HỆ ĐIỀU HÀNH.

Câu 1:
Cho các giả thuyết sau:
Process
Thời điểm đến
Burst time
P1
0.0
11
P2
3.0
6
P3
7.0
5
P4
10.0
9
P5
13.0
11
a/ Hãy sử dụng giải thuật FCFS để tính thời gian chờ trung bình(không tính thời gian đến)
b/ Hãy sử dụng giải thuật SJF với hai trường hợp ưu tiên và không ưu tiên
c/ Sử dụng giải thuật RR với q=9
Câu 2:
Giả sử có 5 tiến trình(P0, P1, P2, P3, P4) và 3 tài nguyên (A, B, C) được đưa ra như sau:
Process
P0
P1
P2
P3
P4

A
2
2
5
1
4

Allocation
B
C
5
2
2
1
1
1
2
1
1
2

A
7
3
9
2
5

B
5
2
3
2
2

Max
C
3
3
2
3
2

a/ Hãy chỉ ra trạng thái an toàn
b/ Nếu P0 yêu cầu (2, 0, 1) cho biết trạng thái hệ thống.
c/ Nếu P4 yêu cầu(1, 1, 0) cho biết trạng thái hệ thống.

A
2

Available
B
C
5
3

2 b/Giải thuật SJF: TH1: không ưu tiên P1 P3 11 16 P2 22 31 42 P4 P5 31 42 Thời gian đợi: P1=0. P3=17. P4=12. P3=4. P5=18 Thời gian đợi trung bình: (11+0+2+12+18)/5=8.BÀI GIẢI Câu 1: a/Giải thuật FCFS: P1 P2 P3 P4 P5 11 17 22 Thời gian đợi: P1=0. P5=18 Thời gian đợi trung bình: (0+13+4+12+18)/5=9. P5=31 Thời gian đợi trung bình: (0+11+17+22+31)/5= 16.6 c/ Giải thuật RR: P1 0 P2 9 15 P3 20 P4 22 P5 31 P4 P5 29 42 P1 P5 38 40 42 . P3=2. P2=13. P2=11. P4=22. P4=12.4 TH2: ưu tiên P1 P2 P3 P1 3 9 14 Thời gian đợi: P1=11. P2=0.

1. c/ P4 yêu cầu (1. b/ P0 yêu cầu (2.0.Request Allocation= Allocation+ Request Need =Need -Request Finish process Request Allocation Need A B C A B C A B C T P0 2 5 2 5 0 1 T P1 2 2 1 1 0 2 T P2 5 1 1 4 2 1 T P3 1 2 1 1 0 2 T P4 1 1 0 5 2 2 0 0 0 A 7 3 9 2 5 B 5 2 3 2 2 Max C 3 3 2 3 2 Hệ thống đạt trạng thái an toàn.1.1. P2. hệ thống không an toàn Finish process Request A B C F P0 2 0 1 F P1 F P2 F P3 F P4 Allocation A B C 2 5 2 2 2 1 5 1 1 1 2 1 4 1 2 Need C 1 2 1 2 0 A 7 3 9 2 5 B 5 2 3 2 2 Max C 3 3 2 3 2 Hệ thống không an toàn.0)< Available(4.0.1) Ta có: Request (2.0)= Need(1. P3. A 5 1 4 1 1 B 0 0 2 0 1 A 2 B 5 Work C 3 A 1 3 4 9 11 16 B 4 6 8 9 14 16 Work C 3 4 5 6 8 10 .0) Phân phối tài nguyên: Available= Available.1) < Need (5.1) trạng thái lỗi. P4 thoã mãn các điều kiện an toàn.1.1.0.Câu 2: a/ Finish process Allocation A B C T P0 2 5 2 T P1 2 2 1 T P2 5 1 1 T P3 1 2 1 T P4 4 1 2 A 5 1 4 1 1 Need C 1 2 1 2 0 B 0 0 2 0 1 A 7 3 9 2 5 B 5 2 3 2 2 Max C 3 3 2 3 2 A 2 4 9 11 12 16 work B C 5 3 7 4 8 5 13 7 15 8 16 10 Hệ thống đang ở trạng thái an toàn vì chuỗi: P1.0) Request(1.0) Ta có: Request (1. P0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful