You are on page 1of 2

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 maja 2012 r. Poz. 556

Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.05.21 13:47:00 +02'00'

Na podstawie art. 37e ust. 11 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264) zarzdza si, co nastpuje: 1. Rozporzdzenie okrela zakres oceny okresowej bezpieczestwa jdrowego obiektu jdrowego, zwanej dalej ocen okresow, oraz zakres raportu z oceny okresowej. 2. Ocena okresowa obejmuje:

1) weryfikacj rozwiza projektowych i dokumentacji technicznej obiektu jdrowego oraz zmian wprowadzonych w obiekcie jdrowym od poprzedniej oceny okresowej, a w przypadku przeprowadzania oceny okresowej po raz pierwszy od rozpoczcia eksploatacji obiektu jdrowego, z uwzgldnieniem zastosowanej koncepcji bezpieczestwa jdrowego oraz zgodnoci z wymaganiami bezpieczestwa jdrowego obowizujcymi w czasie przeprowadzania oceny okresowej; 2) aktualny stan systemw, elementw konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej;

3) weryfikacj kwalifikacji systemw oraz elementw konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej; 4) system kontroli starzenia systemw oraz elementw konstrukcji i wyposaenia obiektu jdrowego majcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej; 5) deterministyczne analizy bezpieczestwa obiektu jdrowego; 6) probabilistyczne analizy bezpieczestwa obiektu jdrowego;

ww
1)

7) analiz zdarze wewntrznych oraz zdarze zewntrznych bdcych skutkiem dziaalnoci czowieka i skutkiem dziaania si przyrody; 8) dowiadczenia z dotychczasowej eksploatacji ocenianego obiektu jdrowego;

9) dowiadczenia z eksploatacji innych obiektw jdrowych oraz z bada naukowych;

Niniejsze rozporzdzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiajcej wsplnotowe ramy bezpieczestwa jdrowego obiektw jdrowych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18, i 260 z 03.10.2009, str. 40). 2) Niniejsze rozporzdzenie zostao notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 13 stycznia 2012 r., pod numerem 2012/0027/PL, zgodnie z 4 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), ktre wdraa postanowienia dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajcej procedur udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisw technicznych oraz zasad dotyczcych usug spoeczestwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z pn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z pn. zm.).

w. rcl .go v.p l


ROZPORZDZENIE RADY MINISTRW z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie oceny okresowej bezpieczestwa jdrowego obiektu jdrowego1), 2)

Dziennik Ustaw

Poz. 556

10) weryfikacj zintegrowanego systemu zarzdzania obiektem jdrowym; 11) wpyw pracownikw obiektu jdrowego i ich zachowa oraz zagadnie zwizanych z realizacj zasady priorytetu bezpieczestwa na stan obiektu jdrowego; 12) plany postpowania awaryjnego i system reagowania w sytuacjach kryzysowych;

13) wpyw obiektu jdrowego na zdrowie ludzi oraz rodowisko z punktu widzenia bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej. 3. Raport z oceny okresowej zawiera:

1) opis przeprowadzonych analiz zwizanych z kadym z zagadnie, o ktrych mowa w 2, obejmujcy: a) szczegowy zakres analizy, b) metodyk i kryteria prowadzenia oceny,

c) zgodno oceny ze szczegowym planem oceny okresowej obiektu jdrowego,

d) porwnanie aktualnych wymaga bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej zwizanych z danym zagadnieniem z wymaganiami obowizujcymi w czasie poprzedniej oceny okresowej, a w przypadku przeprowadzania pierwszej oceny okresowej z wymaganiami obowizujcymi w czasie rozpoczcia eksploatacji obiektu jdrowego, e) dowiadczenia eksploatacyjne zwizane z danym zagadnieniem zgromadzone od sporzdzenia raportu z poprzedniej oceny okresowej, a w przypadku przeprowadzania pierwszej oceny okresowej z wymaganiami obowizujcymi w czasie rozpoczcia eksploatacji obiektu jdrowego oraz analiz tych dowiadcze eksploatacyjnych z punktu widzenia zgodnoci z zezwoleniem na eksploatacj obiektu jdrowego,

f) wyniki przeprowadzonej analizy ze szczeglnym uwzgldnieniem obszarw wymagajcych dziaa naprawczych i korygujcych, g) przewidywania dotyczce danego zagadnienia w okresie do nastpnej oceny okresowej;

2) podsumowanie analiz, o ktrych mowa w pkt 1, pozwalajce na ogln ocen bezpieczestwa obiektu jdrowego jako caoci;

3) program niezbdnych modernizacji i dziaa naprawczych majcych na celu podniesienie poziomu bezpieczestwa jdrowego w toku dalszej eksploatacji obiektu jdrowego. 4. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

ww

w. rcl .go v.p l


Prezes Rady Ministrw: D. Tusk