You are on page 1of 2

Transformarile simple ale gazului perfect

Izocora Izobara Izoterma


Ecuatia v=const p=const T=const
transfom1arii I
Exponentul n n = oo n=O n =1
Dependenta
PJ T,

I
Ji=
Vz
dintre
-=--
Pz
Tz Vz Tz Pz
marimile de
I
stare
Cal dura
Cv Cp oo
specifica
Cantitatea de
Q
12
= m cJT
2
- T, ) Qlz = mcP(Tz -I;) Ql2 =L12
cal dura
v
Qlz = PJ . ln Vz
Ql2 =-
1
(pz- PJ
x- VI
Q
12
=mrTlnli
Pz
Lucru mecanic
Llz =0 Llz = p(Vz - V';)
Vz
specific
L12 ln-
L
12
= m r (T
2
-

L
12
= m r T In fi
Pz
Variatia
Hz =Q1z +V(pz- PJ H2-Hl=QI2 H
2
-H
1
=0
entalpiei
H
2
-H
1
=mcP(T
2
-T,) H
2
-H
1
=mcP(T
2
-r;)
Variatia
Uz =Qlz =mcv(Tz -T,) Uz = Q1z -Liz
U
2
-U
1
=O
energiei
v U z - Ul = ri't. C,, (Tz - T,)
interne Uz = Q1z = --
1
(pz- PJ
x-
Reprezentarea
p 2
p p
in p-v
'
1
P2 --U
P2
--,
p,=p2
1 2
I
r-.
IJio
..
I
I
I
I
I
!
I
2
P1 ---n 1
I
I Pi--;---- -
I J I
.
v
v1 v2
v
v,
v2
Reprezentarea
T
T T
in T-s
T2 -----
2
1
2
Tz

T1=Tz
'
... ,.
I
I
1 '- I
I I

I
T,
1-' I I I
T,
-
I l I I I
11
l
1 I l I
s
s S1 S2
s
S1
S2
S1 S2
I
Ecuatia
transformarii
Exponentul n
Dependenta
dintre
marimile de
stare
Ca1dura
specifica
Cantitatea de
cal dura
Lucru mecanic
specific
Reprezentarea
in p-v
Reprezentarea
in T-s
Adiabata
X
0
V ariatia entalpiei
H
2
-H
1
=U
2
-U
1
+(p
2
V
2
- p
1
v;)
H
2
- H
1
= m cP (T
2
-I;)
V ariatia energiei interne
U] -Uz =Llz
U
1
- U
2
= m cv (I; - T
2
)
p
:.j-----
i
T, r-.............................. 1
k =S>_
c,.
Politropa
Cn=const
n
nc -c n-x
c= v P=c--
n n-1 vn-1
logEL
cP -en logp
1
-1ogp
2
_ P
2
n = = --=:....::......!---=..:......::..
log V
2
-log v; log Vz
v;
p
,.
T
2 2 2
T r - ~ - r - - - - r -
\ i
n<.;\ n=; !. I n>y
'\,.'., i ./1
...... /
T /1
s
...............::.