Uvod u informatiku i statistiku

Smjer: Sestrinstvo
Doc. dr Savo Stupar

2

Obrazovanje, to je ono, što ostane, nakon što osoba zaboravi sve, što je naučila u školi.

3

Teorija je, kad se sve zna a nište ne funkcionira.
Praksa je, kad sve funkcionira, a nitko nezna zašto.

4

Život (Biznis) je kao vožnja biciklom: treba neprestano ići naprijed, bez zaustavljanja - da se ne izgubi ravnoteža.

5

Mašta je puno važnija od znanja. Može se sve znati, ali ništa ne napraviti, dok se sa malo mašte može napraviti sve.

6

Ja mislim, da stvar, koju je na svijetu najteže razumjeti je način na koji je izračunan porez na financijskom formularu.

Menadžerska pitanja oko primjene IT
7

Da li možemo, primjenjujući IT:
   
  

Ostvariti bolju konkurentnost na tržištu. Povećati dobit. Sniziti troškove poslovanja. Ostvariti prednost u odnosima sa našim dobavljačima, poboljšati našu, a smanjiti njihovu sposobnost pogadjanja (bargaining power). Identificirati alternativne izvore za snabdijevanje (alternativne dobavljače), locirati proizvode-supstitute, identificirali dobavljače sa najnižim cijenama. Poboljšati kvalitet proizvoda i usluga, reducirati vrijeme nabavki, nadgledati kvalitet, koristiti usluge dobavljača za naše kupce. Dobiti pristup vitalnim informacijama o našim dobavljačima koje će nam pomoći u reduciranju troškova. Kako odabrati najpogodniji proizvod. Kako koristiti te informacije u poslovnom pregovaranju u cilju snižavanja nabavnih cijena. Kako osigurati kontrolu kvaliteta. Dostaviti dobavljačima neke informacije o našem poslovanju i potrebama kako bi dobili odredjene pozitivne efekte u smislu troškova, kvaliteta, pouzdanosti itd. Kako osigurati efikasniju razmjenu podataka i poslovnih dokumenata.

Menadžerska pitanja oko primjene IT
8

 Uticati na sniženje troškova koje naši kupci imaju poslujući sa nama, kako reducirati papirologiju, reducirati troškove i cijene.  Osigurati efikasnije fakturiranje, dostavljanje kupcima vitalnih informacija o našim proizvodima i uslugama tako da oni odluče kupovati od nas, a ne od konkurenata.  Kako postići stanje u kojem će naši postojeći kupci imati veće troškove ukoliko se odluče za prelazak na konkurenta. Da li možemo povećati stepen zavisnosti kupaca o našoj firmi.  Kako u većem stepenu personalizirati odnose prema kupcima.  Kako koristiti eksterne baze podataka i druge izvore da bi dobili više podataka o našim kupcima i potencijalnim kupcima.  Kako efikasnije kreirati nove proizvode ili usluge, a prema zahtjevima kupaca.  Kako pojačati barijere za ulazak novih konkurenata na naš tržišni segment.  Kako osigurati bolje post-prodajne usluge našim kupcima.  Kako poboljšati kvalitet postojećih proizvoda i usluga.

Zašto informatizacija i koji oblik?
9

 Zašto kupovati računare, koji su ciljevi informatizacije?  Koje poslovne funkcije treba kompjuterizirati, koji su prioriteti iz perspektive menadžmanta, kojom dinamikom i koliko će sve to trajati?  Kako raditi kompjuterizaciju: „in-house“ ili angažovanjem vanjskih konsultanata i komercijalnog softvera po principu „off-the-shelves“  Da li je potreban reinženjering postojeće informacijske infrastrukture?  Da li raditi „sitna poboljšanja“ ili praviti odredjene radikalne „hirurške“ zahvate?  Da li kroz informatizaciju mijenjati postojeće procese i načine rada?  Da li nam IT treba samo i isključivo za „bržu“ obradu plaća, brže fakturisanje, obradu naloga i sl.? Da li nam IT može pomoći u donošenju boljih odluka?  Da li trebamo neku vrstu studije izvodivosti, idejnog projekta, strategije razvoja i sl.?  Da li raspolažemo odgovarajućim IT kadrom, ako ne, da li zapošljavati nove ljude ili angažovati konsultantsku IT firmu?

10

 Koja računarska oprema (hardver) je potrebna, koje vrste računara, od kojeg proizvodjača, da li kupovati „no-name“ ili „brand-name“ računare?  Besplatni operativni sistem (dilema: Windows versus Linux)?  Koji aplikativni softver nabaviti, pored klasičnih Office aplikacija?  ERP, SAP, Oracle, šta je to i da li je to za nas?  E-commerce, e-business, intranet, extranet i sl.  Outsourcing IT operacija: da li je bolje prepustiti drugom da nam organizira IT operacije, a da se mi bavimo svojim osnovnim poslom?  Kompjuterski virusi, hakerski upadi, je li moguće i kako se zaštititi?  Kako osigurati efikasnu zaštitu podataka na računarima u situaciji kad je „sve povezano“?  Kako osigurati raspoloživost podataka u slučaju kradje, poplave, požara, zemljotresa?  Da li naš business može i koliko može bez IT podrške?  Gdje ću i kako naći odgovarajuće IT specijaliste, kojih profila, dali tražiti isključivo elektro-inženjere, ili možda ekonomiste, da li samo one sa visokom spremom, ko će rukovoditi IT poslovima, itd.?  Koliko će nas sve to koštati, hoće li se investicija isplatiti, postoji li neki egzaktni metod procjene opravdanosti investicije?  Itd.

Zahtjevi savremenog poslovanja prema IT
11

Najznačajnija očekivanja menadžera od informacijske tehnologije u SAD (Datamation, prije 10-ak godina):

 Povećanje produktivnosti (reduciranje troškova, povećanje efektivnosti)  Poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga  Poboljšanje konkurentnosti  Ostvarenje strateških ciljeva firme  Mogućnost kontinuiranog reorganiziranja  Donošenje efektivnijih odluka  Mogućnost brzih odgovora na zahtjeve kupaca i ostale zahtjeve iz okruženja  Poboljšanje pristupa informacijama  Poboljšanje kreativnosti i inovacija kod uposlenih

Zahtjevi okruženja

(Pressures, Drivers, prema: Turban et. al)
12

 Zahtjevi tržišta  Tehnološki zahtjevi  Društveni zahtjevi

Savremeno poslovno okruženje zahtjevi prema poslovnom sistemu
13

Zahtjevi tržišta (Market Pressures)
14

 Globalna ekonomija – globalna konkurencija (Global Economy, Global Competition). Globalna ekonomija podrazumijeva visok stepen konkurentosti i globalizaciju na tržištima roba i usluga, kao i radne snage. Profit je taj koji vodi proces globalizacije. Može se reći da kreiranje globalne ekonomije nije bilo moguće bez komunikacijske tehnologije.  Promijenjena priroda radne snage (Changing Nature of the Workforce). Radna snaga, naročito u razvijenim zemljama, postala je obrazovanija, diverzificiranija, mobilnija, a to je dobrim dijelom rezultat primjene informacijskih tehnologija.  “Jaki” – obrazovani potrošači (Powerful Customers). Zahtjevi potrošača danas su mnogo izraženiji nego prije, prije svega kao rezultat činjenice da raspolažu sa znatno više informacija o proizvodima i uslugama nego što je to bio slučaj ikada prije.

Tehnološki zahtjevi - pritisci (Technological Pressures)
15

 Tehnološke inovacije i zastarijevanje (Technological Innovation and Obsolescence). Informacijska tehnologija poboljšava konkurentne sposobnosti. Medjutim, treba imati u vidu da, kako god neke nove tehnologije mogu donijeti prednosti, tako i neke od postojećih mogu zastariti preko noći, tj. postati “obsolete”. U tom smislu je upravljanje informacijskim tehnologijama u organizacijskim sistemima od posebne važnosti.  Preplavljenost informacijama (Information Overload). Savremene informacijske tehnologije, prije svega Internet tehnologije, značajno su povećale količinu i obim informacija raspoloživih za korištenje. Tako naprimjer, količina informacija na Internetu se udvostručuje svake godine i, što je najvažnije, većina tih informacija je free. Sve je to, medjutim, doprinijelo pravoj poplavi informacija (flood of information), tako da su operacije i aktivnosti kao što su: pristup, navigacija i upravljanje informacijama postale kritične aktivnosti, naročito u poslovnom okruženju.

Društveni zahtjevi - pritisci (Societal Pressures)
16

 Razni aspekti odnosa prema okruženju (zagadjenje, buka, odlaganje - uništavanje smeća, itd.)  Jednaka prava i mogućnosti za različite skupine (manjine, žene, odrasle osobe, hendikepirane osobe, itd. )  Zaposlenje i smještaj  Zdravstveno i socijalno osiguranje  Kontinuirano obrazovanje zaposlenih  Privatnost i etika  Vladine regulacije (Government Regulations) – odnose se na razne oblike reguliranja od strane Vladinih i drugih državnih organizacija.  Vladine deregulacije (Government Deregulation)  Kresanje državnih budžetskih rashoda  itd.

IT-bazirani odgovori firmi
17

 Reaktivno, na zahtjev (pressure) koji već egzistira  Proaktivno, u smislu pripremanja odgovora na pretpostavljeni, odnosno nadolazeći zahtjev

Odgovori firmi (Responses)
18

 Strateški sistemi (Strategic Systems). Strateški sistemi omogućavaju organizacijama da postignu strateške prednosti i na taj način povećaju svoj udio na tržištu, bolju poziciju u pregovaranju sa dobavljačima ili u sprečavanju konkurencije.  Aktivnosti na kontinuiranom poboljšanju poslovnih procesa (Continuous Improvement Efforts)  Reinženjering poslovnih procesa (Business Process Reengineering - BPR  Poslovne alijanse (Business Alliances).

Aktivnosti na kontinuiranom poboljšanju poslovnih procesa
19

 Povećanje produktivnosti. IT se u raznim oblicima primjene može iskoristiti za povećanje produktivnosti rada i poslovanja u firmama.  Just-in-time koncept. JIT koncept se odnosi na povećanje efikasnosti procesa proizvodnje putem boljeg rasporedjivanja poslova, boljeg upravljanja zalihama, itd. IT podržava i povećava efikasnost implementacije tzv. JIT systema.  Total Quality Management (TQM) predstavlja naučno bazirani pristup u poboljšanju kvaliteta svih oblika poslovanja kad god, kako god i gdje god je to moguće. TQM napori su također praćeni i podržani odgovarajućim IT implementacijama.  Poboljšano donošenje odluka. Već dvadesetak godina se u teoriji i praksi upravljanja IT označava kao krucijalni alat u poboljšanju efikasnosti i efektivnosti procesa donošenja odluka.  Upravljanje informacijama i znanjem kao odgovor na informacijsku pretrpanost (overload).  Inovacije i kreativnost mogu biti unapredjeni putem odgovarajućih informacijskih tehnologija.  Upravljanje promjenama kao metod i tehnika savremenog managementa također je podržano i može biti poboljšano kroz adekvatnu primjenu informacijskih tehnologija.  Bolje usluge potrošačima. Stalno rastuća konkurencija i veći stepen obrazovanosti i informiranosti potrošača utiču na to da se firme kontinuirano bave poboljšanjem kvaliteta proizvoda i usluga.

Business Process Reengineering - BPR
20

 Reduciranje vremenskih ciklusa (Reducing Cycle Time)  Davanje većih ovlaštenja zaposlenima u vezi mogućnosti donošenja odluka (Empowerment of Employees)  Orijentacija na potrošaća i njegove zahtjeve (Customer-focused Approach)  Restruktuiranje i timske strukture (Restructuring and Team-based Structures)  Radikalno (drastično) mijenjanje, odnosno unapredjivanje procesa poslovanja

“Problematičnost” IT-a u savremenom poslovanju

(IT-horror stories)

22

 Primjena IT-a u savremenom poslovanju predstavlja kompleksnu kategoriju i nikako se ne svodi samo na odluku “kupiti računare ili ne“. U ovoj oblasti postoji pravilo-princip: „Ukoliko se IT implementira na odgovarajući način, to može rezultirati značajnim uštedama i pozitivnim efektima na poslovanje. Međutim, ako se učine pogreške u implementaciji, ako se IT-om ne upravlja na odgovarajući način, čitava firma može imati određene, manje ili veće, negativne posljedice“.

Metodološki okvir izučavanja IT i informacijskih sistema
23

Informacijski sistem u poslovnom sistemu

24

Slika 2.2. Logika sistemskog koncepta primijenjena na slučaju proizvodnog sistema

Slika 2.3. Logika sistemskog koncepta primijenjena na slučaju računarskog sistema

Evaluacija sistema se uglavnom vrši pomoću dva
pokazatelja: efikasnost i efektivnost.
25

 Efikasnost (efficiency) je mjera koja pokazuje stepen korištenja resursa u ostvarivanju rezultata.  Efektivnost (effectiveness) je mjera koja pokazuje u kojoj mjeri se ostvaruju postavljeni ciljevi sistema i odnosi se direktno na rezultate, odnosno outpute sistema.  Peter Drucker, jedan od vodećih autoriteta u oblasti organizacije i managementa, definirao je ove termine na vrlo koncizan i interesantan način. Prema njemu, efikasnost predstavlja "činiti stvari na pravi način" ("doing the things right"), a efektivnost "činiti prave stvari ("doing the right things").

Osnovni zahtjevi prema informacijskom sistemu
 Osigurati brzu i ažurnu obradu transakcija  Osigurati velike memorijske kapacitete, brz pristup pohranjenim podacima  Osigurati brzu komunikaciju (mašina-mašina, čovjek-čovjek, čovjek-mašina)  Reducirati informacijski overload (pretrpanost informacijama)  Premostiti granice  Osigurati podršku za donošenje odluka
26

Nove (dodatne) IS funkcije
27

 Iniciranje razvoja i sam razvoj strateških IS  Planiranje, razvoj i kontrola informacijske infrastrukture  Inkorporiranje Interneta i elektronske trgovine u okvire poslovanja  Upravljanje sistemskom integracijom  Informatička edukacija menadžera  Edukacija informatičara o poslovanju  Podrška krajnje-korisničkog kompjutinga  Aktivno učešće u reinženjeringu poslovnih procesa  Kreiranje poslovnih alijansi sa IT firmama i IT departmentima u ostalim firmama.

Dva osnovna pristupa u izgradnji informacijskog sistema firme su:
28

 Razvoj vlastitog softvera  Kupovina tzv. konfekcijskog softvera

Evolucija informacijskih sistema
29

Informacijski sistemi prema tipu podrške
30

Informacijski sistemi prema korisnicima
31

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful