NAUKA O VIRUSIMA

1892 – Ruski botaniĉar Ivanovski radi na prouĉavanju mozaiĉne bolesti duvana (otkriće do tada nepoznatih infektivnih agenasa) 1898 – Martinus Beijernick pokazao da su u pitanju filtrabilni infektivni agensi –“Contagium vivum fluidum”, “virus” – otrov (latinski) 1898 – Loffler i Frosch, otkriće filtrabilnih agenasa kod životinja sa aftoznom groznicom 1902 - Walter Reed, virus žute groznice 1953 –Andre Lwoff definisao je 4 osnovna svojstva virusa koja ih razlikuju od ostalih mikroorganizama i ćelije. Najkraća definicija o njima : “Virusi su virusi” Novija istorija
 1983/84. HIV  2003. Co-SARS virus

 

Definicija virusa – A. Lwoff

Virusi sadrže jedan tip nukleinske kiseline

Virusi se razmnožavaju od svoje nukleinske kiseline, a ne deobom Virusi su obligatni intracelularni paraziti. Genom sadrži informacije za sintezu komponenti koje ulaze u sastav virusa a sve ostalo uzimaju od ćelije
Virusi imaju specifiĉnu strukturu koja se razlikuje od prokariotske i eukariotske ćelije

 NEMAJU ĆELIJSKI KARAKTER (acelularni agensi) IZVAN ĆELIJE DOMAĆINA PRELAZE U INERTNE ĈESTICE OBLIGATNI INTRACELULARNI PARAZITI   .

STRUKTURA VIRUSA .

Veličina virusa kreće se od 25 do 300 nm. .

 Virusni

genom
omotaĉ – kapsid

 Proteinski  Virusni

omotaĉ

Zrela, infektivna virusna ĉestica VIRION

Omotač

Kapsid

Virusni genom

DNK

ili
RNK

+ Kapsid

Nukleokapsid

=

Minimalni virus

DNK ili RNK + Kapsid Nukleokapsid

Virus sa + Omotač = omotačem

GraĊa virusne ĉestice omotač kapsid genom genom kapsid genom Minimalni virus Virus sa omotačem površni izdanci .

VIRUSNI GENOM Humani genom sisari biljke gljive bakterije VIRUSI Veliĉina genoma (bp) .

VIRUSNI GENOM DNK genom 4-5kb-280kb    RNK genom 7kb-30kb   Jednolanĉana Dvolanĉana Nepotpuno dvolanĉana Linearna Cirkularna Jednolanĉana Dvolanĉana     Linearna Segmentirana .

Moguće forme virusne DNK Dvolančana cirkularna DNK Nepotpuno dvolančana cirkularna DNK Dvolančana linearna DNK Jednolančana linearna DNK .

Herpes virusi .cirkularan .linearan .T4 fag .terminalni protein .Adenovirus .Simian virus 40 (SV40) .Poxvirus .spojeni krajevi ..

Segmentovana dvolančana RNK Segmentovana jednolančana RNK Linearna jednolančana RNK .

.

Uloga virusnog kapsida:  Štiti NK virusa  Nosilac antigenske specifiĉnosti Osnovna jedinica graĊe kapsida – STRUKTURNA JEDINICA Simetrije virusnog kapsida:  Spiralna  Ikozaedarna .

 Strukturne jedinice se spiralno reĊaju oko spiralno uvijene RNK procesom samosakupljanja formirajuću nekovalentne veze. Svi “–” RNK virusi osim koronavirusa Nukleinska kiselina Strukturne jedinice Kapsid  .

sa 20 jednakostraniĉnih trouglova koji se spajaju u 12 rogljeva i tri rotacione ose simetrije Petostruka osa Trostruka osa Dvostruka osa . Ikozaedar Pravilno poligonalno geometrijsko telo.

Kapsidi obiĉno imaju veći broj strukturnih jedinica koji se množi sa 60 a izražava kao triangulacioni broj T Kapsomere Nukleinska kiselina  Kapsid . Najmanji broj strukturnih jedinica u kapsidu je 60.

Strukturne jedinice grade KAPSOMERE – MORFOLOŠKE JEDINICE:  pentamere  heksamere .

genom izdanci genom kapsid kapsomera omotač kapsomera .

 Ćelijski lipidni dvosloj   Virusni matriksni protein Virusni glikoproteinski izdanci – peplomere Nukleinska kiselina Kapsomere Omotač Izdanci .

.

Virusni omotač Virusni matriksni protein Ćelijski lipidni dvosloj Virusni glikoproteinski izdanci Virusni nukleokapsid Virusni omotač Virus sa omotačem .

FAMILIJA POXVIRIDAE .

Virusi složene simetrije Elektronska mikroskopija (EM) bakteriofaga Bakteriofag .

ŽIVOTNI CIKLUS VIRUSA .

Replikativni ciklus virusa – faze replikacije Adsorpcija  Penetracija  Dekapsidacija  Transkripcija mRNK  Replikacija virusne NK  Translacija proteina  Morfogeneza virusa  Izlazak virusa iz ćelije  .

pripajanje dekapsidacija penetracija replikacija transkripcija translacija virusni Ag morfogeneza replikativni ciklus virusa oslobađanje novih virusnih čestica .

Antireceptori Receptori Ćelijska membrana   Virusni antireceptor Ćelijski receptor .

.

.

Virus Epstein-Barr virus Virus humane imunodeficijencije Ciljna ćelija B limfocit T limfocit Receptor CR2 (CD21) receptor za komplement CD4 molekul i hemokinski koreceptori Rhinovirus Epitelne ćelije ICAM-1 (protein iz imunoglobulinske superfamilije) protein iz imunoglobulinske superfamilije Acetilholinski receptor Sijalinska kiselina Eritrocitni P antigen (globozid) Poliovirus Epitelne ćelije Rabies virus Influenca A B19 parvovirus neuron Epitelne ćelije Eritroidni prekursor .

