P. 1
Educatie incluziva

Educatie incluziva

|Views: 23|Likes:
Published by Rus Crina

More info:

Published by: Rus Crina on May 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2012

pdf

text

original

EDUCA IE INCLUZIV – TEORIE ùI APLICA II ID

I. Informa ii generale • Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: Nume: Lect.univ.dr Adina Glava EDUCA IE INCLUZIV – TEORIE ùI Birou: Cluj-Napoca, str. Sindicatelor, nr. 7, cl direa Pedagogica, cb. 20 Telefon: 0264 598814 int. 6113 Curs op ional Fax: 0264590559 Tutori: Asist. drd. Delia Muste E-mail: adinaglava@yahoo.com Consulta ii: Miercuri, ora 10-12 deli_todean@yahoo.com Asist. drd. Ecaterina Catîru ecaterina72@yahoo.com APLICA II PIE 3614 Anul III, sem. II Date de identificare curs úi contact tutori:

• Condi ion ri úi cunoútin e prerechizite Studen ii vor utiliza concepte i cuno tin e acumulate la cursurile de Fundamentele psihopedagogiei speciale – teorie úi aplica ii, Teoria i metodologia curriculum-ului, Psihologia dezvolt rii • Descrierea cursului Obiectivele urm rite sunt:

1

-

familiarizarea cursan ilor cu terminologia specific educa iei speciale; achizi ia unor modele de analiz educa ionale inclusive; dezvoltarea unei atitudini pozitive fa educa ionale.

educa iei inclusive úi

úi ac iune opera ionale în contexte de problematica úi practica incluziunii

analiza unor practici reuúite de incluziune educa ional úi crearea de resurse úi suporturi utilizabile în situa ii educa ionale inclusive

• Organizarea temelor în cadrul cursului Disciplina Educa ie incluziv – teorie úi aplica ii este o disciplin de sintez în cadrul c reia principalele concepte úi principii ac ionale ale domeniului vor fi aplicate pentru în elegerea specificului demersurilor de incluziune educa ional úi de acesibilizare a programelor educa ionale. Abordarea temelor se va realiza într-o manier activizant , studen ii fiind antrena i în rezolvarea de proiecte de investiga ie. Modul 1 prezint domeniul educa iei incluzive, la vivelul conceptelor definitorii, a muta iilor terminologice care au avut lo, dar i la nivelul principiilor incluzivit ii educa ionale. O aten ie special este acordat descrierii parametrilor colii incluzive Modulul 2 prezint elemente esen iale de legisla ie a orient rii incluzive în educa ie. De asemenea, o serie de practici educa ionale incluzive sunt analizate în detaliu. Modulul 3 prezint experien ele de educa ie incluziv din ara noastr , analizând punctele tari, barierele úi nevoi identificate, dar ini iative în educa ia inclusiv i cadrul legislativ, institu ii úi

• Formatul úi tipul activit ilor implicate de curs Cursul este unul aplicativ, centrat pe formarea de abilit i, astfel c accentul se pune pe parcurgerea de exerci ii de analiz a documentelor legislative, pe parcurgerea de situa ii de identificare a solu iilor. Pe parcurs, studen ii sunt invita i s realizeze diferite sarcini de lucru, de grup, produsele de înv are fiind incluse în portofoliul personal. Fiecare sarcin examenul scris. este obligatorie úi parcurgerea lor asigur accesul la

2

• Materiale bibliografice obligatorii • Booth, T., Ainsow, M., (2007), Indexul incluziunii úcolare. Promovarea educ rii úi a particip rii tuturor copiilor la educa ia de mas , Ed. Presa Universitar Clujean , Cluj-Napoca • • • Cre u, C., (1997), Psihopedagogia succesului, Ed. Polirom, Iaúi Cre u, C., (1998), Curriculum diferen iat úi personalizat, Ed. Polirom, Iaúi Hot rârea de Guvern nr.975/1995 Privind aprobarea Planului de Ac iune în favoarea copilului, Monitorul Oficial nr. 97271995 • M.E.N., (1998), Comisia Na ional de Reform a Planurilor de Înv Plan cadru pentru Înv • Bucureúti mântul Preuniversitar, Bucureúti mântul integrat úi/sau incluziv, Ed. Aramis, Vr úmaú, T., (2001), Înv mânt,

• Materiale úi instrumente necesare pentru curs Materialele utilizate în cadrul activit ilor: retroproiector, videoproiector, bibliografie

• Calendar al cursului Pe parcursul semestrului vor fi organizate doua întâlniri cu studentii, în cadrul Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Cladirea Pedagogica din Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7. Modulele Activitati abordate Întâlnirea I 1, 2, premergatoare Analiza documentelor legislative care sus in incluziunea educa ional Asteptari fata de studenti Disponibilitate Parcurgerea unuia din urm toarele proiecte pentru individuale, la alegerea studentului: participare activa si interactiva. I.1. Legisla ia interna ional privind educa ia incluziv – bro ur de prezentare Sarcini de lucru*

3

I.2. Scrisoare deschis adresat ministerului educa iei cu argumente pentru incluziunea educa ional I.3. Educa ia incluziv în Europa. Studii de caz Întâlnirea II 3 Disponibilitate Parcurgerea unuia din urm toarele proiecte pentru individuale, la alegerea studentului: participare activa si interactiva. II 1. Produse de conútientizare a comunit ii pentru importan a incluzivit ii educa ionale II.2. Produse de informare a p rin ilor privind principiile de incluziune educa ional II.3. Bariere úi solu ii de adaptare intern în educa ia incluziv . Poveúti de succes. • Sarcinile de lucru vor face parte din portofoliul de evaluare final . În vederea asigur rii feedback-ului constructiv, sarcinile intermediare vor fi predate pân la urm toarea întâlnire fa este fixat evaluarea • Politica de evaluare úi notare Evaluarea final va consta în analiza produselor de portofoliu men ionate mai sus. Criteriile i descriptorii de performan utiliza i în evaluarea portofoliilor sunt în fa . Sarcinile de lucru ultime vor fi predate la data la care

cuprin i în lista de mai jos: În analiza modului de rezolvare a proiectelor individuale se va ine cont de urm toarele criterii: a. Prelucrarea informa iei Relevan a surselor de informa ie úi a resurselor utilizate

4

Diversitatea surselor de informa ie utilizate Citarea corect a surselor de informa ie b. Originalitate úi flexibilitate Demonstrarea capacit ii de analiz critic a informa iei Demonstrarea originalit ii úi a asum rii personale a ideilor exprimate c. Calitatea útiin ific úi relevan a practic a con inuturilor Acurate ea útiin ific a ideilor úi concluziilor formulate Relevan a con inuturilor în raport cu cerin ele proiectului Vocabular útiin ific adecvat

• Elemente de deontologie academic Cursul i activit ile aferente lui (întâlnirile, examenul, discu iile organizate direct sau pe forum) încurajeaz interac iunile umane i comportamentele colegiale, corecte, bazate pe respect reciproc i decen . Rela iile dintre cadrul didactic i studen i vor fi de tip democratic, astfel încât ele sa favorizeze implicarea activa si interactiva a studen ilor în activit ile educa ionale si sa asigure premisele unei instruiri i autoinstruiri eficiente. • Studen i cu dizabilit i Studen ii cu dizabilit i pot urma cursul în modalit i cât mai apropriate de nevoile lor, identificate împreuna cu cadrul didactic, c ruia i se pot trimite mesaje email. • Strategii de studiu recomandate Pentru studierea acestui curs sunt necesare aproximativ 2 ore de studiu pentru fiecare modul úi 4 ore destinate realiz rii produselor finale. II. Suportul de curs propriu-zis Cursul este structurat pe 3 module care, la rândul lor, vor fi organizate dup cum urmeaz :

5

incluziv - s reflecteze asupra specificului colii incluzive din perspectiva indicatorilor de incluziune s utilizeze Indexul de incluziune pentru crearea de instrumente de observare a gradului de incluzivitate al institu iilor educa ionale • Scurt recapitulare a conceptelor prezentate anterior Conceptele premerg toare sunt: educa ie special . Integrare vs. Indicatori de incluziune (cf. FUNDAMENTARE TEORETIC • Scopul úi obiectivele Scopul acestui modul este familiarizarea cursan ilor cu terminologia specific educa iei inclusive úi educa iei speciale Obiectivele cursului: s analizeze principalele transform ri în evolu ia mi c rii de educa ie i efectele acestora la nivelul vocabularului. includere educa ional terminologic Argumente pentru educa ia inclusiv Bariere úi solu ii în educa ia inclusiv Principiul “educa iei pentru to i” – fundament al incluziunii educa ionale 3. UNICEF) – mai mult decat o modificare – incapacitate – handicap. Delimit ri conceptuale. Caracteristici generale ale úcolii inclusive Modelul Stoll (1991) al úcolii inclusive eficiente.MODULUL 1. Concepte cheie. Ghidului managerial: “dezvoltarea practicilor inclusive în úcoli”1998. Tendin e recente în atitudinea fa 6 . de c. MEC. Opera ionalizare ICIDH 1 úi CIF. Segregare – integrare Deficien deficien Normalitate .diversitate 2. EDUCA IA INCLUSIV .Modele de analiz a deficien ei. educa ie integrat . acces la educa ie pentru to i • Schema logic a modului 1.

în consecin crearea de numeroase scoli speciale cu specific aparte. care au între inut practica segreg rii educa ionale un num r important de ani. la tolerare. a. o tendin considerat ini ial un principiu umanitar úi care evolueaz treptat spre o adev rat filosofie a normaliz rii care are la baz principiul asigur rii calit ii vie ii pentru to i indivizii. Segregarea/ integrarea educa ional De-a lungul timpului modul de raportare al umanit ii la diversitate úi în special la acele forme ale diversit ii care s-au obiectivat în deficien ele psiho-fizice a fost variat. principiul egaliz rii úanselor de acces la educa ie úi principiul valoriz rii rolurilor sociale accesibile persoanelor cu deficien e. normalizarea tinde s mas . Delimit ri conceptuale. acela al integr rii copiilor cu deficien úi 7 . În plan educa ional. Istoria recent a procesului de segregare educa ional a copiilor cu deficien e începe dup cel de-al doilea r zboi mondial când înregistr m pe plan mondial o diversificare a categoriilor de deficien e recunoscute úi. spre segregare úi integrare social educa ional . evoluând de la exterminare(societatea antic spartan . Concepte cheie. Modele de abordare a deficien ei „ Modelul magic devin mijlocul de atingere a dezideratului deja explicit în úcoala de formulat în unele ri din Europa.Indexul de incluziune • Con inutul informa ional detaliat 1. cele mai multe reziden iale sau semireziden iale. genocidul din cel de-al doilea r zboi mondial). b. Începând cu deceniul al optulea al secolului XX în Europa se contureaz tendin a “normaliz rii” în raport cu diversele categorii de copii cu deficien e.

cu drepturi úi libert i egale. Normalizarea. Procesul normaliz rii îúi are originea în rile Scandinave. recunoscut „ Modelul social Disabilitatea este un construct social. au stat la baza enun rii aúa-numitului “principiu al normaliz rii” úi a principalelor elemente structurale úi func ionale care îl caracterizeaz . În cadrul procesului de normalizare trebuie avut în vedere strânsa interdependen dintre elementele ce in de persoana úi cele care in de mediul în care aceasta tr ieúte. cât mai apropiate de condi iile úi modurile de via 1976). medicale „ Modelul intelectual „ Diversele tipuri de nevoi speciale sunt întâmpinate prin m suri medicale. Cercet rile realizate de Nirje în Suedia úi de Mikkelsen în Danemarca. Conform acestui principiu.„ Disabilitatea este considerat o consecin a p catelor p rin ilor „ Modelul moral „ Ca fiin e umane avem fiecare dreptul la via „ Modelul medical „ Disabilitatea este considerat o boal care este abordat în contexte terapeutice.pe cât posibil – persoanelor cu diverse nevoi condi ii de via a normale. Acest model se centreaz pe identificarea barierelor de mediu úi sociale care sunt produse ale societ ii incapabile s integreze deplin persoanele cu deficien e. sociale. Defini ii úi nivele ale normaliz rii La baza acestui principiu a stat discrepan a între nivelul economic. cu personalit i individuale. Diversitatea este într-un fel c. trebuie s se întreprind toate m surile pentru a se asigura . Normalizarea semnific accesul la “modele de via cotidian úi la condi ii de via obiúnuite” (Nirje. dar în condi ii de afirmare foarte diferite. social úi cultural al semenilor noútri privi i ca fiin e egale. educationale. Normalizarea este un proces care priveúte nu numai modul în care persoana se 8 .

cu prietenii. cu vecinii. Este. sunt prezente dezvoltarea va fi optim . de loisir. Kebbon (1986). dac condi iile normale de-a lungul diferitelor stadii de via . birouri poútale. activit i comerciale. piscine etc. ci si modul în care mediul este preg tit s integreze aceste categorii de persoane. putând determina. la un moment dat. în func ie de nevoile úi tipul de deprinderi úi capacit i pe care le posed rezonabil s se accepte faptul c fiecare persoan separat. bunuri personale. pun în lumin laturi diferite ale aceluiaúi principiu.) 4. Elementele surprinse în teoria scandinav a normaliz rii trebuie completate úi cu punctele de vedere exprimate de o serie de teoreticieni americani dup care esen a principiului normaliz rii const în “utilizarea tuturor mijloacelor posibile pentru construirea úi sprijinirea form rii unor comportamente dezirabile din punct de vedere al normelor culturale dintr-o societate” (Wolfensberger. consider c aplicarea în practic a principiului normaliz rii trebuie realizat din punct de vedere structural “pe patru nivele func ionale”. productiv.adapteaz mediului. din cadrul societ ii. Aceasta se realizeaz prin acordarea unui sprijin diferen iat. incluzând aici o gam cât mai larg de servicii posibile úi existen a cunoútin elor necesare pentru a beneficia de serviciile respective: comunicare. Normalizarea/integrarea func ional . 1972). haine. transport în comun. Normalizarea/integrarea fizic . Normalizarea/integrarea social se refer la posibilitatea de a avea contacte sociale spontane úi regulate. b nci. accentul pus pe un aspect sau altul. cea scandinav úi cea american . deci. posibilit i financiare pentru deplas ri. de exemplu: de a avea o locuin contacte sociale etc. modalit i de ac iune variate. dup cum urmeaz : 1. la dreptul de a percepe úi de a fi perceput ca apar inând unui context social (de exemplu în rela iile familiale. magazine. în cadrul colectivului de munc etc. în diferite organiza ii úi 9 proprie. biblioteci. care se refer la posibilitatea de a avea acces la mijloacele fizice (obiectuale) pentru satisfacerea nevoilor fundamentale (primare). 3. care const în asigurarea accesului la serviciile publice ale societ ii. de a avea . Cele dou viziuni asupra normaliz rii. în practic . Normalizarea/integrarea societal se refer la nivelul particip rii la procesul util. Exist grade (niveluri) diferite de realizare a ac iunii de normalizare. 2.

1980). având responsabilit i.asocia ii.. Modelul integr rii educa ionale în cascad . úi beneficiind de încrederea În practic . Reglement rile consiliului Europei privind educarea copiilor cu deficien e (1992) care reconsider conceptele fundamentale utilizate în contextual educa iei integrate úi formuleaz întreb ri care sugereaz tendin e practice inovatoare. psihologic. influen celorlalte persoane (Flynn úi colab. nivelele de normalizare/ integrare descrise mai sus primesc forme diverse. Ca o consecin a acestor transform ri în 1996. Tailanda (1990). corectarea dificult ilor minore ale elevului Nivelul 2 Clasa de mas . informare (medical. depistarea. acela de “educa ie inclusiv ” Nivelul 1 Clasa de mas . al lui Gearheart descrie diversele modalit i practice ale integr rii în úcoala de mas a copiilor cu deficien e (fig. În paralel. Cadrele didactice beneficiaz de sprijin specializat de tip consultan . Declara ia de la Salamanca privind educa ia special (1994). Cadrele didactice sunt responsabile pentru prevenirea. dup 1990 au loc o serie de reglement ri terminologice úi de practic educa ional ratificate pe plan interna ional: Reglement rile Conferin ei ministrilor educatiei de la Jomtien. evaluarea. fiecare din practicile de integrare asigurându-I copilului beneficiar al acestora un loc mai aproape sau mai departe de úcoala de mas . în domeniul curriculum-ului) 10 . Societatea Interna ional a persoanelor cu Handicap propune adoptarea unui nou termen care s defineasc practica integr rii . 1) Treptat în practica úi filosofia integr rii educa ionale au ap rut tendin e de în eleger în mod simplist a conceptului de normalitate respective a integr rii educa ionale v zute de mul i practicieni drept o simpl plasare a copilului deficient în úcoala de mas .

Copilul frecventeaz exclusiv cursurile úcolii speciale Nivelul 7 Servicii educa ionale la domiciliu Nivelul 8 Servicii educa ionale într-o institu ie reziden ial Fig.Nivelul 3 Clasa de mas . Copilul partiocip selectiv la programul úcolii de mas Nivelul 6 Clasa special . Serviciile de sprijin se adreseaz direct copilului Nivelul 4 Clasa de mas . Copilul cu CES particip urmeaz programul de mas cu excep ia unor activit i sus inute într-o clas de resurse a scolii speciale Nivelul 5 Clasa special . 1 Nivele ale integr rii educa ionale. Modelul în cascad al lui Gearheart (1992) 11 .

deficien a constituie orice pierdere sau anormalitate la nivel psihologic. dar modelul poate s fie aplicat úi în diagnosticul sau reabilitarea persoanelor cu CES. dizabilitatea const în orice restrângere sau lips (ca rezultat al deficien ei) a abilit ii de a desf úura o activitate într-un mod considerat obiúnuit pentru o fiin uman . 1980. iar partea a II a vizeaz factorii contextuali La rândul lor. Aceste concepte constituie în acelaúi timp trei nivele diferite ale condi iei de persoan s n toas . ICIDH defineúte sau dizabilitate úi care handicapul drept dezavantajul rezultat dintr-o deficien factorii sociali úi culturali). disabilit i úi handicapuri. limiteaz sau împiedic desf úurarea unui rol normal (în raport cu vârsta. Partea I se ocup de func ionare úi dizabilitate. OMS elaboreaz CIF (Clasificarea Interna ional a Func ion rii. programa interven ii cu caracter individualizat (educative úi clinice) úi implementa politici sociale. generate de o anumit boal sau tulburare. Dizabilitatea corespunde nivelului persoanei. Astfel: Deficien a vizeaz consecin ele leziunii (leziunilor) produse la nivelul unor organe sau p r i ale corpului. În anul 2001. elaborat de Organiza ia Mondial a S n t ii. (International Classification of Impairments. fiecare dintre aceste p r i este împ r it ajungându-se la modelul: 12 în dou subcomponente. respectiv modul în care “experimenteaz s n tatea” o persoan care sufer de o anumit boal sau tulburare. Categoriile utilizate în ICIDH-1. Disabilities and Handicaps. sexul. Prin CIF informa iile sunt organizate în 2 p r i. . Deficien – incapacitate – handicap. Potrivit defini iei ICIDH. respectiv consecin ele deficien ei asupra sarcinilor. în m sura în care în baza lui se pot elabora chestionare. Potrivit defini iei ICIDH. Opera ionalizare ICIDH 1 úi CIF. furnizând astfel un cadru comun de clasificare. fiziologic sau al structurii/func iei anatomice. Handicapul se refer la dezavantajele pe care le are individul în mediul social în care tr ieúte. ca o consecin a deficien ei úi/sau a disabilit ii. Principalul avantaj al terminologiei ICIDH úi CIF îl constituie unitatea conceptual úi de limbaj. revizuit în anul 1993). sunt cele de deficien e.d. Dizabilit ii úi S n t ii). abilit ilor úi ocupa iei persoanei. întreprinde cercet ri útiin ifice.

durat ) ACTIVITATE PERSOAN Activitate/func ionare/performan /capa citate (limitare) PARTICIPARE SOCIETATE Participare/implicare/acc es (facilitare/restric ie/barie re) Spre exemplificare. social. Concepte cheie în func ionare úi dizabilitate AFECTARE CORP Func ie/structu r (severitate.Partea I. în tabelul de mai jos prezent m matricea informa ional a subcomponentei activit i úi participare. Conceptele cheie ale func ion rii úi dizabilit ii pot fi sintetizate dup cum urmeaz : Tabelul I. Factorii de mediu constituie mediul fizic. localizare. iar participarea se refer la implicarea în situa ii de via . Limitarea activit ii const în dificult ile pe care le poate avea un individ în executarea unor activit i. politic úi atitudinal în care tr iesc oamenii. cultural. Restric iile de participare se refer la problemele pe care le poate întâmpina un individ prin implicarea în situa ii de via . Func ionare úi dizabilitate: Func iile úi structurile corpului Activit i úi participare Partea II. Factori contextuali: Factori de mediu Factori personali Func iile corpului se refer la func iile fiziologice ale sistemelor corpului (inclusiv func iile psihice). Activit i úi participare: matrice informa ional Domenii D1 D2 D3 Înv area cunoútin elor Sarcini úi solicit ri generale Comunicare aplicarea Calificative Performan úi Capacitate 13 . Tabelul II. manifestate ca pierderi sau devieri semnificative. Structurile corpului vizeaz p r ile anatomice ale corpului. Activitatea presupune executarea unei sarcini sau a unei ac iuni de c tre un individ. Deficien ele sunt probleme ale func iunilor sau ale structurilor corpului.

practica educa iei inclusive este principiul 14 . Integrare vs. úi a calit ii vie ii. recunoscînd diversitatea nevoilor úi intereselor educa ionale ale copiilor. î i adapteaz resursele în func ie de aceste particularit i. creúterea particip rii persoanelor cu CES. îmbun t irea condi iilor de via stigmatiz rii). identificarea reac iilor societale care faciliteaz sporirea capacit ii de independen deciziilor. civil Implica iile ICF asupra politicii sociale se reflect în: suportul oferit în úi luare a via social úi úi rela ii inter- oportunit i/úanse egale. Beneficiarii unei astfel de flexibiliz ri úi optimiz ri a modului în care úcoala integreaz diversitatea sunt nu doar copiii cu deficien e. includere educa ional – mai mult decat o modificare terminologic Termenul “educa ie inclusiv ” redefineúte practica integr rii educa ionale. conútientizarea schimb rilor prin practici sociale (spre exemplu. reducerea/eliminarea discrimin rii úi 2.D4 D5 D6 D7 D8 D9 Mobilitate Auto-servire Via a de familie Interac iuni persoanele Arii majore de via Comunitate. În consecin . în educa ia de tip incluziv responsabilitatea integr rii educa ionale este a úcolii care. to i copiii úcolii. Principiul care fundamenteaz educa iei pentru to i. Filosofia care st la baza incluziunii educa ionale este aceea a recunoaúterii tuturor copiilor ca resurse úi implicit recunoaúterea diversit ii interindividuale în activitatea educa ional . ci în fapt. prin propunerea unor noi criterii de recunoaútere úi valorizare a copiilor cu CES (Cerin e Educative Speciale).

” Educatia pentru toti a fost definita (Salamanca. chiar si rentabilitatea intregului sistem de invatamant. mai mult. sa asigura succesul . eficient si efectiv. continuturilor invatarii si calitati ale agentilor educationali care sa sprijine invatarea tuturor. Principiul “educa iei pentru to i” – fundament al incluziunii educa ionale Educa ia pentru to i poate s fie un mijloc de imbunatatire a educatiei in general prin reconsiderarea sprijinului care se acorda anumitor copii. In Declaratia de la Salamanca se spune ca “Scoala obisnuita cu o orientare incluziva reprezinta mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare. un mijloc care creaza comunitati primitoare. Accesul are in vedere posibilitatea copiilor de ajunge fizic la influentele educative ale unei societati (familie. 2. sa faca sistemul deschis. S-au identificat doua obiective generale 1.a. care considera ca orice copil este o persoana care invata intr-un anumit ritm si stil si deci poate avea nevoie de un sprijin diferit. ele asigura o educatie eficienta pentru majoritatea copiilor si imbunatatesc eficienta si. Maniera in care o serie de particularitati de dezvoltare si invatare determina impartirea copiilor in categorii determinate tinde sa fie inlocuita de o maniera noncategoriala. scoala. comunitate). Calitatea educatiei se refera la a gasi acele dimensiuni ale procesului. flexibil.1994) ca acces la educatie si calitate a acesteia pentru toti copiii. Educatia pentru toti este o cerinta atat pentru politicile cat si pentru practicile educationale. de a se integra in scoala si de a raspunde favorabil solicitarilor acesteia. indiferent de cat de diferiti sunt ei si se abat prin modelul personal de dezvoltare de la ceea ce societatea a denumit normal. construiesc o societate incluziva si ofera educatie pentru toti. pana la urma. sa-si aduca contributia si sa se simta parte activa a procesului. Participarea presupune in primul rand acces si apoi gasirea cailor ca fiecare sa fie integrat in structurile care faciliteaza invatarea sociala si individuala. Asigurarea posibilitatatilor participarii la educatie a tuturor copiilor. 15 .

Societate . pentru practici.. Este vorba de o noua orientare care pune accentul pe cooperare. Pentru a se adresa tuturor copiilor si a deveni deschisa. 4.Educatia scolara care se refera la abordarea generala. umaniste in educatie.. prejudec i. invatare sociala si valorizare a relatiilor pozitive. Aceasta orientare are in vedere schimbari in urmatoarele componente: 1. 2.Daca pentru politicile educationale se pot determina directiile si recunoaste nevoile acestei orientari.Se pune accentul pe valorizarea fiecarei persoane. Categorizare (social ) Reprezent ri sociale Etichetare Stereotipuri Prejudec i Atitudini úi comportamente Posibile delimit ri conceptuale úi rela ii de determinare 16 . cliúee. Bariere úi solu ii în educa ia incluziv : stereotipuri.Legaturile necesare intre formele educatiei si agentii acesteia ceea ce inseamna in primul rand nevoia de parteneriat social (familie. etichetare. 3. Individ . strategii si durata a programelor propuse. parteneriat. umanista a relatiilor si a rolului fiecarui participant la procesul educational. proces. comunitate. Scoala . categorizare. Educatie . b. educatia trebuie sa presupuna in practica o schimbare de optica. produs si beneficiari. discriminare. flexibila. adaptata si orientata spre fiecare si pentru toti. pe o abordare pozitiva.Educatie in general cu referire la principii.. schimbarile cerute sunt de profunzime si in acelasi timp de orientare. societate) pentru indeplinirea sarcinilor educatiei moderne.

în general el reflect o atitudine negativ fa oameni. o persoan va fi influen at pe parcursul vie ii ei de sensul úi aútept rile ataúate acestei etichete. Se poate vorbi chiar de o discriminare. Pentru a modifica un stereotip s-a dovedit eficient : 17 . datorit tendin ei de a generaliza rapid de la un individ la grup. Kassin. ca urmare a identific rii unei persoane cu întregul grup úi aplic rii unui comportament inadecvat prin neluarea în considerare a poten ialului persoanei respective. Folosirea etichetelor sociale poate fi asociat stereotipurilor. 1990) Dar. Ca urmare a identific rii úi categoriz rii în baza unui stereotip sau a experien ei cu aceste persoane. într-un context social dat. Prin aplicarea acestuia se ajunge la ignorarea diversit ii din interiorul categoriilor úi la formarea unor impresii greúite despre anumi i indivizi. deoarece utilizarea etichetelor/stereotipurilor tinde s distrag aten ia de la factorii care pot fi mai importan i în a-l ajuta pe copil s reuúeasc . UNESCO. Kassin. iar din punctul de vedere al educa iei “procesele prin care noi etichet m copiii se pot dovedi mai influente în a genera dificult i de înv are decât orice alte activit i în care sunt angaja i profesorii”.Etichetarea/stereotipurile úi categorizarea social Din perspectiva etichet rii. se formeaz stereotipul. expectan ele asupra posibilit ilor lor pot s influen ate negativ în sensul sc derii nivelului aútept rilor cu privire la ceea ce pot s fac acele persoane. 1990) Astfel. Cerin e speciale în clas . (Brehm. (Brehm. prin asocierea categoriz rii sociale cu aútept rile legate de cel lalt. Chiar dac stereotipul poate s reflecte comportamente úi aútept ri atât de un grup de fie pozitive cât úi negative. 1993) Aceste dou aser iuni îndeamn la o examinare atent a propriilor comportamente úi semnalizeaz pericolul posibil pe care îl pot constitui. (Pachet de resurse UNESCO pentru instruirea profesorilor. definite drept convingeri cognitive care asociaz grupuri de oameni cu anumite tr s turi. apari ia acestor etichete/stereotipuri nu are loc f r un suport social oferit de úcoal (úi func iile ei sociale) úi de comunitate ducând la categorizarea social sau clasificarea persoanelor în grupuri pe baza atributelor comune.

pozi ia specific grupului social fa a de obiectul reprezent rii úi nevoia oamenilor de a produce defini ia ad ugând úi faptul c aceste sisteme sunt împ rt úite de subgrupuri. gânduri. existen a unei inform ri adecvate úi observarea pertinent obiectului reprezent rii prin distan area fa de acesta. iar din partea celor care sunt respinúi úi discrimina i revolt sau indiferen . Este necesar îndeplinirea a trei condi ii pentru apari ia unei reprezent ri sociale: dispersia informa iei privind obiectul reprezent rii. cultur . în leg tur cu un obiect pe care îl cunosc destul de superficial. se poate realiza o “spargere” a stereotipului.- eviden ierea unei persoane importante. Deci. Se poate spune c . Pentru a putea restructura aceste reprezent ri este necesar independen a persoanei de autoritatea grupului úi tradi ie. cu o logic úi un limbaj propriu” care îi permit individului “s se orienteze úi s organizeze mediul înconjur tor”. în cadrul unei discursuri coerente. 1997) Reprezent rile sociale Moscovici consider ini ial c reprezent rile sociale sunt idei. reprezent rile sunt întotdeauna “produse úi generate colectiv” (Neculau. în anul 1988. familiar. nefiind corect s spunem c ele sunt doar cognitive. 18 . fiecare individ definindu-úi identitatea în func ie de reprezent rile grupului s u. Ce se întâmpl atunci când un grup social se confrunt cu un obiect str in úi problematic cum ar fi copii rromi? În func ie de existen a stereotipurilor de grup. experien . v zut ca un membru reprezentativ al grupului úi care nu confirm stereotipul oferirea unei cantit i semnificative de informa ii privind acel grup motivarea observatorului în sensul în elegerii corecte a grupului implicarea în activit i în vederea atingerii unor scopuri comune. scopul reprezent rilor este de a face ceva nefamiliar. Aceast a reelaborare este necesar deoarece astfel de reprezent ri sociale transform elementul specific într-un stigmat social care poate antrena discrimin ri úi respingere. imagini úi cunoútin e împ rt úite de membrii unei societ i sau “sisteme cognitive. deci de a alege o paradigm din memoria noastr úi a stabili cu ea o rela ie negativ sau pozitiv ”. aceast “realitate inevitabil care se naúte din tendin a uman de a categoriza oamenii úi obiectele. (Neculau. Moscovici completeaz colectivit i. Ulterior. 1997). Deci. informa ii reprezent rile sociale se constituie diferit.

Spre deosebire de stereotipuri.Sociale o Status social inegal ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ . prejudecat sau lipsa unei prejudec i fa de anumite categorii de oameni. experimentul lui Robber Cave) Teoria apului isp úitor Teoria lumii juste Categorizarea social în in-grupuri úi out-grupuri Paradigma grupului minimal (1970) o Identitatea social 19 . Campbell. 1972. Dar. Ilu úi Matei.( Radu. valorile etc. O atitudine este o tendin pro sau contra fa de un element din mediu. Teoria conflictelor reale (Levine.Prejudec ile Sunt atitudini sau r spunsuri afective formulate f r analiza corect sau în profunzime a obiectului ori f r a avea suficient informa ie despre acesta. atitudinea constituie un fenomen mult prea complex pentru a putea fi cuprins în termeni de atitudini pozitive sau negative. atunci când apar probleme în rela iile sociale (izolare sau discriminare) exist tendin a de a-i acuza pe ceilal i în termeni de atitudini sau prejudec i. Ea are semnifica ie numai în rela ie cu anumite valori. no iunile. 1994) În general.Cognitive o Corela ii iluzorii o Stereotipuri o Asem n rile úi diferen ele percepute Exerci iu: reflecta i asupra beneficiilor i a neajunsurilor pe care le are analiza realit ii înconjur toare prin intermediul stereotipurilor i prejudec ilor Atitudinile Atitudinile se formeaz în strâns leg tur cu reprezent rile. care devine astfel o valoare pozitiv sau negativ . Surse ale prejudec ilor . sunt mai puternic impregnate emo ional úi mai specifice. Deci.

recunoaúterea valorii úi a posibilit ilor copiilor afla i în situa ii de risc.atitudinile trebuie în elese ca fiind ambivalente úi puternic dependente de contextul social. elemente care sunt dificil de influen at în scopul realiz rii unei transform ri. 1997) educarea copiilor cu CES/ afla i în situa ii de risc nu intr în sarcina lor. ele vor încerca s delege responsabilitatea muncii lor sau vor realiza o segregare în cadrul úcolii de mas . diferit sau neîn eles. De asemenea. credin e) construit pe acessta. includerea nu este problema lor ci o problem politic úi administrativ 20 . în sensul schimb rii atitudinilor. în general. concep ia asupra problematicii la acel moment. Este de dorit promovarea unor atitudini de valorizare úi transformarea atitudinilor de devalorizare úi respingere. De asemenea. pentru c dac cadrele didactice din úcoala de mas nu accept educarea copiilor afla i în situa ii de risc ca fiind o parte din sarcinile lor. Deúi sistemul educa ional. dar úi de gradul de asumare a responsabilit ilor úi experien Iat câteva dintre opiniile profesorilor din înv (Pijl. deúi este în interesul copilului s fie inclus în úcoala de mas . ci a cadrelor didactice din înv mântul special mântul de mas : personal . Atitudinile cadrelor didactice sunt influen ate de percep ia rolului lor. motiva ia úi nivelul de instruire al cadrelor didactice din înv mântul de mas constituie elemente importante în realizarea inculderii tuturor copiilor. teama fa de ceea ce este str in. obiceiuri úi tradi ii. Chiar dac societatea ar accepta ideea includerii. deoarece la nivelul fiec rei societ i úi culturi exist un nucleu axiologic fundamental sau valori de baz úi o mentalitate (atitudini. Consider m c este necesar ca includerea s devin o parte integrant a rolului profesional. Exist dou atitudini opuse fa de persoanele cu CES: atitudini de valorizaredevalorizare úi atitudini de respingere-ocrotire. cum sunt de clasele speciale. Meijer úi Hegarty. cadrul didactic poate s considere c . este perceput ca fiind mai uúor de influen at. acest lucru nu se poate afirma úi în ceea ce priveúte întreaga comunitate. Este cunoscut faptul c atitudinile. prezen a lui ar putea s fie în dezavantajul celorlal i copii din clas . acestea sunt influen ate de credin ele locale. fie prin experien a personal (úi atunci sunt mai mai stabile úi mai greu de influen at). fie prin ob inerea de informa ii úi p reri de la alte persoane (caz în care poate fi mai uúor de influen at). volumul úi corectitudinea informa iilor. atitudinile se constituie.

În scopul realiz rii includerii úcolare. nu mai au nevoie úi de altele suplimentare Multe dintre atitudinile acestor cadre didactice sunt dovada temerilor umane în fa a unor situa ii care necesit mai multe abilit i.- este mai eficient integrarea copiilor cu CES în clase speciale sarcinile pe care le au de realizat sunt suficiente. didactice. spre a-úi asuma responsabilit i. s-au elaborat o serie de strategii de sprijinire a profesorilor din înv formarea ini ial mântul de mas : a cadrelor didactice prin dobândirea de úi continu cunoútin e despre includere úi st pânirea unor strategii de instruire pentru a veni în întâmpinarea nevoilor diferite ale copiilor crearea unor clase cu num r efectiv mic de elevi crearea unui centru de resurse în úcoal pentru a sprijini cadrele didactice (materiale informative. Un rol important îl are natura popula iei clasei. ca tip de atitudine úi interac iune. dezvoltarea intereselor. de îndat ce un copil a fost etichetat ca fiind elevilor afla i în situa ii de risc/ cu CES. se pare c punctul de vedere al cadrului didactic asupra copilului a fost influen at. Pentru a facilita includerea este necesar modificarea atitudinilor. stimularea dorin ei de schimbare. Modul în care acesta se comport cu un anumit elev poate influen a modul în care al i elevi vor interac iona cu acel elev. iar nivelul de aútept ri va sc dea. Dac cadrul didactic respinge un elev etichetat ca aflat în situa ii de risc/ cu CES este posibil ca elevii s -i urmeze modelul. Prin urmare. aceast atitudine pozitiv poate s -i influen eze favorabil pe ceilal i elevi. În general. aptitudini úi informa ii). Dar are o influen considerabil úi asupra modului în care elevii se percep unul pe cel lalt. a-úi schimba propriul rol. alocarea unui timp suplimentar pentru a se instrui. a încrederii în sine úi oferirea unor resurse suplimentare (metode. motivarea profesorilor din înv mântul de mas spre a educa copiii afla i în situa ii de risc/ cu CES úi a-i trata egal pe to i. el consider c acesta ar trebui s urmeze cursurile unei úcoli speciale. materiale. timp. asumarea responsabilit ilor. dac profesorul îl accept pe fiecare elev ca fiind unic úi îl valorizeaz . schimbarea practicii úi munca în echip . Dimpotriv . teama c prezen a elevilor afla i în situa ii de risc/ cu CES va avea efecte negative asupra celorlal i copii. etc) echipe de specialiúti în educa ie special care s ofere cadrului didactic din úcoala de mas suport în timpul serviciului 21 .

în special televiziunea. în inten ia de a schimba atitudinile sunt folosite strategii de tipul: Oferire de informa ii în cadrul unor cursuri. Pentru aceasta. în pofida organiz rii riguroase a influen elor. pentru a-úi face serviciile accesibile în vederea “promov rii unei atitudini pozitive fa de integrarea în societate a persoanelor cu handicap. 1994). În func ie de gradul de rezisten sau de influen aceste opinii. Conceptul de includere este perceput de majoritatea oamenilor ca ceva care are de-a face doar cu úcoala. Acest fapt este explicabil prin faptul c la baza atitudinilor stau structuri úi mecanisme psihice complexe. De cele mai multe ori. Implicarea mass-media prin promovarea unor imagini pozitive ale deficien ilor în pres úi audio-vizual. care sunt rezistente la schimbare. Înv are activ . având ca premis nevoia de informa ie úi faptul c atitudinile úi opiniile popula iei sunt. este necesar implicarea mass-media. Numeroase studii arat faptul c atitudinile pot fi foarte stabile úi dificil de schimbat. iar unele dintre acestea par s se modifice foarte rar pe parcursul vie ii. atitudini. egalitate úi valorizarea rolurilor. cât úi prin mijloace de comunicare diverse. Aceasta se poate realiza atât prin ac iuni proprii. (“Declara ia de la Salamanca”. Utilizarea unui limbaj “non-handicapant”. dep úindu-se prejudec ile úi lipsa de informare”. Stabilire de contacte interpersonale pozitive úi constructive. stereotipuri se vor modifica sau nu. Este important ca în procesul schimb rii atitudinilor prin utilizarea mijloacelor media: s se apeleze la o autoritate sau persoane reprezentative care s ofere credibilitate (prin faptul c este expert) s posede argumente viabile 22 . fluctuante. radioul úi presa scris . de aceea el trebuie completat cu no iuni ca participare. Una dintre modalit ile frecvent utilizate const în folosirea mijloacelor de comunicare media. unele atitudini fiind doar “de fa ad ” în scopul sublinierii apartenen ei la un grup social. prezent ri de filme sau surse bibliografice. prin jocuri de rol.- servicii de suport prin profesori de sprijin úi cadre didactice itinerante Pentru c am men ionat mai sus necesitatea influen rii atitudinilor care nu sunt favorabile includerii copiilor afla i în situa ii de risc/ cu CES este util s preciz m c acest proces de schimbare deliberat a atitudinilor se realizeaz prin mecanismul persuasiunii. în general. specifice. cooperare.

„necontrola i”. „deschiúi”. sub forme diferite în vederea influen rii unor categorii cât mai largi de audien sau articolelor din ziare). „îndemânatici – în special în cazul sarcinilor practice” o Nu útiu s îúi prezinte manifest rile culturale pitoreúti specifice etniei proprii o Sunt buni dansatori o Au talent muzical / artistic o Au dificult i de socializare o Sunt: „neglija i”. „activi”. ca pe un „r u necesar” Prejudec i culturale: 23 . rasismul II. „agresivi – conflictuali”.1. „f r ruúine”. „neîngriji i.- acelaúi con inut s fie transmis prin canale diferite. cu probleme de igien personal ”. „vorb re i” o Sunt „iubitori de libertate”. islamofobia. „îndr zne i”. ageismul. anti-semitismul. „evit s se implice în activitatea úcolar ” o Sunt identifica i dup : ƒ Comportamentul p rin ilor ƒ Aspect ƒ Comportament ƒ Pielea mai închis la culoare ƒ Lipsa de angajare în activitatea úcolar P rin ii elevilor romi: o Nu valorizeaz úcoala o Nu le pas de problemele ap rute la úcoal o Sunt dezinteresa i de úcoal o Au o atitudine neglijent fa de propriii copii o V d úcoala ca pe o institu ie pe care nu o plac. „reac ioneaz instinctiv úi agresiv” o „au tulbur ri de comportament” o „îúi g sesc întotdeauna scuze” o „absenteaz ”. (chiar dac uneori este dificil de prezentat contextul politicii integr rii în cadrul útirilor Exemple de manifestare a manifest rilor discriminatorii: Xenofobia. sportul – în special dansul” o Sunt: „prietenoúi”. „abordabili”. heterosexismul. Exemple de etichete asociate cu etnia rom Elevii romi o „Le place s se bat ” o „le place muzica. „sunt inactivi”. „cordiali”. „politicoúi”.

manifeste în plan social – cultural i Asigur úi înt resc apartenen a la in-group Tind s se auto . „trebuie s te fereúti de ei”. „nu vreau s înve e”. „sunt murdari”.Romii: „fur copii”. tendin a transferului de atitudine) Cognitiv Permit prelucrarea rapid cognitive Corela ii iluzorii stabile Gândirea prototipic : nevoia de a produce discursuri coerente despre ceva nefamiliar Sunt adesea automatizate Factori personali o Starea de spirit / afectele o Nivelul de arousal Factori situa ionali o Complexitatea situa iei o Înc rc tura cognitiv o Presiunea timpului Factori societali o Dorin a de apartenen o Dorin a de putere o Tendin a de a. a reprezent rilor i atitudinilor este cauzat de motive diferite. conservarea energiei 24 .i construi úi men ine o imagine de sine pozitiv Forme subtile de discriminare Tokenismul: incluziunea limitat .perpetueze (legea profe iei auto-împlinite. care d iluzia nediscrimin rii Factorii care pot influen a manifestarea diferen iat a prejudec ilor (úi eficient ) a informa iei. „sunt leneúi”. „sunt profitori” Durabilitatea în timp a stereotipurilor cognitiv: Social Sunt parte din cultur i prejudec ilor.

ac ioneaz Rasismul aversiv: atitudinea rasist este disimulat Teoria ambivalen -amplificare: sentimentele pozitive sunt amestecate antirasist prin comportamente subtile. Caracteristici generale ale úcolii inclusive grupului. neetichetabile ca rasiste cu cele negative (atitudinea depinde de sistemul de referin ) Solu ii de de-construc ie a stereotipurilor. care nu confirm stereotipul o o 25 . percepute ca membri reprezentativi ai Recategorizarea.- Discriminarea invers Rasismul modern Rasismul regresiv: revine numai în situa ii de stres. prin includerea în in-grup a unor out-grupuri Conútientizarea stereotipurilor 3. prejudec ilor i atitudinilor negative fa o de copiii afla i în situa ii de risc / cu CES Observare pertinent a obiectului stereotipurilor prin: ƒ ƒ o o Delimitarea fa de reprezent rile de grup Distan area fa de obiectul stereotipurilor Informarea adecvat Asigurarea interac iunii grupurilor proprii / majoritare cu celelalte grupuri Implicarea în activit i cu scopuri comune Asigurarea úanselor de construc ie a coeziunii de grup Impunerea unor norme de comportare nediscriminatorie supraordonate Asigurarea interdependen ei pozitive Allport (1954): • • • • Statut egal Raportare la o autoritate legitim (a regulilor sociale) Scopuri comune Cooperare intergrupuri (posibile obiecte ale judec ii stereotipice) ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ o Eviden ierea unor persoane importante. limit Rasismul simbolic: aparent antirasist.

un model social.Responsabilit ile úcolii Educatia pentru toti corespunde in educatia scolara scolii incluzive. ea inseamna preocuparea pentru ca fiecare copil sa fie sprijinit si sa se lucreze in beneficiul invatarii tutrora. un ritm personal. indiferent de capacitatile si competentele de adaptare si deci de invatare. se schimba. Scoala incluziva ridica invatarea la rang de principiu general si presupune inainte de orice acceptarea faptului ca orice copil poate invata.descoperire si reflectie. De aici si profesorii invata permanent. cu semenii si cu sine. un context cultural caruia ii apatine. Fiecare participant invata si se dezvolta prin faptul ca interactioneaza cu ceilalti. Fundamental in procesul de predare-invatare este intelegerea interactivitatii invatarii si dezvoltarii. Scoala nu este numai un teritoriu al cunostintelor academice ci si un al experientelor practice si al relatilor interumane. Fiecare scoala care doreste sa fie deschisa si flexibila. un stil de invatare. O resursa importanta pentru profesor in predare este cooperarea elevilor. o interactiune specifica. pentru fiecare. un mod de abordare. Scoala incluziva se adreseaza individualitatilor dar ofera in acelasi timp solutiile colaborarii si cooperarii pentru invatare. abordand maniera incluzivitatii. trebuie sa asigure. Predarea este un act de cooperare. la fel managerii scolari si parintii si toti ceilalti membrii ai comunitatii. Sursele invatarii. la care participa atat profesorul (care poate coopera cu colegii sai) cat si elevii unei clase. Fiecare copil este inteles ca un participant activ la invatare si predare pentru ca fiecare aduce cu sine in procesul complex al invatarii si dezvoltarii o experienta. Pregatirea predarii si de multe ori realizarea ei se completeaza cu cooperarea intre profesorii si chiar cooperarea cu unii parinti. vin din relatiile interumane si din experienta permanenta cu obiectele. se transforma. prin managementul pe care il propune: 26 . intr-o forma de scoala. Toti actorii educatiei invata. In sens larg. Acest tip de scoala se refera in sens restrans la integrarea/includerea tuturor copiilor.

ambele tinand de scoala si implicit de agentii externe. - sa favorizeze un climat de sprijin flexibil si raspunsuri creative la nevoile/cerintele individuale. sa asigure ca toate dezvoltarile scolilor si politicilor scolare sa tina cont de principiile incluzivitatii. O scoala incluziva este o scoala democratica. Ea incearca sa realizeze respectul reciproc intre membrii implicati si modurile lor diferite de experienta si viata. Sa lucreze in colaborare cu autoritatile locale si agentiile pentru a identifica barierele posibile si sa ia in considerare cum pot fi mai bine depasite. De aceea o scoala pentru toti/incluziva se caracterizeaza prin: 27 . fundamentare si monitorizare. - recunoasterea incluziunii ca o parte a politicilor de egalizare a sanselor cu aranjamentele clare pentru implementare. - Sa recunoasca ca schimbarile in practicile educative vor necesita sprijinul intregului personal al scolii si al comunitatii locale. - Sa asigure evaluarea adecvata si amenajarile de sprijin la locul lor. ca toti copii si parintii trebuie sa se simta acceptati. In unele cazuri trebuie sa se ia in calcul prezenta unui sprijin adecvat. Toti trebuie implicati si consultati in dezvoltarea incluziva a scolii. sa recunoasca legaturile dintre educatia incluziva si valorizarea diversitatii umane. a unui sfat potrivit si a unei orientari cat mai eficiente pentru a se asigura ca toate nevoiele/cerintele copiilor sunt rezolvate pozitiv. sa asigure ca admiterea copiilor cu cerinte eductive speciale in structuri educative este orientata pozitiv si cu sensibilitate. definirea procesului ca atare nu numai o simpla plasare a copiilor impreuna. Lipsa de succes la raspunsurile initiale nu tribuie sa constituie un motiv pentru a abandona incluziunea ci sa devina un punct de plecare.- o intelegere reala a ceea ce este incluziunea. - Sa abiliteze accesul persoanlului la ocazii de dezvoltare profesionala care sa sustina/sprijine dezvoltarea unor practici incluzive. astfel ca nevoile tutror copiilor sa fie adecvat rezolvate. Aceasta maniera asigura promovarea ethosului scolar care valorizeaza toti copiii si familiile lor. Scoala incluziva cere ca toti sa lucreze impreuna in mod creativ in asa fel incat fiecare elev sa invete.

28 . Are mari asteptari pentru asigurarea succesului tuturor elevilor. Organizeaza si structureaza flexibilitatea scolilor. Este necesar sa specificam faptul ca scoala incluziva nu este identificata cu: a. L:. Asigura fiecarui elev accesul la cunoastere. Modelul Stoll (1991) al úcolii inclusive eficiente. integrarea unor copii fara a pune in miscare toata scoala si fara a realiza conditii egale. agentiile externe si alti membrii ai comunitatii. Se perfectioneaza permanent. miscarea unor copii catre scoala obisnuita de la cea speciala pentru cateva ore pe saptamana. pasarea copiilor in mediu obisnuit fara sprijin. 1991). Foloseste pregatirea si amenajarile speciale in colaborarea dintre membrii ei. Construieste comunitati incluzive. Valori úi convingeri comune Monitorizarea permanent a comportamentului elevilor Expectan e ridicate Finalit i clar conturate Conducerea instruirii Implicarea elevilor úi dezvoltarea responsabilit ii acestora Mediul fizic Recunoaúterea meritelor úi încurajare Finalit i comune Centrare pe înv are Climat favorabil înv rii Dezvoltarea competen elor de lucru în echip úi formarea continu a Centrare profesorilor pe instruire úi pe curriculum Implicarea úi srijinul familiei úi comunit ii Comportament dezirabil Factorii determinan i ai eficien ei úcolii inclusive (dup Stoll. Colaboreaza cu familiile. unitati si clase speciale separate. formare de deprinderi si informatie.- Diversitatea este vazuta ca o realitate. Asigura invatarea individualizata.

intr-o situatie educationala care surprinde un cadru cultural specific. Pentru a analiza si descrie o scoala incluziva pot fi folositi o serie de indicatori (Dezvoltarea practicilor incluzive in scoli – Ghid managerial. Indicatori de evaluare a úcolii inclusive In orice act de educatie se intrepatrund trei dimensiuni importante: politicile. de la obiective si directii ale actiunilor. Acestia se bazeaza pe datele preluate din doua surse principale de informatie.b. crearea culturii scolii trebuie sa devina un proces la fel de important ca 29 . In primul rind . in al doilea rând. practicile si cultura. Astfel. Fiecare din aceste elemente este la fel de important. Se vehiculeaza si se opereaza cu un set de practici care antreneaza schimbarile preconizate prin obiective. Se porneste de la un cadru de intelegere. De aceea constructia unei educatii pentru toti ia in calcul schimbarile necesare. obtinute prin procesul organizat al invatarii in asa fel incat sa se construiasca politici ale incluziunii. Intreaga actiune se deruleaza intrun context anumit. UNICEF): Indicatorii de incluziune “Indicatorii de incluziune” asigura o baza utila pentru realizarea unei astfel de analize.Cultura Aceasta dimensiune se refera la masura in care filosofia educatiei incluzive este impartasita de toti membrii comunitatii scolare si de toti cei care intra in scoala. sa se dezvolte practici incluzive pentru ca in final sa apara si sa se organizeze o cultura a incluziunii. indicatorii definesc o agenda bazata pe rezultatele cercetarii care poate fi utilizata pentru a orienta activitatile de revizuire si dezvoltare. Indexul de incluziune. se au in vedere datele recente privind procesele eficiente in vederea imbunatatirii activitatii in scoala. este vorba de datele care au rezultat din studiul acelor procese despre care se stie ca stimuleaza participarea elevilor care anterior au fost exclusi sau marginalizati. Indicatorii se concentreaza asupra celor trei dimensiuni ale vietii colare: Dimensiunea 1. 1998. De fapt. MEC.

se ofer sprijin pe parcursul activit ilor pentru a stabili cu claritate priorit ile de schimbare úi fazele de dezvoltare. Dimensiunea 2. Astfel. (Vaughan. Promovarea atitudinilor multiculturale pozitive pentru a preveni atitudinile discriminatorii fa de elevi úi familiile lor.Strategia Aceasta dimensiune se refera la plasarea abordarii incluzive in inima dezvoltarii scolare. astfel incit aceasta sa patrunda in toate strategiile si sa nu fie privita ca o noua strategie care se adauga la cele exstente. pentru to i copiii. 2002) La debutul procesului. Dimensiunea 3 – Practica Aceasta dimensiune se refera la asigurarea reflectarii in activitatea la clasa atat a culturii cit si a politicilor incluzive ale scolii. Elaborarea unui program de formare a cadrelor didactice care se axeaz pe în elegerea punctelor de vedere/perspectivei elevilor. Este orientat în special spre îmbun t irea rezultatelor úcolii prin aplicarea practicilor incluzive. în momentul în care úcolile decid s aplice acest index. Se va asigura ca atentia fata de conceptul de educatie incluziva sa fie prezenta in toate aspectele planificarii scolare. trebuie sa se asigure ca planurile de invatamint si modulul in care ele se aplica –in interiorul si in afara clasei – sa incurajeze participarea tuturor elevilor. Indexul de incluziune constituie un set unic de materiale elaborate pentru a veni în sprijinul úcolilor incluzive. la nivel primar úi secundar prin auto-evaluarea a trei dimensiuni cheie: cultur . politici úi practic . Aceasta dimensiune se refera deci atat la realitatea unei scoli cat si la imaginea transmisa despre aceasta. O astfel de filosofie va putea sta apoi la baza unor strategii si a luarii unor decizii curente privind practica. Printre exemplele de priorit i men ion m: Activit i pentru formarea cadrelor didactice din úcoal pentru a organiza activit i pentru o mai mare diversitate de elevi. 30 .acela de predare a cunostintelor si dezvoltare a deprinderilor.

- Îmbun t irea comunic rii dintre familie úi úcoal prin desf úurarea de activit i cu p rin ii/apar in torii. iar procesul contribuie la conútientizarea situa iei din úcoal . Se analizeaz nivelul de cunoútin e a cadrelor didactice din úcoal . Conceptele sunt universale úi procesul st la baza dezvolt rii úcolii. Dificult ile în în elegerea Indexului. se porneúte de la premisa c : Personalul úi p rin ii sunt informa i úi útiu ce con ine indexul. bineîn eles. În ceea ce priveúte demersul de implementare a indexului. Se elaboreaz planul pe baza priorit ilor. Lipsa unui ghid de aplicare a acestuia. o serie de avantaje úi dezavantaje. Dintre avantaje men ion m: Contribuie prin flexibilitatea lui la în elegerea diferen elor dintre diferite grupuri. Iat în detaliu indicatorii de incluziune: Dimensiunea A : Crearea unei culture incluzive Aspectele mai pu in avantajoase se refer la: 31 . Se stabilesc priorit i. Sunt în elese elementele privind incluziunea úi barierele care împiedic actul educa ional. Exist un acord asupra viziunii úi practicii incluziunii. Chestionarul poate fi adaptat. Este un instrument pentru schimbarea valorilor úi credin elor. Se pun în practic priorit ile. Indexul porneúte de la premisa c directorii úcolii au atitudini favorabile includerii. Se analizeaz nivelul de cunoútin e al p rin ilor úi al comunit ilor. Are loc analiza úi evaluarea Apoi se parcurg urmatorii paúi: Indexul este un instrument de lucru care are. Se analizeaz nivelul de cunoútin e al elevilor.

3 Personalul didactic colaboreaz .A.5 Se formeaz un parteneriat între personalul didactic úi parin i/tutori. A1. A2.1 Numirile în cadrul personalului didactic úi promov rile sunt impar iale. A2.4 Elevii úi personalul didactic se trateaz reciproc ca fiin e umane.2 Personalul didactic. dar úi ca ocupan i ai unui “rol”.3 Elevii sunt aprecia i în mod egal.2 Elevii îúi acord ajutor reciproc.4 Personalul didactic úi elevii se respect reciproc. Dezvoltarea unei úcoli a tuturor Indicatori B1. 32 rii úi particip rii în .1 Toate formele de sprijin sunt coordonate. Dimensiunea B: Producerea unor politici incluzive B. A2. A1. B1.2 Stabilirea unor valori incluzive Indicatori A2.3 ùcoala caut s admit to i elevii care exist în localitate. B1.6 ùcoala se str duieúte s reduc pe cât posibil toate formele de discriminare.5 To i elevii noi sunt ajuta i s se familiarizeze cu úcoala. B1. A1.2 Toate comunit ile locale sunt implicate în activitatea úcolar . A1.1 To i se simt bineveni i. B1.1 Exist aúteptari mari fa de to i elevii.2. A1.5 Personalul didactic caut s elimine barierele din calea înv privin a tuturor aspectelor úcolii.1. A2. directorii. A.6 ùcoala formeaz grupuri de predare. elevii úi p rin ii/tutorii împ rt úesc filosofia inclusiunii.2 To i noii membri ai personalului didactic sunt ajuta i s se familiarizeze cu úcoala.1 Construc ia comunitar Indicatori A1.6 Personalul didactic úi directorii coopereaz în condi ii bune. astfel încât to i elevii s fie aprecia i. 2 Organizarea sprijinului pentru diversitate Indicatori B. B.4 ùcoala face ca toate cl dirile sa fie fizic accesibile tuturor oamenilor. A2. A1. B1.

B2. C2.3 Lec iile dezvolt capacitatea de a întelege diferen ele.8 Se reduc barierele care exist în calea particip rii.3 Politicile destinate “nevoilor speciale de educa ie” sunt politici de integrare.6 Evaluarea contribuie la ob inerea de realiz ri de c tre to i elevii. C2. C1. C1.9 Se reduc amenin rile. B2.1 Orchestrarea înv rii rii. B2. C1.7 Disciplina la orele de curs se bazeaz pe respectul reciproc.7 Se reduc presiunile în privin a excluderii disciplinare.4 Elevii sunt implica i activ în propriul proces de înv are.2 Lec iile încurajeaz participarea tuturor elevilor. C1. Dimensiunea C: Dezvoltarea practicilor incluzive C.1 Predarea se planific luându-se în considerare to i elevii.6 Politicile de sprijin religios úi comportamental vor fi integrate cu cele de dezvoltare a programei úi cu politicile de sprijinire a înv B2. resurse cu scopul de a facilita înv area úi 33 .1 Diferen ele dintre elevi sunt folosite ca resurs pentru a sprijini predarea úi înv area.2 Întreaga experien a personalului didactic este utilizat . B2. C1.10 Temele pentru acas contribuie la procesul de înv are al tuturor elevilor.9 Asisten ii încurajeaz înv area úi participarea tuturor elevilor. C1.5 Elevii înva prin colaborare.5 Sprjinul pentru elevii care înva limba român ca limb secundar va fi coordonat cu sprijinul acordat pentru educare. C2 Mobilizarea resurselor C2.2Activit ile de dezvoltare a aptitudinilor destinate personalului didactic sunt concepute astfel încât s r spund cerin elor legate de diversitatea elevilor. C1.3 Personalul didactic dezvolt participarea.B2. B2. predau úi revizuiesc în parteneriat.4 Codul practicilor privind nevoile speciale de educa ie este folosit cu scopul de a reduce barierele legate de înv are úi participare pentru to i elevii.11 To i elevii iau parte la activit i în afara orelor de curs. B2. C1. C1.8 Profesorii planific . C1. C1.

C2.1 To i se simt bineveni i. O aten ie special este acordat descrierii parametrilor colii incluzive • Sarcini úi teme ce vor fi notate Parcurgerea unuia din urm toarele proiecte individuale. p rin ii/tutorii. inclusiv pentru cei cu CES. astfel încât s faciliteze includerea. respectiv privind plecarea acestora? Au elevii sentimentul propriet ii/apartenen ei clasei lor sau a s lii de studiu? Au elevii.4 Resursele comunit ii sunt distribuite în mod echitabil. directorii úi membrii comunit ii sentimentul propriet ii în ceea ce priveúte úcoala lor? • Sumar Modul 1 prezint domeniul educa iei incluzive. la alegerea studentului: I.1. apar inând grupurilor minoritare? Este úcoala primitoare pentru to i p rin ii/tutorii ai al i membri ai comunit ii locale? Informa iile cu privire la úcoal sunt disponibile tuturor.1. Primul contact pe care îl au oamenii cu úcoala este unul prietenos úi primitor? Este úcoala primitoare pentru to i elevii. la vivelul conceptelor definitorii. a muta iilor terminologice care au avut lo. indiferent de limba matern sau denevoi? Reflect holul de la intrarea úcolii to i membrii comunit ilor úcolare? S rb toreúte úcoala culturile úi comunit ile locale prin podoabe specifice? Exist ritualuri specifice privind primirea noilor elevi si a noului personal didactic. Pentru fiecare indicator exist o serie de întreb ri: Exemplu : A. dar i la nivelul principiilor incluzivit ii educa ionale. Legisla ia interna ional privind educa ia incluziv – bro ur de prezentare 34 .

Ed. 35 . T. Ainsow.3.975/1995 Privind aprobarea Planului de Ac iune în favoarea copilului.. C. Curriculum diferen iat úi personalizat. Psihologie social úi dezvoltare cognitiv .. Ed. Înv Bucureúti mântul integrat úi/sau incluziv. Ed.I.. Educa ia incluziv în Europa. Scrisoare deschis adresat ministerului educa iei cu argumente pentru incluziunea educa ional I. Iaúi • Hot rârea de Guvern nr. (2001).. C. 97271995 • Vr úmaú. T. Studii de caz Pentru realizarea proiectelor se vor consulta dosarele cu materiale bibliografice existente la biblioteca facult ii i preg tite special în acest sens • Bibliografie modul • Booth. M. Polirom. Iaúi Cre u. Iaúi Doise. Cluj-Napoca • • • Cre u. 1998. Presa Universitar Clujean . Polirom. Monitorul Oficial nr.. Psihopedagogia succesului. (1998). Ed. Polirom. (2007). G.2. Aramis. (1997). Indexul incluziunii úcolare.. úi Mugny. Promovarea educ rii úi a particip rii tuturor copiilor la educa ia de mas . W.

Legisla ia interna ional /na ional privind educa ia inclusiv La baza educa iei integrate/incluzive exist o serie de acte legislative cu caracter na ional úi interna ional. Aceste acte legislative se completeaz reciproc úi constituie un pentru implementarea schimb rilor din sistemele sociale. indicatori de incluziune • Schema logic a modului 1. abordarea individualizat a educa iei copiilor cu CES Obiectivele cursului: s demonstreze în elegerea contextului legislativ interna ional favorizant p entru practicile de incluziune educa ional . Roluri úi profile de specializare specifice sistemului de educa ie incluziv 5. Categorii de popula ie úcolar ce fac obiectul incluziunii educa ionale 4. La nivel interna ional. a devenit tot mai evident nevoia ri. o dat cu promovarea úi aplicarea prevederilor Organiza iei Na iunilor Unite (ONU) cu privire la drepturile omului enun ate în Declara ia Universal a Drepturilor Omului (1948). COORDONATE PRACTICE ALE EDUCA IEI INCLUSIVE • Scopul úi obiectivele Scopul acestui modul este aprofundarea de c tre studen i a unor probleme de practic a incluziunii educa ionale: contextul legislativ interna ional. Legisla ia interna ional /na ional privind educa ia inclusiv 2. care au promovat úi sus inut politicile educa ionale specifice fiec rei cadru de referin educative etc. principiile incluzivit ii educa ionale. Principii de practic a incluziunii educa ionale 3. 36 . juridice. s exerseze utilizarea proiectelor de interven ie personalizat • Scurt recapitulare a conceptelor prezentate anterior Conceptele premerg toare sunt: coal incluziv .MODULUL 2. ùcoala special – centru de resurse • Con inutul informa ional detaliat 1.

opinie politic sau alt opinie a copilului sau a p rin ilor sau a reprezentan ilor s i legali. 37/52 din 1982 se men ioneaz faptul c : “Educa ia persoanelor handicapate trebuie s se fac . În Articolul 2 se specific faptul c to i copiii beneficiaz de drepturile enun ate “…indiferent de ras . de incapacitatea lor. în scopul accept rii diversit ii umane. în cadrul sistemului úcolar general. specificând în articolul 3 faptul c : “Necesit ile de înv are ale persoanelor cu dizabilit i (handicapate) solicit aten ie special . lanseaz sintagma “educa iei pentru to i”. inclusiv pe cele severe”. pe cât posibil. Un moment hot râtor în recunoaúterea drepturilor tuturor copiilor l-a constituit adoptarea de c tre Adunarea General a Na iunilor Unite a Conven iei cu privire la Drepturile Copilului (1989). în Rezolu ia Adun rii Generale ONU nr. iar legile cu privire la înv trebuie s includ copiii cu toate tipurile úi nivelurile de handicap. Conferin a Mondial a Miniútrilor Educa iei de la Jomtien (1990). ca o parte integrant a sistemului de înv mânt”. cu privire la integrarea copiilor úi tinerilor cu dizabilit i în sistemele obiúnuite de înv mânt (1990).de a dezvolta úi aplica o serie de acte legislative prin care s se recunoasc drepturile egale ale persoanelor cu CES cu cele ale tuturor indivizilor. sex. religie. Demersurile ONU au continuat prin declararea perioadei 1983-1992 ca Decad a Persoanelor Handicapate. Sunt necesare m suri pentru a se asigura accesul la educa ie al fiec rei categorii de persoane handicapate. Anul 1981 este declarat Anul Interna ional al Persoanelor Handicapate. Astfel. limb . de originea lor na ional . Responsabilitatea pentru educarea acestora trebuie s înv revin autorit ilor din domeniul educa iei úi mântul obligatoriu mântului. ceea ce a contribuit la informarea adecvat úi influen area pozitiv a atitudinilor societ ii. Printre prevederile acestei rezolu ii men ion m necesitatea 37 . ale c rei ac iuni au fost cuprinse în Programul Mondial de Ac iune privind Persoanele cu Handicap. Uniunea European a adoptat Rezolu ia Consiliului Miniútrilor Educa iei. de naúterea lor sau de alt situa ie”. de situa ia lor material . etnic sau social . culoare.

indiferent de dificult ile pe care le întâmpin aceútia sau de diferen ele dintre aceútia. Regula 6 pune accent pe responsabilitatea autorit ilor din înv mântul de mas de a mântului.form rii ini iale úi continue a cadrelor didactice în problematica copiilor cu CES úi a colabor rii dintre úcolile speciale úi cele de mas . copiii ai str zii sau care lucreaz . copiii cu deficien e sau talenta i”. Educa ia acestor copii trebuie s constituie o parte integrant a sistemului na ional de planificare a înv dezvolt rii curriculum-ului úi a organiz rii úcolare. “provenind din cadrul minorit ilor lingvistice. oricând acest lucru este posibil. cu o orientare incluziv sunt cele mai eficiente mijloace de combatere a discrimin rii úi creeaz la educa ie. ùcoala inclusiv trebuie s recunoasc úi s reac ioneze la diversele cerin e ale elevilor lor. În anul 1993. copiii din grupuri îndep rtate sau nomade. organizat de agen iile ONU a readus în discu ie ideea educa iei pentru to i úi a educa iei incluzive. a educa persoanele cu CES în contexte incluzive. 38 . Adunarea General ONU a adoptat Rezolu ia cunoscut sub numele Regulile Standard pentru Egalizarea ùanselor Persoanelor cu Handicap. organizare. armonizând. s caute activ copiii r spund flexibil circumstan elor úi afla i în afara úcolii úi s comunit i primitoare. prin programe de înv mânt adecvate. Astfel: “Sistemele de înv mânt trebuie s fie incluzive. folosirea optim resurselor úi a parteneriatului cu ceilal i membrii ai comunit ilor în care func ioneaz ”. etnice sau culturale. De o importan major în promovarea drepturilor copilului úi a educa iei incluzive este Declara ia de la Salamanca úi direc iile de ac iune în domeniul educa iei speciale” (1994). strategii didactice corecte. dezvoltând o societate incluziv úi oferind tuturor accesul necesit ilor tuturor celor care înva ”. atât diferitele stiluri de a înv a. „ùcolile obiúnuite. Potrivit acestei declara ii: “Principiul fundamental al úcolii incluzive este acela c to i copiii trebuie s înve e împreun . cât úi diferitele grade de reuúit o bun úcolar úi s asigure o a educa ie de calitate pentru to i.” Forumul Mondial al Educa iei pentru To i (2000).

normarea cadrului didactic specializat este similar cu cea din înv medie. cu asigurarea sprijinului din partea unui cadru didactic specializat (itinerant/de sprijin). Pentru ambele forme de suport pedagogic. nr. În acest regulament sunt prev zute modalita ile de Grupa sau clasa de integrare. În acest sens. din partea unui cadru didactic specializat (itinerant/de sprijin). în grupe úi clase speciale din unit i mânt obiúnuite. Constitu ia României (1991). Experien ele integratoare/incluzive. influen a asocia iilor de p rin i úi a organiza iilor non-guvernamentale vor impulsiona mersul ascendent al acestui curent de gândire úi ac iune. consider m noi. preúcolare úi úcolare obiúnuite sau în unit i de înv mântului (nr.” În scopul promov rii educa iei integrate úi pentru completarea Legii Înv înv mântului a fost adoptat Regulamentul de organizare úi func ionare a mântului special (1996). respectând drepturile úi îndatoririle ce revin p rin ilor inclusiv în unit i cu predare în limbile minorit ilor na ionale. va constitui úi pentru urm torii ani o surs mântul special. cu reducerea num rului de elevi úi cu asigurarea sprijinului psihopedagogic necesar. 1 cadru didactic la 8-12 copii. Programul de integrare. 151/1999) stipuleaz includerea de protec ie special . 85/1995. inclusiv a copiilor cu deficien e. Statul a asigur realizarea politicii na ionale de prevenire. fapt care implic respectarea úi promovarea drepturilor copiilor. respectiv integrarea individual a unui copil/elev cu cerin e educative speciale într-o grup sau clas obiúnuit . Concluzionând. de înv úi tutorilor”. de instruire úi de integrare social handicapa ilor. respectiv. de tratament. care. de mânt. în organizare a procesului integr rii úcolare úi a formelor de sprijin: 39 . 18/1990. legisla ia interna ional úi aderarea României la pachetele legislative care vin în sprijinul educa iei integrate/incluzive este în continu dezvoltare. Legea Înv copiilor cu CES în: “Unit i de înv mânt special. men ioneaz în articolul 46: “Persoanele handicapate se bucur readaptare. respectiv includerea a 2-4 copii cu cerin e educative speciale. în clasa obiúnuit .România a ratificat Conven ia cu privire la Drepturile Copilului prin Legea nr.

sunt importante politicile regionale/locale úi modul de alocare a resurselor na ionale/locale pentru a sprijini includerea. al turi de acest set de principii deplin asumate úi de legisla ia interna ional úi na ional care impune sau cel pu in promoveaz includerea. Stangvik prezint un model conceptual în cadrul c ruia includerea constituie una dintre cele patru dimensiuni conceptuale: 40 . se recomand o descentralizare managerial úi financiar . 2. Descentralizarea. al turi de cea pedagogic . Vislie (1995) úi Stangvik (1994) subliniaz faptul c politica incluziv este privit ca un r spuns la schimb rile care au avut loc în bun starea statului úi care au creat bazele unei politici a bun st rii. Principii de practic a educa iei incluzive.generatoare de schimb ri majore în politica educa ional úi social privind copiii “diferi i. coordonarea local fiind important din dou puncte de vedere: cunoaúterea membrilor comunit ii úi a copiilor cu CES úi posibilitatea oferirii serviciilor necesare satisfacerii cerin elor speciale. dar egali”. Deci. care presupune transferul deciziei de la forurile centrale spre cele regionale úi locale. Analiza politicii úcolii úi a politicilor incluzive Educa ia incluziv îúi asum urm toarele principii de ac iune practic : „ Valorizarea diversit ii „ Dreptul deplin al tuturor copiilor la educa ie „ Principiul respect rii demnit ii individuale „ Principiul întâmpin rii nevoilor individuale „ Principiul proiect rii interven iilor educa ionale „ Principiul responsibilit ii colective „ Princiul form rii profesionale continue „ Principiul úanselor egale Se consider c . constituie un pas hot râtor în integrare.

asupra deciziilor politice la nivel local úi asupra acord rii sprijinului financiar úcolilor care doresc s integrarea. 41 . un element determinant. sociologie Cadrul politicii incluzive (Stanvik.Modernitate Dorin a de reform Schimbare concept Democra ie Putere Bun starea statului Schimbarea bazelor cunoaúterii Istoria Politici incluzive Critica institu iilor sociale copiilor cu CES Politica rasial . Situa ia economic constituie. deoarece decizia politic privind alocarea resurselor poate implica costuri ridicate. de asemenea. 1994) Politica guvernamental are o influen deosebit asupra trecerii de la sistemul experimenteze de educa ie segrega ionist la cel integra ionist. Este necesar acordarea unui sprijin material suplimentar úi permanent úcolilor incluzive.

Suedia. Se vorbeúte despre reforma úcolilor de mas în sensul de a le face mai responsabile fa de diferen ele individuale dintre copiii care le frecventeaz . Categoriile de copii considera i în dificultate sunt: 42 .în vederea dot rii cu echipamente electronice. se pune întrebarea: asist m la o reform a educa iei speciale sau la o transformare a úcolii de mas ? Vislie (1995) consider c scopul reformei în educa ia special a constat în descoperirea unor c i de extindere a programelor de educa ie special úi a serviciilor acesteia în úcoala de mas . Deci. considerând c orientarea înspre reforma educa iei speciale este relativ ineficient . Adeseori. Includerea este v zut în principal ca o reform în educa ia special . Anglia úi Belgia. Norvegia úi SUA. Deci. tipuri de strategii se întrep trund. fiind elaborat úi prezentat sub forme/niveluri diferite de la úcolile speciale. care reprezint priorit i politice úi educa ionale viitoare Strategiile reformei difer în func ie de orientarea în principal asupra: 1. 1994) care: inten ioneaz întregime este constituit astfel încât s eviden ieze idei relativ clare. Educa iei speciale. 2. Categorii de popula ie úcolar ce fac obiectul incluziunii educa ionale Copiii care fac obiectul incluziunii educa ionale sunt copiii afla i în dificultate. necesare desf úur rii instruirii diferen iate úi preg tirii cadrelor didactice. în care úcoala incuderea a progresat mai mult în în eleg toare” (“comprehensive s influen eze baza sistemului educa ional în parte/în 3. mijloace de transport. la clasele speciale în úcolile de mas . dar se pare c rile cu sisteme în eleg toare. Educa iei de mas . pentru o “úcoal school”). aúa cum s-a realizat în Danemarca. c r i. Reformele sunt considerate ca implicând un plan politic comprehensibil (Ainscow. o integrare de succes este condi ionat de o transformare a úcolilor de mas úi nu a celor speciale. orientare observat în Germania. aceste dou planific riguros interven iile. Acelaúi autor constat c a doua orientare a avut mai mult succes în promovarea includerii.

tulbur ri emo ionale (afective) úi de comportament. aceste categorii de popula ie úcolar beneficiaz de programe combinate. deficien e vizuale.E. prin marginalizare ( ex. Începând cu anul 2000. economic úi cultural (copii apartenen i ai minorit ilor entice: copiii rromi) Social. Categorii de C.S. 43 .: dificult i/dizabilit i de înv are.Copiii institu ionaliza i Copiii din familiile sociale Copiii adopta i Copiii abandona i Copiii delincven i Copiii depriva i par ial de beneficiile mediului familial natural Copiii cu deficien e . În accep ia UNESCO (1995) sunt 7 categorii de „cerin e educa ionale speciale”. deficien e fizice/motorii. tulbur ri (dezordini) de limbaj. copiii diagnostica i cu oricare din tipurile de deficien e pot face obiectul incluziunii educa ionale. educa ionale úi sociale de interven ie specializat . deficien e auditive. întârziere/deficien mental / dificult i severe de înv are. În principiu. Copiii str zii. în ara noastr exist o recomandare ferm ca elevii cu dificult i de înv are uúoare úi medii. respective întârzieri în dezvoltarea general uúoare úi medii s fie incluúi în úcoala de mas . O categorie aparte de copii ce fac obiectul incluziunii sunt copiii pentru care excluderea a fost condi ionat : Social úi economic ( copii din familii s race) Social. copiii purt tori de HIV) În România.

1. ambele solu ii sunt viabile. Roluri úi profile de specializare specifice sistemului de educa ie incluziv 4.De dat mai recent .a c ror utilitate a fost validat în practica incluziunii colare i care sunt frecvent men ionate în literatura de specialitate: Cadrul didactic itinerant úi/sau de sprijin Identificarea timpurie a copiilor cu CES úi a fami8liilor acestora. ele impunând crearea de roluri i profile de specializare i/sau supraspecializare. Exerci iu: reflecta i asupra avantajelor acestei practici De asemena. Iat câteva profile profesionale. Desigur. sintagma de „cerin e educa ionale speciale” este utilizat adesea într-o accep iune mai larg cuprinzând úi „copii în situa ie de risc” (copii ce apar in unor grup ri etnice minoritare. copii delincven i. copii bolnavi de SIDA. 4. cu rolurile lor specifice . Se pune desigur întrebarea dac solu ia func ional este crearea unei echipe multispecializate sau supraspecializarea cadrelor didactice care lucreaz deja la clas cu copii cu CES. alte familii. serviciile medicale sau sociale Profesorul resurs 44 . copiii str zii. copii care cresc în medii defavorizate). care au nevoie de sprijin educa ional Identificarea úcolilor de mas care pot include copii cu CES Vizitarea úcolilor în care înva copii cu CES Sensibilizarea directorilorúi a cadrelor didactice din aceste úcoli Sprijinul direct acordat elevilor incluúi úi cadrelor didactice implicate în educarea lor Men inerea legaturii cu familia copiilor cu CES Asigurarea legaturii dintre familie úi autorit ile locale. diversitatea i complexitatea situa iilor educa ionale care necesit o abordare incluziv solicit asigurarea unui suport multispecializat. Premise de baz pentru introducerea de noi roluri profesionale Unul dintre principiile de practic a incluzivit ii educa ionale impune ca suportul suplimentar necesar pentru întâmpinarea nevoilor educa ionale speciale s fie oferit în clasa obiúnuit .

cu p rin ii . remediale. la sesizarea úi coordonarea problemelor copiilor cu CES Rol de perfec ionare a personalului – ini iaz úi faciliteaz programe de formare profesional . preg tirea úi aplicarea programelor de înv are individualizat Rol de predare / tutelare. dar úi pentru activit ile de recuperare. armonizarea resurselor . tehnici. materiale didactice destinate copiilor cu CES Rol de leg tur – cu alte úcoli. difuzeaz cunoútin e dobândite în cadrul unor asemenea programe. metode. Trebuie s aib credibilitate ( cunoaúterea curriculum-ului. echipat cu cele necesare unei clase . exerien anterioar . cu serviciile de remediere disponibile.predare în echip cu colegii titulari Rol de sprijin – ofer idei.- Este de regul un profesor specialist în educa ia special Activeaz în centrul de resurse Centrul de resurse este o unitate delimitat a úcolii de mas . cu exper ii în probleme de s n tate. cu comunitatea în general Rol de conducere – ia parte la coordonarea problemelor de curriculum úi de proiectare didactic . Ofer instruire diferen iat úi individualizat Profesorul consultant pentru CES Consilierea úi sprijinirea inform rii úi perfec ion rii cadrelor didactice din úcolile de mas Rol de evaluare – identificarea copiilor cu CES. capacitatea de rela ionare) Coordonatorul pentru CES Realizarea opera iilor de zi cu zi ale unit ii úcolare privind copiii cu CES Leg tura cu úi consilierea cadrelor didactice Coordonarea serviciilor penru elevii cu CES inerea eviden ei copiilor cu CES úi urm rirea tuturor documentelor úi înregistr rilor referitoare la aceúti elevi 45 personal . identificarea curriculum-ului adecvat Rol prescriptiv – preg tirea úi implementarea strategiilor de sprijin în toate ariile curriculare. la alocarea resurselor. asisten social . elaborarea úi men inerea bazei de date în acest scop. examinarea corect a acestora. solu ii de adaptare curricular .

de specialitate privind CES Asigur sprijin direct în echipa de profesori. coala special i/a asumat roluri noi în contextul incluzivit ii educa ionale. hr nirea. legislative.unor programe specifice de reabilitare (kinetoterapie. în comunitate. toaletarea copiilor cu CES) Rol educa ional – elibereaz profesorii de anumite sarcini solicitanteúi îi sprizin în aplicarea PI de înv are Rol para-profesional. prezent m câteva dintre atribu iile actuale ale 46 . logopedie. F r speciale ca centru de resurse: a detalia. Facilitatorul de sprijin Lucreaz al turi de profesorii clasei pentru a încuraja re elele naturale de sprijin (grupurile de înv are prin cooperare. informându-se pe chestiuni de curriculum. ) 5. perechile de sprijin etc. Experien a incluziunii educa ionale a dovedit c . centrat pe realizarea – sub supravegherea specialistui . hidroterapie etc. departe de a fi derizorie pe pia a ofertelor educa ionale. facilitând înv area în aria proprie de expertiz Poate fi recrutat din rândul psihologilor úi consilierilor úcolari Asistentul pentru cerin e speciale Echivalent al unui cadru didactic auxiliar ( de tipul puericultorului) Rol de îngrijire / ocrotire (îmbr carea. ùcoala special – centru de resurse Una dintre barierele care s-au conturat împotriva integr rii educa ionale a fost generat de reticen a colilor speciale fa de curentul educa iei integrate. i logistice pentru sus inerea colii devenind un real centru de resurse profesionale inculziunii. din cauza temerii c rolul acesteia va fi anulat în timp.- Leg tura cu p rin ii copiilor cu CES Contribu ii la perfec ionarea personalului didactic din úcoal Sensibilizarea colegilor cu privire la problematica CES Leg tura cu agen iile externe úi ONG de profil.) Ac ioneaz uneori ca profesor resurs .

Ed. C. G. De asemenea. 97271995 • Vr úmaú..• • • • • • • • Evaluare / expertiz pentru copiii cu CES Consiliere. Aramis. 47 . consultan úi suport pentru profesori úi p rin i Informare úi sensibilizare pentru famiulii Asigurarea de resurse educa ionale úi echipamente specifice Referire c tre centrele specializate la nivel regional úi na ional Oferire de informa ii asupra serviciilor disponibile Asigurarea se sprijin direct în înv are – de regul limitat – în úcolile de mas Ini ierea úi sus inerea func ion rii unor programe de reintegrare úcolar • Sumar Modulul 2 prezint elemente esen iale de legisla ie a orient rii incluzive în educa ie. M. Presa Universitar Clujean . Psihologie social úi dezvoltare cognitiv . Iaúi Cre u. Iaúi • Hot rârea de Guvern nr.. Polirom. C.. Monitorul Oficial nr. Iaúi Doise. • Sarcini úi teme ce vor fi notate Nu sunt indicate sarcini specifice. W. úi Mugny. Ed. 1998. Polirom. Ed. o serie de practici educa ionale incluzive sunt analizate în detaliu. Indexul incluziunii úcolare. (2007). T. Curriculum diferen iat úi personalizat.. Studen ii vor continua rezolvarea sarcinilor de lucru de tip proiect asumate • Bibliografie modul • Booth. (2001)... (1997).975/1995 Privind aprobarea Planului de Ac iune în favoarea copilului. T. Ed. Polirom. Promovarea educ rii úi a particip rii tuturor copiilor la educa ia de mas . Ainsow. (1998). Cluj-Napoca • • • Cre u. Înv Bucureúti mântul integrat úi/sau incluziv. Psihopedagogia succesului.

initiative. Cadrul legislativ. Programe. EDUCA IA INCLUSIV ÎN ROMÂNIA • Scopul úi obiectivele Scopul acestui modul este familiarizarea cursan ilor cu problematica educa iei incluzive în România Obiectivele cursului: s manifeste o atitudine pozitiv fa de demersurile de educa ie incluziv na ionale s demonstreze capacitate de analiz a experien elor de incluzivitate educa ional existente pe plan na ional. Puncte tari.MODULUL 3. institu ii úi ini iative în educa ia inclusiv • Con inutul informa ional detaliat 1. bariere úi nevoi identificate 2. bariere úi nevoi identificate Înainte de 1990 • • • • Deficien a nu era cu adev rat recunoscut Modelul institu ional era extrem de r spândit : am mostenit un num r Practicile bune din úcolile speciale nu erau recunoscute úi valorizate Accesul la informa ii de ultim or privind practicile educa ionale eficiente era foarte limitat • Preg tirea de specialiúti î n domeniul educa iei speciale a fost întrerupt începând cu 1974 48 . partneriate 3. m suri practice. Puncte tari. acces la educa ie • Schema logic a modului 1. • Scurt recapitulare a conceptelor prezentate anterior Conceptele premerg toare sunt: educa ie incluziv .

Jomtien . “ Educa ia a fost recunoscut oficial drept prioritate na ional Romania a semnat úi a recunoscut documentele interna ionale privind principiile egaliz rii úanselor úi al integr rii copiilor cu deficien e: • • Children’s Rights Convention (1989) “Education for all” Declara ia formulat la The World Conference of the Ministries of education.1. drepturile úi libert ile cet eanului. dreptul la dezvoltarea liber . În 1995 Legea Înv mântului (nr. dreptate úi pluralism politic.84/1995) a creat contextual pentru punerea în practic a principiilor educa iei pentru to i: o Acord mai mult aten ie individualiz rii úi individualit ii 49 . Situa ia politic O reform democratic Constitutia(1991) recunoaúte demnitatea uman . (Art. Thailand (1990) • • European Council Guidelines (1992) Salamanca Declaration regarding the special education (1994) Începând cu 1993 Romania a clarificat statutul administrative al educa iei speciale úi a implementat un program na ional de promovare a integr rii educa ionale úi sociale a copiilor cu nevoi speciale.Dup 1990 Situa ia economic úi social Principalul obiectiv: dezvoltarea unei economii de În timp criza economic se accentueaz . fapt ce duce la pauperizarea popula iei úi creúterea ratei de úomaj. al.3) Situa ia educa iei inclusive Se înregistreaz fenomenul “Acesta nu e un lucru nou. am procedat în acest fel dintotdeauna.

o Stabileúte perioada de educa ie obligatorie la 10 ani o Stabileúte posibilitatea înfiin rii de úcoli de ucenici úi de meserii o Implic p rin ii . úi cursuri de formare pentru programul de incluziune educa ional profesorii itineran i (2000 – 2001) (Ministerul Educa iei. impolicate în (1998 – 2002). Programe. initiative. m suri practice. 2. UNICEF úi RENINCO) • “Evaluarea copiilor cu disabilit iúi raportarea lor la serviciile comunitare de sprijin úi interven ie”(2000) • Programe UNICEF pentru sprijinirea copiilor úi familiilor afla i în situa ii vulnerabile (1995-2000) Partneriate • • Ministrul Educatiei úi Cercet rii Ministrul S n t ii úi Familiei 50 . copii cu CES. înfiin area de centre specializate psihopedagogice care s asiste úcoala de mas în procesul de educa ie inclusiv . integra i în clase de mas . unit i speciale în úcoala de mas . partneriate • “Integrarea úi reabilitarea prin úi în comunitate a copiilor cu disabilit i” (2000- 2003) • “Dezvoltarea resurselor umane pentru accelerarea integr rii educa ionale a copiilor cu deficien e” (2001-2002) • “UNICEF Romania úi copiii cu disabilit i. copii din úcoala de mas care beneficiaz de sprijin suplimentar din partea unor specialiúti în nevoi speciale. reprezentan ii autorit ilor locale úi ai societ ii civile în managementul educa ional o Recunoaúte mai multe tipuri de integrare educa ional : úcoli inclusive. ùanse egale pentru copiii cu disabilit i” (2001) • Cursuri de formare pentru cadrele didactice din úcolile de mas . psihologi.

- autonomie în a decide echilibrarea disciplinelor curriculare úi modul de conducere a proiectelor reforma în domeniul perfec ion rii cadrelor didactice. În acelaúi timp. condi iile generale din úcoal úi cerin ele comunit ii locale. educa ia este un proces în transformare influen at de schimb rile paradigmatice úi de politicile privind educa ia în mas . mai ales prin includerea copilului în “úcoala din vecin tate”. formale úi informale úi asigurarea func ion rii acestora dup Educa ia este v zut ca unul dintre aspectele care fac posibil includerea societal . care ar trebui s porneasc de la nivel local. implementarea înt rirea dezvolt rii individuale prin asigurarea unei educa ii diferen iate úi a unui plurarism educa ional punerea în practic a egalita ii úanselor pentru to i copii úi tinerii úi mânt úi a curriculumului implementarea criteriilor educa iei incluzive accentuarea calit ii procesului de înv curriculum-ul la decizia úcolii care se stabileúte în func ie de resursele umane úi materiale ale úcolii. respectiv: ƒ ƒ ƒ ƒ stabilirea scopurilor de perfec ionare úi dezvoltarea unui nou curriculum de instruire elaborarea de standarde profesionale dezvoltarea inova iei úi a capacita ilor de cercetare a cadrelor didactice crearea de parteneriate active între institu iile de înv programe compatibile mânt. interesul elevilor.• Asocia ia RENINCO (Re eaua National de informare úi cooperare pentru integrarea în comunitate a copiilor úi tinerilor cu CES) • • • • UNICEF Romania Autoritatea Na ional pentru Protec ia Copiilor úi Adop ii Secretariatul de Stat pentru Handicapa i ONG-uri În România. din punct de vedere al reformei înv principiilor strategice ale incluziunii înseamn : - mântului. 51 .

. Polirom.• Sumar Modulul 3 prezint experien ele de educa ie incluziv din ara noastr .. Bariere úi solu ii de adaptare intern în educa ia incluziv .975/1995 Privind aprobarea Planului de Ac iune în favoarea copilului. 2004 Mara. Plan 52 . (1998). Ed. Ed. C. Ainsow. Indexul incluziunii úcolare. Promovarea educ rii úi a particip rii tuturor copiilor la educa ia de mas . 97271995 M.. Strategii didactice în educa ia incluziv . (1997).. • Bibliografie modul • • Cre u.. Monitorul Oficial nr. D. Ed. (2007).E.. C. T. (2001). 97271995 • III. Psihopedagogia succesului. Presa Universitar Clujean .. Bucureúti Bucureúti. C. Polirom.N. analizând punctele tari. institu ii úi favoarea copilului. Editura didactic úi mânt. Produse de informare a p rin ilor privind principiile de incluziune educa ional II. Comisia Na ional de Reform a Planurilor de Înv cadru pentru Înv pedagogic . Iaúi Hot rârea de Guvern nr. Cluj-Napoca Cre u. Iaúi Cre u. Ed. Psihopedagogia succesului. T. Bucureúti i cadrul legislativ. Monitorul Oficial nr. Polirom. Poveúti de succes. mântul Preuniversitar. (1997). Produse de conútientizare a comunit ii pentru importan a incluzivit ii educa ionale II. M. Aramis.. (1998). dar ini iative în educa ia inclusiv • Sarcini úi teme ce vor fi notate Parcurgerea unuia din urm toarele proiecte individuale. barierele úi nevoi identificate.3.975/1995 Privind aprobarea Planului de Ac iune în Vr úmaú. la alegerea studentului: II 1. Înv mântul integrat úi/sau incluziv. Ed. Iaúi Hot rârea de Guvern nr. Curriculum diferen iat úi personalizat.2. Anexe • Bibliografia complet a cursului Booth.

Mel Ainscow (coord.înv are pentru copiii cu cerin e educative speciale.23. Editat UNICEF. Salamanca. 1998. Popovici.. S. A. London Norwich. Dezvoltarea practicilor incluzive în úcoli .Ghid managerial – UNICEF. Muúu I. Bucureúti (1999). Editura PRO HUMANITATE.Spania. (1994). A Guide to the 1994 Code of Practice. T. (1996).Psihopedagogie special integrat .) – Ghid de predare . C. Integrarea/includerea copiilor cu dizabilit i – studii úi documente. Editura PRO HUMANITATE. 1997. Students with Special Educational Needs: Atrefacts of the traditional curriculum in M. 1995. Mel Ainscow (coord. Special Needs Education or Education for All: connective specialisation and ideological impurity.. 1999. v. (1991). Editura Polirom. Reprezentan a UNICEF România. Muúu. Neam u. (coord. (2005). no. D. British Journal of Special Education. A teachers guide.. J. . G. Spania.Ghid pentru concursuri úi examene de ob inere a gradelor didactice.)Effective Schools for All. (1997).). Bucureúti. 1999. Ghergu . Understanding Differentiation. Moreton.. Integrarea úcolar a copilului în dificultate/ cu nevoi speciale – ghid pentru directorul de úcoal . editat în limba român cu sprijinul Reprezentan ei Speciale a UNICEF în România Skrtic. UNESCO úi Ministerul Educa iei úi ùtiin ei. lucrare editat cu sprijinul Reprezentan ei UNICEF în România úi Asocia ia RENINCO. C.resurse pentru formare. OFSTED Inspections and Related Documents. * * * Educa ia integrat a copiilor cu handicap – Asocia ia RENINCO úi Reprezentan a UNICEF în România. David Fulton. .Sinteze de psihopedagogie special . 2000.. Handicapul intelectual...Handicapul mintal.3 P unescu.. Colec ia CRIPS . Pachet de resurse pentru instruirea profesorilor – cerin e educative în clas . NASEN. London Visser. 7-10 iunie 1994.. McNamara. David Fulton. Bucureúti..). * * * Cartea Alb RENINCO.Elemente de psihopedagogia integr rii. Declara ia de la Salamanca úi direc iile de ac iune în domeniul educa iei speciale: Acces úi calitate. Asocia ia RENINCO România. I.România. 53 .Ainscow(Ed.. B.

S. Înv mântul integrat úi/sau incluziv. se subliniaz educa ionale importan a evalu rii copilului din perspectiva diferen iate adaptate particularit ilor educa ional interven iei individuale.. care impune cu necesitate individualizarea evalu rii úi demersului educa ional. 1990 – Congresul Interna ional al Educa iei Speciale de la Cardiff a avut ca tem tocmai paradigma „Cerin e Educa ionale Speciale – reale sau artificiale?”. termenul a fost preluat apoi din 1992 úi de UNESCO. de la deficien e grave úi profunde la dificult i uúoare de înv are. desemneaz acele nevoi/cerin e specifice fa ale educa iei úcolare. • Cerin e educative speciale (C. Ed. Abilitarea se refer la acele func ii care nu mai pot fi recuperate. ( în termeni de poten ial de înv are úi de curriculum) úi apoi a specifice.E. nevoi care solicit de educa ie. de acces úi participare úi integrare úcolar úi social .Vr úmaú.E. (2001). o analiz plurifactorial úi dinamic a cauzelor eúecului úcolar. care sunt suplimentare dar úi complementare obiectivelor generale o úcolarizare adaptat individuale úi/sau caracteristice unei deficien e (ori tulbur ri de înv are). prin reabilitare/recuperare adecvate. document ce a reprezentat fundamentul reformei educa iei speciale în aceast ar . CES exprim nevoia de a se acorda unor copii o asisten educa ional suplimentar „un continuum” al (un fel de discriminare pozitiv ). úi 54 .sunt no iuni utilizate în cuplu (mai ales în rile scandinave). f r de care nu se poate vorbi de egalizarea úanselor. În acest caz.sintagm lansat în 1978 în Marea Britanie odat cu Raportul Warnok. Bucureúti • Glosar • Abilitare/reabilitare . prin mecanismele de compensare se pot forma noi abilit i („persoana este abilitat ”) sau capacit i bazale care s -i faciliteze procesul adaptativ. fiind utilizat ca un corolar al orient rii educa iei speciale spre copil úi comunitate. T. precum úi o interven ie specific .S. semnific problemelor speciale în educa ie. derivate sau nu particularit ilor dintr-o deficien . Aramis.) . Desigur c în acest context. C.

în timp ce educa ia special sugereaz o abordare „special ” úi deci segregativ a copiilor. Prejudec ile . în locul aceleia de educa ie special . senzoriale.este un proces complex prin care persoanele cu deficien e pot s ajung (úi s -úi p streze) niveluri func ionale fizice.o sintagm introdus de UNESCO în contextul Conferin ei de la Salamanca (1994). cu o semnifica ie echivalent reabilit rii (refacerea.presupune înlocuirea unei func ii pierdute prin formarea de noi abilit i /capacit i de baz care s permit integrarea social úi profesional a unei persoane cu deficien e. ECS pune accentul pe faptul c anumi i copii pot avea cerin e speciale. intelectuale. Acest proces se realizeaz prin numeroase servicii multidisciplinare (medical. sunt mai puternic impregnate emo ional úi mai specifice. • Recuperarea . incluzive. • Educa ia cerin elor speciale (ECS) . se pot compensa pierderea.Atitudini sau r spunsuri afective formulate f r analiza • corect sau în profunzime a obiectului ori f r a avea suficient informa ie despre acesta.termen specific românesc. No iunea devine inoperant în cazul deficien elor dobândite sau acolo unde refacerea/restabilirea func iei nu mai este posibil . restabilirea unei func ii pierdute). • Stereotipurile Convingeri cognitive privind tr s turile sau /úi comportamentele considerate caracteristicile membrilor unor grupuri. sociale optime. dar acestea pot fi satisf cute úi în medii de înv are obiúnuite. pentru a ob ine un grad mai mare de autonomie personal úi social . Ra iunea acestei înlocuiri este legat de faptul c . nu numai în medii úcolare separate.Reabilitarea presupune m suri. care ofer instrumentele prin care aceste persoane îúi pot organiza via a. Spre deosebire de stereotipuri. 55 . mijloace prin care se pot reface func ii. psihopedagogic. absen a sau limitarea acestora. având o conota ie mai mult medical . • Reabilitare .• Compensarea . socio-profesional).

a c rei pagin web poate fi consultat la adresa: http://www. cu teza Metacogni ia i optimizarea înv rii. tiin ele Educa iei. 56 . tiin e ale Educa iei.copil-speranta.• Alte informa ii relevante pentru curs Majoritatea delimit rilor conceptuale realizate în acest suport de curs sunt realizate dup consultarea semnifica iei date termenilor specifici educa iei incluzive de c tre Re eaua de Educa ie Incluziv . Este doctor în .ro/?q=node/1 • Scurt biografie a titularului de curs Adina Glava este lector la Facultatea de .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->