SULIT

4531/2

4531/2 Nama: ................................................................ Ting: ............................ Fizik Kertas 2 MAC 2010 2 ½ Jam

PEPERIKSAAN SELARAS MARCH 2010 FIZIK TINGKATAN 5 KERTAS 2
Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. 1.
Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan. Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian
Soalan Markah

2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

1 2

3.

Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.

3 4

4. 5.

A
Jawapan kepada Bahagian A hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Rajah tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

5 6 7 8

6. Markah maksimum yang diperuntukkan ditunjukkan dalam kurungan pada hujung tiap-tiap soalan atau

9

7.

B
Penggunaan kalkulator saintifik diprogramkan adalah dibenarkan. yang tidak boleh

10 11

C

12

Jumlah Besar

Kertas ini mengandungi 24 halaman bercetak termasuk muka hadapan

@PKPSM Pahang

The following information may be useful. The symbols have their usual meaning.
Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

a=

v −u t

16. 17.

n=

sin i sin r

v2 = u 2 + 2as s = ut + 1 2 at 2

n = real depth apparent depth n = dalam nyata dalam ketara

Momentum = mv F = ma Kinetic Energy / Tenaga Kinetik = ½ mv2 18. 19.

1 1 1 = + f u v Linear magnification / Pembesaran linear, m= v u

8. 9.

Gravitational Potential Energy / Tenaga keupayaan graviti= mgh Elastic Potential Energy / 1 Tenaga keupayaan kenyal = Fx 2

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

v =

f λ

λ = ax D Q =It E = VQ V = IR Power / Kuasa, P = IV g = 10 ms -2 N S VS = N P VP Efficiency / Kecekapan = I V
S S P

10.

Power, P =

energy time

tenaga Kuasa, P = masa 11. 12. 13. m ρ= V Pressure / Tekanan, p= F A

27. 28.

Pressure in liquid / Tekanan dalam cecair, P = hρg Heat / Haba, Q = mcθ Heat / Haba, Q = mℓ PV = constant/ pemalar T

14. 15. 16.

I V
P

⋅ 100%

29. 30.

E = mc2 c = 3 0.× 0 ms
8

1

− 1

[Lihat sebelah]

For Examiner's Use

Section A Bahagian A [60 marks] [60 markah] Answer all questions in this section Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 1. Diagram 1.1 shows a Bourdon gauge which is used to measure gas pressure inside a round bottom flask. Rajah 1.1 menunjukkan tolok Bourdon yang digunakan untuk mengukur tekanan gas di dalam kelalang dasar bulat. Bourdon gauge Tolok Bourdon

kPa

Round bottom flask Kelalang dasar bulat

Diagram 1.1 Rajah 1.1 1(a) (a) State the sensitivity of the Bourdon Gauge. Nyatakan kepekaan bagi tolok Bourdon tersebut. ……………………………………………………………… [1 mark] / [1 markah] 1(b)(i) (b) (i) State the correct position of the eye while taking reading from the Bourdon Gauge? Nyatakan kedudukan mata yang betul semasa mengambil bacaan pada tolok Bourdon? ……………………………………………………………… [1 mark] / [1 markah]

[Lihat sebelah]

....... [Lihat sebelah] ......... Adakah bacaan tolok Bourdon akan meningkat atau menurun? ..1(b) menunjukkan lori pengangkut yang sama membawa kontena barangan...........1(a) shows an empty pickup truck....1(a) with the total mass of the pickup truck and crate in diagram 2.... Would the reading of the Bourdon gauge increase or decrease? Kelalang dasar bulat itu kemudian dipanaskan.1 2 (a) (a) What is meant by inertia? Apakah yang dimaksudkan dengan inertia? (b) ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 2 (b) (b) [1 mark] / [1 markah] Compare the mass of the pickup truck in diagram 2..... Diagram 2.........For Examiner's Use 1(b)(ii) (ii) What is the pressure of the gas inside the round bottom flask as shown by the Bourdon gauge? Berapakah tekanan gas di dalam kelalang dasar bulat seperti yang di tunjukkan oleh tolok Bourdon itu? ……………………………………………………………… 1(c) (c) [1 mark] / [1 markah] The round bottom flask is than heated.......1 Rajah 2.1(a) menunjukkan sebuah lori pengangkut. Rajah 2.................. ...1(b)........... Diagram 2... [1 mark] / [1 markah] 2....1(b) shows the same pickup truck carrying a crate.... (a) Diagram 2.... Rajah 2...........

……………………………………………………………………… For Examiner's Use ….Bandingkan jisim lori pengangkut dalam rajah 2. [1 mark] / [1 markah] 2 (c) (c) Compare the inertia of pickup truck in diagram 2. the crate will move backwards.1(b) suddenly moves forwards. ………………………………………………………………………… [1 mark] / [ 1 markah] . Terangkan mengapa. Nyatakan satu contoh kesan inertia yang positif.1(a) dengan jisim lori pengangkut beserta kontena barangan dalam rajah 2.. kontena barangan akan bergerak ke belakang.1(a) with inertia of pickup truck and crate in diagram 2. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… [1 mark] / [ 1 markah] 2 (e) (e) Give one example of positive effect of inertia. Explain why.1(b).1(b) Bandingkan inertia lori pengangkut dalam rajah 2.1(b) bergerak kehadapan tibatiba.1(a) dengan inertia lori pengangkut dan kontena barangan dalam rajah 2. Apabila lori pengangkut dalam rajah 2.1(b) ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… [1 mark] / [1 markah] 2 (d) (d) When pickup truck in diagram 2.

…................. Rajah 2 menunjukkan ais melebur di dalam sebuah gelas............................ ….... Terangkan dalam sebutan tenaga mengapa bacaan termometer itu... meningkat selepas 20 minit......................36 x 10 J kg ] [2 marks] ..... (i) remains constant for the first 20 minutes. Jisim awal ais itu ialah 0... Thermometer / termometer Ice / Ais Diagram 2 / Rajah 2 (a) Explain in terms of energy whythe reading of the thermometer..... [Haba pendam tentu pelakuran ais = 3...... [1 mark] (b) Calculate the heat absorbed bythe ice during the first 20 minutes...3.........................................20 kg...20 kg..................... [1 mark] (ii) increases after 20 minutes.36 x 10 J kg ] Hitungkan haba yang diserap oleh ais itu semasa 20 minit yang pertama.... [Specific latent heat of fusion of ice = 3....................................... Diagram 2 shows ice melting in a glass. The initial mass of the ice is 0............... kekal malar untuk 20 minit yang pertama................................

Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi tekanan pada satu titik di bawah permukaan cecair. ……………………………………………………………………………………… [1 mark] . The densityof the water in the lake is 1 010 kg m . Pernyataan manakah yang memerihalkan dengan betul tentang air dalam gelas itu selepas dibiarkan selama beberapa jam. Ketumpatan air dalam tasik itu ialah 1 010 kg m . There is no transfer of energybetween the water and the surroundings Tiada pemindahan tenaga antara air dan persekitaran There is no net transfer of energy between the water and the surroundings Tiada pemindahan bersih tenaga antara air dan persekitaran [1 mark] 4.(c) Which statement correctly describes the water in the glass after it is left for a few hours. Tanda ( √ ) pada kotak yang betul. T Water Air Concrete block Bongkah konkrit -3 3 -3 3 Diagram 3 / Rajah 3 (a) State the SIunit for pressure. ……………………………………………………………………………………… [1 mark] (b) State one factor that affects the pressure at a point below the surface of a liquid. Rajah 3 menunjukkan satu bongkah konkrit diturunkan ke dasar sebuah tasik.5 m danberatnya ialah 125 000 N. Nyatakan unit SI bagi tekanan. Diagram 3 shows a block of concrete being lowered to the bottom of a lake. Isipadu bongkah itu ialah 2.5 m and its weight is 125 000 N. Mark ( √ ) in the correct box. The volume of the block is 2.

[2 marks] . dalam kabel itu. T. Hitungkan berat air yang disesarkan oleh bongkah itu. [2 marks] (ii) Calculate the tension. in the cable. Hitungkan tegangan.(c) (i) Calculate the weight of the water displaced bythe block. T.

.

.

.

SULIT 4531/2 ……………………………………………………………………..2 show two balloons A and B exerted with the same force . Rajah 5.2 jika daya5...1 Apakah yang akan berlakuDiagramtekanan yang dikenakan ke atas belon. SULIT . (a) What is meant by pressure ? ……………………………………………………………………………… Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan ? [ 1 mark] ……………………………………………………………………………………… State the physics concept involved [ 1 mark ] Nyatakan konsep fizik yang terlibat dalam Rajah 5. [ 1 mark] (iv) Relate the pressure exerted on the balloon with the surface area Hubungkaitkan antara tekanan yang dikenakan pada belon dengan luas permukaan ……………………………………………………………………………… [ 1 mark] (v) What happens to the pressure on the balloon if force exerted is increased? Diagram 5.1 and Diagram 5..2 Rajah yang Rajah 5.2 ……………………………………………………………………………………… (i) Which balloon will burst easily? Belon manakah yang akan mudah pecah(c) in our daily life State one application of physics' concept in 5 ? Nyatakan satu aplikasi konsep fizik dalam 5 (c) dalam kehidupan seharian kita ……………………………………………………………………………… [ 1 mark] ……………………………………………………………………………………… [ 1 mark] [ 1 mark] (c) (b) (d) (ii) Compare the pressure exerted to the balloon Bandingkan tekanan yang dikenakan ke atas belon.. kepada 5.2 Based on Diagram 5.. ………………………………………………………………………………..1 and Diagram 5.... Berdasarkan Rajah 5.2..1 dikenakan bertambah ? 5.1 dan Rajah 5.2 luas permukaan jari danA dan Byang bersentuh pada belon Bandingkan menunjukkan dua belon jarum dikenakan daya yang sama..1 dan Rajah 5..1 dan Rajah 5. balloon. [ 1 mark] (iii) Compare the surface area of finger and needle which in contact with the Diagram 5..

1 (a) Diagram 6.2 What is meant by a coherent source? Apakah yang dimaksudkan dengan sumber koheren? SULIT .2 show the bright and dark fringes of the waves formed on the screen when a light rays pass through a double slit plate.SULIT 6.2 Rajah 6. 4531/2 Diagram 6.1 and Diagram 6. Diagram 6.1 Rajah 6. Rajah 6 menunjukkan pinggir cerah dan gelap bagi gelombang yang terbentuk pada tabir apabila satu sinar cahaya melalui plat dwicelah.

1 and Diagram 6. Perhatikan Rajah 6. Bandingkan jarak antara plat dwicelah dengan tabir ……………………………………………………………………………… [1 mark] (c) (i) Relate the distance between the two slits with the distance between consecutive bright fringes Hubungkaitkan jarak antara dua celah dengan jarak antara pinggirpinggir cerah berturutan ……………………………………………………………………………… [1 mark] (ii) Name the wave phenomenon which forms the pattern of the fringes in Diagram 6.1 and Diagram 6. (i) Compare the distance between two slits Bandingkan jarak antara dua celah ……………………………………………………………………………… [1 mark] (ii) Compare the distance between consecutive bright fringes Bandingkan jarak antara pinggi-pinggir cerah berturutan ……………………………………………………………………………… [1 mark] (iii) Compare the distance between the double slit plate and the screen.2 Namakan fenomena gelombang yang menghasilkan corak pinggir dalam Rajah 6.2.2 …………………………………………………… ………………………… [1 mark] (d) (i) Explain how the formation of bright fringes and dark fringes occur.1 dan Rajah 6.SULIT 4531/2 ……………………………………………………………………………………… [1mark] Observe Diagram 6.2.1 dan Rajah 6. (b) SULIT .

……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… [2 marks] (ii) Name the physics' principle used to explain your answer in 6d (i). Namakan prinsip Fizik yang digunakan untuk menerangkan jawapan anda di 6d (i) ……………………………………………………………………………… .SULIT 4531/2 Terangkan bagaimana pembentukan pinggir-pinggir cerah dan gelap terhasil.

.

.

calculate Berdasarkan maklumat dari Rajah 7 yang diberikan. Nyatakan perubahan tenaga yang dialami oleh budak itu sebelum menjejak kaki ke bumi.Diagram7 Rajah 7 (i) Name the energy gained by the boy before the jump? Namakan tenaga yang dimiliki oleh budak itu sebelum melompat? [ 1 mark ] (ii) State the energy change experienced by the boy before the leg hit the ground. (b) Based on the information given on Diagram7. hitung .

03 bawah seperti ditunjukkan dalam Rajah 7. Daya impuls boleh menyebabkan kerosakan yang teruk.5 m wall from between down asand the in Diagram7. Suggest a method to reduce the impact of the impulsive force in egg's drop competition froma height during a science carnival. [ 2 marks ] [ 2 markah ] (c) Impulsive force can caused severe damage. his legs shown ground is 0.SULIT SULIT 4531/2 (ii) 4. antara bumi dan melompat terjun kes.5 m dari daya impuls yang bertindak ke 50 kgpeserta jikasebuahtindakbalas paras kakinya dan bumi ialah 0.03 Seorang budak lelaki berjisim atas memanjat masa tembok setinggi 2. Your answer should base on the following criteria Jawapan kamu hendaklah berdasarkan ciri berikut (i) 1 The egg's casing / bekas telor 2 7(a)(i) (a) 7(a) (ii) 1 (ii ) 7(b)(i) 2 (i ) Reason / sebab 2 [ 1 mark] [ 1 markah ] Method for soft landing kaedah untuk pendaratan lembut [ 2 marks] [ 2 markah ] the speed of the boy just before his legs touch the ground. A boy with mass 50 kg climbs up athe time of actionthe ground level and jump the impulsive force produced when 2. Cadangkan satu kaedah yang boleh mengurangkan kesan daya impuls dalam pertandingan menjatuhkan telor dari suatu tempat yang tinggi sempena satu karnival sains. s. . halaju budak itu sebelum kakinya menjejak bumi. Reason / sebab 2 Total A7 10 [ 2 marks] [ 2 markah ] [ 2 marks] [ 2 markah ] SULIT .

[Lihat sebe 7(b) (ii) 7(c)(i) 7(c) (ii) .

.

PQ dan QR. (d) Given that the length of QR is Rajah Calculate the speed of the wave gelombang air yang merambat melalui dua kawasan 4 menunjukkan bentuk suatu in region QR. Nyatakan dua perubahan fizikal pada Rajah 4.Water waves are transverse waves.8. 35m and the wave frequencyin that region is 4 Hz. 4 Hz. [ 2 marks ] FIGURE 4 RAJAH 4 (a) What is meant by"transverse waves"? Apakah yang dimaksudkan dengan gelombang melintang ? __________________________________________________________________ [1 mark] (b) State the two physical changes in figure 4. PQ and QR. Gelombang air dan frekuensi gelombang di kawasan itu adalah Diberi panjang QR ialah 35 m adalah gelombang melintang. Hitungkan halaju gelombang di kawasan QR. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ [2 marks] 9 . berlainan. Terangkan dua perubahan fizikal yang dinyatakan pada soalan (b) . _________________________________________________________________ [2 marks] (c) Explain the two physical changes stated in question (b). Figure 4 shows the shape of the water waves propagate through two difference areas.

[ 2 marks ] .

The time suggested to answer this section is 30 minutes. Titik Q dan titik R adalah masing-masing di tengah satah condong itu dan di tanah. P u=0ms -1 Q Incline Plane Satah condong 5m Ground/Tanah R 60 o (a) Diagram 9 Rajah 9 What is meant by gravitational potential energy? Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga keupayaan kenyal? [1 mark] 4531/2 . Rajah 9 menunjukkan sebiji bola diletakkan di atas satah condong yang licin di titik P. 9 Diagram 9 shows a ball placed onto smooth incline plane at point P.Section B [ 20 marks] Answer any one question from this section. The ball is rolling down over the incline plane caused by gravitational potential energy. Bola itu bergolek turun di atas satah condong itu disebabkan oleh tenaga keupayaan kenyal. Point Q and point R are at the middle of the incline plane and at the ground respectively.

Explain what happens to the velocity of the ball when it reaches point R on the ground. Jawapan anda hendaklah merangkumi aspek-aspek berikut: (i ) (ii ) Shape of the track Bentuk trek Slope of the track Kecondongan trek (iii) Surface of the track Permukaan trek (iv) Safety. [5 marks] Menggunakan Rajah 9. (ii ) (c) Rumuskan hubungan di antara tenaga kinetik dengan tenaga keupayaan kenyal bola yang bergolek itu. you are required to design a roller skate track. Keselamatan. the velocity of the ball and the kinetic energy of the ball at point P and point Q. explain the design of the roller skate track so that it can be used to oscillate skate board continuously. Deduce the relationship between the kinetic energy and the gravitational potential energy of the rolling ball. compare the height of the ball. [10 marks] 4531/2 CONFIDENTIAL . principle involved in (b)(i). bandingkan ketinggian bola itu. Menggunakan konsep fizik yang sesuai. [3 marks] Terangkan apa yang terjadi kepapa halaju bola itu apabila ia sampai pada titik R di atas tanah. (d) Based on the physical principle above. tenaga keupayaan kenyal bola itu. terangkan rekabentuk trek papan peluncur yang dapat digunakan supaya papan peluncur boleh berayun berterusan. halaju bola itu dan tenaga kinetik bola itu pada titik P dan titik Q.CONFIDENTIA L (b) (i ) 4531/2 Using Diagram 9. anda diminta untuk merekabentuk trek papan peluncur. the gravitational potential energy of the ball. Your answer should include the following aspects: Berdasarkan prinsip fizik di atas. Name the physical [1 marks] Namakan prinsip fizik yang terlibat dalam (b)(i). Using appropriate physics concept.

bandingkan saiz sudut tuju dan kesan sudut itu terhadap perambatan cahaya yang terhasil. Diagram 9.2. Sudut genting kaca ialah 42 .SULIT 4531/2 Section B Bahagian B [20 marks] Answer any one question from this section Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. Hubungkaitkan saiz sudut tuju dengan sudut genting untuk membuat kesimpulan tentang konsep fizik yang berkaitan. Kedua-dua sinar tuju itu bergerak masuk ke dalam kaca pada sudut yang berbeza. The incidence rays traveled into the glass are at different angle. [5 marks ] Menggunakan Rajah 9. [5 markah] (b) It is known that the skyis red during sunset and the formation of rainbow on the sky always appeared after raining. Relate the size of the angle with the critical angle to make a deduction regarding the relationship to deduce a relevant physics concept. Rajah 9. [4 markah] 4531/2 © 2009Melaka [Lihat sebelah SULIT . Terangkan fenomena ini.1 and Diagram 9. [4 marks ] Adalah di ketahui bahawa langit kelihatan merah semasa matahari terbenam dan pelangi terbentuk dan kelihatan di langit selepas hari hujan. The critical angle of the glass is 42 . 0 10 0 (a) (i) What is meant bycritical angle? Apakah yang dimaksudkan dengan sudut genting? [ 1 mark ] [ 1markah] (ii) Using Diagram 9.2 show light rays travel from glass to air.1 and Diagram 9. compare the size of the incident angles and the effect of these incident angles towards the propagation of light rays produced.1 menunjukkan sinar cahaya merambat dari kaca ke udara. Explain these phenomena.

Struktur gentian optik adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 9. explain how you are going to build the optical fiber in telecommunication and describe the working principle of the optical fiber. Anda diberi dua jenis kaca dengan indeks biasan yang berbeza. Kedua. Your modification should base on the features of the optical fiber and the flexibility of the fiber optic. [6 marks] Dengan menggabungkan kedua jenis kaca tersebut.SULIT 4531/2 (c) You are given two type of glass with different refractive index .2. Pengubahsuaian harus dibuat berdasarkan ciri dan kelenturan gentian optik. terangkan bagaimana anda membina gentian optik untuk telekomunikasi dan huraikan prinsip kerja gentian optik tersebut.dua jenis kaca tersebut digunakan bagi membina satu gentian optik. [4 marks] Cadangkan pengubahsuaian yang perlu dibuat supaya fiber optik anda boleh digunakan sebagai endoskop untuk pengimejan perubatan. Both glasses are used to build an optical fiber.2 Rajah 9. [ 6 markah] (ii) Suggest modification that needs to be done so that your optical fiber can be use in an endoscope for medical imaging.2. Diagram 9..2 (i) By combining the two types of glasses. [4 markah] [Lihat sebelah SULIT . The structure of this optical fiber is shown on Diagram 9.

2 shows the characteristics of four structures of ship P. [2 marks] (d) Table 11.2 menunjukkan ciri-ciri bagi empat struktur kapal P. Structure of ships Struktur kapal Shape Bentuk Strength Of the metal used Kekuatan logam yang Ship Base Cross section area Luas keratan rentas dasar kapal Volume of the air space in the ship Isipadu ruangan udara dalam kapal .1 shows a cargo ship is sailing in sea water. 11.1 (a) Name the physics principle involved which makes the ship float in sea water. [2 marks] (c ) Plimsoll lines are marked at the sides of the ship. R.Section C Bahagian C [ 20 marks ] [20 markah] Answer any one question from this section Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini.dan S. (ii) Explain why plimsoll lines have many levels. Diagram 11. Diagram 11. Q. Garis-garis plimsol ditandakan pada tepi kapal itu. [1 marks] (b) Explain why the ship can float in sea water Terangkan mengapa kapal boleh terapung di dalam air laut. R. Terangkan mengapa garis plimsol itu mempunyai banyak aras. Rajah 11.1 menunjukkan sebuah kapal kargo sedang belayar di lautan.1 Rajah 11. and S. Q. Namakan prinsip fizik yang terlibat yang membuatkan kapal itu terapung di lautan. Jadual 11. (i) State the purpose of plimsoll lines Nyatakan kegunaan garis plimsol itu.

2 Jadual 11. Tentukan struktur yang paling sesuai untuk digunakan untuk membina kapal yang dapat menampung kargo yang berat.Q.. Q. Jadual di atas menunjukkan struktur-struktur kapal itu. Anda di berikan empat pilihan struktur P. [ 10 marks] . Give reasons for your choice. Sebagai seorang penyelidik dalam syarikat pembinaan kapal. anda dikehendaki mengkaji struktur kapal yang sesuai untuk membina kapal yang dapat menampung kargo yang berat. Terangkan ciri-ciri struktur yang sesuai untuk digunakan untuk membuat kapal itu.digunakan P Streamlined Larus Oval Bujur Circle Bulat Streamlined Larus High Tinggi Low Rendah High Tinggi Low Rendah Table 11. R and S. Explain the suitable characteristics of the structure to be used to make the ship. you are assigned to study the structure used to make the ship to support heavy cargoes. The table above shows the structures of the boat. Determine the most suitable structure to be used to make the ship to support heavy cargoes.2 Wide Luas Wide Luas Smal kecil Small kecil High Tinggi High Tinggi Low Rendah Low Rendah Q R S As a researcher in a ship manufacturing company. Beri sebab untuk pilihan anda. You are given four choices of the structures P.R dan S.

(e) Diagram 11.2 Diagram 11. Hitungkan isipadu air yang disesarkan oleh beban dan bongkah kayu itu. Jisim bongkah kayu itu adalah 3 kg dan ketumpatannya adalah 800 kgm3 . The mass of the wooden block is 3 kg and the density is 800 kgm-3. Hitungkan jisim beban X tersebut. [ 2 marks] (ii) Calculate the mass of the load X . (i) Calculate the volume of water displaced by the load and the wooden block. Rajah 11.2 Rajah 11. [3marks] . Both of them is then placed in water of density 1000 kgm-3.2 shows a load X is placed on a wooden block.2 menunjukkan satu beban X di letakkan diatas sebuah bongkah kayu. Kedua-duanya di masukkan ke dalam air yang menpunyai ketumpatan 1000 kgm-3.

[10 marks] . (a) What is meant byfocal length? Apa yang anda faham dengan jarak focus? [2 marks] (b) Both the convex and concave lenses can be used to form magnified image. Pilihkan keadaan yang paling sesuai. Terangkan keadaan yang diperlukan supaya projektor dapat menghasilkan imej yang terang dan membesar pada skrin. Jadual di bawah menunjukkan 5 projektor yang berbeza bersama dengan ciri-ciri tertentu. State the position of object and types of images formed by each lens. Projector A B C D E Projektor A B C D E Lens Convex Concave Convex Convex Concave Kanta Cembung Cekung Cembung Cembung Cekung Focal Length / cm 10 20 50 20 10 Jarak fokus / cm 10 20 50 20 10 Object distance / cm 12 5 50 25 15 Jarak Objek / cm 12 5 50 25 15 Diameter / cm 20 20 10 10 5 Diameter / cm 20 20 10 10 5 Explain the suitability of each characteristic so that the projector can form a bright and enlarged image on the screen. Which lens is more suitable to be used as a magnifying glass? Kedua-dua kanta cembung dan cekung boleh diguna untuk menghasilkan pembesaran imej. Nyatakan keadaan yang sesuai dan jenis imej yang dihasilkan oleh setiap kanta.12. Select the most suitable projector that should be used. Kanta yang manakah lebih sesuai diguna sebagai kanta pembesar? [4 marks] (c) The table below shows 5 different projectors and their characteristics.

Rajah di atas menunjukkan imej yang dibentuk oleh sebuah projektor. (i) Calculate the object distance used. [2 marks] [2 marks] . (ii) Determine the power of the lens used. Tentukan kuasa kanta yang digunakan.(d) Convex Lens END OF QUESTION PAPER Kanta Cembung Image Imej Object Objek KERTAS SOALAN TAMAT 5 cm 45 cm 1m The figure above shows the image formed bya projector. Kirakan jarak objek yang digunakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.