 Translokacijom nukleokapsida kroz citoplazmatsku membranu Endocitozom viriona Fuzijom virusnog omotaĉa i ćelijske membrane   .

Direktno kroz plazmatsku membranu: 36 .

Ulazak virusa u ćeliju-Endocitoza posredovana receptorom 37 .

38 .

paramyxovirusi. HIV 39 .Fuzija virusnog omotaĉa i plazma membrane herpesvirusi.

pozitivnom RNK i reverznom transkriptazom VII klasa: virusi sa nepotpuno dvolanĉanom DNK    . pozitivnom RNK V klasa: virusi sa jednolanĉanom. negativnom RNK VI klasa: virusi sa jednolanĉanom.    I klasa: virusi sa dvolanĉanom DNK II klasa: virusi sa jednolanĉanom DNK III klasa: virusi sa dvolanĉanom RNK IV klasa: virusi sa jednolanĉanom.

(+)iRNK dsDNK dsDNK .

(+)iRNK (+) ssDNK dsDNK .

dsRNK (+)iRNK dsRNK .

(+)RNK (-)RNK (+)RNK .

(+)RNK (-)RNK (+)RNK (-)RNK .

(+)RNK (+)iRNK dsDNK ssDNK (+)RNK .

(+)iRNK dsDNK (+)RNK ssDNK dsDNK .

Papillomaviridae Polyomaviridae Hepeviridae .

Okazaki DNK polimeraza III  Može se vezati samo na 3 kraj postojećeg DNK lanca 5 3 5 5 3 3 Rastuća replikaciona viljuška 3 5  5 3 ligaza 5 3  5 3 DNK polimeraza III .

DNK replikacija 5 3 5 3 3 3 Rastuća replikaciona viljuška 3 5 5 5 DNK polimearaza III RNK početnica 5 3 RNK početnica  Služi kao početna sekvenca za DNK polimerazu III .

DNK replikacija DNK polimeraza I  uklanja RNK početnice i zamenjuje sa DNK nukleotidima DNK polimeraza I 5 3 3 5 Rastuća replikaciona viljuška 3 ligaza 5 RNK 5 3 .

RNK replikacija Genomska RNK 3’ 5’ Antigenomska RNK 5’ 3’ Genomska RNK 3’ 5’ .

Odvija se u citoplazmi ili jedru ćelije u zavisnosti od mesta replikacije virusa .Naĉini sklapanja razliĉiti u zavisnosti od tipa simetrije i prisustva odnosno odsustva omotaĉa .MORFOGENEZA (SKLAPANJE VIRUSNIH ĈESTICA) .

LIZA ILI RASPADANJE ĆELIJE .IZLAZAK VIRUSA IZ ĆELIJE .PUPLJENJEM VIRUSA PREKO ĆELIJSKIH MEMBRANA .EGZOCITOZOM .

IZLAZAK VIRUSA IZ ĆELIJE .LIZA ILI RASPADANJE ĆELIJE .

PUPLJENJEM VIRUSA PREKO ĆELIJSKIH MEMBRANA Virus sa omotačem Pupljenje virusa sa omotačem Virusni glikoproteini Kapsid Citoplazmatska membrana .IZLAZAK VIRUSA IZ ĆELIJE .

EGZOCITOZOM .IZLAZAK VIRUSA IZ ĆELIJE .

.

      KARAKTERISTIKE VIRIONA KARAKTERISTIKE GENOMA KARAKTERISTIKE PROTEINA STRATEGIJA REPLIKACIJE FIZIĈKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE BIOLOŠKE KARAKTERISTIKE .

     VELIĈINA OBLIK PRISUSTVO ILI ODSUSTVO OMOTAĈA PEPLOMERE SIMETRIJA VIRUSNOG KAPSIDA .

DVOLANĈANA) INFEKTIVNOST LINEARNOST I SEGMENTIRANOST MODIFIKACIJE    .  TIP NUKLEINSKE KISELINE LANĈANOST (JEDNOLANĈANA.

  KARAKTERISTIKE TRANSKRIPCIJE KARAKTERISTIKE TRANSLACIJE I POSTRANSLACIONE OBRADE KARAKTERISTIKE REPLIKACIJE NK CITOLOGIJA I CITOPATOLOGIJA   .

    Ph STABILNOST TERMOSTABILNOST KATJONSKA STABILNOST OSETLJIVOST NA ORGANSKE RASTVARAĈE .

      SEROLOŠKI ODNOSI DOMAĆIN PRIRODNI ILI EKSPERIMENTALNI ĆELIJSKI I TKIVNI TROPIZAM TRANSMISIJA VEKTORI GEOGRAFSKA DISTRIBUCIJA .

VIRUS .VIRINAE Rod .VIRUS Vrsta .  Red – VIRALES Porodica – familija .VIRIDAE velika populacija virusa koja ima zajedniĉke karakteristike    Podfamilija .

HHAPPPP-y        HERPESVIRIDAE HEPADNAVIRIDAE ADENOVIRIDAE PARVOVIRIDAE PAPILLOMAVIRIDAE POLYOMAVIRIDAE POXVIRIDAE .

       PICORNAVIRIDAE CALICIVIRIDAE ORTHOMYXOVIRIDAE PARAMYXOVIRIDAE RHABDOVIRIDAE FILOVIRIDAE HEPEVIRIDAE        TOGAVIRIDAE FLAVIVIRIDAE CORONAVIRIDAE ARENAVIRIDAE BUNYAVIRIDAE REOVIRIDAE RETROVIRIDAE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful