EDU 3107 (SEM 7) i) Ahli-ahli boleh menerokai cara mereka berhubung dengan ahli-ahli lain serta

mempelajari kemahiran-kemahiran sosial yang berkesan. (ii) Pelbagai jenis sahsiah dapat ditemui. Ahli akan mendapat pelbagai jenis maklum balas daripada individu-individu yang berlainan. lni akan mendorong seseorang individu melihat dirinya dari pelbagai sudut. 1. Faktor-faktor dalam kelompok boleh mendorong perkembangan peribadi. Contohnya, ahli berpeluang mempelajari tentang diri sendiri melalui pengalaman orang lain, mengalami kemesraan y(a) Empat sebab kaunseling kelompok dapat membantu penyelesaian masalah: (iii) ang mendorong pendedahan kendiri dan cuba menyelesaikan setiap masalah sendiri dan juga masalah orang lain sebagai satu tanggungawab bersama. (iv) Kelompok menyediakan peluang bagi ahli untuk memberi dan menerima pertolongan. (v) Ahli kelompok berpeluang mempelajari cara-cara baru mengendalikan masalah dengan memerhati ahli-ahli lain menyelesaikan masalah yang sama atau hampir sama. (vi) Kelompok menyediakan peluang untuk mencuba idea dan tingkah laku sebelum dicuba dalam keadaan seharian. (vii) Ahli berpeluang untuk berinteraksi dengan ahli-ahli yang lain serta mendapatkan maklum balas tentang bagaimana tingkah laku, nilai dan sikapnya telah mempengaruhi mereka. (viii) Sokongan kelompok adalah kuat dan merangsang individu itu untuk bertindak atau berubah ke arah tingkah laku yang produktif (ix) Lain-lain jawapan yang sesuai (b) Enam peranan guru bimbingan (i) Sebagai pemudah cara atau fasilitator yang memastikan kelicinan perjalanan sesi kaunseling kelompok. (ii) Sebagai peserta kelompok apabila peranannya sebagai ketua diambil alih oleh ahli kelompok. (iii) Menggalakkan ahli-ahli kelompok membentuk harapan positif. (iv) Menarik perhatian terhadap perubahan-perubahan positif yang terdapat pada sesetengah ahli. (v) Mengenal pasti kemajuan dan perkembangan yang dicapai oleh ahli-ahli tertentu. (vi) Memberi rangsangan serta penghargaan kepada ahli yang sentiasa mencuba serta berusaha. (vii) Menggalakkan sebarang tanda positif yang menuju ke arah penyembuhan. (viii) Menggalakkan ahli menekankan pada kemajuan tertentu yang diperoleh. (ix) Pergantungan emosi di antara ahli-ahli dibenarkan berkembang supaya kesepaduan antara ahli-ahli tercapai dan (x) Menerima hakikat bahawa emosi ahli yang dikongsi dapat menambahkan kejelekitan dan kesepaduan di antara ahli kelompok. (2a) Keberkesanan kaunseling kelompok adalah berasaskan kepada beberapa prinsip. Nyatakan 5 prinsip kaunseling kelompok. (i) Kaunselor hendaklah mewujudkan suasana kelompok yang berdemokratik/teraputik. (ii) Kaunselor perlu menerangkan objektif-objektif kaunseling kelompok. (iii) Ahli-ahli itu hendaklah bersedia berkongsi perasaan, pengalaman dan sedia untuk berubah. (iv) Ahli-ahli bertanggungjawab terhadap kelakuan kumpulan mereka. (v) Setiap ahli hendaklah memelihara kerahsiaan maklumat yang dikongsi dalam kelompok. (2b) Dalam proses kaunseling , kaunselor perlu peka kepada halanganhalangan yang akan menjejaskan proses kaunseling. (i) Psikologikal (ii) Fizikal (iii) Sosial/Budaya (iv) Persekitaran (v) Jenis klien 2. (a) Jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah menengah. i) Kaunseling individu ii) Kaunseling kelompok iii) Perkhidmatan inventori & rekod

iv) Pencegahan penyalahgunaan dadah v) Bimbingan akademik vi) Penilaian vii) Perundingan dan rujukan viii) Penyelarasan sumber ix) Konferens dengan ibu bapa x) Sistem fail. Jarak dan kedekatan 3b Lima kesan positif tingkahlaku bukan lisan dalam membantu perkembangan sesi kaunseling i. mengukuhkan lagi pernyataan perasaan dan motif ii. Individu boleh berkembang di dalam suasana yang mesra. memudahkan perjalanan proses kaunseling/membuat tafsiran tentang tingkahlaku bukan lisan. inovatif (iii) Mendorong murid melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti ko kurikulum . v. (4b) Empat ciri dalam teori perorangan.bertujuan memperoleh pencapaian yang cemerlang . tegas.kemahiran berfikir . berinisiatif. permisif dan penuh kefahaman. Terapi ini menganggap manusia pada asasnya baik kerana sifat semula jadi yang ada dalam dirinya memang baik.membantu murid memilih bidang kerjaya yang sesuai dengan minat. iii.postur gerak badan iii. nada suara (tenang. Merangsang klien untuk membuat penjelasan secara lebih terbuka. penumpuan kontak mata ii. ii. riak air muka/ekspresi wajah iv. keadaan dan kedudukan fizikal vii. iv. Klien mempunyai kemampuan untuk berkembang baik dari segi emosi mahupun dari segi intelek. (i) Meningkatkan motivasi murid . iv. Mempengaruhi persepsi guru bimbingan/kaunselor terhadap klien ataupun sebaliknya. memberikan maklumat tambahan iii.menjaga kesihatan . i.kemahiran strategi menghadapi peperiksaan 3a Lima tingkahlaku bukan lisan yang perlu dikuasai oleh guru bimbingan.membekalkan maklumat tentang pelbagai kerjaya . Terapi ini menitikberatkan aspek efektif atau emosi di dalam penerokaan masalah.berkeyakinan.berupaya menyesuaikan diri dalam sebarang situasi .kemahiran mencari maklumat . lantang. cara duduk. rekod dan dokumentasi xi) Penempatan (b) Senaraikan lima cara bagaimana perkhidmatan bimbingan di sekolah dapat meningkatkan potensi diri murid. terketar-ketar dsb) vi. vi. .menyelesaikan masaalah . Memberi keselesaan kepada kaunselor/guru bimbingan dan klien.memberi peluang murid menikmati perasaan berjaya (ii) Membantu murid murid membina konsep kendiri yang positif .kemahiran mencatat nota . kebolehan dan keperluan masa depan (v) Membimbing murid menguasai kemahiran belajar . cemas.mengisi masa lapang (iv) Membimbing murid dalam kerjaya .kemahiran mengingat . i. gerakan tangan dan lengan v.

5. latar belakang keluarga dan lain-lain untuk mewujudkan kemesraan. Menerima tanpa syarat Klien perlu menerima klien seadanya. pengujian persepsi. gerak-geri semula jadi dan lisan. vii. (6b) Huraikan lima peringkat perkembangan dalm perlaksanaan kaunseling kelompok JAWAPAN (i) Peringkat Orientasi . Jawapan (i) cara duduk: condong ke hadapan sedikit. vi. Di dalam terapi ini tidak wujud suatu struktur yang rigid. (v) cara menerima klien dan pastikan klien rasa selesa. (iv) kemahiran mendengar: memparafrasa.kurang sabar mendengar . (vi) Cepat mencari penyelesaian tanpa meneroka masalah dengan baik. Nyatakan empat cara kaunselor atau guru bimbingan menunjukkan tingkah laku memberi perhatian kepada klien dalam sesi kaunseling individu. (ii) kontak mata: memandang ke dalam mata klien. sopan dan wujudkan jarak yang sesuai jika berlainan jantina. elak merenung terlalu lama. (iv) Kurang wujudnya suasana terapeutik.kenyataan kurang mendapat sambutan . 5(b) Terangkan secara ringkas tiga faktor yang boleh menjadi halangan pada kejayaan sesuatu sesi kaunseling individu. (v) Menghakimi masalah klien lebih awal (being judgemental). Hubungan mesra antara kaunselor dengan klien merupakan persekitaran yang sesuai bagi menggalakkan perkembangan kelainan kaunselor. 2.ketegangan sangat ketara (ii) Peringkat Konflik .perbicaraan masih kabur . Juga sedia berubah ke arah yang lebih baik. (iii) membina rapport / perhubungan: bertanya khabar. Jujur Kaunselor yang jujur adalah lkaunselor yang tidak berpura-pura dalam pehubungannya dengan klien. (ii) Kesediaan klien dalam meluahkan masalahnya secara ikhlas . Klien hendaklah mempunyai rasa tanggungjawab untuk berubah dan berkembang. (5a) Tingkah laku memberi perhatian merupakan satu kemahiran interpersonal dalam bimbingan dan kaunseling. selesa dan rasa diterima.v. 4. Jawapan (i) Kepakaran kaunselor dari segi penguasaan teori dan kemahiran bimbingan dan kaunseling. 3. Dia tidak defensif dan spontan . relaks. (iii) Klien yang dirujuk oleh pihak pentadbir atau guru disiplin. (6a) Jelaskan lima ciri yang perlu dimilikki oleh seseorang kaunselor bagi menjamin kejayaan dalam proses JAWAPAN 1. Terbuka Kaunselor hendaklah berpandangan terbuka dan sedia menerima pandangan dan komen dari pelbagai pihak. Kaunselor perlu melayan klien sebagai individu yang bermaruah dan unik walaupun klien datang dengan cerita yang berbagai-bagai. Berempati Ini merujuk kepada kebolehan kaunselor untuk memasuki ruang rujuk atau dunia klien dan membenarkan dirinya mengalami proses mental dan emosi yang dialami oleh klien sambil memahami dan menghayati pengertian daripada proses ini.ahli berharap fasilitator sahaja memimpin . (vii) Kecenderungan kaunselor untuk memberi nasihat. Mesra Sifat mesra kaunselor akan dirasakan oleh klien apabila klien menunjukkan tanda-tanda berikut seperti tidak kekok bercakap. alihkan pandangan jika klien merasa tidak selesa.

kerjasama sangat erat .penjelasan tidak diberikan ketika soal selidik diadakan . JAWAPAN .. .Manusia semakin berkelakuan tidak rasioanal apabila mereka menerima idea-idea tidak rasioanal ke dalam sistem kepercayaan mereka.Sosiometri . berperasaan.Rekod Profil dan Prestasi .tiada perkara baru yang timbul dan dibincangkan .sikap ingin mkendengar pendapat orang lain .ahli tidak sabar .sikap tolong menolong dan kerjasama . Pemikiran. .Kognitif berbentuk non-verbal menghasilkan kesan yang signifikan ke atas emosi dan tingkahlaku individu.sukar menerima perpisahan .Soal selidik .ada murid tidak menjawab secara serius . .Kad Kumulatif (b) Jelaskan lima kelemahan teknik soal selidik yang digunakan untuk mengumpul maklumat mengenai klien. .Kepercayaan tidak rasional mungkin menjadi darah daging dan sebahagian dalam kehidupan individu sejak kecil.membuat keputusan bersama-sama . . bergerak dan bertaakul atau berfikir.Keputusan kurang dipengaruhi oleh emosi (iv) Peringkat Penamatan . Sifat-sifat manusia mengikut pandangan Teori RET adalah seperti berikut. Pelbagai cara digunakan oleh kaunselor untuk mengumpul maklumat mengenai kliennya.Temubual .Sesetengah soalan kurang/sukar difahami -kalau murid terlalu muda.Rekod Anekdot . . perasaan dan tingkahlaku berkait rapat.Teori ini mengandaikan bahawa individu-individu mempunyai keupayaan bertindak sama ada dalam bentuk rasional mahupun tidak rasional.Mudah menyerang idea orang lain .Tingkahlaku tidak rasional lahir atau ditonjolkan oleh individu adalah disebabkan oleh gangguan psikologi dan emosi.tiada monopoli . . mereka kurang cekap /berupaya menjawab soalan dengan tepat -keboleh percayaan maklumat yang diperolehi adalah diragui (a).RET percaya bahawa menusia ada kecenderungan untuk mereka-reka kepercayaan yang mengganggu mereka dan sengaja menyebabkan diri mereka terganggu dari gangguan tadi. . . walaupun aspek pemikiran yang diubati. Huraikan lima cara bagaimana maklumat mengenai kliennya boleh diperolehi. . JAWAPAN .Memihak kepada ahli tertentu .tidak memihak kepada orang lain (iv) Peringkat Kejayaan .Masalah yang dihadapi manusia itu berpunca dari pemikiran tidak rasional terhadap sesuatu peristiwa.Setiap manusia itu dilahirkan dengan potensi berfikir secara positif dan secara negative dan penuh dengan putar belit.Aspek perasaan dan tingkahlaku tidak terabai. Proses tersebut ialah berprihatin. a.Pemerhatian . .tercapai kepuasan dalam kelompok 8.Tuduh menuduh (iii) Peringkat Kesepaduan .Manusia berfungsi secara menyeluruh dan perlu empat proses untuk terus hidup dan hidup gembira.

Statistik pekerjaan menunjukkan. prinsip. .Kaunselor gunakan strategi kognitif. Perkara-perkara yang boleh menghalang kejayaan kaunseling elompok. matlamat. .Soalan berbentuk pengalaman emotif serta galakkkan klien melakukan sendiri untuk Bantu klien mencabar idea-idea irrisionalnya. berkongsi maklumat. Cari perbezaan antara teori RET dan teori Pemusatan Perorangan Carl Rogers dari aspek konsep.bersifat terbuka.Ini menyebabkan pelajar akan lebih bertanggungjawab apabila membuat sesuatu keputusan. Pelajar ditolong untuk melihat realiti sifat-sifat dan aspirasinya sendiri dalam hubungannya dengan perubahan budaya dan peluang-peluang perkembangan. bersedia dan mampu untuk menerima dan memberi kritikan. . Guru bimbingan mestilah memahami dan menghargai sifat-sifat semulajadi dunia dan individu.Menambahkan kepercayaan kendiri pelajar. sanggup bersama ahli-ahli lain dalam semua situasi dan lain-lain . . Tugas guru bimbingan ialah menambahkan kefahaman pelajar tentang dirinya dam matlamat-matlamatnya. tenang. kekuatan dan kelemahan teori.menipu . kemahiran-kemahiran asas kaunseling yang berkaitan mendengar dan contoh-contoh.Memberi kaunseling kepada pelajar perempuan secara lebih realistik.Kaunselor akhirnya Bantu klien mendefinisikan idea-idea logic dan rasionalnya.Menolong pelajar membuat pilihan pelajaran dan vokasional yang diketahuinya. Bincangkan kemahiran mendengar : konsep. bersedia untuk berubah. . apabila mereka dewasa mereka akan memainkan dua peranan. Pilihan vokasional dianggap sebagai proses seumur hidup kerana perubahan teknologi dan budaya yang pesat. Ahli akhirnya akan dapat melihat dirinya sendiri dalam hubungannta dengan reaksi orang lain kepadanya. Bincangkan tentang kemahiran melayan. . tingkahlaku dan emotif untuk membantu klien menentukan sama ada idea mereka rasional atau sebaliknya.pengintelektualan .menyumbangkan kepada pelajar kefahaman kendiri dan penerimaan kendiri. Fungsi ini lebih daripada kaunseling kelompok sebagai satu cara menyelamatkan atau mencapai satu suasana psikoterapi. kaedah/teknik. (a). .lawak yang keterlaluan .terlalu bergantung .menggampu .Untuk mewujudkan pengalaman pembelajaran kumpulan di kalangan pelajar. mampu mangamal sikap dan tingkahlaku baru dan lain-lain 4. kemahiran-kemahiran asas yang berkaitan melayan dan contohcontoh. .membolot .Untuk sensitif kepada perubahan budaya yang memberi kesan kepada kefahaman kendiri. Guru bimbingan mesti menghadapi isu berkahwin-campur-kerja apabila memikirkan tentang hormat-kendiri dan selfrealization. . sentiasa mengambil berat serta memberi perhatian terhadap kehendak keperluan rakan sekumpulan . mampu berterus terang.2(b) Aktiviti mencabar dalam proses membantu klien mencapai matlamat kaunseling dengan menggunakan pendekatan RET adalah seperti berikut . kreatif dan lain-lain .memberi respon.mendengar secara aktif . konsep.terlalu kerap memberi nasihat . Matlamat kaunseling yang berkaitan dengan pelajar ialah. . kaunselor akan mengajukan pelbagai soalan berbentuk cherotical (contohnya: Apakah bukti-bukti atau alasan untuk menyokong perkara ini?) .Peringkat awal.lain-lain jawapan yang munasabah 3(b). . mencabar pemikirannya. membantu. sentiasa bertindakbalas terhadap persoalan yang memerlukan bantuan. peranan kaunselor dan peranan klien. Perkara-perkara yang boleh menjamin kejayaan kaunseling kelompok.bekerjasama memberi sumbangan pendapat. sebagai seorang isteri dan juga sebagai seorang pekerja.menggoda .prihatin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful