Simonides

Fragmenta
ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΔΡΟΜΕΣΙ
fr. 1
τ ίς δ ί τ ίν ν ίν τοσ ίδ ' ί πετ ίλοισι μ ίρτων
ί στεφ ίνοισι ίίδ ω ν ίνεδ ίσ ατο ,
νικ‹ ίς › αις ίν ίγ ίν ι περικτι ίνων;
‹ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΠΑΛΗΙ›
fr. 2
ίπ ίξ αθ ' ί Κρι ίς ο ίκ ίεικ ίως
ίλθ ίν ίς ε ίδενδρον ίγλα ίν Δι ίς
τίμενος.
ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΠΕΝΤΑΘΛΟΙΣ
fr. 3
   ὡ ς ὡπὡ ταν
χειμ ίριον κατ ί μ ίνα πιν ίσκηι
Ζε ίς ίματα τ ίσσερα κα ί δ ίκα,
λαθ ίνεμον δ ί μιν ίρ αν
   5καλ ίουσιν ίπ ιχθ ίνιοι
ίερ ίν παιδοτρ ίφον ποικ ίλας
ίλκυίνος.
‹ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΠΥΚΤΑΙΣ›
fr. 4
ο ίδ ί Πολυδε ίκεος β ία
χε ίρας ίντε ίναιτ ί κ' ίναντ ίο ν α ίτ ίι ,
ο ίδ ί σιδ ίρεον ίλκμ ίνας τ ίκος .
‹ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΙΠΠΟΙΣ:› ΚΕΛΗΤΙ
fr. 6 - 1(a)
[      ]α Κρὡνοιο παὡς ὡρικυδ[ὡς
[   ] Αὡατὡου γενεὡν
[   ]τ̣αι καί χρυσοφ[ίρ]μι[γξ

ίπ ίλ λων ίκαταβ ίλο [ ς
σαμαίνει λι̣παρί τε Πυθ̣[ ώ
.θ' ἱπποδρ[..]..
.].σε.[.]υ̣ν[......]..[
  10. . .
fr. 6 - 1(b)
[              ].[
[             ]
[             ].κο̣λπ
̣ ̣ο[̣
[           ]σ̣πα
̣ ̣σ̣[.]α̣ν
βασιλία [τ]ελεσφίρον
  15ίμφικ [..]νων ίχ ρησαν
.υριδαν.μαδεγεν..ο σ ίν ίλβω [ ι
Θεσσαλίν καί παντί δίμωι
fr. 6 - 2
...
[   ]ν̣.[
[ ].ον..[
[ ]τιωιναι̣.[
[]ματ̣απ
̣ [̣
...
fr. 6 - 3
...
]π.[
]αν[
μίι[
μεμ̣[
   5ραιτα[

χμα[
ηλθ.[
α[
...
fr. 6 - 4
...
[ ] [      ] [
[πο]λίφορβον [
[ ]          [
[]νκρον̣ο̣ν̣    [
[ ]καλλιε̣   [
̣ρ̣ε̣ι̣
[  ]ντατερ  [
[   ]ν      [
[      ]     [
[       ]ενοο.[
  10[        ]    [
[         ]   [
[          ]  [
[           ] [
...
fr. 6 - 5
...
[][
[]ε̣νο[
...
fr. 6 - 6
...
].υφελ̣[

‹ΑΠΗΝΗΙ› fr. ‹ΤΕΘΡΙΠΠΟΙΣ Η ΑΠΗΝΗΙ› fr. ΕΠΙΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΑΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ fr. 14 . []... 1 ..1 col.. 11 κον ία δ ί παρ ί τροχ ίν μεταμ ίνιος ίί ρ θ η. 2 . [ ]εμνων π[ ε̣ὔὔ̣ φρονα κωμ̣[ τοδε σίν θα̣ητο [ν ανθεων·      [ καὡ τοι μιξοβὡα τ [          πυ - . 7 πίνε πίν' ίπί συμφοραίς. fr.1 col.. ΤΕΘΡΙΠΠΟΙΣ fr. 12 μί βίληι φοίνικας ίκ χειρίν ίμίντας.. fr.αι̣τ[̣ []ακ ἱι [] [  ]    5[  ] [    ] fr. 9 π ίλυ π ον διζ ίμενος .. 10 χα ίρετ ' ίελλο π ίδων θ ίγατρες ίπ π ων .. 14 .

14 .χαί τε Π̣ίσ[α]ς ι̣. fr.[ ..]κατα[ fr. ]συφ[ ..ητο[ .[ ].3 .[ []φηκ[ [ ].[..[ ίεισαν· ι[ χαλ̣[   10παι.[ παρ̣[ δο.... 14 .. [ ]... . μακαρ[ ερικτυπ̣[ νικασε [ ευδειελο[    5σιντεα[ ποι̣αιε [ συνευδ..[..4 .]. 14 . fr..2 .[ []..

[     ]ταντε...[ α̣ν̣θ̣[ .5(b) . .6 .]α.. ..[ [  ]ων· κ[.fr..[     ..[ [  ]. fr.[ [].[ [ ]μοιοκοραι    5[ ]ναιονμεν []δονφαι̣να [   ]. 14 .νυν̣[] .  θωσιν[     ]σδὡδ[ [  ]   ολβου[    ]..δασ...[ ]τ̣οί. ..5(a) . ]με̣μ̣[ ]εχα[ ]λίο...[     ]υγοι. . [     ]τα̣ώ[ [     ]ρὔὔὔ ο̣ [ [      ]ε̣[ . [     ]τεσεσθ̣[      ] [ [   ]  οσοιτ. []μαι̣α̣[ [ ]οδον.[   . 14 . 14 . fr.

δεα....7 . fr..[ ζε̣υστο. fr. 14 . 14 .[ πί.[    φυγοντ[ .8 .ε...[    ]δὡα. ].[ φο̣ιβος· ̣ ινε..[ νος· δε̣..[    μαντ[    θυωδε.. 14 .[ ὔγιωντεβω̣μ̣[ κ̣[ με̣[ .[    παν. ].. [].fr..[    μεσ.9 ..φ.φ̣[    ιεραι...[    γλὡυ[    οιδη[    χρυσο[ .

γοναχ̣α[̣   10τασα.12 . [ ]σαι. fr. 14 .11(b) . []νπαρ.]α̣[ .τ..[ [ . fr.11(a) ... 14 .. [ ]μαρ̣[ []φιδε[ fr.αίδαλα..........[ [    ].[ [].[ .. 14 .. fr.13(a) . 14 ...[ .. ]φιλα[ ]ταδεκ[ χθαι̣ε[ ξα[    5τα[ φι̣[ . fr. 14 ..10 .

. 14 . 14 .. 14 . []μι [ ]ώ [ [  ]μισ         [ .. fr... fr. fr..[ μο.14 . ]. [][ []λ̣μ[ .... ολ[ .[ []    λονα̣[ [    ].17 . []  []τε.. fr..[ .15 . 14 ..[ κιί. 14 ..13(b) ... fr.εα.....16 ..[ τ[ .....

[ ]δ̣[ .. 14 ..... fr.19 . fr.... fr...]..[. 14 . ]με.. fr... 14 . 14 .τ̣[ []ω· στ̣εφαν[ [ ]ο̣ς·     [ []α̣δευ̣ξαο̣[ ..18 .....20 .[ [ ].[ .[ τρο[..[ ωσμελε̣[ επ̣.]..21 .. [ ]. []μουφ[ [ ]δεπαι̣ν̣[ []... ]με. ]ε.[ .ω[ .

[ fr.22 . fr.23 . 14 .[ μ[ θ[ . [  ] [ [  ]αισιμο[ []ο̣μοτιμον[ [].[......μαιτίυ[ [ ...]ς []ιαφιε̣ις [].οτι [ ]λε . [ ]μα. τεπη. 14 .... fr.. . 14 . fr.[ []ξ̣απολλο[ [ ].]ν...25 . [ ]εμ. 14 .ινμοισίν[ [     Π]ηνειοὡ[ [       ][ ...24 .

fr. 14 . [  ]φ.οι̣. fr..ε̣.ναπτ[ [ ].. 14 ..26 .fr..29 .κε[ []λ̣. 14 .κ̣ο̣[ [ ]... 14 ...μ̣ο̣[ .. fr.σ̣· ο̣.[ []ο̣νανδρω[ [ ]..[].28 .27 .[ . [ ].[ [].[ []ιξοδ..[ []μαισι̣[ []ν αγν̣[ [ ]και [ .30 ...[ [ ].. [   ].. [ ]. fr. 14 ..νε̣[ ....

.. fr.. 14 .ε̣. fr. 14 .. ..[ [ ]..]ω̣σ̣. fr. fr.31 ..υος ὡθαν[ὡτ]ας· ὡκε [    ]ὡθὡ μοι ασ.[.. [ ]πεδ̣[ []...[ [ίμ]φί ίίεθρα καλίν ίστασαν [ [  ] λ̣ειμίνας· ὔδη̣ γ̣ἱρ αὔὔ δ ̣ ο ὔ ὔὔ[αι [      ]β̣ίρυνον ὔ̣[δ]ὔ̣νες ὔυσ̣ε [    ].... 14 . 14 ...35(a) ....34 . ]. ]..[]εν..[ .33 ]ι· ] ..32 ..ν    [ . fr... [  ]ντο Καρὡν ὔλ̣κἱμων . 14 .[ ]αρτεμ̣[ .

δοις ὔπὔὔ ο̣ λλον [           ]οι' ὡθὡνας [       ἱν]θ̣ίδ' είμενεί φρενι̣ [ [          ]αὡτιον οὡ πὡρειτι ὡαρ· .. 14 ....[ [        π]ὡνον ὡπομὡμνομε[ν [        ]α̣ν ίρ ε ίδ ρομον ίρ τεμιν [ [    παρ]θ̣ενικίν· καί σί...    5]ω̣ν χίριν [ . ]  τ̣ροφ̣[ ]  πε̣. fr. [].]π̣ώ ζα̣[θεοί [          ].[ ...35(d) . 14 ..ερ.[ [  ]α.ε̣τ̣α ίίμενοι ίνοπίν ίγανοίσιν [   10[] είφαμον ίπί φρενίς ίμορρίθο[υ [        ]                   [ [      ] ὡνδρὡοις εὡς Πυθὡ    [ [      ]μοι α[.35(c) .]σιον κελαδεὡσ ὡμφι..[ .[ ... [         Π]α̣ρ ̣ νηθοσ[.. fr. ίναξ ὔκαβ̣[ []. 14 ... fr.35(b) .

36 . 14 ... fr. fr.....35(f) .39 .[ [].. [ ].... ] . fr.38 .[ . 14 ...37 .. 14 .ν̣ [  ]αν               [ [  ]εκα              [ [] των αθηναιων παρ[ [      ... 14 . 14 . fr..οισιν ίλι[ [ ]νπροσδα[ []. [   ].. δ[ υ̣.....[ ]φἱνω[ .χαισορι̣δρομο [ []δ̣εν[      ]   [ ........ fr. ]ν· [ .

.[ [  ]αματακο..[ [ ]μαπεφρικενμ[ []α̣ιλυκ̣[ []κ̣ει· εν[ . 14 . fr.[ []ο̣ναμ[ [ ]ίντα[ .41(b) . fr. ].42 ... 14 .... [ίρ]τίμιδίς τε βαθυ̣[ [   ]ὡν τε τὡξον    [ [ίν]αξ ίπί πασσαλο̣[ [ ]εν ο ίκωι Διο̣σ. 14 . fr.[ [   .. fr..θαν[ ]ς· ὔιδ̣[ .[ []α̣δείδεναπίιρ....41(a) . [    ]...40 .. [  ].].. 14 .[ ..

.. 14 . fr...[ [].υχα[ [ ]ρ̣αννα[ [  ]φ[.[ [ ]....τενα. [   ]α.μα̣[ [  ]οσγε..[ [ ]δ' υμε..ν ίδεί[ ... 14 .ι̣π.. 14 ..].[    5[ ]. [ ]α  [ []. fr.... fr. [ ]δωνιε..[ []τίτε[ [   ]'[ .[ .. []α..44 .45 .43 .[ []...ν ίκίν[ [ ]θαλεα.ί   [ [ ]οντεσ[ .τονα̣ν [ [].

[ ]α̣περὔὔὔὔ
νο̣ [
[   ]π̣ε.[.]..[
...
fr. 14 - 46
...
[  ]..[
[]ανεμοιο[
[]σ. ίμφ ί. .[
...
fr. 14 - 47
...
[]μακα.[
[ ] ί.' εσδαλ[
...
fr. 14 - 48
...
[ ].[...]α̣[
[ ]ρηνκε̣[
[].ο̣ια
̣ ρ̣[
...
fr. 14 - 49
...
]μο.[
]η.[
...
fr. 14 - 50
tantum schol.
].τοιτωι.[ ]ηικεωι.[

fr. 14 - 51
...
].ο̣βρ̣
ομ[
]ίι· θο̣αισ̣.[
[       .]
...
fr. 14 - 52
...
[ ]ιτρ[   ].[
[ ]κε.[.]δε̣[
[  ]εοσακα.[
[ ]ι̣αν̣τ̣ιχρε
̣
[
[  ]δροσοεν[
[].αγετανγ[
[ ]ε̣ξατογειτ[
[  ]ο̣νγαλ̣.[
...
fr. 14 - 53
...
   5[          ]να[
[         ]ξ̣αμ̣[
[  ]ι̣μι̣γρα.[
[ ]ε̣τίστ..μ..α.[
[].ωρίω[ ].τε̣.ι̣καπ[̣
  10[].ων· [.]φ̣ισ̣.τενιν[
...
fr. 14 - 54
...

]ιερ[
]δα[
].ν.[
...
fr. 14 - 55
...
[    ]τυχαι Λὡκιον .[
[ ]σα κ ὡ λλιστον υ ὡὡ ν· ὡ η [
[]ξατε Δαλίων θίγατ[ρες
[ ] σίε
ν σεβε
ίί
ὔὔὔὔὔ
    · ὔὔὔὔὔ [
   5[  ]ντ' ὡν τὡιδε γα̣ρδι̣κα[
[ ]μ̣ε πλαξιίλοι
α ' απὔ[ὔὔὔὔὔὔὔὔὔὔὔὔ.
            
..
[ .]α̣ρ μὡληι·
ο
πτνια .[       ]ὡπιδ[
[  ]αεὡδοντες ὔλβο̣[.].[         . . .
[ ].οις ὔπὔὔο̣μ̣ενο̣[
  10[]εφερον[
...
fr. 14 - 56
...
[]π̣ολλ.[
[ ]οισικα̣[
[]ν̣α̣‹δονα›κων[
...
fr. 14 - 57
...
[]ροτωνκ[
[ ]νβια·ίι[
[    ]ο̣ν̣[

14 ..ο [ ]να[.59 . []ιαμφι []μεβ̣[.. ]θ̣ον[ ....... fr...]... 14 . [  ].. [ ]· ουτανευθεναιχμ[ας []παιαν. 14 . []δί[. fr.]...ἱθεν[ .58 .61(a) . ]πίλλωνα· τ[ .60 .τι [  ]          [    5[   ]        [ [   ]   [ . fr..[ [ ]ναυ []ωνμυχ[ []παρο̣σκπ̣[ []..μελλοντ[ [   ].. fr. 14 ....

[    ]ενὡοσ.[ .ίτενα[ []τεμιν[ . fr.  10[ ].. fr.61a . 14 . 14 ..αξπο[ [         ]ωπο.61(b) ..·[ .[ [        ]. 14 ..ασ[ []ο̣υραν[ []     [ fr.[ []..]δου[ .... [ ]ετοχ̣[ [. [  ]... fr.62(a) ...62(b) . 14 . [].. [ ]πειφιλοι̣[ [] ρωωνστρ[ [ ]σ̣α̣μίντορ[ [ ]αθαναναρ[    5[       ]ων[ [        ]..

fr. fr...68 .. [] [ [ ]π̣[ ...... fr. 14 . fr.[ .. 14 .66 . fr. 14 .. ]μοιρ[ ....... [] [ [ ]α̣σα. 14 ..65 . fr.[]   [ .64 . ]  [ . ]μ[ ]κ̣αιπ[̣ .... ]ν.67 .[ .. 14 .63 .... 14 .

[ ]. 14 ..ον [ [ ]τηται[ []ε̣ι̣α̣ις [ [   ]ἱι[][ .[ fr. [ ]ν̣μελ̣[ []ωνακ[ .71 ..ιναπειρω[ πορον. fr.70 .[.. fr.]     ο[ . 14 ..69 ..].]βαι̣.. [ ]ξ̣[.]... [ . fr... []ανεσδίλον[ [  ... 14 .73(b) ..73(a) ... 14 ...[ νιπε̣ι̣θομενα[ι .]π̣ονται ̣ [ ....[ []ων̣επιγ. 14 . fr..

77 .... ]    .75 .. ]δροιοτ̣ε̣[ . fr...[ θυ.]ισιπατρ.[ .[ .[.... fr..[.[ ]    θασκ[ ]    .. 14 ...[ ..74 .ιίων λ[ ολβίωτίτο[ ν[. fr. 14 ..[ . 14 .]υ. ..[   ]. []οσϊε[ []ιμερω̣[ [ ]. [        ]αικα[ . fr. 14 ..ν...]φρι[ fr.]. 14 .76 .73(c) ..

ριαπ[ [ ]..77a .αε. . []. ...                  ] [       ]   [          ] [     ]θων [           ] ... 14 .κ. .]ναντρι[ [ ]πρινφί.σεφρι̣[ []νευχο.78 .. []στεφανων[        ]λευκω̣[ [ ]π̣ερί π̣αντ[       ]ρατον[      ]α̣τεσ̣[ [ ]τ̣εβρυωνπο[  ]οισι· φερωντεπ[. . [  ].....[ [ ]τ̣ιφθίν[ [ . 14 .μεω[ [ ]ν· ωκε[ [ ]στεφ[ [    ] [ ..[ . fr.].λ̣αφυλλαβ ̣ [  ]π̣οτ̣[ι̣δ]̣ ὔνοσε̣π̣λίθηδ[α [ ]μασιχθονο[ς          . 14 . fr.[ []..[ ]εαριτίο δας ὔ[ὔὔὔὔὔὔὔὔὔὔ. fr. .77b .[ [].            .

[   15..[π]επρωμὡνον [                    ].[ [ ]αρ ίστατον [ .[ [  ]. [     ].ννε̣.σ̣δ̣ε βροτίν [                      ]νιτε ὔμμο̣ρ' ίν    5[                   ]. .ανατον κα. fr..    5[  ]ο̣δεσσιν [ ]α̣τι̣ []ματων []ο̣.. [                              ]α̣ρ [                               ] [                       ].βαλὡν· ο πλ ὡ[ [  ]ω̣πων εὔὔὔὔὔ χον̣ [ ].[. .εν []καλαισεν   10[]υ̣μ̣νοις· ιηιη . [     ]μα[       ]   αν βαντεσ[   ] [  ]εὡκει θ[     ]ον ὡς μὡγαν θορὡν [ ]διμοισ̣[             ]ὔ̣..] .79 .. .]ν̣ ίποστίξαι [   10[  ]ων· ὡρὡσθ[    ]κὡδος εὡωνὡμου     [ .. 14 . .            εὡθ]υ̣μείτω χαμαι[ [    ]π̣ὡμπα[ν        ]..[..[   ]παιὡων..

83 . fr.ιαιδ̣[ [          ].χ̣ίιου[ []τ̣οσ̣· . 14 .81 .[ [   ]π̣ίσας· κα̣ι̣ γίρ νίν [    5[  ]ν στεφὡνων ..κ[ ]μίκη.[ [ ]καμενω.ἱιχ[ . [  ]ωνα.[ . 14 . 14 .82 .[ [   ]ος ὡνὡρ γενὡσθαι· καὡ[ [         ]...[ []..[]φίμαν· ζ[ []νονσ̣.[...[ .. ].80 ... fr.[ []. [  ]..π.. 14 ..υραν. fr.. fr.[ .]..[ .... [ ]..υρα· .

[ . fr.. 14 .85 .. ίδωρ· τί δ[ [           ]σ̣ε δ' ίγί [ [             ]ναπτ[ [             ]ναφ.[ [ίμ]βρίταν [ []μην π̣ετ̣[ [ ]μιν ίνίρ .[ [ ].. 14 . fr.[ []ίείδηι ίντινα σ[ [    ]ς εὡὡθειρα κ.οισι· β[ [        ]..].[ [     ]μετεραν...[]λ̣λεκτορ.84 ..[ [    ]ὡνα.[   15[             ] [ ] [ [                 ].. [   ]ομιω.. [  ]λ̣α[ .π̣[ [ χρυ]σοκίμα θ[   10[   ]μεν· πὡνων [ [    ]ρ̣[..ιοσ̣[ .δ̣ο̣ιου[ [  ]α̣τασαιτ̣[ [  ]..

[ .. [].... []αν. fr..88 .[]..εκα̣[ ... 14 .[ [ ]ὔμνεον̣[ [   ]ρον· [ [    ]τ̣ιν· α̣[ [    ].86 .εκ[ [ ]ε̣νικ̣[ []ι̣οδρο [    5[]      [ [ ]ποικι̣[ [   ].[ [           ]..87 .γετασ. fr.. 14 .[ [  ]ονγεν[ [ ]ε̣ροεν[ [  ].. ονμε.[ .[ [ ]ἱσς επ[ .... fr.. 14 . []...δωρι̣λι[ [     ].

90 . 14 .89 . 1 .... ]μ̣ο.. 14 .. [ ]γετ̣[ []κα̣τ[ []   [ [ ]ν̣[ .[ .. []δ' ανι[ [ ]οχμ. 14 . fr.[ ]ἱσπ[ ]ειδο̣[ . [                                     ]...92 col.91 .[ [               ]ε̣σ̣σ̣ι̣ περιστ̣είχοι δί [ [             ] ποταὡνιον στὡδιον τελὡσσαις   [ .[ ]    [ [ ]..[ [ ]αρεγ̣ι̣[ [  ]κεν[ [ ]αεσί[ fr. 14 .. fr..... fr.

]ν.γμίνως ίχω· [   ]ο̣ναε[..]δεμινβ[. 2    . fr..]. [     . 14 .95 ..[ [ ]μησα[ . 14 . 14 .. [  ].[           ]ὡνιος εὡφρων [. fr.....]νο̣ς· εδε .]ι̣σαν   [ [        ]μ̣ίλλοντος ίλβου· τονδ' ε[] [   ]μα..]με̣λ[..94 .93 ...92 col..[]χαὡρων δ' ὡμφὡ πὡχυν.[. fr. 14 ..δε̣[ []    πρ̣οθενουδε̣[ [    ]με̣λαμφυλ[λ..[    α[    ..[ [ fr....... []νεστινα[ [ Κ]ρ̣ονιδαι[ [  ]ν̣τεκεμ̣[ . ὡσθ' υὡὡι μὡτηρ ὡψι[].....[ []π̣οπτί.....

.97 .αυ[ []διονγνα.ε̣.99 . fr... fr. [    ].εσμελυ̣[ . [ ]χ̣αλ[ []ννωνα[ ... 14 . 14 ... fr.ατιταλλειν· π̣[ [ ]ευσ̣ενακτ̣[. 14 .. 14 ..[ [ ]αν· ουτοινιζομε[ [   ]....98 ...]σαιθερ̣[ [].[ []εσ̣σι̣β̣..96 .[.[ [ ].. [           ].[ [    ]ο̣.[]τ̣ωλω[ fr.]..[.]λ̣οσ[ [   ]διὡντενικα[ [ ].σ̣εν.θιμηπαλασεις· .[ [     ]οστεκ̣[ . ]α̣λικι̣α[ .....

.ασγαλα̣[ .[ . ]φ..... fr.νων[ [   ].[ . fr... 14 ...103 . fr. fr...[         ] [ .101 . 14 .. ]. 14 . [ ]α̣δολ[ []λ̣αδεί[ ..[ []..[ ...104 .102 . [   ]. 14 . ..[ ]. 14 . fr.... [ ε[ στ..100 ..ν.

]εμ.111 ..106 . []ἱσ[ [ ]ικ... 14 .[ []εοι.[ fr.... 14 . 14 .105 .[ ]. ]κ̣ατεν[ ...107 .. fr.. ]οπ̣[ ... fr.οπω[ . fr. ].[ fr.. 14 .109 ..[ ..110 .fr. fr. 14 ...108 .. []ατεον̣[ ‹2desunt vv.. duo›2 [ ]..... 14 . 14 .

].[ ...[ τρ.].[ ..α. 14 ..γελια̣[ [  ].112 ...[ φ.. 14 .. . 14 ... fr......... [ ]ενκί.. fr.[ []ε̣υρυφὔὔὔ λ̣ [ [ ].[ θ. [ ]     [ []σικυωνι[ [   ]. fr. ]τεσ..]ν[ .[ λα̣[ υ. fr.ρα.[.[...[ .[ ..115 . 14 .114 .113 .

118 .. [ ]νυ [ ]..117 col. 14 ... ]υγων ]δ̣ον ] ] . fr.116 .ων· ].. []. 14 .. ]... [  ]. [] .. [ [    [    α[    εν[    'υ[ fr......117 col. . 1 .. 2 . fr. fr.. 14 . 14 .

]νυνα[ [ ]πίρεδρε ίθανα[ [  ]α̣ρων ίγλα ίζ [ [    ]κ̣.. fr. []... 14 .̣ [ [   ].α̣πα̣λλ[ [     ].. 14 . 14 .120(a) . 14 . . ...φαλμί.[ []αυγαι πυρίσ[ [  ]ν ὡπὡμε[ [  ]ελεὔὔὔ τ̣υ ὔὔ ̣ [ .119 . fr.. [  ]νγειτ[ []      [ []τ̣ι ὔθηνα̣ι̣ωιλ̣[ []κ̣αί σίπο[..[ fr.[  ].ασασα[ [ ]σ̣ινιππ...[ . []   [ []..... fr.121 .120b ..

...δρα[ .. 14 .. [ ]ω̣σκο̣[ [    ]πολλ.122 .. fr.. []τ̣εχε̣[ [ ]  [ [ ].]κι̣     ...[ [   ]ο̣νωιχρ̣[ [  ]ο̣ντίοίί[ [ ]σαμφ[ [].[     ]. [ [    ]. 14 .124 .ερωτ....[ []ξαν[ [ ]νησω[ [ ]. fr. 14 . [         ].[ .[.[ []κρατον ίν χε̣ρ̣σ̣ι̣[ []γεραίρειν γα[ .[ [ ].123 .. φευ[ [   ]μα̣[ . fr.σα.

]αρθε....125 . .. 14 ..κισ[ ]. fr. 14 ... ]  [ ]ο̣.128 . ]θἱε[ ]. [ ]  [ . fr.. 14 .δεπτ̣[ [].[ ]ν [ .... ]νοσ[ . fr...[]α̣ιον· [ ] [].ερο[ ]λαυθ̣[ ]... fr. 14 .[ .127 .126 ....[ ]ιμας· α[ .

132 . [             ]ν.[ ..... [  ]. 14 .129 . fr. 14 . fr....]ηκ[ [ίλυ] μ̣πι̣αι μίδ[ ..[ [            ]ει ποδα[ [          ]κυκλον μ[ [   ] ὡπ' ὡλφεὡωι· λὡγοι.α..fr. 14 .[ []εν[ .133 ...[ ... 14 . [ ].130 .. [  ]νοι̣δεν̣[ []φοτερωνκ[ col.[ [ ]. [  ].[ [   ]ας τὡτρατον [..131 .[ []αι. 14 . fr. fin.... fr..

.[ [  ]ν̣δ[ .138 .... fr.. fr. 14 .. [].[ []ω̣νερ̣[ [].αδελ[ [ ]    [ .. [ ].. 14 .σαιγειδ..[ []δ̣ελφί..134 .[ [ ]ω...[ [      ]ν̣εξα[ ...ινει.. fr. 14 .136 . fr.. 14 .[ [ ]εεστε...[ . []κ̣α̣δεα [ [ ]ασιν[ .. 14 .137 . fr. [ ].[].135 .

... 14 . []..[ []ν̣ορίικα[ .. . 14 ...[ [ ].141 .[ [ ]λί[ . [].][ .....α..142 . fr. fr. [ ]ο̣ιαιτα [ []ο̣μ. [ ]συμν[ []ρως· πρ.140 .[ [ ]..139 ..ον[ []ραμ. 14 ....[ ... 14 .. []ρου̣.ημ̣[ [ ]ακε̣δ[ [. fr..ι̣ν[ . fr.

14 ....[ ]σθα.148 . 14 . ]σερμ[ ..147 ..145 .. [  ]ος· [ []νίδος αλικια̣[ []ιτεκοιν[ [ ]. 14 ..οι̣ [ [  ]ν    [ []. fr. fr. fr.. fr..νονε̣[ ..fr...ελοσ[ . [  ].. 14 . 14 ...144 . fr.[ ..146 .. ]κτο.... []τ̣ερί[ [ ]οσ̣[ .143 . 14 .

.150 .[ ....α.. η[ ]. .152 ...[ .αι....[ . ]τ̣νονυδ[ . fr.....ι̣... 14 . 14 .ν..149 ...151 . fr....]νσ[ . fr. fr. ]α̣. 14 .[. ].. 14 ..[ ]. ]οιο̣[ ]νδ[ . 14 .. ]ν. []π̣ετ̣ραιω̣[ [ ]μίναιδ[ [ . fr..].153 .

fr.154 . [ ]     [ []σ̣εξηλασε[ [   ]ωντε[ [   ]  [ . fr...156 .α̣ι̣σ̣[ [] ..[ ]. .. fr..155 ..fr.157 . []. 14 . 14 .[...]ιστ. [   ].... 14 .[ [  ]οθυὡδεοι[ []α̣νποσινὔὔὔ ρ̣ α[ [ ]σολβιοτελε̣[ ..αρετὔσα ο πλ̣ . ][ ]αριγνωτ... 14 ..[ .....μ   [ [ ]ς  [ [].[ ].

fr.160(b) .ι ..163 .[ ]ιδ[ ..... []ποπ[ [. 14 . fr...162 . fr. 14 .... []κα[ []ον[ [ ]σ.[ . 14 .. 14 .. 14 .fr.]πο[ [  ].[ . fr... 14 .160(a) .. ]ρ̣ἱυτε[ fr..161 ..159 .. [ ]ν̣ []ν [] [  ]. ]αυ.

. [ ].ταυ[ .. 14 .. 14 .... ίπρακτοι δί μεληδίνες. [  ]. α ὡὡ νιδ'ὡν πα ὡρωιπ ὡνοςὡ μφ ὡ π ὡνωι·    5ί δ' ίφυκτος ίμίς ίπικρίμαται θίνατος· κείνου γίρ ίσον λίχον μίρος οί τ' ίγαθοί ίστις τε κακίς... fr.. []πιπ[̣ [ ]. [ ]  [ []νπο̣[ .166 . fr.. 15 ίνθρίπων ίλίγον μίν κίρτος.. 16 ίνθρωπος ίίν μί ποτε φίσηις ί τι γίνεται αίριον. . fr. ‹ΘΡΗΝΟΙ› fr.. fr.. 14 ..ε[ []ποστα̣[ .ε[ []..165 .ον[ ...164 .

οί βροτίς. αί μεγίλαι τ' ίρεταί καί ί πλοίτος. fr. βωμ ίς δ' ί τ ίφος . fr. 22    οὡκ ὡστιν κακὡν ίνεπιδίκητον ίνθρίποις· ίλίγωι δί χρίνωι πίντα μεταρρίπτει θείς.† fr. 19 ί δ' α ί θ ίνατος κ ίχε κα ί τ ίν φυγ ίμαχον. ί δ' ο ίκτος ίπ αινος· . fr. θείς ί πίμμητις· ίπί   μαντον δ' οὡδὡν ὡστιν ὡν αὡτοὡς. οί πίλις.μηδ' ὡ νδρα ὡ δ ὡ ν ὡ λβιον ὡ σσον χρ ὡ νον ὡ σσεται· ίκεία γίρ οίδί τανυπτερίγου μυίας οίτως ί μετίστασις. 18 ο ίδ ί γ ίρ ο ί πρ ίτερ ίν ποτ' ίπ ίλ οντο . 17 π ίντα γ ίρ μ ίαν ίκνε ίται δασπλ ίτα Χ ίρυβδιν . 26 τίν ίν Θερμοπίλαις θανίντων είκλείς μίν ί τίχα. πρ ί γ ίων δ ί μν ίστις. ίπονον οίδ' ίφθιτον οίδ' ίκίνδυνον βίον ίς γίρας ίξίκοντο τελίσαντες. fr. θε ίν δ' ίξ ίν ίκ τ ων ίγ ίν ο νθ ' υ ίες ίμ ίθ εοι . καλίς δ' ί πίτμος. 20 ίεία θεοί κλίπτουσιν ίνθρίπων νίον. fr.† fr. 11    οὡτις ὡνευ θεὡν ίρετίν λίβεν.

] ὔλ̣αε ̣θ[ι]α παγκρατίς . 33    χρὡ κορυδαλλὡσι πίσηισιν ίμφίναι λίφον ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΙ ΣΥΜΜΙΚΤΑ INCERTI LOCI fr...(. οί γίρ ίλαφρίν ίσθλ[ίν ίμμεναι· ί γ]ίρ ίίκοντί νιν βιίται κίρ]δος ίμίχητον ί δολοπλ[ίκου   10με]γασθενίς οίστρος ίφροδίτ[ας ... 28(b) ίποτρίπουσι κίρας fr..   10Σπίρτας βασιλείς..] ίλίγοις ίρεταν ίδωκενε[ .... ί μίν καπνίς ίτελίς... 36 τί τ]ε̣ καλ ὡ ν κρ ὡ νει τ ὡ τ' α ὡ σχρ ὡ ν · ε ὡ δ ὡ . 28(a) ίβίμβησεν θαλίσσας.ίντίφιον δί τοιοίτον οίτ' είρίς οίθ' ί πανδαμίτωρ ίμαυρίσει χρίνος.)]. ίρετίς μίγαν λελοιπίς κίσμον ίίναίν τε κλίος. 31 Η ΕΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΚΑΤΕΥΧΑΙ fr. Η Ε Π 'Α Ρ Τ Ε ΜΙ ΣΙ ΩΙΝ Α Υ ΜΑΧΙ Α fr. ὡ νδρ ὡ ν ὡ γαθ ὡ ν ὡ δε σηκ ὡ ς ο ὡ κ ὡ τ αν ε ὡ δοξ ὡ α ν ίλλ ίδ ος ε ίλετο· μαρτυρε ί δ ί κα ί Λεων ίδας .αγορεί τις ίθυρον [ς]τίμα . fr.]ελος.]φίρ[ω]ν. ί δί [ χρυ]σίς οί μιαίνετ[α]ι    5.

(..ο[ .[ [          ε]ὡθὡς ὡπο[ [          ]θε̣οντι· το̣[ [            ].. [          ]ος ὡς τὡ δυνατὡν . καίτοι σοφοί παρί φωτίς εί   ρημὡνον· χαλεπὡν φὡτ' ὡσθλὡν ὡμμεναι. .[ [               ].]. θε ίς ίν μ ίνος το ίτ ' ίχοι γ ίρας .[   15[         ]αγκυλαν[ [          ]δὡκαιος . 37 ίνδρ' ίγαθίν μίν ίλαθίως γενίσθαι χαλεπίν χερσίν τε καί ποσί καί νίωι    τετρὡγωνον ὡνευ ψὡγου τετυγμὡνον· [    5[ [ [ [ [   10[ οίδί μοι ίμμελίως τί Πιττίκειον νίμεται.ντρο[   20[               ]α. fr.)θαλοί τε φιλονικίαι... . ίνδρα δ' ο ίκ   15   ίστι μί οί κακίν ίμμεναι.δ] ὡ μ ὡ δι' α ὡὡ νος ὡ σ ὡ αν [        ]θεὡν κὡλευθον..

ίπ ε ί ίμοιγε ίξαρκε ί ίς ίν μ ί κακ ίς ίι ] μηδ' ίγαν ίπ ίλ αμνος ε ί  35   δίς γ' ίνησίπολιν δίκαν. fr. κακ ίς δ' ε ί κακ ίς [ [ίπί πλείστον δί καί ίριστοί είσιν   20[ο ίς ίν ο ί θεο ί φιλ ίσιν . πίντα τοι καλί. τοίσίν   40τ' αίσχρί μί μίμεικται. [ [ [ο ίκ ε ίμ ί φιλ ίψογος .] τοίνεκεν οί ποτ' ίγί τί μί γενίσθαι δυνατίν διζίμενος κενείν ίς ί   πρακτον ὡλπὡδα μοὡραν αὡὡνος βαλὡω. 38    ὡτε λὡρνακι ίν δαιδαλίαι . είρυεδίος ίσοι   25   καρπ ίν α ίν ίμ εθα χθον ίς· ίπί δ' ίμίν είρίν ίπαγγελίω. ίκίν ίστις ίρδηι μηδ ίν α ίσχρ ίν· ίν ίγ και   30δ' οίδί θεοί μίχονται.ίν ίμ ίχανος συμφορ ί καθ ίληι· πρίξας γίρ εί πίς ίνίρ ίγαθίς. ίγιίς ίνίρ· οί μίν†ίγί μωμίσομαι· τίν γίρ ίλιθίων ίπείρων γενίθλα. πανίμωμον ίνθρωπον. πίντας δ' ίπαίνημι καί φιλίω.

οίδ' ίνίμου φθίγγον. ε ίδε βρ ίφος . καί κεν ίμίν ίημίτων   20λεπτίν ίπείχες οίας. 40 . κ ίλομαι δ'. είδίτω δί πίντος. ίκ σίο·   25ίττι δί θαρσαλίον ίπος είχομαι ί νίσφι δίκας.ίνεμίς τε μην†πνίων κινηθείσί τε λίμνα δείματι    5ίρειπεν. εί δί τοι δεινίν τί γε δεινίν ίν. οίκ ίδιίντοισι παρειαίς ίμφί τε Περσίι βίλλε φίλαν χίρα ε ίπ ίν τ'· ί τ ίκος ο ίον ίχω π ίνον· σί δ' ίωτείς. είδίτω δ' ίμετρον κακίν· μεταβουλία δί τις φανείη. πορφυρίαι κείμενος ίν χλανίδι. 39 νίκος fr. κυανίωι δνίφωι ταθείς· ίχναν δ' ίπερθε τείν κομίν βαθείαν παριίντος   15κίματος οίκ ίλίγεις. Ζεί πίτερ. πρίσωπον καλίν. σίγγνωθί μοι fr. γαλαθηνίι δ' ίθεϊ κνο ίσσεις   10ίν ίτερπίι δοίρατι χαλκεογίμφωι ‹τίι›δε νυκτιλαμπεί.

46 βιίτωι κί σε μίλλον ίνασα πρίτερος ίλθίν. 45(a) φοινίκεον ίστίον ίγρίι πεφυρμίνον ίνθεϊ πρίνου ίριθαλίος.οίδί κίτ' είς Κίρινθον οί Μαγνησίαν ναίεν ίλίχου δί Κολχίδι συνίστεος θρίνου†Λεχαίου τ' ίνασσε fr. 45(b) ίμαρσυ ίδας Φ ίρεκλος fr. 50 δίδωτι δ' εί παίς ίρμίς ίναγίνιος    5Μαιίδος οίρείας ίλικοβλεφίρου· ίτικτε δ' ίτλας ίπτί ίοπλοκίμων φιλίν θυγατρίν τίνδ' ίξοχον είδος. 54 καί σί μίν είκοσι παίδων μίτερ ίλλαθι. fr. ‹ίς›αι καλίονται Πελειίδες οίρίνιαι. 55 ίλ ίρ ας γενε ί ΕΥΡΩΠΑ . 48 ίοστεφίνου γλυκείαν ίδίκρυσαν ψυχίν ίποπνίοντα γαλαθηνίν τίκος.† fr. fr. fr. fr. 41 συνορμίδας fr.

62 τοί καί ίπειρίσιοι πωτίντ' ίρνιθες ίπίρ κεφαλίς. νίν δί μιν θοαν†χίρον ίγνίν ίμφίπειν· . τίν ίρηι δολομηχίνωι τίκεν fr.fr. 66 ίσχει δί με πορφυρίας ίλίς ίμφιταρασσομίνας ίρυμαγδίς fr. 59    ὡς δουρὡ πὡντας νίκασε νίους. fr. 70 σχίτλιε παί δολομίδεος ίφροδίτας. fr. fr. 67 Κορινθίοις δ' οί μανίει οίδί Δαναοίς† fr. fr. δινίεντα βαλίν ίναυρον ίπ ερ πολυβ ίτρυος ίξ ίωλκο ί· ο ίτω γ ίρ ίμηρος ίδ ί Στασ ίχορος ίεισε λαο ίς . ίνί δ' ίχθίες ίρθοί κυαν ίου 'ξ ίδατος ίλ    λοντο καλὡι σὡν ὡοιδὡι. 72(b) ίγνίν ίπίσκοπε χερνίβων. 72(a) ίνθα χερνίβεσσιν ίρίεται τί Μοισίν καλλικίμων ίπίνερθεν ίγνίν ίδωρ. 74 ίστί τις λίγος τίν ίρετίν ναίειν δυσαμβίτοισ' ίπί πίτραις.

ίκηι τ' ίς ίκρον ίνδρείας. 82 τοίτο γίρ μίλιστα φίρες ίστίγεον πίυρ. 80 πορφυρίου ίπί στίματος    ὡεὡσα φωνὡν παρθὡνος fr. ίεναοίς ποταμοίσ' ίνθεσι τ' είαρινοίς ίελίου τε φλογί χρυσίας τε σελίνας καί θαλασσαίαισι δίναισ' ίντία θίντα μίνος στίλας;    5ίπ αντα γ ίρ ίστι θε ίν ίσσω· λ ίθον δ ί καί βρίτεοι παλίμαι θραίοντι· μωροί φωτίς ίδε βοίλα. 81 είτ' ίηδίνες πολυκίτιλοι χλωραίχενες είαριναί fr. ίι μ ί δακ ίθυμος ίδρ ίς ίνδοθεν μίληι. fr. fr.οίδί πίντων βλεφίροισι θνατίν    5ίσο π τος . 76 τίς κεν αίνίσειε νίωι πίσυνος Λίνδου ναίταν Κλείβουλον. fr. fr. 79 τίς γίρ ίδονίς ίτερ θνα   τὡν βὡος ποθεινὡς ὡ ποὡ   α τυραννὡς; τίσδ' ίτερ οίδί θείν ζηλωτίς αίίν. 78 ίμερίφων' ίλίκτωρ fr. 85 .

92 ίγγελε κλυτί ίαρος ίδυίδμου κυανία χελιδοί fr. fr. 97 ίξελίγχει νίος οίνος οίπω ‹τί› πίρυσι δίρον ίμπίλου· ί δί μίθος· ί δί κενείφρων· κοίρων δί. fr. 89 ίσχατον δίεται κατί γίς. fr. 94 οίτος δί τοι ίδυμον ίπνον ίχων fr. 88 ξανθίν μίλι μηδομίναν. 96 δαμασίφωτα fr. 87 παρί χρυσίν ίφθίν. fr. fr. fr.ίν ίνίγκαις γλυκί γίνεται καί τί σκληρίν. 95 ίς ίλα στίζουσα πνοιί fr. 93 τί δοκείν καί τίν ίλίθειαν βιίται. ίτις κ' ίπεκίλυε κιδναμίνα μελιαδία γίρυν ίραρείν ίκοαίσι βροτίν. 90 οίδί γίρ ίννοσίφυλλος ίίτα τίτ' ίρτ' ίνίμων.† .

παρατηρείν δε̣[   20[      ]ς πὡπλασται ὡ λὡγος αυ [      ] γὡρ ὡν Μυκὡναισι δ' αυ [      ]τασευε κωκυτὡν ηκο [       ]πειν· οὡ δὡ γε κωκὡοντες . ίτοίμοι σ̣τε̣νί[ζ]ε̣[ιν γ]α̣̣ρτ̣ο̣ ὡλον συνημμ[ὡν          ὡν] γὡνοι ὔὔὔτο ίίσις περί το̣[             ].   10την σφαζομεν[                 ]...· πίνυ σαφίς ίπί τίς προκειμ[ίνης] ίξηγίσεως.ι̣τ' ίπί τί ὔναν̣[τίο]ν̣ [..[ ίοικεν δαιμονι. μητρί δί ίπ' οίδενίς ίν ίττηθείη ί λίπη. 103 .ν τίν λα ί να ειίν .]ο̣υ̣[ .[               ]ὔ .[ [ ]. ίναιρου  15μίνων δί τίν παί[δων ί]τοίμον στενίζειν.ν είλίγως η παρ.. 100 μίνος ίλιος ίν οίρανίι..[    5τ̣ον ίθρίνουν ίπιο.].. 98 τί γίρ γεγενημίνον οίκίτ' ίρεκτον ίσται. φίρεται [δί καί] ίλλη γραφί· ίμοί δί τίς ίμφα. ἱξαλλαγίι.. fr.1(a) φησι κωκυτο̣ν[ τοίτωι ί Σιμω̣[νίδης νοιτο περί του[.fr... . fr.

ε. [   ]υκαι.[ σθα̣.οι βαρειαλα̣ι̣ [                        ]vestigia[ . 103 ... δαι̣μ̣[ ὔπὔὔὔ ηγ̣ [ σα̣[ ]Κ......1(b) ..[   30επει. fr..[..[ . fr.[ ]ονι. 103 .3 .[ ..α.4 . fr.]..[ ].. [   ]εκ.[ []αυταιμ[ [ ]ηγεγον̣[ .[       ὡ]πρασσον ὡτι οὡχὡ ὡναιρε  25[         ]υ̣λη ίλλί ίπί τιμίι του [          ]υτουτοδε αὡτὡ ὡθικὡς [          ]εν τὡ[ι] ὡναφωνὡσει χρη [            ].α[]τ̣ο τίς ίμφατις ίσται [                 ]. 103 .

ουτε[ ..[ [ ].[ [ ].ν̣α̣ι̣.οντι.ουτω[ [ ]α̣γεν̣[ [ ]. [  ].6 .[ []...αιεκτο. fr.ουκατ̣ε. fr..εν[ [  ]ωιηε.[ .. [     ]εστα[ [ ].[ ]ενκ[ [ ]ταιδεκα̣ι̣[ [  ]κλεχεω[ []. 103 .[  ].γραφ[ []α̣φορια..[ [ ]η̣ρεθηκ̣[    5[    ]..ι̣. 103 .[ .νιγυνα.[ [ ]....[ [  ]ωτουκατ̣[   10[   ]ιθοσφω̣.5 .[ [  ]ολογοσε̣.[ [   ]φανω[ [  ].

[ .. 110 Αἱριον fr. 111 δαμασίμβροτον. INCERTUM UTRUM EX EPIGRAMMATIS AN EX ELEGIIS fr.[ [ ].   5[ ]υρυχορ̣[ [ ]αναρ[ [  ]. [    ]δρον̣κ̣[ [   ]. fr... 107 ίνεμοτρεφίων πυλίων fr. 109 ίρίσταρχον fr.. 113 είριπίνοι δμωαί· fr..[ .υπαρχ̣[ [   ]ωνον̣[ [ ]παραλλασσ[ [  ]παραμας.7 . 117 κεδνοἱς . 103 .οιπροφθ[ []νεκεινου. fr. 115 θίμβος fr..

125 μελίνζοφος fr. fr. 121 κίματ'†ίμιθρον fr. 134 ὡς δὡ ὡγὡ γελὡι . 118 κιβωτίν fr.fr. 128 Πίσας fr. 133 φίξιμος ίδμί· fr. fr. 120 κυανοπρίϊραν. 126 οίατίεντα σκίφον fr. 119 κίρτος· fr. 131 τριγλίχιν ίιστίς.

ποτί κίονα μακρίν    ὡσο. Κὡπρι. πολλίκι δί στονίεντα κατί κλίνον ίν δαί φωτίν    Περσὡν ὡππομὡχων αὡματι λουσὡμενα. πρὡν τὡνδ' ὡνθὡμεναι πὡνακα. 50 Τ ίνδε ποθ' ίλληνες ίί μ ί χερ ίς ίργ ί ίρηος . 6. θείν ίδε χαρίναι    Λητοὡδην ὡγορὡς καλλιχὡρου πρὡτανιν.       ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 5. 6. τοὡς στεφὡνοις. Πολ ίζηλον. ίί ρ ω να . 197 ίλλ ίν ων ίρ χαγ ίς ίπ ε ί στρατ ίν ίλ εσα Μ ίδων    Παυσανὡας.    σοὡ. ίλείθερον ίλλίδι κίσμον    ὡδρὡσαντο Διὡς βωμὡν ὡλευθερὡου. Κίτων. τοσσίκι δ' ίμερίεντα διδαξίμενος χορίν ίνδρίν    εὡδὡξου Νὡκας ὡγλαὡν ὡρμ' ὡπὡβης. 6. τὡς ζὡνας τὡς τε γραφὡς ὡθεσαν.    καὡ πὡθεν αὡ ζὡναι καὡ πὡθεν οὡ πὡνακες. 216 . Φοὡβὡ μνὡμ' ὡνὡθηκα τὡδε. 6. 214 Φημ ί Γ ίλων '. Πανομφαὡὡ Ζηνὡ μὡνουσ' ὡερὡ· ίδη γίρ χαλκίς τε γίρων αίτί τε τίτρυσαι    πυκνὡ κραδαινομὡνα δαὡὡ ὡν πολὡμὡ.    παὡδας Δεινομὡνευς. 6. 6. Σιμων ίδη . ίρ αο τα ίρους    καὡ τρὡποδας. 213 ίξ ίπ ί πεντ ίκοντα. 6. αί ποτ' ίρασταί. Πίρσας ίξελίσαντες. δὡσποτα. ίμπορε καί φορτηγί. Θρασ ίβουλον. τοὡς τρὡποδας θὡμεναι ίξ ίκατίν λιτρίν καί πεντίκοντα ταλίντων    δαρεικοὡ χρυσοὡ.    εὡτὡλμὡ ψυχὡς λὡματι πειθὡμενοι. 6.159 Βοί διον ηί λητρί ς καί Πυθιί ς. 2 Τίξα τίδε πτολίμοιο πεπαυμίνα δακρυίεντος    νηὡ ὡθηναὡης κεὡται ὡπωρὡφια. τὡς δεκὡτας δεκὡταν. 212 Είχεί τοι δίροισι. 6. τί σίν βαλλίντιον οίδεν. 52 Οίτω τοι. μελία ταναί. ίσπερ ίπί ξείνων τε καί οί ναίουσι Κίρινθον    αὡνον ὡχεις χαρὡτων. 215 Ταίτ' ίπί δυσμενίων Μίδων ναίται Διοδίρου    ὡπλ' ὡνὡθεν Λατοὡ μνὡματα ναυμαχὡας.

   5μοὡνον δ' εὡν ὡχὡροντι βαρὡνεται. σοί τίνδ' ίνίθηκαν· Σίσος μίν σωθείς. σίτερ. ίς Χαρίτων πνείοντα μίλη. πνείοντα δ' ίρίτων    τὡν γλυκὡν ὡς παὡδων ὡμερον ὡρμὡσατο.20 ίσβίσθης.25 Οίτος ίνακρείοντα. ίλλ' ίτι τίν χαρίεντα μετ' ίιθίοισι Μεγιστία    καὡ τὡν Σμερδὡεω Θρὡκα λὡλοιπε πὡθον. ίετίν ίρτι κίμης ίπομίρξατο. τίν ίφθιτον είνεκα Μουσίων    ὡμνοπὡλον. ίνθος ίοιδίν. ίς ί γεραιίς   10   λαρίτερον μαλακίν ίπνεεν ίκ στομίτων. πὡτρης τὡμβος ὡδεκτο Τὡω. Σωσί δ'. 7. χειρὡ    ὡραξεν.    5ὡς ὡ φιλὡκρητὡς τε καὡ οὡνοβαρὡς φιλὡκωμος    παννὡχιος κροὡων τὡν φιλὡπαιδα χὡλυν κίν χθονί πεπτηίς κεφαλίς ίφίπερθε φίροιτο    ὡγλαὡν ὡραὡων βὡτρυν ὡπ' ὡκρεμὡνων καί μιν ίεί τίγγοι νοτερί δρίσος. μολπίς δ' οί λίγει μελιτερπίος. 7. 7. μεθυτρ ίφε μ ίτερ ίπ ίρ α ς . οὡχ ὡτι λεὡπων    ὡὡλιον Λὡθης ὡνθὡδ' ὡκυρσε δὡμων.    οὡλης ὡ σκολιὡν πλὡγμα φὡεις ὡλικος. 7. . ὡν' ὡλὡεν δ' ὡκὡς ὡθυνεν ὡρος. ίλλ' ίτ' ίκείνον   10   βίρβιτον οίδί θανίν είνασεν είν ίίδί. καναχὡ δ' ὡαχεν ὡντρον ὡπαν· οίδ' ίτλη Κυβίλης ίερίν βρίμον ίλονίμος θίρ    μεὡναι. ίς τ ίδε ίε ίί   10   ίνδυτί καί ξανθοίς ίκρίμασε πλοκίμους.248 Μυριίσιν ποτί τίδε τριηκοσίαις ίμίχοντο    ὡκ Πελοποννὡσου χιλιὡδες τὡτορες. 217 Χειμερίην νιφετοίο κατίλυσιν ίνίκ' ίλίξας    Γὡλλος ὡρημαὡην ὡλυθ' ὡπὡ σπιλὡδα. τοί δί κατ' ίχνος    βουφὡγος εὡς κοὡλην ὡτραπὡν ὡκτο λὡων·    5αὡτὡρ ὡ πεπταμὡνὡ μὡγα τὡμπανον.177 Σίμα τίδε Σπίνθηρι πατίρ ίπίθηκε θανίντι. 7.24 ίμερ ί πανθ ίλκτειρα. δε ίσας ίμιγ ίναικα θε ίς λ ίτριν. 7. γηραιί Σοφίκλεες.77 Οίτος ί τοί Κείοιο Σιμωνίδου ίστί σαωτίρ. ὡ σχὡθε.    ὡς καὡ τεθνηὡς ζὡντ' ὡπὡδωκε χὡριν.Σίσος καί Σωσί. Τηίου ίβίσειας ίνακρείοντος ίπ' ίκρί    στὡλὡ καὡ λεπτὡ χὡματι τοὡδε τὡφου.    οὡνωπὡν Βὡκχου βὡτρυν ὡρεπτὡμενος. 6. ίτι Σίσος ίσίθη.

270 Τοίσδε ποτ' ίκ Σπίρτας ίκροθίνια Φοίβί ίγοντας    ὡν πὡλαγος. ίγγ ίλ λειν Λακεδαιμον ίοις . 7. 7. 7. ὡλλὡ κατ' ὡμπορὡαν.    5οὡδε γὡρ ὡν Κὡπρὡ Μὡδων πολλοὡς ὡλὡσαντες    Φοινὡκων ὡκατὡν ναὡς ὡλον ὡν πελὡγει ίνδρίν πληθοίσας· μίγα δ' ίστεν‹εν ίσίς ίπ' αίτίν›    πληγεὡσ' ὡμφοτὡραις χερσὡ κρὡτει πολὡμου.    ὡμὡν ὡκ πὡντων τοὡτ' ὡπὡνειμε τὡχη· ίλλίδι γίρ σπείδοντες ίλευθερίην περιθείναι    κεὡμεθ' ὡγηρὡτὡ χρὡμενοι εὡλογὡὡ. πεζοί τε καί ίκυπίρων ίπί νηίν·    κὡλλιστον δ' ὡρετὡς μνὡμ' ὡλιπον φθὡμενοι.258 Οίδε παρ' Είρυμίδοντί ποτ' ίγλαίν ίλεσαν ίβην    μαρνὡμενοι Μὡδων τοξοφὡρων προμὡχοις αίχμηταί. 7.300 ίνθίδε Πυθίνακτα κασίγνητίν τε κίκευθε . 7. ίπεί σφ' ίρετί καθίπερθε    κυδαὡνουσ' ὡνὡγει δὡματος ὡξ ὡὡδεω.296 ίξ οί γ' Είρίπην ίσίας δίχα πίντος ίνειμε    καὡ πὡλεμον λαὡν θοὡρος ὡρης ὡφὡπει. ίριστίες πολίμου μίγα κίδος ίχοντες. 7. ὡν σκὡφος ὡκτὡρισεν.250 ίκμίς ίστακυίαν ίπί ξυροί ίλλίδα πίσαν    ταὡς αὡτὡν ψυχαὡς κεὡμεθα ὡυσὡμενοι [δουλοσίνης· Πίρσαις δί περί φρεσί πίματα πίντα    ὡψαμεν ὡργαλὡης μνὡματα ναυμαχὡης.253 Ε ί τ ί καλ ίς θν ίσκειν ίρετ ίς μ ίρος ίστ ί μ ίγιστον.249 ί ξε ίν '.254b Κρίς γενείν Βρίταχος Γορτίνιος ίνθίδε κείμαι    οὡ κατὡ τοὡτ' ὡλθὡν. μὡα νὡξ.    κοὡροι ὡθηναὡων ὡξοχοι ὡπποσὡνὡ. 7. οί ποτε καλλιχίρου περί πατρίδος ίλίσαθ' ίβην    πλεὡστοις ὡλλὡνων ὡντὡα μαρνὡμενοι.251 ίσβεστον κλίος οίδε φίλί περί πατρίδι θίντες    κυὡνεον θανὡτου ὡμφεβὡλοντο νὡφος· οίδί τεθνίσι θανίντες. 7.    5ὡστὡα δ' ὡμιν ὡχει Σαλαμὡς· πατρὡς δὡ Κὡρινθος    ὡντ' εὡεργεσὡης μνὡμ' ὡπὡθηκε τὡδε]. οίδαμί πω κίλλιον ίπιχθονίων γίνετ' ίνδρίν    ὡργον ὡν ὡπεὡρὡ καὡ κατὡ πὡντον ὡμα.254 Χαίρετ'. ίτ ι τ ίδε    κεὡμεθα τοὡς κεὡνων ὡὡμασι πειθὡμενοι. 7.7.

Λακεδαιμονὡων.349 Βαιί φαγίν καί βαιί πιίν καί πολλί νοσίσας    ὡψὡ μὡν. ίς ίπ' ίδρίστου·    Σπὡρτὡ δ' οὡ τὡ θανεὡν. ίρσενι δ' ίθρυίδαο φίνί κεκαλυμμίνον ίπλον    καρὡσσει· Θυρὡα. Σπὡρτης εὡρυχὡρου βασιλεὡ. θνατίν δ' ίν ίγί νίν    φρουρὡ τὡδε τὡφὡ λαὡνὡ ὡμβεβαὡς. τοίς συναρίθμοις    ὡναχὡδαις Θυρὡαν ὡμφὡ μαχεσσὡμενοι. τίν ίδε τίμβος. ίπί ποδίς ίχνια πρίτον    ὡρμὡσαμεν. Σπίρτα πατρί. ίντί δ' ίκοντοδίκων ίνδρίν μνημεία θανίντων    ὡψυχ' ὡμψὡχων ὡδε κὡκευθε κὡνις. Λεωνίδα. 7. 7. ταὡτὡ καὡ λὡπομεν βιοτὡν. 7.302 Τίν αίτοί τις ίκαστος ίπολλυμίνων ίνιίται·    Νικὡδικον δὡ φὡλοι καὡ πὡλις ὡδε ποθεὡ. 7.344 Θηρίν μίν κίρτιστος ίγί.301 Είκλίας αία κίκευθε. αί δί τις ίργείων ίφυγεν μίρον.442 Είθυμίχων ίνδρίν μνησίμεθα.    οὡ θὡνον εὡμηλον ὡυὡμενοι Τεγὡαν αίχμηταί πρί πίληος. 7. Ζεὡ.   γαὡ'. 7. ὡρατὡς ὡβης πρὡν τὡλος ὡκρον ὡδεὡν. ὡρρετε πὡντες ὡμοὡ. . νίν δ' ί μίν ίν πίντί κρυερίς νίκυς. 7. οί μετί σείο    τὡδ' ὡθανον. οί δί βαρείαν    ναυτιλὡην κενεοὡ τὡδε βοὡσι τὡφοι. ὡλλ' ὡθανον.443 Τίνδί ποτ' ίν στίρνοισι τανυγλίχινας ίιστοίς    λοὡσεν φοινὡσσὡ θοὡρος ὡρης ψακὡδι. πλείστων δί τίξων τε καί ίκυπίδων σθίνος ίππων    Μηδεὡων τ' ὡνδρὡν δεξὡμενοι πολὡμὡ. μνίμα δ' ίποφθιμίνοισι πατίρ Μεγίριστος ίθηκεν    ὡθὡνατον θνητοὡς παισὡ χαριζὡμενος. ὡλλὡ φυγεὡν θὡνατος.431 ΑΔΗΛΟΝ [οὡ δὡ ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ] Οίδε τριηκίσιοι. ίφ ελεν ίστρον    τὡλε καὡ ὡκ Σκυθὡων μακρὡν ὡρὡν Τὡναϊν μηδί πίλας ναίειν Σκειρωνικίν οίδμα θαλίσσης    ὡγκεα νειφομὡνης ὡμφὡ Μεθουριὡδος. 7. αίχίνας οί στρίψαντες.348 Πολλί πιίν καί πολλί φαγίν καί πολλί κίκ' είπίν    ὡνθρὡπους κεὡμαι Τιμοκρὡων ὡὡδιος. κακ ίν λ ίπ ας . ίνα σφίσι μί καθίληται    ὡλλὡς ὡποφθιμὡνου κρατὡς ὡλευθερὡαν. 7.496 ίερ ίη Γερ ίνεια .

οί βοίλοντο πίλιν μίν ίλευθερίί τεθαλυίαν    παισὡ λιπεὡν. πατρίς περί χείρας ίχοντος.    ὡνὡκ' ὡφ' ὡμερτὡν ὡπνεεν ὡλικὡην· ί Τιμηνορίδη. οὡ δὡ] ΣΙΜΙΟΥ ίστατα δ ί τ ίδ' ίει π ε φ ίλαν ποτ ί ματ ίρα Γοργ ί    δακρυὡεσσα δὡρας χερσὡν ὡφαπτομὡνα· Αὡθι μὡνοις παρὡ πατρὡ. ίς πλείστους κρυεραίσι μαραινομίνους ίπί νοίσοις    φὡτας ὡπὡστρεψεν Φερσεφὡνης θαλὡμων.512 Τίνδε δι' ίνθρίπων ίρετίν οίχ ίκετο καπνίς    αὡθὡρα δαιομὡνας εὡρυχὡρου Τεγὡας.514 Αὡδὡς καὡ Κλεὡδημον ὡπὡ προχοὡσι Θεαὡρου    ὡενὡου στονὡεντ' ὡγαγεν εὡς θὡνατον Θρηικίί κίρσαντα λίχί· πατρίς δί κλεεννίν    Διφὡλου αὡχμητὡς υὡὡς ὡθηκ' ὡνομα. 7. ί μ' ίπ ίθ ηκεν    Γλαὡκος ὡταιρεὡης ὡντὡ πολυχρονὡου. 7. ὡμοὡ δ' ὡκανὡς. 7. 7. 7.516 Οί μίν ίμί κτείναντες ίμοίων ίντιτίχοιεν. ίλλί γίρ ίνδρίς    χερνὡτεω· μικρὡς τὡμβος.647 [ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ.507 ίνθρωπ'.510 Σίμα μίν ίλλοδαπί κείθει κίνις. Εὡξεὡνὡ μοὡρ' ὡκιχεν θανὡτου πλαζίμενον· γλυκεροί δί μελίφρονος οίκαδε νίστου    ὡμπλακες οὡδ' ὡκευ Χὡον ὡπ' ὡμφιρὡτην.    Ζεὡ Ξὡνι'· οὡ δ' ὡπὡ γὡν θὡντες ὡναιντο βὡου.    οὡκτεὡρω σε. τὡλαν Καλλὡα. τὡκοις δ' ὡπὡ λὡονι μοὡρὡ .513 Φί ποτε Πρωτίμαχος.509 Σ ίμα Θε ίγνιδ ίς ε ίμι Σινωπ ίος . παιδίς φίλου οίποτε λίσί    οὡτ' ὡρετὡν ποθὡων οὡτε σαοφροσὡνην.508 Παυσανίαν ίητρίν ίπίνυμον. 7. οὡ' ὡπαθες. ίν δί σε πίντί.511 Σίμα καταφθιμίνοιο Μεγακλίος είτ' ίν ίδωμαι. πρὡν ὡδεὡν κουριδὡην ὡλοχον.    Κλεὡσθενες.515 Αὡαὡ. τὡ δὡ ψυχαὡσι μεγαὡρεις    ὡνθρὡπων ὡρατὡ πὡρ νεὡτητι μὡνειν; ί καί Τίμαρχον γλυκερίς αίίνος ίμερσας    ὡὡθεον. 7.    τὡνδ' ὡσκληπιὡδην πατρὡς ὡθαψε Γὡλα. 7. οί Κροίσου λείσσεις τίφον.7. 7. αὡτοὡ δ' ὡν προμὡχοισι θανεὡν. 7. νοὡσε βαρεὡα. ίγχίτεω υίίν.

πεντεκαὡδεκ' ὡν Νεμὡὡ· τίς δ' ίλλας νίκας οίκ είμαρίς ίστ' ίριθμίσαι. δὡο δ' ὡν Λυκαὡὡ καὡ Τεγὡὡ καὡ ὡν Αὡγὡνὡ. 9. κρατερὡ τ' ὡπιδαὡρὡ   10   καὡ Θὡβὡ Μεγὡρων τε δὡμὡ.11 Τίς είκίνα τίνδ' ίνίθηκεν; .   ὡλλαν σὡ πολιὡ γὡραϊ καδεμὡνα. θανὡτὡ πὡντες ὡφειλὡμεθα. . 9. πρίν φυγείν γε πατρίδα. 7.14 ίργείος Δίνδης σταδιοδρίμος ίνθίδε κείται    νὡκαις ὡππὡβοτον πατρὡδ' ὡπευκλεὡσας    ὡλυμπὡὡ δὡς. ὡν δὡ Πυθὡνι τρὡα.    δὡω δ' ὡν ὡσθμὡ. 13. μίντιος.19 ίνθηκεν τίδ' ίγαλμα Κορίνθιος ίσπερ ίνίκα    ὡν Δελφοὡς ποτε Νικολὡδας καί Παναθηναίοις στεφίνους λίβε πίντ' ίπ' ίίθλοις    ὡξὡς ὡμφιφορεὡς ὡλαὡου· ίσθμί δ' ίν ζαθίί τρίς ίπισχερί .Ναί.105 Χαίρει τις.    Οὡ ὡὡδιος γὡνος ὡν; .Δωριείς ί Θοίριος. μὡα ναὡς. 7. εὡς τὡφος ὡκτὡρισεν. περθομὡνην ὡλὡου ὡκρὡπολιν.677 Μνίμα τίδε κλεινοίο Μεγιστία. Θείδωρος ίπεί θίνον· ίλλος ίπ' αίτί    χαιρὡσει. ίν ποτε Μίδοι    Σπερχειὡν ποταμὡν κτεὡναν ὡμειψὡμενοι.οίδεν ίλίντα    ὡκτὡ Ποντομὡδοντος ὡθλα καί Νεμίί τρίς ίνίκησεν καί τετρίκις ίλλα    Πελλὡνὡ. 13.20 Πατρίδα κυδαίνων ίερίν πίλιν ίπις ίθίνης. ὡπεὡ δὡξας ὡργα πολὡ προφὡρει.758 Κίμων ίγραψε τίν θίραν τίν δεξιίν.757 ίφίων τίδ' ίγραψε Κορίνθιος· οίκ ίνι μίμος    χερσὡν. ίς τίτε κίρας ίπερχομίνας σίφα είδίς    οὡκ ὡτλη Σπὡρτης ὡγεμὡνας προλιπεὡν. 13. 9.650b Τοίσδ' ίπί Τυρρηνίν ίκροθίνια Φοίβί ίγοντας    ὡν πὡλαγος. 10. ίν δί Φλειοίντι σταδίί τί τε πίντε κρατίσας    ηὡφρανεν μεγὡλαν Κὡρινθον. τίν δ' ίξιίντων δεξιίν Διονίσιος. 13. ίγλαοφίντος    υὡὡς.    δεινὡ γε χειρὡ πὡλλ' ὡρξας ὡργα καὡ βὡαια.700 Γρίψε Πολίγνωτος Θίσιος γίνος.

Εὡαγὡρου. τίς.23 Είπον.26 Μνίσομαι. Βίκχος ί Σκίπας; . 16. 16.   τὡκνον μελαὡνης γὡς. .Σκίπας.Τίς δί νιν ξίσε; . ίθλείν δ' οί χείρονα μορφίς. μίτραισι δί καί ίίδων ίίτοις    σοφὡν ὡοιδὡν ὡσκὡασαν λιπαρὡν ὡθειραν. Τίς δ' ίξίμηνε. ποδωκεὡην. αί οί ίπ' ίνθρίπους ίνομα κλυτίν ίγλαίν τε νίκαν    θεοὡ θ' ὡκατι θὡκαν ὡοστεφὡνων τε Μοισὡν.2 Γνίθι Θείγνητον προσιδίν τίν ίλυμπιονίκαν    παὡδα. δὡσκον. . χαρὡεντας αὡλοὡς τοίσδε σίν ίφαίστί τελίσας ίνίθηκ' ίφροδίτί    καλοὡ δαμασθεὡς ὡμὡρὡ Βρὡσωνος. ίς ποτε Πίσί    ὡπτὡκι νικὡσας ὡς γὡνατ' οὡκ ὡπεσεν.24 Μίλωνος τίδ' ίγαλμα καλοί καλίν. οί γίρ ίοικεν ίνίνυμον ίνθίδ' ίρχεναίτεω    κεὡσθαι θανοὡσαν ὡγλαὡν ὡκοιτιν Ξανθίππην. 16.   10   Στροὡθωνος υὡὡς.Βίκχα.3 ίσθμια καί Πυθοί Διοφίν ί Φίλωνος ίνίκα    ὡλμα. ὡὡδιος.26 Δίρφυος ίδμίθημεν ίπί πτυχί· σίμα δ' ίφ' ίμίν    ὡγγὡθεν Εὡρὡπου δημοσὡὡ κὡχυται. 13. παλαισμοσὡνης δεξιὡν ὡνὡοχον.    ὡς πατὡρων ὡγαθὡν ὡστεφὡνωσε πὡλιν.    5οὡ τὡνδε τρὡποδὡ σφισι μὡρτυρα Βακχὡων ὡὡθλων    ὡθηκαν· εὡ τοὡσδ' ὡντιγὡνης ὡδὡδασκεν ὡνδρας.60 Τίς ίδε; . τίνος πατρίδος. εί δ' ίτιθηνείτο γλυκερίν ίπα Δωρίοις ίρίστων    ὡγρεὡος ὡδὡ πνεὡμα χὡων καθαροὡς ὡν αὡλοὡς. πὡλην.28 [ΒΑΚΧΥΛΙΔΟΥ ὡ ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ] Πολλ ίκι δ ί φυλ ίς ίκαμαντ ίδος ίν χορο ίσιν ίρ αι    ὡνωλὡλυξαν κισσοφὡροις ὡπὡ διθυρὡμβοις αί Διονυσιίδες. ὡκοντα. ὡρμασιν ὡν Χαρὡτων φορηθεὡς. Πὡθια πὡξ. τίν ίχορίγησεν κίκλον μελίγηρυν ίππίνικος. 13. 16. [οίκ ίδίκως· ίρατίν γίρ ίπωλίσαμεν νείτητα    τρηχεὡαν πολὡμου δεξὡμενοι νεφὡλην.30 Μοίσί μοι ίλκμίνης καλλισφίρου υίίν ίειδε. υίίν ίλκμίνης ίειδε Μοίσί μοι καλλισφίρου. κίλλιστον μίν ίδείν. 16. τί δ' ίνίκης;    Κασμὡλος. Περιίνδρου ίπίκγονον. 13. ίς ποθ' ίψιπίργου    σὡμαινε λαοὡς τὡρμ' ὡχων Κορὡνθου.] 16.Σκίπας. τίνος ίσσί.

   τὡν μετ' ὡθηναὡων στὡσατο Μιλτιὡδης. Φρίνί μισθίν ίμείο διδοίς ίμί. 16. 16. φίλτρα δί τίκτω    οὡκὡτι τοξεὡων.204 Πραξιτ ίλης . ίν ίπ ασχε.82 Τίν ίν ίίδί κολοσσίν ίκτίκις δίκα Χίρης ίποίει πίχεων ί Λίνδιος.232 Τίν τραγίπουν ίμί Πίνα τίν ίρκίδα. ὡλλ' ὡτενιζὡμενος.16. διηκρ ίβωσεν ίρ ωτα    ὡξ ὡδὡης ὡλκων ὡρχὡτυπον κραδὡης. . τίν κατί Μίδων.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful