ROMANIA - Ministerul Finantelor Publice -ANAF DGFP Brasov - Serviciul Metodologie si Asistenta Contribuabili

tel 0268-308443; http: // bv.finantepublice.ro

Depunerea declara iei privind impozitul pe profit aferent anului 2011 Impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declar i se pl te te potrivit prevederilor titlului II "Impozit pe profit" din Codul fiscal aplicabile pân la data de 31 decembrie 2011, cu excep ia datei depunerii declara iei anuale de impozit pe profit pentru anul 2011 care va fi cel târziu data de 25 martie 2012 pentru to i contribuabilii, cu excep ia contribuabililor prev zu i la art. 34 alin. (5) lit. a) i b) din Codul fiscal (organiza ii non profit, contribuabilii care ob in venituri majoritar din agricutur ) care depun declara ia anual de impozit pe profit pentru anul 2011 pân la data de 25 februarie 2012.
Baza legal art. II alin. (6) din OG nr. 30/2011 coroborat cu art. II din OG nr. 2/2012 pentru modificarea i completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , publicat în MO nr. 41/30.01.2012

contribuabilii care ob in venituri majoritar din cultura cerealelor i a plantelor tehnice, pomicultur i viticultur , care au obliga ia de a declara prin Declara ia de impozit pe profit aferent anului 2011 (Formular 101) i a pl ti impozitul pe profit anual, pân la data de 25 februarie 2012

Prin urmare atât contribuabilii care: nu au declarat impozitul pe profit aferent trim. IV 2011 pân la data de 25.01.2012 (respectiv nu au depus Declara ia 100 la 25.01.2012 sau nu au declarat nimic la rubrica impozit pe profit dac aveau i alte obliga ii declarative conform vectorului fiscal) cât i cei care: au declarat în declara ia 100 depus pân la data de 25.01.2012 o sum egal cu impozitul pe profit calculat si eviden iat pentru trim.III 2011 VOR DEPUNE DECLARA IA ANUAL PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT (FORMULAR 101) PÂN CEL TÂRZIU ÎN DATA DE 25 MARTIE 2012. PLATA IMPOZITULUI ANUAL DATORAT SE VA EFECTUA PÂN LA ACEAST DAT Fac excep ie de la aceast regul organiza iile nonprofit i

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful