You are on page 1of 3

RUJUKAN

INTERNET :

http://www.scribd.com/doc/3991270/IP-tingkah-laku-teknik-modifikasi http://www.scribd.com/doc/4286514/TINGKAH-LAKU-BERMASALAH http://pemulihankhas.blogspot.com/2008/12/mengenalpasti-tingkahlaku bermasalah.html http://eprints.usm.my/9774/1/POLA_INTERAKSI_SOSIAL_DALAM__KALANGAN_MUR ID____PELBAGAI_ETNIK_DI_SEKOLAH_MENENGAH_KEBANGSAAN_SEKITAR_S UNGAI_PETANI,_KEDAH.pdf http://pmr.penerangan.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3As osio-budaya&catid=12%3Aprofil-malaysia&Itemid=16 http://dppwp.wordpress.com/usrah/pembangunan-sistem-sosio-budaya-islam-dalamkontek-masyarakat-malaysia/ http://sklaloh.kelantan.edu.my/sosiobudaya.htm

BUKU ILMIAH : A. Aziz Tapa (1987). Pertemuan Dunia Melayu 82. Cetakan Pertama Dewan Bahasa Dan Pustaka. Adnan Haji Nawang, Pendidikan dan Kewarganegaraan Di Malaysia, GPMS, Kuala Lumpur 1985. Abd Rahim Abd Rashid (ed.). (2003). Falsafah Budaya Dalam Pendidikan. Penerbit Universiti Malaya. Kuala Lumpur.

Adnan Kamis (ed.) (1993). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah : Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Adnan Kamis. (1993) Pendidikan Kebudayaan dan KBSM. dlm. Adnan Kamis (ed.) (1993). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah : Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 89

Asiah Abu Samah (1985). Pendidikan Budaya, Suatu Kemungkinan dlm. Wan Abdul Kadir Wan Yusoff dan Zainal Abidin Borhan (pnytg.) Ideologi dan Kebudayaan Kebangsaan. (1985). Kuala Lumpur: Siri Penerbitan Jabatan Pengajianj Melayu Bil. 2. Carolyn M. Evertson, Edmund T. Emmer, Barbara S. Clements, Murray E. Worsham. 1989. Classroom Management for Elementary Teachers. United Prentice Hall, Inc. Choong Lean Keow. 2009. Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.. Ee Ah Meng. 1997. Pedagogi 1 Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah Semester 2. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd.. Haliza Hamzah, Joy N.Samuel, Rafidah Kasturi. 2008. Perkembangan Kanak- Kanak. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Konflik: Kebudayaan Tradisional dengan Kebudayaan Moden, kertas kerja Seminar MemperbaikiSemangat, Sikap dan Dedikasi, di ITM Shah Alam, Jan 1972. Diterbitkan dalam Laporan Seminar oleh Kementerian Pembangunan dan Luar Bandar (1972) Mardiana Nordin, Hasnah Hussin Muhammad Salleh Abbas, Prinsip Perlembangaan dan Pemerintahan Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1968. Mok Soon Sang. 2001. Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan Semester 2. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.. Di Malaysia, State, America :

Omardin Ashaari. 1998. Peranan, Tugas dan Tanggungjawab Guru di Sekolah. Kuala Lumpur : Utusan Publications Distribution Sdn. Bhd. Persatuan Sejarah Malaysia 958 Jalan Hose Kuala Lumpur 1978. Rosini Abu, Ramlah Hamzah (1998). Pedagogi 1 Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah. Longman Malaysia Sdn. Bhd. Selangor Darul Ehsan.

Ruth L.Ault. 1983. Childrens Cognitif Develompent Second Edition : Oxford University Press, Inc. United State. Sharifah Alwiah Alsagoff (1985). Sosiologi Pendidikan. Heinemann (Malaysia) Sdn. Bhd. : Kuala Lumpur. Tang Chee Yee. 1989. Psikologi Perkembangan. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd..