You are on page 1of 3

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile H. G. 286/2011, Şcoala Generală „Endes József” Sînsimion organizează concurs în ziua de 21 noiembrie 2011, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale: - 1 post, în funcţia de: îngrijitor, pe perioadă nedeterminată la Grădiniţa nr.2, Sînsimion, cu program prelungit. CONDIŢII DE PARTICIPARE a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul in România; b) cunoaște limba maghiară şi română, c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; e) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice: a) studii medii finalizate cu examen de bacalaureat b) prezintă avantaj: - domiciliul în localitate - experienţa anterioare în domeniu, sau formare specifică în domeniu ACTE NECESARE 1. Cerere de înscriere la concurs; 2. Curriculum Vitae 3. Copie Carte de Identitate ; 4. Copii acte de stare civilă: • Certificat de naştere • Certificat de căsătorie (după caz) 5. Copii acte de studii: • Diploma de bacalaureat • Alte cursuri: de perfecționare sau specializare 6. Cazier Judiciar. 7. Dosar Plic 8. Copie carnet de muncă, sau adeverinţă din care să reiese vechimea în muncă 9. Adeverința medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare .

la 21 octombrie 2011 D I R E C T O R. Sînsimion. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice . 21 noiembrie 2011. 110/A CONCURSUL CONSTĂ DIN: . la secretariatul Şcolii Generale „Endes József”. . 110/A . 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.studierea dosarului de candidat – etapă eliminatorie . 563 . Secret ar L. într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise TEMATICĂ . cu modificările si completările ulterioare – Art.Actele prevăzute la punctele 3 şi 5 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARULUI: . 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă – Cap IV. Sînsimion. 1955/19951995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea.03 noiembrie 2011. cu sediul în Sînsimion.Ordinul nr. educarea şi instruirea copiilor si a tinerilor.probă practică. 215/2001 republicata privind administrația publică locală. nr.probă scrisă: din tematica şi bibliografia cerută.interviu – se susţine de regulă.Legea nr. 22 – Obligaţiile principale ale fiecărui salariat la locul de muncă . 21 noiembrie 2011. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul şcolii – secretariat – sau la telefon 0266 334613. Ş. nr. . 2. Obligaţiile lucrătorilor . ora 13 la Grădinița nr.Legea nr.Legea nr.Legea nr. ora 10 la sediul Şcolii Generale „Endes József” – Sînsimion.