14 உலகங்கள�ல் வசிப்பவர்கள் யார் ெத��மா ??

இைறவன் ஏ� உலகங்கைள உ�வாக்கி
இ�க்கிறாராம்.
1) சத்தியேலாகத்தில் - ப�ரம்மன்,
2) தேபாேலாகத்தில் - ேதவைதகள்,
3) ஜேனாேலாகத்தில் - ப�த்�க்கள்,
4) ெசார்க்கத்தில் - இந்திரன் �தலான ேதவர்கள்,
5) மஹர்ேலாகத்தில் - �ன�வர்கள்,
6) �னர்ேலாகத்தில் - கிரகங்கள், நட்சத்திர
ேதவைதகள்,
7) �ேலாகத்தில் - மன�தர்கள், வ�லங்�கள்
வசிக்கின்றனர்.
இைவெயல்லாம் �மிக்� ேமலி�ப்பைவ.
பாதாளத்தி�ம் இேத ேபால ஏ� ேலாகங்கள்
உண்�. இதனால் தான் அ�ரர்கள் ஈேர� 14
ேலாகங்கைள�ம் அடக்கியாண்டதாக
�ராணங்கள�ல் ெசால்லப்ப�ம்.
1&2) கீ �ள்ள அதல, வ�தல ேலாகங்கள�ல்
அரக்கர்கள்,

4) தலாதல ேலாகத்தில் மாயாவ�கள். . 6) பாதாள ேலாகத்தில் வா�கி �தலான பாம்�கள்.3) �தல ேலாகத்தில் அரக்கர் �லத்தில் ப�றந்தா�ம் உலகளந்த நாயகனால் ஆட்ெகாள்ளப்பட்ட மகாபலி. 5) மகாதல ேலாகத்தில் �கழ்ெபற்ற அ�ரர்கள். 7) ரஸாதல ேலாகத்தில் அ�ர ஆசான்கள் வசிப்பதாக நம்ப�க்ைக.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful