STRUCTURI DIN PANOURI MARI DE BETON ARMAT PREFABRICAT Structura este alcătuită dintr-un ansamblu de diafragme verticale (transversale

şi longitudinale) şi orizontale (planşeu). Se formează o structură rigidă spaţială, capabilă să reziste la acţiunea încărcărilor orizontale şi verticale. Elemente generale: - se realizează industrializarea procesului de execuţie a clădirilor; - panourile mari prefabricate au dimensiuni corespunzătoare lăţimii celulelor funcţionale ale clădirilor şi sunt îmbinate între ele în vederea alcătuirii ansamblului structural. Caracteristici: - procesul de execuţie e transferat în întreprindere şi poligoane de prefabricate; - se confecţionează prin procedee de înaltă productivitate. Pe şantier se execută operaţii de montare, asamblare a elem.pref., crescând astfel productivitatea muncii şi reducându-se consumul de manopera; - scurtarea duratei de execuţie; - reducerea consumului unor materiale de bază; - eliminarea aproape totală a materialului lemnos; - asigurarea unei calităţi superioare. Eficienţa structurilor din panouri mari e condiţionată de modul de alcătuire al panourilor, gradul de echipare şi finisare în întreprinderi, gradul de prefabricare a elementelor nestructurale şi a instalaţiilor. Se va acorda atenţie deosebită concepţiei şi modului de realizare a îmbinărilor dintre panouri, precum şi operaţiilor executate pe şantier.

b)solicitare de calcul < capacitate portantă. se consideră diafragmele ca fiind console încastrate în infrastructură asemenea celor din b. b) verificarea panourilor la decofare. Scheme de calcul Se consideră structura din panouri împărţită în diafragme verticale. dimensionarea (verificarea) elementelor structurale: panouri (a). Dimensionările şi verificările se vor face după metoda strărilor limită. Schema structurală de calcul -trebuie să corespundă modului de realizare a îmbinărilor dintre panouri şi comportării reale a acestora sub acţiunea încărcărilor seismice. Specific structurilor din panouri mari se fac următoarele verificări: a) verificarea panourilor înainte şi după execuţia monolitizărilor. determinarea încărcărilor care acţionează asupra construcţiei. Acest calcul se efectuează pe baza principiilor şi prin metode aplicate pentru diafragme monolite. Panourile şi îmbinările se vor dimensiona şi verifica pe baza relaţiilor: a) efort de calcul < rezistenţa de calcul.a. calculul eforturilor în secţiunea în care se fac verificări.monolit. 2. îmbinări (b). manipulare şi transport. 3. . transport.Calculul structurilor cu diafragme alcătuite din panouri mari prefabricate Calculul cuprinde: 1.

În barele cadrelor apar mom. se prevede cu rosturi de dilataţie . T. să asigure exclusiv prin intermediul cadrelor preluarea şi transmiterea integrală a tuturor încărcărilor verticale şi orizontale care acţionează asupra construcţiei. 1 C 2 3 4 B A Clasificarea cadrelor: . poligonal. în realitate structurile în cadre sunt structuri spaţiale. N.după modul de rezemare sunt cadre încastrate la bază sau articulate. sau curb. este proiectată a. . Sistemul de cadre se dezvoltă în mod curent după 2 direcţii deci coincid cu axele principale ale structurii. Structura din cadre de b. . Practic se calculează numai pe o direcţie. iar pe cealaltă direcţie se fac verificări ale elementelor ce consolidează cadrele transversale de sens longitudinal. Acest sistem prezintă un avantaj în ceea ce priveşte flexibilitatea de organizare a spaţiului interior.a.v. Se va asigura preluarea încărcărilor verticale şi orizontale. Structura este alcătuită din stâlpi şi rigle îmbinate rigid în noduri. M.d. de regulă direcţia scurtă.după alcătuire se face în cadre cu un nivel sau cadre etajate.a.d.p. Se recomandă un sistem simetric.după forma acoperişului poate fi înclinat.contracţie la maxim 50 m la cadre monolite sau 60 m la pefabricate Calculul structurilor din zidărie la acţiunea seismică . al modului de alcătuire al riglelor pot fi rigle cu secţiune constantă sau variabilă.î.Clădiri cu structuri din cadre de beton armat Structura alcătuită din cadru de b. .

Proiectarea structurilor se face astfel încât să se asigure gradul de protecţie antiseismică astfel: 1) În cazurile relativ frecvente de apariţie a unor cutremure de intensitate redusă sau moderată. b) calculul în domeniul postelastic.Principii de calcul (structuri rigide cu pereţi din zidărie) Calcului structurilor rigide cu pereţi din zidărie la acţiunea seismica se efectuează asemenea structurilor cu diafragme având elemente specifice ce rezultă din caracteristicile de alcătuire şi comportare a structurilor din zidărie. Se analizează comportarea structurilor cu diafragme din zidărie solicitate până la epuizarea capacităţii lor de deformare. construcţia să nu sufere avarii în structura de rezistenţă. 2) În cazul unui cutremur puternic cu intensitate maximă previzibilă pentru amplasamentul considerat. sau oţel. Metode de proiectare antiseismică: 1) Metoda de proiectare curentă: obtigatorie pentru construcţii curente (locuinţe social culturale. industriale). Se acceptă eventuale deteriorări în unele elemente nestructurale. cu anumite particularităţi care rezultă din caracteristicile de deformaţie ale zidăriei. Se aplică principalele ipoteze referitoare la corpurile elastice. Metoda consideră simplificat aspectele comportării dinamice şi liniare a structurii. Calculul structurilor din zidărie se face dupa 2 metode. Diafragme cu goluri mijlocii: pentru calculul diafragmelor monotone la acţionarea încărcărilor orizontale există: . a) calculul în domeniul elastic sub acţiunea încărcărilor seismice convenţionale. să fie evitată prăbuşirea parţială sau totală a construcţiei obţinându-se limitarea avariilor în structura de rezistenţă. având o probabilitate redusă de apariţie. agrozootehnice.pentru construcţii de importanţă deosebită din b.a. 2) Metoda bazată pe considerarea proprietăţilor de deformare nelineară a structurii .

. În locul structurii reale cu legături orizontale se utilizează o structură echivalentă cu legături continue pe zona golurilor la distante dx ( infinit mici). b) metoda structurii continue echivalente.ech ⋅ c 2 j a3 j φs (δ . . a) METODA CADRELOR ÎNLOCUITOARE În locul diafragmelor cu goluri se va considera un cadru la care stâlpii sunt montanţii iar riglele sunt buiandrugii (rigle de cuplare). ξ ) .Se stabileşte deschiderea de calcul a cadrului C. . ξ )  γ ∑ I mi 2  3  Tri (ξ ) = qs H ⋅ h 4γ Iσ ech ⋅ ci a 3 i ∑ I ri . Momentele încovoietoare în montanţi vor avea următoarele expresii: I mi qs H 2  2 + 3ξ + ξ 3 1  M mi (ξ ) = − ψ s (δ .Se determină CG ale montanţilor.a) metoda cadrelor înlocuitoare. Se înlocuieşte sistemul de ecuaţii liniare corespunzător structurii reale cu legături discrete.Se calculează momentele de inerţie ale buiandrugilor.Se calculează momentele de inerţie I ale montanţilor şi rigidităţile practice la distorsiune. b) METODA STRUCTURII CONTINUE ECHIVALENTE Se aplică la structuri cu P+6E până la P+11E. Se utilizează graficele funcţiilor efortutilor secţionale rezultate prin rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale. . printr-o singură ecuaţie diferenţială cu coeficienţi constanţi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful