àiïíu


möång


höìi


võnh


toåa


têíu


dõch

Bài 28


hònh


phêím


quaán


thuyïët


tûúng


lûåc


têm


miïn


ûu


tuyïín


thöng


kinh

Bài 29


khiïët


biïn


thêìn


thï


vong


trùæc


tiïu


ö


caát


toaân

Bài 30


maänh


ngu


kyã


dêîn


sûúng


dûå


laänh


trñ


phiïën


phuåc


ûúác

Bài 31 空 khöng 港 caãng 文 vùn 務 vuå 園 viïn 飛 phi 普 phöí 式 thûác 受 thuå 卒 töët 業 nghiïåp 連 liïn Bài 32 風 phong 星 tinh 雪 tuyïët 夕 tõch 牛 ngûu 乳 nhuä 勝 thùæng 負 phuå 続 tuåc 直 trûåc 治 trõ 登 àùng Bài 33 付 phoá 角 giaác 交 giao 席 tõch 荷 haâ 以 dô 吸 hêëp 伝 truyïìn 投 àêìu 曲 khuác Bài 34 塩 diïm 番 phiïn 号 hiïåu 甘 cam 辛 tên 苦 khöí 踊 duäng 磨 ma 換 hoaán 質 chêët Bài 35 島 àaão 村 thön 葉 diïåp 緑 luåc 活 hoaåt 向 hûúáng 変 biïën 捨 xaã 拾 thêåp Bài 36 工 cöng 記 kyá 耳 nhô 歯 xó 野 daä 菜 thaái 太 thaái 弱 nhûúåc 若 nhûúåc 別 biïåt 打 àaã 過 quaá 必 têët Bài 37 米 mïî 寺 tûå 船 thuyïìn 械 giúái 呼 hö 頼 laåi 招 chiïu 輸 thêu .

Bài 38 枝 chi 岸 ngaån 卵 noaän 橋 kiïìu 冊 saách 製 chïë 難 nan 易 dõ 散 taãn 育 duåc 亡 vong Bài 39 震 chêën 狭 hiïåp 代 àaåi 恥 só 困 khöën 死 tûã 倒 àaão 並 tõnh 勢 thïë 途 àöì Bài 40 都 àö 合 húåp 表 biïíu 返 phaãn 次 thûá 個 caá 険 hiïím 要 yïëu 決 quyïët 込 産 saãn 発 phaát 調 àiïìu Bài 41 祝 chuác 菓 quaã 舞 vuä 果 quaã 靴 ngoa 祖 töí 袋 bó 法 phaáp 取 thuã 替 thïë Bài 42 石 thaåch 済 tïë 政 chñnh 化 hoáa 律 luêåt 際 tïë 薄 baåc 包 bao 沸 phõ Bài 43 符 phuâ 枚 mai 暑 thûã 寒 haân 暖 noaän 涼 lûúng 払 phêët 増 tùng 迎 nghinh Bài 44 頭 àêìu 顔 Nhan 髪 phaát 倍 böåi 由 do 押 aáp 静 tônh 泣 khêëp 笑 tiïëu Bài 45 贈 tùång 点 àiïím 皆 giai 速 töëc 念 niïåm 覚 Giaác/giaáo .

練 luyïån 絡 Laåc .

台 àaâi 特 àùåc 湯 thang 昔 tñch 熱 nhiïåt 落 laåc 定 àõnh .

機 cú 残 taân 最 töëi 戻 lïå 触 xuác 細 tïë 珍 trên 低 àï 違 vi 注 chuá .

無 vö 配 phöëi 危 nguy 初 sú 宿 tuác 厚 hêåu 咲 tiïëu 痛 thöëng 働 àöång .