You are on page 1of 3

nadcia

LINAJE

Informcia pre mdia

Slovensko pre Krsnu Hrku je sria kultrnospoloenskch podujat na pomoc


Bratislava, 16. mja 2012 NON-Stop Production, Nadcia LINAJE, Obianske zdruenie Tri rue prinaj sriu podujat, ktorch ambciou je znova upriami pozornos na katastrofu, ktor zasiahla hrad Krsna Hrka 10.3.2012 - formou zmysluplnch kultrnospoloenskch akci pre verejnos. Ich spolonm menovateom je integrcia a angaovanos, nakoko to o sa stalo na Krsnej Hrke sa dotka vetkch a pomoci nikdy nie je dos. Pripravovan tyri samostatn benefin akcie sce nezaistia vetky chbajce finann prostriedky na obnovu, avak ich cieom je prispie zo vstupnho a z aukcie umeleckch diel, a zrove vyzva obiansku verejnos a zstupcov komernej sfry na pomoc. Podujatia podporuj aj toleranciu medzi nrodnosami a etnikami a prcu so spoloenskmi hodnotami, ako s solidarita, koopercia, tolerancia, integrcia. Prve uveden mylienku podporuje projekt pod spolonm nzvom Slovensko pre Krsnu Hrku, v ktorej inkuje najpestrejia kla interpretov, hudobnkov, hercov, umelcov, spoloenskch aktrov bez nroku na honorr a to nielen zo Slovenska. Vchod, stred a zpad hudobnci, vtvarnci, spoloensk aktri, Slovci, Maari a Rusni kad sa sna o zachovanie dejn a spolonej histrie. Aj toto bolo motvom pre obnovenie spoloenskej aktivity a angaovanosti pribline po 2 mesiacoch od neastia, ktor spojilo cel Slovensku. Dnes spoloensk eufria znane opadla a rapdne kles aj verejn zujem o tto tmu. Aj z tohto dvodu vznikol projekt Slovensko pre Krsnu Hrku - 4 vzjomne prepojen podujatia: koncerty v Banskej Bystrici, pod Hradom Krsna Hrka a 2 podujatia v Bratislave a tak symbolicky spoji cel Slovensko s cieom zobudi a mobilizova verejnos. Sriu benefinch akci zahji banskobystrick Minifest Bansk Bystrica pre Krsnu Hrku da 26.5.2012 v portovej hale na tiavnikch s najvznamnejmi slovenskmi headlinermi a predstavitemi rznych hudobnch nrov. Tublatanka, Laco Lueni, O.B.D. a s nimi Oskar Rzsa, Martin Valihora, Marin Greksa a Grexabat, skupina Mukatado, Marcela Molnrov, i Eva Pavlkov, Viktor Horjn ale i Jn Berky Mrenica s Diabolskmi huslami, slista opery SND Martin Babjak, i herec a mm svetoznmeho Cirque du Soleil Juraj Benk - to s len vybran zstupcovia pribline 35 formci a interpretov, ktor zaistia kvalitn zitok na tomto jednodovom benefinom podujat a pre ktorch dianie na Krsnej Hrke nie je ahostajn hovor Monika Kozelov z NON-STOP Production, ktor tto akciu zastreuje. Na Medzinrodn de det odtartuje druh z podujat - trojdov impozantn slovensko maarsk open air benefin festival priamo pod hradbami Hradu Krsna Hrka, ktor m v tomto nrodnostne zmieanom zem pecifick hudobn szvuk a harmniu. Zstupcovia miestnej obianskej iniciatvy na ele s Obianskym zdruenm Tri rue so zstupcami Nadcie
Nadcia LINAJE, Lipov 71, 900 42 Dunajsk Lun, IO: 37925504, registran slo 203/Na-2002/866 Bankov spojenie: TATRA banka, a.s., ..: 2628076325/1100, emial: info@nadacialinaje.sk,, Profile: www.facebook.com/nadacia_linaje


nadcia

LINAJE

LINAJE a produknou spolonosou NON-STOP Production subuj pre nvtevnkov okrem hudobnch lahdok aj zaujmav sprievodn program. Podujatie podporia skvel muzikanti a bval ldri maarskej pop scny a tvrdho rocku 80-tych rokov, ako s Dolly Roll, Delhusa Gjon, dvojica Pa-Do-Do i skupiny Piramis, P-Mobil, Karthago. Vidie ich naivo v Krsnej Hrke je pre ns vek pocta hovor Peter Legnr z OZ Tri rue. Vetci si prdu na svoje - mlad i star. i s to chlapci z IMT Smile, Marin Greksa, Peter Cmork, O.B.D., Get Explode, i Denis Lacho, Jakub Petrank Band ale i Gizela Oov s Duanom Grom, AC + a ete asi alch 30 interpretov a skupn, ktor predved svoje hudobn majstrovstvo pod hradbami hradu. Pre najmench je zaisten bohat detsk program a animcie uisuje tefan Pogny, predseda sprvnej rady Nadcie LINAJE, ktor ete v marci zaloila Iniciatvu na obnovu hradu a zahjila i verejn zbierku pod nzvom Zbierka Krsna Hrka s slom tu 2920872310/1100. Trojdov akciu moderuj Bibiana Ondrejkov a Peter Pino Lengyel. Benefin akcie nsledne pokrauj v druhej polovici jna v Bratislave koncertom poprednch opernch a operetnch umelcov. Benefin nru s nzvom Slovensko pre Krsnu Hrku ukon aukcia vtvarnch diel znmych slovenskch vtvarnch umelcov na konci jna 2012. Uveden podujatia podporili elektronick i tlaen mdia, ako TA3, RTVS, Rdio Expres, Rdio VIVA, aktuality.sk, SITA, TV Patriot, Digi Plus a in. Vstupenky na podujatie je mon zakpi v sieti Ticketportal Akcie prebiehaj v sinnosti s obcou Krsnohorsk Podhradie v zastpen so starostom Petrom Bollom. Vaok z uvedench podujat, ako aj z verejnej zbierky nadcie bude poukzan v slade s elom verejnej zbierky pre obec Krsnohorsk Podhradie. Nadcia LINAJE
nadcia

LINAJE
Zaala svoju innos koncom roka 2010 so zmerom poskytova spoloensko a verejno-prospen innosti najm v oblasti socilnej pomoci. Ambciou Nadcie LINAJE je konkrtna pomoc tm odkzanm jednotlivcom a komunitm, ktor ju doku o najvhodnejie zuitkova v prospech svojho alieho ivota, zrove podaj pomoc alm. Verejnoprospen posolstvo Nadcie sa sstreuje na oblas realizcie a ochrany udskch prv predovetkm ud s autizmom, podpory det a mldee v krzovch centrch a pomoci tranch ien a ich det. Predstavitelia a hlavn podporovatelia LINAJ s udia, ktor sa poas svojej kariry viac rokov aktvne zapjali do poskytovania pomoci odkzanm skupinm.
Nadcia LINAJE, Lipov 71, 900 42 Dunajsk Lun, IO: 37925504, registran slo 203/Na-2002/866 Bankov spojenie: TATRA banka, a.s., ..: 2628076325/1100, emial: info@nadacialinaje.sk,, Profile: www.facebook.com/nadacia_linaje


nadcia

LINAJE

Kontakt: Nadcia LINAJE, tefan Pogany M.A. Predseda sprvnej rady a sprvca Nadcie LINAJE, email.: stefan@nadacialinaje.sk

Nadcia LINAJE, Lipov 71, 900 42 Dunajsk Lun, IO: 37925504, registran slo 203/Na-2002/866 Bankov spojenie: TATRA banka, a.s., ..: 2628076325/1100, emial: info@nadacialinaje.sk,, Profile: www.facebook.com/nadacia_linaje