kao£

1187 CShw 5

2012 sabv 19 i\n

6

Pohs‚ hym-I-c-W-߃
]n.C. Dj
N-{µ-ti-J-c≥ h-[n-°-s∏-´-Xn-\p-tijw tI-c-fw ap-gp-h≥ H-©n-b-Øm-Wv.
cm-jv-{So-b-am-bpw A-√m-sX-bpw N¿-®Iƒ Cu h-[-sØ Np-‰n-∏-‰n-bm-Wv. Aº-sØm-∂p sh-´p-sIm-≠v On-∂-`n-∂am-b ap-Jw tI-c-f a-\- m-£n-bp-tS-XpX-s∂ F-∂v G-sd-t∏-cpw hn-Xp-ºn. Nm\¬ Iym-a-d-Iƒ H-©n-b-Øp ÿn-c-ambn. ]-d-™pw ]-d-bm-sX-bpw k-¶-S-°S-en-c-ºn. A-t∏m-gpw ssÿ-c-y-tØmsS Nn-e¿ th¿-Xn-cn-hn-s‚ Ir-Xy- X
- b
- n¬
A-Sn-h-c-bn-´p. cm-jv-{So-b ss\-Xn-I-Xbp-sS Im-h-emƒ-am¿ ]-d-™pw ap-jn™pw Nm-\¬ N-Xp-c-ß-fn¬ \n-d-™p.
N-{µ-ti-J-c≥ h-[n-°-s∏-Sp-tºmƒ Ahn-sS-sbm-cn-S-Øv I-e-ym-W-ho-´n¬ kv{Xo-Iƒ H-cp-an-®v I-e-ym-W-sam-cp-ßp-Ibm-bn-cp-∂p. (C-h‚ v am-t\-Pvs
- a‚n-s\mcp Im-in-√m-sX X-d-hm-´p-Im-cm-h-Ww)
C-\n-sb-¥v I-eym-W-sa-∂v A-h¿ Ae-ap-db
- n-´X
- m-bn ]-{X-dn-t∏m¿-´p-Iƒ. AXm-Wv B \m-´p-Im¿-°v N-{µ-ti-J-c≥.
A-Xn-ep-ta-sd A-t±-l-sØ A-dn-bm-

\n-√. ]n-s∂ N-{µ-ti-J-c-s‚ `m-cy hoc-]-Xv-\n-bm-bn-Ø-s∂ {]-Xn-I-cn-®p.
sIm-√m-t\ \n-߃-°m-hq, tXm¬-∏n°m-\m-hn-√. ]-t£ N-{µ-ti-J-c-s\t∏m-se N-{µ-ti-J-c≥ am-{Xw. B N{µ-ti-J-c≥ C-√m-Xm-bn-cn-°p-∂p. AXm-b-Xv A-t±-l-sØ C-√m-Xm-°m≥
{i-an-®-h¿-°v A-Xn-\v I-gn-™n-cn-°p∂p. A-Xn-\v H-cp ]-t£ h-en-b hn-e
sIm-Sp-t°-≠n-h-∂n-´p-≠m-hmw. A-sX¥m-bm-epw e-£yw sX-‰n-bn-√. N-{µti-J-c≥ C-\n C-√. am-{X-a-√, A-t±-lØn-s‚ ap-Jw sh-´n \p-dp-°p-tºmƒ
B a-kv-Xn-jv-°w sh-´n-∏n-f¿-∂v ]p-dØn-Sp-tºmƒ A-\p-`-hn-°p-∂-Xv Fs¥m-cp _o-`-’-am-b B-\-µ-am-hpw?
B ap-Jw B {]m-b-tØ-°m-tf-sd sh´p-Iƒ sIm-≠v On-∂`- n-∂a
- m-°p-tºmƒ
A-t±-l-ap-b¿-Øn-b, D-W¿-Øn-b H-cp
{]-Xo-£-sb-bm-hpw On-∂-`n-∂-am-°p∂-Xv. B a-kv-Xn-jv-°w sh-´n-°o-dns∏m-fn-®v ]p-d-sØ-dn-bp-tºmƒ B _p≤n-sb C-Xm C-ß-s\ X-I¿-sØ-dn-bp∂p F-∂m-hpw. F-¥m-bm-epw Cu Xnc-°-Y-bn¬ H-cm-bn-cw Ip-_p-≤n-Iƒ H∂n-®p tN¿-∂n-´p-≠m-h-Ww. C-Xn¬-∏cw a-\p-j-y-X-z-c-ln-X-am-bn H-cp sIm-e]m-X-Iw sN-øm-\m-hp-tam?
h-[-Øn-\p-ti-jw- \-S-∂ cm-jv-{Sob N¿-®-I-fn-te-sd-bpw s]m-¥n-h-∂-Xv
Ip-ew-Ip-Øn-Iƒ F-∂ {]-tbm-Kw kw_-‘n-®-Xm-Wv. ^yq-U¬ aq-e-y-t_m[-Øn-s‚ i-‡-am-b H-cp km-∂n-[yw
N¿-®-I-fn¬ \n-d-™p. _-lp-k-z-c-Xtbm-Sv A-√ hy-X-y-kv-X A-`n-{]m-b-tam
\n-e-]m-tSm Aw-Kn-I-cn-°m-s\-∂-√ Adn-bm≥-t]m-ep-ap-ff
- k-ln-jW
v- p-X B¿°p-an-√m-Ø-t]m-se. a-cn-®p I-gn-bp-

tºm-gpw Xo-cm-Ø ]-I-bpw {]-Xn-Im-chpw I-S-Ø-\m-Sn-s‚ ]-g-b ]-S-sh-´v ]mc-ºc
- y- Ø
- n-s‚ ]n-¥p-S¿-®b
- m-hp-tam? CS-°m-e-Øv H-c¬-]w Ip-d-™p-t]m-b
cm-jv-{So-b-s°m-e-]m-X-I-߃ Xn-cn-®ph-cn-I-bm-tWm F-s∂m-s° kw-i-bn°-s∏-Sp-I-bp-≠m-bn. I-Æq-cn-se cmjv-{So-b sIm-e-]m-X-I-°m-ew b-Ym¿∞-Øn¬ \-Ωp-sS cm-jv-{So-b tI-c-fØn-s‚ Xn-cn-™p \-S-∏n-s‚ Im-ew-IqSn-bm-Wv. a-°ƒ \-jv-S-s∏-´ A-Ω-am-cpsS, B-ß-f-am¿ \-jv-S-s∏-´ s]-ß-∑mcp-sS, `¿-Øm-°-∑m¿ \-jv-S-s∏-´ `m-c-yam-cp-sS, `-bw-ap-‰n-b I-Æp-I-fp-sS t\¿∏-I¿-∏v t^m-t´m-{Km-^¿ a-[p-cm-Pv H-∏nsb-Sp-Øn-´p-≠v. A-∂v A-Ω-am-sc kam-[m-\n-∏n-°m≥ kw-kv-Im-cn-I tI-cfw Ip-sd-tb-sd ]m-Sp-s]-´n-cp-∂p. AØ-cw \-jv-S-ß-sfm-∂pw F-gp-Xn-Ø≈m-\m-hp-∂X
- √
- . hn-´p-t]m-bh
- ¿ D-≠m°p-∂ ap-dn-hp-I-fpw A-ß-s\ s]-s´∂p-W-ßp-∂-h-b-√. Im-e-ta-sd-°-gnbp-tºm-gpw D-W-ßm-Ø ap-dn-hp-I-fp-ap≠v. ]n-s∂ Cu Ir-Xyw sN-bv-X-h-cpw
A-h-cp-sS Ip-Spw-_-ß-fpw Cu k-aq-lØn-s‚ `m-K-am-W-t√m. I-Æq¿ sIm-e]m-X-I ]-c-º-c-I-fp-sS Im-e-Øv \-S-∂
Nn-e \n-co-£-W-߃ {i-t≤-b-am-Wv.
sIm-e-]m-X-I-߃-°n-c-bm-b-h-cpw AXp \-S-Øn-b-h-cpw F-√mw-X-s∂ km-aqln-I-am-bpw hn-Z-ym-`-ym-k-]-c-am-bpw kmº-Øn-I-am-bpw ]n-∂n¬ \n¬-°p-∂h-cm-bn-cp-∂p. A-Xv A-h-cp-sS A-Xn¬\n-∂p-f-f hn-tam-N-\ km-[-y-X-I-sf-bpw
sN-dp-Xm-°p-∂-Xm-Wv. sIm-e-]m-X-Iw
D-b¿-Øp-∂ a-‰p {]-iv-\-ß-sfm-s° \ne-\n¬-°p-tºmƒ-X-s∂ A-Xv B kaq-lØ
- n¬ A-c£
- n-Xm-hÿ
- b
- p-sS-bpw

acWw Nnesc IqSp-X¬
i‡-cm-°p-tºmƒ
H©n-bsØ

tNmc-hoW aÆn¬\n∂p aS-ßp-tºmƒ
Hm¿ØXv ]≠v saIvkn-t°mbn¬ \S∂ Hcp Acpw sIm
esb°pdn-®m-bn-cp-∂p. A∂v \njvTp-c-ambn sIm√-s∏-´-Xv
en-tbm¨ t{SmSvkvIn Bbn-cp-s∂-¶n¬ t{SmSvkvIn-bpsS
ac-W-Øn\v DØ-c-hn-´Xv tPmk^v Ãmen≥ F∂ IayqWnÃv GIm-[n-]X
- n-bm-bn-cp-∂p. Ãmens‚ _yqtdm {Im‰nIv
\b-ß-fn¬ {]Xn-tj-[n®v djy≥ tkmjy¬ sUtam-{Im‰nIv te_¿ ]m¿´n cq]o-I-cn® t{SmSvkvIn Id-Xo¿∂ IayqWn-Ãp-Im-c\pw tkmhn-b‰v bqWn-b-\nepw ]pdØpw Adnb-s∏-´n-cp∂ Iayq-WnÃv Nn¥-I-\p-am-bn-cp-∂p.
D{K-{]-Xm-]n-bm-bn-cp∂ Ãmen-t\bpw tkmhn-b‰v Nmckw-L-S-\-bmb sI.-Pn._nbpsSbpw ]oU\w kln-°m\m-hmsX Hfn-hn¬ t]mIp-Ibpw Ata-cn-°b
- n-eS- °w IayqWnÃv Bi-b-߃ {]N-cn-∏n-°p-Ibpw sNbvXn-cp∂ ImeØmWv hnNm-cW t\cn-Sm-\mbn ss[cy-k-taXw aS-ßnsb-Øn-b-Xv. ]s£ t{SmSvkvIn-sb saIvkn-t°m-bn¬
ImØn-cp-∂Xv sa°m¿U-dpsS agp-hm-bn-cp-∂p. sa°m¿U¿
kv]m\ojv hwi-P-\mb tkmhn-b‰v Iayq-Wn-Ãm-bn-cp-∂psh-¶nepw t{SmSvkvIn-bpsS h[w Db¿Ønb {]Xn-tj[w
ap≥\n-dpØn Abmƒ°v A¬]-Imew Pbn-en¬ InS-t°≠-Xmbn h∂p. Xs‚ Bh-iy-{]Imcw sI.-Pn._n G¿s∏-Sp-Øn-b-X\p-k-cn®v t{SmSvkvIn-sb ]®-bmbn
sh´n- \ p- d p- ° nb sa°m¿Us\
]n∂oSv Ãmen≥ "Hm¿U¿ Hm^v Zn
se\n≥ Ahm¿Upw' sI.- P n._n
"lotdm Hm^v Zn tkmhn-b‰v bqWnb≥' ]pc-kvIm-chpw \¬In BZ-cn®n-cp-∂p-sh-∂Xpw Ncn-{X-Øns‚
\mƒhgn ]pkvX-I-Øn¬ tcJ-s∏-SpØ-s∏´ Imcyw.
Hc¿Y-Øn¬ H©n-bØv AcpwsIme sNø-s∏´ N{µ-ti-J-c\pw
t{SmSvkvIn-bpw XΩn-ep≈ kam-\-XIƒ Gsd-bm-Wv. c≠p-t]cpw ]m¿´nbpsS HutZym-KnI t\Xr-XzsØ
sh√p-hn-fn-®-h¿. Izt´-j≥ kwLß-fm¬ sIme sNø-s∏-´-h¿! sIm√s∏-s´-¶nepw t{SmSvkvIn- apt∂m-´psh® \∑ \nd™ Iayq-WnÃv Bib-߃ HSp-hn¬ tkmhn-b‰v bqWn-b\pw G‰p-hmßn F∂Xns‚ sXfn-hmWv tKm¿_-t®hv sIm≠p-h∂ s]cn-kvt{Smbn-°bpw XpS¿∂v tkmhn-b‰v bqWn-b-\n¬ D≠mb
kw`h hnIm-k-ß-fpw. N{µ-ti-J-cs‚ Imcy-Ønepw CXpXs∂ D≠m-bn-s°m-≠n-cn-°p-∂p-sh-∂mWv tIc-f-Ønse
am¿IvknÃv ]m¿´n-°p-≈n¬ Ign™ Ipd®p Znh-k-ß-fnembn D≠m-bn-s°m-≠n-cn-°p∂ Dcpƒs]m-´¬ hy‡-am°p-∂X
- .v
H©n-bw, Hm¿°m-t´-cn, Gdmae taJ-e-I-fn¬\n∂v
CXn-\Iw \qdn-tesd kn.-]n.-Fw, Un.-ssh.-F^
- v.s
- F, Fkv.F-^v.sF {]h¿Ø-I¿ N{µ-ti-J-cs‚ dh-eyq-j-Wdn
am¿IvknÃv ]m¿´n-bn-te°v tNt°-dn-°-gn-™p. hS-I-cbnepw tImgn-t°m´pw IÆq-cnepw am{X-a-√, tIc-f-°-c-bnemsI N{µtiJ-c≥ h[-Øn-s\-Xnsc kn.-]n.Fw A\p`m-hn-Iƒ cwKØp h∂p-Xp-Sßn F∂Xpw t{SmSvkvInbptSXp t]mse Xs∂ N{µ-ti-J-c-t‚bpw acWw ]mgmbn-s√∂v ImWn-°p∂p F∂p-Xs∂ thWw Icp-Xm≥.
c‡-km-£n-Iƒ acn-°p-∂n-s√-∂Xv Hcp BtKmf {]Xn`mkw Xs∂-bm-sW-¶nepw Ah¿°v IqSp-X¬ ]cn-thjw
e`n-°p-∂Xv tIc-f-Øn¬ Xs∂-bm-sW-∂Xpw {it≤-bam-Wv. kzman hnth-Im-\-µ≥ {`m¥m-ebw F∂v hnti-jn∏n® sIm®p tIc-f-Øn¬ Hmtcm cmjv{Sob ]m¿´nbpw
Ah-cpsS kwL-S\m tijn-°-\p-k-cn®v sIme-]m-X-I߃ krjv S n- ° p- ∂ p- ≠ v . Hmtcm sIme- ] m- X - I hpw
FXn¿I£n-bn¬ s]´-hc
- p-tS-Xm-Ip-tºmƒ AXv Xß-fpsS
]m¿´n°v IqSp-X¬ IcpØv ]I-cp-sa∂ hnizmkw Xs∂bmWv C°q-´¿ sh®p ]pe¿Øp-∂-Xv.
IÆq-cnse Xs∂ IpcpXn\ne-߃ F∂-dn-b-s∏-Sp∂
]m\q¿, sNm¢n, Xe-t»-cn, IXn-cq¿, IqØp-]-d-ºv, BbnØ-d-˛-a-ºdw F∂ {]tZ-i-ß-fn¬ am{Xw Ign™ 35 h¿jØn- \ n- S - b n¬ sIme- ° - Ø n°v Cc- b mb cmjv { Sob
{]h¿Ø-I-cpsS FÆw 200- ¬ Gsdbm-Wv. c‡-km-£nIƒ AXXv cmjv{Sob ]m¿´n-Iƒ°v hen-sbmcp aqe-[-\am-Wv. ]W-∏n-cn-hn-\-∏pdw c‡-km£n afi-]-ßfpw
h¿jm-h¿jw \S-°p∂ c‡-km£n A\p-kvac
- W ktΩf-\-ßfpw ]m¿e-sa-‚dn hymtamlw sh®p ]pe¿Øp-∂h¿°v hen-sbmcp lcw Xs∂.
F∂m¬ CXn-\n-S-bn¬ Ch¿ ImWmsX t]mIp-∂,

I≠mepw I≠n-s√∂v \Sn-°p∂ as‰mcp bmYm¿Yy-ap≠v. AXv hn[-hI
- t- fbpw A\mY _mey-ßs
- fbpw krjvSn°p-∂-Xn-\-∏pdw ]m¿´n {Kma-ß-fn¬ bph-Xn-I-fpsS
hnhmlw apS-°p-∂X
- n-te°pw InS-∏mSw hn‰v at‰-sX-¶nepw
kpc-£n-X-amb \m´n-te°v tNt°-dm-\p≈ sIme-°-Øn˛-t_mw_v cmjv{So-b-Øn¬ Xm¬]-cy-an-√mØ kmZm
]m¿´n A\p-`m-hn-I-fpsS {ia-߃°v ]mc Xo¿°p-∂nSw
hsc \ofp-∂p.
]m\q¿, IXn-cq¿, IqØp-]-d-ºv, sNm¢n, Xe-t»-cn,
[¿ΩSw `mK-ß-fn¬ ]≠p-ap-X¬t° \ne-\n∂p t]mcp∂
Hcp G¿∏m-Sp-≠v. AXv hoSp-Iƒ B{I-an-°p∂ thf-bn¬
ho´n-\p-≈nse apgp-h≥ km[\ kma-{Kn-Ifpw \in-∏n-°p∂-Xn-s\m∏w Ac-°-√ns‚ ]n≈-Iƒ InW-‰n-en-SpI F∂Xm-Wv. Aßs\ sNbvXm¬ B ho´nse s]¨Ip-´nIƒ°v ]n∂oSv hnhmlw km[y-am-In√ F∂ Hcp {]mIrX
hnizm-k-amWv CXn\v ]n∂n-ep-≈-Xv. hnhm-l-{]mbw Ign™n´pw hnhm-ln-X-cm-hmsX Ign-tb≠n hcp∂ Ht´sd
s]¨Ip-´n-Iƒ CØcw ]m¿´n {Kma-ß-fn¬ Ds≠-∂Xv
Ch-cpsS Cu A‘-hn-izm-k-Øn\v IcpØv ]I-cp-∂p.
ho≠pw c‡-km-£nIfn-te°v aS-ßp-∂-Xn\v ap≥]v
Ão^≥ kvs]≥U-dn-te°pw apcpI≥ Im´m- ° - S - b n- t e- ° pw. IayqWnÃv ]m¿´n t\Xr- X z- Ø ns‚
sX‰mb \ne-]m-Sp-I-fn¬ {]Xn-tj[n-®mWv kvs]≥Udpw kplr-Øp°fpw {]ÿm-\-tØmSv hnS ]d-™Xv. bph-tam¿® t\Xmhv sI.-Sn. -P-bIr-jvWs‚ h[-sØbpw Fw.-hn.-cmL-hs‚ ]d-»n-\n-°-Shv ]mºp-hf¿Ø¬ tI{µ-Øn¬ kn.-]n.-F-ΩpIm¿ an≠m-{]m-Wn-I-fmb ]mºv,
Ipcßv CXym- Z n- I sf Nps´- c n- ® t∏mgpw ]m¿´nsb \ymbo-I-cn®v A]lm-ky-\mbn amdnb s{]m^. Fw.F≥.- hn-P-b\pw HSp-hn¬ kz¥w in
jy≥ ]nW-dmbn hnP-b-\p-ambn Nne
]m¿´n hyXn-bm-\-ßsf sNm√n-bp≠mb X¿°-Øns‚ t]cn¬ a\ws\m-¥mWv ]pd-Øp-t]m-bXv F∂
Xpw Iayq-WnÃv Ncn-{X-Øns‚ `mKw
Xs∂.
Fw.-F≥.- hn-P-b≥ amjpw N{µ-ti-J-c-\p-sams° kn.]n.-F-Ωn¬\n∂p ]pd-tØ°v \S-°p-tºmƒ B{K-ln-®Xv
Xßsf \bn-°m≥ hn.-F-kv.- A-Nyp-Xm-\-µ≥ D≠m-hWw
F∂-Xm-bn-cp-∂p. N{µ-ti-J-cs‚ `mcy cabpw dh-eyq-jWdn am¿IvknÃv ]m¿´n {]h¿Ø-Icpw Ct∏mgpw Aßs\-sbms° Xs∂ B{K-ln-°p-∂p-s≠-¶nepw hn.-Fkv
AXn\v Xbm-dm-Ip-sa∂v At±-lsØ ASp-Ø-dn-bp∂
Bcpw Icp-Xp-∂n-√. Fw.-hn. cmL-h\pw sI.-B¿.- Ku-cn-bΩbpw ]d-bp-∂-Xp-t]mse ]m¿´n-°p-≈nse hnaX i_vZßsf sh´n-\n-c-Ønb ioe-ap≈ Hcmƒ°v A{X Ffp-∏Øn¬ kn.-]n.Fw F∂ hen-sbmcp {]ÿm-\-Øn¬\n∂v
H‰-b-Sn°v Cd-ßn-t∏m-cm≥ BIp-sa∂v tXm∂p-∂n-√.
apcp-I≥ Im´m-°-S-bpsS Ihn-X-bmWv "c‡-km-£n.'
B IhnX Cßs\: ""Ah-\-h\p th≠n-b-√msX A]c∂v NpSp-c-‡-aq‰n Ipew hn´p-t]m-b-h≥ c‡-km-£n, acW-Øn-eqsS P\n-®-h≥ kvac-W-bn¬ Hcp c‡-Xm-cIw
c‡-km£n''. AtX, Ah¿ Xs∂-bmWv bYm¿Y c‡km-£nIƒ F∂ Imcy-Øn¬ B¿°pw X¿°-ap-≠m-Im\n-S-bn-√. Imc-Ww, alm-flm-Km-‘n-bp-tSbpw F{_lmw
en¶-t‚bpw sNKp-th-c-bp-tSbpw t{SmSSvIn-bp-tSbpw
G‰hpw HSp-hn-embn N{µ-ti-J-c-s‚bpw Poh-\-jvS-߃
\ap°v ]Tn∏n®p Xcp∂ henb Adnhv AXp-X-s∂-bm-Wv.
Snbm-\≥sa≥ kvIzb¿ Iq´-°p-cp-Xn-sb-°p-dn®pw
AXn-s\-°p-dn®v Adn-b-s∏-Sp∂ t{SmSvkvIn-b≥ Nn¥I\pw Ihn-bp-amb XmcnJv Aen Fgp-Xnb "sIme-]m-XIn-I-fpsS t]mfn‰v _yqtdm' F∂ Ihn-X-sb-°p-dn®v
ap≥]pw CtX ]{X-Øn¬ Xs∂ Rm≥ ]cm-a¿in-°p-I-bp≠m-bn-´p-≠v. Snbm-\≥sa≥ kvIzb-dnse Iq´-°p-cp-Xn°v
]®-sh-fn®w ImWn-®Xv ssN\okv Iayq-WnÃv ]m¿´nbpsS t]mfn‰v _yqtdm Bbn-cp-s∂-¶n¬ N{µ-ti-J-cs‚
Acpw sIme°v ]n∂n¬ Ct∏mƒ t]meokv ]nSn-Iq-Sp∂Xpw {]Xn-ÿm-\Øv \ndp-Øp-∂Xpw kn.-]n.-F-Ωns‚
tem°¬, Gcnbm IΩn‰n t\Xm-°ƒ am{X-am-sW-¶nepw
At\z-jWw Nne D∂X ]m¿´n t\Xm-°-fn-te°pw \ofp∂p-s≠-∂mWv \ne-hn¬ e`n-°p∂ kqN-\-Iƒ.

3

(\msf: AdpXn hcptØ≠ tNmc-°fn)

`o-Xn-bp-sS-bpw h-en-b h-e-b-߃ krjv-Sn-°p-∂p-≠v. A-Xv a-dn-I-S-°p-I A{X F-fp-∏-a-√.N-{µ-ti-Jc
- ≥ h-[w cm-j{v- So-b sIme-]m-X-I-am-b-Xn-\m-em-h-Ww {]-Xn-I-cWw cm-jv-{So-b t\-Xm-°-fn-epw N¿-®-Ifn-epw X-´n-\n-∂v H-t∂m c-t≠m kmw-kvIm-cn-I t\-Xm-°-sfm-gn-sI _m-°n-bmcpw-X-s∂ H-∂p-ap-cn-bm-Sn-bn-√. an-≠p-I
a-lm-ap-t\ F-∂p ]-d-bm≥ \-ap-°n-∂v
ssh-tem-∏n-f-fn-bn-√-t√m. A-Xp-sIm≠p-X-s∂ B kmw-kv-Im-cn-I a-lm-au\-sØ `-Rv-Pn-°m≥ h-en-b I-t√-dpIƒ D-≠m-bn-s°m-≠n-cn-°p-I-bm-Wv.
I-h-bn-{Xn kp-K-X-Ip-am-cn te-J-\w Fgp-Xn-°-gn-™p. A-Xv Zn-h-k-߃-°p
ap-tº F-gp-Xn \¬-In-bn-cp-∂p-h-t{X.
]-t£ ]-Xn-hp hn-a¿-i-\-߃ D-≠mbn. In-fn-Iƒ I-c-bp-tºm-gpw I-c-bmØ-t∏m-gpw Ip-c-ßp-Iƒ Im-´p-Xo-bn¬
s]-´p-t]m-Ip-tºm-gpw D-d-s° I-c-bp-∂
I-hn-I-sf-hn-sS, kmw-kv-Im-cn-I \m-bI-∑m-sc-hn-sS F-∂v Bƒ-°q-´w I-s√dn-™p-sIm-≠v tNm-Zn-°p-Ib
- m-Wv. Fw.-Sn.-bpw H.--F≥.--hn.-bpw ⁄m-\-an-√m-sX
]oT-Øn-em-bn-t∏m-bn F-∂pw hn-a¿-in°-s∏-´p. tI-c-f ap-J-y-a-{¥n X-s∂
kmw-kv-Im-cn-I tI-c-f-Øn-s‚ hm-Xnen¬ ap-´n, tl! hm-Xn¬ Xp-d-°q Fs¥-¶n-epw \m-ep hm-°p-Iƒ F-Xn¿tØm a-dp-tØm D-cn-bm-Sq F-∂pw ]-d™p I-gn-™p. A-t∏mƒ th-sdm-cp
hm-Z-hp-ap-≠m-bn. ap-J-y-a-{¥n-s°-¥-hIm-iw Cu kmw-kv-Im-cn-I \m-b-I-∑msc hn-a¿-in-°m≥. B-sc-¶n-epw ]-d-bptºmƒ D-Wc
- p-∂h
- t- cm D-Wt- c-≠h
- t- cm
B-tWm Cu kmw-kv-Im-cn-I \m-b-I∑m¿? ]n-s∂ Cu a-lm-au-\w h-en-

Al-ΩZv _n≥ k¬am≥ _n≥
A_vZp¬ Akokv cmP-Ip-am-c≥
1987 ¬ ÿm]n-®Xv
www.srmg.com

C˛-sa-bn¬: malnews@srpc.com
kuZn dnk¿®v B≥Uv ]ªn- j nwKv Iº\n
(F- k v . - B ¿.- ] n.- k n) {]kn- ≤ o- I - c n- ° p∂ Zn\]{Xw
F√m AhImi-ßfpw Fkv.-B¿.-]n.-kn.°v

ÿm]-I¿:

Infn-Iƒ Ic-bp-tºmgpw
Ic-bm-Ø-t∏mgpw Ipc-ßp-Iƒ
Im´p-Xo-bn¬ s]´p-t]m-Ip-tºmgpw
Dds° Ic-bp∂ Ihn-I-sf-hn-sS,
kmwkvIm-cnI \mb-I∑
- m-sc-hnsS F∂v
Bƒ°q´w Is√-dn-™p-sIm≠v
tNmZn-°p-I-bm-Wv.
Fw.-Snbpw H.-F≥.-hnbpw
⁄m\-an-√msX ]oT-Øn-em-bnt∏mbn
F∂pw hna¿in-°-s∏-´p.
apJ-y-a{¥n Xs∂ kmwkvIm-cnI
tIc-f-Øns‚ hmXn-en¬ ap´n.

cn-Iƒ. A-tX, C-Xv sN-bv-X-h-cp-sS t]cv a-I-s\-∂m-Wv. C-\n \-ap-°v a-[p-cmPn-s‚ t^m-t´m-hn-te-°v t]m-Imw. `bw-sIm-≠v I-Æp-\o¿-t]m-epw F-Ønt\m-°m-Ø s]¨-I-Æp-I-fm-Wm Nn{X-Øn¬. B I-Æp-I-fn-te-°v sh-dpsX H-cm-h¿-Øn t\m-°p-I. \n-ß-fp-sS
{]-hr-Øn-bn¬, Nn-¥-bn¬, hm-°n¬,
t\m-°n¬ B I-Æp-Iƒ D-≠m-h-s´.-..
I-Æp-Iƒ \n-ß-sf B¿-{Z-X-bp-sS Ib-ß-fn-te-s°-Øn-°-s´, Po-h-s\ C√m-Xm-°m-\-√ F-ß-s\-bpw \n-e-\n¿Øm-\pw ]-cn-t]m-jn-∏n-°m-\p-ap-f-f Poh-s‚ hym-Ic
- W
- a
- m-Wv kzm-bØ
- a
- m-t°≠-X.v

-ss]-im-Nn-I-X-°v
h¿-W-t`-Z-an-√
H-©n-b-sØ Sn.-]n bp-sS A-cpw-sIm-e A-Xy-[n-Iw A-]-e]-\o-b-hpw cm-£-ko-b-hp-am-sW-∂-Xv A-hn-X¿-°n-X-am-Wv. kXy-k-‘-hpw cm-jv-{So-b C-S-s]-S-ep-I-fpw C-√m-Ø A-t\z-j-WØn-eq-sS Cu \-c-l-Xy sN-bv-X-h-sc-bpw sN-øn-∏n-®-h-sc-bpw
]n-Sn-Iq-Sn in-£n-°-Ww. F-∂m¬ cm-jv-{So-b ]-£-]m-Xn-Xz-Øn∂v A-Xo-X-am-b Cu am-\p-jn-I hn-Im-c-Øn-s‚ Zn-i-bn-em-tWm
A-t\z-j-W-hpw am-[y-a-\n-co-£-W-ß-fp-sa-∂-Xv kw-i-b-am-Wv.
sIm-√-s∏-´ Sn-]n-bpw A-t±-l-Øn-s‚ A-\p-bm-bn-I-fpw am-Xrkw-L-S-\ hn-´-Xv kn-]n-Fw I-ayq-Wn-Ãv X-Xz-߃ hn-kv-a-cn-®Xn¬ a-\w-a-Sp-Øm-sW-∂-Xv ]-cn-lm-ky-am-b \n-co-£-W-am-Wv.
Im-c-Ww Sn-]n-bp-sS-bpw A-\p-bm-bn-I-fp-sS-bpw th¿-s]-S¬ hnkv-ar-Xn-bp-sS ¢m-hp-]n-Sn-°m≥ k-a-bw-B-bn-´n-√m-Ø k-ao-]-Ime N-cn-{X-am-Wv. ]-©m-b-Øv `-c-Ww kw-_-‘n-®v G-dm-a-e, Agn-bq¿ ]-©m-b-Øp-I-fn¬ X¿-°w D-S-se-Sp-Ø-t∏mƒ H-Øp-Xo¿∏v hy-h-ÿ-bp-sS `m-K-am-bn G-dm-a-e-bn¬ B-Zy c-≠-c h¿-jw
kn-]n-F-Ωpw A-gn-bq-cv P-\-Xm-Z-fpw ]n-∂o-Sv a-dn-®pw A-[n-Im-cw
]-¶n-Sm≥ Xo-cp-am-\n-®p. G-dm-a-e ]-©m-b-Øv `-c-Ww I-cm¿-{]-Imcw P-\-Xm-Z-fn-s‚ Du-gw F-Øn-b-t∏mƒ A-h¿-°v \¬-Im≥ N{µ-ti-J-c-s‚ t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ kn-]n.-Fw {]m-tZ-in-I t\-XrXzw X-bm-dm-Im-Ø-Xm-Wv A-hn-S-sØ {]-iv-\-ß-fp-sS A-Sn-ÿm\ Im-c-Ww.A-Xn-\-∏p-dw H-cp-hn-[ B-Z¿-i cm-jv-{So-b Xm-Xzn-I ]-›m-Øe-hpw B¿.--Fw.--]n-bp-sS cq-]o-I-c-W-Øn-\n-√. A-cpw-sIm-e-bnse ar-Ko-b-X-bpw ss]-im-Nn-I-X-bpw N-cn-{X-sØ X-e-Io-gm-bn
hm-bn-°m-\p-≈ H-gn-I-gn-hp-I-f-√. a-c-W-s∏-´-h-cp-sS hn-π-h-Øns‚ A-f-hp-tIm-ep-I-fp-a-√, a-dn-®v sIm-e-sh-dn \-S-Øn-b ]n-imNp-°-fp-sS ar-Ko-b-X-bp-sS h-ep-∏-am-Wv. No-ta-\n-bn-se A-©v kJm-°-fp-sS ]m-Xn-sh-¥ tZ-l-Øv tIm¨-{K-kv ]n-im-Np-°-fp-sS
F-Æ-a-¡ sh-´pw Ip-Øpw D-≠m-bn-cp-∂p F-∂p-Iq-Sn Hm¿-°p-I.
ss]-im-Nn-I-X-bp-sS Ip-fn-ap-dn-bn¬ Np-h-∏pw, ]-®-bpw, Im-hnbpw, {Xn-h¿-W ]pw-K-h-∑m-cpw \-Kv-\-cm-Wv.
A-_q-A-ao≥ kn-]n.
A¬-J-kow

B c-‡w B¿-°pw th-≠
N-{µ-ti-J-c-s‚ sIm-e-]m-X-I hm¿-Ø tI-´v hn.-F-kv. A-NypXm-\-µ≥ h-sc ]n-W-dm-bn-tb-bpw Iq-´m-fn-I-tf-bpw Ip-‰-s∏-SpØn-bn-´pw hn-a¿-in-®p-sIm-≠n-cp-∂n-´pw A-°m-cy-Øn-epw A-`n{]m-bw ]-d-bm≥ eo-Kp-Im¿-°v A-h-Im-i-an-s√-∂v F-gp-Xn-b a-ebm-fw -\yq-kn-se ap-c-fn A\p-bmbn, ]m¿-´n-°pw ap-∂-Wn-°pw
X-e-th-Z-\ kr-jv-Sn-®-Xn-s\m-s° sIm-√m≥ Xp-S-ßn-bm¬ ap-c-fn°v Po-hn-°m-\m-hp-tam F-∂ bm-Ym¿-Yy-hpw bp.-Un.--F-^n-se A`n-{]m-b kzm-X-{¥y-hpw Xp-d-∂p-Im-Wn-®-Xn-\v, C-t∏m-gpw eo-KpIm¿-°v c-‡-s°m-Xn-bm-Wv F-s∂-gp-Xn-°-≠p. A-_v-Zp-√-°p-´ntb-bpw Fw.-B¿. ap-c-fn-tb-bpw ]-cn-K-Wn-°p-tºm-sg-¶n-epw Xt∂-bpw H-∂v ]-cn-K-Wn-°-tW F-∂v B¿-Øp I-c-™, sIm-XpIn-\p-t]m-epw th-≠m-Ø, ap-c-fn-bp-sS c-‡w B¿-°p-th-Ww?
Ip-™-l-Ω-Zv ]-´m-ºn
A-dm¿

hmfpt≠m Hcp Poh-s\-Sp-°m≥...
Sn.]n. N{µ-ti-J-cs‚ sIme-]m-X-I-hp-ambn _‘-s∏´v IqSpX¬ sXfn-hp-Iƒ kn.]n.-F-Ωn-s\-Xnsc h∂p-sIm-≠n-cn-°p-Ibm-Wv. H∂n\p ]pdsa H∂mbn sIme-]m-X-I-߃°v t\XrXzw
sImSp-°p∂ kn.]n.-Fw Xo{h-hmZ kwL-S\bmsW∂ ImcyØn¬ Hcp kwi-bhpw th≠. N{µ-ti-J-cs\t]mep≈ t\Xm°-ƒ tNmc \ocm°n ]Sp-Øp-b¿Ønb {]ÿm-\-amWv kn.]n.Fw. ]m¿´n-°p-≈nse tNcn-t∏mcv kln-°m-\m-hmsX t\Xm-°fm-sc-¶nepw ]m¿´n hn´m¬, Ahsc {Iqc-ambn sIme-s∏-SpØn
Ipew-Ip-Øn-I-sf∂v hnfn®v hI-h-cp-Øp-∂p. _oUn-bpt≠m
kJmth Xos∏-´n-sb-Sp-°m≥ F∂ kJm-°-fpsS ]√-hn°v
am‰w h∂v, hmfpt≠m kJmth Hcp Poh-s\-Sp-°m≥ F∂mbn
amdn-bn-cn-°p∂p
hn.hn. Ip™-ehn amWq¿
dnbmZv

tNmc-s°mXn amdmØ kn.]n.Fw
dh-eyq-j-Wdn am¿IvknÃv ]m¿´n t\Xmhv Sn.]n. N{µ-tiJ-cs\ h[n-®n´pw c‡-s°mXn amdmØ kJm-°ƒ ho≠pw
Xriq¿ Pn√-bnse tNe-°-c-bn¬ kn.]n.FΩn¬\n∂v cmPnsh®v apkvenw eoKn¬ tN¿∂ {]h¿Ø-Is\ sh´n-s°m-e-s∏Sp-Øm≥ {ian-®-Xv kn.]n.Fw t\Xm-°-fpsS c‡-Zmlw Xs∂bm-Wv. ]m¿´n-bn¬\n∂v cmPn-sh-®-h-tcbpw ]m¿´nsb hna¿in°p-∂-h-tcbpw `qap-J-Øp-\n-∂vXs∂ D∑q-e\w sNøpI F∂
kn≤m¥w \S-∏n¬ hcp-Øp∂ kn.]n.Fw CXn\v hºn® hne
\¬tI-≠n-h-cpw. Bi-bsØ Bi-bw-sIm≠v t\cn-Sm≥
kn.]n.Fw Xbm-dm-h-Ww. c‡-Zm-ln-bmb {Um°p-f-sb-°p-dn®v
t\mh-ep-I-fn¬ hmbn-®n-cp∂ P\-߃°v Ct∏mƒ kn.]n.-FΩnse c‡-Zm-ln-I-fmb {Um°pf kJm-°-sf-bmWv ImWm≥
Ign-bp-∂-Xv. CXn\v am‰w hcp-Øm≥ kn.]n.-Fw -Xs∂ cwKØv
hc-Ww. sIme-hnfn \S-Øp∂ Pb-cm-P-∑msc ]m¿´n°v ]pdØm°n ]nfiw sh°-Ww.
Aeo\m tamßw
Pn±

kuZn dnk¿®v & am¿°-‰nwKv {Kq∏v
sSen-t^m¨: 02˛2836200,
^mIvkv: 02˛2836256

sbm-cp \n-e-]m-Sm-sW-∂ hym-J-ym-\hp-ap-≠m-bn. Im-´p-Xo-bpw `q-an-Ip-ep-°hpw {]-h-Nn-®p-sIm-≠v- B-Zyw k-aq-lsØ D-W¿-Øp-∂-h-cm-Wv I-hn-Iƒ Fs∂m-s°-bpw ]-d-™p tIƒ-°m-dp-≠v.
a-\p-j-y -a-\- m-£n-sb \-Sp-°n-b sIme-]m-X-I-Øn¬ \-Sp-ßn-t∏m-b a-\: m£n-bp-am-bn I-gn-bp-I-bm-h-Ww kmwkv-Im-cn-I \m-b-I¿. b-Ym¿-∞-Øn¬
C-ßs
- \-bp-ff
- km-lN
- c
- y- Ø
- n¬ C-Øcw Im-c-y-߃ H-∏n-s®-Sp-°p-∂ Nn-e
tIm Hm¿-Un-t\-j≥ {]-h¿-Ø-I-cp-ap≠v. A-h-cpw a-s‰-s¥m-s°-tbm Xn-c°n-em-bn-t∏m-bn-cn-°-Ww. _w-Km-fn¬
\n-∂p a-lm-ti-z-Xm-tZ-hn C-hn-Sw h-sc
h-∂-sX-¥n-\v F-∂v Nn-e-sc--¶n-epw s\‰n Np-fn-®p-t]m-bn. Im-c-Ww A-hn-sSØ-s∂ H-cp-]m-Sp a-\p-j-ym-h-Im-i ewL-\-ß-fp-≠v. h-b- p-Im-e-Øv A-hnsS-bn-cp-∂v A-Xn-s\-∏-‰n {]-Xn-I-cn-®ncp-s∂-¶n¬ R-߃ A-Xv C-hn-sS ]cn-`m-j-s∏-Sp-Øn hm-bn-∏n-®v I-ø-Sn hmßn A-ßv A-b-®p-X-t∂-s\. C-\n-bnt∏m R-ß-sf-ß-s\ Zo-Zn-sb-∏-‰n-∏-dbpw?
{]-Xn-I-cn-°m-\p-f-f D-Ø-c-hm-ZnØw B-cm-Wv R-ß-sf G¬-∏n-®-sX∂v B-sc-¶n-epw tNm-Zn-®m-epw sX-‰p-]d-bm-\n-√. ]-t£ a-s‰m-∂p-≠,v {]-XnI-cn-®n-´pw h-en-b Im-cy- s
- am-∂p-an-√t- √m.
F-ß-s\-bm-Wv \-ap-°n-Xn¬-\n-∂v ]pd-tØ-°p I-S-t°-≠-sX-∂m-Wm-temNn-t°-≠-Xv?
-tNm-c-bn¬ In-S-t∏m-s\
a-I-s\-∂-t√m \n-s‚ t]-cv?
\n≥ cm-Pyw \n-s∂-˛
°p-dn-®p I-c-bp-∂p.-.-.kp-K-X-Ip-am-cn So-®-dp-tS-Xm-Wv h-

lnjmw Aen lm^n-k,v
apl-ΩZv Aen lm^nkv
FUn-‰¿-˛-C≥-˛-No^v:
XmcnJv anivJkv
FIvkn-Iyq-´nhv Ub-d-IvS¿: tUm. A mw A¬ ZJo¬

tNmtZymØ
- c ]w‡n {it≤bw
ae-bmfw \yqkv ]{X-Øn-¬ Ign™ Znh-k-ß-fn¬ {]kn-≤o-I-cn®
Phm-kmØv kw_-‘-amb tNmZyhpw DØ-chpw Gh¿°pw D]-Im-c{]-Z-am-Wv. {]hm-kn-Iƒ Adn-™n-cn-t°≠ hne-s∏´ tNmZy-ßfpw
AXns‚ DØ-c-ßfpw \nb-a-hy-h-ÿ-Iƒ Adn-bmØ {]hm-kn-Iƒ°v
Gsd D]-Ic
- n-°pw. Phm-kmØv kw_-‘a
- mb \nba \S-]S- n-Iƒ ]q¿Ønbm-°p-∂-Xn\nsS ]ecpw ]e-t∏mgpw I_-fn-∏n-°-en\v hnt[-b-cm-Imdp-≠v. AØcw X´n∏p hoc-∑m-sc Xncn-®-dn-bm\pw tkh-\-߃°v
^okpt≠m C√tbm F∂p a\- n-em-°m\pw ]w‡n D]-I-cn-®p.
ae-bmfw \yqkn-¬ XpS¿®-bmbn {]kn-≤o-I-cn® tNmtZym-Øc
]w‡n shdpsX hmbn-®v Nh-‰p-sIm-´b
- n¬ If-bmsX kq£n®v sh°m≥
F√m-hcpw {i≤n-°-Ww. {]hm-kn-I-fpsS \mUn-an-Sn∏v sXm´-dn™v
CØcw D]-Im-c-{]-Z-amb Imcy-߃ {]kn-≤-s∏-Sp-Øp∂ ae-bmfw
\yqkn\v A`n-\-µ\w.
Aº-\m´v kem-lp-±o≥
hmZn Zhm-kn¿

A¿[-tIm-Sn-bpsS alna
\n߃°p-amImw tImSo-iz-c≥ F∂ ]cn-]m-Sn-bn¬ A¿[-tImSn
t\Sn-sb-SpØ ssje F∂ h\n-Xm-c-Xv\w A`n-\-µ-\m¿l-amb hnPb-amWv t\Sn-sb-Sp-Ø-Xv. tIc-f-Ønse kv{Xok-aq-l-Øn\v A`n-am-\n°m-\m-hp∂ Hcp t\´hpw {]tNm-Z-\-hp-am-Wv Ah-cpsS hnPbw.
Gjym-s\‰v kwt{]-jWw sNøp∂ tImSo-iz-c≥ F∂ ]cn-]mSn
A`n-\-µ-\-a¿ln-°p-∂p. ]t£ kn‰n-tK-fn-s\-t]m-se, tIcf h\n-XIsf A]-am-\n-°p∂ ]cn-]m-Sn-Ifpw Gjym-s\‰v kwt{]-jWw sNøp∂p-sh-∂XmWv tJZ-I-cw.
A_vZp¬ JmZ¿
dnbmZv

apc-fn°v \nebpw hnebpw D≠m-Ipw, ImØn-cn-°pI
tIm¨{Kkv t\Xmhv sI. apc-fo-[-cs\ Ip™m-en-°p´n ab-°p-shSn-sh®v Xf-®n-cn-°p-I-bm-sW∂ Ipdn∏v I≠p (17˛5˛2012). apcfn ab-ßn°n-S-°p-I-bm-sW∂v Bcpw sX‰n-≤-cn-t°-≠. ImcWw s\øm-‰n≥I-cbnse sXc-s™-Sp∏v Ign-bp-∂-Xp-hsc ]m¿´n°pw ap∂-Wn°pw FXncn¬ {]kvXm-h-\-Iƒ Hgn-hm°pw F∂ hm°v ]men-°m≥ {ian-°p-∂Xv
Zu¿_-ey-ambn ImW-cp-Xv. s\øm-‰n≥I-c-bnse sXc-s™-Sp∏v ^ew
F¥p-X-s∂-bm-bmepw apcfn Nne Ifn-I-sfms° Ifn-°m\pw ]Tn-∏n°m\pw Ifn-∏n-°m-\p-an-S-bp-≠v. apc-fn-bpsS IqsS HcmƒIqSn aq{X-samgn-°m≥ t]mbm¬ sXdn-°p-∂-XmWv A©mw a{¥n-b-S°w F∂-dn-bmØ-h-cmtWm apc-fnsb hna¿in-°p∂ {]hmkn eoKv Fgp-Øp-Im¿? apcfn-bpsSIqSn ]¶m-fn-Ø-tØm-sSbpw ]n¥p-W-tbm-Spw-Iq-Sn-bmWv eoKpIm-cm-b -a-{¥n-am¿ Hcp ]Wn-bp-sa-Sp-°msX sImSn-sh® Imdn¬ ]d-∂pJP-\mhv Imen-bm-°p-∂-Xv F∂ Imcyw ad-°m-Xn-cn-°p-I.
A_vZp-d-lvam≥ A©m-e≥
Pn±

slUv Izm¿t´gvkv:
Hw\nb _n¬UnwKv, aZo\ tdmUv, t]mÃv t_mIvkv: 13443, Pn± 21493.
sSen-t^m¨: 2836200, ^mIvkv: 2836256. C˛sa-bn¬ malnews@srpc.com.
dnbmZv: sSen: (01)2128000˛1310 (5 sse\p-Iƒ), ^mIvkv: 4419933 FIvÃ≥j≥ 1186, C˛-sa-bn¬: malriy@srpc.com
Zamw: sSen: (03) 8353838-˛4120. ^mIvkv: (03) 8340489 C˛-sa-bn¬: dammalnews@srpc.com
Xncp-h-\-¥-]pcw _yqtdm: ae-bmfw \yqkv, c≠mw \ne, kmbv Ir] _n¬Unw-Kv, hgp-X-°m-Sv,
Xncp-h-\-¥-]pcw 695014, sSen: 2326575, ^mIvkv: 2326764. C˛-sa-bn¬: malnews@dataone.in
kuZn dnk¿®v & am¿°-‰nwKv {Kq∏v t]mÃv t_mIvkv 53108, dnbmZv 11583,

sI.F-k.v F t^m¨: 9661 4418060 ^mIvk:v 96614419569
hcn-kwJy: kuZn Atd-_y°v ]pdØv: Ad_v cmPy-ßf
- n¬ Hcp h¿j-tØ°v t]mì Nm¿Pv Dƒs∏sS 507 tUmf¿; a‰v cmPy-ßfn¬ t]mì Nm¿Pv Dƒs∏-sS 604 tUmf¿.
AwKo-IrX]ckyGP≥kn:A¬˛J-eoPnb AUz¿ssS-knwKv B≥Uv ]ªnIv dnte-j≥kv Iº\n enan-‰Uv hnemkw: Pn±: ]n.-_n. 14699, Pn± 21434. sSen: 6511333. sSeIvkv: 607320 JeoPv Fkv.-sP. ^mIvkv: 6510533. dnbmZv: sSen: 4411444. ^mIvkv: 4400996. Zamw: sSen: 03-˛8333344, ^mIvkv: 8335211 bp.-F.C: aoUnbm kn‰n,
]n.-_n. 4740, Zp_m-bv. sSen: (9714) 3914440 ^mIvkv: (9714) 3918035 apwss_: aoUnbm kvtIm∏v: 51 tUmfn tNw_¿, B¿X¿ _µ¿ tdmUv, sImfm-_, apwss_-˛400 005, sSen: 2048890, 2824842, ^mIvkv: 2875718, 2824889. C˛-sa-bn¬: representations@media-scope.com Xncp-h-\-¥-]pcw: F≥.-Pn. kp{_-“Wyw, aoUnbm kvtIm∏v,
Sn.-kn. 40/495(2), H∂mw-\n-e, III ]pØ≥ kv{So‰v, aW-°mSv ]n.-H., Xncp-h-\-¥-]p-cw-˛695009. sSen: 0471-˛460461, ^mIvkv: 0471-˛460461. sIm®n: Fkv. lcn-l-c≥, 37/543, IÆ-t¶-cn¬ _n¬Unw-Kv, IS-h-{¥, sIm®n-˛682020, sSen: 0484˛319322, ^mIvkv: 0484-˛311395.
kuZn Atd-_y-bnse hnX-cW
- °
- m¿: kuZn Unkv{Sn-_yq-j≥ Iº\n slUv Hm^okv: dnbm-Zv, lmbv A¬ apA vXa- d- m-Xv, a°m Jpssdiv tdmUv, ]n.H. t_mIvkv 62116, dnbmZv 11585, t^m¨ 01˛4419933, ^mIvkv: 01˛2121774, sk≥{S¬ doPn-b¨, t^m¨: 01˛4779444, shtè doPn-b¨, t^m¨: 02˛6530909, Cutè doPn-b¨, t^m¨:
03˛8473562, kuØv doPn-b¨, t^m¨: 07˛2218693, t\m¿Øv doPn-b¨, t^m¨: 06˛3243070, tSmƒ {^o \º¿: 8002440076, sh_vssk‰v: www.saudi-distribution.com, E-mail: info@saudi-distribution.com hcn-kw-Jy°pw hn¬]-\°pw: E-mail: orders@saudi-distribution.com
bp.-F.-C.-bnse hnX-cW
- °
- m¿: Fan-td‰vkv {]n‚nwKv, ]ªn-jnwKv B≥Uv Unkv{Sn-_yq-j≥ Iº-\n, slUv Hm^okv: Zp_m-bv, t^m¨: 3916502, ^mIvkv: 3918355, A_p-Zm_n: t^m¨: 4456500, ^mIvkv: 4456665 IpsshØv: Zn Ipssh‰n {Kq∏v t^m¿ ]ªn-jnwKv & Unkv{Sn-_yq-j≥ Iº\n. t^m¨: 2417810, ^mIvkv: 2417809 JØ¿:
Zm¿ A¬ ˛X-Im-^m-lv,- t^m¨: 622188,621942, ^mIvkv: 621800.
Pn±-bnse A¬ aZo\ {]n‚nwKv B≥Uv ]ªn-jnwKv Iº\nbn¬ A®-Sn-®-Xv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful