กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์

ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2 / 2549
รายวิชา  พื ้นฐาน  เพิ่มเติม
รหัสวิชา ค 31101
ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 7
เวลาเรี ยน 3 ชัว่ โมง / สัปดาห์
60 ชัว่ โมง / ภาคเรี ยน
120 ชัว่ โมง / ปี
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึ กทักษะ / กระบวนการในสาระต่อไปนี ้
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. การหา ห.ร.ม. ของจานวนนับ การ ค.ร.น. ของจานวนนับ การแก้ ปัญหาโดยใช้
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
จานวนเต็ม จานวนเต็มบวก จานวนเต็มลบ และศูนย์ การเปรี ยบเทียบจานวนเต็ม การบวก ลบ คูณ
และหารจานวนเต็ม สมบัติของจานวนเต็มและการนาไปใช้
เลขยกกาลัง ความหมายของเลขยกกาลัง การเขียนแสดงจานวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ การคูณ
และหารเลขยกกาลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี ้กาลังเป็ นจานวนเต็ม
พืน้ ฐานทางเรขาคณิต การสร้ างรูปเรขาคณิตโดยใช้ วงเวียนและสันตรง การสร้ างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย
โดยใช้ การสร้ างพื ้นฐาน การสารวจสมบัตทิ างเรขาคณิต
เศษส่ วนและทศนิยม การเขียนเศษส่วนด้ วยทศนิยมและเขียนทศนิยมซ ้าเป็ นเศษส่วน การเปรี ยบเทียบ
เศษส่วนและทศนิยม การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและทศนิยม โจทย์ปัญหาหรื อสถานการณ์เกี่ ยวกับ
เศษส่วนและทศนิยม
การประมาณค่ า การประมาณค่าในสถานการณ์ตา่ ง ๆ การแก้ โจทย์ปัญหาโดยใช้ การประมาณค่า
คู่อันดับและกราฟ คูอ่ นั ดับ กราฟ การนาไปใช้
สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว แบบรูปและความสัมพันธ์ คาตอบของสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว การแก้
สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียวโดยใช้ สมบัตขิ องการเท่ากัน โจทย์สมการเกี่ยวกับสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว
ความสัมพันธ์ ระหว่ างรู ปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิตทิ ี่เกิดจากการคลี่
รูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพสองมิตทิ ี่ได้ จากการมองทางด้ านหน้ า (front view) ด้ านข้ าง (side view) ของ
รูปเรขาคณิตสามมิติ การวาดหรื อประดิษฐ์ รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ ้นจากลูกบาศก์
โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้ างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ ตวั ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า
โดยการปฏิบตั จิ ริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้
ปั ญหา การให้ เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด
ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ ในการเรี ยนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างสร้ างสรรค์ รวมทังเห็
้ น
คุณค่าและมีเจตคติที่ดีตอ่ คณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ

รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง การวัดและประเมินผล ใช้ วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็ นจริงให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหา และทักษะที่ต้องการวัด .

คูณและหารของเลขยกกาลังที่มีฐานเดียวกัน .ม. ของจานวนนับ .น.น.ร.ร. เปรี ยบเทียบจานวนเต็มได้ 5. แก้ ปัญหาได้ 3.ร. และ ค.การคูณและหารเลขยกกาลังที่มีฐานเดียวกัน และเลขชี ้กาลังเป็ นจานวนเต็ม ผลการเรี ยนรู้ ท่ คี าดหวังรายภาค / รายปี 1.การแก้ ปัญหาโดยใช้ ห. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้ 5.การเปรี ยบเทียบจานวนเต็ม . ของจานวนนับ . เศษส่วนและทศนิยม . จานวนเต็ม . ใช้ เลขยกกาลังในการเขียนแสดงจานวนในรูป . และ ค.ม. ห. เขียนเลขยกกาลังที่มีเลขชี ้กาลังเป็ นจานวน .สมบัตขิ องจานวนเต็มและการนาไปใช้ 3.การสร้ างรูปเรขาคณิตโดยใช้ วงเวียนและ เต็มแทนจานวนที่กาหนดให้ ได้ สันตรง 9.ร.ร. .การบวก ลบ คูณ และหารจานวนเต็ม .น.น. และ ค. และ ค.การหา ห. หา ห. เลขยกกาลัง .ม. ระบุหรื อยกตัวอย่างจานวนเต็มบวก จานวน เต็มลบ และศูนย์ได้ 4.จานวนเต็มบวก จานวนเต็มลบ และศูนย์ .การหาร ค. พืน้ ฐานทางเรขาคณิต 8.ม.ม.ร. ใช้ ความรู้เกี่ยวกับ ห. นาความรู้และสมบัตเิ กี่ยวกับจานวนเต็ม ไปใช้ ได้ 7.ร.การสารวจสมบัตทิ างเรขาคณิต และเลขชี ้กาลังเป็ นจานวนเต็มได้ 11.ร.ความหมายของเลขยกกาลัง . ของจานวนนับที่ กาหนดให้ ได้ 2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ ที่ได้ 4. 2.น.กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2 / 2549 รายวิชา  พื ้นฐาน  เพิ่มเติม รหัสวิชา ค 31101 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 7 เวลาเรี ยน 3 ชัว่ โมง / สัปดาห์ 60 ชัว่ โมง / ภาคเรี ยน 120 ชัว่ โมง / ปี ตารางวิเคราะห์ สาระการเรี ยนรู้ รายภาค / รายปี และผลการเรี ยนรู้ ท่ คี าดหวังรายภาค / รายปี สาระการเรี ยนรู้ รายภาค / รายปี 1. บวก ลบ คูณ หาร จานวนเต็มได้ อธิบาย ผลที่เกิดขึ ้นจากการบวก ลบ คูณ และหาร จานวนเต็ม พร้ อมทังบอกความสั ้ มพันธ์ของ การดาเนินการได้ 6.ร.การสร้ างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายโดยใช้ การสร้ าง ของสัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ ได้ พื ้นฐาน 10.ร.การเขียนแสดงจานวนในรูปสัญกรณ์ทาง วิทยาศาสตร์ .

โจทย์ปัญหาหรื อสถานการณ์เกี่ยวกับเศษส่วน และทศนิยม 6.การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและทศนิยม .โจทย์สมการเกี่ยวกับสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว 9. ใช้ การประมาณค่าในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม .กราฟ .การสร้ างเส้ นตังฉากจากจุ ้ ดภายนอกมายัง เส้ นตรงที่กาหนดให้ .การเขียนเศษส่วนด้ วยทศนิยมและเขียน ทศนิยมซ ้าเป็ นเศษส่วน . ความสัมพันธ์ ระหว่ างรู ปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ .การสร้ างส่วนของเส้ นตรงให้ ยาวเท่ากับ ความยาวของส่วนของเส้ นตรงที่กาหนดให้ .การประมาณค่าในสถานการณ์ตา่ ง ๆ .ภาพของรูปเรขาคณิตสองมิตทิ ี่เกิดจากการคลี่ รูปเรขาคณิตสามมิติ .การสร้ างมุมให้ มีขนาดเท่ากับมุมที่กาหนด ให้ .ภาพสองมิตทิ ี่ได้ จากการมองทางด้ านหน้ า ด้ านข้ าง หรื อด้ านบน ของรูปเรขาคณิต สามมิติ .การนาไปใช้ 8. นาการสร้ างพื ้นฐานไปสร้ างรูปเรขาคณิต อย่างง่ายได้ 14. บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและทศนิยมได้ อธิบายผลที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนและทศนิยม พร้ อมทัง้ บอกความสัมพันธ์ของการดาเนินการได้ 18.การสร้ างเส้ นตังฉากที ้ ่จดุ จุดหนึง่ บนเส้ นตรง ที่กาหนดให้ 13. คูอ่ นั ดับและกราฟ . สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว .การแก้ สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียวโดยใช้ สมบัติ ของการเท่ากัน .การเปรี ยบเทียบเศษส่วนและทศนิยม .แบบรูปและความสัมพันธ์ .สาระการเรี ยนรู้ รายภาค / รายปี .การวาดหรื อประดิษฐ์ รูปเรขาคณิตที่ประกอบ ขึ ้นจากลูกบาศก์ ผลการเรี ยนรู้ ท่ คี าดหวังรายภาค / รายปี 12. เปรี ยบเทียบเศษส่วนและทศนิยมได้ 17.การแบ่งครึ่งส่วนของเส้ นตรงที่กาหนดให้ . เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยม ซ ้าศูนย์ ในรูปเศษส่วนได้ 16. นาความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยมไปใช้ แก้ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความน่าจะเป็ นได้ 19.คูอ่ นั ดับ .การแบ่งครึ่งมุมที่กาหนดให้ . การประมาณค่า .การแก้ โจทย์ปัญหาโดยใช้ การประมาณค่า 7.คาตอบของสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียว . สืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เกี่ยวกับ สมบัตทิ างเรขาคณิต 15. สร้ างรูปเรขาคณิตและบอกขันตอนการสร้ ้ าง ต่อไปนี ้ได้ . ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ ที่ได้ 20.

แก้ สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียวอย่างง่ายโดย สมบัตขิ องการเท่ากันได้ เขียนสมการเชิงเส้ น ตัวแปรเดียวแทนสถานการณ์หรื อปั ญหา อย่างง่ายได้ 28. ระบุภาพสองมิตทิ ี่ได้ จากการมองด้ านหน้ า . อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิตจิ าก ภาพสองมิตทิ ี่กาหนดให้ ได้ 31. อ่านและแปลความหมายกราฟบนระนาบ พิกดั ฉากที่กาหนดให้ ได้ 24. วิเคราะห์แบบรูปที่กาหนดให้ และเขียนความ สัมพันธ์จากแบบรูปที่กาหนดให้ โดยใช้ ตวั แปร ได้ 26. วาดหรื อประดิษฐ์ รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ ้น จากลูกบาศก์ เมื่อกาหนดภาพสองมิตทิ ี่ได้ . หรื อด้ านบน ของรูปเรขาคณิต สามมิตทิ ี่กาหนดให้ ได้ 32. ระบุจานวนที่เป็ นคาตอบของสมการเชิงเส้ น ตัวแปรเดียวได้ 27. ด้ านข้ าง. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้ องของปริมาณ สองชุดที่กาหนดให้ 25. แก้ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้ นตัวแปร เดียวอย่างง่ายได้ 29. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ ที่ได้ จากการคานวณเมื่อเทียบกับ การประมาณค่า 23. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ ที่ได้ 30. บอกวิธีการประมาณค่าที่เหมาะสมในการ คานวณได้ 22.สาระการเรี ยนรู้ รายภาค / รายปี ผลการเรี ยนรู้ ท่ คี าดหวังรายภาค / รายปี 21.

มีความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์ในการทางาน .สาระการเรี ยนรู้ รายภาค / รายปี ผลการเรี ยนรู้ ท่ คี าดหวังรายภาค / รายปี จากการมองทางด้ านหน้ า (front view) ด้ านข้ าง (side view) หรื อด้ านบน (top view) 33. ใช้ ความรู้ ทักษะ กระบวนการทาง คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ ปัญหา สถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม 35. สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ้ างอิงความรู้ ข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริงหรื อการสร้ างแผนภาพ 36. ใช้ วิธีการที่หลากหลายแก้ ปัญหาได้ 34. นาความรู้และทักษะที่ได้ จากการเรี ยน คณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ในการเรี ยนรู้สิ่งต่างๆ และในการดารงชีวิต 39. ใช้ ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการสื่อสารสื่อความหมายและการนาเสนอ ได้ อย่างถูกต้ องชัดเจนและรัดกุม 37. เชื่อมโยงความรู้เนื ้อหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ กระบวนการทาง คณิตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ 38.

ร. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้ คะแนน 10 30 15 . เปรี ยบเทียบจานวนเต็มได้ 5. และ ค. แก้ ปัญหาได้ 3.กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2 / 2549 รายวิชา  พื ้นฐาน  เพิ่มเติม รหัสวิชา ค 31101 ชื่อรายวิชา คณิตศาสตร์ 7 เวลาเรี ยน 3 ชัว่ โมง / สัปดาห์ 60 ชัว่ โมง / ภาคเรี ยน 120 ชัว่ โมง / ปี หน่ วยการเรี ยนรู้ ชื่อหน่วยการเรี ยนรู้ 1.น. และ ค. เขียนเลขยกกาลังที่มีเลขชี ้กาลังเป็ นจานวน 13 เต็มแทนจานวนที่กาหนดให้ ได้ 9. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ ที่ได้ 8. ห. 2. เลขยกกาลัง ผลการเรี ยนรู้ ท่ คี าดหวังรายภาค / รายปี เวลา / ชัว่ โมง 1.ร. บวก ลบ คูณ หาร จานวนเต็มได้ อธิบาย ผลที่เกิดขึ ้นจากการบวก ลบ คูณ และหาร จานวนเต็ม พร้ อมทังบอกความสั ้ มพันธ์ของ การดาเนินการได้ 6.ร. จานวนเต็ม 3.น. นาความรู้และสมบัตเิ กี่ยวกับจานวนเต็ม ไปใช้ ได้ 7. ใช้ ความรู้เกี่ยวกับ ห. หา ห.ม. และ ค. คูณและหารของเลขยกกาลังที่มีฐานเดียวกัน และเลขชี ้กาลังเป็ นจานวนเต็มได้ 11.น.ม. ของจานวนนับที่ 6 กาหนดให้ ได้ 2.ร.ร. ระบุหรื อยกตัวอย่างจานวนเต็มบวก จานวน 26 เต็มลบ และศูนย์ได้ 4. ใช้ เลขยกกาลังในการเขียนแสดงจานวนในรูป ของสัญกรณ์ วิทยาศาสตร์ ได้ 10.ม.ร.

เปรี ยบเทียบเศษส่วนและทศนิยมได้ 17. ใช้ การประมาณค่าในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ 7 อย่างเหมาะสม คะแนน 15 25 10 .การแบ่งครึ่งมุมที่กาหนดให้ . นาความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยมไปใช้ แก้ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความน่าจะเป็ นได้ 19. เศษส่วนและ ทศนิยม 6. สร้ างรูปเรขาคณิตและบอกขันตอนการสร้ ้ าง 15 ต่อไปนี ้ได้ .ชื่อหน่วยการเรี ยนรู้ 4. นาการสร้ างพื ้นฐานไปสร้ างรูปเรขาคณิต อย่างง่ายได้ 14.การสร้ างเส้ นตังฉากที ้ ่จดุ จุดหนึง่ บนเส้ นตรง ที่กาหนดให้ 13.การสร้ างเส้ นตังฉากจากจุ ้ ดภายนอกมายัง เส้ นตรงที่กาหนดให้ . เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยม 20 ซ ้าศูนย์ ในรูปเศษส่วนได้ 16. การประมาณค่า ผลการเรี ยนรู้ ท่ คี าดหวังรายภาค / รายปี เวลา / ชัว่ โมง 12.การแบ่งครึ่งส่วนของเส้ นตรงที่กาหนดให้ . พื ้นฐานทาง เรขาคณิต 5. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ ที่ได้ 20. สืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เกี่ยวกับ สมบัตทิ างเรขาคณิต 15. บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและทศนิยมได้ อธิบายผลที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนและทศนิยม พร้ อมทัง้ บอกความสัมพันธ์ของการดาเนินการได้ 18.การสร้ างส่วนของเส้ นตรงให้ ยาวเท่ากับ ความยาวของส่วนของเส้ นตรงที่กาหนดให้ .การสร้ างมุมให้ มีขนาดเท่ากับมุมที่กาหนด ให้ .

เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้ องของปริมาณ สองชุดที่กาหนดให้ 8. แก้ สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียวอย่างง่ายโดย สมบัตขิ องการเท่ากันได้ เขียนสมการเชิงเส้ น ตัวแปรเดียวแทนสถานการณ์หรื อปั ญหา อย่างง่ายได้ 28. คูอ่ นั ดับและกราฟ 23. วาดหรื อประดิษฐ์ รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ ้น จากลูกบาศก์ เมื่อกาหนดภาพสองมิตทิ ี่ได้ ชื่อหน่วยการเรี ยนรู้ คะแนน 10 15 10 . ระบุจานวนที่เป็ นคาตอบของสมการเชิงเส้ น ตัวแปรเดียวได้ 27. สามมิติ ด้ านข้ าง. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ ที่ได้ 9.ผลการเรี ยนรู้ ท่ คี าดหวังรายภาค / รายปี เวลา / ชัว่ โมง 21. อ่านและแปลความหมายกราฟบนระนาบ 8 พิกดั ฉากที่กาหนดให้ ได้ 24. หรื อด้ านบน ของรูปเรขาคณิต สามมิตทิ ี่กาหนดให้ ได้ 32. บอกวิธีการประมาณค่าที่เหมาะสมในการ คานวณได้ 22. อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิตจิ าก 10 ระหว่างรูปเรขา ภาพสองมิตทิ ี่กาหนดให้ ได้ คณิตสองมิตแิ ละ 31. วิเคราะห์แบบรูปที่กาหนดให้ และเขียนความ 15 ตัวแปรเดียว สัมพันธ์จากแบบรูปที่กาหนดให้ โดยใช้ ตวั แปร ได้ 26. สมการเชิงเส้ น 25. แก้ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้ นตัวแปร เดียวอย่างง่ายได้ 29. ความสัมพันธ์ 30. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบ ที่ได้ จากการคานวณเมื่อเทียบกับ การประมาณค่า 7. ระบุภาพสองมิตทิ ี่ได้ จากการมองด้ านหน้ า .

ใช้ ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการสื่อสารสื่อความหมายและการนาเสนอ ได้ อย่างถูกต้ องชัดเจนและรัดกุม 37. นาความรู้และทักษะที่ได้ จากการเรี ยน คณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ในการเรี ยนรู้สิ่งต่างๆ และในการดารงชีวิต 39. มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ในการทางาน คะแนน 60 . ใช้ วิธีการที่หลากหลายแก้ ปัญหาได้ 34. เชื่อมโยงความรู้เนื ้อหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ กระบวนการทาง คณิตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ 38.ชื่อหน่วยการเรี ยนรู้ ผลการเรี ยนรู้ ท่ คี าดหวังรายภาค / รายปี เวลา / ชัว่ โมง จากการมองทางด้ านหน้ า (front view) ด้ านข้ าง (side view) หรื อด้ านบน (top view) 33. สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ้ างอิงความรู้ ข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริงหรื อการสร้ างแผนภาพ 36. ใช้ ความรู้ ทักษะ กระบวนการทาง คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ ปัญหา สถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม 35.

เริ่มเปิ ดสอนตังแต่ ้ ภาคการศึกษา  ต้ น  ปลายปี การศึกษา 2549 .5. 0 ) Letter Grade 12. 3. กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ 2. 1. ประเภทรายวิชา  รายปี ( Year Course )  รายภาค ( Semester Course ) 13. รหัสวิชา ค 3 1 1 0 1 ตัวอักษรและตัวเลขรวม 6 หลัก 7. 2. ระดับชัน้ / ภาคเรี ยน จานวนชัว่ โมง / ภาคเรี ยน / ปี 60 . มัธยมศึกษาปี ที่ 1 / 1-2 .แบบเสนอขอเปิ ดรายวิชา 1. วิธีการวัดผล ระดับผลการเรี ยน ( เกรด ) ( 4. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 7 M A T H 3 1 1 0 1 ตัวอักษรและตัวเลขรวม 6 หลัก 8. 14. รายวิชาที่เรี ยนในปี ที่ 1 ชองช่วงชัน้ รหัสตัวเลขแสดงปี ที่เรี ยน 4.5. 1. 3. จานวนชัว่ โมง / สัปดาห์ 3 10. เหตุผลในการขอเปิ ด เพื่อจัดประสบการณ์หรื อสร้ างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ ตวั ให้ ผู้เรี ยนได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าโดยการปฏิบตั จิ ริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการ ในการคิดคานวณ การแก้ ปัญหา การให้ เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนา ประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ ในการเรี ยนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ ใน ชีวิตประจาวันอย่างสร้ างสรรค์ รวมทังเห็ ้ นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีตอ่ คณิตศาสตร์ สามารถทางาน อย่างมีระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง . 11. ประเภทรายวิชา 1 รายวิชาพื ้นฐาน / รายวิชาเพิ่มเติม รหัสตัวเลขแสดงประเภท 5.5. จานวน 3 น ้าหนัก / หน่วยกิต 9. 2. ช่วงชันที ้ ่3 3. ภาคเรี ยนที่ 1 ของปี การศึกษา 6.

ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้ 8. บอกวิธีการประมาณค่าที่เหมาะสมในการคานวณได้ .ร. ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง (Behavioral Objectives) นักเรี ยนสามารถ 1. ใช้ เลขยกกาลังในการเขียนแสดงจานวนในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific notation) 10.ร. สืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัตทิ างเรขาคณิต 15.ม. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้ 12. เปรี ยบเทียบจานวนเต็มได้ 5. ใช้ การประมาณค่าในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้ อย่างหมาะสม 21.15. บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนและทศนิยมได้ อธิบายผลที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนและทศนิยม พร้ อมทังบอกความสั ้ มพันธ์ของการดาเนินการได้ 18.น. นาความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยมไปใช้ แก้ โจทย์ปัญหารวมทังสถานการณ์ ้ เกี่ยวกับความ น่าจะเป็ นได้ 19. ใช้ ความรู้เกี่ยวกับ ห. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้ 20. เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ ้าศูนย์ในรูปเศษส่วนได้ 16. หา ห. เปรี ยบเทียบเศษส่วนและทศนิยมได้ 17.น. และ ค. แก้ ปัญหาได้ 3. ของจานวนนับที่ให้ ได้ 2.ม. สร้ างรูปเรขาคณิตและบอกขันตอนการสร้ ้ างต่อไปนี ้ได้ 1) การสร้ างส่วนของเส้ นตรงให้ ยาวเท่ากับความยาวของส่วนเส้ นตรงที่กาหนดให้ 2) การแบ่งครึ่งส่วนของเส้ นตรงที่กาหนดให้ 3) การสร้ างมุมให้ มีขนาดเท่ากับมุมที่กาหนดให้ 4) การแบ่งครึ่งมุมที่กาหนดให้ 5) การสร้ างเส้ นตังฉากจากภายนอกมายั ้ งเส้ นตรงที่กาหนดให้ 6) การสร้ างเส้ นตังฉากที ้ ่จดุ จุดหนึง่ บนเส้ นตรงที่กาหนดให้ 13. และ ค. นาการสร้ างพื ้นฐานไปสร้ างรูปเรขาคณิตอย่างง่ายได้ 14. เขียนเลขยกกาลังที่มีเลขชี ้กาลังเป็ นจานวนเต็มแทนจานวนที่กาหนดให้ ได้ 9.ร. ระบุหรื อยกตัวอย่างจานวนเต็มบวก จานวนเต็มลบ และศูนย์ได้ 4.ร. บวก ลบ คูณ หาร จานวนเต็มได้ อธิบายผลที่เกิดขึ ้นจากการบวก การลบ การคูณ และ การหารจานวนเต็ม พร้ อมทังบอกความสั ้ มพันธ์ของการดาเนินการได้ 6. คูณและหารของเลขยกกาลังที่มีฐานเดียวกัน และเลขชี ้กาลังเป็ นจานวนเต็มได้ 11. นาความรู้และสมบัตเิ กี่ยวกับจานวนเต็มไปใช้ ได้ 7.

เชื่อมโยงความรู้เนื ้อหาต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนาความรู้ หลักการ กระบวนการทาง คณิตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ 38. 25.22. 24. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้ 30. อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิตจิ ากภาพสองมิติที่กาหนดให้ ได้ 31. นาความรู้และทักษะที่ได้ จากการเรี ยนคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ในการเรี ยนรู้สิ่งต่าง ๆ และในการ ดารงชีวิต 39. แก้ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียวอย่างง่ายได้ 29. 23. ใช้ ความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ แก้ ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม 35. ระบุภาพสองมิตทิ ี่ได้ จากการมองด้ านหน้ า (front view) หรื อด้ านข้ าง (side view) หรื อ ด้ านบน (top view) ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กาหนดให้ ได้ 32. ใช้ ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการสื่อสาร สื่อความหมายและการนาเสนอได้ อย่าง ถูกต้ องชัดเจนและรัดกุม 37. ใช้ วิธีการที่หลากหลายแก้ ปัญหาได้ 34. วาดหรื อประดิษฐ์ รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ ้นจากลูกบาศก์ เมื่อกาหนดภาพสองมิตทิ ี่ได้ จาก การมองทางด้ านหน้ า (front view) ด้ านข้ าง (side view) หรื อด้ านบน (top view) ให้ 33. สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ้ างอิงความรู้ ข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริงหรื อการสร้ างแผนภาพ 36. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้ จากการคานวณเมื่อเทียบกับการประมาณค่า อ่านและแปลความหมายกราฟบนระนาบพิกดั ฉากที่กาหนดให้ ได้ เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้ องของปริมาณสองชุดที่กาหนดให้ วิเคราะห์แบบรูปที่กาหนดให้ และเขียนความสัมพันธ์จากแบบรูปที่กาหนดให้ โดยใช้ ตวั แปรได้ ระบุจานวนที่เป็ นคาตอบของสมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียวได แก้ สมการเชิงเส้ นตัวแปรเดียวอย่างง่ายโดยใช้ สมบัตขิ องการเท่ากันได้ เขียนสมการเชิงเส้ น ตัวแปรเดียวแทนสถานการณ์หรื อปั ญหาอย่างง่ายได้ 28. 26. 27. มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ในการทางาน โดยจัดประสบการณ์หรื อสร้ างสถานการณ์ในชีวิตประจาวันที่ใกล้ ตวั ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า โดยการปฏิบตั จิ ริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ / กระบวนการในการคิดคานวณ การแก้ ปั ญหา การให้ เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ ในการเรี ยนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างสร้ างสรรค์ รวมทังเห็ ้ น คุณค่าและมีเจตคติที่ดีตอ่ คณิตศาสตร์ สามารถทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความ รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง .

การวัดและประเมินผล ใช้ วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็ นจริงให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหา และทักษะที่ต้องการวัด 17. ลงนาม ( นายธีรวุฒิ ยรรยง ) หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ลงนาม วันที่ ( นายจักรพงษ์ วีระมาชา ) รองผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ เดือน พ.ศ. .ศ. . ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ / คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุม ครัง้ ที่ 1 วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ. 2548 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful