P. 1
II. 1. Vtor Del Organizaciona Struktura

II. 1. Vtor Del Organizaciona Struktura

|Views: 119|Likes:

More info:

Published by: Златко Стојановски on May 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2012

pdf

text

original

Sections

  • Организирањето подразбира:
  • Деловна организациона структура
  • Матрикс организациона форма*
  • Кооперативна организациона структура
  • Фактори кои ја одредуваат организационата форма
  • Фактори кои ја одредуваат организационата форма*
  • Други форми на организација
  • Заеднички вложувања или (Joint Venture)
  • Основа на Индивидуалната Моќ

5/21/2012 1

Заедничка карактеристика на организацијата
5/21/2012 2
“Организација постои само
поради една работа: да им
помогне на луѓето да ја
постигнат целта, која сами не
би ја постигнале."

Robert Waterman, писател

3 5/21/2012
Целта на воспоставување на
определена организација е да
им овозможи на вработените
и менаџерите да работат
поефикасно како целина.

5/21/2012 4

О к р у ж у в а њ е
Промени и
комплексности
Конкурентски
сили
Турбуленции
Организациони околности
Трансмитер
или крстопат
Информациски
Менаџмент
Стратегиски
одговор
Спојување,
преземање,
Стекнување,
Сојузи
Организациски
Дизајн и
флексибилност
Директно
влијание
О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
ИНТЕРАКЦИСКИ
ОДНОС
МЕЃУ
ОРГАНИЗАЦИЈАТА
И
ОКРУЖУВАЊЕТО
5 5/21/2012
Битни прашања во процесот на
организирање:
Како целиот бизнис да се подели на
помали деловни активности?
Како да се групираат пооделните
работи?
Кои менаџерски функции да се
делегираат, како и кога?
Како да се определи големината на
групата која за своите активности ќе
одговара на менаџерот?

6 5/21/2012
Претприемничка наспроти менаџерска
организација на компанијата
Особините на претприемничка компанија :
Деловниот план се наоѓа “во главата"
на претприемачот,
Неформална организациона структура
Не постои формален механизам на
контрола
Менаџерскиот развој не е планиран
Иновации,
Лидерство

5/21/2012 7
Организирањето подразбира:

1. Не само групирање нa активноститe, туку и нивно
комуницирање,

2. Не само поделба на работата,
туку и ефикасност во извршување на работите,

3. Не само на делегирање на авторитет, туку и
координација на различните нивоа,
делови на струтурата,

4. Не само на дистрибуција на целите и задачите, туку и
нивна спроводливост низ хиерархијата.8 5/21/2012
Задачи при дефинирање на
организациониот дизајн
Планирање, мерење и вредносни
планови, овде сите организациони
активности треба да бидат рефлексија на
целите и реалностите на новиот бизнис;

Награда- ова е следната задача а се
однесува на награда за ангажираните во
работата на организацијата- во форма на
промоција, бонуси, цени и сл;

9 5/21/2012
Задачи при дефинирање на
организациониот дизајн*
Селекција на критериуми – тоа
претставува определување на
критериуми според кои ќе се врши
селекција на секое лице за
определена позиција;

10 5/21/2012
1. Да ги покаже активностите на
организацијата,
2. Идентификација на различните видови
работи што се извршуваат.
3. Да обезбеди информации за различните
нивоа на менаџмент.
4. Да ги покаже линиите на авторитети во
организацијата и текот на
организационите комуникации.
Намерата на Организациониот
дијаграм е:
11 5/21/2012
Деловна организациона структура
Видови на организации:

Со глобални работни активности –
подразбира комплексна организациона
структура,
Национална – организацијата може да се
протега преку целата земја,
Регионална – би можело да биде во земјата
или поширока област(Северо-Запад , Југо-
Исток, итн.)
Локална – мала организација за задоволување
на локална област или заедница.

12 5/21/2012
Организационата структура дава
одговор на тоа:

Како работните задачи
формално да се
поделат,
групираат и
координираат
.
13 5/21/2012

Елементи на
Организациона
та Структура
Распон/Домет
на
Контрола
Централизација/
децентрализација
Формализација
Департментализа
ција
Алка
на
командување
Специјализација
на
Работата
14 5/21/2012
Организациони модели
Линиска или едноставна организација има
директна линија на комуникација, авторитет и
одговорност

Линиско / Персонална Организација има
линија на луѓе кои ја работат работата и лица кои
советуваат и помагаат на линискиот персонал,

Мултидивизиона Организација организирани
оддели во голема група наречени оддели,

15 5/21/2012
Матрикс Организација која ги поврзува
експертите од различни делови на
организацијата да работат заедно на
проекти.


Функционална, и

Хибридна
16 5/21/2012
Изгледот на едноставна
организациона форма
Претседател
Производство
Маркетинг/
продажба

Администрација
17 5/21/2012
Линиска структура*
Погодна за Стоковна куќа и сл.
Сопственик Менаџер
Помошник
Менаџер
Вработен
18 5/21/2012
Линиска и Персонална Структура

Фабрика
Mенаџер
Инжинеринг
Човечки
ресурси
Производство
Менаџер

Супервизор


Супервизор

Супервизор

Супервизор

Вработени Вработени Вработени Вработени
Линиски односи
Односи меѓу лица
19 5/21/2012
Пример на Мултидивизиона структура :
The Walt Disney Company

CEO
Michael
Eisner
Walt Disney
Атракции
Walt Disney
Студио
Потрошувачи
на
Производи
Движење
на слики
TV Анимација
Disney
канал
Magic
Kingdom
CA
Токио
Дизниленд
Euro-
Disney
Walt
Disney
Свет
Disney
Stores
Лиценци Издаваштво
Disney
Музика
Софтвер
и Едукација
Маркетин
Каталог
Magic
Kingdom
FL
Epcot
Center
Disney-
MGM
Studios
20 5/21/2012
Дивизиона форма*
Станува збор за:
 Фирма со средна
големина,

 Со повеќе цели,

 При комплексно и
променливо
окружување,
21 5/21/2012
Дивизиона форма**
 Користење на
врвна
технологија,


 Вообичаено
станува збор за
фирма со
постигната
зрелост.

22 5/21/2012
Матрикс Структура

Генерален
Mенаџер
Оперативен
Менаџер
Маркетинг
Mенаџер
Менаџер на
Сметководство
Менаџер на
истражување
Генерален
Проект
Mенаџер
Менаџер на
Проект A
Менаџер на
Проект Б
Менаџер на
Проект В
23 5/21/2012
Матрикс организациона форма*
Вработени
CEO
Проект

менаџер Б
Проект
менаџер В
Зам.претседател,
инжинеринг
Зам.претседател,
производство
Зам.претседател,
финансии
Зам.претседател,
маркетинг
Проект
менаџер A
24 5/21/2012
Функцинална Форма: Производна

CEO
Зам.претседател
за производство,
Зам.претседател
за маркетинг
Зам.претседател,
Финансии
Зам.претседател,
Човечки ресурси

Зам.претседател,
Развој и
истражување
Научен
директор
Работни односи
директор
Погонски менаџер
за човеки ресурси
Контролор
Супервизор
за сметководство
Регионален
Продажен
менаџер
Обласен
Менаџер за
продажба
Погонски
менаџер
Сменски
Надзорници
Менаџер на
лабораторија
25 5/21/2012
ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ НА
МАТРИКС ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕДНОСТИ:
 Флексибилност,
 Тимска работа,
 Креативни решенија

НЕДОСТАТОЦИ:
 Чини скапо и е комплексно,
 Конфликт на два шефа,

ЗА МАТРИКС РАБОТА: Потребни се добро
обучени човечки ресурси

26 5/21/2012
Хибридна Организациона Структура
 Организациониот аранжман базира на
две или повеќе заеднички форми на
организациони дизајни,

 Организацијата може да е микс што е
сродна на дивизионата и поединечен
неповрзан оддел; функциите и одделите;
хоризонтален тим од меѓуфункционални
експерти,
27 5/21/2012
Хибридна Организациона Структура*
 Најмногу организации користат
модифицирани форми на
организационен дизајн којшто им
овозможува доволнa флексибилност
при неопходните промени на одредени
стратегиски цели

 Транзиционен дизајн- се јавува кога
организацијата заостанува со промените
во дизајнот

28 5/21/2012
Претседател
Bill Gates
CEO
Steve Ballmer
Претседател на
производна и
продукциска
платформа
Jim Allchin
Kevin Johnson
Претседател на
одделот
за бизнис
Jeff Raikes
Претседател на
одделот за
забава и алатки
Robbie Bach
Мрежна
дистрибуција
Ray Ozzie
Техничка
стратегија

Eric Rudder
Хоризонтална координација
Вертикален ланец на делегирање
Microsoft, 2005
29 5/21/2012
Организацијата како систем на поврзани
елементи!
Разгледувањето на организацијата-фирмата
како систем овозможува да се осознаат
односите со окружувањето!

Системот функционира како збир на
поврзани елементи кои влегуваат од
окружувањето, се трансформираат и
излегуваат во надворешното
окружување.

30 5/21/2012
Како процесот на трансформација ги обликува
инпутите во нешто вредно ( сликата што следи)
Окружување
Суровини,
Луѓе,
Пари,
Физички ресурси,
Информации

Претпријатие
Трансформација
подсистеми

Излез –Производи/услуги
31 5/21/2012
Организациона ефективност и
ефикасност?
Организациона ефективност =
воспоставување на успешни односи на
фирмата со екстерното окружување- понуда
на производи/услуги кои се потребни на
потрошувачите,

Организациона ефикасност = колку
ресурси се потребни за производство на
определен обем на производство

32 5/21/2012
Зошто е важна организацијата?
Таа е рамка за акција,која на вработените
им служи за тоа:
- Да знаат што се очекува од нив,

- Како треба да постапат- однесуваат, и

- Каде треба да се обратат за насоки во
случај на проблеми

33 5/21/2012
Синергетски ефект на организацијата
Ефектот што со организацијата се добива
има карактер на синергија, а тоа значи
целината како организација- збир на луѓе,
е поголема од износот на нејзините
делови,

Индивидуалните знаења и таленти
комбинирани заедно ги остваруваат
целите на организацијата!

34 5/21/2012
За што одлучуваат менаџерите при
профилирање на организацијата?
1. Поделба на трудот,

2. Пренесување на овластувања,

3. Департментација,

4. Домет на контрола,

5. Координација

35 5/21/2012
Зошто е поделбата на трудот?
Секоја индивидуа ги нема истите
способности и интереси!

Едни се способни и имаат интерес за
финасискиот аспект на фирмата,

Други за Маркетиншкиот аспект,

Трети за Продажниот аспект,


36 5/21/2012
Зошто е поделбата на трудот?*
Четврти за техничкиот развој итн.

Поделбата на трудот го обезбедува
единството односно средиштето
околу кое се движат сите
работници,идеи и одлуки.


37 5/21/2012
Специјализацијата е резултат:
Од постоење на:

- Бројни задачи и операции од една
страна, и
- Броен кадар со посебни искуства
и занаења,


38 5/21/2012
Од што зависи специјализацијата?
Степенот на специјализацијата (длабочината на
поделба на работата) зависи од:

- Големината на организацијата,

- Карактерот на дејноста,

- Организационата структура,

- Видот и начинот на реализација на
организациониот процес.

39 5/21/2012
Групирање на работите
1. Според значење на работата и потребните
способности за нејзино извршување,
2. Според функции кои се доминантни:

- Производство,

- Продажба,

- Финансии итн.
3. Според времето и начинот на извршување на
работата,
4. Според видот на призводите по сектори,

40 5/21/2012
Групирање на работите *
5. Според видот и начинот на извршување
на услугите,

6. Според купувачите, односно
поторшувачите,

7. Според локацијата:
- Америка,
- Азија,
- Европа итн.

41 5/21/2012
Дали организациската структура може да
се разгледа независно од функциите?
Ако се даде потврден одговор
тогаш тоа значи дека директно се
спортиставува статиката на
динамиката или тоа значи дека
организационите промени не
генерираат процес во
организацијата,
42 5/21/2012
Како организациската структура генерира
ефективна интеракција на функциите во
фирмата?
Преку специјализација на
активностите,
Преку стандардизација на
активностите,
Преку нивно координирање,
Преку централизација и
децентрализација во одлучувањето,

43 5/21/2012
Организациона мапа
Централизирано претприемништво
Истражување и
развој
Маркетинг Продажба
Производство
Финансии
Менаџер
44 5/21/2012
Кооперативна организациона
структура
Продажба
Маркетинг
Производство
Книговодство
45 5/21/2012
Рамна циркулаторна организациона
структура
Истражување и
развој
Финансии
Маркетинг
Продажба
Производство
46 5/21/2012
Што наложува децентрализацијата?
Со децентрализацијата односно делегацијата
нагло расте потребата од комуникационите
врски,

Тоа значи дека процесот на поднесување на
извештаи се повеќе доведува работата да се
врши преку одделенските или менаџерски
линии,
Децентрализацијата или делегацијата се смета дека
е здрава се додека овозможува секој да е во тек за
тоа:
- кој што и како треба да го направи.

47 5/21/2012
Фактори кои ја одредуваат
организационата форма
Видови на сопственост,

Партнерство –навестување на
партнерите и условите на договорот,

АД – да се наведат главните
акционери, учеството во
сопственоста, членовите на одборот
на директори

48 5/21/2012
Фактори кои ја одредуваат
организационата форма*
Како се пренесува сопственоста на трети
лица?

Права и одговорност на вработените,

Деловни задачи и задолженија

Кој на кого е одговорен за деловните
потези?
49 5/21/2012
Кои фактори ја детерминираат формата
на организација на малиот бизнис?
Почетен капитал и финансиски планови –
Мал е броjот на мали претприjатиjа кои се
целосно финансирани од сопствени извори.
Поголемиот дел од нив се финансирани
преку заем. Сопствениците на малите
претприjатиjа принудени се на прибирање
дополнителен капитал од други извори.
Кредиторите повеќе посакуваат форма на
партнерство отколку корпоративна форма на
организациjа.

50 5/21/2012
Кои фактори ја детерминираат формата
на организација на малиот бизнис?*
2. Менување на погодностите и
обврските на сопствениците -
менаџерите.

Пред изборот на соодветна форма на
организациjа, партнерите треба да
размислат за идниот заеднички живот.

51 5/21/2012
Кои фактори ја детерминираат формата
на организација на малиот бизнис?**
Даноци и владина регулатива.
Во основа, на сопствениците менаџери на мали
претприjатиjа,им е позната владината регулатива
и како таа може да влијае врз работењето на
малото претприjатие. На почеток малото
претприjатие не се судира со проблеми од овоj
вид. Но подоцна во својот развој се судруваат со
висината на пропишаните даночни стапки.
Сопствениците почнуваат да бараат решенија
преку менување на формата на организациjата.
52 5/21/2012
Кои фактори ја детерминираат формата
на организација на малиот бизнис?***
4. Искористување.
Можни се најразлични комбинации на луѓето,
времето,парите и производите за нивно
користење на различни начини.
Вариjациите во формата на организирање се
условени од вариjациите на интерните услови.
Сопствеништвото, договорите, франшизата,
пазарната позициjа и многу други техники можат
да повлиjаат на сопственикот да ja промени
формата на организациjа за извршување на
деловните активности.

53 5/21/2012
Кои фактори ја детерминираат формата
на сопствеништвото?
потребниот капитал,

правната регyлатива,

мeнaџментот,

структурата,

оданочувањeто и др.


54 5/21/2012
Кои основни форми на организирање на
малиот бизнис се најчести во практиката?
Единствен сопственик,
партнерство и
корпорациjа.
Покраj основните форми на организациjа на
малиот бизнис постоjат и други форми:
- заеднички вложувања,
- S корпорациjа,
- деловен труст, кооператива и компаниjа со
ограничена одговорност.

55 5/21/2012
Единствен сопственик
означува бизнис кој е во сопственост само на
една индивидуа. Малиот бизнис обично е
управувано од сопственикот.
 Тоа е наjедноставна форма на
организирање. Истовремено, сопственикот
презема ризик од работењето до вредноста
на целиот имот, имотот на претприjатието и
личниот имот.
 Единствениот сопственик е сопственик на
средствата, обврските, профитот,
загубата, ризикот и управувањето со
бизнисот.

56 5/21/2012
Единствен сопственик
Предности:
Едноставно да се
организира,

Минимални
законски
рестрикции,

Ниски
организациони
трошоци
57 5/21/2012
Единствен сопственик*
Сопственикот е означен на
целиот профит,

Поединено оданочување,

Олеснет дисконтинуитет
58 5/21/2012
Единствен сопственик
Недостатоци:
Неограничена
одговорност

Не издвоен законски
статус

Инвеститорот не може
да ги користи
инвеститорите за да го
зголеми капиталот

59 5/21/2012
Единствен сопственик
Влиае на кредитниот извештај,

Бизнисот завршува(престанува)
со смртта на сопственикот,

Нема бенефиции за
невработеност
60 5/21/2012
Партнерство
Партнерство
Втората основна форма на
организациjа на малиот бизнис е
партнерството.
Тоа се јавува во две варијанти и тоа:
- Општо партнерство и како
- ограничено партнерство.

61 5/21/2012
Општо партнерство
Кај овој облик на организирање на малиот бизнис
секој од двајцата или повеќе партнери имаат
неограничена одговорност за долговите од
работењето.
Приходите и трошоците се презентираат одделно
при пријавување за оданочување на приход, но
секој партнер дава извештај за својот дел од
профитот или загубата од работењето како еден
дел од неговиот персонален данок на принос

62 5/21/2012
Општо партнерство*
Во секое партнерство мора да има
нajмалку еден општ партнер, додека пак,
ограничувања за максималниот броj на
општи партнери не постоjат и деловите не
мора да бидат еднакви. Малото
претприjатие организирано како
партнерство е управувано од партнерите.

Бизнис партнерите можат да здружат
капитал и менаџерско знаење.

63 5/21/2012
Општо Партнерство
Предности:
Лесно се организира,
Повеќе извори за
експертиза,
Заедничка одговорност,
Единствено оданочување,

64 5/21/2012
Општо Партнерство
Недостатоци:
Неограничена одговорност на
општото партнерство,

Поделено одлучување,

Неможност за трансфер на
сопственоста
65 5/21/2012
Општо Партнерство
Висока стапка на неуспех,

Сите страни се одговорни за
финансиски исплати,

Партнерството завршува по
смртта на партнерот.

66 5/21/2012
Како отпочнува партнерството?
Партнерството се формализира со договор пред
отпочнување на заедничкиот бизнис.

Во договорот се определуваат:
- поделбата на профитот или загубата на
еднакви делови или пропорционално,

- дата на формиpaeњe на бизнисот,

- износот на вложувањата од ceкoj партнер,
посебните должности на ceкoj партнер и
поделба на имотот и сл.

67 5/21/2012
Од што зависи успехот на
партнерството?
Успехот на партнерството во голема
мерка зависи и од интеракциjата помеѓy
партнерите.
За успех потребно е:
-доверба,
-кооперативност и спремност за
координирање на активностите,
- преданост во односите со партнерите.

68 5/21/2012
Споредбени показатели
ОСНОВНИ ФОРМИ
БРОЈ НА ФИРМИ ВО (000)
УЧЕСТВО ВО %
САД В.БРИТАНИЈ
А
САД В.БРИТАН
ИЈА
ЕДИНСТВЕН
СОПСТВЕНИК

9.745

1.787

78,4

65,2
ПАРТНЕРСТВО
959 475

7,7 17,3
КОРПОРАЦИЈА
1.733 481 13,9 17,5
69 5/21/2012
Одбор на директори во мали
корпорации
Оваа управувачка структура е присутна
само кај корпоративната форма на
организација и ја сочинуваат:

1. Акционерите,
2. Одборот на директори, и
3. Менаџментот.
70 5/21/2012
Акционери
Се сопственици на корпорацијата.
Во мала корпорација неколку луѓе
поседуваат најголем број на акции и
остваруваат целосна контрола.
Заштитата на својот интерес го
обезбедуваат преку делегирање и
избор на членови во одборот на
директори.
71 5/21/2012
Одбор на директори
Претставува група на поединци со краен
правен авторитет, кои правно се одговорни
на акционерите и се избрани од нив.
Одборот на директори спроведува бројни
функции:
1. Ги разгледува деловниот и капиталниот
буџет,
2. Носи долгорочен стратегиски план за
развој,
72 5/21/2012
Продолжение...
3. Обезбедува подршка на секојдневните
активности,
4. Учествува во решавање на конфликтните
ситуации меѓу сопствениците (акционерите),
5. Ги донесува, ревидира и применува
правилници на корпорацијата,
6. Се грижи за заштита на имотот на
корпорацијата и ги одобрува промените во
неа, и др.
73 5/21/2012
Продолжение...
За функционирање на Одборот на
директори во практиката може да
формира свои помошни тела т.н.
комитети:
- извршен комитет,
- комитет за ревизија,
- комитет на советници,и
- комитет за финансии.
74 5/21/2012
Други форми на организација
Заеднилки вложувања,

S корпорација,

Деловен труст,

Кооператива, и

Компанија со ограничена одговорност.
75 5/21/2012
Заеднички вложувања или (Joint
Venture)
Познати се бројни заеднички вложувања
( Боинг, Митсубиши,Фуџи, Кавасаки,
Генерал Моторс и Тојота и др.),

Тоа форма на партнерство со цел да се
смалат трошоците на работење како и
заради влез на нов пазар или
проширување на постојниот.
76 5/21/2012
S корпорација или tax-option
corporation
Оваа форма на организација
претставува комбинација помеѓу
партнерство и корпорација;

Целта е да се користат дааночните
олеснувања што се користат кај овие две
форми на организирање на МБ.

77 5/21/2012
Продолжение...
Претставува посебен вид на корпорација која е
изземена од повеќекратното оданочување.

S корпорацијата се формира со согласност на
сите акционери на корпорацијата со цел да не
плаќаат корпоративен данок на доход туку
персонален данок на доход.

Предности:
- Капиталната добивка или загуба од
корпорацијата се третира како персонален
доход или загуба на акционерот, и истата не се
оданочува;
78 5/21/2012
Продолжение...
- Акционерите задржуваат ограничена
одговорност заштитена со С корпорацијата;
- S корпорацијата не е субјект на минимален
данок, како што е С корпорацијата;
- Акциите можат да бидат со право на глас и
без право на глас;
- Акцијата може да се пренесе на
нискодоходен член од фамилијата( деца кои
мора да бидат 14 години и постари);
79 5/21/2012
S-Копрорација
Предности:
Поединечно оданочување,

Ограничена одговрност,

Трансферабилна сопственост,

Способност за зголемување на парите,

Законска заштита.

80 5/21/2012
Продолжение...
Слабости:
- S корпорацијата не може да намали
многу други бенефити за акционерите;
- Мора да го усогласи годишниот
календар за даночна намера;
- Нето загубата на оваа корпорација е
ограничена на акционерскиот капитал
плус заеми на бизнисот.
81 5/21/2012
S-Копрорација
Недостатоци:
Високи организациони трошоци

Строго регулирано

Усложнети барања

Ограничен број на акционери
82 5/21/2012
Деловен труст
Претставува форма на организација на
мало претпријатие во кое една личност
се наименува да управува со
работењето на компанијата преку труст
односи;
Легитимирањето на сопствеништвото
се врши преку сертификат на трустот;
Денес деловниот труст делува како
корпорација.
83 5/21/2012
Компанија со ограничена
одговорност
Позната во правниот промет со кратенката
LLCs (Limited – laybility company) и
претставува комбинација од предностите на
S корпорацијата но со поголема слобода кај
даночните правила.
Предности:
- Оваа компанија има членови, наспроти
акционерите кај корпорациата и партнерите
кај партнерството;
84 5/21/2012
Продолжение...
- Одговорноста не се проширува на
членовите (вложувачи на капитал);
- Членовите можат да го пренесат својот
интерес (влог) само со едногласна
потпишана согласност на сите останати
членови;
- Услов прифатен за компанија со
ограничена одговорност е 30 години.
85 5/21/2012
Продолжение...
Предности:
Ги нуди предностите на корпорацијата
Неограничен број на сопственици
Без рестрикции за државјанство
Може да има повеќе од еден вид на
акции
Профитото преминува директно на
сопственикот
Поедноставно делување отколку
корпорацијата

86 5/21/2012
Компанија со ограничена
одговорност
Недостатоци:
Потребна е законска помош за
почнување со работа,
Мора да се добие одобрение од сите
членови пред менаџерските обврски да
може да се трансферираат
87 5/21/2012
Колку и кои видови на односи можат да се
опфатат во организационата шема?
1.Поделба/специјализација на трудот,

2. Реалтивни овластувања,

3. Департментација,

4. Распон на контролата,88 5/21/2012
Колку и кои видови на односи можат да се
опфатат во организационата шема?*
5. Нивоа на Менаџмент,

6. Координативни центри,

7. Формални комуникациони канали,

8. Одговорен за одлучување,

89 5/21/2012
Што претставува пренесување на
овластувања?
Овластувањето е легализирање на моќ,
Моќта е способност да влијае на другите,
Пренесувањето односно делегирањето
претставува дистрибуција на
овластување, Делегирањето му
овозможува на менаџерот да го користи
времето за повисоки приоритетни деловни
активности,
Но делегирањето на овластувањето не го
ослободува менаџерот од одговорноста
за акциите и одлуките на подредените

90 5/21/2012
ШТО ПРЕТСТАВУВА МОЌ?
Можност да
влијае на други
кои се во
состојба на
зависност.
91 5/21/2012
Што претставува моќ во организација?
Моќта е средство кое го користат лидерите
за остварување на заедничките цели!

Таа претставува способност или потенцијал
со кој се остварува висок степен на
влијание врз другите, со цел да се извршат
работите онака како се сака.

92 5/21/2012
Што претставува моќ во организација?*
Таа има мошне важна улога за
успехот на лидерот!

На нејзе почива ефективноста на
лидерството!

Практично авторитетот, моќта и
влијанието во фирмата се
централни точки за разбирање на
лидерствотото!

93 5/21/2012
Основа на Индивидуалната Моќ
ЛЕГИТИМНАТА
МОЌ е изведена од
личната позиција
или на работата во
организацијата.
94 5/21/2012
Кои облици на моќ ги познава
практиката?
Легитимна моќ,

Моќ на наградување,

Моќ на принуда,

Референтна моќ, и

Експертска моќ.

95 5/21/2012
Легитимна моќ !
Овој вид на моќ базира и произлегува од
позицијата на лидерот во хиерархијата и
е производ на формалниот авторитет!

Таа е директно поврзана со позицијата
на поединецот во хиерархијата,

Лицето или индивидуата што ја има оваа
моќ тој ги поседува и моќта на
наградување и моќта на принуда.

96 5/21/2012
Формални и неформални водачи- лидери?
Формален водач- лидер е именуван и
поставен менаџер од менаџерите од
повисоко ниво во хиерархијата,


Неформалниот лидер е избран од самата
група од која потекнува,


97 5/21/2012
Формални и неформални водачи-
лидери?*
Формалните лидери ги мотивираат и
конторлираат подредените во работата,

Тие поседуваат авторитет кој
произлегува од фактот што тие се
именувани и поставени,

Имаат моќ на влијание која произлегува
од можноста да го наградуваат доброто
извршување, а да казнуваат лошото
извршување,
98 5/21/2012
Неформални лидери?
Овие лидери немаат моќ и авторитет што
произлегуваат од позицијата.

Тие поседуваат лични карактериситки и
способности кои групата ги согледува како
важни за исполнување на целите и
потребите на групата,

Обично групата избира лидер чии
вредности, интереси и особини се слични
како на групата.

99 5/21/2012
Што е потребно за раководна функција?
Потребни се различни нивоа и видови
знаења,
Спсобност и познавање на односите меѓу
луѓето,
Способност да се предвидува,
Општа култура, и
Низа други карактеристики како:
- Иницијативност,
- Имагинација,
- Креативност,
- Организациски и
- Комуникациски способности.

100 5/21/2012
Од што се состои вештината раководење?
Способност за успешно и одговорно
користење на моќта,

Способност да разбере дека човекот во
различно време и различни ситуации
имаат различни мотиви,

Способност да инспирираат,

Способност да развијат погодна клима за
поттикнување и мотивирање.

101 5/21/2012
Видови на менаџери?
Менаџер лидер- лице кое раководи со
способност на лидерство, со јасна визија и
размислување за иднината на фирмата,

Менаџер претприемач- лице кој е врвен
менаџер заинтерсиран за развој и примена
на можностите успешно остварување на
деловните активности,
102 5/21/2012
Видови на менаџери?*
Менаџер за пресврт- лице кој се
користи во специфични ситуации кога
организацијата се наоѓа во криза и
треба да се изврши реформски зафат
со многу ризици ( Пример со Сименс
во 80-те

103 5/21/2012
Кои се менаџерските улоги на врвното
раководство?
1. Интерперсонални,
2. Информативни, и
3. Улоги на донесувачи на одлуки

Интерперсоналната улога содржи три вида улоги:
 Улога на номинално раководство,( извршувач на
протоколарни задолженија)
 Улога на лидер,( ги мотивира, обучува и охрабрува
соработниците)
 Улога на поврзувач (поврзувач помеѓу повисокиот и
понискиот менаџер)

104 5/21/2012
Кои се менаџерските улоги на врвното
раководство?*
Информативната улога на менаџерите се
остварува:
1. Со сестрано набљудување на случувањата
околу себе и на тој начин директно или
индиректно да прима информации,
2. Со пренесување на информации кон своите
субординирани ( подредени) и делегира
задолженија,
3. Комуницирање со окружувањето на
фирмата, преку давање потребни
објаснувања и толкувања.

105 5/21/2012
Менаџерската улога на донесување
одлуки?
Оваа улога содржи четири вида улоги:
1. Претприемач.

2. Раководење при нарушување,

3. Алокатор на ресурси, и

4. Преговарач

106 5/21/2012
Со кои менаџерски способности се
одликуваат менаџерите?
Контактибилност,
Претприемчивост,
Свртеност кон организацијата,
Организатор,
Тимска работа,
Екпертски способности,
Соединување на повеќе од напред
наведени карактеристики.

107 5/21/2012
Стилови на водење?
Тоа се посебни начини на однесување на
раководителите во текот на работата што
влијае на резултатите во фирмата,
Основни елементи на стиловите се земаат:
1. Особините на водачот,
2. Неговиот однос кон соработниците,
3. Користењето на позицијата на формалниот
авторитет,
4. Односот кон задачите кои треба да се
извршат.

108 5/21/2012
Автократски стил на водство?
Кај овој стил на водење целокупната власт е
концентрирана во рацете на една индивидуа
со неограничена моќ во одлушувањето,
Автократскиот менаџер заповедува
применувајќи казни и награди,
Задачите односно наредбите одат од
раководителот кон подредените од кои не се
очекува мислење, туку извршување.

109 5/21/2012
Демократски стил на раководење?
Кај овој стил на раководење подредените се
вклучуваат во процесот на донесување на одлуките,
Раководителот користи можност да ги консултира
подредените и со тоа партиципираат во
донесувањето на одлуки,
Врските кај овој стил на раководење се одвиваат
двонасочно, како меѓу вработените и раководителот
исто така и помеѓу вработените,
Овој стил овозможува поголемо задоволство кај
вработените и до поголема мотивираност и
претпроставка за подобри резултати.

110 5/21/2012
Leissez-faire стил?
Кај овој стил практично постои минимално
мешање на раководителот во работата на
вработените.
Вработените имаат премногу слобода во
одлучувањето за работата,
Ваквиот стил се смета дека е применлив во
институции со високообразовни кадри кои се
специјалист во својата област со што им се
допушта слобода во своето експертско
работење.

111 5/21/2012
Мак-Грегоровата теорија Х иУ?
Претпоставки на теоријата Х:
1. Поаѓа од фактот дека мнозинството луѓе се
мрзливи поради што треба да се
конторлираат,
2. Просечниот човек сака да биде воден и
насочуван,
3. Овие претпоставки се аргументите дека
треба јак менаџмент со казни и контрола како
и мек менаџмент чија цел е деловна
рамнотежа во работењето,
4. Човекот сака да работи само за пари,

112 5/21/2012
Мак-Грегоровата теорија Х иУ?*
Претпоставките на теоријата У:
1. Човекот работата го исполнува и на неа се радува,
2. Контролата и казните не се единствените мерки со
кои човекот може да се натера да работи,
3. Човекот сам себе се насочува кога е предан на
организациските цели,
4. Креативноста, фантазијата и слободата можат да се
користат како методи за разрешување на
проблемите на работносто место,
5. Просечниот човек сака да учи, да прифаќа но и да
бара одговорност.

113 5/21/2012
Делегирање на овластувања?
Умешноста на менаџерите е во способноста
да делегираат овластувања на подредените,
Со тоа ги зголемуваат вештините и знаењата
на подредените а за себе обезбедуваат
избегнување на бавење со детали и губење
време во неважни работи,
Споделувањето на информациите и
третирањето на подредените како бизнис
партнери, не само како работници
придонесува до висока мотивираност,
За ефективно делегирање, делегирачот мора
да го држи комплетно информиран
делегатот.

114 5/21/2012
Видови одлуки?
Регулативни- со кои се регулираат
определени прашања и постапки,
Корективни- со кои се врши корекција
на претходно создадена состојба,
Кадровски,
Инвестициски,
Комерцијални

115 5/21/2012
Видови одлуки?*
Според доносителот тие можат да се
дефинираат како: индивидуални,
колегијални и хиерархиски,
Според функциите: управувачки,
организациски, раководни и извршни,
Според начинот на извршување: стратешки,
оперативни, воопштени, начелни, итни и
условни,
Според условите: сигурни, ризични и
несигурни.

116 5/21/2012
Видовите одлуки во зависност од
хиерархиското ниво на менаџерите?
Стратешките одлуки ги донесуваат
менаџерите од сениорското ниво- тоа се
нерутински и неповторувачки одлуки,
Менаџерите од средното ниво се занимаваат
со менаџерска контрола- овие одлуки се
помеѓу рутински и нерутински,
Оперативните менаџери – како учесници во
непосредното производство се исполнети со
ефективно и ефикасно извршување на
задачи- овие одлуки се од рутински карактер
но базира на добро дефинирана,
детализирана и точна информација.

117 5/21/2012
Аспектот на управување со човечките
ресурси во организацијата?
Активностите во контекст на управувањето со
човечките ресурси можат да се согледат
како:
1. Вработување- регрутирање,
2. Професионален развој ( современите услови
на технолошки промени),
3. Поттикнување на успешно работење –
мотивирање,
4. Откривање на менаџерски потенцијали,
5. Информирање за човечки потенцијали.
118 5/21/2012
Кој е најважниот облик на управување
и развој на човечките потенцијали?
Тоа е перманентното образование кое се остварува
преку најразлични методи:
- Обука,
- Тренинг и
- Образование.
- Исто така се практикува и со примена на:
- Пракса,
- Менторство,
- Предавања,
- Конференции,
- Работилници и сл.

119 5/21/2012
Кои се техниките на откривање на
менаџерските потенцијали?
Неспорно е дека :
- Личните,
- Професионалните,
- Хуманите, и
- Деловните особини се основни предиспозиции на
добар менаџер,но техники на откривање се:
- Тестови,
- Прашалници,
- Интервјуа,
- Препораки и сл.

120 5/21/2012
Моменти кои ја определуваат
кариерата на менаџерот?
1. Желба за потврдување и
самодокажување,
2. Потреба да се покаже моќ и да се
поседува авторитет,
3. Потреба од натпревар,
4. Потреба од позиција,
5. Одговорност и чувство за одговорност.

121 5/21/2012
Мотивациониот систем и неговото
влијание за поголема ангажираност?
Мотивацијата по својата природа осигурува
три типа на однесување:
1. Вработените мора да извршуваат задачи на
задоволителен начин,
2. Ја поттикнува иноваторската и креативната
активност во функција на развој на
организацијата,
3. Во реализирање на претходните два типа на
однесување потребни се финансиски и
нефинансиски средства на мотивација како
начин на задоволување на разните човекови
потреби.

122 5/21/2012
Кој мотивационен фактор е меѓу
побитните?
Од 1200 испитаници во САД од разни
индустрии во 2000 година, се определиле:
- За содржината на работата 7 од 10
вработени,
- За кариерата се определиле со околу 50%
од испитаниците.

123 5/21/2012
Еве како стоеле пооделни мотивациони
фактори на основа одговорите од
испитаниците?
1. Содржината на работата- 69%,
2. Користите - 61%;
3. Припадноста - 58%;
4. Платата - 54%;
5. Кариера( како најмалку битна) – 52%.

124 5/21/2012
Продолжение...
- Повеќето вработени во САД највисоко
го рангирале задоволство од награди
со 82% од испитаниците;
- Кариерата се рангира најниско, со 68%
од испитаниците;
- Припадноста на вработените во
фирмата- визиите на фирмата
позитивно влијаат на вработените и
тие имаат пониски стапки на доверба
во менаџментот;

125 5/21/2012
Продолжение...2
- Вработените се повеќе задоволни со
поставените нивоа на плати отколку од
самиот процес на плаќање;

- Користа- овој мотивационен фактор е во
корелација со бројот на понудените
користи ( бенефити,бонуси и сл);

- Кариера- вработените покажуваат помалку
задоволство од обуката и можностите за
кариера отколку со сигурноста да се задржи
работата;

126 5/21/2012
Кои видови плаќања се најважни за
вработените?
- 20% - плата по заслуга;
- 20% - плата за привремена работа;
- 18% - покачување на плата преку одборот
на директори;
- 12% - индивидуални мотивации;
- 10% - плаќања за посебни вештини и
знаења;
- 7% - плата за промоција;
- 14% - останати видови плаќања,

127 5/21/2012
Дали финансиските награди се помалку
битни?
1. Повеќето не прифаќаат работа во колеџ,
доколку нивната цел е да ги максимизираат
примањата;

2. Како и да е, кога пазарот на работна сила е
потесен, значењето на директните
финансиски награди расте;

3. Како и другите Вработени, вработените во
колеџи и универзитети сакаат подобро да го
разберат процесот на плаќање.

128 5/21/2012
Како влијаат индиректните финансиски
награди?
1. Користите кои ги имаат вработени во
колеџи на пример, може да се
особено големи;
2. Многу од вработените во овие
институции се привлечени од
предности како раскошен одмор и
привилигирани договори за настава;
3. Содржината на работата може да
биде единствена најголема предност;

129 5/21/2012
Кои други стимулативни мерки освен
паричните средства влијаат мотивирачки
на вработените?
1. Унапредување на работникот на повисоко
работно место;
2. Плаќање на стипендии за дошколување;
3. За помладите работници особено добро би им
дошло флексибилното работно време;
4. Можност да се работи и во саботи и недели, со
што ќе се добие поголем годишен одмор;
5. Периодично да се доделуваат признанија за
работникот на месецот или годината ( како
награда може да се додели да се испрати на
бесплатен одмор, да им се плати вечера во
ресторан, и сл);
6. Стипендија за деца на вработени, со што ќе се
стекне доверба и кај другите вработени.

130 5/21/2012
Што е тоа што вработените најмногу ги
мотивира?
Да се проникне во тоа што вработените
најмногу ги мотивира треба да се познава
душата на вработените.

Секоја награда, доколку е јавна, треба да се
образложи, со цел сите вработени да
осознаат зошто наградата е доделена и
какво е тоа однесување кое и понатаму ќе
се наградува.

131 5/21/2012
Како менаџерите влијаат на мотивирање на
подредените!
1. Преку препознавање на индивидуалните
разлики,
2. Поврзувањето на луѓето со работата,
3. Преку спроведување користење на целите,
4. Преку обезбедување согледување на целите
како достижни,
5. Преку индивидуализирање на наградите,
6. Преку поврзување на наградите со
извршувањето,
7. Преку проверка на системот на праведност,
8. Преку обезбедување систем за избегнување на
игнорирање на парите како мотиватор.

132 5/21/2012
Која е најслабата алка во мотивациониот
ланец?
1. Од аспект на можноста за
унапредување и кариера, работните
места нудат многу малку;


2. Процесот на развој на кариерата треба
да биде проучен и имплементиран!

133 5/21/2012
Како да се зајакнат слабите алки на
мотивацијата?
- Треба да се направи следното:
1. Обезбедување на поголем и подобар
повратен ефект;
2. Обезбедување повеќе можности за обука;
3. Обезбедување повеќе можности за кариера;
4. Обезбедување подобро разбирање на
процесот на плаќање; и
5. Развивање доверба.

134 5/21/2012
До кои резултати е дојдено кај различните
спроведени истражувања по однос на
определени техники на мотивација?
Техники на мотивација Средно подобрување на
извршувањето
-Пари ( индивидуални
бенефиции),
-Пари ( групни бенефиции),
-Поставување на цели,
-Збогатување на работата,
-Партиципација

30%
20%
16%
9%
0,5%
135 5/21/2012
Бенефити од високо мотивирање на
вработените?
1. Создавање работно место и култура за
високи достигнувања;
2. Подобрување во работата и личната
продуктивност;
3. Намалена флуктуација кај вработените
(тоа е особено битно не само заради
привлекување на таленти туку заради
здржување на постојните);
4. Намалување на користење на денови за
боледување и отсуства.

136 5/21/2012
Колку е значајно да се
привлече, задржи и
мотивира клучниот
талентиран во
вашата организација ?

137 5/21/2012
Мотивацијата и продуктивноста?
- Продуктивноста е мошне битна во
теоријата на организацијата;

- Менаџерите се високо заинтересирани за
ефикасно користење на ресурсите за
остварување на целите;
- Човечката способност е критичен ресурс но
истиот е крајно променлив;

- Скриената човекова способност може да
биде неисцрпен извор.

138 5/21/2012
Принципи на мотивацијата?
1. Принцип на партиципација;
2. Принцип на комуникација ( мотивираноста
расте доколку луѓето се информирани за
прашања сврзани со резултатите);
3. Принцип на признавање –( мотивацијата расте
доколку на луѓето им се дава признание за
нивниот придонес за остварените резултати);
4. Принцип на делегирање на авторитет (
мотивацијата расте доколку на луѓето им е
даден авторитет за донесување одлуки за
определени резултати).

5/21/2012 139
Односи меѓу мотивацијата и нивоата на менаџментот
30%
23%
32%
57%
40%
43%
39%
31%
30%
34%
29%
12%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Вкупно
Врвно
Средно
Пониско
Н
и
в
о

н
а

м
е
н
а
џ
м
е
н
т


Ниво на мотивација
Високо Делумно Ниско
91
683
570
1344
Број на
испитаници
140 5/21/2012
Односи помеѓу мотивацијата и стилот на
старешина
30%
8%
30%
52%
40%
29%
48%
40%
30%
63%
22%
8%
0% 50% 100% 150%
Вкупно
Врвно
Средно
Пониско
Н
и
в
о

н
а

м
о
т
и
в
а
ц
и
ј
а
Стил на старешина
Развоен Традиционален Редуктивен
403
538
403
1344
Број на
испитаници
141 5/21/2012
Односи помеѓу мотивацијата и стилот на
старешина
7%
8%
35%
54%
39%
35% 3%
19%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Рангирање на
менаџерите од
подредените
Саморангирање,
сите менаџери
Способност да мотивира
Одлична Надпросечна Просечна Скромна
134
134
Број на
испитаници

постои само поради една работа: да им помогне на луѓето да ја постигнат целта, која сами не би ја постигнале."
Robert Waterman, писател
5/21/2012 2

“Организација

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->