َ

‫حيْم‬
‫م‬
‫ح‬
‫ر‬
‫ال‬
‫ه‬
‫الل‬
‫سم‬
‫ب‬
ِ ‫ن الَّر‬
ِ
ْ
ْ
َ
ِ
ّ
ِ
ِ
ชมรมอัซซุนนะฮฺ
อธิบายอัลหะดีษ จากญามิอุลอุลม
ู วัล
หิกม

‫ث الرابع‬
ُ ْ ‫حدِي‬
َ ْ ‫ال‬
หะดีษท่ี 4 ภาคท่ี 3
บ้านทองทา บางกอกน้อย
วันพฤหัสบดีท่ี 25 ธันวาคม 51

‫ل بْ ِن مَسْعُو ٍد رَضِ َي الُ عَنْ ُه قَا َل ‪:‬‬
‫عَ ْن َأبِي عَ ْبدِ الرّحْم ِن عَبْ ِد ا ِ‬
‫ق ‪:‬‬
‫ق الْمَصْدُوْ ُ‬
‫حَ ّدثَنَا رَسُوْلُ ال صَلّى الُ َعلَيْ ِه وَ َسلّ َم وَهُوَالصّادِ ُ‬
‫(( إِ ّن أَحَدَ ُك ْم يُجْمَعُ َخلْقُ ُه فِي بَطْ ِن أُمّ ِه أَ ْربَعِيْ َن يَوْمًا نُطْفَ ًة ‪ ،‬ثُ ّم يَكُو ُن َعلَقَةً‬
‫ك ‪ ،‬ثُ ّم يُرْسَ ُل ِإلَيْ ِه الْ َملَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ‬
‫ك ‪ ،‬ثُ ّم يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ َذلِ َ‬
‫مِثْ َل َذلِ َ‬
‫ب رِزْقِ ِه ‪َ ،‬وأَ َجلِ ِه ‪ ،‬وَعَ َملِ ِه ‪ ،‬وَشَقِيّ‬
‫ت ‪ :‬بِكَتْ ِ‬
‫الرّوحَ َويُؤْمَ ُر ِبأَ ْربَ ِع َكلِمَا ٍ‬
‫ل الّ ِذيْ َلِإلَهَ غَيْرُ ُه ‪ ،‬إِ ّن أَحَدَ ُك ْم لَيَعْمَ ُل بِعَمَ ِل أَهْ ِل الْجَنّ ِة ‪ ،‬حَتّى‬
‫أَوْسَعِ ْي ٌد ‪ .‬فَوَا ِ‬
‫مَا يَكُو َن بَيْنَ ُه َو بَيْنَهَا إِلّذِرَاعٌ ‪ ،‬فَيَسْبِقُ َعلَيْ ِه الْكِتَابُ فَيَعْمَ ُل بِعَمَ ِل أَهَْ ِل النّارِ‬
‫فَيَدْ ُخلُهَا ‪َ .‬وإِ ّن أَحَدَكُ ْم لَيَعْمَ ُل بِعَمَ ِل َأهْ ِل النّا ِر ‪ ،‬حَتّى مَايَكُو َن بَيْنَ ُه َوبَيْنَهَا إِلّ‬
‫ذِرَاعٌ ‪ ،‬فَيَسْبِقُ َعلَيْ ِه الْكِتَابُ فَيَعْمَ ُل بِعَمَ ِل أَهْ ِل الْجَنّةِ فَيَدْ ُخلُهَا )) رَوَاهُ‬
‫سلِ ٌم ‪.‬‬
‫الْبُخَا ِريّ وَمُ ْ‬

ซึ ่ง ท่า นพู ดค วา มจริ ง เสม อและได ้ร ั บ การยอ มรับ เส มอ กล่า วว่ า
“แท้จ ริ ง ทุ ก ๆ
คนในหมู ่ พ วก ท่ านได้ถ ู ก รวบ รวม ในการสร ้ า งเขา ในมด ลู กขอ งแม่เป ็ น เวล า
40 วัน ใน รูป ขอ งนุ ฏฟ ะฮ ฺ (นำำา ข้น ๆ)
หลั งจากนั ำน กลา ยเ ป็ นเล ือ ดก ้อ นหนึ่ งในช่ ว งเวล าเดีย วก ั น
หลั งจากนั ำน กลา ยเ ป็ นเน ื ำอ ก้อ นหนึ ่ง ในช่ว งเวล านัำ นเช ่ น กั น
แล้ว มะลา อิ ก ะฮฺ ก็ ถ ูก ส่ งมายั งเข า ดัง นัำ นมะลา อิ ก ะฮฺ ก็ ไ ด้ เป ่ า วิ ญ ญาณ (รูห ฺ )
และไ ด้ถ ู ก ส่ ง (ถู กกำา หนด) 4 คำา ด้ว ยก ั น คื อ กำา หนดปั จจั ย ยั งชี พ ของเข า
อายุข องเขา กิจ การงานของเขา สุ ขท ุ ก ข์ ขอ งเข า
ดั งนัำ น วัล ลอ ฮิ พระผ ู ้ซ ึ ่ง ไม่ มี พระเจ ้ า อื่ นใดน อกจากพระอ งค์
แท้ จ ริง คนหนึ่ งคนใดใ นพวก ท่ า นกระท ำา กิจ การงานของชาวสวร รค์
จนถึ ง ไม่ มี อะไ รอยู ่ร ะห ว่ างเข ากับ สวร รค์น อกจากห่ า งกั น แค่ ห นึ่ งศอกเท่ านัำ
น แต่แ ล้ วไ ด้ ถูก กำา หนดแก่ เขา ดัง นัำ น เข าก็ก ระทำา กิจ การงานข องชาวน รก
ในที ่สุ ดเข าก็ เข้ านรก และแ ท้ จริง
คนหนึ่ งคนใดใ นหมู ่พ วกท่ านกระทำา กิ จ การงานของชาวน รกจนถึง ไม่ มี อะไ ร
ระห ว่ างเขา กับ นรกนอกจากห่ า งแค่ห นึ่ งศอกเท่ านัำ น
แต่ไ ด้ถ ู ก กำา หนดแ ก่ เขา เป ็ น ชาวสว รรค์ ดัง นัำ น (ก่ อ นตาย)
เข าได ้ก ระท ำา กิ จ การงานของชาวสวร รค์ ในที ่ สุดก ็ เข ้ า สว รรค์ ”

‫•‬

‫الكتابة عند بدء الخلق وعند خلق‬
‫الجنين‬
‫الكتاب ُة الت تُكتب للجني ف بطن أمّه غيُ كتابة القادير السابقة للق اللئقِ الذكورة ف قوله‬

‫سكُمْ ِإلّ فِي ِكتَابٍ مِنْ َقبْلِ أَنْ َن ْبرَأَهَا } ‪،‬‬
‫تعال ‪ { :‬مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيَبةٍ فِي الَرْضِ وَل فِي أَنْفُ ِ‬
‫كما ف " صحيح مسلم " عن عبد ال بن عمرو ‪ ،‬ع ِن النّبّ ‪ -‬صلى ال عليه وسلم ‪ ، -‬قال‬
‫‪ (( :‬إنّ ال قدّر مقاديرَ اللئقِ قبل أن يَخْلُقَ السّماوات والرض بمسي ألف سنة )) ‪ .‬وف‬
‫حديث عُبادة ابنِ الصّامت ‪ ،‬عنِ النّبّ ‪ -‬صلى ال عليه وسلم ‪ -‬قال ‪ (( :‬أوّل ما خَلَق ال‬
‫القلم فقال له ‪ :‬اكتب ‪ ،‬فجرى با هو كائنٌ إل يو ِم القيامةِ )) ‪.‬‬
‫• وقد سبق ذكرُ ما رُوي عن ابنِ مسعودٍ ‪ -‬رضي ال عنه ‪ : -‬أنّ الَلَكَ إذا سأل عن حالِ النّطفة‬
‫صةَ هذه النّطفة ‪ ،‬وقد تكاثرت‬
‫‪ُ ،‬أمِر أنْ يذهبَ إل الكتاب السابق ‪ ،‬ويقال له ‪ :‬إنّكَ تِدُ فيه ق ّ‬
‫النّصوص بذكرِ الكتابِ السابقِ ‪ ،‬بالسّعادة والشقاوة ‪ ،‬ففي " الصحيحي " عن عليّ بن أب‬
‫طالب ‪ ،‬ع ِن النّبّ ‪ -‬صلى ال عليه وسلم ‪ -‬أنّه قال ‪ (( :‬ما مِ ْن نفسٍ منفوس ٍة إلّ وقد كتب‬
‫ال مكانَها من النّة أو النار ‪ ،‬وإل قد كتبت شقية أو سعيدة )) ‪ ،‬فقال رجل ‪ :‬يا رسولَ ال ‪،‬‬
‫أفل نكُثُ على كتابنا ‪ ،‬وندعُ العمل ؟ فقالَ ‪ (( :‬اعملوا ‪ ،‬فكلّ ميسّر لا خُلِقَ لهُ ‪ ،‬أمّا أهلُ‬
‫السّعادة ‪ ،‬فييسرون لعمل أهل السعادة ‪ ،‬وأما أه ُل الشقاوة ‪ ،‬فييسرون لعمل أهل الشّقاوة ))‬
‫‪ ،‬ث قرأ‪{ :‬فََأمّا مَنْ أَعْطَى وَاّتقَى } ‪ .‬ففي هذا الديث أنّ السعادة والشقاوة قد سبقَ الكتابُ‬
‫بما ‪ ،‬وأنّ ذلك مُقدّرٌ بسب العمال ‪ ،‬وأنّ كلّ ميسر لا خُلق له من العمال الت هي سببٌ‬
‫للسعادة أو الشقاوة ‪.‬‬

‫كل ميسر لما خلق له‬
‫• وف " الصحيحي " عن عمرانَ بن حُصيٍ ‪ ،‬قال ‪ :‬قال رجل ‪ :‬يا رسول ال ‪ ،‬أيُعرَفُ أه ُل‬
‫لّنةِ مِنْ أهلِ النّارِ ؟ قالَ ‪َ (( :‬نعَمْ )) ‪ ،‬قالَ ‪ :‬فَلِمَ يعملُ العاملونَ ؟ قال ‪ (( :‬كلّ يعملُ لا‬
‫اَ‬
‫خُلِقَ له ‪ ،‬أو لا ييسر له )) ‪ .‬وقد روي هذا العن عنِ النّبّ ‪ -‬صلى ال عليه وسلم ‪ -‬من‬
‫وجوهٍ كثيةٍ ‪ ،‬وحديث ابن مسعود فيه أنّ السعادة والشقاوة بسب خواتيم العمال ‪.‬‬
‫• وقد قيل ‪ :‬إنّ قوله ف آخر الديث فوال الّذي ل إله غيه ‪ ،‬إ ّن أحدَكم ليَعمَلُ بعملِ أهل‬
‫النّة )) إل آخر الديث مُدرَجٌ من كلم ابن مسعود ‪ ،‬كذلك رواه سلمة بنُ كهيلٍ ‪ ،‬عن زيد‬
‫بنِ وهب ‪ ،‬عن ابن مسعودٍ من قوله((‪ ، ))2‬وقد رُوي هذا العن عن النّبّ ‪ -‬صلى ال عليه‬
‫وسلم ‪ -‬من وجوهٍ متعددة أيضا ‪.‬‬
‫• وف " صحيح البخاري " عن سهلِ بنِ سعدٍ ‪ ،‬عنِ النّبّ ‪ -‬صلى ال عليه وسلم ‪ -‬قال ‪:‬‬
‫(( إنّما العمالُ بالواتيم )) ‪ .‬وف " صحيح مسلم " عن أب هريرة ‪ ،‬ع ِن النّبّ ‪ -‬صلى ال‬
‫عليه وسلم ‪ -‬قال ‪ (( :‬إ ّن الرّجُل ليعمل الزمانَ الطويلَ بعملِ أهلِ الّنةِ ‪ ،‬ث يُختم له عملُه‬
‫بعمل أهل النار ‪ ،‬وإنّ الرجلَ ليعملُ الزمانَ الطويلَ بعمل أهل النارِ ‪ ،‬ث يُختم له عمله بعملِ‬
‫أهل النةِ )) ‪.‬‬

‫كل ميسر لما خلق له‬
‫• وخرّج المام أحد من حديث أنسٍ ‪ ،‬عنِ النّبّ ‪ -‬صلى ال عليه وسلم ‪ -‬قال ‪ (( :‬ل عَلَيكُم أنْ ل‬
‫َتعْجَبوا بأحدٍ حتّى تنظروا ب يُختم له ‪ ،‬فإنّ العاملَ يعملُ زمانا من عمره ‪ ،‬أو بُرهة من دهره بعملٍ‬
‫صالٍ ‪ ،‬لو مات عليه دخل النةَ ‪ ،‬ث يتحوّلُ ‪ ،‬فيعملُ عملً سيّئا ‪ ،‬وإنّ العبدَ ليعمل البُرهة من دهره‬
‫بعملٍ سيّءٍ ‪ ،‬لو مات عليه دخلَ النارَ‪ ،‬ث يتحوّل فيعملُ عملً صالا )) ‪.‬‬
‫• وخرّج أيضا من حديث عائشة ‪ ،‬عنِ الّنبّ ‪ -‬صلى ال عليه وسلم ‪ -‬قال ‪ (( :‬إنّ الرجلَ ليعملُ بعملِ‬
‫أهلِ النّة ‪ ،‬وهو مكتوبٌ ف الكتابِ من أهل النار ‪ ،‬فإذا كانَ قبل موِتهِ توّل ‪ ،‬فعملَ بعمل أهل النارِ ‪،‬‬
‫فماتَ ‪ ،‬فدخل النارَ ‪ ،‬وإنّ الرجلَ ليعملُ بعملِ أهلِ النارِ ‪ ،‬وإنّه لكتوبٌ ف الكتاب من أهلِ النّة ‪ ،‬فإذا‬
‫كان قَ ْبلَ موته توّل ‪ ،‬فعمل بعمل أهلِ النّة ‪ ،‬فماتَ فدخلها )) ‪ (.‬قال الذهب هو حديث منكر‬
‫جدا )‪.‬‬
‫• وخرّج أحد ‪ ،‬والنسائيّ ‪ ،‬والترمذيّ من حديثِ عبد ال ب ِن عمرٍو قال ‪ :‬خرج علينا رسولُ ال ‪ -‬صلى‬
‫ال عليه وسلم ‪ -‬وف يده كتابانِ‪ ،‬فقال ‪ (( :‬أتدرون ما هذان الكتابان ؟ )) ‪ ،‬فقلنا ‪ :‬ل يا رسول‬
‫ال ‪ ،‬إلّ أنْ تُخْبِرنا ‪ ،‬فقالَ للذي ف يده اليمن ‪ (( :‬هذا كتابٌ مِنْ ربّ العالي ‪ ،‬فيهِ أساءُ أهلِ الّنةِ ‪،‬‬
‫وأساء آبائهم وقبائلهم ‪ ،‬ثُمّ أُ ْجمِل على آخرهم ‪ ،‬فل يُزاد فيهم ‪ ،‬ول يُنقصُ منهم أبدا )) ‪ ،‬ثُمّ قالَ‬
‫للذي ف شاله ‪ (( :‬هذا كتابٌ من ربّ العالي فيهِ أساء أهل النار وأساء آبائهم وقبائلهم ‪ ،‬ثُمّ أُجْمل‬
‫على آخرهم ‪ ،‬فل يُزاد فيهم ول يُنقصُ منهم أبدا )) ‪ ،‬فقالَ أصحابُه ‪ :‬ففيم العملُ يا رسولَ ال إنْ‬
‫كانَ أمرا قد ُفرِغَ منه ؟ فقال ‪ (( :‬سَ ّددُوا وقاربوا ‪ ،‬فإنّ صاحب النة يُختم له بعمل أهل النة ‪ ،‬وإنّ‬
‫ي عملٍ )) ‪ ،‬ثُمّ قال رسول‬
‫عمل أيّ عملٍ ‪ ،‬وإنّ صاحب النّار يُختم له بعمل أهل النار ‪ ،‬وإنْ عمل أ ّ‬
‫ال ‪ -‬صلى ال عليه وسلم ‪ -‬بيديه فنبذها ‪ ،‬ث قال ‪ (( :‬فَرَغَ ربّكم مِنَ العباد ‪ :‬فريقٌ ف النة ‪ ،‬وفريقٌ‬
‫ف السّعي )) ‪.‬‬

‫الدسيسة الباطنة‬
‫• وف " الصحيحي " عن سهل بن سعد ‪ :‬أ ّن النّبّ ‪ -‬صلى ال عليه وسلم ‪ -‬التقى هو‬
‫والشركون وف أصحابه رج ٌل ل يدع شا ّذةً ول فا ّذةً إل اتبعها يَض ِربُها بسيفه ‪ ،‬فقالوا ‪:‬‬
‫ما أجزأ منا اليوم أحدٌ كما أجزأ فلنٌ ‪ ،‬فقال رسول ال ‪ -‬صلى ال عليه وسلم ‪(( : -‬‬
‫ج ِرحَ الرجل جرحا‬
‫هو من أهل النار )) ‪ ،‬فقال رجلٌ من القوم ‪ :‬أنا صاحبُه ‪ ،‬فأتّبعه ‪ ،‬ف ُ‬
‫شديدا ‪ ،‬فاستعج َل الوتَ ‪ ،‬فوض َع نص َل سيفه على الرض و ُذبَابَه بيَ ثدييه ‪ ،‬ثُمّ تامل‬
‫على سيفه فقتل نفسه ‪ ،‬فخرج الرج ُل إل رسول ال ‪ -‬صلى ال عليه وسلم ‪ ، -‬فقال ‪:‬‬
‫ص عليه القص َة ‪ ،‬فقال رسول ال ‪ -‬صلى ال عليه وسلم ‪-‬‬
‫أشهد أنّك رسولُ ال ‪ ،‬وق ّ‬
‫‪ (( :‬إنّ الرج َل ليعملُ عملَ أهلِ النّةِ فيما يبدو للنّاس وهو منْ أهلِ النار ‪ ،‬وإ ّن الرجلَ‬
‫ليعملُ عملَ أهلِ النارِ فيما يبدو للناس ‪ ،‬وهو م ْن أه ِل النةِ )) زاد البخاري ف رواية‬
‫له ‪ (( :‬إنّما العما ُل بالواتيم )) ‪.‬‬
‫ف ذلك ‪ ،‬وإنّ‬
‫• وقوله ‪ (( :‬فيما يبدو للناس )) إشار ٌة إل أنّ باطنَ المر يكو ُن بل ِ‬
‫خاتة السّوءِ تكونُ بسبب دسيسةٍ باطنة للعبد ل يطلع عليها الناس ‪ ،‬إما من جهة عمل‬
‫سيئ ونو ذلك ‪ ،‬فتلك الصلة الفية توجب سُوءَ الاتة عند الوت ‪ ،‬وكذلك قد‬
‫يعمل الرجلُ عملَ أهل النّارِ وف باطنه خصلةٌ خفيةٌ من خصال الي ‪ ،‬فتغلب عليه تلكَ‬
‫الصلةُ ف آخر عمره ‪ ،‬فتوجب له حس َن الاتة ‪.‬‬

‫• قال عبد العزيز بن أب روّاد ‪ :‬حضرت رجلً عند الوت ُيلَقّنُ ل إله إل‬
‫ال ‪ ،‬فقال ف آخر ما قال ‪ :‬هو كاف ٌر با تقول ‪ ،‬ومات على ذلك ‪،‬‬
‫ت عنه ‪ ،‬فإذا هو مدمنُ خ ٍر ‪ .‬فكان عبد العزيز يقول ‪:‬‬
‫قال ‪ :‬فسأل ُ‬
‫اتقوا الذنوب ‪ ،‬فإنّها هي الت أوقعته ‪.‬‬
‫ث السوابق ‪ ،‬وكلّ ذلك سبق ف الكتاب‬
‫• وف الملة ‪ :‬فالواتيم ميا ُ‬
‫السابق ‪ ،‬ومن هنا كان يشت ّد خوف السّلف من سُو ِء الواتيم ‪ ،‬ومنهم‬
‫من كان يقلق من ذكر السوابق ‪ .‬وقد قيل ‪ :‬إنّ قلوب البرار معلقةٌ‬
‫بالواتيم ‪ ،‬يقولون ‪ :‬باذا يتم لنا ؟ وقلوب القرّبي معلقة بالسوابق ‪،‬‬
‫يقولون ‪ :‬ماذا سبق لنا ‪.‬‬
‫ض الصحابة عند موته ‪ ،‬فسئل عن ذلك ‪ ،‬فقال ‪ :‬سعت‬
‫• وبكى بع ُ‬
‫رسول ال ‪ -‬صلى ال عليه وسلم ‪ -‬يقول ‪ (( :‬إ ّن ال تعال قبضَ‬
‫خلقَهُ قبضتي ‪ ،‬فقال ‪ :‬هؤلء ف النّ ِة ‪ ،‬وهؤلء ف النار )) ‪ ،‬ول‬
‫ي القبضتي كنت ‪.‬‬
‫أدري ف أ ّ‬
‫• قال بعض السّلف ‪ :‬ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق ‪.‬‬

‫ط علمُ ال فيك ؟ فقال له ذلك الرجل ‪:‬‬
‫• وقال سفيانُ لبعض الصالي ‪ :‬هل أبكاك ق ّ‬
‫تركتن ل أفرحُ أبدا ‪ .‬وكان سفيان يشتدّ قلقُهُ من السوابق والوات ‪ ،‬فكان يبكي‬
‫ويقول ‪ :‬أخاف أنْ أكون ف أمّ الكتاب شقيا ‪ ،‬ويبكي ويقول ‪ :‬أخافُ أ ْن أسلبَ‬
‫اليانَ عند الوت ‪ .‬وكان مالك ب ُن دينار يقومُ طُولَ ليلهِ قابضا على ليته ‪ ،‬ويقول ‪:‬‬
‫ي الدارين منْز ُل مالك ؟‬
‫يا ربّ ‪ ،‬قد علمتَ ساك َن النة من ساكن النار ‪ ،‬ففي أ ّ‬
‫• قال حا ٌت الصمّ ‪َ :‬منْ خل قلبُه من ذكر أربعة أخطار ‪ ،‬فهو مغترّ ‪ ،‬فل يأمن الشقاء ‪:‬‬
‫الوّل ‪ :‬خطرُ يوم اليثاق حي قال ‪ :‬هؤلء ف النة ول أبال ‪ ،‬وهؤلء ف النار ول‬
‫أبال ‪ ،‬فل يعلم ف أيّ الفريقي كان ‪ ،‬والثان ‪ :‬حي خلق ف ظلمات ثلث ‪ ،‬فنودي‬
‫اللك بالسعادة والشّقاوة ‪ ،‬ول يدري ‪ :‬أمن الشقياء هو أم منَ السعداء ؟ والثالث ‪:‬‬
‫ذكر هول الطلع ‪ ،‬فل يدري أيبشر برضا ال أو بسخطه ؟ والرابع ‪ :‬يوم يَص ُدرُ الناس‬
‫ف أنْ‬
‫أشتاتا ‪ ،‬ول يدري ‪ ،‬أيّ الطريقي يُسلك به ‪ .‬وقال سهل التّستريّ ‪ :‬الري ُد يا ُ‬
‫يُبتلى بالعاصي ‪ ،‬والعارف يافُ أنْ يُبتلى بالكُفر ‪ .‬ومن هنا كان الصحابة ومَ ْن بعدهم‬
‫منَ السّلف الصال يافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزَعُهم منه ‪ ،‬فالؤمن‬
‫ياف على نفسه النفاقَ الصغ َر ‪ ،‬وياف أنْ يغلب ذلك عليه عندَ الاتة ‪ ،‬فيخرجه إل‬
‫ب سُو َء الاتة ‪ ،‬وقد كان النّبّ‬
‫النفاق الكب ‪ ،‬كما تقدم أنّ دسائس السوء الفية تُو ِج ُ‬
‫ صلى ال عليه وسلم ‪ -‬يُكثرُ أنْ يقول ف دعائه ‪ (( :‬يا مقلّب القلوب ثبتْ قلب على‬‫دينكَ )) فقيل له ‪ :‬يا نبّ ال آمنا بك وبا جئتَ به ‪ ،‬فهل تافُ علينا ؟ فقال ‪:‬‬
‫ب بيَ أصبعي م ْن أصابع ال ‪ -‬عز وجل ‪ -‬يُقلّبها كيف يشاء ))‬
‫(( نعم ‪ ،‬إنّ القُلو َ‬
‫خرّجه المام أحد والترمذي من حديث أنس ‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful