ANUNŢ

În conformitate cu prevederile H. G. 286/2011, Şcoala Generală „Endes József” Sînsimion organizează concurs în ziua de 21 noiembrie 2011, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale: - 1 post, în funcţia de: îngrijitor, pe perioadă nedeterminată la Grădiniţa nr.2, Sînsimion, cu program prelungit. CONDIŢII DE PARTICIPARE a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul in România; b) cunoaște limba maghiară şi română, c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; e) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice: a) studii medii finalizate cu examen de bacalaureat b) prezintă avantaj: - domiciliul în localitate - experienţa anterioare în domeniu, sau formare specifică în domeniu ACTE NECESARE 1. Cerere de înscriere la concurs; 2. Curriculum Vitae 3. Copie Carte de Identitate ; 4. Copii acte de stare civilă: • Certificat de naştere • Certificat de căsătorie (după caz) 5. Copii acte de studii: • Diploma de bacalaureat • Alte cursuri: de perfecționare sau specializare 6. Cazier Judiciar. 7. Dosar Plic 8. Copie carnet de muncă, sau adeverinţă din care să reiese vechimea în muncă 9. Adeverința medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare .

. într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise TEMATICĂ . .probă practică. 1955/19951995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea. 110/A CONCURSUL CONSTĂ DIN: . 215/2001 republicata privind administrația publică locală. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul şcolii – secretariat – sau la telefon 0266 334613.Actele prevăzute la punctele 3 şi 5 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARULUI: . Secret ar L. Sînsimion.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice . cu modificările si completările ulterioare – Art.interviu – se susţine de regulă. la 21 octombrie 2011 D I R E C T O R. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă – Cap IV.Ordinul nr. educarea şi instruirea copiilor si a tinerilor.Legea nr. 563 .studierea dosarului de candidat – etapă eliminatorie . 21 noiembrie 2011.Legea nr.Legea nr. 22 – Obligaţiile principale ale fiecărui salariat la locul de muncă . la secretariatul Şcolii Generale „Endes József”. Sînsimion. Ş. ora 13 la Grădinița nr.03 noiembrie 2011.probă scrisă: din tematica şi bibliografia cerută. nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 110/A . nr. Obligaţiile lucrătorilor . 21 noiembrie 2011. ora 10 la sediul Şcolii Generale „Endes József” – Sînsimion. cu sediul în Sînsimion. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful