You are on page 1of 10

dan juga ditanam di kebanyakan negara lain. Formula kimia kokainialah C17H21NO4.

Kokain bertindak sebagai anestetik kerana ia bolehm e n g g a n g g u p e n g k o n d u k s i a n i m p u l s - i m p u l s d a l a m s i s t e m s a r a f , terutaman ya d ala m me mb ran - me mb ran mu ko s mata, h idung dan kerongkong. Tetapi, yang terpenting sekali ialah apabila kokain diingesd a l a m j u m l a h y a n g s e d i k i t , i a a k a n m e n g a k i b a t k a n p e r a s a a n kesejahteraan dan euforia, bersama dengan kurang rasa selera makan,meleg ak an d iri d aripad a k elesuan dan berbangk itn ya kecerd asan m e n t a l . A p a b i l a kokain diambil dalam jumlah yang banyak d a n berlanjutan atau diambil berulang-kali, kokain akan mengakibatkank e mu run gan , k ekh uatiran , cep at marah , g angg uan tidu r, k elesu an yang teruk, kekeliruan mental, penyakit saraf dan terkejang-kejangyang boleh membawa kepada kematian. Latar Belakang Kokain Sejak berabad lagi, masyarakat India dalam Peru dan Bolivia telah tahumen yun yah d aun -d aun ko ka in i bercamp ur d eng an un til -un til b atu kapur dan abu-abu tumbuhan untuk menyenangkan perasaan merekaatau un tu k men ah an d arip ad a keadaan k erja yang teru k, lapar dan dah ag a. Dalam masyarak at And es pu la, d aun -daun ko ka ini d ijualsecara terb uka di p asaran . Daun kok a in i d igun ak an o leh merek a sebagai teh untuk menghilangkan kepenatan dan kelaparan, keranad a u n k o k a mengandungi nutrien. Selain itu, daun koka ini j u g a mempunyai fungsi yang boleh menyembuhkan sakit gigi dan penyakitosteoporosis yang biasanya berlaku pada orang -orang tua. Ini adalahk erana d aun k ok a men g andun gi k alsiu m yan g ting gi. Bag i bud aya masyarakat yang lain, alkaloid yang aktif ini diekstrak secara kimiad ari d aun k oka d an d ituk ar men jad i h id rok lo rik gara m k ok ain , iaitu kokain hidroklorida. Kemudian serbuk putih ini disenguk melalui tiub g erongg ang d an ia b ersed ia men yerap masuk d alam salu ran d arah melalui membran mukos hidung.K o k a i n a d a l a h b a h a n p e r e n g s a

d a n i a b o l e h b e r t i n d a k u n t u k menyempitkan saluran darah, mengakibatkan hidung berair dengant e r u k n y a a t a u berlaku pengulseran dalam rongga hidung. Kesan euforia selepas kokain disenguk boleh d i k a t a k a n h a n y a b u a t sementara waktu sahaja dan kesan ini akan hilang selepas lebihkurang 30 minit. Kokain boleh mendatangkan ketagihan k e p a d a p en ag ihn ya d an mu ng kin jug a k etag ihan fizikal. Kok ain jug a boleh disuntik dalam bentuk larutan atau dihisap dalam bentuk yang telahmelalui proses kimia yang dikenali sebagai freebase. Mana-mana satucara pengambilan kokain yang disebut tadi, dengan ketaranya bolehmendorong kepada nafsu yang kuat.Dalam tahun 1980-an, sejenis sediaan kokain yang baru telah munculd an d ik enali sebag ai crac k. Pengh isap an crack akan men gh asilkan keadaan euforia yang teramat sangat dan buat sementara waktu. Disamping itu, crack juga boleh mengakibatkan ketagihan. Penggunaankokain dalam bentuk crack merupakan salah satu perkara yang bolehm e n j e j a s k a n k e s i h a t a n b a d a n . S e l a i n itu, bentuk lain yang bolehdihisap ialah gam kokain. I a a d a l a h s a n g a t n a r k o t i k . G a m k o k a i n d ih asilkan d ala m p erin gk at p erteng ah an semasa d aun -d aun ko ka diproses menjadi kokain. Penggunaan kokain secara berlanjutan atauk o m p u l s i dalam bentuk yang ditulenkan boleh m e n g a k i b a t k a n gangguan tidur, kehilangan selera makan, psikosis toksik iaitu delusipenyakit jiwa dan khayalan gangguan sentuhan akan berlaku. Penagihyang mengalami gangguan ini akan berasa bahawa terdapat serangga-serangga merangkak di bawah kulitnya. Dampak Langsung Kokain Kebanyakan pengguna akan mengalami kesan-kesan berikut secarasementara selepas pengambilan kokain.-Kebangkitan fisiologi badan (termasuk peningkatan suhu badan dankadar jantung)Kegirangan (exhilaration)-Kekhuatiran-Perasaan yang menyenangkan

-Rasa lapar dikurangkan-Panik-Gangguan konsentrasi-Tidak rasa letih dan kurang sensitif terhadap kesakitan-Peningkatan kebolehan mental dan kekuatan fizikal-Pupil berkembang luas-Membangkitkan nafsu berahi-Kelakuan luar jangka / kerasSemasa kokain dihisap ke dalam badan seseorang, kesankesan akantimbul sehingga kemuncak selama 15 30 minit dan kemudian akanmenyusut kesannya. Kesan Pengambilan Dosis yang Tinggi Pengambilan kokain dalam dosis yang tinggi akan membawa kesanyang serta-merta selepas masa satu jam seperti dibawah:Kebimbangan yang teramat sangat-Kekhuatiran-Paranoia-Halusinasi-Pening kepala-Meloya dan muntah-Gegaran seluruh badan-Kekerasan yang luar jangka / kelakuan yang agresif -Kehilangan daya penumpuan-Kehilangan koordinasi-Kehilangan minat dalam sex-Kehilangan daya motivasi dan keazaman

Perlu diketahui ,asap rokok mengandung lebih dari 4000 bahan kimiaberbahaya .Sekitar 60 diantaranya dikenal bersifat Karsinogenik(penyebab terjadinya kanker) ,bahan kimia yang berbahaya dalamrokok diantaranya adalah:ASETON Penghapus cat kukuAMONIAK Bahan pembersih lantaiARSENIK Racun tikusBUTAN Bahan bakar korek apiKADMIUM Dipakai pada baterai mobilKARBON MONOKSIDA Gas beracun yang keluar dari knalpotDDT Obat pembasmi seranggaHIDROGEN SIANIDA Gas racun untuk hukuman matiMETANOL Bahan bakar roketNAPTHALENE Kapur barusTOLUENE Bahan pelarut IndustriVINIKLORIDA Bahan baku plastik PCVTAR Merusak paru-paru dan penyebab kankerNIKOTIN Obat perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasidarah (penyebab

kecanduan)III. Orang yang merokokLebih kurang 1,1 milyar penduduk dunia merokok (World Bank,1999).Pada tahun 2025,jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat sampai

dengan 1,6 milyar. Dengan jumlah perokok sebanyak 75% daripopulasi, WHO melaporkan bahwa Indonesia adalah satu dari limanegara yang terbanyak perokoknya di dunia. Hasil penelitian diberbagai daerah menunjukkan bahwa jumlah perokok pria diIndonesia adalah 18,8%54%. Remaja di Indonesia mulai merokok padaumur yang sangat muda. Hasil dibeberapa tempat menunjukkanbahwa remaja mulai merokok pada umur 5-18 tahun denganpersentasi terbesar umur 14 tahun.IV. Macam-macam rokok1. Jenis rokokRokok dibedakan menjadi beberapa jenis. Pembedaan ini didasarkanatasbahan pembungkus rokok,bahan baku atau isi rokok,proses pembuatan rokok, danpenggunaan filter pada rokok. Rokok berdasarkan bahan pembungkus. Klobot: rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun jagung. Kawung: rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren. Sigaret: rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas

Cerutu: rokok yang bahan pembungkusnya berupa dauntembakau.Rokok berdasarkan bahan baku atau isi. Rokok Putih: rokok yang bahan baku atau isinya hanya dauntembakauyang diberisausuntuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. Rokok Kretek: rokok yang bahan baku atau isinya berupa dauntembakau dancengkehyang diberi saus untuk mendapatkanefek rasa dan aroma tertentu.Rokok Klembak: rokok yang bahan baku atau isinya berupa dauntembakau, cengkeh, danmenyanyang diberi saus untuk mendapatkanefek rasa dan aroma tertentu.Rokok berdasarkan proses pembuatannya. Sigaret Kretek Tangan(SKT): rokok yang proses pembuatannyadengan caradigiling atau dilintingdengan menggunakan tangandan atau alat bantu sederhana. Sigaret Kretek Mesin(SKM): rokok yang proses pembuatannyamenggunakan mesin. Sederhananya, material rokok dimasukkanke dalammesin pembuat rokok. Keluaran yang dihasilkan mesinpembuat rokok berupa rokok batangan. Saat ini mesin pembuat

rokok telah mampu menghasilkan keluaran sekitar enam ribusampai delapan ribu batang rokok per menit. Mesin pembuatrokok, biasanya, dihubungkan denganmesin pembungkus rokok sehingga keluaran yang dihasilkan bukan lagi berupa rokokbatangan namun telah dalam bentukpak. Ada pula mesinpembungkus rokok yang mampu menghasilkan keluaran beruparokok dala

Perlu diketahui ,asap rokok mengandung lebih dari 4000 bahan kimiaberbahaya .Sekitar 60 diantaranya dikenal bersifat Karsinogenik(penyebab terjadinya kanker) ,bahan kimia yang berbahaya dalamrokok diantaranya adalah:ASETON Penghapus cat kukuAMONIAK Bahan pembersih lantaiARSENIK Racun tikusBUTAN Bahan bakar korek apiKADMIUM Dipakai pada baterai mobilKARBON MONOKSIDA Gas beracun yang keluar dari knalpotDDT Obat pembasmi seranggaHIDROGEN SIANIDA Gas racun untuk hukuman matiMETANOL Bahan bakar roketNAPTHALENE Kapur barusTOLUENE Bahan pelarut IndustriVINIKLORIDA Bahan baku plastik PCVTAR Merusak paru-paru dan penyebab kankerNIKOTIN Obat perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasidarah (penyebab kecanduan)III. Orang yang merokokLebih kurang 1,1 milyar penduduk dunia merokok (World Bank,1999).Pada tahun 2025,jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat sampai

dengan 1,6 milyar. Dengan jumlah perokok sebanyak 75% daripopulasi, WHO melaporkan bahwa Indonesia adalah satu dari limanegara yang terbanyak perokoknya di dunia. Hasil penelitian diberbagai daerah menunjukkan bahwa jumlah perokok pria diIndonesia adalah 18,8%-

54%. Remaja di Indonesia mulai merokok padaumur yang sangat muda. Hasil dibeberapa tempat menunjukkanbahwa remaja mulai merokok pada umur 5-18 tahun denganpersentasi terbesar umur 14 tahun.IV. Macam-macam rokok1. Jenis rokokRokok dibedakan menjadi beberapa jenis. Pembedaan ini didasarkanatasbahan pembungkus rokok,bahan baku atau isi rokok,proses pembuatan rokok, danpenggunaan filter pada rokok. Rokok berdasarkan bahan pembungkus. Klobot: rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun jagung. Kawung: rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren. Sigaret: rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas Cerutu: rokok yang bahan pembungkusnya berupa dauntembakau.Rokok berdasarkan bahan baku atau isi. Rokok Putih: rokok yang bahan baku atau isinya hanya dauntembakauyang diberisausuntuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. Rokok Kretek: rokok yang bahan baku atau isinya berupa dauntembakau dancengkehyang diberi saus untuk mendapatkanefek rasa dan aroma tertentu.Rokok Klembak: rokok yang bahan baku atau isinya berupa dauntembakau, cengkeh, danmenyanyang diberi saus untuk mendapatkanefek rasa dan aroma tertentu.Rokok berdasarkan proses pembuatannya. Sigaret Kretek Tangan(SKT): rokok yang proses pembuatannyadengan caradigiling atau dilintingdengan menggunakan tangandan atau alat bantu sederhana. Sigaret Kretek Mesin(SKM): rokok yang proses pembuatannyamenggunakan mesin. Sederhananya, material rokok dimasukkanke dalammesin pembuat rokok. Keluaran yang dihasilkan mesinpembuat rokok berupa rokok batangan. Saat ini mesin pembuat

rokok telah mampu menghasilkan keluaran sekitar enam ribusampai delapan ribu batang rokok per menit. Mesin pembuatrokok, biasanya, dihubungkan denganmesin pembungkus rokok sehingga keluaran yang dihasilkan bukan lagi berupa rokokbatangan namun telah dalam bentukpak. Ada pula mesinpembungkus rokok yang mampu menghasilkan keluaran beruparokok dalam pres, satupresberisi 10 pak. Sayangnya, belumditemukan mesin yang mampu menghasilkan SKT karenaterdapat perbedaan diameter pangkal dengan diameter ujungSKT. Pada SKM, lingkarpangkal rokokdan lingkarujung rokok sama besar.Rokok berdasarkan penggunaanfilter. Rokok Filter(RF): rokok yang pada bagian pangkalnya terdapatgabus. Rokok Non Filter(RNF): rokok yang pada bagian pangkalnya tidakterdapat gabus.2. Merek rokok X Mild U MildV. Akibat rokok1.Akibat Negatif RokokMenurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di AS secarakolektif masa hidup para perokok Amerika berkurang 5 juta tahunsetiap tahunnya, kira-kira satu menit untuk setiap menit yangdigunakan untuk merokok. Merokok membunuh 420.000 orangamerika setiap tahun. Demikian laporan majalah Newsweek. Ituberarti 50 kali lebih banyak dibanding yang meninggal akibat obatbius. Di dunia, tiga juta orang dalam setahun-enam orang setiapmenit-meninggal akibat merokok, kata buku Mortality From Smoking inDeveloped Countries 1950-2000,yang diterbitkan oleh Dana RisetKanker Kerajaan Inggris,WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) danLembaga Kanker Amerika.Martin Vessey dariDepkes pada Universitas Oxford dengan nada serupamengatakan,Penemuan-penemuan selama 40 tahun ini menuntunkepada kesimpulan yang mengerikan,yaitu bahwa setengah darisemua perokok pada akhirnya akan terbunuh oleh kebiasaan mereka-gagasan

yang benar-benar menakutkan. Sejak tahun 1950-an, 60 jutaorang telah meninggal karena merokok. Para dokter mengatakanbahwa dampak atas kesehatan yang disebabkan oleh larisnya rokok diAsia benar-benar mengerikan, The New York Times melaporkan.Richard Peto memperkirakan bahwa dari sepuluh juta kematian yangdiduga berkaitan dengan merokok setiap tahunnya dalam dua atautiga dekade mendatang,dua juta akan terjadi di Cina.Ini adalah sebuah contoh kecil dari masalah kesehatan yang diajukanoleh para peneliti sehubungan dengan penggunaan tembakau: KankerParu Paru: Sebesar 87 persen kematian karena kanker paru-parudidapati pada para perokok. Penyakit Jantung: Para perikok memilikiresiko 70 persen lebih besar terjangkit penyakit yang berhubungandengan jantung dan pembuluh darah. Kanker Payudara: Wanita yangmerokok 40 batang atau lebih setiap hari memiliki kemungkinan 74persen lebih besar meninggal karena kanker payudara.KerusakanPendengaran: Bayi-bayi dari ibu yang merokok lebih sulit memprosessuara. Resiko Diabetes:Para penderita diabetes yang merokok ataumengunyah tembakau memiliki resiko yang lebih tinggi terkenakerusakan ginjal serta proses retinopathy (kerusakan pada retina) yangberkembang lebih cepat.Kanker Usus Besar : Dua penelitian yangmelibatkan lebih dari 150.000 orang memperlihatkan hubungan yang jelas antara merokok dan kenker usus besar. Asma: Embusan asap

rokok dapat memperburuk asma di kalangan remaja. Kecenderunganuntuk Merokok : Putri-putri daripara wanita yang merokok selamamengandung memiliki kemungkinan empat kali lebih besar untukmerokok. Leukemia: merokok tampaknya menyebabkan leukemiamyeloid. Cedera sewaktu berolahraga :Menurut sebuah penelitianAngkatan Darat AS, para perokok memiliki kemungkinan lebih besaruntuk cedera saat berolah raga Ingatan: Dosis nikotin yang tinggi bisa jadi mengurangi ketangkasan mental sewaktu seseorang sedangmelaksanakan tugas yang rumit. Depresi: Para psikiater sedangmenyelidiki bukti adanya hubungan antara merokok dengan depresiserta skizofrenia. Bunuh Diri: Sebuah penelitian atas para juru rawatmemperlihatkan bahwa bunuh diri dua kali lebih besarkemungkinannya diantara para juru rawat yang merokok. Bahaya-bahaya

lain : Kanker mulut,pangkal tenggorokan, esofagus, pankreas,lambung, usus kecil, kandung kemih, ginjal, dan leher rahim; stroke,serangan jantung,penyakit paru-paru yang kronis, penyakit padasistem peredaran darah, radang dindinglambung,diabetes,kemandulan,melahirkan bayi dengan berat yangkurang, osteoporosis(keropos tulang), dan infeksi telinga. RisikoKebakaran dapat ditambahkan juga,karena merokok merupakanpenyebab utama dari kebakaran rumah, hotel, dan rumah sakit2. Akibat Positif RokokAspek Positif dari tingkah laku merokok terutama berkaitan denganmasalah relaksasi dan kenikmatan sensoris. Nesbitt(Kleinke,dkk.1963)dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa orang yang merokokmerasa relaks saat merokok karena mereka mengatributkan semuagejala yang timbul saat merokok ke dalamrokoknya.Grunberg (Supangat,1989) menerangkan bahwa nikotin yangterkandung dalam tembakau sangat cepat mempengaruhi jumlahaccetyl choline neurotransmitter yang bisa menyebabkan seorangperokok merasa lebih yakin diri dan kadang-kadang pikiran terasa lebihcemerlang. Namun bila dalam jumlah banyak, nikotin justrumenghentikan sama sekali produksi accetyl choline. Akibatnya, bilaterlalu banyak merokok justru akan membuat perokok menjadi gelisahdan gemetaran. Menurut Glassman (Supangat,1989) peningkatan jumlah accetyl choline merangsang tubuh untuk memproduksi morfintubuh (beta endorphins) dimana munculnya senyawa ini dalam darahdapat membangkitkan perasaan tenang dan melemaskan otot-ototatau santai..Keadaan demikian membuat perokok beranggapan bahwa