MK SKN DIATURGERAK

Gambarajah Logik Elemen-elemen Tugas

GAMBARAJAH LOGIK MK SKN DIATURGERAK DI MEDAN
MK SKN Melaksanakan Prosedur Tempur Pergerakan Ke Kawasan Operasi Menduduki Kawasan Operasi Melaksanakan Tugas Di Kawasan Operasi

-Mengeluarkan Perintah Amaran -Tinjauan -Merancang keperluan komunikasi -Merancang aturgerak Skn di medan -Menyedia dan Menyampaikan Perintah O)perasi Sem -Mengeluarkan Arahan Pentadbiran -Mengeluarkan Arahan Pergerakan

-Menyampaikan
Taklimat pergerakan Dan kawad tindakan Serta merta -Mengatur komposisi Pergerakan -Membuat Pembahagian Kenderaan -Menyelia dan Mengendali Komunikasi konvoi

-Menetapkan Kedudukan Sub Unit di bawah Kawalan -Menduduki Kawasan penempatan

-Menubuhkan dan Mengadakan POSTAH Semboyan -Mentadbir Skn Di medan -Mengendalikan skim Pertahanan Skn -Menyediakan Keperluan logistik -Mengawal sistem Komunikasi dan KESKOM -Mengawasi aspek PE/PI (sekiranya Diberi aset) -Merancang keperluan hadapan

PIAWAIAN YANG PERLU DICAPAI
MK Skn menduduki kawasan MK Tak Bgd dan KSB dalam masa yang ditetapkan Perintah amaran telah dilaksanakan di peringkat Skn berpandukan Perintah Amaran MK Bgd Perintah Operasi Semboyan disampaikan dan diedarkan mengikut Perintah Operasi MK Bgd Perintah Pentadbiran dan Pergerakan disampaikan/diedarkan sebelum pergerakan Keanggotaan mengikut perjawatan pasukan Persiapan keperluan peralatan mengikut PROTAP Pos Pemerintahan Semboyan siap beroperasi dalam masa yang ditetapkan

ELEMEN-ELEMEN TUGAS
Elemen Tugas 1 - Melaksanakan Prosedur Tempur
Tugas yang perlu dilaksanakan – Mk Skn melaksanakan prosedur tempur Keadaan/Syarat-syarat
Perintah Amaran telah dikeluarkan oleh MK Bgd Tinjauan penempatan MK Tak Bgd dan KSB telah dilaksanakan Perintah Operasi Bgd telah disampaikan/diedar Keanggotaan Skn mengikut perjawatan/keperluan
MK Skn TSMB Tp Radio Tp Teknik

Persiapan dan keperluan setiap tp adalah cukup mengikut PROTAP

Piawaian Yang Perlu Dicapai Penyampai Perintah hendaklah meliputi perkaraperkara yang terkandung di dalam Perintah Operasi Bgd Semua maklumat penting yang terkandung di dalam PROTAP Bgd hendaklah disampaikan kepada semua Ketua TP Mk Skn mengenalpasti lokasi MK Tak Bgd dan KSB Semua peralatan yang disenaraikan mengikut PROTAP atau senarai muatan hendaklah disediakan mengikut masa yang ditetapkan Menyediakan penyata-penyuata seperti berikut Penyata kekuatan anggota/butir-butir peribadi Penyata perlaatan komunikasi Penyata senjata dan bahan letupan Penyata kenderaan dan PMP Penyata ED dan Janakuasa Penyata peralatan logistik Peta Gerakan dan Carta Keadaan Komunikasi .

Melaksanakan Pergerakan Ke Kawasan Operasi Tugas yang perlu dilaksanakan – Mk Skn melaksanakan pergerakan di kawasan operasi Keadaan/Syarat-syarat Perintah Pentadbiran dan Perintah Pergerakan telah disampaikan atau diedarkan Kenderaan yang disediakan adalah mengikut perjawatan dan keperluan .Elemen Tugas 2 .

Piawaian Yang Perlu Dicapai Semua Tp mengetahui kenderaan yang diperuntukan dan mengikut kumpulan pergerakan Susunan kenderaan pasukan mengikut kumpulan pergerakan MK Tk Bgd dan KSB Kenderaan yang telah diperuntukan kepada semua Tp bergerak mengikut masa yang ditetapkan Pembahagian keanggotaan semua Tp mengikut kenderaan yang disediakan adalah bersesuaian .

Elemen Tugas 3 – Menduduki Kawasan Operasi Tugas yang perlu dilaksanakan – Mk Skn menduduki kawasan operasi Keadaan/Syarat-syarat Semua anggota. peralatan dan kendaeraan sedia untuk menduduki kawasan MK Tak Bgd dan KSB POSTAH Semboyan telah dikenalpasti di MK Tak Bgd Semua penempatan Tp-Tp yang berada di MK Tak Bgd dan KSB dikenalpasti .

Piawaian Yang Perlu Dicapai Memasuki kawasan mengikut prosedur Menyedia dan mengendalikan POSTAH Sem di MK Tak Bgd Melaksanakan kerja-kerja penyamaran dan kawalan keselamatan Menyediakan keperluan logistik: Catuan Peluru dan bahan letupan Peralatan G1098 Air. gas dan sebagainya .

Elemen Tugas 4 – Melaksanakan Tugas di Kawasan Operasi Tugas yang perlu dilaksanakan – MK Skn melaksanakan penugasan di kawasan operasi Keadaan/Syarat-syarat POSTAH Sem telah ditubuhkan di MK Tak Bgd Elemen-elemen semboyan di KSB telah ditubuhkan Semua Tp yang dipertanggungjawabkan bersedia melaksanakan tugas Giliran bertugas PSB dan pengawal telah disediakan .

Piawaian Yang Perlu Dicapai POSTAH Sem di MK Tak Bgd dan elemen semboyan di KSB mula beroperasi pada masa yang ditetapkan Semua Tp telah melaksanakan tugas pada masa yang ditetapkan Kawalan sistem komunikasi serta pengurusan frekuensi Pengumpulan dan penyebaran REKSEM Menyediakan dan mengemaskini peta serta semua carta komunikasi Menyediakan penyata-penyata untuk dimajukan kepada MK Tak Bgd Menyediakan Perintah Harian Bahagian Pertama Skn termasuk penyaluran segala maklumat dikemaskini dan dimaklumkan kepada semua anggota .

Menyediakan tempat Ketua Skn untuk menyampaikan Perintah dan arahan atau maklumat-maklumat kepada semua Ketua Tp Menyediakan Bilik Gerakan dalam POSTAH Sem Menyediakan kubu pertahanan dengan koordinasi bersama Kem Bgd Menyediakan penyamaran terutama kepada khemah dan kenderaan serta semua peralatan byang berkilat Menyediakan pengawal dan sentri untuk mengawal keselamatan sektor pertahanan keliling pada sebilang masa seperti di dalam PROTAP Menyediakan peralatan lojistik yang mencukupi termasuk: Keberkesanan sistem ulangbekal catuan basah dan kering Keberkesanan sistem penyimpanan dan keselamatan peluru dan bahan letupan .

TSMB DIATURGERAK DAN MELAKSANAKAN TUGAS DI MEDAN Pusat Komunikasi (PUSKOM) Medan Khidmat Hantaran Semboyan (KHS) Pusat Kripto Medan Talian Medan .

Pergerakan dan Pentadbiran kepada Anggota Tp -Tinjauan -Pentadbiran dan Persiapan sebelum Aturgerak Menentukan Susunan Pergerakan Menempatkan TSMB di MK Tak Bgd Menempatkan TSMB di KSB Mk Tak Bgd -Menyediakan PUSKOM Medan -Menyediakan KHS Di Medan -Menyediakan Telefon Medan KSB -Menyediakan PUSKOM Medan -Menyediakan KHS Di Medan -Menyediakan Pusat Kripto Medan -Menyediakan Telefon Medan .TSMB Melaksanakan Prosedur Tempur Pergerakan ke Kawasan Operasi Menduduki Kawasan Operasi Melaksanakan Tugas Di Kawasan Operasi -Menyampaikan Perintah Operasi Sem.

Piawaian Yang Perlu Dicapai TSMB perlu mencapai piawaian seperti berikut: Siap menduduki kawasan MK Tak Bgd dan KSB dalam tempoh masa yang ditetapkan Penubuhan PUSKOM Medan di MK Tak Bgd dan KSB mula atau boleh beroperasi dalam tempoh masa yang ditetapkan KHS boleh beroperasi di MK Tak Bgd dan KSB pada masa yang ditetapkan Pusat Kripto Medan boleh beroperasi di MK Tak Bgd dan KSB pada masa yang ditetapkan Talian telefon medan boleh beroperasi di MK Tak Bgd dan KSB pada masa yang ditetapkan .

Elemen Tugas 1 – Melaksanakan Prosedur Tempur Tugas Yang Perlu Dilaksanakan-TSMB melaksanakan prosedur Keadaan/Syarat-Syarat Perintah Amaran telah dikeluarkan oleh MK Skn mengikut PROTAP Tinjauan penempatan MK Tak Bgd dan KSB telah dilaksanakan Perintah Operasi Semboyan telah disampaikan/diedarkan mengikut PROTAP Keanggotaan mengikut perjawatan dan keperluan Anggota PUSKOM Anggota KHS Anggota Kripto Anggota Talian Peralatan adalah mencukupi seperti di dalam PROTAP .

Piawaian Yang Perlu Dicapai Penyampaian Perintah Amaran TSMB Penyampaian perintah TSMB meliputi perkaraperkara yang terkandung di dalam perintah MK Skn yang berkaiatan dengan TSMB Semua maklumat penting di dalam perintah TSMB disampaikan kepada semua Ketua Penempatan Lokasi TSMB di MK Tak Bgd dan KSB dikenalpasti Semua peralatan yang disenarakan di dalam „Loading List‟ mengikut PROTAP disediakan mengikut masa yang ditetapkan Menyemak dan memeriksa semua jenis peralatan dan dokumen yang digunapakai oleh: PUSKOM Medan KHS Pusat Kripto Medan Talian Medan .

Elemen 2 .Tugas Yang Perlu Dilaksanakan – TSMB melaksanakan pergerakan ke kawasan operasi Keadaan/Syarat-Syarat Perintah Pentadbiran dan Pergerakan telah disampaikan atau diedarkan Kenderaan yang disediakan adalah mengikut perjawatan dan keperluan .

Piawaian Yang Perlu Dicapai Semua Ketua penempatan mengetahui kenderaan yang diperuntukan dan mengikut kumpulan pergerakan Susunan kenderaan TSMB mengikut Perintah Pentadbiran dan Perintah Pergerakan Kenderaan yang diperuntukan kepada TSMB bergerak mengikut masa-masa yang telah ditetapkan Pembahagian keanggotaaan TSMB mengikut kenderaan yang disediakan adalah seperti di dalam PROTAP Semua kenderaan telah dimuatkan dengan perlalatan TSMB mengikut terup .

peralatan dan kenderaan TSMB berada di lokasi penempatan MK Tak Bgd dan KSB Penempatan PUSKOM Medan. KHS.Elemen 3 . Pusat Kripto Medan dan Talian Medan telah dikenalpasti di MK Tak Bgd dan KSB .Tugas Yang Perlu Dilaksanakan – TSMB menduduki kawasan operasi Keadaan/Syarat-Syarat Semua anggota.

Piawaian Yang Perlu Dicapai PUSKOM Medan PUSKOM Medan disediakan di MK Tak Bgd dan KSB PUSKOM Medan ditubuhkan berdekatan dengan Bilik Gerakan MK Tak Bgd dan KSB Penyamaran digunakan sepenuhnya untuk menghindari dari pandangan pihak musuh PUSKOM Medan di bina berdasarkan susuatur asas seperti berikut Kaunter Berita Kaunter Bungkusan KHS Bilik Ibusawat Penempatan Radio (RPB/RTB) Pusat Kripto Tempat Letak Kenderaan KHS Carta keadaan komunikasi dan perincian trafik disediakan Lubang kotak „Pigeon Hole‟ yang mencukupi untuk utusan bagi pasukan-pasukan di bawah naungan Jadual Giliran Bertugas hendaklah dipamerkan Perintah Tetap PUSKOM hendaklah dipamerkan .

KHIDMAT HANTARAN SEMBOYAN (KHS) KHS disediakan di MK Tak Bgd dan KSB Kaunter KHS ditubuhkan di dalam PUSKOM Medan Lubang kotak yang mencukupi untuk banykusan bagi pasukan-pasukan dibawah naungan Kenderaan KHS mestilah mengandungi maklumat-maklumat berikut: Peta-peta gerakan yang menunjukan kedudukan pasukan dibawah naungan Gambarajah dan jadual waktu larian KHS Perintah Tetap KHS Jadual giliran bertugas Pelan atau rajah jalan yang menunjukan: Kemudahan tempat-tempat mengambil minyak Penempatan Polis Tentera Peratuaran-peratuaran kontrol laluintas medan Laluan atau rentangan talian medan .

PUSAT KRIPTO MEDAN Pusat kripto medan disediakan di MK Tak Bgd Kedudukan Pusat Kripto hendaklah bersebelahan dengan PUSKOM Penyamaran digunakan sepenuhnya untuk menghindari dari pendangan pihak musuh Pagar dawai kawat di sekeliling Pusat Kripto hendaklah diletakkan pada jarak 2 meter dari Pusat Kripto Papan tanda amaran hendaklah dipamerkan di pintu masuk sebelah luar dan di setiap penjuru pagar dawai Senarai nama anggota yang dibenarkan masuk ke dalam Pusat Kripto hendaklah dipamerkan Loceng untuk memanggil jurukripto bertugas disediakan di luar pagar dawai dan berhampiran dengan papan tanda Jadual Giliran Bertugas hendaklah dipamerkan Perintah Tetap Penyelia dan Jurukripto hendaklah dipamerkan .

Talian Medan Talian Medan disediakan di MK Tak Bgd dan KSB Ibusawat medan hendaklah ditempatkan bersama-sama dengan PUSKOM pada masa yang ditetapkan Tinjauan laluan talian kepada pasukan-pasukan di bawah naungan dibuat oleh Ketua Talian Penyamaran digunakan sepenuhnya untuk menghindari dari pandangan pihak musuh Setor talian disediakan di MK Tak Bgd .

KHS. KHS.Elemen Tugas 4 – TSMB melaksanakan penugasan di kawasan operasi Keadaan/Syarat-Syarat PUSKOM Medan. Kripto dan Talian telah bersedia melaksanakan tugas Kenderaan KHS telah diletakkan dalam keadaan siap sedia dan pemandu KHS telah diberkan taklimat sepenuhnya terhadap kawasan penempatan pasukan di bawah naunganya Kedudukan ibusawat dan laluan talian telefon medan telah dikenalpasti Rajah laluan/rentangan talian medan dan lokasi pengguna telah disiapkan . Pusat Kripato Medan serta Ibusawat Mjedan telah ditubuhkan dan talian medan telah direntang Giliran bertugas anggota TSMB telah disediakan mengikut seksyen masing-masing Semua anggota terup diberi taklimat dan memahami tugas serta tanggungjawab seperti yang terkandung dalam PROTAP Semua anggota PUSKOM.

Piawaian Yang Perlu Dicapai PUSKOM Medan Boleh mengendali berita dan bungkusan mengikut masa yang telah ditetapkan Semua berita yang diterima mestilah mematuhi prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan Semua berita keluar dan masuk dikendalikan mengikut prosedur PUSKOM Setiap anggota PUSKOM memahami tugas dan tanggungjawab seperti yang terkandung dalam PROTAP Semua penyata yang diperlukan dikemaskini setiap masa oleh anggota PUSKOM Semua berita diselesaikan kepada pengalamat mengiktu pengutamaan berita melalui saluran komunikasi yang disediakan Keanggotaan PUSKOM yang mencukupi untuk mengendalikan PUSKOM Medan mengikut Jalual Giliran Bertugas seperti berikut: Penyelia Ketua Giliran/Kerani Penyemak Kerani Pendaftar Masuk Kerani Pendaftar Keluar Kerani KHS .

Perincian Trafik Berita disiapkan oleh Ketua Giliran pada jam 2359 setiap hari atau sebelum aturgerak ke lokasi baru Buku Catatan Giliran Bertugas sentiasa dikemaskini Menghantar Laporan Keadaan Komunikasi kepada POSTAH Sem mengikut waktu yang telah ditetapkan Gambarajah berikut hendaklah dipasang di kaunter PUSKOM Medan: Rajah rangkaian radio Rajah litar data radio atau radio relay Carta keadaan komunikasi Rajah larian KHS Carta perincian trafik dan bungkusan Anggota PUSKOM juga harus menentukan keselamatan komunikasi: Berita berdarjah perlu dikodkan sebelum dipancarkan Semua dokumen berdarjah disimpan ditempat yang selamat dan berkunci Laporan perlu dihantar kepada POSTAH Sem sebelum dimajukan kepada MK atasan sekiranya berlaku gangguan frekuensi radio Penyelia PUSKOM perlu memastikan tiada sebarang kejadian kebocoran maklumat melalui semua saluran komunikasi .

KHS Kaunter KHS boleh mengendalikan bungkusan mengikut masa yang telah ditetapkan Semua bungkusan diselesaikan kepada pengalamat mengikut pengutamaan Semua bungkusan yang diterima mestilah mematuhi prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan Prosedur cabaran bungkusan hendaklah dilakukan apabila terdapat bungkusan mengandungi isi kandungan yang tedak mematuhi peraturan Tindakan mengesan bungkusan hendaklah dilakukan mengikut prosedur yang telah ditetapkan Pemandu KHS mengetahui masa larian dan lokasi pasukan dibawah naunganPemandu KHS bertugas sentiasa bersiap sedia di kawasan PUSKOM apabila tidak membuat larian dan kenderaan KHS diletakan ditempat khas dalam jarak 20 meter dari PUSKOM Pengiring KHS hendaklah memastikan segala keperluan keselamatan semasa membuat larian Mengadakan larian KHS khas sekiranya diperlukan Mengadakan titik pertemuan larian KHS dengan Formasi Rusuk sekiranya diperlukan .

Pusat Kripto Medan PK boleh mengendalikan berita kripto mengikut masa yang telah ditetapkan Semua peralatan kripto hendaklah dibawa dengan secukupnya mengikut peraturan kripto PTT Kripto adalah bertanggungjawab kepada Penyelia PUSKOM bagi semua perkara berkenaan kripto Setiap berita keluar dan masuk yang dikendalikan melalui kripto hendaklah diselesaikan mengikut prosedur kripto yang telah ditetapkan Pemusnahan dokumen dan kertas yang mengadungi bahan berdarjah yang tidak digunakan mestilah mengikut prosedur yang betul Anggot Kripto juga harus menentukan keselamatan komunikasi iaitu: Semua dokumen berdarjah disimpan ditempat yang selamatdan berkunci Kunci asas kripto ditukar mengikut arahan kripto Pemusnahan dokumen-dokumen dan berita berjarjah dibuat seperti dalam arahan kripto Sebarang kompromi yang berlaku dilaporkan mengikut saluran prosedur .

Talian Medan Mengendalikan Ibusawat Medan: Talian medan sedia beroperasi mengikut masa yang telah ditetapkan seperti dalam Perintah Operasi Semboyan Ibusawat telefon diletakan ditempat yang berasingn dengan bilik Kaunter PUSKOM Buku panduan telefon hendaklah disediakan disetiap lokasi pengguna Jadual giliran bertugas anggota talian disediak dan dipamirkan Penyelengraan Ibusawat dan talian medan: Semua talian yang dipasang hendaklah mengikut keutamaan Talian hendaklah kemas dan teratur Talian diberikan penyamaran Mengadakan kumpulan Menyelenggara dan direkodkan Uji talian pada setiap pagi dan rekodkan Panggilan keluar hendaklah direkodkan didalam borang Semua alat yang digunakan disimpan dengan baik .

Rangkaian Perintah Briged (RPB) Rangkaian Tadbir Briged (RTB) .TERUP RADIO DIATURGERAK KE KAWASAN OPERASI Tp Radio diaturgerak di medan dan menyediakan komunikasi taktikal Bgd.

Pergerakan Dan Pentadbiran Kepada anggota Tp -Tinjauan -Pentadbiran dan Persiapan sebelum Aturgerak Pergerakan ke Kawasan Operasi -Menentukan Susunah pergerakan Menduduki Kawasan Operasi Melaksanakan Tugas Di Kawasan Operasi -Menempatkan Det Tp Radio di MK Tak Bgd dan Rear Link -Menempatkan Rear Link dan Det R/Relay Dari Div dan elemen Semboyan yang lain -Menempatkan Det Tp Radio di KSB Dan Rear Link -Menempatkan Rear Link dan Det R/Relay dari Div MK Tak Bgd -Menubuhkan RPB -Menyediakan Peralatan Komunikasi simpanan KSB -Menubuhkan RTB -Menyediakan Peralatan Komunikasi simpanan .TP RADIO Melaksanakan Prosedur Tempur -Menyampaikan Perintah Operasi Sfem.

Piawaian Yang Perlu Dicapai Siap menduduki kawasan MK Tak Bgd dan KSB dalam tempoh yang ditetapkan Menubuhkan komunikasi radio RPB dan RTB mengikut masa yang ditetapkan Semua det RPB dan RTB mula beroperasi dalam tempoh masa yang ditetapkan Stor peralatan radio simpanan di MK Tak Bgd dan KSB berupaya memberi bantuan kepada Det-det di bawah naungan .

Elemen Tugas – Tp Radio melaksanakan prosedur tempur Keadaan/Syarat-Syarat Perintah amaran telah dikeluarkan oleh MK Skn Mengikut PROTAP Tinjauan penempatan MK Tak Bgd dan KSB telah dilaksanakan Perintah Operasi Sem telah disampai/edarkan mengikut PROTAP Keanggotaan mengikut perjawatan dan keperluan Peralatan dan kenderaan mengikut perjawatan dan keperluan Peralatan setiap det adalah cukup mengikut senarai muatan dalam PROTAP Membuat percubaan komunikasi (Jika perlu) .

Piawaian Yang Perlu Dicapai Penyampaian Perintah Amaran Tp Radio Perintah Tp Radio sama dengan perintah MK Skn (yang berkaitan dgn Tp Radio) Maklumat penting perlu disampaikan kepada semua Ketua Penempatan Lokasi penempatan dikenal pasti Peralatan mengikut senarai “Loading List” Alat radio siap terpasang di kenderaan dan berfungsi Sumber kuasa dalam keadaan cas terapung dan alat pengecas kenderaan FFR berfungsi Semua peralatan bantuan boleh digunakan Semak dan periksa peralatan komunikasi untuk stor simpanan di Mk Tak Bgd .

Menyediakan penyata dan dokumen sperti berikut: Kekuatan anggota dan butir-butir peribadi Senarai peralatan radio “Path Profile” Peta gerakan Dokumen-dokumen keselamatan komunikasi: NP dan TPR KA/ATM Kad dan Kunci KOMED. Slx dll Kad Cabaran (CAPFAT) Kunci Gridal Senarai frekuensi dan borang laporan gangguan frekuensi .

Tp Radio melaksanakan pergerakan ke kawasan operasi Keadaan/Syarat-Syarat Dit Rear Link.Elemen Tugas . Stn RRB bergerak kelokasi masingmasing setelah mendapat arahan. Perintah Pentadbiran dan Perintah Pergerakan telah disampaikan Kenderaan mengikut perjawatan dan keperluan .

Piawaian Yang Perlu Dicapai Semua Ketua Dit mengetahui kump pergerakan dan kenderaan yang diperuntukan Pembahagian keanggotaan Tp Radio mengikut kenderaan dan bersesuaian Susunan kenderaan mengikut kump pergerakan skn Peralatan yang dibawa tersusun di dlm kenderaan Bergerak mengikut masa yang ditetapkan Stn Lintas Ganti mengambil alih kontrol sebelum stn kontrol bergerak Semua Dit berada dilokasi pada waktu yang telah ditetapkan Semua Dit dalam keadaan mendengar .

Tp Radio menduduki kawasan operasi Keadaan/Syarat-syarat Semua anggota.Elemen Tugas . peralatan dan kenderaan berada di lokasi penempatan Kedudukan Stn Kontrol telah dikenalpasti Kedudukan stor radio dikenalpasti “Remote” radio telah disambungkan ke POSTAH Bgd dan KSB Semua penempatan membuat penyamaran .

Piawaian Yang Perlu Dicapai Semua Dit mestilah mempunyai peralatan radio dan dokumen yang lengkap spt berikut: Rangkaian Perintah/Tadbir Bgd. 1 x set FT dan FST „Vehicular‟ 1 x set FT dan FST „Manpack‟ 2 x bateri setiap set „manpack‟ 1 x „Handset/Headset‟ setiap set Antena Rod dan Dipole setiap set Rangkaian Lojistik Briged 1 x set FST „Manpack‟ 1 x „Handset/Headset‟ 2 x bateri Antena Rod .

meja dan kerusi Jerican air Shovel Alat tulis dan peti alat tulis Peti pertolongan cemas Dokumen Berdarjah Perintah Operasi Semboyan (Arahan Semboyan) NP dan TPR KA/ATM Kad-Kad KOMED dll CAPFAT .Peralatan Bantuan Janakuasa/Jerican Petrol Lampu Medan Khemah.

MK Tak Bgd Rangkaian Perintah Bgd Stn Lintas Ganti mengambilalih tugas kontrol dalam masa 15 minit setelah tiba di lokaksi MK Tak Bgd bersama Kum Pendahuluan Skn Kontrol mengambilalih tugas kontrol dari Stn Lintas Ganti dalam masa 30 minit selepas tiba di lokasi MK Tak Bgd bersama Kump Besar Stn Kontrol ditempatkan bersama di kawasan PUSKOM dan „Remote‟ dismbung ke POSTAH Bgd Mengemaskini carta komunikasi radio Menyediakan Rangkaian Bumi ke Udara .

Pembahagian dit dan anggota dalam RPB adalah seperti berikut: 1 x Stn Kontrol – 4 x anggota 1 x Rover Panglima – 1 x anggota 1 x Rover Ketua Staf – 1 x anggota 1 x Rover Ketua Skn – 1 x anggota 3 x Dit „Rear Link‟ Bn Inf – 3 x anggota setiap dit 3 x Dit „Rear Link‟ Pskn Bantuan tempur “ 1 x Dit Formasi Rusuk “ 1 x Stn Lintas Ganti “ 2 x Stn Ulang Pancar “ Menyediakan stor peralatan radio simpanan dan kemudahan mengecas bateri radio .

Elemen Tugas – Tp Radio melaksanakan tugas di kawasan operasi Keadaan/Syarat-syarat Komunikasi RPB dan RTB telah ditubuhkan Giliran bertugas anggota Tp Radio dan semua dit telah disediakan Semua dit radio bersedia melaksanakan tugas .