P. 1
Η Μάχη Της Κρήτης

Η Μάχη Της Κρήτης

|Views: 206|Likes:
Published by Tragiko.com
http://www.tragiko.com/
http://www.tragiko.com/

More info:

Published by: Tragiko.com on May 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2012

pdf

text

original

Σαν ςήμερα, το 1941, ξεκίνηςε η Μάχη τησ Κρήτησ, μια από τισ ςημαντικότερεσ

μάχεσ του...


Β’ Παγκοςμίου Πολζμου που ζμεινε ςτθν Ιςτορία τόςο για τθν αντίςταςθ που ςυνάντθςαν οι
ναηιςτικζσ δυνάμεισ όςο και για τισ απϊλειεσ που υπζςτθςαν ςτθν προςπάκειά τουσ να
κατακτιςουν τθν Κριτθ.

Στισ 20 Μαΐου του 1941, αφοφ οι δυνάμεισ του βρετανικοφ Βαςιλικοφ Ναυτικοφ διατθροφςαν
τον ζλεγχο του υδατικοφ χϊρου γφρω από τθν Κριτθ, οι Γερμανοί απογείωςαν πολυάρικμα
αεροπλάνα, ςε μια επιχείρθςθ με το ςυνκθματικό όνομα «Unternehmen Merkur» (Επιχείρθςθ
Ερμισ). Επρόκειτο να ρίξουν εκατοντάδεσ αλεξιπτωτιςτζσ για να καταλθφκοφν κζςεισ-κλειδιά
του νθςιοφ, τα οποία κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν για μεταφορά προμθκειϊν και
πολεμοφοδίων από αζροσ προκειμζνου να καταλθφκεί ολόκλθρθ θ Κριτθ.

Επικεφαλισ των γερμανικϊν δυνάμεων ιταν ο πτζραρχοσ Κουρτ Στοφντεντ, 51 ετϊν,
βετεράνοσ πιλότοσ του Α’ Παγκοςμίου Πολζμου με 1.190 αεροπλάνα ςτθ διάκεςι του και
29.000 αλεξιπτωτιςτζσ και πεηικάριουσ. Οι Ιταλοί προςζφεραν 3.000 ςτρατιϊτεσ ςτο ςχζδιο.
Όςοι Ζλλθνεσ, Βρετανοί, Αυςτραλοί και Νεοηθλανδοί ςτρατιωτικοί βριςκόταν ςτο νθςί ιταν
υπό το γενικό πρόςταγμα του 52χρονου Νεοηθλανδοφ ςτρατθγοφ Μπζρναρντ Φράιμπεργκ,
επίςθσ βετεράνοσ του Α’ Παγκοςμίου Πολζμου. Οι ελλιπϊσ εξοπλιςμζνοι υπεραςπιςτζσ τθσ
Κριτθσ ιταν περίπου 40.000 – μα ςτο πλευρό τουσ βρζκθκαν χιλιάδεσ ακόμα άμαχοι κάτοικοι
του νθςιοφ, κάτι που δεν είχαν προβλζψει οι επικεφαλισ των ναηιςτικϊν δυνάμεων.

Η πρϊτθ ρίψθ αλεξιπτωτιςτϊν είναι εφκολοσ ςτόχοσ για τουσ Ζλλθνεσ και τουσ Συμμάχουσ. Στισ
μάχεσ, οι οποίεσ εντάκθκαν από το απόγευμα με το δεφτερο κφμα αλεξιπτωτιςτϊν, μπικαν και
οι άμαχοι. ςε δφο μζτωπα: ςτο αεροδρόμιο του Μάλεμε και ςτθν ευρφτερθ περιοχι των
Χανίων. Η εξόριςτθ ελλθνικι κυβζρνθςθ και ο βαςιλιάσ Γεϊργιοσ ο Β’ περνάνε το ίδιο βράδυ
ςτθν Αίγυπτο. Οι Γερμανοί επικζντρωςαν τισ προςπάκειζσ τουσ ςτθν κατάλθψθ του
αεροδρομίου του Μάλεμε και το κατάφεραν ενϊ απϊκθςαν τισ ςυμμαχικζσ δυνάμεισ νότια,
κακιςτϊντασ τον αγϊνα τουσ μάταιο. Πολλζσ μονάδεσ των Δυνάμεων τθσ Κοινοπολιτείασ,
ακολουκϊντασ τθν απόφαςθ του Λονδίνου με το τζλοσ του Μάθ πζραςαν ςτθν Αίγυπτο ενϊ
5.500 άτομα που δεν κατορκϊνουν να επιβιβαςτοφν, παραδίδονται, ςυλλαμβάνονται ι
καταφεφγουν ςτα βουνά τθσ Κριτθσ. Η Μάχθ τθσ Κριτθσ ολοκλθρϊκθκε τθν 1θ του Ιοφνθ του
1941.

Ο απολογιςμόσ τθσ Μάχθσ ιταν απροςδόκθτοσ για τθ Γερμανία και είχε ςθμαντικό αντίκτυπο
ςτο μζλλον του πολζμου, αφοφ αποφαςίςτθκε να μθν πραγματοποιθκεί ξανά αεραποβατικι
επιχείρθςθ τζτοιου μεγζκουσ: 3.986 νεκροφσ και αγνοοφμενουσ, 2.594 τραυματίεσ, 370
αεροπλάνα οι απϊλειεσ ςφμφωνα με τα γερμανικά ςτοιχεία – ςφμφωνα με τουσ Συμμάχουσ,
όμωσ, οι γερμανικζσ απϊλειεσ ξεπζραςαν τισ 16.000. Στουσ Συμμάχουσ θ Μάχθ κόςτιςε 3.500
ηωζσ, 1.900 τραυματίεσ και 17.500 αιχμάλωτουσ.

Μετά τθν κατάλθψθ τθσ Κριτθσ ςτο Νομό Λαςικίου αποβιβάςτθκε ζνα Σφνταγμα Ιταλϊν και
ςε λίγεσ μζρεσ ζφκαςε θ Μεραρχία τθσ Σιζνασ που απλϊκθκε ς’ όλο το Νομό, κακϊσ και ςτα
Δωδεκάνθςα.Στθν υπόλοιπθ Κριτθ απλϊκθκαν οι Γερμανοί.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->